Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009"

Transkript

1 Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder København den 23. september 2009

2 Indhold INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold Privat børnepasning og andre definitioner Formål Metode Rapportens indhold... 8 DEL I: DEN RETLIGE ANALYSE 2. Dagtilbud, private pasningsordninger og tilskud til pasning, generelt Dagtilbud (kommunale og private) med kommunale tilskud Private pasningsordninger uden offentlige midler Tilskudsordninger for forældre Nærmere om de enkelte ordninger og de retlige rammer Privat dagpleje - 21, stk Privatinstitutioner - 19, stk Private pasningsordninger uden offentlige midler - 78 og Tilskud til forældre til privat pasning Tilskud til forældre til pasning af egne børn Virksomhedsinstitutioner og lignende Eventuelle andre ordninger eller tilskudsmuligheder Sammenfatning af den retlige analyse Privat dagpleje - 21, stk Privatinstitutioner - 19, stk Private pasningsordninger uden offentlige midler - 78 og Tilskud til forældre til privat pasning Tilskud til forældre til pasning af egne børn Virksomhedsinstitutioner og lignende Eventuelle andre ordninger eller tilskudsmuligheder DEL II: BENCHMARK 5. Benchmark privat børnepasning - omfang, tilskud og godkendelseskriterier Privat dagpleje 21, stk Privatinstitutioner - 19, stk Private pasningsordninger uden offentlige midler Tilskud til forældre til privat pasning Tilskud til forældre til pasning af egne børn Kombinationstilbud - 80, stk Sammenfatning af benchmark-delen Antal børn i privat børnepasning Godkendelseskriterier Tilskudsstørrelser KL, Personalejuridisk Kontor 2

3 DEL III: KOMMUNIKATION 7. Kommunikation Tilskudsstørrelser Information rettet mod borgerne (forældrene) Information rettet mod private initiativtagere Pjecer og informationsmateriale på hjemmesiderne Sammenfatning af kommunikations-delen DEL IV: SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER 9. Sammenfatning af rapporten Københavns Kommunes udnyttelse af de retlige rammer Benchmark Kommunikation Anbefalinger til Københavns Kommune Anbefalinger vedrørende de retlige rammer Anbefalinger ud fra benchmark Anbefalinger om kommunikation KL, Personalejuridisk Kontor 3

4 INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune har anmodet KL, Personalejuridisk Kontor, om konsulentbistand til at beskrive mulighederne for anvendelse af private pasningsmuligheder samt gennemføre en analyse af, om Københavns Kommune kan udnytte private pasningsmuligheder bedre med henblik på at få passet flere børn i alderen fra 24 uger indtil skolestart. Baggrunden for anmodningen er beslutning den 25. februar 2009 i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsudvalg om, at forvaltningen i samarbejde med KL laver en gennemgang af alternative pasningsmuligheder, og at der afsættes op til kr. 1.1 Privat børnepasning og andre definitioner Privat børnepasning Med privat børnepasning menes i denne rapport følgende ordninger: privat dagpleje ( 21, stk. 3) (punkt 3.1) privatinstitutioner ( 19, stk. 4) (punkt 3.2) private pasningsordninger ( 78 og 79) 1 (punkt 3.3) tilskud til forældre til privat pasning ( 80-85) (punkt 3.4) tilskud til forældre til pasning af egne børn ( 86-91) (punkt 3.5) virksomhedsinstitutioner og lignende (punkt 3.6) eventuelle andre ordninger eller tilskudsmuligheder (punkt 3.7) Puljeordninger med driftsaftale med en kommune er ikke medtaget i denne rapport, idet der ikke længere kan oprettes nye puljeordninger. Puljeordninger som driftsform udfases med dagtilbudsloven, dog således at eksisterende ordninger kan fortsætte, indtil de udløber eller opsiges, jf. dagtilbudslovens Driftsformen selvejende daginstitution med driftsoverenskomst er heller i k- ke omfattet af denne rapport, selv om institutionen drives af en privat leve- 1 Private pasningsordninger omfatter såvel de dagplejelignende som de institutionslignende samt selvstændigt erhvervsdrivende børnepassere og ansatte børnepassere. 2 Efter det oplyste har Københavns Kommune foreslået de eksisterende puljeordninger i kommunen at overgå til drift som selvejende daginstitutioner med driftsoverenskomst med kommunen eller til drift som privatinstitution, hvis puljeordningen kan leve op til kommunens godkendelseskriterier. KL, Personalejuridisk Kontor 4

5 randør, der - som juridisk person - er organiseret som en selvejende institution. Det skyldes, at driftsoverenskomsten medfører, at den selvejende daginstitution drives på samme økonomiske vilkår og er underlagt stort set samme krav til indhold m.v. som en kommunal daginstitution, bortset fra at den selvejende institution har arbejdsgiverkompetencen og det økonomiske ansvar. 3 Virksomhedsinstitutioner og lignende private dagtilbud og pasningsordninger omtales i den retlige analyse (punkt 3.7), men er holdt uden for benchmark-delen, da virksomhedsinstitutioner og lignende ikke er defineret i dagtilbudslovgivningen, men må betragtes som under-typer til de enkelte dagtilbudsformer og private pasningsordninger, der omtales i denne rapport. Der tages således udgangspunkt i dagtilbudslovens systematik. Børnenes alder Børn i alderen 24 uger indtil skolestart omtales som 0-6-årige børn. Børn i alderen 24 uger til alder for børnehavestart omtales som 0-2-årige børn og børn herfra og indtil skolestart som 3-6-årige børn. I kommunerne anvendes i meget begrænset omfang ordninger, der omfatter børn i alderen 0-24 uger. Hvor det har betydning, fremgår det udtrykkeligt af rapporten. Retsgrundlaget Paragraf-henvisningerne ovenfor er til lov nr. 501 af 6. juni 2007 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge som senere ændret (herefter dagtilbudsloven ). Dagtilbudsloven trådte i kraft 1. august 2007 og afløste bestemmelserne om dagtilbud m.v. i lov om social service. Henvisninger i denne rapport til dagtilbudsbekendtgørelsen er til bekendtgørelse nr af 11. december 2008 om pasningsgaranti, kommunens tilskud til brug for dag-, fritids- og klubtilbud, forældrenes egenbetaling og indhentelse af børneattester m.v. Henvisninger til dagtilbudsvejledningen er til Indenrigs- og Socialministeriets vejledning nr. 31 af 6. maj 2009 om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud. Henvisninger til retssikkerhedsloven er til lovbekendtgørelse nr. 877 af 9. marts 2008 om retssikkerhed og administration på det sociale område som senere ændret. 3 I en række henseender kan en selvejende daginstitution sidestilles med en kommunal daginstitution. For eksempel er den selvejende institution en del af den af den offentlige forvaltning og dermed blandt andet omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven og lån optaget af institutionen henregnes til kommunens låntagning. Se nedenfor punkt i slutningen om driftsformen, selvejende daginstitution med driftsoverenskomst med en kommune. KL, Personalejuridisk Kontor 5

6 Sammenligningskommunerne Sammenligningskommunerne er følgende otte kommuner: Esbjerg Kommune Frederiksberg Kommune Hvidovre Kommune Odense Kommune Randers Kommune Rødovre Kommune Aalborg Kommune Århus Kommune 1.2 Formål Formålet med denne rapport er at undersøge, om Københavns Kommune kan gøre noget inden for rammerne af privat børnepasning for at få passet flere af kommunens 0-6-årige børn, og i givet fald at pege på, hvilke tiltag eller justeringer kommunen kan iværksætte. 1.3 Metode For en nærmere beskrivelse af formål og metode henvises til KL s tilbud og projektbeskrivelse. Herudover bemærker konsulenterne følgende: Den retlige analyse Den retlige analyse i rapportens punkt 2-4 er overvejende foretaget på skriftligt grundlag, dvs. på grundlag af lovgivningen og praksis sammenholdt det skriftlige materiale, der foreligger offentligt tilgængeligt om privat børnepasning i Københavns Kommune. Der er indhentet supplerende oplysninger fra Københavns Kommune i et begrænset omfang, når konsulenterne har skønnet det nødvendigt for at gennemføre den retlige analyse Sammenligningskommunerne I den komparative analyse sammenlignes en række udvalgte parametre for privat børnepasning på tværs af kommuner. De otte sammenligningskommuner er blevet udtaget efter drøftelse med Børne- og Ungeforvaltningen i Københavns Kommune. Det drejer sig om de øvrige fem kommuner i 6-byerne samt tre omegnskommuner til Københavns Kommune. De otte sammenligningskommuner er i øvrigt udtaget, således at kommuner med såvel åbne som lukkede ventelister indgår i undersøgelsen. KL, Personalejuridisk Kontor 6

7 Rødovre Kommune har efterfølgende meddelt, at man ikke kan afse tid til at bidrage til analysen. Analysen begrænses derfor til oplysninger, der er tilgængelige på Rødovre Kommunes hjemmeside. Rødovre Kommune har oplyst, at privat børnepasning ikke har været undergivet en egentlig politisk behandling af privat børnepasning, bortset fra at kommunalbestyrelsen har besluttet ikke at yde tilskud til pasning af egne børn efter dagtilbudslovens 86. Hvidovre Kommune har efterfølgende meddelt, at man ikke kan afse tid til at bidrage til alle elementer i analysen. Kommunen har dog medvirket til at oplyse om antal private pasningsordninger samt antal børn i ordningerne. Analysen begrænses derfor i øvrigt til oplysninger, der er tilgængelige på Hvidovre Kommunes hjemmeside. Hvidovre Kommune har oplyst, at forvaltningen er blevet bedt om i efteråret 2009 at fremlægge forslag til en samlet politik på området for privat børnepasning. På nuværende tidspunkt er status som i Rødovre Kommune, nemlig at kommunalbestyrelsen alene har besluttet ikke at yde tilskud til pasning af egne børn efter dagtilbudslovens Indsamling af data m.m. fra sammenligningskommunerne Konsulenterne har udarbejdet et spørgeskema til brug for at afdække det faktuelle omfang af pasningsordninger og børn i pasningsordningerne. Forud for påbegyndelse af interview og indsamling af data fra Københavns Kommune og sammenligningskommunerne afholdt konsulenterne møde med Børne- og Ungeforvaltningen om indholdet af spørgeskemaet. Konsulenterne har telefonisk og via mail kontaktet alle medvirkende kommuner for at indsamle oplysninger. Det har været nødvendigt at være i dialog med et betydeligt antal personer i hver kommune for at indsamle de data til at gennemføre analysen. Indsamling af data om antal ordninger og børn i ordningerne er altovervejende sket via kommunernes dagplejekontor under børne- og ungeforvaltningerne. Konsulenterne har over for kommunerne lagt vægt på, at data skulle basere sig på det aktuelle antal ordninger og børn i ordningerne, opgjort på grundlag af mængden af senest opgjorte antal anviste tilskud efter de forskellige bestemmelser i dagtilbudsloven. Kommunerne har haft en lidt forskellig detaljeringsgrad i de umiddelbart tilgængelige informationer. For eksempel har ikke alle kommuner kunnet adskille antal børn, der er i privat børnepasning, i data for pasning inden for hjemmet og data om pasning uden for hjemmet. Efter det oplyste ville det fordre en manuel gennemgang af de enkelte tilskud, hvilket konsulenterne ikke har fundet grundlag for at fordre. KL, Personalejuridisk Kontor 7

8 Oplysninger om tilskudsstørrelser efter dagtilbudsloven og de tilhørende beregningsforudsætninger er indhentet fra økonomienheden i børne- og ungeforvaltningerne eller i kommunernes centrale økonomienhed. Konsulenterne bemærker, at der i visse kommuner kan være en uoverensstemmelse mellem det, der fremgår af kommunens hjemmeside, og de data, der findes i denne rapport. Konsulenterne har valgt at anvende de oplysninger om tilskudsstørrelser, der er oplyst over for konsulenterne via mail eller telefonisk, med 1. august som skæringsdato. Tilskudsstørrelserne kan have ændret sig efter rapportens aflevering, fordi indførelse af madordningen påvirker bruttodriftsudgifterne og dermed tilskudsstørrelserne. Der er også indsamlet information om det nærmere indhold af de kommunale kriterier for kommunernes godkendelse af privatinstitutioner, privat dagpleje samt private børnepasningsordninger og børnepassere. Hensigten har ikke været at afdække samtlige godkendelseskriterier, men i stedet at fokusere på kriterier, hvor der kan være forskelle af betydning mellem kommunale dagtilbud og privat børnepasning. Hensigten har således været at afdække, om der er forskel i de kriterier, en privat initiativtager skal leve op til, og de kriterier, kommunen forudsætter i sine egne tilbud Grunddata - børnetal Konsulenterne har indhentet folketal fra Danmarks Statistik på 0-6-årige i sammenligningskommunerne. Hensigten med denne oplysning er at kunne anskueliggøre omfanget af børn i private pasningsordninger sammenholdt med det maksimale antal børn omfattet af den kommunale pasningsgaranti. Folketal pr. 1. januar 2009, DST tabel bef1a07 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 0-5 Kommuner 101 København Frederiksberg Hvidovre Rødovre Odense Esbjerg Århus Aalborg Rapportens indhold Rapporten falder i fire dele. Del I omfatter den retlige analyse (punkt 2-4). I del II følger benchmark-delen (punkt 5-6). Del III omhandler kommunikation (punkt 7-8). Del I-III afsluttes med en sammenfatning af den pågældende del af rapporten. I del IV (punkt 9-10) afsluttes med en sammenfatning af hele rapporten med anbefalinger til Københavns Kommune. KL, Personalejuridisk Kontor 8

9 DEL I: DEN RETLIGE ANALYSE 2. Dagtilbud, private pasningsordninger og tilskud til pasning, generelt Dette punkt 2 er et generelt afsnit om alle de ordninger (kommunale og private), der findes inden for dagtilbudslovens rammer om dagtilbud (punkt 2.1), private pasningsordninger (punkt 2.2) og tilskudsordninger (punkt 2.3). I punkt 3 omtales de enkelte private dagtilbudstyper og private pasnings- og tilskudsordninger, der er omfattet af denne rapport 4, nærmere. De ordninger, der findes inden for dagtilbudslovens rammer, er: dagtilbud med kommunale tilskud private pasningsordninger uden offentlige midler tilskudsordninger for forældre Med hensyn til dagtilbud kan de enten drives af kommunen eller af private leverandører. Ordningerne kan opstilles således: 4 Se punkt 1.1 for opregning af de ordninger, der er omfattet af denne rapport. KL, Personalejuridisk Kontor 9

10 Dagtilbud med kommunale tilskud (afsnit II i dagtilbudsloven), se punkt 2.1 Type Ordning Leverandør og krav Daginstitutioner Dagpleje kommunal daginstitution selvejende daginstitution eksisterende puljeordning privatinstitution kommunalt ansat dagplejer selvstændig privat dagplejer kommunal privat m. driftsoverenskomst privat m. driftsaftale privat m. krav på godkendelse kommunal privat m. aftale Private pasningsordninger uden offentlige midler (afsnit V i dagtilbudsloven), se punkt 2.2 Type Ordning Leverandør og krav Institutions- privat pasningsordning i institutionslignende privat efter godkendelse lignende omgivelser Dagplejelignende privat pasningsordning i hjemlige omgivelser privat efter godkendelse Privat børnepasser 1-2 børn i eller uden for hjemmet selvstændig el. ansat af forældre Tilskudsordninger for forældre (afsnit V i dagtilbudsloven), se punkt 2.3 Tilskud Ordning Leverandør og krav - til privat pasning - til pasning af egne børn Obligatorisk for kommunen - til brug for køb af plads i privat pasningsordning eller til vederlag eller løn til privat børnepasser, se ovenfor. Valgfri for kommunen, hvis pasningsgarantien overholdes Aftalen mellem den private pasningsordning/børnepasseren og forældrene skal godkendes. Betingelser efter loven og kommunalt fastsatte regler. Virksomhedsinstitutioner og lignende går på tværs og disse ordninger og vil blive omtalt særskilt nedenfor punkt 3.8. KL, Personalejuridisk Kontor 10

11 2.1 Dagtilbud (kommunale og private) med kommunale tilskud Begrebet dagtilbud omfatter alle dagtilbud i kommunen til børn i alderen 0-6 år. De forskellige typer af dagtilbud efter dagtilbudslovens afsnit II er: Daginstitutioner: kommunale daginstitutioner selvejende daginstitutioner 5 eksisterende puljeordninger 6 privatinstitutioner Dagpleje: kommunal dagpleje privat dagpleje Dagtilbud kan være både kommunale dagtilbud med kommunalt ansatte medarbejdere (kommunale daginstitutioner og kommunal dagpleje) og dagtilbud drevet af private leverandører (selvejende daginstitutioner, puljeordninger, privatinstitutioner og privat dagpleje). Forsyningsforpligtelsen på dagtilbudsområdet betyder, at kommunalbestyrelsen - eller Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune - har pligt til at sikre, at der i kommunen er det nødvendige antal pladser i dagtilbud, så alle 0-6-årige børn i kommunen kan få en dagtilbudsplads, hvis forældrene ønsker det. Kommunen kan opfylde sin forsyningsforpligtelse ved at tilbyde barnet en plads i et af de ovenfor nævnte typer af dagtilbud bortset fra privatinstitution. 7 Antallet af pladser i privatinstitutioner og søgningen hertil indgår dog i vurderingen af, om der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud i kommunen. Alle dagtilbud, både kommunale og private, er omfattet af dagtilbudslovens generelle afsnit I, herunder den generelle formålsbestemmelse, og det specielle afsnit II om dagtilbud til børn indtil skolestart, herunder den specielle formålsbestemmelse og krav om pædagogisk læreplan, sprogvurdering og stimulering, børnemiljøvurdering og forældreindflydelse. Forældrebetalt madordning pr. 1. januar 2010 er obligatorisk for daginstitutioner, men ikke dagpleje, hvor mad indgår som en del af ydelsen. 5 Se nedenfor punkt i slutningen om driftsformen, selvejende daginstitution med driftsoverenskomst med en kommune 6 Puljeordninger er en driftsform, som udfases med dagtilbudsloven. Dette betyder, at der fra og med 1. august 2007 ikke kan etableres nye puljeordninger, men at eksisterende puljeordninger kan fortsætte som driftsform, indtil de udløber eller opsiges, jf. dagtilbudslovens Blandt andet fordi der ikke er loft over forældrebetalingen. KL, Personalejuridisk Kontor 11

12 Af bemærkningerne i lovforslaget til dagtilbudslovens 7, stk. 4, fremgår blandt andet følgende om børns integration i det danske samfund: 8 Alle dagtilbud skal bygge på de demokratiske værdier, der kendetegner danske dagtilbud og medvirke til integration i det danske samfund, således at børnene kan begå sig i det danske samfund. Det indebærer, at dansk er hovedsproget i alle dagtilbud, at børnene introduceres til danske traditioner, at børnene medinddrages osv. Hensigten med, at hovedsproget er dansk i dagtilbud, er at sikre alle børn introduktion til og sprogstimulering i forhold til det danske sprog. Sprog skal forstås i bred forstand, således omfatter dette f.eks. også tegnsprog. Hvis en privatinstitution ikke lever op til disse krav, kan kommunalbestyrelsen fratage institutionen tilskuddet. Dog kan kommunalbestyrelsen, hvis den konkret skønner, at det ikke medfører integrationsmæssige problemer, at hovedsproget i dagtilbuddet ikke er dansk for eksempel fordi der er tale en privatinstitution oprettet af det tyske mindretal se bort fra kravet om, at der tales dansk i dagtilbuddet. Som det ses fremgår det af lovforarbejderne, at hovedsproget i alle dagtilbud, herunder privatinstitutioner, er dansk. Mulighederne for at dispensere herfra er meget begrænsede. Det er svært at forestille sig andre tilfælde, der ligner forholdene i Sønderjylland. I andre tilfælde end privatinstitutioner oprettet af det tyske mindretal i Sønderjylland må det som udgangspunkt medføre integrationsmæssige problemer, hvis hovedsproget ikke er dansk, om ikke for alle børnene i privatinstitutionen, så dog for nogle. Som illustration kan man se Gentofte Kommunes Børne- og Skoleudvalgs dagsorden for møde den 10. august 2009, punkt 6, om ansøgning om godkendelse af den private pasningsordning Stepping Stones International Preschool som privatinstitution. Kommunale og private dagtilbud drives alle med økonomiske tilskud fra kommunen. Der er loft over forældrebetalingen, bortset fra i privatinstitutioner. I kommunale daginstitutioner, selvejende daginstitutioner og den kommunale dagpleje dækkes alle udgifter af summen af kommunale tilskud og forældrebetalingen i henhold til et kommunalt godkendt budget. 9 Kommunen fastsætter tilskud til eksisterende puljeordninger og privat dagpleje ligeledes med udgangspunkt i et budget, men tilbuddet er ikke nødvendigvis sikret dækning af alle udgifter via de kommunale tilskud og forældrebetalingen. 8 Lovforslag nr. 170 af 28. februar 2007, FT om Forslag til lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) vedtaget af Folketinget den 24. maj 2007 som lov nr. 501 af 6. juni Som følge af driftsoverenskomsten ligner den selvejende daginstitution mere en kommunal daginstitution end en daginstitution drevet af en privat leverandør. Dog er den selvejende daginstitution en selvstændig juridisk person, der er forskellig fra kommune, og som derfor har arbejdsgiveransvaret og det økonomiske ansvar. Se ovenfor note 3 samt nedenfor punkt i slutningen om driftsformen, selvejende daginstitution med driftsoverenskomst med en kommune. KL, Personalejuridisk Kontor 12

13 Andre private kan således bidrage til finansieringen af tilbuddet, fx en virksomhed som tilbuddet er oprettet i tilknytning til. Selvejende daginstitutioner, eksisterende puljeordninger og privat dagpleje kan kun drives, hvis og i givet fald så længe - kommunen ønsker at have en aftale med den private leverandør herom. Privatinstitutioner er ikke baseret på aftale, men på godkendelse. Kommunens tilskud fastsættes efter regler i lovgivningen. Private leverandører af privatinstitutioner kan som de eneste private leverandører af dagtilbud selv fastsætte forældrebetalingen og trække et eventuelt overskud ud af driften. Privat dagpleje omtales nærmere nedenfor punkt 3.1. Privatinstitutioner beskrives nærmere nedenfor punkt 3.2. Virksomhedsinstitutioner er ikke omtalt i dagtilbudslovgivningen, men der knyttes nogle bemærkninger hertil nedenfor punkt Private pasningsordninger uden offentlige midler Private pasningsordninger er pasningsordninger, der etableres og drives af private leverandører uden offentlige midler. 10 Etablering og drift af private pasningsordninger, der drives uden offentlige midler og finansieres helt eller delvis ved betaling fra forældrene, kræver kommunens tilladelse og er undergivet kommunalt tilsyn efter dagtilbudsloven, hvis der i ordningen modtages flere end to børn, jf. dagtilbudslovens Private pasningsordninger er ikke omfattet af dagtilbudslovens regler om dagtilbud (lovens afsnit II). Kommunen kan ikke opfylde sin forsyningsforpligtelse, ved at barnet tilbydes en plads i en privat pasningsordning. Private pasningsordninger kan være dagplejelignende med op til fem børn eller med optil ti børn, hvis flere personer varetager pasningen. En privat pasningsordning kan også være institutionslignende. Private pasningsordninger omtales nærmere nedenfor punkt Det skal forstås med den modifikation, at det kan være, at forældrene modtager kommunalt tilskud til privat pasning, se punkt 2.3 om denne tilskudsordning. Men det offentlige udbetaler altså ikke tilskud direkte til den private leverandør af den private pasningsordning i modsætning til, hvad der gælder for private leverandører af dagtilbud. KL, Personalejuridisk Kontor 13

14 2.3 Tilskudsordninger for forældre Tilskud til privat pasning Forældre, der ikke ønsker at benytte et kommunalt eller privat dagtilbud, se ovenfor punkt 2.1, har ret til at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning, der skal anvendes til enten betaling af en privat børnepasser, der er ansat af forældrene eller er selvstændig erhvervsdrivende uden kommunal tilladelse (dvs. med pasning af 1-2 børn), eller køb af en plads i en privat dagplejelignende eller institutionslignende pasningsordning, der kræver kommunal tilladelse, fordi der passes flere end to børn. Kommunen skal godkende aftalen om privat pasning og føre løbende tilsyn med ordningen efter dagtilbudsloven. Tilskud til forældre til privat pasning omtales nærmere nedenfor punkt 3.4. Tilskud til pasning af egne børn Forældre, der ikke ønsker at benytte et kommunalt eller privat dagtilbud, kan i stedet for tilskud til privat pasning vælge et økonomisk tilskud til pasning af egne børn, hvis og i det omfang den pågældende kommune har besluttet at stille denne mulighed til rådighed for forældrene. I kommuner, der ikke overholder pasningsgarantien, kan forældrene vælge tilskud til pasning af egne børn, uanset om kommunen generelt har besluttet at give tilskud til pasning af egne barn eller ej. Tilskud til forældre til pasning af egne børn omtales nærmere nedenfor punkt 3.5. KL, Personalejuridisk Kontor 14

15 3. Nærmere om de enkelte ordninger og de retlige rammer Dette punkt 3, indeholder en juridisk gennemgang af de enkelte dagtilbudstyper og private pasnings- og tilskudsordninger, der er omfattet af denne rapport, nærmere. Der fokuseres på de retlige rammer - muligheder og begrænsninger - ved de enkelte ordninger, særligt for så vidt angår etableringsmuligheder, godkendelseskriterier og andre krav, tilskudsmuligheder og -beregning samt tilsyn. De enkelte ordninger efter dagtilbudsloven er følgende: privat dagpleje ( 21, stk. 3), punkt 3.1 privatinstitutioner ( 19, stk. 4), punkt 3.2 private pasningsordninger ( 78 og 79) 11, punkt 3.3 tilskud til forældre privat pasning ( 80-85), punkt 3.4 tilskud til forældre til pasning af egne børn ( 86-91), punkt 3.5 virksomhedsinstitutioner og lignende, punkt 3.6 eventuelle andre ordninger eller tilskudsmuligheder, punkt 3.7 Hvert punkt om de enkelte ordninger (med undtagelse af punkt 3.7) afsluttes med et afsnit med bemærkninger til Københavns Kommune, et afsnit med anbefalinger til Københavns Kommune og et afsnit om benchmark, der henviser til rapportens del II. I punkt 3.7 behandles spørgsmålet om, hvorvidt der kan tænkes andre ordninger eller tilskudsmuligheder end ovenstående. Punkt 4 indeholder en sammenfatning af den retlige analyse i punkt 2 og Privat dagpleje - 21, stk. 3 Med en lovændring pr. 1. oktober 2005 blev det muligt at oprette privatinstitutioner, men man ønskede ikke privat dagpleje på det tidspunkt. Først med vedtagelsen af dagtilbudsloven, der trådte i kraft 1. august 2007, blev der skabt hjemmel til at oprette privat dagpleje. Efter det oplyste er det blandt sammenligningskommunerne alene Århus Kommune, der har privat dagpleje, der modsvarer den kommunale dagpleje. 11 Private pasningsordninger omfatter såvel de dagplejelignende som de institutionslignende. 12 Lovforslag nr. 170 af 28. februar 2007, FT , om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) vedtaget af Folketinget den 24. maj 2007 som lov nr. 501 af 6. juni 2007, herefter lovforslag nr. 170/ Forud herfor har man dog kunnet oprette dagplejelignende puljeordninger, typisk med op til ti børn, fordi flere personer har varetaget pasningen. KL, Personalejuridisk Kontor 15

16 I Københavns og Frederiksberg kommuner findes en alternativ form for privat dagpleje, der omtales kort nedenfor punkt Privat dagpleje ligner de øvrige kommunale og private dagtilbud 14 i og med, at de er omfattet af dagtilbudslovens generelle afsnit I, herunder den generelle formålsbestemmelse, og det specielle afsnit II om dagtilbud til børn indtil sk o- lestart, herunder den specielle formålsbestemmelse og krav om pædagogisk læreplan, sprogvurdering og -stimulering, børnemiljøvurdering og forældreindflydelse, men ikke forældrebetalt obligatorisk madordning pr. 1. januar 2010, idet mad indgår som en del af ydelsen. Som ethvert andet dagtilbud skal den private dagpleje blandt andet medvirke til udmøntningen af kommunens sammenhængende børnepolitik, og den private dagpleje er en del af kommunens forebyggende indsats over for børn og unge. Den private dagpleje kan vælge at følge den pædagogiske læreplan for den kommunale dagpleje, eller der kan udarbejdes en samlet læreplan for dele af eller alle private dagplejere i kommunen. Med dagtilbudslovens 21, stk. 3, om privat dagpleje blev der skabt ny privat etableringsform pr. 1. august 2007 som en pendant til privatinstitutionen på dagplejeområdet. Privat dagpleje erstatter muligheden for at oprette dagplejelignende puljeordninger, jf. de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. 170/ Privat dagpleje adskiller sig fra privatinstitutionen på følgende punkter: Kommunen kan opfylde sin forsyningsforpligtelse, ved at barnet tilbydes en plads i privat dagpleje. Privat dagpleje er aftalebaseret og kan kun oprettes, såfremt kommunen ønsker at indgå aftale med den pågældende. Børnepasningen foregår i private hjem eller i andre velegnede lokaler i børnenes hjemlige miljø og ikke i en institution. Privat dagpleje omfatter typisk færre børn (maksimalt 5 børn, eller hvis dagplejen varetages af flere personer maksimalt 10 børn der er ikke i dagtilbudslovens minimumskrav til antallet af børn i privat dagpleje). Den private dagpleje kan ikke trække overskud ud af driften, bortset fra vederlag til dagplejeren. 14 Dvs. kommunale daginstitutioner, selvejende daginstitutioner med driftsoverenskomst, eksisterende puljeordninger med driftsaftale samt kommunal dagpleje og privat dagpleje med aftale. KL, Personalejuridisk Kontor 16

17 Kommunen skal tage stilling til, hvorledes der i forbindelse med den private dagplejes ophør skal forholdes med en eventuelt opstået formue, jf. retssikkerhedslovens 43, stk. 1. I privat dagpleje er der loft over forældrebetalingen. Størrelsen af kommunens tilskud pr. barn optaget i privat dagpleje er ikke reguleret i lovgivningen Krav til etablering godkendelseskrav m.v. Privat dagpleje er en driftsform for private leverandører af dagpleje. Der gælder ikke nogen krav til, hvorledes den private leverandør af en privat dagpleje skal være organiseret. Det kan være som en hvilken som helst fysisk eller juridisk person. En privat dagplejer (den fysiske person) er ikke og kan ikke være ansat af kommunen. 17 Vedkommende er enten selvstændig erhvervsdrivende som privat leverandør, eller hun er ansat af den private leverandør, fx en virksomhed. Den private leverandør har ikke noget krav på, at kommunen godkender den private dagpleje. Driften af en privat dagpleje er således baseret på aftale. Af bemærkningerne til 21, stk. 3, i lovforslag nr. 170/ fremgår følgende: Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om den vil indgå en aftale med en privat dagpleje, og kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at indgå aftale, alene på grund af, at den tidligere har indgået en tilsvarende aftale med en anden privat dagpleje. Kommunalbestyrelsen kan f.eks. inddrage hensynet til den samlede forsyning af tilbud i kommunen Godkendelseskrav Dagtilbudslovens 22 omhandler kommunens godkendelse af private hjem m.v. til brug for kommunal og privat dagpleje. Af bemærkningerne til bestemmelsen i lovforslag nr. 170/2006/07 fremgår følgende: Efter stk. 1 skal den stedlige kommune, hvor dagplejen er beliggende, godkende dagplejen for at sikre gode forhold og kvalitet i tilbuddet. Kommunalbestyrelsens godkendelse skal som minimum omfatte godkendelse af de fysiske rammer, dagplejerens personlige kvalifikationer, samt hvorvidt forholdene i det enkelte hjem er egnede til dagpleje. Varetages dagplejen af fl e- re personer, jf. stk. 2, skal disse godkendes hver især. ( ) 15 For eksempel en privatperson, et interessentskab, en forening, en selvejende institution eller et aktieselskab. 16 Tilsvarende gælder private leverandører af puljeordninger. Modsat selvejende daginstitutioner, hvor den private leverandør skal være organiseret som en selvejende institution. 17 Hvis dagplejeren er ansat af kommunen, gælder reglerne om kommunal dagpleje, jf. dagtilbudslovens 21, stk. 2. Kommunale dagplejere er omfattet af overenskomst af 30. marts 2009 mellem KL og FOA. KL, Personalejuridisk Kontor 17

18 Godkendelse af den kommunale og private dagpleje skal finde sted ud fra ensartede krav. I forhold til den private dagpleje bør de krav, som kommunalbestyrelsen stiller ved godkende l- sen, indføjes i driftsaftalen. ( ) Godkendelse af privat dagpleje skal således foregå med udgangspunkt i lovgivningens og kommunens regler for godkendelse af kommunal dagpleje. Der skal derfor gælde ensartede regler for kommunal og privat dagpleje, fx med hensyn til: rygning personlige kvalifikationer indhentelse af straffeattest påklædning sprog (hovedsproget skal være dansk som i alle øvrige dagtilbud) Aftalens indhold Om indholdet af aftalen mellem kommunen og den private dagpleje fremgår følgende af lovforslag nr. 170/ : Aftalen mellem den private dagpleje og kommunalbestyrelsen skal som minimum indeholde følgende: Den juridisk ansvarlige for modtagelse af tilskud Antal børn og alderssammensætning Personalemæssige forhold, herunder beregning og udbetaling af løn Åbningstid, herunder forhold ved lukkedage, ferie og sygdom Tilskuddets størrelse og udbetaling Eventuelle børn med særlige behov Visitation/optagelse, herunder skal det fremgå af aftalen, om den private dagpleje selv træffer afgørelse om optagelse, eller om det foregår gennem kommunens pladsanvisning eller begge i fællesskab Betaling, herunder anføres forældrebetaling Forhold i lokale og dagplejehjem, herunder bygnings-, sikkerheds- og sundhedsmæssige krav Opsigelse af aftalen Forældrenes indflydelse på arbejdet i den private dagpleje Ordningens ophør, herunder redegørelse for eventuel formue, jf. retssikkerhedslovens 43, stk. 1, 1. pkt. Aftalens udløb Herudover bør de krav, som kommunalbestyrelsen stiller ved godkendelsen, indføjes i driftsaftalen, jf. bemærkningerne til 22, stk. 1. Jf. ovenfor punkt KL, Personalejuridisk Kontor 18

19 3.1.2 Kommunale tilskud Hvordan beregnes tilskuddet? Dagtilbudslovens 34 indeholder følgende bestemmelser om kommunens tilskud pr. barn optaget i privat dagpleje: Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal til privat dagpleje give et tilskud pr. barn. Stk. 2. Tilskud til privat dagpleje fastsættes af kommunalbestyrelsen, og forældrenes egenbetaling kan højst udgøre 25 pct. af den private dagplejes budgetterede bruttodriftsudgifter som aftalt med kommunalbestyrelsen. Stk. 3. Ved optagelse i privat dagpleje beregnes kommunalbestyrelsens tilskud pr. barn og forældrenes egenbetaling på grundlag af de budgetterede bruttodriftsudgifter for den enkelte private dagpleje. Størrelsen af det kommunale tilskud fastlægges i aftalen med den private dagpleje, jf. ovenfor punkt , og tager udgangspunkt i den enkelte private dagplejes budget, men den private dagpleje er ikke sikret dækning af alle udgifter. I den private dagplejes budget kan der udover forældrebetalingen og de kommunale tilskud - således indgå midler eller støtte fra for eksempel en privat virksomhed, hvortil den private dagpleje er knyttet. Forældrenes egenbetaling for en plads i en privat dagpleje kan maksimalt udgøre 25 pct. af den private dagplejes budgetterede bruttodriftsudgifter, som er godkendt af kommunalbestyrelsen altså eksklusive et eventuelt tilskud fra en privat virksomhed Kan der ydes større tilskud eller andre former for økonomisk støtte? Der gælder ikke noget minimum eller maksimum for størrelsen af det kommunale tilskud pr. barn, der er optaget i en privat dagpleje. Det vil være mest nærliggende at tage udgangspunkt i driftsudgifterne til den kommunale dagpleje sammenholdt med budgettet for den private dagpleje. Efter konsulenternes opfattelse er der ikke noget til hinder for, at kommunen som en del af driftstilskuddet pr. barn stiller for eksempel klapvogne til rådi g- hed for et barn optaget i den private dagpleje. Derimod er der ikke hjemmel til at yde egentlig udgiftsdækning uden hensy n- tagen til børnetallet til for eksempel husleje eller anlægs- eller etableringstilskud for, fx til lokaler, da der er tale om et kommunalt tilskud pr. barn i privat dagpleje. Der henvises i øvrigt til diskussionen nedenfor punkt , vedrørende privatinstitutioner. KL, Personalejuridisk Kontor 19

20 3.1.3 Formue og overskud på driften Den private leverandør har ikke mulighed for at trække et eventuelt overskud ud af driften, når bortses fra, hvad der medgår til vederlag eller løn den/de private dagplejer(e). Kommunen skal tage stilling til, hvorledes der i forbindelse med den private dagplejes ophør skal forholdes med en eventuelt opstået formue, jf. retssikkerhedslovens 43, stk Optagelse og anvisning Efter dagtilbudslovens 26, stk. 2, kan kommunen beslutte, at den private dagpleje helt eller delvis selv skal træffe afgørelse om optagelse i institutionen. Hvis der er sket delegation af optagelseskompetencen til den private dagpleje, gælder ifølge dagtilbudsvejledningens punkt 11.5 følgende: 18 De skal også fastsætte og offentliggøre retningslinjer for optagelse af børn i institutionen eller i dagplejen. ( ) Fastsættelsen af retningslinjer og anvisning af børn bør ske i et tæt samarbejde mellem den kommunale forvaltning og institutionen eller den private dagpleje for at sikre, at pasningsgarantien overholdes, og at der sker en lige behandling af forældrene. Retningslinjerne skal fastsættes inden for og i tråd med kommunalbestyrelsens retningslinjer for optagelse i dagtilbud under den kommunale anvisning, ligesom retningslinjerne ikke må være i strid med almindelige retsprincipper, herunder lighedsprincippet og forbuddet mod at diskriminere på grund af race, køn, religion og lignende. Der må således ikke fastsættes re t- ningslinjer, der udelukker grupper af børn fra optagelse. Selvejende daginstitutioner og privat dagpleje kan være oprettet med et specielt formål, der gør, at der kan gives fortrinsret til bestemte grupper af børn, f.eks. virksomhedsbørnehaver. Hvis dette er tilfældet, skal det fremgå af institutionens eller den private dagplejes vedtægter, ligesom det skal fremgå, hvordan pladserne tildeles i institutionen. ( ) Selvejende daginstitutioner og private dagplejere kan ikke afvise at optage børn, medmindre der ikke er plads i dagtilbuddet. Kommunen kan opfylde sin forsyningsforpligtelse, ved at barnet tilbydes plads i en privat dagpleje, uanset om optagelseskompetencen ligger hos kommunen eller den private dagpleje. 18 Reglerne er fælles for selvejende daginstitutioner og privat dagpleje, der har fået delegeret optagelseskompetencen. KL, Personalejuridisk Kontor 20

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge.

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes Klub 789 og Ungehusene Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og

Læs mere

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa Til samtlige kommuner, amtskommuner m.fl. Departementet Dato: 24. maj 2005 j.nr. 321-9 meaa Orientering om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN Driftsaftale med puljeinstitutionen SAPIN Aftalen: Tillæg II til Driftsaftale side 18-25 - med puljeinstitutionen Sapin er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Privatinstitutioner adskiller sig fra øvrige kommunale og private dagtilbud på følgende punkter:

Privatinstitutioner adskiller sig fra øvrige kommunale og private dagtilbud på følgende punkter: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT 29-06-2012 Sagsnr. 2012-95802 Vedr. privatiseringer af institutioner På BUU-mødet den 13. juni 2012 ønskede udvalget i forlængelse

Læs mere

Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber

Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Notat vedr. grundlaget for fratagelse af kommunalt tilskud til Gyngehesten

Notat vedr. grundlaget for fratagelse af kommunalt tilskud til Gyngehesten 8. januar 2016 Notat vedr. grundlaget for fratagelse af kommunalt tilskud til Gyngehesten 1. Indholdet af notat Notatet indeholder en vurdering af det oplysningsgrundlag, herunder retligt der administrativt

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Den fri Hestehaveskole

Den fri Hestehaveskole 02/06/09 Den fri Hestehaveskole Hvad siger friskoleloven? 36a. En fri grundskole kan for børn, der er fyldt 3 år, for tiden, indtil de begynder i børnehaveklasse, varetage opgaver som privatinstitution

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til en privat daginstitution. Henvendelse vedrørende Dragør Kommune - bygningstilskud til privatinstitutioner

Statsforvaltningens udtalelse til en privat daginstitution. Henvendelse vedrørende Dragør Kommune - bygningstilskud til privatinstitutioner Statsforvaltningens udtalelse til en privat daginstitution 2016-2 7 4 2 3 Dato: 12-12-2016 Henvendelse vedrørende Dragør Kommune - bygningstilskud til privatinstitutioner Du har som bestyrelsesformand

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v.

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v. DAGTILBUDSLOVEN Offentliggørelsesdato: 22-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering,

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag.

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag. 2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-1796 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 Udkast indholdsmæssige ændringer er markeret med gul overstregning. Øvrige ændringer er af redaktionel karakter samt præciseringer nuværende kriterier Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf.

Læs mere

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling. Notatark Private Dagtilbud, Kravspecifikation Private dagtilbud Hedensted kommune Baggrund. Reglerne om etablering af private dagtilbud til børn i alderen 6 måneder (26 uger) og indtil barnet begynder

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier SOLRØD KOMMUNE Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier Solrød, den 27. oktober 2005 Lovgrundlag Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 er vedtaget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Private leverandører af dagtilbud

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Hvem er omfattet? ( Forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (indtil skolestart) kan benytte ordningen, dog er

Læs mere

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner er godkendt af Esbjerg Byråd d. 02/10/2014. Redaktionelt ajourført efter Vejledning

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 20. Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen skal godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Det kan være et forhindringsløb at starte en privatinstitution op, hvis I ikke har gode rådgivere ved hånden 1 Kære læser Spia s lille håndbog om oprettelse

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner SKANDERBORG KOMMUNE Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner Kriterierne er redaktionelt tilrettede i august 2012 Indledning Jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 kan daginstitutioner etableres og drives

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Med lovforslaget til dagtilbudsloven samles bestemmelserne om dagtilbud, fritidshjem,

Læs mere

2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar Forslag. til

2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar Forslag. til 2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrings- og Socialmin., j. nr. 2009-5491 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs-

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn KRAVSPECIFIKATION Denne kravspecifikation indeholder alle de formelle nationale krav og kommunale krav, som stilles til en privat leverandør af dagtilbud i Ballerup Kommune. Dermed får eventuelle interesserede

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave.

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave. DRIFTSOVERENSKOMST mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution Hammelev Børnehave beliggende Hammelev Bygade 18 B 6500 Vojens om institutionens drift som daginstitution

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Side 1 af 14 BEK nr 1082 af 20/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 30/11/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN Driftsaftale med puljeinstitutionen BLÅMUSLINGEN Aftalen: Tillæg til Driftsaftale - side 8-15 - med puljeinstitutionen Blåmuslingen er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) LBK nr 668 af 17/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-3847 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune ørneudvalget Delegationsplan for Køge Kommune ndholdsfortegnelse Lov om social service... 2 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge... 5 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Att: Mette Arnsfelt Andersen

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Att: Mette Arnsfelt Andersen Socialudvalget L 85 - Bilag 1 Offentlig Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Att: Mette Arnsfelt Andersen Økonomiforvaltningen 1. kontor Rådhuset 1599 København V Telefon 33 66 33 66 Direkte

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen.

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen. Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem Frederikssund Kommune og Bestyrelsen for Sct. Georgs Gårdens Børnehus, beliggende Valmuevej 10, om institutionens drift som integreret daginstitution for børn

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution Dagtilbud og Skole Vejledning Etablering af privat daginstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af private daginstitutioner i Assens Kommune

Læs mere

GUIDE Oprettelse af privatinstitutioner ( 19 stk. 4, - 52 stk. 4-66 stk. 4)

GUIDE Oprettelse af privatinstitutioner ( 19 stk. 4, - 52 stk. 4-66 stk. 4) GUIDE Oprettelse af privatinstitutioner ( 19 stk. 4, - 52 stk. 4-66 stk. 4) 20/10/2008 Baggrund 1. oktober 2005 trådte loven om ret til oprettelse af privatinstitutioner i kraft. (Dagtilbudslovens 19 stk.

Læs mere

GODKENDELSESKRITERIER

GODKENDELSESKRITERIER SKOLER OG INSTITUTIONER GODKENDELSESKRITERIER - FOR PRIVATINSTITUTIONER EFTER DAGTILBUDSLOVEN Indhold Indledning 3 Lovgrundlag 3 Godkendelseskriterier 4 Relevant lovgivning og standarder på området 4 Optagelsesregler

Læs mere

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst Som en del af økonomiaftalen for 2008 mellem KL og regeringen er det aftalt, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med 1,3 mia. kr. til

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Hvad er det nye? man kan nu etablere et dagtilbud gennem en godkendelsesmodel modsat den gældende aftalemodel

Læs mere

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning.

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Pkt.nr: 13 Tilskud til privat børnepasning 230407 Indstilling: at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Formål med indstilling: At orientere om lovændring vedrørende

Læs mere

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning ØU 030209 Bilag pkt. 25 Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.)

Læs mere

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Aftenens program Præsentation af loven og den tilhørende bekendtgørelse Mulighederne for at etablere nye institutioner

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Fanø Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven 20a, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation

Udkast til. Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 30. marts 2007 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2553-5 Sagsbeh.: mb Fil-navn: Høringbek-30.03.07 Udkast til Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2010-11 Fremsat den 29. april 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Udlicitering af daginstitutioner, fritidshjem og

Læs mere

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner.

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner. Notat Børneafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Retningslinjer for etablering og drift af privatinstitutioner, herunder Nyborg Kommunes

Læs mere

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Kommune. Visitationskriterierne er udarbejdet i henhold til Lov nr. 501 af 6. juni 2007 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID

2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID 2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID For at forstå, hvordan den selvejende daginstitution virker, er det nødvendigt at starte med at se på dagtilbudsloven. Landets kommuner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 174 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitution:

Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune På baggrund af ændring af lov om Social Service lov nr. 400 af 1. juni 2005 (private leverandører

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg 1 Forankring Den selvejende privatinstitution "Foreningen Børnehaven Lilleborg" er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for Småbørn Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for småbørn 1. Pasningsgaranti Der er pasningsgaranti til alle børn i alderen 26 uger og indtil skolestart.

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Afdelingen for Dagtilbud Oktober 2008 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Vejledning for etablering af privatinstitution

Vejledning for etablering af privatinstitution Vejledning for etablering af privatinstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets - og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 19

Læs mere

Aabenraa Kommune. Bygningstilskud private fritidshjem. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr.

Aabenraa Kommune. Bygningstilskud private fritidshjem. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. Aabenraa Kommune Bygningstilskud private fritidshjem PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 16 99 42 94 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 2. Kommissorium 3 3. Sammenfatning

Læs mere

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige pædagogiske

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Marts 2011 Udarbejdet af Børn og Unge Skole og Dagtilbud Godkendt i Udvalget for Børn og Unge d. xxx 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2010/1 LSF 200 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-976 Fremsat den 29. april 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010 Kravspecifikationer til private dagtilbud september 2010 Indledning Det er muligt for organisationer, forældre, virksomheder og andre interesserede at oprette en privat daginstitution. Randers Kommune

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 22. juni Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lovtidende A Udgivet den 22. juni Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lovtidende A 2016 Udgivet den 22. juni 2016 20. juni 2016. Nr. 748. Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids-

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen. 1 Forankring Den integrerede børnehaves navn er hjemhørende i Svendborg kommune, beliggende i Ollerup og er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Børnehuset Villa Gaia hjemhørende i Fredericia Kommune, beliggende Bøgevej 7, Taulov og er tilsluttet landsforeningen

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner Økonomi og Administration Sagsbehandler: Anne Lund Sagsnr. 28.09.44-G01-1-13 Dato:20.3.2014 Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner De supplerende

Læs mere