BEREDSKABSPLAN FOR DET STATSLIGE DANSKE BEREDSKAB TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING AF HAVET MED OLIE OG ANDRE SKADELIGE STOFFER HOVEDPLAN (DEL I)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEREDSKABSPLAN FOR DET STATSLIGE DANSKE BEREDSKAB TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING AF HAVET MED OLIE OG ANDRE SKADELIGE STOFFER HOVEDPLAN (DEL I)"

Transkript

1 SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO BEREDSKABSPLAN FOR DET STATSLIGE DANSKE BEREDSKAB TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING AF HAVET MED OLIE OG ANDRE SKADELIGE STOFFER HOVEDPLAN (DEL I) Opdateret d /2012 1

2 INDHOLD 1. INDLEDNING Rettelser til Beredskabsplanen 5 2. MÅLSÆTNING FOR DET STATSLIGE DANSKE BEREDSKAB TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING AF HAVET MED OLIE OG ANDRE SKADELIGE STOFFER Den nationale målsætning Internationale forpligtelser 6 3. DET NATIONALE LOVMÆSSIGE GRUNDLAG FOR BERED- SKABET Havmiljøloven Kgl. Resolution om overførsel af ressortansvaret Aftale mellem Miljø- og Energiministeriet og Forsvarsministeriet Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser efter Lov om beskyttelse af havmiljøet til Forsvarskommandoen Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser på det maritime område til Søværnets Operative Kommando 8 4. ANSVARSOMRÅDER, ANSVARSFORDELING OG KOMMANDOSTRUKTURER Generelt Geografisk ansvarsområde Ansvarsfordeling for bekæmpelse/sanering Det åbne hav og de kystnære dele af søterritoriet Boreplatforme (olie og gas), undersøiske rørledninger og lignende installationer Kyster, strande og havne 9 Figur 1 Ansvarsfordeling Det Rigsfælles Miljøberedskab Færøerne Grønland Kommandostrukturer 14 Figur 2 Kommandostrukturer 15 Figur 3 Koordinering, samarbejde, støtte og rådgivning 16 Figur 4 SOK organisationsdiagram DEFINITION AF FARVANDSOMRÅDER OG INTERNATIONALE REGLER VEDRØRENDE GENNEMFARTSRET OG JURISDIKTIONS- KOMPETENCE Generel beskrivelse Definition af begrebet havområder INTERNATIONALE REGLER FOR FOREBYGGELSE AF FORURE- Opdateret d /2012 2

3 NING AF HAVET MED OLIE OG ANDRE SKADELIGE STOFFER Generel beskrivelse MARPOL 73/ EU Direktiv om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet INTERNATIONALE SAMARBEJDSAFTALER TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING AF HAVET MED OLIE OG ANDRE SKADE- LIGE STOFFER Generelt Globale samarbejdsordninger OPRC Konventionen Samarbejdsaftaler i EU-regi Regionale samarbejdsordninger Københavnsaftalen Bonn-Aftalen Helsingfors Konventionen Andre samarbejdsordninger CAN-DEN Samarbejdsøvelser BEKÆMPELSESSTRATEGI- OG TAKTIK Generelt Bekæmpelsesstrategien Bekæmpelsestaktikken Bekæmpelsesmetoder, bekæmpelseskapacitet og depotplaceringer Bekæmpelsesmetoder Bekæmpelseskapaciteter Depotplacering SAMMENFATTENDE RISIKOVURDERING, DRIVMODELLER, SATELLITOVERVVÅGNING, MILJØFØLSOMME OMRÅDER Sammenfattende risikovurdering Drivmodeller, satellitovervågning og kort over miljøfølsomme områder Drivmodeller Satellitovervågning Kort over miljøfølsomme områder INDBERETNINGSPLIGT, ALARMERING OG TAKTISKE STØTTEFUNKTIONER Indberetningspligt og alarmering Danske og tilstødende farvande Grønlandske farvande Taktiske støttefunktioner Det Mobile Miljøberedskab Statens Centrale Enhed (SCE-vagten) 33 Opdateret d /2012 3

4 11. UHELD I FORBINDELSE MED OFF-SHORE KULBRINTE- VIRKSOMHED Indberetningspligt FORKORTELSER 34 Opdateret d /2012 4

5 1. INDLEDNING Den foreliggende beredskabsplan, der er udarbejdet indenfor rammerne af gældende love og bestemmelser, skal tjene som vejledning for Søværnets Operative Kommando (SOK) samt for øvrige myndigheder og indsatsenheder, der eventuelt skal indsættes i tilfælde af indtrufne forureninger af havet med olie og andre skadelige stoffer. Hovedformålet med beredskabsplanen er at beskrive rammen for iværksættelse af en hurtig og effektiv bekæmpelsesindsats indenfor eget ansvars- og interesseområde, samt at understøtte et eventuelt internationalt indsatsarbejde indenfor områder, der er dækket af de internationale aftaler, som Danmark har indgået. Endelig indgår rammerne for en beredskabsindsats i farvandene omkring Færøerne og Grønland i planen. Beredskabsplanen består af en Hovedplan (Del I) og af en Beredskabsmanual (Del II). Hovedplanen, der primært er af administrativ karakter, består af en række kapitler, der beskriver beredskabets målsætning, organisation og ansvarsområder, alt baseret på det gældende lovgrundlag mv. Herudover beskrives de etablerede operative tiltag, vedtagne bekæmpelsesstrategier og beredskabets kapacitet blandt andet på baggrund af en sammenfattende risikovurdering. En kortfattet beskrivelse af folkeretlige regler, internationale regler vedr. forebyggelse af spild på havet, samt internationale samarbejdsaftaler vedr. bekæmpelse af forurening af havet indgår også som en del af Hovedplanen. Hovedplanen er offentlig tilgængelig. Beredskabsplanens Del II, Beredskabsmanualen, der er af operativ karakter, består af en række kapitler indeholdende detailbestemmelser af administrativ, operativ, teknisk og juridisk karakter, der kan tjene som en praktisk opslagsbog for alle involverede i en akut bekæmpelsesaktion af større eller mindre omfang. Del II indeholder ikke specifikke vejledninger for brug af materiel. Der henvises i denne forbindelse til andre søværnspublikationer og bestemmelser. Del II er kun tilgængelig ved brug af adgangskode, som meddeles af SOK til relevante brugere. 1.1 Rettelser til Beredskabsplanen SOK er ansvarlig for udarbejdelse og ajourføring af Beredskabsplanen, der består af en Hovedplan (Del I) og en Beredskabsmanual (Del II). Forslag til rettelser af og tilføjelser til Beredskabsplanen sendes til: SOK vil løbende foretage opdateringer, som meddeles holdere af beredskabsplanen pr. e- mail med et link til den opdaterede beredskabsplan og en kort beskrivelse af de væsentligste ændringer. 2. MÅLSÆTNING FOR DET STATSLIGE DANSKE BEREDSKAB TIL BEKÆMPELSE AF HAVET MED OLIE OG ANDRE SKADELIGE STOFFER 2.1 Den nationale målsætning Målsætningen for det statslige danske beredskab til bekæmpelse af forurening af havet med olie og andre skadelige stoffer er: Opdateret d /2012 5

6 For olie: at udbygge/vedligeholde bekæmpelsesmateriellet til et effektivitetsniveau, hvor beredskabet vil kunne imødegå middelstore olieudslip (op til 5000 tons) 1 i danske og tilstødende farvande samt farvandet ved Grønland med en rimelig mulighed for i væsentlig grad at begrænse skaderne på det omgivende miljø, og med en rimelig mulighed for i væsentlig grad at nedbringe de omkostninger, der måtte blive nødvendige for at bringe miljøet tilbage til sin oprindelige tilstand. For andre skadelige stoffer end olie: at være i stand til at kunne beskytte eget indsatspersonel at være i stand til under gunstige vejrforhold at kunne foretage bekæmpelse af mindre kemikalieforureninger, som forbliver synlige på havoverfladen (det vil sige optræder som en olieforurening) samt være i stand til at kunne foretage bjærgning af drivende tromler, beholdere eller lignende indeholdende ukendte og/eller skadelige stoffer at være i stand til at kunne foretage sporing af de mest almindelige forekommende kemikalier samt være i stand til at foretage rapportering om forureningens udbredelse, for herigennem at kunne alarmere myndighederne i truede kystområder samt skibstrafikken mv. i truede vandområder For olie og andre skadelige stoffer: at overvåge danske og tilstødende farvande primært med anvendelse af fly og satellitter med henblik på en selvstændig dansk jurisdiktionshåndhævelse af havmiljøloven samt for en optimal udnyttelse af den miljøjurisdiktion som etableringen af den eksklusive økonomiske zone (EEZ) omkring Danmark har skabt grundlag for at bekæmpelsesenhederne og udstyret skal kunne anvendes ved internationale og regionale forureninger 2.2 Internationale forpligtelser Den nationale målsætning for beredskabet er formuleret på baggrund af en vurdering af truslen for forurening af danske og tilstødende farvande med olie og andre skadelige stoffer (senest som følge af en risikovurdering fra 2007) samt anbefalingerne i de internationale konventioner og aftaler, som Danmark har tiltrådt og indgået. 2 I HELCOM Rekommandation 31/1 anbefaler kommissionen således, at nationerne etablerer nationale beredskabsplaner med det formål at: 1 HELCOM Rekommandation 2 Københavns Aftalen, SWEDENGER, DENGER, DENGERNETH, HELCOM, Bonn Agreement (se kap. 7). Opdateret d /2012 6

7 den første bekæmpelsesenhed skal være i stand til at afgå senest 2 timer efter udkald de første enheder skal kunne være i forureningsområdet inden for 6 timer efter afgang for at begynde bekæmpelsen der skal inden for 12 timer være sikret en godt organiseret, tilstrækkelig og betydelig bekæmpelse af forureningen ved større forureninger at kunne kontrollere forureningen inden for normalt ikke mere end 2 dages mekanisk forureningsbekæmpelse til søs nationen skal være i stand til at tage/udvikle passende forholdsregler over for andre skadelige stoffer, herunder bjærge flydende kemiske stoffer ved anvendelse af mekaniske opsamlingsmidler 3. DET NATIONALE LOVMÆSSIGE GRUNDLAG FOR BEREDSKABET 3.1 Havmiljøloven Lovbekendtgørelse nr. 929 af 24. september om beskyttelse af havmiljøet (havmiljøloven) med senere ændringer, udgør sammen med lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni om sikkerhed til søs med senere ændringer det lovmæssige grundlag for indsatsen for at beskytte havmiljøet mod forurening mv. Havmiljøloven indeholder således bestemmelser og regler, der skal medvirke til at forebygge og begrænse forurening af miljøet, herunder navnlig havmiljøet, samt sikre opretholdelsen af et beredskab til indsats mod forurening på havet, på kyster og i havne (lovens kapitel 11). I henhold til lovens 2 omfatter loven skibe, luftfartøjer og platforme, herunder vindmøller, som er indregistreret i Danmark, uanset hvor de befinder sig. Derudover omfattes alle udenlandske skibe, luftfartøjer og platforme, der befinder sig på/over det danske søterritorium, samt alle udenlandske skibe, der befinder sig inden for dansk EEZ, i det omfang det er foreneligt med international ret. Loven omfatter ikke orlogsskibe og andre skibe, der ejes eller benyttes af en stat, så længe skibet udelukkende benyttes i ikke-kommerciel statstjeneste. Endelig er skibe, der udelukkende benyttes til fritidsformål, kun omfattet af dele af loven. I henhold til lovens 34 forestår forsvarsministeren i samarbejde med Forsvaret, redningsberedskabet og andre myndigheder, som ministeren bemyndiger dertil, bekæmpelse af olie- og kemikalieforurening af havet og de kystnære dele af søterritoriet. I henhold til havmiljølovens 35 forestås sanering af kyststrækninger og bekæmpelse af forurening i havne af kommunalbestyrelsen. I henhold til havmiljølovens 35 stk. 6 kan forsvarsministeren i tilfælde af særlige alvorlige og omfattende forureninger bestemme at 3 Administreres af Naturstyrelsen 4 Administreres af Søfartsstyrelsen Opdateret d /2012 7

8 sanering af kyststrækninger og bekæmpelsen af en forurening i havne ledes af forsvarsministeren eller andre myndigheder, som ministeren bemyndiger hertil. Havmiljøloven ændres løbende, og der henvises i denne forbindelse til Retsinformation, for oplysninger om lovens gældende og oprindelige tekst. 3.2 Kgl. Resolution om overførelse af ressortansvaret Det danske beredskab til bekæmpelse af forurening af havet med olie og andre skadelige stoffer har oprindeligt henhørt under Miljø- og Energiministeren, som delegerede de med beredskabet forbundne opgaver til Miljøstyrelsen. Bekæmpelse af olie- og kemikalieforurening af havet og de kystnære dele af søterritoriet, herunder bugter, fjorde og bredninger blev herefter varetaget af Miljøstyrelsen i samarbejde med forsvaret, redningsberedskabet og andre myndigheder, som Miljø- og Energiministeren havde bemyndiget hertil. Ved Kgl. Resolution af 11. juni 1999 blev hele ressortansvaret for udøvende tiltag på havmiljøområdet overført fra Miljø- og Energiministeren til Forsvarsministeren med virkning fra 1. januar Ressortoverførelsen skete i forlængelse af tidligere overførelser af driftsansvar på dette område fra Miljø- og Energiministeriet til Forsvarsministeriet. Forsvaret har således pr. 1. januar 2000 overtaget ressortansvaret for den statslige maritime miljøovervågning og håndhævelse samt den statslige maritime forureningsbekæmpelse til søs. 3.3 Aftale mellem Miljø- og Energiministeriet (nuværende Miljøministeriet) og Forsvarsministeriet En detaljeret beskrivelse af forsvarets beføjelser gældende fra 1. januar 2000 er angivet i Aftale mellem Miljø- og Energiministeriet og Forsvarsministeriet om forsvarets opgaver og beføjelser på havmiljøområdet som overført fra Miljø- og Energiministeriet af 23. december På baggrund af ovennævnte Kongelige Resolution og aftalen af 23. december 1999 er der af Forsvarskommandoen (FKO) udsendt direktiv vedrørende havmiljø (FKO DIR OD , ). Direktivet fastlægger forsvarets opgaver, ansvar og beføjelser i relation til havmiljøet. 3.4 Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser efter lov om beskyttelse af havmiljøet til Forsvarskommandoen Bestemmelser om overførsel af opgaver og beføjelser til FKO gældende fra 1. juli 2000 er anført i bekendtgørelse nr. 992 af 6. november Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser på det maritime område til Søværnets Operative Kommando Henlæggelse af visse beføjelser på det maritime område til SOK fremgår af bekendtgørelse nr. 443 af 18. maj ANSVARSOMRÅDER, ANSVARSFORDELING OG KOMMANDOSTRUKTUR 4.1 Generelt Ansvaret for det statslige danske beredskab til bekæmpelse af forurening af havet med olie og andre skadelige stoffer er af Forsvarsministeren via FKO delegeret til: Opdateret d /2012 8

9 Søværnets Operative Kommando (SOK) Telefon: Adresse: Søværnets Operative Kommando Postboks Brabrand Det skal bemærkes, at det i denne beredskabsplan beskrevne beredskab i princippet kun omfatter forebyggelses- og bekæmpelsesforanstaltninger for forureninger, så længe disse befinder sig på havet, medens ansvaret for oprensning/sanering af strande og andre kyststrækninger, der er blevet forurenet med ilanddrevet olie eller andre skadelige stoffer påhviler de respektive kommuner, jf. pkt SOK vil dog også i disse situationer kunne fungere som kontaktpunkt. 4.2 Geografiske ansvarsområder Ansvarsområdet til søs udgøres af søterritoriet (indre og ydre territorialfarvand) samt den danske EEZ (Danmarks Eksklusive Økonomiske Zone). Derudover kan Danmark i henhold til indgrebskonventionen fra 1969 tage visse forholdsregler i relation til forurening på det åbne hav, hvis der er risiko for forurening af danske farvande og kyster. Udenfor dette primære geografiske ansvarsområde, har den danske stat gennem internationale aftaler mv. påtaget sig ansvaret for efter anmodning og i mulig udstrækning at assistere med tilsvarende tiltag også i farvandsområder, der ligger udenfor det ovenfor beskrevne primære geografiske ansvarsområde. De særlige forhold for Færøerne og Grønland er anført under pkt Ansvarsfordeling for bekæmpelse/sanering Havet og de kystnære dele af søterritoriet Ansvaret for bekæmpelse af forurening af havet og de kystnære dele af søterritoriet med olie og andre skadelige stoffer påhviler Forsvarsministeriet, der via FKO har delegeret opgaven til SOK, jf. punkt 3.5. Bekæmpelsen vil oftest ske i samarbejde med Beredskabsstyrelsen, politiet og kommunale beredskaber. Også andre myndigheder vil kunne indsættes, ligesom der gennem internationale aftaler er skabt mulighed for indsættelse af udenlandsk personel og materiel til supplering af det statslige beredskab Boreplatforme (olie og gas), vindmøller, undersøiske rørledninger og lignende installationer Installationer til havs henhører under Miljøministeriets ressortområde. Ansvaret for den umiddelbare bekæmpelse af en forurening fra boreplatforme, vindmøller, undersøiske rørledninger og lignende installationer påhviler operatørerne i samarbejde med Miljøstyrelsen. Udgifterne hertil afholdes af koncessionshaverne Kyster, strande og havne Ansvaret for sanering af kyster og strande samt forureningsbekæmpelse i havne påhviler efter havmiljølovens 35, stk. 1, kommunalbestyrelsen. Skillelinjen mellem de kystnære dele af søterritoriet og kyster og strande er i denne forbindelse defineret som normalvandstandslinjen, mens havne omfatter havnenes samlede ansvarsområder. Denne forpligtigelse gælder for såvel private som for kommunale havne, bortset fra havne Opdateret d /2012 9

10 tilhørende forsvaret, der selv påtager sig ansvaret for oprensning af havnene ved forurening med olie og andre skadelige stoffer. En forurening kan imidlertid være så alvorlig og omfattende, at den nødvendige indsats af materiel og ressourcer vil overstige den enkelte kommunes formåen. Endvidere kan en forurening tænkes at omfatte flere kommuner. I en sådan situation er det i henhold til havmiljølovens 35, stk. 5, fastsat, at Miljøministeren samordner de kommunale beredskabsplaner efter forhandlinger med de berørte kommuner om et samlet beredskab. Figur 1 viser den ovenfor under punkterne til beskrevne fordeling af opgaver i forbindelse med forurening af havet og kysterne. Opdateret d /

11 Ansvarsfordeling Forsvarsministeriet SOK FKO AKO BRS Operativ myndighed for overvågning og bekæmpelse af forurening i danske og tilstødende farvande, samt militære havne. Administrativ myndighed for overvågning og bekæmpelse af forurening af havet for danske farvande og grønlandske fra sømil. Operativ myndighed for overvågning og bekæmpelse i farvande omkring Grønland fra sømil. Assistanceydelser til bekæmpelse i de kystnære farvande og sanering af kyster. Figur 1 Opdateret d /

12 Miljøministeriet Miljøministeriet Justitsministeriet Færøernes Landsstyre Grønlands Selvstyre NST/MST Kommunalt beredskab Politi Færøerne Grønland Lovgivning på havmiljøområdet og beredskabet for platforme, undersøiske olieledninger og vindmøller til søs. Assistanceydelser til bekæmpelse i det kystnære farvand og ansvar for sanering af kyster. Endvidere er civile havne et kommunalt ansvarsområde. Koordinerer indsatsen mellem staten og kommunerne i de kystnære områder. Bekæmpelse af forurening af det færøske sø og fiskeriterritorium. Administrativ og operativ myndighed for bekæmpelse i farvandet omkring Grønland fra basislinjen til 3 sømil samt sanering af kyster. Figur 1 Opdateret d /

13 4.3.4 Det Rigsfælles Miljøberedskab (Færøerne og Grønland) Færøerne Havmiljøloven gælder ikke for Færøerne. Færøernes hjemmestyre overtog pr. 1. maj 2003 sagsområdet havmiljø som færøsk særanliggende i medfør af 2 i lov nr. 137 af 23. marts 1948 om Færøernes hjemmestyre, jf. aftale af 17. januar 2003 mellem den danske regering og Færøernes Landsstyre. I henhold til den færøske Lagtingslov (havmiljølov) nr. 59 af 17. maj 2005 forestår Færøernes Landsstyre bekæmpelse af olie- eller kemikalieforurening på det færøske sø- og fiskeriterritorium samt sanering af forurenede kyststrækninger. Chefen for Arktisk Kommando (AKO) repræsenterer, via Færøernes forbindelses element, forsvaret over for Færøernes Landsstyre i havmiljømæssige spørgsmål. Færøsk anmodning om assistance fremsættes via CH AKO til SOK, som herefter koordinerer med Flyvertaktisk Kommando (FTK) og underretter FKO. FTK planlægger og foranlediger anmodninger om transport realiseret, evt. under anvendelse af ekstern transportmyndighed. Færøerne er dækket af den reviderede Københavnsaftale af 29. marts 1993, Aftale mellem Danmark herunder Grønland og Færøerne, Finland, Island, Norge og Sverige om samarbejde vedrørende bekæmpelse af forurening af havet med olie eller andre skadelige stoffer Grønland Området fra basislinjerne ud til 3 sømil Grønlands Selvstyre har ansvaret for forureningsbekæmpelse fra basislinjerne ud til 3 sømil fra kysten, jf. Kgl. Anordning nr af 22. oktober 2004, "Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om beskyttelse af havmiljøet" samt "Grønlands Hjemmestyres beredskabsplan vedrørende operationel indsats til bekæmpelse af olieforurening i grønlandske havne og kystnære områder" af maj CH AKO varetager forsvarets kontakt til Grønlands Selvstyre. Området fra 3 sømil og ud til 200 sømil Ansvaret for bekæmpelse af forurening med olie eller andre skadelige stoffer i de grønlandske farvande uden for tre sømil af basislinjen til 200 sømil af basislinjen, henholdsvis skillelinjen Grønland/Canada og Grønland/Island, påhviler CH AKO i medfør af Kgl. Anordning nr af 22. oktober Grønlandsk anmodning om assistance fremsættes via CH AKO til SOK, som underretter FKO og koordinerer med FTK. Overførelse af materiel fra Danmark til Grønland vil først og fremmest blive søgt gennemført som luftfragt. FTK vil for sit vedkommende planlægge og foranledige anmodninger om transport realiseret, evt. under anvendelse af ekstern transportmyndighed. Grønland er i forbindelse med bekæmpelse af olieforurening af havet ligeledes dækket af den reviderede Københavnsaftale af 29. marts 1993, Aftale mellem Danmark herunder Grønland og Færøerne, Finland, Island, Norge og Sverige om samarbejde vedrørende bekæmpelse af forurening af havet med olie eller andre skadelige stoffer, samt en beredskabsordning med Canada om gensidig assistance i forbindelse med bekæmpelse af forurening af havet mellem Grønland og Canada. Det ledelses- og koordineringsmæssige ansvar i dette område påhviler CH AKO. Opdateret d /

14 4.4 Kommandostrukturer Som det fremgår af den ovenfor under pkt. 4.3 beskrevne ansvarsfordeling, er ledelsesansvaret for forskellige faser af en samlet bekæmpelses- og saneringsindsats pålagt forskellige myndigheder. Dette medfører, at der i den samlede indsats opereres med forskellige uafhængige linjer for udøvelse af kommando og kontrol (kommandolinjer), dels en kommandolinje for indsatsstyrkerne, der varetager bekæmpelsen på det åbne hav og den kystnære del af søterritoriet, og dels en kommandolinje, der varetager oprensning og saneringsarbejdet på truede eller forurenede kyststrækninger. Disse to indsatsydelser kan i visse tilfælde forløbe adskilt i tid og sted, men kan også indgå i én samlet operation. I sådanne tilfælde er det påkrævet, at der etableres udstrakt informationsudveksling og koordination mellem de to kommandolinjer, således at eventuelle udestående kompetenceproblemer i den konkrete situation afklares allerede i den indledende fase af operationen. Men også indenfor de nævnte kommandolinjer vil der ofte være særskilte myndighedskommandolinjer, og også her kan det blive påkrævet med en tilsvarende løbende informationsudveksling og koordination af de med operationen forbundne tiltag for at kunne gennemføre indsatsydelserne med et optimalt resultat. De ovenfor beskrevne kommando- og koordinationsstrukturer i forbindelse med en forurening af havet og kysterne er skitseret i figur 2 og figur 3. Opdateret d /

15 Kommandostrukturer ved maritime forureninger Forsvarsministeriet Miljøministeriet Erhvervs og Vækstministeriet Justitsministeriet Beredskabsstyrelsen Forsvarskommandoen Kommunalt Beredskab Naturstyrelsen/ Miljøstyrelsen Søfartsstyrelsen Politiet Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Koncessionshavere National on Scene Commander Supreme on Scene Commander Figur 2 Opdateret d /

16 Samarbejde og rådgivning ved maritime forureninger Erhvervs og Vækstministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Miljøministeriet Beredskabsstyrelsen Søfartsstyrelsen Politiet Kommunalt Beredskab Søværnets Operative Kommando Naturstyrelsen/ Miljøstyrelsen Marine Hjemmeværnet Flyvertaktisk Kommando Samarbejde og koordination Støtte og rådgivning Figur 3 Opdateret d /

17 Figur 4 viser SOK organisationsdiagram for Operativ Kommando og Kontrol for forureningsbekæmpelse til søs. SOK organisationsdiagram for løsning af havmiljøopgaven FORSVARSMINISTERIET FORSVARSKOMMANDOEN SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO Supplerende Beredskab Statsligt beredskab Øvrigt beredskab International Assistance Mærsk Olie og Gas Miljøfly NaturErhvervstyrelsen BONN Kommune Kemi Miljøskibe Søfartsstyrelsen HELCOM Koncessionshavere OPLOG Miljølagre Miljøstyrelsen Københavns Aftalen Olieterminaler Beredskabsstyrelsen Kommunalt beredskab SWEDENGER/DENGER Bunkringsfirmaer MHV - fartøjer DENGERNETH Chartrede skibe FLV - helikoptere EU TASK Force Andre private aktører SVN - fartøjer EMSA OPRC Opdateret d /

18 5. DEFINITION AF FARVANDSOMRÅDER OG INTERNATIONALE REGLER VEDRØRENDE GENNEMFARTSRET OG JURISDIKTIONSKOMPETENCE 5.1 Generel Beskrivelse De overordnede regler for havenes retsorden findes i folkeretten og nærmere bestemt i havretten. Havrettens retskilder findes dels i traktater, dels i sædvaneretten (den ret som ikke er nedfældet i retsregler, men som efterleves i praksis). De vigtigste multilaterale traktater, som alle er ratificeret af Danmark, er: Konventionen af 29. april 1958 om det ydre territorialfarvand og den tilstødende zone Konventionen af 29. april 1958 om Den kontinentale Sokkel Konventionen af 29. april 1958 om det åbne hav Konventionen af 29. april 1958 om fiskeri og bevarelse af det åbne havs ressourcer De Forenede Nationers Havretskonvention af 1982, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) Efterfølgende gennemgang er baseret på, hvad der anses som gældende folkeret. I det følgende gives en sammenfattende definition på begrebet havområder. For yderligere detaljer, samt definitioner på "fartøjstyper", "andre definitioner" (herunder begrebet uskadelig passage), samt sammenfattende beskrivelse af adgangs/passageret og jurisdiktionskompetence og forfølgelse in continenti henvises til: 5.2 Definition af begrebet "havområder" Betegnelserne i parentes angiver de tilsvarende betegnelser i UNCLOS. Basislinje (Base Line) bestemmes som lavvandslinjen langs kysten, som angivet på søkort udfærdiget i stor målestok og officielt anerkendt af kyststaten. Indre territorialfarvand (Internal Waters) omfatter vandområderne mellem basislinjerne og kysten. Det indre territorialfarvand udgøres primært af fjorde, bugter, havne mv. samt områder bag de rette basislinjer. Ydre territorialfarvand (Territorial Sea) er det vandområde, der som indre grænse har basislinjen og som ydre grænse har den linje, der i ethvert punkt har en afstand fra det nærmeste punkt på basislinjen svarende til det ydre territorialfarvands bredde (12 sømil) eller midterlinjeprincippet. Søterritoriet. Danmarks søterritorium udgøres af både indre- og ydre territorialfarvand. Den tilstødende zone (The Contiguous Zone) er en zone, der støder op til en kyststats ydre territorialfarvand. Zonen må ikke strække sig ud over 24 sømil fra den Opdateret d /

19 basislinje, hvorfra bredden af det ydre territorialfarvand måles, eller efter midterlinjeprincippet. Internationale stræder (International Straits) er stræder, der benyttes i international sejlads fra en del af det åbne hav eller en eksklusiv økonomisk zone til en anden del af det åbne hav eller en eksklusiv økonomisk zone. De danske stræder Lillebælt, Storebælt og den danske del af Øresund er dansk territorialfarvand. Stræderne er omfattet af et særligt stræderegime, der er baseret på København Traktaten fra 1857 om Sund- og Bælttoldens Afløsning og nærmere fastlagt i bl.a. Anordning nr. 224 af 16. april 1999 om fremmede orlogsfartøjers og militære luftfartøjers adgang til dansk område under fredsforhold. I de internationale stræder kan staterne træffe nødvendige foranstaltninger ved overtrædelse af love og forskrifter, som har forårsaget eller truer med at forårsage betydelig skade på havmiljøet i internationale stræder. Fiskeriterritorium. Havområde, hvor kyststaten har eneret til fiskeri. Reglerne for udstrækningen af fiskeriterritoriet har udviklet sig i sædvaneretten og har bevæget sig fra 3 til 6 til 12 og til de nu anerkendte 200 sømil. Fiskeriterritoriet omfatter hele området fra basislinjerne og 200 sømil ud. Den kontinentale sokkel (The Continental Shelf) er havbunden og undergrunden i de undersøiske områder, der ligger uden for det ydre territorialfarvand i hele den naturlige forlængelse af kyststatens landterritorium. Den eksklusive økonomiske zone (Exclusive Economic Zone (EEZ)) er et område beliggende udover og stødende op til det ydre territorialfarvand. Den eksklusive økonomiske zone må ikke strække sig ud over 200 sømil fra de basislinjer, fra hvilke søterritoriets bredde måles. Zonen er ikke en del af kyststatens territorium, men kyststaten har visse rettigheder og pligter i zonen, herunder suveræne rettigheder for så vidt angår efterforskning, udnyttelse, bevarelse og forvaltning af havbundens, undergrundens og den overliggende vandmasses naturlige ressourcer, såvel levende som ikke-levende, samt med hensyn til andre aktiviteter med henblik på økonomisk udnyttelse og efterforskning af zonerne, såsom udvinding af energi fra vandet, strømme og vind. Det åbne hav (The High Seas) er alle dele af havet, som ikke omfattes af nogen stats eksklusive økonomiske zone, ydre eller indre territorialfarvand. Ingen stat kan udøve højhedsret over det åbne hav. Til trods for friheden til sejlads på det åbne hav, kan en kyststat, jf. indgrebskonventionen fra 1969 med tilhørende protokol af 2. november 1973, Havretskonventionen art. 221 samt almindelige folkeretlige principper om staters myndighedsudøvelse, i tilfælde af alvorlig og overhængende fare for en forurening af kysterne med olie/andre stoffer end olie som følge af en ulykke til søs, træffe de nødvendige forholdsregler på det åbne hav over for fremmede skibe. Opdateret d /

20 Særlige havområder (Special Areas) og særlige følsomme havområder (Particularly Sensitive Sea Areas) MARPOL konventionen udpeger visse havområder som særlige havområder, hvor der gælder særlige regler til beskyttelse af havmiljøet. Ved et "særligt havområde" forstås et havområde, hvor det af anerkendte tekniske årsager, under hensyn til områdets oceanografiske og økologiske forhold og dets særlige trafik, er nødvendigt at indføre særlige obligatoriske metoder til forhindring af forurening af havet. Østersøområdet, inklusiv indsejlingen til Østersøen afgrænset i Skagerrak af Skagens breddegrad ved 57 44,8' nordlig bredde, samt Nordsøen og dets tilsejlingsfarvande også afgrænset af Skagens breddegrad ved 57 44,8' nordlig bredde er udpegede til særlige havområder, hvilket medfører, at alle danske farvande reelt er særlige havområder. Vadehavet og næsten hele Østersøen (undtagen den russiske del) er desuden udpegede som særligt følsomme havområder af IMO s miljøkomité. Et såkaldt Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) har behov for særlig beskyttelse mod belastninger som følge af forurening og skibstrafik mv. Der påhviler derfor myndighederne et særligt ansvar for opfyldelse af miljø og sejladssikkerhedsmæssige forhold, herunder samspillet mellem skibstrafik og planlagte projekter på søterritoriet. En måde at beskytte et PSSA på kan være ved at oprette skibsrutesystemer, da dette erfaringsmæssigt øger sejladssikkerheden. 6. INTERNATIONALE REGLER FOR FOREBYGGELSE AF FORURENING AF HAVET MED OLIE OG ANDRE SKADELIGE STOFFER 6.1 Generel beskrivelse Internationale regler for generel forebyggelse af forurening af havet med olie og andre skadelige stoffer vil normalt være et område, som ligger uden for rammerne af en national beredskabsplan. Der eksisterer dog visse internationale aftaler og arrangementer, som er af direkte relevans for den nationale plan. Det drejer sig om: The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 73/78) EU Direktiv 2002/59/EF af 27. juni 2002 om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet (det såkaldte Overvågningsdirektiv) EU Forordning Nr. 1406/2002 af 27. juni 2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed (EMSA) 6.2 MARPOL 73/78 Den internationale konvention for forebyggelse af forurening fra skibe (MARPOL 73/78) giver en lang række detaljerede anvisninger på konstruktion og indretning af skibe med henblik på at nedsætte forureningen fra skibe. Konventionen er opbygget som en protokol med 6 tilhørende annekser, der hver især giver detaljerede anvisninger på følgende områder: Opdateret d /

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Stk. 5. Pligten efter stk. 1 og 2 til straks at indberette påhviler desuden lodsen på skibet eller platformen.

Stk. 5. Pligten efter stk. 1 og 2 til straks at indberette påhviler desuden lodsen på skibet eller platformen. Udkast til Bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet 1 I medfør af 39, 61, stk. 1, og 62 i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 7. januar

Læs mere

SOK ÅRSRAPPORT 2013 OLIEOBSERVATIONER OG FORURENINGSBEKÆMPELSE I DANSKE FARVANDE

SOK ÅRSRAPPORT 2013 OLIEOBSERVATIONER OG FORURENINGSBEKÆMPELSE I DANSKE FARVANDE SOK ÅRSRAPPORT 2013 OLIEOBSERVATIONER OG FORURENINGSBEKÆMPELSE I DANSKE FARVANDE 1. INDLEDNING Hermed udgives Søværnets Operative Kommandos (SOK) årsrapport vedrørende havmiljøhændelser og forureningsbekæmpelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 Notat til Statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet (beretning nr. 8/04)

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om fair behandling af søfarende i forbindelse med skibsulykker i danske farvande

Cirkulæreskrivelse om fair behandling af søfarende i forbindelse med skibsulykker i danske farvande Side 1 af 5 CIS nr 9059 af 18/03/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 19-03-2011 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Cirkulæreskrivelse om fair behandling

Læs mere

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Agenda Lovgrundlag Farvandsinddeling Afmærkningsprincipper Afmærkningsinspektion Afmærkningsrevision

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

Lovgivning om emissioner fra skibe

Lovgivning om emissioner fra skibe Lovgivning om emissioner fra skibe Dorte Kubel Civilingeniør Miljøstyrelsen Industri Ansvarsområder: Emissioner fra køretøjer og skibe Brændstoffer til køretøjer og skibe Lovgivning om emissioner fra skibe

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

FN s Havretskonvention af 1982 (UNCLOS):

FN s Havretskonvention af 1982 (UNCLOS): FN s Havretskonvention af 1982 (UNCLOS): Havets Grundlov omfatter 320 artikler, 9 bilag og en tillægsaftale af 1994. Deltagerkreds: ¾ af verdens stater + EF Kodificering af alle aspekter af havretten.

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser I medfør af 3, stk. 3, i lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1989, 37 i lov om anvendelse af Danmarks

Læs mere

KOMMISSORIUM 4. december 2013

KOMMISSORIUM 4. december 2013 KOMMISSORIUM 4. december 2013 Bilag: 1 STYRKELSE AF FORSVARSMINISTERIETS OPGAVELØSNING I ARKTIS Indledning Der sker i disse år store og gennemgribende forandringer i Arktis. Klimaforandringerne i Arktis

Læs mere

LODSTILSYNET - Danish Pilotage Authority ÅRSRAPPORT 2007

LODSTILSYNET - Danish Pilotage Authority ÅRSRAPPORT 2007 LODSTILSYNET - Danish Pilotage Authority ÅRSRAPPORT 2007 Juni 2009 1. Beretning - 2-1.1 Årets faglige krav og resultat - 2 - Lodstilsynets juridiske opgaver - 2 - Tilsyn med statslig og privat lodserivirksomhed

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269)

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269) Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 73 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 3. august 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer

Læs mere

Kampen om Arktis De strategiske interesser i Arktis

Kampen om Arktis De strategiske interesser i Arktis Kampen om Arktis De strategiske interesser i Arktis Jacob Petersen Atlantsammenslutningen, Svanemøllens Kaserne, den 15. november 2012 Hvem er jeg? Jacob Petersen Cand. scient. pol. Speciale om Kongeriget

Læs mere

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe En effektiv og ensartet håndhævelse af internationale miljøregler for skibe er en forudsætning for, at reglerne får den ønskede effekt

Læs mere

Olieplan for Bornholms Regionskommune

Olieplan for Bornholms Regionskommune Olieplan for Bornholms Regionskommune Bornholms Brandvæsen April 2011 1 Indledning.... 4 Risiko for olieudslip i Østersøen... 6 Melding om olieforurening på kysten... 7 Myndighed ved kystsanering... 8

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Citronbasens metalprojekt

Citronbasens metalprojekt BILAG 5 Citronbasens metalprojekt MPL - 001 Utilsigtede hændelser med spild/udslip (= LOC) og nødberedskabsplan April 2012 1 Dokumenttitel: Utilsigtede hændelser med spild og udslip (= LOC) og nødberedskabsplan

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Folketingsbeslutning

Folketingsbeslutning B 75 (som vedtaget): Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af De Forenede Nationers havretskonvention af 10. december 1982 tillige med den dertil knyttede aftale af 28. juli 1994 om

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 172 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager I ønsket om at tilslutte sig bestræbelserne

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis I medfør

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Trafikministeriet. Notat : 119-1. : 14. november 2002. : 2. Kontor

Trafikministeriet. Notat : 119-1. : 14. november 2002. : 2. Kontor Trafikministeriet Notat Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 14. november 2002 : 119-1 : JLo : 2. Kontor Foreløbig orientering om kommende internationale regler om forebyggelse af terrorhandlinger m.v. mod

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009 12. juni 2009. Nr. 473. Lov om Grønlands Selvstyre VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2012-13 UPN alm. del Bilag 25, FOU alm. del Bilag 9 Offentligt J.nr. 001-7760 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsforbehold Dato: 8. oktober 2015 Kontor: Retsforbehold

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab Forsvarsministeriet og dets myndigheders evaluering af indsatsen i forbindelse med tsunamikatastrofen i Sydøstasien i perioden fra den 26. december 2004 til den 10. januar 2005. Forsvarsministeriets første

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS)

VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS) VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS) Søfartsstyrelsen, 27. november 2007 Alle skibe omfattet af ISPS koden skal udstyres med et sikringsalarmsystem efter nærmere

Læs mere

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark Krisestyring i Danmark Krisestyring i Danmark 1 Udgivet af: Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk Forsidebillede: Satellitbillede nedtaget af DMI fra den amerikanske

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg i koncernen Scandic Hotels Holding AB Mellem Scandic Hotels Holding AB og det europæiske udvalg for ansatte i hotel-, catering- samt nærings- og nydelsesmiddelindustrien

Læs mere

Offshore vind sikkerhed og sundhed

Offshore vind sikkerhed og sundhed Offshore vind sikkerhed og sundhed 1. marts 2012 Professor Bent Ole Gram Mortensen, Syddansk Universitet Advokat Bo Sandroos, Sandroos advokatfirma 1 Baggrunden for vort oplæg Stigende risici inden for

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Version: 08.06.2015 ATS-instruks 0, 12 og 20 Bestemmelse: Høringssvar Trafikstyrelsens bemærkninger Generelt ATS-instruks

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

HVOR KOMMER OLIEFORURENINGEN FRA Olien ender i havet som spild fra olieboreplatforme

HVOR KOMMER OLIEFORURENINGEN FRA Olien ender i havet som spild fra olieboreplatforme 85 Udtømning af olie på havene og særligt forlis af olietankskibe - forvolder store skader på fisk, søfugle, skaldyr og andre organismer. Vi kender alle til historier om oliekatastrofer, hvor store kyststrækninger

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere