Specielle bemærkninger til budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specielle bemærkninger til budget 2012-2015"

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese det enkelte barns behov for udvikling samt forældrenes behov for pasning. I Jammerbugt Kommune findes følgende institutionstyper: Kommunal dagpleje Privat dagpleje Børnehaver Institutioner med småbørnsgrupper Puljeordninger Privatinstitutioner Jammerbugt Kommune tilbyder børn fra til 2 år pasning i dagpleje eller i småbørnsgrupper i enkelte institutioner. Børn i dagpleje passes i dagplejerens hjem sammen med op til 4 andre børn. I Jammerbugt Kommune er der herudover oprettet legestuer, hvor dagplejerne kan mødes, og hvor børnene kan lege med hinanden på tværs af de enkelte dagplejere. Dagplejerne ansættes og aflønnes af kommunen, ligesom kommunen fører løbende tilsyn med dagplejen. Udover kommunal dagpleje har borgerne i Jammerbugt Kommune også mulighed for at benytte sig af privat dagpleje, idet Jammerbugt Kommune yder økonomisk tilskud til privat pasning af børn. Kommunens pladsanvisning godkender den enkelte børnepasser eller pasningsordning og fører løbende tilsyn med ordningen. I den måned barnet fylder 2 år og 1 måneder, vil det automatisk blive tilbudt en plads i en børnehave. I Jammerbugt Kommune er der 19 kommunale børnehaver, som alle har til formål at skabe pasnings-, trivsels-, lærings- og udviklingsmuligheder for børn i alderen 3-6 år. Børnehave er den mest udbredte pasningsform til denne aldersgruppe. Institutionernes størrelse varierer, men der er i gennemsnit 7,5 barn pr. pædagogisk medarbejder. Som oftest er børnehaverne indrettet med forskellige stuer, hvortil der er knyttet et antal voksne. Der findes i Jammerbugt Kommune samtidig 6 småbørnsgrupper - integreret i børnehaverne. Småbørnsgrupperne kan sammenlignes med det, man i de fleste andre kommuner betegner som vuggestuer. Normeringen er i Jammerbugt Kommune fastsat til 9,87 timer pr. barn pr. uge, og åbningstiderne er identiske med de tilhørende børnehavers, Kost, bleer etc. indgår som en del af pasningstilbuddet og er indregnet i prisen. I kommunen er der også en række puljeordninger, hvor privatpersoner har oprettet en pasningsordning efter egne præmisser og behov. Jammerbugt Kommune yder tilskud til sådanne puljeordninger. Specielle bemærkninger Side 23 Budget Dagtilbud

2 Herudover findes der i Jammerbugt Kommune en række privatinstitutioner i form af private dagplejere og børnehaver. Jammerbugt Kommuner yder drifts-, administrations- og bygningstilskud til disse private institutioner. Aktuel lovgivning Lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) udgør lovgrundlaget for politikområde 1. Lovens overordnede formål er at skabe tilbud til børn og unge, der bidrager til trivsel, udvikling og læring, forebyggelse af negativ social arv, fleksibilitet og valgmuligheder for den enkelte familie samt sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene. Fælles formål Fælles formål 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto På denne funktion registreres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende kommunal dagpleje og daginstitutioner for børn samt klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Søskendetilskud Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Tilskud til forældre på børnepasningsorlov Tolkebistand Regulering af søskendetilskud, tilskud til privat pasning, tilskud til børnepasningsorlov og tilskud til friplads. Budgettet til privat pasning reguleres med kr., idet der forventes en nedgang i børnetallet på 7 børn i forhold til børnetallet for 211. Der regnes i 212 med budget til 85 børn i privat pasning. Samtidig er ordningen med tilskud til pasning af egne børn bortfaldet, idet kommunen ikke er lovmæssigt forpligtet til at yde tilskud til forældre, der vælger at passe egne børn. Dette har medført en regulering af budgettet med kr. Specielle bemærkninger Side 24 Budget Dagtilbud

3 Dagpleje Dagpleje 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto På denne funktion registreres udgifter vedrørende den kommunale dagpleje jævnfør Dagtilbudsloven Antal børn i dagplejen Antal dagplejere Budgettet til dagplejere er beregnet ud fra et forventet børnetal i dagplejen på 56, og med en normering på 3,8 barn pr. dagplejer giver det 148 dagplejere. Gennemsnitslønnen er fastsat til kr. Samtidig gives et vederlag pr. barn pr. dag, hvor børnene er i gæstepleje på kr. 36,. Der forventes at skulle udbetales for 13. vederlag i 212. I forhold til budgettet for 211 forventes der et fald i børnetallet i dagplejen på 19 børn, hvilket netto (udgifter forældrebetaling) giver et mindreforbrug på På baggrund af faldende børnetal i dagplejen, forventes der ligeledes et fald i antallet af tilsynsførende pædagoger i dagplejen, hvormed budgetter reguleres med kr. Samtidig ændres dagplejepædagogernes tilsynsforpligtelse fra 22 til 26 dagplejere, hvilket giver en regulering af budgettet med kr. En samlet mindreudgift på 555. kr. på budgettet til tilsynsførende dagplejepædagoger. Der bruges ikke penge i 212 på nyt legetøj, sand, inventar og kurser i dagplejen. Budgettet hertil er reguleret med -6. kr. Gælder kun i 212. Endvidere er det besluttet at afholde dagplejernes medarbejdersamtale (MUS) i legestuerne, når dagplejerne alligevel samles. Derved spares udgiften til gæsteplejevederlag, idet dagplejerens børn således ikke skal i gæstepleje. Børnehaver Børnehaver 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Specielle bemærkninger Side 25 Budget Dagtilbud

4 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale og selvejende daginstitutioner jævnfør dagtilbudsloven Antal børnehaver Antal LBO er 1 1 Antal samdrevne institutioner 1 7 Antal småbørnsgrupper 2 6 Antal børnehavebørn Antal småbørnsgruppebørn Budgettet på funktion 5.13 Børnehaver udmøntes i henhold til en ressourcetildelingsmodel, som tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. Modellen har til formål at sikre, at der foretages en omflytning af ressourcerne mellem institutionerne på børnehaveområdet, således at ændringer i børnetallet afspejles i den tildelte ressource. Beregningen af ressourcetildelingen vedrørende løn tager udgangspunkt i, at institutionerne tildeles et antal timer pr. barn pr. uge. Hver institution tildeles 4,93 timer pr. barn pr. uge. Der er dog indarbejdet en minimumsnormering på 134 timer pr. uge. pr. institution. Dette skal sikre, at en børnehave som minimum får tildelt timer, så en fuld åbningstid kan dækkes. Minimumsnormeringen svarer til 27,17 børn. De tildelte timer fordeles herefter på en lederstilling, mens de resterede timer fordeles mellem uddannet personale og uuddannet personale med en procentfordeling på 7/3. I normeringen på de 4,93 timer pr. barn pr. uge er børnehavernes kollektive finansiering af praktiklønnen til pædagogisk assistentelever (PAU-elever) samt udgifterne til blandt andet fællestillidsrepræsentant allerede fratrukket. For at udregne selve lønbudgettet bliver lederens timetal omsat til lederens faktiske løn pr. uge. For det uddannede og uuddannede personale gælder det, at der kalkuleres med gennemsnitslønninger. Gennemsnitslønningerne pr. år omregnes til gennemsnitstimelønninger. Gennemsnitstimelønningerne ganges herefter med antal tildelte timer pr. uge for henholdsvis det uddannede og uuddannede personale, således at ressourcerne fordeles på stillingskategorier. For at få et årsbudget ganges de tildelte ressourcer til ledere og medarbejdere med 52. Budgettet til de børnetalsafhængige udgifter dækker over udgifter til administration, varekøb, pædagogiske materialer, elevaktiviteter, forældresamarbejde samt køb af IT og inventar mv. Budgettet er udregnet til kr. pr. barn pr. år. Budgettet til de øvrige personaleudgifter dækker over udgifter til uddannelse og personaleudgifter. Budgettet er udregnet til 335 kr. pr. barn pr. år. Specielle bemærkninger Side 26 Budget Dagtilbud

5 Nedenstående tabel illustrerer, hvilke faktorer der anvendes ved tildeling af ressourcer til børnehaverne: Personalenormering Minimumsnormering pr. institution 134 Nomering pr. barn 4,93 Minimumsnormering i antal børn 27,17 Andel uddannet personale,7 Andel uuddannet personale,3 Gennemsnitsløn uddannet personale Gennemsnitstimeløn uddannet personale ,67 Gennemsnitsløn uuddannet personale Gennemsnitstimeløn uuddannet personale ,45 Udgift til børnetalsafhængige udgifter Administration 412 Øvrige varekøb 36 Pædagogiske materialer 269 Elevaktiviteter 343 Forældresamarbejde Køb af IT, inventar og materiel Udgift til øvrige personaleudgifter Uddannelse 251 Øvrige personaleudgifter Der er i flere børnehaver i løbet af 211 blevet tilknyttet småbørnsgrupper for pasning af børn i alderen -2 år. Principper for tildeling af ressourcer til småbørnsgrupperne sker ligeledes i form af en ressourcetildelingsmodel, som på børnehaveområdet. Nedenstående tabel illustrerer, hvilke faktorer der anvendes ved tildeling af ressourcer til småbørnsgrupperne: Personalenormering Nomering pr. barn 9,87 Andel uddannet personale,7 Andel uuddannet personale,3 Gennemsnitsløn uddannet personale Gennemsnitstimeløn uddannet personale ,67 Gennemsnitsløn uuddannet personale Gennemsnitstimeløn uuddannet personale ,45 Udgift til børnetalsafhængige udgifter Administration 36 Øvrige varekøb 32 Pædagogiske materialer 6 Elevaktiviteter 3 Forældresamarbejde 8 Specielle bemærkninger Side 27 Budget Dagtilbud

6 Bleer, kost m.m. 2.5 Køb af IT, inventar og materiel Udgift til øvrige personaleudgifter Køkkenmedarbejder 9.17 Uddannelse 22 Øvrige personaleudgifter Børnetalsændringen i børnehaverne er foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen. Budgettet til børnehaver er tilpasset det forventede forbrug i forhold til det forventede antal børn i 212. Der forventes i 212 at være 923 børn i børnehaverne. Dette har medført en regulering på 918. kr. Børnetalsændringen i småbørnsgrupperne er foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen. Budgettet til småbørnsgrupperne er tilpasset det forventede forbrug i forhold til det forventede antal børn i 212. Der forventes i 212 at være 44 børn i småbørnsgrupperne. Dette har medført en regulering af budgettet med kr. På beskæftigelsesbudgettet i 212 i børnehaverne spares der samlet set 489. kr., hvilket svaret til 49 kr. netto pr. barn i børnehaverne og i børnehavedelen af SI erne (Samdrevne Institutioner). Besparelsen er delt mellem politikområde 1 med kr og på politikområde 2 med kr kr. Der har tidligere været afsat beløb i institutionernes grundbudget til forældresamarbejde på 4. kr. pr. institution. Beløbet bortfalder i budgettet for 212, og budgettet reguleres hermed med kr. Besparelsen er delt mellem politikområde 1 med kr. 84. og på politikområde 2 med kr. 23. kr. Der er i budgettet for 212 indarbejdet en forventet gevinst på 25. kr. ved koordinering af ferieperioderne på børnepasningsområdet. Besparelsen er delt mellem politikområde 1 med kr. 87. og på politikområde 2 med kr kr. I forbindelse med den nye skolestruktur sker der ændringer af SFO/LBO/SI/BH. Der lukkes 1 SFO og 3 SI er, samtidig med at der oprettes 2 nye børnehaver. Herved sker der omflytning af ressourcemidler mellem politikområde 1 og 2, således at budgettet på politikområde 1 forøges med kr. mod at budgettet på politikområde 2 tilsvarende reduceres. Det er besluttet, at børnehavebørnene fremover skal starte i SFO pr. 1. april i det år, de skal starte i skole. Dette medfører en stor nedgang i antal fuldtidsbørn i børnehaverne mod en fremgang i SFO erne. På børnehaveområdet betyder det en besparelse på kr., som budgettet for 212 er reguleret med. Specielle bemærkninger Side 28 Budget Dagtilbud

7 Omkostningssteder 513 Fællesudgifter og -indtægter 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Børnehaven Grøftekanten, Fjerritslev 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Budgetteret antal børn 45,79 3, Budgetteret småbørn Børnehaven Skovhuset, Fjerritslev 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Budgetteret antal børn 45,79 3, Børnehaven Gl. Dalhøj, Fjerritslev 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Budgetteret antal børn 49,5 44, Hjortdal Børnehave 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Budgetteret antal børn 16, Budgetteret småbørn Brovst Børnehave 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Specielle bemærkninger Side 29 Budget Dagtilbud

8 Netto Budgetteret antal børn 81,29 81, Bøge Bakke Børnehave, Brovst 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Budgetteret antal børn 39,67 33, Skovsgaard Børnehave 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Budgetteret antal børn 45,79 44, Halvrimmen Børnehave 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Budgetteret antal børn 53,17 41, Skipper Clement Børnehave, Aabybro 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Budgetteret antal børn Budgetteret småbørn Anlægsvejens Børnehave, Aabybro 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Budgetteret antal børn 47,13 42, Børnehuset, Aabybro 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO215 Specielle bemærkninger Side 3 Budget Dagtilbud

9 Netto Budgetteret antal børn 72,71 73, Børnehaven Thomasmindeparken, Aabybro 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Budgetteret antal børn 72, 69, Børnehaven Bjessingbo, Biersted 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Budgetteret antal børn 5,75 32, Børnehaven Kernehuset, Biersted 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Budgetteret antal børn 4,83 4, Børnehaven Regnbuen, Nørhalne 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Budgetteret antal børn 87,5 89, Cannerslundvejens Børnehave, Pandrup 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Budgetteret antal børn 41, Specielle bemærkninger Side 31 Budget Dagtilbud

10 Blokhusvejens Børnehave, Pandrup 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Budgetteret antal børn 6,67 61, Kås Børnehave 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Budgetteret antal børn 33,13 29, Specialgruppen v/ Kaas Børnehave 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Jetsmark Børnehave, Kås 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Budgetteret antal børn 58,88 47, Moseby Børnehave 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Budgetteret antal børn 14, Budgetteret småbørn,8 Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige dagtilbud og særlige klubber 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Specielle bemærkninger Side 32 Budget Dagtilbud

11 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter 32 og 36 i lov om social service. På denne funktion har kommunen aktivitet på egen specialbørnehave i Aabybro Anlægsvejens Børnehave specialgruppen. Endvidere konteres her kommunens udgift til mellemkommunal betaling for børnehavebørn i specialbørnehaver i andre kommuner. Budgettet på Anlægsvejens Specialbørnehave er tilrettet det faktiske forbrug. Jammerbugt Kommune sender børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) til specialbørnehaven Birken i Aalborg Kommune, hvor en plads årligt koster 55. kr. + kørsel. Ved at oprette tilbud til disse børn i eget regi, vil der kunne opnås en årlig besparelse på 495. kr. I 212 forventes det, at der skal investeres i inventar samt uddannelse af personale for 2., så budgettet reguleres kun med kr Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter (børn i andre kommuner) 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Antal Anlægsvejens Børnehave 8 Stampe i Aalborg 1 Abildgård 1 Birken 6 Pluto 1 I alt Specialbørnehaven Anlægsvej, Aabybro Specialbørnehaven Anlægsvej, Aabybro 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Budgetteret antal børn Specielle bemærkninger Side 33 Budget Dagtilbud

12 Fra og med budget 211 var Anlægsvejens Børnehave ikke længere en del af den sociale rammeaftale, idet Jammerbugt Kommune i en årrække forud herfor anvendte samtlige pladser selv, samtidig med at der ikke har været henvendelser om behov for køb af pladser fra andre kommuner siden 29. Dette medfører, at børnehaven ikke længere er takstfinansieret, men at der i stedet for tilføres børnehaven en fast takst pr. barn, som er fastlagt ud fra gennemsnittet af taksten for 21 og 211. Denne takst pris- og lønfremskrives til efterfølgende år. Taksten for et barn i Anlægsvejens Specialbørnehave i 212 er kr. ekskl. kørsel. Denne takst gælder for de første 8 børn, hvorefter budgettet reguleres med kr. pr. ekstra barn. Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto På denne funktion registreres tilskud til puljeordninger, privat dagpleje, private fritidshjem og private klubber efter dagtilbudsloven Antal private daginstitutioner -2 årige 5 7 Antal børn 8 13 Antal puljeordninger -2 årige 3 2 Antal børn Antal privatinstitutioner 3-6 årige 4 4 Antal børn 92 8 Børnetalsændringen i de private institutioner for -2 årige er foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen, hvor børnetallet stiger med 23 i forhold til 211. Den primære årsag hertil er, at én puljeordning er omdannet til privatinstitution, samtidig med at der er kommet en hel ny privat institution. Tilskuddet til et barn i private institutioner er i 212 ca. 84. kr. inklusiv administrations- og bygningstilskud. Børnetalsændringen i puljeordningerne for -2 årige er foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen, hvor børnetallet falder med 8 børn i forhold til 211. Den primære årsag hertil er, at én puljeordning er omdannet til privatinstitution. Tilskuddet til et barn i puljeordning er i 212 på kr. Børnetalsændringen i de private institutioner for 3-6 årige er foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen, hvor børnetallet falser med 12 børn i forhold til 211. Til- Specielle bemærkninger Side 34 Budget Dagtilbud

13 skuddet til et barn i private institutioner er i 212 på 49. kr. inklusiv administrations- og bygningstilskud. Specielle bemærkninger Side 35 Budget Dagtilbud

14 Politikområde 2: Undervisning og fritid Områdets organisering Politikområde 2 består af en række forskellige områder indenfor skole og fritid. Konkret omfatter politikområde 2 følgende: Skolevæsenet Naturskoler Hjemme- og sygeundervisning Skolefritidstilbud Befordring af elever Specialundervisningstilbud Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Ungdomsskolevirksomhed Skolevæsenet i Jammerbugt Kommune omfatter 14 distriktsskoler. Til 3 af disse distriktsskoler er der tilknyttet yderligere et undervisningssted. Folkeskolen er opbygget af en etårig børnehaveklasse og en niårig grundskole. Undervisning i 1. klasse tilbydes på 2 skoler i kommunen via et samarbejde mellem Fjerritslev Skole / Brovst Skole og Aabybro Skole / Jetsmark Centralskole. Undervisningsdelen i folkeskolen består af almenundervisning såvel som specialundervisning for de børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Hver af de 14 distriktsskoler har en skoleleder samt en skolebestyrelse. Målet med skolebestyrelsen er at give brugerne af skolen, det vil sige forældre, elever og ansatte, en større indflydelse på skolens hverdag og overordnede mål. Skolebestyrelsen er sammensat af repræsentanter for forældrene, elever samt repræsentanter for lærere, pædagoger og andre medarbejdere. Udover den undervisningsmæssige opgave varetager folkeskolerne også et fritidstilbud. Fritidstilbuddet er organiseret i Skolefritidsordninger(SFO), Samdrevne institutioner(si) og Landsbyordninger(LBO). Fritidsordningerne er for børn mellem cirka seks og ti år, dvs. elever fra børnehaveklasse til og med tredje klasse. Landsbyordninger og Samdrevne institutioner varetager endvidere dagtilbudsopgaven i forhold til børn i alderen 3-6 år. I forbindelse med samdrevne institutioner er der endvidere mulighed for at etablere småbørnsgrupper for børn i -3-årsalderen. Hver SFO/LBO/SI har sin egen leder, men det er skolelederen, der har det overordnede pædagogiske og administrative ansvar. Skolebestyrelsen fører tilsyn med SFO en/lbo en/si en, godkender institutionens budget mv. Aktuel lovgivning For området Undervisning og Fritid gælder Folkeskoleloven som lovgrundlag. Heri findes bestemmelser om folkeskolens formål, lærerkvalifikationer, undervisningspligt, ansvarsfordelingen mv. Desuden reguleres aktiviteterne på ungdomsskoleområdet ved lov om Ungdomsskoler jævnfør lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober 24. Specielle bemærkninger Side 36 Budget Undervisning og fritid

15 Folkeskoler Folkeskoler 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens folkeskoler herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, it, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til udenomsarealer mv. Her registreres ligeledes udgifter og indtægter vedrørende specialundervisning, der finder sted på den lokale folkeskole, øvelsesskoler og skolekonsulenter, der har deres hovedbeskæftigelse i folkeskolen. og indtægter vedrørende lejrskoler, som kommunen lejer sig ind på, registreres ligeledes her. Skoleåret 211/12 Skoleåret 212/13 Antal Folkeskoler Antal folkeskoleelever Antal klasser Budgetterne på funktion Folkeskoler udmøntes i henhold til ressourcetildelingsmodellen for folkeskoler. Modellen tildeler midler ud fra en pris pr. elev. Prisen pr. elev er beregnet ud fra en forholdsmæssig beregning ud fra vejledende timetal jf. nedenstående model. Klasse Vejl. timetal Faktor Pris. pr. elev. klasse pr. elev 2, 1, klasse pr. elev 23, 1, klasse pr. elev 23,75 1, klasse pr. elev 26,75 1, klasse pr. elev 26,75 1, klasse pr. elev 27,75 1, klasse pr. elev 28, 1, klasse pr. elev 3, 1, klasse pr. elev 33, 1, klasse pr. elev 31, 1, klasse pr. elev 28, 1, Efter denne tildeling laves der en beregning på om den enkelte skole kan læse det vejledende timetal, ud fra nedenstående delelementer: Specielle bemærkninger Side 37 Budget Undervisning og fritid

16 Ledelsestid: Ledelsestiden tildeles på baggrund af følgende nøgle: Skoleledelse: Forudsætning Kr. Grundtildeling 1 leder pr. skoledistrikt 564. Tildeling pr. elev Tildeling pr. elev over Undervisningstid: Hvad angår tildelingen af ressourcer til undervisningstid anvendes en række forskellige parametre. Først beregnes disse parametre i ugentlige lektioner, hvorefter det beregnede antal ugentlige lektioner omsættes til en økonomisk ramme. Der anvendes konkret følgende parametre: Normalundervisning Mulighed for sammenlæsning Tildeling til deletimer og 2 lærersystem Tildeling til forebyggende specialundervisning Tildeling til aldersreduktion Antal lektioner om ugen pr. lærer Normalundervisning: Timerne til normalundervisning tildeles som udgangspunkt efter antallet af klasser. Der udløses en ny klasse for hver 28. elev på hver årgang. Mere konkret tildeles ressourcerne efter et vejledende timetal pr. klasse pr. uge. Tabellen illustrerer, hvor mange lektioner den enkelte klasse på hvert klassetrin tildeles pr. uge. Vejledende timetal: BH Vejledende timetal 2, 23, 23,75 26,75 26,75 27,75 28, 3, 33, 31, 28, Mulighed for sammenlæsning: Hvis elevtallet i 2 på hinanden følgende klassetrin samlet er under 28 elever er der i modellen indlagt en reduktion i tildelingen til normalundervisningen via krav om sammenlæsning. Der er udarbejdet en oversigt over den maksimale mulige sammenlæsning mellem de forskellige klassetrin. Der er i modellen indlagt en reduktion svarende til 5 % af den maksimale sammenlæsning. Specielle bemærkninger Side 38 Budget Undervisning og fritid

17 Mulighed for sammenlæsning: Klassetrin Maksimal Sammenlæsning Krav om sammenlæsning. klasse klasse / 2. klasse 2,75 1,38 2. klasse / 3. klasse 22,75 11,38 3. klasse / 4. klasse 22,75 11,38 4. klasse / 5. klasse 24,75 12,38 5. klasse / 6. klasse 26,75 13,38 6. klasse / 7. klasse 21, 1,5 7. klasse / 8. klasse 26, 13, 8. klasse / 9. klasse 28, 14, 9. klasse / 1. klasse - - Tildeling til deletimer og 2 lærersystem: Til dækning af deletimer og 2 lærersystem i fag, hvor dette er nødvendigt (f.eks. idræt) tildeles der en faktor pr. elev ud fra følgende tabel: Tildeling til deletimer og 2 læresystem: Tildeling til deletimer Klassetrin. klasse pr. elev,7 1. klasse pr. elev,7 2. klasse pr. elev,7 3. klasse pr. elev,7 4. klasse pr. elev,7 5. klasse pr. elev,7 6. klasse pr. elev,7 7. klasse pr. elev,7 8. klasse pr. elev,7 9. klasse pr. elev,7 1. klasse pr. elev,7 Tildeling til forebyggende specialundervisning: Ressourcer til forebyggende specialundervisning tildeles med en faktor pr. elev ud fra følgende tabel: Specielle bemærkninger Side 39 Budget Undervisning og fritid

18 Tildeling til forebyggende specialundervisning: Tildeling til deletimer Klassetrin. klasse pr. elev,7 1. klasse pr. elev,7 2. klasse pr. elev,7 3. klasse pr. elev,7 4. klasse pr. elev,7 5. klasse pr. elev,7 6. klasse pr. elev,7 7. klasse pr. elev,7 8. klasse pr. elev,7 9. klasse pr. elev,7 1. klasse pr. elev,7 Tildeling til aldersreduktion: Såfremt en lærer er fyldt 6 år, har den pågældende lærer en mindre undervisningsforpligtigelse end yngre lærere. Gennemsnitligt svarer reduktion til, at lærernes årlige arbejdstid reduceres med 175 timer årligt, når de er fyldt 6 år. Skolerne tilføres derfor 175 timer årligt for hver lærer, som er fyldt 6 år. Antal lektioner om ugen pr. lærer: Det forudsættes i modellen at hver lærer har 23 lektioner om ugen. Ovenstående parametre giver tilsammen et antal ugentlige lektioner pr. skole. For at udregne lønbudgettet for lærerne ganges det samlede timeantal pr. skole med en gennemsnitsløn for den konkrete skole. Herefter sammenlignes skolens tildeling ud fra prisen pr. elev med det beregnede lønbudget. Der foretages herefter en udligning mellem skoler der har en tildeling der ligger under det nødvendige for at læse vejledende timetal med skoler der har en tildeling der ligger over det nødvendige for at læse vejledende timetal. Øvrige lønudgifter: Vikarudgifter: Der afsættes 3 % af lønudgiften til undervisning til vikarudgifter. Rengøringsløn: Rengøringslønnen er beregnet ud fra opmålinger fra ekstern konsulent. Servicepersonale: Midlerne til lønninger til servicepersonale fordeles ud fra en model med følgende tre parametre: Antal elever (vægt 1) Antal indendørs m2 (vægt 1) Antal udendørs m2 (vægt 1) Specielle bemærkninger Side 4 Budget Undervisning og fritid

19 De forskellige parametre vægtes, som vist i parentes, med henholdsvis 1, 1 og 1. Vægtningen er blevet til på baggrund af serviceledernes vurdering af hvordan arbejdstiden fordeles i praksis. Udover selve harmoniseringen, trækkes der forlods midler ud til finansiering af en låseordning. Det er forudsat og indarbejdet i modellen, at finansieringen heraf kan foregå over en treårig periode. Herefter vil det udtrukne beløb tilbageføres til fordeling blandt skolerne. Administrationslønninger: Tildelingen til administrationslønninger fordeles ud fra en grundnormering pr. skoledistrikt på 4. kr. og derudover en elevfaktor på 566 kr. pr. elev fra.-6. klasse og 755 kr. pr. elev fra klasse. Elevrelaterede udgifter: Der tildeles budget til elevrelaterede udgifter ud fra en faktor pr. elev jf. følgende tabel: Tildeling til elevrelaterede udgifter Materiale og aktivitets udgifter IT, materiel og inventar Personale udgifter Klassetrin Klassetrin klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev Bygningsudgifter: Bygningsudgifter tildeles ud fra det historiske budget prisfremskrevet til aktuelt år. - korrektioner Budgettet til tjenestemandspension til lærere i den lukkede gruppe, som afskediges før de er 63½ år er tilpasset til forventet forbrug, dette er en reduktion på Herudover er der en regulering af budgetrammekontoen på grund af en fejl fra tidligere år på kr. Der er i forbindelse med ændringen i skolestrukturen overført til andre politikområder vedrørende ejendomsdriften på de lukkede skoler, herudover er der en besparelse på bygningerne på kr. Ændringen i skolestrukturen har givet en besparelse på 7.. kr. I budgetforliget er der foretaget en besparelse på visitationsrammen på 3.5. kr. De 2.. heraf anvendes til at arbejde med et inklusionsprojekt i folkeskolen. Herudover Specielle bemærkninger Side 41 Budget Undervisning og fritid

20 er der tilført skolevæsenet 2.. kr. til udvikling af folkeskolen og 1.. kr. til en styrkelse af indskolingen. 31 Folkeskolens fællesudgifter 31 Folkeskolens Fællesudgifter 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto På kontoen for fællesudgifter budgetteres og bogføres udgifter til: Skolens konsulenter (skolebibliotek, it m.v.) Fællestillidsrepræsentanter for skolevæsenet Diverse centrale puljer til blandt andet tjenestemandspension, langvarig sygdom og barsel. Tolkebistand afholdt af folkeskolens udviklingspulje Betaling til andre kommuner og staten for undervisningen udenfor det kommunale skolevæsen. Fællesudgifter vedrørende skolebibliotekerne Fjerritslev Skole 3115 Fjerritslev Skole 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Fjerritslev skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse.. 211/ /213 Antal elever Antal klasser Thorup-Klim Skole Thorup-Klim Skole 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Specielle bemærkninger Side 42 Budget Undervisning og fritid

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Hvorfor igangsætte ny proces? Baggrund Landdistriktskommune decentral

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.3 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Præsentation Centeret står for drift af småbørns- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

12 Folke- og ungdomsskoler

12 Folke- og ungdomsskoler tets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Regnskab 03.22.01 Folkeskoler 544.658 549.042 545.742 03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler 90 152 158 03.22.03

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 "!!"# $ $ $! $!" #" $ "#! $" "" 01 Dagtilbud 324.677 444.183-119.506 323.361 445.312-121.952 323.439 445.249-121.810 318.014 436.657-118.644

Læs mere

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0 898 0 0 0 13 Andre faste ejendomme 1. bevillingskontrol 2015 udbud af el og rengøring konteret på korrekt konto. -74 Forventet regulering af rengøringsudbud

Læs mere

Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er

Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er Indhold 1. Opbygning af budgetterne... 2 2. Centrale budgetpuljer... 2 3. Overførselsadgang... 3 4. Årshjul for budgetarbejdet... 4 5. Tildelingsmodellen

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Specielle bemærkninger. Bind 2

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Specielle bemærkninger. Bind 2 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Specielle bemærkninger Bind 2 Indholdsfortegnelse Børne- og Undervisningsudvalget 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 5 02. Børn og unge 6-18 år 17 03. Familier og

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Specielle bemærkninger. Bind 2

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Specielle bemærkninger. Bind 2 Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016 Specielle bemærkninger Bind 2 Indholdsfortegnelse Børne- og Undervisningsudvalget 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 1 02. Børn og unge 6-18 år 13 03. familier og

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

301 Skoler og undervisning

301 Skoler og undervisning 301 Skoler og undervisning 301 Skoler og undervisning OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Folkeskolen, projekt nr. 10 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Specialundervisning Bidrag til statslige og private

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012. Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune

NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012. Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012 Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune Særlige præmisser for indholdet i beskrivelsen Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2012 Budget 2013 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Aabenraa Kommune. Bygningstilskud private fritidshjem. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr.

Aabenraa Kommune. Bygningstilskud private fritidshjem. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. Aabenraa Kommune Bygningstilskud private fritidshjem PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 16 99 42 94 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 2. Kommissorium 3 3. Sammenfatning

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

11.2 Skoler Organisation: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Folkeskolereform: Ressourcebank: Kompetenceudviklingsplan:

11.2 Skoler Organisation: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Folkeskolereform: Ressourcebank: Kompetenceudviklingsplan: 11.2 Skoler Organisation: Skoleområdet dækker undervisning i folkeskolen, specialundervisning, skolefritidsordninger, eftermiddag- og fritidsklubber, ungdomsskolen m.v. Fra august 2014 består Skive Kommunes

Læs mere

BØRNE- OG UNGEUDVALGET

BØRNE- OG UNGEUDVALGET BØRNE- OG UNGEUDVALGET (side 76-127) 76 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge),

Læs mere

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center)

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center) REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalgets sammenfatning og vurdering Da pædagogisk Center servicerer folkeskolerammen (ramme 30.30) og gruppeordningerne

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82.

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82. ndringer samlede regulering Børne 09 Uddannelsesudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20162019 serviceudgifter Kr. i 2016 prisniveau Bilag 1 Negative beløb = mindreudgifter 2016 2017 2018 2019

Læs mere

Høringssvar: Harmoniseringsnotat.

Høringssvar: Harmoniseringsnotat. Skolebestyrelsen Høringssvar: Harmoniseringsnotat. Skolebestyrelsen ved Hotherskolen. Skolebestyrelsen er af den opfattelse, at der skal være sammenhæng i Ny Stevns kommunes overordnede politik som primært

Læs mere

Stevnsskolerne. Ressourcestyringsmodel. for undervisning og fritid. Gældende fra 1. januar 2015

Stevnsskolerne. Ressourcestyringsmodel. for undervisning og fritid. Gældende fra 1. januar 2015 Stevnsskolerne Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid Gældende fra 1. januar 2015 Seneste ændring: KB 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lederens ansvar... 3 Tildeling til ledelse

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. Dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

Aftale 2014 DAGPLEJEN

Aftale 2014 DAGPLEJEN Aftale 2014 DAGPLEJEN Jammerbugt kommune Harriet Meisner Jens Jungersen Ellen Matthäi Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2014-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03

Læs mere

Bemærkninger til reduktion/sparekatalog for 2009

Bemærkninger til reduktion/sparekatalog for 2009 Dato 26-08-2008 Sagsbehandler Palle Hansen Telefon nr. 7257 7411 Mail peh@jammerbugt.dk Dokument nr. 1849-173901 Sags nr. 1849-40967 Bemærkninger til reduktion/sparekatalog for 2009 Politikområde 1. Dagtilbud

Læs mere

Udkast. Fremtidig sammenhæng mellem organisering og tildelingsmodel på folkeskoleområdet. Holbæk Kommune Maj 2011 1/20

Udkast. Fremtidig sammenhæng mellem organisering og tildelingsmodel på folkeskoleområdet. Holbæk Kommune Maj 2011 1/20 Udkast Fremtidig sammenhæng mellem organisering og tildelingsmodel på folkeskoleområdet Holbæk Kommune Maj 2011 1/20 Indhold: Dokumentet skal læses sammen med det dokument, der beskriver de 2 mulige modeller

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børne- og Uddannelsesudvalget og omfatter folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolebibliotekerne, Pædagogisk Center, specialcentre

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 03.22.01 Folkeskoler -priser Netto 552.252 535.493 535.493 535.493 535.493 Pulje til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet Der er afsat en pulje på 11.270.000 kr. til understøttelse af driftsoptimeringer

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Beskrivelse af model 4: 1. Bærende værdier og visioner: Model 4 tager udgangspunkt i disse mål: At barnet kan se en mening med de livsvilkår, de er omgivet

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Bilag 4. Beskrivelse af budgetmodeller i Aarhus Kommune. Dagpasningsområdet

Bilag 4. Beskrivelse af budgetmodeller i Aarhus Kommune. Dagpasningsområdet Bilag 4 Område Side Dagpasningsområdet 2 - Normalområdet - Dagtilbud, dagpleje og frit-valg - Dagpasning - tosprogsområdet Skoleområdet 12 - Normalundervisning - folkeskolen - Øvrige driftsudgifter - Heldagsskoler

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Nogle af forskellene på de enkelte hovedområder/funktioner i mellem budget i 14-priser og budget skyldes bl.a. ændret konteringspraksis og momsregler for sociale opholdssteder. Regeringen har lanceret

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Referat. Mødedato: 14. marts 2011. Mødetidspunkt: 9:00. Sluttidspunkt: 10:15

Uddannelsesudvalget. Referat. Mødedato: 14. marts 2011. Mødetidspunkt: 9:00. Sluttidspunkt: 10:15 Sidenr. 55 Referat Mødedato: 14. marts 2011 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 10:15 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendtes

Læs mere