Elevbog for SSH og SSA elever i Faxe Kommune August 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevbog for SSH og SSA elever i Faxe Kommune August 2014"

Transkript

1 Elevbog for SSH og SSA elever i Faxe Kommune August 2014 Side 1 af 11

2 Indhold 1. Organisationsbeskrivelse 2. Faxe Kommunes vision, værdier og mål 3. Beskrivelse af praktiksteder på plejeområdet og omsorgsområdet 3.1. Generel beskrivelse af Faxe Kommunes ældrepleje 3.2. Centrene 3.3. Udekørende grupper i hjemmeplejen 3.4. Psykiatri praktikpladser for SSA ere 4. Uddannelsesområdet 5. Beskrivelse af vejlederfunktionen 6. Voksenelevløn 7. Retningslinier i praktikken 7.1. Uddannelsesaftale 7.2. Skattekort 7.3. Praktikplads 7.4. Ferie 7.5. Befordringsgodtgørelse 7.6. Sygemelding 7.7. Barns 1. og 2. sygedag 7.8. Beklædningsgodtgørelse 7.9 Prøvetid 8. Forventninger til eleven i praktikken 9. Brug af logbog i praktikken 10. Information om refleksionstimer 11. Elevens evaluering af praktiksted 12. Nyttige telefonnumre, mailadresser og links Denne elevbog vil give dig generelle oplysninger, som du vil have glæde af under praktikopholdet. Desuden vil du fra de enkelte praktiksteder modtage deres specifikke informationer om deres grupper og følge deres introduktionsprogram. Side 2 af 11

3 1. Organisationsbeskrivelse Faxe Kommune har ca indbyggere. Faxe Kommunes borgmester hedder Knud Erik Hansen. Kommunen består af en direktion med fire direktører, tre stabscentre og syv fagcentre. Organisationen er opdelt således: De syv fagcentre skal primært levere borgerrettede ydelser og services, mens de tre stabscentre skal understøtte direktionens og fagcenternes opgaveløsning. Hjemmeplejen hører under Center for Sundhed & Pleje. Psykiatrien hører under Center for Social & Beskæftigelse. 2. Faxe Kommunes vision, værdier og mål Vision Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job. Værdier Faxe Kommunes ansatte arbejder ud fra tre anerkendende værdisæt: Vi går i dialog og skaber resultater Vi viser tillid og tager ansvar Vi har helheden i fokus og kerneopgaven for øje Mål Faxe Kommunes ledere har fire overordnede og fælles fokuspunkter: Fokus på borgere og brugere Effektiv ressourceudnyttelse Innovation og udvikling Faglig kvalitet Side 3 af 11

4 3. Beskrivelse af praktiksteder på plejeområdet og omsorgsområdet 3.1. Generel beskrivelse af Faxe Kommunes ældrepleje Vi tilstræber at udføre personlig pleje og praktisk bistand der er af høj kvalitet, og som er under en kontinuerlig udvikling. I plejen har vi fokus på omsorgen for borgerne og deres pårørende. Hver elev bliver tilknyttet en praktikvejleder, som sammen med eleven er ansvarlig for praktikforløbet. Derudover bidrager alle i gruppen til, at eleven kan få en så god og lærerig praktik som muligt. Hjemmeplejen yder hjælp til lidt over borgere i kommunen. 762 borgere i eget hjem og 265 borgere i plejeboliger. I hjemmeplejen arbejdes ud fra Bum modellen med visiterede ydelser, og der arbejdes med kvalitetsstandarder for ydelserne. Alle borgere i eget hjem visiteres til ydelserne ud fra servicelovens bestemmelser via visitationsmyndigheden Centrene Der er 9 plejecentre i Faxe Kommune, som fungerer som selvstændige enheder. Enkelte centre er målrettet borgere med særligt behov, som f.eks. demente. Vi har følgende centre i kommunen: Solhavecentret i Karise Hylleholtcentret i Faxe Lindevejscentret i Faxe Søndervang i Faxe Kongsted Ældrecenter i Rønnede Dalby Ældrecenter i Rønnede Frederiksgadecentret i Haslev Grøndalshusene i Haslev Plejecentret Tycho Brahes Vej i Haslev 3.3. Udekørende grupper i hjemmeplejen Hjemmeplejen er inddelt i to områder, hvortil aftenvagter er tilknyttet. Nattevagterne er ledelsesmæssigt tilknyttet et center i Haslev by. De udekørende grupper bruger det elektroniske dokumentationsværktøj Care. Ruterne foregår i bil eller på cykel - afhængig af rutens omfang. Vi har følgende udekørende grupper: Faxe Øst beliggende i Faxe Faxe Vest, beliggende i Haslev 3.4. Psykiatri praktikpladser for SSA ere Socialpsykiatri: Bo- og Netværk, Præstøvej 78B, Faxe Støttekontaktteam samt Aktivitets- og Samværstilbud Rosenhøj og Perlen. T-huset, Frederiksgade 8, Haslev FSU Faxe Sociale Udviklingscenter Kildebo Faxe Førslev Bygade Bo og beskæftigelse Haslev Side 4 af 11

5 Bo og beskæftigelse Øst, Faxe Grøndalshusene hus Haslev. ( Demens-huse) Kongsted Ældrecenter Demens afsnit. Se endvidere praktikstedsbeskrivelser på Faxe Kommunes hjemmeside. 4. Uddannelsesområdet Faxe Kommune er på årsbasis praktiksted for ca. 66 social- og sundhedselever, 30 social- og sundhedsassistenter, 16 sygeplejestuderende, 6-7 pædagogstuderende på omsorgsområdet pædagogstuderende på Børn /ungeområdet, 18 Pædagogisk assistent elever og desuden et varierende antal grundforløbselever samt elever i andre EUD forløb og specielt planlagte uddannelsesforløb. Uddannelseskonsulenten er ansvarlig for alle praktikforløb i kommunen inden for pleje og omsorg og fordeler praktikpladser til eleverne. Derudover deltager uddannelseskonsulenten efter behov i evalueringer og samtaler med eleverne samt superviserer vejlederne. Eleven er altid velkommen til at kontakte uddannelseskonsulenten ved spørgsmål. Faxe Kommune lægger vægt på at have gode praktikpladser med et godt og trygt læringsmiljø, hvor der arbejdes med elevernes individuelle læringsmetoder. Der lægges stor vægt på, at eleven lærer at koble teori og praktik sammen under praktikforløbet. Der arbejdes med taxonomier (stigende sværhedsgrad i forhold til målene) i forhold til, hvor langt eleven er i uddannelsen. I forhold til målene arbejdes der i praktikken med Faxe Kommunes specielt udformede operationaliserede mål i praktikperioderne for SSA og SSH elever. Disse udleveres til eleverne ved praktikstart. Desuden har vi veluddannede og engagerede vejledere, som er opdaterede i forhold til selve udviklingen omkring uddannelserne. Kommunen samarbejder på SOSU-området med SOSU Sjælland og har samarbejde med social- og sundhedsskolen i Næstved og social- og sundhedsskolen i Slagelse/Ringsted. 5. Beskrivelse af vejlederfunktionen Faxe Kommune har på pleje- og omsorgsområdet en ansvarlig vejleder i hver gruppe og 2-3 daglige vejledere. Der er i alt 82 ansvarlige og daglige vejledere, hvoraf de 27 vejledere er på omsorgsområdet. Faxe Kommune prioriterer, at alle vejledere har gennemgået minimum et 14 dages vejlederkursus. De ansvarlige og daglige vejledere har ansvar for den daglige vejledning lokalt på praktikstederne, at eleverne får et godt praktikophold og for at skabe et givende og udviklende uddannelsesmiljø. Den ansvarlige vejleder har desuden ansvar for, at der planlægges og afholdes forventningssamtale, midtvejssamtale og slutevaluering. Uddannelseskonsulenten er overordnet ansvarlig for alle praktikforløb. Social- og sundhedsassistenter kan være ansvarlig vejleder for social- og sundhedsassistentelever og for social- og sundhedshjælperelever. Side 5 af 11

6 Social- og sundhedshjælpere kan være ansvarlige vejledere for social- og sundhedshjælperelever, hvis de har vejlederuddannelse og den nødvendige erfaring. 6. Voksenelevløn I Faxe Kommune gives der voksenelevløn til elever ansat i Faxe Kommune under uddannelsen til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistenter efter gældende regler vedtaget af KL og FOA. Elever er berettiget til at modtage voksenelevløn efter følgende kriterier: Man skal ved uddannelsesaftalens indgåelse være fyldt 25 år Man skal have 1 års relevant beskæftigelse inden for de seneste 4 år før uddannelsesaftalens indgåelse. Med relevant beskæftigelse forstås: Inden for overenskomstens område Inden for tilsvarende overenskomst i regionerne, de tidligere amter eller ved selvejende/private plejehjem Som omsorgs- og pædagogmedhjælper inden for det voksenpædagogiske område Som handicaphjælper på voksenområdet I vikarbureauer med pleje- og omsorgsopgaver inden for voksenområdet. Ansættelse med mindst 24 timer i gennemsnit pr. uge medregnes fuldt ud. Ansættelse med mellem 8 og 24 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse medregnes med 50 %. Ansættelse som elev medregnes ikke som erhvervserfaring. 7. Retningslinier i praktikken 7.1. Uddannelsesaftale Eleven er under hele uddannelsesforløbet ansat og lønnet af regionen eller Faxe Kommune, og eleven skal derfor følge Faxe kommunes personalepolitik. Eleven får tilsendt en ansættelseskontrakt og en uddannelsesaftale ca. én måned før uddannelsesstart, som skal sendes retur i underskrevet stand senest 1 uge før uddannelsesstart. Eleven får selv en kopi. Eleverne er ansat på 37 timer ugentligt i hele uddannelsesforløbet. Under hele uddannelsesforløbet vil eleverne have en mailadresse i Faxe Kommune. Eleverne vil modtage alt post fra Faxe Kommune via denne mailadresse. Brugernavn og kode vil blive tilsendt sammen med ansættelsesbrevet eller umiddelbart efter Skattekort Dine skatteoplysninger vil automatisk blive overført via dit e-skattekort. Har du spørgsmål omkring løn, kan du kontakte Faxe Kommunes HR-afdeling på telefon Side 6 af 11

7 7.3. Praktikplads Praktikplads fordeles ca. én måned før praktikstart og eleven får besked på Faxe Kommunes mail eller pr. brev (SSA elever som ikke er ansat i Faxe Kommune). Hvis eleven skal være i en udegruppe, hvor personalet kører ud til borgerne, skal eleven selv stille en cykel til rådighed eller eventuelt en bil, som eleven kan bruge under praktikforløbet. Eleven modtager velkomstbrev, introduktionsprogram og vagtplan ca. én måned før praktikstart fra det tildelte praktiksted. På praktikstedet vil eleven blive introduceret til praktikstedet og følge stedets introduktionsprogram. Eleverne må i praktikken arbejde i weekender og på helligdage i overensstemmelse med FOA s overenskomst (Se FOA s overenskomst) Ferie Starter eleverne deres uddannelse før 1. juli har de ret til 6 ugers ferie med løn. (Fx uddannelsesstart 1. marts 2013, så har man ret til 6 ugers betalt ferie i perioden 1. maj 2013 til 30. april 2014). Starter eleverne efter 1. juli, vil eleverne blive trukket i løn i de uger der afholdes ferie. Når det nye ferieår starter 1. maj, vil eleverne have ret til 6 ugers ferie med løn. Ønsker eleven at arbejde i ferien, hvor de ikke har ret til løn, har de mulighed for dette. De vil således i den periode blive lønnet med elevløn. Tal med vejlederne inden, da det er vigtigt, at der er overskud til uddannelsen. Uddannelseskonsulenten skal orienteres, hvis der ønskes at arbejde i ferien. Uddannelseskonsulenten kontaktes mindst 2 uger før og finder et egnet praktiksted, som passer til uddannelsens forløb. Hvis eleven har optjent ferie fra tidligere arbejdsgivere, skal dette meddeles ved ansættelsesstart på blanketten vedr. afholdelse af ferie, da Faxe Kommune har modregningsadgang i lønnen ved ferieafholdelse. Det er ikke muligt at arbejde i ferien, før man har afholdt optjent ferie fra tidligere arbejdsgivere. Feriekort kan bruges og attesteres af eleven selv. Hvis elevlønnen er højere end lønnen på feriekortet, skal arbejdsgiveren betale forskellen. Ferie i hele uddannelsen er på forhånd lagt ind i uddannelsesplanen fra skolen, og der kan ikke afholdes ferie ud over den planlagte ferie. I praktikperioderne aftales, de på forhånd planlagte antal uger på uddannelsesplanen, hvornår de afholdes med praktikstedet og der indrapporteres til personale afdelingen hvornår de afholdes. Uddannelsesplanene for de enkelte hold kan ses på SOSU Sjællands hjemmeside og på fronter. Har du spørgsmål omkring ferie, kan du kontakte Faxe Kommunes HR-afdeling på telefon Befordringsgodtgørelse Der kan gives befordringsgodtgørelse i teoriperioderne i forhold til det billigste offentlige transportmiddel. Transportudgiften skal eleven indberette til skolen. Indberetningsskema kan fås på skolen. Transportudgiften udbetales efter teoriperioden fra kommunen eleven er ansat i. Det bør tydeligt fremgå på skemaet, at der er tale om kørsel til skoleophold for elever. I praktikken kan eleven få cykelgodtgørelse. Hvis der køres i egen bil mellem besøgene hos borgerne, og ruterne er bil ruter, gives der kilometerpenge. Kørselssedler findes på praktik- Side 7 af 11

8 stederne. Drøftes med vejleder/leder om udfyldelsen deraf, idet de af hensyn til revisionen skal udfyldes korrekt. Befordringsgodtgørelse til praktikstederne skal eleven selv indberette på sin forskudsopgørelse efter SKAT s gældende regler Sygemelding På elevens første fraværsdag, skal de sygemelde sig til: I teoriperioden til skolen samt til Berit Wain i Faxe Kommune. I praktikperioden til sit praktiksted samt til Berit Wain i Faxe Kommune. Berit Wain i Faxe Kommune, Center for Sundhed & Pleje, kan kontaktes på telefon eller på mail Når eleverne genoptager arbejdet/uddannelsen efter sygdom skal de ligeledes straks meddele dette telefonisk eller på mail til Berit Wain samt til deres praktiksted i praktikperioderne og til skolen i teoriperioderne. Eleven skal ringe til praktikstedet inden kl og sygemelde sig og skal raskmelde sig igen inden kl , dagen før der startes op igen. Fravær, der ikke bliver meddelt til Faxe Kommune, betragtes som brud på ansættelsesaftalen, og vil derfor kunne få konsekvenser for ansættelsesforholdet, som fx tilbagehold i løn og/eller ophævelse af ansættelse i Faxe Kommune. Ulovligt fravær, såsom udeblivelse fra timer uden gyldig grund, vil blive betragtet som tjenestefri uden løn, og man vil blive trukket i løn for de dage eller timer man udebliver. Ved langvarigt fravær (over 14 dage) eller ofte gentagne fravær kaldes eleven til samtale med uddannelseskonsulenten. Tjenestefri: Timer / hele dage kan søges efter gældende regler i Faxe kommune. Uddannelseskonsulent Åse Høybye skal kontaktes pr. telefon eller mail hvis du ønsker tjenestefri. 7.7 Barns 1. og 2. sygedag Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på dettes første og anden sygedag, hvis barnet er under 18 år, og har ophold hos den ansatte, og fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og Det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet. Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravær inddrages. I vurderingen af om der skal gives tjenestefrihed, indgår en afvejning af barnets alder og sygdommens karakter. 7.8 Beklædningsgodtgørelse Der gives fri tjenestedragt, eller der betales en kontant erstatning herfor. Dette oplyses om på praktikstedet. Side 8 af 11

9 7.9 Prøvetid De første 3 måneder af praktiktiden betragtes som prøvetid, hvori enhver af parterne kan opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel. Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden. Prøvetiden skal betragtes som en periode, hvor begge parter har mulighed for at afprøve om job/medarbejder lever op til forventningerne. Efter ca. 2 måneders praktik afholdes der en prøvetidssamtale, hvor elev og vejleder/leder i fællesskab evaluerer, den periode der er gået og eventuelt indgår nogle aftaler om fremtidige ønsker, mål der skal arbejdes med, eller forhold der skal ændres. 8. Forventninger til eleven i praktikken Eleven forventes at være kendt med skolens og egne mål for praktikken. Eleven forventes at tage ansvar for egen læring og være modtagelig for læring. Eleven forventes at være åben, stille spørgsmål og give tilbagemeldinger på oplevelser i praktikken. Eleven forventes at overholde de hygiejniske principper, som der er på praktikstederne. Den af praktikstedets skitserede uniformsetikette forventes overholdt. Tavshedspligten forventes overholdt. Det forventes, at eleven har overvejelser om etik og moral i forhold til arbejdet hos borgerne i hjemmeplejen og overholder stedets retningslinier. Eleven bekendtgøres med områdets værdigrundlag, personalepolitikker og det forventes, at den studerende arbejder ud fra dette. Eleven forventes at være bekendt med egen uddannelsesordning samt medbringe uddannelsesbogen dagligt i praktikken. 9. Brug af logbog i praktikken Det forventes, at elever i praktik i Faxe Kommune skriver logbog i praktikken, og at optegnelserne bruges i vejledersamtaler til refleksion og faglig udvikling. Logbogsoptegnelserne skal relatere sig til de daglige opgaver eleven har i forhold til arbejdet med borgerne, og til de refleksioner samt spørgsmål der følger med i forhold til disse oplevelser. Vejledersamtalerne skal lægge vægt på, at eleven kan lære at koble teori og praktik sammen. Eleven vælger selv, i samarbejde med sin vejleder, den logbogsform der passer eleven bedst. Det kan f.eks. være dagbogsform, mindmap eller i stikordsform. Logbogsoptegnelser skulle gerne være indlagt i den daglige rutine for eleverne, men ellers bør de skrive mindst to gange ugentligt. Hvis eleven ønsker det, kan dele af logbogen stadig være personlig og forbeholdt eleven selv, og disse optegnelser skal så ikke vises til vejlederne. Side 9 af 11

10 10. Information om refleksionstimer I praktikken i Faxe Kommune prioriteres refleksion som læringsredskab for eleven i praktikken. Derfor lægges der i praktikken stor vægt på, at eleven får tid og rum til refleksion, alene og sammen med vejlederne. Der planlægges mindst én time ugentligt til refleksion sammen med vejlederne. Refleksionstemaerne vil ofte tage udgangspunkt i elevernes notater i logbogen. Eleven forventes at være forberedt til de ugentlige samtaler. Eleverne har 4 studie timer ugentligt. Disse kan planlægges som ugentlige studietimer eller samles til hele dage. Disse skal planlægges ind i vagtplanen. Studietimerne afholdes på praktikstedet, hvor det kan gives vejledning og sparring. Hvis eleven er godt forberedt til vejledertimerne og arbejder godt med målene og praksislæring kan der i visse til fælde planlægges studietimer hvor eleven arbejder hjemme. Der planlægges i samarbejde med vejlederne således, at studietiden bliver brugt i forhold til det der fokuseres på og arbejdes med i målene. Det er vigtigt, at der arbejdes med relevante faglige problemstillinger/situationer, som der arbejdes med i praktikken. Der beskrives og dokumenteres i uddannelsesbogen logbogen, hvordan timerne/dagene er brugt, og der opsamles sammen med vejlederne, hvad der er arbejdet med i en efterfølgende elevsamtale. 11. Elevens evaluering af praktiksted Ved afslutningen af praktikforløbet har vi et stort ønske om, at eleven skriver en evaluering af praktikstedet. Evalueringen afleveres til vejlederne på praktikstedet og til uddannelseskonsulenten. 12. Nyttige telefonnumre, mailadresser og links Uddannelseskonsulent i Faxe Kommune Åse Høybye Sidder fysisk på Grøndalscentret, Grøndalsvej 8, 4690 Haslev Tlf.: Uddannelsessekretær i Faxe Kommune Berit Wain Sidder fysisk på Faxe Rådhus, Frederiksgade 9, stuen, 4690 Haslev Tlf.: HR-afdelingen Tlf It afdelingen: Side 10 af 11

11 Tlf: På Faxe Kommunes hjemmeside: findes bl.a.: Politikker og serviceniveau Praktikstedsbeskrivelser på plejeområdet Overenskomst for social- og sundhedspersonale samt arbejdstidsaftale kan læses på FOA s hjemmeside Der er heri også overenskomst for elever på området, hvor der oplyses om løn og lønberegning, sygdom, arbejdstid, opsigelse samt øvrige ansættelsesvilkår. Side 11 af 11

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som praktiksted Juli 2015 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering 3 Arbejdstidsplanlægning

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som elev i Faxe Kommune August 2014 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering

Læs mere

Vejledning. Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår

Vejledning. Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår Vejledning Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår Kommuner/Region Hovedstaden Vejledningen henvender sig til ledere og medarbejdere med ansvar for uddannelse af social- og

Læs mere

Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013. for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3

Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013. for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3 Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013 for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3 2 VIGTIGE TELEFONNUMRE I CENTER FOR ÆLDRE OG HANDICAP...5 FAKTA OM FREDENSBORG

Læs mere

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev.

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. 1 Velkommen Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Uddannelsesmaterialet er din, og vi forventer, at du bruger den, så du er orienteret om praktikken samt løn, - og ansættelsesforhold.

Læs mere

Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen

Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen Vejledningen har fokus på forhold, der er direkte knyttet til elever fra UC Diakonissestiftelsen

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan?

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Social- og Sundhedsskolen Syd Bjerggade 4M Aabenraa Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Denne bog er resultatet af et samarbejde mellem Social og Sundhedsskolen Syd og praksisområdet.

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere

ELEVHÅNDBOG En. hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune

ELEVHÅNDBOG En. hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune ELEVHÅNDBOG En hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune Indhold Uddannelsen....5 Vejledning... 11 Personalemæssige forhold...13 Praktiske oplysninger....17 Skoleophold....27 Videreuddannelse....31

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution 02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske institution PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar.

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Ansvar og opgaver i forbindelse med optagelse/gennemførel se af SKP... 5 Hvem kan

Læs mere

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1 Center for Omsorg og Ældre Uddannelsesenheden Praktikstedsbeskrivelse Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 (social- og sundhedsassistent) Praktik 2 (psykiatriområdet) Praktik 3 (det primærkommunale område)

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog til Servicelovens 95 og 96 Håndbogen er politisk godkendt i januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Afsnit 1.0 Indledning 4 Afsnit 2.0 Lovgrundlaget

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Kontrakt for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for kontrakten...3 2. Kontraktgrundlag...4 3. Omfang og løbetid...4

Læs mere

Informationspjece. - til aflastningspersoner

Informationspjece. - til aflastningspersoner Informationspjece - til aflastningspersoner Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du en alfabetisk opslagsliste, som

Læs mere

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Generelle kvalitetskrav til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed januar 2011 Indholdsfortegnelse. 1. Baggrund....4 1.1. Indledning...4 1.2. Opgaven og dens

Læs mere