Specielle bemærkninger til budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specielle bemærkninger til budget 2012-2015"

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese det enkelte barns behov for udvikling samt forældrenes behov for pasning. I Jammerbugt Kommune findes følgende institutionstyper: Kommunal dagpleje Privat dagpleje Børnehaver Institutioner med småbørnsgrupper Puljeordninger Privatinstitutioner Jammerbugt Kommune tilbyder børn fra til 2 år pasning i dagpleje eller i småbørnsgrupper i enkelte institutioner. Børn i dagpleje passes i dagplejerens hjem sammen med op til 4 andre børn. I Jammerbugt Kommune er der herudover oprettet legestuer, hvor dagplejerne kan mødes, og hvor børnene kan lege med hinanden på tværs af de enkelte dagplejere. Dagplejerne ansættes og aflønnes af kommunen, ligesom kommunen fører løbende tilsyn med dagplejen. Udover kommunal dagpleje har borgerne i Jammerbugt Kommune også mulighed for at benytte sig af privat dagpleje, idet Jammerbugt Kommune yder økonomisk tilskud til privat pasning af børn. Kommunens pladsanvisning godkender den enkelte børnepasser eller pasningsordning og fører løbende tilsyn med ordningen. I den måned barnet fylder 2 år og 1 måneder, vil det automatisk blive tilbudt en plads i en børnehave. I Jammerbugt Kommune er der 19 kommunale børnehaver, som alle har til formål at skabe pasnings-, trivsels-, lærings- og udviklingsmuligheder for børn i alderen 3-6 år. Børnehave er den mest udbredte pasningsform til denne aldersgruppe. Institutionernes størrelse varierer, men der er i gennemsnit 7,5 barn pr. pædagogisk medarbejder. Som oftest er børnehaverne indrettet med forskellige stuer, hvortil der er knyttet et antal voksne. Der findes i Jammerbugt Kommune samtidig 6 småbørnsgrupper - integreret i børnehaverne. Småbørnsgrupperne kan sammenlignes med det, man i de fleste andre kommuner betegner som vuggestuer. Normeringen er i Jammerbugt Kommune fastsat til 9,87 timer pr. barn pr. uge, og åbningstiderne er identiske med de tilhørende børnehavers, Kost, bleer etc. indgår som en del af pasningstilbuddet og er indregnet i prisen. I kommunen er der også en række puljeordninger, hvor privatpersoner har oprettet en pasningsordning efter egne præmisser og behov. Jammerbugt Kommune yder tilskud til sådanne puljeordninger. Specielle bemærkninger Side 23 Budget Dagtilbud

2 Herudover findes der i Jammerbugt Kommune en række privatinstitutioner i form af private dagplejere og børnehaver. Jammerbugt Kommuner yder drifts-, administrations- og bygningstilskud til disse private institutioner. Aktuel lovgivning Lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) udgør lovgrundlaget for politikområde 1. Lovens overordnede formål er at skabe tilbud til børn og unge, der bidrager til trivsel, udvikling og læring, forebyggelse af negativ social arv, fleksibilitet og valgmuligheder for den enkelte familie samt sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene. Fælles formål Fælles formål 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto På denne funktion registreres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende kommunal dagpleje og daginstitutioner for børn samt klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Søskendetilskud Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Tilskud til forældre på børnepasningsorlov Tolkebistand Regulering af søskendetilskud, tilskud til privat pasning, tilskud til børnepasningsorlov og tilskud til friplads. Budgettet til privat pasning reguleres med kr., idet der forventes en nedgang i børnetallet på 7 børn i forhold til børnetallet for 211. Der regnes i 212 med budget til 85 børn i privat pasning. Samtidig er ordningen med tilskud til pasning af egne børn bortfaldet, idet kommunen ikke er lovmæssigt forpligtet til at yde tilskud til forældre, der vælger at passe egne børn. Dette har medført en regulering af budgettet med kr. Specielle bemærkninger Side 24 Budget Dagtilbud

