Energi- og klimaregnskab Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område"

Transkript

1 Energi- og klimaregnskab Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område November 2013

2 Indhold 01 INDLEDNING RESULTATER Den samlede CO 2 -udledning Det samlede energiforbrug Glostrup Kommune som virksomhed UDVIKLING I CO 2 -UDLEDNING Udviklingen i CO 2 -udledning fra 2008 til Udviklingen i CO 2 -udledning for Glostrup Kommune som virksomhed fra 2008 til PERSPEKTIVER Fremtidige energi- og klimaregnskaber DATAGRUNDLAG OG METODE Definition og afgrænsning El Fjernvarme Naturgas Olieforbrug Graddagskorrektion Transport Korrektioner af

3 01 INDLEDNING Vores brug af fossile brændsler som kul, olie og gas til strøm, opvarmning og transport fører til global opvarmning og klimaforandringer. Klimaforandringerne sker hurtigere end forudset og er en af de største udfordringer, verdenssamfundet har stået overfor. Der er behov for handling. Vi har et fælles ansvar for at mindske vores energiforbrug og nedsætte vores CO 2 -udledning. I Glostrup Kommune tager vi udfordringen op. Kommunens klimapolitik fra 2010 rummer en langsigtet vision og mål frem til Hvert andet år udarbejder vi klimahandlingsplaner med konkrete initiativer. For at sikre et solidt vidensgrundlag er Glostrup Kommunes energiforbrug og CO 2 - udledning kortlagt. Glostrup Kommunes energi- og klimakortlægning for 2012 er den tredje kortlægning i rækken. De tidligere kortlægninger er for årene 1992 og Energiforbruget i Glostrup Kommune som virksomhed og som geografisk område er begge faldet siden Det gør, at også CO 2 -udledningen er reduceret. Faldet i CO 2 forstærkes af en større andel af vedvarende energi i det samlede energisystem. 02 RESULTATER 2012 I klimakortlægningen for 2012 er energiforbrug og CO 2 -udledning for Glostrup Kommune både som geografisk område og som virksomhed undersøgt. Kommunen er opdelt i enheder svarende til forbrugssteder og kilder. Derved kan hver enkelt enhed og dens udvikling i energiforbrug og CO 2 -udledning monitoreres. Kommune er opdelt i følgende enheder: Tabel 2.1: Enheder for opdelingen af Glostrup Kommunes energi- og klimaregnskab Enheder Husholdninger Produktion og erhverv Handel og service Forsyning Andre offentlige enheder Kommunale enheder Transport Underenheder - Rådhus - Skoler - Dagsinstitutioner - Ældrepleje - Specialinstitutioner - Kultur - Andre bygninger I CO 2 -kortlægningen fra 2008 var Produktion og erhverv samt Handel og service samlet under enheden Erhverv. 2

4 2.1 Den samlede CO 2 -udledning 2012 Den samlede beregnede CO 2 -udledning fra Glostrup Kommune udgør 171 kton svarende til 7,5 tons CO 2 pr. indbygger i kommunen 1. Det skal bemærkes at opgørelsen kun omfatter CO 2 -bidrag fra energiforbrug i bygninger i Glostrup samt fra transport i køretøjer, der er indregistreret i kommunen. Borgere, virksomheder og de offentlige enheders forbrug af varer og ydelser er ikke medtaget. Energistyrelsen har opgjort graddagekorrigerede CO 2 -udledninger til 43,9 mio. ton fra energi og transport i 2012, svarende til 7,8 ton per dansker. Fordelingen for kommunen på formål og enheder fremgår af Figur 2.1 og Figur 2.2. Figur 2.1: CO 2 -udledning fordelt på formål for Glostrup Kommune som geografisk område i Ifølge Danmarks Statistik havde Glostrup Kommune indbyggere i

5 Figur 2.2: CO 2 -udledning fordelt på enheder for Glostrup Kommune som geografisk område i Som det ses af figurerne er CO 2 -udledning fra Glostrup Kommune som geografisk område ligeligt fordelt mellem formålene varme, el og transport. Ses der på CO 2 -udledning fordelt på enheder, er det primært Transport, Husholdninger og Handel og service, som står for de store bidrag. 2.2 Det samlede energiforbrug 2012 Det samlede beregnede energiforbrug til el og varme for Glostrup Kommune som geografisk område udgør 468 GWh. Fordelingen på energikilder fremgår af Figur

6 Figur 2.3: Energiforbrug til el og varme fordelt på energikilder for Glostrup Kommune som geografisk område i Glostrup Kommune som virksomhed 2012 Virksomheden Glostrup Kommune står for 2 % af CO 2 -udledningen (jf. Figur 2.2). Kommunens kørsel i kommunale biler ligger under enheden Transport i opgørelsen over Glostrup som geografisk område og er derfor ikke medregnet i de 2 %. CO 2 -udledning forbundet med kørsel i kommunens egne biler udgør dog en marginal del (< 1 %) af den samlede udledning forbundet med transport for kommunen som geografisk område. Tjenestekørsel i biler ejet af kommunens ansatte er ikke opgjort separat, og indgår sammen med virksomhedernes og borgernes kørsel som beskrevet i 5.7. Med den nuværende afgrænsning bidrager Glostrup Kommune som virksomhed kun marginalt til den samlede CO 2 -udledning for Glostrup Kommune som geografisk område. Kommunens udledning er fordelt på en række forskellige kommunale enheder i Figur

7 Figur 2.4: CO 2 -udledning for Glostrup Kommune som virksomhed fordelt på underenheder. Det er især kulturinstitutioner (bibliotek, biograf, idrætsfaciliteter), skoler og ældreplejen, der står for kommunens CO 2 -udledning, som det fremgår af Figur

8 03 UDVIKLING I CO 2 -UDLEDNING Figur 3.1: Udviklingen i CO 2 -udledning for Glostrup Kommune som geografisk område fra 2008 til (I 2008 var Produktion og erhverv og Handel og service samlet i en enhed her kaldet Produktion og erhverv). 3.1 Udviklingen i CO 2 -udledning fra 2008 til 2012 Totalforbruget af energi for Glostrup Kommune som geografisk område er fra 2008 til 2012 faldet med 9 % til ca. 468 GWh, og CO 2 -udledningen er faldet med ca. 16 % til 171 kton. Tabel 3.1: CO 2 - udledningen for Glostrup Kommune som geografisk område i 2008 og ton CO Husholdninger Handel og service Produktion og erhverv Andre offentlige enheder Forsyning Kommunale enheder Transport Total Reduktionen i CO 2 -udledning skyldes primært en større andel af vedvarende energi i det danske el-miks, som gør at der udledes ca. 27 % mindre CO 2 per kwh el i 2012 end i 2008 I 2012 udledes der 335 g/kwh. Faldet i energiforbrug bidrager også til reduktionen i CO 2 -udledning. Enheden Erhverv (Handel og service samt Produktion og erhverv) har et markant fald i elforbruget på 8,7 GWh. El har en høj emissionsfaktor, og et fald i elforbruget har dermed indflydelse på den samlede CO 2 -udledning fra enheden. Derudover ses der et fald i fjernvarmeforbruget for Andre offentlige enheder på 6,7 GWh, og et fald i naturgasforbruget for Husholdninger på 27 GWh og for Forsyning på 8,6 GWh. 7

9 Figur 3.2: Udviklingen i energi til el og varme (MWh) for Glostrup Kommune som geografisk område fra 2008 til (I 2008 var Produktion og erhverv og Handel og service samlet i en enhed - her kaldet Produktion og erhverv). Tabel 3.2: Energiforbruget for Glostrup Kommune som geografisk område i 2008 og MWh Husholdninger Handel og service Produktion og erhverv Andre offentlige enheder Forsyning Kommunale enheder Total Udviklingen i CO 2 -udledning for Glostrup Kommune som virksomhed fra 2008 til 2012 Kommunen har et fald i energiforbrug på 9 % (1,7 GWh). Sammen med en større andel af vedvarende energi i el- og fjernvarmenettet, giver det et fald i kommunens samlede CO 2 -udledning på 24 % (1,1 kton CO 2 ). 8

10 Figur 3.3: Udviklingen i CO 2 - udledning for Glostrup Kommune som virksomhed fra 2008 til Udviklingen i de kommunale enheders energiforbrug ses af Figur 3.4. Det samlede fald skyldes primært en reduktion i energiforbruget for Kultur og idræt samt for Skoler på hhv. 21 % og 8 %. I 2012 er enhederne med de største energiforbrug Skolerne med et energiforbrug på 5,5 GWh, Kulturområdet med 4,3 GWh og Ældreplejen med 4,0 GWh. På skoleområdet er både afdeling Vestervang og Søndervang renoveret siden den sidste klimakortlægning i På kultur- og idrætsområdet er der siden 2008 bygget to nye haller (Ejbyhallen og Søndervanghallen), ligesom biblioteket har næsten fordoblet deres åbningstid. Begge haller er dog bygget som lavenergibyggeri. Desuden har Glostrup Idrætsanlæg gennem mange år arbejdet målrettet med miljøstyring og energibesparelser. De har siden 2004 haft miljømærket Den Grønne Nøgle 9

11 Figur 3.4: Udviklingen i energiforbrug for Glostrup Kommune som virksomhed fra 2008 til

12 04 PERSPEKTIVER Kortlægningen af CO 2 -udledning i Glostrup Kommune som geografisk område peger på, at Glostrup Kommune som virksomhed kun tegner sig for en begrænset del af den samlede CO 2 -udledning (2 %). Derfor vil indsatser rettet mod kommunens eget energiforbrug kun have en marginal effekt på den samlede CO 2 -udledning fra kommunen. Dog kan der være energibesparelsesmuligheder i kommunens egne bygninger, som stadig er økonomisk rentable. Og det er afgørende for kommunens troværdighed i klimadebatten, at kommunen fejer for egen dør og går foran i forhold til de andre aktører, der bidrager væsentligt mere til den globale opvarmning. Udover muligheden for at agere det gode eksempel har Glostrup Kommune bl.a. som planmyndighed en række handlemuligheder. En konvertering til ikke-fossile energikilder i el- og varmeproduktionen vil f.eks. kunne reducere den samlede CO 2 - udleding. Transporten udgør også en væsentlig udfordring, da den står for 34 % af den samlede CO 2 -udledning i 2012 (31% i 2008 og 20% i 1992). Energiforbruget i transportsektoren i Glostrup Kommune forventes fortsat at vokse jf. Energistyrelsens prognoser vokser transport behovet for Danmark med 0,84% årligt frem mod Fremtidige energi- og klimaregnskaber For at arbejde aktivt mod en reduktion i CO 2 -udledningen, er det hensigtsmæssigt at opstille mål for CO 2 -udledning såvel som for det faktiske energiforbrug. Energi- og klimaregnskaber kan anvendes til at dokumentere den løbende udviklingen må målene og til at identificere indsatsområder. Opgørelsen af el, fjernvarme og naturgas er baseret på faktisk registreret forbrug og vil fortsat kunne baseres herpå. Opgørelsen af olieforbruget er beregnet på baggrund af BBR og generelle nøgletal, hvilket erfaringsmæssigt er et usikkert grundlag. Opvarmning med oliefyr spiller imidlertid en lille rolle, og selv større afvigelser fra de anvendte data vil kun betyde mindre ændringer i det samlede billede. Opgørelsen af CO 2 -udledning fra transporten er hovedsageligt baseret på landsdækkende statistiske oplysninger. Denne opgørelsesmetode er naturligvis behæftet med usikkerheder. Med metoden er det vanskeligt, at monitorere effekten af evt. tiltag indenfor transport, som skal kunne ses i CO 2 -kortlægningen. 11

13 05 DATAGRUNDLAG OG METODE 5.1 Definition og afgrænsning Der eksisterer en række standardafgrænsninger for kortlægning af CO 2. Glostrup Kommune har i 2012, og i de tidligere år, valgt at opgøre CO 2 -udledning forbundet med energi (el og varme) og transport for kommunen som geografisk område. Det betyder, at CO 2 -kortlægningen er udregnet på baggrund af energi- og transportforbrug for Glostrup Kommune som virksomhed og for kommunens virksomheder og borgere. For transport omfatter kortlægningen kun CO 2 -udledning forbundet med vejtransport. Kommunens, virksomhedernes og borgernes forbrug af offentlig transport, taxakørsel og flyrejser er ikke medregnet. Kortlægningen omfatter heller ikke CO 2 -udledning forbundet med kommunens, virksomhedernes og borgernes forbrug af produkter og services, som generelt vurderes at udgøre ca. 80 pct. af den samlede udledning. Det skal yderligere bemærkes, at kortlægningen er baseret på CO 2 -udledning og ikke CO 2 -ækvivalenter (dvs. andre drivhusgasser er ikke medregnet). Glostrup Kommune har dermed valgt at definere CO 2 -udledningen i Glostrup som den udledning, der stammer fra energiforbrug i bygninger placeret i kommunen samt i køretøjer, der er indregistreret i kommunen. Denne opgørelsesmetode indebærer: 12

14 Tabel 5.1: Oversigt over kilder til CO 2 -udledning inkluderet i klimaregnskabet for Glostrup Kommune som geografisk område. Kilde Klimakortlægning for Glostrup Kommune Private boliger/borgere - El Medtaget - Varme (olie, fjernvarme, Medtaget naturgas) - Indkøb af produkter og Ikke medtaget services Virksomheder - El Medtaget - Varme (olie, fjernvarme, Medtaget naturgas) - Indkøb af produkter og Ikke medtaget services Glostrup Kommune - El Medtaget - Varme (olie, fjernvarme, Medtaget naturgas) - Indkøb af produkter og Ikke medtaget services - Anlæg (Produkter, materialer, Ikke medtaget services og transport) Tranport - Kørsel fortaget af køretøjer Medtaget indregistreret i Glostrup kommune - Kørsel fortaget af køretøjer Medtaget ejet af Glostrup Kommune - Tjenesterejser (f.eks. tog- og flyrejser, taxa og skib) Ikke medtaget Kortlægningen følger Energistyrelsens anbefalinger angående valg af datagrundlag og emissionsfaktorer for CO 2 -kortlægning af energiforbrug og transport. Dog er der følgende undtagelser: - Energistyrelsen anbefaler 125 %-metoden til fordeling af udledning fra kraftvarmeproduktion mellem el og varme. VEKS har kun oplyst emissionsfaktoren opgjort efter 200 %-metoden fra fjernvarme. Derfor er emissionsfaktorer for el og fjernvarme i nærværende kortlægning baseret på 200 %-metoden. - Energistyrelsen anbefaler det nationale forbrug af brændsler fra Energistatistikken til at opgøre udledningen fra transport. I nærværende kortlægning er Vejdirektoratets opgørelse over trafikarbejde fordelt på køretøjstyper anvendt. Vejdirektoratets opgørelse er valgt, for at sikre at kortlægningen for 2012 er sammenlignelig med kortlægningen for

15 5.2 El Data for elforbruget er indhentet fra DONG Energy. Elforbruget er fordelt på kommunens enheder som følger: Tabel 5.2: Fordeling af elforbrug på enheder. Enhed Forbrugsposter Husholdninger Forbrugskategorierne 2 111, 112, 119, 121, 122, 123 og 130. Produktion og erhverv Forbrugskategorierne 310, 340, 350, 382 og 410 Handel og service Forbrugskategorierne 421, 422 og 431, 432 og 433 Forsyning Forbrugskategorierne 441 og 442 Andre offentlige enheder Forbrugskategorierne 443, 444, 445, 446, 447, 450, 460 og 'Færre end 5 forbrugere' Kommunale enheder Fordeling af forbrug efter kommunens EAN-numre Omregningen fra elforbrug til CO 2 -udledning er foretaget med Energinet.dk s CO 2 - emissionsfaktor for Danmark. Emissionsfaktoren er udregnet med 200 %-metoden og et nettab på 5 %. Med 200 %-metoden er emissionsfaktoren 335 kg/mwh Fjernvarme Forbrugstal for fjernvarme er leveret af Glostrup Forsyning og Brøndby Fjernvarme i MWh. Ud fra EAN-numre er forbruget efterfølgende fordelt på kommunens enheder. Omregningen fra fjernvarmeforbrug til CO 2 -udledning er sket på baggrund af VEKS CO 2 -emissionsfaktor for fjernvarme i Glostrups fjernvarmenet, da langt størstedelen af forbruget forsynes gennem Glostrup Fjernvarmes fjernvarmenet. Emissionsfaktoren er udregnet med 200 %-metoden og 15 % nettab. I 2012 var faktoren beregnet til 108 kg CO 2 per MWh. 2 Forbrugskategorierne er defineret af DONG Energy. Kategorierne aggregerer elforbrug for enkelte målernumre i summer efter, hvilken aktivitet der udføres på matriklen. 3 Alternativt kan 125 %-metoden anvendes til at udregne emissionsfaktoren for el og fjernvarme. Med 125 %-metoden er emissionsfaktorerne for el 288 kg CO2 per MWh. De to metoder fordeler udledningen på el og varme ud fra forskellig virkningsgrad. 14

16 5.4 Naturgas Forbrugstal af naturgas i m 3 er indhentet fra HMN Naturgas i to datasæt, et for kommunes bygninger fordelt på adresser og et for de øvrige bygninger i kommunen fordelt på branchekoder. Naturgasforbruget er fordelt på kommunens enheder, hvorefter CO 2 -udledningen er beregnet med et energiindhold i naturgas på 12,2 kwh per m 3 oplyst af HMN Naturgas, og en CO 2 -emissionsfaktor på 204 kg CO 2 per MWh oplyst af Energistyrelsen. Naturgasforbruget er fordelt på enheder som følger: Tabel 5.3: Fordeling af naturgasforbrug på enheder. Enhed Forbrugsposter Husholdninger Branchekoderne , , , samt de uspecificerede poster ikke registreret Produktion og erhverv Branchekoderne , , og Handel og service Branchekoderne , , , , , , og Forsyning (inkl. forbruget til vandforsyning, spildevandsrensning og affaldshåndtering) Andre offentlige enheder Glostrup Kommune som virksomhed Branchekoderne , og Fra opgørelsen over kommunens forbrug er Genbrugsstationens og Glostrup Forsynings naturgasforbrug inkluderet under denne enhed. Branchekoderne , og Derudover er Brandstationens og Børnehaven Solvangens naturgasforbrug inkluderet under enheden Andre offentlige enheder. Forbrug på de kommunale adresser. Forbruget er fordelt på underenheder (jf. tabel 2.1). 5.5 Olieforbrug Forbruget af olie til varme i individuelle oliefyr kendes ikke eksakt, da der ikke findes tilgængelige data om salg eller forbrug af fyringsolie i Glostrup Kommune. I stedet er forbruget estimeret ud fra BBR-data. Fra BBR er udtrukket en oversigt over boliger og erhvervsejendomme, der benytter flydende brændsel. Denne oversigt indeholder det samlede bolig- hhv. erhvervsareal, der opvarmes med oliefyr. For at finde frem til et estimeret olieforbrug i disse bygninger multipliceres disse arealer med teoretiske varmebehov fra Rambølls og Aalborg Universitets Varmeplan Danmark. Udover arealet er det teoretiske varmebehov, ifølge den model, afhængig af bygningens formål og alder. Estimatet indeholder følgende usikkerheder: 4 Branchekoderne er defineret af Erhvervsstyrelsen. Koderne inddeler private og erhvervsejendomme efter, hvilken aktivitet der udføres på matriklen. 5 Den uspecificerede koder er fordelt på hhv. Produktion og erhverv og Handel og service efter den procentvise fordeling mellem forbruget på de to enheder for specificerede branchekoder. 15

17 - fordelingen mellem lave boliger og etageboliger er ikke kendt - fordelingen af erhvervsejendomsarealet på hhv. kontor, handel, service og fremstillingsvirksomheder er ikke kendt - det teoretiske olieforbrug er ikke nødvendigvis identisk med det faktisk varmeforbrug, idet det ikke tager højde for forskelle i adfærd Omregningen fra varmebehov til CO 2 -udledning er baseret på Energistyrelsens CO 2 - emissionsfaktor for dieselolie. 5.6 Graddagskorrektion Fjernvarmeforbruget og naturgasforbruget er graddagskorrigeret efter Energistyrelsens metodik: Bn = B Fg - Bn = normalårets samlede brændselsforbrug - B = det registrerede brændselsforbrug - Fg (graddagefaktoren) = 1/(1- r a (1-G/Gn)) - r = andel af normalårets brændselsforbrug, der anvendes til opvarmningsformål - a = andel af normalårets brændselsforbrug til opvarmning, der afhænger af graddagetallet - G = det registrerede graddagetal i året - Gn = graddagetallet for et normalår Energistyrelsens tabeller for årets graddage og antallet af graddage i et normalår er anvendt. Fjernvarme og naturgas anvendes både til rumopvarmning og opvarmning af vand. Fordelingen er antaget til at være 65 pct. til rumopvarmning og 35 pct. til opvarmning af vand. Kun varmeforbruget til rumopvarmning er graddagekorrigeret, da opvarmning af vand er uafhængigt af antallet af graddage på et år. 5.7 Transport CO 2 -udledning fra transporten er beregnet på baggrund af to datasæt. Det ene sæt er Danmarks Statistiks opgørelser af antallet af køretøjer nationalt og i Glostrup Kommune fordelt på køretøjstyper kombineret med Vejdirektoratets data for det nationale trafikarbejde fordelt på køretøjstyper. Det nationale gennemsnit for kørsel per køretøj for hver køretøjstype er beregnet. Ved at gange med antallet af køretøjer i Glostrup for hver køretøjstype, er kørsel for Glostrups borgere og virksomheder beregnet inklusiv tjenestekørsel i kommunalt ansattes egne biler. Det andet sæt er kommunens opgørelse over brændsler i kommunalt ejede biler. Opgørelsen er anvendt til at vurdere forholdet mellem CO 2 -udledningen fra kørsel i kommunalt ejede biler mod CO 2 -udledningen fra den samlede kørsel i kommunen. Emissionsfaktorer for brændsler er indhentet fra Energistyrelsens Energistatistik og data over de forskellige køretøjers CO 2 -udledning pr. km er indhentet fra DMU (2009) 6. 6 Drivhusgasopgørelse på kommunalt niveau. Beskrivelse af beregningsmetoder. 16

18 5.8 Korrektioner af 2008 For at gøre energi- og klimaregnskabet for 2012 sammenligneligt med 2008, har det været nødvendigt at genbehandle data for I denne kortlægning er Forsyning blevet behandlet som en separat enhed i både 2008 og I Kortlægning af CO 2 - udslip fra Glostrup Kommune som geografisk område (2010) var energiforbruget for forsyning fordelt under de øvrige enheder. I genbehandlingen af data er der sket en stigning i det samlede energiforbrug for 2008 fra 455,4 GWh til 513,3 GWh, hvilket primært skyldes et øget energiforbrug for forsyningsområdet og enheden Husholdninger i forhold til det tidligere datasæt. 17

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune 2011-2012 November 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Svendborg Kommune

Læs mere

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 for Gribskov Kommune 1 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO 2 -regnskab for Stevns Kommune 2013 Side 2 af 11 2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO2 udledningen og dermed være med til, at begrænse

Læs mere

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Marts 2011 1/15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Samlet CO2-opgørelse... 4 Samlet energiopgørelse... 6 Odense Kommunes varmeforbrug... 8 Odense Kommunes elforbrug...

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 215 Dato: 2-8-216 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 952 Skørping Tel. +45 9682 4 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8 Århus C Tel. +45 9682

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 Ærø CO2-opgørelse 2008 April 2010 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS GLOSTRUP KOMMUNE ENERGIBALANCE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energibalance 2 2.1 3 2.2

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 CO 2 opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 Dato: 28082015 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel.

Læs mere

CO2-opgørelsen 2008-2010

CO2-opgørelsen 2008-2010 CO2-opgørelsen 2008-2010 INDHOLD Indhold Forord............................................. 4 Baggrund........................................... 5 Formål... 3 Baggrund... 4 Metodevalg.........................................

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2012 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 01

Læs mere

Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014

Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014 Kortlægning af udledningen af drivhusgasser i Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014 Regin Gaarsmand & Tyge Kjær Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet Den 17. april 2016,

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger)

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger) CO 2 -beregning 2014 Kortlægning af Aabenraa Kommunes CO 2 -udlednin g som virksomhed Juni 2015 1 2 Indhold Indledning... 4 Resultater 2014... 5 Den samlede CO 2 -udledning 2014... 5 El og varme i bygninger...

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2011 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2011 faldet med 18 % (figur 1). Det er godt på vej mod

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2014. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2012. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 Foto Marianne Diers Regnskab udarbejdet af Odsherred Kommune 2015 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014... 1 Foto Marianne Diers... 1 Regnskab udarbejdet af

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -UDLEDNING SOM GEOGRAFI

FAXE KOMMUNE CO 2 -UDLEDNING SOM GEOGRAFI Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Maj 217 FAXE KOMMUNE CO 2 -UDLEDNING SOM GEOGRAFI 28-215 FAXE KOMMUNE CO2-UDLEDNING SOM GEOGRAFI 28-215 Revision 2 Dato 217-5-119 Udarbejdet af Thomas Rønn Kontrolleret

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 24-06-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO2 regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2015... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Klima og energi CO2-udledning Vedvarende energi Elforbrug Varmeforbrug Københavnernes el- og varmeforbrug Klimatilpasning December 2015. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse Grønt Regnskab 2012 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2012 Indhold Grønt Regnskab 2012 Indledning til Grønt Regnskab 2012 s. 3 Elforbrug s. 5 Varme forbrug s. 6 Vandforbrug

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 Ærø CO2-opgørelse 2010 April 2011 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

Indholdsfortegnelse. CO 2 fra kommunens eget el- og varmeforbrug. Greve Kommune. Valideringsnotat. 1 Baggrund. 2 Baggrundsdata

Indholdsfortegnelse. CO 2 fra kommunens eget el- og varmeforbrug. Greve Kommune. Valideringsnotat. 1 Baggrund. 2 Baggrundsdata Greve Kommune CO 2 fra kommunens eget el- og varmeforbrug Valideringsnotat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed.

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. -opgørelse for 2009-2010 for Morsø Kommune som virksomhed. Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Formålet med Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening er at sætte et

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Klimakommunerapporten 2015

Klimakommunerapporten 2015 Klimakommunerapporten 2015 Struer Kommune underskrev i oktober 2013 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Struer Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

KLIMAPLAN GULD- BORGSUND

KLIMAPLAN GULD- BORGSUND Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Resumé Dato september 2009 KLIMAPLAN GULD- BORGSUND KORTLÆGNING AF DRIVHUS- GASSER 2008 - RESUMÉ KLIMAPLAN GULDBORGSUND KORTLÆGNING AF DRIVHUSGASSER 2008 - RESUMÉ

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 2 OPDATEREDE SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER

NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 2 OPDATEREDE SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER Notat NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 14. januar 2015 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1214522924 Version 1 Udarbejdet af ACS Kontrolleret af NBA

Læs mere

Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler

Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler Energinøgletal Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler mv. Postboks 259 Tlf.: 4588 1400 Jernbane Allé 45 Tlf. 3879 7070 DTU/Bygning 325 Fax: 4593

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011 Ærø CO 2 -opgørelse 2011 Juni 2012 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 16/15054 Udgivet oktober 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato August 2014 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2013 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2013 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed 2014, CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 -udledningen og dermed være med til, at begrænse klimaændringerne og mindske afhængigheden

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune 2012 Maj 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene

Læs mere

CO2 Regnskab for Ikast-Brande

CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2011 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg.

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2 0 0 7-2013 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2013 HELSINGØR Revision : 1 Revisionsdato

Læs mere

Verificering af monitorering af CO 2 -udledning 2016

Verificering af monitorering af CO 2 -udledning 2016 Verificering af monitorering af CO 2 -udledning 2016 Simon Stendorf Sørensen Tel. +45 9682 0400 Mobil +45 2758 4916 sss@planenergi.dk Gennemgang af monitoreringsrapport og værktøj fra ProjectZero Dato:

Læs mere

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland Jørgen Olesen Dagsorden Udfordringer for energiforsyningen Hvorfor udarbejde kommunale energiregnskaber? Hvilke data bygger regnskaberne på? Hvor nøjagtige

Læs mere

Danmarks energirejse 1972-2013

Danmarks energirejse 1972-2013 Danmarks energirejse 1972-2013 1972 Oliekrisen ulmer Det er året, før oliekrisen bryder løs, og Danmark er fuldstændig afhængigt af olie til strøm, varme og transport. 92 % af det samlede energiforbrug

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 December 2014 Udarbejdet af: Rune Schmidt Ærø Energi- og Miljøkontor

Læs mere

Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO 2 -udledning for perioden

Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO 2 -udledning for perioden 2015 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO 2 -udledning for perioden 2007 2015 1. Konklusion - 2015 Monitoreringsrapporten i overblik I 2015 er Sønderborg-områdets

Læs mere

CO 2 regnskab

CO 2 regnskab CO 2 regnskab 2007-2010 CO 2 regnskab for Frederiksberg Kommune 2007-2010 Frederiksberg Kommune har den 10. december 2008 indgået en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Aftalens mål

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Klimakommunerapporten 2014

Klimakommunerapporten 2014 Klimakommunerapporten 2014 Struer Kommune underskrev i oktober 2013 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Struer Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2012 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2012 faldet med 25 % (figur 1). Dermed er byrådets mål

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2015. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB 2015. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 215 BO-VEST administration, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning på Malervangen udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2 0 0 7-2014 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Kampagnen SLUK, LUK og SKRU NED er udført i Børnehuset Elverhøj og 12 andre børneinstitutioner.

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2007-2014 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Kampagnen SLUK, LUK og SKRU NED er udført i Børnehuset Elverhøj og 12 andre børneinstitutioner.

Læs mere

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger CO 2 -regnskab Svendborg Kommune 2010 9,05 Tons / Indbygger 1 CO 2 -regnskabet 2010 Svendborg Byråd vedtog i 2008 en klimapolitik, hvori kommunen har besluttet at opstille mål for reduktionen af CO 2 -emissionen

Læs mere

Klimakommune Allerød 2012

Klimakommune Allerød 2012 Klimakommune Allerød 2012 Aftalen Allerød kommune indgik i sommeren 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Som følge af aftalen har Allerød kommune forpligtiget sig til at reducere

Læs mere

Brønderslev Kommune Klimarapport

Brønderslev Kommune Klimarapport Brønderslev Kommune Klimarapport 2009 Kolofon. Titel : Brønderslev kommune klimarapport 2009 Udgivet af : Brønderslev kommune, Bygninger & beredskab Udgivelses dato : August 2010 Udgivelsessted : Dronninglund

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Kortlægning af CO2-emissionen for 2011 for det geografiske område. www.naturogmiljoe.

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Kortlægning af CO2-emissionen for 2011 for det geografiske område. www.naturogmiljoe. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Kortlægning af CO2-emissionen for 2011 for det geografiske område www.naturogmiljoe.dk AARHUS KOMMUNE MAJ 2012 Kortlægning af CO 2 - emissionen for 2011 for

Læs mere

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Grønt Regnskab 215 Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Indhold Indledning... 3 Greve Kommune er Klimakommune... 3 Udviklingen i energiforbruget samlet set... 3 Datagrundlag... 3 Elforbrug... 4

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS BALLERUP KOMMUNE ENERGIREGNSKAB ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2 Kongens Lyngby TLF +45 56000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energiregnskab 2 2.1 3 2.2 Elbalance

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Grønt Regnskab for Holbæk Kommune 2016

Grønt Regnskab for Holbæk Kommune 2016 Grønt Regnskab for Holbæk Kommune VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Holbæk Kommune Grønt Regnskab Vækst og Bæredygtighed Holbæk Kommunes Samlede CO 2 -Udledning og Energiforbrug Nedenstående tabel viser det samlede

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

ODENSE KOMMUNE CO 2 REGNSKAB 2013

ODENSE KOMMUNE CO 2 REGNSKAB 2013 ODENSE KOMMUNE CO 2 REGNSKAB 2013 Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Samlet CO 2 -opgørelse... 4 Samlet energiopgørelse... 6 Odense Kommunes varmeforbrug... 8 Odense Kommunes elforbrug... 9

Læs mere

Kortlægning af energiforsyningen Olielandsbyer i Roskilde Kommune Varmedata

Kortlægning af energiforsyningen Olielandsbyer i Roskilde Kommune Varmedata Kortlægning af energiforsyningen Olielandsbyer i Roskilde Kommune Varmedata Frederik Nørgaard Hansen, Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 27. oktober 2014 1. Introduktion

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO2-regnskab for Stevns Kommune 2015 2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 udledningen og for at begrænse klimaændringerne og mindske

Læs mere

SEP Fase 1: Beskrivelse af datakilder

SEP Fase 1: Beskrivelse af datakilder SEP Fase 1: Beskrivelse af datakilder Indledning Region Syddanmark har sammen med Lean Energy Cluster udarbejdet et udkast til datagrund- lag for det kommende fælles projekt om strategisk energiplanlægning.

Læs mere

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord Til Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord 1. Indledning Energinet.dk's centrale analyseforudsætninger er Energinet.dk's bedste bud på fremtidens elsystem

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

CO 2 -opgørelse. for Svendborg Kommune som virksomhed 2014. Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge

CO 2 -opgørelse. for Svendborg Kommune som virksomhed 2014. Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2014 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 15/31180 Udgivet januar 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2014

Læs mere

eklarationfor fjernvarme1990-201 14

eklarationfor fjernvarme1990-201 14 Udviklingen enimiljødeklaration eklarationfor fjernvarme1990-201 14 Tilægsnotattil MiljødeklarationforfjernvarmeiHovedstadsområdet ovedstadsområdet2014 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden,

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 -opgørelse for 2014-2015 for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Indledning

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE CO2-OPGØRELSE OPGØRELSE FOR ÅR 2015

HELSINGØR KOMMUNE CO2-OPGØRELSE OPGØRELSE FOR ÅR 2015 HELSINGØR KOMMUNE CO2-OPGØRELSE OPGØRELSE FOR ÅR 2015 CO2-opgørelse for 2015 Side 2 INDLEDNING Sweco afgav i januar 2016 tilbud på udarbejdelse af en CO 2-opgørelse for Helsingør Kommune for 2015. Udgangspunkt

Læs mere

CO2-reduktioner pa vej i transporten

CO2-reduktioner pa vej i transporten CO2-reduktioner pa vej i transporten Den danske regering har lanceret et ambitiøst reduktionsmål for Danmarks CO2-reduktioner i 2020 på 40 % i forhold til 1990. Energiaftalen fastlægger en række konkrete

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB 2014. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 214 BO-VEST administration, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning på Malervangen udarbejdes årligt. Formålet er at følge forbrugsudviklingen

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

Egedal Kommune. Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune. Resume

Egedal Kommune. Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune. Resume Egedal Kommune Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune Resume 19. februar 2009 Egedal Kommune Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune Resume 19. februar 2009 Ref 8719033B CO2 kortlægning(01)

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 0 1. Energimærkningsskala 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 0 1. Energimærkningsskala 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 0 1 Energimærkningsskala 0 1 BILAG ENERGIMÆRKNINGSSKALA Skala for boliger A er det opvarmede areal i m2. Energimærkningsskala for en og flerfamiliehuse gældende Grænseværdi i

Læs mere

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015 Udarbejdet af Trafik og Ejendom CO2 opgørelse 2015 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2015. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015 Klimaregnskab 2014 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement April 2015 Side 1 af 13 Indhold 1.1. Beretning... 3 1.2. Regnskab... 5 1.3. Analyse og rapportering... 6 1.3.1. Klimapåvirkning

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

CO 2 regnskab for 2009 for kommunen som geografisk område

CO 2 regnskab for 2009 for kommunen som geografisk område Furesø Kommune CO 2 regnskab for 2009 for kommunen som geografisk område Rapport April 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Furesø Kommune CO

Læs mere

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Grønt Regnskab 213 Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Indhold Indledning... 3 Greve Kommune er Klimakommune... 3 Udviklingen i energiforbruget samlet set... 3 Datagrundlag... 3 Elforbrug... 4

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere