Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse"

Transkript

1 Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Af ph.d. Ole Henrik Hansen, Aarhus Universitet Resumé Undersøgelsens mål var at besvare følgende spørgsmål: Spørgsmålet er om ikke dagplejen, med en enkelt voksen, der arbejder med et mindre antal børn, har mulighed for et varieret interaktionsmønster og en anerkendende dialogform. Altså, at dagplejens rammer og daglige iscenesættelse, giver gode muligheder for et rigt og varieret interaktionsmønster, der dels fremmer barnets fornemmelse af Selv og dels etablerer læring i etablerede udviklingszoner? Svaret i rapporten er: I dagplejehjemmene er svaret på afhandlingens antagelse jf. feltnoterne, at på den ene side formår de fleste dagplejere at skabe nærhed og relevante zoner af fælles opmærksomhed, og at disse opnår et tæt og varieret interaktionsmønster, samt at dagplejerne i dagplejehjemmene formår at planlægge læringsbærende udviklingszoner med anerkendende interaktionsmønstre. I den forstand synes feltnoterne at vise, at dagplejens konstruktion er god, dog med den tilføjelse, at to eller tre børn er mere hensigtsmæssigt end fire og fem. På den anden side, ser det ud som om, at der er dagplejere, der overser børnene eller fejlbedømmer børns funktionsniveau og intentionalitet, på trods af settingen. Svaret er i legestuernes praksis på baggrund af denne undersøgelse, at på den ene side ses et tæt og varieret interaktionsmønster, samt at dagplejerne i legestuerne formår at planlægge læringsbærende udviklingszoner med anerkendende interaktionsmønstre. På den anden side, er der en tendens til, at dagplejerne overser børnene og retter deres opmærksomhed mod hinanden. Der vil med andre ord være behov for, at dagplejepædagogerne i højere grad deltager i planlægningen og rollefordelingen af dagplejerne i legestuerne. Endelig vil det givet være en løsning at sikre bedre pædagogisk og didaktisk uddannelse af dagplejerne. Svaret på afhandlingens antagelse jf. den statistiske analyse, er, at børnegruppens størrelse betyder noget, men ikke alt, det varierede interaktionsmønster er mere varieret for de ældste børn, ligesom det er mest varieret hos de yngre dagplejere. Dagplejens rammer og iscenesættelse kan ikke i sig selv konkluderes at være betydningsfuld. Der er andre elementer, der viser sig betydningsfulde, blandt andet dagplejerens alder og 1

2 hendes tilgang til relationerne med børnene, hendes evne til at være opmærksom og nærværende, hendes viden om de mindste børns intersubjektivitet. Men det er også nødvendigt at opveje normeringer med dagplejerens kompetencer og børnegruppens sammensætning. Desuden synes der at være behov for et skærpet tilsyn, der vil kunne fange uheldige interaktionsformer og uegnede dagplejere. Det munder ud i følgende anbefalinger: 1. Pædagogisk og didaktisk uddannelse af dagplejere vil være en fordel. 2. Screening af dagplejere, så der kan findes dagplejere, der må formodes at løse opgaven i forhold undersøgelsens teoretiske præmisser. 3. Et udbygget tilsyn med dagplejerne, således at tilsynet i højere grad kan opfange de mindre gode dagplejere. Det betyder, at man må forholde sig kritisk til det nuværende tilsyn. 4. Der vil være behov for, at dagplejepædagogerne i højere grad deltager i planlægningen og rollefordelingen af dagplejerne i legestuerne. Undersøgelsens øvrige konklusioner Nogle dagplejere kunne leve op til de teoretiske idealer, andre syntes at have svært ved dette. De ældre børn synes forfordelt fremfor de yngste. De ældre børn fik interaktioner, der både rummede længere varighed, flere dialogskift, flere åbne interaktioner og flere vokseninitierede interaktioner. De yngre børn fik omvendt udover færre interaktioner også færre dialogskift, kortere interaktionsvarighed, færre åbne interaktioner og færre vokseninitierede interaktioner. Samtidig ser det ud som om, at de yngre dagplejere løser opgaven bedre end de ældre dagplejere. Dagplejere i undersøgelsen, der havde en uddannelse, havde flere åbne interaktioner. Det ser også ud som om, at det kan være en fordel at være færre børn tre synes at være en god normering. Det er væsentligt at fremhæve, at der er mange positive citater i undersøgelsen, og mange positive beskrivelser af dagplejernes interaktioner med børnene, og det generelle billede af dagplejerne er kærlige, rolige og trygge rammer, der også formår at udfordre børnene med relevant læringsindhold, og disse er i overvægt fremfor de mindre positive. Men citater i en 2

3 sådan undersøgelse kan ikke gøres numerisk op. Den påpeger blot forskellene på den ene side og på den anden side. Men det er vigtigt at understrege, at der er overvægt af de positive. I dagplejehjemmene På den ene side, er der dagplejere, der er gode til at skabe situationer, der synes at bidrage positivt til barnets selvudvikling. De formår at skabe nærhed og relevante zoner af fælles opmærksomhed, og opnår et tæt og varieret interaktionsmønster med børnene. Dagplejerne formår at planlægge læringsbærende udviklingszoner med anerkendende interaktionsmønstre. På den anden side, ser det ud som om, at der er dagplejere, der laver benspænd i situationer, der kunne bidrage positivt til barnets selvudvikling. De overser børnene eller fejlbedømmer børns funktionsniveau og intentionalitet. Nogle dagplejere synes at mangle faglige eller personlige kompetencer, eller begge dele. Forskel på kvalitet af det pædagogiske indhold og de relationelle zoner, der etableres for børnene, gør, at dagplejen som tilbud generelt kan komme til at lide under, at enkelte dagplejere kan fremtræde som uegnede, men får lov til at fortsætte deres praksis. Andre fremstår som dagplejere, der formår at skabe kærlige, rolige og trygge rammer, der også formår at udfordre børnene med et relevant læringsindhold. I lyset af disse forskelle, synes det relevant at se på ansættelseskriterier, tilsyn og uddannelse. I legestuerne På den ene side, er der både en fysisk og psykisk omsorg, der synes at møde børnenes behov. Dagplejerne synes at indgå positivt som tilknytningsreferencer i børnenes tilknytningshierarkier. Dagplejerne i legestuerne fremstår både opmærksomme og lydhør, de er rolige og formår at aflæse og respondere børnenes emotionelle intentioner samt den svære kunst, det er at få børnene til at føle sig godt tilpas. Dagplejerne er i nogen grad i stand til at bedømme børnenes funktionsniveau og etablere zoner af nærmeste udvikling. I den forstand medvirker dagplejernes praksis positivt til børnenes generelle udvikling. Der ses et tæt og varieret interaktionsmønster, samt at dagplejerne i legestuerne formår at planlægge læringsbærende udviklingszoner med anerkendende interaktionsmønstre. På den anden side, tilrettelægger dagplejerne ikke legestuedagens indhold forud for legestuedagen. Der er dagplejere der i observationerne taler privat imens de er sammen med 3

4 børnene, som bevirker, at dagplejernes fokus flyttes fra barnet til dagplejernes indbyrdes samspil og relationer. Der er derved en risiko for, at dagplejerne ikke får aflæst og afkodet de steder, hvor børnene behøver omsorg, støtte eller vejledning. I nogen grad kan dette bevirke, at enkelte børn ikke får den nødvendige støtte og vejledning. Om undersøgelsen Rapportens teoretiske præmisser 1. Barnet lærer og udvikler sig i samspil med andre 2. Dette sker i zoner af fælles opmærksomhed 3. Dagplejeren skal kunne fange barnets emotionelle intention 4. Tryg tilknytning fordrer: Lydhørhed. Accept. Samarbejde og Psykisk tilgængelighed 5. Dagplejeren skal kunne etablere affektiv afstemning med barnet 6. Dagplejeren skal kunne etablere fysisk nærhed og tryghed, som oplevelser skabt i fællesskab 7. Dagplejerens opmærksomme tilstedeværelse og fokus på barnets kropslige udtryk er forudsætninger for barnets positive læring og udvikling 8. Omsorgsfulde interaktionsformer og relationer mellem voksen og barn fører til intersubjektivitet 9. Barnet skal ses som et subjekt i zoner af intimitet 10. Barnet udvikler sig i zoner af nærmeste udvikling. Disse ti præmisser kan opsummeres i Den taktfulde omsorgsgiver der er: Sensitiv, intuitiv, engageret og empatisk. Hun forstår barnets perspektiv og dets intentioner på barnets betingelser, begriber konteksten og agerer intuitivt på en sådan måde, at barnet føler sig udfordret. Den taktfulde omsorgsgiver åbner barnet for kulturen. Metodevalg Observationsundersøgelsen er foretaget i dagplejehjem og legestuer i seks forskellige kommuner i landet: København, Lyngby Taarbæk, Odsherred, Faaborg-Midtfyn, Aalborg og Hjørring. 4

5 Undersøgelsen har to elementer: 1. En etnografisk beskrivelse, hvor dagplejens pædagogiske valg gennem dagen er noteret i feltnoter af en ikke deltagende observatør. Disse data fortæller om dagplejerens ageren i forhold til børnene sammenholdt med et læringstema, fx dagplejerens evne til at opbygge udviklingszoner eller dagplejerens evne til at opbygge barnets Selv. 2. Fokuserede observationer og registreringer af interaktionsmønstre, hvor 130 børns interaktionsmønstre er blevet registreret fra barnet ankom i dagplejen til det blev hentet. Her blev der registreret antal dialogskift, varighed af dialog og om den var vokseninitieret. Disse registreringer blev sammenholdt med dagplejerens alder, uddannelsesniveau, anciennitet, barnets køn og antal børn i dagplejen m.m. Forbehold Resultater og konklusioner fra undersøgelsen skal anvendes med følgende forbehold: i. Dels er der i undersøgelsen flere observatører, der har undersøgt forskellige dagplejer. Det betyder, at det grundlæggende ikke er muligt at opnå fuldstændig ensartethed i observationerne. ii. iii. Desuden er undersøgelsen foretaget i en begrænset antal dagplejer og undersøgelsen kan derfor ikke generaliseres eller på anden vis gøres til genstand for generelle udtalelser om dagplejen. Undersøgelsen kan alene udtale sig om de dagplejere, der er undersøgt på de pågældende dage, hvor observatørerne var til stede. Denne undersøgelse og denne rapport kan ikke sige noget om forhold i de danske vuggestuer. Det er alene undersøgelse om forhold i dagplejen. Rapportens konklusioner kan dog i nogen grad bruges til sammenligninger med konklusioner fra tilsvarende undersøgelser i vuggestuerne og dagplejerne i denne undersøgelse. Dagplejerne i denne rapport klarer sig generelt godt i forhold til den tilsvarende undersøgelse i vuggestuen (Hansen, 2013), men de to undersøgelser kan ikke umiddelbart sammenlignes, da de er foretaget på lidt forskellige præmisser. 5

pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner

pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner Grethe Kragh-Müller Charlotte Ringsmose pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner En rapport om børns trivsel, læring og udvikling i store og små daginstitutioner au AARHUS UNIVERSITET Grethe

Læs mere

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Sprogvurdering. Hvorfor sprogvurderer man børn? Sprogvurdering - Sprogpakken.dk

Sprogvurdering. Hvorfor sprogvurderer man børn? Sprogvurdering - Sprogpakken.dk Sprogvurdering Risikofaktorer, Typer af sprogvurdering, Socialministeriets sprogvurderingsmateriale Hvorfor sprogvurderer man børn? Pædagoger har altid interesseret sig for børns sprog og børns sproglige

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud Målgrupperapport

Læs mere

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø - fra ideologisk projekt til meningsfuld pædagogisk praksis Indledning..... 2 Problemformulering 4 Metode:... 4 Teori.. 4 Definition af inklusion.

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum, Aarhus Gentofte, www.udviklingsforum.dk TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum juni 2013 Eftertryk er tilladt

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Rødt kort til leg. af Birgitte Barkholt. Birgitte Barkholt er kandidat i almen pædagogik fra Danmarks Pædagogiske Universitet.

Rødt kort til leg. af Birgitte Barkholt. Birgitte Barkholt er kandidat i almen pædagogik fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Rødt kort til leg af Birgitte Barkholt Birgitte Barkholt er kandidat i almen pædagogik fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Følgende er en opsummering af hendes speciale om heldagsskolens konsekvenser

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

Evaluering. Fælles fagligt fundament: N y e B r il er l. I det pædagogiske arbejde. Mariagerfjord Kommune, UCN, Legetek.dk

Evaluering. Fælles fagligt fundament: N y e B r il er l. I det pædagogiske arbejde. Mariagerfjord Kommune, UCN, Legetek.dk Evaluering Fælles fagligt fundament: N y e B r il er l I det pædagogiske arbejde Mariagerfjord Kommune, UCN, Legetek.dk Rapporten er udarbejdet af: Gitte Larsen, cand. soc., lektor v/ucn Helle Meyer, cand.

Læs mere

sproglige kompetence, sociale kompetence

sproglige kompetence, sociale kompetence IT I DAGPLEJEN Opgave udarbejdet af IT-inspiratorer i Dagplejen Favrskov Kommune, Dagplejepædagog Charlotte Skov og dagplejepædagog Anne Holme Vejleder: Line Skov Hansen Opgave afleveret: 2. maj 2013 1

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark Når Viden skaber resultater--- Servicestyrelsen Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark juni 2008 Servicestyrelsen Evaluering af opfølgnin- Juni 2008 Ref 7018 2088

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Regnemetoder til store tal

Regnemetoder til store tal Regnemetoder til store tal Navn: Studienr.: Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Tea Therkelsen Christensen A100056 Matematik Lars Reidar Salomonson Pia Susanne Frederiksen Antal sider i alt, inkl.

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere