Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+, August - september - oktober - november årgang Nr. 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3"

Transkript

1 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+, August - september - oktober - november årgang Nr. 3

2 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#, 6/&30+$-7,8., 9((#*04:;,68.3&< A&30,6+).4:;,B##0'&$. C8-(,D&$3&$,"$#0+&30&3?(#E&,?3*&$0&3 F)33&,9;&$0'8?.3&0,G:3).&$ =3.&,I)((&3+#3,"$#0+811&$0&3 8.,9(0&,6%)%,A&30&3 J)30/)$04)/&3*&K 6#*0+&,1$#0+,18$,#3*(&/&$#3. )1,0+81,+#(,3L0+&,'()*,&$,!"#$%&'$()*(+",$%-.% +#(,"#$%&%83+8$&+ M(<,D#'8$./&;,NO,? O!PQ,,6/&30+$-7 G&*)%+#83&3,/#(,.&$3&,,.:$&,872L$%082,75>?+,%#$%&'()*&+,82*&(&0,#, 6/&30+$-7,68.3,)1,IRI,#, 6/&30+$-7< F/#0,%#$%&'()*&+,-*&'(#/&$, $&++&0,4&3/&3*&(0&,+#(, "#$%&%83+8$&+ /#*",#"*0!,"11"2 333'14"#1*,567)8,)"'!) 333'"998!1:(;7)8,)"'!) 678'9+7#!:"+;<= F&$$&S,*-,082,0%)'+&,4#22&(,8.,;8$*>?((&,;8$*&30,1)$/&$ 2)(&$,*#+,3)/3< F#2(&30,2:$%&,+L77&.(#2+&$,)1,*#.> BT0&3*&,%8$3S,*-,4)$,05&+< R-,4)$,5'3&+,2#3,2-3*,+#(,*#3,0)3.S 18$,)1,(&/&3*&,0+&22&$, 8.,2&33&0%&8$*S ;)S,)1,07L*':$30,+)3*(:0&,()++&$ 4)$,*-,02&*&+,&+,/5'&3S 05,(#/&+0,1;&3*&$,25,+#&< U5$,;&.,0&$,*#3,4#22&(S *#3&,1#3.$&0,/L$%> 6+;&$3&$0,4:;&,2:30+$&S 253&30,53*&*$L+S *),18$0+5$,;&.,#%%&S M-*S,*-,.;8$*&,80,3L0+&3,+#(,.-*&$S 2&*,L$&,8.,4&$(#.4&*, %$83&*,*-,80, +#(,)+,4&$0%&,082,%83.&$,75,;8$*&3S.#/&,*T$&3&,3)/3& 8.,L$&,*&+,(#/S,*-,4)$,.#/&+< F&$$&S,*-,082,0%)'+& 4#22&(,8.,;8$*>?((&,(#/&+0,0+&22&$ 0T3.&$,*#+,3)/3< R&33&,02-%%&,8/&$0L++&(0&,8.,18$+8(%3#3.,)1,R)/#*0,0)(2&,W,&$,()/&+, )1,7)0+8$,&2&$#+-0,=3.$#*,6E4$:*&$HF)30&3S,X$:<,Y)%,+#(,=3.$#*,18$,)+, /#,25,'$#3.&,*&3,4&$<,!""#$%&'()$*()+)')+,-

3 GUDSTJENESTER i Svenstrup & $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Z[W,,,,,,,,,R5'0.-*0+;&3&0+&, NN<QQ,,,,,,A6B, =3.&3 \[W,,,,,,,,,,O<,0:3*).,&1+&$,+$#3#+)+#0, QO<PQ,,,,,,A6B,, NN<QQ,,,,A6B N![W,,,,,,,NQ<,0:3*).,&1+&$,+$#3#+)+#0,, NN<QQ,,,,,,A6B, =3.&3 NO[W,,,,,,,NN<,0:3*).,&1+&$,+$#3#+)+#0, QO<PQ,,,,,,A6B, N[O,,,,,,,,,R5'0.-*0+;&3&0+&,, =3.&3![O,,,,,,,,,NP<,0:3*).,&1+&$,+$#3#+)+#0, \[O,,,,,,,,,?1+&3.-*0+;&3&0+&,,,,,,,, =3.&3,, NO<QQ,,,,A6B O[O,,,,,,,,,NZ<,0:3*).,&1+&$,+$#3#+)+#0,, QO<PQ,,,,,,A6B, =3.&3 N][O,,,,,,,N\<,0:3*).,&1+&$,+$#3#+)+#0, QO<PQ,,,,,,A6B, NN<QQ,,,A6B PQ[O,,,,,,,N^<,0:3*).,&1+&$,+$#3#+)+#0, =3.&3 ][NQ,,,,,,,R5'0.-*0+;&3&0+&,, NN<QQ,,,,,,A6B,, =3.&3 ^[NQ,,,,,,,NW<,0:3*).,&1+&$,+$#3#+)+#0, O[NQ,,,,,,,67).4&++#.-*0+;&3&0+&,, =3.&3,, N^<N\,,,,A6B NZ[NQ,,,,,NO<,0:3*).,&1+&$,+$#3#+)+#0, NN<QQ,,,,,,A6B, QO<PQ,,,,A6B!N[NQ,,,,,!Q<,0:3*).,&1+&$,+$#3#+)+#0, QO<PQ,,,,,,=I, =3.&3!W[NQ,,,,,!N<,0:3*).,&1+&$,+$#3#+)+#0, HFIACDAE,, P[NN,,,,,,,R5'0.-*0+;&3&0+&, =3.&3 Z[NN,,,,,,,?((&,F&(.&30,R)., NN[NN,,,,,!P<,0:3*).,&1+&$,+$#3#+)+#0, NN<QQ,,,,,,A6B, QO<PQ,,,,A6B NW[NN,,,,,!Z<,0:3*).,&1+&$,+$#3#+)+#0, QO<PQ,,,,,,A6B, =3.&3!W[NN,,,,,67).4&++#.-*0+;&3&0+&, =3.&3 JAKACDAE,,![N!,,,,,,,N<,0:3*).,#,)*/&3+, QO<PQ,,,,,,A6B, NN<QQ,,,,A6B P

4 Agnes Rønager fortæller om sine 8 år som menighedsråds-formand i Svenstrup 5AF%$+F#"?%&+/+344G+H+$(+F#0+$%)?#)?+*&#$/?+I2+!"#)$&+#)$%&+H+!%$*&%1.0+&/"+J+!:0)%!:0)K+*.1+,L"H A&.,.#%, #3*, #, 2&3#.4&*0$5*0H)$'&;*&+S, 18$*#, ;&., 4)/*&,(T0+,+#(,)+,.:$&,&+,0+T%%&,)$'&;*&,18$,)+,0+T$H %&,(#/&+,#,8.,82%$#3.,%#$%&3,8.,08.3&.5$*&3< A&.,4)$,#3.&3,%#$%&(#.,')..$-3*S,2&3,%82,#,%#$H %&3S,8.,4)$,)(+#*,/L$&+,.()*,18$,#0L$,*&3,$8S,082, >#0+ $%&+ *2+ FE0%&+ *.1+ $(+,.0%*&/""%$%+ $/?K+ #&+ 3A R&+,4)$,/L$&+,07L3*&3*&,)+,0#**&,#,$5*&+S,2&3, 38%,#%%&,7$LE#0,75,*&3,25*&,;&.,4)/*&,18$&0+#(H (&+, 2#.<, G&.30%)'S, '-*.&++&$, 8., )*2#3#0+$)+#/+, )$'&;*&, 4)$, 1T(*+, $#.+#., 2&.&+S, 8.05, #, 8., 2&*, )+, ;&.,'(&/,18$2)3*S,8.,*&+,%#$%&(#.&,0T0+&2,4)$,2&H.&+,+-3.&,8.,()3.0822&(#.&,)$'&;*0.)3.&S,05,*&$, %)3,/L$&,2&.&+,()3.+,1$),2)3,15$,&3,#*_,+#(,*&3, %)3, -*1:$&0<R&+, 4)$,.#/&+, &+, 07L3*&3*&, #3*'(#%, #, %#$%&30, '&0(-+3#3.07$8E&00&$S, 8., ;8, '&*$&, 2)3, /&;,#,*&+,8.,0&S,)+,2)3,-*1T(*&$,&3,/#.+#.,$8((&,#, 0T0+&2&+,,H,2&3,*&+,&$,#%%&,*&+S,;&.,'$L3*&$,18$< Y#(,.&3.L(*,4)$,)$'&;*&+,#,*&,-*/)(.,-3*&$,$5*&+S, 4/8$,;&.,4)$,0#**&+S,/L$&+,4;&$+&'(8*,18$,2#.<,A&., 0#**&$,#,%#$%&.5$*0H-*/)(.&+S,%#$%&'()*0H-*/)(.&+, 8.,)%+#/#+&+0H-*/)(.&+<,F&$,*#0%-+&$&$,/#,8.,+$L1H 1&$,'&0(-+3#3.&$,82S,4/)*,*&$,0%)(,18$&.5,#,%#$%&3, 8.,08.3&.5$*&3S,8.,4/8$*)3,%#$%&3,0%)(,7$L0&3H +&$&,0#.,#,%#$%&'()*&+<,R&+,0T3&0, ;&.,4)$,/L$&+,$#.+#.,07L3*&3*&, H,8.,8.05,38.&3,.)3.&,&3,-*18$H *$#3.,)+,15,/8$&0,2&.&+,18$0%&(H (#.&,0T307-3%+&$,+#(,)+,'(#/&,+#(,1L((&0,(:03#3.&$< MA >F#$+%0+$%&+!%$*&%+ A&.,1:(&$S,/#,4)$,&+,.8*+,0)22&348(*,#,2&3#.4&*0H $5*&+,H,/#,&$,#%%&,)(+#*,&3#.&,82,+#3.&3&S,2&3,/#, 4)$,%-33&+,+)(&,0)22&3,8.,.$#3&,0)22&3,&1+&$, *#0%-00#83&$3&<,R&+,4)$,/L$&+,*&;(#.+S,8.,*&+,4)$, 8.05, /L$&+, *&;(#.+, )+, 2:*&, 2)3.&, 2&33&0%&$S, 082,;&.,4)$,4)1+,8.,4)$,*&+,$#.+#.,.8*+,2&*< R&3,.8*&,0+&23#3.,#,$5*&+,4)$,.#/&+,&+,.8*+,-*H.)3.07-3%+,18$,)+,(:0&,$5*&+0,2)3.&,87.)/&$S,8., '()3*+,*&2,0T3&0,;&.,38.&+,)1,*&+,2&0+,07L3*&3H *&,4)$,/L$&+,)+,/L(.&,7&$083)(&<,A&.,4)$,/L$&+, H %&+;&3&$,8.,%#$%&0)3.&$< GA >F#$+%0 H $5*02&*(&2<, D#, /)$, &+, 3L0+&3, 4&(+, 3T+, 2&3#.H 4&*0$5*S, 8., ;&., '(&/, /)(.+, 082, 18$2)3*S, 4/#(%&+, 0(&+,#%%&,/)$,2#3,#3+&3+#83< R&3,780+,.)/,2#.,&+,0+8$+,)30/)$S,8.,)1,8.,+#(,4)$, *&+, /L$&+, +T3.&3*&S, 2&3, ;8, 8.05, 18$7(#.+&3*&, #, 780#+#/, 18$0+)3*<, `&3, ;&., 4)$, '&0(-++&+S, #, (T0&+, )1,4/)*,;&.,0&(/,*&3.)3.,0T3+&0,/)$,0/L$+S,)+,;&., /#(,.:$&, )(+, 4/)*, ;&., %)3, 18$, )+, 4;L(7&, 3T&, 2&H 3#.4&*0$5*02&*(&22&$,.8*+, #,.)3.S, 05, *&, 1:(&$ Z

5 ARRANGEMENTER Svenstrup & Ellidshøj sogne Plejehjemsgudstjenester:?)6'$K9"P"#*$K"#*,"* G9'$.Q'R-$ST9U"#!"$!0U"2 O<,8%+8'&$,J,A6BKS,NP<,38/&2'&$,JA6BK< LV))"40#U N]<,8%+8'&$,J=IKS,!Q<,38/&2'&$,JA6BK Kirkekaffe i Svenstrup Kirke R&$,&$,%#$%&%)11&,&1+&$,1:(.&3*&,.-*0+;&3&0+&$, J)((&,%(<,O<PQK>,&'$05U51*X$%'$1"6*"P+",X$Y'$()*(+",$ (U$.Z'$#(4"P+",' Indsamlinger i R&$,0)2(&0,#3*,+#(,I8(%&%#$%&30,U:*4;L(7< R&$,&$,#3*%822&+,%$<,N]WSQQ,+#(,"Ia`b0,, 68E#)(&,?$'&;*&,#,R)32)$%S,8.,,%$<,\!QSQQ,+#(,, R)30%&,,6:2)3*0H,8.,a*()3*0%#$%&$< ALL/J?MNO$G/EGA2 R&$,0)2(&0,#3*,+#(,"#$%&30,"8$04L$,#,?)('8$.< Kommende \T9U"#!"$ *8,1!0U"$ )9'$.]'--2$ %Z'$ 05U51*X$ %&'$ 1"6*"P+",X$%R'$()*(+",$(U$%Y'$#(4"P+",' `:*&$3&,&$,811&3+(#.&,8.,48(*&0,#,%831#$2)3*0+-&3<, R).08$*&3,8.,$&1&$)+,&$,1$&2().+,#,"#$%&3,8.,08.H 3&.5$*&3< ALL/J?MNO$CAH/>MAJ?E[J2 I:(.&3*&,+#$0*).&,%(<,NO<QQ %.'$ 05U51*X$.Z'$ 1"6*"P+",X$.^'$ ()*(+",$ (U$ %-'$ #(4"P+",' `:*&$3&,&$,811&3+(#.&,8.,48(*&0,#,08.3&.5$*&3< R).08$*&3,8.,$&1&$)+,&$,1$&2().+,#,08.3&.5$*&3< Søndags-café i Svenstrup sognegård J",$",$1T#!0U17_0S`$6W$ST9U"#!"$1T#!0U"X )9'$.Q'R-2 %'$1"6*"P+",X$Y'()*(+",$(U$..'$#(4"P+",' Sogneudflugt i Ellidshøj LT,!0U$!"#$.Z'$05U51*$)9'$.R'R-$S,0$)8,)"690!7 1"#' 9((#*04:;, 08.3&-*1(-.+,.5$, #, 5$, +#(, `)$#).&$, 6)(+H E&3+&$< D#, '&.T3*&$, 2&*, %)11&'8$*, 75, c)1d, 6)(+':00&3<, F&$&1+&$,'(#/&$,*&$,&3,.-#*&+,$-3*+-$,75,E&3+$&+< R&$,'(#/&$,2-(#.4&*,18$,&3,+-$,#,'#8.$)1&3S,4/8$,/#, '(#/&$,+).&+,2&*,#3*,#,38.(&,)1,*&,2&0+,07L3*&3*&, 0)(+2#3&$,#,/&$*&3<,R&$,'(#/&$,8.05,2-(#.4&*,18$,)+,.5,$-3*+,75,&.&3,453*S,8.,0%-((&,38.&3,15,(T0+,+#(, &+,0)(+')*,&$,*&+,&3,.8*,#*&,)+,2&*'$#3.&,')*&+:;, 8.,453*%(L*&< c)<,%(<,nw<pq,0&$/&$&0,*&$,)1+&302)*< I8$/&3+&+,4;&2%820+,E)<,%(<,!Q<PQ< H \

6 ARRANGEMENTER Morgenkaffe i Svenstrup Sognegård LT,!0U$!"#$%&'$05U51*$)9'$]'--' =,18$'#3*&(0&,2&*,6%#77&$*).&3,&$,*&$,28$.&3%)11&,8., 28$.&30)3.,#,08.3&.5$*&3<,,,,,, Foredrag i Svenstrup Sognegård F#1!0U$!"#$%]'$05U51*' D#%#3.&+#*&3,'$#3.&$,38%,)008E#)+#83&$,1$&2,480, *&,1(&0+&S,8.,2)3.&,4)$,.;8$+,0#.,18$&0+#((#3.&$,82, 4/8$*)3,*&+,/)$,)+,(&/&,#,*&3,+#*<,I8$,)+,15,0/)$, 75, 38.(&, )1, *&, 07:$.025(, %)3, 2)3, 2&*, 18$*&(, %)0+&, 0#., -*, #, *&+, *&$, 2&*, &+, 1#3+, 8$*, 4&**&$, &%07&$#2&3+)(, )$%L8(8.#S, 4/8$, 2)3, (&/&3*&.:$, *).(#.*).&3<?1+&3&3,'&.T3*&$,2&*,1L((&007#03#3.,%(<,NW<PQ,8., )1+&3&30,18$&*$).,'&.T3*&$,%(<,NO<PQ< 6/"1%"$/)?+&/"+*I/*)/)?+++-0A+N4K44+++*-%0+&/"+-/0-%H -.)&.0%&K++*%)%*&+$%)+3OA+#(?(*&A+ P)*-%0+1#)+/--%+#&+$%"&#?%+/+*I/*)/)?%)+%0+1#)+ Svenstrup & Ellidshøj sogne Menighedsmøde og orienteringsmøde i Ellidshøj F#1!0U$!"#$&'$1"6*"P+",$)9'$.]'--'?1+&3&3,'&.T3*&$,#,"#$%&3,2&*,&3,%8$+,.-*0+;&3&H 0+&<,F&$&1+&$,&$,*&$,2&3#.4&*02:*&,8.,8$#&3+&$#3.0H 2:*&$,.#/&$, *#., 2-(#.4&*, 18$, )+, 15, #3*1(T*&(0&, 75, 4/)*,*&$,#,1$&2+#*&3,0%)(,0%&,2&*,08.3&+0,%#$%&(#.&, (#/< Benyt kirkebilen HW,$!5$1)09$*89$U5!1*;"#"1*"X$PT!",$8$1(U#"7 UW,!"#$"99",$1T#!0U17_0S`'?((&S, *&$, 75,.$-3*, )1,.)3.'&0/L$, &((&$, (#.3&3*&, 4)$,'$-.,18$,)+,'(#/&,%:$+,+#(,.-*0+;&3&0+&S,,2:*&$, #,08.3&.5$*&3,&((&$,0:3*).0HE)1_,%)3,.:$&,'$-.,)1, %#$%&'#(&3< "#$%&'#(&3,'&0+#((&0,75,%#$%&%83+8$&+,0&3&0+,1$&*). %(<,NP<QQ,&((&$,%(<,NP<QQ,*).&3,1:$,&+,)$$)3.&2&3+<, ]

7 Høstgudstjeneste ved Anna Sofie Bielefeldt?T#!0U$!"#$.^'$1"6*"P+",'?4"#1*,56$G8,)"$)9'$..'--' 91+&$,.-*0+;&3&0+&3,&$,*&$,%#$%&1$8%80+, #,08.3&.5$*&3<,C$#0,%$<,\QSQQ< A998!1:T;$G8,)"$)9'$.Q'--' 91+&$,.-*0+;&3&0+&3,&$,*&$,%)11&,#,08.3&.5$*&3< D&*, '&..&,.-*0+;&3&0+&$, 2&*/#$%&$, A)E8', G80&, 75, 0)e8183< Fællesarrangement Godthåb - Svenstrup - =,5$,&$,*&+,Z<,.)3.,)+,2&3#.4&*0$5*&3&,#,M8*+H 45'S,9((#*04:;,8.,6/&30+$-7,()/&$,&+,1L((&0)$$)3H.&2&3+,8.,*&+,'(#/&$,&3,)1+&3,2&*,4:;+,4-2:$< D#, 15$, '&0:., )1, "3#$%&$&/T&3S, *&$, 87+$L*&$, #, M8*+45', 18$0)2(#3.04-0<,?1+&3&3, 0+)$+&$, 2&*, 1L((&007#03#3.,8.,*&$&1+&$,$&/T< F/)*,&$,"3#$%&$&/T&3f,R&,0%$#/&$,0&(/,75,*&$&0, 4;&22&0#*&,g"3#$%&$&/T&3,/$#*&$,)$2&3,$-3*+, 75, *&3, *)30%&, 18(%&%#$%&, h, -*&3, )+, /$#*&, *&3, 4&(+,)1,(&*g< "3#$%&$&/T&3, +).&$, -*.)3.07-3%+, #, %#$%&(#.&, +&2)&$,8.,+$8007:$.025(S,082,)3.$#'&0,18$*820H 1$#+S,3L$.5&3*&,8.,%L$(#.+,1$),&3,0)+#$#0%,/#3%&(< I8(%&%#$%&3, $#0+&0, 8/&$, 0)+#$&30, 1()22&$S, 35$, "3#$%&$&/T&3, 0%T*&$, 2&*, 0%)$7+, 28*, '5*&, 7$L0+&$S,2&3#.4&*0$:**&$S,08.3&':$3S,+&8(8.&$S, '-$%)&$S, ':00&$S, '#0%877&$, 8., 4&(+, )(2#3*&(#.&, *)30%&$&<, C5,.&30T3,+#(,&3,)1+&3,2&*,4:;+,4-2:$,8.,2&.&3, ()++&$< R&$,'(#/&$,2-(#.4&*,18$,18$0)(.,)1,'#((&++&$S,3L$H 2&$&,4&$82,#,(8%)()/#0&3< ;?)%*+7:)#?%0 Foredrag i Ellidshøj G8,)"$),5!*$(U$),0U"*a",$4"!$1(U#"6,a1*$ H891$M(9U",$A99")89!"' 9+,2&.&+,4-28$#0+#0%,;).+H 18$&*$).S,082,'L$&$,7$L.,)1, )+,18$&*$).048(*&$&3S,05,03)$+, 4)3,4)$,1$#S,0%#1+&$,*&3,08$+&, %;8(&,-*,2&*,*&+,.$:33&,;).+H +:;<,I8$&*$).&+,4)3*(&$,82, 3)+-$0T3S,7$L0+&.&$3#3.,8., 82,;).+,#,#3*()3*,8.,-*()3*<, `&*,2)3.&,)3&%*8+&$,8., 0;8/&,4#0+8$#&$S,2&*,0%L/&, /#3%(&$,8.,0)2+#*#.,0+8$,)(/8$, 82,*&,/L0&3+(#.&,+#3.< 9+,.#/&3*&,18$&*$).,18$,'5*&,;L.&$&,8.,#%%&,;L.&$&S, 18$,+$8&3*&,8.,#%%&,+$8&3*&,8.,18$,*&2,*&$,.&$3&,/#(, -3*&$48(*&0,2&*,,#3*48(*,8.,2&3#3.<, '#0%)+S/""(1A Spaghetti-gudstjeneste i Svenstrup 67).4&++#H.-*0+;&3&0+&,&$,&3,%8$+,.-*0+;&3&0+&,#, ':$3&4:;*&S,8.,&1+&$,.-*0+;&3&0+&3,&$,*&$,07).4&++#, 2&*,%:*08/0,+#(,)((&,#,08.3&.5$*&3< ;))#+=.,/%+B/%"%,%"$&A Spaghetti-gudstjeneste i Ellidshøj D#,'&.T3*&$,#,"#$%&3,2&*,&3,%8$+,':$3&/&3(#.,.-*0H +;&3&0+&,8.,').&1+&$,07#0&$,/#,)((&,0)22&3,07).4&++#, 8., %:*08/0, #, 08.3&.5$*&3<,?((&, &$, /&(%823&, 8., /#,.(L*&$,80,+#(,)+,0&,;&$V< ^

8 ARRANGEMENTER Foredrag i Svenstrup sognegård F#1!0U$!"#$.-'$()*(+",' gi8(%&(#.&, 1L((&00%)'&$, 1:$, 8., 3-g, /&*, 14/<, 4:;0%8(&18$0+)3*&$, 9+, 18$&*$)., 82, /8$&0, 18(%&(#.&, )$/S, %-(+-$, 8., +$)*#+#83>, F;&2S, %#$%&S, 0%8(&S, 4:;0%8(&S, 18$&3#3.&$S, )3*&(0H '&/L.&(0&S,18(%&0+T$&,8.,05,/#*&$&<?1+&3&3, '&.T3*&$, 2&*, 1L((&007#03#3., %(<, NW<PQ, h, 7$#0,%$<,\QSQQ<,,?1+&3&30,18$&*$).,'&.T3*&$,%(<,NO<PQ< Y#(2&(*#3.,+#(,07#03#3.,0%&$,+#(,%#$%&%83+8$&+S,0&3&0+, +#$0*).,*&3,O<,8%+8'&$<,j30%&$,2)3,#%%&,)+,*&(+).&,#, 07#03#3.&3,&$,2)3,/&(%822&3,%(<,NO<PQ< Spil Dansk Dag i D#,'&.T3*&$,*).&3,%(<,NQ<QQ,2&*,28$.&30)3.,#,"#$H i2, )1+&3&3, 2:*&0, /#, %(<, NO<QQ, #, 08.3&.5$*&3, +#(, g6t3.,0)22&3,)1+&3g,2&*,%8$0)3.,8.,1l((&00)3.< BUSK-gudstjeneste?T#!0U$!"#$%Z'$()*(+", 4"!$<##0$?(S8"$D8"9"S"9!*' G9'$..'--$8$A998!1:T;$G8,)" (U$)9'$.Q'--$8$?4"#1*,56$G8,)"' 6%-&07#((&$, A&30, A:*)(, 1$&21:$&$, A&0-0b, (#.3&(0&, 82, gr&3, ')$24;&$+#.&, 0)2)$#+)3&$g, #, &3, 0L$*&(&0, -3*&$48(*&3*&,8.,/&*%822&3*&,-*.)/&<,A:*)(,1)0+H 48(*&$,':$3,J8.,/8%03&K,1$),1:$0+,+#(,0#*0+< Svenstrup & Ellidshøj sogne Alle-Helgen?T#!0U$!"#$Q'$#(4"P+", >5!1*;"#"1*"$8$A998!1:T;$G8,)"$)9'$]'R-$(U$8$?4"#7 1*,56$G8,)"$)9'$..'--$4"!$<##0$?(S8"$D8"9"S"9!*' D&*,.-*0+;&3&0+&3, (L0&0, 3)/3&3&, 87, 75, *&, 082, &$, *:*&,8.,'&.$)/&*&,#,08.3&3&,0#*&3,0#*0+&,?((&H4&(.&3< Café-aften i Ellidshøj D&*,B&3),C)7&,8.,6)2-&(,I$&*&$#%0&3<,,B&3&,C)7&, 18$+L((&$, 2-3+$&, 8., 8/&$$)0%&3*&, +#3., 82, 1-.(&, 8., 6)2-&(,I$&*&$#%0&3,1(&++&$,*&+,0)22&3,/&*,%()/&$&+<?1+&3&30,'&.T3*&$,2&*,1L((&007#03#3.,%(<,NW<PQ,8., )1+&3&30,7$8.$)2,E)<,%(<,NO<Z\<, Musikalsk eftermiddag i Svenstrup sognegård F#1!0U$!"#$Y'$#(4"P+",$)9'$.Q'R-' D&*,"#2,"(:/&$4-0,A:$.&30&3< Dåbsjubilæum i Ellidshøj kirke?t#!0u$!"#$.z'$ #(4"P+",$ )9'$..'--$ 4"!$ O"#1$?*0U:T;$L881+",U' R5'0;-'#(L-2, 2&*, '#'&(-**&(#3., +#(, 08.3&+0, ]H, 5$#.&<,91+&$,.-*0+;&3&0+&3,':$3&/&3(#.+,+)b0&(/,'8$*, #,08.3&.5$*&3< Spaghetti-gudstjeneste i Svenstrup Kirke F#1!0U$!"#$%Z'$#(4"P+",$)9'$.Y'--$ 67).4&++#H.-*0+;&3&0+&, &$, &3, %8$+,.-*0+;&3&0+&, #, ':$3&4:;*&S,8.,&1+&$,.-*0+;&3&0+&3,&$,*&$,07).4&++#, 2&*,%:*08/0,+#(,)((&,#,08.3&.5$*&3< ;))#+=.,/%+B/%"%,%"$&A W

9 *&,15$,4;L(7S,$5*,8.,/&;(&*3#3.,+#(,*&,87.)/&$S,*&, %822&$,+#(,)+,0+5,2&*< >F#$+ *L)%*+ $(+ $%0+ %0+ $%)+ %""%0+ $%+ F/?&/?*&%+ NA F/#0,;&.,0%)(,3L/3&,&+,7)$,%83%$&+&,+#3.S,05,0TH 3&0,;&.,*&+,&$,/#.+#.+S,)+,%#$%&3,4)$,15&+,&3,4;&2H 2&0#*&S, 18$, *&+, 4:$&$, 0#., +#(, #, /8$&0, +#*S, 8., *&+, 1)(*+,#,2#3,(8*,'5*&,)+,()/&,8.,/&*(#.&48(*&,*&3S, 18$*#,*&+,4)/*&,;&.,7$:/&+,1:$<,65,&$,*&$,18$,3T(#., 0)+,.)3.,#,&3,7$8E&0,18$,)+,&+)'(&$&,1;&$3/)$2&,#, %#$%&3<,R&+,%)3,'(#/&,&3,2&.&+,()3.,8.,820+L3H *&(#.,7$8E&0S,2&3,;&.,&$,.()*,18$,)+,4)/&,/L$&+, 2&*,+#(,)+,0+)$+&,*&3< 93*&(#., /#(, ;&., 1$&24L/&S, )+, /#S, 2&30, ;&., 4)$, /L$&+,18$2)3*S,4)$,#3*(&*+,&+,0)2)$'&;*&,2&(H (&2,6/&30+$-7S,9((#*04:;,8.,M8*+45',08.3&S,'5*&, 2&((&2,7&$083)(&+S,2&3,8.05,#,%$)1+,)1,&+,1L((&0, 08.3&)$$)3.&2&3+S, )(+, 0)22&3, 18$, )+, 0+T$%&, 0)2)$'&;*&, 8., 1:(&(0&, )1, 1L((&00%)', 2&((&2, 80S, *&$,'8$,#,*&,+$&,08.3&<,R&+,45'&$,;&.,%)3,-*/#%(&, 0#.,1$&28/&$S,18$,/#,'8$,05,+L+S,8.,*&+,/#(,0+T$%&, %#$%&3,4/#0,/#,(:0&$,38.(&,87.)/&$,0)22&3< =,&1+&$5$&+,!QN!,)148(*&0,*&$,#,9((#*04:;,08.3S,(#.&082,#,)3*$&,08.3&,()3*&+,8/&$S,/)(.,+#(,2&3#.4&*0H $5*&+< 2-(#.4&*< =,2&3#.4&*0$5*0(8/&3,0+5$,*&$S,)+,2&3#.4&*0$5*&+,0%)(,0+T$&,08.3&+0,%#$%&(#.&,8.,)*2#3#0+$)+#/&, )3(#..&3*&$,8.,)+,2&3#.4&*0$5*&+,0%)(,/#$%&,18$,.8*&,/#(%5$,18$,&/)3.&(#&+0,18$%T3*&(0&< R&+,%)3,(T*&,+:$+S,2&3,*&+,'&+T*&$,#,7$)%0#0S,)+,2&*(&22&$3&,)1,&+,2&3#.4&*0$5*,#,4:;,.$)*,4)$, #, 2&3#.4&*0$5*&+, &$, )(0#*#.+, 8., 07L3*&3*&<, `&*(&22&$3&, )1, 2&3#.4&*0$5*&+, %)3, /L$&, 2&*, +#(, )+,'&0+&22&S,4/8$35$,%#$%&3,0%)(,%)(%&0S,05,*&3,+).&$,0#.,'&*0+,-*S,82,*&$,0%)(,()/&0,+#3.,82,75, %#$%&.5$*&3S,082,.:$,*&3,&3*3-,02-%%&$&,8.,4T..&(#.&$&,8.,)3*$&,+#3.,/&*$:$&3*&,*&,%#$%&(#.&, 'T.3#3.&$< 0+&*,*&(0,#,%#$%&3,8.,*&(0,#,08.3&.5$*&3,&((&$,250%&,4&(+,)3*$&,0+&*&$V,R&$,&$,$#.+#.,2)3.&,2-(#.4&H *&$,18$,)+,)$$)3.&$&,4T..&,8.,07#(,18$,L(*$&S,18$&*$).,18$,/8%03&S,+&)+&$,18$,-3.&,8.,'&0:.,)1,%(8/3&, *).7(&;&$&,&((&$,)3*$&< `&*,)3*$&,8$*>,682,2&*(&2,)1,2&3#.4&*0$5*&+,15$,*-,2-(#.4&*,18$,)+,0L++&,*#+,7$L.,75,%#$%&3S, 08.3&+,8.,'T&3<,R-,15$,2-(#.4&*,18$,0&(/,)+,15,38.(&,.8*&,87(&/&(0&$,0)22&3,2&*,)3*$&S,8.,*-,15$, 2-(#.4&*,18$,)+,.:$&,&3,18$0%&(,18$,)3*$&,#,9((#*04:;<, -.)&#-&%*+T-.)&#-&/),.01#&/.)+!#?%0*&+/+!"#$%&UA++ Menighedsrådsvalg 2012 i Ellidshøj O

10 FDF Svenstrup Knasten F)$,*-,07:$.025(,H,05,%83+)%+>?"$:;"PP"18!"#2 kkk<1*1<*%[0/&30+$-7 Ellidshøj '0%$*"%$%"*%+=&%%)+.?+>%/$/+ M;"PP"18!"2 kkk<1*1<*%[&((#*048; Dåbsgruppen a*0&3*&$, *5'04#(0&3&$, +#(, ':$3, #, 6/&30+$-7,8.,9((#*04:;,08.3&< KFUM Spejderne Svenstrup gruppe Spejderne med de 2 klatrepæle CT!"1*"!2,67&;*&$4-0&+, `T$&+-&3S,M(<,D#'8$./&;,\\,.&"-#/-0)12&"3 Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik Svenstrup =F%)*&0(IA '.)&#-&I%0*.)9+ Bibelkredsen Undervisning på 8 lørdage fra oktober Undervisning på 8 lørdage fra oktober til marts. til Der kræves marts ingen forkundskaber. Sted: Aalborg Studenterkursus, Danmarksgade 11, 9000 Aalborg Henvendelse: Program med alle relevante oplysninger kan rekvireres på følgende adresse: Teologisk Voksenundervisning, Thulebakken 1, 9000 Aalborg D%0+ -0EF%*+ /)?%)+,.0-()$*-#H Tlf / Mail: 0-0S, R)32)$%0.)*&, NNS, OQQQ,?)('8$. M"#4"#!"91"2, C$8.$)2, 2&*, )((&, $&(&/)3+&, 87(T03#3.&$, %)3, $&%/#$&$&0,75,1:(.&3*&,)*$&00&> Y&8(8.#0%, D8%0&3-3*&$/#03#3.S, Y4-(&')%%&3,NS,OQQQ,?)('8$. Y(1<,OW,NW,WQ,WW,[,O],PZ,NO,!N< `)#(>,($'l%2<*%, Babysalmesang UT+, 48(*, '&.T3*&$, #, 0+)$+&3, )1, 0&7+&2'&$, 253&*<, F8(*&+, 2:*&0,82,830*).&3,H,NQ,.)3.&, H, %(<, NQ<QQHNN<PQ, #, 6/&30+$-7, "#$%&< Y#(2&(*#3., 0%&$, +#(, %#$%&%83H +8$&+<,, D#&.+,.0+.I*&#0&+ F/"+,0%1?2+ #,+ #)).)Y%+/+C?%#F/*%)A NQ

11 HVAD GØR MAN? HW,$"*$+0,#$+984",$ST!*c I:*0(&$,$&.#0+$&$&0,75,')..$-3*,)1,;8$*&28*&$&30,)32&(*&(0&< 9$,18$L(*$&3&,.#1+,0%)(,*&,#%%&,)32&(*&,1:*0(&3,+#(,%#$%&%83+8H $&+<,9$,18$L(*$&3&,#%%&,.#1+,0%)(,*&$,0&3&0+,NZ,*).&,&1+&$,1:*0(&3, #3*(&/&$&0,&3,8208$.0H,8.,)30/)$0&$%(L$#3.,+#(,%#$%&%83+8$&+< HW,$+0,#"*$1)09$!T+"1c "83+)%+,)8,)")(#*(,"*,H,4&(0+,#,.8*,+#*,H,18$,)+,)1+)(&,*5'0*)., 8.,0)2+)(&<,F-0%,3)/3&,8.,)*$&00&$,75,!H\,1)**&$&<,6%)(,')$3&+, 3)/3.#/&0S,0%)(,*&+,0%&S,#3*&3,')$3&+,&$,&+,4)(/+,5$< HW,$P0#$489$U8S*"1c D#&(0&0*)+8&3,)1+)(&0,2&*,)8,)")(#*(,"*,#,.8*,+#*<,R&$,)1+)(&0, +#*, +#(, &3, 10P*09"$ P"!$ 6,a1*"#',F-0%,7$:/&(0&0)++&0+&3,1$),, %822-3&30,/#&(0&0%83+8$S,0)2+,'&..&0,*5'0)++&0+&$,8.,&/&3+-H &(+,0%#(02#00&7)7#$&$,J.&$3&,%87#&$K<,CT3+3#3.,)1,%#$%&3,)1+)(&0, #,6/&30+$-7,2&*,)8,)"*;"#","#$8.,#,9((#*04:;,2&*,U,04","#' HW,$#(U"#$!T,c /&(0&04)3*(#3.&3,)1+)(&0,2&*,*&3,75.L(*&3*&,6,a1*', R&$, +$L11&0, )1+)(&, 2&*, U,04","#,82,.$)/,0+&*<, 9/+<, 7T3+3#3., )1,%#$%&3,)1+)(&0,#,6/&30+$-7,2&*,)8,)"*;"#","#$8.,#,9((#*04:;, 2&*,U,04","#<, HW,$P0#$:0,$+,5U$S(,$0*$*09"$P"!$"#X$!",$:0,$*041:"!1698U*c C$L0+&3,4)$,)(+#*,+#*,+#(,&3,0)2+)(&,H,8.05,4/#0,2)3,+$L3.&$,+#(, '&0:.,#,0#+,4;&2,&((&$,75,0T.&4-0&+< Ellidshøj Menighedsråd: \(,P0#!2 C8-(,D&$3&$,"$#0+&30&3, O!PQ,6/&30+$-7 Y(1<,OW,PW,ZQ,NQ G8,)"4a,U"2 Y#3),=/&$0&3 R8%+8$7)$%&3,!PS, O!PQ,6/&30+$-7,<,Y(1<,OW,N],ZN,^O +#3)l#/&$0&3<2)#(<*% Svenstrup Menighedsråd: \(,P0#!2?.3&0,G:3).&$, 6%:;+&/&;,NZS,O!PQ,6/&30+$-7 Y(1<,\!,P^,WN,O! ).3&0l./*3&+<*% G8,)"4a,U"2 O!PQ,6/&30+$-7,<,Y(1<,OW,PW,Q\,N\ 4)30<%-$+<0/&30+$-7l780+<+&(&<*% Adresser og træffetider G8,)")(#*(,"* M(<,D#'8$./&;,NO?S,,O!PQ,6/&30+$-7 Y(1<>,OW,PW,P],Q\<,I)e>,OW,PW,P],\Q 9H2)#(>,&0;&l%2<*% "8$*&.3>,9(0&,6%)%,A&30&3 M(<,D#'8$./&;,NOS,O!PQ,6/&30+$-7 6+#((&%$8.&3,W!S,9((#*04:;S,O!PQ,6/&30+$-7 F,U0#81*$I8+")"$M05U"#$$ Y(1<,ZN,ZQ,QZ,N\ 9H2)#(>,/#'&%&4)-.&3l0+81)3&+<*% G8,)"10#U", /#U0$H8"91"#$$ G8,)"*;"#",$4"!$?4"#1*,56$G8,)" G"##"*:$?T,"#1"# Y(1<,ZQ,\Q,Q],]!+T60E,,%*+/--%+1#)$#?U "83+8$>,,OW,PW,Q\,\Z,[,,!P,ZN,]P,OO Y(1<,OW,PW,Q],QQ,J7$#/)+KS,I)e>,OW,PW,Q\,\P G(#*(,*8!2$`)3<HI$&<,%(<,NQ<QQHNQ<PQ 9H2)#(>,0/&30+$-7%#$%&l2)#(<*% >,04",$4"!$A998!1:T;$G8,)"$ Y(1<,%83+8$>,,OW,PW,Z!,\Z G(#*(,*8!2$Y#$0<HI$&<,%(<,N!<QQHN!<PQ NN

12 SET & SKET i Svenstrup & Ellidshøj 20)9,)1") 2:+6)1$/#'')$&6$ /#6) 7(+61(C2=#",21("6$ '1#$A++(,2<B9$.(1/)$ -(+$D&+2-),$/(1/) 7("2)68,2-9)")2-)$($71:2-)6;1,2<#=)".(1/)/&"E)1-$($A++(,2<B9$.(1/)

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012 Juni Juli August 2012 Kirkeblad Indhold Ulfborg sogn på nettet 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn Fra sognepræsten

Læs mere

August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkeblad for Bistrup Sogn 10. årgang Kirkekontoret tlf. 96 23 17 17 August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Side 2 Menighedsrådsformanden har ordet Bistrup Nyt En herlig sommer

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Kirkeblad for Tolne og Mosbjerg sogne 58. årgang, nr. 2. I dette nummer bl.a.:

KIRKE OG SOGN. Kirkeblad for Tolne og Mosbjerg sogne 58. årgang, nr. 2. I dette nummer bl.a.: KIRKE OG SOGN Kirkeblad for Tolne og Mosbjerg sogne 58. årgang, nr. 2 I dette nummer bl.a.: Præstens side Havegudstjeneste Spaghettigudstjeneste Høstgudstjeneste Halloween Spejderne henter lopper Nye konfirmander

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET. September - Oktober - November 2012

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET. September - Oktober - November 2012 HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET September - Oktober - November 2012 28. årgang 4 Stof til næste kirkeblad skal være redaktionen i hænde senest den 23. oktober i Hanstholm Kirkecenter, Center vej 4, postboks

Læs mere

K I R K E B L A D E T

K I R K E B L A D E T K I R K E B L A D E T Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Husk menighedsrådsvalget i disse uger! Og at det gælder DIN kirke! Oktober-november 2012 Sjette årgang nr. 3 Mange kirker men én Folkekirke

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Boddum Ydby Kirkeblad

Boddum Ydby Kirkeblad Boddum Ydby Kirkeblad Nr. 4 September - Oktober - November 2011 Skovsøen i Dover Skov. Foto: Linda Eliassen At rejse er at leve At rejse er at leve, bemærkede H. C. Andersen for godt 150 år siden i Mit

Læs mere

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time.

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Egeskov Kirke SEP. - OKT. - NOV. 2010 35. ÅRGANG Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Foto: Helle

Læs mere

Boddum Ydby Kirkeblad

Boddum Ydby Kirkeblad Boddum Ydby Kirkeblad Nr. 4 September - Oktober - November 2014 Foto: Christian Morsing Håb og ru hænder Så er ferietiden ovre, og mange har været ude at se sig om og hvis vi har haft øjnene åbne sikkert

Læs mere

Kirken februar 2015_Kirken oktober.qxd 1/14/2015 08:04 Side 1 KIRKEBLADET. TULsTRUp HvILsTED og

Kirken februar 2015_Kirken oktober.qxd 1/14/2015 08:04 Side 1 KIRKEBLADET. TULsTRUp HvILsTED og Kirken februar 2015_Kirken oktober.qxd 1/14/2015 08:04 Side 1 KIRKEBLADET for AsTRUp TULsTRUp HvILsTED og TIsET sogne FEBRUAR 2015 Kirken februar 2015_Kirken oktober.qxd 1/14/2015 08:04 Side 2 ASTRUP,

Læs mere

ÅRGANG 69 // 1. SEPTEMBER 1. DECEMBER 2014 SOGNEBLADET SOGNEAFTEN LÆS SIDE 9

ÅRGANG 69 // 1. SEPTEMBER 1. DECEMBER 2014 SOGNEBLADET SOGNEAFTEN LÆS SIDE 9 ÅRGANG 69 // 1. SEPTEMBER 1. DECEMBER 2014 NR. 3 // 2014 SOGNEBLADET SOGNEAFTEN LÆS SIDE 9 PRÆSTENS KLUMME TILGIVELSENS BOG Noget af det vanskeligste er at lade fortiden hvile. Hvis man har dummet sig

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: SJØRRING THORSTED SKJOLDBORG KALLERUP #DEN NÅDIGE GUD #ARRANGEMENTER #SOGNEAFTENER #MUSIK I KIRKEN OG MEGET MERE

KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: SJØRRING THORSTED SKJOLDBORG KALLERUP #DEN NÅDIGE GUD #ARRANGEMENTER #SOGNEAFTENER #MUSIK I KIRKEN OG MEGET MERE SEP T E M B E R - NO VE M BE R 20 14 KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #DEN NÅDIGE GUD #ARRANGEMENTER #SOGNEAFTENER #MUSIK I KIRKEN OG MEGET MERE SJØRRING KIRKE THORSTED KIRKE KALLERUP KIRKE SKJOLDBORG KIRKE SJØRRING

Læs mere

Højen og Jerlev Sogne. Højen og Jerlev Sogne

Højen og Jerlev Sogne. Højen og Jerlev Sogne Højen og Jerlev Sogne Højen og Jerlev Sogne Juni - juli - august - 2013 Nr. 2 2013 Konfirmand-ikoner Se flere ikoner og læs om deres tilblivelse på næste side! Konfirmand-ikoner v/ Inger Marie Raunkiær-Jensen

Læs mere

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale:

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale: KIRKEBLADET E F T E R Å R V I N T E R 2 013 H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N Kirkekunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) er kendt for sine fantastiske altertavler, hvor han ville male Kristus i det

Læs mere

I pinsen opholdt jeg mig på Langeland omgivet af syrener; flotte i farverne og duftende. I den forbindelse

I pinsen opholdt jeg mig på Langeland omgivet af syrener; flotte i farverne og duftende. I den forbindelse Vi går mod sommeren; tro det eller ej I drømmene handler det om godt vejr og ferie. Der er dog også et men; Kim Larsen skrev engang: Det er en kold tid som vi lever i, alle går rundt og fryser. Dette kan

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 24. årgang Juli - Oktober 2014. 24. årgang nr. 2 Juli - Oktober 2014

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 24. årgang Juli - Oktober 2014. 24. årgang nr. 2 Juli - Oktober 2014 ØSTBYENS KIRKEBLAD 24. årgang nr. 2 Juli - Oktober 2014 02 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 24. årgang Juli - Oktober 2014 Vor Frelsers Kirke SÅ TILBYDES DET ANERKENDTE PARKURSUS PREP - OGSÅ DENNE

Læs mere

Vor Frelsers Kirke KIRKEBLAD NR. 3 2012. Aug. Sept. Okt. Nov.

Vor Frelsers Kirke KIRKEBLAD NR. 3 2012. Aug. Sept. Okt. Nov. Vor Frelsers Kirke KIRKEBLAD NR. 3 2012 Aug. Sept. Okt. Nov. Billeder fra spaghetti-gudstjeneste Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Sogns kirkeblad Vejviser 83. årgang nr. 3 2012 Aug. Sept. Okt. Nov. Se også

Læs mere

KIRKE- OG SOGNEBLAD ALLINDEMAGLE OG HARALDSTED SOGNE NOVEMBER - JANUAR 2011. Lucia i kirke. Madbix. Nytårsgudstjeneste.

KIRKE- OG SOGNEBLAD ALLINDEMAGLE OG HARALDSTED SOGNE NOVEMBER - JANUAR 2011. Lucia i kirke. Madbix. Nytårsgudstjeneste. ALLINDEMAGLE OG HARALDSTED SOGNE NOVEMBER - JANUAR 2011 KIRKE- OG SOGNEBLAD Nytårsgudstjeneste Madbix Julekoncert Lucia i kirke I Allindemagle kirke. Nytåret skal hilses velkommen! Med hygge og ølsmagning.

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 15. årgang nr. 3 Juni/juli/august 2015 Babysalmesang Babysalmesang i Øse og Næsbjerg kirker er en dejlig stund hver uge. Kvalitetstid med barnet er i højsædet. Der

Læs mere

FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014. FORANDRING Af sognepræst Jørgen Børglum Larsen

FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014. FORANDRING Af sognepræst Jørgen Børglum Larsen FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014 og alt det, som den ville sætte i gang hos mig, af tanker og refleksioner og holdninger. Du bliver forandret, det skal du vide! Og hvor fik han ret,

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

December - Januar - Februar 2014-15 KIRKEBLADET. Nykøbing Mors Sogn

December - Januar - Februar 2014-15 KIRKEBLADET. Nykøbing Mors Sogn December - Januar - Februar 2014-15 KIRKEBLADET Nykøbing Mors Sogn Adresser Provst Mette Moesgaard Jørgensen Toftegade 23 Tlf. 97 72 02 72 memj@km.dk Træffes ikke mandag Sognepræst Lars Højlund Tingvej

Læs mere