BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT"

Transkript

1 REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl.

2 Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden... 3 Pkt. 2 Sammenhængende Børnepolitik - Rebild Kommune... 4 Pkt. 3 Kontrakter for skoleområdet... 7 Pkt. 4 Kontrakter for dagtilbudsområdet... 8 Pkt. 5 Kontrakter for familieafdelingen Pkt. 6 - Fastsætttelse af tidspunkter for dialogmøder med skole- og dagtilbudsområdet samt besøgrunde på skoler institutioner m.v. under udvalgets område Pkt. 7 - Renoveringsplan skoler Pkt. 8 - Kvalitetsrapporter på folkeskoleområdet Pkt. 9 - Orientering om minimumstimetal i folkeskolen Pkt. 10- Ansøgning om oprettelse af privat daginstitution i Aarestrup Pkt. 11- Orientering om Dagplejens organisering Pkt. 12- Retningslinier for godkendelse og tilsyn med privat pasning Pkt. 13 Siden sidst - orientering til udvalget Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 2 2

3 PKT. 1 GODKENDELSE AF DAGSORDEN BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 17. JANUAR 2007, SAG NR. 1: Godkendt. Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 3 3

4 Pkt. 2 SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK, REBILD KOMMUNE P22 Bilag: Sammenhængende Børnepolitik, Rebild Kommune (revideret 10. januar 2007 efter høringsrunde) Opsamling på høringssvar til Sammenhængende Børnepolitik, Rebild Kommune af opsamlingen fremgår oversigt over høringsparter, høringsparternes bemærkninger til politikforslaget samt forvaltningens kommentarer til de indsendte bemærkninger og indstillinger til politisk beslutning Høringssvar vedr. Sammenhængende Børnepolitik, Rebild Kommune Sammenlægningsudvalget i Rebild Kommune besluttede den 23. november 2006, at sende forslaget til sammenhængende børnepolitik i Rebild Kommune til høring. Høringsfristen udløb den 20. december I alt er indkommet 31 høringssvar. Af høringssvarene fremgår, at flere finder, at forslaget til den sammenhængende børnepolitik i Rebild Kommune er godt viser overordnede intentioner, visioner, mål og overblik og er en god ramme for sammenhæng og kontinuitet i indsatsen overfor børn og unge i kommunen. Et godt redskab i det videre arbejde indenfor området. Flere høringsparter ytrer ønske om yderligere detaljering og konkretisering af dele af politikken af anvendte begreber, områder og målgrupper m.m. Fra forvaltningsside understreges, at politikken er overordnet og gældende for hele børne- og ungeområdet og at yderligere præciseringer af eks. indsatser, målgrupper, metoder, processer m.m. sker i de forskellige delpolitikker indenfor området. Desuden forventes, at flere af de forhold, hvor høringsparterne har påpeget, at der er behov for yderligere uddybning og beskrivelse, vil blive drøftet og debatteret ved de dialogmøder, der er planlagt som en del af opfølgningen på politikken, og vil indgå i den håndbog, der skal udarbejdes indenfor området. En række af høringsparterne udtrykker bekymring omkring sammenhængen mellem politikkens intentioner og mål og den indenfor området givne ressourceramme bekymringerne omhandler såvel økonomiske som tids- og personalemæssige ressourcer. En anden bekymring udtrykkes i forhold til indfrielse af politikkens intentioner om uddannelse og kompetenceudvikling til personalet der stilles bl.a. spørgsmål ved, om der er afsat ekstra økonomiske midler til den faglige opkvalificering. Forvaltningen anbefaler, at der i det videre arbejde med planlægning og arrangering af kurser og temadage for personalet drages erfaringer fra de forskellige uddannelses- og kompetenceudviklingstiltag, der allerede i dag anvendes rundt i kommunen. Flere høringsparter har forholdt sig særligt til indsatsområdet 1 times daglig motion i daginstitutionerne under målet For alle børn og unge i Rebild Kommune skal motion og fysisk aktivitet være en naturlig del af deres hverdag. Mange finder, at indsatsområdet er for konkret og detaljeret til at indgå i en overordnet børnepolitik og at stillingtagen til og definition af udførelsen af motion og fysisk aktivitet ligger indenfor den enkelte institutions/skoles kompetenceområde. På baggrund af høringssvarene indstiller forvaltningen til en revurdering/gendrøftelse af indsatsområderne og forslår, at indsatsområdet 1 times daglig motion i daginstitutionerne udgår og at indsatsområdet Hver institution skal udarbejde en handleplan for, hvordan motion og fysisk aktivitet bliver en del af dagligdagen for børn og unge omformuleres til Hver daginstitution/skole skal fremover i forbindelse med kontraktudarbejdelsen forholde sig til indsatsområdet vedr. motion og fysisk aktivitet og her nærmere fastlægge den lokale udmøntning af, Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 4 4

5 hvordan motion og fysisk aktivitet bliver en del af dagligdagen. Enkelte høringsparter finder, at flere repræsentanter fra medarbejdere/forskellige faggrupper skulle have været inddraget i udarbejdelsen af politikken. Fra forvaltningsside understreges, at såvel dagplejeleder, pædagogisk konsulent/leder af støttekorps, ungdomsskoleleder som skoleleder har været involveret i udarbejdelsen, men det medgives, at forslaget til politikken af tidsmæssige grunde ikke har været gennemdrøftet og bearbejdet af et bredt udsnit af medarbejdere fra de nævnte faggrupper. Der er i høringssvarene stillet spørgsmål ved, hvordan det sikres, at personalet får ejerskab til politikken. Forvaltningen finder, at ejerskabet i høj grad skal etableres ved drøftelser og dialog i den planlagte opfølgning omkring politikken og i arbejdet med delpolitikker og håndbog. Høringssvarene omfatter desuden flere forslag til formuleringer/rettelser til forslaget til børnepolitikken. Forvaltningen har vurderet de indkomne forslag og i relation hertil foretaget enkelte justeringer i politikken. Kendetegnende for justeringerne er, at det er præciseringer, der fremmer udmeldingerne i politikken, men ikke indholdsmæssigt ændrer politikken. Justeringerne er i bilagte Sammenhængende børnepolitik, Rebild Kommune, markeret med kursiv og understregning. På baggrund af høringssvarene og som opfølgning på det videre arbejde med børnepolitikken anbefaler forvaltningen, at der i januar 2008 efter et års virke - foretages en vurdering af, om der er behov for justering af børnepolitikken, hvor der vil være mulighed for at foretage en opsamling på erfaringer og resultater af arbejdet ud fra børnepolitikken ud fra dialogmøder, udarbejdelse af delpolitikker og håndbog m.m. At Børne- og Ungdomsudvalget: - drøfter og tager stilling til de bekymringer, som høringsparterne har fremført omkring sammenhængen mellem politikkens mål og intentioner og den indenfor området givne ressourceramme. - foretager en drøftelse/revurdering af indsatsområderne under målet For alle børn og unge i Rebild Kommune skal motion og fysisk aktivitet være en naturlig del af deres hverdag og tager stilling til forvaltningens forslag om, at indsatsområdet 1 times daglig motion i daginstitutionerne udgår og at indsatsområdet Hver institution skal udarbejde en handleplan for, hvordan motion og fysisk aktivitet bliver en del af dagligdagen for børn og unge omformuleres til Hver daginstitution/skole skal fremover i forbindelse med kontraktudarbejdelsen forholde sig til indsatsområdet vedr. motion og fysisk aktivitet og her nærmere fastlægge den lokale udmøntning af, hvordan motion og fysisk aktivitet bliver en del af dagligdagen. - godkender, at det opfølgende arbejde omkring børnepolitikken igangsættes. - godkender, at der i januar 2008 foretages en vurdering af, om der er behov for justering af den sammenhængende børnepolitik. - med ovenstående beslutninger og redaktionelle ændringer indstiller Sammenhængende Børnepolitik, Rebild Kommune, til godkendelse i Byrådet. Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 5 5

6 (BY s kompetence) BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 17. JANUAR 2007, SAG NR. 2: Udvalget - Er opmærksom på tilkendegivelserne vedr. de økonomiske rammer og vil følge udviklingen det kommende år med henblik på, om der opnås den tilstrækkelige effekt vedrørende forebyggelse/tidlig indsats. - Tiltrådte forvaltningens forslag til ændring af formuleringen af indsatsområdet vedrørende motion og fysisk aktivitet. - Tiltrådte indstillingens pind 3, 4 og 5 Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 6 6

7 PKT. 3 KONTRAKTER FOR SKOLEOMRÅDET P16 Bilag: Kontrakt 2007 Ravnkilde Skole Kontrakt 2007 Bavnebakkeskolen Kontrakt 2007 Øster Hornum Skole Kontrakt 2007 Hellum Skole Kontrakt 2007 Terndrup Skole og SFO Kontrakt 2007 Haverslev Skole Kontrakt 2007 Blenstrup Skole Kontrakt 2007 Skibstedskolen Kontrakt 2007 Karensmindeskolen Kontrakt 2007 Kirketerp, Sønderup og Suldrup Skole Kontrakt 2007 Sortebakkeskolen Kontrakt 2007 Bælum-Solbjerg Skole. Forvaltningens opsummering vedrørende kontrakterne på skoleområdet Kontrakt 2007 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Forvaltningens opsummering vedrørende kontrakten med PPR Der er udarbejdet kontrakter med 14 af Rebild kommunes 15 skoler. Det skal dog bemærkes, at der kun foreligger 12 kontrakter, idet der er udarbejdet en samlet kontrakt for Kirketerp, Sønderup og Suldrup Skoler. På nuværende tidspunkt foreligger der ikke nogen kontrakt med Skørping Skole. For så vidt angår beskrivelsen af det økonomiske råderum, udarbejdes denne kontrakt i løbet af januar måned Kontrakterne indeholder opfyldelse af politisk fastsatte mål og egne mål for indsatsområder. Indsatsområde (politisk): Sammenhængende børnepolitik, Elevplaner, Rummelighed og Kvalitetsudvikling. For en orientering om kontraktområdets egne mål henvises til den enkelte skoles kontrakt. Generelt er de fire indsatsområder inddraget i skolernes kontrakter, dog med forskellig vægtning tilpasset den enkelte skoles virkelighed. Der er endvidere udarbejdet en kontrakt med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Kontrakten er 2-årig. Af kontrakten fremgår følgende indsatsområder: Den inkluderende skole og daginstitution, tværsektorielt samarbejde, rådgivning og formidling, rummelighed, opkvalificering af specialcentrene, ressourceudnyttelse og rådgivende indsats. At kontrakterne godkendes (BU kompetence) BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 17. JANUAR 2007, SAG NR. 3: Udvalget tiltrådte indstillingen Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 7 7

8 Pkt. 4 KONTRAKTER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET P16 Bilag: Kontrakt 2007 for: - Bondegårdsbørnehaven - Børnehaven Regnbuen - Natur- og idrætsbørnehaven Græshoppen - Børnehaven Enghaven - Børnehaven Troldehaven - Børnehaven Vaskebjørnen og Skovbørnehaven - Børnehaven Bavnebakken - Børnehaven Doktorvænget - Naturbørnehaven Skovhuset - Børnehaven Spiren - Børnehaven Svanen - Børnehaven Toppen - Børnehaven Tumlehøj - Øster Hornum Børnehave - Den integrerede institution Tuen - Den integrerede institution Kløvermarken - Den integrerede institution Hellum Hej Huset - Den integrerede institution Aavangen - Rebild Dagpleje - Børn med særlige behov i dagtilbud Hermed fremsendes kontrakter på dagtilbudsområdet til godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget. Det drejer sig om kontrakter med 18 daginstitutioner, dagplejen og dele af indsatsen for børn med særlige behov i dagtilbud. Kontrakterne gælder for 2007, idet der forventes indgået 2 årige kontrakter på området fra Der er ikke udarbejdet kontrakt med børnehaven Solsikken i Aarestrup, idet denne børnehave forventes afviklet som kommunal institution ultimo februar Der er udarbejdet fælles kontrakt for børnehaven Vaskebjørnen og Skovbørnehaven i Skørping, da disse to institutioner har fælles ledelse. Da der endnu ikke er udarbejdet en dagtilbudspolitik for Rebild Kommune har forvaltningen fastsat de overordnede mål for Der er i kontrakterne med daginstitutionerne udformet mål for indsatsen indenfor 3 overordnede mål: - Vi vil sikre, at flest muligt udsatte børn forbliver i trivsel (Sammenhængende børnepolitik) - Vi vil udvikle den pædagogiske kvalitet i institutionerne - Vi vil tilbyde alle forældre et højt serviceniveau og 2 indsatsområder: - Evaluering af læreplaner - Børnemiljøplaner Disse mål er også udgangspunkt for kontrakten med Dagplejen. Der arbejdes dog ikke med evaluering af læreplaner i Dagplejen, idet 2007 skal bruges til at udarbejde en ny fælles læreplan for dagplejen, mens der arbejdes videre med eksisterende læreplaner for daginstitutionerne. Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 8 8

9 Nogle institutioner har herudover tilføjet egne mål og indsatsområder, eksempelvis har Hellum Hej Huset fastsat et mål om at arbejde med overgang til en landsbyordning. Der er udarbejdet kontrakt for arbejdet med børn med særlige behov i dagtilbud. Kontrakten omfatter midlerne til støttepædagogkorpset. Målene i denne kontrakt tager udgangspunkt i den sammenhængende børnepolitik. Processen med udarbejdelse af kontrakter for 2007 har været præget af, at der har været begrænset tid til rådighed for processen. Forvaltningen har på denne baggrund været tilbageholdende med at stille krav til institutionerne, idet det har været vurderet som vigtigt, at kontraktarbejdet er forankret hos institutionernes personale og bestyrelser, hvorfor der har været taget udgangspunkt i det eksisterende arbejde i den enkelte institution. At kontrakterne godkendes (BU s kompetence) BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 17. JANUAR 2007, SAG NR. 4: Udvalget tiltrådte indstillingen Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 9 9

10 PKT. 5 KONTRAKTER I FAMILIEAFDELINGEN P16 Bilag: Kontrakt 2007 for Børnecenter Himmerland Kontrakt 2007 for Tandplejen Hermed forelægges forslag til kontrakter for familieafdelingens område til godkendelse i Børne- og ungdomsudvalget Det drejer sig om Tandplejen samt om Børnecenter Himmerland. I forhold til Tandplejens kontrakt er det nødvendigt at gøre opmærksom på den specielle situation Tandplejen befinder sig i omkring sammenlægningsfusionen og harmoniseringen af serviceniveauet. Dette er nærmere beskrevet i kontrakten. Tandplejen har i kontrakten for 2007 udelukkende sat sig det mål, at tandsundheden fastholdes og forbedres, samt at der arbejdes på at gennemføre en vellykket fusion af de tre tidligere kommuners tandplejeordninger. Børnecenter Himmerland er en døgninstitution for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer. Børnecentret har helt andre vilkår end de andre kontraktstyrede institutioner, idet Børnecenter Himmerland er afhængig af at andre kommuner end Rebild kommune benytter centrets pladser. Aktuelt har Børnecentret 100% belægning, men udviklingstendenserne i kommunerne vedrørende anbringelse af børn, kan betyde at centret i løbet af et til to år, får svært ved at opretholde den nuværende belægning. Et vigtigt mål for Børnecentret er derfor, at fortsætte den høje faglige kvalitet i anbringelserne, samt stor fleksibilitet i tilbuddet i forhold til kommunernes efterspørgsel. Der vil i løbet af 2007 blive udarbejdet forslag til en økonomisk tildelingsmodel for Børnecenter Himmerland. At kontrakterne godkendes. (BU s kompetence) BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 17. JANUAR 2007, SAG NR. 5: Udvalget tiltrådte indstillingen 10 Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 10

11 PKT. 6 - FASTSÆTTTELSE AF TIDSPUNKTER FOR DIALOGMØDER MED SKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET SAMT BESØGRUNDE PÅ SKOLER INSTITUTIONER M.V. UNDER UDVALGETS OMRÅDE A21 Bilag: Der vil på mødet blive udleveret et forslag til gennemførelsen af besøgsrunden. I forbindelse med indførelse af kontraktstyring i Rebild Kommune er det som et centralt element forudsat en dialog mellem politikere, forvaltning og kontraktområde. Det vejledende Børne - og Ungdomsudvalg drøftede på mødet den 6. december 2006 hvorledes dialogen med kontraktområderne tilrettelægges og vedtog at indstille at der afholdes to dialogmøder, hvor det ene er et individuelt dialogmøde, og det andet et med hele området. Mødeformen evalueres ved udgangen af året. Udvalget vedtog endvidere at planlægge en besøgsrunde på institutionerne i foråret Udvalgets indstilling blev godkendt af sammenlægningsudvalget på mødet den 21. december I forlængelse heraf foreslås det, at der afholdes et fælles dialogmøde for institutionerne på: - skoleområdet den 11. april 2007 kl. 19 og - dagtilbudsområdet den 18. april 2007 kl. 19 Endvidere, at der afholdes dialogmøder med individuelle drøftelser med institutionerne på - skoleområdet den 5.september og 12. september 2007 fra kl. 17 og - dagtilbudsområdet den 19. september og 26.september 2007 fra kl. 17 Det foreslås endvidere at udvalget den 7. februar, 22. februar og 8. marts 2007 hele dagen fra kl. 8 besøger skoler og institutioner m.v. der hører under udvalgets område. På besøgsrunden vil der især være fokus på at give udvalget mulighed for at få overblik over de fysiske rammer for tilbuddene medens drøftelser vedrørende indhold m.v. i tilbuddene forudsættes henlagt til dialogmøderne. (BU s kompetence) at Børne- og Ungdomsudvalget - godkender de foreslåede tidspunkter for afholdelse af dialogmøder og besøgsrunde, samt - drøfter hvorledes dialogen med kontraktområderne Tandplejen og Børnecenter Himmerland skal tilrettelægges. BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 17. JANUAR 2007, SAG NR. 6: Udvalget - godkendte de foreslåede mødetidspunkter for dialogmøderne bortset fra mødet den 12. september, der flyttes til den 6. september, og fastlagde tidspunkterne for besøgsrunden til den 8. februar, 8. marts og 15. marts 2007 og 11 Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 11

12 - godkendte, at der afholdes dialogmøde med Tandplejen og Børnecenter Himmerland den 9. maj 2007, kl Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 12

13 PKT. 7 - RENOVERINGSPLAN SKOLER P16 Bilag: Renovering af Skørping skole Valg af totalrådgiver vedr. renovering af Øster Hornum skole Kommunalbestyrelsens beslutning vedrørende indretning af hjemkundskabslokale på Sortebakkeskolen. I budgetår 2007 er der på Børne- og Ungdomsudvalgets område afsat en samlet investeringsramme på 7,4 mio. kr. Denne ramme er fordelt således for 2007: Investeringsoversigt Børn & Ungdom Skørping skole 3,60 mio. Sortebakkeskolen 0,55 mio. Øster Hornum skole 2,85 mio. Ramme til renoveringsopgaver 0,40 mio. I alt 7,40 mio. Der foreligger renoveringsplaner for skolerne i Skørping og Øster Hornum, samt for Sortebakkeskolen i Nørager. Skørping: Sammenlægningsudvalget behandlede den 22. juni 2006 påbegyndelse af renovering på Skørping skole. Skørping Byråd afsatte i forbindelse med budgetlægningen for ,975 mio. kr. til formålet.. Af investeringsrammen for 2007 er der afsat 3,6 mio. kr. til at færdiggøre renoveringen af Skørping Skole. Projektet er under udførelse inden for en samlet ramme på 6,5 mio. kr. Øster Hornum: På Øster Hornum skole er der samlet budgetteret med ombygninger for 4,335 mio. kr. i årene 2006 til Beløbet har i Støvring Kommunes investeringsplan været fordelt med 0,365 mio. kr. i 2006, med 2,850 mio. kr. i 2007 og 1,120 mio. kr. i På Rebild Kommunes investeringsplan for 2007 er der afsat 2,850 mio. kr besluttede Børne- og Kulturudvalget i Støvring at udpege Arkitektfirmaet Chr. Pedersens tegnestue, Aalborg som totalrådgiver for byggeriet. Der har været afholdt 2 byggeherremøder på Øster Hornum skole i I skrivende stund afventes arkitektfirmaets oplæg til projektet. Sortebakkeskolen: Kommunalbestyrelsen i Nørager Kommune godkendte den 19. december 2006 budget for ombygning af hjemkundskabslokale på Sortebakkeskolen. Der foreligger et økonomisk overslag på 1,350 mio. kr. Der er i Rebild Kommunes investeringsplan afsat kr. til formålet. Nørager Byråd har peget på at restfinansieringen sker gennem restanlægsbudget 2006 i Nørager Kommune på kr. samt kassetræk i Nørager Kommune på kr. At Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet: at det budgetterede beløb på 2,975 mio. kr. for renoveringen af Skørping skole for 2006 overføres til formålet i 2007 at det budgetterede beløb på 0,365 mio. kr. vedrørende renovering af Øster Hornum for 2006 overføres til formålet i Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 13

14 at der samlet overføres i alt 0,8 mio. kr. vedrørende renovering af Sortebakkeskolens hjemkundskabslokale til formålet i 2007 (BY s kompetence) BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 17. JANUAR 2007, SAG NR. 7: Udvalget vedtog At tiltræde indstillingens pind 1 og 2 og at udskyde beslutningen vedrørende overførelse af 0,8 mio. kr. til renovering af hjemkundskabslokalerne på Sortebakkeskolen indtil udvalget har fået forelagt og gennemgået projektet. Gitte Rubæk ønskede sagen behandlet i byrådet 14 Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 14

15 PKT. 8 - KVALITETSRAPPORTER PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET P23 Bilag: Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen [Udkast af 27. november 2006] Ved den seneste ændring af Folkeskoleloven blev der fastlagt krav om udarbejdelse at kvalitetsrapporter. Lovteksten er formuleret således ( 40 a stk. 1): Kommunalbestyrelsen skal årligt udarbejde en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger, kommunalbestyrelsen har foretaget for at vurdere det faglige niveau, og kommunalbestyrelsens opfølgning på den seneste kvalitetsrapport. Efterfølgende har Undervisningsministeriet udsendt Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen i høring med høringsfrist d.8. januar Af udkastet fremgår at: Formålet med den årlige kvalitetsrapport er gennem tilvejebringelse af dokumentation om det kommunale skolevæsen at styrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage deres ansvar for folkeskolen. Rapporten skal give kommunalbestyrelsen grundlag for at tage stilling til det faglige niveau på kommunens folkeskoler og træffe beslutning om opfølgning herpå. Kommunalbestyrelsen træffer nærmere beslutning om indhold og udformning af kvalitetsrapporten samt om tilrettelæggelsen af arbejdet og kan i forbindelse hermed fastsætte rammer for de enkelte skolers bidrag hertil. Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de initiativer til forbedring af det faglige niveau, herunder handlingsplaner, der er iværksat som led i opfølgningen på den seneste kvalitetsrapport, og en vurdering af dens virkninger. Kommunalbestyrelsen skal inden den 15. oktober i det kalenderår, hvor et skoleår afsluttes, drøfte og tage stilling til kvalitetsrapporten for det pågældende år. Kommunalbestyrelsen skal inden den 31. december vedtage nødvendige handlingsplaner som rapporten måtte give anledning til. Den første kvalitetsrapport omfatter skoleåret 2006/07. Forvaltningen foreslår nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra forvaltning og skoleledelser, som kan udarbejde forslag til indhold og udformning af kvalitetsrapporter på folkeskoleområdet i Rebild Kommune i overensstemmelse med den endelige bekendtgørelse på området. Forslaget til indhold og udformning af kvalitetsrapporter skal være færdigt den 5. marts, således forslaget kan fremsendes til behandling i BU den 15. marts. (BU s kompetence) At kommissorium for forslag til indhold og udformning af kvalitetsrapporter i Rebild kommune godkendes 15 Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 15

16 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 17. JANUAR 2007, SAG NR. 8: Udvalget tiltrådte indstillingen 16 Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 16

17 PKT. 9 - ORIENTERING OM MINIMUMSTIMETAL I FOLKESKOLEN I02 Bilag: Undersøgelse af minimumstimetal i folkeskolen (breve fra Undervisningsministeriet til kommunalbestyrelserne i Nørager og Skørping kommuner) Undersøgelse af minimumstimetal i folkeskolen: Kommunalbestyrelserne i Nørager og Skørping kommuner modtog den 21. december 2006 brev fra Undervisningsministeriet. Kommunalbestyrelserne gøres opmærksomme på, at der fra Sortebakkeskolen og skolerne i Haverslev, Blenstrup og Bælum-Solbjerg er indberettet et planlagt undervisningstimetal der ikke overholder reglerne om minimumstimetal i bekendtgørelsen om undervisningstimetal. Senest den 9. februar 2007 anmoder ministeriet kommunalbestyrelserne om et svar vedrørende: Antallet af gennemførte undervisningstimer for de enkelte fag og fagområder på de anførte klassetrin ved de nævnte skoler for skoleårene 2003/04, 2004/05 og 2005/06. Hvis antallet af faktisk afholdte timer er mindre end minimumstimetallet, bedes kommunen redegøre for: årsagen hertil om kommunen har taget initiativ til at kompensere eleverne på de berørte skoler for de manglende timer hvilke initiativer kommunen vil tage for at undgå en tilsvarende overtrædelse af bekendtgørelsen fremover. De berørte skoler har oplyst følgende til forvaltningen: Sortebakkeskolen: Skolen har fejlagtigt indberettet timetallet for klassens tid på klassetrin, på klassetrin og på klassetrin som 0 timer. Det korrekte timetal er 90 timer. Antallet af faktisk afholdte timer overholder dermed minimumstimetallet på 70 timer. Skolen har fejlagtigt indberettet timetallet for de praktisk/musiske fag på klassetrin som 195 timer. Det korrekte timetal er 450 timer. Antallet af faktisk afholdte timer overholder dermed minimumstimetallet på 325 timer. Haverslev skole: Skolen har fejlagtigt indberettet timetallet for klassens tid på klassetrin og på klassetrin som 30 timer. Det korrekte timetal er 90 timer. Antallet af faktisk afholdte timer overholder dermed minimumstimetallet på 70 timer. Blenstrup skole: De afholdte timer er mindre end minimumstimetallet. Skolen er i gang med at undersøge årsagen. Bælum-Solbjerg skole: Skolen har fejlagtigt indberettet timetallet for matematik på klassetrin som 448 timer. Det korrekte timetal er 450 timer. Antallet af faktisk afholdte timer overholder dermed minimumstimetallet på 450 timer. Forvaltningen udarbejder svar til Undervisningsministeriet indeholdende tallene for de faktisk 17 Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 17

18 afholdte timer på de fire berørte skoler, samt årsager til Blenstrup skoles afvigelse fra minimumstimetallet. Svaret vil blive fremlagt til orientering på BU-mødet den 7. februar. Forvaltningen gør opmærksom på, at den timefordelingsplan der er vedtaget med Styrelsesvedtægten for Rebild Kommunes skolevæsen opfylder Undervisningsministeriets vejledende timetal. Hermed bør de nødvendige tiltag for at undgå fremtidige overtrædelser af bekendtgørelsens minimumstimetal være taget. - at orienteringen tages til efterretning. (BU s kompetence) BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 17. JANUAR 2007, SAG NR. 9: Udvalget tiltrådte indstillingen 18 Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 18

19 PKT. 10- ANSØGNING OM OPRETTELSE AF PRIVAT DAGINSTITUTION I AARESTRUP P19 Bilag: Ansøgning om oprettelse af privat daginstitution i Aarestrup Udkast til vedtægter for Naturbørnehaven Gimle Budget for Naturbørnehaven Gimle Krav til private daginstitutioner i Rebild Kommune Referat fra byrådsmøde i Støvring Kommune pkt. L05. Støvring Kommune behandlede i slutningen af 2006 en ansøgning fra en initiativgruppe i Aarestrup om oprettelse af en privat daginstitution og overtagelse af den kommunale børnehaves bygninger til formålet. Sagen fremsendes til godkendelse i Rebild Kommune. Baggrunden for sagen er, at Støvring Byråd i forbindelse med nedlæggelsen af Aarestrup Skole fra skoleåret 05/06 besluttede at fortsætte børnehaven Solsikken som en kommunal børnehave i en to-årig forsøgsperiode fra august Samtidig besluttede byrådet at opfordre Gregers Krabbe Friskolen til at etablere en puljeordning efter forsøgsperiodens udløb. En initiativgruppe i Aarestrup søgte i november 2006 om godkendelse af en privat daginstitution i tæt tilknytning til Gregers Krabbe Friskolen i Aarestrup, samt om at friskolen kunne overtage børnehavebygningen. Støvring Byråd indstillede den 28. november 2006 ansøgningen om godkendelse af privatinstitutionen godkendt i sammenlægningsudvalget. Samtidig blev der optaget forhandlinger med friskolen om vilkårene for overtagelse af den kommunale børnehave. På denne baggrund godkendte Støvring Byråd den 19. december 2006 følgende vilkår for overtagelsen: Gregers Krabbe friskolen overtager vederlagsfrit børnehavebygningen i Aarestrup inkl. fast inventar fra mandag den 19/ (uge 8) på følgende vilkår: - Der er tale om en virksomhedsoverdragelse, hvorfor personalets ansættelsesforhold følger denne lovgivning. - Bygningen kan vederlagsfrit bruges til børnepasning og øvrige friskoleformål. - Der kan ikke optages lån i ejendommen - Friskolen kan frikøbe ejendommen fra ovenstående betingelser for en pris på kr. - Der erlægges kr. kontant ved overtagelsen som betaling for løst inventar. Der forventes udfærdiget et skøde i lighed med det, der blev udfærdiget ved overdragelse af skolebygningen til Gregers Krabbe Friskolen. - at privatinstitutionen Naturbørnehaven Gimle godkendes, og - at Børne- og Ungdomsudvalget fremsender sagen til byrådet med henblik på, at overtagelsesvilkårene for bygningen tages til efterretning. (BY s kompetence) BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 17. JANUAR 2007, SAG NR. 10: Udvalget tiltrådte indstillingen 19 Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 19

20 PKT ORIENTERING OM DAGPLEJENS ORGANISERING I08 Bilag: Ingen Rebild Dagpleje er en stor organisation med ca. 180 ansatte decentrale dagplejere og dagplejepædagoger. Organiseringen af dagplejen tager udgangspunkt i inddeling af dagplejerne i en række legestuegrupper på 6-8 dagplejere fra samme lokalområde. Legestuegruppen mødes en dag hver anden uge i en heldagslegestue, hvor der tilrettelægges en række aktiviteter for børnene og hvor dagplejerne får et fagligt kollegialt fællesskab. Der tilknyttes én dagplejepædagog til hver legestue, som fører tilsyn i de enkelte dagplejehjem og deltager i aktiviteter i legestuen med henblik på at udvikle den pædagogiske praksis i dagplejen. I legestuegrupperne tilrettelægges desuden ferieafviklingen ligesom evt. gæstepleje søges løst indenfor legestuegruppen. Legestuegrupperne samles igen i 3 dagplejedistrikter. Der er tilknyttet 3 dagplejepædagoger til hvert distrikt samt et antal legestuegrupper. I distrikterne koordineres og tilrettelægges hverdagen på tværs af legestuegrupperne for så vidt angår ferieplanlægning (også for pædagogerne), evt. koordinering vedr. gæstepleje og afholdelse af 1 årligt personalemøde. Der er i hvert dagplejedistrikt en pædagog med ansvar for pladsanvisning i distriktet. Der er p.t. ikke udlagt ledelsesmæssig kompetence i distrikterne. Opgaverne i de enkelte distrikter kan evt. udvikles på sigt. Dagplejedistrikterne er tilrettelagt ud fra følgende hensyn: - Der skal være mindst 3 pædagoger i hvert distrikt for at sikre kontinuiteten. - Distrikterne skal følge skoledistrikterne for at sikre tværfagligt samarbejde i skoledistriktet samt samarbejdet med børnehaverne. - Der skal tilstræbes en ligelig fordeling af dagplejerne mellem distrikterne - Distriktsstrukturen skal tilrettelægges med hensynstagen til dagplejepædagogernes kørsel. På baggrund heraf er dagplejen inddelt i følgende distrikter: Distrikt 1 Distrikt 2 Distrikt 3 Støvring Skørping, Rebild, Terndrup, Øster Hornum, Blenstrup Nørager, Haverslev, Ravnkilde, Sønderup, Kirketerp, Suldrup. 61 dagplejere 64 dagplejere 44 dagplejere (BUs kompetence) At orienteringen om dagplejens organisering tages til efterretning BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 17. JANUAR 2007, SAG NR. 11: Udvalget tiltrådte indstillingen 20 Dato 17. januar 2007 Formandens initialer BJJ Side nr. 20

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. Dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Tilsyn dagtilbud - Ramme

Tilsyn dagtilbud - Ramme Tilsyn dagtilbud - Ramme Ramme for tilsyn med dagtilbud i Haderslev kommune. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med dagtilbuddene i kommunen. For at skabe åbenhed om rammerne for tilsynet, herunder hvordan

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5.

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. december 2013) De lovgivningsmæssige rammer Dato: 1. aug. 2013 Sagsnummer: 12/7876

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN August 2006 Blad 634 Årsmødet 2006 Sorømøde Velfærdsudspil Udvikling af ny hjemmeside Dagplejens placering i den samlede vifte af dagtilbud Så er programmet for årsmødet 2006, d. 15-17. november på Hotel

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet Suldrup Skole Skolebestyrelsen Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00 Afbud: Sten, Lisbeth, Eva, Sanne Ikke til stede: Dagsorden: Elevrådet Protokol Er ikke nået så langt her efter jul. I dag møde

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Tirsdag den 29. april 2014 Mødested: RebildPorten Praktiske oplysninger: Mødetidspunkt kl. 7.30-9.30 Mødets tema Ordinært møde Afbud/ Fraværende: Flemming

Læs mere

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Kultur- og Socialudvalg Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 OBS OBS - bemærk ændret mødetidspunkt Medlemmer af pensionistforeningen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 077. Justering af serviceniveauet i sundhedsplejen 3 078. SFO juniorklubberne ved Overlade,

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. juni 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-17:00 Jens Arne Hedegaard, Formand (V) Jette Ramskov (A) Martin Rishøj Jensen (V)

Læs mere

er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5.

er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5. Netværkskontrakt Parter Mellem de selvejende daginstitutioner: Folkebørnehaven Jyllingevej, Jyllingevej 39, 2720 Vanløse. CVR: 56464913 Børnehaven Skibelundvej, Skibelundvej 20, 2720 Vanløse. CVR: 63012319

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde:

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde: TilmeldingNNS Status Aktiv Dokument-id 014.38M.512 Afsluttet den Sagsnummer 003.21M.511 Sagsbehandler Morten Outzen Larsen Sagstitel Den kommunale Dagpleje - Org.nr. 37100, Ministeriets journalnr. 8261-0066

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den 29-09-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den 29-09-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 18:40 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 351 2. Rammeaftaler 2011

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere