ral< ~s IS 0\ I~ UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET J. nr. S0K-912S0-2-08

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ral< ~s IS 0\ I~ UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET J. nr. S0K-912S0-2-08"

Transkript

1 ... -,... - Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Bryggervangen 55, København ø J. nr. S0K-912S ral< ~s IS 0\ I~ UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

2 _"... J _... v...,.hj "'."&'U... - AA, UUV'U,.JU,.J VCO...,LC ""ClllUI::tJ.t;:::"C IIZI002/009 DOM afsagt den 19. maj 2010 af Vestre Landsrets 8. afdeling (dommerne Stig Glent Madsen, Nikolaj Aarø Hansen og Birte Wirnfeldt (k st.)) i ankesag V.L. S Anklagemyndigheden mod Abild Dyreklinik vi CVR nummer Højbjerg Dyreklinik ApS CVR nummer Nordre Dyrehospital vi CVR nummer Skejby Dyreklinik CVR nummer Tilst Dyrehospital CVR -nummer Abyhøj Dyreklinik I/S v_ CVR nummer og Arhus Dyrehospital A/S CYR-nummer (alle ved advokat Peter Stig Jakobsen, København). Retten i Århus,IO. afdeling, har den 24. februar 2010 afsagt dom i 1. instans ( /2009).

3 - 2 - Påstande De tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært formildelse. Anklagemyndigheden har påstået skærpelse. Tiltalen er efter anmodning fra anklagemyndigheden og således, at Højbjerg Dyreklinik CVR-nummer til Højbjerg Dyreklinik ApS CVR-nummer ændres De tiltalte har valgt forsvarer. Supplerende oplysninger Der er fol' landsretten fremlagt en erklæring af 4. maj 20 l O fra Konkurrencestyrelsen. Der er endvidere fremlagt en erklæring af 6. maj 2010 udarbejdet af lektor Sune Troels Poulsen, Københavns Universitet, om besvarelse af en række spørgsmål af 21. april 20 l O fra advokat Peter Stig Jakobsen. Forklaringer forklaret som i l. instans. ~==-~~==::...:'-=-'~ har supplerende forklaret blandt andet, at telefonsvareren henviser til vagthavende og oplyser, at konsultationen i vagten er forbundet med et vagttillæg, og at vagten tager sig af akutte tilfælde. Baggrunden for vagtsamarbejdet var ønsket om at opfylde forpligtelsen i dyrlægelovens 9 uden at stå til rådighed 24 timer i døgnet. Samarbejdsaftalens 9 vedrører ikke en kroneværdi..vil ikke blande sig i kollegernes pris pr. point, men_mener i øvrigt, at der ikke er store udsving mellem dem. Det bygger. navnlig på det kendskab til de andre dyrlægers priser,e har fået, når.har haft klienter, der har været til vagtkonsultation.

4 - 3 - Der ville ikke ske noget, hvis. f.eks. beregnede sig et mindre antal point, end aftalen tilsagde, men det gjorde_ikke. De takster_tager for ydelser i dagtimerne, er beregnet på de omkostninger, klinikken gennemsnitligt har, men dette princip var sat ud af kraft ved fastsættelsen af honoraret for vagtordningen, idet der var tale om et rent ulempetillæg. Med de nye takster, de har indført, er der i højere grad taget udgangspunkt i klinikkens omkostninger, idet det blandt andet sikres, at der er omkostningsdækning for udgifterne til aflønning af de dyrlæger, der har vagtfol pligtelsen. Vedrørende de fakturaer, der er anført ekstrakten side 163, 165 og 167, har_forklaret, at honoraret for konsultationerne er beregnet som et grundhonorar svarende til 2 point, dvs. 370 kr., og vagttillæg svarende til 3 point, dvs. 555 kr. I den faktura, der er anført i ekstraktens side 164, er pointværdien for vagttillægget forhøjet fi'a 3 point til noget mere. Det skyldes formentligt, at der har været et ekstra tidsforbrug i den pågældende konsultation. I den faktura, der er anfø11 på ekstraktens side 168, er grundtaksten pr. konsultation forhøjet til 380 kr., hvilket må skyldes, at der er sket en regulering afkronesatsen pr. point. Sådanne forhøjelser fandt sted 1-2 gange om året. Der er ingen sammenhæng mellem denne ændring og den ændring, der er nævnt i referatet side 82 i ekstrakten, og sammenfaldet mellem disse er således tilfældigt. Det er korrekt, at det af selskabets prisliste side 271 i ekstrakten fremgår, at prisen pr. point pr. 15. januar 2007 var 185 kr. Fra 3. juli 2007 blev prisen pr. point forhøjet til 190 kr., således som det fremgår af prislisten side 272 i ekstrakten. Selskabet har ikke indrettet dets vagthol1orar efter de andre tiltaltes priser, selvom man som nævnt havde et vist kendskab til dette. Selskabets priser er nu navnlig beregnet ud fra omkostningerne. Århus Dyrlægevagt er ikke det samme som Arhus Vagtkreds. Århus Dyrlægevagt er en af 3-4 vagtsamarbejder, der indgår i Arhus Vagtkreds. Aarhus Dyrehospital A/S' telefonsvarer henviser til et telefonnummer - et såkaldt "?O-nummer" - der er fælles for alle dyreklinikkerne. Den dyrlæge, der har vagten, stiller så det pågældende telefonnummer om til sin egen telefon. -...===...:=..c--=..r..:..;:==~=~ har supplerende forklaret blandt andet, at det ikke er korrekt, når det i byrettens gengivelse af~orklaring for byretten er

5 l~/u:> 'Ul.U u~::, ':I:.LU 1!'AA OOO~O..)O:J VCøL..L.C,",ClUU.~.LQ\ anført, at en konsultation takseres til 4 eller S point afhængigt af, om henvendelsen sker før eller efter k!. 24. Honoraret takseres derimod til 5 eller 6 point som anført. Højbjerg Dyreklinik er drevet som et anpartsselskab, og dette har været tilfældet i mange år, vist nok siden Vedrørende fakturaen, der er anføl1 ekstrakten side 187 og 188, hale forklaret, at det er korrekt, at prisen for en konsultation er 370 kr. plus et vagttillæg på 555 kr. Vedrørende den faktura, der er anført i ekstrakten side 189, hvor prisen på aflivningen ud over vagttillægget er anført til 555 kr., har. forklaret, at prisen formentlig er fastsat særligt højt, fordi den pågældende aflivning har taget lang tid. Det er korrekt, at prisen, som anført i prislisten side 266 i ekstrakten, var 185 kr. pr. point. Der har ikke været nogen fælles forståelse 0111 størrelsen af kroneværdien pr. point blandt deltagerne i Arhus Dyrlægevagt eller Dyrlægegruppen i Arhus. Folderen ligger fremme i konsultationeme. Endvidere ligger den i deres "hvalpemapper", der gives til nye kunder. Højbjerg Dyreklinik har en hjemmeside, hvor der oplyses om, at man er en del af Arhus Dyrlægevagt..kan laring om, hvorledes telefonsvareren fungerer. Virksomhederne deler udgifterne til det pågældende fælles telefonnummer. ~=:"'::::;~==c:.l har supplerende forklaret blandt andet, at priserne i den faktura, der er anført i ekstrakten side 123, er fastsat efter helt særlige principper, da klienten var Randers Regnskov, somehar en særlig aftale med. Vedrørende fakturaen i ekstrakten side 119, hal_forklaret, at prisen også her er beregnet på baggrund af en pointberegning. Prisen pr. point er 187 kr. Vedrørende fakturaen, der er anført i ekstrakten side 120. har_forklaret, at det er korrekt, at prisen pr. point på dette tidspunkt var steget i forhold til den foregående. Det er korrekt, at kroneværdien pr. point var som anført i ekstrakten side 222.

6 WaI"'... '... w., I vagttiden opfatter. det således, at _ - i modsætning til, hvad der gælder inden for normal arbejdstid - ikke er konkurrent i forhold til de øvrige deltagere i vagtsamarbejdet, da deltagerne ikke er på arbejde samtidig. ~ studsede ikke over indholdet i vagtsamarbejdsaftalens 9.~ølte ikke, a~var forpligtet til at holde et vist prisniveau. De tiltalte taler ikke sammen indbyrdes om priserne, men_bliver bekendt med de andres priser, når en af_klienter visel.en faktura fra en af de andre klinikker i vagtsamarbejdet efter en vagtkonsultation. Der har ikke været en aftale eller en fælles forståelse om priser i vagtsamarbejdet, hverken i Arhus Dyrlægevagt eller Dyrlægegruppen Århus. Abild Dyreklinik anvender folderen vedrørende Århus Dyrlægevagt. Klinikken har en hjemmeside. Der står noget om døgnvagt på denne, men husker ikke nærmere, hvad der står. æ!!2rq~ldy~qru~l!l har supplerende f o i'klaret blandt andet, at. når_i byretten har forklaret, ateanvender forholdstalsregning, tager.udgangspunkt i prisen på point. Det gjorde. således på fakturaen side 198 i ekstrakten. fastsætter prisen selv blandt andet ud fra sit omkostningsniveau, og det er således tilfældigt, når prisen for konsultationen svarer til 185 kr. pr. point for 5 point, og at dette niveau svarer til de øvrige deltageres i samarbejdet. Når prisen i fakturaen, der er anført i ekstrakten side 201, for konsultation er højere end i de foregående, er det udtryk for, at kronesatsen blev sat op i mellemtiden. Der er ingen af de øvrige deltagere i Århus Dyrlægevagt, der har givet udtryk for, at" burde fastsætte sine priser på grundlag af en pointberegning. Det har aldrig været diskuteret i Arhus Dyrlægevagt eller i Dyrlægegruppen i Århus, at man skal tage en fælles pris pr. vagtkonsultation. Nordre Dyrehospital anvender folderen vedrørende Arhus Dyrlægevagt~avn er kommet på folderen, og der oplyses om vagtsamarbejdet på hospitalets hjemmeside.

7 ~~, VJ ""U~V V.I..U.".&.u.L"""'" uvv... v... "",J.""" _... _ p.::::;~:::=.j-=-.l==.!.!.:..l har supplerende 10rklaret blandt andet, at Skejby Dyreklinik i 2009 eller i 2010 er blevet omdannet fra en personligt drevet virksomhed til et selskab. Vedrørende fakturaen i ekstrakten side 157, hvoraf det fremgår, at prisen for en konsultation er 371 kr. samt vagttillæg på 555 kr., haret"ol'klaret, at disse prisel" er fastsat efter en pointberegning på baggrund af en pris på 185 kr. pr. point. Det e~elv, der fastsætter prisen, blandt andet på baggrund af omkostningerne. har ikke "hængt sig" i de andre tiltaltes prisel... føite sig forpligtet til ikke at fakturere for mere end 5 point for den samlede vagtkonsultation. Vedrørende prislisten i ekstrakten side 277, hvoraf det fremgår, at priserne pr. point i 2006 var 173 kl"., i 2007 var 190 kr. og i 2008 var 199 kl"., har_forklaret, at prisen pr. point på et tidspunkt i 2007 var 185 kr., men at denne på et tidspunkt blev reguleret til 190 kr., som angivet i listen. Der har ikke været en samordning af priseme pr. point i Århus Dyrlægevagt eller Århus Dyrlægegruppe. Skejby Dyreklinik bruger folderen. Skejby Dyreklinik har ingen hjemmeside. _~=CJ...<::~=="-' har supplerende forklaret blandt andet, at fakturaen side 140 i ekstrakten, hvor konsultationshol1oraret var 370 kr. og vagttillægget var 555 kr., er beregnet på grundlag _r af en pointsats på 185 kr. Det er en sats,.o~ kompagnon er blevet enige om. Fakturaeme i ekstraktens side 139, 141 og 142 anvender tilsvarende takster pr. point. ikke bekendt med, at der skulle være nogen sammenhæng mellem satsen på 185 kr., der er nævnt i referatet fra mødet i Dyrlægegruppen Århus og prisen i Åbyhøj Dyreklinik, idet. ikke deltog i mødet. Det er~er på prislisten side 275 i ekstrakten har anført, at prisen pr. point i var henholdsvis 171 kr., 185 kr. og 190 kr. Der var ingen aftale eller forståelse i Århus DyrJægevagt eher Arhus Dyrlægegruppe om en fælles pris pr. point. De anvender folderen. På klinikkens hjemmeside oplyses om vagtsamarbejdet.

8 IiJU u II f O U Hvis vagtsamarbejdet ikke bestod, kunne det frygtes, at vagten ikke kunne passes Ol dentligt. Landsrettens begrundelse og resultat Efter tiltalen for landsretten skal ætten tage stilling til, om de tiltalte har overtrådt konkurrencelovens 6, stk. l.jf. stk. 3, ved at deltage i en samordnet praksis om ens priser for konsultationer uden for deres klinikkers åbningstid (vagthonorar), hvorved priskonkurrencen mellem de liltalte blev reduceret. Efter bevisførelsen lægger landsretten til grund, at samarbejdsaftalen om Aarhus Dyrlægevagt indebærer, at vagterne i overensstemmelse med en fælles vagtplan var delt mellem de tiltalte dyreklinikker og -hospitaler på en sådan måde, at alene en af de pågældende virksomheder havde vagtforpligtelsen ad gangen, ru de øvrige virksomheder j vagtperioden henviste potentielle klienter, der rettede llenvendejse til dem, til den vagthavende klinik, og at vagtsamarbejdet kun vedrører nødvendig og tilstrækkelig dyrlægehjælp til akut syge eller til skadekomne dyr uden for klinikkernes almindelige åbningstider. Landsretten finder på den baggrund, at det må lægges til grund, at aftalen om vagtsamarbejdet i sig selv indebærer_ at der ikke for så vidt angår vagttjenesteydelserne består nogen konkurrence mellem de tiltalte. På den baggrund finder landsretten, at anklagemyndigheden ikke har godtgjort, at ~n eventuel samordnet praksis vedrørende vagthonorar inden for de tiltaltes samarbejde i Aarhus Dyrlægevagt har haft til formål eller følge at begrænse konkurrencen mellem de tiltalle_jr. konkurrencelovens 6, stk. l,jf. stk. 3. Landsretten frifinder derfor de tiltalte. Statskassen skal betale sagens omkoslninger for begge retter. De tiltalte har j begge instanser antag~l-en valgt forsvarer og har for landsretten - uden rettens foranstaltning - fremskaffet en erklæring fra Københavns Universitet. Lalldst etten finder ikke, at der i sagen er sådanne særlige omstændigheder, at der undtagelsesvis er grundlag tor at tilkende den valgte forsvarer vededag af det offentlige eller til at pålægge det offentlige udgifter til den nævnte erklæring, jf. retsplejelovells 1007, stk. 2.

9 _..., v.., _"'... " v... ~ ~..AA UUU~O'>O:J VCIt't:Lt: LtlnaSre-c. ~009/ Thi kendes for ret: De tiltalte, Abild Dyreklinik vi CV R-nummer , Højbjerg Dyreklinik ApS, cvr-nummer , Nordre Dyrehospital vi cvr-nummer , Skejby Dyreklinik CV R-nummer , Tilst Dyrehospital v_ cvr-nummer , Abyhøj Dyreklinik lis cvr-nummel' , og Arhus Dyrehospital AIS, CVR-nummer , frifindes. Statskassen skal betale sagens omkostninger for begge retter. Stig Glent-Madsen Nikolaj Aarø-Hansen Birte Wirnfeldt (kst.) Udskriften udstedes uden betaling

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Andelsboligforening var berettiget til at slette medlem af sin venteliste for boligsøgende, hvorved medlemmet mistede sin anciennitet til et lejemål hos boligforeningen. TBB2013.350

Læs mere

UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. (advokat~esk.) S0971006- ID] Afsagt den 3. september 2009 aføstre Landsrets 10. afdeling. med domsmænd).

UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. (advokat~esk.) S0971006- ID] Afsagt den 3. september 2009 aføstre Landsrets 10. afdeling. med domsmænd). S0971006- ID] UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 3. september 2009 aføstre Landsrets 10. afdeling med domsmænd). 10. afd. a.s. nr. S-971-09: Anklagemyndigheden mod 1) Danske Busvognmænd

Læs mere

Salæret i fri proces sager

Salæret i fri proces sager Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København)

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København) D O M afsagt den 11. juli 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Nikolaj Aarø-Hansen, Olav D. Larsen og Malene Værum Westmark (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1499 13 A (advokat Lars Vindfeldt Skals,

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Glostrup Byrets dom af 12. juli 2013 Sag BS 10J-4197/2011 [person1] mod [virksomhed1] Senere instans: Østre Landsrets dom af 5. november 2014 Afsagt af dommerfuldmægtig:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 238/2008 (1. afdeling) DnB NOR Bank ASA (tidligere DnB NOR Finans AS) (advokat Lars Rosenberg Overby) mod Royal Greenland Seafood A/S (advokat Christian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

D O M V.L. B 3173 12. Indledning

D O M V.L. B 3173 12. Indledning D O M afsagt den 8. maj 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Henrik Bjørnager Nielsen og Anne-Vibeke Dolleris (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 3173 12 Thy-Mors Energi Service A/S

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr. D O M afsagt den 22. maj 2012 Rettens nr. 1-3311/2011 Politiets nr. 0900-76402-00004-10 Anklagemyndigheden mod SH Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 Sag 217/2014 Jens J. Kold Antonsen (selv) mod SEB Ejendomme I A/S (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 Sag 43/2014 (1. afdeling) A (advokat Nicolai Mallet) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love L 132 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces). Fremsat den 30. marts 2005 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Uberettiget bortvisning af en medarbejder, der i arbejdstiden havde!

Uberettiget bortvisning af en medarbejder, der i arbejdstiden havde! Uberettiget bortvisning af en medarbejder, der i arbejdstiden havde brugt internettet til private formål Århus Byrets dom af 21. maj 2013 Sag BS 9-827/2012 [person1] (advokat Tom Uldall Hansen) mod [virksomhed1]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. juni 2014 Sag 147/2012 (2. afdeling) Montana Møbler A/S (advokat Hans Henrik Skjødt) mod Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms.

Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms. DOM Afsagt den 12. april 2012 i sag nr. BS 150-1724/2010: Sparbank A/S mod Lastas Truck Center ApS Sagens baggrund Sagen vedrører drejer sig om, hvorvidt en køber af leasede genstande vidste eller burde

Læs mere

D O M. afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1431 12 Industriparken 6 ApS (advokat Jesper Hedegaard,

Læs mere

Gebyrdommen U2012.483H

Gebyrdommen U2012.483H Gebyrdommen U2012.483H Af advokat Georg Lett, advokat Karsten Høj og advokat Pernille Sølling 1 Artiklen gennemgår Højesterets dom U2012.483H, der angik mulighed for at pålægge gebyrer på pensionsforsikringer.

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 123/2010 (2. afdeling) Lise Aagaard Copenhagen A/S (advokat Karen Dyekjær) mod Pandora Production Co. Ltd. (advokat Klaus Ewald Madsen) I tidligere

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere