Forslag til vinterhåndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til vinterhåndbog"

Transkript

1 Forslag til vinterhåndbog 5.1

2 1. INDLEDNING Formål Lovgrundlag Internt samarbejde Eksternt samarbejde Kørebaner og stier/fortove ORGANISATION Arbejdsanvisninger og instrukser Vinterhåndbogen Vagtplaner ARBEJDETS UDFØRELSE Ved igangsættelse: Ved afslutning: INSTRUKS FOR HOVEDVAGT ORIENTERING OM CENTRALVAGT INSTRUKS FOR BAGVAGT INSTRUKS FOR LAGERMAND/SALTLÆSSER INSTRUKS FOR MEKANIKERE INSTRUKS FOR MANDSKAB TIL STIER OG FORTOVE Bortkørsel af sne fra de større veje Servicering af andre enheder i kommunen MATERIEL Ansvarsforhold Klargøring af kørebanemateriel Klargøring af sti- og fortovsmateriel Vedligeholdelse af materiel Reparation Bilag: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Prioritering af veje og stier kommunens strategi Arbejdsanvisning for glatførebekæmpelse af kørebaner Arbejdsanvisning for sneplovkørsel Tilladelse til udledning af overfladevand i form af sne 2

3 1. INDLEDNING 1.1 Formål Formålet med kommunens vintertjeneste er at sikre trafikkens fremkommelighed ved at forhindre og bekæmpe glatføre med anvendelse af mindst mulig mængde salt, at fjerne sne og is, så det overordnede vejnet kan holdes farbar døgnet rundt samt at sikre vintervedligeholdelse af de øvrige kommunale veje i overensstemmelse med Byrådets beslutninger om prioritering af vejene og stierne. Beslutningerne fremgår af bilag 1. Kommunen har ansvaret for vintertjenesten på ca. xxxx km kommuneveje, ca. xx km fortove samt ca. xx km cykel- og gangstier. 1.2 Lovgrundlag Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje nr. 140 af 1. oktober 1970 og Lov om private fællesveje nr af 21. december 2010 med efterfølgende ændringer. Kommunens Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser. 1.3 Internt samarbejde Der forudsættes et meget nært samarbejde mellem bestiller, vagter og alle andre, der er involveret i vintertjenesten, således at et konstateret glatføre eller snefald kan blive bekæmpet hurtigst muligt i henhold til de beslutninger, der er truffet i Byrådet. Alle, som deltager i vintertjenesten, har pligt til at meddele vagten, hvis han/hun skønner, at der er behov for vintertjeneste. 1.4 Eksternt samarbejde Der er indgået aftale med Vejdirektoratets vagtcentral om, at de overvågninger og varsler om udkald på deres egne veje. Kommunen har selv ansvaret for igangsætning og ledelse af vintertjenesten på kommunevejene. Det er aftalt, at kommunen/vejdirektoratet på X antal ruter henter salt på kommunens/vejdirektoratets salthal på xxxvej. Der er indgået aftaler med følgende nabokommuner: X1 Kommune, X2 Kommune og X3 Kommune, om varetagelse af vintertjeneste på de veje, som krydser kommunegrænserne. Disse aftaler fremgår af rutekortene, som nogle steder går ud over kommunegrænsen, og andre steder mangler vejstrækninger, som er aftalt overdraget til nabokommunen i forbindelse med vintertjenesten. 3

4 1.5 Kørebaner og stier/fortove Vintertjenesten udføres i kommunen på flere niveauer. Klasse 1 veje indgår i Vejdirektoratets rutenet. Derudover udføres vintertjeneste på de kommuneveje og stier/fortove, som er aftalt med politiet. Alle ruter er beskrevet med kort. I kommunen er der placeret større eller mindre saltlagre på materielgårdene i by1, by2, og by3. Alle ruter er tilrettelagt således, at læsning af salt, saltlage og sand kan foretages uden for megen tomkørsel. 2. ORGANISATION 2.1 Arbejdsanvisninger og instrukser Denne vinterhåndbog indeholder generelle oplysninger, samt instrukser for udførende personel og arbejdsanvisninger for udførelsen. Instrukser redegør for den enkeltes arbejdsopgaver og ansvarsforhold. Arbejdsanvisninger er forskrifter for, hvorledes det enkelte arbejde skal udføres. 2.2 Vinterhåndbogen Forud for hver vintersæson tilretter bestiller Vinterhåndbogen i samarbejde med Driftsafdelingen. Vinterhåndbogen omhandler både kørebaner og stier/fortove, og indeholder vagtplaner, rutebeskrivelser i det omfang de findes, telefonlister og andre nødvendige oplysninger til brug for udførelsen. Vagtplaner udskrives fra Vinterman. Der udleveres 2 vinterhåndbøger til Driftsafdelingen, som placeres på materielgården. Vejmænd, vognmænd, stifolk, salthaller og samarbejdspartnere modtager relevant materiale. Vinterhåndbogen skal udsendes senest den 1. oktober. 2.3 Vagtplaner Første udkast til vagtplaner for hovedvagt, bagvagter og mekanikervagt skal udsendes til høring senest den 1. september. Endelige vagtplaner udsendes med vinterhåndbogen senest den 1. oktober. 4

5 3. ARBEJDETS UDFØRELSE Glatførebekæmpelse og snerydning udføres efter retningslinierne i bilag 2: Arbejdsanvisning for glatførebekæmpelse kørebaner og bilag 3: Arbejdsanvisning for sneplovkørsel. 3.1 Ved igangsættelse: Kommunale veje: Klasse I er trafikveje som har afgørende betydning for fjerntrafikken og/eller afgørende betydning for afvikling af den gennemkørende trafik. Tilstræbes holdt farbare døgnet rundt, bla. ved præventiv saltning. Snerydning iværksættes ved drivedannelse eller 4-7 cm jævnt lag sne. Klasse II er trafikveje, der har betydning for afvikling af den lokale nærtrafik f.eks. fordelingsveje i bolig og industriområder, samt busruterne. Saltning og snerydning forventes kun udført mellem kl og Der saltes ved konstateret glatføre og ryddes sne ved drivedannelse eller ca. 20 cm jævnt snelag inden for dette tidsrum, eller ved varsling om mere end 20 cm snefald. Klasse III er lokalveje som har mindre betydning for afvikling af trafikken. Disse veje tilstræbes holdt farbare i det omfang indsats er afsluttet på klasse I og II veje. Klasse IV veje er lokalveje til enkeltbrugerområder og mindre boligveje. Disse veje har laveste prioritet og saltes/ryddes kun i det omfang de øvrige opgaver tillader det. Kommunale stier: Klasse I stier er stier med afgørende betydning for gående og cyklende færdsel. De tilstræbes holdt farbare, men visse gener kan forekomme. Saltning hhv. snerydning forventes kun udført imellem kl og Snerydning igangsættes ved ca. 20 cm sne eller ved varsling om mere end 20 cm snefald. Klasse II stier er rekreative stier. De sneryddes og gruses ikke. 3.2 Ved afslutning: På kørebaner: Vintertjenesten afsluttes, når saltning og/eller snerydningen er udført i tilfredsstillende kvalitet efter ovenstående klassificering. På stier og fortove: Vintertjenesten afsluttes, når saltning og/eller snerydningen er udført i tilfredsstillende kvalitet efter ovenstående klassificering. Generelt: Den enkelte medvirker i henhold til efterfølgende instrukser: 3.3 Hovedvagt 3.4 Bagvagt 3.5 Lagermand/saltlæsser 3.6 Mekaniker 3.7 Mandskab til stier og fortove 5

6 3.3 INSTRUKS FOR HOVEDVAGT Ansvarsforhold Den til enhver tid værende hovedvagt er den ansvarlige leder for gennemførelse af vintertjenesten i hele kommunen og træffer som sådan alle for arbejdets udførelse nødvendige beslutninger. I tvivlstilfælde er det således altid hovedvagten der afgør nødvendigt omfang af indsats m.m. med mindre katastrofeberedskabet er trådt i kraft. Ved snefald og fygning af længere tids varighed, indkalder hovedvagten den pågældende bagvagt. Hovedvagten har det overordnede ansvar for alle bagvagter, og han koordinerer indsatsen i hele kommunen. I katastrofesituationer kan ledelsen af vintertjenesten overtages af ledelsen af katastrofeberedskabet Vagtforhold Hovedvagten deles på skift af driftsassistenterne fra Driftsafdelingen, således at hver person har en uges vagt ad gangen. Vagten starter mandag kl og afsluttes efterfølgende mandag kl Der henvises til Vagtplan for hovedvagter og bagvagter i vintermappen, hvor den enkeltes vagtuger er anført. I perioden fra ca. 1. oktober til ca. 31. marts har hovedvagten rådighedspligt i vagtuger, og skal uden for normal arbejdstid være at træffe på vagt- eller mobiltelefon. Normalarbejdstiden defineres fra mandag til torsdag kl til 15.00, fredag kl til Ved sygdom eller andet forfald byttes med en af de øvrige vagter, der indgår i vagtplanen. Bagvagten orienteres om byttet ved førstkommende normal arbejdstid Arbejdsopgaver Hovedvagten udkalder i samarbejde med bagvagten efter rækkefølge: 1. Eget mandskab og vognmænd ved hjælp af udkaldsrobot. Ved udkald gives meddelelse om hvad der skal udføres (saltning, plovkørsel eller kombikørsel), herunder saltdosering og tør/befugtet salt. 2. Eget mandskab til stier/fortove ved hjælp af udkaldsrobot. Ved udkald gives meddelelse om der skal saltes eller sneryddes. 3. Evt. gummigeder. I Vinterman angives alle udkaldsnumre for vognmænd samt vagtplaner for bagvagter og personel til stier/fortove. Herudover indtaster Driftsafdelingen telefonlister m.m. i Vinterman, som anvendes ved udkald. Efter udkald gives orientering i nødvendigt omfang til nedenstående om, i hvilket omfang vintertjenesten er iværksat: 1. miljø og teknik (bestiller) pr. mail 2. Politi 3. Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter (TIC) 4. Østjyllands radio/radio ABC 5. TV2 østjylland 6. Nabokommuner i nødvendigt omfang 6

7 Hovedvagten skal holde sig ajour med vej- og vejrforhold og med udviklingen af disse. Hovedvagten har derfor stillet en bærbar PC til rådighed i hjemmet med adgang til Vejvejr.dk. Hovedvagten har til enhver tid ansvaret for vintertjenesten og skal derfor kunne overvåge, at bagvagten sammen med mandskabet løser opståede problemer. Hovedvagten træffer efter indstilling fra bagvagten beslutning om indsatsen af gummigeder og andet særligt materiel. Udkald af gummigede foretages af bagvagten. Ved vagtskifte skal den afgående hovedvagt orientere den tilgående om væsentlige forhold. I perioden hvor VD s vagtcentral er ubemandet: Hovedvagten beslutter, om der skal foretages inspektion eller udkald. Hovedvagten skal eventuelt kontakte nabokommuner for at holde sig ajour med vej- og vejrforhold. Hovedvagten skal mindst en gang i døgnet orientere sig om vejrsituationen på Vejvejr.dk. Det skal ske sidst på aftenen, hvorved en evt. udvikling i løbet af natten kan vurderes. Ved varslet lufttemperatur < 4 og vejtemperatur < 3 foretages ca. kl yderligere kontrol af vejrforholdene. Hovedvagten skal være ajour med vinterorganisationens stade på det pågældende tidspunkt (klargjort materiel, mandskab, sygdom, m.v.) Oplysningerne tilgår hovedvagten fra de øvrige i organisationen. I perioden hvor VD s centralvagt er bemandet: Hovedvagten skal orientere sig om vej- og vejrsituationen mindst 2 gange i døgnet. Første gang udenfor normal arbejdstid, og sædvanligvis en gang sidst på aftenen. Ved risiko for glatføre og/eller snefald i løbet af natten vurderes situationen i samarbejde med bagvagten omkring midnat. Hovedvagten skal være orienteret om situationen i morgentimerne, enten ved samtale med bagvagten eller efter samtale med centralvagten. Hovedvagten skal være bagvagten behjælpelig med afgørelser i tvivlstilfælde samt ved udkaldsproblemer. 3.4 ORIENTERING OM CENTRALVAGT Ansvarsforhold Det er Vejdirektoratets centralvagts ansvar at overvåge og vurdere informationer fra glatførevarslingsstationer, vejrradar og prognoser samt på baggrund af disse informationer at udkalde det nødvendige personale og entreprenører, således at vintertjenesten på statsveje udføres i overensstemmelse med de vedtagne retningslinier. Centralvagten meddeler udkald til kommunens hovedvagt, som på baggrund af dette beslutter om der skal foretages udkald på kommunevejene. 7

8 3.4.2 Vagtforhold Vagtcentralen er bemandet normalt alle ugens dage, døgnet rundt, i perioden fra ca. 1. november og 22 uger frem, medmindre vejrliget tilsiger forlængelse i begge ender af perioden Arbejdsopgaver Når centralvagten ved hjælp af den elektroniske varsling - har konstateret og besluttet, at vintertjenesten på statsveje skal iværksættes, giver han efterfølgende meddelelse til hovedvagten for kommunen. 3.5 INSTRUKS FOR BAGVAGT Ansvarsforhold Bagvagten er ansvarlig for tilsyn med såvel vejenes tilstand som bygherrekontrol med entreprenørernes indsats samt indrapportering af meldinger. Bagvagten refererer til hovedvagten, og bistår i ledelse af entreprenører efter hovedvagtens anvisninger, specielt i snesituationer Vagtforhold Bagvagten deles på skift af driftsassistenter m.m. fra Driftsafdelingen, således at hver person har en uges vagt ad gangen. Vagten starter mandag kl og afsluttes efterfølgende mandag kl Der henvises til Vagtplan for hovedvagter og bagvagter i vintermappen, hvor den enkeltes vagtuger er anført. Vagtplaner er lavet således at der er en bagvagt på vagt ad gangen. Bagvagten skal være at træffe på privat- eller mobiltelefon. Indenfor normal arbejdstid udføres almindelige arbejdsopgaver, medmindre igangværende vintertjeneste ikke er afsluttet. Alle driftsassistenter har rådighedsvagt udenfor normal arbejdstid i perioden fra ca. 1. november til ca. 31. marts. Udenfor normal arbejdstid defineres til mandag torsdag kl , fredag fra kl og i weekenden som døgnvagt. Ved sygdom eller andet forfald meddeles dette straks til hovedvagten. Hovedvagten tilkalder afløservagten. Endvidere kan arbejdstiden efter aftale med hovedvagten forlænges, ligesom hovedvagten kan give tilladelse til indkaldelse af reservemandskab ved behov derfor. Det forventes således, at alle bagvagter deltager i vintertjenesten ved ekstraordinært snefald Arbejdsopgaver Hovedvagten udkalder bagvagten umiddelbart før vognmænd kaldes ud. Bagvagten skal under tjenesten både opholde sig på vejene og på materielgården. 8

9 Bagvagten skal vurdere, om der er behov for vintertjeneste på veje, fortove og stier og give hovedvagten besked herom. Bagvagten har følgende arbejdsopgaver: - At assistere hovedvagten med f.eks. tilsyn med føret, vejrets udvikling, m.v. - At træffe beslutning om overgang fra saltning til kombikørsel eller sneplovkørsel og om ophør heraf. - Er ansvarlig for, at kun det snerydningsmateriel, der er nødvendigt for løsning af opgaven, er i arbejde og at overskydende materiel hjemsendes. - Vurdere om der skal indsættes gummigeder el.lign.. Afgørelse træffes i samråd med hovedvagten. Bagvagten udkalder gummigeder. - Indstilling til hovedvagten om behov for bortkørsel af sne. Bagvagt rekvirerer lastbiler og læssemaskine. Bortkørsel aftales altid med bestiller. - Udkald af reservemateriel ved maskinnedbrud. - Sørge for at vognmændene udfører saltning og plovkørsel korrekt. - Træffe aftale med afløservagten om turnus ved længerevarende snefald. - Vejleder og hjælper chauffører med instruktion i brug af det udleverede materiel samt have den daglige kontakt til vognmænd og chauffører. - Være behjælpelig ved skift af plovskær i særlige tilfælde udenfor normal arbejdstid. Chaufføren skal være behjælpelig med udskiftning af plovskær. - Løbende sørge for kontrol af indsåning af saltspredere. - Sørge for at alle saltspredere et par gange i løbet af vinteren tømmes helt inden genlæsning, for herved at kontrollere valsen og fjerne evt. sten eller andre fremmedlegemer. - Kontrol af salt/saltlagebeholdninger i weekender og sørge for blanding af saltlage, hvis behov opstår. - Lukker og slukker i salthallen på lørdag, søndag og helligdage. - Udkald af salthalmand i tilfælde af mange plovskærskift. - Vurdere om ekstra glatførevagt skal udkaldes ved plov- og kombikørsel. - Orientere hovedvagten om, hvad der sker i marken. I tilfælde af fygning/længerevarende snefald, orienteres bestiller om trufne beslutninger. - Indberette konstaterede skader på vejene sket under udførelsen af vintertjenesten til bestiller. - Indberette alle konstaterede uregelmæssigheder i udførelsen til hovedvagten. - Alle andre arbejdsopgaver som er nødvendige for at vintertjenesten kan fungere optimalt. I tilfælde af høj aktivitet kan en ekstra bagvagt tilkaldes efter aftale med hovedvagten. Bagvagten skal i programmet Vinterman registrere alle start- og færdigmeldingstidspunkter og andre tidspunkter, hvor der sker udkald af ekstra køretøjer, f.eks. gummigede. Desuden skal tidspunkter for alle stop, hvad enten disse skyldes spisepauser, nedbrudt materiel eller andre ufrivillige stop, noteres. Derudover skal han kontrollere, at saltspredere og plove med dataopsamling sender til Vinterman, og såfremt en dataopsamler ikke ser ud til at være tændt, at kontakte vognmanden og gøre ham opmærksom på dette. I tilfælde af problemer med en enkelt rute, som ikke bliver afsluttet indenfor normal tid, f.eks. i tilfælde af maskinnedbrud, skal hovedvagten straks have besked herom.. Dette gælder både for kørebaner og fortove/stier. Afløservagten indtræder for bagvagten i tilfælde af sygdom o.lign. 9

10 3.6 INSTRUKS FOR LAGERMAND/SALTLÆSSER Arbejdsopgaver Salthalmandens arbejdsopgaver er: I vagtuger: - Passe salthallen indenfor normal arbejdstid - Sørge for at der er tilstrækkeligt med saltlage og at blande det på salthaller med blandeanlæg eller bestille det. - Oprydning på pladsen, herunder snerydning. - Oprydning i salthallen, - Op til weekender at sørge for ekstra opfyldning af saltlage, således at genopfyldninger ikke er nødvendige i løbet af weekenden under normalt forbrug. - Sørge for at der er tilstrækkeligt med salt/sandblandinger til stier og fortove og blande dette. - Fylde brændstof på læssemaskiner - Foretage almindelig vedligeholdelse, renholdelse og smøring af læssemaskiner. - Sørge for at der er tilstrækkeligt med reservedele (plovskær, bolte m.v.) på salthallen. - Medhjælp ved skift af plovskær indenfor normal arbejdstid. Udenfor normal arbejdstid kan den vagthavende salthalmand tilkaldes af bagvagten i tilfælde af mange plovskærskift. Ved plov- og kombikørsel kan lagermanden/saltlæsser udkaldes. Sæsonens første lagermand/saltlæsser skal sørge for at saltlagen i beholderne pumpes rundt inden lagen fyldes i sprederne. Sæsonens sidste lagermand/saltlæsser skal sørge for, at blandekar tømmes og dyser m.v. rengøres. 3.7 INSTRUKS FOR MEKANIKERE Arbejdsforhold Mekanikere fra Driftsafdelingen har på skift rådighedsvagt udenfor normal arbejdstid med hjemmepligt en uge af gangen fra mandag kl til mandag kl Vagtplan for mekanikere findes i vinterhåndbogen. Mekanikere kan tilkaldes af vognmænd, hovedvagt eller bagvagt i tilfælde af, at det udleverede materiel ikke er funktionsdygtigt. Den vagthavende mekaniker skal afhjælpe funktionsfejl hurtigst muligt eller i samråd med bagvagten vurdere, om fejlen kan/skal rettes på værkstedet førstkommende arbejdsdag. 3.8 INSTRUKS FOR MANDSKAB TIL STIER OG FORTOVE Arbejdsforhold Vintertjenesten på fortove og stier kan udføres af andre offentlige institutioner (ud for deres egen ejendom) eller af egne arbejdshold. Den enkelte medarbejders tilknytning til vintertjenesten samt vagtplaner findes i vinterhåndbogen. Arbejde i forbindelse med vintertjenesten har fortrinsret for alle andre normale arbejder. Dog kan væsentlige færdselssikkerhedsmæssige opgaver have fortrinsret. 10

11 Vintertjeneste iværksættes: - Når der er konstateret behov for glatførebekæmpelse, eller - når der er varslet snefald på mindst 20 cm, eller - når snefald på mindst 20 cm eller fygning er konstateret. Vintertjenesten iværksættes normalt kun mellem kl og Vintertjenesten afsluttes, når saltning og/eller snerydning er udført i tilfredsstillende kvalitet, dog således at der så vidt muligt ikke arbejdes på: hverdage efter normal arbejdstids ophør, og på lørdage, søn- og helligdage efter kl Udkald foretages af bagvagten, og det bliver her oplyst, om der skal saltes med saltlage, med sand/salt eller der skal ryddes sne. Når chaufføren kommer til sin rute, skal han vurdere, om det er den metode han er kaldt ud til, der skal anvendes. Hvis han skønner, at det er en anden metode, der bør anvendes, skal han give bagvagten besked, og det aftales, hvad der skal foretages. Under arbejdets udførelse, skal chaufføren løbende vurdere, om det er den rigtige metode der anvendes. Ved overgang fra en metode til en anden, skal bagvagten orienteres. Ved saltning med saltlage, skal belægningen være ren for sne og is, når lagen lægges ud. Er det ikke muligt at feje belægningen ren, skal der bruges en anden metode, sand/salt-blanding eller måske plov. Saltlage er mest velegnet til præventiv saltning og til bekæmpelse af rimdannelser. Saltlage må ikke bruges ved temperaturer under minus 7 grader, der skal i så tilfælde bruges sand/salt. Snerydningen fortsættes indtil snefald eller fygning er ophørt, og færdselsarealerne er ryddet, eller bagvagten beordrer snerydningen indstillet. Hvis chaufføren skønner, at det er formålstjenstligt at køre ruten igennem igen, skal det aftales med bagvagten. Hvis det er nødvendigt at arbejde efter normal arbejdstids ophør på hverdage, og/eller efter kl på lørdage, søn- og helligdage, skal dette altid aftales med hovedvagten. Ved vedvarende snefald eller fygning, skal bagvagten kontaktes, og det aftales om arbejdet skal indstilles. Chaufføren rekvirerer selv, men efter aftale med bagvagten, nødvendigt ekstra materiel for rydningen af ruten. Bagvagten skal ligeledes have besked, når det ekstra materiel kan sendes hjem. Bagvagten kan således råde over materiellet til andre steder, hvis der er behov herfor. For Driftsafdelingens mandskab gælder, at chaufføren skal registrere tidspunkterne for, hvornår det bestilte materiel møder på stedet og hvornår det er sendt hjem igen, og der skrives en rekvisition til entreprenøren. Der må ikke kastes urimeligt store snemængder ud på kørebanen. Sneen skal tilstræbes oplagt langs kantstenen. Når stiruten er færdig, både saltning og snerydning, skal der meldes færdig til bagvagten. Dette gælder dog ikke ruter med dataopsamlere. Vedr. buslommer og busstoppesteder Glatførebekæmpelse 11

12 Samtidig med glatførebekæmpelsen på stier og fortove foretager chaufføren glatførebekæmpelse på busperroner og ved andre busstoppesteder. Snerydning Ved snerydning skal de gennemgående stier og fortove, af tidsmæssige årsager, ryddes inden der skal ryddes ved busstoppessteder. Ligeledes kan det være formålstjenstligt at afvente, at plovkørslen på kørebanen i det væsentlige er afsluttet. Snerydning ved busperroner og andre busstoppesteder forestås af driftsafdelingens egne medarbejdere med bagvagten som initiativtager og koordinator. 3.9 Bortkørsel af sne fra de større veje Ved meget store snemængder kan det være nødvendigt at bortkøre sne fra de store indfaldsveje, og i sjældnere tilfælde fra centerringen. Det er besluttet, at der kun skal bortkøres sne, hvis beredskabet anmoder om dette. Bortkørsel af sne må derfor kun ske efter aftale med den ansvarlige hos Veje- og Trafikafdelingen. Kommunen har fået tilladelse til at losse sne i havnen i det sydlige havneløb. Tilladelsen er dog givet på den betingelse, at bestiller først undersøger om der er andre muligheder for at placere sneen f.eks. på steder med naturligt afløb, og hvor smelte-vand fra sneen ikke kan genere trafikken, naboer el. lign. Tilladelsen ligger som bilag 5, og skal læses inden der gives besked om bortkørsel af sne. Forskrifterne i tilladelsen skal overholdes til en hver tid Servicering af andre enheder i kommunen Beredskabet Der er indgået aftale med beredskabet om assistance til vagthavende indsatsleder. Efter normal arbejdstids ophør arbejder vagthavende indsatsleder fra hjemmeadressen. Det betyder, at den vagthavende kan have behov for assistance fra en sneplov i tilfælde af kraftig snefald, for at komme ud til redningsopgaver, ildløs m.m.. Der er derfor indgået aftale om, at de kontakter vintervagten telefonisk såfremt der er behov for assistance. Vagten sender derefter en plov til indsatslederens adresse og ploven hjælper indsatslederen med at komme ud til nærmeste større ryddede vej. Det er vintervagtens opgave at sikre, at der ikke sker en større rokering af plove for at hjælpe indsatslederen. Det skal derfor, så vidt det er muligt, være den plov som i forvejen har rute i området omkring indsatslederens hjemmeadresse. Der er kun én indsatsleder på vagt ad gangen i én uge ad gangen. Adresserne på de indsatsledere som kører operativ vagt: 12

13 Ældreområdet Ældreområdet har behov for at sende personale (SOSU er eller sygeplejesker) ud til hjemmeboende patienter. Det er derfor aftalt, at når de har behov for at komme ud til akutte patienter ved kraftigt snefald (snestorm) kan de kontakte vintervagten på tlf. nr. xxxx xxxx. Vintervagten sørger for, at der sendes en plov til at assistere personale ud til patienten. Såfremt patienten bor langt ude, kan det være nødvendigt at der etableres et samarbejde mellem 2 eller flere plove, således at vores normale ruter berøres så lidt som muligt. Det er vintervagtens opgave at koordinere denne indsats. Det er samtidig understreget, at det kun er i akutte situationer, at vintervagten kan være behjælpelig med ovenstående. Såfremt snefaldet bliver kraftigere og vi går over på katastrofeberedskab, skal ældreområdet kontakte Falck, som er behjælpelig med at sende bæltekøretøjer Skolebusser Der er indgået følgende aftale med skoleforvaltningen: I tilfælde af at et område lukkes ned, fordi vejene ikke længere kan holdes farbare, sender vintervagten en mail til en mailliste, som indeholder alle skoler, busselskaber, Radio Østjylland m.m.. Mailen skal være så nøjagtig som muligt i sin beskrivelse, f.eks. ved at nævne specifikke veje eller landsbyer, hvortil/fra vejene ikke længere er farbare. Der må ikke stå, at vi fraråder al unødvendig udkørsel eller at vi fraråder al udkørsel. Det er politiet som udsender disse varslinger, ikke kommunen. 4. MATERIEL 4.1 Ansvarsforhold Til vintertjeneste på kørebaner anvendes bestillers sneplove og saltspredere. Materiellet placeres som hovedregel ved salthallerne. Enkelte vognmænd har tilladelse til at have materiellet opbevaret på bopælen. For alle øvrige vognmænd gælder, at udleveret materiel, når det ikke er i brug, skal være på salthallerne i tidsrummet fra kl til på alle hverdage, således at servicering kan foretages. Udover dette tidsrum må vognmænd have saltspredere hjemme. Lastbiler påmonteret bestillers materiel må aldrig parkeres i villakvarterer eller på befærdede gader og/eller pladser. Til vintertjenesten på stier og fortove anvendes driftsafdelingens egne traktorer og håndfejemaskiner på de ruter, hvor driftsafdelingens egne folk udfører vintertjeneste. På ruter, som udføres af andre entreprenører, stiller entreprenøren materiel til rådighed efter nærmere aftale. 13

14 Alt materiel, som udleveres til stifolk og vognmænd, klargøres og monteres på materielgården. Driftsafdelingen har ansvaret for, at materiellet er funktionsdygtigt. 4.2 Klargøring af kørebanemateriel Sneplove Inden 1. november skal ophæng til sneplove være påmonteret de respektive køretøjer og sneplovene kørt ud til salthallerne/udleveret til vognmændene. Saltspredere Inden 1. oktober skal saltspredere og hertil hørende udstyr (kontrolboks og lysanlæg) være påmonteret de respektive lastbiler. Vognmænd kører saltsprederen til ophæng på salthallen. Vognmænd sørger for 1. læsning og indsåning af saltspredere. Driftsassistenten, som har sæsonens første bagvagt, har ansvaret for, at saltspredere indsåes første gang. 4.3 Klargøring af sti- og fortovsmateriel Traktorer og håndfejemaskiner Inden 1. november skal sti- og fortovsmateriel være klargjort og afprøvet. Koste og plove til traktorer skal være på oplagsstedet. Driftsassistenterne er ansvarlige for, at materiellet er funktionsklart. 4.4 Vedligeholdelse af materiel Ved udlevering af materiel fra Driftsafdelingen skal medfølge mundtlig eller skriftlig instruktion om daglig brug, rengøring, almindelig vedligeholdelse samt om nedslidningsgrænse og udskiftning af sliddele. Der skal endvidere orienteres om sikkerhedsmæssige forhold ved brug af materiellet. Al daglig rengøring udføres af den, der har materiellet udleveret. Driftsafdelingens mekanikere forestår den almindelige servicering (i form af smøring og olieskift) af saltspredere på salthallen eller hos vognmanden i de tilfælde, hvor saltsprederen er ophængt på bopælen. 4.5 Reparation Skader på materiel skal omgående indberettes til Driftsafdelingen udenfor normal arbejdstid til vagthavende mekaniker. Driftsafdelingen eller vagthavende mekaniker træffer afgørelse om, hvor reparationen skal foretages. Forårsager skaden et egentlig driftsstop, kontaktes bagvagten for den pågældende rute, som orienterer hovedvagten i tilfælde af indsats af reservemateriel. 14

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre.

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. Vinterberedskab Beredskabsperiode 1. oktober-15. oktober og 15. april-31. april Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. 15. oktober-1.

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter vejklassificeringen.

Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter vejklassificeringen. Indledning Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv. Snerydningen og glatførebekæmpelse på offentlige veje, stier og pladser iværksættes efter Køge Kommunes Regulativ for vintervedligeholdelse og

Læs mere

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Regulativ For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Oktober 2015 Indholdsfortegnelse: 1. Alment... 3 2. Kommunens pligter Kommuneveje og offentlige stier mv.,

Læs mere

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre.

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. Vinterberedskab Beredskabsperiode 1. oktober-15. oktober og 15. april-31. april Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. 15. oktober-1.

Læs mere

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste Udgave 1.2 15. september 2015 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Vintertjeneste på kørebaner og cykelstier

Læs mere

Den rute der skal saltes/gruses omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l.

Den rute der skal saltes/gruses omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l. Instruks Glatførebekæmpelse 1. Generelt Instruksen er til brug for chaufføren, og omfatter hans arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start, samt under indsats. 1.1 Forberedelse inden vinteren Den rute

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste r Paradigma for instruks A. Læsning af salt B. Rydning og læsning af sne Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse Snerydning og glatførebekæmpelse Vintervedligeholdelse - Instruks Lastbil Udgivelsesdato : 27.april 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VINTERTJENESTE 2014-2018

VINTERTJENESTE 2014-2018 Natur- og Vejservice AUGUST 2014 SYDDJURS KOMMUNE GENUDBUD AF RUTER VINTERTJENESTE 2014-2018 Entreprise nr. 16 Entreprise nr. 23 Entreprise nr. 24 Entreprise nr. 28 INSTRUKS TRAKTORER 2 INDHOLD 1 Instruks

Læs mere

VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat

VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE Vedtaget i Udvalget for Plan og Miljø, september 2011 Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af

Læs mere

Snerydning iværksættes i henhold til bilag 1, som beskriver det politisk besluttede serviceniveau i Randers Kommune.

Snerydning iværksættes i henhold til bilag 1, som beskriver det politisk besluttede serviceniveau i Randers Kommune. ARBEJDSANVISNING FOR SNEPLOVKØRSEL 1. GENERELT 1.1 Udkald Snerydning iværksættes i henhold til bilag 1, som beskriver det politisk besluttede serviceniveau i Randers Kommune. Plove udkaldes af hovedvagten

Læs mere

VINTERUDVALGET Bilag A Vinterklasser Dato: 19. juni 2006

VINTERUDVALGET Bilag A Vinterklasser Dato: 19. juni 2006 TRAFIKVEJE Klasse I Klasse II Omfatter veje som har afgørende betydning for fjerntrafikken, tidligere amtsveje og højest prioriterede kommuneveje som større indfalds- og omfartsveje. Omfatter veje som

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste ved håndarbejde og småmateriel Paradigma for instruks Fortove, busstop o.l. Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning. Vintertjeneste - Instruks Traktor. Februar 2016

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning. Vintertjeneste - Instruks Traktor. Februar 2016 Snerydning Vintertjeneste - Instruks Traktor Udgivelsesdato : 2 7. April 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE B. INSTRUKS SNERYDNING

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE

VINTERVEDLIGEHOLDELSE REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE OG STIER I FREDERIKSSUND KOMMUNES Dette regulativ træder i kraft den 31. oktober 2007. 1. Udgave Vedtaget af Frederikssund Byråd 30. september

Læs mere

Herning Kommune REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Herning Kommune REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Herning Kommune REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser August 2007 Herning Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje,

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med specialmaskiner Paradigma for vilkår Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet

Læs mere

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014

Læs mere

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune.

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune. REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune. Maj 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv....

Læs mere

Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Kommune Teknik København Vejservice København

Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Kommune Teknik København Vejservice København DATO : 14. november 2005 TIL : Bygge- og Teknikudvalget FRA : Direktør Ole Bach og direktør Pernille Andersen VEDR. : Status for forberedelserne til vintertjenesten 2005/06 Nærværende notat er i fællesskab

Læs mere

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016 Vinter- og Renholdelsesregulativ Vallensbæk Kommune September 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Alment side 3 2 Kommunens pligter side 4 3 Grundejernes pligter, offentlige veje og stier side 5 4 Grundejernes

Læs mere

ARBEJDSANVISNING FOR GLATFØREBEKÆMPELSE KØREBANER

ARBEJDSANVISNING FOR GLATFØREBEKÆMPELSE KØREBANER ARBEJDSANVISNING FOR GLATFØREBEKÆMPELSE KØREBANER 1. GENERELT 1.1 Vej- og vejrforhold, der fører til udkald Glatføre opstår ved - nedkøling af våd vejbane til under 0 (hurtig opklaring, nye og sorte belægninger)

Læs mere

BILAG 9B VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE (IKKE GÆLDENDE)

BILAG 9B VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE (IKKE GÆLDENDE) BILAG 9B VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE (IKKE GÆLDENDE) Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Kolding Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 1

Læs mere

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 1 - VINTER REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 2-19. juni 2007 VINTERUDVALGET FORORD Som følge af kommunalreformen har Vinterudvalget

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Indholdsfortegnelse 1 ALMENT...3 1 Kommunens pligter kommuneveje og offentlige stier

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier 1. oktober 2012 Vejdirektoratet Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse statens veje,

Læs mere

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med:

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: 1 Alment 1.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: Instruks glatførebekæmpelse på kørebaner Instruks snerydning med samtidig glatførebekæmpelse

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Århus Kommune Trafik og veje Vintertjenesten 3. marts 2010

Århus Kommune Trafik og veje Vintertjenesten 3. marts 2010 Århus Kommune Trafik og veje Vintertjenesten 3. marts 2010 Bilag 6. Organisering af indsatsen 1.1 Generelt Den samlede indsats består af planlægning, overvågning, udkald og det konkrete arbejde. Desuden

Læs mere

VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV GLOSTRUP KOMMUNE Gældende fra den 1. november 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV. 2.1 Snerydning 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse. Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013

Vintervedligeholdelse og renholdelse. Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 Vinterregulativ Rudersdal Kommune 2013 Som vejmyndighed kan Rudersdal Kommune fastsætte mere specifikke

Læs mere

VINTERTJENESTE 2014-2018

VINTERTJENESTE 2014-2018 Natur- og Vejservice AUGUST 2014 SYDDJURS KOMMUNE GENUDBUD AF RUTER VINTERTJENESTE 2014-2018 Entreprise nr. 16 Entreprise nr. 23 Entreprise nr. 24 Entreprise nr. 28 VILKÅR TRAKTORER 2 INDHOLD 1 Alment

Læs mere

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse: Indledning... side 1. Generelle

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Indholdsfortegnelse LOVGRUNDLAG:... 3 I. OFFENTLIGE VEJE OG STIER.... 3 A. SNERYDNING... 3 Vejbestyrelsens opgaver... 3 Grundejernes forpligtelser....

Læs mere

VINTER, SNE OG GLATFØRE

VINTER, SNE OG GLATFØRE VINTER, SNE OG GLATFØRE VINTER, SNE OG GLATFØRE NÅR SNE OG FROST SÆTTER IND, GÅR VARDE KOMMUNE I GANG MED AT SIKRE, AT TRAFIKKEN STADIG KAN FLYDE. Kommunen har mange veje, stier og p-pladser, og når vinteren

Læs mere

Vinterman seminar Meldinger & Vintertrafik

Vinterman seminar Meldinger & Vintertrafik Vinterman seminar Meldinger & Vintertrafik 2014-15 8 kommuner melder ikke: 3 er små øer (hvide) 3 melder ikke (hvide) 2 vil måske (gule) I forhold til sidste sæson: 2 flere melder Der meldes pænt SIDE

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV

Tønder Kommune REGULATIV Tønder Kommune REGULATIV Vellerupvej 16. februar 2010 Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Godkendt af Udvalget for Teknik og Miljø den 2. oktober 2007 Revideret 14. september

Læs mere

VINTERTJENESTE. Rebild kommune. Instruks. Vintertjeneste på kørebaner. Juni 2015. Glatførebekæmpelse. Snerydning. Kombikørsel

VINTERTJENESTE. Rebild kommune. Instruks. Vintertjeneste på kørebaner. Juni 2015. Glatførebekæmpelse. Snerydning. Kombikørsel Rebild kommune VINTERTJENESTE Vintertjeneste på kørebaner Glatførebekæmpelse Snerydning Kombikørsel Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GLATFØREBEKÆMPELSE MED LASTBIL

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Kolding Kommune Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning...

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune September 2009 Doc.nr. 3624055 (rettet 5/8 2010 og 11/5 2015) Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

Notat om vintertjenesten 2010

Notat om vintertjenesten 2010 Notat om vintertjenesten 2010 Med udgangspunkt i den helt særlige udfordring kommunen har været sat i forbindelse med vintervedligeholdelsen i 2010. Har Veje og Grønne områder udarbejdet denne redegørelse.