3 Dagpleje Dagpleje 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto På denne funktion registreres udgifter vedrørende den kommunale dagpleje jævnfør Dagtilbudsloven Antal børn i dagplejen Antal dagplejere Budgettet til dagplejere er beregnet ud fra et forventet børnetal i dagplejen på 56, og med en normering på 3,8 barn pr. dagplejer giver det 148 dagplejere. Gennemsnitslønnen er fastsat til kr. Samtidig gives et vederlag pr. barn pr. dag, hvor børnene er i gæstepleje på kr. 36,. Der forventes at skulle udbetales for 13. vederlag i 212. I forhold til budgettet for 211 forventes der et fald i børnetallet i dagplejen på 19 børn, hvilket netto (udgifter forældrebetaling) giver et mindreforbrug på På baggrund af faldende børnetal i dagplejen, forventes der ligeledes et fald i antallet af tilsynsførende pædagoger i dagplejen, hvormed budgetter reguleres med kr. Samtidig ændres dagplejepædagogernes tilsynsforpligtelse fra 22 til 26 dagplejere, hvilket giver en regulering af budgettet med kr. En samlet mindreudgift på 555. kr. på budgettet til tilsynsførende dagplejepædagoger. Der bruges ikke penge i 212 på nyt legetøj, sand, inventar og kurser i dagplejen. Budgettet hertil er reguleret med -6. kr. Gælder kun i 212. Endvidere er det besluttet at afholde dagplejernes medarbejdersamtale (MUS) i legestuerne, når dagplejerne alligevel samles. Derved spares udgiften til gæsteplejevederlag, idet dagplejerens børn således ikke skal i gæstepleje. Børnehaver Børnehaver 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Specielle bemærkninger Side 25 Budget Dagtilbud

4 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale og selvejende daginstitutioner jævnfør dagtilbudsloven Antal børnehaver Antal LBO er 1 1 Antal samdrevne institutioner 1 7 Antal småbørnsgrupper 2 6 Antal børnehavebørn Antal småbørnsgruppebørn Budgettet på funktion 5.13 Børnehaver udmøntes i henhold til en ressourcetildelingsmodel, som tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. Modellen har til formål at sikre, at der foretages en omflytning af ressourcerne mellem institutionerne på børnehaveområdet, således at ændringer i børnetallet afspejles i den tildelte ressource. Beregningen af ressourcetildelingen vedrørende løn tager udgangspunkt i, at institutionerne tildeles et antal timer pr. barn pr. uge. Hver institution tildeles 4,93 timer pr. barn pr. uge. Der er dog indarbejdet en minimumsnormering på 134 timer pr. uge. pr. institution. Dette skal sikre, at en børnehave som minimum får tildelt timer, så en fuld åbningstid kan dækkes. Minimumsnormeringen svarer til 27,17 børn. De tildelte timer fordeles herefter på en lederstilling, mens de resterede timer fordeles mellem uddannet personale og uuddannet personale med en procentfordeling på 7/3. I normeringen på de 4,93 timer pr. barn pr. uge er børnehavernes kollektive finansiering af praktiklønnen til pædagogisk assistentelever (PAU-elever) samt udgifterne til blandt andet fællestillidsrepræsentant allerede fratrukket. For at udregne selve lønbudgettet bliver lederens timetal omsat til lederens faktiske løn pr. uge. For det uddannede og uuddannede personale gælder det, at der kalkuleres med gennemsnitslønninger. Gennemsnitslønningerne pr. år omregnes til gennemsnitstimelønninger. Gennemsnitstimelønningerne ganges herefter med antal tildelte timer pr. uge for henholdsvis det uddannede og uuddannede personale, således at ressourcerne fordeles på stillingskategorier. For at få et årsbudget ganges de tildelte ressourcer til ledere og medarbejdere med 52. Budgettet til de børnetalsafhængige udgifter dækker over udgifter til administration, varekøb, pædagogiske materialer, elevaktiviteter, forældresamarbejde samt køb af IT og inventar mv. Budgettet er udregnet til kr. pr. barn pr. år. Budgettet til de øvrige personaleudgifter dækker over udgifter til uddannelse og personaleudgifter. Budgettet er udregnet til 335 kr. pr. barn pr. år. Specielle bemærkninger Side 26 Budget Dagtilbud

5 Nedenstående tabel illustrerer, hvilke faktorer der anvendes ved tildeling af ressourcer til børnehaverne: Personalenormering Minimumsnormering pr. institution 134 Nomering pr. barn 4,93 Minimumsnormering i antal børn 27,17 Andel uddannet personale,7 Andel uuddannet personale,3 Gennemsnitsløn uddannet personale Gennemsnitstimeløn uddannet personale ,67 Gennemsnitsløn uuddannet personale Gennemsnitstimeløn uuddannet personale ,45 Udgift til børnetalsafhængige udgifter Administration 412 Øvrige varekøb 36 Pædagogiske materialer 269 Elevaktiviteter 343 Forældresamarbejde Køb af IT, inventar og materiel Udgift til øvrige personaleudgifter Uddannelse 251 Øvrige personaleudgifter Der er i flere børnehaver i løbet af 211 blevet tilknyttet småbørnsgrupper for pasning af børn i alderen -2 år. Principper for tildeling af ressourcer til småbørnsgrupperne sker ligeledes i form af en ressourcetildelingsmodel, som på børnehaveområdet. Nedenstående tabel illustrerer, hvilke faktorer der anvendes ved tildeling af ressourcer til småbørnsgrupperne: Personalenormering Nomering pr. barn 9,87 Andel uddannet personale,7 Andel uuddannet personale,3 Gennemsnitsløn uddannet personale Gennemsnitstimeløn uddannet personale ,67 Gennemsnitsløn uuddannet personale Gennemsnitstimeløn uuddannet personale ,45 Udgift til børnetalsafhængige udgifter Administration 36 Øvrige varekøb 32 Pædagogiske materialer 6 Elevaktiviteter 3 Forældresamarbejde 8 Specielle bemærkninger Side 27 Budget Dagtilbud

6 Bleer, kost m.m. 2.5 Køb af IT, inventar og materiel Udgift til øvrige personaleudgifter Køkkenmedarbejder 9.17 Uddannelse 22 Øvrige personaleudgifter Børnetalsændringen i børnehaverne er foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen. Budgettet til børnehaver er tilpasset det forventede forbrug i forhold til det forventede antal børn i 212. Der forventes i 212 at være 923 børn i børnehaverne. Dette har medført en regulering på 918. kr. Børnetalsændringen i småbørnsgrupperne er foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen. Budgettet til småbørnsgrupperne er tilpasset det forventede forbrug i forhold til det forventede antal børn i 212. Der forventes i 212 at være 44 børn i småbørnsgrupperne. Dette har medført en regulering af budgettet med kr. På beskæftigelsesbudgettet i 212 i børnehaverne spares der samlet set 489. kr., hvilket svaret til 49 kr. netto pr. barn i børnehaverne og i børnehavedelen af SI erne (Samdrevne Institutioner). Besparelsen er delt mellem politikområde 1 med kr og på politikområde 2 med kr kr. Der har tidligere været afsat beløb i institutionernes grundbudget til forældresamarbejde på 4. kr. pr. institution. Beløbet bortfalder i budgettet for 212, og budgettet reguleres hermed med kr. Besparelsen er delt mellem politikområde 1 med kr. 84. og på politikområde 2 med kr. 23. kr. Der er i budgettet for 212 indarbejdet en forventet gevinst på 25. kr. ved koordinering af ferieperioderne på børnepasningsområdet. Besparelsen er delt mellem politikområde 1 med kr. 87. og på politikområde 2 med kr kr. I forbindelse med den nye skolestruktur sker der ændringer af SFO/LBO/SI/BH. Der lukkes 1 SFO og 3 SI er, samtidig med at der oprettes 2 nye børnehaver. Herved sker der omflytning af ressourcemidler mellem politikområde 1 og 2, således at budgettet på politikområde 1 forøges med kr. mod at budgettet på politikområde 2 tilsvarende reduceres. Det er besluttet, at børnehavebørnene fremover skal starte i SFO pr. 1. april i det år, de skal starte i skole. Dette medfører en stor nedgang i antal fuldtidsbørn i børnehaverne mod en fremgang i SFO erne. På børnehaveområdet betyder det en besparelse på kr., som budgettet for 212 er reguleret med. Specielle bemærkninger Side 28 Budget Dagtilbud

7 Omkostningssteder 513 Fællesudgifter og -indtægter 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Børnehaven Grøftekanten, Fjerritslev 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Budgetteret antal børn 45,79 3, Budgetteret småbørn Børnehaven Skovhuset, Fjerritslev 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Budgetteret antal børn 45,79 3, Børnehaven Gl. Dalhøj, Fjerritslev 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Budgetteret antal børn 49,5 44, Hjortdal Børnehave 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Budgetteret antal børn 16, Budgetteret småbørn Brovst Børnehave 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Specielle bemærkninger Side 29 Budget Dagtilbud

8 Netto Budgetteret antal børn 81,29 81, Bøge Bakke Børnehave, Brovst 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Budgetteret antal børn 39,67 33, Skovsgaard Børnehave 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Budgetteret antal børn 45,79 44, Halvrimmen Børnehave 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Budgetteret antal børn 53,17 41, Skipper Clement Børnehave, Aabybro 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Budgetteret antal børn Budgetteret småbørn Anlægsvejens Børnehave, Aabybro 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Budgetteret antal børn 47,13 42, Børnehuset, Aabybro 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO215 Specielle bemærkninger Side 3 Budget Dagtilbud

9 Netto Budgetteret antal børn 72,71 73, Børnehaven Thomasmindeparken, Aabybro 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Budgetteret antal børn 72, 69, Børnehaven Bjessingbo, Biersted 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Budgetteret antal børn 5,75 32, Børnehaven Kernehuset, Biersted 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Budgetteret antal børn 4,83 4, Børnehaven Regnbuen, Nørhalne 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Budgetteret antal børn 87,5 89, Cannerslundvejens Børnehave, Pandrup 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Budgetteret antal børn 41, Specielle bemærkninger Side 31 Budget Dagtilbud

10 Blokhusvejens Børnehave, Pandrup 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Budgetteret antal børn 6,67 61, Kås Børnehave 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Budgetteret antal børn 33,13 29, Specialgruppen v/ Kaas Børnehave 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Jetsmark Børnehave, Kås 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Budgetteret antal børn 58,88 47, Moseby Børnehave 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Budgetteret antal børn 14, Budgetteret småbørn,8 Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige dagtilbud og særlige klubber 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Specielle bemærkninger Side 32 Budget Dagtilbud

11 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter 32 og 36 i lov om social service. På denne funktion har kommunen aktivitet på egen specialbørnehave i Aabybro Anlægsvejens Børnehave specialgruppen. Endvidere konteres her kommunens udgift til mellemkommunal betaling for børnehavebørn i specialbørnehaver i andre kommuner. Budgettet på Anlægsvejens Specialbørnehave er tilrettet det faktiske forbrug. Jammerbugt Kommune sender børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) til specialbørnehaven Birken i Aalborg Kommune, hvor en plads årligt koster 55. kr. + kørsel. Ved at oprette tilbud til disse børn i eget regi, vil der kunne opnås en årlig besparelse på 495. kr. I 212 forventes det, at der skal investeres i inventar samt uddannelse af personale for 2., så budgettet reguleres kun med kr Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter (børn i andre kommuner) 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Antal Anlægsvejens Børnehave 8 Stampe i Aalborg 1 Abildgård 1 Birken 6 Pluto 1 I alt Specialbørnehaven Anlægsvej, Aabybro Specialbørnehaven Anlægsvej, Aabybro 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Budgetteret antal børn Specielle bemærkninger Side 33 Budget Dagtilbud

12 Fra og med budget 211 var Anlægsvejens Børnehave ikke længere en del af den sociale rammeaftale, idet Jammerbugt Kommune i en årrække forud herfor anvendte samtlige pladser selv, samtidig med at der ikke har været henvendelser om behov for køb af pladser fra andre kommuner siden 29. Dette medfører, at børnehaven ikke længere er takstfinansieret, men at der i stedet for tilføres børnehaven en fast takst pr. barn, som er fastlagt ud fra gennemsnittet af taksten for 21 og 211. Denne takst pris- og lønfremskrives til efterfølgende år. Taksten for et barn i Anlægsvejens Specialbørnehave i 212 er kr. ekskl. kørsel. Denne takst gælder for de første 8 børn, hvorefter budgettet reguleres med kr. pr. ekstra barn. Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto På denne funktion registreres tilskud til puljeordninger, privat dagpleje, private fritidshjem og private klubber efter dagtilbudsloven Antal private daginstitutioner -2 årige 5 7 Antal børn 8 13 Antal puljeordninger -2 årige 3 2 Antal børn Antal privatinstitutioner 3-6 årige 4 4 Antal børn 92 8 Børnetalsændringen i de private institutioner for -2 årige er foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen, hvor børnetallet stiger med 23 i forhold til 211. Den primære årsag hertil er, at én puljeordning er omdannet til privatinstitution, samtidig med at der er kommet en hel ny privat institution. Tilskuddet til et barn i private institutioner er i 212 ca. 84. kr. inklusiv administrations- og bygningstilskud. Børnetalsændringen i puljeordningerne for -2 årige er foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen, hvor børnetallet falder med 8 børn i forhold til 211. Den primære årsag hertil er, at én puljeordning er omdannet til privatinstitution. Tilskuddet til et barn i puljeordning er i 212 på kr. Børnetalsændringen i de private institutioner for 3-6 årige er foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen, hvor børnetallet falser med 12 børn i forhold til 211. Til- Specielle bemærkninger Side 34 Budget Dagtilbud

13 skuddet til et barn i private institutioner er i 212 på 49. kr. inklusiv administrations- og bygningstilskud. Specielle bemærkninger Side 35 Budget Dagtilbud

14 Politikområde 2: Undervisning og fritid Områdets organisering Politikområde 2 består af en række forskellige områder indenfor skole og fritid. Konkret omfatter politikområde 2 følgende: Skolevæsenet Naturskoler Hjemme- og sygeundervisning Skolefritidstilbud Befordring af elever Specialundervisningstilbud Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Ungdomsskolevirksomhed Skolevæsenet i Jammerbugt Kommune omfatter 14 distriktsskoler. Til 3 af disse distriktsskoler er der tilknyttet yderligere et undervisningssted. Folkeskolen er opbygget af en etårig børnehaveklasse og en niårig grundskole. Undervisning i 1. klasse tilbydes på 2 skoler i kommunen via et samarbejde mellem Fjerritslev Skole / Brovst Skole og Aabybro Skole / Jetsmark Centralskole. Undervisningsdelen i folkeskolen består af almenundervisning såvel som specialundervisning for de børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Hver af de 14 distriktsskoler har en skoleleder samt en skolebestyrelse. Målet med skolebestyrelsen er at give brugerne af skolen, det vil sige forældre, elever og ansatte, en større indflydelse på skolens hverdag og overordnede mål. Skolebestyrelsen er sammensat af repræsentanter for forældrene, elever samt repræsentanter for lærere, pædagoger og andre medarbejdere. Udover den undervisningsmæssige opgave varetager folkeskolerne også et fritidstilbud. Fritidstilbuddet er organiseret i Skolefritidsordninger(SFO), Samdrevne institutioner(si) og Landsbyordninger(LBO). Fritidsordningerne er for børn mellem cirka seks og ti år, dvs. elever fra børnehaveklasse til og med tredje klasse. Landsbyordninger og Samdrevne institutioner varetager endvidere dagtilbudsopgaven i forhold til børn i alderen 3-6 år. I forbindelse med samdrevne institutioner er der endvidere mulighed for at etablere småbørnsgrupper for børn i -3-årsalderen. Hver SFO/LBO/SI har sin egen leder, men det er skolelederen, der har det overordnede pædagogiske og administrative ansvar. Skolebestyrelsen fører tilsyn med SFO en/lbo en/si en, godkender institutionens budget mv. Aktuel lovgivning For området Undervisning og Fritid gælder Folkeskoleloven som lovgrundlag. Heri findes bestemmelser om folkeskolens formål, lærerkvalifikationer, undervisningspligt, ansvarsfordelingen mv. Desuden reguleres aktiviteterne på ungdomsskoleområdet ved lov om Ungdomsskoler jævnfør lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober 24. Specielle bemærkninger Side 36 Budget Undervisning og fritid

15 Folkeskoler Folkeskoler 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens folkeskoler herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, it, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til udenomsarealer mv. Her registreres ligeledes udgifter og indtægter vedrørende specialundervisning, der finder sted på den lokale folkeskole, øvelsesskoler og skolekonsulenter, der har deres hovedbeskæftigelse i folkeskolen. og indtægter vedrørende lejrskoler, som kommunen lejer sig ind på, registreres ligeledes her. Skoleåret 211/12 Skoleåret 212/13 Antal Folkeskoler Antal folkeskoleelever Antal klasser Budgetterne på funktion Folkeskoler udmøntes i henhold til ressourcetildelingsmodellen for folkeskoler. Modellen tildeler midler ud fra en pris pr. elev. Prisen pr. elev er beregnet ud fra en forholdsmæssig beregning ud fra vejledende timetal jf. nedenstående model. Klasse Vejl. timetal Faktor Pris. pr. elev. klasse pr. elev 2, 1, klasse pr. elev 23, 1, klasse pr. elev 23,75 1, klasse pr. elev 26,75 1, klasse pr. elev 26,75 1, klasse pr. elev 27,75 1, klasse pr. elev 28, 1, klasse pr. elev 3, 1, klasse pr. elev 33, 1, klasse pr. elev 31, 1, klasse pr. elev 28, 1, Efter denne tildeling laves der en beregning på om den enkelte skole kan læse det vejledende timetal, ud fra nedenstående delelementer: Specielle bemærkninger Side 37 Budget Undervisning og fritid

16 Ledelsestid: Ledelsestiden tildeles på baggrund af følgende nøgle: Skoleledelse: Forudsætning Kr. Grundtildeling 1 leder pr. skoledistrikt 564. Tildeling pr. elev Tildeling pr. elev over Undervisningstid: Hvad angår tildelingen af ressourcer til undervisningstid anvendes en række forskellige parametre. Først beregnes disse parametre i ugentlige lektioner, hvorefter det beregnede antal ugentlige lektioner omsættes til en økonomisk ramme. Der anvendes konkret følgende parametre: Normalundervisning Mulighed for sammenlæsning Tildeling til deletimer og 2 lærersystem Tildeling til forebyggende specialundervisning Tildeling til aldersreduktion Antal lektioner om ugen pr. lærer Normalundervisning: Timerne til normalundervisning tildeles som udgangspunkt efter antallet af klasser. Der udløses en ny klasse for hver 28. elev på hver årgang. Mere konkret tildeles ressourcerne efter et vejledende timetal pr. klasse pr. uge. Tabellen illustrerer, hvor mange lektioner den enkelte klasse på hvert klassetrin tildeles pr. uge. Vejledende timetal: BH Vejledende timetal 2, 23, 23,75 26,75 26,75 27,75 28, 3, 33, 31, 28, Mulighed for sammenlæsning: Hvis elevtallet i 2 på hinanden følgende klassetrin samlet er under 28 elever er der i modellen indlagt en reduktion i tildelingen til normalundervisningen via krav om sammenlæsning. Der er udarbejdet en oversigt over den maksimale mulige sammenlæsning mellem de forskellige klassetrin. Der er i modellen indlagt en reduktion svarende til 5 % af den maksimale sammenlæsning. Specielle bemærkninger Side 38 Budget Undervisning og fritid

17 Mulighed for sammenlæsning: Klassetrin Maksimal Sammenlæsning Krav om sammenlæsning. klasse klasse / 2. klasse 2,75 1,38 2. klasse / 3. klasse 22,75 11,38 3. klasse / 4. klasse 22,75 11,38 4. klasse / 5. klasse 24,75 12,38 5. klasse / 6. klasse 26,75 13,38 6. klasse / 7. klasse 21, 1,5 7. klasse / 8. klasse 26, 13, 8. klasse / 9. klasse 28, 14, 9. klasse / 1. klasse - - Tildeling til deletimer og 2 lærersystem: Til dækning af deletimer og 2 lærersystem i fag, hvor dette er nødvendigt (f.eks. idræt) tildeles der en faktor pr. elev ud fra følgende tabel: Tildeling til deletimer og 2 læresystem: Tildeling til deletimer Klassetrin. klasse pr. elev,7 1. klasse pr. elev,7 2. klasse pr. elev,7 3. klasse pr. elev,7 4. klasse pr. elev,7 5. klasse pr. elev,7 6. klasse pr. elev,7 7. klasse pr. elev,7 8. klasse pr. elev,7 9. klasse pr. elev,7 1. klasse pr. elev,7 Tildeling til forebyggende specialundervisning: Ressourcer til forebyggende specialundervisning tildeles med en faktor pr. elev ud fra følgende tabel: Specielle bemærkninger Side 39 Budget Undervisning og fritid

18 Tildeling til forebyggende specialundervisning: Tildeling til deletimer Klassetrin. klasse pr. elev,7 1. klasse pr. elev,7 2. klasse pr. elev,7 3. klasse pr. elev,7 4. klasse pr. elev,7 5. klasse pr. elev,7 6. klasse pr. elev,7 7. klasse pr. elev,7 8. klasse pr. elev,7 9. klasse pr. elev,7 1. klasse pr. elev,7 Tildeling til aldersreduktion: Såfremt en lærer er fyldt 6 år, har den pågældende lærer en mindre undervisningsforpligtigelse end yngre lærere. Gennemsnitligt svarer reduktion til, at lærernes årlige arbejdstid reduceres med 175 timer årligt, når de er fyldt 6 år. Skolerne tilføres derfor 175 timer årligt for hver lærer, som er fyldt 6 år. Antal lektioner om ugen pr. lærer: Det forudsættes i modellen at hver lærer har 23 lektioner om ugen. Ovenstående parametre giver tilsammen et antal ugentlige lektioner pr. skole. For at udregne lønbudgettet for lærerne ganges det samlede timeantal pr. skole med en gennemsnitsløn for den konkrete skole. Herefter sammenlignes skolens tildeling ud fra prisen pr. elev med det beregnede lønbudget. Der foretages herefter en udligning mellem skoler der har en tildeling der ligger under det nødvendige for at læse vejledende timetal med skoler der har en tildeling der ligger over det nødvendige for at læse vejledende timetal. Øvrige lønudgifter: Vikarudgifter: Der afsættes 3 % af lønudgiften til undervisning til vikarudgifter. Rengøringsløn: Rengøringslønnen er beregnet ud fra opmålinger fra ekstern konsulent. Servicepersonale: Midlerne til lønninger til servicepersonale fordeles ud fra en model med følgende tre parametre: Antal elever (vægt 1) Antal indendørs m2 (vægt 1) Antal udendørs m2 (vægt 1) Specielle bemærkninger Side 4 Budget Undervisning og fritid

19 De forskellige parametre vægtes, som vist i parentes, med henholdsvis 1, 1 og 1. Vægtningen er blevet til på baggrund af serviceledernes vurdering af hvordan arbejdstiden fordeles i praksis. Udover selve harmoniseringen, trækkes der forlods midler ud til finansiering af en låseordning. Det er forudsat og indarbejdet i modellen, at finansieringen heraf kan foregå over en treårig periode. Herefter vil det udtrukne beløb tilbageføres til fordeling blandt skolerne. Administrationslønninger: Tildelingen til administrationslønninger fordeles ud fra en grundnormering pr. skoledistrikt på 4. kr. og derudover en elevfaktor på 566 kr. pr. elev fra.-6. klasse og 755 kr. pr. elev fra klasse. Elevrelaterede udgifter: Der tildeles budget til elevrelaterede udgifter ud fra en faktor pr. elev jf. følgende tabel: Tildeling til elevrelaterede udgifter Materiale og aktivitets udgifter IT, materiel og inventar Personale udgifter Klassetrin Klassetrin klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev Bygningsudgifter: Bygningsudgifter tildeles ud fra det historiske budget prisfremskrevet til aktuelt år. - korrektioner Budgettet til tjenestemandspension til lærere i den lukkede gruppe, som afskediges før de er 63½ år er tilpasset til forventet forbrug, dette er en reduktion på Herudover er der en regulering af budgetrammekontoen på grund af en fejl fra tidligere år på kr. Der er i forbindelse med ændringen i skolestrukturen overført til andre politikområder vedrørende ejendomsdriften på de lukkede skoler, herudover er der en besparelse på bygningerne på kr. Ændringen i skolestrukturen har givet en besparelse på 7.. kr. I budgetforliget er der foretaget en besparelse på visitationsrammen på 3.5. kr. De 2.. heraf anvendes til at arbejde med et inklusionsprojekt i folkeskolen. Herudover Specielle bemærkninger Side 41 Budget Undervisning og fritid

20 er der tilført skolevæsenet 2.. kr. til udvikling af folkeskolen og 1.. kr. til en styrkelse af indskolingen. 31 Folkeskolens fællesudgifter 31 Folkeskolens Fællesudgifter 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto På kontoen for fællesudgifter budgetteres og bogføres udgifter til: Skolens konsulenter (skolebibliotek, it m.v.) Fællestillidsrepræsentanter for skolevæsenet Diverse centrale puljer til blandt andet tjenestemandspension, langvarig sygdom og barsel. Tolkebistand afholdt af folkeskolens udviklingspulje Betaling til andre kommuner og staten for undervisningen udenfor det kommunale skolevæsen. Fællesudgifter vedrørende skolebibliotekerne Fjerritslev Skole 3115 Fjerritslev Skole 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Fjerritslev skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse.. 211/ /213 Antal elever Antal klasser Thorup-Klim Skole Thorup-Klim Skole 1. kr. R21 KB211 B212 BO213 BO214 BO Netto Specielle bemærkninger Side 42 Budget Undervisning og fritid

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom 132 Strukturtekst overslag 2011 overslag 2012 overslag 2013 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 467.832 464.225 460.664 458.643 01 FOLKESKOLEN M.V. 192.605 191.651 191.246 191.246 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn 03.22.05 Skolefritidsordninger 21.890 22.135 22.086 05.25.10 Fælles formål 40.007

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 03.22.01 Folkeskoler -priser Netto 552.252 535.493 535.493 535.493 535.493 Pulje til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet Der er afsat en pulje på 11.270.000 kr. til understøttelse af driftsoptimeringer

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - 1. behandling, sept. 2012 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2013-2016 Politikområde

Læs mere

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2014 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - November 2013 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 6 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2015 2016-> Politikområde 1: Dagtilbud 1.3 Ændre finansieringen af PAU eleverne 200 200 Fælles med pol.2 - N 1.4 Ændre normering fra

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget 12 Børne- og Familieudvalget 131 132 12. Børne- og Familieudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift Politikområder U/I Budget 2014 Dagtilbud U 232.817.800 I -49.924.900 Skoler U 490.607.500 I -59.696.900

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015 Udvikling af Børne- og Skoleområdet 5. maj 2015 Indhold: FORORD... 4 MÅL... 4 PROCES FOR DET VIDERE FORLØB... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 1. DET NUVÆRENDE BØRNE- OG SKOLEOMRÅDE... 7 ORGANISERING, LEDELSE OG

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

12 Folke- og ungdomsskoler

12 Folke- og ungdomsskoler tets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Regnskab 03.22.01 Folkeskoler 544.658 549.042 545.742 03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler 90 152 158 03.22.03

Læs mere

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007.

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007. Statsforvaltningen Tilsynsmyndigheden Slotspladsen 1 9000 Aalborg Tvær_ØK Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Nina Lundtoft Direkte 7257 7821

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere