Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen"

Transkript

1 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bevarings- og kassationsbestemmelser 2015

2 Indholdsfortegnelse Bevarings- og Kassationsbestemmelser for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bevaringsværdigt papirmateriale skabt i forvaltningen før Bevaringsværdigt papirmateriale skabt i forvaltningen i perioden 1970 til Personsager på papir Administrative papirsager Personalesager på papir Bevaringsværdigt papirmateriale skabt i forvaltningen efter Personsager på papir Administrative papirsager Bevaringsværdigt digitalt materiale skabt i forvaltningen efter Kassable systemer Bevarings- og Kassationsbestemmelser for de kommunale institutioner under Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bevaringsværdigt papirmateriale skabt i institutionen i perioden 1970 til Bevaringsværdigt digitalt materiale skabt i institutionen i perioden 1970 til Bevaringsværdigt papirmateriale skabt i institutionen efter Bevaringsværdigt digitalt materiale skabt i institutionen efter Kontaktoplysninger

3 Bevarings- og kassationsbestemmelser for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bevarings- og kassationsbestemmelserne gælder for alt materiale skabt i forvaltningen samt de ressortområder, med tilhørende materiale, denne har overtaget. Formålet med bevaring af arkivalier er, at oplysningerne skal kunne stilles til rådighed for offentlighed og myndigheder samt anvendes til forskningsformål i henhold til de tilgængelighedsfrister, beskrevet i arkivloven samt Aalborg Kommunes Arkivinstruks. Aalborg Stadsarkiv sørger for, at Aalborg Kommunes arkivalier efter aflevering bliver registreret på en sådan måde, at oplysninger om materialet kan stilles til rådighed via publikationer, registraturer og søgebaser på internettet. 3

4 1. Bevaringsværdigt papirmateriale skabt i forvaltningen før 1970 Aalborg Stadsarkiv modtager arkivalier fra de købstads- og landkommuner, der ved kommunesammenlægninger er kommet til at indgå i Aalborg, Nibe, Hals og Sejlflod kommuner. Materialet skabt før 1970 afleveres, efter aftale, til Aalborg Stadsarkiv med afleveringsfortegnelse og uden forudgående kassationsbehandling. Materiale skabt før 1841 i landkommunerne og 1868 i købstadskommunerne er undtaget aflevering til Aalborg Stadsarkiv, der dog gerne modtager dette og videresender til Rigsarkivet. 4

5 2. Bevaringsværdigt papirmateriale skabt i forvaltningen i perioden 1970 til 2007 Nedenstående bestemmelser i punkt 2 vedrører kun sager skabt på papir og således ikke sager, der er skabt i kommunens generelle elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem. Bevarings og kassationsbestemmelserne er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr af 28. september Materiale skabt i perioden 1970 til fra Aalborg, Hals, Nibe og Sejlflod kommuner afleveres, når det er ude af administrativ og retlig brug. Materialet skal, efter aftale med Aalborg Stadsarkiv, være kassationsbehandlet ved afleveringen. Materiale, der ikke er ude af administrativ og retlig brug, kan afleveres til Aalborg Stadsarkivs fællesarkivfunktion. Dette materiale skal ligeledes være kassationsbehandlet efter aftale med Aalborg Stadsarkiv og være delt i bevaringsværdigt og kassabelt materiale med tydelig angivelse af kassationsfrist. Det bevaringsværdige materiale skal være pakket efter forskrifterne i Arkivinstruksen Personsager på papir A. Alle sociale personsager på papir vedrørende børn og unges anbringelse uden for hjemmet bevares. Alle sager vedrørende anbringelse af børn og unge uden for hjemmet bevares uanset om anbringelsen er sket med eller uden samtykke fra forældrene og/eller barnet og uagtet barnets/ den unges CPR-nummer. B. Alle sager på papir om integration af flygtninge og indvandrere bevares. Bevaringskravet gælder sager for alle, der er omfattet af integrationsloven dvs. både flygtninge, indvandrere og familiesammenførte personer. For de personer, der efter den treårige integrationsperiode bliver modtagere af kontanthjælp eller anden social ydelse, gælder, at der kun skal bevares sager, der falder ind under nedenstående punkt C og D. I de tilfælde, hvor der ikke er oprettet en ny personsag, hvis en flygtning/indvandrer er forblevet i det sociale system og personens mappe, derfor både indeholder akter fra den treårige integrationsperiode samt eksempelvis kontanthjælpsperioden skal hele mappen bevares. C. Personsager på papir, som er af særlig eller principiel karakter bevares. Særlige eller principielle sager bevares. Det er sager der: - er anket og afgjort af højere instans - er truffet principielle afgørelser og udarbejdet retningslinjer, der danner grundlag for efterfølgende sager 5

6 - skønsmæssigt vurderes som interessante (specielt indenfor kontanthjælpssager, førtidspensionssager, handicapsager, sager med unge mødre samt lignende sager, hvor familie har behov for særlig støtte) - har været omkring distriktskontorchefen/områdechefen udover pga. almindelig kompetenceregler. Endvidere bevares særligt komplekse og langvarige sager, sager med sociale rapporter fra politiet og andre myndigheder, magtanvendelsessager og sager med et usædvanligt stort antal journalark bevares. Det bevaringsværdige i disse socialsager er først og fremmest journalarkene, hvorfor en udtynding af indtægts- og udgiftsbilag samt triviel korrespondance, kan foretages i de sager, der bevares. D. Andre personsager på papir, der vedrører personer, født den første i en måned bevares. Alle sager henlagt efter CPR-nummer 01 bevares. Det gælder alle typer af sociale personsager, eksempelvis kontanthjælpssager, revalideringssager, pensionssager, sygesikringssager, børnebidragssager, tandplejesager, sundhedsplejens sager, hjemmesygeplejens sager, herunder samarbejdsbog, boligsikringssager, dagpengesager m.v Administrative papirsager A. Forhandlings- og beslutningsprotokoller for kommunalbestyrelsen samt udvalg, nævn og råd nedsat af kommunalbestyrelsen, bevares. Bestemmelsen gælder bl.a. for økonomiudvalg, Familie og socialudvalg, Beskæftigelsesudvalg, børn- og ungeudvalget, voksenundervisningsnævn, integrationsråd, klageråd, m.v. B. Mødereferater fra interne udvalg (ledermøder, samarbejdsudvalg, medarbejderudvalg, sikkerhedsudvalg, væsentlige arbejdsgrupper m.v.) bevares. Bestemmelsen er rettet mod udvalg, der træffer beslutninger omkring aftalegrundlag, ændrede procedurer og fortolkninger, organisationsændringer, udviklingsinitiativer, o.l. Referater fra personalemøder, hvor der kun koordineres daglige gøremål kan kasseres. C. Søgemidler til dokumenter eller sager, der bevares, herunder journaler (journalkort) og tilsvarende sags- og dokumentregistre samt elektroniske journaler bevares. Alle former for sags- og dokumentregistre skal bevares - uanset om de er i papirform eller elektroniske. De kan indeholde dokumentoversigt, afsender, tidspunkt for sagsoprettelsen, journalnummer, emne, indhold, søgestrenge m.m. Søgemidler til sagsrækker, der kasseres i deres helhed, skal ikke bevares. Kopibøger samt postlister kan ligeledes kasseres. 6

7 D. KL- papirjournalsager bevares eller kasseres i henhold til de regler, der er indbygget i journalplanen. E. Et eksemplar af kommunens egne publikationer, rapporter, interne cirkulærer, retningslinjer m.v. bevares. Aalborg Kommune udgiver egne publikationer (herunder elektroniske udgivelser), der er beregnet for offentligheden. Der skal bevares et eksemplar af hver publikation. Trykte publikationer afleveres til Aalborg Stadsarkiv i to eksemplarer og elektroniske publikationer bevares så vidt muligt i ESDH-systemet Personalesager på papir A. Personalemapper på papir vedrørende ansatte, der er født den første i en måned og ansatte i lederstillinger samt elektroniske personalemapper bevares. Ansatte er alle, der modtager løn fra Aalborg Kommune. Lederstillinger er stillinger hvori direktør, chef eller leder indgår i stillingsbetegnelsen. Desuden bevares personalemapper fra stedfortræder for ledere samt fra ekspeditionssekretærer og op. Udvælgelsen af særlige personalemapper må altid bero på et skøn. Følgende kan betragtes som vejledende: jubilarer fra 25 år og opefter, sager, hvori væsentlig offentlig omtale indgår, sager om personer, der på den ene eller anden måde har skrevet historie. Alle andre personalemapper kan kasseres 5 år efter ansættelsesophør. Kassationsfristen forlænges, hvis der er administrativ begrundelse her for. Vedr. tjenestemænd skal alt omkring ansættelse og afsked bevares, så længe vedkommende eller dennes enke er berettiget til pension. 7

8 3. Bevaringsværdigt papirmateriale skabt i forvaltningen efter den 1. januar 2007 Nedenstående bestemmelser i punkt 4 vedrører kun sager skabt på papir og således ikke sager, der er skabt i kommunens generelle elektroniske dokumenthåndterings systemer. Bevarings og kassationsbestemmelserne er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr. 995 af 3. august Materiale skabt i perioden efter 2007 afleveres, når det er ude af administrativ og retlig brug. Materiale, der ikke er ude af administrativ og retlig brug, kan afleveres til Aalborg Stadsarkivs fællesarkivfunktion. Dette materiale skal ligeledes være kassationsbehandlet efter aftale med Aalborg Stadsarkiv og være delt i bevaringsværdigt og kassabelt materiale med tydelig angivelse af kassationsfrist. 3.1 Personsager på papir A. Alle sociale personsager på papir vedrørende børn og unges anbringelse uden for hjemmet bevares. Alle sager vedrørende anbringelse af børn og unge uden for hjemmet bevares uanset om anbringelsen er sket med eller uden samtykke fra forældrene og/eller barnet og uagtet barnets/ den unges CPR-nummer. B. Alle sager på papir om integration af flygtninge og indvandrere bevares. Bevaringskravet gælder sager for alle, der er omfattet af integrationsloven dvs. både flygtninge, indvandrere og familiesammenførte personer, men kun så længe den pågældende person er i gang med den treårige integrationsperiode. For de personer, der efter den treårige integrationsperiode bliver modtagere af kontanthjælp eller anden social ydelse, gælder, at der kun skal bevares sager, der falder ind under nedenstående punkt C. I de tilfælde, hvor der ikke er oprettet en ny personsag, hvis en flygtning/indvandrer er forblevet i det sociale system og personens mappe derfor både indeholder akter fra den treårige integrationsperiode samt eksempelvis kontanthjælpsperioden skal hele mappen bevares. C. Personsager på papir, som er af særlig eller principiel karakter bevares. Særlige eller principielle sager bevares. Det er sager der: er anket og afgjort af højere instans er truffet principielle afgørelser og udarbejdet retningslinjer, der danner grundlag for efterfølgende sager skønsmæssigt vurderes som interessante (specielt indenfor kontanthjælpssager, førtidspensionssager, handicapsager, sager med unge mødre samt lignende sager, hvor familien har behov for særlig støtte) har været omkring distriktskontorchefen/områdechefen udover 8

9 pga. almindelige kompetenceregler Det kan være sager, hvori der er truffet principielle afgørelser og udarbejdet retningslinjer, som danner grundlag for efterfølgende sager. Endvidere særligt komplekse og langvarige sager, sager med sociale rapporter fra politiet og andre myndigheder, magtanvendelsessager og/eller sager med et usædvanligt stort antal notatark. Det bevaringsværdige i disse socialsager er først og fremmest journalarkene, hvorfor en udtynding af indtægts- og udgiftsbilag samt triviel korrespondance, kan foretages i de sager, der bevares. 3.2 Administrative papirsager A. Forhandlings- og beslutningsprotokoller for kommunalbestyrelsen samt udvalg, nævn og råd nedsat af kommunalbestyrelsen, bevares. Bestemmelsen gælder for den samlede kommunalbestyrelse, økonomiudvalg, socialudvalg, teknisk udvalg, kulturelt udvalg, folkeoplysningsudvalg, børne- og ungeudvalg, grundlisteudvalg, huslejenævn, beboerklagenævn, integrationsråd, klageråd, ældreråd, beredskabskommission og hegnssyn etc. OBS! Bestemmelsen gælder både indbundne protokoller og løsblade, der er samlet i ringbind. Protokoller kan føres digitalt, idet mødedeltagerne underskriver en side, som derefter indskannes og lagres i kommunens ESDH-system. Statens Arkiver har spurgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet, om kommunerne kan erstatte protokol på papir med protokol i digital form. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udtalt, at det er: ministeriets opfattelse, at den kommunale styrelseslov ikke er til hinder for, at beslutningsprotokollen lagres på betryggende måde på elektronisk medium. Det er imidlertid en forudsætning herfor, at den elektroniske lagring sker på en sådan måde, at protokollens beviskraft ikke kan drages i tvivl, herunder at foretagne ændringer kan konstateres, og at protokollen som krævet i den kommunale styrelseslov har været underskrevet af kommunalbestyrelsens medlemmer, eventuelt således at medlemmernes underskrifter scannes ind. 9

10 B. Mødereferater fra væsentlige interne udvalg (direktion, lederforum, samarbejdsudvalg, medarbejderudvalg, sikkerhedsudvalg, projekt- og arbejdsgrupper m.v.) bevares. Mødereferater fra interne udvalg kan ofte indeholde beslutninger, der er væsentlige til forståelse af kommunens virksomhed. Det kan være referater fra medarbejderudvalget, som indgår som en del af aftalegrundlaget mellem kommunen som arbejdsgiver og de ansatte som arbejdstagere. På tilsvarende måde kan referater fra ledergruppemøder (direktions-, chef-, ledermøder osv.) rumme beslutninger om ændrede procedurer og fortolkninger, ligesom sikkerhedsudvalgets referater kan indeholde beslutninger, der viser noget om sikkerhedsforholdene på arbejdspladsen. Derfor skal mødereferater bevares sammen med de vigtigste bilag. Nogle arbejds- og projektgrupper har et meget begrænset og rutinepræget virkefelt, og fra disse kan det være tilstrækkeligt at bevare de endelige rapporter. Andre grupper beskæftiger sig imidlertid med væsentlige spørgsmål vedr. den kommunens udvikling og organiseringen af kommunens administration. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at man også bevarer dokumentation af de vigtigste led i projektgruppens arbejdsproces. Det vil typisk dreje sig om mødereferater samt vigtige notater og breve, men kan også omfatte visse budgetter og regnskaber. Det kan være vanskeligt at afgøre, hvor grænsen mellem væsentlige og mindre væsentlige udvalg går. Som udgangspunkt skal der bevares referater fra udvalg, som har en selvstændig beslutningskompetence, er høringspart, eller som har taget nye initiativer. Derimod kan referater af personalemøder og møder i forskellige mindre udvalg, som f.eks. udsmykningsudvalg eller julefrokostudvalg, kasseres. C. Søgemidler til dokumenter eller sager, der bevares, herunder journaler (journalkort) samt tilsvarende sags- og dokumentregistre bevares. Bestemmelsen gælder alle journaler, registre, styrekort m.v., der kan bruges som indgange til bevarede sager. Derimod kan søgemidler til sagsrækker, som kasseres i deres helhed, kasseres. Det samme gælder for postlister og kopibøger. D. Et eksemplar af kommunens egne publikationer, rapporter, interne cirkulærer, retningslinjer m.v. bevares. Det kan være materiale, som henvender sig til offentligheden: kommunale håndbøger, budgetaviser, serviceinformationspjecer (f.eks. pjecer til forældrene om kommunens daginstitutioner), offentliggjorte brugerundersøgelser og redegørelser, lokalplaner, trafik- og miljøhandlingsplaner, beredskabsplaner, budgetter og regnskaber eller jubilæumsskrifter for en kommunal institution. Det kan også være materiale, som primært henvender sig til kommunens egne ansatte som f.eks. personale- og medarbejderblade, personalepolitikker, interne retningslinjer m.v. Elektroniske publikationer bevares så vidt muligt i kommunens generelle ESDHsystem. 10

11 Det skal understreges, at bestemmelsen kun gælder for Aalborg Kommunes egne publikationer, rapporter m.v. Modtages sådant materiale fra andre kommuner og/eller andre myndigheder, har kommunen ingen bevaringspligt, da pligten er hos disse kommuner/myndigheder Generelle opslagsværker, ældre tidsskriftrækker m.v. kan kasseres efter aftale med Aalborg Stadsarkiv, når de ikke længere er i administrativ brug. E. Legatfundatser, årsregnskaber samt legatbestyrelsens mødereferater bevares. I de tilfælde, hvor Aalborg Kommune administrerer legater og fonde, bevares fundatser og bestyrelsesprotokoller, der viser, hvordan fondets eller legatets formålsparagraf er ført ud i livet. Derimod kan de enkelte ansøgninger samt regnskabsbilag kasseres. OBS! Bemærk, at der ikke længere skal bevares personalesager på kommunens ansatte, idet der bevares oplysninger om kommunens ansatte i Danmarks Statistiks digitale løn-statistikregister. Alle personalesager skabt efter 1. januar 2007 kan derfor kasseres, når der ikke længere er retlig eller administrativ brug for dem. 11

12 4. Bevaringsværdigt digitalt materiale skabt i forvaltningen efter den 1. januar 2007 Bevarings og kassationsbestemmelserne er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr. 995 af 3. august A. En arkiveringsversion af data fra fagsystemer med personsager bevares, såfremt sagerne skal bevares efter bestemmelser, der udstedes af Statens Arkiver. B. En arkiveringsversion af data fra fagsystemer vedrørende daginstitutioner, dagpleje, pasningsordninger m.v., der indeholder identifikations-oplysninger, visitationsoplysninger, beregningsoplysninger vedrørende tildeling af friplads, søskenderabat o.l. og normeringsoplysninger for den enkelte institution bevares. C. En arkiveringsversion af data fra fagsystemer vedrørende sundhedspleje, der indeholder identifikationsoplysninger, visitationsoplysninger samt oplysninger om barnets opvækstforhold og ud vikling bevares. D. En arkiveringsversion af data fra fagsystemer vedrørende døgninstitutioner, misbrugsbehandling, sikrede institutioner m.v., som indeholder identifikationsoplysninger, visitationsoplysninger, tildelt hjælp o.l. bevares. E. En arkiveringsversion af data fra systemer hos botilbud (forsorgshjem, herberger m.v.) skal bevares, hvis institutionen drives af kommunen. F. En arkiveringsversion af data fra IT-systemer, der fungerer som søgemiddel til dokumenter eller sager, som bevares, herunder sags- og dokumentregistre, elektroniske journaler samt sagshenvisnings- og advissystemer bevares Kassable systemer. Alle fagsystemer på arbejdsmarkedsområdet kan kasseres, idet alle væsentlige data overføres til Arbejdsmarkedsportalen, Arbejdsdirektoratet og til Danmarks Statistik. Data arkiveres på statsligt niveau Systemer vedr. sociale pensioner (folke- og førtidspensioner), vedr. boligstøtte og vedr. børnetilskud, børnebidrag og børnefamilieydelser kan kasseres. Data overføres til Danmarks Statistik og arkiveres på statsligt niveau. 12

13 De kommunale institutioner under Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bestemmelserne omfatter alle typer af kommunale institutioner uanset sektorområde. I henhold til Aalborg Stadsarkivs vedtægter omfatter bestemmelserne ligeledes, selvejende institutioner, hvis virke i overvejende grad dækkes af Aalborg Kommune, samt A/S og private firmaer, der udføre opgaver for kommunen, De bevaringsværdige arkivalier, der bliver skabt i forbindelse med den kommunale opgaveløsning, skal afleveres til Aalborg Stadsarkiv. 13

14 5. Bevaringsværdigt papirmateriale skabt i institutionen i perioden 1970 til 2007 Nedenstående bestemmelser i punkt 6 vedrører kun sager skabt på papir og således ikke sager, der er skabt i kommunens generelle elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer. Bevarings og kassationsbestemmelserne er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr af 28. september Materiale skabt i perioden 1970 til fra Aalborg, Hals, Nibe og Sejlflod kommuner afleveres, når det er ude af administrativ og retlig brug. Materialet skal, efter aftale med Aalborg Stadsarkiv, være kassationsbehandlet ved afleveringen. Materiale, der ikke er ude af administrativ og retlig brug, kan afleveres til Aalborg Stadsarkivs fællesarkivfunktion. Dette materiale skal ligeledes være kassationsbehandlet efter aftale med Aalborg Stadsarkiv og være delt i bevaringsværdigt og kassabelt materiale med tydelig angivelse af kassationsfrist. Det bevaringsværdige materiale skal være pakket efter forskrifterne i Arkivinstruksen. OBS! Ens materiale, bestemt til bevaring, der både findes hos de kommunale forvaltninger og på de enkelte institutioner, bevares kun et sted. Som hovedregel bevares materialet hos forvaltningen, mens det kasseres hos institutionen. A. Bestyrelsesprotokoller og mødereferater bevares. Beslutningsprotokoller og mødereferater fra bestyrelse og evt. råd, eksempelvis ældreråd og biblioteksråd etc. skal bevares. Det gælder og så for lignende råd, der ikke er lovpligtige. Referater fra samarbejdsudvalg, sikkerhedsudvalg, arbejdsmiljøudvalg, personalemøder, som for tæller noget om institutionens virke samt diverse adhoc-udvalg skal ligeledes bevares. Det er ikke tilstrækkeligt at eksempelvis mødereferaterne er tilgængelige på internettet, intranettet eller som tekstbehandlingsdokumenter, da dokumenterne ikke bliver bevaret her og ydermere er afhængige af det program, hvori de er skabt. I samråd med Aalborg Stadsarkiv afklares om sådanne dokumenter printes eller overføres til Aalborg Kommunes ESDH-system. Deltager institutionen i en arbejdsgruppe nedsat af forvaltningen, er det forvaltningens ansvar at bevare referaterne fra denne gruppe. Er gruppen derimod nedsat af institutionen med deltagelse fra forvaltningen el ler andre institutioner, er det institutionens ansvar at bevare referaterne. 14

15 B. Materiale, som i særlig grad belyser institutionens virksomhed bevares. Materiale, der i særlig grad belyser institutionens virksomhed skal bevares. Som eksempel kan nævnes specielle aktiviteter og arrangementer, udviklingsarbejder og forsøgsvirksomhed. C. Institutionens årsberetninger, meddelelsesblade o.l. bevares. Institutionens egne udgivelser beretninger og virksomhedsplaner skal bevares. Det gælder også meddelelsesblade, jubilæumsværker o.l. D. Fortegnelser over borgere, elever, børn, beboere, brugere m.v. bevares Bestemmelsen retter sig mod fortegnelser på papir i form af kartoteker etc. såvel som elektroniske registre eller It-systemer. E. Sager om den enkelte borger. elev, barn, beboere, bruger m.v. der er født den første i en måned bevares. F. Personalesager/mapper vedrørende ansatte, der er født den første i en måned og ansatte i lederstillinger bevares. Ansatte er alle, der modtager løn fra Aalborg Kommune. Lederstillinger er stillinger hvori direktør, chef eller leder indgår i stillingsbetegnelsen. Desuden bevares personalemapper fra stedfortræder for ledere samt fra ekspeditionssekretærer og op. Udvælgelsen af særlige personalemapper må altid bero på et skøn. Følgende kan betragtes som vejledende: - jubilarer fra 25 år og opefter, - sager, hvori væsentlig offentlig omtale indgår, - sager om personer, der på den ene eller anden måde har skrevet historie. Alle andre personalesager/mapper kan kasseres 5 år efter ansættelsesophør. Kassationsfristen forlænges, hvis der er administrativ begrundelse herfor. Vedr. tjenestemænd skal alt omkring ansættelse og afsked bevares, så længe vedkommende eller dennes enke er berettiget til pension. 15

16 6. Bevaringsværdigt digitalt materiale skabt i institutionen i perioden 1970 til 2007 Bevarings og kassationsbestemmelserne er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr af 28. september OBS! Billeder, som er skabt digitalt, og beskriver institutionens virke og dagligdag, skal bevares. Procedure for digital aflevering af disse er under udvikling. A. Arkivalier bestemt til bevaring i ressort forvaltningen og som ikke bevares her, skal bevares af institutionen. Bestemmelsen retter sig imod institutioner, der varetager opgaver for Familieog Beskæftigelsesforvaltningen. Hvis en institution har sit eget elektroniske system med data om borger, elever, børn, beboere, brugere m.v., der skal bevares i henhold punkt A-H på foregående sider og hvor forvaltningen ikke har disse data, påhviler bevaringspligten institutionen. Mange steder anvender en institution et system, der også bruges af forvaltningen, og i disse tilfælde skal der ikke bevares en arkiveringsversion af data hos institutionen. Hvis institutionen anvender sit eget system parallelt med det system, der bruges af forvaltningen, må det i samråd med Aalborg Stadsarkiv vurderes, hvilket system der skal bevares, således at bevaringsbestemmelsen bliver opfyldt så godt som muligt. 16

17 7. Bevaringsværdigt papirmateriale skabt i institutionen efter den 1. januar 2007 Nedenstående bestemmelser i punkt 8 vedrører kun sager skabt på papir og således ikke sager, der er skabt i kommunens generelle elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer. Bevarings og kassationsbestemmelserne er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr. 995 af 3. august Materiale, der ikke er ude af administrativ og retlig brug, kan afleveres til Aalborg Stadsarkivs fællesarkivfunktion. Dette materiale skal ligeledes være kassationsbehandlet efter aftale med Aalborg Stadsarkiv og være delt i bevaringsværdigt og kassabelt materiale med tydelig angivelse af kassationsfrist. Bestemmelsen omfatter de arkivalier, som er anført under pkt. A E. Den gælder både i tilfælde, hvor materialet er bevaret hos forvaltningen i papirform, og hvor det er bevaret i elektronisk form. OBS! Ens materiale, bestemt til bevaring, der både findes hos de kommunale forvaltninger og på de enkelte institutioner, bevares kun et sted. Som hovedregel bevares materialet hos forvaltningen, mens det kasseres hos institutionen. A. Vedtægter, forhandlingsprotokoller og mødereferater bevares. Der skal bevares materiale til belysning af institutionens arbejdsgrundlag. Det drejer sig om forretningsordener, reglementer, statutter og interne forskrifter. Endvidere skal bevares mødereferater og forhandlingsprotokoller fra interne udvalg som personalemøder, samarbejdsudvalg og brugerråd m.v. Det er ikke tilstrækkeligt at eksempelvis mødereferaterne er tilgængelige på internettet eller intranettet, da dokumenterne ikke bliver bevaret her. I samråd med Aalborg Stadsarkiv afklares om sådanne dokumenter afleveres som papirarkivalier eller overføres til ESDH-systemet. Hvis en medarbejder fra en institution deltager i en arbejdsgruppe, som forvaltningen har nedsat, er det forvaltningen, der har ansvaret for bevaringen. Hvis arbejdsgruppen derimod er nedsat af institutionen, men har deltagelse fra forvaltningen, er det institutionen, som skal bevare referaterne. B. Institutionens årsberetninger, meddelelsesblade o.l. bevares. Bevaringen omfatter institutionens egne udgivelser, uanset om det drejer sig om egentlige publikationer eller blot fotokopierede tekster. Som eksempel kan nævnes virksomhedsplaner og årsberetninger, der bl.a. kan indeholde personaleoversigter og redegørelser for institutionens målsætning, samt jubilæumsværker, nyhedsbreve og brugerrådsblade. 17

18 C. Materiale, som i særlig grad belyser institutionens virksomhed, herunder materiale vedrørende forsøg og udviklingsarbejde bevares. Det drejer sig bl.a. om materiale, der belyser særlige aktiviteter og arrangementer samt udviklingsarbejde og forsøgsvirksomhed. Ved håndtering af dette punkt må man dog også have blik for materiale, der på en ringe plads giver et fortættet billede af institutionens hverdag, og som ikke bliver bevaret andetsteds. Som eksempel kan nævnes personalets meddelelsesbøger i visse institutioner, idet sådanne bøger i nogle tilfælde kan give mange nyttige informationer om, hvordan personalet har tacklet vanskelige situationer, og hvordan samarbejdet mellem institutionen og forældrene har formet sig. Scrapbøger og visdoms-/personalehåndbøger kan også have stor bevaringsværdi. Som visdoms-/personalehåndbøger kan man bl.a. henregne bøger eller ringbind med nyttig information til nye kolleger på institutionen. Andet materiale kan være manuskripter, der er blevet til i forbindelse med institutionens jubilæer, eller dagbøger på døgninstitutioner (her kan informationsværdien dog være meget forskellig fra institution til institution). Det er også vigtigt fortsat at få bevaret billeder, der belyser institutionens daglige virke, da de er en vægtig visuel kilde til beskrivelse af institutionens virke. Generelle opslagsværker, ældre tidsskriftrækker m.v. kan kasseres efter aftale med Aalborg Stadsarkiv, når de ikke længere er i administrativt brug. 18

19 8. Bevaringsværdigt digitalt materiale skabt i institutionen efter 2007 Bevarings og kassationsbestemmelserne er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr. 995 af 3. august OBS! Billeder, som er skabt digitalt, og beskriver institutionens virke og dagligdag, skal bevares. Procedure for digital aflevering af disse er under udvikling. A. En arkiveringsversion af data fra it-systemer, som er bestemt til bevaring i henhold bestemmelserne for fagforvaltningen, skal bevares af institutionen, med mindre al væsentlig data er overført til et system hos forvaltningen. Data fra institutionssystemerne skal bevares i den udstrækning, som gælder data i den kommunale forvaltnings it-systemer. Bestemmelsen tager højde for koncernsystemer, og data fra it-systemer hos institutionerne skal således ikke bevares, hvis de i alt væsentligt er overført til itsystemer hos fag forvaltninger. Det betyder, at de ofte meget små institutionssystemer som hovedregel ikke skal bevares. Hvis de alligevel skal bevares, vil det ofte kunne ske i en anden bevaringsform end en arkiveringsversion, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr af 20. august 2010 om arkiveringsversioner. Denne vurdering foretages af Aalborg Stadsarkiv. 19

20 9. Kontaktoplysninger: Spørgsmål vedrørende Arkivinstruksen, bevaring og kassation, bestilling af materiale eller rekvirering af afleverede sager, rettes til Aalborg Stadsarkiv Mie Rise Jönsson Tlf: / Mail:

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne Bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne BEK nr 980 af 03/08/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Statens Arkiver, j.nr. 2010-004827 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne UDKAST 13.3.2015 RA j.nr. 2015-004774 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

BEVARING OG KASSATION. HVAD SKAL BEVARES OG HVAD MÅ KASSERES

BEVARING OG KASSATION. HVAD SKAL BEVARES OG HVAD MÅ KASSERES BEVARING OG KASSATION. HVAD SKAL BEVARES OG HVAD MÅ KASSERES INDHOLDSFORTEGNELSE: Hvad skal bevares? 2 Bevaringsbestemmelser for arkivalier hos kommunale forvaltninger 2 Bevaringsbestemmelser for arkivalier

Læs mere

Arkivmæssige hensyn - generelt

Arkivmæssige hensyn - generelt Arkivmæssige hensyn Arkivloven: 8: Myndighederne skal drage omsorg for varetagelse af arkivmæssige hensyn, herunder at arkivalier opbevares på en betryggende måde. Stk. 2: Myndighederne skal drage omsorg

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner Indhold Kapitel 1 - Område Kapitel 2 - Bevaring- og kassation Kapitel 3 - Ikrafttrædelse m.v. Bilag Bilag 1

Læs mere

Forslag til. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler

Forslag til. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler Forslag til Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers

Læs mere

Arkivinstruks for Them Kommune. Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner

Arkivinstruks for Them Kommune. Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner Arkivinstruks for Them Kommune Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv 3. Forudsætninger

Læs mere

Udkast 11. januar 2017

Udkast 11. januar 2017 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne Udkast 11. januar 2017 [Med grøn skrift er markeret indholdsmæssige ændringer i forhold til de gældende bestemmelser] I medfør af 5, stk.

Læs mere

Revision af bk-bestemmelser for kommunerne Fagligt forum for 7-arkiverne

Revision af bk-bestemmelser for kommunerne Fagligt forum for 7-arkiverne Revision af bk-bestemmelser for kommunerne 2016 Fagligt forum for 7-arkiverne 14.9.2016 1 Overordnet formål Formålet med revisionen er at sikre bevaring af de rigtige arkivalier, det rigtige sted i det

Læs mere

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Statens Arkiver og Kommunernes Landsforening 2005 Version 1.0 DocuLive KMD Sag KOM*IT Navision MADS Vejman Win PPR DSI Sund Vejledende kassationsliste

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 978 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier fra de regionale

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Vejledning til bekendtgørelse nr. 343 af 6. maj 2008 om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne, bilag

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne Statens Arkiver 2004 En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler BEK nr 994 af 03/08/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Statens Arkiver, j.nr. 2010-004823 Senere ændringer til forskriften BEK nr 740

Læs mere

Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv

Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv Byrådssekretariatet Sagsbehandler: Gitte Hedemark Sagsnr. 85.08.00-A26-1-15 Dato:21.10.2015 Forslag til Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv 1 Formål Horsens Kommunes Stadsarkiv har til formål 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne BEK nr 995 af 03/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 30. august 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Statens Arkiver, j.nr. 2010-004825 Senere ændringer til forskriften BEK nr 740

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne En vejledning til Rigsarkivets bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne Rigsarkivet 2004 (revideret 2008, version 2014) Bevaring og kassation

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne En vejledning til Rigsarkivets bekendtgørelse nr. 995 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne Version 3, maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale videnskabsetiske komiteer

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale videnskabsetiske komiteer Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale videnskabsetiske En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 979 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier fra de regionale

Læs mere

Vejledning om bevaring og kassation af arkivalier hos regionerne

Vejledning om bevaring og kassation af arkivalier hos regionerne Vejledning om bevaring og kassation af arkivalier hos regionerne En vejledning til Rigsarkivets bekendtgørelse nr. 266 af 23. marts 2015 om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne Juni 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer B. Afgangsbeviser, eksamens- og prøvebeviser i folkeskolen

STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer B. Afgangsbeviser, eksamens- og prøvebeviser i folkeskolen Arkivinstruks, Institutioner Alfabetisk liste med vejledende bevarings- og kassationsbestemmelser for dokumenter vedr. sagsbehandling for institutioner i ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner

Læs mere

Arkivinstruks for Kjellerup Kommune. Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner

Arkivinstruks for Kjellerup Kommune. Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner Arkivinstruks for Kjellerup Kommune Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv 3. Forudsætninger

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Socialministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Socialministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Socialministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Arkivinstruks for Faaborg-Midtfyn Kommune

Arkivinstruks for Faaborg-Midtfyn Kommune Side 1 af 1711117 Arkivinstruks for Faaborg-Midtfyn Kommune Indhold Indledning side 3 Lovgrundlag side 3 Arkivhensyn og sikkerhed side 4 Papirarkivalier Elektroniske arkiver Elektroniske sager side 5 Indscanning

Læs mere

VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV. En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner

VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV. En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner Københavns Stadsarkiv oktober 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001

Læs mere

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Generelle Retningslinjer 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord...4 2. Hvad er Aalborg Stadsarkiv...5 3. Hvad er arkivalier?...5 4. Hvem gælder instruksen for?...6 5.

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne 6. maj 2008. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Afleveringsbestemmelse for arkivalier fra skoler omfattet af skolestrukturændringen i 2011 til Guldborgsund Stadsarkiv

Afleveringsbestemmelse for arkivalier fra skoler omfattet af skolestrukturændringen i 2011 til Guldborgsund Stadsarkiv Afleveringsbestemmelse for arkivalier fra skoler omfattet af skolestrukturændringen i 2011 til Guldborgsund Stadsarkiv Indhold 1. Hvordan forløber en aflevering til Stadsarkivet et kort resumé?... 2 A.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Personalestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Personalestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Personalestyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV 1. Organisation Stk. 1. Rudersdal Stadsarkiv er en del af Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, og henhører under Rudersdal Kommunes Kulturområde samt det statsanerkendte

Læs mere

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER En vejledning til bestemmelserne om bevaring og kassation af papirarkivalier i Københavns Kommune Bevaringsplanen gælder for papirarkivalier skabt i perioden

Læs mere

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997.

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Vedtægter Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Gladsaxe Byarkiv er i henhold til Arkivloven, Lov nr. 1050 af 17. december 2002 7, samt

Læs mere

Arkivinstruks, Senior Service, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommune. STIKORD BEVARES KASSERES 55-anmodninger i listeform (Bistandsloven)

Arkivinstruks, Senior Service, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommune. STIKORD BEVARES KASSERES 55-anmodninger i listeform (Bistandsloven) Arkivinstruks, Senior Service Alfabetisk liste med vejledende bevarings- og kassationsbestemmelser for dokumenter vedr. Senior Services sagsbehandling i ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommune Hermed

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos Kriminalforsorgens institutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos Kriminalforsorgens institutioner Bekendtgørelse nr. 990 af 20. november 2001. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos Kriminalforsorgens institutioner I medfør af 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om

Læs mere

Spørg om bevaring, kassation og aflevering

Spørg om bevaring, kassation og aflevering Spørg om bevaring, kassation og aflevering Ved arkivar Christian Larsen og arkivar Birgitte Vedel-Troelsen 14-03-2017 Netværksmøde for kommuner og regioner der afleverer til Rigsarkivet 1 Summeopgave Tal

Læs mere

Arkivinstruks, Børn og Kultur, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner

Arkivinstruks, Børn og Kultur, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner Arkivinstruks, ørne- og kulturforvaltning Alfabetisk liste med vejledende bevarings- og kassationsbestemmelser for dokumenter vedr. ørne- og kulturforvaltningens sagsbehandling i ørkop, Egtved, Give, Jelling

Læs mere

Retnings. for arkivering

Retnings. for arkivering Retnings linjer for arkivering Indhold Retningslinjer for arkivering i Københavns Kommune 5 1. Hvorfor arkiverer vi og hvem gør det? 6 1.1 Hvorfor arkiverer vi? 6 1.2 Hvad arkiverer vi? 6 1.3 Hvem arkiverer?

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Økonomi- og Erhvervsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Økonomi- og Erhvervsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Økonomi- og Erhvervsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos regionernes sygehuse og hospitaler

Bevaring og kassation af arkivalier hos regionernes sygehuse og hospitaler Bevaring og kassation af arkivalier hos regionernes sygehuse og hospitaler En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 994 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier fra sygehuse

Læs mere

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 1. Arkivbestemmelsernes gyldighedsområde 1.1. Bestemmelserne gælder for Københavns Kommunes valgte råd, udvalg

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt Side 1 Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne 2003 Indledning Statens Arkivers generelle kassationsbekendtgørelse Dette er en vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelser

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27.

Læs mere

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner.

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner. Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Møde: netværksmøde for kommuner og regioner, der afleverer arkivalier til Statens Arkiver Dato og tidspunkt: 23. april 2013 kl. 10-14 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigshospitalet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigshospitalet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigshospitalet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner. STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer

Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner. STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning Alfabetisk liste med vejledende bevarings- og kassationsbestemmelser for dokumenter vedr. Teknisk Forvaltnings sagsbehandling i ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 995 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne Version 2, februar 2012

Læs mere

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge 30. maj 2008 Jeg har nu afsluttet min behandling af sagen. Det er min opfattelse at det er kritisabelt at nævnet har kasseret

Læs mere

Arkivinstruks, Familie- og jobservice, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner STIKORD BEVARES KASSERES

Arkivinstruks, Familie- og jobservice, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner STIKORD BEVARES KASSERES Arkivinstruks, Familie- og jobservice Alfabetisk liste med vejledende bevarings- og kassationsbestemmelser for dokumenter vedr. Familie- og jobservices sagsbehandling i Vejle Kommune Hermed følger instruks

Læs mere

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Praksis Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Denne artikel indeholder en præsentation af Statens Arkiver, Danmarks nuværende praksis for indsamling af elektroniske

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Danmarks Nationalbank

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Danmarks Nationalbank Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Danmarks Nationalbank I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Grønlands Nationalarkiv

Grønlands Nationalarkiv Grønlands Nationalarkiv Retningslinjer for bevaring af papirarkivalier ved Videregående uddannelsesinstitutioner Kortere videregående uddannelser Ungdomsuddannelser 2 Retningslinjer for bevaring af papirarkivalier

Læs mere

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007.

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Arkivinstruks for Thisted Kommune Arkivinstruks Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Status Gl. Thisted Kommune Den gamle Thisted Kommune har i 1989-92 gennemført et kassationsprojekt,

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i ulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Arkivinstruks for Thisted Kommune. revideret juni 2016

Arkivinstruks for Thisted Kommune. revideret juni 2016 Arkivinstruks for Thisted Kommune revideret juni 2016 Arkivinstruks for Thisted Kommune Generelle retningslinjer for arkivering og journalisering. Revideret juni 2016. Forord Arkivinstruksen er udarbejdet

Læs mere

Revision af bevarings- og kassationsbestemmelser for kommunerne , herunder børnesager

Revision af bevarings- og kassationsbestemmelser for kommunerne , herunder børnesager Revision af bevarings- og kassationsbestemmelser for kommunerne 2016-2017, herunder børnesager Netværk for kommuner og regioner, der afleverer til Rigsarkivet 14.3.2017 1 Formål med revisionen At revidere

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed I medfør af 9, 10, stk. 1-3, 12, stk. 2, 13, stk. 2-3, 14, 20, 21, stk. 2, 41, stk.

Læs mere

Politik for håndtering af arkivmateriale i Region Nordjylland

Politik for håndtering af arkivmateriale i Region Nordjylland Politik for håndtering af arkivmateriale i Region Nordjylland Papirarkiver og IT-systemer 1 Kilde: www.sa.dk Økonomid Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst www.rn.dk Tlf. 97 64 80 00 kbt@rn.dk Juni 2016

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier som er skabt eller tilvejebragt af I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Version 3, juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet Bekendtgørelse nr. 690 af 11. juni 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet I medfør af 5, i s bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos regionerne og regionernes institutioner

Bevaring og kassation af arkivalier hos regionerne og regionernes institutioner Bevaring og kassation af arkivalier hos regionerne og regionernes institutioner En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 980 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Statsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Statsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Statsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Danmarks Fødevareforskning, Lindholm

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Danmarks Fødevareforskning, Lindholm Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Danmarks Fødevareforskning, Lindholm I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt?

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Ved specialkonsulent Mette Hall-Andersen Overordnede ændringer i cirkulæret Et samlet regelsæt for alle typer af itsystemer

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse. Arkivar Jette H. Kjellberg

Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse. Arkivar Jette H. Kjellberg Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse Arkivar Jette H. Kjellberg Hvordan stiller vi krav til arkivdannelsen? It-systemer skal anmeldes og godkendes af

Læs mere

Bevarings- og kassationsbestemmelser for Dansk Data Arkivs papirarkiv

Bevarings- og kassationsbestemmelser for Dansk Data Arkivs papirarkiv Bevarings- og kassationsbestemmelser for Dansk Data Arkivs papirarkiv I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2011 Opdateret december 2014 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv.... 1 En vejledning

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Post Danmark

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Post Danmark Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Post Danmark I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige arkivalier

Læs mere

Erindring om besvarelse af Rigsarkivets tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015

Erindring om besvarelse af Rigsarkivets tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015 Ringsted Kommune Att. kommunaldirektør Jacob Nordby Cc. Leon K. Johansen Dato: 14. april 2016 Journalnummer: 16/00460 Lokaltelefon: 41 71 72 84 Vores reference: CLA-BVT-MHA/ KVK Deres reference: Erindring

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe arkivering

Rapport fra arbejdsgruppe arkivering Rapport fra arbejdsgruppe arkivering. Valg af arkivstrategi Forslag til koordineret nedlæggelse af de gamle kommuners arkiver og udformningen af en ny arkivenhed. v/ Tove Bonnerup, Sønderhald Kommune,

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 Bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26.

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv...1 En vejledning til kommuner og regionerindholdsfortegnelse...1

Læs mere

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Kirkeministeriet

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Kirkeministeriet Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Kirkeministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Håndter adgang til arkivalier

Håndter adgang til arkivalier Håndter adgang til arkivalier Samarbejdsproces mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 25. maj 2012 Version 1.5 1 Håndter adgang til arkivalier Definition

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos DSB og Banestyrelsen

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos DSB og Banestyrelsen Bekendtgørelse nr.102 af 31. januar 2002 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos DSB og Banestyrelsen I medfør af 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige arkivalier

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

Vejledning om udlevering af oplysninger om arkivalier til efterfølgermyndigheden

Vejledning om udlevering af oplysninger om arkivalier til efterfølgermyndigheden Vejledning om udlevering af oplysninger om arkivalier til efterfølgermyndigheden (Vejledningen vedrører mellemarkiverne og omfatter såvel forhold omkring aflevering af arkivalier til mellemarkiverne og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Billund Kommune

Styrelsesvedtægt for Billund Kommune Styrelsesvedtægt for Billund Kommune Byrådet Økonomiudvalget Teknik og Miljø Børn Unge og Kultur Voksne Den 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse KAPITEL I Byrådet... 3 KAPITEL II Borgmesteren... 3 KAPITEL

Læs mere

RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KURSER KONFERENCE ARKIVNETVÆRK

RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KURSER KONFERENCE ARKIVNETVÆRK Grafisk design: Mette Secher Indsamling og Bevaring Rigsdagsgården 9 1218 København K www.sa.dk/kurser RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KONFERENCE ARKIVNETVÆRK OM RIGSARKIVETS, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE

STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE Som vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 7. og 28. september 1981 og stadfæstet af Indenrigsministeriet den 11. december 1981 med senere

Læs mere