Læs mere

Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning og glatførebekæmpelse).

Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning og glatførebekæmpelse). 1 Alment 1.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med lastbil. Vilkårene suppleres med: Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning

Læs mere

Bilag 7 Instruks for glatførebekæmpelse, snerydning og kombikørsel

Bilag 7 Instruks for glatførebekæmpelse, snerydning og kombikørsel Bilag 7 Instruks for glatførebekæmpelse, snerydning og kombikørsel 1 Indholdsfortegnelse. 1. Generelt... 3 2. Forberedelser inden vinter... 3 3. Udkald... 3 4. Arbejdets udførelse... 3 5. Inden arbejdets

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 1. Alment I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat føre og at sørge for renholdelse

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser

REGULATIV. om vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV om vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser OKTOBER 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Snerydning 4. Glatførebekæmpelse 5. Materiel 6. Mandskab 7. Vagtberedskab 8.

Læs mere

VINTER, SNE OG GLATFØRE NÅR SNE OG FROST SÆTTER IND, GÅR SØNDERBORG KOMMUNE I GANG MED AT SIKRE, AT TRAFIKKEN STADIG KAN FLYDE.

VINTER, SNE OG GLATFØRE NÅR SNE OG FROST SÆTTER IND, GÅR SØNDERBORG KOMMUNE I GANG MED AT SIKRE, AT TRAFIKKEN STADIG KAN FLYDE. VINTER, SNE OG GLATFØRE NÅR SNE OG FROST SÆTTER IND, GÅR SØNDERBORG KOMMUNE I GANG MED AT SIKRE, AT TRAFIKKEN STADIG KAN FLYDE. Sønderborg Kommune har mange veje, stier og p- pladser. Når vinteren kommer,

Læs mere

REGULATIV for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. 1. november 2007 FREDENSBORG KOMMUNE

REGULATIV for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. 1. november 2007 FREDENSBORG KOMMUNE REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. november 2007 FREDENSBORG KOMMUNE Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje,

Læs mere

NY STRUKTUR FOR VINTERTJENESTE KIM BARUP JANSEN

NY STRUKTUR FOR VINTERTJENESTE KIM BARUP JANSEN NY STRUKTUR FOR VEJDIREKTORATETS VINTERTJENESTE KIM BARUP JANSEN HVORFOR NY STRUKTUR FOR VINTER- TJENESTEN? Vejdirektoratet gennemførte i 2009 en organisationsændring under overskriften et enkelt og mere

Læs mere

Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser September 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv.... 3 2.1 Snerydning...

Læs mere

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Instruks for lastbil, traktor og gummiged

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Instruks for lastbil, traktor og gummiged FREDERIKSHAVN KOMMUNE CENTER FOR PARK & VEJ SAG 13/22302 april 2014 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune for lastbil, traktor og gummiged INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE GENERELT FOR ALLE OPGAVER 2 A INSTRUKS

Læs mere

Dato 05/ Evaluering af vinteren 2010 / 2011

Dato 05/ Evaluering af vinteren 2010 / 2011 Dato 05/05-2011 Evaluering af vinteren 2010 / 2011 Indhold Borgerhenvendelser...3...3...3 Økonomi...4...4...4 Udførelse...5...5...5 Salt / grus...6...6...6 Materiel...7...7...7 Borgerhenvendelser Svendborg

Læs mere

REGULATIV OM VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF VEJE, STIER, OG PLADSER I GULDBORGSUND KOMMUNE

REGULATIV OM VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF VEJE, STIER, OG PLADSER I GULDBORGSUND KOMMUNE REGULATIV OM VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF VEJE, STIER, OG PLADSER I GULDBORGSUND KOMMUNE GULDBORGSUND KOMMUNE [MÅNED OG ÅR] SIDE 2/15 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.. 3 1. Indledning... 4 2 Vintervedligeholdelse

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE September 2007 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i NORDFYNS KOMMUNE Vinteren 2007/2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Vintervedligeholdelse offentlige

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV DECEMBER 2015 1 1 ALMENT 3 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV. 4 2.1 Snerydning 4 2.2 Glatførebekæmpelse 5 2.3 Renholdelse 5 3 GRUNDEJERNES PLIGTER

Læs mere

Den rute der skal saltes omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l.

Den rute der skal saltes omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l. A-instruks Glatførebekæmpelse 1 Generelt Instruksen er til brug for chaufføren, og omfatter hans arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start, samt under indsats. 1.1 Forberedelse inden vinteren Den rute

Læs mere

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Vilkår

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Vilkår FREDERIKSHAVN KOMMUNE CENTER FOR PARK & VEJ SAG 13/22302 april 2014 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ALMENT 2 1.1. Gyldighedsområde 2 1.2. Opgavens karakter 2 1.3. Opgavens

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

REGULATIV Vintervedligehold og renhold af veje og stier

REGULATIV Vintervedligehold og renhold af veje og stier REGULATIV Vintervedligehold og renhold af veje og stier Oktober 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv.... 3 2.1 Snerydning... 3 2.1.1 Vejbestyrelsens

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 VILKÅR LASTBILER ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD

Læs mere

VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV 2015-2019 Forslag af 03-08-2015 til regulativ 2 2015-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Kolding Kommune Juni 2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning...

Læs mere

Strategi, vinterdrift og miljø i Danmark. Freddy Knudsen Vejdirektoratet

Strategi, vinterdrift og miljø i Danmark. Freddy Knudsen Vejdirektoratet Strategi, vinterdrift og miljø i Danmark Freddy Knudsen Vejdirektoratet Pressens bevågenhed Pressens bevågenhed Vinter Winter in Denmark i Danmark 100 saltudkald (Rim og frysende våde vejbaner) 5-10 dage

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Kommunens pligter Offentlige veje og stier mv., der administreres af kommunen...4 2.1 Snerydning...4

Læs mere

Vallensbæk Kommune. Regulativ for vintervedligeholdelse. og renholdelse af veje

Vallensbæk Kommune. Regulativ for vintervedligeholdelse. og renholdelse af veje Vallensbæk Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Vallensbæk Kommune i henhold til lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Vinterseminar 23 24. april 2015

Vinterseminar 23 24. april 2015 Vinterseminar 23 24. april 2015 Cyklisterne og deres forventninger til vintertjeneste på cykelstier i Aarhus. 323.000 indbyggere 1350 km kommuneveje 700 km private fællesveje 700 km stier Hovedoverskrifter

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG -STIER MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 18.00 i F 7 Mødet slut kl. 19.00 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (C) Jens Ross Andersen (V) Jesper Wittenburg

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ. Forslag. af 29-09-2015. Vejen Kommune

Vinter- og renholdelsesregulativ. Forslag. af 29-09-2015. Vejen Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ Vejen Kommune 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Teknik & Miljø, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Oktober 2015 Ordrenr.: 00421 Indhold 1. ALMENT.....................................

Læs mere

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S VINTERTJENESTE Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 Retningslinier ved ændring af en rutes udstrækning... 2 1.2 Retningslinier for prisregulering...

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE Vedtaget i Byrådet, oktober 2015 Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Læs mere

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE RENHOLDELSE

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE RENHOLDELSE Teknik- og Miljøforvaltningen Vej-, Park- og Forsyningsafdeling Dato: oktober 2007 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE for de af kommunalbestyrelsen bestyrede veje og stier samt de i kommunen

Læs mere

REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser

REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: FORORD...1 1. Indledning....2 2. Vintervedligeholdelse...2 2.1 Snerydning...2 2.1.1 Vejbestyrelsens opgaver...2 2.1.2

Læs mere

VINTERREGULATIV REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER GÆLDENDE FRA OKTOBER 2014

VINTERREGULATIV REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER GÆLDENDE FRA OKTOBER 2014 VINTERREGULATIV REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER GÆLDENDE FRA OKTOBER 2014 SAGSNR.: 10/6316 DOK. NR.: 125452-14_V1 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Regulativ

Læs mere

Vejdirektoratet i Danmark

Vejdirektoratet i Danmark Vejdirektoratet i Danmark 2007 Vejmyndigheder 2006 National Roads Municipality Roads Vejdirektoratet: 1.600 km. 13 Amter: 10.000 km. 271 Kommuner: 60.000 km. 2007 Vejdirektoratet: 3.800 km. 98 Kommuner:

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Indhold 1. Indledning... 3 2. Offentlige veje og stier... 4 3. Vejmyndighedens forpligtigelser på offentlige veje og stier... 4 3.1 Snerydning...

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune. Gældende fra den 1. oktober 2015

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune. Gældende fra den 1. oktober 2015 VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune Gældende fra den 1. oktober 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN

Læs mere

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev.

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev. nordfyns kommune September 2007 Rev. november 2013 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE Sidel Side 2 nord Fyns kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning

Læs mere

det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. Skal Selv rydde Sne og Salte

det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. Skal Selv rydde Sne og Salte vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få ryddet veje og fortove for sne og få saltet, så alle kan komme godt og sikkert gennem byen. Det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. skal

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for vilkår Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013

Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 re Revideret november 2015 Vinterregulativ Rudersdal Kommune 2013 Som vejmyndighed kan Rudersdal Kommune

Læs mere

Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m.

Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m. Teknik & Miljø R E G U L A T I V Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m. (Lov 714 af 11. september 1997) Teknik & Miljø Regulativ for snerydning, glatførebekæmpelse og rengøring af

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV DRIFT

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV DRIFT DRIFT REV. 09-11 2015 Svendborg Kommune 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Gribskov Kommune

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Gribskov Kommune REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 1 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv. 2 2.1 Snerydning 2

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Odense Kommune, Natur, Miljø og Trafik Tlf. 6613 1372 Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 1 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GENERELT 2 2. RETNINGSLINIER VED ÆNDRING AF EN

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Do: Oktober 2015 Reguliv for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE Reguliv for vintervedligeholdelse og renholdelse for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kort Bilag 1 Nordlangeland Kort Bilag 2 Midtlangeland Kort Bilag 3 Sydlangeland. Vinterberedskab Langeland Kommune

Indholdsfortegnelse. Kort Bilag 1 Nordlangeland Kort Bilag 2 Midtlangeland Kort Bilag 3 Sydlangeland. Vinterberedskab Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Vagtplan 2-3 Telefonliste 4 Offentlige Instanser 5 Vintervedligeholdelse 2010 / 2011 6 Vintertjeneste 2010 / 2011 7 Adresseliste 8 Udsendelsesliste 9 Snerydning og glatførebekæmpelse

Læs mere

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Allerød Kommune 22. september 2015

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Allerød Kommune 22. september 2015 Vinter- og Renholdelsesregulativ Allerød Kommune 22. september 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Alment side 3 2 Kommunens pligter side 4 3 Grundejernes pligter, offentlige veje og stier side 5 4 Grundejernes

Læs mere

Indstilling. Revision af VINTERREGULATIV. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 16. juni 2010.

Indstilling. Revision af VINTERREGULATIV. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 16. juni 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Århus Kommunes nuværende regulativ for renholdelse og vintertjeneste

Læs mere

Assens Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ 2016

Assens Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ 2016 Assens Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ 2016 Indholdsfortegnelse: 1. ALMENT... 2 2. ASSENS KOMMUNES PLIGTER KOMMUNALE VEJE OG STIER M.V.... 2 2.1. Snerydning... 3 2.2. Glatførebekæmpelse... 3 2.3.

Læs mere

Faaborg- Midtfyn Kommune. Juni Vintertjeneste INSTRUKS

Faaborg- Midtfyn Kommune. Juni Vintertjeneste INSTRUKS Faaborg- Midtfyn Kommune Juni 2016 Vintertjeneste INSTRUKS PROJEKT Vintertjeneste i Faaborg- Midtfyn Kommune Projekt nr.: 225389 Dokument nr.: Version 1 Udarbejdet af: STLA Kontrolleret af LKG Godkendt

Læs mere

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. Indledning side 3 2. Vintertjeneste for offentlige veje og stier side 4 2.1. Aalborg Kommunes forpligtigelser ved vintervedligeholdelse

Læs mere

vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få saltet og ryddet veje og fortove for sne, så alle kan komme godt og sikkert gennem

vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få saltet og ryddet veje og fortove for sne, så alle kan komme godt og sikkert gennem vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få saltet og ryddet veje og fortove for sne, så alle kan komme godt og sikkert gennem byen. Læs mere om Teknik- og Miljøforvaltningens opgaver og

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

[Dokumenttitel] Regulativ for vintervedligeholdese og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser. Søren Toft Mahler [Dato]

[Dokumenttitel] Regulativ for vintervedligeholdese og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser. Søren Toft Mahler [Dato] Gældende for 2015 og 2016 Regulativ for vintervedligeholdese og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser Køge Kommune [Dokumenttitel] [Dokumentets undertitel] Søren Toft Mahler [Dato] Køge Kommune

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV REBILD KOMMUNE DECEMBER 2016 2 December 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 2 VINTERTJENESTE OG RENHOLDELSE - FOR OFFENTLIGE VEJE OG STIER 2.1 Snerydning 2.2 Glatførebekæmpelse 2.3 Renholdelse 3 GRUNDEJERENS

Læs mere