Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen"

Transkript

1 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bevarings- og kassationsbestemmelser 2015

2 Indholdsfortegnelse Bevarings- og Kassationsbestemmelser for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bevaringsværdigt papirmateriale skabt i forvaltningen før Bevaringsværdigt papirmateriale skabt i forvaltningen i perioden 1970 til Personsager på papir Administrative papirsager Personalesager på papir Bevaringsværdigt papirmateriale skabt i forvaltningen efter Personsager på papir Administrative papirsager Bevaringsværdigt digitalt materiale skabt i forvaltningen efter Kassable systemer Bevarings- og Kassationsbestemmelser for de kommunale institutioner under Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bevaringsværdigt papirmateriale skabt i institutionen i perioden 1970 til Bevaringsværdigt digitalt materiale skabt i institutionen i perioden 1970 til Bevaringsværdigt papirmateriale skabt i institutionen efter Bevaringsværdigt digitalt materiale skabt i institutionen efter Kontaktoplysninger

3 Bevarings- og kassationsbestemmelser for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bevarings- og kassationsbestemmelserne gælder for alt materiale skabt i forvaltningen samt de ressortområder, med tilhørende materiale, denne har overtaget. Formålet med bevaring af arkivalier er, at oplysningerne skal kunne stilles til rådighed for offentlighed og myndigheder samt anvendes til forskningsformål i henhold til de tilgængelighedsfrister, beskrevet i arkivloven samt Aalborg Kommunes Arkivinstruks. Aalborg Stadsarkiv sørger for, at Aalborg Kommunes arkivalier efter aflevering bliver registreret på en sådan måde, at oplysninger om materialet kan stilles til rådighed via publikationer, registraturer og søgebaser på internettet. 3

4 1. Bevaringsværdigt papirmateriale skabt i forvaltningen før 1970 Aalborg Stadsarkiv modtager arkivalier fra de købstads- og landkommuner, der ved kommunesammenlægninger er kommet til at indgå i Aalborg, Nibe, Hals og Sejlflod kommuner. Materialet skabt før 1970 afleveres, efter aftale, til Aalborg Stadsarkiv med afleveringsfortegnelse og uden forudgående kassationsbehandling. Materiale skabt før 1841 i landkommunerne og 1868 i købstadskommunerne er undtaget aflevering til Aalborg Stadsarkiv, der dog gerne modtager dette og videresender til Rigsarkivet. 4

5 2. Bevaringsværdigt papirmateriale skabt i forvaltningen i perioden 1970 til 2007 Nedenstående bestemmelser i punkt 2 vedrører kun sager skabt på papir og således ikke sager, der er skabt i kommunens generelle elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem. Bevarings og kassationsbestemmelserne er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr af 28. september Materiale skabt i perioden 1970 til fra Aalborg, Hals, Nibe og Sejlflod kommuner afleveres, når det er ude af administrativ og retlig brug. Materialet skal, efter aftale med Aalborg Stadsarkiv, være kassationsbehandlet ved afleveringen. Materiale, der ikke er ude af administrativ og retlig brug, kan afleveres til Aalborg Stadsarkivs fællesarkivfunktion. Dette materiale skal ligeledes være kassationsbehandlet efter aftale med Aalborg Stadsarkiv og være delt i bevaringsværdigt og kassabelt materiale med tydelig angivelse af kassationsfrist. Det bevaringsværdige materiale skal være pakket efter forskrifterne i Arkivinstruksen Personsager på papir A. Alle sociale personsager på papir vedrørende børn og unges anbringelse uden for hjemmet bevares. Alle sager vedrørende anbringelse af børn og unge uden for hjemmet bevares uanset om anbringelsen er sket med eller uden samtykke fra forældrene og/eller barnet og uagtet barnets/ den unges CPR-nummer. B. Alle sager på papir om integration af flygtninge og indvandrere bevares. Bevaringskravet gælder sager for alle, der er omfattet af integrationsloven dvs. både flygtninge, indvandrere og familiesammenførte personer. For de personer, der efter den treårige integrationsperiode bliver modtagere af kontanthjælp eller anden social ydelse, gælder, at der kun skal bevares sager, der falder ind under nedenstående punkt C og D. I de tilfælde, hvor der ikke er oprettet en ny personsag, hvis en flygtning/indvandrer er forblevet i det sociale system og personens mappe, derfor både indeholder akter fra den treårige integrationsperiode samt eksempelvis kontanthjælpsperioden skal hele mappen bevares. C. Personsager på papir, som er af særlig eller principiel karakter bevares. Særlige eller principielle sager bevares. Det er sager der: - er anket og afgjort af højere instans - er truffet principielle afgørelser og udarbejdet retningslinjer, der danner grundlag for efterfølgende sager 5

6 - skønsmæssigt vurderes som interessante (specielt indenfor kontanthjælpssager, førtidspensionssager, handicapsager, sager med unge mødre samt lignende sager, hvor familie har behov for særlig støtte) - har været omkring distriktskontorchefen/områdechefen udover pga. almindelig kompetenceregler. Endvidere bevares særligt komplekse og langvarige sager, sager med sociale rapporter fra politiet og andre myndigheder, magtanvendelsessager og sager med et usædvanligt stort antal journalark bevares. Det bevaringsværdige i disse socialsager er først og fremmest journalarkene, hvorfor en udtynding af indtægts- og udgiftsbilag samt triviel korrespondance, kan foretages i de sager, der bevares. D. Andre personsager på papir, der vedrører personer, født den første i en måned bevares. Alle sager henlagt efter CPR-nummer 01 bevares. Det gælder alle typer af sociale personsager, eksempelvis kontanthjælpssager, revalideringssager, pensionssager, sygesikringssager, børnebidragssager, tandplejesager, sundhedsplejens sager, hjemmesygeplejens sager, herunder samarbejdsbog, boligsikringssager, dagpengesager m.v Administrative papirsager A. Forhandlings- og beslutningsprotokoller for kommunalbestyrelsen samt udvalg, nævn og råd nedsat af kommunalbestyrelsen, bevares. Bestemmelsen gælder bl.a. for økonomiudvalg, Familie og socialudvalg, Beskæftigelsesudvalg, børn- og ungeudvalget, voksenundervisningsnævn, integrationsråd, klageråd, m.v. B. Mødereferater fra interne udvalg (ledermøder, samarbejdsudvalg, medarbejderudvalg, sikkerhedsudvalg, væsentlige arbejdsgrupper m.v.) bevares. Bestemmelsen er rettet mod udvalg, der træffer beslutninger omkring aftalegrundlag, ændrede procedurer og fortolkninger, organisationsændringer, udviklingsinitiativer, o.l. Referater fra personalemøder, hvor der kun koordineres daglige gøremål kan kasseres. C. Søgemidler til dokumenter eller sager, der bevares, herunder journaler (journalkort) og tilsvarende sags- og dokumentregistre samt elektroniske journaler bevares. Alle former for sags- og dokumentregistre skal bevares - uanset om de er i papirform eller elektroniske. De kan indeholde dokumentoversigt, afsender, tidspunkt for sagsoprettelsen, journalnummer, emne, indhold, søgestrenge m.m. Søgemidler til sagsrækker, der kasseres i deres helhed, skal ikke bevares. Kopibøger samt postlister kan ligeledes kasseres. 6

7 D. KL- papirjournalsager bevares eller kasseres i henhold til de regler, der er indbygget i journalplanen. E. Et eksemplar af kommunens egne publikationer, rapporter, interne cirkulærer, retningslinjer m.v. bevares. Aalborg Kommune udgiver egne publikationer (herunder elektroniske udgivelser), der er beregnet for offentligheden. Der skal bevares et eksemplar af hver publikation. Trykte publikationer afleveres til Aalborg Stadsarkiv i to eksemplarer og elektroniske publikationer bevares så vidt muligt i ESDH-systemet Personalesager på papir A. Personalemapper på papir vedrørende ansatte, der er født den første i en måned og ansatte i lederstillinger samt elektroniske personalemapper bevares. Ansatte er alle, der modtager løn fra Aalborg Kommune. Lederstillinger er stillinger hvori direktør, chef eller leder indgår i stillingsbetegnelsen. Desuden bevares personalemapper fra stedfortræder for ledere samt fra ekspeditionssekretærer og op. Udvælgelsen af særlige personalemapper må altid bero på et skøn. Følgende kan betragtes som vejledende: jubilarer fra 25 år og opefter, sager, hvori væsentlig offentlig omtale indgår, sager om personer, der på den ene eller anden måde har skrevet historie. Alle andre personalemapper kan kasseres 5 år efter ansættelsesophør. Kassationsfristen forlænges, hvis der er administrativ begrundelse her for. Vedr. tjenestemænd skal alt omkring ansættelse og afsked bevares, så længe vedkommende eller dennes enke er berettiget til pension. 7

8 3. Bevaringsværdigt papirmateriale skabt i forvaltningen efter den 1. januar 2007 Nedenstående bestemmelser i punkt 4 vedrører kun sager skabt på papir og således ikke sager, der er skabt i kommunens generelle elektroniske dokumenthåndterings systemer. Bevarings og kassationsbestemmelserne er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr. 995 af 3. august Materiale skabt i perioden efter 2007 afleveres, når det er ude af administrativ og retlig brug. Materiale, der ikke er ude af administrativ og retlig brug, kan afleveres til Aalborg Stadsarkivs fællesarkivfunktion. Dette materiale skal ligeledes være kassationsbehandlet efter aftale med Aalborg Stadsarkiv og være delt i bevaringsværdigt og kassabelt materiale med tydelig angivelse af kassationsfrist. 3.1 Personsager på papir A. Alle sociale personsager på papir vedrørende børn og unges anbringelse uden for hjemmet bevares. Alle sager vedrørende anbringelse af børn og unge uden for hjemmet bevares uanset om anbringelsen er sket med eller uden samtykke fra forældrene og/eller barnet og uagtet barnets/ den unges CPR-nummer. B. Alle sager på papir om integration af flygtninge og indvandrere bevares. Bevaringskravet gælder sager for alle, der er omfattet af integrationsloven dvs. både flygtninge, indvandrere og familiesammenførte personer, men kun så længe den pågældende person er i gang med den treårige integrationsperiode. For de personer, der efter den treårige integrationsperiode bliver modtagere af kontanthjælp eller anden social ydelse, gælder, at der kun skal bevares sager, der falder ind under nedenstående punkt C. I de tilfælde, hvor der ikke er oprettet en ny personsag, hvis en flygtning/indvandrer er forblevet i det sociale system og personens mappe derfor både indeholder akter fra den treårige integrationsperiode samt eksempelvis kontanthjælpsperioden skal hele mappen bevares. C. Personsager på papir, som er af særlig eller principiel karakter bevares. Særlige eller principielle sager bevares. Det er sager der: er anket og afgjort af højere instans er truffet principielle afgørelser og udarbejdet retningslinjer, der danner grundlag for efterfølgende sager skønsmæssigt vurderes som interessante (specielt indenfor kontanthjælpssager, førtidspensionssager, handicapsager, sager med unge mødre samt lignende sager, hvor familien har behov for særlig støtte) har været omkring distriktskontorchefen/områdechefen udover 8

9 pga. almindelige kompetenceregler Det kan være sager, hvori der er truffet principielle afgørelser og udarbejdet retningslinjer, som danner grundlag for efterfølgende sager. Endvidere særligt komplekse og langvarige sager, sager med sociale rapporter fra politiet og andre myndigheder, magtanvendelsessager og/eller sager med et usædvanligt stort antal notatark. Det bevaringsværdige i disse socialsager er først og fremmest journalarkene, hvorfor en udtynding af indtægts- og udgiftsbilag samt triviel korrespondance, kan foretages i de sager, der bevares. 3.2 Administrative papirsager A. Forhandlings- og beslutningsprotokoller for kommunalbestyrelsen samt udvalg, nævn og råd nedsat af kommunalbestyrelsen, bevares. Bestemmelsen gælder for den samlede kommunalbestyrelse, økonomiudvalg, socialudvalg, teknisk udvalg, kulturelt udvalg, folkeoplysningsudvalg, børne- og ungeudvalg, grundlisteudvalg, huslejenævn, beboerklagenævn, integrationsråd, klageråd, ældreråd, beredskabskommission og hegnssyn etc. OBS! Bestemmelsen gælder både indbundne protokoller og løsblade, der er samlet i ringbind. Protokoller kan føres digitalt, idet mødedeltagerne underskriver en side, som derefter indskannes og lagres i kommunens ESDH-system. Statens Arkiver har spurgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet, om kommunerne kan erstatte protokol på papir med protokol i digital form. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udtalt, at det er: ministeriets opfattelse, at den kommunale styrelseslov ikke er til hinder for, at beslutningsprotokollen lagres på betryggende måde på elektronisk medium. Det er imidlertid en forudsætning herfor, at den elektroniske lagring sker på en sådan måde, at protokollens beviskraft ikke kan drages i tvivl, herunder at foretagne ændringer kan konstateres, og at protokollen som krævet i den kommunale styrelseslov har været underskrevet af kommunalbestyrelsens medlemmer, eventuelt således at medlemmernes underskrifter scannes ind. 9

10 B. Mødereferater fra væsentlige interne udvalg (direktion, lederforum, samarbejdsudvalg, medarbejderudvalg, sikkerhedsudvalg, projekt- og arbejdsgrupper m.v.) bevares. Mødereferater fra interne udvalg kan ofte indeholde beslutninger, der er væsentlige til forståelse af kommunens virksomhed. Det kan være referater fra medarbejderudvalget, som indgår som en del af aftalegrundlaget mellem kommunen som arbejdsgiver og de ansatte som arbejdstagere. På tilsvarende måde kan referater fra ledergruppemøder (direktions-, chef-, ledermøder osv.) rumme beslutninger om ændrede procedurer og fortolkninger, ligesom sikkerhedsudvalgets referater kan indeholde beslutninger, der viser noget om sikkerhedsforholdene på arbejdspladsen. Derfor skal mødereferater bevares sammen med de vigtigste bilag. Nogle arbejds- og projektgrupper har et meget begrænset og rutinepræget virkefelt, og fra disse kan det være tilstrækkeligt at bevare de endelige rapporter. Andre grupper beskæftiger sig imidlertid med væsentlige spørgsmål vedr. den kommunens udvikling og organiseringen af kommunens administration. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at man også bevarer dokumentation af de vigtigste led i projektgruppens arbejdsproces. Det vil typisk dreje sig om mødereferater samt vigtige notater og breve, men kan også omfatte visse budgetter og regnskaber. Det kan være vanskeligt at afgøre, hvor grænsen mellem væsentlige og mindre væsentlige udvalg går. Som udgangspunkt skal der bevares referater fra udvalg, som har en selvstændig beslutningskompetence, er høringspart, eller som har taget nye initiativer. Derimod kan referater af personalemøder og møder i forskellige mindre udvalg, som f.eks. udsmykningsudvalg eller julefrokostudvalg, kasseres. C. Søgemidler til dokumenter eller sager, der bevares, herunder journaler (journalkort) samt tilsvarende sags- og dokumentregistre bevares. Bestemmelsen gælder alle journaler, registre, styrekort m.v., der kan bruges som indgange til bevarede sager. Derimod kan søgemidler til sagsrækker, som kasseres i deres helhed, kasseres. Det samme gælder for postlister og kopibøger. D. Et eksemplar af kommunens egne publikationer, rapporter, interne cirkulærer, retningslinjer m.v. bevares. Det kan være materiale, som henvender sig til offentligheden: kommunale håndbøger, budgetaviser, serviceinformationspjecer (f.eks. pjecer til forældrene om kommunens daginstitutioner), offentliggjorte brugerundersøgelser og redegørelser, lokalplaner, trafik- og miljøhandlingsplaner, beredskabsplaner, budgetter og regnskaber eller jubilæumsskrifter for en kommunal institution. Det kan også være materiale, som primært henvender sig til kommunens egne ansatte som f.eks. personale- og medarbejderblade, personalepolitikker, interne retningslinjer m.v. Elektroniske publikationer bevares så vidt muligt i kommunens generelle ESDHsystem. 10

11 Det skal understreges, at bestemmelsen kun gælder for Aalborg Kommunes egne publikationer, rapporter m.v. Modtages sådant materiale fra andre kommuner og/eller andre myndigheder, har kommunen ingen bevaringspligt, da pligten er hos disse kommuner/myndigheder Generelle opslagsværker, ældre tidsskriftrækker m.v. kan kasseres efter aftale med Aalborg Stadsarkiv, når de ikke længere er i administrativ brug. E. Legatfundatser, årsregnskaber samt legatbestyrelsens mødereferater bevares. I de tilfælde, hvor Aalborg Kommune administrerer legater og fonde, bevares fundatser og bestyrelsesprotokoller, der viser, hvordan fondets eller legatets formålsparagraf er ført ud i livet. Derimod kan de enkelte ansøgninger samt regnskabsbilag kasseres. OBS! Bemærk, at der ikke længere skal bevares personalesager på kommunens ansatte, idet der bevares oplysninger om kommunens ansatte i Danmarks Statistiks digitale løn-statistikregister. Alle personalesager skabt efter 1. januar 2007 kan derfor kasseres, når der ikke længere er retlig eller administrativ brug for dem. 11

12 4. Bevaringsværdigt digitalt materiale skabt i forvaltningen efter den 1. januar 2007 Bevarings og kassationsbestemmelserne er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr. 995 af 3. august A. En arkiveringsversion af data fra fagsystemer med personsager bevares, såfremt sagerne skal bevares efter bestemmelser, der udstedes af Statens Arkiver. B. En arkiveringsversion af data fra fagsystemer vedrørende daginstitutioner, dagpleje, pasningsordninger m.v., der indeholder identifikations-oplysninger, visitationsoplysninger, beregningsoplysninger vedrørende tildeling af friplads, søskenderabat o.l. og normeringsoplysninger for den enkelte institution bevares. C. En arkiveringsversion af data fra fagsystemer vedrørende sundhedspleje, der indeholder identifikationsoplysninger, visitationsoplysninger samt oplysninger om barnets opvækstforhold og ud vikling bevares. D. En arkiveringsversion af data fra fagsystemer vedrørende døgninstitutioner, misbrugsbehandling, sikrede institutioner m.v., som indeholder identifikationsoplysninger, visitationsoplysninger, tildelt hjælp o.l. bevares. E. En arkiveringsversion af data fra systemer hos botilbud (forsorgshjem, herberger m.v.) skal bevares, hvis institutionen drives af kommunen. F. En arkiveringsversion af data fra IT-systemer, der fungerer som søgemiddel til dokumenter eller sager, som bevares, herunder sags- og dokumentregistre, elektroniske journaler samt sagshenvisnings- og advissystemer bevares Kassable systemer. Alle fagsystemer på arbejdsmarkedsområdet kan kasseres, idet alle væsentlige data overføres til Arbejdsmarkedsportalen, Arbejdsdirektoratet og til Danmarks Statistik. Data arkiveres på statsligt niveau Systemer vedr. sociale pensioner (folke- og førtidspensioner), vedr. boligstøtte og vedr. børnetilskud, børnebidrag og børnefamilieydelser kan kasseres. Data overføres til Danmarks Statistik og arkiveres på statsligt niveau. 12

13 De kommunale institutioner under Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bestemmelserne omfatter alle typer af kommunale institutioner uanset sektorområde. I henhold til Aalborg Stadsarkivs vedtægter omfatter bestemmelserne ligeledes, selvejende institutioner, hvis virke i overvejende grad dækkes af Aalborg Kommune, samt A/S og private firmaer, der udføre opgaver for kommunen, De bevaringsværdige arkivalier, der bliver skabt i forbindelse med den kommunale opgaveløsning, skal afleveres til Aalborg Stadsarkiv. 13

14 5. Bevaringsværdigt papirmateriale skabt i institutionen i perioden 1970 til 2007 Nedenstående bestemmelser i punkt 6 vedrører kun sager skabt på papir og således ikke sager, der er skabt i kommunens generelle elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer. Bevarings og kassationsbestemmelserne er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr af 28. september Materiale skabt i perioden 1970 til fra Aalborg, Hals, Nibe og Sejlflod kommuner afleveres, når det er ude af administrativ og retlig brug. Materialet skal, efter aftale med Aalborg Stadsarkiv, være kassationsbehandlet ved afleveringen. Materiale, der ikke er ude af administrativ og retlig brug, kan afleveres til Aalborg Stadsarkivs fællesarkivfunktion. Dette materiale skal ligeledes være kassationsbehandlet efter aftale med Aalborg Stadsarkiv og være delt i bevaringsværdigt og kassabelt materiale med tydelig angivelse af kassationsfrist. Det bevaringsværdige materiale skal være pakket efter forskrifterne i Arkivinstruksen. OBS! Ens materiale, bestemt til bevaring, der både findes hos de kommunale forvaltninger og på de enkelte institutioner, bevares kun et sted. Som hovedregel bevares materialet hos forvaltningen, mens det kasseres hos institutionen. A. Bestyrelsesprotokoller og mødereferater bevares. Beslutningsprotokoller og mødereferater fra bestyrelse og evt. råd, eksempelvis ældreråd og biblioteksråd etc. skal bevares. Det gælder og så for lignende råd, der ikke er lovpligtige. Referater fra samarbejdsudvalg, sikkerhedsudvalg, arbejdsmiljøudvalg, personalemøder, som for tæller noget om institutionens virke samt diverse adhoc-udvalg skal ligeledes bevares. Det er ikke tilstrækkeligt at eksempelvis mødereferaterne er tilgængelige på internettet, intranettet eller som tekstbehandlingsdokumenter, da dokumenterne ikke bliver bevaret her og ydermere er afhængige af det program, hvori de er skabt. I samråd med Aalborg Stadsarkiv afklares om sådanne dokumenter printes eller overføres til Aalborg Kommunes ESDH-system. Deltager institutionen i en arbejdsgruppe nedsat af forvaltningen, er det forvaltningens ansvar at bevare referaterne fra denne gruppe. Er gruppen derimod nedsat af institutionen med deltagelse fra forvaltningen el ler andre institutioner, er det institutionens ansvar at bevare referaterne. 14

15 B. Materiale, som i særlig grad belyser institutionens virksomhed bevares. Materiale, der i særlig grad belyser institutionens virksomhed skal bevares. Som eksempel kan nævnes specielle aktiviteter og arrangementer, udviklingsarbejder og forsøgsvirksomhed. C. Institutionens årsberetninger, meddelelsesblade o.l. bevares. Institutionens egne udgivelser beretninger og virksomhedsplaner skal bevares. Det gælder også meddelelsesblade, jubilæumsværker o.l. D. Fortegnelser over borgere, elever, børn, beboere, brugere m.v. bevares Bestemmelsen retter sig mod fortegnelser på papir i form af kartoteker etc. såvel som elektroniske registre eller It-systemer. E. Sager om den enkelte borger. elev, barn, beboere, bruger m.v. der er født den første i en måned bevares. F. Personalesager/mapper vedrørende ansatte, der er født den første i en måned og ansatte i lederstillinger bevares. Ansatte er alle, der modtager løn fra Aalborg Kommune. Lederstillinger er stillinger hvori direktør, chef eller leder indgår i stillingsbetegnelsen. Desuden bevares personalemapper fra stedfortræder for ledere samt fra ekspeditionssekretærer og op. Udvælgelsen af særlige personalemapper må altid bero på et skøn. Følgende kan betragtes som vejledende: - jubilarer fra 25 år og opefter, - sager, hvori væsentlig offentlig omtale indgår, - sager om personer, der på den ene eller anden måde har skrevet historie. Alle andre personalesager/mapper kan kasseres 5 år efter ansættelsesophør. Kassationsfristen forlænges, hvis der er administrativ begrundelse herfor. Vedr. tjenestemænd skal alt omkring ansættelse og afsked bevares, så længe vedkommende eller dennes enke er berettiget til pension. 15

16 6. Bevaringsværdigt digitalt materiale skabt i institutionen i perioden 1970 til 2007 Bevarings og kassationsbestemmelserne er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr af 28. september OBS! Billeder, som er skabt digitalt, og beskriver institutionens virke og dagligdag, skal bevares. Procedure for digital aflevering af disse er under udvikling. A. Arkivalier bestemt til bevaring i ressort forvaltningen og som ikke bevares her, skal bevares af institutionen. Bestemmelsen retter sig imod institutioner, der varetager opgaver for Familieog Beskæftigelsesforvaltningen. Hvis en institution har sit eget elektroniske system med data om borger, elever, børn, beboere, brugere m.v., der skal bevares i henhold punkt A-H på foregående sider og hvor forvaltningen ikke har disse data, påhviler bevaringspligten institutionen. Mange steder anvender en institution et system, der også bruges af forvaltningen, og i disse tilfælde skal der ikke bevares en arkiveringsversion af data hos institutionen. Hvis institutionen anvender sit eget system parallelt med det system, der bruges af forvaltningen, må det i samråd med Aalborg Stadsarkiv vurderes, hvilket system der skal bevares, således at bevaringsbestemmelsen bliver opfyldt så godt som muligt. 16

17 7. Bevaringsværdigt papirmateriale skabt i institutionen efter den 1. januar 2007 Nedenstående bestemmelser i punkt 8 vedrører kun sager skabt på papir og således ikke sager, der er skabt i kommunens generelle elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer. Bevarings og kassationsbestemmelserne er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr. 995 af 3. august Materiale, der ikke er ude af administrativ og retlig brug, kan afleveres til Aalborg Stadsarkivs fællesarkivfunktion. Dette materiale skal ligeledes være kassationsbehandlet efter aftale med Aalborg Stadsarkiv og være delt i bevaringsværdigt og kassabelt materiale med tydelig angivelse af kassationsfrist. Bestemmelsen omfatter de arkivalier, som er anført under pkt. A E. Den gælder både i tilfælde, hvor materialet er bevaret hos forvaltningen i papirform, og hvor det er bevaret i elektronisk form. OBS! Ens materiale, bestemt til bevaring, der både findes hos de kommunale forvaltninger og på de enkelte institutioner, bevares kun et sted. Som hovedregel bevares materialet hos forvaltningen, mens det kasseres hos institutionen. A. Vedtægter, forhandlingsprotokoller og mødereferater bevares. Der skal bevares materiale til belysning af institutionens arbejdsgrundlag. Det drejer sig om forretningsordener, reglementer, statutter og interne forskrifter. Endvidere skal bevares mødereferater og forhandlingsprotokoller fra interne udvalg som personalemøder, samarbejdsudvalg og brugerråd m.v. Det er ikke tilstrækkeligt at eksempelvis mødereferaterne er tilgængelige på internettet eller intranettet, da dokumenterne ikke bliver bevaret her. I samråd med Aalborg Stadsarkiv afklares om sådanne dokumenter afleveres som papirarkivalier eller overføres til ESDH-systemet. Hvis en medarbejder fra en institution deltager i en arbejdsgruppe, som forvaltningen har nedsat, er det forvaltningen, der har ansvaret for bevaringen. Hvis arbejdsgruppen derimod er nedsat af institutionen, men har deltagelse fra forvaltningen, er det institutionen, som skal bevare referaterne. B. Institutionens årsberetninger, meddelelsesblade o.l. bevares. Bevaringen omfatter institutionens egne udgivelser, uanset om det drejer sig om egentlige publikationer eller blot fotokopierede tekster. Som eksempel kan nævnes virksomhedsplaner og årsberetninger, der bl.a. kan indeholde personaleoversigter og redegørelser for institutionens målsætning, samt jubilæumsværker, nyhedsbreve og brugerrådsblade. 17

18 C. Materiale, som i særlig grad belyser institutionens virksomhed, herunder materiale vedrørende forsøg og udviklingsarbejde bevares. Det drejer sig bl.a. om materiale, der belyser særlige aktiviteter og arrangementer samt udviklingsarbejde og forsøgsvirksomhed. Ved håndtering af dette punkt må man dog også have blik for materiale, der på en ringe plads giver et fortættet billede af institutionens hverdag, og som ikke bliver bevaret andetsteds. Som eksempel kan nævnes personalets meddelelsesbøger i visse institutioner, idet sådanne bøger i nogle tilfælde kan give mange nyttige informationer om, hvordan personalet har tacklet vanskelige situationer, og hvordan samarbejdet mellem institutionen og forældrene har formet sig. Scrapbøger og visdoms-/personalehåndbøger kan også have stor bevaringsværdi. Som visdoms-/personalehåndbøger kan man bl.a. henregne bøger eller ringbind med nyttig information til nye kolleger på institutionen. Andet materiale kan være manuskripter, der er blevet til i forbindelse med institutionens jubilæer, eller dagbøger på døgninstitutioner (her kan informationsværdien dog være meget forskellig fra institution til institution). Det er også vigtigt fortsat at få bevaret billeder, der belyser institutionens daglige virke, da de er en vægtig visuel kilde til beskrivelse af institutionens virke. Generelle opslagsværker, ældre tidsskriftrækker m.v. kan kasseres efter aftale med Aalborg Stadsarkiv, når de ikke længere er i administrativt brug. 18

19 8. Bevaringsværdigt digitalt materiale skabt i institutionen efter 2007 Bevarings og kassationsbestemmelserne er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr. 995 af 3. august OBS! Billeder, som er skabt digitalt, og beskriver institutionens virke og dagligdag, skal bevares. Procedure for digital aflevering af disse er under udvikling. A. En arkiveringsversion af data fra it-systemer, som er bestemt til bevaring i henhold bestemmelserne for fagforvaltningen, skal bevares af institutionen, med mindre al væsentlig data er overført til et system hos forvaltningen. Data fra institutionssystemerne skal bevares i den udstrækning, som gælder data i den kommunale forvaltnings it-systemer. Bestemmelsen tager højde for koncernsystemer, og data fra it-systemer hos institutionerne skal således ikke bevares, hvis de i alt væsentligt er overført til itsystemer hos fag forvaltninger. Det betyder, at de ofte meget små institutionssystemer som hovedregel ikke skal bevares. Hvis de alligevel skal bevares, vil det ofte kunne ske i en anden bevaringsform end en arkiveringsversion, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr af 20. august 2010 om arkiveringsversioner. Denne vurdering foretages af Aalborg Stadsarkiv. 19

20 9. Kontaktoplysninger: Spørgsmål vedrørende Arkivinstruksen, bevaring og kassation, bestilling af materiale eller rekvirering af afleverede sager, rettes til Aalborg Stadsarkiv Mie Rise Jönsson Tlf: / Mail:

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER En vejledning til bestemmelserne om bevaring og kassation af papirarkivalier i Københavns Kommune Bevaringsplanen gælder for papirarkivalier skabt i perioden

Læs mere

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Generelle Retningslinjer 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord...4 2. Hvad er Aalborg Stadsarkiv...5 3. Hvad er arkivalier?...5 4. Hvem gælder instruksen for?...6 5.

Læs mere

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 om bevaring og kassation af primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1.

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner. STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer

Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner. STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning Alfabetisk liste med vejledende bevarings- og kassationsbestemmelser for dokumenter vedr. Teknisk Forvaltnings sagsbehandling i ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 12. Offentlig information og indsigt

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 12. Offentlig information og indsigt FARUM-KOMMISSIONEN Bind 12 Offentlig information og indsigt Bind 12 Offentlig information og indsigt Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering

Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering 37 Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering Selvom elektronisk arkivering for alvor er ved at få fodfæste i den statslige sektor, vil myndighederne i mange år frem fortsat skulle bruge deres

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Betænkning om Revision af arkivloven

Betænkning om Revision af arkivloven Betænkning om Revision af arkivloven Betænkning nr. 1404 Afgivet af Kulturministeriets arbejdsgruppe om revision af arkivloven 11 Betænkning om revision af arkivloven Afgivet af Kulturministeriets arbejdsgruppe

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier Arkivhåndbog for statslige myndigheder Fra informationer til arkivalier Udgiver: Statens Arkiver ISBN 87-7479-217-0 Redaktion: Lars Martin Petersen, Kirsten Villadsen Statens Arkiver Kristmar og Mette

Læs mere

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Borgerservice Århus Kommune Kultur og Borgerservice Resumé 4 Indledning

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer.

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. 1 2 Frederikshavn Kommune Januar 2014 Ledelsessekretariatet Indhold Indledning...3 1. Vederlag...3 Fast vederlag...3 Udvalgsvederlag...3

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006 Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud KL Danske Regioner 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 5 LÆSEVEJLEDNING... 5 2. INDHOLD OG RAMMER FOR GODKENDELSE

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign.

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign. Vejledning om kønssammensætning af offentlige udvalg, kommissioner og lign., kommunale og regionale udvalg m.v. og besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning m.v. (ligestillingsloven

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialministeriets vejledning

Læs mere