O.13 47/2013 Side 1. Overenskomst for bane-, lokomotiv-, stationsog togpersonale ved lokalbanerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O.13 47/2013 Side 1. Overenskomst for bane-, lokomotiv-, stationsog togpersonale ved lokalbanerne"

Transkript

1 Side 1 Overenskomst for bane-, lokomotiv-, stationsog togpersonale ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund

2 Indholdsfortegnelse Side O.13 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning Hvem er omfattet Afgrænsning... 4 Kapitel 2. Månedslønnede Løn Grundløn Funktionsløn Kvalifikationsløn Resultatløn Mødetillæg Pension ATP Arbejdstid Barns 1. og 2. sygedag Opsigelse Opklaring af ulykker Øvrige ansættelsesvilkår (månedslønnede) Kapitel 3. Baneteknikerelever Elevtid Løn, beregning og lønudbetaling Overarbejde Øvrige ansættelsesvilkår (baneteknikerelever) Kapitel 4. Ikrafttræden og opsigelse Ikrafttræden og opsigelse Protokollat 1 - Arbejdstid/-planlægning, ændringer af turliste, arbejdstidsbestemte ydelser mv Turnus Turlister Fridage Inddragelse af fridage Vederlag for ekstraordinær tilkaldelse Ubekvem arbejdstid (UA) Rejsetid Arbejdstid og udgifter ved tjenesterejser/kurser Rådighedstjeneste Overarbejde/merarbejde og overarbejds-/merarbejdsbetaling Natpenge Godtgørelse for tjeneste på lørdage, søn- og helligdage, mandage, Grundlovsdag og juleaftensdag Hviletid og fridøgn Kompensation for ændring af tjeneste Kompensation til kørelærere i forbindelse med forberedelses- og afslutningstjeneste Ikrafttræden og opsigelse... 21

3 Protokollat 2 - Aftaler om nedgang i kontantløn ved indgåelse af lokale aftaler om personalegoder...25 Bilag A - Vejledende bilag om Aftaler i Protokollat om generelle ansættelsesvilkår (04.00)...27 O.13 Side 3

4 Side 4 Kapitel 1. Personafgrænsning 1. Hvem er omfattet Overenskomsten omfatter 1. tog-, stations- og banepersonale, 2. lokomotivførere, 3. værkstedsformænd og 4. baneteknikerelever, som er ansat ved lokalbanerne. Lokalbanerne: Lokalbanen A/S, Regionstog A/S, Nordjyske Jernbaner A/S, Midtjyske Jernbaner A/S. Som betingelse for ansættelse som lokomotivfører kræves, at ansøgeren 1. er fyldt 21 år, 2. opfylder helbredskravene i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om helbredskrav på jernbaneområdet, 3. har gennemgået folkeskolens 9 (10) - årige grundskole suppleret med HTX eller er faglært inden for metal- eller elfagene, 4. har afgangsbevis på niveau for udvidet engelsk i folkeskolen, eller tilsvarende niveau (gerne suppleret med endnu et fremmedsprog) og 5. har bestået en psykoteknisk prøve med tilfredsstillende resultat. Ved betjening af lokomotiver og motorvognsmateriel kan der kun anvendes lokomotivførere. Undtaget herfra er betjening af rangertraktorer, banetjenestens arbejdskøretøjer, oprangering på stationer med togværksteder, når dette gøres inden for stationernes I- signaler, samt prøvekørsel i forbindelse med reparationer. Bemærkning til stk. 3: Fravigelse kan ske efter aftale mellem tillidsrepræsentanten og banen. 2. Afgrænsning Ansatte, som 1. har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mindst 8 timer og 2. er ansat til mere end 1 måneds beskæftigelse, aflønnes med månedsløn, jf. Kapitel 2.

5 Side 5 Mere end 1 måneds beskæftigelse er fx ansættelse fra 1. november til og med 1. december samme år eller ansættelse fra 16. januar til og med 16. februar samme år. Baneteknikerelever aflønnes med månedsløn, jf. Kapitel 3. Kapitel 2. Månedslønnede 3. Løn Lønnen består af 4 elementer: 1. Grundløn, jf. 4, 2. Funktionsløn, jf. 5, 3. Kvalifikationsløn, jf. 6 og 4. Resultatløn, jf. 7. De ansatte følger bestemmelserne i Fællesaftale om lokal løndannelse (09.01). Fællesaftale om lokal løndannelse er indgået mellem KL og en række OAOorganisationer og en række FTF-organisationer. Aftalen indeholder bl.a. bestemmelser om forhandlingssystemet, rets- og interessetvister samt om opsigelse og ophør af aftaler om funktionsløn og kvalifikationsløn. Lønnen til deltidsbeskæftigede beregnes som en forholdsmæssig del af lønnen til fuldtidsbeskæftigede. Stk. 4 Lønnen udbetales månedsvis bagud. Stk. 5 I forbindelse med den månedlige lønudbetaling gives mulighed for lønforskrivning til dækning af de ansattes kontingent til Tjenestemændenes Låneforening og Forsikringsagenturforeningen. 4. Grundløn Grundlønnen gives for de funktioner, som en ansat er i stand til at varetage, når pågældende er nyuddannet, evt. nyansat. Grundlønnen for tog-, stations- og banepersonale er:

6 Stillingsbetegnelse: Grundløn kr. (31/ niveau) Banebetjente og stationsbetjente Håndværkere (faglærte) og baneteknikere Mestre Togrevisorer Lønseddeltekst: Grundløn 1. Grundlønnen for lokomotivførere i hovedstadsområdet er: Lokomotivfører Grundløn kr. (31/ niveau) Basisgruppe 1 offentlig grunduddannelse Basisgruppe 2 anvendes fra den 1. i måneden efter den måned, hvor lokomotivførerlicens og certifikat er opnået hovedstadsområdet 2. Grundlønnen for lokomotivførere i provinsen er: Lokomotivfører Grundløn kr. (31/ niveau) Basisgruppe 1 offentlig grunduddannelse Basisgruppe 2 anvendes fra den 1. i måneden efter den måned, hvor lokomotivførerlicens og certifikat er opnået Lønseddeltekst: Grundløn O.13 Side 6 Lokalbanen A/S henføres til hovedstadsområdet. Øvrige baner henføres til provinsområdet. Stk. 4 Indplacering i basisgrupper: 1. Lokomotivførere under uddannelse aflønnes efter basisgruppe Efter endt uddannelse/opnået certifikat aflønnes lokomotivførere efter basisgruppe Funktionsløn Funktionsløn ydes ud over grundlønnen. Funktionsløn baseres på de funktioner (arbejds- og ansvarsområder), der er knyttet til den enkelte stilling/gruppe af stillinger. Funktionerne skal være særlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget for grundlønnen. Lokomotivførere med kørerlærerfunktion ydes et pensionsgivende tillæg på kr. (31/ niveau). Lønseddeltekst: Kørelærertillæg Togrevisorer med uddannelsesfunktion ydes et pensionsgivende tillæg på kr. årligt (31/ niveau).

7 Side 7 Lønseddeltekst: Uddannelsestillæg Stk. 4 Sikringsmontører ydes et pensionsgivende tillæg på kr. årligt (31/ niveau). Lønseddeltekst: Sikringsmontørtillæg Stk. 5 Til togrevisorer med gruppelederfunktion skal der lokalt indgås aftale om ydelse af funktionsløn. Stk. 6 Funktionsløn aftales i øvrigt lokalt på grundlag af de funktioner, den ansatte varetager. Funktionsløn ydes som pensionsgivende tillæg eller ved oprykning til højere løntrin. Funktionsløn kan også anvendes til at honorere for elementer, der traditionelt har været honoreret med arbejdstidsbestemte ydelser eller arbejdsbestemte tillæg eller lignende, jf. Aftale om konvertering af ulempetillæg. Funktionsløn kan anvendes til personalegrupper og enkelte ansatte. Funktionsløn er en varig eller en midlertidig løndel. Midlertidig lønforbedring omfatter: a) tidsbegrænsede aftaler b) aftaler, hvor lønforbedringen er knyttet til en betingelse, og hvor det af parterne kan konstateres, om betingelsen fortsat er opfyldt. Funktionsløn, der ydes i form af tillæg aftalt den 1. juni 2002 eller senere, herunder tillæg aftalt med ikrafttræden fra 1. april til 31. maj 2002, er pensionsgivende. Tidligere aftalte ikke-pensionsgivende tillæg, bevarer denne status, medmindre andet aftales. 6. Kvalifikationsløn Kvalifikationsløn ydes ud over grundløn og en eventuel funktionsløn. Kvalifikationsløn baseres på den enkelte medarbejders kvalifikationer. Kvalifikationsløn tager udgangspunkt i objektive forhold som eksempelvis uddannelse og erfaring. Banebetjente, stationsbetjente, håndværkere, baneteknikere, mestre og togrevisorer, som har 3 års beskæftigelse inden for faget/på baggrund af grunduddannelsen, ydes et pensionsgivende tillæg på kr. årligt (31/ niveau). Lønseddeltekst: Erfaring 3 år 1. Lokomotivførere, som har 2 års beskæftigelse som lokomotivfører på grundlag af grunduddannelsen, ydes et pensionsgivende tillæg på kr. årligt (31/ niveau) i hovedstadsområdet og kr. årligt (31/ niveau) i provinsen. Lønseddeltekst: Erfaring 2 år

8 Side 8 2. For lokomotivførere, som har 5 års beskæftigelse som lokomotivfører på grundlag af grunduddannelsen, forhøjes de pensionsgivende tillæg efter nr. 1 til kr. årligt (31/ niveau) i hovedstadsområdet og til kr. årligt (31/ niveau) i provinsen. Lønseddeltekst: Erfaring 5 år Stk. 4 Kvalifikationsløn aftales i øvrigt lokalt på grundlag af den ansattes kvalifikationer. Kvalifikationsløn ydes som pensionsgivende tillæg eller ved oprykning til højere løntrin. Kvalifikationsløn kan anvendes til personalegrupper og enkelte ansatte. Kvalifikationsløn er en varig løndel for den enkelte ansatte, medmindre andet særligt aftales. Kvalifikationsløn, der ydes i form af tillæg aftalt den 1. juni 2002 eller senere, herunder tillæg aftalt med ikrafttræden fra 1. april til 31. maj 2002, er pensionsgivende. Tidligere aftalte ikke-pensionsgivende tillæg, bevarer denne status, medmindre andet aftales. 7. Resultatløn Resultatløn ydes ud over grundløn og en eventuel funktionsløn og/eller kvalifikationsløn. Resultatløn baseres på opfyldelse af mål af enten kvantitativ eller kvalitativ karakter. Resultatløn aftales lokalt. Resultatløn kan anvendes til grupper af medarbejdere og enkelte medarbejdere. Resultatløn kan ydes som engangsbeløb eller som midlertidige tillæg. Resultatløn er pensionsgivende, medmindre andet aftales. Det er ikke en forudsætning for at indgå aftale om anvendelse af resultatløn, at den indsats, der honoreres, på forhånd er målsat. Resultatløn kan fx også gives i form af en individuel eller kollektiv bonuslignende ordning. 8. Mødetillæg Der ydes et ikke-pensionsgivende mødetillæg på 185,26 kr. (31/ niveau) pr. fremmøde til lokomotivførere og togrevisorer. Lønseddeltekst: Mødetillæg Mødetillægget udbetales ved rettidigt fremmøde og ved fravær i op til 5 dage efter en påkørsel eller et overfald. Mødetillægget udbetales ikke ved grunduddannelsens skoleophold, under fravær på grund af ferie, grounding, sygdom, afspadsering og anden form for orlov/fravær. Mødetillægget udbetales ikke til lokomotivførere, som udfører værkstedstjeneste.

9 9. Pension Der oprettes pensionsordning i Sampension for 1. ansatte, som a) er fyldt 21 år og O.13 Side 9 b) har mindst 1 års [O.13](pr. 1. januar 2014: 10 måneders)[o.13] sammenlagt offentlig beskæftigelse på mindst 8 timer i gennemsnit pr. uge inden for de seneste 8 år Det samlede pensionsbidrag udgør 7,69% af de pensionsgivende løndele. Egetbidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Pensionsordningen oprettes med virkning fra den 1. i den måned, hvor alle betingelserne er opfyldt hele måneden. 2. ansatte, som a) er fyldt 25 år og b) har mindst 4 års offentlig beskæftigelse Det samlede pensionsbidrag udgør 13,0% [O.13](pr. 1. januar 2014: 13,5%)[O.13] af de pensionsgivende løndele. Egetbidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Banen kan beslutte, at anden relevant beskæftigelse indgår i beregningen af karensperioden på 4 år. Ansatte, som er omfattet af pensionsordningen i stk. 1, nr. 1, følger denne, indtil de opfylder betingelserne for at blive omfattet af pensionsordningen efter stk. 1, nr. 2. [O.13]Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for privatbanetjenestemænd, pensionerede privatbanetjenestemænd og andre, der får udbetalt egenpension eller understøttelse fra en pensionsordning, det offentlige har ydet bidrag til og ansatte ved beskæftigelsesarbejder for erhvervshæmmede g ved revalideringsforanstaltninger. Ansatte på delpension betragtes ikke som pensionerede i relation til ovenstående og er derfor omfattet af overenskomstens pensionsbestemmelser. Bemærkning Delpension betyder, at en ansat, som aftaler en nedsættelse af arbejdstiden fra et tidspunkt, hvor pensionsordningen vil kunne sættes i kraft, kan få udbetalt en forholdsmæssig del af sin pension. De nærmere regler følger af lovgivning og af aftale mellem overenskomstparterne og pensionsselskabet.[o.13] Stk. 4 Grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn er pensionsgivende, medmindre andet er aftalt. Resultatløn er pensionsgivende, medmindre andet aftales. Pensionen beregnes af de pensionsgivende løndele.

10 Side 10 Stk. 5 For deltidsansatte, som er berettiget til pension, er betalt merarbejde pensionsgivende. Pensionen beregnes af de pensionsgivende løndele. Stk. 6 Banen indbetaler pensionsbidraget til Sampension, Tuborg Havnevej 14, 2900 Hellerup. Pensionsbidraget indbetales månedsvis bagud samtidig med lønudbetalingen. Stk. 7 Pensionsforbedringer kan aftales lokalt ved anvendelse af lokal løndannelse. Pensionsforbedringer kan aftales som forhøjelse af pensionsbidrag efter stk. 1, og/eller nedsættelse eller evt. bortfald af karensbestemmelserne i stk. 1. Stk. 8 Hvis en ansat ønsker en større indbetaling til sin pensionsordning ved samtidig at få sin løn reduceret tilsvarende, har ansættelsesmyndigheden pligt til at imødekomme et sådant ønske. Den ansatte skal skriftligt oplyse ansættelsesmyndigheden om: a) Størrelsen af den forhøjede indbetaling enten i form af et fast kronebeløb eller med en procent af den pensionsgivende løn. b) I hvilken periode forhøjelsen skal indbetales. Bestemmelsen gælder pr. 1. januar Med henblik på lettest mulig administration af frivillige pensionsindbetalinger kan ansættelsesmyndigheden fastsætte procedurer for disse, som fx tidspunkt for fremsættelse af anmodninger og ændringer af indbetalinger mv. Stk. 9 For ansatte, der er fyldt 70 år, udbetales pensionsbidraget som løn, medmindre den ansatte ønsker bidraget indbetalt til pensionsordningen eller købe frihed. Ved udbetaling som løn gælder følgende: 1. Der beregnes ikke særlig feriegodtgørelse af denne løndel. 2. Løndelen er ikke pensionsgivende 3. Løndelen indgår ikke ved beregning af overarbejds- eller merarbejdsbetaling. Ved køb af frihed foretages lønfradrag efter bestemmelserne i 3, stk. 1, i Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet personale. Ønske om indbetaling til pensionsordning eller køb af frihed rettes til banen og kan tidligst ændres efter et år. 10. ATP 1. Der gælder følgende ATP-satser: C-sats Antal timer pr. måned Egetbidrag pr. måned Arbejdsgiverbidrag pr. måned > 117 timer 57,60 kr. 115,20 kr. > 78 timer og < 117 timer 38,40 kr. 76,80 kr. > 39 timer og < 78 timer 19,20 kr. 38,40 kr.

11 2. [O.13]Med virkning fra 1. januar 2014 forhøjes ATP-satserne til: O.13 Side 11 E-sats Antal timer pr. måned Egetbidrag pr. måned Arbejdsgiverbidrag pr. måned > 117 timer 68,40 kr. 136,80 kr. > 78 timer og < 117 timer 45,60 kr. 91,20 kr. > 39 timer og < 78 timer 22,80 kr. 45,60 kr.[o.13] 11. Arbejdstid Bestemmelser om arbejdstid/-planlægning, ændringer af turliste, arbejdstidsbestemte ydelser mv. findes i Protokollat 1 Arbejdstid. 12. Barns 1. og 2. sygedag Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på dettes første og anden sygedag, hvis 1. barnet er under 18 år, og 2. har ophold hos den ansatte, og 3. fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og 4. det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet. Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravær inddrages. I vurderingen af, om der skal gives tjenestefrihed, indgår en afvejning af barnets alder og sygdommens karakter. Der udbetales sædvanlig løn, dog ikke arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte tillæg. Fravær efter denne bestemmelse noteres særskilt på de lister, der føres over ansattes sygefravær. Tjenestefriheden regnes ikke som sygefravær. 13. Opsigelse Funktionærlovens opsigelsesvarsler anvendes, når en ansat opsiges eller siger sin stilling op. Bestemmelsen i lovens 5, stk. 2, om afskedigelse med forkortet opsigelsesvarsel (120-dages reglen) finder ikke anvendelse. Til den ansatte fremsendes meddelelse om uansøgt afsked. Der vedlægges en kopi af meddelelsen, som den ansatte kan udlevere til organisationen ved dennes eventuelle inddragelse i sagen. Når den ansatte meddeles uansøgt afskedigelse, jf. stk. 2, underrettes organisationen skriftligt herom. Underretningen skal indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til stede, medmindre oplysningerne strider

12 Side 12 mod den tavshedspligt, som følger af henholdsvis Forvaltningsloven eller Straffeloven, herunder tavshedspligt med hensyn til personlige forhold. Tilbageholder den afskedigende myndighed tavshedsbelagte oplysninger, orienteres organisationen herom i forbindelse med underretningen. Samtidig orienteres om, at medarbejderen har fået kopi af meddelelsen om afsked med henblik på eventuel udlevering til organisationen. Dansk Jernbaneforbund, Søndermarksvej 16, 2500 Valby. Stk. 4 Organisationen kan kræve sagen forhandlet med banen, hvis organisationen skønner, at afskedigelsen ikke kan anses for rimeligt begrundet i den ansattes eller banens forhold. Begæring om forhandling skal fremsættes inden for en frist af 1 måned efter afsendelsen af den i stk. 3 nævnte meddelelse. Organisationen kan kræve forhandlingen afholdt inden for en frist af 1 måned efter afsendelsen af den i stk. 3 nævnte meddelelse, hvis begæring herom er fremsendt til banen inden 14 dage efter afsendelsen af den i stk. 3 nævnte meddelelse. Stk. 5 Hvis den ansatte har været uafbrudt beskæftiget i banen i mindst 8 måneder på det tidspunkt, hvor opsigelsen meddeles, kan Dansk Jernbaneforbund kræve sagen indbragt for en faglig voldgiftsret, hvis der ikke opnås enighed ved en forhandling efter stk. 4. Et sådant krav skal fremsættes over for banen inden for 1 måned efter forhandlingen med kopi til KL. Stk. 6 Et afskedigelsesnævn består af 5 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af KL og 2 af Dansk Jernbaneforbund, hvorefter disse i forening peger på en opmand. Parterne retter herefter henvendelse til Arbejdsrettens formand med anmodning om udpegning af opmanden. Kan enighed om indstilling ikke opnås, anmoder parterne Arbejdsrettens formand om at udpege en opmand. Opmanden fungerer som nævnets formand. Udpegning af opmand finder sted i henhold til bestemmelserne i Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter, Kapitel 2. Stk. 7 Afskedigelsesnævnet fastsætter selv sin forretningsorden. For nævnet kan afhøres parter og vidner. Nævnet afsiger en motiveret kendelse. Hvis nævnet finder, at opsigelsen ikke er rimeligt begrundet i den ansattes eller banens forhold, kan det pålægges banen at afbøde virkningerne af opsigelsen ved fastsættelse af en godtgørelse. Størrelsen af godtgørelsen fastsættes af nævnet, som skal tage hensyn til sagens omstændigheder og til, hvor længe ansættelsesforholdet har varet. Godtgørelsen kan maksimalt fastsættes til sædvanlig løn for en periode svarende til det dobbelte af arbejdsgivers opsigelsesvarsel over for den ansatte. Nævnets omkostninger i forbindelse med sagen fastsættes af nævnet. Omkostningerne fordeles mellem parterne eller pålægges den tabende part.

13 Side Opklaring af ulykker I forbindelse med jernbaneuheld/ulykker har de ansatte pligt til at medvirke til sagens opklaring i de tilfælde, hvor Havarikommissionen for civil luftfart og jernbane ikke har overtaget sagen for at få opklaret hændelsesforløbet af uheldet eller ulykken. 15. Øvrige ansættelsesvilkår (månedslønnede). Generelle ansættelsesvilkår Aftaler i Protokollat om generelle ansættelsesvilkår (04.00) gælder efter deres indhold. Aftalerne er oplistet i Bilag A.. SU og tillidsrepræsentanter (05.80) Når der i aftalen nævens institutioner/kommune betyder det også lokalbaner. 9, stk. 2 og 3 erstattes af følgende: Hvis tjenesten tillader det, ydes Nyvalgte og anmeldte tillidsrepræsentanter frihed til deltagelse i de af Dansk Jernbaneforbund arrangerede grunduddannelser for tillidsrepræsentanter med max 3 personer om året. Områdegruppeformænd og anmeldte lokaltillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, som er medlem af Dansk Jernbaneforbund ydes op til 5 dages frihed om året til deltagelse i møder og kurser/seminarer arrangeret af Dansk Jernbaneforbund. Valgte til Dansk Jernbaneforbunds hovedbestyrelse og udvalg nedsat af disse ydes frihed til indkaldte møder med max 15 dage (111 timer) om året. Der ydes frihed til deltagelse i forhandlingsmøder med KL i fornødent omfang. Frihed ydes i det omfang, det er foreneligt med tjenestens varetagelse.. Personalegoder Bane-, lokomotiv-, stations- og togpersonale er omfattet af aftale om nedgang i kontantløn ved indgåelse af lokale aftaler om personalegoder, jf. Protokollat 2. Kapitel 3. Baneteknikerelever 16. Elevtid Uddannelsens varighed fastsættes i henhold til 15 i Bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om erhvervsuddannelser. 17. Løn, beregning og lønudbetaling Baneteknikerelever, som ikke er fyldt 25 år, aflønnes således: 1. år: kr. (31/ niveau) årligt. 2. år: kr. (31/ niveau) årligt. Baneteknikerelever, som er fyldt 25 år, aflønnes således:

14 kr. (31/ niveau) årligt. Lønnen udetales månedsvis bagud. Stk. 4 Baneteknikerelever får en specificeret oversigt over den udbetalte løn. O.13 Side Overarbejde Baneteknikerelever under 18 år må ikke deltage i overarbejde. Baneteknikerelever over 18 år, som undtagelsesvis deltager i overarbejde, får overarbejdsbetaling efter en årsløn på kr. (31/ niveau). Baneteknikerelever er i øvrigt omfattet af Protokollat 1, 10. Overarbejde. 19. Øvrige ansættelsesvilkår (baneteknikerelever) Baneteknikerelever er i øvrigt omfattet af følgende bestemmelser: 3, stk. 2, Fællesaftale om lokal løndannelse 10 ATP 11 Arbejdstid 12 Barns 1. og 2. sygedag 14 Opklaring af ulykker Elever er ikke omfattet af bestemmelser om interessetvister og gennemsnitsløngaranti i Fællesaftale om lokal løndannelse. Aftaler i Protokollat om generelle ansættelsesvilkår gælder efter deres indhold. Aftalerne er oplistet i Bilag A. Aftale om befordringsgodtgørelse for elever (28.01) gælder. Stk. 4 Ansættelsesmyndigheden betaler skolepenge og rekvisitter til elevernes skoleundervisning i elevtiden. Stk. 5 For erhvervsuddannelseselever, der er optaget på institutioner med kostafdelinger, jf. Bekendtgørelse nr. 290 af 1. april 2009 med senere ændringer om optagelse på kostafdelinger og om betaling for kost og logi, refunderer ansættelsesmyndigheden elevens udgifter til den af institutionen fastsatte forholdsmæssige betaling for opholdet.

15 Kapitel 4. Ikrafttræden og opsigelse O.13 Side Ikrafttræden og opsigelse Overenskomsten gælder fra 1. april 2013, hvor intet andet er anført. Overenskomsten kan opsiges skriftligt af overenskomstens parter med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts Indtil der indgås ny overenskomst, fastsættes lønnen efter den Aftale om lønninger til kommunalt ansatte, der gælder ved opsigelsen af overenskomsten. København, den 14. november 2013 For KL Michael Ziegler Anne G. Sørensen For Dansk Jernbaneforbund Henrik Horup

16 Side 16 Protokollat 1 - Arbejdstid/-planlægning, ændringer af turliste, arbejdstidsbestemte ydelser mv. 1. Turnus Ved fuldtidsbeskæftigelse udgør den normale arbejdstid gennemsnitlig 37 timer om ugen. Arbejdstiden er fastsat i den bekendtgjorte tjenesteliste for lokomotivførere, der kører i fast aftalt tur. Arbejde herudover er overarbejde. For deltidsansatte i turnus reduceres arbejdstiden i perioden i overensstemmelse med den aftalte gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. Arbejdstiden beregnes for en periode på ikke mindre end 4 uger, medmindre andet er aftalt. Arbejdstiden for perioden udgør 7,4 timer gange antallet af kalenderdage fratrukket fridage og eventuelle søgnehelligdage. Pauser medregnes, hvis de varer mindre end ½ time, og den ansatte står til rådighed for arbejdsgiveren og ikke må forlade arbejdspladsen. Stk. 4 Når der opstilles nye ture og ny turnus, skal de udarbejdede forslag gives til tillidsrepræsentanterne for de forhandlingsberettigede organisationer. Det samme gælder ændringer, idet disse dog om nødvendigt kan iværksættes straks. Snarest muligt og senest 14 hverdage efter, at forslagene er modtaget, fremsætter tillidsrepræsentanterne eventuelle ønsker fra de ansatte, hvorefter der optages forhandling om forslagene. Hvis der ikke kan opnås enighed om forslagene, forelægges sagen med oplysning om de indtagne standpunkter for banens direktør, der træffer afgørelse efter samråd med pågældende arbejdssted og vedkommende forhandlingsberettigede organisation. 2. Turlister Ture er dagsplan med angivelse af møde- og sluttid og arbejdsopgaver. Turnus er plan over ture og fridage mv. for en periode på ikke under 4 uger (fast tur). Turliste er turnussen for en kalendermåned, hvor der er angiver ferie, afspadsering mv. Stk.1 Turlisten, som udarbejdes for 1 kalendermåned ad gangen, angiver ture, fridøgn, ferie, søgnehelligdagsfrihed, afspadsering, kursus, uddannelse mv.

17 Side 17 Under afholdelse af ferie indregnes ferien i arbejdstiden med det antal timer, der fremgår af turlisten. Turlisten skal være bekendtgjort for de ansatte senest den 25. i måneden forud for dens ikrafttræden. 3. Fridage Ifølge aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, 6, stk. 2, må den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke overstige 48 timer inkl. overarbejde. Gennemsnittet beregnes over en 4 måneders periode, medmindre andet er aftalt. Der gives normalt 2 sammenhængende fridage pr. uge. I de måneder, hvor der forekommer helligdage (Grundlovsdag undtaget) uden for søndage, forhøjes antallet af fridage tilsvarende for de ansatte, der ikke i forvejen altid har fri på disse dage. Der må højst være 10 arbejdsdage mellem fridagene. En fridag skal have en varighed på mindst 40 timer, dog mindst 36 timer, hvis fridagen indeholder et kalenderdøgn. Ved 2 sammenhængende fridage, skal varigheden være mindst 64 timer, dog mindst 56 timer, hvis fridagene indeholder 2 kalenderdøgn. Den ansatte har krav på 26 fridage pr. kvartal. Aftale om afvigelse fra arbejdsmiljølovens regler om fridøgn er hjemlet i beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 324 af 23. maj 2002 om hviletid og fridøgn 20 ff. Den ansatte skal så vidt muligt have mindst 22 fridage på søn- og helligdage i hvert kalenderår. Hvis den ansatte ikke i løbet af kalenderåret får denne helligdagsfrihed, ydes der ham i det følgende ferieår at antal særlige feriedage, således at der for hver mistet helligdagsfrihed til og med 7 fridage ydes ½ feriedag med afrunding opad til hel feriedag, og for hver yderligere mistet helligdagsfrihed ydes 1 feriedag. 4. Inddragelse af fridage Hvis en fridag, som er fastlagt i turnussen eller i turlisten, undtagelsesvis må inddrages, eller den ansatte ikke har fået tildelt det fastsatte antal fridage for kvartalet, ydes erstatningsfridage med tillæg af frihed på 50% af den tjeneste, der blev præsteret på den inddragne fridag. Tillægget afrundes opad til hele timer. Erstatningsfridage skal varsles med mindst 72 timer.

18 Side 18 Hvis der ikke kan afholdes erstatningsfridage inden for den følgende kalendermåned, ydes overarbejdsbetaling, dog mindst for 6 timers tjeneste pr. inddraget fridag. Hvis den mistede fridag var beliggende på en af de 4 påskehelligdage, de 2 pinsehelligdage eller de 2 julehelligdage, og erstatningsfridagen ikke har kunnet afholdes inden for den følgende kalendermåned, ydes kontant vederlag forhøjet med 50%, jf Vederlag for ekstraordinær tilkaldelse Ved tilkald på tjenestedage uden for den arbejdstid, der er fastlagt i arbejdsplanen, ydes et vederlag svarende til overarbejdsbetaling med tillæg af 100% for den første arbejdstime og almindelig overarbejdsbetaling for de følgende arbejdstimer med afrunding opad til nærmeste halve time, dog mindst for 5 timer ved første tilkald og 3 timer for evt. senere tilkald. Ved tilkald på fridage forholdes som efter 5, inddragelse af fridage. 6. Ubekvem arbejdstid (UA) For hver fulde 37 timers tjeneste, der ifølge ordre eller efter turlisten udføres i tiden kl , ydes der 3 timers frihed. I beregningen indgår tillige tjeneste, der udføres i tiden kl som led i tilrettelagt tjeneste, hvoraf mindst halvdelen ligger efter kl. 17. Den indtjente frihed afvikles efterhånden, som den er indtjent, i det omfang det er muligt, ved tildeling af ekstra fridage, jf. 4. UA-tid både optjenes og afvikles under sygefravær. Regnskabet over indtjent frihed opgøres en gang årligt for perioden 1. oktober 30. september og afvikles inden 31. marts året efter opgørelsen. Hvis afvikling ikke har fundet sted, ydes et vederlag for de resterende timer efter satserne for overarbejde på udbetalingstidspunktet. I stedet for at blive afspadseret, kan UA-tid efter lokal aftale afregnes ved at yde et tillæg til timelønnen på 3/37 pr. times arbejde i aften-/natperioden Stk. 4 Optjening af UA-tid gælder alene for ansatte aflønnet under løntrin 49, hvis arbejdstid er kontrollabel. 7. Rejsetid Ved arbejde uden for det faste tjenestested medregnes rejsetiden til og fra det midlertidige arbejdssted som arbejdstid.

19 Side 19 Ved deltagelse i bevilgede/pålagte kurser medregnes rejsetid til og fra det pågældende kursussted i arbejdstiden. 8. Arbejdstid og udgifter ved tjenesterejser/kurser En undervisningsdag på et bevilget kursus medregnes i arbejdstiden med 7,4 time. Der ydes time/dagpenge efter de regler, der gælder for statens tjenestemænd. 9. Rådighedstjeneste Ved rådighedstjeneste i hjemmet medregnes 1/3 af rådighedstjenesten som arbejdstid. Ved rådighedstjeneste på tjenestestedet, medregnes 3/4 af tiden som arbejdstid. Hvis der udføres egentligt arbejde under rådighedstjenesten, medregnes tiden i arbejdstiden. 10. Overarbejde/merarbejde og overarbejds-/merarbejdsbetaling Ansatte aflønnet med kr. (31/ niveau) og derover pr. måned er ikke omfattet af overarbejdsreglerne, medmindre andet er aftalt. Ansatte aflønnet under kr. (31/ niveau) pr. måned er omfattet af overarbejdsreglerne, medmindre deres arbejdstid ikke er kontrollabel, dvs., at den ansatte i vidt omfang selv afgør arbejdstidens placering på ugedage og klokkeslæt. Alle ansatte, der er omfattet af en vagtplan går i tur er omfattet af overarbejdsreglerne. Ansatte omfattet af en flekstidsaftale er i udgangspunktet omfattet af overarbejdsreglerne. Overarbejde er arbejde, der er pålagt fuldtidsansatte aflønnet under kr. (31/ niveau) pr. måned med kontrollabel arbejdstid ud over det gældende arbejdstimetal i turlisten. Stk. 4 Overarbejde afspadseres i den følgende kalendermåned med tillæg af 50%. Overarbejde afspadseres fortrinsvis som hele fridage, der varsles afholdt som erstatningsfridage efter 4. Hvis overarbejdet ikke har kunnet afspadseres inden for dette tidsrum, ydes timeløn + 50%. Timelønnen udregnes som 1/1924 af årsbruttolønnen inkl. fast påregnelige tillæg. Stk. 5 Merarbejde for deltidsansatte er arbejdstid op til den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for fuldtidsansatte og godtgøres med timeløn Arbejde herudover betragtes som overarbejde, som godtgøres efter stk. 4.

20 11. Natpenge O.13 Side 20 For tjeneste i tidsrummet fra kl. 17 til kl. 06 ydes 18,59 kr. (31/ niveau) pr. time (natpenge). For rådighedstjeneste i hjemmet ydes ikke natpenge. Natpengene beregnes pr. påbegyndt halve time. 12. Godtgørelse for tjeneste på lørdage, søn- og helligdage, mandage, Grundlovsdag og juleaftensdag Til ansatte, der efter ordre eller efter godkendt turliste udfører tjeneste på 1. lørdage efter kl søn- og helligdage kl grundlovsdag efter kl juleaftensdag efter kl. 14, ydes pr. time 40,22 kr. (31/ niveau) pr. påbegyndt ½ time (weekend- og helligdagstillæg) Hvis den ansatte arbejder på lørdage før kl. 14 som led i turlisten, hvoraf mindst halvdelen udføres efter kl. 14, ydes weekendtillæg/lørdagstillæg for hele tjenesten. Hvis den ansatte arbejder mandage eller hverdage efter søgnehelligdage inden kl. 06 som led i turlisten, der påbegyndes søndag mv. kl. 24 eller tidligere, ydes der weekendtillæg/mandagstillæg for hele den del af tjenesten, der ligger inden kl. 06. Stk. 4 For rådighedstjeneste i hjemmet ydes ingen godtgørelse. Stk. 5 For det kørende personale beregnes godtgørelserne fra tidspunktet for tjenestens tiltrædelse på hjemstedet til tidspunktet for tjenestens fratrædelse på hjemstedet. Opgørelse af timerne foretages for den enkelte tjenestetur. Under udstationering ydes godtgørelsen for den tid, der medregnes som arbejdstid. I øvrigt betragtes udstationeringsstedet i henseende til beregning af godtgørelsen som hjemstedet. 13. Hviletid og fridøgn Hviletiden mellem to døgns hovedarbejder udgør mindst 11 timer. Hviletiden kan dog undtagelsesvis af hensyn til omskiftning i tjenesten, fx i forbindelse med fridagstildeling, nedsættes til 8 timer. Sådan forkortet hviletid kan bringes i anvendelse én gang om ugen og vil ikke kunne anvendes i direkte tilslutning til tjenester, der påbegyndes og/eller afsluttes i tidsrummet efter kl og før kl

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

Mtale for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbaneme (bane-, lokomotiv-, stations- og togpersonale)

Mtale for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbaneme (bane-, lokomotiv-, stations- og togpersonale) XX/2015 Side 1 Mtale for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbaneme (bane-, lokomotiv-, stations- og togpersonale) KL Dansk Jernbaneforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens omradc... "... "... 3

Læs mere

O.15 38/2015 Side 1. Overenskomst for bane-, lokomotiv-, stationsog togpersonale ved lokalbanerne

O.15 38/2015 Side 1. Overenskomst for bane-, lokomotiv-, stationsog togpersonale ved lokalbanerne Side 1 Overenskomst for bane-, lokomotiv-, stationsog togpersonale ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund Indholdsfortegnelse Side O.15 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PHARMADANMARK AFTALE vedrørende sygehus-/hospitalsapotekere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Overenskomst for ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale. O.13 47/2013 Side 1

Overenskomst for ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale. O.13 47/2013 Side 1 Overenskomst for ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale KL HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Indholdsfortegnelse Side 44.02 Side 2 1. Hvem er omfattet... 3 2 Generelle bestemmelser... 3 3. Supplerende

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Overenskomst for bane-, lokomodv-, stationsog togpersonale ved lokalbanerne

Overenskomst for bane-, lokomodv-, stationsog togpersonale ved lokalbanerne X-.-X/2015 Side 1 Overenskomst for bane-, lokomodv-, stationsog togpersonale ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund Indholdsfortegnelse Side XXj2015 Side 2 Ka.pitel1. Personafgræ~

Læs mere

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

AFTALE om løn- og ansættelsesvilkår for operationsteknikerelever

AFTALE om løn- og ansættelsesvilkår for operationsteknikerelever Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE om løn- og ansættelsesvilkår for operationsteknikerelever ** NYT**= NYT i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. A F T A L E om honorering m.v. af psykologiske konsulenter

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. A F T A L E om honorering m.v. af psykologiske konsulenter Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK PSYKOLOGFORENING A F T A L E om honorering m.v. af psykologiske konsulenter 2008 Side 2 Parterne er enige om, at der for psykologiske konsulenter, det vil

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Indholds fortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning 3 5 1. Hvem

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere O.08 29/2010 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere O.08 29/2010 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

42.05 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for befarent dækspersonale ansat ved kommunale lejrskoleskibe

42.05 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for befarent dækspersonale ansat ved kommunale lejrskoleskibe Side 1 Overenskomst for befarent dækspersonale ansat ved kommunale lejrskoleskibe KL 3F Sømændene Indholdsfortegnelse Side 42.05 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere O.15 2/2016 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere O.15 2/2016 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen. 5.41.35 O.11 45/2011 Side 1

Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen. 5.41.35 O.11 45/2011 Side 1 Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen i Københavns Kommune KL FOA Fag og Arbejde 5.41.35 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 5.41.35 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.02 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere KL FOA - Fag og Arbejde 66.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 66.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere KL FOA - Fag og Arbejde 66.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 66.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...3

Læs mere

51.02 O.11 47/2011 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

51.02 O.11 47/2011 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.02 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte 66.11 Side 1 Side 2 Kapitel 1... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Månedslønnede... 3 2. Personafgrænsning... 3 3.

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer KL Forbundet af Offentligt Ansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

78.01 O.11 34/2011 Side 1. Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere

78.01 O.11 34/2011 Side 1. Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere KL Fagligt Fælles Forbund - 3F FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse 78.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er

Læs mere

Overenskomst for ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale. O.15 38/2015 Side 1

Overenskomst for ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale. O.15 38/2015 Side 1 Overenskomst for ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale KL HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG

REGIONERNES LØNNINGS- OG Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN HK/KOMMUNAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Aftale for ledere og souschefer ved forsorgshjem, krisecentre m.v., der i regionerne drives

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere. 51.01 O.13 51/2013 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere. 51.01 O.13 51/2013 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere KL 51.01 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.01 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Overenskomst for grafisk beskæftiget personale

Overenskomst for grafisk beskæftiget personale Side 1 Overenskomst for grafisk beskæftiget personale KL HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning - månedslønnede og timelønnede

Læs mere

Overenskomst for handicapledsagere. 78.01 O.13 51/2014 Side 1

Overenskomst for handicapledsagere. 78.01 O.13 51/2014 Side 1 Overenskomst for handicapledsagere KL Fagligt Fælles Forbund - 3F FOA - Fag og Arbejde 78.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 78.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning

Læs mere

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE 1. Område... 3 2. Ansættelsesbrev... 3 3. Løn... 3 4. Løndannelsen...

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 JOURNALISTER I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 JOURNALISTER I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST JOURNALISTER I KL Mellem KL og Dansk Journalistforbund pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Protokollat vedrørende fornyelsen af tiltrædelsesoverenskomst

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere. 51.01 O.11 47/2011 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere. 51.01 O.11 47/2011 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere KL 51.01 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.01 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Overenskomst for musikskoleledere

Overenskomst for musikskoleledere Overenskomst for musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) 51.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 51.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen O.08 46/2010 Side 1

Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen O.08 46/2010 Side 1 Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen i Københavns Kommune KL FOA Fag og Arbejde 5.41.35 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 5.41.35 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

52.01 O.13 26/2014 Side 1. Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde

52.01 O.13 26/2014 Side 1. Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Side 1 Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse Side 52.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

52.01 O.11 47/ 2011 Side 1. Overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde

52.01 O.11 47/ 2011 Side 1. Overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Side 1 Overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 52.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

FMM. arbejdstidsregler for musikskolelærere. Informationsmøder om de nye. Materialesamling

FMM. arbejdstidsregler for musikskolelærere. Informationsmøder om de nye. Materialesamling FMM Informationsmøder om de nye arbejdstidsregler for musikskolelærere Materialesamling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Læs mere

5.41.61 6.41.61 O.08 29/2010 Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente,

5.41.61 6.41.61 O.08 29/2010 Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente, Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente, tilsynsførende m.fl. KL Dansk Funktionærforbund Indholdsfortegnelse Side 5.41.61 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

**NYT** pr. dato = Nyt efter overenskomstens ikrafttræden

**NYT** pr. dato = Nyt efter overenskomstens ikrafttræden REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 32.14.1 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANISATION OVERENSKOMST for ernæringsog husholdningsøkonomer **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med

Læs mere

5.40.61 O.15 43/2015 Side 1. Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere i Københavns Kommune

5.40.61 O.15 43/2015 Side 1. Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere i Københavns Kommune Side 1 Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere i Københavns Kommune KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.40.61 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2.

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

72.01 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg

72.01 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg Side 1 Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg KL FOA - Fag og Arbejde Lederum, Social & Sundhedssektoren Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Overenskomst for journalister. 34.01 O.13 23/2014 Side 1

Overenskomst for journalister. 34.01 O.13 23/2014 Side 1 Overenskomst for journalister KL Dansk Journalistforbund 34.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 34.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning Månedslønnede og praktikanter...

Læs mere

Overenskomst for tandlægekonsulenter O.15 27/2016 Side 1

Overenskomst for tandlægekonsulenter O.15 27/2016 Side 1 Overenskomst for tandlægekonsulenter KL Tandlægeforeningen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Ansættelsesbestemmelser... 3 Kapitel 2. Løn-

Læs mere

Overenskomst for pædagogiske konsulenter. 65.11 O.15 7/2016 Side 1

Overenskomst for pædagogiske konsulenter. 65.11 O.15 7/2016 Side 1 Overenskomst for pædagogiske konsulenter KL FOA - Fag og Arbejde 65.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 65.11 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Løn- og ansættelsesforhold...

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner O.15 22/2016 Side 1

Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner O.15 22/2016 Side 1 Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner KL 62.05 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 62.05 Side

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Overenskomst for journalister. 34.01 O.11 44/2012 Side 1

Overenskomst for journalister. 34.01 O.11 44/2012 Side 1 Overenskomst for journalister KL Dansk Journalistforbund 34.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 34.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning Månedslønnede og praktikanter...

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte Side 2 Kapitel 1. Overenskomstens område... 3 1.

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

43.01 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for deltidsbeskæftiget, honorarlønnet brandpersonale ved beredskabet

43.01 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for deltidsbeskæftiget, honorarlønnet brandpersonale ved beredskabet Side 1 Overenskomst for deltidsbeskæftiget, honorarlønnet brandpersonale ved beredskabet KL Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3. Grundhonorar,

Læs mere

Overenskomst for vejledere og undervisere ved beskæftigelsesområdet i Københavns Kommune. 5.30.21 O.15 27/2016 Side 1

Overenskomst for vejledere og undervisere ved beskæftigelsesområdet i Københavns Kommune. 5.30.21 O.15 27/2016 Side 1 Overenskomst for vejledere og undervisere ved beskæftigelsesområdet i Københavns Kommune KL HK/KOMMUNAL 5.30.21 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 5.30.21 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer AMTSRÅDSFORENINGEN 32.14.1 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANISATION OVERENSKOMST for ernæringsog husholdningsøkonomer 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet f.eks. 01-07-2005

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Overenskomst for driftsassistenter i Københavns. 5.40.51 O.15 22/2016 Side 1

Overenskomst for driftsassistenter i Københavns. 5.40.51 O.15 22/2016 Side 1 Overenskomst for driftsassistenter i Københavns Kommune KL 3F København 5.40.51 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 5.40.51 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

O.08 46/2010 Side 1. Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere i Københavns Kommune

O.08 46/2010 Side 1. Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere i Københavns Kommune Side 1 Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere i Københavns Kommune KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.40.61 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2.

Læs mere

35.05.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

35.05.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF SPECIALLÆGER YNGRE LÆGER A F T A L E vedrørende vederlag til læger for undervisnings- og foredragsvirksomhed for personalegrupper ved sygehuse m.v.

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for neurofysiologiassistenter og neurofysiologiassistentelever **NYT**= Nyt i forhold

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og. Kommunernes Landsforening

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og. Kommunernes Landsforening Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Kommunernes Landsforening 2008-2011 Overenskomst for journalister KL Dansk Journalistforbund 34.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 34.01 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Overenskomst for driftsassistenter i Københavns. 5.40.51 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for driftsassistenter i Københavns. 5.40.51 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for driftsassistenter i Københavns Kommune KL 3F København 5.40.51 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 5.40.51 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning

Læs mere

Overenskomst. Journalister i KL

Overenskomst. Journalister i KL Overenskomst Journalister i KL Mellem KL og Dansk Journalistforbund pr. 1. april 2013 Indhold Protokollat vedrørende fornyelsen af tiltrædelsesoverenskomst for ansatte journalister i KL mellem Dansk Journalistforbund

Læs mere

Overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde

Overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Side 1 Overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 52.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.11 47/2011 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.11 47/2011 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere KL 51.11 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.11 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

elever i kommuner eller amter

elever i kommuner eller amter Aftaler om løn- og arbejdsforhold for elever i kommuner eller amter Praktikgrundlaget... 3 Aflønning... 4 Aflønning i skoleperioder... 5 Arbejdstid m.v.... 6 Arbejde i forskudt tid m.v.... 7 Overarbejde...

Læs mere

Kommenteret overenskomst. mellem. Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) Dansk Sygeplejeråd 2012

Kommenteret overenskomst. mellem. Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) Dansk Sygeplejeråd 2012 Kommenteret overenskomst mellem Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) og Dansk Sygeplejeråd 2012 1 Indhold 1 Overenskomstens område... 3 2 Personafgrænsning... 3 3 Ansættelsesbrev... 3 4 Løn...

Læs mere