BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT"

Transkript

1 REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl.

2 Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden... 3 Pkt. 2 Sammenhængende Børnepolitik - Rebild Kommune... 4 Pkt. 3 Kontrakter for skoleområdet... 7 Pkt. 4 Kontrakter for dagtilbudsområdet... 8 Pkt. 5 Kontrakter for familieafdelingen Pkt. 6 - Fastsætttelse af tidspunkter for dialogmøder med skole- og dagtilbudsområdet samt besøgrunde på skoler institutioner m.v. under udvalgets område Pkt. 7 - Renoveringsplan skoler Pkt. 8 - Kvalitetsrapporter på folkeskoleområdet Pkt. 9 - Orientering om minimumstimetal i folkeskolen Pkt. 10- Ansøgning om oprettelse af privat daginstitution i Aarestrup Pkt. 11- Orientering om Dagplejens organisering Pkt. 12- Retningslinier for godkendelse og tilsyn med privat pasning Pkt. 13 Siden sidst - orientering til udvalget Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 2 2

3 PKT. 1 GODKENDELSE AF DAGSORDEN BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 17. JANUAR 2007, SAG NR. 1: Godkendt. Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 3 3

4 Pkt. 2 SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK, REBILD KOMMUNE P22 Bilag: Sammenhængende Børnepolitik, Rebild Kommune (revideret 10. januar 2007 efter høringsrunde) Opsamling på høringssvar til Sammenhængende Børnepolitik, Rebild Kommune af opsamlingen fremgår oversigt over høringsparter, høringsparternes bemærkninger til politikforslaget samt forvaltningens kommentarer til de indsendte bemærkninger og indstillinger til politisk beslutning Høringssvar vedr. Sammenhængende Børnepolitik, Rebild Kommune Sammenlægningsudvalget i Rebild Kommune besluttede den 23. november 2006, at sende forslaget til sammenhængende børnepolitik i Rebild Kommune til høring. Høringsfristen udløb den 20. december I alt er indkommet 31 høringssvar. Af høringssvarene fremgår, at flere finder, at forslaget til den sammenhængende børnepolitik i Rebild Kommune er godt viser overordnede intentioner, visioner, mål og overblik og er en god ramme for sammenhæng og kontinuitet i indsatsen overfor børn og unge i kommunen. Et godt redskab i det videre arbejde indenfor området. Flere høringsparter ytrer ønske om yderligere detaljering og konkretisering af dele af politikken af anvendte begreber, områder og målgrupper m.m. Fra forvaltningsside understreges, at politikken er overordnet og gældende for hele børne- og ungeområdet og at yderligere præciseringer af eks. indsatser, målgrupper, metoder, processer m.m. sker i de forskellige delpolitikker indenfor området. Desuden forventes, at flere af de forhold, hvor høringsparterne har påpeget, at der er behov for yderligere uddybning og beskrivelse, vil blive drøftet og debatteret ved de dialogmøder, der er planlagt som en del af opfølgningen på politikken, og vil indgå i den håndbog, der skal udarbejdes indenfor området. En række af høringsparterne udtrykker bekymring omkring sammenhængen mellem politikkens intentioner og mål og den indenfor området givne ressourceramme bekymringerne omhandler såvel økonomiske som tids- og personalemæssige ressourcer. En anden bekymring udtrykkes i forhold til indfrielse af politikkens intentioner om uddannelse og kompetenceudvikling til personalet der stilles bl.a. spørgsmål ved, om der er afsat ekstra økonomiske midler til den faglige opkvalificering. Forvaltningen anbefaler, at der i det videre arbejde med planlægning og arrangering af kurser og temadage for personalet drages erfaringer fra de forskellige uddannelses- og kompetenceudviklingstiltag, der allerede i dag anvendes rundt i kommunen. Flere høringsparter har forholdt sig særligt til indsatsområdet 1 times daglig motion i daginstitutionerne under målet For alle børn og unge i Rebild Kommune skal motion og fysisk aktivitet være en naturlig del af deres hverdag. Mange finder, at indsatsområdet er for konkret og detaljeret til at indgå i en overordnet børnepolitik og at stillingtagen til og definition af udførelsen af motion og fysisk aktivitet ligger indenfor den enkelte institutions/skoles kompetenceområde. På baggrund af høringssvarene indstiller forvaltningen til en revurdering/gendrøftelse af indsatsområderne og forslår, at indsatsområdet 1 times daglig motion i daginstitutionerne udgår og at indsatsområdet Hver institution skal udarbejde en handleplan for, hvordan motion og fysisk aktivitet bliver en del af dagligdagen for børn og unge omformuleres til Hver daginstitution/skole skal fremover i forbindelse med kontraktudarbejdelsen forholde sig til indsatsområdet vedr. motion og fysisk aktivitet og her nærmere fastlægge den lokale udmøntning af, Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 4 4

5 hvordan motion og fysisk aktivitet bliver en del af dagligdagen. Enkelte høringsparter finder, at flere repræsentanter fra medarbejdere/forskellige faggrupper skulle have været inddraget i udarbejdelsen af politikken. Fra forvaltningsside understreges, at såvel dagplejeleder, pædagogisk konsulent/leder af støttekorps, ungdomsskoleleder som skoleleder har været involveret i udarbejdelsen, men det medgives, at forslaget til politikken af tidsmæssige grunde ikke har været gennemdrøftet og bearbejdet af et bredt udsnit af medarbejdere fra de nævnte faggrupper. Der er i høringssvarene stillet spørgsmål ved, hvordan det sikres, at personalet får ejerskab til politikken. Forvaltningen finder, at ejerskabet i høj grad skal etableres ved drøftelser og dialog i den planlagte opfølgning omkring politikken og i arbejdet med delpolitikker og håndbog. Høringssvarene omfatter desuden flere forslag til formuleringer/rettelser til forslaget til børnepolitikken. Forvaltningen har vurderet de indkomne forslag og i relation hertil foretaget enkelte justeringer i politikken. Kendetegnende for justeringerne er, at det er præciseringer, der fremmer udmeldingerne i politikken, men ikke indholdsmæssigt ændrer politikken. Justeringerne er i bilagte Sammenhængende børnepolitik, Rebild Kommune, markeret med kursiv og understregning. På baggrund af høringssvarene og som opfølgning på det videre arbejde med børnepolitikken anbefaler forvaltningen, at der i januar 2008 efter et års virke - foretages en vurdering af, om der er behov for justering af børnepolitikken, hvor der vil være mulighed for at foretage en opsamling på erfaringer og resultater af arbejdet ud fra børnepolitikken ud fra dialogmøder, udarbejdelse af delpolitikker og håndbog m.m. At Børne- og Ungdomsudvalget: - drøfter og tager stilling til de bekymringer, som høringsparterne har fremført omkring sammenhængen mellem politikkens mål og intentioner og den indenfor området givne ressourceramme. - foretager en drøftelse/revurdering af indsatsområderne under målet For alle børn og unge i Rebild Kommune skal motion og fysisk aktivitet være en naturlig del af deres hverdag og tager stilling til forvaltningens forslag om, at indsatsområdet 1 times daglig motion i daginstitutionerne udgår og at indsatsområdet Hver institution skal udarbejde en handleplan for, hvordan motion og fysisk aktivitet bliver en del af dagligdagen for børn og unge omformuleres til Hver daginstitution/skole skal fremover i forbindelse med kontraktudarbejdelsen forholde sig til indsatsområdet vedr. motion og fysisk aktivitet og her nærmere fastlægge den lokale udmøntning af, hvordan motion og fysisk aktivitet bliver en del af dagligdagen. - godkender, at det opfølgende arbejde omkring børnepolitikken igangsættes. - godkender, at der i januar 2008 foretages en vurdering af, om der er behov for justering af den sammenhængende børnepolitik. - med ovenstående beslutninger og redaktionelle ændringer indstiller Sammenhængende Børnepolitik, Rebild Kommune, til godkendelse i Byrådet. Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 5 5

6 (BY s kompetence) BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 17. JANUAR 2007, SAG NR. 2: Udvalget - Er opmærksom på tilkendegivelserne vedr. de økonomiske rammer og vil følge udviklingen det kommende år med henblik på, om der opnås den tilstrækkelige effekt vedrørende forebyggelse/tidlig indsats. - Tiltrådte forvaltningens forslag til ændring af formuleringen af indsatsområdet vedrørende motion og fysisk aktivitet. - Tiltrådte indstillingens pind 3, 4 og 5 Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 6 6

7 PKT. 3 KONTRAKTER FOR SKOLEOMRÅDET P16 Bilag: Kontrakt 2007 Ravnkilde Skole Kontrakt 2007 Bavnebakkeskolen Kontrakt 2007 Øster Hornum Skole Kontrakt 2007 Hellum Skole Kontrakt 2007 Terndrup Skole og SFO Kontrakt 2007 Haverslev Skole Kontrakt 2007 Blenstrup Skole Kontrakt 2007 Skibstedskolen Kontrakt 2007 Karensmindeskolen Kontrakt 2007 Kirketerp, Sønderup og Suldrup Skole Kontrakt 2007 Sortebakkeskolen Kontrakt 2007 Bælum-Solbjerg Skole. Forvaltningens opsummering vedrørende kontrakterne på skoleområdet Kontrakt 2007 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Forvaltningens opsummering vedrørende kontrakten med PPR Der er udarbejdet kontrakter med 14 af Rebild kommunes 15 skoler. Det skal dog bemærkes, at der kun foreligger 12 kontrakter, idet der er udarbejdet en samlet kontrakt for Kirketerp, Sønderup og Suldrup Skoler. På nuværende tidspunkt foreligger der ikke nogen kontrakt med Skørping Skole. For så vidt angår beskrivelsen af det økonomiske råderum, udarbejdes denne kontrakt i løbet af januar måned Kontrakterne indeholder opfyldelse af politisk fastsatte mål og egne mål for indsatsområder. Indsatsområde (politisk): Sammenhængende børnepolitik, Elevplaner, Rummelighed og Kvalitetsudvikling. For en orientering om kontraktområdets egne mål henvises til den enkelte skoles kontrakt. Generelt er de fire indsatsområder inddraget i skolernes kontrakter, dog med forskellig vægtning tilpasset den enkelte skoles virkelighed. Der er endvidere udarbejdet en kontrakt med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Kontrakten er 2-årig. Af kontrakten fremgår følgende indsatsområder: Den inkluderende skole og daginstitution, tværsektorielt samarbejde, rådgivning og formidling, rummelighed, opkvalificering af specialcentrene, ressourceudnyttelse og rådgivende indsats. At kontrakterne godkendes (BU kompetence) BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 17. JANUAR 2007, SAG NR. 3: Udvalget tiltrådte indstillingen Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 7 7

8 Pkt. 4 KONTRAKTER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET P16 Bilag: Kontrakt 2007 for: - Bondegårdsbørnehaven - Børnehaven Regnbuen - Natur- og idrætsbørnehaven Græshoppen - Børnehaven Enghaven - Børnehaven Troldehaven - Børnehaven Vaskebjørnen og Skovbørnehaven - Børnehaven Bavnebakken - Børnehaven Doktorvænget - Naturbørnehaven Skovhuset - Børnehaven Spiren - Børnehaven Svanen - Børnehaven Toppen - Børnehaven Tumlehøj - Øster Hornum Børnehave - Den integrerede institution Tuen - Den integrerede institution Kløvermarken - Den integrerede institution Hellum Hej Huset - Den integrerede institution Aavangen - Rebild Dagpleje - Børn med særlige behov i dagtilbud Hermed fremsendes kontrakter på dagtilbudsområdet til godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget. Det drejer sig om kontrakter med 18 daginstitutioner, dagplejen og dele af indsatsen for børn med særlige behov i dagtilbud. Kontrakterne gælder for 2007, idet der forventes indgået 2 årige kontrakter på området fra Der er ikke udarbejdet kontrakt med børnehaven Solsikken i Aarestrup, idet denne børnehave forventes afviklet som kommunal institution ultimo februar Der er udarbejdet fælles kontrakt for børnehaven Vaskebjørnen og Skovbørnehaven i Skørping, da disse to institutioner har fælles ledelse. Da der endnu ikke er udarbejdet en dagtilbudspolitik for Rebild Kommune har forvaltningen fastsat de overordnede mål for Der er i kontrakterne med daginstitutionerne udformet mål for indsatsen indenfor 3 overordnede mål: - Vi vil sikre, at flest muligt udsatte børn forbliver i trivsel (Sammenhængende børnepolitik) - Vi vil udvikle den pædagogiske kvalitet i institutionerne - Vi vil tilbyde alle forældre et højt serviceniveau og 2 indsatsområder: - Evaluering af læreplaner - Børnemiljøplaner Disse mål er også udgangspunkt for kontrakten med Dagplejen. Der arbejdes dog ikke med evaluering af læreplaner i Dagplejen, idet 2007 skal bruges til at udarbejde en ny fælles læreplan for dagplejen, mens der arbejdes videre med eksisterende læreplaner for daginstitutionerne. Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 8 8

9 Nogle institutioner har herudover tilføjet egne mål og indsatsområder, eksempelvis har Hellum Hej Huset fastsat et mål om at arbejde med overgang til en landsbyordning. Der er udarbejdet kontrakt for arbejdet med børn med særlige behov i dagtilbud. Kontrakten omfatter midlerne til støttepædagogkorpset. Målene i denne kontrakt tager udgangspunkt i den sammenhængende børnepolitik. Processen med udarbejdelse af kontrakter for 2007 har været præget af, at der har været begrænset tid til rådighed for processen. Forvaltningen har på denne baggrund været tilbageholdende med at stille krav til institutionerne, idet det har været vurderet som vigtigt, at kontraktarbejdet er forankret hos institutionernes personale og bestyrelser, hvorfor der har været taget udgangspunkt i det eksisterende arbejde i den enkelte institution. At kontrakterne godkendes (BU s kompetence) BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 17. JANUAR 2007, SAG NR. 4: Udvalget tiltrådte indstillingen Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 9 9

10 PKT. 5 KONTRAKTER I FAMILIEAFDELINGEN P16 Bilag: Kontrakt 2007 for Børnecenter Himmerland Kontrakt 2007 for Tandplejen Hermed forelægges forslag til kontrakter for familieafdelingens område til godkendelse i Børne- og ungdomsudvalget Det drejer sig om Tandplejen samt om Børnecenter Himmerland. I forhold til Tandplejens kontrakt er det nødvendigt at gøre opmærksom på den specielle situation Tandplejen befinder sig i omkring sammenlægningsfusionen og harmoniseringen af serviceniveauet. Dette er nærmere beskrevet i kontrakten. Tandplejen har i kontrakten for 2007 udelukkende sat sig det mål, at tandsundheden fastholdes og forbedres, samt at der arbejdes på at gennemføre en vellykket fusion af de tre tidligere kommuners tandplejeordninger. Børnecenter Himmerland er en døgninstitution for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer. Børnecentret har helt andre vilkår end de andre kontraktstyrede institutioner, idet Børnecenter Himmerland er afhængig af at andre kommuner end Rebild kommune benytter centrets pladser. Aktuelt har Børnecentret 100% belægning, men udviklingstendenserne i kommunerne vedrørende anbringelse af børn, kan betyde at centret i løbet af et til to år, får svært ved at opretholde den nuværende belægning. Et vigtigt mål for Børnecentret er derfor, at fortsætte den høje faglige kvalitet i anbringelserne, samt stor fleksibilitet i tilbuddet i forhold til kommunernes efterspørgsel. Der vil i løbet af 2007 blive udarbejdet forslag til en økonomisk tildelingsmodel for Børnecenter Himmerland. At kontrakterne godkendes. (BU s kompetence) BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 17. JANUAR 2007, SAG NR. 5: Udvalget tiltrådte indstillingen 10 Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 10

11 PKT. 6 - FASTSÆTTTELSE AF TIDSPUNKTER FOR DIALOGMØDER MED SKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET SAMT BESØGRUNDE PÅ SKOLER INSTITUTIONER M.V. UNDER UDVALGETS OMRÅDE A21 Bilag: Der vil på mødet blive udleveret et forslag til gennemførelsen af besøgsrunden. I forbindelse med indførelse af kontraktstyring i Rebild Kommune er det som et centralt element forudsat en dialog mellem politikere, forvaltning og kontraktområde. Det vejledende Børne - og Ungdomsudvalg drøftede på mødet den 6. december 2006 hvorledes dialogen med kontraktområderne tilrettelægges og vedtog at indstille at der afholdes to dialogmøder, hvor det ene er et individuelt dialogmøde, og det andet et med hele området. Mødeformen evalueres ved udgangen af året. Udvalget vedtog endvidere at planlægge en besøgsrunde på institutionerne i foråret Udvalgets indstilling blev godkendt af sammenlægningsudvalget på mødet den 21. december I forlængelse heraf foreslås det, at der afholdes et fælles dialogmøde for institutionerne på: - skoleområdet den 11. april 2007 kl. 19 og - dagtilbudsområdet den 18. april 2007 kl. 19 Endvidere, at der afholdes dialogmøder med individuelle drøftelser med institutionerne på - skoleområdet den 5.september og 12. september 2007 fra kl. 17 og - dagtilbudsområdet den 19. september og 26.september 2007 fra kl. 17 Det foreslås endvidere at udvalget den 7. februar, 22. februar og 8. marts 2007 hele dagen fra kl. 8 besøger skoler og institutioner m.v. der hører under udvalgets område. På besøgsrunden vil der især være fokus på at give udvalget mulighed for at få overblik over de fysiske rammer for tilbuddene medens drøftelser vedrørende indhold m.v. i tilbuddene forudsættes henlagt til dialogmøderne. (BU s kompetence) at Børne- og Ungdomsudvalget - godkender de foreslåede tidspunkter for afholdelse af dialogmøder og besøgsrunde, samt - drøfter hvorledes dialogen med kontraktområderne Tandplejen og Børnecenter Himmerland skal tilrettelægges. BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 17. JANUAR 2007, SAG NR. 6: Udvalget - godkendte de foreslåede mødetidspunkter for dialogmøderne bortset fra mødet den 12. september, der flyttes til den 6. september, og fastlagde tidspunkterne for besøgsrunden til den 8. februar, 8. marts og 15. marts 2007 og 11 Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 11

12 - godkendte, at der afholdes dialogmøde med Tandplejen og Børnecenter Himmerland den 9. maj 2007, kl Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 12

13 PKT. 7 - RENOVERINGSPLAN SKOLER P16 Bilag: Renovering af Skørping skole Valg af totalrådgiver vedr. renovering af Øster Hornum skole Kommunalbestyrelsens beslutning vedrørende indretning af hjemkundskabslokale på Sortebakkeskolen. I budgetår 2007 er der på Børne- og Ungdomsudvalgets område afsat en samlet investeringsramme på 7,4 mio. kr. Denne ramme er fordelt således for 2007: Investeringsoversigt Børn & Ungdom Skørping skole 3,60 mio. Sortebakkeskolen 0,55 mio. Øster Hornum skole 2,85 mio. Ramme til renoveringsopgaver 0,40 mio. I alt 7,40 mio. Der foreligger renoveringsplaner for skolerne i Skørping og Øster Hornum, samt for Sortebakkeskolen i Nørager. Skørping: Sammenlægningsudvalget behandlede den 22. juni 2006 påbegyndelse af renovering på Skørping skole. Skørping Byråd afsatte i forbindelse med budgetlægningen for ,975 mio. kr. til formålet.. Af investeringsrammen for 2007 er der afsat 3,6 mio. kr. til at færdiggøre renoveringen af Skørping Skole. Projektet er under udførelse inden for en samlet ramme på 6,5 mio. kr. Øster Hornum: På Øster Hornum skole er der samlet budgetteret med ombygninger for 4,335 mio. kr. i årene 2006 til Beløbet har i Støvring Kommunes investeringsplan været fordelt med 0,365 mio. kr. i 2006, med 2,850 mio. kr. i 2007 og 1,120 mio. kr. i På Rebild Kommunes investeringsplan for 2007 er der afsat 2,850 mio. kr besluttede Børne- og Kulturudvalget i Støvring at udpege Arkitektfirmaet Chr. Pedersens tegnestue, Aalborg som totalrådgiver for byggeriet. Der har været afholdt 2 byggeherremøder på Øster Hornum skole i I skrivende stund afventes arkitektfirmaets oplæg til projektet. Sortebakkeskolen: Kommunalbestyrelsen i Nørager Kommune godkendte den 19. december 2006 budget for ombygning af hjemkundskabslokale på Sortebakkeskolen. Der foreligger et økonomisk overslag på 1,350 mio. kr. Der er i Rebild Kommunes investeringsplan afsat kr. til formålet. Nørager Byråd har peget på at restfinansieringen sker gennem restanlægsbudget 2006 i Nørager Kommune på kr. samt kassetræk i Nørager Kommune på kr. At Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet: at det budgetterede beløb på 2,975 mio. kr. for renoveringen af Skørping skole for 2006 overføres til formålet i 2007 at det budgetterede beløb på 0,365 mio. kr. vedrørende renovering af Øster Hornum for 2006 overføres til formålet i Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 13

