BEREDSKABSPLAN FOR DET STATSLIGE DANSKE BEREDSKAB TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING AF HAVET MED OLIE OG ANDRE SKADELIGE STOFFER HOVEDPLAN (DEL I)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEREDSKABSPLAN FOR DET STATSLIGE DANSKE BEREDSKAB TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING AF HAVET MED OLIE OG ANDRE SKADELIGE STOFFER HOVEDPLAN (DEL I)"

Transkript

1 SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO BEREDSKABSPLAN FOR DET STATSLIGE DANSKE BEREDSKAB TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING AF HAVET MED OLIE OG ANDRE SKADELIGE STOFFER HOVEDPLAN (DEL I) Opdateret d /2012 1

2 INDHOLD 1. INDLEDNING Rettelser til Beredskabsplanen 5 2. MÅLSÆTNING FOR DET STATSLIGE DANSKE BEREDSKAB TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING AF HAVET MED OLIE OG ANDRE SKADELIGE STOFFER Den nationale målsætning Internationale forpligtelser 6 3. DET NATIONALE LOVMÆSSIGE GRUNDLAG FOR BERED- SKABET Havmiljøloven Kgl. Resolution om overførsel af ressortansvaret Aftale mellem Miljø- og Energiministeriet og Forsvarsministeriet Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser efter Lov om beskyttelse af havmiljøet til Forsvarskommandoen Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser på det maritime område til Søværnets Operative Kommando 8 4. ANSVARSOMRÅDER, ANSVARSFORDELING OG KOMMANDOSTRUKTURER Generelt Geografisk ansvarsområde Ansvarsfordeling for bekæmpelse/sanering Det åbne hav og de kystnære dele af søterritoriet Boreplatforme (olie og gas), undersøiske rørledninger og lignende installationer Kyster, strande og havne 9 Figur 1 Ansvarsfordeling Det Rigsfælles Miljøberedskab Færøerne Grønland Kommandostrukturer 14 Figur 2 Kommandostrukturer 15 Figur 3 Koordinering, samarbejde, støtte og rådgivning 16 Figur 4 SOK organisationsdiagram DEFINITION AF FARVANDSOMRÅDER OG INTERNATIONALE REGLER VEDRØRENDE GENNEMFARTSRET OG JURISDIKTIONS- KOMPETENCE Generel beskrivelse Definition af begrebet havområder INTERNATIONALE REGLER FOR FOREBYGGELSE AF FORURE- Opdateret d /2012 2

3 NING AF HAVET MED OLIE OG ANDRE SKADELIGE STOFFER Generel beskrivelse MARPOL 73/ EU Direktiv om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet INTERNATIONALE SAMARBEJDSAFTALER TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING AF HAVET MED OLIE OG ANDRE SKADE- LIGE STOFFER Generelt Globale samarbejdsordninger OPRC Konventionen Samarbejdsaftaler i EU-regi Regionale samarbejdsordninger Københavnsaftalen Bonn-Aftalen Helsingfors Konventionen Andre samarbejdsordninger CAN-DEN Samarbejdsøvelser BEKÆMPELSESSTRATEGI- OG TAKTIK Generelt Bekæmpelsesstrategien Bekæmpelsestaktikken Bekæmpelsesmetoder, bekæmpelseskapacitet og depotplaceringer Bekæmpelsesmetoder Bekæmpelseskapaciteter Depotplacering SAMMENFATTENDE RISIKOVURDERING, DRIVMODELLER, SATELLITOVERVVÅGNING, MILJØFØLSOMME OMRÅDER Sammenfattende risikovurdering Drivmodeller, satellitovervågning og kort over miljøfølsomme områder Drivmodeller Satellitovervågning Kort over miljøfølsomme områder INDBERETNINGSPLIGT, ALARMERING OG TAKTISKE STØTTEFUNKTIONER Indberetningspligt og alarmering Danske og tilstødende farvande Grønlandske farvande Taktiske støttefunktioner Det Mobile Miljøberedskab Statens Centrale Enhed (SCE-vagten) 33 Opdateret d /2012 3

4 11. UHELD I FORBINDELSE MED OFF-SHORE KULBRINTE- VIRKSOMHED Indberetningspligt FORKORTELSER 34 Opdateret d /2012 4

5 1. INDLEDNING Den foreliggende beredskabsplan, der er udarbejdet indenfor rammerne af gældende love og bestemmelser, skal tjene som vejledning for Søværnets Operative Kommando (SOK) samt for øvrige myndigheder og indsatsenheder, der eventuelt skal indsættes i tilfælde af indtrufne forureninger af havet med olie og andre skadelige stoffer. Hovedformålet med beredskabsplanen er at beskrive rammen for iværksættelse af en hurtig og effektiv bekæmpelsesindsats indenfor eget ansvars- og interesseområde, samt at understøtte et eventuelt internationalt indsatsarbejde indenfor områder, der er dækket af de internationale aftaler, som Danmark har indgået. Endelig indgår rammerne for en beredskabsindsats i farvandene omkring Færøerne og Grønland i planen. Beredskabsplanen består af en Hovedplan (Del I) og af en Beredskabsmanual (Del II). Hovedplanen, der primært er af administrativ karakter, består af en række kapitler, der beskriver beredskabets målsætning, organisation og ansvarsområder, alt baseret på det gældende lovgrundlag mv. Herudover beskrives de etablerede operative tiltag, vedtagne bekæmpelsesstrategier og beredskabets kapacitet blandt andet på baggrund af en sammenfattende risikovurdering. En kortfattet beskrivelse af folkeretlige regler, internationale regler vedr. forebyggelse af spild på havet, samt internationale samarbejdsaftaler vedr. bekæmpelse af forurening af havet indgår også som en del af Hovedplanen. Hovedplanen er offentlig tilgængelig. Beredskabsplanens Del II, Beredskabsmanualen, der er af operativ karakter, består af en række kapitler indeholdende detailbestemmelser af administrativ, operativ, teknisk og juridisk karakter, der kan tjene som en praktisk opslagsbog for alle involverede i en akut bekæmpelsesaktion af større eller mindre omfang. Del II indeholder ikke specifikke vejledninger for brug af materiel. Der henvises i denne forbindelse til andre søværnspublikationer og bestemmelser. Del II er kun tilgængelig ved brug af adgangskode, som meddeles af SOK til relevante brugere. 1.1 Rettelser til Beredskabsplanen SOK er ansvarlig for udarbejdelse og ajourføring af Beredskabsplanen, der består af en Hovedplan (Del I) og en Beredskabsmanual (Del II). Forslag til rettelser af og tilføjelser til Beredskabsplanen sendes til: SOK vil løbende foretage opdateringer, som meddeles holdere af beredskabsplanen pr. e- mail med et link til den opdaterede beredskabsplan og en kort beskrivelse af de væsentligste ændringer. 2. MÅLSÆTNING FOR DET STATSLIGE DANSKE BEREDSKAB TIL BEKÆMPELSE AF HAVET MED OLIE OG ANDRE SKADELIGE STOFFER 2.1 Den nationale målsætning Målsætningen for det statslige danske beredskab til bekæmpelse af forurening af havet med olie og andre skadelige stoffer er: Opdateret d /2012 5

6 For olie: at udbygge/vedligeholde bekæmpelsesmateriellet til et effektivitetsniveau, hvor beredskabet vil kunne imødegå middelstore olieudslip (op til 5000 tons) 1 i danske og tilstødende farvande samt farvandet ved Grønland med en rimelig mulighed for i væsentlig grad at begrænse skaderne på det omgivende miljø, og med en rimelig mulighed for i væsentlig grad at nedbringe de omkostninger, der måtte blive nødvendige for at bringe miljøet tilbage til sin oprindelige tilstand. For andre skadelige stoffer end olie: at være i stand til at kunne beskytte eget indsatspersonel at være i stand til under gunstige vejrforhold at kunne foretage bekæmpelse af mindre kemikalieforureninger, som forbliver synlige på havoverfladen (det vil sige optræder som en olieforurening) samt være i stand til at kunne foretage bjærgning af drivende tromler, beholdere eller lignende indeholdende ukendte og/eller skadelige stoffer at være i stand til at kunne foretage sporing af de mest almindelige forekommende kemikalier samt være i stand til at foretage rapportering om forureningens udbredelse, for herigennem at kunne alarmere myndighederne i truede kystområder samt skibstrafikken mv. i truede vandområder For olie og andre skadelige stoffer: at overvåge danske og tilstødende farvande primært med anvendelse af fly og satellitter med henblik på en selvstændig dansk jurisdiktionshåndhævelse af havmiljøloven samt for en optimal udnyttelse af den miljøjurisdiktion som etableringen af den eksklusive økonomiske zone (EEZ) omkring Danmark har skabt grundlag for at bekæmpelsesenhederne og udstyret skal kunne anvendes ved internationale og regionale forureninger 2.2 Internationale forpligtelser Den nationale målsætning for beredskabet er formuleret på baggrund af en vurdering af truslen for forurening af danske og tilstødende farvande med olie og andre skadelige stoffer (senest som følge af en risikovurdering fra 2007) samt anbefalingerne i de internationale konventioner og aftaler, som Danmark har tiltrådt og indgået. 2 I HELCOM Rekommandation 31/1 anbefaler kommissionen således, at nationerne etablerer nationale beredskabsplaner med det formål at: 1 HELCOM Rekommandation 2 Københavns Aftalen, SWEDENGER, DENGER, DENGERNETH, HELCOM, Bonn Agreement (se kap. 7). Opdateret d /2012 6

7 den første bekæmpelsesenhed skal være i stand til at afgå senest 2 timer efter udkald de første enheder skal kunne være i forureningsområdet inden for 6 timer efter afgang for at begynde bekæmpelsen der skal inden for 12 timer være sikret en godt organiseret, tilstrækkelig og betydelig bekæmpelse af forureningen ved større forureninger at kunne kontrollere forureningen inden for normalt ikke mere end 2 dages mekanisk forureningsbekæmpelse til søs nationen skal være i stand til at tage/udvikle passende forholdsregler over for andre skadelige stoffer, herunder bjærge flydende kemiske stoffer ved anvendelse af mekaniske opsamlingsmidler 3. DET NATIONALE LOVMÆSSIGE GRUNDLAG FOR BEREDSKABET 3.1 Havmiljøloven Lovbekendtgørelse nr. 929 af 24. september om beskyttelse af havmiljøet (havmiljøloven) med senere ændringer, udgør sammen med lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni om sikkerhed til søs med senere ændringer det lovmæssige grundlag for indsatsen for at beskytte havmiljøet mod forurening mv. Havmiljøloven indeholder således bestemmelser og regler, der skal medvirke til at forebygge og begrænse forurening af miljøet, herunder navnlig havmiljøet, samt sikre opretholdelsen af et beredskab til indsats mod forurening på havet, på kyster og i havne (lovens kapitel 11). I henhold til lovens 2 omfatter loven skibe, luftfartøjer og platforme, herunder vindmøller, som er indregistreret i Danmark, uanset hvor de befinder sig. Derudover omfattes alle udenlandske skibe, luftfartøjer og platforme, der befinder sig på/over det danske søterritorium, samt alle udenlandske skibe, der befinder sig inden for dansk EEZ, i det omfang det er foreneligt med international ret. Loven omfatter ikke orlogsskibe og andre skibe, der ejes eller benyttes af en stat, så længe skibet udelukkende benyttes i ikke-kommerciel statstjeneste. Endelig er skibe, der udelukkende benyttes til fritidsformål, kun omfattet af dele af loven. I henhold til lovens 34 forestår forsvarsministeren i samarbejde med Forsvaret, redningsberedskabet og andre myndigheder, som ministeren bemyndiger dertil, bekæmpelse af olie- og kemikalieforurening af havet og de kystnære dele af søterritoriet. I henhold til havmiljølovens 35 forestås sanering af kyststrækninger og bekæmpelse af forurening i havne af kommunalbestyrelsen. I henhold til havmiljølovens 35 stk. 6 kan forsvarsministeren i tilfælde af særlige alvorlige og omfattende forureninger bestemme at 3 Administreres af Naturstyrelsen 4 Administreres af Søfartsstyrelsen Opdateret d /2012 7

8 sanering af kyststrækninger og bekæmpelsen af en forurening i havne ledes af forsvarsministeren eller andre myndigheder, som ministeren bemyndiger hertil. Havmiljøloven ændres løbende, og der henvises i denne forbindelse til Retsinformation, for oplysninger om lovens gældende og oprindelige tekst. 3.2 Kgl. Resolution om overførelse af ressortansvaret Det danske beredskab til bekæmpelse af forurening af havet med olie og andre skadelige stoffer har oprindeligt henhørt under Miljø- og Energiministeren, som delegerede de med beredskabet forbundne opgaver til Miljøstyrelsen. Bekæmpelse af olie- og kemikalieforurening af havet og de kystnære dele af søterritoriet, herunder bugter, fjorde og bredninger blev herefter varetaget af Miljøstyrelsen i samarbejde med forsvaret, redningsberedskabet og andre myndigheder, som Miljø- og Energiministeren havde bemyndiget hertil. Ved Kgl. Resolution af 11. juni 1999 blev hele ressortansvaret for udøvende tiltag på havmiljøområdet overført fra Miljø- og Energiministeren til Forsvarsministeren med virkning fra 1. januar Ressortoverførelsen skete i forlængelse af tidligere overførelser af driftsansvar på dette område fra Miljø- og Energiministeriet til Forsvarsministeriet. Forsvaret har således pr. 1. januar 2000 overtaget ressortansvaret for den statslige maritime miljøovervågning og håndhævelse samt den statslige maritime forureningsbekæmpelse til søs. 3.3 Aftale mellem Miljø- og Energiministeriet (nuværende Miljøministeriet) og Forsvarsministeriet En detaljeret beskrivelse af forsvarets beføjelser gældende fra 1. januar 2000 er angivet i Aftale mellem Miljø- og Energiministeriet og Forsvarsministeriet om forsvarets opgaver og beføjelser på havmiljøområdet som overført fra Miljø- og Energiministeriet af 23. december På baggrund af ovennævnte Kongelige Resolution og aftalen af 23. december 1999 er der af Forsvarskommandoen (FKO) udsendt direktiv vedrørende havmiljø (FKO DIR OD , ). Direktivet fastlægger forsvarets opgaver, ansvar og beføjelser i relation til havmiljøet. 3.4 Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser efter lov om beskyttelse af havmiljøet til Forsvarskommandoen Bestemmelser om overførsel af opgaver og beføjelser til FKO gældende fra 1. juli 2000 er anført i bekendtgørelse nr. 992 af 6. november Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser på det maritime område til Søværnets Operative Kommando Henlæggelse af visse beføjelser på det maritime område til SOK fremgår af bekendtgørelse nr. 443 af 18. maj ANSVARSOMRÅDER, ANSVARSFORDELING OG KOMMANDOSTRUKTUR 4.1 Generelt Ansvaret for det statslige danske beredskab til bekæmpelse af forurening af havet med olie og andre skadelige stoffer er af Forsvarsministeren via FKO delegeret til: Opdateret d /2012 8

9 Søværnets Operative Kommando (SOK) Telefon: Adresse: Søværnets Operative Kommando Postboks Brabrand Det skal bemærkes, at det i denne beredskabsplan beskrevne beredskab i princippet kun omfatter forebyggelses- og bekæmpelsesforanstaltninger for forureninger, så længe disse befinder sig på havet, medens ansvaret for oprensning/sanering af strande og andre kyststrækninger, der er blevet forurenet med ilanddrevet olie eller andre skadelige stoffer påhviler de respektive kommuner, jf. pkt SOK vil dog også i disse situationer kunne fungere som kontaktpunkt. 4.2 Geografiske ansvarsområder Ansvarsområdet til søs udgøres af søterritoriet (indre og ydre territorialfarvand) samt den danske EEZ (Danmarks Eksklusive Økonomiske Zone). Derudover kan Danmark i henhold til indgrebskonventionen fra 1969 tage visse forholdsregler i relation til forurening på det åbne hav, hvis der er risiko for forurening af danske farvande og kyster. Udenfor dette primære geografiske ansvarsområde, har den danske stat gennem internationale aftaler mv. påtaget sig ansvaret for efter anmodning og i mulig udstrækning at assistere med tilsvarende tiltag også i farvandsområder, der ligger udenfor det ovenfor beskrevne primære geografiske ansvarsområde. De særlige forhold for Færøerne og Grønland er anført under pkt Ansvarsfordeling for bekæmpelse/sanering Havet og de kystnære dele af søterritoriet Ansvaret for bekæmpelse af forurening af havet og de kystnære dele af søterritoriet med olie og andre skadelige stoffer påhviler Forsvarsministeriet, der via FKO har delegeret opgaven til SOK, jf. punkt 3.5. Bekæmpelsen vil oftest ske i samarbejde med Beredskabsstyrelsen, politiet og kommunale beredskaber. Også andre myndigheder vil kunne indsættes, ligesom der gennem internationale aftaler er skabt mulighed for indsættelse af udenlandsk personel og materiel til supplering af det statslige beredskab Boreplatforme (olie og gas), vindmøller, undersøiske rørledninger og lignende installationer Installationer til havs henhører under Miljøministeriets ressortområde. Ansvaret for den umiddelbare bekæmpelse af en forurening fra boreplatforme, vindmøller, undersøiske rørledninger og lignende installationer påhviler operatørerne i samarbejde med Miljøstyrelsen. Udgifterne hertil afholdes af koncessionshaverne Kyster, strande og havne Ansvaret for sanering af kyster og strande samt forureningsbekæmpelse i havne påhviler efter havmiljølovens 35, stk. 1, kommunalbestyrelsen. Skillelinjen mellem de kystnære dele af søterritoriet og kyster og strande er i denne forbindelse defineret som normalvandstandslinjen, mens havne omfatter havnenes samlede ansvarsområder. Denne forpligtigelse gælder for såvel private som for kommunale havne, bortset fra havne Opdateret d /2012 9

10 tilhørende forsvaret, der selv påtager sig ansvaret for oprensning af havnene ved forurening med olie og andre skadelige stoffer. En forurening kan imidlertid være så alvorlig og omfattende, at den nødvendige indsats af materiel og ressourcer vil overstige den enkelte kommunes formåen. Endvidere kan en forurening tænkes at omfatte flere kommuner. I en sådan situation er det i henhold til havmiljølovens 35, stk. 5, fastsat, at Miljøministeren samordner de kommunale beredskabsplaner efter forhandlinger med de berørte kommuner om et samlet beredskab. Figur 1 viser den ovenfor under punkterne til beskrevne fordeling af opgaver i forbindelse med forurening af havet og kysterne. Opdateret d /

11 Ansvarsfordeling Forsvarsministeriet SOK FKO AKO BRS Operativ myndighed for overvågning og bekæmpelse af forurening i danske og tilstødende farvande, samt militære havne. Administrativ myndighed for overvågning og bekæmpelse af forurening af havet for danske farvande og grønlandske fra sømil. Operativ myndighed for overvågning og bekæmpelse i farvande omkring Grønland fra sømil. Assistanceydelser til bekæmpelse i de kystnære farvande og sanering af kyster. Figur 1 Opdateret d /

12 Miljøministeriet Miljøministeriet Justitsministeriet Færøernes Landsstyre Grønlands Selvstyre NST/MST Kommunalt beredskab Politi Færøerne Grønland Lovgivning på havmiljøområdet og beredskabet for platforme, undersøiske olieledninger og vindmøller til søs. Assistanceydelser til bekæmpelse i det kystnære farvand og ansvar for sanering af kyster. Endvidere er civile havne et kommunalt ansvarsområde. Koordinerer indsatsen mellem staten og kommunerne i de kystnære områder. Bekæmpelse af forurening af det færøske sø og fiskeriterritorium. Administrativ og operativ myndighed for bekæmpelse i farvandet omkring Grønland fra basislinjen til 3 sømil samt sanering af kyster. Figur 1 Opdateret d /

13 4.3.4 Det Rigsfælles Miljøberedskab (Færøerne og Grønland) Færøerne Havmiljøloven gælder ikke for Færøerne. Færøernes hjemmestyre overtog pr. 1. maj 2003 sagsområdet havmiljø som færøsk særanliggende i medfør af 2 i lov nr. 137 af 23. marts 1948 om Færøernes hjemmestyre, jf. aftale af 17. januar 2003 mellem den danske regering og Færøernes Landsstyre. I henhold til den færøske Lagtingslov (havmiljølov) nr. 59 af 17. maj 2005 forestår Færøernes Landsstyre bekæmpelse af olie- eller kemikalieforurening på det færøske sø- og fiskeriterritorium samt sanering af forurenede kyststrækninger. Chefen for Arktisk Kommando (AKO) repræsenterer, via Færøernes forbindelses element, forsvaret over for Færøernes Landsstyre i havmiljømæssige spørgsmål. Færøsk anmodning om assistance fremsættes via CH AKO til SOK, som herefter koordinerer med Flyvertaktisk Kommando (FTK) og underretter FKO. FTK planlægger og foranlediger anmodninger om transport realiseret, evt. under anvendelse af ekstern transportmyndighed. Færøerne er dækket af den reviderede Københavnsaftale af 29. marts 1993, Aftale mellem Danmark herunder Grønland og Færøerne, Finland, Island, Norge og Sverige om samarbejde vedrørende bekæmpelse af forurening af havet med olie eller andre skadelige stoffer Grønland Området fra basislinjerne ud til 3 sømil Grønlands Selvstyre har ansvaret for forureningsbekæmpelse fra basislinjerne ud til 3 sømil fra kysten, jf. Kgl. Anordning nr af 22. oktober 2004, "Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om beskyttelse af havmiljøet" samt "Grønlands Hjemmestyres beredskabsplan vedrørende operationel indsats til bekæmpelse af olieforurening i grønlandske havne og kystnære områder" af maj CH AKO varetager forsvarets kontakt til Grønlands Selvstyre. Området fra 3 sømil og ud til 200 sømil Ansvaret for bekæmpelse af forurening med olie eller andre skadelige stoffer i de grønlandske farvande uden for tre sømil af basislinjen til 200 sømil af basislinjen, henholdsvis skillelinjen Grønland/Canada og Grønland/Island, påhviler CH AKO i medfør af Kgl. Anordning nr af 22. oktober Grønlandsk anmodning om assistance fremsættes via CH AKO til SOK, som underretter FKO og koordinerer med FTK. Overførelse af materiel fra Danmark til Grønland vil først og fremmest blive søgt gennemført som luftfragt. FTK vil for sit vedkommende planlægge og foranledige anmodninger om transport realiseret, evt. under anvendelse af ekstern transportmyndighed. Grønland er i forbindelse med bekæmpelse af olieforurening af havet ligeledes dækket af den reviderede Københavnsaftale af 29. marts 1993, Aftale mellem Danmark herunder Grønland og Færøerne, Finland, Island, Norge og Sverige om samarbejde vedrørende bekæmpelse af forurening af havet med olie eller andre skadelige stoffer, samt en beredskabsordning med Canada om gensidig assistance i forbindelse med bekæmpelse af forurening af havet mellem Grønland og Canada. Det ledelses- og koordineringsmæssige ansvar i dette område påhviler CH AKO. Opdateret d /

14 4.4 Kommandostrukturer Som det fremgår af den ovenfor under pkt. 4.3 beskrevne ansvarsfordeling, er ledelsesansvaret for forskellige faser af en samlet bekæmpelses- og saneringsindsats pålagt forskellige myndigheder. Dette medfører, at der i den samlede indsats opereres med forskellige uafhængige linjer for udøvelse af kommando og kontrol (kommandolinjer), dels en kommandolinje for indsatsstyrkerne, der varetager bekæmpelsen på det åbne hav og den kystnære del af søterritoriet, og dels en kommandolinje, der varetager oprensning og saneringsarbejdet på truede eller forurenede kyststrækninger. Disse to indsatsydelser kan i visse tilfælde forløbe adskilt i tid og sted, men kan også indgå i én samlet operation. I sådanne tilfælde er det påkrævet, at der etableres udstrakt informationsudveksling og koordination mellem de to kommandolinjer, således at eventuelle udestående kompetenceproblemer i den konkrete situation afklares allerede i den indledende fase af operationen. Men også indenfor de nævnte kommandolinjer vil der ofte være særskilte myndighedskommandolinjer, og også her kan det blive påkrævet med en tilsvarende løbende informationsudveksling og koordination af de med operationen forbundne tiltag for at kunne gennemføre indsatsydelserne med et optimalt resultat. De ovenfor beskrevne kommando- og koordinationsstrukturer i forbindelse med en forurening af havet og kysterne er skitseret i figur 2 og figur 3. Opdateret d /

15 Kommandostrukturer ved maritime forureninger Forsvarsministeriet Miljøministeriet Erhvervs og Vækstministeriet Justitsministeriet Beredskabsstyrelsen Forsvarskommandoen Kommunalt Beredskab Naturstyrelsen/ Miljøstyrelsen Søfartsstyrelsen Politiet Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Koncessionshavere National on Scene Commander Supreme on Scene Commander Figur 2 Opdateret d /

16 Samarbejde og rådgivning ved maritime forureninger Erhvervs og Vækstministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Miljøministeriet Beredskabsstyrelsen Søfartsstyrelsen Politiet Kommunalt Beredskab Søværnets Operative Kommando Naturstyrelsen/ Miljøstyrelsen Marine Hjemmeværnet Flyvertaktisk Kommando Samarbejde og koordination Støtte og rådgivning Figur 3 Opdateret d /

17 Figur 4 viser SOK organisationsdiagram for Operativ Kommando og Kontrol for forureningsbekæmpelse til søs. SOK organisationsdiagram for løsning af havmiljøopgaven FORSVARSMINISTERIET FORSVARSKOMMANDOEN SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO Supplerende Beredskab Statsligt beredskab Øvrigt beredskab International Assistance Mærsk Olie og Gas Miljøfly NaturErhvervstyrelsen BONN Kommune Kemi Miljøskibe Søfartsstyrelsen HELCOM Koncessionshavere OPLOG Miljølagre Miljøstyrelsen Københavns Aftalen Olieterminaler Beredskabsstyrelsen Kommunalt beredskab SWEDENGER/DENGER Bunkringsfirmaer MHV - fartøjer DENGERNETH Chartrede skibe FLV - helikoptere EU TASK Force Andre private aktører SVN - fartøjer EMSA OPRC Opdateret d /

18 5. DEFINITION AF FARVANDSOMRÅDER OG INTERNATIONALE REGLER VEDRØRENDE GENNEMFARTSRET OG JURISDIKTIONSKOMPETENCE 5.1 Generel Beskrivelse De overordnede regler for havenes retsorden findes i folkeretten og nærmere bestemt i havretten. Havrettens retskilder findes dels i traktater, dels i sædvaneretten (den ret som ikke er nedfældet i retsregler, men som efterleves i praksis). De vigtigste multilaterale traktater, som alle er ratificeret af Danmark, er: Konventionen af 29. april 1958 om det ydre territorialfarvand og den tilstødende zone Konventionen af 29. april 1958 om Den kontinentale Sokkel Konventionen af 29. april 1958 om det åbne hav Konventionen af 29. april 1958 om fiskeri og bevarelse af det åbne havs ressourcer De Forenede Nationers Havretskonvention af 1982, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) Efterfølgende gennemgang er baseret på, hvad der anses som gældende folkeret. I det følgende gives en sammenfattende definition på begrebet havområder. For yderligere detaljer, samt definitioner på "fartøjstyper", "andre definitioner" (herunder begrebet uskadelig passage), samt sammenfattende beskrivelse af adgangs/passageret og jurisdiktionskompetence og forfølgelse in continenti henvises til: Definition af begrebet "havområder" Betegnelserne i parentes angiver de tilsvarende betegnelser i UNCLOS. Basislinje (Base Line) bestemmes som lavvandslinjen langs kysten, som angivet på søkort udfærdiget i stor målestok og officielt anerkendt af kyststaten. Indre territorialfarvand (Internal Waters) omfatter vandområderne mellem basislinjerne og kysten. Det indre territorialfarvand udgøres primært af fjorde, bugter, havne mv. samt områder bag de rette basislinjer. Ydre territorialfarvand (Territorial Sea) er det vandområde, der som indre grænse har basislinjen og som ydre grænse har den linje, der i ethvert punkt har en afstand fra det nærmeste punkt på basislinjen svarende til det ydre territorialfarvands bredde (12 sømil) eller midterlinjeprincippet. Søterritoriet. Danmarks søterritorium udgøres af både indre- og ydre territorialfarvand. Den tilstødende zone (The Contiguous Zone) er en zone, der støder op til en kyststats ydre territorialfarvand. Zonen må ikke strække sig ud over 24 sømil fra den Opdateret d /

19 basislinje, hvorfra bredden af det ydre territorialfarvand måles, eller efter midterlinjeprincippet. Internationale stræder (International Straits) er stræder, der benyttes i international sejlads fra en del af det åbne hav eller en eksklusiv økonomisk zone til en anden del af det åbne hav eller en eksklusiv økonomisk zone. De danske stræder Lillebælt, Storebælt og den danske del af Øresund er dansk territorialfarvand. Stræderne er omfattet af et særligt stræderegime, der er baseret på København Traktaten fra 1857 om Sund- og Bælttoldens Afløsning og nærmere fastlagt i bl.a. Anordning nr. 224 af 16. april 1999 om fremmede orlogsfartøjers og militære luftfartøjers adgang til dansk område under fredsforhold. I de internationale stræder kan staterne træffe nødvendige foranstaltninger ved overtrædelse af love og forskrifter, som har forårsaget eller truer med at forårsage betydelig skade på havmiljøet i internationale stræder. Fiskeriterritorium. Havområde, hvor kyststaten har eneret til fiskeri. Reglerne for udstrækningen af fiskeriterritoriet har udviklet sig i sædvaneretten og har bevæget sig fra 3 til 6 til 12 og til de nu anerkendte 200 sømil. Fiskeriterritoriet omfatter hele området fra basislinjerne og 200 sømil ud. Den kontinentale sokkel (The Continental Shelf) er havbunden og undergrunden i de undersøiske områder, der ligger uden for det ydre territorialfarvand i hele den naturlige forlængelse af kyststatens landterritorium. Den eksklusive økonomiske zone (Exclusive Economic Zone (EEZ)) er et område beliggende udover og stødende op til det ydre territorialfarvand. Den eksklusive økonomiske zone må ikke strække sig ud over 200 sømil fra de basislinjer, fra hvilke søterritoriets bredde måles. Zonen er ikke en del af kyststatens territorium, men kyststaten har visse rettigheder og pligter i zonen, herunder suveræne rettigheder for så vidt angår efterforskning, udnyttelse, bevarelse og forvaltning af havbundens, undergrundens og den overliggende vandmasses naturlige ressourcer, såvel levende som ikke-levende, samt med hensyn til andre aktiviteter med henblik på økonomisk udnyttelse og efterforskning af zonerne, såsom udvinding af energi fra vandet, strømme og vind. Det åbne hav (The High Seas) er alle dele af havet, som ikke omfattes af nogen stats eksklusive økonomiske zone, ydre eller indre territorialfarvand. Ingen stat kan udøve højhedsret over det åbne hav. Til trods for friheden til sejlads på det åbne hav, kan en kyststat, jf. indgrebskonventionen fra 1969 med tilhørende protokol af 2. november 1973, Havretskonventionen art. 221 samt almindelige folkeretlige principper om staters myndighedsudøvelse, i tilfælde af alvorlig og overhængende fare for en forurening af kysterne med olie/andre stoffer end olie som følge af en ulykke til søs, træffe de nødvendige forholdsregler på det åbne hav over for fremmede skibe. Opdateret d /

20 Særlige havområder (Special Areas) og særlige følsomme havområder (Particularly Sensitive Sea Areas) MARPOL konventionen udpeger visse havområder som særlige havområder, hvor der gælder særlige regler til beskyttelse af havmiljøet. Ved et "særligt havområde" forstås et havområde, hvor det af anerkendte tekniske årsager, under hensyn til områdets oceanografiske og økologiske forhold og dets særlige trafik, er nødvendigt at indføre særlige obligatoriske metoder til forhindring af forurening af havet. Østersøområdet, inklusiv indsejlingen til Østersøen afgrænset i Skagerrak af Skagens breddegrad ved 57 44,8' nordlig bredde, samt Nordsøen og dets tilsejlingsfarvande også afgrænset af Skagens breddegrad ved 57 44,8' nordlig bredde er udpegede til særlige havområder, hvilket medfører, at alle danske farvande reelt er særlige havområder. Vadehavet og næsten hele Østersøen (undtagen den russiske del) er desuden udpegede som særligt følsomme havområder af IMO s miljøkomité. Et såkaldt Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) har behov for særlig beskyttelse mod belastninger som følge af forurening og skibstrafik mv. Der påhviler derfor myndighederne et særligt ansvar for opfyldelse af miljø og sejladssikkerhedsmæssige forhold, herunder samspillet mellem skibstrafik og planlagte projekter på søterritoriet. En måde at beskytte et PSSA på kan være ved at oprette skibsrutesystemer, da dette erfaringsmæssigt øger sejladssikkerheden. 6. INTERNATIONALE REGLER FOR FOREBYGGELSE AF FORURENING AF HAVET MED OLIE OG ANDRE SKADELIGE STOFFER 6.1 Generel beskrivelse Internationale regler for generel forebyggelse af forurening af havet med olie og andre skadelige stoffer vil normalt være et område, som ligger uden for rammerne af en national beredskabsplan. Der eksisterer dog visse internationale aftaler og arrangementer, som er af direkte relevans for den nationale plan. Det drejer sig om: The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 73/78) EU Direktiv 2002/59/EF af 27. juni 2002 om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet (det såkaldte Overvågningsdirektiv) EU Forordning Nr. 1406/2002 af 27. juni 2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed (EMSA) 6.2 MARPOL 73/78 Den internationale konvention for forebyggelse af forurening fra skibe (MARPOL 73/78) giver en lang række detaljerede anvisninger på konstruktion og indretning af skibe med henblik på at nedsætte forureningen fra skibe. Konventionen er opbygget som en protokol med 6 tilhørende annekser, der hver især giver detaljerede anvisninger på følgende områder: Opdateret d /

BEREDSKABSPLAN FOR DET STATSLIGE DANSKE BEREDSKAB TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING AF HAVET MED OLIE OG ANDRE SKADELIGE STOFFER HOVEDPLAN (DEL I)

BEREDSKABSPLAN FOR DET STATSLIGE DANSKE BEREDSKAB TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING AF HAVET MED OLIE OG ANDRE SKADELIGE STOFFER HOVEDPLAN (DEL I) BEREDSKABSPLAN FOR DET STATSLIGE DANSKE BEREDSKAB TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING AF HAVET MED OLIE OG ANDRE SKADELIGE STOFFER HOVEDPLAN (DEL I) 13-10-2015 1 INDHOLD 1. INDLEDNING 5 1.1 Rettelser til Beredskabsplanen

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER. Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål C vedrørende det danske havmiljøberedskab Torsdag den 11. oktober 2012

DET TALTE ORD GÆLDER. Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål C vedrørende det danske havmiljøberedskab Torsdag den 11. oktober 2012 Forsvarsudvalget 2012-13 FOU alm. del Bilag 40 Offentligt Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål C vedrørende det danske havmiljøberedskab Torsdag den 11. oktober 2012 Taleseddel Spørgsmål C er stillet efter

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR GRØNLANDS KOMMANDO TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING AF HAVET MED OLIE OG ANDRE SKADELIGE STOFFER I FARVANDET UD FOR GRØNLAND

BEREDSKABSPLAN FOR GRØNLANDS KOMMANDO TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING AF HAVET MED OLIE OG ANDRE SKADELIGE STOFFER I FARVANDET UD FOR GRØNLAND GRØNLANDS KOMMANDO BEREDSKABSPLAN FOR GRØNLANDS KOMMANDO TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING AF HAVET MED OLIE OG ANDRE SKADELIGE STOFFER I FARVANDET UD FOR GRØNLAND HOVEDPLAN (DEL I) Indhold Fordelingsliste

Læs mere

Forsvarsministeriets kapacitetsundersøgelse vedrørende havmiljø

Forsvarsministeriets kapacitetsundersøgelse vedrørende havmiljø Forsvarsministeriets kapacitetsundersøgelse vedrørende havmiljø 1 Indholdsfortegnelse RESUME... 5 1 INDLEDNING... 10 1.1 Formål og opbygning af kapacitetsundersøgelsen...10 1.2 Problemstilling...11 1.3

Læs mere

EM2008/76: Svar på ordførerindlæg

EM2008/76: Svar på ordførerindlæg NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer Landstingets medlemmer /Her

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Helsinki-konventionens

Læs mere

Søtransport af farligt gods

Søtransport af farligt gods Søtransport af farligt gods Involverede myndighederne En række sektormyndigheder er involveret i søtransport af farligt gods. Søfartsstyrelsen, for godkendelse af- og tilsyn med danske skibe, samt kontrol

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. juli 2005 RN A506/05

RIGSREVISIONEN København, den 2. juli 2005 RN A506/05 RIGSREVISIONEN København, den 2. juli 2005 RN A506/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/04 om Helsinki-konventionens bestemmelser

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE

SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE MARINESTABEN SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE ORIENTERING AF VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO, MARINESTABEN VED NILS BJERRING STRANDBYGAARD KL/SAGSBEHANDLER SAR 28. JANUAR 2015 FORSVARET MST-MSP312 28.01.2015 SINE I

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Stk. 5. Pligten efter stk. 1 og 2 til straks at indberette påhviler desuden lodsen på skibet eller platformen.

Stk. 5. Pligten efter stk. 1 og 2 til straks at indberette påhviler desuden lodsen på skibet eller platformen. Udkast til Bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet 1 I medfør af 39, 61, stk. 1, og 62 i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 7. januar

Læs mere

På ovennævnte baggrund har Forsvarskommandoen således om de øvrige landes forhold oplyst følgende:

På ovennævnte baggrund har Forsvarskommandoen således om de øvrige landes forhold oplyst følgende: (MPU alm.del-spørgsmål 46) Spørgsmål nr. 46: Vil ministeren oversende en detaljeret oversigt, hvor det punkt for punkt er muligt at sammenligne det tyske olieberedskab, det svenske beredskab, det norske

Læs mere

SOK ÅRSRAPPORT 2013 OLIEOBSERVATIONER OG FORURENINGSBEKÆMPELSE I DANSKE FARVANDE

SOK ÅRSRAPPORT 2013 OLIEOBSERVATIONER OG FORURENINGSBEKÆMPELSE I DANSKE FARVANDE SOK ÅRSRAPPORT 2013 OLIEOBSERVATIONER OG FORURENINGSBEKÆMPELSE I DANSKE FARVANDE 1. INDLEDNING Hermed udgives Søværnets Operative Kommandos (SOK) årsrapport vedrørende havmiljøhændelser og forureningsbekæmpelse

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet 1)

Bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet 1) BEK nr 573 af 18/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. BLS-465-00060 Senere ændringer til

Læs mere

Også den øgede efterspørgsel efter flydende gas forventes at medføre tilsvarende overførsler til søs.

Også den øgede efterspørgsel efter flydende gas forventes at medføre tilsvarende overførsler til søs. NOTAT 30. januar 2015 Vores reference: Sag Arkivkode Maritim regulering og besætning/sn STS operationer STS-operationer er ikke et nyt begreb Ship To Ship (STS) -operationer er ikke et nyt begreb STS operationer

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. januar 2003 RN A301/03

RIGSREVISIONEN København, den 28. januar 2003 RN A301/03 RIGSREVISIONEN København, den 28. januar 2003 RN A301/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om overvågning af olieforurening på havet (beretning nr. 9/00) 1. I mit notat af 5.

Læs mere

4.1 DANMARK 4.1.0 INNHOLD

4.1 DANMARK 4.1.0 INNHOLD KAPITTEL 4 NASJONAL ORGANISASJON Antall sider: 12 Denne side er nr. 1 4.1 DANMARK 4.1.0 INNHOLD 4.1 DANMARK...1 4.1.0 INNHOLD...1 4.1.1 ORGANISATION...2 1. Generelt...2 2. Ansvars- og opgavefordeling (danskt

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

17. marts 2015 UDKAST

17. marts 2015 UDKAST Bekendtgørelse om beredskab ved forurening af havet fra olie- og gasanlæg, rørledninger og andre platforme 1 I medfør af 34 a, stk. 3, 34 b, stk. 2, 39, stk. 1, 48, stk. 1, og 61, stk. 1, i lov om beskyttelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 Notat til Statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet (beretning nr. 8/04)

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 2016/0192(NLE) 19.9.2016 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om

Læs mere

Allerede den 22. september 1989 vedtog overenskomstparterne imidlertid en række ændringer til overenskomsten.

Allerede den 22. september 1989 vedtog overenskomstparterne imidlertid en række ændringer til overenskomsten. Nr. 86 12. september 1996 Bekendtgørelse af overenskomst af 13. september 1983 med ændringer af 22. september 1989 samt overenskomst af 25. januar 1994 om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr mv. for olie- og gasanlæg 1

Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr mv. for olie- og gasanlæg 1 Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr mv. for olie- og gasanlæg 1 I medfør af 39, stk. 1, 45 c, 55, stk. 1 og 3, og 61, stk. 1, i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013,

Læs mere

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S)

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S) Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 561 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 27. april 2011 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK

Læs mere

VÆRNFÆLLES FORSVARSKOMMANDOS ÅRSRAPPORT 2014 OLIEOBSERVATIONER OG FORURENINGSBEKÆMPELSE I DANSKE FARVANDE

VÆRNFÆLLES FORSVARSKOMMANDOS ÅRSRAPPORT 2014 OLIEOBSERVATIONER OG FORURENINGSBEKÆMPELSE I DANSKE FARVANDE VÆRNFÆLLES FORSVARSKOMMANDOS ÅRSRAPPORT 2014 OLIEOBSERVATIONER OG FORURENINGSBEKÆMPELSE I DANSKE FARVANDE 1. INDLEDNING 1.1. Hermed udgives Værnfælles Forsvarskommandos (VFK), årsrapport vedrørende havmiljøhændelser

Læs mere

Høringssvar Udkast til bekendtgørelse om overførsel af flydende laster på territorialfarvandet ved Danmark og Grønland (STS-operationer)

Høringssvar Udkast til bekendtgørelse om overførsel af flydende laster på territorialfarvandet ved Danmark og Grønland (STS-operationer) Høringssvar Udkast til bekendtgørelse om overførsel af flydende laster på territorialfarvandet ved Danmark og Grønland (STS-operationer) to 06-06-2013 16:04 ----------------------------- Det forekommer

Læs mere

Departementet for Miljø og Natur Forslag til inatsisartutlov om beskyttelse af havmiljøet

Departementet for Miljø og Natur Forslag til inatsisartutlov om beskyttelse af havmiljøet Departementet for Miljø og Natur apn@nanoq.gl 14. juli 2014 Vores reference: FBM Forslag til inatsisartutlov om beskyttelse af havmiljøet Selvstyret har bedt om bemærkninger til et forslag til inatsisartutlov

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk forskrift om opfyldelse af kravene til flagstater 1)

Bekendtgørelse om teknisk forskrift om opfyldelse af kravene til flagstater 1) BEK nr 329 af 11/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 200902202 Senere ændringer til

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om fair behandling af søfarende i forbindelse med skibsulykker i danske farvande

Cirkulæreskrivelse om fair behandling af søfarende i forbindelse med skibsulykker i danske farvande Side 1 af 5 CIS nr 9059 af 18/03/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 19-03-2011 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Cirkulæreskrivelse om fair behandling

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN Udgivelse JAN 2015 1. FAG Havmiljøuddannelse MHV, Lovpligtig uddannelse 2, 1448 2. FAGETS MÅL Ved fagets afslutning skal kursisten have kendskab til havmiljøorganisationen og Marinehjemmeværnets

Læs mere

Bekendtgørelse om udtømning af affald fra skibe og platforme

Bekendtgørelse om udtømning af affald fra skibe og platforme Bekendtgørelse om udtømning af affald fra skibe og platforme I medfør af 2, stk. 3, 7, 22, stk. 2 og 3, 23, stk. 2, 61, stk. 1, og 62, i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

SOK ÅRSRAPPORT 2009 OLIEOBSERVATIONER OG FORURENINGSBEKÆMPELSE I DANSKE FARVANDE

SOK ÅRSRAPPORT 2009 OLIEOBSERVATIONER OG FORURENINGSBEKÆMPELSE I DANSKE FARVANDE SOK ÅRSRAPPORT 29 OLIEOBSERVATIONER OG FORURENINGSBEKÆMPELSE I DANSKE FARVANDE 1. INDLEDNING Hermed udsendes Søværnets Operative Kommandos (SOK) årsrapport vedrørende olieobservationer i danske farvande

Læs mere

Bemærkninger til forslag til ændring af Landstingsforordning om beskyttelse af havmiljøet. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslag til ændring af Landstingsforordning om beskyttelse af havmiljøet. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslag til ændring af Landstingsforordning om beskyttelse af havmiljøet. Almindelige bemærkninger Ansvaret for Grønlands havmiljø er delt mellem Grønland og Danmark, idet landstingsforordning

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 171/30 4.7.2017 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1181 af 2. marts 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/117 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelse af forslagene i rapporten vedrørende øget anvendelse af lodser samt styrket overvågning af sejladssikkerheden.

Handlingsplan for gennemførelse af forslagene i rapporten vedrørende øget anvendelse af lodser samt styrket overvågning af sejladssikkerheden. Forsvarsministeriet Miljøministeriet Udenrigsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 26. maj 2004 Handlingsplan for gennemførelse af forslagene i rapporten vedrørende øget anvendelse

Læs mere

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Agenda Lovgrundlag Farvandsinddeling Afmærkningsprincipper Afmærkningsinspektion Afmærkningsrevision

Læs mere

Offshore sikkerhed Love og Bekendtgørelser

Offshore sikkerhed Love og Bekendtgørelser ATEX Forum, Offshore sikkerhed Love og Bekendtgørelser Johnny Kristensen Lovgivning. sloven og det nye i forhold til havanlægsloven Udgangspunkt er artikel på Energistyrelsens hjemmeside Den 15. december

Læs mere

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe I medfør af 6 og 32, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993L0075 DA 29.11.2002 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/75/EØF af 13. september 1993 om mindstekrav til skibe,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling LBK nr 71 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe 1)

Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe 1) BEK nr 1349 af 15/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-432-00031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

SOK ÅRSRAPPORT 2010 OLIEOBSERVATIONER OG FORURENINGSBEKÆMPELSE I DANSKE FARVANDE

SOK ÅRSRAPPORT 2010 OLIEOBSERVATIONER OG FORURENINGSBEKÆMPELSE I DANSKE FARVANDE SOK ÅRSRAPPORT 21 OLIEOBSERVATIONER OG FORURENINGSBEKÆMPELSE I DANSKE FARVANDE 1. INDLEDNING Hermed udsendes Søværnets Operative Kommandos (SOK) årsrapport vedrørende olieobservationer i danske farvande

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Orientering Dette er en skrivelse ved databasen Retsinformation, som indeholder teksten "Søfartsstyrelsen" Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark sikkerhedskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E M O B I L 9 1 3 2 5

Læs mere

Lov om visse havanlæg

Lov om visse havanlæg Lov om visse havanlæg LOV nr 292 af 10/06/1981 (Gældende) LOV Nr. 331 af 16/05/2001 LOV Nr. 74 af 12/02/2002 3 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Lov om infrastruktur for geografisk information 1)

Lov om infrastruktur for geografisk information 1) LOV nr 1331 af 19/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 11. juli 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. KMS-600-00029 Senere ændringer til forskriften LBK

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03

RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03 RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/02 om søredningstjenestens effektivitet

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet 1)2)

Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet 1)2) 1 af 28 18-01-2009 13:25 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål m.v. Kapitel 2 Olie Kapitel 3 Flydende stoffer, som transporteres i bulk Kapitel 4 Stoffer og materialer i emballeret form, containere

Læs mere

EU som arktisk aktør? - Og baggrunden for samarbejde i Arktis. Sabina Askholm Larsen Kommunikationsmedarbejder, Polar DTU

EU som arktisk aktør? - Og baggrunden for samarbejde i Arktis. Sabina Askholm Larsen Kommunikationsmedarbejder, Polar DTU EU som arktisk aktør? - Og baggrunden for samarbejde i Arktis Sabina Askholm Larsen Kommunikationsmedarbejder, Polar DTU Center for polare aktivtiter (Polar DTU) To hovedformål: At styrke de polarrelaterede

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 233 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 233 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 214-15 ERU Alm.del Bilag 233 Offentligt NOTAT Statusnotat om sikkerhed til søs 214 1. Indledning Dette notat redegør for status på sikkerheden til søs i danske og grønlandske

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om skibes sikre sejlads m.v.

Bekendtgørelse for Grønland om skibes sikre sejlads m.v. Bekendtgørelse for Grønland om skibes sikre sejlads m.v. I medfør af 1, stk. 3, 3, 6 og 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1384 af 23.

Læs mere

Neden for gennemgås de respektive skibsklasser, idet der for de enkelte klasser anføres en vurdering af deres levetid.

Neden for gennemgås de respektive skibsklasser, idet der for de enkelte klasser anføres en vurdering af deres levetid. NOTAT MILJØSKIBENES LEVETID Baggrund Som opfølgning på samrådet i Miljø- og Planlægningsudvalget den 26. marts 2008 beskriver nærværende notat den forventede levetid for de nuværende miljøskibe. Miljøskibene

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

JRCC DANMARK. OK Per Ertløv Hansen Søværnets Operative Kommando 12 / 3 AUTO TUNE NORTH UP RM PULS LP TRUE TRAIL 3MIN EBL 098,6 > 235,1 <

JRCC DANMARK. OK Per Ertløv Hansen Søværnets Operative Kommando 12 / 3 AUTO TUNE NORTH UP RM PULS LP TRUE TRAIL 3MIN EBL 098,6 > 235,1 < JRCC DANMARK 12 / 3 AUTO TUNE NORTH UP RM PULS LP EBL 098,6 > 235,1 < OK Per Ertløv Hansen Søværnets Operative Kommando TRUE TRAIL 3MIN VRM >2,65 NM< 8,31 NM Agenda Redningstjenesten, JRCC Danmark Ansvar

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Ekstern beredskabsplan Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Indholdsfortegnelse: 1. Indledning (Oplysninger om virksomheden) 2. Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3. Iværksættelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. LBK nr 582 af 24/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2017/000334 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lov om Den Internationale Havretsdomstols kompetence og om fuldbyrdelse af Domstolens afgørelser i visse sager

Lov om Den Internationale Havretsdomstols kompetence og om fuldbyrdelse af Domstolens afgørelser i visse sager Skjal 2 L 199 (som fremsat): Forslag til lov om Den Internationale Havretsdomstols kompetence og om fuldbyrdelse af domstolens afgørelser i visse sager. Fremsat den 27. marts 2003 af justitsministeren

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

FN s Havretskonvention af 1982 (UNCLOS):

FN s Havretskonvention af 1982 (UNCLOS): FN s Havretskonvention af 1982 (UNCLOS): Havets Grundlov omfatter 320 artikler, 9 bilag og en tillægsaftale af 1994. Deltagerkreds: ¾ af verdens stater + EF Kodificering af alle aspekter af havretten.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union 1)

Bekendtgørelse af lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union 1) LBK nr 746 af 15/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Styrelsen for Dataforsyning

Læs mere

SOK ÅRSRAPPORT 2011 OLIEOBSERVATIONER OG FORURENINGSBEKÆMPELSE I DANSKE FARVANDE

SOK ÅRSRAPPORT 2011 OLIEOBSERVATIONER OG FORURENINGSBEKÆMPELSE I DANSKE FARVANDE SOK ÅRSRAPPORT 211 OLIEOBSERVATIONER OG FORURENINGSBEKÆMPELSE I DANSKE FARVANDE 1. INDLEDNING Hermed udgives Søværnets Operative Kommandos (SOK) årsrapport vedrørende havmiljøhændelser og forureningsbekæmpelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Aftale mellem Danmarks Rederiforening, Miljø- og Fødevareministeriet og Erhvervsministeriet om: Partnerskab for Grøn Skibsfart

Aftale mellem Danmarks Rederiforening, Miljø- og Fødevareministeriet og Erhvervsministeriet om: Partnerskab for Grøn Skibsfart Aftale mellem Danmarks Rederiforening, Miljø- og Fødevareministeriet og Erhvervsministeriet om: Partnerskab for Grøn Skibsfart Dato: 14. december 2016 Danmarks Rederiforening Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Lovgivning om emissioner fra skibe

Lovgivning om emissioner fra skibe Lovgivning om emissioner fra skibe Dorte Kubel Civilingeniør Miljøstyrelsen Industri Ansvarsområder: Emissioner fra køretøjer og skibe Brændstoffer til køretøjer og skibe Lovgivning om emissioner fra skibe

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Briefing Syddansk Universitet 31 JAN 2007 Totalforsvaret og Marinehjemmeværnet. Kommandør Karsten Riis Andersen Marinehjemmeværnsinspektør

Briefing Syddansk Universitet 31 JAN 2007 Totalforsvaret og Marinehjemmeværnet. Kommandør Karsten Riis Andersen Marinehjemmeværnsinspektør Briefing Syddansk Universitet 31 JAN 2007 Totalforsvaret og Marinehjemmeværnet Kommandør Karsten Riis Andersen Marinehjemmeværnsinspektør Indlægget vil omfatte Affarende plads. Hvad var totalforsvar i

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 6.10.2015 L 259/5 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/1778 af 25. juni 2015 om fastlæggelse af fiskerirelaterede bevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af revområder i farvande inden for

Læs mere

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen IDA Symposium Arktiske udfordringer Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet Kim Jesper Jørgensen Agenda Arktis set fra Rigsfællesskabet Muligheder og udfordringer Regeringens politik Forsvarsministeriets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods

Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods I medfør af 4, 5, og 34, stk. 4, i lodslov nr. 567 af 9. juni 2006 fastsættes: Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Skærpelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

overvågningen af olieforurening på havet

overvågningen af olieforurening på havet Beretning til statsrevisorerne om overvågningen af olieforurening på havet April 2001 RB B501/01 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode...

Læs mere

Hvordan skal miljøansvarsdirektivet læses

Hvordan skal miljøansvarsdirektivet læses Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget L 175 - Bilag 4,L 176 - Bilag 4 Offentligt Hvordan skal miljøansvarsdirektivet læses * betydning af præambel og formål i artikel 1 * betydning

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere