Forslag til vinterhåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til vinterhåndbog"

Transkript

1 Forslag til vinterhåndbog 5.1

2 1. INDLEDNING Formål Lovgrundlag Internt samarbejde Eksternt samarbejde Kørebaner og stier/fortove ORGANISATION Arbejdsanvisninger og instrukser Vinterhåndbogen Vagtplaner ARBEJDETS UDFØRELSE Ved igangsættelse: Ved afslutning: INSTRUKS FOR HOVEDVAGT ORIENTERING OM CENTRALVAGT INSTRUKS FOR BAGVAGT INSTRUKS FOR LAGERMAND/SALTLÆSSER INSTRUKS FOR MEKANIKERE INSTRUKS FOR MANDSKAB TIL STIER OG FORTOVE Bortkørsel af sne fra de større veje Servicering af andre enheder i kommunen MATERIEL Ansvarsforhold Klargøring af kørebanemateriel Klargøring af sti- og fortovsmateriel Vedligeholdelse af materiel Reparation Bilag: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Prioritering af veje og stier kommunens strategi Arbejdsanvisning for glatførebekæmpelse af kørebaner Arbejdsanvisning for sneplovkørsel Tilladelse til udledning af overfladevand i form af sne 2

3 1. INDLEDNING 1.1 Formål Formålet med kommunens vintertjeneste er at sikre trafikkens fremkommelighed ved at forhindre og bekæmpe glatføre med anvendelse af mindst mulig mængde salt, at fjerne sne og is, så det overordnede vejnet kan holdes farbar døgnet rundt samt at sikre vintervedligeholdelse af de øvrige kommunale veje i overensstemmelse med Byrådets beslutninger om prioritering af vejene og stierne. Beslutningerne fremgår af bilag 1. Kommunen har ansvaret for vintertjenesten på ca. xxxx km kommuneveje, ca. xx km fortove samt ca. xx km cykel- og gangstier. 1.2 Lovgrundlag Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje nr. 140 af 1. oktober 1970 og Lov om private fællesveje nr af 21. december 2010 med efterfølgende ændringer. Kommunens Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser. 1.3 Internt samarbejde Der forudsættes et meget nært samarbejde mellem bestiller, vagter og alle andre, der er involveret i vintertjenesten, således at et konstateret glatføre eller snefald kan blive bekæmpet hurtigst muligt i henhold til de beslutninger, der er truffet i Byrådet. Alle, som deltager i vintertjenesten, har pligt til at meddele vagten, hvis han/hun skønner, at der er behov for vintertjeneste. 1.4 Eksternt samarbejde Der er indgået aftale med Vejdirektoratets vagtcentral om, at de overvågninger og varsler om udkald på deres egne veje. Kommunen har selv ansvaret for igangsætning og ledelse af vintertjenesten på kommunevejene. Det er aftalt, at kommunen/vejdirektoratet på X antal ruter henter salt på kommunens/vejdirektoratets salthal på xxxvej. Der er indgået aftaler med følgende nabokommuner: X1 Kommune, X2 Kommune og X3 Kommune, om varetagelse af vintertjeneste på de veje, som krydser kommunegrænserne. Disse aftaler fremgår af rutekortene, som nogle steder går ud over kommunegrænsen, og andre steder mangler vejstrækninger, som er aftalt overdraget til nabokommunen i forbindelse med vintertjenesten. 3

4 1.5 Kørebaner og stier/fortove Vintertjenesten udføres i kommunen på flere niveauer. Klasse 1 veje indgår i Vejdirektoratets rutenet. Derudover udføres vintertjeneste på de kommuneveje og stier/fortove, som er aftalt med politiet. Alle ruter er beskrevet med kort. I kommunen er der placeret større eller mindre saltlagre på materielgårdene i by1, by2, og by3. Alle ruter er tilrettelagt således, at læsning af salt, saltlage og sand kan foretages uden for megen tomkørsel. 2. ORGANISATION 2.1 Arbejdsanvisninger og instrukser Denne vinterhåndbog indeholder generelle oplysninger, samt instrukser for udførende personel og arbejdsanvisninger for udførelsen. Instrukser redegør for den enkeltes arbejdsopgaver og ansvarsforhold. Arbejdsanvisninger er forskrifter for, hvorledes det enkelte arbejde skal udføres. 2.2 Vinterhåndbogen Forud for hver vintersæson tilretter bestiller Vinterhåndbogen i samarbejde med Driftsafdelingen. Vinterhåndbogen omhandler både kørebaner og stier/fortove, og indeholder vagtplaner, rutebeskrivelser i det omfang de findes, telefonlister og andre nødvendige oplysninger til brug for udførelsen. Vagtplaner udskrives fra Vinterman. Der udleveres 2 vinterhåndbøger til Driftsafdelingen, som placeres på materielgården. Vejmænd, vognmænd, stifolk, salthaller og samarbejdspartnere modtager relevant materiale. Vinterhåndbogen skal udsendes senest den 1. oktober. 2.3 Vagtplaner Første udkast til vagtplaner for hovedvagt, bagvagter og mekanikervagt skal udsendes til høring senest den 1. september. Endelige vagtplaner udsendes med vinterhåndbogen senest den 1. oktober. 4

5 3. ARBEJDETS UDFØRELSE Glatførebekæmpelse og snerydning udføres efter retningslinierne i bilag 2: Arbejdsanvisning for glatførebekæmpelse kørebaner og bilag 3: Arbejdsanvisning for sneplovkørsel. 3.1 Ved igangsættelse: Kommunale veje: Klasse I er trafikveje som har afgørende betydning for fjerntrafikken og/eller afgørende betydning for afvikling af den gennemkørende trafik. Tilstræbes holdt farbare døgnet rundt, bla. ved præventiv saltning. Snerydning iværksættes ved drivedannelse eller 4-7 cm jævnt lag sne. Klasse II er trafikveje, der har betydning for afvikling af den lokale nærtrafik f.eks. fordelingsveje i bolig og industriområder, samt busruterne. Saltning og snerydning forventes kun udført mellem kl og Der saltes ved konstateret glatføre og ryddes sne ved drivedannelse eller ca. 20 cm jævnt snelag inden for dette tidsrum, eller ved varsling om mere end 20 cm snefald. Klasse III er lokalveje som har mindre betydning for afvikling af trafikken. Disse veje tilstræbes holdt farbare i det omfang indsats er afsluttet på klasse I og II veje. Klasse IV veje er lokalveje til enkeltbrugerområder og mindre boligveje. Disse veje har laveste prioritet og saltes/ryddes kun i det omfang de øvrige opgaver tillader det. Kommunale stier: Klasse I stier er stier med afgørende betydning for gående og cyklende færdsel. De tilstræbes holdt farbare, men visse gener kan forekomme. Saltning hhv. snerydning forventes kun udført imellem kl og Snerydning igangsættes ved ca. 20 cm sne eller ved varsling om mere end 20 cm snefald. Klasse II stier er rekreative stier. De sneryddes og gruses ikke. 3.2 Ved afslutning: På kørebaner: Vintertjenesten afsluttes, når saltning og/eller snerydningen er udført i tilfredsstillende kvalitet efter ovenstående klassificering. På stier og fortove: Vintertjenesten afsluttes, når saltning og/eller snerydningen er udført i tilfredsstillende kvalitet efter ovenstående klassificering. Generelt: Den enkelte medvirker i henhold til efterfølgende instrukser: 3.3 Hovedvagt 3.4 Bagvagt 3.5 Lagermand/saltlæsser 3.6 Mekaniker 3.7 Mandskab til stier og fortove 5

6 3.3 INSTRUKS FOR HOVEDVAGT Ansvarsforhold Den til enhver tid værende hovedvagt er den ansvarlige leder for gennemførelse af vintertjenesten i hele kommunen og træffer som sådan alle for arbejdets udførelse nødvendige beslutninger. I tvivlstilfælde er det således altid hovedvagten der afgør nødvendigt omfang af indsats m.m. med mindre katastrofeberedskabet er trådt i kraft. Ved snefald og fygning af længere tids varighed, indkalder hovedvagten den pågældende bagvagt. Hovedvagten har det overordnede ansvar for alle bagvagter, og han koordinerer indsatsen i hele kommunen. I katastrofesituationer kan ledelsen af vintertjenesten overtages af ledelsen af katastrofeberedskabet Vagtforhold Hovedvagten deles på skift af driftsassistenterne fra Driftsafdelingen, således at hver person har en uges vagt ad gangen. Vagten starter mandag kl og afsluttes efterfølgende mandag kl Der henvises til Vagtplan for hovedvagter og bagvagter i vintermappen, hvor den enkeltes vagtuger er anført. I perioden fra ca. 1. oktober til ca. 31. marts har hovedvagten rådighedspligt i vagtuger, og skal uden for normal arbejdstid være at træffe på vagt- eller mobiltelefon. Normalarbejdstiden defineres fra mandag til torsdag kl til 15.00, fredag kl til Ved sygdom eller andet forfald byttes med en af de øvrige vagter, der indgår i vagtplanen. Bagvagten orienteres om byttet ved førstkommende normal arbejdstid Arbejdsopgaver Hovedvagten udkalder i samarbejde med bagvagten efter rækkefølge: 1. Eget mandskab og vognmænd ved hjælp af udkaldsrobot. Ved udkald gives meddelelse om hvad der skal udføres (saltning, plovkørsel eller kombikørsel), herunder saltdosering og tør/befugtet salt. 2. Eget mandskab til stier/fortove ved hjælp af udkaldsrobot. Ved udkald gives meddelelse om der skal saltes eller sneryddes. 3. Evt. gummigeder. I Vinterman angives alle udkaldsnumre for vognmænd samt vagtplaner for bagvagter og personel til stier/fortove. Herudover indtaster Driftsafdelingen telefonlister m.m. i Vinterman, som anvendes ved udkald. Efter udkald gives orientering i nødvendigt omfang til nedenstående om, i hvilket omfang vintertjenesten er iværksat: 1. miljø og teknik (bestiller) pr. mail 2. Politi 3. Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter (TIC) 4. Østjyllands radio/radio ABC 5. TV2 østjylland 6. Nabokommuner i nødvendigt omfang 6

7 Hovedvagten skal holde sig ajour med vej- og vejrforhold og med udviklingen af disse. Hovedvagten har derfor stillet en bærbar PC til rådighed i hjemmet med adgang til Vejvejr.dk. Hovedvagten har til enhver tid ansvaret for vintertjenesten og skal derfor kunne overvåge, at bagvagten sammen med mandskabet løser opståede problemer. Hovedvagten træffer efter indstilling fra bagvagten beslutning om indsatsen af gummigeder og andet særligt materiel. Udkald af gummigede foretages af bagvagten. Ved vagtskifte skal den afgående hovedvagt orientere den tilgående om væsentlige forhold. I perioden hvor VD s vagtcentral er ubemandet: Hovedvagten beslutter, om der skal foretages inspektion eller udkald. Hovedvagten skal eventuelt kontakte nabokommuner for at holde sig ajour med vej- og vejrforhold. Hovedvagten skal mindst en gang i døgnet orientere sig om vejrsituationen på Vejvejr.dk. Det skal ske sidst på aftenen, hvorved en evt. udvikling i løbet af natten kan vurderes. Ved varslet lufttemperatur < 4 og vejtemperatur < 3 foretages ca. kl yderligere kontrol af vejrforholdene. Hovedvagten skal være ajour med vinterorganisationens stade på det pågældende tidspunkt (klargjort materiel, mandskab, sygdom, m.v.) Oplysningerne tilgår hovedvagten fra de øvrige i organisationen. I perioden hvor VD s centralvagt er bemandet: Hovedvagten skal orientere sig om vej- og vejrsituationen mindst 2 gange i døgnet. Første gang udenfor normal arbejdstid, og sædvanligvis en gang sidst på aftenen. Ved risiko for glatføre og/eller snefald i løbet af natten vurderes situationen i samarbejde med bagvagten omkring midnat. Hovedvagten skal være orienteret om situationen i morgentimerne, enten ved samtale med bagvagten eller efter samtale med centralvagten. Hovedvagten skal være bagvagten behjælpelig med afgørelser i tvivlstilfælde samt ved udkaldsproblemer. 3.4 ORIENTERING OM CENTRALVAGT Ansvarsforhold Det er Vejdirektoratets centralvagts ansvar at overvåge og vurdere informationer fra glatførevarslingsstationer, vejrradar og prognoser samt på baggrund af disse informationer at udkalde det nødvendige personale og entreprenører, således at vintertjenesten på statsveje udføres i overensstemmelse med de vedtagne retningslinier. Centralvagten meddeler udkald til kommunens hovedvagt, som på baggrund af dette beslutter om der skal foretages udkald på kommunevejene. 7

8 3.4.2 Vagtforhold Vagtcentralen er bemandet normalt alle ugens dage, døgnet rundt, i perioden fra ca. 1. november og 22 uger frem, medmindre vejrliget tilsiger forlængelse i begge ender af perioden Arbejdsopgaver Når centralvagten ved hjælp af den elektroniske varsling - har konstateret og besluttet, at vintertjenesten på statsveje skal iværksættes, giver han efterfølgende meddelelse til hovedvagten for kommunen. 3.5 INSTRUKS FOR BAGVAGT Ansvarsforhold Bagvagten er ansvarlig for tilsyn med såvel vejenes tilstand som bygherrekontrol med entreprenørernes indsats samt indrapportering af meldinger. Bagvagten refererer til hovedvagten, og bistår i ledelse af entreprenører efter hovedvagtens anvisninger, specielt i snesituationer Vagtforhold Bagvagten deles på skift af driftsassistenter m.m. fra Driftsafdelingen, således at hver person har en uges vagt ad gangen. Vagten starter mandag kl og afsluttes efterfølgende mandag kl Der henvises til Vagtplan for hovedvagter og bagvagter i vintermappen, hvor den enkeltes vagtuger er anført. Vagtplaner er lavet således at der er en bagvagt på vagt ad gangen. Bagvagten skal være at træffe på privat- eller mobiltelefon. Indenfor normal arbejdstid udføres almindelige arbejdsopgaver, medmindre igangværende vintertjeneste ikke er afsluttet. Alle driftsassistenter har rådighedsvagt udenfor normal arbejdstid i perioden fra ca. 1. november til ca. 31. marts. Udenfor normal arbejdstid defineres til mandag torsdag kl , fredag fra kl og i weekenden som døgnvagt. Ved sygdom eller andet forfald meddeles dette straks til hovedvagten. Hovedvagten tilkalder afløservagten. Endvidere kan arbejdstiden efter aftale med hovedvagten forlænges, ligesom hovedvagten kan give tilladelse til indkaldelse af reservemandskab ved behov derfor. Det forventes således, at alle bagvagter deltager i vintertjenesten ved ekstraordinært snefald Arbejdsopgaver Hovedvagten udkalder bagvagten umiddelbart før vognmænd kaldes ud. Bagvagten skal under tjenesten både opholde sig på vejene og på materielgården. 8

9 Bagvagten skal vurdere, om der er behov for vintertjeneste på veje, fortove og stier og give hovedvagten besked herom. Bagvagten har følgende arbejdsopgaver: - At assistere hovedvagten med f.eks. tilsyn med føret, vejrets udvikling, m.v. - At træffe beslutning om overgang fra saltning til kombikørsel eller sneplovkørsel og om ophør heraf. - Er ansvarlig for, at kun det snerydningsmateriel, der er nødvendigt for løsning af opgaven, er i arbejde og at overskydende materiel hjemsendes. - Vurdere om der skal indsættes gummigeder el.lign.. Afgørelse træffes i samråd med hovedvagten. Bagvagten udkalder gummigeder. - Indstilling til hovedvagten om behov for bortkørsel af sne. Bagvagt rekvirerer lastbiler og læssemaskine. Bortkørsel aftales altid med bestiller. - Udkald af reservemateriel ved maskinnedbrud. - Sørge for at vognmændene udfører saltning og plovkørsel korrekt. - Træffe aftale med afløservagten om turnus ved længerevarende snefald. - Vejleder og hjælper chauffører med instruktion i brug af det udleverede materiel samt have den daglige kontakt til vognmænd og chauffører. - Være behjælpelig ved skift af plovskær i særlige tilfælde udenfor normal arbejdstid. Chaufføren skal være behjælpelig med udskiftning af plovskær. - Løbende sørge for kontrol af indsåning af saltspredere. - Sørge for at alle saltspredere et par gange i løbet af vinteren tømmes helt inden genlæsning, for herved at kontrollere valsen og fjerne evt. sten eller andre fremmedlegemer. - Kontrol af salt/saltlagebeholdninger i weekender og sørge for blanding af saltlage, hvis behov opstår. - Lukker og slukker i salthallen på lørdag, søndag og helligdage. - Udkald af salthalmand i tilfælde af mange plovskærskift. - Vurdere om ekstra glatførevagt skal udkaldes ved plov- og kombikørsel. - Orientere hovedvagten om, hvad der sker i marken. I tilfælde af fygning/længerevarende snefald, orienteres bestiller om trufne beslutninger. - Indberette konstaterede skader på vejene sket under udførelsen af vintertjenesten til bestiller. - Indberette alle konstaterede uregelmæssigheder i udførelsen til hovedvagten. - Alle andre arbejdsopgaver som er nødvendige for at vintertjenesten kan fungere optimalt. I tilfælde af høj aktivitet kan en ekstra bagvagt tilkaldes efter aftale med hovedvagten. Bagvagten skal i programmet Vinterman registrere alle start- og færdigmeldingstidspunkter og andre tidspunkter, hvor der sker udkald af ekstra køretøjer, f.eks. gummigede. Desuden skal tidspunkter for alle stop, hvad enten disse skyldes spisepauser, nedbrudt materiel eller andre ufrivillige stop, noteres. Derudover skal han kontrollere, at saltspredere og plove med dataopsamling sender til Vinterman, og såfremt en dataopsamler ikke ser ud til at være tændt, at kontakte vognmanden og gøre ham opmærksom på dette. I tilfælde af problemer med en enkelt rute, som ikke bliver afsluttet indenfor normal tid, f.eks. i tilfælde af maskinnedbrud, skal hovedvagten straks have besked herom.. Dette gælder både for kørebaner og fortove/stier. Afløservagten indtræder for bagvagten i tilfælde af sygdom o.lign. 9

10 3.6 INSTRUKS FOR LAGERMAND/SALTLÆSSER Arbejdsopgaver Salthalmandens arbejdsopgaver er: I vagtuger: - Passe salthallen indenfor normal arbejdstid - Sørge for at der er tilstrækkeligt med saltlage og at blande det på salthaller med blandeanlæg eller bestille det. - Oprydning på pladsen, herunder snerydning. - Oprydning i salthallen, - Op til weekender at sørge for ekstra opfyldning af saltlage, således at genopfyldninger ikke er nødvendige i løbet af weekenden under normalt forbrug. - Sørge for at der er tilstrækkeligt med salt/sandblandinger til stier og fortove og blande dette. - Fylde brændstof på læssemaskiner - Foretage almindelig vedligeholdelse, renholdelse og smøring af læssemaskiner. - Sørge for at der er tilstrækkeligt med reservedele (plovskær, bolte m.v.) på salthallen. - Medhjælp ved skift af plovskær indenfor normal arbejdstid. Udenfor normal arbejdstid kan den vagthavende salthalmand tilkaldes af bagvagten i tilfælde af mange plovskærskift. Ved plov- og kombikørsel kan lagermanden/saltlæsser udkaldes. Sæsonens første lagermand/saltlæsser skal sørge for at saltlagen i beholderne pumpes rundt inden lagen fyldes i sprederne. Sæsonens sidste lagermand/saltlæsser skal sørge for, at blandekar tømmes og dyser m.v. rengøres. 3.7 INSTRUKS FOR MEKANIKERE Arbejdsforhold Mekanikere fra Driftsafdelingen har på skift rådighedsvagt udenfor normal arbejdstid med hjemmepligt en uge af gangen fra mandag kl til mandag kl Vagtplan for mekanikere findes i vinterhåndbogen. Mekanikere kan tilkaldes af vognmænd, hovedvagt eller bagvagt i tilfælde af, at det udleverede materiel ikke er funktionsdygtigt. Den vagthavende mekaniker skal afhjælpe funktionsfejl hurtigst muligt eller i samråd med bagvagten vurdere, om fejlen kan/skal rettes på værkstedet førstkommende arbejdsdag. 3.8 INSTRUKS FOR MANDSKAB TIL STIER OG FORTOVE Arbejdsforhold Vintertjenesten på fortove og stier kan udføres af andre offentlige institutioner (ud for deres egen ejendom) eller af egne arbejdshold. Den enkelte medarbejders tilknytning til vintertjenesten samt vagtplaner findes i vinterhåndbogen. Arbejde i forbindelse med vintertjenesten har fortrinsret for alle andre normale arbejder. Dog kan væsentlige færdselssikkerhedsmæssige opgaver have fortrinsret. 10

11 Vintertjeneste iværksættes: - Når der er konstateret behov for glatførebekæmpelse, eller - når der er varslet snefald på mindst 20 cm, eller - når snefald på mindst 20 cm eller fygning er konstateret. Vintertjenesten iværksættes normalt kun mellem kl og Vintertjenesten afsluttes, når saltning og/eller snerydning er udført i tilfredsstillende kvalitet, dog således at der så vidt muligt ikke arbejdes på: hverdage efter normal arbejdstids ophør, og på lørdage, søn- og helligdage efter kl Udkald foretages af bagvagten, og det bliver her oplyst, om der skal saltes med saltlage, med sand/salt eller der skal ryddes sne. Når chaufføren kommer til sin rute, skal han vurdere, om det er den metode han er kaldt ud til, der skal anvendes. Hvis han skønner, at det er en anden metode, der bør anvendes, skal han give bagvagten besked, og det aftales, hvad der skal foretages. Under arbejdets udførelse, skal chaufføren løbende vurdere, om det er den rigtige metode der anvendes. Ved overgang fra en metode til en anden, skal bagvagten orienteres. Ved saltning med saltlage, skal belægningen være ren for sne og is, når lagen lægges ud. Er det ikke muligt at feje belægningen ren, skal der bruges en anden metode, sand/salt-blanding eller måske plov. Saltlage er mest velegnet til præventiv saltning og til bekæmpelse af rimdannelser. Saltlage må ikke bruges ved temperaturer under minus 7 grader, der skal i så tilfælde bruges sand/salt. Snerydningen fortsættes indtil snefald eller fygning er ophørt, og færdselsarealerne er ryddet, eller bagvagten beordrer snerydningen indstillet. Hvis chaufføren skønner, at det er formålstjenstligt at køre ruten igennem igen, skal det aftales med bagvagten. Hvis det er nødvendigt at arbejde efter normal arbejdstids ophør på hverdage, og/eller efter kl på lørdage, søn- og helligdage, skal dette altid aftales med hovedvagten. Ved vedvarende snefald eller fygning, skal bagvagten kontaktes, og det aftales om arbejdet skal indstilles. Chaufføren rekvirerer selv, men efter aftale med bagvagten, nødvendigt ekstra materiel for rydningen af ruten. Bagvagten skal ligeledes have besked, når det ekstra materiel kan sendes hjem. Bagvagten kan således råde over materiellet til andre steder, hvis der er behov herfor. For Driftsafdelingens mandskab gælder, at chaufføren skal registrere tidspunkterne for, hvornår det bestilte materiel møder på stedet og hvornår det er sendt hjem igen, og der skrives en rekvisition til entreprenøren. Der må ikke kastes urimeligt store snemængder ud på kørebanen. Sneen skal tilstræbes oplagt langs kantstenen. Når stiruten er færdig, både saltning og snerydning, skal der meldes færdig til bagvagten. Dette gælder dog ikke ruter med dataopsamlere. Vedr. buslommer og busstoppesteder Glatførebekæmpelse 11

12 Samtidig med glatførebekæmpelsen på stier og fortove foretager chaufføren glatførebekæmpelse på busperroner og ved andre busstoppesteder. Snerydning Ved snerydning skal de gennemgående stier og fortove, af tidsmæssige årsager, ryddes inden der skal ryddes ved busstoppessteder. Ligeledes kan det være formålstjenstligt at afvente, at plovkørslen på kørebanen i det væsentlige er afsluttet. Snerydning ved busperroner og andre busstoppesteder forestås af driftsafdelingens egne medarbejdere med bagvagten som initiativtager og koordinator. 3.9 Bortkørsel af sne fra de større veje Ved meget store snemængder kan det være nødvendigt at bortkøre sne fra de store indfaldsveje, og i sjældnere tilfælde fra centerringen. Det er besluttet, at der kun skal bortkøres sne, hvis beredskabet anmoder om dette. Bortkørsel af sne må derfor kun ske efter aftale med den ansvarlige hos Veje- og Trafikafdelingen. Kommunen har fået tilladelse til at losse sne i havnen i det sydlige havneløb. Tilladelsen er dog givet på den betingelse, at bestiller først undersøger om der er andre muligheder for at placere sneen f.eks. på steder med naturligt afløb, og hvor smelte-vand fra sneen ikke kan genere trafikken, naboer el. lign. Tilladelsen ligger som bilag 5, og skal læses inden der gives besked om bortkørsel af sne. Forskrifterne i tilladelsen skal overholdes til en hver tid Servicering af andre enheder i kommunen Beredskabet Der er indgået aftale med beredskabet om assistance til vagthavende indsatsleder. Efter normal arbejdstids ophør arbejder vagthavende indsatsleder fra hjemmeadressen. Det betyder, at den vagthavende kan have behov for assistance fra en sneplov i tilfælde af kraftig snefald, for at komme ud til redningsopgaver, ildløs m.m.. Der er derfor indgået aftale om, at de kontakter vintervagten telefonisk såfremt der er behov for assistance. Vagten sender derefter en plov til indsatslederens adresse og ploven hjælper indsatslederen med at komme ud til nærmeste større ryddede vej. Det er vintervagtens opgave at sikre, at der ikke sker en større rokering af plove for at hjælpe indsatslederen. Det skal derfor, så vidt det er muligt, være den plov som i forvejen har rute i området omkring indsatslederens hjemmeadresse. Der er kun én indsatsleder på vagt ad gangen i én uge ad gangen. Adresserne på de indsatsledere som kører operativ vagt: 12

13 Ældreområdet Ældreområdet har behov for at sende personale (SOSU er eller sygeplejesker) ud til hjemmeboende patienter. Det er derfor aftalt, at når de har behov for at komme ud til akutte patienter ved kraftigt snefald (snestorm) kan de kontakte vintervagten på tlf. nr. xxxx xxxx. Vintervagten sørger for, at der sendes en plov til at assistere personale ud til patienten. Såfremt patienten bor langt ude, kan det være nødvendigt at der etableres et samarbejde mellem 2 eller flere plove, således at vores normale ruter berøres så lidt som muligt. Det er vintervagtens opgave at koordinere denne indsats. Det er samtidig understreget, at det kun er i akutte situationer, at vintervagten kan være behjælpelig med ovenstående. Såfremt snefaldet bliver kraftigere og vi går over på katastrofeberedskab, skal ældreområdet kontakte Falck, som er behjælpelig med at sende bæltekøretøjer Skolebusser Der er indgået følgende aftale med skoleforvaltningen: I tilfælde af at et område lukkes ned, fordi vejene ikke længere kan holdes farbare, sender vintervagten en mail til en mailliste, som indeholder alle skoler, busselskaber, Radio Østjylland m.m.. Mailen skal være så nøjagtig som muligt i sin beskrivelse, f.eks. ved at nævne specifikke veje eller landsbyer, hvortil/fra vejene ikke længere er farbare. Der må ikke stå, at vi fraråder al unødvendig udkørsel eller at vi fraråder al udkørsel. Det er politiet som udsender disse varslinger, ikke kommunen. 4. MATERIEL 4.1 Ansvarsforhold Til vintertjeneste på kørebaner anvendes bestillers sneplove og saltspredere. Materiellet placeres som hovedregel ved salthallerne. Enkelte vognmænd har tilladelse til at have materiellet opbevaret på bopælen. For alle øvrige vognmænd gælder, at udleveret materiel, når det ikke er i brug, skal være på salthallerne i tidsrummet fra kl til på alle hverdage, således at servicering kan foretages. Udover dette tidsrum må vognmænd have saltspredere hjemme. Lastbiler påmonteret bestillers materiel må aldrig parkeres i villakvarterer eller på befærdede gader og/eller pladser. Til vintertjenesten på stier og fortove anvendes driftsafdelingens egne traktorer og håndfejemaskiner på de ruter, hvor driftsafdelingens egne folk udfører vintertjeneste. På ruter, som udføres af andre entreprenører, stiller entreprenøren materiel til rådighed efter nærmere aftale. 13

14 Alt materiel, som udleveres til stifolk og vognmænd, klargøres og monteres på materielgården. Driftsafdelingen har ansvaret for, at materiellet er funktionsdygtigt. 4.2 Klargøring af kørebanemateriel Sneplove Inden 1. november skal ophæng til sneplove være påmonteret de respektive køretøjer og sneplovene kørt ud til salthallerne/udleveret til vognmændene. Saltspredere Inden 1. oktober skal saltspredere og hertil hørende udstyr (kontrolboks og lysanlæg) være påmonteret de respektive lastbiler. Vognmænd kører saltsprederen til ophæng på salthallen. Vognmænd sørger for 1. læsning og indsåning af saltspredere. Driftsassistenten, som har sæsonens første bagvagt, har ansvaret for, at saltspredere indsåes første gang. 4.3 Klargøring af sti- og fortovsmateriel Traktorer og håndfejemaskiner Inden 1. november skal sti- og fortovsmateriel være klargjort og afprøvet. Koste og plove til traktorer skal være på oplagsstedet. Driftsassistenterne er ansvarlige for, at materiellet er funktionsklart. 4.4 Vedligeholdelse af materiel Ved udlevering af materiel fra Driftsafdelingen skal medfølge mundtlig eller skriftlig instruktion om daglig brug, rengøring, almindelig vedligeholdelse samt om nedslidningsgrænse og udskiftning af sliddele. Der skal endvidere orienteres om sikkerhedsmæssige forhold ved brug af materiellet. Al daglig rengøring udføres af den, der har materiellet udleveret. Driftsafdelingens mekanikere forestår den almindelige servicering (i form af smøring og olieskift) af saltspredere på salthallen eller hos vognmanden i de tilfælde, hvor saltsprederen er ophængt på bopælen. 4.5 Reparation Skader på materiel skal omgående indberettes til Driftsafdelingen udenfor normal arbejdstid til vagthavende mekaniker. Driftsafdelingen eller vagthavende mekaniker træffer afgørelse om, hvor reparationen skal foretages. Forårsager skaden et egentlig driftsstop, kontaktes bagvagten for den pågældende rute, som orienterer hovedvagten i tilfælde af indsats af reservemateriel. 14

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste r Paradigma for instruks A. Læsning af salt B. Rydning og læsning af sne Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier 1. oktober 2012 Vejdirektoratet Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse statens veje,

Læs mere

VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV 2015-2019 Forslag af 03-08-2015 til regulativ 2 2015-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES

Læs mere

REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser

REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: FORORD...1 1. Indledning....2 2. Vintervedligeholdelse...2 2.1 Snerydning...2 2.1.1 Vejbestyrelsens opgaver...2 2.1.2

Læs mere

EVALUERING. Vintertjeneste på kommunale veje, stier og pladser. Sæsonen 2009/2010. Udarbejdet af Svendborg Kommune, Anlæg og Ejendom

EVALUERING. Vintertjeneste på kommunale veje, stier og pladser. Sæsonen 2009/2010. Udarbejdet af Svendborg Kommune, Anlæg og Ejendom EVALUERING Vintertjeneste på kommunale veje, stier og pladser Sæsonen 2009/2010 Udarbejdet af Svendborg Kommune, Anlæg og Ejendom 1. Baggrund for evalueringen Denne evaluering redegør kort for gennemførelsen

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE Der kan udbydes enten enkeltentrepriser eller områdeentrepriser,

Læs mere

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 Agenda Dataopsamling/tracking i vintertjenesten Baggrund Typer af dataopsamling Anvendelse Udfordringer GPS Styring Anvendelse Udfordringer

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012 Vintertjeneste August 2012 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_1_BUT_Odder_2012 Revision nr 1,0 Udgivelsesdato

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Skemaer med oplysninger om køretøj og chauffører (kun 1 side pr. køretøj) Erklæring om omfang af ubetalt forfalden gæld til det offentlige.

Skemaer med oplysninger om køretøj og chauffører (kun 1 side pr. køretøj) Erklæring om omfang af ubetalt forfalden gæld til det offentlige. TILBUDSSAMLELISTE Lastbilruter Undertegnede tilbyder herved at udføre vintertjeneste på nedenstående entrepriser på det i betingelserne, dateret april 2014 angivne grundlag Rutenr. Aktivitet Tilbudssum

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vejledning Vejdirektoratet Vejregelrådet Maj 2004 VEJLEDNING, Vintertjeneste INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 0. TILBLIVELSE 1 1. INDHOLD OG STRUKTUR 2 2. STRUKTUR 3 3.

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Udbudsbetingelser. Juni 2015

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Udbudsbetingelser. Juni 2015 Rebild kommune VINTERTJENESTE Udbudsbetingelser Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 2.1 Egnethedsvurdering og udvælgelse... 3 2.2 Tildeling... 4 2.3

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for Udbudsbrev Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet?

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet? MØDEREFERAT TITEL Referat fra spørgemøde ved udbud af vintertjeneste i Syddjurs Kommune DATO 28. maj 2014 STED Natur og Vejservice, Lerbakken 21, 8410 Rønde DELTAGERE Potentielle bydende Bo Erik Worsøe,

Læs mere

Bilag 6.4, Analyser af vintertjenesten. Analyse af vintertjenesten. Aarhus Kommune

Bilag 6.4, Analyser af vintertjenesten. Analyse af vintertjenesten. Aarhus Kommune Bilag 6.4, Analyser af vintertjenesten Analyse af vintertjenesten Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 2012 1 Indholdsfortegnelse 0. Resumé og anbefalinger... 3 1. Indledning... 5 2. Lovgrundlag... 6

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER 1 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER 2 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse

Læs mere

REGULATIV for Fredericia Kommune

REGULATIV for Fredericia Kommune REGULATIV for Fredericia Kommune Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser December 2011 Regulativ for Fredericia Kommune December 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

Hvem passer motorvejen?

Hvem passer motorvejen? Hvem passer motorvejen? Vejtilsyn og beredskab er udliciteret Vejdirektoratet har ansvaret for driften af landets cirka 3800 km motorveje og hovedveje. I praksis samarbejder vi med en lang række private

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. juni 2012 10/11919-8 Tine Damkjær tida@vd.dk 7244 3439

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. juni 2012 10/11919-8 Tine Damkjær tida@vd.dk 7244 3439 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. juni 2012 10/11919-8 Tine Damkjær tida@vd.dk 7244 3439 REFERAT EMNE Møde Vinternetværk Kommuner og Vejdirektorat, område Østjylland TIDSPUNKT Onsdag den 30.

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

TILBUDS SAMLELISTE REV. 2.0 - Side 1 af 2

TILBUDS SAMLELISTE REV. 2.0 - Side 1 af 2 TILBUDS SAMLELISTE REV..0 - Side af 04-09 Undertegnede tilbyder herved at udføre vintertjeneste på nestående ruter på det i udbudsmaterialet, dateret, angivne grundlag. TILBUD Entr. nr. Rutenummer K+R0

Læs mere

VINTERTJENESTENS VINTERHÅNDBOG

VINTERTJENESTENS VINTERHÅNDBOG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 06-08-2013 Tine Damkjær Bagger TIDA@vd.dk VINTERTJENESTENS VINTERHÅNDBOG Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 30-12-2014 Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Kendelse Søndermarken

Læs mere

Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard og en oversigt over driftsopgaver.

Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard og en oversigt over driftsopgaver. 1 Udkast til revideret Serviceaftale 2013 til diskussion på bestyrelsesmøde 9. januar 2013 Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen Indhold Kapitel 1: Situation... 2 Kapitel 2: Aktivering og drift... 3 Kapitel 3: Aktivering og aktiveringsniveau... 4 Kapitel 4: Kraftig regn / Skybrud... 5 Kapitel 5: Storm og orkan... 6 Kapitel 6: Snestorm...

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Dokument nr A030547_5_TAG_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august

Læs mere

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Oktober 2013 1 Kapitel 1 Hvorfor skal der være et regulativ? Regulativet er med til at sikre, at der skabes indbydende byrum

Læs mere

Serviceaftale. Afd. 4. Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014

Serviceaftale. Afd. 4. Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014 Serviceaftale Afd. 4 Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014 Boligselskabet Strandparken Røjelskær 15, 2. Sal, 2840 Holte Telefon: 39 25 10 00_ E-mail:

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Vinterman. Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2015

Vinterman. Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2015 Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2015 9. marts 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Projekter i 2015... 1 1.1. Sikker drift... 1 1.2. Vinterman chauffør app... 1 1.3. Vinterman tilsynsapp

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand i form af sne fra Randers by i havnen, Randers Fjord

Tilladelse til udledning af overfladevand i form af sne fra Randers by i havnen, Randers Fjord Side 1 Randers Kommune Miljø og Teknik Vej- og Trafik Laksetorvet 8900 Randers C Att.: Britt Appelon Miljø og teknik Natur- og Miljø Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon 89 15 17 26 Christina.moeller@randers.dk

Læs mere

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag.

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag. Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020177 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Kaj Kjærsgaard) 5. februar 2010 K E N D E L S E 1. Klaus Kristoffer Larsen A/S 2. Vognmandsfirmaet Alfred Nielsen A/S 3. Universal

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Marts 2013 Dokument nr A0305472013104TAG Revision

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD Alternative title s LISE COLD, PROJEKTLEDER INDHOLD Formål med beredskabsplanen Planlægningsproces og parter Beredskabsplanens indhold og opbygning Værktøjer i

Læs mere

Mødenotat 19. august 2014

Mødenotat 19. august 2014 Mødenotat 19. august 2014 Sagsnr.: 06.016 mn3_udd_140824 SAG : Vinterudvalget (VU) Uddannelsesgruppen EMNE : Møde nr. 3 TIDSPUNKT : Tirsdag den 19. august 2014, kl. 10.00-14.00 STED : Hotel Opus, Horsens

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Klager over snerydning smelter væk

Klager over snerydning smelter væk Klager over snerydning smelter væk Klager du over naboens snerydning til Aalborg Kommune, skal du ikke forvente, at sneen ryger væk med det samme. Advarsler og lange frister gør, at der kan gå op til en

Læs mere

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune Snerydning med traktorer på kørebaner Snerydning og glatførebekæmpelse ved håndarbejde Snerydning/-flytning med specialmaskiner

Læs mere

BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014 BRØNDERSLEV

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 2015

Udbud af vintertjeneste 2015 Udbud af vintertjeneste 2015 Snerydning med lastbil Snerydning med traktor - FORSIDE Forside Tilbuddet er baseret på følgende dokumenter med bilag: 1) Udbudsmateriale, jf. Betingelser, afsnit 2.2 Dokumenter.

Læs mere

Skriftlig beretning 2010-11

Skriftlig beretning 2010-11 Skriftlig beretning 2010-11 Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i fortsat dialog med naboforeningen GF af 11. februar 1931 vedrørende vedligeholdelse af trekanten. En repræsentant for vejudvalget

Læs mere

10-02-2014. Dato 10. februar 2014. Tid 16:00. Sted ML 0.28 NB.

10-02-2014. Dato 10. februar 2014. Tid 16:00. Sted ML 0.28 NB. Referat Teknisk Udvalg 10-02-2014 Dato 10. februar 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen Karsten Drastrup Lars Mejlvang Møller (V) - Formand Anders Broholm

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

www.vestbo-jyllinge.dk bestyrelsen@vestbo-jyllinge.dk

www.vestbo-jyllinge.dk bestyrelsen@vestbo-jyllinge.dk august 2011. Dagsorden: Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling på Hotel Søfryd den 12. september kl. 19.30. 1. Velkomst ved Formand Bent F. Christensen. 2. Valg af dirigent. 3. Snerydning. Redegørelse

Læs mere

Udbud af Vintertjeneste med traktorer m.m. - 2014 i Slagelse Kommune

Udbud af Vintertjeneste med traktorer m.m. - 2014 i Slagelse Kommune Udbud af Vintertjeneste med er m.m. - 2014 i Kommune Kommune Vintertjeneste med er m.m. - 2014 SAMLELISTE Samleliste Tilbuddet er baseret på følgende dokumenter med bilag: 1) Udbudsmateriale: a) Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation... 1 0. Generelle betingelser for delaftale 1 og delaftale 2... 2 1. Særligt for delaftale 1: Serviceeftersyn, akut udkald samt diagnosticering

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor?

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Side Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Mand Køn Kvinde - - Alder - - + Et landdistrikt En by med under. indbyggere En by med mellem. og. indbyggere En by med mellem. og.

Læs mere

Konstruktion og vedligehold af veje og stier. Hæfte 6. Håndbog for drift af veje og stier

Konstruktion og vedligehold af veje og stier. Hæfte 6. Håndbog for drift af veje og stier Konstruktion og vedligehold af veje og stier Hæfte 6 Håndbog for drift af veje og stier Vejdirektoratet Vejregelrådet Juli 2003 Vejreglernes struktur I henhold til 6, stk 1 i lov om offentlige veje (Trafikministeriets

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013. Ekstraordinær Generalforsamling. Færdiggørelse af vejprojektet

Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013. Ekstraordinær Generalforsamling. Færdiggørelse af vejprojektet Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013 Den tidligere formand trådte som bekendt tilbage ved sidste GF. Efterfølgende valgte næstformanden, Fritz, ligeledes at trække sig, hvorfor første

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1

Læs mere

Hvordan rydder jeg mit tag for sne?

Hvordan rydder jeg mit tag for sne? Hvordan rydder jeg mit tag for sne? Forord Sne på tage Denne vejledning giver nogle generelle Baggrunden for vejledningen er, at der Større mængder af sne på tage skal tages Er der tvivl, om hvorvidt den

Læs mere

Serviceaftale. Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Lillerød Boligforening.

Serviceaftale. Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Lillerød Boligforening. Serviceaftale Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Lillerød Boligforening. Indhold Formål... 3 Daglig drift og service... 3 Ledelse... 3 Basisopgaver... 3 Servicering af beboere...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø 1 Formål Formålet med denne Husorden er, at alle ejere/lejere i Stockholmsgade 21 har et konkret regelsæt at forholde sig til i det daglige.

Læs mere

Ølmandens regulativ Regulativ af 24. Marts 1987 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3.

Ølmandens regulativ Regulativ af 24. Marts 1987 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3. Ølmandens regulativ Regulativ af 24. Marts 1987 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3. december 2013 1. Formål... 2 2. Organisering... 2 2.1 Valg... 2 2.2 Opsigelse...

Læs mere

Mødenotat 27. maj 2014

Mødenotat 27. maj 2014 Mødenotat 27. maj 2014 Sagsnr.: 06.008 mn_m17_140601 SAG : Vinterudvalget (VU) EMNE : Møde nr. 17 TIDSPUNKT : Tirsdag den 27. maj 2014, kl. 10.00-14.00 STED : Vejdirektoratet, Aalborg DELTAGERE : Freddy

Læs mere

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Biler under 3.500 kg. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder som tillæg til Aftalen. for biler

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Grundejerforeningen Hvedevænget HVEDEINFO (nr. 2012-001) 20. februar 2012 Kære Hvedeboer Bestyrelsen ønsker alle et godt nytår. I nyhedsbrevet kan du læse nyheder fra bestyrelsen, om bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Beredskabsplan 2014 Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Dokumentet indeholder de retningslinjer der skal følges, i forbindelse med opstående ulykker, tilskadekomst, kriser eller under kriselignende

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: tirsdag 27.02.2007 Kl.: 19.00 Mødested: Hans Arne Jensen, Valmuevej 3 Deltagere i mødet Bestyrelsesmedlemmer Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Hans Arne Jensen Per Aagaard,

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

KURSUSKATALOG. - den sikre vej

KURSUSKATALOG. - den sikre vej KURSUSKATALOG 2014 - den sikre vej Kære kursist! Du sidder med et komplet kursusudbud for sæson 2014 fra Epoke A/S. Udstyr, som anvendes til vejvedligehold, er i dag på et teknisk højt og avanceret niveau.

Læs mere

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført:

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført: Skriftlig beretning 2012-13 Kørebaner og fortove På generalforsamlingen i april 1999 blev en 15-årig genopretningsplan for kørebaner og fortove vedtaget. På generalforsamlingen i april 2005 blev der fremlagt

Læs mere

Drift og vedligehold. Indhold

Drift og vedligehold. Indhold FOTO: Vejdirektoratet Drift og vedligehold Driftskvaliteten af cyklisters færdselsarealer er en vigtig faktor for lysten til at cykle. Dårlige belægninger kan tage opmærksomheden fra cyklister og i nogle

Læs mere

SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S

SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S SERVICEAFTALE Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S Mellem Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 c/o Datea Gl. Lundtoftevej 7 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Danmarksmesterskabet i pløjning for veteranpløjere lørdag den 27. oktober 2012

Danmarksmesterskabet i pløjning for veteranpløjere lørdag den 27. oktober 2012 Danmarksmesterskabet i pløjning for veteranpløjere lørdag den 27. oktober 2012 Information om DM i pløjning 2012 Pløjevært: Susanne og Jens Gammelgaard Gersdorffslund Gersdorffslundvej 1, 8300 Odder Arrangør:

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere