Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+, August - september - oktober - november årgang Nr. 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3"

Transkript

1 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+, August - september - oktober - november årgang Nr. 3

2 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#, 6/&30+$-7,8., 9((#*04:;,68.3&< A&30,6+).4:;,B##0'&$. C8-(,D&$3&$,"$#0+&30&3?(#E&,?3*&$0&3 F)33&,9;&$0'8?.3&0,G:3).&$ =3.&,I)((&3+#3,"$#0+811&$0&3 8.,9(0&,6%)%,A&30&3 J)30/)$04)/&3*&K 6#*0+&,1$#0+,18$,#3*(&/&$#3. )1,0+81,+#(,3L0+&,'()*,&$,!"#$%&'$()*(+",$%-.% +#(,"#$%&%83+8$&+ M(<,D#'8$./&;,NO,? O!PQ,,6/&30+$-7 G&*)%+#83&3,/#(,.&$3&,,.:$&,872L$%082,75>?+,%#$%&'()*&+,82*&(&0,#, 6/&30+$-7,68.3,)1,IRI,#, 6/&30+$-7< F/#0,%#$%&'()*&+,-*&'(#/&$, $&++&0,4&3/&3*&(0&,+#(, "#$%&%83+8$&+ /#*",#"*0!,"11"2 333'14"#1*,567)8,)"'!) 333'"998!1:(;7)8,)"'!) 678'9+7#!:"+;<= F&$$&S,*-,082,0%)'+&,4#22&(,8.,;8$*>?((&,;8$*&30,1)$/&$ 2)(&$,*#+,3)/3< F#2(&30,2:$%&,+L77&.(#2+&$,)1,*#.> BT0&3*&,%8$3S,*-,4)$,05&+< R-,4)$,5'3&+,2#3,2-3*,+#(,*#3,0)3.S 18$,)1,(&/&3*&,0+&22&$, 8.,2&33&0%&8$*S ;)S,)1,07L*':$30,+)3*(:0&,()++&$ 4)$,*-,02&*&+,&+,/5'&3S 05,(#/&+0,1;&3*&$,25,+#&< U5$,;&.,0&$,*#3,4#22&(S *#3&,1#3.$&0,/L$%> 6+;&$3&$0,4:;&,2:30+$&S 253&30,53*&*$L+S *),18$0+5$,;&.,#%%&S M-*S,*-,.;8$*&,80,3L0+&3,+#(,.-*&$S 2&*,L$&,8.,4&$(#.4&*, %$83&*,*-,80, +#(,)+,4&$0%&,082,%83.&$,75,;8$*&3S.#/&,*T$&3&,3)/3& 8.,L$&,*&+,(#/S,*-,4)$,.#/&+< F&$$&S,*-,082,0%)'+& 4#22&(,8.,;8$*>?((&,(#/&+0,0+&22&$ 0T3.&$,*#+,3)/3< R&33&,02-%%&,8/&$0L++&(0&,8.,18$+8(%3#3.,)1,R)/#*0,0)(2&,W,&$,()/&+, )1,7)0+8$,&2&$#+-0,=3.$#*,6E4$:*&$HF)30&3S,X$:<,Y)%,+#(,=3.$#*,18$,)+, /#,25,'$#3.&,*&3,4&$<,!""#$%&'()$*()+)')+,-

3 GUDSTJENESTER i Svenstrup & $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Z[W,,,,,,,,,R5'0.-*0+;&3&0+&, NN<QQ,,,,,,A6B, =3.&3 \[W,,,,,,,,,,O<,0:3*).,&1+&$,+$#3#+)+#0, QO<PQ,,,,,,A6B,, NN<QQ,,,,A6B N![W,,,,,,,NQ<,0:3*).,&1+&$,+$#3#+)+#0,, NN<QQ,,,,,,A6B, =3.&3 NO[W,,,,,,,NN<,0:3*).,&1+&$,+$#3#+)+#0, QO<PQ,,,,,,A6B, N[O,,,,,,,,,R5'0.-*0+;&3&0+&,, =3.&3![O,,,,,,,,,NP<,0:3*).,&1+&$,+$#3#+)+#0, \[O,,,,,,,,,?1+&3.-*0+;&3&0+&,,,,,,,, =3.&3,, NO<QQ,,,,A6B O[O,,,,,,,,,NZ<,0:3*).,&1+&$,+$#3#+)+#0,, QO<PQ,,,,,,A6B, =3.&3 N][O,,,,,,,N\<,0:3*).,&1+&$,+$#3#+)+#0, QO<PQ,,,,,,A6B, NN<QQ,,,A6B PQ[O,,,,,,,N^<,0:3*).,&1+&$,+$#3#+)+#0, =3.&3 ][NQ,,,,,,,R5'0.-*0+;&3&0+&,, NN<QQ,,,,,,A6B,, =3.&3 ^[NQ,,,,,,,NW<,0:3*).,&1+&$,+$#3#+)+#0, O[NQ,,,,,,,67).4&++#.-*0+;&3&0+&,, =3.&3,, N^<N\,,,,A6B NZ[NQ,,,,,NO<,0:3*).,&1+&$,+$#3#+)+#0, NN<QQ,,,,,,A6B, QO<PQ,,,,A6B!N[NQ,,,,,!Q<,0:3*).,&1+&$,+$#3#+)+#0, QO<PQ,,,,,,=I, =3.&3!W[NQ,,,,,!N<,0:3*).,&1+&$,+$#3#+)+#0, HFIACDAE,, P[NN,,,,,,,R5'0.-*0+;&3&0+&, =3.&3 Z[NN,,,,,,,?((&,F&(.&30,R)., NN[NN,,,,,!P<,0:3*).,&1+&$,+$#3#+)+#0, NN<QQ,,,,,,A6B, QO<PQ,,,,A6B NW[NN,,,,,!Z<,0:3*).,&1+&$,+$#3#+)+#0, QO<PQ,,,,,,A6B, =3.&3!W[NN,,,,,67).4&++#.-*0+;&3&0+&, =3.&3 JAKACDAE,,![N!,,,,,,,N<,0:3*).,#,)*/&3+, QO<PQ,,,,,,A6B, NN<QQ,,,,A6B P

4 Agnes Rønager fortæller om sine 8 år som menighedsråds-formand i Svenstrup 5AF%$+F#"?%&+/+344G+H+$(+F#0+$%)?#)?+*&#$/?+I2+!"#)$&+#)$%&+H+!%$*&%1.0+&/"+J+!:0)%!:0)K+*.1+,L"H A&.,.#%, #3*, #, 2&3#.4&*0$5*0H)$'&;*&+S, 18$*#, ;&., 4)/*&,(T0+,+#(,)+,.:$&,&+,0+T%%&,)$'&;*&,18$,)+,0+T$H %&,(#/&+,#,8.,82%$#3.,%#$%&3,8.,08.3&.5$*&3< A&.,4)$,#3.&3,%#$%&(#.,')..$-3*S,2&3,%82,#,%#$H %&3S,8.,4)$,)(+#*,/L$&+,.()*,18$,#0L$,*&3,$8S,082, >#0+ $%&+ *2+ FE0%&+ *.1+ $(+,.0%*&/""%$%+ $/?K+ #&+ 3A R&+,4)$,/L$&+,07L3*&3*&,)+,0#**&,#,$5*&+S,2&3, 38%,#%%&,7$LE#0,75,*&3,25*&,;&.,4)/*&,18$&0+#(H (&+, 2#.<, G&.30%)'S, '-*.&++&$, 8., )*2#3#0+$)+#/+, )$'&;*&, 4)$, 1T(*+, $#.+#., 2&.&+S, 8.05, #, 8., 2&*, )+, ;&.,'(&/,18$2)3*S,8.,*&+,%#$%&(#.&,0T0+&2,4)$,2&H.&+,+-3.&,8.,()3.0822&(#.&,)$'&;*0.)3.&S,05,*&$, %)3,/L$&,2&.&+,()3.+,1$),2)3,15$,&3,#*_,+#(,*&3, %)3, -*1:$&0<R&+, 4)$,.#/&+, &+, 07L3*&3*&, #3*'(#%, #, %#$%&30, '&0(-+3#3.07$8E&00&$S, 8., ;8, '&*$&, 2)3, /&;,#,*&+,8.,0&S,)+,2)3,-*1T(*&$,&3,/#.+#.,$8((&,#, 0T0+&2&+,,H,2&3,*&+,&$,#%%&,*&+S,;&.,'$L3*&$,18$< Y#(,.&3.L(*,4)$,)$'&;*&+,#,*&,-*/)(.,-3*&$,$5*&+S, 4/8$,;&.,4)$,0#**&+S,/L$&+,4;&$+&'(8*,18$,2#.<,A&., 0#**&$,#,%#$%&.5$*0H-*/)(.&+S,%#$%&'()*0H-*/)(.&+, 8.,)%+#/#+&+0H-*/)(.&+<,F&$,*#0%-+&$&$,/#,8.,+$L1H 1&$,'&0(-+3#3.&$,82S,4/)*,*&$,0%)(,18$&.5,#,%#$%&3, 8.,08.3&.5$*&3S,8.,4/8$*)3,%#$%&3,0%)(,7$L0&3H +&$&,0#.,#,%#$%&'()*&+<,R&+,0T3&0, ;&.,4)$,/L$&+,$#.+#.,07L3*&3*&, H,8.,8.05,38.&3,.)3.&,&3,-*18$H *$#3.,)+,15,/8$&0,2&.&+,18$0%&(H (#.&,0T307-3%+&$,+#(,)+,'(#/&,+#(,1L((&0,(:03#3.&$< MA >F#$+%0+$%&+!%$*&%+ A&.,1:(&$S,/#,4)$,&+,.8*+,0)22&348(*,#,2&3#.4&*0H $5*&+,H,/#,&$,#%%&,)(+#*,&3#.&,82,+#3.&3&S,2&3,/#, 4)$,%-33&+,+)(&,0)22&3,8.,.$#3&,0)22&3,&1+&$, *#0%-00#83&$3&<,R&+,4)$,/L$&+,*&;(#.+S,8.,*&+,4)$, 8.05, /L$&+, *&;(#.+, )+, 2:*&, 2)3.&, 2&33&0%&$S, 082,;&.,4)$,4)1+,8.,4)$,*&+,$#.+#.,.8*+,2&*< R&3,.8*&,0+&23#3.,#,$5*&+,4)$,.#/&+,&+,.8*+,-*H.)3.07-3%+,18$,)+,(:0&,$5*&+0,2)3.&,87.)/&$S,8., '()3*+,*&2,0T3&0,;&.,38.&+,)1,*&+,2&0+,07L3*&3H *&,4)$,/L$&+,)+,/L(.&,7&$083)(&<,A&.,4)$,/L$&+, H %&+;&3&$,8.,%#$%&0)3.&$< GA >F#$+%0 H $5*02&*(&2<, D#, /)$, &+, 3L0+&3, 4&(+, 3T+, 2&3#.H 4&*0$5*S, 8., ;&., '(&/, /)(.+, 082, 18$2)3*S, 4/#(%&+, 0(&+,#%%&,/)$,2#3,#3+&3+#83< R&3,780+,.)/,2#.,&+,0+8$+,)30/)$S,8.,)1,8.,+#(,4)$, *&+, /L$&+, +T3.&3*&S, 2&3, ;8, 8.05, 18$7(#.+&3*&, #, 780#+#/, 18$0+)3*<, `&3, ;&., 4)$, '&0(-++&+S, #, (T0&+, )1,4/)*,;&.,0&(/,*&3.)3.,0T3+&0,/)$,0/L$+S,)+,;&., /#(,.:$&, )(+, 4/)*, ;&., %)3, 18$, )+, 4;L(7&, 3T&, 2&H 3#.4&*0$5*02&*(&22&$,.8*+, #,.)3.S, 05, *&, 1:(&$ Z

5 ARRANGEMENTER Svenstrup & Ellidshøj sogne Plejehjemsgudstjenester:?)6'$K9"P"#*$K"#*,"* G9'$.Q'R-$ST9U"#!"$!0U"2 O<,8%+8'&$,J,A6BKS,NP<,38/&2'&$,JA6BK< LV))"40#U N]<,8%+8'&$,J=IKS,!Q<,38/&2'&$,JA6BK Kirkekaffe i Svenstrup Kirke R&$,&$,%#$%&%)11&,&1+&$,1:(.&3*&,.-*0+;&3&0+&$, J)((&,%(<,O<PQK>,&'$05U51*X$%'$1"6*"P+",X$Y'$()*(+",$ (U$.Z'$#(4"P+",' Indsamlinger i R&$,0)2(&0,#3*,+#(,I8(%&%#$%&30,U:*4;L(7< R&$,&$,#3*%822&+,%$<,N]WSQQ,+#(,"Ia`b0,, 68E#)(&,?$'&;*&,#,R)32)$%S,8.,,%$<,\!QSQQ,+#(,, R)30%&,,6:2)3*0H,8.,a*()3*0%#$%&$< ALL/J?MNO$G/EGA2 R&$,0)2(&0,#3*,+#(,"#$%&30,"8$04L$,#,?)('8$.< Kommende \T9U"#!"$ *8,1!0U"$ )9'$.]'--2$ %Z'$ 05U51*X$ %&'$ 1"6*"P+",X$%R'$()*(+",$(U$%Y'$#(4"P+",' `:*&$3&,&$,811&3+(#.&,8.,48(*&0,#,%831#$2)3*0+-&3<, R).08$*&3,8.,$&1&$)+,&$,1$&2().+,#,"#$%&3,8.,08.H 3&.5$*&3< ALL/J?MNO$CAH/>MAJ?E[J2 I:(.&3*&,+#$0*).&,%(<,NO<QQ %.'$ 05U51*X$.Z'$ 1"6*"P+",X$.^'$ ()*(+",$ (U$ %-'$ #(4"P+",' `:*&$3&,&$,811&3+(#.&,8.,48(*&0,#,08.3&.5$*&3< R).08$*&3,8.,$&1&$)+,&$,1$&2().+,#,08.3&.5$*&3< Søndags-café i Svenstrup sognegård J",$",$1T#!0U17_0S`$6W$ST9U"#!"$1T#!0U"X )9'$.Q'R-2 %'$1"6*"P+",X$Y'()*(+",$(U$..'$#(4"P+",' Sogneudflugt i Ellidshøj LT,!0U$!"#$.Z'$05U51*$)9'$.R'R-$S,0$)8,)"690!7 1"#' 9((#*04:;, 08.3&-*1(-.+,.5$, #, 5$, +#(, `)$#).&$, 6)(+H E&3+&$< D#, '&.T3*&$, 2&*, %)11&'8$*, 75, c)1d, 6)(+':00&3<, F&$&1+&$,'(#/&$,*&$,&3,.-#*&+,$-3*+-$,75,E&3+$&+< R&$,'(#/&$,2-(#.4&*,18$,&3,+-$,#,'#8.$)1&3S,4/8$,/#, '(#/&$,+).&+,2&*,#3*,#,38.(&,)1,*&,2&0+,07L3*&3*&, 0)(+2#3&$,#,/&$*&3<,R&$,'(#/&$,8.05,2-(#.4&*,18$,)+,.5,$-3*+,75,&.&3,453*S,8.,0%-((&,38.&3,15,(T0+,+#(, &+,0)(+')*,&$,*&+,&3,.8*,#*&,)+,2&*'$#3.&,')*&+:;, 8.,453*%(L*&< c)<,%(<,nw<pq,0&$/&$&0,*&$,)1+&302)*< I8$/&3+&+,4;&2%820+,E)<,%(<,!Q<PQ< H \

6 ARRANGEMENTER Morgenkaffe i Svenstrup Sognegård LT,!0U$!"#$%&'$05U51*$)9'$]'--' =,18$'#3*&(0&,2&*,6%#77&$*).&3,&$,*&$,28$.&3%)11&,8., 28$.&30)3.,#,08.3&.5$*&3<,,,,,, Foredrag i Svenstrup Sognegård F#1!0U$!"#$%]'$05U51*' D#%#3.&+#*&3,'$#3.&$,38%,)008E#)+#83&$,1$&2,480, *&,1(&0+&S,8.,2)3.&,4)$,.;8$+,0#.,18$&0+#((#3.&$,82, 4/8$*)3,*&+,/)$,)+,(&/&,#,*&3,+#*<,I8$,)+,15,0/)$, 75, 38.(&, )1, *&, 07:$.025(, %)3, 2)3, 2&*, 18$*&(, %)0+&, 0#., -*, #, *&+, *&$, 2&*, &+, 1#3+, 8$*, 4&**&$, &%07&$#2&3+)(, )$%L8(8.#S, 4/8$, 2)3, (&/&3*&.:$, *).(#.*).&3<?1+&3&3,'&.T3*&$,2&*,1L((&007#03#3.,%(<,NW<PQ,8., )1+&3&30,18$&*$).,'&.T3*&$,%(<,NO<PQ< 6/"1%"$/)?+&/"+*I/*)/)?+++-0A+N4K44+++*-%0+&/"+-/0-%H -.)&.0%&K++*%)%*&+$%)+3OA+#(?(*&A+ P)*-%0+1#)+/--%+#&+$%"&#?%+/+*I/*)/)?%)+%0+1#)+ Svenstrup & Ellidshøj sogne Menighedsmøde og orienteringsmøde i Ellidshøj F#1!0U$!"#$&'$1"6*"P+",$)9'$.]'--'?1+&3&3,'&.T3*&$,#,"#$%&3,2&*,&3,%8$+,.-*0+;&3&H 0+&<,F&$&1+&$,&$,*&$,2&3#.4&*02:*&,8.,8$#&3+&$#3.0H 2:*&$,.#/&$, *#., 2-(#.4&*, 18$, )+, 15, #3*1(T*&(0&, 75, 4/)*,*&$,#,1$&2+#*&3,0%)(,0%&,2&*,08.3&+0,%#$%&(#.&, (#/< Benyt kirkebilen HW,$!5$1)09$*89$U5!1*;"#"1*"X$PT!",$8$1(U#"7 UW,!"#$"99",$1T#!0U17_0S`'?((&S, *&$, 75,.$-3*, )1,.)3.'&0/L$, &((&$, (#.3&3*&, 4)$,'$-.,18$,)+,'(#/&,%:$+,+#(,.-*0+;&3&0+&S,,2:*&$, #,08.3&.5$*&3,&((&$,0:3*).0HE)1_,%)3,.:$&,'$-.,)1, %#$%&'#(&3< "#$%&'#(&3,'&0+#((&0,75,%#$%&%83+8$&+,0&3&0+,1$&*). %(<,NP<QQ,&((&$,%(<,NP<QQ,*).&3,1:$,&+,)$$)3.&2&3+<, ]

7 Høstgudstjeneste ved Anna Sofie Bielefeldt?T#!0U$!"#$.^'$1"6*"P+",'?4"#1*,56$G8,)"$)9'$..'--' 91+&$,.-*0+;&3&0+&3,&$,*&$,%#$%&1$8%80+, #,08.3&.5$*&3<,C$#0,%$<,\QSQQ< A998!1:T;$G8,)"$)9'$.Q'--' 91+&$,.-*0+;&3&0+&3,&$,*&$,%)11&,#,08.3&.5$*&3< D&*, '&..&,.-*0+;&3&0+&$, 2&*/#$%&$, A)E8', G80&, 75, 0)e8183< Fællesarrangement Godthåb - Svenstrup - =,5$,&$,*&+,Z<,.)3.,)+,2&3#.4&*0$5*&3&,#,M8*+H 45'S,9((#*04:;,8.,6/&30+$-7,()/&$,&+,1L((&0)$$)3H.&2&3+,8.,*&+,'(#/&$,&3,)1+&3,2&*,4:;+,4-2:$< D#, 15$, '&0:., )1, "3#$%&$&/T&3S, *&$, 87+$L*&$, #, M8*+45', 18$0)2(#3.04-0<,?1+&3&3, 0+)$+&$, 2&*, 1L((&007#03#3.,8.,*&$&1+&$,$&/T< F/)*,&$,"3#$%&$&/T&3f,R&,0%$#/&$,0&(/,75,*&$&0, 4;&22&0#*&,g"3#$%&$&/T&3,/$#*&$,)$2&3,$-3*+, 75, *&3, *)30%&, 18(%&%#$%&, h, -*&3, )+, /$#*&, *&3, 4&(+,)1,(&*g< "3#$%&$&/T&3, +).&$, -*.)3.07-3%+, #, %#$%&(#.&, +&2)&$,8.,+$8007:$.025(S,082,)3.$#'&0,18$*820H 1$#+S,3L$.5&3*&,8.,%L$(#.+,1$),&3,0)+#$#0%,/#3%&(< I8(%&%#$%&3, $#0+&0, 8/&$, 0)+#$&30, 1()22&$S, 35$, "3#$%&$&/T&3, 0%T*&$, 2&*, 0%)$7+, 28*, '5*&, 7$L0+&$S,2&3#.4&*0$:**&$S,08.3&':$3S,+&8(8.&$S, '-$%)&$S, ':00&$S, '#0%877&$, 8., 4&(+, )(2#3*&(#.&, *)30%&$&<, C5,.&30T3,+#(,&3,)1+&3,2&*,4:;+,4-2:$,8.,2&.&3, ()++&$< R&$,'(#/&$,2-(#.4&*,18$,18$0)(.,)1,'#((&++&$S,3L$H 2&$&,4&$82,#,(8%)()/#0&3< ;?)%*+7:)#?%0 Foredrag i Ellidshøj G8,)"$),5!*$(U$),0U"*a",$4"!$1(U#"6,a1*$ H891$M(9U",$A99")89!"' 9+,2&.&+,4-28$#0+#0%,;).+H 18$&*$).S,082,'L$&$,7$L.,)1, )+,18$&*$).048(*&$&3S,05,03)$+, 4)3,4)$,1$#S,0%#1+&$,*&3,08$+&, %;8(&,-*,2&*,*&+,.$:33&,;).+H +:;<,I8$&*$).&+,4)3*(&$,82, 3)+-$0T3S,7$L0+&.&$3#3.,8., 82,;).+,#,#3*()3*,8.,-*()3*<, `&*,2)3.&,)3&%*8+&$,8., 0;8/&,4#0+8$#&$S,2&*,0%L/&, /#3%(&$,8.,0)2+#*#.,0+8$,)(/8$, 82,*&,/L0&3+(#.&,+#3.< 9+,.#/&3*&,18$&*$).,18$,'5*&,;L.&$&,8.,#%%&,;L.&$&S, 18$,+$8&3*&,8.,#%%&,+$8&3*&,8.,18$,*&2,*&$,.&$3&,/#(, -3*&$48(*&0,2&*,,#3*48(*,8.,2&3#3.<, '#0%)+S/""(1A Spaghetti-gudstjeneste i Svenstrup 67).4&++#H.-*0+;&3&0+&,&$,&3,%8$+,.-*0+;&3&0+&,#, ':$3&4:;*&S,8.,&1+&$,.-*0+;&3&0+&3,&$,*&$,07).4&++#, 2&*,%:*08/0,+#(,)((&,#,08.3&.5$*&3< ;))#+=.,/%+B/%"%,%"$&A Spaghetti-gudstjeneste i Ellidshøj D#,'&.T3*&$,#,"#$%&3,2&*,&3,%8$+,':$3&/&3(#.,.-*0H +;&3&0+&,8.,').&1+&$,07#0&$,/#,)((&,0)22&3,07).4&++#, 8., %:*08/0, #, 08.3&.5$*&3<,?((&, &$, /&(%823&, 8., /#,.(L*&$,80,+#(,)+,0&,;&$V< ^

8 ARRANGEMENTER Foredrag i Svenstrup sognegård F#1!0U$!"#$.-'$()*(+",' gi8(%&(#.&, 1L((&00%)'&$, 1:$, 8., 3-g, /&*, 14/<, 4:;0%8(&18$0+)3*&$, 9+, 18$&*$)., 82, /8$&0, 18(%&(#.&, )$/S, %-(+-$, 8., +$)*#+#83>, F;&2S, %#$%&S, 0%8(&S, 4:;0%8(&S, 18$&3#3.&$S, )3*&(0H '&/L.&(0&S,18(%&0+T$&,8.,05,/#*&$&<?1+&3&3, '&.T3*&$, 2&*, 1L((&007#03#3., %(<, NW<PQ, h, 7$#0,%$<,\QSQQ<,,?1+&3&30,18$&*$).,'&.T3*&$,%(<,NO<PQ< Y#(2&(*#3.,+#(,07#03#3.,0%&$,+#(,%#$%&%83+8$&+S,0&3&0+, +#$0*).,*&3,O<,8%+8'&$<,j30%&$,2)3,#%%&,)+,*&(+).&,#, 07#03#3.&3,&$,2)3,/&(%822&3,%(<,NO<PQ< Spil Dansk Dag i D#,'&.T3*&$,*).&3,%(<,NQ<QQ,2&*,28$.&30)3.,#,"#$H i2, )1+&3&3, 2:*&0, /#, %(<, NO<QQ, #, 08.3&.5$*&3, +#(, g6t3.,0)22&3,)1+&3g,2&*,%8$0)3.,8.,1l((&00)3.< BUSK-gudstjeneste?T#!0U$!"#$%Z'$()*(+", 4"!$<##0$?(S8"$D8"9"S"9!*' G9'$..'--$8$A998!1:T;$G8,)" (U$)9'$.Q'--$8$?4"#1*,56$G8,)"' 6%-&07#((&$, A&30, A:*)(, 1$&21:$&$, A&0-0b, (#.3&(0&, 82, gr&3, ')$24;&$+#.&, 0)2)$#+)3&$g, #, &3, 0L$*&(&0, -3*&$48(*&3*&,8.,/&*%822&3*&,-*.)/&<,A:*)(,1)0+H 48(*&$,':$3,J8.,/8%03&K,1$),1:$0+,+#(,0#*0+< Svenstrup & Ellidshøj sogne Alle-Helgen?T#!0U$!"#$Q'$#(4"P+", >5!1*;"#"1*"$8$A998!1:T;$G8,)"$)9'$]'R-$(U$8$?4"#7 1*,56$G8,)"$)9'$..'--$4"!$<##0$?(S8"$D8"9"S"9!*' D&*,.-*0+;&3&0+&3, (L0&0, 3)/3&3&, 87, 75, *&, 082, &$, *:*&,8.,'&.$)/&*&,#,08.3&3&,0#*&3,0#*0+&,?((&H4&(.&3< Café-aften i Ellidshøj D&*,B&3),C)7&,8.,6)2-&(,I$&*&$#%0&3<,,B&3&,C)7&, 18$+L((&$, 2-3+$&, 8., 8/&$$)0%&3*&, +#3., 82, 1-.(&, 8., 6)2-&(,I$&*&$#%0&3,1(&++&$,*&+,0)22&3,/&*,%()/&$&+<?1+&3&30,'&.T3*&$,2&*,1L((&007#03#3.,%(<,NW<PQ,8., )1+&3&30,7$8.$)2,E)<,%(<,NO<Z\<, Musikalsk eftermiddag i Svenstrup sognegård F#1!0U$!"#$Y'$#(4"P+",$)9'$.Q'R-' D&*,"#2,"(:/&$4-0,A:$.&30&3< Dåbsjubilæum i Ellidshøj kirke?t#!0u$!"#$.z'$ #(4"P+",$ )9'$..'--$ 4"!$ O"#1$?*0U:T;$L881+",U' R5'0;-'#(L-2, 2&*, '#'&(-**&(#3., +#(, 08.3&+0, ]H, 5$#.&<,91+&$,.-*0+;&3&0+&3,':$3&/&3(#.+,+)b0&(/,'8$*, #,08.3&.5$*&3< Spaghetti-gudstjeneste i Svenstrup Kirke F#1!0U$!"#$%Z'$#(4"P+",$)9'$.Y'--$ 67).4&++#H.-*0+;&3&0+&, &$, &3, %8$+,.-*0+;&3&0+&, #, ':$3&4:;*&S,8.,&1+&$,.-*0+;&3&0+&3,&$,*&$,07).4&++#, 2&*,%:*08/0,+#(,)((&,#,08.3&.5$*&3< ;))#+=.,/%+B/%"%,%"$&A W

9 *&,15$,4;L(7S,$5*,8.,/&;(&*3#3.,+#(,*&,87.)/&$S,*&, %822&$,+#(,)+,0+5,2&*< >F#$+ *L)%*+ $(+ $%0+ %0+ $%)+ %""%0+ $%+ F/?&/?*&%+ NA F/#0,;&.,0%)(,3L/3&,&+,7)$,%83%$&+&,+#3.S,05,0TH 3&0,;&.,*&+,&$,/#.+#.+S,)+,%#$%&3,4)$,15&+,&3,4;&2H 2&0#*&S, 18$, *&+, 4:$&$, 0#., +#(, #, /8$&0, +#*S, 8., *&+, 1)(*+,#,2#3,(8*,'5*&,)+,()/&,8.,/&*(#.&48(*&,*&3S, 18$*#,*&+,4)/*&,;&.,7$:/&+,1:$<,65,&$,*&$,18$,3T(#., 0)+,.)3.,#,&3,7$8E&0,18$,)+,&+)'(&$&,1;&$3/)$2&,#, %#$%&3<,R&+,%)3,'(#/&,&3,2&.&+,()3.,8.,820+L3H *&(#.,7$8E&0S,2&3,;&.,&$,.()*,18$,)+,4)/&,/L$&+, 2&*,+#(,)+,0+)$+&,*&3< 93*&(#., /#(, ;&., 1$&24L/&S, )+, /#S, 2&30, ;&., 4)$, /L$&+,18$2)3*S,4)$,#3*(&*+,&+,0)2)$'&;*&,2&(H (&2,6/&30+$-7S,9((#*04:;,8.,M8*+45',08.3&S,'5*&, 2&((&2,7&$083)(&+S,2&3,8.05,#,%$)1+,)1,&+,1L((&0, 08.3&)$$)3.&2&3+S, )(+, 0)22&3, 18$, )+, 0+T$%&, 0)2)$'&;*&, 8., 1:(&(0&, )1, 1L((&00%)', 2&((&2, 80S, *&$,'8$,#,*&,+$&,08.3&<,R&+,45'&$,;&.,%)3,-*/#%(&, 0#.,1$&28/&$S,18$,/#,'8$,05,+L+S,8.,*&+,/#(,0+T$%&, %#$%&3,4/#0,/#,(:0&$,38.(&,87.)/&$,0)22&3< =,&1+&$5$&+,!QN!,)148(*&0,*&$,#,9((#*04:;,08.3S,(#.&082,#,)3*$&,08.3&,()3*&+,8/&$S,/)(.,+#(,2&3#.4&*0H $5*&+< 2-(#.4&*< =,2&3#.4&*0$5*0(8/&3,0+5$,*&$S,)+,2&3#.4&*0$5*&+,0%)(,0+T$&,08.3&+0,%#$%&(#.&,8.,)*2#3#0+$)+#/&, )3(#..&3*&$,8.,)+,2&3#.4&*0$5*&+,0%)(,/#$%&,18$,.8*&,/#(%5$,18$,&/)3.&(#&+0,18$%T3*&(0&< R&+,%)3,(T*&,+:$+S,2&3,*&+,'&+T*&$,#,7$)%0#0S,)+,2&*(&22&$3&,)1,&+,2&3#.4&*0$5*,#,4:;,.$)*,4)$, #, 2&3#.4&*0$5*&+, &$, )(0#*#.+, 8., 07L3*&3*&<, `&*(&22&$3&, )1, 2&3#.4&*0$5*&+, %)3, /L$&, 2&*, +#(, )+,'&0+&22&S,4/8$35$,%#$%&3,0%)(,%)(%&0S,05,*&3,+).&$,0#.,'&*0+,-*S,82,*&$,0%)(,()/&0,+#3.,82,75, %#$%&.5$*&3S,082,.:$,*&3,&3*3-,02-%%&$&,8.,4T..&(#.&$&,8.,)3*$&,+#3.,/&*$:$&3*&,*&,%#$%&(#.&, 'T.3#3.&$< 0+&*,*&(0,#,%#$%&3,8.,*&(0,#,08.3&.5$*&3,&((&$,250%&,4&(+,)3*$&,0+&*&$V,R&$,&$,$#.+#.,2)3.&,2-(#.4&H *&$,18$,)+,)$$)3.&$&,4T..&,8.,07#(,18$,L(*$&S,18$&*$).,18$,/8%03&S,+&)+&$,18$,-3.&,8.,'&0:.,)1,%(8/3&, *).7(&;&$&,&((&$,)3*$&< `&*,)3*$&,8$*>,682,2&*(&2,)1,2&3#.4&*0$5*&+,15$,*-,2-(#.4&*,18$,)+,0L++&,*#+,7$L.,75,%#$%&3S, 08.3&+,8.,'T&3<,R-,15$,2-(#.4&*,18$,0&(/,)+,15,38.(&,.8*&,87(&/&(0&$,0)22&3,2&*,)3*$&S,8.,*-,15$, 2-(#.4&*,18$,)+,.:$&,&3,18$0%&(,18$,)3*$&,#,9((#*04:;<, -.)&#-&%*+T-.)&#-&/),.01#&/.)+!#?%0*&+/+!"#$%&UA++ Menighedsrådsvalg 2012 i Ellidshøj O

10 FDF Svenstrup Knasten F)$,*-,07:$.025(,H,05,%83+)%+>?"$:;"PP"18!"#2 kkk<1*1<*%[0/&30+$-7 Ellidshøj '0%$*"%$%"*%+=&%%)+.?+>%/$/+ M;"PP"18!"2 kkk<1*1<*%[&((#*048; Dåbsgruppen a*0&3*&$, *5'04#(0&3&$, +#(, ':$3, #, 6/&30+$-7,8.,9((#*04:;,08.3&< KFUM Spejderne Svenstrup gruppe Spejderne med de 2 klatrepæle CT!"1*"!2,67&;*&$4-0&+, `T$&+-&3S,M(<,D#'8$./&;,\\,.&"-#/-0)12&"3 Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik Svenstrup =F%)*&0(IA '.)&#-&I%0*.)9+ Bibelkredsen Undervisning på 8 lørdage fra oktober Undervisning på 8 lørdage fra oktober til marts. til Der kræves marts ingen forkundskaber. Sted: Aalborg Studenterkursus, Danmarksgade 11, 9000 Aalborg Henvendelse: Program med alle relevante oplysninger kan rekvireres på følgende adresse: Teologisk Voksenundervisning, Thulebakken 1, 9000 Aalborg D%0+ -0EF%*+ /)?%)+,.0-()$*-#H Tlf / Mail: 0-0S, R)32)$%0.)*&, NNS, OQQQ,?)('8$. M"#4"#!"91"2, C$8.$)2, 2&*, )((&, $&(&/)3+&, 87(T03#3.&$, %)3, $&%/#$&$&0,75,1:(.&3*&,)*$&00&> Y&8(8.#0%, D8%0&3-3*&$/#03#3.S, Y4-(&')%%&3,NS,OQQQ,?)('8$. Y(1<,OW,NW,WQ,WW,[,O],PZ,NO,!N< `)#(>,($'l%2<*%, Babysalmesang UT+, 48(*, '&.T3*&$, #, 0+)$+&3, )1, 0&7+&2'&$, 253&*<, F8(*&+, 2:*&0,82,830*).&3,H,NQ,.)3.&, H, %(<, NQ<QQHNN<PQ, #, 6/&30+$-7, "#$%&< Y#(2&(*#3., 0%&$, +#(, %#$%&%83H +8$&+<,, D#&.+,.0+.I*&#0&+ F/"+,0%1?2+ #,+ #)).)Y%+/+C?%#F/*%)A NQ

11 HVAD GØR MAN? HW,$"*$+0,#$+984",$ST!*c I:*0(&$,$&.#0+$&$&0,75,')..$-3*,)1,;8$*&28*&$&30,)32&(*&(0&< 9$,18$L(*$&3&,.#1+,0%)(,*&,#%%&,)32&(*&,1:*0(&3,+#(,%#$%&%83+8H $&+<,9$,18$L(*$&3&,#%%&,.#1+,0%)(,*&$,0&3&0+,NZ,*).&,&1+&$,1:*0(&3, #3*(&/&$&0,&3,8208$.0H,8.,)30/)$0&$%(L$#3.,+#(,%#$%&%83+8$&+< HW,$+0,#"*$1)09$!T+"1c "83+)%+,)8,)")(#*(,"*,H,4&(0+,#,.8*,+#*,H,18$,)+,)1+)(&,*5'0*)., 8.,0)2+)(&<,F-0%,3)/3&,8.,)*$&00&$,75,!H\,1)**&$&<,6%)(,')$3&+, 3)/3.#/&0S,0%)(,*&+,0%&S,#3*&3,')$3&+,&$,&+,4)(/+,5$< HW,$P0#$489$U8S*"1c D#&(0&0*)+8&3,)1+)(&0,2&*,)8,)")(#*(,"*,#,.8*,+#*<,R&$,)1+)(&0, +#*, +#(, &3, 10P*09"$ P"!$ 6,a1*"#',F-0%,7$:/&(0&0)++&0+&3,1$),, %822-3&30,/#&(0&0%83+8$S,0)2+,'&..&0,*5'0)++&0+&$,8.,&/&3+-H &(+,0%#(02#00&7)7#$&$,J.&$3&,%87#&$K<,CT3+3#3.,)1,%#$%&3,)1+)(&0, #,6/&30+$-7,2&*,)8,)"*;"#","#$8.,#,9((#*04:;,2&*,U,04","#' HW,$#(U"#$!T,c /&(0&04)3*(#3.&3,)1+)(&0,2&*,*&3,75.L(*&3*&,6,a1*', R&$, +$L11&0, )1+)(&, 2&*, U,04","#,82,.$)/,0+&*<, 9/+<, 7T3+3#3., )1,%#$%&3,)1+)(&0,#,6/&30+$-7,2&*,)8,)"*;"#","#$8.,#,9((#*04:;, 2&*,U,04","#<, HW,$P0#$:0,$+,5U$S(,$0*$*09"$P"!$"#X$!",$:0,$*041:"!1698U*c C$L0+&3,4)$,)(+#*,+#*,+#(,&3,0)2+)(&,H,8.05,4/#0,2)3,+$L3.&$,+#(, '&0:.,#,0#+,4;&2,&((&$,75,0T.&4-0&+< Ellidshøj Menighedsråd: \(,P0#!2 C8-(,D&$3&$,"$#0+&30&3, O!PQ,6/&30+$-7 Y(1<,OW,PW,ZQ,NQ G8,)"4a,U"2 Y#3),=/&$0&3 R8%+8$7)$%&3,!PS, O!PQ,6/&30+$-7,<,Y(1<,OW,N],ZN,^O +#3)l#/&$0&3<2)#(<*% Svenstrup Menighedsråd: \(,P0#!2?.3&0,G:3).&$, 6%:;+&/&;,NZS,O!PQ,6/&30+$-7 Y(1<,\!,P^,WN,O! ).3&0l./*3&+<*% G8,)"4a,U"2 O!PQ,6/&30+$-7,<,Y(1<,OW,PW,Q\,N\ 4)30<%-$+<0/&30+$-7l780+<+&(&<*% Adresser og træffetider G8,)")(#*(,"* M(<,D#'8$./&;,NO?S,,O!PQ,6/&30+$-7 Y(1<>,OW,PW,P],Q\<,I)e>,OW,PW,P],\Q 9H2)#(>,&0;&l%2<*% "8$*&.3>,9(0&,6%)%,A&30&3 M(<,D#'8$./&;,NOS,O!PQ,6/&30+$-7 6+#((&%$8.&3,W!S,9((#*04:;S,O!PQ,6/&30+$-7 F,U0#81*$I8+")"$M05U"#$$ Y(1<,ZN,ZQ,QZ,N\ 9H2)#(>,/#'&%&4)-.&3l0+81)3&+<*% G8,)"10#U", /#U0$H8"91"#$$ G8,)"*;"#",$4"!$?4"#1*,56$G8,)" G"##"*:$?T,"#1"# Y(1<,ZQ,\Q,Q],]!+T60E,,%*+/--%+1#)$#?U "83+8$>,,OW,PW,Q\,\Z,[,,!P,ZN,]P,OO Y(1<,OW,PW,Q],QQ,J7$#/)+KS,I)e>,OW,PW,Q\,\P G(#*(,*8!2$`)3<HI$&<,%(<,NQ<QQHNQ<PQ 9H2)#(>,0/&30+$-7%#$%&l2)#(<*% >,04",$4"!$A998!1:T;$G8,)"$ Y(1<,%83+8$>,,OW,PW,Z!,\Z G(#*(,*8!2$Y#$0<HI$&<,%(<,N!<QQHN!<PQ NN

12 SET & SKET i Svenstrup & Ellidshøj 20)9,)1") 2:+6)1$/#'')$&6$ /#6) 7(+61(C2=#",21("6$ '1#$A++(,2<B9$.(1/)$ -(+$D&+2-),$/(1/) 7("2)68,2-9)")2-)$($71:2-)6;1,2<#=)".(1/)/&"E)1-$($A++(,2<B9$.(1/)

Kirkebladet. Den store rhododendron øst på Svenstrup kirkegård. August - September - Oktober - November 2015 68. årgang Nr. 3

Kirkebladet. Den store rhododendron øst på Svenstrup kirkegård. August - September - Oktober - November 2015 68. årgang Nr. 3 Kirkebladet Svenstrup kirke ELLIDSHØJ kirke Den store rhododendron øst på Svenstrup kirkegård August - September - Oktober - November 2015 68. årgang Nr. 3 KOLOFON Kirkebladet udgives af menighedsrådene

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune ÅRSBUDGET 212 for under Svenstrup menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / 5 211 Agnes Rønager menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkeblad for Bistrup Sogn 10. årgang Kirkekontoret tlf. 96 23 17 17 August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Side 2 Menighedsrådsformanden har ordet Bistrup Nyt En herlig sommer

Læs mere

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde:

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: 1. Velkomst 2. Menighedsrådets opgaver og kompetence 3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg 4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet

Læs mere

september oktober november 2010

september oktober november 2010 september oktober november 2010 KIRKEAVISEN Sønder Tranders sogn Gug og Sønder Tranders Kirker Sognets hjemmeside: www.gugkirke.dk Sognepræst Jens Brun (orlov aug.-okt.) Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode 7499. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode 7499. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd i Næstved Provsti i Næstved Kommune Myndighedskode 7499 CVR-nr. 25052013 Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 25052013,, Afleveret

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den VEDT,ItrGTER FoR Ån lus VALGMENIGHED AF 1990 $r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den kommune, hvor menigheden til enhver tid har postadresse. $2 Valgmenigheden

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012 Juni Juli August 2012 Kirkeblad Indhold Ulfborg sogn på nettet 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn Fra sognepræsten

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 1 JUNI JULI AUGUST 2015 I N D H O L D Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 2 Ensomhed I april måned var der i medierne fokus på ensomhed. Mange mennesker

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters Tjørring sogn Referat MR - møde d. 03. 01, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirken februar 2015_Kirken oktober.qxd 1/14/2015 08:04 Side 1 KIRKEBLADET. TULsTRUp HvILsTED og

Kirken februar 2015_Kirken oktober.qxd 1/14/2015 08:04 Side 1 KIRKEBLADET. TULsTRUp HvILsTED og Kirken februar 2015_Kirken oktober.qxd 1/14/2015 08:04 Side 1 KIRKEBLADET for AsTRUp TULsTRUp HvILsTED og TIsET sogne FEBRUAR 2015 Kirken februar 2015_Kirken oktober.qxd 1/14/2015 08:04 Side 2 ASTRUP,

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Dommerbordsvagter Finalestævne 2011 6-8. maj

Dommerbordsvagter Finalestævne 2011 6-8. maj Dansborghallen Lørdag d. 7. maj 2011. Tid Række Hold Vagt/Hold Mobil 08:00 U12D Næstved/Herlufsholm - Sanderum/Belling Nicolaj Fløjbo U10 25146200 08:35 U12P AIA/Tranbjerg - Erritsø Nicolaj Fløjbo U10

Læs mere

! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!

! !!# $#%&!' &#%&!! !!# (!)!  (! ! *!+%+,!&!!- $#%&! ' #%&!!(!!$!#(!!( $,.!( + #! %,! &!!' #! %#!# /0&! !1'  #!$ 2!#!#!(!! Af Stig Rune Petersen Inf. 8 Aalborg Universitet 2004 ! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!-

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Sognedag i Flade

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Sognedag i Flade Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Sognedag i Flade Efteråret 2008 Høst og Alle Helgen Aftenen før jeg skulle af sted på årets sommerferie, gik jeg op på kirkegården her lige ved siden af præstegården. Det

Læs mere

Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park

Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2014 Det sker... Maleriudstilling i Kirkebakkehuset I august, september og oktober udstiller

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

KURSUS-KATALOG. for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009

KURSUS-KATALOG. for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009 KURSUS-KATALOG for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009 Haderslev i december 2008 Til nye og gamle menighedsrådsmedlemmer Ved begyndelsen af en ny menighedsrådsperiode kan der for nye medlemmer

Læs mere

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET. September - Oktober - November 2012

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET. September - Oktober - November 2012 HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET September - Oktober - November 2012 28. årgang 4 Stof til næste kirkeblad skal være redaktionen i hænde senest den 23. oktober i Hanstholm Kirkecenter, Center vej 4, postboks

Læs mere

Motoroversigt. Opel Benzin- og Diesel-motorer ( 57-86)

Motoroversigt. Opel Benzin- og Diesel-motorer ( 57-86) Motoroversigt. Opel Benzin og Dieselmotorer ( 57 6) Side 1 af 6 r: Cylinderstilling og antal: R = Cylinder i række V = Cylinder i Vform : = Overhead valves; Stødstangsmotor = Camshaft in head; Knasten

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med.

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med. Tjørring sogn Referat MR - møde d. 6. marts, 2014 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Side 1 Provstiudvalgskasse. kirkekasse / provstiudvalgskasse Helsingør Domprovsti provsti Helsingør kommune

Side 1 Provstiudvalgskasse. kirkekasse / provstiudvalgskasse Helsingør Domprovsti provsti Helsingør kommune - ARSBUDGET 2011 for Provstiudvalgskasse under Helsingør Domprovsti Helsingør Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand menighedsrådets valgte kasserer Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD Egeskov Kirke AUGUST - SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2012 37. ÅRGANG Modne rønnebær bag dybgrønne grene rødt titter frem. Går igennem skoven ganske alene nu må jeg hjem! Gyldne farver og sensommerbrise

Læs mere

VEDTÆGT FOR CHRISTIANSGAVES GRUNDEJERLAUG. 1. NAVN OG HJEMSTED. Laugets navn er Christiansgaves Grundejerlaug, dets hjemsted er Hørsholm kommune.

VEDTÆGT FOR CHRISTIANSGAVES GRUNDEJERLAUG. 1. NAVN OG HJEMSTED. Laugets navn er Christiansgaves Grundejerlaug, dets hjemsted er Hørsholm kommune. 1 VEDTÆGT FOR CHRISTIANSGAVES GRUNDEJERLAUG 1. NAVN OG HJEMSTED. Laugets navn er Christiansgaves Grundejerlaug, dets hjemsted er Hørsholm kommune. 2. FORMÅL. Laugets formål er at administrere de til Christiansgave

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Afleveret: 17-02-2010 10:01:47 ÅRSREGNSKAB 2009. for. Ellidshøj Kirkekasse. under. Ellidshøj Menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti.

Afleveret: 17-02-2010 10:01:47 ÅRSREGNSKAB 2009. for. Ellidshøj Kirkekasse. under. Ellidshøj Menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. ÅRSREGNSKAB for under Ellidshøj Menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Side 1 Årsregnskab et indeholder: Forklaringer til regnskabet Påtegninger Årsregnskab i hovedtal Noter til regnskabets

Læs mere

', loktj- Café GOD ENERGI

', loktj- Café GOD ENERGI t'sr*^mr ', loktj- Café GOD ENERGI i t SKRTV VENLIGST MED BLOKBOGSTAVER! oj lo vol ve *- Itø^c (/-O^K > rk

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Vedbæk kirke Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: Mandag. Fredag er løs fridag på

Læs mere

Ansgarkirkens folder. - Arrangementer og øvrige aktiviteter

Ansgarkirkens folder. - Arrangementer og øvrige aktiviteter Ansgarkirkens folder - Arrangementer og øvrige aktiviteter Program Januar-marts 2014 Arrangementer i Ansgarkirken Januar-marts 2014 Der er gratis adgang til samtlige arrangementer, medmindre andet er beskrevet

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 19. marts 2014 kl. 16 19 i store sal

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 19. marts 2014 kl. 16 19 i store sal Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 19. marts 2014 kl. 16 19 i store sal Indkaldte: Lis Lynge, Karen Diemer, Litzie Christensen, Ulla og Gerhard Stærmose, Vibeke Johansen,

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Sørup Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7678. CVR-nr. 61304312

REGNSKABSTAL 2012. for Sørup Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7678. CVR-nr. 61304312 REGNSKABSTAL for Sørup Sogns Menighedsråd i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 7678 CVR-nr. 61304312 Sørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 61304312,, Afleveret d. 25-03-2013 12:49 Side 1

Læs mere

KIRKEBLAD BRAMDRUP SOGN

KIRKEBLAD BRAMDRUP SOGN KIRKEBLAD BRAMDRUP SOGN 17. årgang nr. 2 - juli, august, september, oktober 2012 En kirke for folk eller en lukket klub for de få? Vi har menighedsrådsvalg til efteråret. Der er meget, det nye menighedsråds

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Tømmerby Sogns Menighedsråd. i Thisted Provsti. i Thisted Kommune. Myndighedskode 8714. CVR-nr. 60474915

REGNSKABSTAL 2012. for Tømmerby Sogns Menighedsråd. i Thisted Provsti. i Thisted Kommune. Myndighedskode 8714. CVR-nr. 60474915 REGNSKABSTAL for Tømmerby Sogns Menighedsråd i Thisted Provsti i Thisted Kommune Myndighedskode 8714 CVR-nr. 60474915 Tømmerby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 60474915,, Afleveret d. 01-04-2013 11:54 Side

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Sejerslev Sogns Menighedsråd. i Morsø Provsti. i Morsø Kommune. Myndighedskode 8668. CVR-nr. 60544611

REGNSKABSTAL 2012. for Sejerslev Sogns Menighedsråd. i Morsø Provsti. i Morsø Kommune. Myndighedskode 8668. CVR-nr. 60544611 REGNSKABSTAL for Sejerslev Sogns Menighedsråd i Morsø Provsti i Morsø Kommune Myndighedskode 8668 CVR-nr. 60544611 Sejerslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 60544611,, Afleveret d. 26-03-2013 13:09 Side 1

Læs mere

KIRKEBLADET GRAVLEV STØVRING SØRUP. Ensomhed rammer ikke kun ældre mennesker. Læs mere i gymnasiepræstens artikel.

KIRKEBLADET GRAVLEV STØVRING SØRUP. Ensomhed rammer ikke kun ældre mennesker. Læs mere i gymnasiepræstens artikel. KIRKEBLADET GRAVLEV STØVRING SØRUP Ensomhed rammer ikke kun ældre mennesker. Læs mere i gymnasiepræstens artikel. WWW.BUDERUP-GRAVLEV.DK JUNI-JULI-AUGUST 2015 - NR. 3-48. ÅRG. For børn " KLIP UD! Babysalmesang

Læs mere

Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014.

Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014. Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014. Ole bød velkommen Orientering fra menighedsrådet Menighedsarbejdet består mest af orientering fra præsterne om de aktiviteter der

Læs mere

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999 Registrant over Skøder og Deklarationer og diverse Gl. Sæby kommune Titel: Adresser/Matrikel nr. Dato: Omslag: Kasser: Bind 1 - Skøder og deklarationer: Bind 1. Deklaration vandledning 22a Grønhede, Volstrup

Læs mere

Stege Kirke. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014. Regnskab 2011 Budget 2012. Art Formål Tekst

Stege Kirke. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014. Regnskab 2011 Budget 2012. Art Formål Tekst Art Formål Tekst 2011 Budget 2012 2012 Budget 2013 Budget 2014 1 FÆLLESINDTÆGTER -3.236.309-3.398.064-3.398.064-3.303.890-3.348.745 101810 1000 Ligningsbeløb til drift ( Vordingborg Kommune ) -3.236.309-3.398.064-3.398.064-3.303.890-3.488.745

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

kirkeblad Vejlby-Strib-Røjleskov De naive lever lykkeligere... NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT

kirkeblad Vejlby-Strib-Røjleskov De naive lever lykkeligere... NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Dok.02.2007:Dok. 02.2005 24/05/07 15:37 Side 1 De naive lever lykkeligere... Vejlby-Strib-Røjleskov kirkeblad NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Dok.02.2007:Dok. 02.2005 24/05/07 15:37

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2014 2015 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Kregme Sogns Menighedsråd. i Frederiksværk Provsti. i Halsnæs Kommune. Myndighedskode 7399. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Kregme Sogns Menighedsråd. i Frederiksværk Provsti. i Halsnæs Kommune. Myndighedskode 7399. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Kregme Sogns Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode 7399 CVR-nr. 54664613 Kregme Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 54664613,, Afleveret d. 27-03-2013 16:14 Side

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Vor Frue Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7675. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Vor Frue Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7675. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Vor Frue Sogns Menighedsråd i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 7675 CVR-nr. 50276716 Vor Frue Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 50276716,, Afleveret d. 11-03-2013 10:09 Side

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

T i l s a m t l i g e h u s s t a n d e. s e p t e m b e r o k t o b e r n o v e m b e r d e c e m b e r 2 0 0 8

T i l s a m t l i g e h u s s t a n d e. s e p t e m b e r o k t o b e r n o v e m b e r d e c e m b e r 2 0 0 8 T i l s a m t l i g e h u s s t a n d e Lyngby kirke s e p t e m b e r o k t o b e r n o v e m b e r d e c e m b e r 2 0 0 8 Menighedsrådsvalg 2008 Livets mening åbenbarer sig i grænsefeltet Ældreudflugt

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. +Frederikshavn Kirkekasse. Frederikshavn. Frederikshavn. Frederikshavn

ÅRSBUDGET 2013. +Frederikshavn Kirkekasse. Frederikshavn. Frederikshavn. Frederikshavn ÅRSBUDGET 213 for under Frederikshavn i Frederikshavn i Frederikshavn Myndighedskode: 8476 CVR nummer: 789814 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Jørn Ploug menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September - Oktober - November 2009 Nr. 3

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September - Oktober - November 2009 Nr. 3 KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg September - Oktober - November 2009 Nr. 3 PRÆSTENS SIDE Af Mette Dolberg FARVESTRÅLENDE GAVER Efteråret er en årstid, der har en dobbelthed i sig. På den ene side rummer

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Greve-Solrød provsti. Greve-Solrød. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

ÅRSBUDGET 2012. Greve-Solrød provsti. Greve-Solrød. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing ÅRSBUDGET 212 for Greve-Solrød provsti under i Greve-Solrød i Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets valgte kasserer den

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Ds ese Uestet Sde sde Stlg pøe pøe, /, / og 3/, Kusus ys Kusus. //4 Vghed: 4 te lle hjælpedle: Ige hjælpedle "Vægtg": Beselse bedøes so e helhed. Alle s sl begudes ed de det e get. Alle elleegge sl eges.

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf. 9623 1717. November 2012. Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf. 9623 1717. November 2012. Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf. 9623 1717 November 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Side 2 Bistrup Nyt Menighedsrådsformanden orienterer November, efterår, vinter,

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 Morgenmad CO, SS Morgenmad RO, PI Morgenmad JI, SM Morgenmad MO, LJ Morgenmad PI, SA CO (Soccer) SS (Blå Bog) LJ (Crossfit piger) SA Hjælp til eksamen

Læs mere

Danske Årgangs Mesterskaber gr. 2

Danske Årgangs Mesterskaber gr. 2 Holstebro SvømmeClub & Dansk Svømmeunion inviterer til Danske Årgangs Mesterskaber gr. 2 Langbane 2013 Fredag d. 21. juni til søndag d. 23. juni i Holstebro Badeland PRAKTISKE OPLYSNINGER Dato: Fra fredag

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 16485810,,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-24. årg. Juni - Juli - August 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-24. årg. Juni - Juli - August 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-24. årg. Juni - Juli - August 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Fløng Kirke. September oktober november 2014 9. årgang Nr. 3 2014

Fløng Kirke. September oktober november 2014 9. årgang Nr. 3 2014 Nyt fra Fløng Kirke September oktober november 2014 9. årgang Nr. 3 2014 Skolereform og konfirmander Aktiv menighedsrådsformand fylder 70 Årsprogram»Dig og mig og Bibelen«- årets tema for højskoleaftnerne

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør

ÅRSBUDGET 2013. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør ÅRSBUDGET 213 for under Mørdrup sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Myndighedskode: 913 CVR nummer: 59936816 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Espergærde den 29 / 5 212 Carl Erik

Læs mere

Skt. Hans aften i Møllevangskirkens have

Skt. Hans aften i Møllevangskirkens have Skt. Hans aften i Møllevangskirkens have Kirkeblad maj - juni - juli - august 2014 FOR BØRN OG UNGE Konfirmationsindskrivning Kære elever, der skal begynde i 7. klasse efter sommerferien, og jeres forældre.

Læs mere