CVR-nr Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013"

Transkript

1 CVR-nr Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013

2 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter... 3 Indledning... 3 Program... 4 Konklusion... 4 Tilbuddets udviklingsområder... 5 Forhold vedrørende retssikkerhed for brugerne... 5 Visitation... 5 Personfølsomme oplysninger... 6 Klager... 6 Brugerindflydelse... 6 Forhold vedrørende den faglige indsats... 7 Handleplaner/Behandlingsplaner... 7 Magtanvendelser... 7 Medicin... 8 Økonomi... 8 Forhold vedrørende de fysiske rammer... 8 Egnethed... 8 Standard... 9 Forhold vedrørende medarbejderne... 9 Faglige kompetencer... 9 Nye medarbejdere Andet af 11

3 Formalia Dette tilsyn er gennemført på Værestedet 12 eren, Sundquistsgade 12, den 5.april af eksterne konsulenter Vivian Elkjær og Camilla Rask. Ledelsesrepræsentanter Områdeleder, Karin Bentzon Afdelingsleder, Anne-Marie Hansen Medarbejderrepræsentanter En mandlig pædagog (TR) To kvindelige pædagoger Brugerrepræsentanter Fire borgere, mænd To borgere, kvinder Indledning Værestedet 12 eren er et aktivitets- og samværstilbud jf. Lov om Social Service (SEL) 85 og 104. Målgruppen er voksne personer i alderen fra 18 år til 70 år med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Målgruppens udfordringer er udviklingshæmning og sent udvikling i let til moderat grad kombineret med fx syns-, høre- og kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, angst og depression samt spiseforstyrrelse og erhvervet hjerneskade. Alle borgere er bosiddende i Sønderborg kommune. Der er 37 borgere tilknyttet Værestedet 12 eren. I tilknytning til Værestedet 12 eren ydes bostøtte i eget hjem for 70 borgere, hvoraf 35 borgere også er visiteret til værestedet. Bostøtten ydes med udgangspunkt i borgerens individuelle behov og kan leveres op til fire gange ugentligt. Bostøtten nedtrappes i takt med at borgeren bliver i stand til at klare sig selv. Typisk modtager borgerne bostøtte over en fireårig periode, for derefter at leve et mere selvstændigt liv eller modtage en mere indgribende foranstaltning. Organisatorisk er tilbuddet bygget op omkring Værestedet 12 eren, som er åbent mandag og torsdag fra kl , tirsdag og onsdag fra kl Centralt for værestedet er madklubben, hvor borgere mod betaling spiser fælles aftensmad på værestedets åbningsdage. Der er tillige en kaffeklub mandag og torsdag fra kl samt tilbud om at benytte sig af værestedets øvrige aktivitetsrum, hvor der kan spilles pool, bordfodbold, wii eller laves kreative ting. Der afholdes højtidsbestemte arrangementer, såsom julefrokost, påskefrokost, sommerfest og gallafest, ligesom brugergruppen tilskyndes til at deltage i eksterne aktiviteter, såsom fittness og zumba. 3 af 11

4 Værestedet og bostøtten ledes af en afdelingsleder, og der er syv medarbejdere tilknyttet. Grundlaget for tilsynets gennemførelse er aftalt med Sønderborg Kommune og beskrevet i en tilhørende tilsynsmanual. Forinden tilsynsbesøget har tilbuddet fremsendt forberedende materiale bestående af en udskrift af Tilbudsportalen, procedurebeskrivelse for registrering og indberetning af magtanvendelse, Sønderborg Kommunes retningslinjer for håndtering af medicin, og to anonymiserede delhandleplaner. Endvidere en medarbejderoversigt samt en sygefraværsoversigt. Tilbuddet har ikke vedlagt kopi af indberettede magtanvendelser, da der ikke er forekommet magtanvendelser i perioden 1.januar 2012 til datoen for fremsendelse af materiale til tilsynet.tilsynet har foruden ovennævnte materiale desuden forberedt sig gennem tilgængeligt materiale på hjemmesiden samt kommunens gældende kvalitetsstandard for området. Tilsynsbesøget er gennemført anmeldt og er et udtryk for det øjebliks billede, som er tilgængelig på tidspunktet for tilsynets gennemførelse. I tilsynet er der lagt vægt på kontrol og brugerrelaterede forhold. Det eksterne tilsyn refererer til Sønderborg Kommune, som er tilsynsmyndigheden. Program Tilsynet blev gennemført i tidsrummet kl til kl Efter en kort præsentation og planlægning af tilsynsbesøget fik konsulenterne en rundvisning i tilbuddet. Undervejs hilste konsulenterne på de tilstedeværende og fik fremvist værestedets faciliteter. Herefter blev der gennemført dialogbaseret interview med deltagerne hver for sig i grupper. Til sidst blev tilsynsbesøget afrundet sammen med ledelsen. Konklusion Tilsynets konklusion i forhold til brugeroplevet kvalitet, medarbejderoplevet kvalitet og tilsynets oplevelse af faglig kvalitet. Det er tilsynets overordnede konklusion, at Værestedet 12 eren har fokus på at give borgerne et varieret og attraktivt aktivitets-, samværs- og bostøttetilbud, som tilrettelægges i overensstemmelse med borgernes nedsatte og differentierede psykosociale funktionsniveau. Tilgangen til borgerne er anerkendende og inddragende, og borgerne støttes i at udvikle en selvstændig livsførelse med et, for borgeren, meningsfuldt livsindhold. Den brugeroplevede kvalitet understøttes af en stabil og tværfaglig medarbejdergruppe, hvor et stort engagement, intern vidensdeling og samarbejde praktiseres med det formål at kvalificere opgaveløsningen til gavn for en kontinuerlig udvikling og tilpasning af de tilbud, som borgerne modtager og efterspørger. Det er tilsynets vurdering, at der et relevant fokus på tilrettelæggelsen af en individualiseret indsats med mål og delmål som opstilles sammen med den enkelte borger samt gruppeaktiviteter, som modsvarer målgruppens psykosociale funktionsniveauer. Det er tillige tilsynets vurdering at ledelsen og medarbejdere gør en indsats for løbende at understøtte en organisering af indsatsen, som på den ene side tilgodeser borgernes behov og ønsker, og på den anden side stiller krav til at borgerne udvikler kompetencer og mestringsstrategier, som gør dem mere selvhjulpne i eget liv. 4 af 11

5 Tilbuddets udviklingsområder Tilsynets opsummering af punkter til behandling, hvor Skal er udtryk for forhold, som er uacceptable, og som skal bringes i orden, eventuelt i samarbejde med forvaltningen eller tilsynsmyndigheden. Anbefalinger er udtryk for tilsynets vurdering i et forhold, som skal overvejes, men ikke nødvendigvis følges. Tilsynet finder, at myndighedens overordnede handleplan jf. SEL 141 skal efterspørges systematisk på samtlige borgere, som modtager både et 104 og 85 tilbud. Dette med henvisning til varetagelsen af beboernes retssikkerhed og dokumentation af samtykke. Oplysninger på Tilbudsportalen skal opdateres. Værestedet anbefales at formulere en pjece eller sikre åbenhed via egen hjemmeside, så potentielle borgere og samarbejdsparter kan opnå indsigt i værestedets ydelser og organisering. Tilbuddet kan med fordel udvikle en mere systematiseret tilgang til introduktion af nye medarbejdere, herunder at nye medarbejdere kvitterer for at have læst regelgrundlaget for magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. En systematisk introduktion af nye medarbejdere til tilbuddets værdier og metodiske tilgange vil ligeledes understøtte grundlaget for en koordineret opgaveløsning og vidensdeling. Forhold vedrørende retssikkerhed for brugerne Visitation Tilsynet har fokus på håndtering af ind- og udvisitering. Herunder brugerinddragelse og samtykke fra den involverede Borgere henvender sig enten direkte til Værestedet eller til Sønderborg Kommune forud for en visitation til tilbuddet. Alternativ oplyser Sønderborg Kommune om muligheden for visitation til værestedet. Såfremt borgeren henvender sig direkte til værestedet tilbydes de en rundvisning og henvises derefter til kommunen. Visitationen foretages herefter centralt af visitationsudvalget i myndighedsafdelingen i Sønderborg Kommune og forudsætter som udgangspunkt både en visitation til 85 bostøtte og 104 aktivitet og samvær. Kun 2 ud af 37 borgere er alene visiteret til 104 tilbuddet. Ledelsen oplyser, at borgerens samtykke er en forudsætning for, at visitationen igangsættes. Aktuelt er Sønderborg kommune i gang med at implementere en ny visitationsprocedure og et nyt elektronisk journalsystem, således at samtlige borgere, som visiteres til tilbuddet udredes med udgangspunkt i ISU+. Det oplyses, at alle borgere har en funktionsudredning, hvorimod det udelukkende er nyvisiterede borgere, som har en 141 plan. Det er myndigheden som fremsender visitationsafgørelse inklusiv klagevejledning til borgeren. Det er tilsynets vurdering af visitation sker i overensstemmelse med borgernes retssikkerhed. 5 af 11

6 Personfølsomme oplysninger Tilsynet har fokus på opbevaring og håndtering af personfølsomme oplysninger i henhold til blandt andet persondataloven. Personlige og relevante oplysninger omkring borgerne føres i en elektronisk journal. Printede dokumenter med personfølsomme oplysninger opbevares i mapper i aflåst arkivskab på medarbejderkontoret. Det er tilsynets vurdering, at håndteringen af personfølsomme oplysninger sker i overensstemmelse med persondataloven. Klager Tilsynet har fokus på brugernes klageadgang. Endvidere hvordan klagesager håndteres. Med bevillingsskrivelsen følger en klagevejledning fra borgerens handlekommune. Det fremgår ligeledes af lokal vejledning for Værestedet 12 eren, at både pårørende og borgere kan klage til afdelingslederen eller områdelederen, hvis medarbejdere har truffet en afgørelse eller behandlet vedkommende på en måde, som pågældende ikke er tilfreds med. Områdelederen/afdelingslederens svar kan påklages via borgerens sagsbehandler til Sønderborg Kommune, Social og Handicap. Klagevejledningen hænger synligt fremme i fællesarealerne på Værestedet 12 eren. Aktuelt verserer der ingen klagesager. Tilsynet er i øvrigt bekendt at Sønderborg Kommune er i gang med at formulere en generel procedure for klagebehandling med henblik på at understøtte en faglig og korrekt behandling af klager, en gennemskuelig klagesagsbehandling og en facilitering af læring af klager i organisationen. Tilsynet bifalder dette tiltag, som understøtter en systematisk og formaliseret klagevejledning, som signalerer åbenhed og imødekommenhed til gavn for samarbejdet med den enkelte borger. Brugerindflydelse Tilsynet har fokus på muligheden for fælles brugerinddragelse gennem eksempelvis brugerråd eller pårørenderåd Der afholdes månedlige bestyrelsesmøder, som modsvarer brugerrrådsmøder. Bestyrelsen udgøres af en formand, en næstformand samt to bestyrelsesrepræsentanter og tilhørende suppleanter, som alle er brugere af Værestedet 12 eren. Der er tillige en medarbejderrepræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsen arbejder med udgangspunkt i en dagsorden og der skrives et mødereferat, som er tilgængeligt for samtlige brugere af tilbuddet. Bestyrelsesmøderne udgør ifølge de borgere, som tilsynet talte med, en slags forberedende møde til det borgermøde, som afholdes i umiddelbart forlængelse af de månedlige bestyrelsesmøder. På borgermøde drøftes fx emner til aktiviteter ud af huset, fælles sodavandskasse samt fællesarrangementer. Der afholdes kampvalg til bestyrelsen. En bestyrelsespost beskrives af borgerne som værende attraktiv, da positionen åbner mulighed for at gøre sin indflydelse gældende. Ledelse og medarbejdere oplyser samstemmende at brugernes mulighed for at øve indflydelse anses som en væsentlig del af tilbuddets ønske om at understøtte borgernes selvstændighed og demokratiske rettigheder. 6 af 11

7 Tilsynet finder at tilbuddet på tilfredsstillende vis understøtter borgerens mulighed for fælles inddragelse, og bidrager til brugernes forståelse af demokrati. Forhold vedrørende den faglige indsats Handleplaner/Behandlingsplaner Tilsynet har fokus på samspillet mellem myndighedens 141-handleplan og den pædagogiske handleplan/behandlingsplanen for indsatsen. Endvidere fokus på omsætningen af mål og delmål i indsatsen samt på dokumentation. Herudover på den individuelle brugerinddragelse, mulighed for indflydelse på eget liv. Ledelsen og medarbejdere oplyser,at der ikke konsekvent foreligger en overordnet handleplan jf. SEL 141 for alle borger. Der er igangsat en proces, hvor alle beboere har gennemgået en funktionsudredning efter ISU+. Efterfølgende er det hensigten, at myndigheden udarbejder den overordnede handleplan og fremsender denne til borgerne. Som nævnt vil myndighedens handleplan fremadrettet fremgå i det nye elektroniske journalsystem CSC og indgå i forbindelse med visitationen. Af hensyn til Værestedet 12 erens ansvar overfor borgerne vurderer tilsynet, at handleplanen skal efterspørges konsekvent, også for de borgere, som ikke er nyligt visiteret. Tilsynet har forud for tilsynsbesøget modtaget to eksempler på delhandleplaner for to borgere. Delhandleplanerne er struktureret og opbygget forskelligt og indeholder både overordnede mål og delmål, som er brudt ned i arbejdsopgaver for henholdsvis borgeren og medarbejderne samt evaluering. Delhandleplaners udformning tilrettelægges forskelligt med udgangspunkt i den enkelte borgers læringsstil. Hver borger har tilknyttet en kontaktperson samt en række sekundære kontaktpersoner, som træder til ved primær kontaktpersonens fravær. Primær kontaktpersonen er ansvarlig for at udforme, revidere og evaluere delhandleplanen. Borgerne inddrages i udformning af målene i delhandleplanen, som også drøftes løbende på personalemøderne, og er med til at sikre at delhandleplaner er retningsgivende og reelt styrende for den praksis, der udfolder sig omkring den enkelte borger. Borgerne tilkendegav at de finder samarbejdet med deres kontaktpersoner tilfredsstillende og at de bliver inddraget i opstilling af mål for indsatsen. Flere af borgerne kunne give konkrete eksempler på mål og delmål, som de aktuelt arbejder ud fra. Nogle borgere efterspurgte muligheden for at deltage i flere fællesaktiviteter og at værestedet har åbent i weekenden. Det fremlagte var kendt af ledelsen, som tager efterspørgslen alvorlig. Magtanvendelser Tilsynet har fokus på antal og art, medarbejdernes kendskab til lovgivningen og retningslinjer. Herudover retningslinjer for og tilgange til konflikthåndtering og forebyggelse. Brugerinddragelse på individ- og fællesniveau. Der har ikke været nogen magtanvendelser i henhold til SEL 125, 126, 127 eller 128 i perioden 1. januar 2012 og til datoen for tilsynets gennemførelse. Der er ingen borgere som udviser en udadrettet adfærd eller som ikke ønsker at samarbejde eller ikke frivilligt indgår i aktiviteter. Der lægges vægt på en inddragende, anerkendende og konfliktnedtrappende tilgang til borgergruppen, ligesom borgere, som måtte finde sig bedre tilpas i mindre (spise)grupper, har mulighed for at få deres ønsker imødekommet. 7 af 11

8 Medarbejderne kan redegøre for reglerne for magtanvendelse og er bekendt med Sønderborg kommunes procedureskrivelse for registrering og indberetning af magtanvendelse. Medicin Tilsynet har fokus på retningslinjer i henhold til gældende vejledning fra Sundhedsstyrelsen, opbevaring og administration i forhold til medicin. Endvidere på forebyggelse af utilsigtede hændelser. Der foregår ingen medicinhåndtering hverken i forbindelse med værestedet eller bostøttefunktionen. Medicinhåndteringen forestås af hjemmeplejen ( SEL 83). Ifølge medarbejderne og ledelsen fungerer dette samarbejde tilfredsstillende og bostøtte medarbejderne rapporterer observationer til hjemmeplejen, fx hvis der iagttages markante ændringer i brugerens adfærd eller hvis det registreres, at brugerne ikke indtager deres medicin. Både medarbejdere og ledelse er bekendt med Sønderborgs Kommunes instruks for korrekt håndtering af medicin samt Sundhedsstyrelsen pjece om korrekt håndtering af medicin. Økonomi Borgerne har mulighed for at indgå en frivillig administrationsaftale, som omfatter alle borgerens konti i bank eller sparekasse, med undtagelse af den konto borgeren har hævekort til. Kontierne administreres i et samarbejde mellem borger og dennes kontaktperson. Kontaktpersonen er ansvarlig for administrationen i henhold til Sønderborg Kommunes regnskabsregulativ. Administrationsaftalen underskrives af borger, kontaktperson og afdelingsleder. Borgernes NEMID opbevares efter individuelle aftaler i det aflåste arkivskab på medarbejderkontoret. Efterfølgende tilsynsbesøget har tilbuddet justeret administrationsaftalen, således at det tydeligt fremgår, at opbevaring af NEMID sker med borgerens samtykke. Medarbejderne tilkendegav, at de ville foretrække, et der blev oprettet et medarbejdr- ID, frem for at medarbejderne skulle anvende borgernes eget NEMID. Tilsynet anbefaler at tilbuddet overvejer om medarbejderne i stedet for en fuldmagt til at anvende Borgerens Nem ID ansøger borgerne og dennes bank eller sparekasse om en medarbejdersignatur i Nem ID. Forhold vedrørende de fysiske rammer Egnethed Tilsynet har fokus på de fysiske rammers egnethed i forhold til målgruppen. Værestedet 12 eren ligger centralt placeret i Sønderborg by i tilknytning til en bygningsmasse, hvor 16 brugere af værestedet og bostøtten har selvstændige lejligheder. Sønderborg Kommune råder over 26 boliger til borgere med særlige behov i de omkringliggende boligblokke. 8 af 11

9 Værestedet råder over et stort fællesrum, som tillige udgør spiseplads for ca. 20 borgere. I tilknytning til fællesrummet er en mindre stue med sofa og spiseplads til seks borgere samt endnu et mindre rum, som udgør spiseplads for ca. seks til ti borgere. I tilknytning til fællesrummet og de øvrige lokaler er der adgang til et køkken, hvor maden til madklubben, som tæller 35 personer, forberedes. Medlemmerne af madklubben er tilmeldt forskellige ugedag, og gennemsnitligt tilberedes der mad til cirka 25 personer af gangen, hvilket svarer til køkkenets faciliteter. Køkkenet udgøres af en lang bordplade, flere køleskabe og en mindre bordplade med et komfur med fem kogeplader. Foruden et fælles medarbejderkontor og afdelingslederkontor, som ligger i åben forbindelse til fællesarealerne er der adgang til to aktivitetsrum. I det ene er der adgang til pool, bordfodbold, WII samt sofagruppe. I det andet aktivitetsrum er der mulighed for at lave kreative sysler med udgangspunkt i borgerne egne ønsker og interesser. I dette aktivitetsrum er der tillige et stort bord, som kan bruges til mødevirksomhed, herunder opstartsmøder, statusmøder og beboersamtaler. For nylig er der blevet monteret lydisolerende lofter i fællesrummet og i aktivitetsrummet for pool, bordfodbold og WII, hvilke ifølge medarbejderne har modvirket lyd og støjgener samt fremmet trivslen for både borgere og medarbejdere. Udenfor Værestedets åbningstid udlånes lokalerne til en frivillige organisation Unge for ligeværd. Generelt er det tilsynets vurdering, at de fysiske rammer er egnet til målgruppen og opgaveløsningen. Køkkenets nuværende indretning og størrelse stiller store krav til tilberedningen af maden og vanskeliggør muligheden for at inddrage flere interesserede borgere i madlavningen. Standard Tilsynet har fokus på rengøring og hygiejneforhold i fællesområder samt på brugerindflydelse i forhold hertil på fællesniveau. Værestedet fremstod ryddeligt og med ordnede forhold i samtlige aktivitetsrum på tilsynsdagen. Køkkenet, hvor der fremstilles mad, fremstod tillige rengjort og med synlig intern kvalitetskontrol i henhold til fødevarestyrelsens retningslinjer. Faciliteterne rengøres af husassistenten. Forhold vedrørende medarbejderne Faglige kompetencer Tilsynet har fokus på antal og medarbejdernes faglige sammensætning og kompetenceområder sammenholdt med brugernes behov, herunder brugen af vikarer. Medarbejdergruppen er sammensat af seks pædagoger og en social og sundhedsassistent. Aktuelt er en medarbejder på barsel, og der er ansat en husassistent i barselsvikariatet. Afdelingslederen, som er pædagog, er tillige leder af et andet tilbud inden for voksen handicapområdet i Sønderborg kommune. Der er et lavt personaleflow i medarbejdergruppen. 9 af 11

10 Det er kendetegnede for medarbejdergruppen, at kompetencerne udvikles i takt med borgernes behov, ønsker og særlige funktionsnedsættelser. For eksempel er nogle medarbejdere uddannet i tegn til tale, mens andre i NLP (Neurolingvistisk programmering) eller senhjerneskade. En medarbejder gennemfører aktuelt en socialpsykiatrisk grunduddannelse. Samtlige medarbejdere har gennemført et kursus i Kollegial supervision samt deltaget i et fælles tværgående uddannelsesforløb i Sønderborg Kommune: MERK (Menneske, Relation, Kultur), hvor fokus har været på borgerinddragelse på alle niveauer uanset udviklingsalder. Der afholdes kontinuerligt fælles pædagogiske temadage. Hver fredag yder medarbejdergruppen intern kollegial supervision overfor hinanden. Ifølge medarbejdergruppen understøtter supervisionsformen en koordineret opgaveløsning og struktureret vidensdeling. Majoriteten af medarbejderne har under seks sygedage om året. Det lave sygefravær forklares af medarbejdergruppen med stor fleksibilitet i opgaveløsningen, uddelegering af ansvar, indflydelse på tilrettelæggelse af opgaverne samt en tilgængelig ledelse. Der forekommer ikke trusler eller vold mod medarbejderne, og der er generelt en holdning til at tilgangen til borgergruppen skal være præget af en anerkendende, inddragende og konfliktnedtrappende kommunikationsform. De styrende værdier for tilbuddet er synlige i fælleslokalerne og i indgangspartiet. Medarbejderne og ledelsen tilkendegiver at de forsøger at understøtte mangfoldighed og tillade at uenighed eksisterer internt i brugergruppen. Medarbejderne lægger vægt på at agere som rollemodeller for brugergruppen ved at gå foran og vise, hvordan samtaler, som er funderet på uenighed, kan håndteres på virksomme måder, som understøtter konstruktive og anerkendende omgangsformer fremadrettet. Nye medarbejdere Tilsynet har fokus på hvordan nye medarbejdere introduceres til indsatsen og brugerne som helhed. Nye medarbejdere introduceres til arbejdet og borgerne af afdelingslederen gennem individuelle tilrettelagte introduktionsforløb. Medarbejderne fremhæver at det kunne være gavnligt at have en checkliste i forbíndelse med nyansættelse, således det sikres at alle forhold relevante for arbejdet samt uskrevne ting tilgodeses ved introduktion af nye medarbejdere. Tilsynet anbefaler i den forbindelse, at nye medarbejdere kvitterer for at have læst regelgrundlaget for magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, herunder Sønderborg Kommunes procedureskrivelse for registrering og indberetning af magtanvendelse samt gældende instruks for korrekt håndtering af medicin for Sønderborg kommune. Andet Stemninger og observationer på stedet. Kontrol af indhold på Tilbudsportalen. Oplysninger på Tilbudsportalen er ikke i overensstemmelse med de faktiske forhold og skal opdateres. Værestedet 12 erens hjemmeside er meget sparsom, hvilket besværliggør muligheden for at opnå nuanceret indsigt i tilbuddets ydelser og organisering. Tilsynet bifalder udvikling af hjemmeside og anbefaler, at værestedet formulerer en 10 af 11

11 pjece til borgere og nære samarbejdsparter for at fremme samme formål, nemlig synlighed og gennemsigtighed i værestedets indhold og ydelser. Tilsynet observerede samspillet internt i brugergruppen og mellem medarbejderne og brugerne under det fælles interview med brugerne, hvilket efterlod et indtryk af en imødekommende, venlig, humoristisk og omsorgsfuld omgangstone parterne imellem. 11 af 11

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

At klare sig selv, men ikke alene.

At klare sig selv, men ikke alene. PLATANGÅRDENS UNGDOMSCENTER At klare sig selv, men ikke alene. Evaluering af Platangårdens Støtteboliger Udarbejdet af Uwe Schmacke 2012 P R Æ S T E G Å R D S V E J 8, 4 7 6 0 V O R D I N G B O R G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Selv- og medbestemmelse

Selv- og medbestemmelse Et udviklingsprojekt i SpecialUndervisningsNetværket 2013 Afsluttende rapport 1 1. Resumé Medborgerskab og selv- og medbestemmelse handler om at være en del af samfundet. For at kunne udøve medborgerskab

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde

Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde Motion og Afslapning i Vand kun for Kvinder som case Fredericia Kommune Anita Ulrich Syddansk Universitet Forskningsenheden for

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012 Foto: Jørgen Diswal Nogle er mere syge end andre Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark September 2012 Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Anette Hansen

Læs mere