Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen"

Transkript

1 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bevarings- og kassationsbestemmelser 2015

2 Indholdsfortegnelse Bevarings- og Kassationsbestemmelser for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bevaringsværdigt papirmateriale skabt i forvaltningen før Bevaringsværdigt papirmateriale skabt i forvaltningen i perioden 1970 til Personsager på papir Administrative papirsager Personalesager på papir Bevaringsværdigt papirmateriale skabt i forvaltningen efter Personsager på papir Administrative papirsager Bevaringsværdigt digitalt materiale skabt i forvaltningen efter Kassable systemer Bevarings- og Kassationsbestemmelser for de kommunale institutioner under Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bevaringsværdigt papirmateriale skabt i institutionen i perioden 1970 til Bevaringsværdigt digitalt materiale skabt i institutionen i perioden 1970 til Bevaringsværdigt papirmateriale skabt i institutionen efter Bevaringsværdigt digitalt materiale skabt i institutionen efter Kontaktoplysninger

3 Bevarings- og kassationsbestemmelser for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bevarings- og kassationsbestemmelserne gælder for alt materiale skabt i forvaltningen samt de ressortområder, med tilhørende materiale, denne har overtaget. Formålet med bevaring af arkivalier er, at oplysningerne skal kunne stilles til rådighed for offentlighed og myndigheder samt anvendes til forskningsformål i henhold til de tilgængelighedsfrister, beskrevet i arkivloven samt Aalborg Kommunes Arkivinstruks. Aalborg Stadsarkiv sørger for, at Aalborg Kommunes arkivalier efter aflevering bliver registreret på en sådan måde, at oplysninger om materialet kan stilles til rådighed via publikationer, registraturer og søgebaser på internettet. 3

4 1. Bevaringsværdigt papirmateriale skabt i forvaltningen før 1970 Aalborg Stadsarkiv modtager arkivalier fra de købstads- og landkommuner, der ved kommunesammenlægninger er kommet til at indgå i Aalborg, Nibe, Hals og Sejlflod kommuner. Materialet skabt før 1970 afleveres, efter aftale, til Aalborg Stadsarkiv med afleveringsfortegnelse og uden forudgående kassationsbehandling. Materiale skabt før 1841 i landkommunerne og 1868 i købstadskommunerne er undtaget aflevering til Aalborg Stadsarkiv, der dog gerne modtager dette og videresender til Rigsarkivet. 4

5 2. Bevaringsværdigt papirmateriale skabt i forvaltningen i perioden 1970 til 2007 Nedenstående bestemmelser i punkt 2 vedrører kun sager skabt på papir og således ikke sager, der er skabt i kommunens generelle elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem. Bevarings og kassationsbestemmelserne er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr af 28. september Materiale skabt i perioden 1970 til fra Aalborg, Hals, Nibe og Sejlflod kommuner afleveres, når det er ude af administrativ og retlig brug. Materialet skal, efter aftale med Aalborg Stadsarkiv, være kassationsbehandlet ved afleveringen. Materiale, der ikke er ude af administrativ og retlig brug, kan afleveres til Aalborg Stadsarkivs fællesarkivfunktion. Dette materiale skal ligeledes være kassationsbehandlet efter aftale med Aalborg Stadsarkiv og være delt i bevaringsværdigt og kassabelt materiale med tydelig angivelse af kassationsfrist. Det bevaringsværdige materiale skal være pakket efter forskrifterne i Arkivinstruksen Personsager på papir A. Alle sociale personsager på papir vedrørende børn og unges anbringelse uden for hjemmet bevares. Alle sager vedrørende anbringelse af børn og unge uden for hjemmet bevares uanset om anbringelsen er sket med eller uden samtykke fra forældrene og/eller barnet og uagtet barnets/ den unges CPR-nummer. B. Alle sager på papir om integration af flygtninge og indvandrere bevares. Bevaringskravet gælder sager for alle, der er omfattet af integrationsloven dvs. både flygtninge, indvandrere og familiesammenførte personer. For de personer, der efter den treårige integrationsperiode bliver modtagere af kontanthjælp eller anden social ydelse, gælder, at der kun skal bevares sager, der falder ind under nedenstående punkt C og D. I de tilfælde, hvor der ikke er oprettet en ny personsag, hvis en flygtning/indvandrer er forblevet i det sociale system og personens mappe, derfor både indeholder akter fra den treårige integrationsperiode samt eksempelvis kontanthjælpsperioden skal hele mappen bevares. C. Personsager på papir, som er af særlig eller principiel karakter bevares. Særlige eller principielle sager bevares. Det er sager der: - er anket og afgjort af højere instans - er truffet principielle afgørelser og udarbejdet retningslinjer, der danner grundlag for efterfølgende sager 5

6 - skønsmæssigt vurderes som interessante (specielt indenfor kontanthjælpssager, førtidspensionssager, handicapsager, sager med unge mødre samt lignende sager, hvor familie har behov for særlig støtte) - har været omkring distriktskontorchefen/områdechefen udover pga. almindelig kompetenceregler. Endvidere bevares særligt komplekse og langvarige sager, sager med sociale rapporter fra politiet og andre myndigheder, magtanvendelsessager og sager med et usædvanligt stort antal journalark bevares. Det bevaringsværdige i disse socialsager er først og fremmest journalarkene, hvorfor en udtynding af indtægts- og udgiftsbilag samt triviel korrespondance, kan foretages i de sager, der bevares. D. Andre personsager på papir, der vedrører personer, født den første i en måned bevares. Alle sager henlagt efter CPR-nummer 01 bevares. Det gælder alle typer af sociale personsager, eksempelvis kontanthjælpssager, revalideringssager, pensionssager, sygesikringssager, børnebidragssager, tandplejesager, sundhedsplejens sager, hjemmesygeplejens sager, herunder samarbejdsbog, boligsikringssager, dagpengesager m.v Administrative papirsager A. Forhandlings- og beslutningsprotokoller for kommunalbestyrelsen samt udvalg, nævn og råd nedsat af kommunalbestyrelsen, bevares. Bestemmelsen gælder bl.a. for økonomiudvalg, Familie og socialudvalg, Beskæftigelsesudvalg, børn- og ungeudvalget, voksenundervisningsnævn, integrationsråd, klageråd, m.v. B. Mødereferater fra interne udvalg (ledermøder, samarbejdsudvalg, medarbejderudvalg, sikkerhedsudvalg, væsentlige arbejdsgrupper m.v.) bevares. Bestemmelsen er rettet mod udvalg, der træffer beslutninger omkring aftalegrundlag, ændrede procedurer og fortolkninger, organisationsændringer, udviklingsinitiativer, o.l. Referater fra personalemøder, hvor der kun koordineres daglige gøremål kan kasseres. C. Søgemidler til dokumenter eller sager, der bevares, herunder journaler (journalkort) og tilsvarende sags- og dokumentregistre samt elektroniske journaler bevares. Alle former for sags- og dokumentregistre skal bevares - uanset om de er i papirform eller elektroniske. De kan indeholde dokumentoversigt, afsender, tidspunkt for sagsoprettelsen, journalnummer, emne, indhold, søgestrenge m.m. Søgemidler til sagsrækker, der kasseres i deres helhed, skal ikke bevares. Kopibøger samt postlister kan ligeledes kasseres. 6

7 D. KL- papirjournalsager bevares eller kasseres i henhold til de regler, der er indbygget i journalplanen. E. Et eksemplar af kommunens egne publikationer, rapporter, interne cirkulærer, retningslinjer m.v. bevares. Aalborg Kommune udgiver egne publikationer (herunder elektroniske udgivelser), der er beregnet for offentligheden. Der skal bevares et eksemplar af hver publikation. Trykte publikationer afleveres til Aalborg Stadsarkiv i to eksemplarer og elektroniske publikationer bevares så vidt muligt i ESDH-systemet Personalesager på papir A. Personalemapper på papir vedrørende ansatte, der er født den første i en måned og ansatte i lederstillinger samt elektroniske personalemapper bevares. Ansatte er alle, der modtager løn fra Aalborg Kommune. Lederstillinger er stillinger hvori direktør, chef eller leder indgår i stillingsbetegnelsen. Desuden bevares personalemapper fra stedfortræder for ledere samt fra ekspeditionssekretærer og op. Udvælgelsen af særlige personalemapper må altid bero på et skøn. Følgende kan betragtes som vejledende: jubilarer fra 25 år og opefter, sager, hvori væsentlig offentlig omtale indgår, sager om personer, der på den ene eller anden måde har skrevet historie. Alle andre personalemapper kan kasseres 5 år efter ansættelsesophør. Kassationsfristen forlænges, hvis der er administrativ begrundelse her for. Vedr. tjenestemænd skal alt omkring ansættelse og afsked bevares, så længe vedkommende eller dennes enke er berettiget til pension. 7

8 3. Bevaringsværdigt papirmateriale skabt i forvaltningen efter den 1. januar 2007 Nedenstående bestemmelser i punkt 4 vedrører kun sager skabt på papir og således ikke sager, der er skabt i kommunens generelle elektroniske dokumenthåndterings systemer. Bevarings og kassationsbestemmelserne er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr. 995 af 3. august Materiale skabt i perioden efter 2007 afleveres, når det er ude af administrativ og retlig brug. Materiale, der ikke er ude af administrativ og retlig brug, kan afleveres til Aalborg Stadsarkivs fællesarkivfunktion. Dette materiale skal ligeledes være kassationsbehandlet efter aftale med Aalborg Stadsarkiv og være delt i bevaringsværdigt og kassabelt materiale med tydelig angivelse af kassationsfrist. 3.1 Personsager på papir A. Alle sociale personsager på papir vedrørende børn og unges anbringelse uden for hjemmet bevares. Alle sager vedrørende anbringelse af børn og unge uden for hjemmet bevares uanset om anbringelsen er sket med eller uden samtykke fra forældrene og/eller barnet og uagtet barnets/ den unges CPR-nummer. B. Alle sager på papir om integration af flygtninge og indvandrere bevares. Bevaringskravet gælder sager for alle, der er omfattet af integrationsloven dvs. både flygtninge, indvandrere og familiesammenførte personer, men kun så længe den pågældende person er i gang med den treårige integrationsperiode. For de personer, der efter den treårige integrationsperiode bliver modtagere af kontanthjælp eller anden social ydelse, gælder, at der kun skal bevares sager, der falder ind under nedenstående punkt C. I de tilfælde, hvor der ikke er oprettet en ny personsag, hvis en flygtning/indvandrer er forblevet i det sociale system og personens mappe derfor både indeholder akter fra den treårige integrationsperiode samt eksempelvis kontanthjælpsperioden skal hele mappen bevares. C. Personsager på papir, som er af særlig eller principiel karakter bevares. Særlige eller principielle sager bevares. Det er sager der: er anket og afgjort af højere instans er truffet principielle afgørelser og udarbejdet retningslinjer, der danner grundlag for efterfølgende sager skønsmæssigt vurderes som interessante (specielt indenfor kontanthjælpssager, førtidspensionssager, handicapsager, sager med unge mødre samt lignende sager, hvor familien har behov for særlig støtte) har været omkring distriktskontorchefen/områdechefen udover 8

9 pga. almindelige kompetenceregler Det kan være sager, hvori der er truffet principielle afgørelser og udarbejdet retningslinjer, som danner grundlag for efterfølgende sager. Endvidere særligt komplekse og langvarige sager, sager med sociale rapporter fra politiet og andre myndigheder, magtanvendelsessager og/eller sager med et usædvanligt stort antal notatark. Det bevaringsværdige i disse socialsager er først og fremmest journalarkene, hvorfor en udtynding af indtægts- og udgiftsbilag samt triviel korrespondance, kan foretages i de sager, der bevares. 3.2 Administrative papirsager A. Forhandlings- og beslutningsprotokoller for kommunalbestyrelsen samt udvalg, nævn og råd nedsat af kommunalbestyrelsen, bevares. Bestemmelsen gælder for den samlede kommunalbestyrelse, økonomiudvalg, socialudvalg, teknisk udvalg, kulturelt udvalg, folkeoplysningsudvalg, børne- og ungeudvalg, grundlisteudvalg, huslejenævn, beboerklagenævn, integrationsråd, klageråd, ældreråd, beredskabskommission og hegnssyn etc. OBS! Bestemmelsen gælder både indbundne protokoller og løsblade, der er samlet i ringbind. Protokoller kan føres digitalt, idet mødedeltagerne underskriver en side, som derefter indskannes og lagres i kommunens ESDH-system. Statens Arkiver har spurgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet, om kommunerne kan erstatte protokol på papir med protokol i digital form. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udtalt, at det er: ministeriets opfattelse, at den kommunale styrelseslov ikke er til hinder for, at beslutningsprotokollen lagres på betryggende måde på elektronisk medium. Det er imidlertid en forudsætning herfor, at den elektroniske lagring sker på en sådan måde, at protokollens beviskraft ikke kan drages i tvivl, herunder at foretagne ændringer kan konstateres, og at protokollen som krævet i den kommunale styrelseslov har været underskrevet af kommunalbestyrelsens medlemmer, eventuelt således at medlemmernes underskrifter scannes ind. 9

10 B. Mødereferater fra væsentlige interne udvalg (direktion, lederforum, samarbejdsudvalg, medarbejderudvalg, sikkerhedsudvalg, projekt- og arbejdsgrupper m.v.) bevares. Mødereferater fra interne udvalg kan ofte indeholde beslutninger, der er væsentlige til forståelse af kommunens virksomhed. Det kan være referater fra medarbejderudvalget, som indgår som en del af aftalegrundlaget mellem kommunen som arbejdsgiver og de ansatte som arbejdstagere. På tilsvarende måde kan referater fra ledergruppemøder (direktions-, chef-, ledermøder osv.) rumme beslutninger om ændrede procedurer og fortolkninger, ligesom sikkerhedsudvalgets referater kan indeholde beslutninger, der viser noget om sikkerhedsforholdene på arbejdspladsen. Derfor skal mødereferater bevares sammen med de vigtigste bilag. Nogle arbejds- og projektgrupper har et meget begrænset og rutinepræget virkefelt, og fra disse kan det være tilstrækkeligt at bevare de endelige rapporter. Andre grupper beskæftiger sig imidlertid med væsentlige spørgsmål vedr. den kommunens udvikling og organiseringen af kommunens administration. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at man også bevarer dokumentation af de vigtigste led i projektgruppens arbejdsproces. Det vil typisk dreje sig om mødereferater samt vigtige notater og breve, men kan også omfatte visse budgetter og regnskaber. Det kan være vanskeligt at afgøre, hvor grænsen mellem væsentlige og mindre væsentlige udvalg går. Som udgangspunkt skal der bevares referater fra udvalg, som har en selvstændig beslutningskompetence, er høringspart, eller som har taget nye initiativer. Derimod kan referater af personalemøder og møder i forskellige mindre udvalg, som f.eks. udsmykningsudvalg eller julefrokostudvalg, kasseres. C. Søgemidler til dokumenter eller sager, der bevares, herunder journaler (journalkort) samt tilsvarende sags- og dokumentregistre bevares. Bestemmelsen gælder alle journaler, registre, styrekort m.v., der kan bruges som indgange til bevarede sager. Derimod kan søgemidler til sagsrækker, som kasseres i deres helhed, kasseres. Det samme gælder for postlister og kopibøger. D. Et eksemplar af kommunens egne publikationer, rapporter, interne cirkulærer, retningslinjer m.v. bevares. Det kan være materiale, som henvender sig til offentligheden: kommunale håndbøger, budgetaviser, serviceinformationspjecer (f.eks. pjecer til forældrene om kommunens daginstitutioner), offentliggjorte brugerundersøgelser og redegørelser, lokalplaner, trafik- og miljøhandlingsplaner, beredskabsplaner, budgetter og regnskaber eller jubilæumsskrifter for en kommunal institution. Det kan også være materiale, som primært henvender sig til kommunens egne ansatte som f.eks. personale- og medarbejderblade, personalepolitikker, interne retningslinjer m.v. Elektroniske publikationer bevares så vidt muligt i kommunens generelle ESDHsystem. 10

11 Det skal understreges, at bestemmelsen kun gælder for Aalborg Kommunes egne publikationer, rapporter m.v. Modtages sådant materiale fra andre kommuner og/eller andre myndigheder, har kommunen ingen bevaringspligt, da pligten er hos disse kommuner/myndigheder Generelle opslagsværker, ældre tidsskriftrækker m.v. kan kasseres efter aftale med Aalborg Stadsarkiv, når de ikke længere er i administrativ brug. E. Legatfundatser, årsregnskaber samt legatbestyrelsens mødereferater bevares. I de tilfælde, hvor Aalborg Kommune administrerer legater og fonde, bevares fundatser og bestyrelsesprotokoller, der viser, hvordan fondets eller legatets formålsparagraf er ført ud i livet. Derimod kan de enkelte ansøgninger samt regnskabsbilag kasseres. OBS! Bemærk, at der ikke længere skal bevares personalesager på kommunens ansatte, idet der bevares oplysninger om kommunens ansatte i Danmarks Statistiks digitale løn-statistikregister. Alle personalesager skabt efter 1. januar 2007 kan derfor kasseres, når der ikke længere er retlig eller administrativ brug for dem. 11

12 4. Bevaringsværdigt digitalt materiale skabt i forvaltningen efter den 1. januar 2007 Bevarings og kassationsbestemmelserne er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr. 995 af 3. august A. En arkiveringsversion af data fra fagsystemer med personsager bevares, såfremt sagerne skal bevares efter bestemmelser, der udstedes af Statens Arkiver. B. En arkiveringsversion af data fra fagsystemer vedrørende daginstitutioner, dagpleje, pasningsordninger m.v., der indeholder identifikations-oplysninger, visitationsoplysninger, beregningsoplysninger vedrørende tildeling af friplads, søskenderabat o.l. og normeringsoplysninger for den enkelte institution bevares. C. En arkiveringsversion af data fra fagsystemer vedrørende sundhedspleje, der indeholder identifikationsoplysninger, visitationsoplysninger samt oplysninger om barnets opvækstforhold og ud vikling bevares. D. En arkiveringsversion af data fra fagsystemer vedrørende døgninstitutioner, misbrugsbehandling, sikrede institutioner m.v., som indeholder identifikationsoplysninger, visitationsoplysninger, tildelt hjælp o.l. bevares. E. En arkiveringsversion af data fra systemer hos botilbud (forsorgshjem, herberger m.v.) skal bevares, hvis institutionen drives af kommunen. F. En arkiveringsversion af data fra IT-systemer, der fungerer som søgemiddel til dokumenter eller sager, som bevares, herunder sags- og dokumentregistre, elektroniske journaler samt sagshenvisnings- og advissystemer bevares Kassable systemer. Alle fagsystemer på arbejdsmarkedsområdet kan kasseres, idet alle væsentlige data overføres til Arbejdsmarkedsportalen, Arbejdsdirektoratet og til Danmarks Statistik. Data arkiveres på statsligt niveau Systemer vedr. sociale pensioner (folke- og førtidspensioner), vedr. boligstøtte og vedr. børnetilskud, børnebidrag og børnefamilieydelser kan kasseres. Data overføres til Danmarks Statistik og arkiveres på statsligt niveau. 12

13 De kommunale institutioner under Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bestemmelserne omfatter alle typer af kommunale institutioner uanset sektorområde. I henhold til Aalborg Stadsarkivs vedtægter omfatter bestemmelserne ligeledes, selvejende institutioner, hvis virke i overvejende grad dækkes af Aalborg Kommune, samt A/S og private firmaer, der udføre opgaver for kommunen, De bevaringsværdige arkivalier, der bliver skabt i forbindelse med den kommunale opgaveløsning, skal afleveres til Aalborg Stadsarkiv. 13

14 5. Bevaringsværdigt papirmateriale skabt i institutionen i perioden 1970 til 2007 Nedenstående bestemmelser i punkt 6 vedrører kun sager skabt på papir og således ikke sager, der er skabt i kommunens generelle elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer. Bevarings og kassationsbestemmelserne er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr af 28. september Materiale skabt i perioden 1970 til fra Aalborg, Hals, Nibe og Sejlflod kommuner afleveres, når det er ude af administrativ og retlig brug. Materialet skal, efter aftale med Aalborg Stadsarkiv, være kassationsbehandlet ved afleveringen. Materiale, der ikke er ude af administrativ og retlig brug, kan afleveres til Aalborg Stadsarkivs fællesarkivfunktion. Dette materiale skal ligeledes være kassationsbehandlet efter aftale med Aalborg Stadsarkiv og være delt i bevaringsværdigt og kassabelt materiale med tydelig angivelse af kassationsfrist. Det bevaringsværdige materiale skal være pakket efter forskrifterne i Arkivinstruksen. OBS! Ens materiale, bestemt til bevaring, der både findes hos de kommunale forvaltninger og på de enkelte institutioner, bevares kun et sted. Som hovedregel bevares materialet hos forvaltningen, mens det kasseres hos institutionen. A. Bestyrelsesprotokoller og mødereferater bevares. Beslutningsprotokoller og mødereferater fra bestyrelse og evt. råd, eksempelvis ældreråd og biblioteksråd etc. skal bevares. Det gælder og så for lignende råd, der ikke er lovpligtige. Referater fra samarbejdsudvalg, sikkerhedsudvalg, arbejdsmiljøudvalg, personalemøder, som for tæller noget om institutionens virke samt diverse adhoc-udvalg skal ligeledes bevares. Det er ikke tilstrækkeligt at eksempelvis mødereferaterne er tilgængelige på internettet, intranettet eller som tekstbehandlingsdokumenter, da dokumenterne ikke bliver bevaret her og ydermere er afhængige af det program, hvori de er skabt. I samråd med Aalborg Stadsarkiv afklares om sådanne dokumenter printes eller overføres til Aalborg Kommunes ESDH-system. Deltager institutionen i en arbejdsgruppe nedsat af forvaltningen, er det forvaltningens ansvar at bevare referaterne fra denne gruppe. Er gruppen derimod nedsat af institutionen med deltagelse fra forvaltningen el ler andre institutioner, er det institutionens ansvar at bevare referaterne. 14

15 B. Materiale, som i særlig grad belyser institutionens virksomhed bevares. Materiale, der i særlig grad belyser institutionens virksomhed skal bevares. Som eksempel kan nævnes specielle aktiviteter og arrangementer, udviklingsarbejder og forsøgsvirksomhed. C. Institutionens årsberetninger, meddelelsesblade o.l. bevares. Institutionens egne udgivelser beretninger og virksomhedsplaner skal bevares. Det gælder også meddelelsesblade, jubilæumsværker o.l. D. Fortegnelser over borgere, elever, børn, beboere, brugere m.v. bevares Bestemmelsen retter sig mod fortegnelser på papir i form af kartoteker etc. såvel som elektroniske registre eller It-systemer. E. Sager om den enkelte borger. elev, barn, beboere, bruger m.v. der er født den første i en måned bevares. F. Personalesager/mapper vedrørende ansatte, der er født den første i en måned og ansatte i lederstillinger bevares. Ansatte er alle, der modtager løn fra Aalborg Kommune. Lederstillinger er stillinger hvori direktør, chef eller leder indgår i stillingsbetegnelsen. Desuden bevares personalemapper fra stedfortræder for ledere samt fra ekspeditionssekretærer og op. Udvælgelsen af særlige personalemapper må altid bero på et skøn. Følgende kan betragtes som vejledende: - jubilarer fra 25 år og opefter, - sager, hvori væsentlig offentlig omtale indgår, - sager om personer, der på den ene eller anden måde har skrevet historie. Alle andre personalesager/mapper kan kasseres 5 år efter ansættelsesophør. Kassationsfristen forlænges, hvis der er administrativ begrundelse herfor. Vedr. tjenestemænd skal alt omkring ansættelse og afsked bevares, så længe vedkommende eller dennes enke er berettiget til pension. 15

16 6. Bevaringsværdigt digitalt materiale skabt i institutionen i perioden 1970 til 2007 Bevarings og kassationsbestemmelserne er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr af 28. september OBS! Billeder, som er skabt digitalt, og beskriver institutionens virke og dagligdag, skal bevares. Procedure for digital aflevering af disse er under udvikling. A. Arkivalier bestemt til bevaring i ressort forvaltningen og som ikke bevares her, skal bevares af institutionen. Bestemmelsen retter sig imod institutioner, der varetager opgaver for Familieog Beskæftigelsesforvaltningen. Hvis en institution har sit eget elektroniske system med data om borger, elever, børn, beboere, brugere m.v., der skal bevares i henhold punkt A-H på foregående sider og hvor forvaltningen ikke har disse data, påhviler bevaringspligten institutionen. Mange steder anvender en institution et system, der også bruges af forvaltningen, og i disse tilfælde skal der ikke bevares en arkiveringsversion af data hos institutionen. Hvis institutionen anvender sit eget system parallelt med det system, der bruges af forvaltningen, må det i samråd med Aalborg Stadsarkiv vurderes, hvilket system der skal bevares, således at bevaringsbestemmelsen bliver opfyldt så godt som muligt. 16

17 7. Bevaringsværdigt papirmateriale skabt i institutionen efter den 1. januar 2007 Nedenstående bestemmelser i punkt 8 vedrører kun sager skabt på papir og således ikke sager, der er skabt i kommunens generelle elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer. Bevarings og kassationsbestemmelserne er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr. 995 af 3. august Materiale, der ikke er ude af administrativ og retlig brug, kan afleveres til Aalborg Stadsarkivs fællesarkivfunktion. Dette materiale skal ligeledes være kassationsbehandlet efter aftale med Aalborg Stadsarkiv og være delt i bevaringsværdigt og kassabelt materiale med tydelig angivelse af kassationsfrist. Bestemmelsen omfatter de arkivalier, som er anført under pkt. A E. Den gælder både i tilfælde, hvor materialet er bevaret hos forvaltningen i papirform, og hvor det er bevaret i elektronisk form. OBS! Ens materiale, bestemt til bevaring, der både findes hos de kommunale forvaltninger og på de enkelte institutioner, bevares kun et sted. Som hovedregel bevares materialet hos forvaltningen, mens det kasseres hos institutionen. A. Vedtægter, forhandlingsprotokoller og mødereferater bevares. Der skal bevares materiale til belysning af institutionens arbejdsgrundlag. Det drejer sig om forretningsordener, reglementer, statutter og interne forskrifter. Endvidere skal bevares mødereferater og forhandlingsprotokoller fra interne udvalg som personalemøder, samarbejdsudvalg og brugerråd m.v. Det er ikke tilstrækkeligt at eksempelvis mødereferaterne er tilgængelige på internettet eller intranettet, da dokumenterne ikke bliver bevaret her. I samråd med Aalborg Stadsarkiv afklares om sådanne dokumenter afleveres som papirarkivalier eller overføres til ESDH-systemet. Hvis en medarbejder fra en institution deltager i en arbejdsgruppe, som forvaltningen har nedsat, er det forvaltningen, der har ansvaret for bevaringen. Hvis arbejdsgruppen derimod er nedsat af institutionen, men har deltagelse fra forvaltningen, er det institutionen, som skal bevare referaterne. B. Institutionens årsberetninger, meddelelsesblade o.l. bevares. Bevaringen omfatter institutionens egne udgivelser, uanset om det drejer sig om egentlige publikationer eller blot fotokopierede tekster. Som eksempel kan nævnes virksomhedsplaner og årsberetninger, der bl.a. kan indeholde personaleoversigter og redegørelser for institutionens målsætning, samt jubilæumsværker, nyhedsbreve og brugerrådsblade. 17

18 C. Materiale, som i særlig grad belyser institutionens virksomhed, herunder materiale vedrørende forsøg og udviklingsarbejde bevares. Det drejer sig bl.a. om materiale, der belyser særlige aktiviteter og arrangementer samt udviklingsarbejde og forsøgsvirksomhed. Ved håndtering af dette punkt må man dog også have blik for materiale, der på en ringe plads giver et fortættet billede af institutionens hverdag, og som ikke bliver bevaret andetsteds. Som eksempel kan nævnes personalets meddelelsesbøger i visse institutioner, idet sådanne bøger i nogle tilfælde kan give mange nyttige informationer om, hvordan personalet har tacklet vanskelige situationer, og hvordan samarbejdet mellem institutionen og forældrene har formet sig. Scrapbøger og visdoms-/personalehåndbøger kan også have stor bevaringsværdi. Som visdoms-/personalehåndbøger kan man bl.a. henregne bøger eller ringbind med nyttig information til nye kolleger på institutionen. Andet materiale kan være manuskripter, der er blevet til i forbindelse med institutionens jubilæer, eller dagbøger på døgninstitutioner (her kan informationsværdien dog være meget forskellig fra institution til institution). Det er også vigtigt fortsat at få bevaret billeder, der belyser institutionens daglige virke, da de er en vægtig visuel kilde til beskrivelse af institutionens virke. Generelle opslagsværker, ældre tidsskriftrækker m.v. kan kasseres efter aftale med Aalborg Stadsarkiv, når de ikke længere er i administrativt brug. 18

19 8. Bevaringsværdigt digitalt materiale skabt i institutionen efter 2007 Bevarings og kassationsbestemmelserne er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr. 995 af 3. august OBS! Billeder, som er skabt digitalt, og beskriver institutionens virke og dagligdag, skal bevares. Procedure for digital aflevering af disse er under udvikling. A. En arkiveringsversion af data fra it-systemer, som er bestemt til bevaring i henhold bestemmelserne for fagforvaltningen, skal bevares af institutionen, med mindre al væsentlig data er overført til et system hos forvaltningen. Data fra institutionssystemerne skal bevares i den udstrækning, som gælder data i den kommunale forvaltnings it-systemer. Bestemmelsen tager højde for koncernsystemer, og data fra it-systemer hos institutionerne skal således ikke bevares, hvis de i alt væsentligt er overført til itsystemer hos fag forvaltninger. Det betyder, at de ofte meget små institutionssystemer som hovedregel ikke skal bevares. Hvis de alligevel skal bevares, vil det ofte kunne ske i en anden bevaringsform end en arkiveringsversion, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr af 20. august 2010 om arkiveringsversioner. Denne vurdering foretages af Aalborg Stadsarkiv. 19

20 9. Kontaktoplysninger: Spørgsmål vedrørende Arkivinstruksen, bevaring og kassation, bestilling af materiale eller rekvirering af afleverede sager, rettes til Aalborg Stadsarkiv Mie Rise Jönsson Tlf: / Mail:

Arkivinstruks for Them Kommune. Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner

Arkivinstruks for Them Kommune. Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner Arkivinstruks for Them Kommune Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv 3. Forudsætninger

Læs mere

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Statens Arkiver og Kommunernes Landsforening 2005 Version 1.0 DocuLive KMD Sag KOM*IT Navision MADS Vejman Win PPR DSI Sund Vejledende kassationsliste

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne En vejledning til Rigsarkivets bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne Rigsarkivet 2004 (revideret 2008, version 2014) Bevaring og kassation

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 978 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier fra de regionale

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Generelle Retningslinjer 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord...4 2. Hvad er Aalborg Stadsarkiv...5 3. Hvad er arkivalier?...5 4. Hvem gælder instruksen for?...6 5.

Læs mere

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER En vejledning til bestemmelserne om bevaring og kassation af papirarkivalier i Københavns Kommune Bevaringsplanen gælder for papirarkivalier skabt i perioden

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001

Læs mere

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner.

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner. Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Møde: netværksmøde for kommuner og regioner, der afleverer arkivalier til Statens Arkiver Dato og tidspunkt: 23. april 2013 kl. 10-14 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner. STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer

Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner. STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning Alfabetisk liste med vejledende bevarings- og kassationsbestemmelser for dokumenter vedr. Teknisk Forvaltnings sagsbehandling i ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle

Læs mere

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007.

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Arkivinstruks for Thisted Kommune Arkivinstruks Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Status Gl. Thisted Kommune Den gamle Thisted Kommune har i 1989-92 gennemført et kassationsprojekt,

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet Bekendtgørelse nr. 690 af 11. juni 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet I medfør af 5, i s bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier som er skabt eller tilvejebragt af I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i ulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 Bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Side 1 af 17 PS97-2CRD-E2K6 Distributionsform Email Papir Brevfletning Email cla@sa.dk Kunde Christian Larsen PS97-2CRD-E2K6 Velkommen til spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med Rigsarkivets tilsyn

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2011 Opdateret december 2014 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv.... 1 En vejledning

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv...1 En vejledning til kommuner og regionerindholdsfortegnelse...1

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

ESDH TEM ESDH-SYSTEMET CAPTIA - KVIKQUIDE: HVAD SKAL JOURNALISERES?

ESDH TEM ESDH-SYSTEMET CAPTIA - KVIKQUIDE: HVAD SKAL JOURNALISERES? ESDH Cap - SYS tia TEM ESDH-SYSTEMET CAPTIA - KVIKQUIDE: HVAD SKAL JOURNALISERES? ESDH-SYSTEMET CAPTIA 3 INDHOLD Hvorfor skal vi journalisere?... 4 Hvad skal journaliseres? Forskellige typer af sager,

Læs mere

Arkivinstruks, Økonomi og Udvikling - Løn og Personale, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommune

Arkivinstruks, Økonomi og Udvikling - Løn og Personale, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommune Arkivinstruks, Økonomi og Udvikling Løn og Personale Alfabetisk liste med vejledende bevarings- og kassationsbestemmelser for dokumenter vedr. sagsbehandling for Økonomi og Udvikling samt Løn og Personale

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Kapitel I. Kapitel II

Kapitel I. Kapitel II Styrelsesvedtægt INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I... 1 Kommunalbestyrelsen... 1 KAPITEL II... 1 Borgmesteren... 1 KAPITEL III... 2 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v... 2

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Side 1 Indhold Baggrund for undersøgelse... 3 Organisering... 4 Tilgængelighed... 5 Papirarkivalier... 7 Digitale arkivalier...

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden.

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden. KOMDA KOMDA er et arkivsamarbejde mellem Aalborg Stadsarkiv og en række kommunale arkiver om håndtering af digitale arkivalier. KOMDA sikrer opbevaring af digitale arkivalier for de deltagende arkiver

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Kapitel I Byrådet 1 Aalborg Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester efter reglerne i Styrelseslovens 65,

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Randers HF & VUC

Vedtægter for Randers HF & VUC Vedtægter for Randers HF & VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Randers HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune og Region Midtjylland

Læs mere

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Kolding HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Kolding HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Vedtægt for Haderslev Katedralskole

Vedtægt for Haderslev Katedralskole Vedtægt for Haderslev Katedralskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Haderslev Katedralskole er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Haderslev Kommune, Region

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Arkivalier, flyttet fra Rovsinggade til Islev

Arkivalier, flyttet fra Rovsinggade til Islev Journalsager: Årg. 93 SST 1993 94,5 Arkivkasser/folio Lokale 1, Rovsinggade Rovsinggade Kørerkort SST Sager oprettet efter fødselsår 1897-0,3 1912 Lokale 1, Rovsinggade Kørekort: henlagte SST 1984 1988

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

NIS Socialpakken. Lovinformation skræddersyet til socialområdet

NIS Socialpakken. Lovinformation skræddersyet til socialområdet NIS Socialpakken Lovinformation skræddersyet til socialområdet NIS Socialpakken er en del af EG Kommuneinformations internetbaserede lovsystem NIS. Socialpakken indeholder syv fagområder og er specielt

Læs mere

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene 2003 Indledning Formålet med de nye bestemmelser Dette er en vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelser

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i amtskommunerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i amtskommunerne Bekendtgørelse nr. 575 af 16. juni 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i amtskommunerne I medfør af 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nordvestsjællands HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Holbæk Kommune,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Sikring af kvalitet i ESDHsystemer i drift Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Baggrund for ESDH-drift og udvikling i Vejle Stadsarkiv Januar 2009 fra projekt til drift Hidtil i direktionssekretariatet

Læs mere

Vedtægt for VUC Roskilde

Vedtægt for VUC Roskilde Vedtægt for VUC Roskilde Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Roskilde er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Roskilde Kommune, Region Sjælland, og omfattet

Læs mere

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ *

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * VEDTÆGTER For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * V E D T Æ G T E R FOR T E A M R Y N K E B Y FONDEN 1. NAVN H Fondens navn er Team Rynkeby Fonden. 1.2 Som binavne har fonden registreret følgende n a v

Læs mere

Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen

Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 29. august 2013 kl. 10-14.25 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere