Forslag til vinterhåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til vinterhåndbog"

Transkript

1 Forslag til vinterhåndbog 5.1

2 1. INDLEDNING Formål Lovgrundlag Internt samarbejde Eksternt samarbejde Kørebaner og stier/fortove ORGANISATION Arbejdsanvisninger og instrukser Vinterhåndbogen Vagtplaner ARBEJDETS UDFØRELSE Ved igangsættelse: Ved afslutning: INSTRUKS FOR HOVEDVAGT ORIENTERING OM CENTRALVAGT INSTRUKS FOR BAGVAGT INSTRUKS FOR LAGERMAND/SALTLÆSSER INSTRUKS FOR MEKANIKERE INSTRUKS FOR MANDSKAB TIL STIER OG FORTOVE Bortkørsel af sne fra de større veje Servicering af andre enheder i kommunen MATERIEL Ansvarsforhold Klargøring af kørebanemateriel Klargøring af sti- og fortovsmateriel Vedligeholdelse af materiel Reparation Bilag: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Prioritering af veje og stier kommunens strategi Arbejdsanvisning for glatførebekæmpelse af kørebaner Arbejdsanvisning for sneplovkørsel Tilladelse til udledning af overfladevand i form af sne 2

3 1. INDLEDNING 1.1 Formål Formålet med kommunens vintertjeneste er at sikre trafikkens fremkommelighed ved at forhindre og bekæmpe glatføre med anvendelse af mindst mulig mængde salt, at fjerne sne og is, så det overordnede vejnet kan holdes farbar døgnet rundt samt at sikre vintervedligeholdelse af de øvrige kommunale veje i overensstemmelse med Byrådets beslutninger om prioritering af vejene og stierne. Beslutningerne fremgår af bilag 1. Kommunen har ansvaret for vintertjenesten på ca. xxxx km kommuneveje, ca. xx km fortove samt ca. xx km cykel- og gangstier. 1.2 Lovgrundlag Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje nr. 140 af 1. oktober 1970 og Lov om private fællesveje nr af 21. december 2010 med efterfølgende ændringer. Kommunens Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser. 1.3 Internt samarbejde Der forudsættes et meget nært samarbejde mellem bestiller, vagter og alle andre, der er involveret i vintertjenesten, således at et konstateret glatføre eller snefald kan blive bekæmpet hurtigst muligt i henhold til de beslutninger, der er truffet i Byrådet. Alle, som deltager i vintertjenesten, har pligt til at meddele vagten, hvis han/hun skønner, at der er behov for vintertjeneste. 1.4 Eksternt samarbejde Der er indgået aftale med Vejdirektoratets vagtcentral om, at de overvågninger og varsler om udkald på deres egne veje. Kommunen har selv ansvaret for igangsætning og ledelse af vintertjenesten på kommunevejene. Det er aftalt, at kommunen/vejdirektoratet på X antal ruter henter salt på kommunens/vejdirektoratets salthal på xxxvej. Der er indgået aftaler med følgende nabokommuner: X1 Kommune, X2 Kommune og X3 Kommune, om varetagelse af vintertjeneste på de veje, som krydser kommunegrænserne. Disse aftaler fremgår af rutekortene, som nogle steder går ud over kommunegrænsen, og andre steder mangler vejstrækninger, som er aftalt overdraget til nabokommunen i forbindelse med vintertjenesten. 3

4 1.5 Kørebaner og stier/fortove Vintertjenesten udføres i kommunen på flere niveauer. Klasse 1 veje indgår i Vejdirektoratets rutenet. Derudover udføres vintertjeneste på de kommuneveje og stier/fortove, som er aftalt med politiet. Alle ruter er beskrevet med kort. I kommunen er der placeret større eller mindre saltlagre på materielgårdene i by1, by2, og by3. Alle ruter er tilrettelagt således, at læsning af salt, saltlage og sand kan foretages uden for megen tomkørsel. 2. ORGANISATION 2.1 Arbejdsanvisninger og instrukser Denne vinterhåndbog indeholder generelle oplysninger, samt instrukser for udførende personel og arbejdsanvisninger for udførelsen. Instrukser redegør for den enkeltes arbejdsopgaver og ansvarsforhold. Arbejdsanvisninger er forskrifter for, hvorledes det enkelte arbejde skal udføres. 2.2 Vinterhåndbogen Forud for hver vintersæson tilretter bestiller Vinterhåndbogen i samarbejde med Driftsafdelingen. Vinterhåndbogen omhandler både kørebaner og stier/fortove, og indeholder vagtplaner, rutebeskrivelser i det omfang de findes, telefonlister og andre nødvendige oplysninger til brug for udførelsen. Vagtplaner udskrives fra Vinterman. Der udleveres 2 vinterhåndbøger til Driftsafdelingen, som placeres på materielgården. Vejmænd, vognmænd, stifolk, salthaller og samarbejdspartnere modtager relevant materiale. Vinterhåndbogen skal udsendes senest den 1. oktober. 2.3 Vagtplaner Første udkast til vagtplaner for hovedvagt, bagvagter og mekanikervagt skal udsendes til høring senest den 1. september. Endelige vagtplaner udsendes med vinterhåndbogen senest den 1. oktober. 4

5 3. ARBEJDETS UDFØRELSE Glatførebekæmpelse og snerydning udføres efter retningslinierne i bilag 2: Arbejdsanvisning for glatførebekæmpelse kørebaner og bilag 3: Arbejdsanvisning for sneplovkørsel. 3.1 Ved igangsættelse: Kommunale veje: Klasse I er trafikveje som har afgørende betydning for fjerntrafikken og/eller afgørende betydning for afvikling af den gennemkørende trafik. Tilstræbes holdt farbare døgnet rundt, bla. ved præventiv saltning. Snerydning iværksættes ved drivedannelse eller 4-7 cm jævnt lag sne. Klasse II er trafikveje, der har betydning for afvikling af den lokale nærtrafik f.eks. fordelingsveje i bolig og industriområder, samt busruterne. Saltning og snerydning forventes kun udført mellem kl og Der saltes ved konstateret glatføre og ryddes sne ved drivedannelse eller ca. 20 cm jævnt snelag inden for dette tidsrum, eller ved varsling om mere end 20 cm snefald. Klasse III er lokalveje som har mindre betydning for afvikling af trafikken. Disse veje tilstræbes holdt farbare i det omfang indsats er afsluttet på klasse I og II veje. Klasse IV veje er lokalveje til enkeltbrugerområder og mindre boligveje. Disse veje har laveste prioritet og saltes/ryddes kun i det omfang de øvrige opgaver tillader det. Kommunale stier: Klasse I stier er stier med afgørende betydning for gående og cyklende færdsel. De tilstræbes holdt farbare, men visse gener kan forekomme. Saltning hhv. snerydning forventes kun udført imellem kl og Snerydning igangsættes ved ca. 20 cm sne eller ved varsling om mere end 20 cm snefald. Klasse II stier er rekreative stier. De sneryddes og gruses ikke. 3.2 Ved afslutning: På kørebaner: Vintertjenesten afsluttes, når saltning og/eller snerydningen er udført i tilfredsstillende kvalitet efter ovenstående klassificering. På stier og fortove: Vintertjenesten afsluttes, når saltning og/eller snerydningen er udført i tilfredsstillende kvalitet efter ovenstående klassificering. Generelt: Den enkelte medvirker i henhold til efterfølgende instrukser: 3.3 Hovedvagt 3.4 Bagvagt 3.5 Lagermand/saltlæsser 3.6 Mekaniker 3.7 Mandskab til stier og fortove 5

6 3.3 INSTRUKS FOR HOVEDVAGT Ansvarsforhold Den til enhver tid værende hovedvagt er den ansvarlige leder for gennemførelse af vintertjenesten i hele kommunen og træffer som sådan alle for arbejdets udførelse nødvendige beslutninger. I tvivlstilfælde er det således altid hovedvagten der afgør nødvendigt omfang af indsats m.m. med mindre katastrofeberedskabet er trådt i kraft. Ved snefald og fygning af længere tids varighed, indkalder hovedvagten den pågældende bagvagt. Hovedvagten har det overordnede ansvar for alle bagvagter, og han koordinerer indsatsen i hele kommunen. I katastrofesituationer kan ledelsen af vintertjenesten overtages af ledelsen af katastrofeberedskabet Vagtforhold Hovedvagten deles på skift af driftsassistenterne fra Driftsafdelingen, således at hver person har en uges vagt ad gangen. Vagten starter mandag kl og afsluttes efterfølgende mandag kl Der henvises til Vagtplan for hovedvagter og bagvagter i vintermappen, hvor den enkeltes vagtuger er anført. I perioden fra ca. 1. oktober til ca. 31. marts har hovedvagten rådighedspligt i vagtuger, og skal uden for normal arbejdstid være at træffe på vagt- eller mobiltelefon. Normalarbejdstiden defineres fra mandag til torsdag kl til 15.00, fredag kl til Ved sygdom eller andet forfald byttes med en af de øvrige vagter, der indgår i vagtplanen. Bagvagten orienteres om byttet ved førstkommende normal arbejdstid Arbejdsopgaver Hovedvagten udkalder i samarbejde med bagvagten efter rækkefølge: 1. Eget mandskab og vognmænd ved hjælp af udkaldsrobot. Ved udkald gives meddelelse om hvad der skal udføres (saltning, plovkørsel eller kombikørsel), herunder saltdosering og tør/befugtet salt. 2. Eget mandskab til stier/fortove ved hjælp af udkaldsrobot. Ved udkald gives meddelelse om der skal saltes eller sneryddes. 3. Evt. gummigeder. I Vinterman angives alle udkaldsnumre for vognmænd samt vagtplaner for bagvagter og personel til stier/fortove. Herudover indtaster Driftsafdelingen telefonlister m.m. i Vinterman, som anvendes ved udkald. Efter udkald gives orientering i nødvendigt omfang til nedenstående om, i hvilket omfang vintertjenesten er iværksat: 1. miljø og teknik (bestiller) pr. mail 2. Politi 3. Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter (TIC) 4. Østjyllands radio/radio ABC 5. TV2 østjylland 6. Nabokommuner i nødvendigt omfang 6

7 Hovedvagten skal holde sig ajour med vej- og vejrforhold og med udviklingen af disse. Hovedvagten har derfor stillet en bærbar PC til rådighed i hjemmet med adgang til Vejvejr.dk. Hovedvagten har til enhver tid ansvaret for vintertjenesten og skal derfor kunne overvåge, at bagvagten sammen med mandskabet løser opståede problemer. Hovedvagten træffer efter indstilling fra bagvagten beslutning om indsatsen af gummigeder og andet særligt materiel. Udkald af gummigede foretages af bagvagten. Ved vagtskifte skal den afgående hovedvagt orientere den tilgående om væsentlige forhold. I perioden hvor VD s vagtcentral er ubemandet: Hovedvagten beslutter, om der skal foretages inspektion eller udkald. Hovedvagten skal eventuelt kontakte nabokommuner for at holde sig ajour med vej- og vejrforhold. Hovedvagten skal mindst en gang i døgnet orientere sig om vejrsituationen på Vejvejr.dk. Det skal ske sidst på aftenen, hvorved en evt. udvikling i løbet af natten kan vurderes. Ved varslet lufttemperatur < 4 og vejtemperatur < 3 foretages ca. kl yderligere kontrol af vejrforholdene. Hovedvagten skal være ajour med vinterorganisationens stade på det pågældende tidspunkt (klargjort materiel, mandskab, sygdom, m.v.) Oplysningerne tilgår hovedvagten fra de øvrige i organisationen. I perioden hvor VD s centralvagt er bemandet: Hovedvagten skal orientere sig om vej- og vejrsituationen mindst 2 gange i døgnet. Første gang udenfor normal arbejdstid, og sædvanligvis en gang sidst på aftenen. Ved risiko for glatføre og/eller snefald i løbet af natten vurderes situationen i samarbejde med bagvagten omkring midnat. Hovedvagten skal være orienteret om situationen i morgentimerne, enten ved samtale med bagvagten eller efter samtale med centralvagten. Hovedvagten skal være bagvagten behjælpelig med afgørelser i tvivlstilfælde samt ved udkaldsproblemer. 3.4 ORIENTERING OM CENTRALVAGT Ansvarsforhold Det er Vejdirektoratets centralvagts ansvar at overvåge og vurdere informationer fra glatførevarslingsstationer, vejrradar og prognoser samt på baggrund af disse informationer at udkalde det nødvendige personale og entreprenører, således at vintertjenesten på statsveje udføres i overensstemmelse med de vedtagne retningslinier. Centralvagten meddeler udkald til kommunens hovedvagt, som på baggrund af dette beslutter om der skal foretages udkald på kommunevejene. 7

8 3.4.2 Vagtforhold Vagtcentralen er bemandet normalt alle ugens dage, døgnet rundt, i perioden fra ca. 1. november og 22 uger frem, medmindre vejrliget tilsiger forlængelse i begge ender af perioden Arbejdsopgaver Når centralvagten ved hjælp af den elektroniske varsling - har konstateret og besluttet, at vintertjenesten på statsveje skal iværksættes, giver han efterfølgende meddelelse til hovedvagten for kommunen. 3.5 INSTRUKS FOR BAGVAGT Ansvarsforhold Bagvagten er ansvarlig for tilsyn med såvel vejenes tilstand som bygherrekontrol med entreprenørernes indsats samt indrapportering af meldinger. Bagvagten refererer til hovedvagten, og bistår i ledelse af entreprenører efter hovedvagtens anvisninger, specielt i snesituationer Vagtforhold Bagvagten deles på skift af driftsassistenter m.m. fra Driftsafdelingen, således at hver person har en uges vagt ad gangen. Vagten starter mandag kl og afsluttes efterfølgende mandag kl Der henvises til Vagtplan for hovedvagter og bagvagter i vintermappen, hvor den enkeltes vagtuger er anført. Vagtplaner er lavet således at der er en bagvagt på vagt ad gangen. Bagvagten skal være at træffe på privat- eller mobiltelefon. Indenfor normal arbejdstid udføres almindelige arbejdsopgaver, medmindre igangværende vintertjeneste ikke er afsluttet. Alle driftsassistenter har rådighedsvagt udenfor normal arbejdstid i perioden fra ca. 1. november til ca. 31. marts. Udenfor normal arbejdstid defineres til mandag torsdag kl , fredag fra kl og i weekenden som døgnvagt. Ved sygdom eller andet forfald meddeles dette straks til hovedvagten. Hovedvagten tilkalder afløservagten. Endvidere kan arbejdstiden efter aftale med hovedvagten forlænges, ligesom hovedvagten kan give tilladelse til indkaldelse af reservemandskab ved behov derfor. Det forventes således, at alle bagvagter deltager i vintertjenesten ved ekstraordinært snefald Arbejdsopgaver Hovedvagten udkalder bagvagten umiddelbart før vognmænd kaldes ud. Bagvagten skal under tjenesten både opholde sig på vejene og på materielgården. 8

9 Bagvagten skal vurdere, om der er behov for vintertjeneste på veje, fortove og stier og give hovedvagten besked herom. Bagvagten har følgende arbejdsopgaver: - At assistere hovedvagten med f.eks. tilsyn med føret, vejrets udvikling, m.v. - At træffe beslutning om overgang fra saltning til kombikørsel eller sneplovkørsel og om ophør heraf. - Er ansvarlig for, at kun det snerydningsmateriel, der er nødvendigt for løsning af opgaven, er i arbejde og at overskydende materiel hjemsendes. - Vurdere om der skal indsættes gummigeder el.lign.. Afgørelse træffes i samråd med hovedvagten. Bagvagten udkalder gummigeder. - Indstilling til hovedvagten om behov for bortkørsel af sne. Bagvagt rekvirerer lastbiler og læssemaskine. Bortkørsel aftales altid med bestiller. - Udkald af reservemateriel ved maskinnedbrud. - Sørge for at vognmændene udfører saltning og plovkørsel korrekt. - Træffe aftale med afløservagten om turnus ved længerevarende snefald. - Vejleder og hjælper chauffører med instruktion i brug af det udleverede materiel samt have den daglige kontakt til vognmænd og chauffører. - Være behjælpelig ved skift af plovskær i særlige tilfælde udenfor normal arbejdstid. Chaufføren skal være behjælpelig med udskiftning af plovskær. - Løbende sørge for kontrol af indsåning af saltspredere. - Sørge for at alle saltspredere et par gange i løbet af vinteren tømmes helt inden genlæsning, for herved at kontrollere valsen og fjerne evt. sten eller andre fremmedlegemer. - Kontrol af salt/saltlagebeholdninger i weekender og sørge for blanding af saltlage, hvis behov opstår. - Lukker og slukker i salthallen på lørdag, søndag og helligdage. - Udkald af salthalmand i tilfælde af mange plovskærskift. - Vurdere om ekstra glatførevagt skal udkaldes ved plov- og kombikørsel. - Orientere hovedvagten om, hvad der sker i marken. I tilfælde af fygning/længerevarende snefald, orienteres bestiller om trufne beslutninger. - Indberette konstaterede skader på vejene sket under udførelsen af vintertjenesten til bestiller. - Indberette alle konstaterede uregelmæssigheder i udførelsen til hovedvagten. - Alle andre arbejdsopgaver som er nødvendige for at vintertjenesten kan fungere optimalt. I tilfælde af høj aktivitet kan en ekstra bagvagt tilkaldes efter aftale med hovedvagten. Bagvagten skal i programmet Vinterman registrere alle start- og færdigmeldingstidspunkter og andre tidspunkter, hvor der sker udkald af ekstra køretøjer, f.eks. gummigede. Desuden skal tidspunkter for alle stop, hvad enten disse skyldes spisepauser, nedbrudt materiel eller andre ufrivillige stop, noteres. Derudover skal han kontrollere, at saltspredere og plove med dataopsamling sender til Vinterman, og såfremt en dataopsamler ikke ser ud til at være tændt, at kontakte vognmanden og gøre ham opmærksom på dette. I tilfælde af problemer med en enkelt rute, som ikke bliver afsluttet indenfor normal tid, f.eks. i tilfælde af maskinnedbrud, skal hovedvagten straks have besked herom.. Dette gælder både for kørebaner og fortove/stier. Afløservagten indtræder for bagvagten i tilfælde af sygdom o.lign. 9

10 3.6 INSTRUKS FOR LAGERMAND/SALTLÆSSER Arbejdsopgaver Salthalmandens arbejdsopgaver er: I vagtuger: - Passe salthallen indenfor normal arbejdstid - Sørge for at der er tilstrækkeligt med saltlage og at blande det på salthaller med blandeanlæg eller bestille det. - Oprydning på pladsen, herunder snerydning. - Oprydning i salthallen, - Op til weekender at sørge for ekstra opfyldning af saltlage, således at genopfyldninger ikke er nødvendige i løbet af weekenden under normalt forbrug. - Sørge for at der er tilstrækkeligt med salt/sandblandinger til stier og fortove og blande dette. - Fylde brændstof på læssemaskiner - Foretage almindelig vedligeholdelse, renholdelse og smøring af læssemaskiner. - Sørge for at der er tilstrækkeligt med reservedele (plovskær, bolte m.v.) på salthallen. - Medhjælp ved skift af plovskær indenfor normal arbejdstid. Udenfor normal arbejdstid kan den vagthavende salthalmand tilkaldes af bagvagten i tilfælde af mange plovskærskift. Ved plov- og kombikørsel kan lagermanden/saltlæsser udkaldes. Sæsonens første lagermand/saltlæsser skal sørge for at saltlagen i beholderne pumpes rundt inden lagen fyldes i sprederne. Sæsonens sidste lagermand/saltlæsser skal sørge for, at blandekar tømmes og dyser m.v. rengøres. 3.7 INSTRUKS FOR MEKANIKERE Arbejdsforhold Mekanikere fra Driftsafdelingen har på skift rådighedsvagt udenfor normal arbejdstid med hjemmepligt en uge af gangen fra mandag kl til mandag kl Vagtplan for mekanikere findes i vinterhåndbogen. Mekanikere kan tilkaldes af vognmænd, hovedvagt eller bagvagt i tilfælde af, at det udleverede materiel ikke er funktionsdygtigt. Den vagthavende mekaniker skal afhjælpe funktionsfejl hurtigst muligt eller i samråd med bagvagten vurdere, om fejlen kan/skal rettes på værkstedet førstkommende arbejdsdag. 3.8 INSTRUKS FOR MANDSKAB TIL STIER OG FORTOVE Arbejdsforhold Vintertjenesten på fortove og stier kan udføres af andre offentlige institutioner (ud for deres egen ejendom) eller af egne arbejdshold. Den enkelte medarbejders tilknytning til vintertjenesten samt vagtplaner findes i vinterhåndbogen. Arbejde i forbindelse med vintertjenesten har fortrinsret for alle andre normale arbejder. Dog kan væsentlige færdselssikkerhedsmæssige opgaver have fortrinsret. 10

11 Vintertjeneste iværksættes: - Når der er konstateret behov for glatførebekæmpelse, eller - når der er varslet snefald på mindst 20 cm, eller - når snefald på mindst 20 cm eller fygning er konstateret. Vintertjenesten iværksættes normalt kun mellem kl og Vintertjenesten afsluttes, når saltning og/eller snerydning er udført i tilfredsstillende kvalitet, dog således at der så vidt muligt ikke arbejdes på: hverdage efter normal arbejdstids ophør, og på lørdage, søn- og helligdage efter kl Udkald foretages af bagvagten, og det bliver her oplyst, om der skal saltes med saltlage, med sand/salt eller der skal ryddes sne. Når chaufføren kommer til sin rute, skal han vurdere, om det er den metode han er kaldt ud til, der skal anvendes. Hvis han skønner, at det er en anden metode, der bør anvendes, skal han give bagvagten besked, og det aftales, hvad der skal foretages. Under arbejdets udførelse, skal chaufføren løbende vurdere, om det er den rigtige metode der anvendes. Ved overgang fra en metode til en anden, skal bagvagten orienteres. Ved saltning med saltlage, skal belægningen være ren for sne og is, når lagen lægges ud. Er det ikke muligt at feje belægningen ren, skal der bruges en anden metode, sand/salt-blanding eller måske plov. Saltlage er mest velegnet til præventiv saltning og til bekæmpelse af rimdannelser. Saltlage må ikke bruges ved temperaturer under minus 7 grader, der skal i så tilfælde bruges sand/salt. Snerydningen fortsættes indtil snefald eller fygning er ophørt, og færdselsarealerne er ryddet, eller bagvagten beordrer snerydningen indstillet. Hvis chaufføren skønner, at det er formålstjenstligt at køre ruten igennem igen, skal det aftales med bagvagten. Hvis det er nødvendigt at arbejde efter normal arbejdstids ophør på hverdage, og/eller efter kl på lørdage, søn- og helligdage, skal dette altid aftales med hovedvagten. Ved vedvarende snefald eller fygning, skal bagvagten kontaktes, og det aftales om arbejdet skal indstilles. Chaufføren rekvirerer selv, men efter aftale med bagvagten, nødvendigt ekstra materiel for rydningen af ruten. Bagvagten skal ligeledes have besked, når det ekstra materiel kan sendes hjem. Bagvagten kan således råde over materiellet til andre steder, hvis der er behov herfor. For Driftsafdelingens mandskab gælder, at chaufføren skal registrere tidspunkterne for, hvornår det bestilte materiel møder på stedet og hvornår det er sendt hjem igen, og der skrives en rekvisition til entreprenøren. Der må ikke kastes urimeligt store snemængder ud på kørebanen. Sneen skal tilstræbes oplagt langs kantstenen. Når stiruten er færdig, både saltning og snerydning, skal der meldes færdig til bagvagten. Dette gælder dog ikke ruter med dataopsamlere. Vedr. buslommer og busstoppesteder Glatførebekæmpelse 11

12 Samtidig med glatførebekæmpelsen på stier og fortove foretager chaufføren glatførebekæmpelse på busperroner og ved andre busstoppesteder. Snerydning Ved snerydning skal de gennemgående stier og fortove, af tidsmæssige årsager, ryddes inden der skal ryddes ved busstoppessteder. Ligeledes kan det være formålstjenstligt at afvente, at plovkørslen på kørebanen i det væsentlige er afsluttet. Snerydning ved busperroner og andre busstoppesteder forestås af driftsafdelingens egne medarbejdere med bagvagten som initiativtager og koordinator. 3.9 Bortkørsel af sne fra de større veje Ved meget store snemængder kan det være nødvendigt at bortkøre sne fra de store indfaldsveje, og i sjældnere tilfælde fra centerringen. Det er besluttet, at der kun skal bortkøres sne, hvis beredskabet anmoder om dette. Bortkørsel af sne må derfor kun ske efter aftale med den ansvarlige hos Veje- og Trafikafdelingen. Kommunen har fået tilladelse til at losse sne i havnen i det sydlige havneløb. Tilladelsen er dog givet på den betingelse, at bestiller først undersøger om der er andre muligheder for at placere sneen f.eks. på steder med naturligt afløb, og hvor smelte-vand fra sneen ikke kan genere trafikken, naboer el. lign. Tilladelsen ligger som bilag 5, og skal læses inden der gives besked om bortkørsel af sne. Forskrifterne i tilladelsen skal overholdes til en hver tid Servicering af andre enheder i kommunen Beredskabet Der er indgået aftale med beredskabet om assistance til vagthavende indsatsleder. Efter normal arbejdstids ophør arbejder vagthavende indsatsleder fra hjemmeadressen. Det betyder, at den vagthavende kan have behov for assistance fra en sneplov i tilfælde af kraftig snefald, for at komme ud til redningsopgaver, ildløs m.m.. Der er derfor indgået aftale om, at de kontakter vintervagten telefonisk såfremt der er behov for assistance. Vagten sender derefter en plov til indsatslederens adresse og ploven hjælper indsatslederen med at komme ud til nærmeste større ryddede vej. Det er vintervagtens opgave at sikre, at der ikke sker en større rokering af plove for at hjælpe indsatslederen. Det skal derfor, så vidt det er muligt, være den plov som i forvejen har rute i området omkring indsatslederens hjemmeadresse. Der er kun én indsatsleder på vagt ad gangen i én uge ad gangen. Adresserne på de indsatsledere som kører operativ vagt: 12

13 Ældreområdet Ældreområdet har behov for at sende personale (SOSU er eller sygeplejesker) ud til hjemmeboende patienter. Det er derfor aftalt, at når de har behov for at komme ud til akutte patienter ved kraftigt snefald (snestorm) kan de kontakte vintervagten på tlf. nr. xxxx xxxx. Vintervagten sørger for, at der sendes en plov til at assistere personale ud til patienten. Såfremt patienten bor langt ude, kan det være nødvendigt at der etableres et samarbejde mellem 2 eller flere plove, således at vores normale ruter berøres så lidt som muligt. Det er vintervagtens opgave at koordinere denne indsats. Det er samtidig understreget, at det kun er i akutte situationer, at vintervagten kan være behjælpelig med ovenstående. Såfremt snefaldet bliver kraftigere og vi går over på katastrofeberedskab, skal ældreområdet kontakte Falck, som er behjælpelig med at sende bæltekøretøjer Skolebusser Der er indgået følgende aftale med skoleforvaltningen: I tilfælde af at et område lukkes ned, fordi vejene ikke længere kan holdes farbare, sender vintervagten en mail til en mailliste, som indeholder alle skoler, busselskaber, Radio Østjylland m.m.. Mailen skal være så nøjagtig som muligt i sin beskrivelse, f.eks. ved at nævne specifikke veje eller landsbyer, hvortil/fra vejene ikke længere er farbare. Der må ikke stå, at vi fraråder al unødvendig udkørsel eller at vi fraråder al udkørsel. Det er politiet som udsender disse varslinger, ikke kommunen. 4. MATERIEL 4.1 Ansvarsforhold Til vintertjeneste på kørebaner anvendes bestillers sneplove og saltspredere. Materiellet placeres som hovedregel ved salthallerne. Enkelte vognmænd har tilladelse til at have materiellet opbevaret på bopælen. For alle øvrige vognmænd gælder, at udleveret materiel, når det ikke er i brug, skal være på salthallerne i tidsrummet fra kl til på alle hverdage, således at servicering kan foretages. Udover dette tidsrum må vognmænd have saltspredere hjemme. Lastbiler påmonteret bestillers materiel må aldrig parkeres i villakvarterer eller på befærdede gader og/eller pladser. Til vintertjenesten på stier og fortove anvendes driftsafdelingens egne traktorer og håndfejemaskiner på de ruter, hvor driftsafdelingens egne folk udfører vintertjeneste. På ruter, som udføres af andre entreprenører, stiller entreprenøren materiel til rådighed efter nærmere aftale. 13

14 Alt materiel, som udleveres til stifolk og vognmænd, klargøres og monteres på materielgården. Driftsafdelingen har ansvaret for, at materiellet er funktionsdygtigt. 4.2 Klargøring af kørebanemateriel Sneplove Inden 1. november skal ophæng til sneplove være påmonteret de respektive køretøjer og sneplovene kørt ud til salthallerne/udleveret til vognmændene. Saltspredere Inden 1. oktober skal saltspredere og hertil hørende udstyr (kontrolboks og lysanlæg) være påmonteret de respektive lastbiler. Vognmænd kører saltsprederen til ophæng på salthallen. Vognmænd sørger for 1. læsning og indsåning af saltspredere. Driftsassistenten, som har sæsonens første bagvagt, har ansvaret for, at saltspredere indsåes første gang. 4.3 Klargøring af sti- og fortovsmateriel Traktorer og håndfejemaskiner Inden 1. november skal sti- og fortovsmateriel være klargjort og afprøvet. Koste og plove til traktorer skal være på oplagsstedet. Driftsassistenterne er ansvarlige for, at materiellet er funktionsklart. 4.4 Vedligeholdelse af materiel Ved udlevering af materiel fra Driftsafdelingen skal medfølge mundtlig eller skriftlig instruktion om daglig brug, rengøring, almindelig vedligeholdelse samt om nedslidningsgrænse og udskiftning af sliddele. Der skal endvidere orienteres om sikkerhedsmæssige forhold ved brug af materiellet. Al daglig rengøring udføres af den, der har materiellet udleveret. Driftsafdelingens mekanikere forestår den almindelige servicering (i form af smøring og olieskift) af saltspredere på salthallen eller hos vognmanden i de tilfælde, hvor saltsprederen er ophængt på bopælen. 4.5 Reparation Skader på materiel skal omgående indberettes til Driftsafdelingen udenfor normal arbejdstid til vagthavende mekaniker. Driftsafdelingen eller vagthavende mekaniker træffer afgørelse om, hvor reparationen skal foretages. Forårsager skaden et egentlig driftsstop, kontaktes bagvagten for den pågældende rute, som orienterer hovedvagten i tilfælde af indsats af reservemateriel. 14

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER 1 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER 2 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse

Læs mere

Konstruktion og vedligehold af veje og stier. Hæfte 6. Håndbog for drift af veje og stier

Konstruktion og vedligehold af veje og stier. Hæfte 6. Håndbog for drift af veje og stier Konstruktion og vedligehold af veje og stier Hæfte 6 Håndbog for drift af veje og stier Vejdirektoratet Vejregelrådet Juli 2003 Vejreglernes struktur I henhold til 6, stk 1 i lov om offentlige veje (Trafikministeriets

Læs mere

VINTERTJENESTENS VINTERHÅNDBOG

VINTERTJENESTENS VINTERHÅNDBOG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 06-08-2013 Tine Damkjær Bagger TIDA@vd.dk VINTERTJENESTENS VINTERHÅNDBOG Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244

Læs mere

Delplan for Teknik & Miljø

Delplan for Teknik & Miljø Delplan for Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for... 5 1.3 Ansvar... 5 1.4 Delplan for s gyldighedsområde...

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vejledning Vejdirektoratet Vejregelrådet Maj 2004 VEJLEDNING, Vintertjeneste INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 0. TILBLIVELSE 1 1. INDHOLD OG STRUKTUR 2 2. STRUKTUR 3 3.

Læs mere

Vilkår for entreprisernes gennemførelse

Vilkår for entreprisernes gennemførelse Vilkår for arbejdets udførelse Side 1 af 33 Vilkår for entreprisernes gennemførelse Indholdsfortegnelse Side ALMENT... 3 Omfang Delaftale nr. 1 Odense Kommune... 3 Definitioner... 4 ODENSE KOMMUNES YDELSER...

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB)

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21.maj 2012 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB) MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER, rev. 1 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabsstyrelsen Oktober 2005 Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 21.09.2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 7 2. Organisation og assistance... 8 3. Introduktion... 9 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner... 9 3.2. Dialogen med programmet... 10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7 3. Rapportgennemgang... 11 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 14 3.2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Skive Kommune, Park og Vej. April 2008

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Skive Kommune, Park og Vej. April 2008 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser April 2008 Skive Kommune, Park og Vej INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OFFENTLIGE VEJE, STIER

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag:

INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag: 1. udgave 1. november 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighed 2. Ansvar & Myndighed 3. Vintertjeneste 4. Varsling om vinterforhold 5. Rekvirering af vintertjeneste 6. Vintertjenestens udførelse 7. Sneprofil

Læs mere

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 31.08.1999 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 2. Organisation og assistance...2 3. Introduktion...4 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner...4 3.2. Dialogen med programmet...4 3.3. Begreber

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Jammerbugt Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Jammerbugt Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Jammerbugt Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Jammerbugt Kommune 2 Indholdsfortegnelse: FORORD...

Læs mere

Særlig ArbejdSbeSkrivelSe - teknik (SAb-tl-teknik) drift og vedligehold AF trafikledelsessystemer oktober 2013

Særlig ArbejdSbeSkrivelSe - teknik (SAb-tl-teknik) drift og vedligehold AF trafikledelsessystemer oktober 2013 Særlig Arbejdsbeskrivelse - Teknik () DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER oktober 2013 SAB-TL-TEKNIK DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER Oktober 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Viborg Kommune. Februar 2013. ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v.

Viborg Kommune. Februar 2013. ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Viborg Kommune Februar 2013 ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. NIRAS A/S CVR-nr. 37295728 T: +45 9630 6400 D: 9630 6517 Vestre Havnepromenade 9 Tilsluttet FRI F: +45

Læs mere

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL... (i det følgende kaldet vognmanden) og Sydtrafik indgår følgende aftale om buskørsel: 1. GENERELT 1. Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag.

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VORDINGBORG

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Generelle kvalitetskrav til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed januar 2011 Indholdsfortegnelse. 1. Baggrund....4 1.1. Indledning...4 1.2. Opgaven og dens

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96 HånDBOG Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Titel: Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Udarbejdelse: Social & Handicap, Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S

Læs mere