BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT"

Transkript

1 REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl.

2 Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden... 3 Pkt. 2 Sammenhængende Børnepolitik - Rebild Kommune... 4 Pkt. 3 Kontrakter for skoleområdet... 7 Pkt. 4 Kontrakter for dagtilbudsområdet... 8 Pkt. 5 Kontrakter for familieafdelingen Pkt. 6 - Fastsætttelse af tidspunkter for dialogmøder med skole- og dagtilbudsområdet samt besøgrunde på skoler institutioner m.v. under udvalgets område Pkt. 7 - Renoveringsplan skoler Pkt. 8 - Kvalitetsrapporter på folkeskoleområdet Pkt. 9 - Orientering om minimumstimetal i folkeskolen Pkt. 10- Ansøgning om oprettelse af privat daginstitution i Aarestrup Pkt. 11- Orientering om Dagplejens organisering Pkt. 12- Retningslinier for godkendelse og tilsyn med privat pasning Pkt. 13 Siden sidst - orientering til udvalget Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 2 2

3 PKT. 1 GODKENDELSE AF DAGSORDEN BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 17. JANUAR 2007, SAG NR. 1: Godkendt. Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 3 3

4 Pkt. 2 SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK, REBILD KOMMUNE P22 Bilag: Sammenhængende Børnepolitik, Rebild Kommune (revideret 10. januar 2007 efter høringsrunde) Opsamling på høringssvar til Sammenhængende Børnepolitik, Rebild Kommune af opsamlingen fremgår oversigt over høringsparter, høringsparternes bemærkninger til politikforslaget samt forvaltningens kommentarer til de indsendte bemærkninger og indstillinger til politisk beslutning Høringssvar vedr. Sammenhængende Børnepolitik, Rebild Kommune Sammenlægningsudvalget i Rebild Kommune besluttede den 23. november 2006, at sende forslaget til sammenhængende børnepolitik i Rebild Kommune til høring. Høringsfristen udløb den 20. december I alt er indkommet 31 høringssvar. Af høringssvarene fremgår, at flere finder, at forslaget til den sammenhængende børnepolitik i Rebild Kommune er godt viser overordnede intentioner, visioner, mål og overblik og er en god ramme for sammenhæng og kontinuitet i indsatsen overfor børn og unge i kommunen. Et godt redskab i det videre arbejde indenfor området. Flere høringsparter ytrer ønske om yderligere detaljering og konkretisering af dele af politikken af anvendte begreber, områder og målgrupper m.m. Fra forvaltningsside understreges, at politikken er overordnet og gældende for hele børne- og ungeområdet og at yderligere præciseringer af eks. indsatser, målgrupper, metoder, processer m.m. sker i de forskellige delpolitikker indenfor området. Desuden forventes, at flere af de forhold, hvor høringsparterne har påpeget, at der er behov for yderligere uddybning og beskrivelse, vil blive drøftet og debatteret ved de dialogmøder, der er planlagt som en del af opfølgningen på politikken, og vil indgå i den håndbog, der skal udarbejdes indenfor området. En række af høringsparterne udtrykker bekymring omkring sammenhængen mellem politikkens intentioner og mål og den indenfor området givne ressourceramme bekymringerne omhandler såvel økonomiske som tids- og personalemæssige ressourcer. En anden bekymring udtrykkes i forhold til indfrielse af politikkens intentioner om uddannelse og kompetenceudvikling til personalet der stilles bl.a. spørgsmål ved, om der er afsat ekstra økonomiske midler til den faglige opkvalificering. Forvaltningen anbefaler, at der i det videre arbejde med planlægning og arrangering af kurser og temadage for personalet drages erfaringer fra de forskellige uddannelses- og kompetenceudviklingstiltag, der allerede i dag anvendes rundt i kommunen. Flere høringsparter har forholdt sig særligt til indsatsområdet 1 times daglig motion i daginstitutionerne under målet For alle børn og unge i Rebild Kommune skal motion og fysisk aktivitet være en naturlig del af deres hverdag. Mange finder, at indsatsområdet er for konkret og detaljeret til at indgå i en overordnet børnepolitik og at stillingtagen til og definition af udførelsen af motion og fysisk aktivitet ligger indenfor den enkelte institutions/skoles kompetenceområde. På baggrund af høringssvarene indstiller forvaltningen til en revurdering/gendrøftelse af indsatsområderne og forslår, at indsatsområdet 1 times daglig motion i daginstitutionerne udgår og at indsatsområdet Hver institution skal udarbejde en handleplan for, hvordan motion og fysisk aktivitet bliver en del af dagligdagen for børn og unge omformuleres til Hver daginstitution/skole skal fremover i forbindelse med kontraktudarbejdelsen forholde sig til indsatsområdet vedr. motion og fysisk aktivitet og her nærmere fastlægge den lokale udmøntning af, Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 4 4

5 hvordan motion og fysisk aktivitet bliver en del af dagligdagen. Enkelte høringsparter finder, at flere repræsentanter fra medarbejdere/forskellige faggrupper skulle have været inddraget i udarbejdelsen af politikken. Fra forvaltningsside understreges, at såvel dagplejeleder, pædagogisk konsulent/leder af støttekorps, ungdomsskoleleder som skoleleder har været involveret i udarbejdelsen, men det medgives, at forslaget til politikken af tidsmæssige grunde ikke har været gennemdrøftet og bearbejdet af et bredt udsnit af medarbejdere fra de nævnte faggrupper. Der er i høringssvarene stillet spørgsmål ved, hvordan det sikres, at personalet får ejerskab til politikken. Forvaltningen finder, at ejerskabet i høj grad skal etableres ved drøftelser og dialog i den planlagte opfølgning omkring politikken og i arbejdet med delpolitikker og håndbog. Høringssvarene omfatter desuden flere forslag til formuleringer/rettelser til forslaget til børnepolitikken. Forvaltningen har vurderet de indkomne forslag og i relation hertil foretaget enkelte justeringer i politikken. Kendetegnende for justeringerne er, at det er præciseringer, der fremmer udmeldingerne i politikken, men ikke indholdsmæssigt ændrer politikken. Justeringerne er i bilagte Sammenhængende børnepolitik, Rebild Kommune, markeret med kursiv og understregning. På baggrund af høringssvarene og som opfølgning på det videre arbejde med børnepolitikken anbefaler forvaltningen, at der i januar 2008 efter et års virke - foretages en vurdering af, om der er behov for justering af børnepolitikken, hvor der vil være mulighed for at foretage en opsamling på erfaringer og resultater af arbejdet ud fra børnepolitikken ud fra dialogmøder, udarbejdelse af delpolitikker og håndbog m.m. At Børne- og Ungdomsudvalget: - drøfter og tager stilling til de bekymringer, som høringsparterne har fremført omkring sammenhængen mellem politikkens mål og intentioner og den indenfor området givne ressourceramme. - foretager en drøftelse/revurdering af indsatsområderne under målet For alle børn og unge i Rebild Kommune skal motion og fysisk aktivitet være en naturlig del af deres hverdag og tager stilling til forvaltningens forslag om, at indsatsområdet 1 times daglig motion i daginstitutionerne udgår og at indsatsområdet Hver institution skal udarbejde en handleplan for, hvordan motion og fysisk aktivitet bliver en del af dagligdagen for børn og unge omformuleres til Hver daginstitution/skole skal fremover i forbindelse med kontraktudarbejdelsen forholde sig til indsatsområdet vedr. motion og fysisk aktivitet og her nærmere fastlægge den lokale udmøntning af, hvordan motion og fysisk aktivitet bliver en del af dagligdagen. - godkender, at det opfølgende arbejde omkring børnepolitikken igangsættes. - godkender, at der i januar 2008 foretages en vurdering af, om der er behov for justering af den sammenhængende børnepolitik. - med ovenstående beslutninger og redaktionelle ændringer indstiller Sammenhængende Børnepolitik, Rebild Kommune, til godkendelse i Byrådet. Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 5 5

6 (BY s kompetence) BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 17. JANUAR 2007, SAG NR. 2: Udvalget - Er opmærksom på tilkendegivelserne vedr. de økonomiske rammer og vil følge udviklingen det kommende år med henblik på, om der opnås den tilstrækkelige effekt vedrørende forebyggelse/tidlig indsats. - Tiltrådte forvaltningens forslag til ændring af formuleringen af indsatsområdet vedrørende motion og fysisk aktivitet. - Tiltrådte indstillingens pind 3, 4 og 5 Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 6 6

7 PKT. 3 KONTRAKTER FOR SKOLEOMRÅDET P16 Bilag: Kontrakt 2007 Ravnkilde Skole Kontrakt 2007 Bavnebakkeskolen Kontrakt 2007 Øster Hornum Skole Kontrakt 2007 Hellum Skole Kontrakt 2007 Terndrup Skole og SFO Kontrakt 2007 Haverslev Skole Kontrakt 2007 Blenstrup Skole Kontrakt 2007 Skibstedskolen Kontrakt 2007 Karensmindeskolen Kontrakt 2007 Kirketerp, Sønderup og Suldrup Skole Kontrakt 2007 Sortebakkeskolen Kontrakt 2007 Bælum-Solbjerg Skole. Forvaltningens opsummering vedrørende kontrakterne på skoleområdet Kontrakt 2007 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Forvaltningens opsummering vedrørende kontrakten med PPR Der er udarbejdet kontrakter med 14 af Rebild kommunes 15 skoler. Det skal dog bemærkes, at der kun foreligger 12 kontrakter, idet der er udarbejdet en samlet kontrakt for Kirketerp, Sønderup og Suldrup Skoler. På nuværende tidspunkt foreligger der ikke nogen kontrakt med Skørping Skole. For så vidt angår beskrivelsen af det økonomiske råderum, udarbejdes denne kontrakt i løbet af januar måned Kontrakterne indeholder opfyldelse af politisk fastsatte mål og egne mål for indsatsområder. Indsatsområde (politisk): Sammenhængende børnepolitik, Elevplaner, Rummelighed og Kvalitetsudvikling. For en orientering om kontraktområdets egne mål henvises til den enkelte skoles kontrakt. Generelt er de fire indsatsområder inddraget i skolernes kontrakter, dog med forskellig vægtning tilpasset den enkelte skoles virkelighed. Der er endvidere udarbejdet en kontrakt med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Kontrakten er 2-årig. Af kontrakten fremgår følgende indsatsområder: Den inkluderende skole og daginstitution, tværsektorielt samarbejde, rådgivning og formidling, rummelighed, opkvalificering af specialcentrene, ressourceudnyttelse og rådgivende indsats. At kontrakterne godkendes (BU kompetence) BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 17. JANUAR 2007, SAG NR. 3: Udvalget tiltrådte indstillingen Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 7 7

8 Pkt. 4 KONTRAKTER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET P16 Bilag: Kontrakt 2007 for: - Bondegårdsbørnehaven - Børnehaven Regnbuen - Natur- og idrætsbørnehaven Græshoppen - Børnehaven Enghaven - Børnehaven Troldehaven - Børnehaven Vaskebjørnen og Skovbørnehaven - Børnehaven Bavnebakken - Børnehaven Doktorvænget - Naturbørnehaven Skovhuset - Børnehaven Spiren - Børnehaven Svanen - Børnehaven Toppen - Børnehaven Tumlehøj - Øster Hornum Børnehave - Den integrerede institution Tuen - Den integrerede institution Kløvermarken - Den integrerede institution Hellum Hej Huset - Den integrerede institution Aavangen - Rebild Dagpleje - Børn med særlige behov i dagtilbud Hermed fremsendes kontrakter på dagtilbudsområdet til godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget. Det drejer sig om kontrakter med 18 daginstitutioner, dagplejen og dele af indsatsen for børn med særlige behov i dagtilbud. Kontrakterne gælder for 2007, idet der forventes indgået 2 årige kontrakter på området fra Der er ikke udarbejdet kontrakt med børnehaven Solsikken i Aarestrup, idet denne børnehave forventes afviklet som kommunal institution ultimo februar Der er udarbejdet fælles kontrakt for børnehaven Vaskebjørnen og Skovbørnehaven i Skørping, da disse to institutioner har fælles ledelse. Da der endnu ikke er udarbejdet en dagtilbudspolitik for Rebild Kommune har forvaltningen fastsat de overordnede mål for Der er i kontrakterne med daginstitutionerne udformet mål for indsatsen indenfor 3 overordnede mål: - Vi vil sikre, at flest muligt udsatte børn forbliver i trivsel (Sammenhængende børnepolitik) - Vi vil udvikle den pædagogiske kvalitet i institutionerne - Vi vil tilbyde alle forældre et højt serviceniveau og 2 indsatsområder: - Evaluering af læreplaner - Børnemiljøplaner Disse mål er også udgangspunkt for kontrakten med Dagplejen. Der arbejdes dog ikke med evaluering af læreplaner i Dagplejen, idet 2007 skal bruges til at udarbejde en ny fælles læreplan for dagplejen, mens der arbejdes videre med eksisterende læreplaner for daginstitutionerne. Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 8 8

9 Nogle institutioner har herudover tilføjet egne mål og indsatsområder, eksempelvis har Hellum Hej Huset fastsat et mål om at arbejde med overgang til en landsbyordning. Der er udarbejdet kontrakt for arbejdet med børn med særlige behov i dagtilbud. Kontrakten omfatter midlerne til støttepædagogkorpset. Målene i denne kontrakt tager udgangspunkt i den sammenhængende børnepolitik. Processen med udarbejdelse af kontrakter for 2007 har været præget af, at der har været begrænset tid til rådighed for processen. Forvaltningen har på denne baggrund været tilbageholdende med at stille krav til institutionerne, idet det har været vurderet som vigtigt, at kontraktarbejdet er forankret hos institutionernes personale og bestyrelser, hvorfor der har været taget udgangspunkt i det eksisterende arbejde i den enkelte institution. At kontrakterne godkendes (BU s kompetence) BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 17. JANUAR 2007, SAG NR. 4: Udvalget tiltrådte indstillingen Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 9 9

10 PKT. 5 KONTRAKTER I FAMILIEAFDELINGEN P16 Bilag: Kontrakt 2007 for Børnecenter Himmerland Kontrakt 2007 for Tandplejen Hermed forelægges forslag til kontrakter for familieafdelingens område til godkendelse i Børne- og ungdomsudvalget Det drejer sig om Tandplejen samt om Børnecenter Himmerland. I forhold til Tandplejens kontrakt er det nødvendigt at gøre opmærksom på den specielle situation Tandplejen befinder sig i omkring sammenlægningsfusionen og harmoniseringen af serviceniveauet. Dette er nærmere beskrevet i kontrakten. Tandplejen har i kontrakten for 2007 udelukkende sat sig det mål, at tandsundheden fastholdes og forbedres, samt at der arbejdes på at gennemføre en vellykket fusion af de tre tidligere kommuners tandplejeordninger. Børnecenter Himmerland er en døgninstitution for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer. Børnecentret har helt andre vilkår end de andre kontraktstyrede institutioner, idet Børnecenter Himmerland er afhængig af at andre kommuner end Rebild kommune benytter centrets pladser. Aktuelt har Børnecentret 100% belægning, men udviklingstendenserne i kommunerne vedrørende anbringelse af børn, kan betyde at centret i løbet af et til to år, får svært ved at opretholde den nuværende belægning. Et vigtigt mål for Børnecentret er derfor, at fortsætte den høje faglige kvalitet i anbringelserne, samt stor fleksibilitet i tilbuddet i forhold til kommunernes efterspørgsel. Der vil i løbet af 2007 blive udarbejdet forslag til en økonomisk tildelingsmodel for Børnecenter Himmerland. At kontrakterne godkendes. (BU s kompetence) BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 17. JANUAR 2007, SAG NR. 5: Udvalget tiltrådte indstillingen 10 Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 10

11 PKT. 6 - FASTSÆTTTELSE AF TIDSPUNKTER FOR DIALOGMØDER MED SKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET SAMT BESØGRUNDE PÅ SKOLER INSTITUTIONER M.V. UNDER UDVALGETS OMRÅDE A21 Bilag: Der vil på mødet blive udleveret et forslag til gennemførelsen af besøgsrunden. I forbindelse med indførelse af kontraktstyring i Rebild Kommune er det som et centralt element forudsat en dialog mellem politikere, forvaltning og kontraktområde. Det vejledende Børne - og Ungdomsudvalg drøftede på mødet den 6. december 2006 hvorledes dialogen med kontraktområderne tilrettelægges og vedtog at indstille at der afholdes to dialogmøder, hvor det ene er et individuelt dialogmøde, og det andet et med hele området. Mødeformen evalueres ved udgangen af året. Udvalget vedtog endvidere at planlægge en besøgsrunde på institutionerne i foråret Udvalgets indstilling blev godkendt af sammenlægningsudvalget på mødet den 21. december I forlængelse heraf foreslås det, at der afholdes et fælles dialogmøde for institutionerne på: - skoleområdet den 11. april 2007 kl. 19 og - dagtilbudsområdet den 18. april 2007 kl. 19 Endvidere, at der afholdes dialogmøder med individuelle drøftelser med institutionerne på - skoleområdet den 5.september og 12. september 2007 fra kl. 17 og - dagtilbudsområdet den 19. september og 26.september 2007 fra kl. 17 Det foreslås endvidere at udvalget den 7. februar, 22. februar og 8. marts 2007 hele dagen fra kl. 8 besøger skoler og institutioner m.v. der hører under udvalgets område. På besøgsrunden vil der især være fokus på at give udvalget mulighed for at få overblik over de fysiske rammer for tilbuddene medens drøftelser vedrørende indhold m.v. i tilbuddene forudsættes henlagt til dialogmøderne. (BU s kompetence) at Børne- og Ungdomsudvalget - godkender de foreslåede tidspunkter for afholdelse af dialogmøder og besøgsrunde, samt - drøfter hvorledes dialogen med kontraktområderne Tandplejen og Børnecenter Himmerland skal tilrettelægges. BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 17. JANUAR 2007, SAG NR. 6: Udvalget - godkendte de foreslåede mødetidspunkter for dialogmøderne bortset fra mødet den 12. september, der flyttes til den 6. september, og fastlagde tidspunkterne for besøgsrunden til den 8. februar, 8. marts og 15. marts 2007 og 11 Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 11

12 - godkendte, at der afholdes dialogmøde med Tandplejen og Børnecenter Himmerland den 9. maj 2007, kl Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 12

13 PKT. 7 - RENOVERINGSPLAN SKOLER P16 Bilag: Renovering af Skørping skole Valg af totalrådgiver vedr. renovering af Øster Hornum skole Kommunalbestyrelsens beslutning vedrørende indretning af hjemkundskabslokale på Sortebakkeskolen. I budgetår 2007 er der på Børne- og Ungdomsudvalgets område afsat en samlet investeringsramme på 7,4 mio. kr. Denne ramme er fordelt således for 2007: Investeringsoversigt Børn & Ungdom Skørping skole 3,60 mio. Sortebakkeskolen 0,55 mio. Øster Hornum skole 2,85 mio. Ramme til renoveringsopgaver 0,40 mio. I alt 7,40 mio. Der foreligger renoveringsplaner for skolerne i Skørping og Øster Hornum, samt for Sortebakkeskolen i Nørager. Skørping: Sammenlægningsudvalget behandlede den 22. juni 2006 påbegyndelse af renovering på Skørping skole. Skørping Byråd afsatte i forbindelse med budgetlægningen for ,975 mio. kr. til formålet.. Af investeringsrammen for 2007 er der afsat 3,6 mio. kr. til at færdiggøre renoveringen af Skørping Skole. Projektet er under udførelse inden for en samlet ramme på 6,5 mio. kr. Øster Hornum: På Øster Hornum skole er der samlet budgetteret med ombygninger for 4,335 mio. kr. i årene 2006 til Beløbet har i Støvring Kommunes investeringsplan været fordelt med 0,365 mio. kr. i 2006, med 2,850 mio. kr. i 2007 og 1,120 mio. kr. i På Rebild Kommunes investeringsplan for 2007 er der afsat 2,850 mio. kr besluttede Børne- og Kulturudvalget i Støvring at udpege Arkitektfirmaet Chr. Pedersens tegnestue, Aalborg som totalrådgiver for byggeriet. Der har været afholdt 2 byggeherremøder på Øster Hornum skole i I skrivende stund afventes arkitektfirmaets oplæg til projektet. Sortebakkeskolen: Kommunalbestyrelsen i Nørager Kommune godkendte den 19. december 2006 budget for ombygning af hjemkundskabslokale på Sortebakkeskolen. Der foreligger et økonomisk overslag på 1,350 mio. kr. Der er i Rebild Kommunes investeringsplan afsat kr. til formålet. Nørager Byråd har peget på at restfinansieringen sker gennem restanlægsbudget 2006 i Nørager Kommune på kr. samt kassetræk i Nørager Kommune på kr. At Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet: at det budgetterede beløb på 2,975 mio. kr. for renoveringen af Skørping skole for 2006 overføres til formålet i 2007 at det budgetterede beløb på 0,365 mio. kr. vedrørende renovering af Øster Hornum for 2006 overføres til formålet i Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 13

14 at der samlet overføres i alt 0,8 mio. kr. vedrørende renovering af Sortebakkeskolens hjemkundskabslokale til formålet i 2007 (BY s kompetence) BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 17. JANUAR 2007, SAG NR. 7: Udvalget vedtog At tiltræde indstillingens pind 1 og 2 og at udskyde beslutningen vedrørende overførelse af 0,8 mio. kr. til renovering af hjemkundskabslokalerne på Sortebakkeskolen indtil udvalget har fået forelagt og gennemgået projektet. Gitte Rubæk ønskede sagen behandlet i byrådet 14 Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 14

15 PKT. 8 - KVALITETSRAPPORTER PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET P23 Bilag: Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen [Udkast af 27. november 2006] Ved den seneste ændring af Folkeskoleloven blev der fastlagt krav om udarbejdelse at kvalitetsrapporter. Lovteksten er formuleret således ( 40 a stk. 1): Kommunalbestyrelsen skal årligt udarbejde en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger, kommunalbestyrelsen har foretaget for at vurdere det faglige niveau, og kommunalbestyrelsens opfølgning på den seneste kvalitetsrapport. Efterfølgende har Undervisningsministeriet udsendt Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen i høring med høringsfrist d.8. januar Af udkastet fremgår at: Formålet med den årlige kvalitetsrapport er gennem tilvejebringelse af dokumentation om det kommunale skolevæsen at styrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage deres ansvar for folkeskolen. Rapporten skal give kommunalbestyrelsen grundlag for at tage stilling til det faglige niveau på kommunens folkeskoler og træffe beslutning om opfølgning herpå. Kommunalbestyrelsen træffer nærmere beslutning om indhold og udformning af kvalitetsrapporten samt om tilrettelæggelsen af arbejdet og kan i forbindelse hermed fastsætte rammer for de enkelte skolers bidrag hertil. Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de initiativer til forbedring af det faglige niveau, herunder handlingsplaner, der er iværksat som led i opfølgningen på den seneste kvalitetsrapport, og en vurdering af dens virkninger. Kommunalbestyrelsen skal inden den 15. oktober i det kalenderår, hvor et skoleår afsluttes, drøfte og tage stilling til kvalitetsrapporten for det pågældende år. Kommunalbestyrelsen skal inden den 31. december vedtage nødvendige handlingsplaner som rapporten måtte give anledning til. Den første kvalitetsrapport omfatter skoleåret 2006/07. Forvaltningen foreslår nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra forvaltning og skoleledelser, som kan udarbejde forslag til indhold og udformning af kvalitetsrapporter på folkeskoleområdet i Rebild Kommune i overensstemmelse med den endelige bekendtgørelse på området. Forslaget til indhold og udformning af kvalitetsrapporter skal være færdigt den 5. marts, således forslaget kan fremsendes til behandling i BU den 15. marts. (BU s kompetence) At kommissorium for forslag til indhold og udformning af kvalitetsrapporter i Rebild kommune godkendes 15 Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 15

16 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 17. JANUAR 2007, SAG NR. 8: Udvalget tiltrådte indstillingen 16 Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 16

17 PKT. 9 - ORIENTERING OM MINIMUMSTIMETAL I FOLKESKOLEN I02 Bilag: Undersøgelse af minimumstimetal i folkeskolen (breve fra Undervisningsministeriet til kommunalbestyrelserne i Nørager og Skørping kommuner) Undersøgelse af minimumstimetal i folkeskolen: Kommunalbestyrelserne i Nørager og Skørping kommuner modtog den 21. december 2006 brev fra Undervisningsministeriet. Kommunalbestyrelserne gøres opmærksomme på, at der fra Sortebakkeskolen og skolerne i Haverslev, Blenstrup og Bælum-Solbjerg er indberettet et planlagt undervisningstimetal der ikke overholder reglerne om minimumstimetal i bekendtgørelsen om undervisningstimetal. Senest den 9. februar 2007 anmoder ministeriet kommunalbestyrelserne om et svar vedrørende: Antallet af gennemførte undervisningstimer for de enkelte fag og fagområder på de anførte klassetrin ved de nævnte skoler for skoleårene 2003/04, 2004/05 og 2005/06. Hvis antallet af faktisk afholdte timer er mindre end minimumstimetallet, bedes kommunen redegøre for: årsagen hertil om kommunen har taget initiativ til at kompensere eleverne på de berørte skoler for de manglende timer hvilke initiativer kommunen vil tage for at undgå en tilsvarende overtrædelse af bekendtgørelsen fremover. De berørte skoler har oplyst følgende til forvaltningen: Sortebakkeskolen: Skolen har fejlagtigt indberettet timetallet for klassens tid på klassetrin, på klassetrin og på klassetrin som 0 timer. Det korrekte timetal er 90 timer. Antallet af faktisk afholdte timer overholder dermed minimumstimetallet på 70 timer. Skolen har fejlagtigt indberettet timetallet for de praktisk/musiske fag på klassetrin som 195 timer. Det korrekte timetal er 450 timer. Antallet af faktisk afholdte timer overholder dermed minimumstimetallet på 325 timer. Haverslev skole: Skolen har fejlagtigt indberettet timetallet for klassens tid på klassetrin og på klassetrin som 30 timer. Det korrekte timetal er 90 timer. Antallet af faktisk afholdte timer overholder dermed minimumstimetallet på 70 timer. Blenstrup skole: De afholdte timer er mindre end minimumstimetallet. Skolen er i gang med at undersøge årsagen. Bælum-Solbjerg skole: Skolen har fejlagtigt indberettet timetallet for matematik på klassetrin som 448 timer. Det korrekte timetal er 450 timer. Antallet af faktisk afholdte timer overholder dermed minimumstimetallet på 450 timer. Forvaltningen udarbejder svar til Undervisningsministeriet indeholdende tallene for de faktisk 17 Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 17

18 afholdte timer på de fire berørte skoler, samt årsager til Blenstrup skoles afvigelse fra minimumstimetallet. Svaret vil blive fremlagt til orientering på BU-mødet den 7. februar. Forvaltningen gør opmærksom på, at den timefordelingsplan der er vedtaget med Styrelsesvedtægten for Rebild Kommunes skolevæsen opfylder Undervisningsministeriets vejledende timetal. Hermed bør de nødvendige tiltag for at undgå fremtidige overtrædelser af bekendtgørelsens minimumstimetal være taget. - at orienteringen tages til efterretning. (BU s kompetence) BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 17. JANUAR 2007, SAG NR. 9: Udvalget tiltrådte indstillingen 18 Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 18

19 PKT. 10- ANSØGNING OM OPRETTELSE AF PRIVAT DAGINSTITUTION I AARESTRUP P19 Bilag: Ansøgning om oprettelse af privat daginstitution i Aarestrup Udkast til vedtægter for Naturbørnehaven Gimle Budget for Naturbørnehaven Gimle Krav til private daginstitutioner i Rebild Kommune Referat fra byrådsmøde i Støvring Kommune pkt. L05. Støvring Kommune behandlede i slutningen af 2006 en ansøgning fra en initiativgruppe i Aarestrup om oprettelse af en privat daginstitution og overtagelse af den kommunale børnehaves bygninger til formålet. Sagen fremsendes til godkendelse i Rebild Kommune. Baggrunden for sagen er, at Støvring Byråd i forbindelse med nedlæggelsen af Aarestrup Skole fra skoleåret 05/06 besluttede at fortsætte børnehaven Solsikken som en kommunal børnehave i en to-årig forsøgsperiode fra august Samtidig besluttede byrådet at opfordre Gregers Krabbe Friskolen til at etablere en puljeordning efter forsøgsperiodens udløb. En initiativgruppe i Aarestrup søgte i november 2006 om godkendelse af en privat daginstitution i tæt tilknytning til Gregers Krabbe Friskolen i Aarestrup, samt om at friskolen kunne overtage børnehavebygningen. Støvring Byråd indstillede den 28. november 2006 ansøgningen om godkendelse af privatinstitutionen godkendt i sammenlægningsudvalget. Samtidig blev der optaget forhandlinger med friskolen om vilkårene for overtagelse af den kommunale børnehave. På denne baggrund godkendte Støvring Byråd den 19. december 2006 følgende vilkår for overtagelsen: Gregers Krabbe friskolen overtager vederlagsfrit børnehavebygningen i Aarestrup inkl. fast inventar fra mandag den 19/ (uge 8) på følgende vilkår: - Der er tale om en virksomhedsoverdragelse, hvorfor personalets ansættelsesforhold følger denne lovgivning. - Bygningen kan vederlagsfrit bruges til børnepasning og øvrige friskoleformål. - Der kan ikke optages lån i ejendommen - Friskolen kan frikøbe ejendommen fra ovenstående betingelser for en pris på kr. - Der erlægges kr. kontant ved overtagelsen som betaling for løst inventar. Der forventes udfærdiget et skøde i lighed med det, der blev udfærdiget ved overdragelse af skolebygningen til Gregers Krabbe Friskolen. - at privatinstitutionen Naturbørnehaven Gimle godkendes, og - at Børne- og Ungdomsudvalget fremsender sagen til byrådet med henblik på, at overtagelsesvilkårene for bygningen tages til efterretning. (BY s kompetence) BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 17. JANUAR 2007, SAG NR. 10: Udvalget tiltrådte indstillingen 19 Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 19

20 PKT ORIENTERING OM DAGPLEJENS ORGANISERING I08 Bilag: Ingen Rebild Dagpleje er en stor organisation med ca. 180 ansatte decentrale dagplejere og dagplejepædagoger. Organiseringen af dagplejen tager udgangspunkt i inddeling af dagplejerne i en række legestuegrupper på 6-8 dagplejere fra samme lokalområde. Legestuegruppen mødes en dag hver anden uge i en heldagslegestue, hvor der tilrettelægges en række aktiviteter for børnene og hvor dagplejerne får et fagligt kollegialt fællesskab. Der tilknyttes én dagplejepædagog til hver legestue, som fører tilsyn i de enkelte dagplejehjem og deltager i aktiviteter i legestuen med henblik på at udvikle den pædagogiske praksis i dagplejen. I legestuegrupperne tilrettelægges desuden ferieafviklingen ligesom evt. gæstepleje søges løst indenfor legestuegruppen. Legestuegrupperne samles igen i 3 dagplejedistrikter. Der er tilknyttet 3 dagplejepædagoger til hvert distrikt samt et antal legestuegrupper. I distrikterne koordineres og tilrettelægges hverdagen på tværs af legestuegrupperne for så vidt angår ferieplanlægning (også for pædagogerne), evt. koordinering vedr. gæstepleje og afholdelse af 1 årligt personalemøde. Der er i hvert dagplejedistrikt en pædagog med ansvar for pladsanvisning i distriktet. Der er p.t. ikke udlagt ledelsesmæssig kompetence i distrikterne. Opgaverne i de enkelte distrikter kan evt. udvikles på sigt. Dagplejedistrikterne er tilrettelagt ud fra følgende hensyn: - Der skal være mindst 3 pædagoger i hvert distrikt for at sikre kontinuiteten. - Distrikterne skal følge skoledistrikterne for at sikre tværfagligt samarbejde i skoledistriktet samt samarbejdet med børnehaverne. - Der skal tilstræbes en ligelig fordeling af dagplejerne mellem distrikterne - Distriktsstrukturen skal tilrettelægges med hensynstagen til dagplejepædagogernes kørsel. På baggrund heraf er dagplejen inddelt i følgende distrikter: Distrikt 1 Distrikt 2 Distrikt 3 Støvring Skørping, Rebild, Terndrup, Øster Hornum, Blenstrup Nørager, Haverslev, Ravnkilde, Sønderup, Kirketerp, Suldrup. 61 dagplejere 64 dagplejere 44 dagplejere (BUs kompetence) At orienteringen om dagplejens organisering tages til efterretning BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 17. JANUAR 2007, SAG NR. 11: Udvalget tiltrådte indstillingen 20 Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 20

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. Dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 70 2. Dialogmøder med kontraktområderne

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Oversigt over skoler, daginstitutioner og dagplejere i de 6 børnedistrikter

Oversigt over skoler, daginstitutioner og dagplejere i de 6 børnedistrikter Oversigt over skoler, daginstitutioner og dagplejere i de 6 børnedistrikter Denne oversigt viser antal skoler, daginstitutioner og dagplejere ved opdeling af skoledistrikterne i 6 børnedistrikter. Der

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 45 TIRSDAG DEN 1. DECEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 1. december 2009 Side: 2 Fraværende: Anders Fog-Petersen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-10-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-10-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Terndrup Møde slut: 16:55 Afbud: Børge Olsen Fraværende: Onsdag den 0710 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse

Læs mere

Børn & Kultur Dagtilbud. Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013

Børn & Kultur Dagtilbud. Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 Tangevej 6. 6760 Ribe Dato 11.marts 2013 Sagsbehandler Pædagogik & Udvikling Telefon direkte 76 16 18 84 Retningslinjer for tilsyn i Tilsyn på dagtilbudsområdet

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 23. august 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:55 Fraværende: Gruppemøder: 23. august 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1 Sidenr. 1 Organisering og økonomisk styring af særligt tilrettelagt specialundervisning J.nr.: 17.03.00.A00 Sagsid.: 10/2629 SAGSFREMSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender forslag til organisering

Læs mere

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. Dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 11-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale Kultur Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. september 2008 Børn og unge-politik for Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling indeholder forslag til en samlet børn og unge-politik

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 21. juni 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 19:00 Fraværende: Gruppemøder: 21. juni 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188 REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl. 08.00-12.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Budget 2008 3. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

Kort overblik over folkeskolereformen. Hvad skal man? Hvad kan man?

Kort overblik over folkeskolereformen. Hvad skal man? Hvad kan man? Kort overblik over folkeskolereformen Hvad skal man? Hvad kan man? Timetal og indhold Område Skal Kan Undervisningstimetal og fag Opfylde minimumstimetal i dansk, matematik og historie og samlet timetal

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler Pkt.nr. 2 Behandling af høringssvar på Vision og Mål 20042010 409240 Indstilling: Skoleforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at høringssvarene fra skolerne og organisationerne drøftes 2. at udvalget

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Hvem er omfattet? ( Forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (indtil skolestart) kan benytte ordningen, dog er

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Handicaprådet REFERAT. Tirsdag den 15. december 2015 kl. 16:30

REBILD KOMMUNE. Handicaprådet REFERAT. Tirsdag den 15. december 2015 kl. 16:30 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Tirsdag den 15. december 2015 kl. 16:30 Mødested: Administrationsbygningen i Nørager Jernbanegade 13, 9610 Nørager Mødelokale: Mødelokale 1 Afbud: Gytte Gade Mødet

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Handicaprådet DAGSORDEN Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset, Torvet 3 i Grenaa Dato : 12. april 2012 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Indstilling til styregruppen Decentralisering af dagplejeledelsen - administration

Indstilling til styregruppen Decentralisering af dagplejeledelsen - administration Indstilling til styregruppen Decentralisering af dagplejeledelsen - administration Center Børn og Unge Journalnr: 28.00.00-G01-28-14 28.09.00-P20-1-15 Ref.: Rikke Jønson Telefon: 99887783 / 41776179 E-mail:

Læs mere

Center Børn og Unge BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE

Center Børn og Unge BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Side 1 af 6 BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud Rebild Kommune har som mål at levere høj kvalitet på dagtilbudsområdet. Dette gøres

Læs mere

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september Til Børne- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom og Thomas Rasmussen Holmens Kanal 22 1060 København K KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september 2017 KL har den 21. september

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt kl

Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt kl Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt. 2008 kl. 18.30 Til stede: Elevrådsrepræsentanterne deltager til og med pkt. 5 Palle Mogensen (PM), Lisbeth Rønnow (LR), Lisbeth Pontoppidan (PO), Karen

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Børnehaverne Støvring Nord

Børnehaverne Støvring Nord Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Nord Bavnebakken, Bavnebakken 99, 9530 Støvring Skovhuset, Hermesvej 47, 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen.

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen. Forslag 11 Organisering af det tværfaglige samarbejde Beskrivelse Som led i formulering af delpolitikken for børn og unge med særlige behov, har en arbejdsgruppe på tværs af direktørområderne Børn og Unge

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188 REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde kl. 12.00 i lokale 188 Åben del 1. Meddelelser 2. Budgetopfølgning pr. 31.03.2007 3. Budget 2008 4. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-04-2007 Mødested: Halk Skole Hejsagervej 91, Halk Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale

Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale Høringsmateriale Børne- og ungdomsudvalget besluttede på deres møde den 9. november at sende følgende forslag til nye tildelingsmodeller

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat åben Mødedato 24. april 2008 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Bemærkninger Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud

Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud Rebild Kommune har som mål at levere høj kvalitet på dagtilbudsområdet. Dette gøres ved, at

Læs mere

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 15. september 2011 Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Læs mere

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune jf. 5 i dagtilbudsloven - Kommunale, selvejende og private institutioner, dagplejen og private pasningsordninger Gældende fra oktober 2015 Godkendt af

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

Skoledistrikt Kommentarer fra høringssvar Center for Dagtilbud og Skoler Espergærde Skoledistrikt

Skoledistrikt Kommentarer fra høringssvar Center for Dagtilbud og Skoler Espergærde Skoledistrikt Kommentarer til høringssvarene: Skoledistrikt Kommentarer fra høringssvar Center for Dagtilbud og Skoler Espergærde Skoledistrikt Elevrepræsentanter. Eleverne ønsker dog at fastholde 17, hvoraf det fremgår,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 19. februar 2003 kl. 14.

Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 19. februar 2003 kl. 14. Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Børn og Ungeudvalget 19. februar 2003 kl. 14.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, Selim Yumuk, Anette Lauge

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud.

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Vejledning om det pædagogiske tilsyn i Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Tilsynets form og indhold: Hørsholm kommune indfører fra 1. januar 2012 systematisk, pædagogisk tilsyn

Læs mere

Terndrup Skole og SFO

Terndrup Skole og SFO Kontrakt 2013-14 Terndrup Skole og SFO Terndrup Halvej 1 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-03-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-03-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 18:00 Fraværende: Solveig V. Nørgaard deltog ikke i behandling af pkt. 1, 11 og 12 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 10-04-2007 Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Christian

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning.

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Pkt.nr: 13 Tilskud til privat børnepasning 230407 Indstilling: at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Formål med indstilling: At orientere om lovændring vedrørende

Læs mere

Notat vedr. grundlaget for fratagelse af kommunalt tilskud til Gyngehesten

Notat vedr. grundlaget for fratagelse af kommunalt tilskud til Gyngehesten 8. januar 2016 Notat vedr. grundlaget for fratagelse af kommunalt tilskud til Gyngehesten 1. Indholdet af notat Notatet indeholder en vurdering af det oplysningsgrundlag, herunder retligt der administrativt

Læs mere

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5.

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. december 2013) De lovgivningsmæssige rammer Dato: 1. aug. 2013 Sagsnummer: 12/7876

Læs mere

Høringssvar - 11 udkast til bekendtgørelser på folkeskoleområdet.

Høringssvar - 11 udkast til bekendtgørelser på folkeskoleområdet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K 12/6 2014 Høringssvar - 11 udkast til bekendtgørelser på folkeskoleområdet. Skole og Forældre takker for det tilsendte

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-09-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-09-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 18:30 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 141 2. Forslag til Budget 2008-11 142

Læs mere