14 at der samlet overføres i alt 0,8 mio. kr. vedrørende renovering af Sortebakkeskolens hjemkundskabslokale til formålet i 2007 (BY s kompetence) BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 17. JANUAR 2007, SAG NR. 7: Udvalget vedtog At tiltræde indstillingens pind 1 og 2 og at udskyde beslutningen vedrørende overførelse af 0,8 mio. kr. til renovering af hjemkundskabslokalerne på Sortebakkeskolen indtil udvalget har fået forelagt og gennemgået projektet. Gitte Rubæk ønskede sagen behandlet i byrådet 14 Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 14

15 PKT. 8 - KVALITETSRAPPORTER PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET P23 Bilag: Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen [Udkast af 27. november 2006] Ved den seneste ændring af Folkeskoleloven blev der fastlagt krav om udarbejdelse at kvalitetsrapporter. Lovteksten er formuleret således ( 40 a stk. 1): Kommunalbestyrelsen skal årligt udarbejde en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger, kommunalbestyrelsen har foretaget for at vurdere det faglige niveau, og kommunalbestyrelsens opfølgning på den seneste kvalitetsrapport. Efterfølgende har Undervisningsministeriet udsendt Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen i høring med høringsfrist d.8. januar Af udkastet fremgår at: Formålet med den årlige kvalitetsrapport er gennem tilvejebringelse af dokumentation om det kommunale skolevæsen at styrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage deres ansvar for folkeskolen. Rapporten skal give kommunalbestyrelsen grundlag for at tage stilling til det faglige niveau på kommunens folkeskoler og træffe beslutning om opfølgning herpå. Kommunalbestyrelsen træffer nærmere beslutning om indhold og udformning af kvalitetsrapporten samt om tilrettelæggelsen af arbejdet og kan i forbindelse hermed fastsætte rammer for de enkelte skolers bidrag hertil. Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de initiativer til forbedring af det faglige niveau, herunder handlingsplaner, der er iværksat som led i opfølgningen på den seneste kvalitetsrapport, og en vurdering af dens virkninger. Kommunalbestyrelsen skal inden den 15. oktober i det kalenderår, hvor et skoleår afsluttes, drøfte og tage stilling til kvalitetsrapporten for det pågældende år. Kommunalbestyrelsen skal inden den 31. december vedtage nødvendige handlingsplaner som rapporten måtte give anledning til. Den første kvalitetsrapport omfatter skoleåret 2006/07. Forvaltningen foreslår nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra forvaltning og skoleledelser, som kan udarbejde forslag til indhold og udformning af kvalitetsrapporter på folkeskoleområdet i Rebild Kommune i overensstemmelse med den endelige bekendtgørelse på området. Forslaget til indhold og udformning af kvalitetsrapporter skal være færdigt den 5. marts, således forslaget kan fremsendes til behandling i BU den 15. marts. (BU s kompetence) At kommissorium for forslag til indhold og udformning af kvalitetsrapporter i Rebild kommune godkendes 15 Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 15

16 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 17. JANUAR 2007, SAG NR. 8: Udvalget tiltrådte indstillingen 16 Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 16

17 PKT. 9 - ORIENTERING OM MINIMUMSTIMETAL I FOLKESKOLEN I02 Bilag: Undersøgelse af minimumstimetal i folkeskolen (breve fra Undervisningsministeriet til kommunalbestyrelserne i Nørager og Skørping kommuner) Undersøgelse af minimumstimetal i folkeskolen: Kommunalbestyrelserne i Nørager og Skørping kommuner modtog den 21. december 2006 brev fra Undervisningsministeriet. Kommunalbestyrelserne gøres opmærksomme på, at der fra Sortebakkeskolen og skolerne i Haverslev, Blenstrup og Bælum-Solbjerg er indberettet et planlagt undervisningstimetal der ikke overholder reglerne om minimumstimetal i bekendtgørelsen om undervisningstimetal. Senest den 9. februar 2007 anmoder ministeriet kommunalbestyrelserne om et svar vedrørende: Antallet af gennemførte undervisningstimer for de enkelte fag og fagområder på de anførte klassetrin ved de nævnte skoler for skoleårene 2003/04, 2004/05 og 2005/06. Hvis antallet af faktisk afholdte timer er mindre end minimumstimetallet, bedes kommunen redegøre for: årsagen hertil om kommunen har taget initiativ til at kompensere eleverne på de berørte skoler for de manglende timer hvilke initiativer kommunen vil tage for at undgå en tilsvarende overtrædelse af bekendtgørelsen fremover. De berørte skoler har oplyst følgende til forvaltningen: Sortebakkeskolen: Skolen har fejlagtigt indberettet timetallet for klassens tid på klassetrin, på klassetrin og på klassetrin som 0 timer. Det korrekte timetal er 90 timer. Antallet af faktisk afholdte timer overholder dermed minimumstimetallet på 70 timer. Skolen har fejlagtigt indberettet timetallet for de praktisk/musiske fag på klassetrin som 195 timer. Det korrekte timetal er 450 timer. Antallet af faktisk afholdte timer overholder dermed minimumstimetallet på 325 timer. Haverslev skole: Skolen har fejlagtigt indberettet timetallet for klassens tid på klassetrin og på klassetrin som 30 timer. Det korrekte timetal er 90 timer. Antallet af faktisk afholdte timer overholder dermed minimumstimetallet på 70 timer. Blenstrup skole: De afholdte timer er mindre end minimumstimetallet. Skolen er i gang med at undersøge årsagen. Bælum-Solbjerg skole: Skolen har fejlagtigt indberettet timetallet for matematik på klassetrin som 448 timer. Det korrekte timetal er 450 timer. Antallet af faktisk afholdte timer overholder dermed minimumstimetallet på 450 timer. Forvaltningen udarbejder svar til Undervisningsministeriet indeholdende tallene for de faktisk 17 Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 17

18 afholdte timer på de fire berørte skoler, samt årsager til Blenstrup skoles afvigelse fra minimumstimetallet. Svaret vil blive fremlagt til orientering på BU-mødet den 7. februar. Forvaltningen gør opmærksom på, at den timefordelingsplan der er vedtaget med Styrelsesvedtægten for Rebild Kommunes skolevæsen opfylder Undervisningsministeriets vejledende timetal. Hermed bør de nødvendige tiltag for at undgå fremtidige overtrædelser af bekendtgørelsens minimumstimetal være taget. - at orienteringen tages til efterretning. (BU s kompetence) BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 17. JANUAR 2007, SAG NR. 9: Udvalget tiltrådte indstillingen 18 Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 18

19 PKT. 10- ANSØGNING OM OPRETTELSE AF PRIVAT DAGINSTITUTION I AARESTRUP P19 Bilag: Ansøgning om oprettelse af privat daginstitution i Aarestrup Udkast til vedtægter for Naturbørnehaven Gimle Budget for Naturbørnehaven Gimle Krav til private daginstitutioner i Rebild Kommune Referat fra byrådsmøde i Støvring Kommune pkt. L05. Støvring Kommune behandlede i slutningen af 2006 en ansøgning fra en initiativgruppe i Aarestrup om oprettelse af en privat daginstitution og overtagelse af den kommunale børnehaves bygninger til formålet. Sagen fremsendes til godkendelse i Rebild Kommune. Baggrunden for sagen er, at Støvring Byråd i forbindelse med nedlæggelsen af Aarestrup Skole fra skoleåret 05/06 besluttede at fortsætte børnehaven Solsikken som en kommunal børnehave i en to-årig forsøgsperiode fra august Samtidig besluttede byrådet at opfordre Gregers Krabbe Friskolen til at etablere en puljeordning efter forsøgsperiodens udløb. En initiativgruppe i Aarestrup søgte i november 2006 om godkendelse af en privat daginstitution i tæt tilknytning til Gregers Krabbe Friskolen i Aarestrup, samt om at friskolen kunne overtage børnehavebygningen. Støvring Byråd indstillede den 28. november 2006 ansøgningen om godkendelse af privatinstitutionen godkendt i sammenlægningsudvalget. Samtidig blev der optaget forhandlinger med friskolen om vilkårene for overtagelse af den kommunale børnehave. På denne baggrund godkendte Støvring Byråd den 19. december 2006 følgende vilkår for overtagelsen: Gregers Krabbe friskolen overtager vederlagsfrit børnehavebygningen i Aarestrup inkl. fast inventar fra mandag den 19/ (uge 8) på følgende vilkår: - Der er tale om en virksomhedsoverdragelse, hvorfor personalets ansættelsesforhold følger denne lovgivning. - Bygningen kan vederlagsfrit bruges til børnepasning og øvrige friskoleformål. - Der kan ikke optages lån i ejendommen - Friskolen kan frikøbe ejendommen fra ovenstående betingelser for en pris på kr. - Der erlægges kr. kontant ved overtagelsen som betaling for løst inventar. Der forventes udfærdiget et skøde i lighed med det, der blev udfærdiget ved overdragelse af skolebygningen til Gregers Krabbe Friskolen. - at privatinstitutionen Naturbørnehaven Gimle godkendes, og - at Børne- og Ungdomsudvalget fremsender sagen til byrådet med henblik på, at overtagelsesvilkårene for bygningen tages til efterretning. (BY s kompetence) BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 17. JANUAR 2007, SAG NR. 10: Udvalget tiltrådte indstillingen 19 Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 19

20 PKT ORIENTERING OM DAGPLEJENS ORGANISERING I08 Bilag: Ingen Rebild Dagpleje er en stor organisation med ca. 180 ansatte decentrale dagplejere og dagplejepædagoger. Organiseringen af dagplejen tager udgangspunkt i inddeling af dagplejerne i en række legestuegrupper på 6-8 dagplejere fra samme lokalområde. Legestuegruppen mødes en dag hver anden uge i en heldagslegestue, hvor der tilrettelægges en række aktiviteter for børnene og hvor dagplejerne får et fagligt kollegialt fællesskab. Der tilknyttes én dagplejepædagog til hver legestue, som fører tilsyn i de enkelte dagplejehjem og deltager i aktiviteter i legestuen med henblik på at udvikle den pædagogiske praksis i dagplejen. I legestuegrupperne tilrettelægges desuden ferieafviklingen ligesom evt. gæstepleje søges løst indenfor legestuegruppen. Legestuegrupperne samles igen i 3 dagplejedistrikter. Der er tilknyttet 3 dagplejepædagoger til hvert distrikt samt et antal legestuegrupper. I distrikterne koordineres og tilrettelægges hverdagen på tværs af legestuegrupperne for så vidt angår ferieplanlægning (også for pædagogerne), evt. koordinering vedr. gæstepleje og afholdelse af 1 årligt personalemøde. Der er i hvert dagplejedistrikt en pædagog med ansvar for pladsanvisning i distriktet. Der er p.t. ikke udlagt ledelsesmæssig kompetence i distrikterne. Opgaverne i de enkelte distrikter kan evt. udvikles på sigt. Dagplejedistrikterne er tilrettelagt ud fra følgende hensyn: - Der skal være mindst 3 pædagoger i hvert distrikt for at sikre kontinuiteten. - Distrikterne skal følge skoledistrikterne for at sikre tværfagligt samarbejde i skoledistriktet samt samarbejdet med børnehaverne. - Der skal tilstræbes en ligelig fordeling af dagplejerne mellem distrikterne - Distriktsstrukturen skal tilrettelægges med hensynstagen til dagplejepædagogernes kørsel. På baggrund heraf er dagplejen inddelt i følgende distrikter: Distrikt 1 Distrikt 2 Distrikt 3 Støvring Skørping, Rebild, Terndrup, Øster Hornum, Blenstrup Nørager, Haverslev, Ravnkilde, Sønderup, Kirketerp, Suldrup. 61 dagplejere 64 dagplejere 44 dagplejere (BUs kompetence) At orienteringen om dagplejens organisering tages til efterretning BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 17. JANUAR 2007, SAG NR. 11: Udvalget tiltrådte indstillingen 20 Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 20

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget 12-06-2008 Dato 12. juni 2008 Tid 16:00 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen (F) - Formand Mogens Brag

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet.

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høringsnotat om 10 bekendtgørelser

Læs mere

Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen

Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen ÅBENT REFERAT BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Mødedato: 15. april 2009 Mødested: Torvegade 10 (3. sal), Skive Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, BCV Per Rask Jensen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere