Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009"

Transkript

1 Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder København den 23. september 2009

2 Indhold INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold Privat børnepasning og andre definitioner Formål Metode Rapportens indhold... 8 DEL I: DEN RETLIGE ANALYSE 2. Dagtilbud, private pasningsordninger og tilskud til pasning, generelt Dagtilbud (kommunale og private) med kommunale tilskud Private pasningsordninger uden offentlige midler Tilskudsordninger for forældre Nærmere om de enkelte ordninger og de retlige rammer Privat dagpleje - 21, stk Privatinstitutioner - 19, stk Private pasningsordninger uden offentlige midler - 78 og Tilskud til forældre til privat pasning Tilskud til forældre til pasning af egne børn Virksomhedsinstitutioner og lignende Eventuelle andre ordninger eller tilskudsmuligheder Sammenfatning af den retlige analyse Privat dagpleje - 21, stk Privatinstitutioner - 19, stk Private pasningsordninger uden offentlige midler - 78 og Tilskud til forældre til privat pasning Tilskud til forældre til pasning af egne børn Virksomhedsinstitutioner og lignende Eventuelle andre ordninger eller tilskudsmuligheder DEL II: BENCHMARK 5. Benchmark privat børnepasning - omfang, tilskud og godkendelseskriterier Privat dagpleje 21, stk Privatinstitutioner - 19, stk Private pasningsordninger uden offentlige midler Tilskud til forældre til privat pasning Tilskud til forældre til pasning af egne børn Kombinationstilbud - 80, stk Sammenfatning af benchmark-delen Antal børn i privat børnepasning Godkendelseskriterier Tilskudsstørrelser KL, Personalejuridisk Kontor 2

3 DEL III: KOMMUNIKATION 7. Kommunikation Tilskudsstørrelser Information rettet mod borgerne (forældrene) Information rettet mod private initiativtagere Pjecer og informationsmateriale på hjemmesiderne Sammenfatning af kommunikations-delen DEL IV: SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER 9. Sammenfatning af rapporten Københavns Kommunes udnyttelse af de retlige rammer Benchmark Kommunikation Anbefalinger til Københavns Kommune Anbefalinger vedrørende de retlige rammer Anbefalinger ud fra benchmark Anbefalinger om kommunikation KL, Personalejuridisk Kontor 3

4 INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune har anmodet KL, Personalejuridisk Kontor, om konsulentbistand til at beskrive mulighederne for anvendelse af private pasningsmuligheder samt gennemføre en analyse af, om Københavns Kommune kan udnytte private pasningsmuligheder bedre med henblik på at få passet flere børn i alderen fra 24 uger indtil skolestart. Baggrunden for anmodningen er beslutning den 25. februar 2009 i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsudvalg om, at forvaltningen i samarbejde med KL laver en gennemgang af alternative pasningsmuligheder, og at der afsættes op til kr. 1.1 Privat børnepasning og andre definitioner Privat børnepasning Med privat børnepasning menes i denne rapport følgende ordninger: privat dagpleje ( 21, stk. 3) (punkt 3.1) privatinstitutioner ( 19, stk. 4) (punkt 3.2) private pasningsordninger ( 78 og 79) 1 (punkt 3.3) tilskud til forældre til privat pasning ( 80-85) (punkt 3.4) tilskud til forældre til pasning af egne børn ( 86-91) (punkt 3.5) virksomhedsinstitutioner og lignende (punkt 3.6) eventuelle andre ordninger eller tilskudsmuligheder (punkt 3.7) Puljeordninger med driftsaftale med en kommune er ikke medtaget i denne rapport, idet der ikke længere kan oprettes nye puljeordninger. Puljeordninger som driftsform udfases med dagtilbudsloven, dog således at eksisterende ordninger kan fortsætte, indtil de udløber eller opsiges, jf. dagtilbudslovens Driftsformen selvejende daginstitution med driftsoverenskomst er heller i k- ke omfattet af denne rapport, selv om institutionen drives af en privat leve- 1 Private pasningsordninger omfatter såvel de dagplejelignende som de institutionslignende samt selvstændigt erhvervsdrivende børnepassere og ansatte børnepassere. 2 Efter det oplyste har Københavns Kommune foreslået de eksisterende puljeordninger i kommunen at overgå til drift som selvejende daginstitutioner med driftsoverenskomst med kommunen eller til drift som privatinstitution, hvis puljeordningen kan leve op til kommunens godkendelseskriterier. KL, Personalejuridisk Kontor 4

5 randør, der - som juridisk person - er organiseret som en selvejende institution. Det skyldes, at driftsoverenskomsten medfører, at den selvejende daginstitution drives på samme økonomiske vilkår og er underlagt stort set samme krav til indhold m.v. som en kommunal daginstitution, bortset fra at den selvejende institution har arbejdsgiverkompetencen og det økonomiske ansvar. 3 Virksomhedsinstitutioner og lignende private dagtilbud og pasningsordninger omtales i den retlige analyse (punkt 3.7), men er holdt uden for benchmark-delen, da virksomhedsinstitutioner og lignende ikke er defineret i dagtilbudslovgivningen, men må betragtes som under-typer til de enkelte dagtilbudsformer og private pasningsordninger, der omtales i denne rapport. Der tages således udgangspunkt i dagtilbudslovens systematik. Børnenes alder Børn i alderen 24 uger indtil skolestart omtales som 0-6-årige børn. Børn i alderen 24 uger til alder for børnehavestart omtales som 0-2-årige børn og børn herfra og indtil skolestart som 3-6-årige børn. I kommunerne anvendes i meget begrænset omfang ordninger, der omfatter børn i alderen 0-24 uger. Hvor det har betydning, fremgår det udtrykkeligt af rapporten. Retsgrundlaget Paragraf-henvisningerne ovenfor er til lov nr. 501 af 6. juni 2007 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge som senere ændret (herefter dagtilbudsloven ). Dagtilbudsloven trådte i kraft 1. august 2007 og afløste bestemmelserne om dagtilbud m.v. i lov om social service. Henvisninger i denne rapport til dagtilbudsbekendtgørelsen er til bekendtgørelse nr af 11. december 2008 om pasningsgaranti, kommunens tilskud til brug for dag-, fritids- og klubtilbud, forældrenes egenbetaling og indhentelse af børneattester m.v. Henvisninger til dagtilbudsvejledningen er til Indenrigs- og Socialministeriets vejledning nr. 31 af 6. maj 2009 om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud. Henvisninger til retssikkerhedsloven er til lovbekendtgørelse nr. 877 af 9. marts 2008 om retssikkerhed og administration på det sociale område som senere ændret. 3 I en række henseender kan en selvejende daginstitution sidestilles med en kommunal daginstitution. For eksempel er den selvejende institution en del af den af den offentlige forvaltning og dermed blandt andet omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven og lån optaget af institutionen henregnes til kommunens låntagning. Se nedenfor punkt i slutningen om driftsformen, selvejende daginstitution med driftsoverenskomst med en kommune. KL, Personalejuridisk Kontor 5

6 Sammenligningskommunerne Sammenligningskommunerne er følgende otte kommuner: Esbjerg Kommune Frederiksberg Kommune Hvidovre Kommune Odense Kommune Randers Kommune Rødovre Kommune Aalborg Kommune Århus Kommune 1.2 Formål Formålet med denne rapport er at undersøge, om Københavns Kommune kan gøre noget inden for rammerne af privat børnepasning for at få passet flere af kommunens 0-6-årige børn, og i givet fald at pege på, hvilke tiltag eller justeringer kommunen kan iværksætte. 1.3 Metode For en nærmere beskrivelse af formål og metode henvises til KL s tilbud og projektbeskrivelse. Herudover bemærker konsulenterne følgende: Den retlige analyse Den retlige analyse i rapportens punkt 2-4 er overvejende foretaget på skriftligt grundlag, dvs. på grundlag af lovgivningen og praksis sammenholdt det skriftlige materiale, der foreligger offentligt tilgængeligt om privat børnepasning i Københavns Kommune. Der er indhentet supplerende oplysninger fra Københavns Kommune i et begrænset omfang, når konsulenterne har skønnet det nødvendigt for at gennemføre den retlige analyse Sammenligningskommunerne I den komparative analyse sammenlignes en række udvalgte parametre for privat børnepasning på tværs af kommuner. De otte sammenligningskommuner er blevet udtaget efter drøftelse med Børne- og Ungeforvaltningen i Københavns Kommune. Det drejer sig om de øvrige fem kommuner i 6-byerne samt tre omegnskommuner til Københavns Kommune. De otte sammenligningskommuner er i øvrigt udtaget, således at kommuner med såvel åbne som lukkede ventelister indgår i undersøgelsen. KL, Personalejuridisk Kontor 6

7 Rødovre Kommune har efterfølgende meddelt, at man ikke kan afse tid til at bidrage til analysen. Analysen begrænses derfor til oplysninger, der er tilgængelige på Rødovre Kommunes hjemmeside. Rødovre Kommune har oplyst, at privat børnepasning ikke har været undergivet en egentlig politisk behandling af privat børnepasning, bortset fra at kommunalbestyrelsen har besluttet ikke at yde tilskud til pasning af egne børn efter dagtilbudslovens 86. Hvidovre Kommune har efterfølgende meddelt, at man ikke kan afse tid til at bidrage til alle elementer i analysen. Kommunen har dog medvirket til at oplyse om antal private pasningsordninger samt antal børn i ordningerne. Analysen begrænses derfor i øvrigt til oplysninger, der er tilgængelige på Hvidovre Kommunes hjemmeside. Hvidovre Kommune har oplyst, at forvaltningen er blevet bedt om i efteråret 2009 at fremlægge forslag til en samlet politik på området for privat børnepasning. På nuværende tidspunkt er status som i Rødovre Kommune, nemlig at kommunalbestyrelsen alene har besluttet ikke at yde tilskud til pasning af egne børn efter dagtilbudslovens Indsamling af data m.m. fra sammenligningskommunerne Konsulenterne har udarbejdet et spørgeskema til brug for at afdække det faktuelle omfang af pasningsordninger og børn i pasningsordningerne. Forud for påbegyndelse af interview og indsamling af data fra Københavns Kommune og sammenligningskommunerne afholdt konsulenterne møde med Børne- og Ungeforvaltningen om indholdet af spørgeskemaet. Konsulenterne har telefonisk og via mail kontaktet alle medvirkende kommuner for at indsamle oplysninger. Det har været nødvendigt at være i dialog med et betydeligt antal personer i hver kommune for at indsamle de data til at gennemføre analysen. Indsamling af data om antal ordninger og børn i ordningerne er altovervejende sket via kommunernes dagplejekontor under børne- og ungeforvaltningerne. Konsulenterne har over for kommunerne lagt vægt på, at data skulle basere sig på det aktuelle antal ordninger og børn i ordningerne, opgjort på grundlag af mængden af senest opgjorte antal anviste tilskud efter de forskellige bestemmelser i dagtilbudsloven. Kommunerne har haft en lidt forskellig detaljeringsgrad i de umiddelbart tilgængelige informationer. For eksempel har ikke alle kommuner kunnet adskille antal børn, der er i privat børnepasning, i data for pasning inden for hjemmet og data om pasning uden for hjemmet. Efter det oplyste ville det fordre en manuel gennemgang af de enkelte tilskud, hvilket konsulenterne ikke har fundet grundlag for at fordre. KL, Personalejuridisk Kontor 7

8 Oplysninger om tilskudsstørrelser efter dagtilbudsloven og de tilhørende beregningsforudsætninger er indhentet fra økonomienheden i børne- og ungeforvaltningerne eller i kommunernes centrale økonomienhed. Konsulenterne bemærker, at der i visse kommuner kan være en uoverensstemmelse mellem det, der fremgår af kommunens hjemmeside, og de data, der findes i denne rapport. Konsulenterne har valgt at anvende de oplysninger om tilskudsstørrelser, der er oplyst over for konsulenterne via mail eller telefonisk, med 1. august som skæringsdato. Tilskudsstørrelserne kan have ændret sig efter rapportens aflevering, fordi indførelse af madordningen påvirker bruttodriftsudgifterne og dermed tilskudsstørrelserne. Der er også indsamlet information om det nærmere indhold af de kommunale kriterier for kommunernes godkendelse af privatinstitutioner, privat dagpleje samt private børnepasningsordninger og børnepassere. Hensigten har ikke været at afdække samtlige godkendelseskriterier, men i stedet at fokusere på kriterier, hvor der kan være forskelle af betydning mellem kommunale dagtilbud og privat børnepasning. Hensigten har således været at afdække, om der er forskel i de kriterier, en privat initiativtager skal leve op til, og de kriterier, kommunen forudsætter i sine egne tilbud Grunddata - børnetal Konsulenterne har indhentet folketal fra Danmarks Statistik på 0-6-årige i sammenligningskommunerne. Hensigten med denne oplysning er at kunne anskueliggøre omfanget af børn i private pasningsordninger sammenholdt med det maksimale antal børn omfattet af den kommunale pasningsgaranti. Folketal pr. 1. januar 2009, DST tabel bef1a07 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 0-5 Kommuner 101 København Frederiksberg Hvidovre Rødovre Odense Esbjerg Århus Aalborg Rapportens indhold Rapporten falder i fire dele. Del I omfatter den retlige analyse (punkt 2-4). I del II følger benchmark-delen (punkt 5-6). Del III omhandler kommunikation (punkt 7-8). Del I-III afsluttes med en sammenfatning af den pågældende del af rapporten. I del IV (punkt 9-10) afsluttes med en sammenfatning af hele rapporten med anbefalinger til Københavns Kommune. KL, Personalejuridisk Kontor 8

9 DEL I: DEN RETLIGE ANALYSE 2. Dagtilbud, private pasningsordninger og tilskud til pasning, generelt Dette punkt 2 er et generelt afsnit om alle de ordninger (kommunale og private), der findes inden for dagtilbudslovens rammer om dagtilbud (punkt 2.1), private pasningsordninger (punkt 2.2) og tilskudsordninger (punkt 2.3). I punkt 3 omtales de enkelte private dagtilbudstyper og private pasnings- og tilskudsordninger, der er omfattet af denne rapport 4, nærmere. De ordninger, der findes inden for dagtilbudslovens rammer, er: dagtilbud med kommunale tilskud private pasningsordninger uden offentlige midler tilskudsordninger for forældre Med hensyn til dagtilbud kan de enten drives af kommunen eller af private leverandører. Ordningerne kan opstilles således: 4 Se punkt 1.1 for opregning af de ordninger, der er omfattet af denne rapport. KL, Personalejuridisk Kontor 9

10 Dagtilbud med kommunale tilskud (afsnit II i dagtilbudsloven), se punkt 2.1 Type Ordning Leverandør og krav Daginstitutioner Dagpleje kommunal daginstitution selvejende daginstitution eksisterende puljeordning privatinstitution kommunalt ansat dagplejer selvstændig privat dagplejer kommunal privat m. driftsoverenskomst privat m. driftsaftale privat m. krav på godkendelse kommunal privat m. aftale Private pasningsordninger uden offentlige midler (afsnit V i dagtilbudsloven), se punkt 2.2 Type Ordning Leverandør og krav Institutions- privat pasningsordning i institutionslignende privat efter godkendelse lignende omgivelser Dagplejelignende privat pasningsordning i hjemlige omgivelser privat efter godkendelse Privat børnepasser 1-2 børn i eller uden for hjemmet selvstændig el. ansat af forældre Tilskudsordninger for forældre (afsnit V i dagtilbudsloven), se punkt 2.3 Tilskud Ordning Leverandør og krav - til privat pasning - til pasning af egne børn Obligatorisk for kommunen - til brug for køb af plads i privat pasningsordning eller til vederlag eller løn til privat børnepasser, se ovenfor. Valgfri for kommunen, hvis pasningsgarantien overholdes Aftalen mellem den private pasningsordning/børnepasseren og forældrene skal godkendes. Betingelser efter loven og kommunalt fastsatte regler. Virksomhedsinstitutioner og lignende går på tværs og disse ordninger og vil blive omtalt særskilt nedenfor punkt 3.8. KL, Personalejuridisk Kontor 10

11 2.1 Dagtilbud (kommunale og private) med kommunale tilskud Begrebet dagtilbud omfatter alle dagtilbud i kommunen til børn i alderen 0-6 år. De forskellige typer af dagtilbud efter dagtilbudslovens afsnit II er: Daginstitutioner: kommunale daginstitutioner selvejende daginstitutioner 5 eksisterende puljeordninger 6 privatinstitutioner Dagpleje: kommunal dagpleje privat dagpleje Dagtilbud kan være både kommunale dagtilbud med kommunalt ansatte medarbejdere (kommunale daginstitutioner og kommunal dagpleje) og dagtilbud drevet af private leverandører (selvejende daginstitutioner, puljeordninger, privatinstitutioner og privat dagpleje). Forsyningsforpligtelsen på dagtilbudsområdet betyder, at kommunalbestyrelsen - eller Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune - har pligt til at sikre, at der i kommunen er det nødvendige antal pladser i dagtilbud, så alle 0-6-årige børn i kommunen kan få en dagtilbudsplads, hvis forældrene ønsker det. Kommunen kan opfylde sin forsyningsforpligtelse ved at tilbyde barnet en plads i et af de ovenfor nævnte typer af dagtilbud bortset fra privatinstitution. 7 Antallet af pladser i privatinstitutioner og søgningen hertil indgår dog i vurderingen af, om der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud i kommunen. Alle dagtilbud, både kommunale og private, er omfattet af dagtilbudslovens generelle afsnit I, herunder den generelle formålsbestemmelse, og det specielle afsnit II om dagtilbud til børn indtil skolestart, herunder den specielle formålsbestemmelse og krav om pædagogisk læreplan, sprogvurdering og stimulering, børnemiljøvurdering og forældreindflydelse. Forældrebetalt madordning pr. 1. januar 2010 er obligatorisk for daginstitutioner, men ikke dagpleje, hvor mad indgår som en del af ydelsen. 5 Se nedenfor punkt i slutningen om driftsformen, selvejende daginstitution med driftsoverenskomst med en kommune 6 Puljeordninger er en driftsform, som udfases med dagtilbudsloven. Dette betyder, at der fra og med 1. august 2007 ikke kan etableres nye puljeordninger, men at eksisterende puljeordninger kan fortsætte som driftsform, indtil de udløber eller opsiges, jf. dagtilbudslovens Blandt andet fordi der ikke er loft over forældrebetalingen. KL, Personalejuridisk Kontor 11

12 Af bemærkningerne i lovforslaget til dagtilbudslovens 7, stk. 4, fremgår blandt andet følgende om børns integration i det danske samfund: 8 Alle dagtilbud skal bygge på de demokratiske værdier, der kendetegner danske dagtilbud og medvirke til integration i det danske samfund, således at børnene kan begå sig i det danske samfund. Det indebærer, at dansk er hovedsproget i alle dagtilbud, at børnene introduceres til danske traditioner, at børnene medinddrages osv. Hensigten med, at hovedsproget er dansk i dagtilbud, er at sikre alle børn introduktion til og sprogstimulering i forhold til det danske sprog. Sprog skal forstås i bred forstand, således omfatter dette f.eks. også tegnsprog. Hvis en privatinstitution ikke lever op til disse krav, kan kommunalbestyrelsen fratage institutionen tilskuddet. Dog kan kommunalbestyrelsen, hvis den konkret skønner, at det ikke medfører integrationsmæssige problemer, at hovedsproget i dagtilbuddet ikke er dansk for eksempel fordi der er tale en privatinstitution oprettet af det tyske mindretal se bort fra kravet om, at der tales dansk i dagtilbuddet. Som det ses fremgår det af lovforarbejderne, at hovedsproget i alle dagtilbud, herunder privatinstitutioner, er dansk. Mulighederne for at dispensere herfra er meget begrænsede. Det er svært at forestille sig andre tilfælde, der ligner forholdene i Sønderjylland. I andre tilfælde end privatinstitutioner oprettet af det tyske mindretal i Sønderjylland må det som udgangspunkt medføre integrationsmæssige problemer, hvis hovedsproget ikke er dansk, om ikke for alle børnene i privatinstitutionen, så dog for nogle. Som illustration kan man se Gentofte Kommunes Børne- og Skoleudvalgs dagsorden for møde den 10. august 2009, punkt 6, om ansøgning om godkendelse af den private pasningsordning Stepping Stones International Preschool som privatinstitution. Kommunale og private dagtilbud drives alle med økonomiske tilskud fra kommunen. Der er loft over forældrebetalingen, bortset fra i privatinstitutioner. I kommunale daginstitutioner, selvejende daginstitutioner og den kommunale dagpleje dækkes alle udgifter af summen af kommunale tilskud og forældrebetalingen i henhold til et kommunalt godkendt budget. 9 Kommunen fastsætter tilskud til eksisterende puljeordninger og privat dagpleje ligeledes med udgangspunkt i et budget, men tilbuddet er ikke nødvendigvis sikret dækning af alle udgifter via de kommunale tilskud og forældrebetalingen. 8 Lovforslag nr. 170 af 28. februar 2007, FT om Forslag til lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) vedtaget af Folketinget den 24. maj 2007 som lov nr. 501 af 6. juni Som følge af driftsoverenskomsten ligner den selvejende daginstitution mere en kommunal daginstitution end en daginstitution drevet af en privat leverandør. Dog er den selvejende daginstitution en selvstændig juridisk person, der er forskellig fra kommune, og som derfor har arbejdsgiveransvaret og det økonomiske ansvar. Se ovenfor note 3 samt nedenfor punkt i slutningen om driftsformen, selvejende daginstitution med driftsoverenskomst med en kommune. KL, Personalejuridisk Kontor 12

13 Andre private kan således bidrage til finansieringen af tilbuddet, fx en virksomhed som tilbuddet er oprettet i tilknytning til. Selvejende daginstitutioner, eksisterende puljeordninger og privat dagpleje kan kun drives, hvis og i givet fald så længe - kommunen ønsker at have en aftale med den private leverandør herom. Privatinstitutioner er ikke baseret på aftale, men på godkendelse. Kommunens tilskud fastsættes efter regler i lovgivningen. Private leverandører af privatinstitutioner kan som de eneste private leverandører af dagtilbud selv fastsætte forældrebetalingen og trække et eventuelt overskud ud af driften. Privat dagpleje omtales nærmere nedenfor punkt 3.1. Privatinstitutioner beskrives nærmere nedenfor punkt 3.2. Virksomhedsinstitutioner er ikke omtalt i dagtilbudslovgivningen, men der knyttes nogle bemærkninger hertil nedenfor punkt Private pasningsordninger uden offentlige midler Private pasningsordninger er pasningsordninger, der etableres og drives af private leverandører uden offentlige midler. 10 Etablering og drift af private pasningsordninger, der drives uden offentlige midler og finansieres helt eller delvis ved betaling fra forældrene, kræver kommunens tilladelse og er undergivet kommunalt tilsyn efter dagtilbudsloven, hvis der i ordningen modtages flere end to børn, jf. dagtilbudslovens Private pasningsordninger er ikke omfattet af dagtilbudslovens regler om dagtilbud (lovens afsnit II). Kommunen kan ikke opfylde sin forsyningsforpligtelse, ved at barnet tilbydes en plads i en privat pasningsordning. Private pasningsordninger kan være dagplejelignende med op til fem børn eller med optil ti børn, hvis flere personer varetager pasningen. En privat pasningsordning kan også være institutionslignende. Private pasningsordninger omtales nærmere nedenfor punkt Det skal forstås med den modifikation, at det kan være, at forældrene modtager kommunalt tilskud til privat pasning, se punkt 2.3 om denne tilskudsordning. Men det offentlige udbetaler altså ikke tilskud direkte til den private leverandør af den private pasningsordning i modsætning til, hvad der gælder for private leverandører af dagtilbud. KL, Personalejuridisk Kontor 13

14 2.3 Tilskudsordninger for forældre Tilskud til privat pasning Forældre, der ikke ønsker at benytte et kommunalt eller privat dagtilbud, se ovenfor punkt 2.1, har ret til at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning, der skal anvendes til enten betaling af en privat børnepasser, der er ansat af forældrene eller er selvstændig erhvervsdrivende uden kommunal tilladelse (dvs. med pasning af 1-2 børn), eller køb af en plads i en privat dagplejelignende eller institutionslignende pasningsordning, der kræver kommunal tilladelse, fordi der passes flere end to børn. Kommunen skal godkende aftalen om privat pasning og føre løbende tilsyn med ordningen efter dagtilbudsloven. Tilskud til forældre til privat pasning omtales nærmere nedenfor punkt 3.4. Tilskud til pasning af egne børn Forældre, der ikke ønsker at benytte et kommunalt eller privat dagtilbud, kan i stedet for tilskud til privat pasning vælge et økonomisk tilskud til pasning af egne børn, hvis og i det omfang den pågældende kommune har besluttet at stille denne mulighed til rådighed for forældrene. I kommuner, der ikke overholder pasningsgarantien, kan forældrene vælge tilskud til pasning af egne børn, uanset om kommunen generelt har besluttet at give tilskud til pasning af egne barn eller ej. Tilskud til forældre til pasning af egne børn omtales nærmere nedenfor punkt 3.5. KL, Personalejuridisk Kontor 14

15 3. Nærmere om de enkelte ordninger og de retlige rammer Dette punkt 3, indeholder en juridisk gennemgang af de enkelte dagtilbudstyper og private pasnings- og tilskudsordninger, der er omfattet af denne rapport, nærmere. Der fokuseres på de retlige rammer - muligheder og begrænsninger - ved de enkelte ordninger, særligt for så vidt angår etableringsmuligheder, godkendelseskriterier og andre krav, tilskudsmuligheder og -beregning samt tilsyn. De enkelte ordninger efter dagtilbudsloven er følgende: privat dagpleje ( 21, stk. 3), punkt 3.1 privatinstitutioner ( 19, stk. 4), punkt 3.2 private pasningsordninger ( 78 og 79) 11, punkt 3.3 tilskud til forældre privat pasning ( 80-85), punkt 3.4 tilskud til forældre til pasning af egne børn ( 86-91), punkt 3.5 virksomhedsinstitutioner og lignende, punkt 3.6 eventuelle andre ordninger eller tilskudsmuligheder, punkt 3.7 Hvert punkt om de enkelte ordninger (med undtagelse af punkt 3.7) afsluttes med et afsnit med bemærkninger til Københavns Kommune, et afsnit med anbefalinger til Københavns Kommune og et afsnit om benchmark, der henviser til rapportens del II. I punkt 3.7 behandles spørgsmålet om, hvorvidt der kan tænkes andre ordninger eller tilskudsmuligheder end ovenstående. Punkt 4 indeholder en sammenfatning af den retlige analyse i punkt 2 og Privat dagpleje - 21, stk. 3 Med en lovændring pr. 1. oktober 2005 blev det muligt at oprette privatinstitutioner, men man ønskede ikke privat dagpleje på det tidspunkt. Først med vedtagelsen af dagtilbudsloven, der trådte i kraft 1. august 2007, blev der skabt hjemmel til at oprette privat dagpleje. Efter det oplyste er det blandt sammenligningskommunerne alene Århus Kommune, der har privat dagpleje, der modsvarer den kommunale dagpleje. 11 Private pasningsordninger omfatter såvel de dagplejelignende som de institutionslignende. 12 Lovforslag nr. 170 af 28. februar 2007, FT , om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) vedtaget af Folketinget den 24. maj 2007 som lov nr. 501 af 6. juni 2007, herefter lovforslag nr. 170/ Forud herfor har man dog kunnet oprette dagplejelignende puljeordninger, typisk med op til ti børn, fordi flere personer har varetaget pasningen. KL, Personalejuridisk Kontor 15

16 I Københavns og Frederiksberg kommuner findes en alternativ form for privat dagpleje, der omtales kort nedenfor punkt Privat dagpleje ligner de øvrige kommunale og private dagtilbud 14 i og med, at de er omfattet af dagtilbudslovens generelle afsnit I, herunder den generelle formålsbestemmelse, og det specielle afsnit II om dagtilbud til børn indtil sk o- lestart, herunder den specielle formålsbestemmelse og krav om pædagogisk læreplan, sprogvurdering og -stimulering, børnemiljøvurdering og forældreindflydelse, men ikke forældrebetalt obligatorisk madordning pr. 1. januar 2010, idet mad indgår som en del af ydelsen. Som ethvert andet dagtilbud skal den private dagpleje blandt andet medvirke til udmøntningen af kommunens sammenhængende børnepolitik, og den private dagpleje er en del af kommunens forebyggende indsats over for børn og unge. Den private dagpleje kan vælge at følge den pædagogiske læreplan for den kommunale dagpleje, eller der kan udarbejdes en samlet læreplan for dele af eller alle private dagplejere i kommunen. Med dagtilbudslovens 21, stk. 3, om privat dagpleje blev der skabt ny privat etableringsform pr. 1. august 2007 som en pendant til privatinstitutionen på dagplejeområdet. Privat dagpleje erstatter muligheden for at oprette dagplejelignende puljeordninger, jf. de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. 170/ Privat dagpleje adskiller sig fra privatinstitutionen på følgende punkter: Kommunen kan opfylde sin forsyningsforpligtelse, ved at barnet tilbydes en plads i privat dagpleje. Privat dagpleje er aftalebaseret og kan kun oprettes, såfremt kommunen ønsker at indgå aftale med den pågældende. Børnepasningen foregår i private hjem eller i andre velegnede lokaler i børnenes hjemlige miljø og ikke i en institution. Privat dagpleje omfatter typisk færre børn (maksimalt 5 børn, eller hvis dagplejen varetages af flere personer maksimalt 10 børn der er ikke i dagtilbudslovens minimumskrav til antallet af børn i privat dagpleje). Den private dagpleje kan ikke trække overskud ud af driften, bortset fra vederlag til dagplejeren. 14 Dvs. kommunale daginstitutioner, selvejende daginstitutioner med driftsoverenskomst, eksisterende puljeordninger med driftsaftale samt kommunal dagpleje og privat dagpleje med aftale. KL, Personalejuridisk Kontor 16

17 Kommunen skal tage stilling til, hvorledes der i forbindelse med den private dagplejes ophør skal forholdes med en eventuelt opstået formue, jf. retssikkerhedslovens 43, stk. 1. I privat dagpleje er der loft over forældrebetalingen. Størrelsen af kommunens tilskud pr. barn optaget i privat dagpleje er ikke reguleret i lovgivningen Krav til etablering godkendelseskrav m.v. Privat dagpleje er en driftsform for private leverandører af dagpleje. Der gælder ikke nogen krav til, hvorledes den private leverandør af en privat dagpleje skal være organiseret. Det kan være som en hvilken som helst fysisk eller juridisk person. En privat dagplejer (den fysiske person) er ikke og kan ikke være ansat af kommunen. 17 Vedkommende er enten selvstændig erhvervsdrivende som privat leverandør, eller hun er ansat af den private leverandør, fx en virksomhed. Den private leverandør har ikke noget krav på, at kommunen godkender den private dagpleje. Driften af en privat dagpleje er således baseret på aftale. Af bemærkningerne til 21, stk. 3, i lovforslag nr. 170/ fremgår følgende: Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om den vil indgå en aftale med en privat dagpleje, og kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at indgå aftale, alene på grund af, at den tidligere har indgået en tilsvarende aftale med en anden privat dagpleje. Kommunalbestyrelsen kan f.eks. inddrage hensynet til den samlede forsyning af tilbud i kommunen Godkendelseskrav Dagtilbudslovens 22 omhandler kommunens godkendelse af private hjem m.v. til brug for kommunal og privat dagpleje. Af bemærkningerne til bestemmelsen i lovforslag nr. 170/2006/07 fremgår følgende: Efter stk. 1 skal den stedlige kommune, hvor dagplejen er beliggende, godkende dagplejen for at sikre gode forhold og kvalitet i tilbuddet. Kommunalbestyrelsens godkendelse skal som minimum omfatte godkendelse af de fysiske rammer, dagplejerens personlige kvalifikationer, samt hvorvidt forholdene i det enkelte hjem er egnede til dagpleje. Varetages dagplejen af fl e- re personer, jf. stk. 2, skal disse godkendes hver især. ( ) 15 For eksempel en privatperson, et interessentskab, en forening, en selvejende institution eller et aktieselskab. 16 Tilsvarende gælder private leverandører af puljeordninger. Modsat selvejende daginstitutioner, hvor den private leverandør skal være organiseret som en selvejende institution. 17 Hvis dagplejeren er ansat af kommunen, gælder reglerne om kommunal dagpleje, jf. dagtilbudslovens 21, stk. 2. Kommunale dagplejere er omfattet af overenskomst af 30. marts 2009 mellem KL og FOA. KL, Personalejuridisk Kontor 17

18 Godkendelse af den kommunale og private dagpleje skal finde sted ud fra ensartede krav. I forhold til den private dagpleje bør de krav, som kommunalbestyrelsen stiller ved godkende l- sen, indføjes i driftsaftalen. ( ) Godkendelse af privat dagpleje skal således foregå med udgangspunkt i lovgivningens og kommunens regler for godkendelse af kommunal dagpleje. Der skal derfor gælde ensartede regler for kommunal og privat dagpleje, fx med hensyn til: rygning personlige kvalifikationer indhentelse af straffeattest påklædning sprog (hovedsproget skal være dansk som i alle øvrige dagtilbud) Aftalens indhold Om indholdet af aftalen mellem kommunen og den private dagpleje fremgår følgende af lovforslag nr. 170/ : Aftalen mellem den private dagpleje og kommunalbestyrelsen skal som minimum indeholde følgende: Den juridisk ansvarlige for modtagelse af tilskud Antal børn og alderssammensætning Personalemæssige forhold, herunder beregning og udbetaling af løn Åbningstid, herunder forhold ved lukkedage, ferie og sygdom Tilskuddets størrelse og udbetaling Eventuelle børn med særlige behov Visitation/optagelse, herunder skal det fremgå af aftalen, om den private dagpleje selv træffer afgørelse om optagelse, eller om det foregår gennem kommunens pladsanvisning eller begge i fællesskab Betaling, herunder anføres forældrebetaling Forhold i lokale og dagplejehjem, herunder bygnings-, sikkerheds- og sundhedsmæssige krav Opsigelse af aftalen Forældrenes indflydelse på arbejdet i den private dagpleje Ordningens ophør, herunder redegørelse for eventuel formue, jf. retssikkerhedslovens 43, stk. 1, 1. pkt. Aftalens udløb Herudover bør de krav, som kommunalbestyrelsen stiller ved godkendelsen, indføjes i driftsaftalen, jf. bemærkningerne til 22, stk. 1. Jf. ovenfor punkt KL, Personalejuridisk Kontor 18

19 3.1.2 Kommunale tilskud Hvordan beregnes tilskuddet? Dagtilbudslovens 34 indeholder følgende bestemmelser om kommunens tilskud pr. barn optaget i privat dagpleje: Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal til privat dagpleje give et tilskud pr. barn. Stk. 2. Tilskud til privat dagpleje fastsættes af kommunalbestyrelsen, og forældrenes egenbetaling kan højst udgøre 25 pct. af den private dagplejes budgetterede bruttodriftsudgifter som aftalt med kommunalbestyrelsen. Stk. 3. Ved optagelse i privat dagpleje beregnes kommunalbestyrelsens tilskud pr. barn og forældrenes egenbetaling på grundlag af de budgetterede bruttodriftsudgifter for den enkelte private dagpleje. Størrelsen af det kommunale tilskud fastlægges i aftalen med den private dagpleje, jf. ovenfor punkt , og tager udgangspunkt i den enkelte private dagplejes budget, men den private dagpleje er ikke sikret dækning af alle udgifter. I den private dagplejes budget kan der udover forældrebetalingen og de kommunale tilskud - således indgå midler eller støtte fra for eksempel en privat virksomhed, hvortil den private dagpleje er knyttet. Forældrenes egenbetaling for en plads i en privat dagpleje kan maksimalt udgøre 25 pct. af den private dagplejes budgetterede bruttodriftsudgifter, som er godkendt af kommunalbestyrelsen altså eksklusive et eventuelt tilskud fra en privat virksomhed Kan der ydes større tilskud eller andre former for økonomisk støtte? Der gælder ikke noget minimum eller maksimum for størrelsen af det kommunale tilskud pr. barn, der er optaget i en privat dagpleje. Det vil være mest nærliggende at tage udgangspunkt i driftsudgifterne til den kommunale dagpleje sammenholdt med budgettet for den private dagpleje. Efter konsulenternes opfattelse er der ikke noget til hinder for, at kommunen som en del af driftstilskuddet pr. barn stiller for eksempel klapvogne til rådi g- hed for et barn optaget i den private dagpleje. Derimod er der ikke hjemmel til at yde egentlig udgiftsdækning uden hensy n- tagen til børnetallet til for eksempel husleje eller anlægs- eller etableringstilskud for, fx til lokaler, da der er tale om et kommunalt tilskud pr. barn i privat dagpleje. Der henvises i øvrigt til diskussionen nedenfor punkt , vedrørende privatinstitutioner. KL, Personalejuridisk Kontor 19

20 3.1.3 Formue og overskud på driften Den private leverandør har ikke mulighed for at trække et eventuelt overskud ud af driften, når bortses fra, hvad der medgår til vederlag eller løn den/de private dagplejer(e). Kommunen skal tage stilling til, hvorledes der i forbindelse med den private dagplejes ophør skal forholdes med en eventuelt opstået formue, jf. retssikkerhedslovens 43, stk Optagelse og anvisning Efter dagtilbudslovens 26, stk. 2, kan kommunen beslutte, at den private dagpleje helt eller delvis selv skal træffe afgørelse om optagelse i institutionen. Hvis der er sket delegation af optagelseskompetencen til den private dagpleje, gælder ifølge dagtilbudsvejledningens punkt 11.5 følgende: 18 De skal også fastsætte og offentliggøre retningslinjer for optagelse af børn i institutionen eller i dagplejen. ( ) Fastsættelsen af retningslinjer og anvisning af børn bør ske i et tæt samarbejde mellem den kommunale forvaltning og institutionen eller den private dagpleje for at sikre, at pasningsgarantien overholdes, og at der sker en lige behandling af forældrene. Retningslinjerne skal fastsættes inden for og i tråd med kommunalbestyrelsens retningslinjer for optagelse i dagtilbud under den kommunale anvisning, ligesom retningslinjerne ikke må være i strid med almindelige retsprincipper, herunder lighedsprincippet og forbuddet mod at diskriminere på grund af race, køn, religion og lignende. Der må således ikke fastsættes re t- ningslinjer, der udelukker grupper af børn fra optagelse. Selvejende daginstitutioner og privat dagpleje kan være oprettet med et specielt formål, der gør, at der kan gives fortrinsret til bestemte grupper af børn, f.eks. virksomhedsbørnehaver. Hvis dette er tilfældet, skal det fremgå af institutionens eller den private dagplejes vedtægter, ligesom det skal fremgå, hvordan pladserne tildeles i institutionen. ( ) Selvejende daginstitutioner og private dagplejere kan ikke afvise at optage børn, medmindre der ikke er plads i dagtilbuddet. Kommunen kan opfylde sin forsyningsforpligtelse, ved at barnet tilbydes plads i en privat dagpleje, uanset om optagelseskompetencen ligger hos kommunen eller den private dagpleje. 18 Reglerne er fælles for selvejende daginstitutioner og privat dagpleje, der har fået delegeret optagelseskompetencen. KL, Personalejuridisk Kontor 20

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Afdelingen for Dagtilbud Oktober 2008 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse med oprettelse/drift af privatinstitutioner i Struer Kommune Lovgrundlag Lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 blev vedtaget

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 1. ANSØGNINGSPERIODE... 2 DEPOSITUM... 2 DRIFTSGARANTI... 2 VEDTÆGTER... 2 2. DE FYSISKE RAMMER... 2 LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV...

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon: 33

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Center for Børn og Familie - Dagtilbud Indholdsfortegnelse: Baggrund:... 3 1. Ansøgningsperiode:... 3 Depositum:... 3 Driftsgaranti:... 4 Vedtægter:...

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue - sammen med friskolen 2015 Indhold 1. Hvorfor børnehave/vuggestue og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Aabenraa Kommune. Bygningstilskud private fritidshjem. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr.

Aabenraa Kommune. Bygningstilskud private fritidshjem. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. Aabenraa Kommune Bygningstilskud private fritidshjem PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 16 99 42 94 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 2. Kommissorium 3 3. Sammenfatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave 1 Forankring. Den selvejende private institutions navn er Cathrine Asylets Børnehave, beliggende Allegade 6, 6100 Haderslev.

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20 J:\Børn og Unge\INSTITUTIONSAFD\ADMINISTRATION\Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.doc Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20 Alle private leverandører,

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Godkendt af Byrådet i Odder Kommune den 6. oktober 2008. Kommunen godkender privatinstitutioner

Læs mere

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud.

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud. Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune Med henvisning til Lov om dagtilbuds-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) har Kolding Kommune udarbejdet følgende

Læs mere

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse gældende pr. 1. december 2011 December 2011 Sagsnr.: 07/107 Doknr.: 253 Dato: 23-01-2011 LOVGIVNING OG

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave 1 Forankring Institutionens navn er Ringsted Private Skovbørnehave hjemhørende i Ringsted Kommune, beliggende St. Bøgeskovvej 30 B, 4100

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Høringssvar til forslag til ændring af dagtilbudsloven vedr. fleksible frokostordninger i daginstitutioner

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning Retningslinjer for pladsanvisning Børn og Undervisning INDHOLDSFORTEGNELSE: RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING:...3 PASNINGSGARANTI:...3 PASNINGSOMRÅDE:...3 OPSKRIVNING TIL VENTELISTE:...4 ANVISNING AF

Læs mere

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure Indhold Indledning...2 1. Lovgivning...2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure...2 2.1 Depositum...4 3. Vedtægter...4 4. Fysiske ramme...5 5. Pædagogisk ramme...6 5.1 Pædagogiske læreplaner...6 5.2 Sprogvurdering

Læs mere

Fremtidens dagtilbud

Fremtidens dagtilbud Fremtidens dagtilbud Strategisk anlægspulje: Der afsættes 16,4 mio. kr. til en ny daginstitution i den nordlige del af kommunen i 2014 og 2015 samt 30 mio. kr. i 2016 og 2017 til renovering og nybyggeri

Læs mere

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Børne- og Fritidsforvaltningen 2013 Godkendelseskriterier for private

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

EN POSITIV FORSKEL SELVEJENDE OVERFOR KOMMUNALE

EN POSITIV FORSKEL SELVEJENDE OVERFOR KOMMUNALE EN POSITIV FORSKEL SELVEJENDE OVERFOR KOMMUNALE En positiv forskel der giver mangfoldighed Selvejende daginstitutioner drives på nogle områder efter samme regler som de kommunale daginstitutioner. Men

Læs mere

Bekendtgørelse om dagtilbud

Bekendtgørelse om dagtilbud Bekendtgørelse om dagtilbud I medfør af 17, stk. 11, 30, 44 og 85, stk. 2, i lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 22. januar 2015

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF PRIVATINSTITUTIONER

GUIDE TIL OPRETTELSE AF PRIVATINSTITUTIONER GUIDE TIL OPRETTELSE AF PRIVATINSTITUTIONER Januar 2013 OPRETTELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER FOR BØRN I ALDEREN 0-6 ÅR POLITISK BAGGRUND Første oktober 2005 trådte loven om ret til oprettelse af privatinstitutioner

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der følger af 3 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, lov nr.

Læs mere

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst.

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst. Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården Grønnegade 57 c 6700 Esbjerg Overenskomst. Overenskomst mellem byrådet i Esbjerg Kommune og bestyrelsen for Esbjerg Menighedsbørnehave. Beliggende Hjertingvej

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lovgivning... 2 Kommunens godkendelsesprocedure... 4 Sammenlægning med eksisterende daginstitution... 4 Økonomi... 5 Bygninger... 6 Forsikringer... 6 Vedtægter... 6

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende Ministerialtidende 2008 Udgivet den 27. maj 2008 26. maj 2008. Nr. 26. Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 Indledning I denne vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. uddybes

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber

Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber 1 Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber Selvejende og Private institutioners Administrationsselskab Jernbane Allé 54 2720 Vanløse T: 38770738 /6171467 2 Bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Vejledning om afholdelse af lukkedage

Vejledning om afholdelse af lukkedage Vejledning om afholdelse af lukkedage Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 17. december 2008 politikken for lukkedage i dagtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 12. januar 2011 en revision af politikken,

Læs mere

Tilsyn dagtilbud - Ramme

Tilsyn dagtilbud - Ramme Tilsyn dagtilbud - Ramme Ramme for tilsyn med dagtilbud i Haderslev kommune. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med dagtilbuddene i kommunen. For at skabe åbenhed om rammerne for tilsynet, herunder hvordan

Læs mere

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave Vedtægt for Institutionen Den dansk-franske Børnehave 1 Institutionens navn & hjemsted Stk. 1: Institutionens navn er Den dansk-franske Børnehave Stk. 2: Institutionens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ):

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): NETVÆRKSAFTALE Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): 1. Netværk XXX den selvejende institution Tinghøj Vuggestue og Børnehave 2. Netværk

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskemaet og alle relevante bilag kan også sende til Slagelse Kommune digitalt se mere på Slagelse Kommunes hjemmeside.

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskemaet og alle relevante bilag kan også sende til Slagelse Kommune digitalt se mere på Slagelse Kommunes hjemmeside. - Slagelse Kommune Ansøgningsskema for godkendelse af privat daginstitution Private leverandører, der ønsker godkendelse til drift at en privat daginstitution, jf. Lov om Dag-, Fritids- og Klubtilbud 20,

Læs mere

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. Dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

Konkurrence på daginstitutionsområdet. -erfaringer, muligheder og effekter. April 2011 1

Konkurrence på daginstitutionsområdet. -erfaringer, muligheder og effekter. April 2011 1 Konkurrence på daginstitutionsområdet -erfaringer, muligheder og effekter April 2011 1 2 3 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44 ISBN On-line 9788770294522 Layout

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

Sønderborg Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitution og krav til løbende drift

Sønderborg Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitution og krav til løbende drift Sønderborg Kommune Jnr. 16.05.00.I02 Børn og Uddannelse april 2007 /EP/HF Ajourført 07.03.2013/ep korrektion på pkt. 6 afsnit 3 22.03.2013 Ajourført 28.11.2013 Korrektion takster 2014 Ajourført 04.12.2014

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskema for godkendelse af privat Fritidshjem og/eller privat Fritidsklub

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskema for godkendelse af privat Fritidshjem og/eller privat Fritidsklub - Slagelse Kommune Ansøgningsskema for godkendelse af privat Fritidshjem og/eller privat Fritidsklub Private leverandører, der ønsker godkendelse til drift at et privat Fritidshjem, jf. Lov om Dag-, Fritids-

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

SLUTRAPPORT UNDERSØGELSE AF SELV- EJENDE DAGINSTITU- TIONERS VILKÅR OG RAMMEBETINGELSER

SLUTRAPPORT UNDERSØGELSE AF SELV- EJENDE DAGINSTITU- TIONERS VILKÅR OG RAMMEBETINGELSER Til Socialministeriet Dokumenttype Rapport Dato April 2011 SLUTRAPPORT UNDERSØGELSE AF SELV- EJENDE DAGINSTITU- TIONERS VILKÅR OG RAMMEBETINGELSER SLUTRAPPORT UNDERSØGELSE AF SELVEJENDE DAGINSTITUTIONERS

Læs mere

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af jeres dokumenterede udgifter til den private børnepasser.

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af jeres dokumenterede udgifter til den private børnepasser. Hvis I ønsker at få jeres barn passet hos en privat børnepasser Fredensborg Kommune yder tilskud til forældre, som ønsker at benytte en privat børnepasser under fritvalg ordningen 80 i Dagtilbudsloven.

Læs mere