Tilføjelse i administrationsgrundlaget for LAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilføjelse i administrationsgrundlaget for LAR"

Transkript

1 oa. augus Sagsnr. Dok. nr. Udarbejde af: va-lil Tilføjelse i adminisraionsgrundlage for LR Erhvervsfirmaer i Svendborg kommune sam Svendborg kommune har forespurg, om de vil kunne lade sig gøre for erhverv i separakloakerede områder a modage refusion for regnvandsbidrage hvis firmaerne selv hånderer regnvand på egen grund. and og ffalds adminisraionsgrundlag for LR giver i dag mulighed for refusion kun i fælleskloakerede områder, da behove her er sørs for a finde alernaiver il neop separakloakering. en i visse erhvervsområder i separakloakerede områder, som nedsrøms sluer il de gamle fælleskloakerede sysem, kunne de give god mening for and og ffald a moivere område il a håndere regnvand på egne marikler mod refusion af dele af ilsluningsbidrage. Dee fordi erhvervsgrunde ypisk har sore befæsede arealer, som afleder forholdsvis sore mængder regnvand il vores sysem, som i visse ilfælde ender i de gamle fælleskloakerede område nedsrøms de separakloakerede område. i har derfor foreslåe en særlig passus i adminisraionsgrundlage fremhæve med gul, a grundejere af erhvervsejendomme kan søge om refusion, men vil blive behandle individuel fra sag il sag. Dee beyder, a nogle erhvervsejere i é område, hvor de hjælper and og ffald a de frakobler sig syseme, vil kunne få e ja, mens i andre områder, hvor de ikke nævneværdig gavner and og ffalds sysem a erhvervsejendomme kobler sig fra, vil man kunne få e nej. Svendborg kommune har kommenere spørgsmåle og meddel, a selv om and og ffald måske anbefaler en erhvervsgrundejer a frakoble sig syseme og lave LR-anlæg og vil godkende refusion, så vil de i sidse ende afhænge af, om grundejeren kan opnå illadelse il a koble fra hos kommunens vandløbsmyndigheder. ange separakloakerede områder afvander il offenlige søer og åer, og hvis myndigheden vurderer, a disse er afhængige af den regnvandsilførsel, er de ikke sikker, a erhvervsgrundejeren får lov il a koble sig fra. Separakloakerede områder er bleve il via påbud, og dem kan man ikke afvige fra uden illadelse fra kommunen/myndighederne. Derfor er der særlige forhold, der skal gøre sig gældende både hos and og ffald men også hos vandløbsmyndighederne, før end en erhvervsgrundejer kan opnå illadelse il frakobling og modagelse af refusion. Således er vi nød il a behandle disse sager individuel, som adminisraionsgrundlage foreskriver. Se i øvrig vedhæfede eksempel fra virksomheden S KEI, som ligger i Svendborg ord indusriområde, som er separakloakere, men hvor syseme nedsrøms ender i fælleskloak. Sagen afvener såvel besyrelsens behandling af vedhæfede ilføjelser il adminisraionsgrundlage sam kommunens evenuelle ilsagn eller afslag. Revidere forslag il adminisraionsgrundlage er vedlag, og ændringerne er markere med gul. Side af

2 dminisraionsgrundlag for Lokal fledning af Regnvand (LR) i Svendborg i fælleskloakerede områder. augus Sagsnr. P Udarbejde af: LIL aggrund og formål and og ffald har siden eferåre arbejde på a gennemføre o sørre projeker i samarbejde med Svendborg Kommune, hvor LR (Lokal fledning af Regnvand) skal anvendes for a reduere belasningen af de fælleskloakerede afløbssysem med henblik på a reduere overløb fra spildevandssyseme og sikre klimailpasning. ærværende er e generel adminisraionsgrundlag for LR i Svendborg i fælleskloakerede områder, som skal dække sædvanlige praksisser for and og ffald i forbindelse med lodsejeres ansøgninger om ilbagebealing af dele af ilsluningsbidrage i forbindelse med delvis udmelding af kloakforsyningen Svendborg Spildevand /S. Forudsæningerne for adminisraionsgrundlage beror ligeledes på en række adminisraive praksisser, som skal følges af ansøger relaere il ansøgninger om illadelser og dispensaioner hos Svendborg Kommune, som er myndighed. Disse praksisser er kor omal i adminisraionsgrundlage, men for nærmere beskrivelse heraf henvises il Svendborg Kommune. dminisraionsgrundlage ager ligeledes hensyn il andre relaerede forhold, som gør sig gældende over for lodsejer, såsom juridiske ansvar, forsikringsforhold, bygningsreglemen og regler for forhold mellem offenlige og privae ejendomme. Dee gør sig gældende i forhold il forskellen mellem minimumskrav og anbefalinger il dimensionering af LR-anlæg. inimumskrav friager således ikke lodsejeren for si fulde ansvar. nbefalingerne, som ligger over minimumskrave, ager derfor højde for lodsejerens andre relaerede ansvarsforhold. Sids i adminisraionsgrundlage er vis e proesdiagram for ansøgere il orienering for sagsbehandlere og projekledere i and og ffald. Denne oversig er lave for a kunne rådgive lodsejeren beds mulig i den samlede proedure omkring sagsbehandlingen af LR-anlæg.. Tilbagebealing af ilsluningsbidrag. Fuld afkobling af hele ejendommen - Sandardsiuaionen / Lov om bealingsregler - Fuld ilbagebealing af ilsluningsbidrag for regnvand (gældende akser) - Som udgangspunk skal hele ejendommen afkobles fra kloaksyseme, herunder også indkørsler m.v. der afleder il offenlig vej. - LR anlæg skal minimum dimensioneres for en -års regn. - LR anlæg anbefales dimensionere for en -års regn. - Dispensaion / illadelser skal være søg og afklare hos Svendborg Kommune. sam for visse erhvervsejendomme i separakloakerede områder Side af

3 indre befæsede arealer (under f.eks. m pr. enhed eller i al højs m pr. ejendom), som er uforholdsmæssig vanskelige/dyre a afkoble, kan forsa illades ilslue. De gælder f.eks. lyskasser, mindre udhuse, indkørsler/arpore. De er forsyningen og kommunen i samråd, som konkre vurderer hvilke arealer, der forsa kan illades ilslue. Såfrem en eksiserende indkørsel afleder il offenlig vej kan afledningen forsa illades. fledningen fra indkørslen må ikke forøges ved udvidelser af de befæsede areal på grunden... falegrundlag Som grundlag for delvis ilbagebealing af ilsluningsbidrage skal der indgås en afale mellem lodsejer og forsyningsselskabe. Forud for dee skal relevane illadelser og dispensaioner være indhene fra Svendborg kommune af lodsejeren. I afalen skal de på baggrund af luffoo/google maps opgøres, hvor sore befæsede arealer der er på ejendommen ved afkobling, og hvilke arealer, som direke eller indireke illeder vand il forsyningens sysem. Lodsejeren opfordres il a korrigere forsyningens oplysninger om befæse areal i forbindelse med indgåelse af afalen såfrem dee findes nødvendig. De skal overvejes, hvordan de sikres, a afalen/sørrelsen af de befæsede areal kan genfindes. Der kan ske en inglysning, eller der kan ske en regisrering i forsyningens ESDH-sysem. Sidsnævne mulighed vil dog ikke garanere, a en ny køber af ejendommen vil blive informere om de gældende resrikioner. De skal undersøges i forhold il R om de er mulig a indberee befæse areal... Eablering af faskiner ved pladsmangel på grund Er der ale om en lille grund, kan de i nogle siuaioner være vanskelig a få ilsrækkelig plads il en faskine, der er dimensionere il en -års regn. Der kan i disse ilfælde eableres en mindre faskine (-års regn). De ilbagebeale ilsluningsbidrag redueres da i forhold il, hvor sor en del af regnmængden ved en års regn, der kan ilbageholdes i en faskine dimensionere for en -års regn. Såfrem der afledes il e LR anlæg på anden priva grund (for eksempel nabogrunden), eller der er eablere e fælles LR anlæg i skel, skal LR anlægge inglyses på de berøre ejendomme.. Fuld afkobling af dele af ejendommen (% regel) En del af ejendommen afkobles, mens den reserende del af ejendommen forsa er ilkoble kloaksyseme. inds % af ejendommen skal være afkoble for, a der kan ske ilbagebealing. Den del af ejendommen, som er koble fra, skal være fuld afkoble. De fremgår af aursyrelsens vejledning il lov om bealingsregler (punk...), a for ejendomme, som kun udræder delvis for ag- og overfladevand, fassæes de maksimale beløb, der kan ilbagebeales, ud fra en forholdsmæssig beregning af, hvor sor en del der udrædes for. Tilsluningsbidrag ilbagebeales derfor svarende il den proendel af ejendommen, der er koble af (dog minds %). Der anvendes en glidende proensas, således a hvis eksempelvis % af en ejendom er afkoble, ilbagebealing af % af ilsluningsbidrag for regnvand.. fkobling med overløb Der illades ikke afkobling med overløb il kloak. Side af

4 Overløb fra faskine skal som udgangspunk hånderes på overfladen på egen grund. Såfrem der opsår behov for dispensaion il overløb af regnvand på overfladen, skal Svendborg Kommune søges om illadelse i henhold il iljøbeskyelsesloven og ejloven.. Tilbagebealing for parelhusejendomme Udgangspunke i lov om bealingsregler er a der ved afkobling af ag- og overfladevand maksimal kan ilbagebeales e beløb på % af sandardilsluningsbidrage pr. boligenhed. En parelhusejendom med en én-families bolig defineres som boligenhed. De beløb, der kan ilbagebeales, er uafhængig af hvad der i sin id måe være beal i ilsluningsbidrag. De er forsyningen, som afgør hvilke akser, der skal anvendes ved ilbagebealing, så længe de ilbagebeale beløb ikke oversiger lovgivningens maksimumsgrænser. For parelhusejendomme ilbagebeales % af ilsluningsbidrage pr. marikel uanse sørrelse af mariklen. Oprindelig er ilsluningsbidrage beregne per sik, og en normal én-families bolig har ypisk sik. Dee prinip er i overenssemmelse med, hvordan ilsluningsbidrage i sin id er beregne. Tilbagebealingen af ilsluningsbidrage ilfalder ejeren. Parelhusejendomme vil også være omfae af reglerne i pk.. og... Tilbagebealing for boligejendomme (ejendomme med flere boligenheder) Udgangspunke i lov om bealingsregler er a der ved afkobling af ag- og overfladevand maksimal kan ilbagebeales e beløb på % af sandardilsluningsbidrage pr. boligenhed. En boligenhed defineres her som en ejerlejlighed, en andelslejlighed eller en bolig i en eageejendom (lejelejlighed). De beløb, der kan ilbagebeales, er uafhængig af hvad der i sin id måe være beal i ilsluningsbidrag. De er forsyningen, som afgør hvilke akser, der skal anvendes ved ilbagebealing, så længe de ilbagebeale beløb ikke oversiger lovgivningens maksimumsgrænser. For boligejendomme ilbagebeales % af ilsluningsbidrage pr. påbegynd m grundareal. Dee prinip er i overenssemmelse med, hvordan ilsluningsbidrage i sin id er beregne. For mindre boligejendomme kan ilbagebealingen alernaiv udregnes ud fra analle af boligenheder, således a der for hver boligenhed kan ilbagebeales % af ilsluningsbidrage dog ilbagebeales maksimal for boligenheder pr. ejendom. Ejer af en mindre ejendom kan selv afgøre, om ilbagebealingen skal baseres på grundareal eller på anal boligenheder. Forsyningen afgør ud fra boligens afløbsforhold, hvor mange boligenheder, ejendommen kan opnå ilbagebealing for. For udlejningsejendomme ilfalder ilbagebealingen af ilsluningsbidrage ejeren. For ejerboligforeninger (med ejerforening) ilfalder ilbagebealingen af ilsluningsbidrage ejerforeningen. For ejendomme, der er opdel i ideelle anparer (ypisk en villa del mellem o familier, hvor der ikke er krav om ejerforening), fordeles ilbagebealingen af ilsluningsbidrage mellem anparshaverne. egge anparshavere skal ansøge om ilbagebealing af ilsluningsbidrag. oligejendomme vil også være omfae af reglerne i pk.. og... Tilbagebealing for erhvervsejendomme For erhvervsejendomme ilbagebeales maksimal svarende % af ilsluningsbidrage pr. påbegynd m grundareal. Dee prinip er i overenssemmelse med, hvordan ilsluningsbidrage i sin id er beregne. Side af

5 Der kan være forskellige forhold, som gør sig gældende for erhvervsejendomme i forhold il befæselsesgrad, krav om ilbageholdelse af regnvand uden ilbagebealing (ved øge befæselsesgrad) sam hvilken andel af ilbagehold regn, der kan søges ilbagebealing for. For eksempel kan en erhvervsejendom have fåe illadelse af kommunen il a udvide sin befæselsesgrad mod a ilbageholde en del regn eller fælleskloakere spildevand på egen grund. Denne andel kan der ikke søges ilbagebealing for. De er kun den del af regnvande, som fuldsændig afkobles kloaksyseme og ilbageholdes på egen grund, som der kan søges ilbagebeal. Forsyningen besemmer ud fra en vurdering og beregning, hvor mege ilbagebealing, den enkele erhvervsejendomsejer kan opnå. Erhvervsejendomme vil også være omfae af reglerne i. og.... Erhvervsejendomme i separakloakerede områder I særlige ilfælde kan erhvervsejendomme i separakloakerede områder også opnå delvis ilbagebealing på samme vilkår som erhvervsejendomme i fælleskloakerede områder. Dee afgøres individuel fra sag il sag. Krierie for ilbagebealingen i separakloakerede områder er henholdsvis, a and og ffald skal kunne se en fordel for kloakfællesskabe, a erhvervsejendomme i disse områder afkobler regnvande og a myndighederne giver illadelse il dee (inklusive vandløbsmyndighederne). Erhvervsejendomme, der er ineresserede i a lave egne LR-løsninger, anbefales derfor a konake and og ffald for a høre om muligheden for a opnå delvis ilbagebealing sam Svendborg Kommune for diverse illadelser eller dispensaioner.. fledning il offenlige arealer Såfrem der afledes il offenlige arealer (veje, grønne områder m.v.) kræver dee illadelse fra Svendborg Kommune. De vil ikke være mulig a få ilbagebeal ilsluningsbidrag for den del af regnvande, der illedes il offenlige arealer. Dee gælder også i de ilfælde, hvor der afledes il arealer, hvor forsyningen eablerer fælles LR-løsninger i offenlig areal (vejbede, permeabel vejbelægning, wadier, nedsivningssøer m.v.). Såfrem kommunen giver illadelse, kan de aeperes, a privae grundejere eablerer LR anlæg i offenlig areal. LR anlægge ligger da i henhold il gæseprinippe, og ejerforholde kan ikke inglyses. I sede anbefales de, a ejer indgår afale omkring drif og vedligehold sammen med kommunen i henhold il vejreglerne.. Forsinkelsesløsninger ed rene forsinkelsesløsninger eableres e underjordisk eller overjordisk bassin på priva grund, som afleder den fulde vandmængde il kloak gennem e drosle udløb. Forsinkelsen af afledningen beyder (såfrem illedningen fra bassine er ilsrækkelig lille), a forsyningens afløbssysem under regn friholdes for den del af afsrømningen, der opmagasineres i bassine, hvilke øger kapaieen i syseme. Lovgivningens udgangspunk for ilbagebealing af ilsluningsbidrag er imidlerid, a der skal ske en afkobling fra spildevandssyseme. ed rene forsinkelsesløsninger er grundejer forsa fuld ilslue kloaksyseme, ligesom der ikke sker en redukion af den samlede vandmængde, der ledes il kloak, men afledningen udsæes / forskydes i id og redueres i inensie. Grundejer er således sadig ilslue med den fulde vandmængde i bealingslovens forsand. De er aursyrelsens vurdering, a eablering af rene forsinkelsesløsninger derfor ikke giver mulighed for ilbagebealing af ilsluningsbidrag. Side af

6 . Tilsluning af yderligere arealer eller genilsluning Hvis en ejendom er hel eller delvis koble af, men ønsker a illede vand fra ikke ilsluede befæsede arealer il forsyningens sysem, skal grundejer ansøge kommune og forsyningen om fornye ilsluning og beale ilsluningsbidrag for de nye areal. Tilsluningsbidrage for de nye areal fassæes da ud fra den forholdsmæssige forøgelse af de befæsede areal og de allerede beale ilsluningsbidrag. Eksempel: En ejendom med e befæse areal på m er bleve fuld afkoble og har fåe ilbagebeal hele ilsluningsbidrage (T). Ejendommen udvides med m befæse areal der ilslues forsyningens kloaksysem. ealingen () il forsyningen udgør da = T *T Tilsvarende er de mulig for en ejendom, der er fuld afkoble for regnvand, aer a blive fuld ilslue forsyningen. Dee forudsæer bealing af de gældende ilsluningsbidrag. Spildevandsplanen skal endvidere give mulighed for, a ejendommen ilslues for regnvand. ed genilsluning for regnvand skal grundejer opfylde de krav for håndering af regnvand, der er gældende på idspunke for genilsluning (f.eks. i forhold il krav il befæselsesgrad). Grundejer skal være opmærksom på, a beingelserne for afledning af regnvand kan være ændre siden ejendommen blev koble af.. Forholde il spildevandsplanen Spildevandsplanen angiver kloakeringsforholdene på ejendommene. - Er en ejendom fuld afkoble, angives ejendommen som spildevandskloakere. - Er ejendommen delvis afkoble, angives ejendommen som delvis afkoble. De vil formenlig ikke være hensigsmæssig, a angive ejendommen som ilslue i dee ilfælde, da ejeren da vil kunne anvende spildevandsplanen som argumen for, a han kan genilslues uden a beale e ny ilsluningsbidrag. - Er en ejendom ilslue e LR anlæg, der drives af forsyningen i offenlig areal, angives ejendommen som separakloakere. - R opdaeres løbende af Svendborg Kommune.. Dimensionering fgørende for funkionen af LR-anlæg er, hvilken kapaie anlægge har il a håndere regn. Kapaieen udrykkes ved genagelsesperioden for den regnhændelse, som LR-anlægge kan håndere. En regn med en genagelsesperiode på år er således en regn, der er så krafig, a den i gennemsni kun opræder hver ande år. I henhold il Spildevandsplanen skal and og ffald opfylde e servieniveau i afløbssyseme svarende il en - års regn i fælleskloakerede områder og en -års regn i separakloakerede områder. En afkobling af en ejendom er a sammenligne med en separakloakering, ide regnvande hånderes adskil fra spildevande på den pågældende ejendom. Ud fra dee synspunk vil e krav il LR anlægs dimensionering skulle baseres på en -års regn (heril kommer nedensående sikkerhedsfakorer). eregninger har dog vis, a der kun er ringe forskel mellem de vandmængder, der ilbageholdes i e LR-anlæg dimensionere il en -års regn hhv. en -års regn. Side af

7 Som beingelse for ilbagebealing af ilsluningsbidrag vælges derfor a sille krav om e LR-anlæg skal dimensioneres for en -års regn, og a der anvendes en sikkerhedsfakor på,. Se nedenfor. De anbefales a benye fx Spildevandskommieens regneark for dimensionering af regnbede, faskiner, mm. Udgangspunke er olbro-regnserien, som er en årlig nedbør på mm. I spildevandsplanens Skrif for Svendborg er i kap.. angive nedbørsmængder ved forskellige beregningsmeoder og regnhændelser. Lukkede anlæg: For lukkede anlæg anbefales følgende sikkerhedsfakorer (e produk, dvs. de skal ganges sammen): Sikkerhedsfakor for klimaforandringer er på, for lukkede anlæg. En saisisk sikkerhedsfakor på, (for ikke-kalibrerede beregningsmodeller). Den samlede sikkerhedsfakor for e lukke anlæg er derfor på, x, =,. Åbne anlæg: Der illægges % il e beregne bassin/regnbed som klimaillæg. Såfrem en ejendom kun afkobles delvis, jf. pk.., dimensioneres LR anlægge i forhold il de areal som afkobles med samme sikkerhedsfakorer. Forsikringsselskaberne dækker normal skader som følge af indrængende vand, såfrem der er ale om e såkald krafig skybrud svarende il en nedbør på mm/min over minuer eller en nedbør på - mm over imer (visse selskaber anvender andre krierier). Dee er krafigere end en -års regn, og svarer omren il en -års regn. En grundejer, som har eablere en faskine, der kan klare en -års regn, vil derfor ikke nødvendigvis have forsikringsdækning for skader på egen eller naboens ejendom i ilfælde af en - eller -års regn. Endvidere foreskriver ygningsreglemene, a al agvand skal holdes på egen grund. De anbefales derfor grundejerne a dimensionere LR-anlæg, så anlægge kan klare en -års regn. lernaiv, a grundejer akiv forholder sig il, om e overløb fra e LR-anlæg, der er dimensionere for en -års regn, kan forvolde skade på egen eller andres ejendomme, og i give fald indreer grunden, så overløbsvande kan udledes og hånderes i haven i ilsrækkelig afsand fra bygninger m.v.. nsøgningsproes edensående ses ansøgningsproessen for godkendelse af LR-anlæg og ansøgning om delvis ilbagebealing. Side af

8 Lodsejer sender ansøgning (inkl. udfyld blanke fra and og ffald) om godkendelse af LR-anlæg Svendborg Kommune (SK) udarbejder illadelse il anlægge ud fra egninger og beskrivelse Lodsejer fremsender SK færdigmelding på frakoblingen af agvande udfyld af auorisere kloakmeser Lodsejer fremsender SK udfyld ansøgningsblanke for ilbagebealing af dele af ilsluningsbidrage il and og ffald Svendborg Kommune godkender frakoblingen og sender dee og ansøgningen il and og ffald Svendborg Kommune ændrer i R under "illadelse il udræden" Kopi af ilbagebealing og afale mellem lodsejer og and og fald sendes il Svendborg Kommune Den delvise ilbagebealing overføres fra and og ffald il lodsejerens kono, og lodsejeren modager brev om delvis udmelding af kloakforsyningen Svendborg Kommune opdaerer Rregisre under ejendommens afløbsforhold Side af

9 oa. sepember Sagsnr. Dok. nr. Udarbejde af: va-lil Refusioner for erhvervsejendomme i separakloakerede ineresseområde: odøvej Erhvervsvirksomheden S, odøvej, har indgive ineresse i a udarbejde il LR-anlæg dels il genbrug af regnvand fra agflade i proesvirksomhed sam evenuel egenhåndering af regnvand på udenomsarealer (p-plads). and og ffald skal i dee ilfælde vurdere, om forsyningen ser en gevins for kloakfællesskabe i, a S afkobler regnvande fra de separakloakerede sysem, således, a S kan opnå delvis refusion af ilsluningsbidrage. irksomheden ligger i e separakloakere indusriområde ved Svendborg ord. Syd for indusriområde (fra Ring ord) kobles regnvande il e regnvandsbassin (Lundofevej) og videre gennem argrehelundsskoven og små-søer heri, og ender i de fælleskloakerede kloaksysem ved Folehaven/Jægermarken. Fællessyseme, som de separerede regnvand ender i fra indusriområde Svendborg ord, er i dag hård belase. Regnvandsbassine på Lundofevej oplever desuden problemer med diffus og uren vand. and og ffald er usikre på, om spidsbelasninger under regn nødvendiggør, a der skal laves yderligere e regnvandsbassin i skoven. Derfor giver derfor god mening for and og ffald a illade, a erhvervsejendomme beliggende i de separakloakerede indusriområde Svendborg ord (ikke nærmere indkredse) kan få delvis refusion for egen håndering af regnvand som beskreve i adminisraionsgrundlage. Side af

10 b C C C D C D v p v p pl D C pv F K:. DK:. pv v p b pv b K:. DK:. K:. DK:. C D C D b pv E D C b F D C E D C flasningsbassin med afløb il å pv pv F b C C D C b v p C D E S pv SEDORG ORD indusriområde, separakloakere v p b b S KEI, odøvej C D E F v p C P D b C R K:. C E D U pv D C T U F E D C pv F-F- T O F E D C C C pv F E D C C D C C D E D C C pv pv C m C D T C D C D E pv b m m C D C D E D C b pv b pv H pv T PE T T PE. jun. lforhold : Sign. LRU fdeling nlg b P PP P Tlf Dao sikkes lngde og plaering. (R el ) Ryermarken Svendborg ved ledning, og angiver ikke alid odvej Sik er ofe kun vis som symbol C D E C b C D C C D C C p sede fr arbejde begynder. O C Koer i DR. Plaering og koer br jekkes C. v p b b b b E C F D O b E D L C D E DC FE F C C C G H C E G b b C K C I H S C D C b E C D b C pv b C E F E D C D C C D E D C b E F b D.. C D C E F D C E F b b C.. b D C E F D C E F D C E F b C D E b D C E F D C E F b b D E C F D C E F b b D C E F D C E F D C E F D C b D C D E C C F E D F E D C C C FED FE D F E D K:. TK:. F--S b C D E D E C v S F E b p l) D D C E F Re C D E F G H ( b C ED F D C E F D C E F v p b l). p v e m (R K:. F--T. v p pv C pv K:. TK:. b F--S b I H G F E D C b b p v p v b pv b v p pv pv Tilsluning fælleskloak C PE pv b b P pv C F- C C FED FED C C F E D FE D v p pv C R gl b gl pv gl b b P S C D P b C D T E F G b v p b b Tilsluning fælleskloak v p L H G C F E D C F E D C F E D R b C D E F C F E D C F E D C F E D C F C E D C F E DF E D P pv b D p v ehov for yderligere bassinkapaie T. T D C E F D E C F D C E F C GC KH D LFE C D E F G pv D E D C.. C C E D P Q R S T U X T pv pv l p K:. E DK:. K:. U R S DK:... P R G H K L D F E C pv flasningsbassin, overbelase i perioder f e pv C L E P pv J O F G I H C v p D C S E T pv pv R v p K S pv pv b v p v p

11 oa. sepember Sagsnr. Dok. nr. Udarbejde af: va-lil Saus il and og ffalds besyrelse for piloprojeke i lokal afledning af regnvand (LR) i Kogved og på Tankefuldvej and og ffald har siden eferåre arbejde samen med Svendborg Kommune med e piloprojek i LR (Lokal fledning af Regnvand) i Kogved (uen, Dige, Sundbakken og Srandhuse) sam på Tankefuldvej for a reduere belasningen af de fælleskloakerede afløbssysem med henblik på a reduere overløb fra spildevandssyseme og sikre klimailpasning. Siden sids har and og ffalds besyrelse godkend adminisraionsgrundlage for LR i fælleskloakerede områder. Fra april il sluningen af maj har and og ffald gennemfør nedsivningsess på a. ejendomme i Kogvedområde. Ejerne har modage rapporer omkring resulaerne. I forsøgsområderne er ineressen god, og en del lodsejere, særlig i Kogvedområde, er gåe i gang med a lave egne LR-anlæg i løbe af sommeren. Se vedhæfede oversig over saus på LR-anlæg der enen er færdige, i gang eller planlag (ypisk il igangsæelse i foråre. Til dao har and og ffald refundere dele af ilsluningsbidrage for i al ejendomme i forsøgsområderne: i Kogvedområde og på Tankefuldvej. Der er nye ansøgninger på vej, og der kommer formenlig lid flere ila. Eferåre som lodsejerne bliver færdige. Forsøgsprojeke er nu gåe ind i den projekerende fase. Orbion er valg som rådgiver medio juni, og i eferåre gennemføres en del flere forundersøgelser i form af irka geoekniske boringer med grundvandsmoniering i hele kvarere inklusive de huse, der ligger syd for uen og ned mod vande. Dee er for a kunne lave en grundvandsmodel for hele område og herudfra dimensionere de nødvendige LRilag. Projeke er høj prioriere, men de er desværre ikke mulig a blive færdig med udførelsen af dee før idligs eferåre. Som følge heraf, omhandler sausrapporen for juni en gennemgang af de (evenuelle) udføre projek, men der er ikke moniere på dee endnu. Der ilføjes derfor en ny sausrappor (for end forsøg) år efer idrifsæelse af de offenlige LR-projek, så vi har moniere på effeken af LR gennem år og på baggrund af dee kan udføre en konkree vurdering af effeken af LR. Forvene idspunk kivie esluningsager esyrelsesmøde.. Godkendelse af adminisraionsgrundlag for LR i fælleskloakerede områder i Svendborg Kommune. esyrelsen i godkende adminisraionsgrundlage. ars il juni Frivillige i forsøgsområderne sam andre ineresserede kan komme i gang med a udføre egne LR-projeker og søge om ilbagebealing. Projekering af forslag il offenlig LR-anlæg i Kogved. Denne del Konak og konraksudarbejdelse med Orbion er gennemfør. Orbion bliver projekerende på den offenlige del af LRsyseme i Kogved område. Side af

12 af projeke sendes il godkendelse i s besyrelse senere. Indsilling baseres på, a der kommer nok frivillige i LRprojeke. Konak og konraksudarbejdelse med GeoParner er gennemfør. GeoParner assiserer med visuel/kommunikaiv iro- Saion D-model af resulaer fra forsøgsområde. edsivningsess i Kogved område er gennemfør. Projekering ved Orbion opsare medio juni.. Juni Orienering omkring ændre idsplan for LR-projeke if projekering af off. LR-projek. Relevane udvalg i Svendborg Kommune og yråde orieneres gennem aur & Klima.. Sepember Orienering omkring saus for anal frivillige i LR-projeke sam hvor lang projekeringen er fremskrede.. ovember Projekforslag og økonomi for off. del af LR-projeke fremlægges il godkendelse. esyrelsen i besluer, om de offenlige LR-anlæg skal gennemføres. Relevane udvalg i Svendborg Kommune og yråde orieneres om besluning gennem aur & Klima. ovember Deember Såfrem de offenlige LRprojek vedages, gennemføres udbud for enreprenører og gennemførelse heraf. Januar - Februar Juni Juni Ev. udførelse af off. LRprojek. Sausrappor omkring udførelse af off. LR-projek. Sausrappor omkring forsøges måleresulaer efer års drif sam perspekivering il resen af kommunen. esyrelsen i orieneres. esyrelsen i sam relevane udvalg i Svendborg Kommune og yråde orieneres. esyrelsen i sam relevane udvalg i Svendborg Kommune og yråde orieneres. Side af

13 Planlægger Færdige Ikke hør fra Igang G sreg = fælleskloak Rød sreg = spildevand lå sreg = regnvand Gul sreg = forsøgsområde

14 Kommunikaionsplan: LR Tidspunk edium Type nvendelighed Sepember Orieneringsbrev, Kogved Geologisk korlægning ved Orbion i Kogvedområde orgerne orieneres om saus for de off. LRanlægs projekering sam foresående geo/hydrologiske boringer i område.-. uge af ugus Forberedelse il arikel i Ugeavisen ulimo augus publiering Case-sory Kogved se fra borgerens synspunk. Carl Erik enzens hisorie krydre med Linnes faka. LR-hjemmeside opdaere med kor over fælleskloakerede områder. Sepember besyrelse Orienering Tilføjelse il adminisraionsgrundlag omkring virksomheder i særlige separakloakerede områder edio Sepember Ulimo Sepember nnone LR-messe på nnone omkring LR-messe ulimo sep/primo ok.. sep og. ok er i spil som messe daoer esse med sande og kore indlæg omkring LR i kaninen. F og Ugeavisen invieres il opfølgning på Case-Sory red inviaion il borgerne omkring LR og des muligheder. i fokuserer ikke så mege på refusion her, men vil gerne have alle, der ineresserer sig for LR med uanse pengeinvolvering. LR-messen skal udbrede borgernes kendskab il de forskellige LR-meoder og deres anvendelighed og bidrag i forbindelse med regnhåndering og bæredygighed Eferåre Klimaklar.nu Webside Samleside for fynske LRprojeker and og ffald får sin egen LRhjemmeside her sammen med andre forsyninger, herunder andener Syd Ulimo Okober besyrelse Orienering Foreløbig projekoverslag fra Orbion

15 Deember besyrelse Orienering Endelig projekoverslag fra Orbion Januar besyrelse Orienering Overslag på deailprojek fra Orbion Juni besyrelse Orienering Udbud og opsar af udførelse Okober besyrelse Orienering flevering af udfør projek opsar moniering Ulimo Fremvisning af LRprojek i Kogved Invierede gæser sam aviser il dækning af grand opening Tur i Kogvedområde for lodsejere og nærmese ineressener (besyrelse, udvalg, embedsmænd, journaliser, lodsejere) besyrelse Orienering Resulaer fra moniering af off/priv LR-anlæg i Kogved

16

17

18

19

20

21

22 and og ffald urdering af nyanlæg på Svendborg Havn urdering af funkion og omkosninger for senarier med plaeringer af bassin og pumpesaion på Svendborg Havn --

23 and og ffald urdering af nyanlæg på Svendborg Havn urdering af funkion og omkosninger for senarier med plaeringer af bassin og pumpesaion på Svendborg Havn Udarbejde af: Chrisian joljahn og Søren Feilberg Rasmussen Konrollere af: JL og CRJ Udgave/dao:. d. -- Ordrenummer: Krüger /S eolia Waer Tehnologies, Danmark SØORG Gladsaxevej DK- Søborg T + LORG Indkildevej C DK- alborg SØ T + RHUS Haslegårdsvænge DK- arhus T + GLOSTRUP SERICE Fabriksparken DK- Glosrup T + QUCRE Fabriksparken DK- Glosrup T + ISO CERTIFIED CR C:\Users\va-lil\ppDaa\Loal\irosof\Windows\Temporary Inerne Files\Conen.Oulook\WZG\urdering af nyanlæg på Svendborg Havn rappor ().dox\

24 and og ffald urdering af nyanlæg på Svendborg Havn urdering af funkion og omkosninger for senarier med plaeringer af bassin og pumpesaion på Svendborg Havn Dao:. augus Side: Indholdsforegnelse. Indledning.... aggrund.... Forudsæninger.... Geoekniske forhold.... Jordbund.... Grundvand.... urdering af risiko for grundbrud.... iljøekniske forhold.... Hydraulisk design.... eregningsforudsæninger.... Pumpekapaie.... Hydraulisk analyse.... nlægsekniske udformninger.... Senarie.... Senarie.... Senarie.... Senarie.... nlægsomkosninger.... Generelle forudsæninger.... Prissammenligning.... Samle vurdering.... Øvrige bemærkninger.... ilag Reelser- og ilpasninger af hydraulisk model... C:\Users\va-lil\ppDaa\Loal\irosof\Windows\Temporary Inerne Files\Conen.Oulook\WZG\urdering af nyanlæg på Svendborg Havn rappor ().dox\

25 and og ffald urdering af nyanlæg på Svendborg Havn urdering af funkion og omkosninger for senarier med plaeringer af bassin og pumpesaion på Svendborg Havn Dao:. augus Side:. Indledning Dee noa indeholder en overordne undersøgelse af funkion og omkosninger for senarier med plaeringer af bassin og pumpesaion på Svendborg Havn. Herunder: urderer geoekniske forhold i område ved Svendborg Havn urderer de miljømæssige konsekvenser af forskellige udbygninger af pumpesaionen og evenuel bassin vha. hydrauliske beregninger Skiserer anlægsekniske udfordringer af fremidige pumper, bygværker og anlæg for de senarier urderer omkosningerne ved de senarier Derudover forholder noae sig il nogle myndighedsmæssige forhold og bemærkninger, som aur og Klima i Svendborg Kommune ønsker en vurdering af jfr. noae Flyning af pumpesaion Svendborg Havn IPUT fra aur og Klima af --. De fire senerier er benævn på følgende måde:. and og ffald nærheds senarie. Erhvervsområde senarie. SIC dobbelfunkioner. Parkeringshus, drifsdel, dobbelfunkioner, ykelsi, yborgvej... Figur Skise af pumpesaionens plaering i de senarier på Svendborg Havn C:\Users\va-lil\ppDaa\Loal\irosof\Windows\Temporary Inerne Files\Conen.Oulook\WZG\urdering af nyanlæg på Svendborg Havn rappor ().dox\

26 and og ffald urdering af nyanlæg på Svendborg Havn urdering af funkion og omkosninger for senarier med plaeringer af bassin og pumpesaion på Svendborg Havn Dao:. augus Side:. aggrund I havneplanen er der age besluning om en havnepark (en plads/e byrum med rekreaive kvalieer som akivieer og ophold). Havneparken er plaere ved and og ffalds gamle pumpesaion og bassin, som skal ersaes af ny anlæg. y anlæg er ikke indplaere i havneudviklingsplanen. For a undgå, a en nyanlag havnepark skal graves op for a ajourføre and og ffalds ekniske insallaioner er de nødvendig med en plan for opgradering af insallaionerne, før der anlægges en havnepark. De senarier har illige være drøfe ved en fælles dialog med Trafik, polii og and og ffald. Drøfelserne og beskrivelser af de senarier er beskreve i noae Om beydning af and og ffalds nyanlæg på Svendborg Havn i forhold il udviklingsplanen Fremidens Havn og valg af plaering af --.. Forudsæninger I dialog med and og ffald er de beslue a arbejde på en løsning der: Har minimum o rykledninger frem mod enralrenseanlægge Egsmade af sikkerhedsmæssige årsager sam for a opnå fleksibilie i pumpedrifen flasningshyppigheden fra de eksiserende bassin på havnen er maksimal gange om åre, hvilke svarer il miljøkrave i f.eks. Københavns Havn Der anlægges ikke e ny supplerende bassin i havneområde, da e sådan er forbunde med sore anlægsomkosninger, drifsudgifer og mange usikkerheder. Geoekniske forhold. Jordbund På beregningsniveaue, som denne undersøgelse befinder sig på, er der ikke udarbejde en geoeknisk rappor. I sede er ilgængelige oplysninger med geoeknisk informaion om projekområde undersøg. I dee afsni er der redegjor for resulae heraf. I noae fra aur og Klima bemærkes de, a område omkring de senarier oprindelig var hav, srand og/eller engareal og er bleve fyld op i forbindelse med eableringen af havnefronerne igennem iderne, primær omkring århundredeskife år. Dee har beydning for udgiferne il borskaffelse af forvenelig ikke-inak jord. For a vurdere forskellene på jordbundsforholdene omkring Svendborg Havn er de senarier indegne geografisk på e hisorisk kor fra sluningen af -alle. Hvor de ses a senarie og er plaere på gammel havbund ud for engareale nedsrøms Trappebækkens udløb, imens senarie og er plaere ved den idligere kajkan. C:\Users\va-lil\ppDaa\Loal\irosof\Windows\Temporary Inerne Files\Conen.Oulook\WZG\urdering af nyanlæg på Svendborg Havn rappor ().dox\

27 and og ffald urdering af nyanlæg på Svendborg Havn urdering af funkion og omkosninger for senarier med plaeringer af bassin og pumpesaion på Svendborg Havn Dao:. augus Side: Figur De senariers geografiske plaering på e hisorisk kor. Dee har sor beydning for de jordarer man kan forvene a finde ved de kommende geologiske forundersøgelser. Der er sandsynligvis velkonsoliderede jordarer omkring senarie og, imens man må forvene a finde en blanding af salvandsaflejringer og fyld ved senarie og. Dee undersøes ved a se på boringer fra område. ed brug af eksiserende boringer fra geus.dk er der skisere e længdeprofil for projekområde. De er dog vanskelig a skabe e præis billede af forholdene. På følgende plan ses længdeprofiles plaering. Figur Længdeprofiles plaering i forhold il eksiserende boringer fra Geus.dk C:\Users\va-lil\ppDaa\Loal\irosof\Windows\Temporary Inerne Files\Conen.Oulook\WZG\urdering af nyanlæg på Svendborg Havn rappor ().dox\

28 and og ffald urdering af nyanlæg på Svendborg Havn urdering af funkion og omkosninger for senarier med plaeringer af bassin og pumpesaion på Svendborg Havn Dao:. augus Side: Længdeprofile med eksiserende boringer inden for en radius af meer undersøer formodningen om de jordarer man kan forvene a finde i projekområde. Figur Længdeprofil over projekområde med jordarer og senarier (GEUS.DK) Område er e havneområde og de er sandsynlig a finde salvandsaflejringer og fyld i de øverse jordarer i alle senarierne. De ses a den væsenlige forskel besår i afsanden il morænelerlage. Rund om senarie og er der funde boringer (.,.,.) med moræneler i koe - il -, mens boringer i nærheden af senarie (. & ) viser e yk lag af sand, grus og gyje sam a moræneler førs kan ræffes i koe -.. Grundvand I havneområde ligger vandsandskoen a. omkring. ed de mege vandførende jordlag (sand og grus), som er funde i boringerne, skal de forvenes a grundvandes srømning vil være en væsenlig fakor i anlægsarbejde sam i den permanene ilsand. Dee er afgørende for de dybder byggegrubers vægge skal føres ned i, hvad enen der benyes spuns eller sekanpælevægge. Hvis srømningerne ind i byggegruben skal begrænses i anlægsfasen, så skal væggene minimum meer ned i morænelere. Omkring senarie og skal byggegrube indfaningen alså sandsynligvis meer ned, mens den ved senarie og skal meer ned. De besværlige og risikofylde forhold beyder også a de anbefales ikke a anlægge e bassin som en del af løsningen i havneområde. C:\Users\va-lil\ppDaa\Loal\irosof\Windows\Temporary Inerne Files\Conen.Oulook\WZG\urdering af nyanlæg på Svendborg Havn rappor ().dox\

29 and og ffald urdering af nyanlæg på Svendborg Havn urdering af funkion og omkosninger for senarier med plaeringer af bassin og pumpesaion på Svendborg Havn Dao:. augus Side:. urdering af risiko for grundbrud ed udgangspunk i de geoekniske forhold, kan der forvenes risiko for bundbrud ved alle senarierne for de kommende bygværk. Derfor skal der som udgangspunk foreages grundvandssænkning for a aflase de underliggende vandryk. Dee medfører imidlerid, ved de givne forhold, sore pumpemængder. Grundvandssænkning er desuden alid forbunde med sæningsrisii for nærliggende bygninger. Dee skal derfor nøje overvåges under udførelsen. lernaiv kan der anvendes en meode, hvor konsrukionen udføres våd. De vil sige, a der under udgravningen/funderingen må så vand il e vis niveau. Såfrem udgravningen sker hurigere end infilraionen nedefra, de vil sige så grundvande reel sænkes under udgravningen, må der nødvendigvis fyldes vand i fra erræn. lernaiv skal der eableres en grædebrønd som kan lede vande op i udgravningen fra de dybereliggende vandførende lag. Udgravning under vand forvenes a være en dyrere løsning, men samidig også minds risikofyld i forhold il sæninger af de omkringliggende bygninger. Forholdene er generel risikofylde men særlig for senarie og muligvis også nr.. Senarie og er mindre problemaiske, da morænelerfladen ræffes meer under erræn.. iljøekniske forhold For a age højde for ev. vanskeliggørelser og fordyrelser i planlægningen og projekeringen er de undersøg, hvor der kan findes forurenede grunde omkring Svendborg Havn. På de følgende kor illusrereres, hvilke forurenede grunde der er og på hvilke vidensniveau de befinder sig. Figur Kor over og forureninger i projekområde C:\Users\va-lil\ppDaa\Loal\irosof\Windows\Temporary Inerne Files\Conen.Oulook\WZG\urdering af nyanlæg på Svendborg Havn rappor ().dox\

30 and og ffald urdering af nyanlæg på Svendborg Havn urdering af funkion og omkosninger for senarier med plaeringer af bassin og pumpesaion på Svendborg Havn Dao:. augus Side: De ses a projekområde er beliggende inden for områdeklassifieringen, og enkele marikler er korlag på vidensniveau eller. De skal ved dealjering af projeke forsøges, så vid mulig, a undgå anlæg ved kende jordforureninger, da de ellers vil medføre markane fordyrelser og vanskeliggørelser under udførelsen af projeke. Senarie er plaere ved en formode jordforurening og senarie er plaere på grænsen il de gamle remisse-område. Senarie og er kun omfae af områdeklassifieringen.. Hydraulisk design Dee afsni indeholder en hydraulisk analyse af pumpesaionen på Svendborg Havn. nalysen indeholder beregninger af effeken af forskellige udbygninger af pumpesaionens kapaie og bassin ved Svendborg Havn med vurdering af aflasninger fra bassine (FF). odelberegningerne anvendes også il a esimere sørrelser på de nødvendige afløbsledninger ved de forskellige senarier.. eregningsforudsæninger ed beregningerne er anvend: Der er anvend model udlevere af and og ffald i april (Svendborg by og Ranzausminde) og i okober (Tåsinge nord). Der er foreage nogle få primær modelekniske reelser (se bilag ). eregningen for saus er kør både med den oale (ureduerede) model og en reduere model. Resulaerne vis i nærværende noa er beregne med en reduere model pga. beregningsiden og usabilie i den oale model. De er konrollere a den reduerede model for saus ikke afviger væsenlig (aflase volumen) sammenligne med den oale model. eregningerne er foreage med ike Urban langidssimulering (LTS). Der er anvend hisoriske daa fra SK regnmåler (Odense andværk) i perioden il, begge år inklusiv, dvs. år i al. Observaionsperioden er. år ~ år, ide der har være dages udfald. eregningerne er kør med alle hændelser sørre end mm. Hvis der er mindre en imer mellem o regn er de lag sammen il én hændelse. Der er anvend hydrologisk redukionsfakor. og en fakor for beregningsusikkerhed på., dvs. den samlede fakor er.. Tørvejrsvandføringen i modellen er lag ind som såkald dd-flow, dvs. e konsan illæg il illøbshydrograferne i udvalge punker uden døgn- eller årsidsvariaion. kkumulere ved pumpesaionen er ørvejrsvandføringen i al a. l/s. Dee al semmer overens med oplysninger fra renseanlægge Egsmade. Havspejlskoe i koe. meer. Overløb fra bassine ved havnen (FF) var oprindelig sa il fas koe.m i modellen, dvs. de effekive volumen i bassine er m. Herudover er der i C:\Users\va-lil\ppDaa\Loal\irosof\Windows\Temporary Inerne Files\Conen.Oulook\WZG\urdering af nyanlæg på Svendborg Havn rappor ().dox\

31 and og ffald urdering af nyanlæg på Svendborg Havn urdering af funkion og omkosninger for senarier med plaeringer af bassin og pumpesaion på Svendborg Havn Dao:. augus Side:. Pumpekapaie modellen e volumen i GROS på m. De samlede volumen er således m. For a opnå en bedre beskrivelse af overløb er skod, der sænkes ved kriisk vandspejl opsrøms i afløbssyseme, indarbejde i modellen ved RTC syring. De gælder skod ved Jessens ole og ved Øsre Havnevej (Frihavnen). eskrivelsen er lag ind i modellen ud fra en idligere ouse model fra. I analysen for effeken af forskellige udbygninger af pumpesaionens kapaie er der kør forskellige beregninger. På den måde beregnes saisiske aflasningsmængder og anal il havnen pr. år, og evenuelle behov for eksra bassinvolumen il a leve op il srengere miljøkrav if. anal aflasninger pr. år vises. Følgende beregninger er gennemfør: Saus (maksimal l/s) Dobbel pumpeydelse il Egsmade (x l/s), i al l/s Dobbel pumpeydelse ( l/s) sam eksra m bassin x pumpeydelse ( l/s) x pumpeydelse ( l/s). Hydraulisk analyse Den følgende figur viser en oversig over udløb/overløb ved havnen. Overløbe fra bassine (FF) sker ved Jessens ole (FSR), og fra nødoverløbe ved Øsre Havnevej (Frihavnen, EUF). I de følgende er overløbe fra bassine angive som summen af de o overløb, og hyppigheden for aflasning er angive som de af overløbene med højes anal pr. år, hvilke svarer il den effekive hyppighed ved Jessens ole. C:\Users\va-lil\ppDaa\Loal\irosof\Windows\Temporary Inerne Files\Conen.Oulook\WZG\urdering af nyanlæg på Svendborg Havn rappor ().dox\

32 and og ffald urdering af nyanlæg på Svendborg Havn urdering af funkion og omkosninger for senarier med plaeringer af bassin og pumpesaion på Svendborg Havn Dao:. augus Side: Overløbsbygværker ved Trappe-/ Kobberbækken (n=.). m/år (n=.) ødoverløb, separa spildevand, kun ved pumpesop m/år (n=.) m/år (n=.) m/år (n=.) Figur Oversig over udløb ved Svendborg Havn med resulaer for aflasninger ved saus. (hp://drif.korinfo.ne/ap.aspx?sie=svendborg&page=koropslag). Følgende abeltabel viser a der i saus saisisk se aflases - gange årlig i gennemsni med e volumen på a.. m/år (I al fra Jessens ole og Frihavnen) De ses a der for rang, dvs. hvad der svarer il en aflasning der sker gang om åre, aflases a.. m. ed nuværende maks. pumpekapaie bibehold er de således e ganske beydelig volumen, der skal opmagasineres for a overholde f.eks. n=. Resulaerne i nedensående abel viser også, a uden eksra opmagasineringsvolumen, er de nødvendig med en maksimal pumpeydelse på a. gange den nuværende maksimale kapaie for a n= kan overholdes, eller a. gange den nuværende maksimale kapaie for a n= kan overholdes uden eksra bassinvolumen. Pumpekapaie [l/s] flasning - [/år] flasning - [nal/år] ødv. assin for n= [] (Rang ) ødv. assin for n= [] (Rang ) ødv. assin for n= [] (Rang ) Saus ()..... Pumpe,.... Pumpe, +m bas..... Pumpe,.... Pumpe,... Tabel eregnede aflasninger fra bassine ved havnen (FF+nødoverløb v. Øsre Havnevej) for en række kombinaioner af pumpeydelser og bassinsørrelser. C:\Users\va-lil\ppDaa\Loal\irosof\Windows\Temporary Inerne Files\Conen.Oulook\WZG\urdering af nyanlæg på Svendborg Havn rappor ().dox\

33 and og ffald urdering af nyanlæg på Svendborg Havn urdering af funkion og omkosninger for senarier med plaeringer af bassin og pumpesaion på Svendborg Havn Dao:. augus Side: Den samlede årlige aflasning med en dobbel pumpeydelse ( l/s) er beregne il. m/år med en genagelsesperiode på, gange årlig, hvilke er en redukion på a. % if. saus. De vurderes derfor som eksrem effekiv a fordoble pumpeydelsen. eregningerne viser også, a senarie, hvor den dobbele pumpeydelse kombineres med e eksra bassinvolumen på m, ikke har nogen sor effek på aflasningsanal eller mængde. Den miljømæssige effek er mege lille se i forhold il de omkosninger og den risiko, der er forbunde med a bygge dee supplerende bassin på havnen. Der er andre overløb nær den indre del af havnen med n>, men mængderne er marginale sammenligne med overløbe ved bassine. Udløbe fra Trappe- og Kobberbækken sker umiddelbar øs for den indre havn. Der er overløb il vandløbene længere opsrøms hvor n>, men mængderne er små relaiv se. I beregning af aflasninger ved forskellige pumpeydelser er de forudsa a illøbe il bassine er uændre i forhold il i dag. Såfrem de andre mindre overløb også skal overholde n= ved a lede mere vand videre il pumpesaionen og de sore bassin, vil de beyde lid sørre belasning af pumpesaionen og lid flere, lid sørre overløb her.. nlægsekniske udformninger Figur viser plaeringen af eksiserende bassin og pumpe sam hovedledninger. ed grøn er angive senarier for plaering af ny anlæg (pumpe+ ev. bassin fra oplæg). Figur Forhold på Svendborg Havn. ed rød er vis eksiserende bassin og pumpe sam hovedledninger, gul angiver øvrige ledninger, blå er pumpeledningen. C:\Users\va-lil\ppDaa\Loal\irosof\Windows\Temporary Inerne Files\Conen.Oulook\WZG\urdering af nyanlæg på Svendborg Havn rappor ().dox\

34 and og ffald urdering af nyanlæg på Svendborg Havn urdering af funkion og omkosninger for senarier med plaeringer af bassin og pumpesaion på Svendborg Havn Dao:. augus Side: Plaering af ny bassin og ny pumpe æ ved eksiserende anlæg vil overordne se medføre ledningsomlægninger, men ikke nye ledninger af væsenlig omfang. Senarie og adskiller sig fra senarie ved a der skal en rykledning under den kommende kanal/vandløb fra Trappebækken i sede for en graviaionsledning. Senarie er plaere øs for eksiserende pumpesaion. E anlæg ved denne plaering vil, if. de andre senarier, medføre a der eableres en forbindelse (graviaionsledning) mellem nuværende samlebygværk og ny anlæg under de planlage vandløb. Dee indebærer en ny ledning over a. m, dvs. med kapaie svarende il pumpesaionens ydelse, for a de eksiserende bassin overholder den ønskede aflasningshyppighed. De følgende afsni beskriver og skiserer de anlægsekniske udformninger af fremidige pumper, bygværker og anlæg for de senarier:. Senarie I and og ffald nærheds senarie er pumpesaionen plaere æ på de eksiserende anlæg. Senarie er skisere herunder: Figur Skisesni af senarie, nye anlæg er røde Senarie er gunsig på mange måder. undkoen i bygværke er kun, meer og spunsen skal formenlig kun meer under erræn for a begrænse vandes srømning ind i byggegruben. Den sørse risiko ved senarie besår i a pumpesaionen skal anlægges æ på de eksiserende anlæg, som skal være i drif i anlægsperioden. Pladsforholdene er range mellem de eksiserende ledninger i jorden og der er der risiko for a søde på viale dele. Dee fordyrer formodenlig omkoblinger.. Senarie I Erhvervsområde senarie er pumpesaionen plaere øslig i havneområde, hvor der er gode pladsforhold, men jordbunden har vis sig a være problemaisk i område. Hvilke både har sor beydning for funderingen af byggegruben og graviaionsledningen. C:\Users\va-lil\ppDaa\Loal\irosof\Windows\Temporary Inerne Files\Conen.Oulook\WZG\urdering af nyanlæg på Svendborg Havn rappor ().dox\

35 and og ffald urdering af nyanlæg på Svendborg Havn urdering af funkion og omkosninger for senarier med plaeringer af bassin og pumpesaion på Svendborg Havn Dao:. augus Side: Derudover skal der anlægges en graviaionsledning (ø) mellem nuværende samlebygværk og de nye anlæg. Ledningen skal lægges minimum meer under erræn under de planlage vandløb og være æ. Eller alernaiv som en dykke ledning. Senarie er skisere herunder: Figur Skisesni af senarie, nye anlæg er røde Der er god plads omkring byggegrunden, men jordbundsforholdene, som beyder a der skal anlægges byggegrubeindfaning meer under erræn, sam den dybe graviaionsledning og den eksra dybe pumpesump i koe, meer fordyrer mege.. Senarie I SIC dobbelfunkioner senarie anlægges pumpesaionen som fundamen il den kommende bygning og kan ev. indgå i undervisningen men en plaering i en af de andre senarier bibeholdes denne undervisningsmulighed dog også i en vis grad. Senarie er skisere herunder: Figur Skisesni af senarie, nye anlæg er røde C:\Users\va-lil\ppDaa\Loal\irosof\Windows\Temporary Inerne Files\Conen.Oulook\WZG\urdering af nyanlæg på Svendborg Havn rappor ().dox\

36 and og ffald urdering af nyanlæg på Svendborg Havn urdering af funkion og omkosninger for senarier med plaeringer af bassin og pumpesaion på Svendborg Havn Dao:. augus Side: Også her skal der anlægges en graviaionsledning (ø) mellem nuværende samlebygværk og de nye anlæg. Ledningen skal lægges minimum meer under erræn under de planlage vandløb og være æ. Eller alernaiv som en dykke ledning. Der er god plads omkring byggegrunden, men jordbundsforholdene, som beyder a der skal anlægges byggegrubeindfaning - meer under erræn, sam en formode forurene byggegrund og den eksra dybe pumpesump i koe, meer fordyrer.. Senarie Senarie, Parkeringshus, drifsdel, dobbelfunkioner, ykelsi, yborgvej... ligner i sore ræk senarie, hvor pumpesaionen er plaere æ på de eksiserende anlæg, men med lid bedre pladsforhold end i senarie. Pumpesaionen anvendes her som fundamen il e kommende parkeringshus. Senarie er skisere herunder: Figur Skisesni af senarie, nye anlæg er røde Senarie er gunsig på mange måder. undkoen i bygværke er kun, meer og spunsen skal formenlig kun meer under erræn for a begrænse vandes srømning ind i byggegruben. Den sørse risiko ved senarie besår i a pumpesaionen skal anlægges æ på de eksiserende anlæg, som skal være i drif i anlægsperioden. Pladsforholdene er range mellem de eksiserende ledninger i jorden og der er der risiko for a søde på viale dele. Dee fordyrer formodenlig omkoblinger. Derudover er der regisrere en jordforurening på vidensniveau i de gamle remisseområde, formodenlig punkforureninger af forskellige olie og diselkomponener i de overfladenære jordarer. Hvilke fordyrer borskaffelsespriser på den jord, der graves væk fra byggegruben. C:\Users\va-lil\ppDaa\Loal\irosof\Windows\Temporary Inerne Files\Conen.Oulook\WZG\urdering af nyanlæg på Svendborg Havn rappor ().dox\

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

Badevandet 2010 Teknik & Miljø - -Maj 2011

Badevandet 2010 Teknik & Miljø - -Maj 2011 Badevande 2010 Teknik & Miljø - Maj 2011 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Naur Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår: 2011 Tiel: Badevande, 2010 Teks og layou: Forside: Journalnummer:

Læs mere

8.14 Teknisk grundlag for PFA Plus: Bilag 9-15 Indholdsforegnelse 9 Bilag: Indbealingssikring... 3 1 Bilag: Udbealingssikring... 4 1.1 Gradvis ilknyning af udbealingssikring... 4 11 Bilag: Omkosninger...

Læs mere

Efterspørgslen efter læger 2012-2035

Efterspørgslen efter læger 2012-2035 2013 5746 PS/HM Eferspørgslen efer læger 2012-2035 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 Anal eferspurge læger i sundhedsudgifalernaive Anal eferspurge læger i finanskrisealernaive

Læs mere

Eksponentielle sammenhänge

Eksponentielle sammenhänge Eksponenielle sammenhänge y 800,95 1 0 1 y 80 76 7, 5 5% % 1 009 Karsen Juul Dee häfe er en forsäelse af häfe "LineÄre sammenhänge, 008" Indhold 14 Hvad er en eksponeniel sammenhäng? 53 15 Signing og fald

Læs mere

Øresund en region på vej

Øresund en region på vej OKTOBER 2008 BAG OM NYHEDERNE Øresund en region på vej af chefkonsulen Ole Schmid Sore forvenninger il Øresundsregionen Der var ingen ende på, hvor god de hele ville blive når broen blev åbne, og Øresundsregionen

Læs mere

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne 1 Noa Afrapporering om danske underekser på nabolandskanalerne Sepember 2011 2 Dee noa indeholder: 1. Indledning 2. Baggrund 3. Rammer 4. Berening 2010 5. Økonomi Bilag 1. Saisik over anal eksede programmer

Læs mere

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og EPDEMER DYAMK AF Kasper Larsen, Bjarke Vilser Hansen Henriee Elgaard issen, Louise Legaard og Charloe Plesher-Frankild 1. Miniprojek idefagssupplering, RUC Deember 2007 DLEDG Maemaisk modellering kan anvendes

Læs mere

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter...

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter... Gener el l ebe i ngel s erf orl ever i ngogdr i f af L ok al Tel ef onens j enes er Ver s i on1. 0-Febr uar2013 L ok al Tel ef onena/ S-Pos bok s201-8310tr anbj er gj-k on ak @l ok al el ef onen. dk www.

Læs mere

Sammenhæng mellem prisindeks for månedstal, kvartalstal og årstal i ejendomssalgsstatistikken

Sammenhæng mellem prisindeks for månedstal, kvartalstal og årstal i ejendomssalgsstatistikken 6. sepember 2013 JHO Priser og Forbrug Sammenhæng mellem prisindeks for månedsal, kvaralsal og årsal i ejendomssalgssaisikken Dee noa gennemgår sammenhængen mellem prisindeks for månedsal, kvaralsal og

Læs mere

Baggrundsnotat: Estimation af elasticitet af skattepligtig arbejdsindkomst

Baggrundsnotat: Estimation af elasticitet af skattepligtig arbejdsindkomst d. 02.11.2011 Esben Anon Schulz Baggrundsnoa: Esimaion af elasicie af skaepligig arbejdsindkoms Dee baggrundsnoa beskriver kor meode og resulaer vedrørende esimaionen af elasicieen af skaepligig arbejdsindkoms.

Læs mere

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente N O T A T Bankernes rener forklares af ande end Naionalbankens udlånsrene 20. maj 2009 Kor resumé I forbindelse med de senese renesænkninger fra Naionalbanken er bankerne bleve beskyld for ikke a sænke

Læs mere

ktion MTC 12 Varenr. 572178 MTC12/1101-1

ktion MTC 12 Varenr. 572178 MTC12/1101-1 Brugervejledning kion & insrukion MTC 12 Varenr. 572178 MTC12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Insallaion 3: Programmering 4: Hvordan fungerer syringen 4.1 Toggle ermosa 4.2 1 rins ermosa 4.3 Neuralzone

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbruges Byggeblade Love og vedæger Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.03-03 Beregning af ilsrækkelig opbevaringskapacie Udgive Mars 1993 Beregning af dyreenheder (DE) jf. bilag il bekendgørelsen om

Læs mere

KAPACITET AF RUF SYSTEMET KAN DET LADE SIG GØRE?

KAPACITET AF RUF SYSTEMET KAN DET LADE SIG GØRE? KAPACITET AF RUF SYSTEMET KAN DET LADE SIG GØRE? Af Torben A. Knudsen, Sud. Poly. & Claus Rehfeld, Forskningsadjunk Cener for Trafik og Transporforskning (CTT) Danmarks Tekniske Uniersie Bygning 115, 800

Læs mere

Lindab Comdif. Fleksibilitet ved fortrængning. fortrængningsarmaturer. Comdif er en serie af luftfordelingsarmaturer til fortrængningsventilation.

Lindab Comdif. Fleksibilitet ved fortrængning. fortrængningsarmaturer. Comdif er en serie af luftfordelingsarmaturer til fortrængningsventilation. comfor forrængningsarmaurer Lindab Comdif 0 Lindab Comdif Ved forrængningsvenilaion ilføres lufen direke i opholds-zonen ved gulvniveau - med lav hasighed og underemperaur. Lufen udbreder sig over hele

Læs mere

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ Vedr.: Ballerup Bymidte, den vestlige del. Fremtidens afløbssystem Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ 1. Sammenfatning. Med baggrund i forventningerne om øget nedbør i fremtiden, Ballerup kommunes

Læs mere

Separatkloakering i Arrild. Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016

Separatkloakering i Arrild. Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016 Separatkloakering i Arrild Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016 Velkomst og præsentation Tønder Forsyning A/S: Jacob Riis Bols (projektleder) Bo Ludvigsen (direktør) evt. spørgsmål som ikke vedrører separatkloakeringen

Læs mere

BAT Nr. 6 oktober 2006. Skatteminister Kristian Jensen vil erstatte 2.700 medarbejdere med postkort!

BAT Nr. 6 oktober 2006. Skatteminister Kristian Jensen vil erstatte 2.700 medarbejdere med postkort! B A T k a r e l l e BAT Nr. 6 okober 2006 I BAT har vi med ineresse bemærke de 13 nye iniiaiver, som Beskæfigelsesminiseren har iværksa med de formål a gøre de leere for danske virksomheder a få udenlandsk

Læs mere

FJERNVARME 2011. Muffer og fittings af plast

FJERNVARME 2011. Muffer og fittings af plast FJERNVARME 2 Muffer og fiings af plas INDHOLDSFORTEGNELSE Muffer Lige muffer Side 4 Krympemuffer Side 5 Svejsemuffer Side 6 Skydemuffer Side 7 Redukionsmuffer Side 9 Ballonmuffer Side 4 Slumuffer Side

Læs mere

tegnsprog Kursuskatalog 2015

tegnsprog Kursuskatalog 2015 egnsprog Kursuskaalog 2015 Hvordan finder du di niveau? Hvor holdes kurserne? Hvordan ilmelder du dig? 5 Hvad koser e kursus? 6 Tegnsprog for begyndere 8 Tegnsprog på mellemniveau 10 Tegnsprog for øvede

Læs mere

Vejledning Sådan laver du en faskine

Vejledning Sådan laver du en faskine Natur og Miljø Vejledning Sådan laver du en faskine November 2011 1 Hvorfor er det en god ide at nedsive regnvand? Regnvand, som siver ned gennem jorden, bliver til grundvand, og vi henter vort drikkevand

Læs mere

Bilag 1E: Totalvægte og akseltryk

Bilag 1E: Totalvægte og akseltryk Vejdirekorae Side 1 Forsøg med modulvognog Slurappor Bilag 1E: Toalvæge og ryk Bilag 1E: Toalvæge og ryk Dee bilag er opdel i følgende dele: 1. En inrodukion il bilage 2. Resulaer fra de forskellige målesaioner,

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til myndighedspersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Bilag 7 - Industriel overfladebehandling Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede produkter

Bilag 7 - Industriel overfladebehandling Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede produkter Bilag 7 - Indusriel ovfladebehandling Bilag il Arbejdsilsynes bekendgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde kodenume produk 7.1. Bilages område a. Påføring af maling og lak på emn på fase arbejdsplads

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation

Bilag 1 Kravspecifikation Bilag 1 specifikaion Indholdsforegnelse 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Formål 1.3 Overordnede rammer for syseme 2 3 1.4 Definiioner og forkorelser 4 1.5 Besvarelse af krav 4 2. 2.1 Funkionelle krav

Læs mere

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette.

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker reduceres. Tagvand

Læs mere

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Notat Dato: 02. oktober 2013 Revision 07. juli 2014 Emne: Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Til: Niels Møller Jensen Fra: Benny Nielsen, Plan og Projekt Herning Vand A/S Ålykkevej

Læs mere

Finansministeriets beregning af gab og strukturelle niveauer

Finansministeriets beregning af gab og strukturelle niveauer Noa. november (revidere. maj ) Finansminiseries beregning af gab og srukurelle niveauer Vurdering af oupugabe (forskellen mellem fakisk og poeniel produkion) og de srukurelle niveauer for ledighed og arbejdssyrke

Læs mere

Pensionsformodel - DMP

Pensionsformodel - DMP Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Marin Junge og Tony Krisensen 19. sepember 2003 Pensionsformodel - DMP Resumé: Vi konsruerer ind- og udbealings profiler for pensionsformuerne. I dee ilfælde kigger

Læs mere

Grønne regnskaber 2012

Grønne regnskaber 2012 Grønne regnskaber 2012 Grøn og dynamisk med respek for dig! 1 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovaion Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-8512 Dok. nr.:

Læs mere

Skriftlig prøve Kredsløbsteori Onsdag 3. Juni 2009 kl (2 timer) Løsningsforslag

Skriftlig prøve Kredsløbsteori Onsdag 3. Juni 2009 kl (2 timer) Løsningsforslag Skriflig prøve Kredsløbseori Onsdag 3. Juni 29 kl. 2.3 4.3 (2 imer) øsningsforslag Opgave : (35 poin) En overføringsfunkion, H(s), har formen: Besem hvilke poler og nulpunker der er indehold i H(s) Tegn

Læs mere

Afmærkning af vejarbejder på statsveje. Tegningsbilag - motorveje

Afmærkning af vejarbejder på statsveje. Tegningsbilag - motorveje Afmærkning af vejarbejder på sasveje Tegningsbilag - moorveje Drifsområde - maj 2008 Indholdsforegnelse DRI nr. Kor beegnelse overskrifer på egningerne 00 Generel il egningsbilage Arbejder i eller fra

Læs mere

Vækst på kort og langt sigt

Vækst på kort og langt sigt 12 SAMFUNDSØKONOMEN NR. 1 MARTS 2014 VÆKST PÅ KORT OG LANG SIGT Væks på kor og lang sig Efer re års silsand i dansk økonomi er de naurlig, a ineressen for a skabe økonomisk væks er beydelig. Ariklen gennemgår

Læs mere

REGNVANDSBASSINER - EN GRUND MINDRE ELLER MINDRE GRUNDE?

REGNVANDSBASSINER - EN GRUND MINDRE ELLER MINDRE GRUNDE? REGNVANDSBASSINER - EN GRUND MINDRE ELLER MINDRE GRUNDE? Dyre dråber eller en dråbe i havet? KLOAKFORSYNINGEN Regn med, at det regner! Den der fejler i sin forberedelse... Én grund mindre eller mindre

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark SAM B Samarbejde om borger/paienforløb Samarbejdsafale mellem kommuner og region om borger/paienforløb i Region Syddanmark Forord il medarbejderen 2 3 Denne pjece indeholder en kor version af den regionale

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

BAT Nr. 3 maj 2006. Den 4. april fremsatte EU kommissionen et revideret forslag til et Servicedirektiv.

BAT Nr. 3 maj 2006. Den 4. april fremsatte EU kommissionen et revideret forslag til et Servicedirektiv. B A T k a r e l l e Nr. 3 maj 2006 Den 4. april fremsae EU kommissionen e revidere forslag il e Servicedirekiv. Side 3 De økonomiske miniserier er i skarp konkurrence om, hvem der kan fremmane sørs flaskehalspanik

Læs mere

Produktionspotentialet i dansk økonomi

Produktionspotentialet i dansk økonomi 51 Produkionspoeniale i dansk økonomi Af Asger Lau Andersen og Moren Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling 1 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den økonomiske udvikling er i Danmark såvel som i alle andre

Læs mere

Estimation af markup i det danske erhvervsliv

Estimation af markup i det danske erhvervsliv d. 16.11.2005 JH Esimaion af markup i de danske erhvervsliv Baggrundsnoa vedrørende Dansk Økonomi, eferår 2005, kapiel II Noae præsenerer esimaioner af markup i forskellige danske erhverv. I esimaionerne

Læs mere

Den samlede økonomi. Resume

Den samlede økonomi. Resume Den samlede økonomi Resume Der er udarbejdet en ambitiøs plan for skybrudssikring af Frederiksberg og resten af københavnsområdet. En del af planen inkluderer følgende hovedinvesteringer for Frederiksberg

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

Hvor bliver pick-up et af på realkreditobligationer?

Hvor bliver pick-up et af på realkreditobligationer? Hvor bliver pick-up e af på realkrediobligaioner? Kvanmøde 2, Finansanalyikerforeningen 20. April 2004 Jesper Lund Quaniaive Research Plan for dee indlæg Realkredi OAS som mål for relaiv værdi Herunder:

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 9

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 9 Vandløbsregulaiv for kommunevandløb nr. 9 l Ravnsborg kommune Sorsrøms am side 2 af 10 ndholdsforegnelse: 1. Grundlage for regulaive. 2. Beegnelse af vandløbe. 3. Vandløbes skikkelse og dimensioner. 4.

Læs mere

Grønne regnskaber 2013

Grønne regnskaber 2013 Grønne regnskaber 2013 Grøn og dynamisk med respek for dig! 1 Udgiver: Miljø- og Energiforvalningen Aalborg Forsyning, Renovaion Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50948 Dok.

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 4. Arbitrage. Obligationsprisfastsættelse. Ingen-Arbitrage princippet. Nulkuponobligationer

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 4. Arbitrage. Obligationsprisfastsættelse. Ingen-Arbitrage princippet. Nulkuponobligationer Dagens forelæsning Ingen-Arbirage princippe Claus Munk kap. 4 Nulkuponobligaioner Simpel og generel boosrapping Nulkuponrenesrukuren Forwardrener 2 Obligaionsprisfassæelse Arbirage Værdien af en obligaion

Læs mere

Fremadrettede overenskomster i byggeriet

Fremadrettede overenskomster i byggeriet B A T k a r e l l e Nr. 2 april 2007 Mange unge i dag ved ikke, hvad fagforeningen sår for, og de er fagforeningens forpligigelse a videregive arven il de kommende generaioner. Side 4 Ny forskning fra

Læs mere

Ballerup Forsyning. Måløvhøj

Ballerup Forsyning. Måløvhøj 1/04 2014 Udarbejdet af: Kontrolleret af: ANO CRJ Udgave/dato: [0] Ordrenummer: [xxxx] Krüger A/S ISO 9001 CERTIFIED www.kruger.dk Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg T +45 3969 0222 Indkildevej 6C DK-9210

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale til de digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. stx141-matn/a-05052014

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale til de digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. stx141-matn/a-05052014 Maemaik A Sudenereksamen Forberedelsesmaeriale il de digiale eksamensopgaver med adgang il inernee sx141-matn/a-0505014 Mandag den 5. maj 014 Forberedelsesmaeriale il sx A ne MATEMATIK Der skal afsæes

Læs mere

Aarhus Kommune. LAR-metodekatalog. Indledning. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S

Aarhus Kommune. LAR-metodekatalog. Indledning. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Aarhus Kommune Aarhus Kommune LAR-metodekatalog Indledning Oktober 2011 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S 1. INDLEDNING Som følge af klimaændringer må det forventes, at der i byerne bliver hyppigere og

Læs mere

CS Klimateknik ApS Tlf.: +45 38 88 70 70 DATA OG FAKTA. Luftbehandlingsenhed MultiMAXX New Generation. ... God luft til erhverv og industri

CS Klimateknik ApS Tlf.: +45 38 88 70 70 DATA OG FAKTA. Luftbehandlingsenhed MultiMAXX New Generation. ... God luft til erhverv og industri CS Klimaeknik ApS Tlf.: +45 38 88 7 7 DATA OG FAKTA Lufbehandlingsenhed MuliMAXX New Generaion... God luf il erhverv og indusri Enhedsbeskrivelse MuliMAXX Om dee kaalog Til vore kunder Med dee kaalog ønsker

Læs mere

Tillæg 5 til Spildevandsplan

Tillæg 5 til Spildevandsplan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2008-2015 Kloakering af nyt boligområde ved Ølsted 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 4 5. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør vi bl.a.

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Arbejdspapir nr. 17/2005. Titel: Beregning af den strukturelle offentlige saldo 1. Forfatter: Michael Skaarup (msk@fm.dk)

Arbejdspapir nr. 17/2005. Titel: Beregning af den strukturelle offentlige saldo 1. Forfatter: Michael Skaarup (msk@fm.dk) Arbejdspapir nr. 17/5 Tiel: Beregning af den srukurelle offenlige saldo 1 Forfaer: Michael Skaarup (msk@fm.dk) Henvendelse: Michael Lund Nielsen (mln@fm.dk) Resumé: I arbejdspapire redegøres for den meode

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. april 2013 J.nr.: NMK-10-00106 (tidl. MKN-100-00391) Ref.: LITEL, XPSAL AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning

Læs mere

Fysikrapport: Vejr og klima. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ann-Sofie N. Schou og Camilla Jensen

Fysikrapport: Vejr og klima. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ann-Sofie N. Schou og Camilla Jensen Fysikrappor: Vejr og klima Maila Walmod, 13 HTX, Rosklide I gruppe med Ann-Sofie N Schou og Camilla Jensen Afleveringsdao: 30 november 2007 1 I dagens deba høres orde global opvarmning ofe Men hvad vil

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

f r a i d é t i l p r o j e k t i n n o v a t i o n i n n o v a i o n i o n i n n o v a t n o v a t i n n o v a t i

f r a i d é t i l p r o j e k t i n n o v a t i o n i n n o v a i o n i o n i n n o v a t n o v a t i n n o v a t i f r a i d é i l p r o j e k e n m e o d e i l n y æ n k n i n g o g p r o b l e m l ø s n i n g n o v a i s p r o c e s s e n i n d e h o l d e r... n n o v a p r e j e k Toolki & Mindhouse er o konsulenvirksomheder,

Læs mere

Appendisk 1. Formel beskrivelse af modellen

Appendisk 1. Formel beskrivelse af modellen Appendisk. Formel beskrivelse af modellen I dee appendiks foreages en mere formel opsilning af den model, der er beskreve i ariklen. Generel: Renen og alle produenpriser - eksklusiv lønnen - er give fra

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MHC 12/2. Varenr MHC 12/4. Varenr MHC12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MHC 12/2. Varenr MHC 12/4. Varenr MHC12/1101-1 Brugervejledning & insrukion MHC / Varenr. 57405 MHC /4 Varenr. 57407 MHC/0- INDHOLD.0 Beskrivelse.0 Insallaion 3.0 Programmering 4.0 Forskellige funkioner 4. Toggle hygrosa (MHC /) 4. -rins hygrosa (MHC

Læs mere

Vejen Kommune vil opfylde målet om 2 % CO2 reduktion vha. energiforbedringer af kommunens bygninger.

Vejen Kommune vil opfylde målet om 2 % CO2 reduktion vha. energiforbedringer af kommunens bygninger. CO2 beregning for Vejen Kommune. Vejen Kommunes CO2 beregning er inddel i 2008 2009 og 2009 osv. De skyldes a varmeværkerne afregner i Maj/Juni. Til gengæld afregner elværkerne i december, hvorfor a elforbruge

Læs mere

Ny ligning for usercost

Ny ligning for usercost Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane Høegh 8. okober 2008 Ny ligning for usercos Resumé: Usercos er bleve ændre frem og ilbage i srukur og vil i den nye modelversion have noge der minder om

Læs mere

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke bæk Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Projektnummer:

Læs mere

PROSPEKT FOR. Hedgeforeningen Jyske Invest

PROSPEKT FOR. Hedgeforeningen Jyske Invest Prospek PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Inves Ansvar for prospek Hedgeforeningen Jyske Inves er ansvarlig for prospekes indhold. Vi erklærer herved, a oplysningerne i prospeke os bekend er rigige og

Læs mere

Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013.

Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013. Vej- og Parkafdelingen VandPlus projekt Lindevangsparken og Sløjfen. Afgørelse om ikke VVMpligt Lovgivning - VVM Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013.

Læs mere

Efter separeringen hvilke problemer står vi med? DANVA temadag 12. marts 2013. Morten Ø. Nielsen Aarhus Vand

Efter separeringen hvilke problemer står vi med? DANVA temadag 12. marts 2013. Morten Ø. Nielsen Aarhus Vand Efter separeringen hvilke problemer står vi med? DANVA temadag 12. marts 2013 Morten Ø. Nielsen Aarhus Vand Præsentation Morten Ø. Nielsen Projektleder Aarhus Vand Baggrund: Arbejder med separeringsprojekter

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund Dansk Aleik Forbund Forbundsmappe - Afsni 06 Danmarksurneringen (DT) Sæson 2015 Dao Hvor Changes / Ændringer 09. okober 2010 Srib DAF Senior-konference Vedage ændringer 02. januar 2011 Glosrup (08-04-2011)

Læs mere

Ansøgning om medfinansiering af privat klimatilpasningsprojekt på Engvej Nord

Ansøgning om medfinansiering af privat klimatilpasningsprojekt på Engvej Nord 1. Beskrivelse & formål: Formålet med projektet er at klimatilpasse vejen samt de omkringliggende områder mod den øgede nedbør, der forventes at komme i fremtiden. Målet er at håndtere regnvandet lokalt,

Læs mere

Målsætninger... 1 Kommunikationsplan... 5 Revideret tidsplan:... 6

Målsætninger... 1 Kommunikationsplan... 5 Revideret tidsplan:... 6 Noa Sagsnr.: 2015/0013799 Dao: 30. augus 2016 Tiel: Bilag il udvalgssag sepember 2016 Sagsbehandler: Chrisina Faber Skolekonsulen De lærende eam professionalisering af samarbejde Projek søe af A.P. Møller

Læs mere

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Driftsanvisning 11.09 - 09.13

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Driftsanvisning 11.09 - 09.13 DFG/TFG 316-435 11.09 - Drifsanvisning 51167631 09.13 K DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Overenssemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047

Læs mere

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning.

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning. Til Beboerne på Tietgensgade m.fl. Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Den 11. marts 2013 Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl.

Læs mere

MAKRO 2 ENDOGEN VÆKST

MAKRO 2 ENDOGEN VÆKST ENDOGEN VÆKST MAKRO 2 2. årsprøve Forelæsning 7 Kapiel 8 Hans Jørgen Whia-Jacobsen econ.ku.dk/okojacob/makro-2-f09/makro I modeller med endogen væks er den langsigede væksrae i oupu pr. mand endogen besem.

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

Transparent teknologi. Heat Sink. Kontakt DEFEND. Q1prime. Q3defend. Q1mini. Q7defend. V3air. Q3classic. V3air rechargeable.

Transparent teknologi. Heat Sink. Kontakt DEFEND. Q1prime. Q3defend. Q1mini. Q7defend. V3air. Q3classic. V3air rechargeable. DENMARK Q1 DEFEND Q1prime Q3defend Q1mini Q1 Q7defend Q2 Q2 V3 V3air Q3 Q3classic V3air rechargeable Q3 Q3r V3pro Q4 Q4xr V3pro rechargeable Transparen eknologi Hos Suprabeam er vi besae af a udvikle den

Læs mere

Undervisningsmaterialie

Undervisningsmaterialie The ScienceMah-projec: Idea: Claus Michelsen & Jan Alexis ielsen, Syddansk Universie Odense, Denmark Undervisningsmaerialie Ark il suderende og opgaver The ScienceMah-projec: Idea: Claus Michelsen & Jan

Læs mere

Planer i Aarhus hvad siger de omkring vand og klimatilpasning

Planer i Aarhus hvad siger de omkring vand og klimatilpasning Temadag om Vandhandleplaner Samtænkning af klimatilpasning og vandplan 2 - en ønskeseddel v/inge Halkjær Jensen Aarhus Vand A/S Tekstslide SPLASH - 1 layout Skift layout: Højreklik på slidet / layout og

Læs mere

Retningslinjer. for udformning af bassiner. Regulativ. for jævnlig vedligeholdelse af bassiner

Retningslinjer. for udformning af bassiner. Regulativ. for jævnlig vedligeholdelse af bassiner Retningslinjer for udformning af bassiner samt Regulativ for jævnlig vedligeholdelse af bassiner Bassiner anlagt som regnvands- eller forsinkelses-/sparebassiner på kloaksystemer i Kalundborg Kommune 1

Læs mere

For lidt efterspørgsel efter viden, innovation og forskning

For lidt efterspørgsel efter viden, innovation og forskning B A T k a r e l l e BAT Nr. 3 maj 2008 Bygningsarbejdernes idéer og opfindelser bliver ikke udnye ilsrækkelig i byggerie. De viser en rappor, som Teknologisk Insiu neop har lag sidse hånd på. Side 3 De

Læs mere

Dokumentation for regelgrundskyldspromillen

Dokumentation for regelgrundskyldspromillen Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Marcus Mølbak Inghol 17. okober 2012 Dokumenaion for regelgrundskyldspromillen Resumé: I dee modelgruppepapir dokumeneres konsrukionen af en idsrække for regelgrundskyldspromillen

Læs mere

Lad totalinddækning mindske nedslidningen

Lad totalinddækning mindske nedslidningen B A T k a r e l l e Nr. 5 sepember 2006 3 mia. il ny forebyggelsesfond og eksra midler il Arbejdsilsyne, var de glade budskab, da forlige om fremidens velfærd var i hus lige før sommerferien. Side 2 Arbejdsilsyne

Læs mere

FARVEAVL myter og facts Eller: Sådan får man en blomstret collie!

FARVEAVL myter og facts Eller: Sådan får man en blomstret collie! FARVEAVL myer og facs Eller: Sådan får man en blomsre collie! Da en opdræer for nylig parrede en blue merle æve med en zobel han, blev der en del snak bland colliefolk. De gør man bare ikke man ved aldrig

Læs mere

TAKSTBLAD 2014. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke

TAKSTBLAD 2014. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke Vand Takster er gældende til d. 31. december 2014 TAKSTER VAND I henhold til Regulativ for vandforsyning ved Skanderborg

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 23.12.2008 L 346/89 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 11. sepember 2008 om indsamling af daa om euro og drifen af Currency Informaion Sysem 2 (ECB/2008/8)

Læs mere

ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2015

ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2015 ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2015 Udbud 1 Februar 2015 Besemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) 1 Særlige Beingelser (SB) 2 Særlig Arbejdsbeskrivelse for Syring og Samarbejde (SAB-SOS) 3 Særlig Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

Vejledning i hvordan du laver en faskine

Vejledning i hvordan du laver en faskine Vejledning i hvordan du laver en faskine LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Tjekkiet Štěpán Vimr, lærerstuderende Rapport om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie, Frankrig 15.12.-19.12.2008

Tjekkiet Štěpán Vimr, lærerstuderende Rapport om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie, Frankrig 15.12.-19.12.2008 Tjekkie Šěpán Vimr lærersuderende Rappor om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie Frankrig 15.12.-19.12.2008 Konak med besøgslæreren De indledende konaker (e-mail) blev foreage med de samme undervisere hvilke

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 041, Mejerigårdsvej i Lyngerup Dato: August 2011 Sagsbehandler: prybo J.nr.: 018561-2010 Dok.

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Naionalbank Kvar al so ver sig 3. kvaral Del 2 202 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 2 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 202, Del 2 De lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72.

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72. Bioeknologi 2, Tema 4 5 Kineik Kineik er sudier af reakionshasigheden hvor man eksperimenel undersøger de fakorer, der påvirker reakionshasigheden, og hvor resulaerne afslører reakionens mekanisme og ransiion

Læs mere

Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet

Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet Indhold Din indflydelse 3 Vind med vandet 4 Konsekvenser i Horsens Kommune 5 Udførte klimatilpasningsprojekter 6 Hvad planlægger kommunen at

Læs mere

TILLÆG NR. 2 til Spildevandsplan 2013-2016

TILLÆG NR. 2 til Spildevandsplan 2013-2016 TILLÆG NR. 2 til Spildevandsplan 2013-2016 Side 1 af 10 Den 11. september 2014 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-2016. Håndtering af regnvand fra skybrud på overfladen i Lystrup TEKNIK OG MILJØ Aarhus

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Udkast pr. 27/11-2003 til: Equity Premium Puzzle - den danske brik

Udkast pr. 27/11-2003 til: Equity Premium Puzzle - den danske brik Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jakob Nielsen 27. november 2003 Claus Færch-Jensen Udkas pr. 27/11-2003 il: Equiy Premium Puzzle - den danske brik Resumé: Papire beskriver udviklingen på de danske

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 4. Arbitrage. Obligationsprisfastsættelse. Ingen-Arbitrage princippet. Illustration af arbitrage

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 4. Arbitrage. Obligationsprisfastsættelse. Ingen-Arbitrage princippet. Illustration af arbitrage Dages forelæsig Ige-Arbirage pricippe Claus Muk kap. 4 Nulkupoobligaioer Simpel og geerel boosrappig Forwardreer Obligaiosprisfassæelse Arbirage Værdie af e obligaio Nuidsværdie af obligaioes fremidige

Læs mere

Ansøgning vedr. medfinansiering af klimatilpasningsprojekt Rødovre Boligselskab afd. 11

Ansøgning vedr. medfinansiering af klimatilpasningsprojekt Rødovre Boligselskab afd. 11 HOFOR Hovedstadsområdets Forsyningsselskab Ørestads Boulevard 35 DK-2300 København S. Vedr.: Ansøgning vedr. medfinansiering af klimatilpasningsprojekt Rødovre Boligselskab afd. 11 Revideret iht. aftale

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

BAT Nr. 1 februar 2007. Industriens år INDHOLD

BAT Nr. 1 februar 2007. Industriens år INDHOLD B A T k a r e l l e BAT Nr. 1 februar 2007 Bedre arbejdsmiljø, overholdelse af idsfriser, færre mangler - resulaerne fra re års arbejde med BygSoL-projeke er il a age og føle på. Side 2 Trods høje økonomiske

Læs mere