Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+, August - september - oktober - november årgang Nr. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3"

Transkript

1 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+, August - september - oktober - november årgang Nr. 3

2 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#, 6/&30+$-7,8., 9((#*04:;,68.3&< A&30,6+).4:;,B##0'&$. C8-(,D&$3&$,"$#0+&30&3?(#E&,?3*&$0&3 F)33&,9;&$0'8?.3&0,G:3).&$ =3.&,I)((&3+#3,"$#0+811&$0&3 8.,9(0&,6%)%,A&30&3 J)30/)$04)/&3*&K 6#*0+&,1$#0+,18$,#3*(&/&$#3. )1,0+81,+#(,3L0+&,'()*,&$,!"#$%&'$()*(+",$%-.% +#(,"#$%&%83+8$&+ M(<,D#'8$./&;,NO,? O!PQ,,6/&30+$-7 G&*)%+#83&3,/#(,.&$3&,,.:$&,872L$%082,75>?+,%#$%&'()*&+,82*&(&0,#, 6/&30+$-7,68.3,)1,IRI,#, 6/&30+$-7< F/#0,%#$%&'()*&+,-*&'(#/&$, $&++&0,4&3/&3*&(0&,+#(, "#$%&%83+8$&+ /#*",#"*0!,"11"2 333'14"#1*,567)8,)"'!) 333'"998!1:(;7)8,)"'!) 678'9+7#!:"+;<= F&$$&S,*-,082,0%)'+&,4#22&(,8.,;8$*>?((&,;8$*&30,1)$/&$ 2)(&$,*#+,3)/3< F#2(&30,2:$%&,+L77&.(#2+&$,)1,*#.> BT0&3*&,%8$3S,*-,4)$,05&+< R-,4)$,5'3&+,2#3,2-3*,+#(,*#3,0)3.S 18$,)1,(&/&3*&,0+&22&$, 8.,2&33&0%&8$*S ;)S,)1,07L*':$30,+)3*(:0&,()++&$ 4)$,*-,02&*&+,&+,/5'&3S 05,(#/&+0,1;&3*&$,25,+#&< U5$,;&.,0&$,*#3,4#22&(S *#3&,1#3.$&0,/L$%> 6+;&$3&$0,4:;&,2:30+$&S 253&30,53*&*$L+S *),18$0+5$,;&.,#%%&S M-*S,*-,.;8$*&,80,3L0+&3,+#(,.-*&$S 2&*,L$&,8.,4&$(#.4&*, %$83&*,*-,80, +#(,)+,4&$0%&,082,%83.&$,75,;8$*&3S.#/&,*T$&3&,3)/3& 8.,L$&,*&+,(#/S,*-,4)$,.#/&+< F&$$&S,*-,082,0%)'+& 4#22&(,8.,;8$*>?((&,(#/&+0,0+&22&$ 0T3.&$,*#+,3)/3< R&33&,02-%%&,8/&$0L++&(0&,8.,18$+8(%3#3.,)1,R)/#*0,0)(2&,W,&$,()/&+, )1,7)0+8$,&2&$#+-0,=3.$#*,6E4$:*&$HF)30&3S,X$:<,Y)%,+#(,=3.$#*,18$,)+, /#,25,'$#3.&,*&3,4&$<,!""#$%&'()$*()+)')+,-

3 GUDSTJENESTER i Svenstrup & $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Z[W,,,,,,,,,R5'0.-*0+;&3&0+&, NN<QQ,,,,,,A6B, =3.&3 \[W,,,,,,,,,,O<,0:3*).,&1+&$,+$#3#+)+#0, QO<PQ,,,,,,A6B,, NN<QQ,,,,A6B N![W,,,,,,,NQ<,0:3*).,&1+&$,+$#3#+)+#0,, NN<QQ,,,,,,A6B, =3.&3 NO[W,,,,,,,NN<,0:3*).,&1+&$,+$#3#+)+#0, QO<PQ,,,,,,A6B, N[O,,,,,,,,,R5'0.-*0+;&3&0+&,, =3.&3![O,,,,,,,,,NP<,0:3*).,&1+&$,+$#3#+)+#0, \[O,,,,,,,,,?1+&3.-*0+;&3&0+&,,,,,,,, =3.&3,, NO<QQ,,,,A6B O[O,,,,,,,,,NZ<,0:3*).,&1+&$,+$#3#+)+#0,, QO<PQ,,,,,,A6B, =3.&3 N][O,,,,,,,N\<,0:3*).,&1+&$,+$#3#+)+#0, QO<PQ,,,,,,A6B, NN<QQ,,,A6B PQ[O,,,,,,,N^<,0:3*).,&1+&$,+$#3#+)+#0, =3.&3 ][NQ,,,,,,,R5'0.-*0+;&3&0+&,, NN<QQ,,,,,,A6B,, =3.&3 ^[NQ,,,,,,,NW<,0:3*).,&1+&$,+$#3#+)+#0, O[NQ,,,,,,,67).4&++#.-*0+;&3&0+&,, =3.&3,, N^<N\,,,,A6B NZ[NQ,,,,,NO<,0:3*).,&1+&$,+$#3#+)+#0, NN<QQ,,,,,,A6B, QO<PQ,,,,A6B!N[NQ,,,,,!Q<,0:3*).,&1+&$,+$#3#+)+#0, QO<PQ,,,,,,=I, =3.&3!W[NQ,,,,,!N<,0:3*).,&1+&$,+$#3#+)+#0, HFIACDAE,, P[NN,,,,,,,R5'0.-*0+;&3&0+&, =3.&3 Z[NN,,,,,,,?((&,F&(.&30,R)., NN[NN,,,,,!P<,0:3*).,&1+&$,+$#3#+)+#0, NN<QQ,,,,,,A6B, QO<PQ,,,,A6B NW[NN,,,,,!Z<,0:3*).,&1+&$,+$#3#+)+#0, QO<PQ,,,,,,A6B, =3.&3!W[NN,,,,,67).4&++#.-*0+;&3&0+&, =3.&3 JAKACDAE,,![N!,,,,,,,N<,0:3*).,#,)*/&3+, QO<PQ,,,,,,A6B, NN<QQ,,,,A6B P

4 Agnes Rønager fortæller om sine 8 år som menighedsråds-formand i Svenstrup 5AF%$+F#"?%&+/+344G+H+$(+F#0+$%)?#)?+*&#$/?+I2+!"#)$&+#)$%&+H+!%$*&%1.0+&/"+J+!:0)%!:0)K+*.1+,L"H A&.,.#%, #3*, #, 2&3#.4&*0$5*0H)$'&;*&+S, 18$*#, ;&., 4)/*&,(T0+,+#(,)+,.:$&,&+,0+T%%&,)$'&;*&,18$,)+,0+T$H %&,(#/&+,#,8.,82%$#3.,%#$%&3,8.,08.3&.5$*&3< A&.,4)$,#3.&3,%#$%&(#.,')..$-3*S,2&3,%82,#,%#$H %&3S,8.,4)$,)(+#*,/L$&+,.()*,18$,#0L$,*&3,$8S,082, >#0+ $%&+ *2+ FE0%&+ *.1+ $(+,.0%*&/""%$%+ $/?K+ #&+ 3A R&+,4)$,/L$&+,07L3*&3*&,)+,0#**&,#,$5*&+S,2&3, 38%,#%%&,7$LE#0,75,*&3,25*&,;&.,4)/*&,18$&0+#(H (&+, 2#.<, G&.30%)'S, '-*.&++&$, 8., )*2#3#0+$)+#/+, )$'&;*&, 4)$, 1T(*+, $#.+#., 2&.&+S, 8.05, #, 8., 2&*, )+, ;&.,'(&/,18$2)3*S,8.,*&+,%#$%&(#.&,0T0+&2,4)$,2&H.&+,+-3.&,8.,()3.0822&(#.&,)$'&;*0.)3.&S,05,*&$, %)3,/L$&,2&.&+,()3.+,1$),2)3,15$,&3,#*_,+#(,*&3, %)3, -*1:$&0<R&+, 4)$,.#/&+, &+, 07L3*&3*&, #3*'(#%, #, %#$%&30, '&0(-+3#3.07$8E&00&$S, 8., ;8, '&*$&, 2)3, /&;,#,*&+,8.,0&S,)+,2)3,-*1T(*&$,&3,/#.+#.,$8((&,#, 0T0+&2&+,,H,2&3,*&+,&$,#%%&,*&+S,;&.,'$L3*&$,18$< Y#(,.&3.L(*,4)$,)$'&;*&+,#,*&,-*/)(.,-3*&$,$5*&+S, 4/8$,;&.,4)$,0#**&+S,/L$&+,4;&$+&'(8*,18$,2#.<,A&., 0#**&$,#,%#$%&.5$*0H-*/)(.&+S,%#$%&'()*0H-*/)(.&+, 8.,)%+#/#+&+0H-*/)(.&+<,F&$,*#0%-+&$&$,/#,8.,+$L1H 1&$,'&0(-+3#3.&$,82S,4/)*,*&$,0%)(,18$&.5,#,%#$%&3, 8.,08.3&.5$*&3S,8.,4/8$*)3,%#$%&3,0%)(,7$L0&3H +&$&,0#.,#,%#$%&'()*&+<,R&+,0T3&0, ;&.,4)$,/L$&+,$#.+#.,07L3*&3*&, H,8.,8.05,38.&3,.)3.&,&3,-*18$H *$#3.,)+,15,/8$&0,2&.&+,18$0%&(H (#.&,0T307-3%+&$,+#(,)+,'(#/&,+#(,1L((&0,(:03#3.&$< MA >F#$+%0+$%&+!%$*&%+ A&.,1:(&$S,/#,4)$,&+,.8*+,0)22&348(*,#,2&3#.4&*0H $5*&+,H,/#,&$,#%%&,)(+#*,&3#.&,82,+#3.&3&S,2&3,/#, 4)$,%-33&+,+)(&,0)22&3,8.,.$#3&,0)22&3,&1+&$, *#0%-00#83&$3&<,R&+,4)$,/L$&+,*&;(#.+S,8.,*&+,4)$, 8.05, /L$&+, *&;(#.+, )+, 2:*&, 2)3.&, 2&33&0%&$S, 082,;&.,4)$,4)1+,8.,4)$,*&+,$#.+#.,.8*+,2&*< R&3,.8*&,0+&23#3.,#,$5*&+,4)$,.#/&+,&+,.8*+,-*H.)3.07-3%+,18$,)+,(:0&,$5*&+0,2)3.&,87.)/&$S,8., '()3*+,*&2,0T3&0,;&.,38.&+,)1,*&+,2&0+,07L3*&3H *&,4)$,/L$&+,)+,/L(.&,7&$083)(&<,A&.,4)$,/L$&+, H %&+;&3&$,8.,%#$%&0)3.&$< GA >F#$+%0 H $5*02&*(&2<, D#, /)$, &+, 3L0+&3, 4&(+, 3T+, 2&3#.H 4&*0$5*S, 8., ;&., '(&/, /)(.+, 082, 18$2)3*S, 4/#(%&+, 0(&+,#%%&,/)$,2#3,#3+&3+#83< R&3,780+,.)/,2#.,&+,0+8$+,)30/)$S,8.,)1,8.,+#(,4)$, *&+, /L$&+, +T3.&3*&S, 2&3, ;8, 8.05, 18$7(#.+&3*&, #, 780#+#/, 18$0+)3*<, `&3, ;&., 4)$, '&0(-++&+S, #, (T0&+, )1,4/)*,;&.,0&(/,*&3.)3.,0T3+&0,/)$,0/L$+S,)+,;&., /#(,.:$&, )(+, 4/)*, ;&., %)3, 18$, )+, 4;L(7&, 3T&, 2&H 3#.4&*0$5*02&*(&22&$,.8*+, #,.)3.S, 05, *&, 1:(&$ Z

5 ARRANGEMENTER Svenstrup & Ellidshøj sogne Plejehjemsgudstjenester:?)6'$K9"P"#*$K"#*,"* G9'$.Q'R-$ST9U"#!"$!0U"2 O<,8%+8'&$,J,A6BKS,NP<,38/&2'&$,JA6BK< LV))"40#U N]<,8%+8'&$,J=IKS,!Q<,38/&2'&$,JA6BK Kirkekaffe i Svenstrup Kirke R&$,&$,%#$%&%)11&,&1+&$,1:(.&3*&,.-*0+;&3&0+&$, J)((&,%(<,O<PQK>,&'$05U51*X$%'$1"6*"P+",X$Y'$()*(+",$ (U$.Z'$#(4"P+",' Indsamlinger i R&$,0)2(&0,#3*,+#(,I8(%&%#$%&30,U:*4;L(7< R&$,&$,#3*%822&+,%$<,N]WSQQ,+#(,"Ia`b0,, 68E#)(&,?$'&;*&,#,R)32)$%S,8.,,%$<,\!QSQQ,+#(,, R)30%&,,6:2)3*0H,8.,a*()3*0%#$%&$< ALL/J?MNO$G/EGA2 R&$,0)2(&0,#3*,+#(,"#$%&30,"8$04L$,#,?)('8$.< Kommende \T9U"#!"$ *8,1!0U"$ )9'$.]'--2$ %Z'$ 05U51*X$ %&'$ 1"6*"P+",X$%R'$()*(+",$(U$%Y'$#(4"P+",' `:*&$3&,&$,811&3+(#.&,8.,48(*&0,#,%831#$2)3*0+-&3<, R).08$*&3,8.,$&1&$)+,&$,1$&2().+,#,"#$%&3,8.,08.H 3&.5$*&3< ALL/J?MNO$CAH/>MAJ?E[J2 I:(.&3*&,+#$0*).&,%(<,NO<QQ %.'$ 05U51*X$.Z'$ 1"6*"P+",X$.^'$ ()*(+",$ (U$ %-'$ #(4"P+",' `:*&$3&,&$,811&3+(#.&,8.,48(*&0,#,08.3&.5$*&3< R).08$*&3,8.,$&1&$)+,&$,1$&2().+,#,08.3&.5$*&3< Søndags-café i Svenstrup sognegård J",$",$1T#!0U17_0S`$6W$ST9U"#!"$1T#!0U"X )9'$.Q'R-2 %'$1"6*"P+",X$Y'()*(+",$(U$..'$#(4"P+",' Sogneudflugt i Ellidshøj LT,!0U$!"#$.Z'$05U51*$)9'$.R'R-$S,0$)8,)"690!7 1"#' 9((#*04:;, 08.3&-*1(-.+,.5$, #, 5$, +#(, `)$#).&$, 6)(+H E&3+&$< D#, '&.T3*&$, 2&*, %)11&'8$*, 75, c)1d, 6)(+':00&3<, F&$&1+&$,'(#/&$,*&$,&3,.-#*&+,$-3*+-$,75,E&3+$&+< R&$,'(#/&$,2-(#.4&*,18$,&3,+-$,#,'#8.$)1&3S,4/8$,/#, '(#/&$,+).&+,2&*,#3*,#,38.(&,)1,*&,2&0+,07L3*&3*&, 0)(+2#3&$,#,/&$*&3<,R&$,'(#/&$,8.05,2-(#.4&*,18$,)+,.5,$-3*+,75,&.&3,453*S,8.,0%-((&,38.&3,15,(T0+,+#(, &+,0)(+')*,&$,*&+,&3,.8*,#*&,)+,2&*'$#3.&,')*&+:;, 8.,453*%(L*&< c)<,%(<,nw<pq,0&$/&$&0,*&$,)1+&302)*< I8$/&3+&+,4;&2%820+,E)<,%(<,!Q<PQ< H \

6 ARRANGEMENTER Morgenkaffe i Svenstrup Sognegård LT,!0U$!"#$%&'$05U51*$)9'$]'--' =,18$'#3*&(0&,2&*,6%#77&$*).&3,&$,*&$,28$.&3%)11&,8., 28$.&30)3.,#,08.3&.5$*&3<,,,,,, Foredrag i Svenstrup Sognegård F#1!0U$!"#$%]'$05U51*' D#%#3.&+#*&3,'$#3.&$,38%,)008E#)+#83&$,1$&2,480, *&,1(&0+&S,8.,2)3.&,4)$,.;8$+,0#.,18$&0+#((#3.&$,82, 4/8$*)3,*&+,/)$,)+,(&/&,#,*&3,+#*<,I8$,)+,15,0/)$, 75, 38.(&, )1, *&, 07:$.025(, %)3, 2)3, 2&*, 18$*&(, %)0+&, 0#., -*, #, *&+, *&$, 2&*, &+, 1#3+, 8$*, 4&**&$, &%07&$#2&3+)(, )$%L8(8.#S, 4/8$, 2)3, (&/&3*&.:$, *).(#.*).&3<?1+&3&3,'&.T3*&$,2&*,1L((&007#03#3.,%(<,NW<PQ,8., )1+&3&30,18$&*$).,'&.T3*&$,%(<,NO<PQ< 6/"1%"$/)?+&/"+*I/*)/)?+++-0A+N4K44+++*-%0+&/"+-/0-%H -.)&.0%&K++*%)%*&+$%)+3OA+#(?(*&A+ P)*-%0+1#)+/--%+#&+$%"&#?%+/+*I/*)/)?%)+%0+1#)+ Svenstrup & Ellidshøj sogne Menighedsmøde og orienteringsmøde i Ellidshøj F#1!0U$!"#$&'$1"6*"P+",$)9'$.]'--'?1+&3&3,'&.T3*&$,#,"#$%&3,2&*,&3,%8$+,.-*0+;&3&H 0+&<,F&$&1+&$,&$,*&$,2&3#.4&*02:*&,8.,8$#&3+&$#3.0H 2:*&$,.#/&$, *#., 2-(#.4&*, 18$, )+, 15, #3*1(T*&(0&, 75, 4/)*,*&$,#,1$&2+#*&3,0%)(,0%&,2&*,08.3&+0,%#$%&(#.&, (#/< Benyt kirkebilen HW,$!5$1)09$*89$U5!1*;"#"1*"X$PT!",$8$1(U#"7 UW,!"#$"99",$1T#!0U17_0S`'?((&S, *&$, 75,.$-3*, )1,.)3.'&0/L$, &((&$, (#.3&3*&, 4)$,'$-.,18$,)+,'(#/&,%:$+,+#(,.-*0+;&3&0+&S,,2:*&$, #,08.3&.5$*&3,&((&$,0:3*).0HE)1_,%)3,.:$&,'$-.,)1, %#$%&'#(&3< "#$%&'#(&3,'&0+#((&0,75,%#$%&%83+8$&+,0&3&0+,1$&*). %(<,NP<QQ,&((&$,%(<,NP<QQ,*).&3,1:$,&+,)$$)3.&2&3+<, ]

7 Høstgudstjeneste ved Anna Sofie Bielefeldt?T#!0U$!"#$.^'$1"6*"P+",'?4"#1*,56$G8,)"$)9'$..'--' 91+&$,.-*0+;&3&0+&3,&$,*&$,%#$%&1$8%80+, #,08.3&.5$*&3<,C$#0,%$<,\QSQQ< A998!1:T;$G8,)"$)9'$.Q'--' 91+&$,.-*0+;&3&0+&3,&$,*&$,%)11&,#,08.3&.5$*&3< D&*, '&..&,.-*0+;&3&0+&$, 2&*/#$%&$, A)E8', G80&, 75, 0)e8183< Fællesarrangement Godthåb - Svenstrup - =,5$,&$,*&+,Z<,.)3.,)+,2&3#.4&*0$5*&3&,#,M8*+H 45'S,9((#*04:;,8.,6/&30+$-7,()/&$,&+,1L((&0)$$)3H.&2&3+,8.,*&+,'(#/&$,&3,)1+&3,2&*,4:;+,4-2:$< D#, 15$, '&0:., )1, "3#$%&$&/T&3S, *&$, 87+$L*&$, #, M8*+45', 18$0)2(#3.04-0<,?1+&3&3, 0+)$+&$, 2&*, 1L((&007#03#3.,8.,*&$&1+&$,$&/T< F/)*,&$,"3#$%&$&/T&3f,R&,0%$#/&$,0&(/,75,*&$&0, 4;&22&0#*&,g"3#$%&$&/T&3,/$#*&$,)$2&3,$-3*+, 75, *&3, *)30%&, 18(%&%#$%&, h, -*&3, )+, /$#*&, *&3, 4&(+,)1,(&*g< "3#$%&$&/T&3, +).&$, -*.)3.07-3%+, #, %#$%&(#.&, +&2)&$,8.,+$8007:$.025(S,082,)3.$#'&0,18$*820H 1$#+S,3L$.5&3*&,8.,%L$(#.+,1$),&3,0)+#$#0%,/#3%&(< I8(%&%#$%&3, $#0+&0, 8/&$, 0)+#$&30, 1()22&$S, 35$, "3#$%&$&/T&3, 0%T*&$, 2&*, 0%)$7+, 28*, '5*&, 7$L0+&$S,2&3#.4&*0$:**&$S,08.3&':$3S,+&8(8.&$S, '-$%)&$S, ':00&$S, '#0%877&$, 8., 4&(+, )(2#3*&(#.&, *)30%&$&<, C5,.&30T3,+#(,&3,)1+&3,2&*,4:;+,4-2:$,8.,2&.&3, ()++&$< R&$,'(#/&$,2-(#.4&*,18$,18$0)(.,)1,'#((&++&$S,3L$H 2&$&,4&$82,#,(8%)()/#0&3< ;?)%*+7:)#?%0 Foredrag i Ellidshøj G8,)"$),5!*$(U$),0U"*a",$4"!$1(U#"6,a1*$ H891$M(9U",$A99")89!"' 9+,2&.&+,4-28$#0+#0%,;).+H 18$&*$).S,082,'L$&$,7$L.,)1, )+,18$&*$).048(*&$&3S,05,03)$+, 4)3,4)$,1$#S,0%#1+&$,*&3,08$+&, %;8(&,-*,2&*,*&+,.$:33&,;).+H +:;<,I8$&*$).&+,4)3*(&$,82, 3)+-$0T3S,7$L0+&.&$3#3.,8., 82,;).+,#,#3*()3*,8.,-*()3*<, `&*,2)3.&,)3&%*8+&$,8., 0;8/&,4#0+8$#&$S,2&*,0%L/&, /#3%(&$,8.,0)2+#*#.,0+8$,)(/8$, 82,*&,/L0&3+(#.&,+#3.< 9+,.#/&3*&,18$&*$).,18$,'5*&,;L.&$&,8.,#%%&,;L.&$&S, 18$,+$8&3*&,8.,#%%&,+$8&3*&,8.,18$,*&2,*&$,.&$3&,/#(, -3*&$48(*&0,2&*,,#3*48(*,8.,2&3#3.<, '#0%)+S/""(1A Spaghetti-gudstjeneste i Svenstrup 67).4&++#H.-*0+;&3&0+&,&$,&3,%8$+,.-*0+;&3&0+&,#, ':$3&4:;*&S,8.,&1+&$,.-*0+;&3&0+&3,&$,*&$,07).4&++#, 2&*,%:*08/0,+#(,)((&,#,08.3&.5$*&3< ;))#+=.,/%+B/%"%,%"$&A Spaghetti-gudstjeneste i Ellidshøj D#,'&.T3*&$,#,"#$%&3,2&*,&3,%8$+,':$3&/&3(#.,.-*0H +;&3&0+&,8.,').&1+&$,07#0&$,/#,)((&,0)22&3,07).4&++#, 8., %:*08/0, #, 08.3&.5$*&3<,?((&, &$, /&(%823&, 8., /#,.(L*&$,80,+#(,)+,0&,;&$V< ^

8 ARRANGEMENTER Foredrag i Svenstrup sognegård F#1!0U$!"#$.-'$()*(+",' gi8(%&(#.&, 1L((&00%)'&$, 1:$, 8., 3-g, /&*, 14/<, 4:;0%8(&18$0+)3*&$, 9+, 18$&*$)., 82, /8$&0, 18(%&(#.&, )$/S, %-(+-$, 8., +$)*#+#83>, F;&2S, %#$%&S, 0%8(&S, 4:;0%8(&S, 18$&3#3.&$S, )3*&(0H '&/L.&(0&S,18(%&0+T$&,8.,05,/#*&$&<?1+&3&3, '&.T3*&$, 2&*, 1L((&007#03#3., %(<, NW<PQ, h, 7$#0,%$<,\QSQQ<,,?1+&3&30,18$&*$).,'&.T3*&$,%(<,NO<PQ< Y#(2&(*#3.,+#(,07#03#3.,0%&$,+#(,%#$%&%83+8$&+S,0&3&0+, +#$0*).,*&3,O<,8%+8'&$<,j30%&$,2)3,#%%&,)+,*&(+).&,#, 07#03#3.&3,&$,2)3,/&(%822&3,%(<,NO<PQ< Spil Dansk Dag i D#,'&.T3*&$,*).&3,%(<,NQ<QQ,2&*,28$.&30)3.,#,"#$H i2, )1+&3&3, 2:*&0, /#, %(<, NO<QQ, #, 08.3&.5$*&3, +#(, g6t3.,0)22&3,)1+&3g,2&*,%8$0)3.,8.,1l((&00)3.< BUSK-gudstjeneste?T#!0U$!"#$%Z'$()*(+", 4"!$<##0$?(S8"$D8"9"S"9!*' G9'$..'--$8$A998!1:T;$G8,)" (U$)9'$.Q'--$8$?4"#1*,56$G8,)"' 6%-&07#((&$, A&30, A:*)(, 1$&21:$&$, A&0-0b, (#.3&(0&, 82, gr&3, ')$24;&$+#.&, 0)2)$#+)3&$g, #, &3, 0L$*&(&0, -3*&$48(*&3*&,8.,/&*%822&3*&,-*.)/&<,A:*)(,1)0+H 48(*&$,':$3,J8.,/8%03&K,1$),1:$0+,+#(,0#*0+< Svenstrup & Ellidshøj sogne Alle-Helgen?T#!0U$!"#$Q'$#(4"P+", >5!1*;"#"1*"$8$A998!1:T;$G8,)"$)9'$]'R-$(U$8$?4"#7 1*,56$G8,)"$)9'$..'--$4"!$<##0$?(S8"$D8"9"S"9!*' D&*,.-*0+;&3&0+&3, (L0&0, 3)/3&3&, 87, 75, *&, 082, &$, *:*&,8.,'&.$)/&*&,#,08.3&3&,0#*&3,0#*0+&,?((&H4&(.&3< Café-aften i Ellidshøj D&*,B&3),C)7&,8.,6)2-&(,I$&*&$#%0&3<,,B&3&,C)7&, 18$+L((&$, 2-3+$&, 8., 8/&$$)0%&3*&, +#3., 82, 1-.(&, 8., 6)2-&(,I$&*&$#%0&3,1(&++&$,*&+,0)22&3,/&*,%()/&$&+<?1+&3&30,'&.T3*&$,2&*,1L((&007#03#3.,%(<,NW<PQ,8., )1+&3&30,7$8.$)2,E)<,%(<,NO<Z\<, Musikalsk eftermiddag i Svenstrup sognegård F#1!0U$!"#$Y'$#(4"P+",$)9'$.Q'R-' D&*,"#2,"(:/&$4-0,A:$.&30&3< Dåbsjubilæum i Ellidshøj kirke?t#!0u$!"#$.z'$ #(4"P+",$ )9'$..'--$ 4"!$ O"#1$?*0U:T;$L881+",U' R5'0;-'#(L-2, 2&*, '#'&(-**&(#3., +#(, 08.3&+0, ]H, 5$#.&<,91+&$,.-*0+;&3&0+&3,':$3&/&3(#.+,+)b0&(/,'8$*, #,08.3&.5$*&3< Spaghetti-gudstjeneste i Svenstrup Kirke F#1!0U$!"#$%Z'$#(4"P+",$)9'$.Y'--$ 67).4&++#H.-*0+;&3&0+&, &$, &3, %8$+,.-*0+;&3&0+&, #, ':$3&4:;*&S,8.,&1+&$,.-*0+;&3&0+&3,&$,*&$,07).4&++#, 2&*,%:*08/0,+#(,)((&,#,08.3&.5$*&3< ;))#+=.,/%+B/%"%,%"$&A W

9 *&,15$,4;L(7S,$5*,8.,/&;(&*3#3.,+#(,*&,87.)/&$S,*&, %822&$,+#(,)+,0+5,2&*< >F#$+ *L)%*+ $(+ $%0+ %0+ $%)+ %""%0+ $%+ F/?&/?*&%+ NA F/#0,;&.,0%)(,3L/3&,&+,7)$,%83%$&+&,+#3.S,05,0TH 3&0,;&.,*&+,&$,/#.+#.+S,)+,%#$%&3,4)$,15&+,&3,4;&2H 2&0#*&S, 18$, *&+, 4:$&$, 0#., +#(, #, /8$&0, +#*S, 8., *&+, 1)(*+,#,2#3,(8*,'5*&,)+,()/&,8.,/&*(#.&48(*&,*&3S, 18$*#,*&+,4)/*&,;&.,7$:/&+,1:$<,65,&$,*&$,18$,3T(#., 0)+,.)3.,#,&3,7$8E&0,18$,)+,&+)'(&$&,1;&$3/)$2&,#, %#$%&3<,R&+,%)3,'(#/&,&3,2&.&+,()3.,8.,820+L3H *&(#.,7$8E&0S,2&3,;&.,&$,.()*,18$,)+,4)/&,/L$&+, 2&*,+#(,)+,0+)$+&,*&3< 93*&(#., /#(, ;&., 1$&24L/&S, )+, /#S, 2&30, ;&., 4)$, /L$&+,18$2)3*S,4)$,#3*(&*+,&+,0)2)$'&;*&,2&(H (&2,6/&30+$-7S,9((#*04:;,8.,M8*+45',08.3&S,'5*&, 2&((&2,7&$083)(&+S,2&3,8.05,#,%$)1+,)1,&+,1L((&0, 08.3&)$$)3.&2&3+S, )(+, 0)22&3, 18$, )+, 0+T$%&, 0)2)$'&;*&, 8., 1:(&(0&, )1, 1L((&00%)', 2&((&2, 80S, *&$,'8$,#,*&,+$&,08.3&<,R&+,45'&$,;&.,%)3,-*/#%(&, 0#.,1$&28/&$S,18$,/#,'8$,05,+L+S,8.,*&+,/#(,0+T$%&, %#$%&3,4/#0,/#,(:0&$,38.(&,87.)/&$,0)22&3< =,&1+&$5$&+,!QN!,)148(*&0,*&$,#,9((#*04:;,08.3S,(#.&082,#,)3*$&,08.3&,()3*&+,8/&$S,/)(.,+#(,2&3#.4&*0H $5*&+< 2-(#.4&*< =,2&3#.4&*0$5*0(8/&3,0+5$,*&$S,)+,2&3#.4&*0$5*&+,0%)(,0+T$&,08.3&+0,%#$%&(#.&,8.,)*2#3#0+$)+#/&, )3(#..&3*&$,8.,)+,2&3#.4&*0$5*&+,0%)(,/#$%&,18$,.8*&,/#(%5$,18$,&/)3.&(#&+0,18$%T3*&(0&< R&+,%)3,(T*&,+:$+S,2&3,*&+,'&+T*&$,#,7$)%0#0S,)+,2&*(&22&$3&,)1,&+,2&3#.4&*0$5*,#,4:;,.$)*,4)$, #, 2&3#.4&*0$5*&+, &$, )(0#*#.+, 8., 07L3*&3*&<, `&*(&22&$3&, )1, 2&3#.4&*0$5*&+, %)3, /L$&, 2&*, +#(, )+,'&0+&22&S,4/8$35$,%#$%&3,0%)(,%)(%&0S,05,*&3,+).&$,0#.,'&*0+,-*S,82,*&$,0%)(,()/&0,+#3.,82,75, %#$%&.5$*&3S,082,.:$,*&3,&3*3-,02-%%&$&,8.,4T..&(#.&$&,8.,)3*$&,+#3.,/&*$:$&3*&,*&,%#$%&(#.&, 'T.3#3.&$< 0+&*,*&(0,#,%#$%&3,8.,*&(0,#,08.3&.5$*&3,&((&$,250%&,4&(+,)3*$&,0+&*&$V,R&$,&$,$#.+#.,2)3.&,2-(#.4&H *&$,18$,)+,)$$)3.&$&,4T..&,8.,07#(,18$,L(*$&S,18$&*$).,18$,/8%03&S,+&)+&$,18$,-3.&,8.,'&0:.,)1,%(8/3&, *).7(&;&$&,&((&$,)3*$&< `&*,)3*$&,8$*>,682,2&*(&2,)1,2&3#.4&*0$5*&+,15$,*-,2-(#.4&*,18$,)+,0L++&,*#+,7$L.,75,%#$%&3S, 08.3&+,8.,'T&3<,R-,15$,2-(#.4&*,18$,0&(/,)+,15,38.(&,.8*&,87(&/&(0&$,0)22&3,2&*,)3*$&S,8.,*-,15$, 2-(#.4&*,18$,)+,.:$&,&3,18$0%&(,18$,)3*$&,#,9((#*04:;<, -.)&#-&%*+T-.)&#-&/),.01#&/.)+!#?%0*&+/+!"#$%&UA++ Menighedsrådsvalg 2012 i Ellidshøj O

10 FDF Svenstrup Knasten F)$,*-,07:$.025(,H,05,%83+)%+>?"$:;"PP"18!"#2 kkk<1*1<*%[0/&30+$-7 Ellidshøj '0%$*"%$%"*%+=&%%)+.?+>%/$/+ M;"PP"18!"2 kkk<1*1<*%[&((#*048; Dåbsgruppen a*0&3*&$, *5'04#(0&3&$, +#(, ':$3, #, 6/&30+$-7,8.,9((#*04:;,08.3&< KFUM Spejderne Svenstrup gruppe Spejderne med de 2 klatrepæle CT!"1*"!2,67&;*&$4-0&+, `T$&+-&3S,M(<,D#'8$./&;,\\,.&"-#/-0)12&"3 Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik Svenstrup =F%)*&0(IA '.)&#-&I%0*.)9+ Bibelkredsen Undervisning på 8 lørdage fra oktober Undervisning på 8 lørdage fra oktober til marts. til Der kræves marts ingen forkundskaber. Sted: Aalborg Studenterkursus, Danmarksgade 11, 9000 Aalborg Henvendelse: Program med alle relevante oplysninger kan rekvireres på følgende adresse: Teologisk Voksenundervisning, Thulebakken 1, 9000 Aalborg D%0+ -0EF%*+ /)?%)+,.0-()$*-#H Tlf / Mail: 0-0S, R)32)$%0.)*&, NNS, OQQQ,?)('8$. M"#4"#!"91"2, C$8.$)2, 2&*, )((&, $&(&/)3+&, 87(T03#3.&$, %)3, $&%/#$&$&0,75,1:(.&3*&,)*$&00&> Y&8(8.#0%, D8%0&3-3*&$/#03#3.S, Y4-(&')%%&3,NS,OQQQ,?)('8$. Y(1<,OW,NW,WQ,WW,[,O],PZ,NO,!N< `)#(>,($'l%2<*%, Babysalmesang UT+, 48(*, '&.T3*&$, #, 0+)$+&3, )1, 0&7+&2'&$, 253&*<, F8(*&+, 2:*&0,82,830*).&3,H,NQ,.)3.&, H, %(<, NQ<QQHNN<PQ, #, 6/&30+$-7, "#$%&< Y#(2&(*#3., 0%&$, +#(, %#$%&%83H +8$&+<,, D#&.+,.0+.I*&#0&+ F/"+,0%1?2+ #,+ #)).)Y%+/+C?%#F/*%)A NQ

11 HVAD GØR MAN? HW,$"*$+0,#$+984",$ST!*c I:*0(&$,$&.#0+$&$&0,75,')..$-3*,)1,;8$*&28*&$&30,)32&(*&(0&< 9$,18$L(*$&3&,.#1+,0%)(,*&,#%%&,)32&(*&,1:*0(&3,+#(,%#$%&%83+8H $&+<,9$,18$L(*$&3&,#%%&,.#1+,0%)(,*&$,0&3&0+,NZ,*).&,&1+&$,1:*0(&3, #3*(&/&$&0,&3,8208$.0H,8.,)30/)$0&$%(L$#3.,+#(,%#$%&%83+8$&+< HW,$+0,#"*$1)09$!T+"1c "83+)%+,)8,)")(#*(,"*,H,4&(0+,#,.8*,+#*,H,18$,)+,)1+)(&,*5'0*)., 8.,0)2+)(&<,F-0%,3)/3&,8.,)*$&00&$,75,!H\,1)**&$&<,6%)(,')$3&+, 3)/3.#/&0S,0%)(,*&+,0%&S,#3*&3,')$3&+,&$,&+,4)(/+,5$< HW,$P0#$489$U8S*"1c D#&(0&0*)+8&3,)1+)(&0,2&*,)8,)")(#*(,"*,#,.8*,+#*<,R&$,)1+)(&0, +#*, +#(, &3, 10P*09"$ P"!$ 6,a1*"#',F-0%,7$:/&(0&0)++&0+&3,1$),, %822-3&30,/#&(0&0%83+8$S,0)2+,'&..&0,*5'0)++&0+&$,8.,&/&3+-H &(+,0%#(02#00&7)7#$&$,J.&$3&,%87#&$K<,CT3+3#3.,)1,%#$%&3,)1+)(&0, #,6/&30+$-7,2&*,)8,)"*;"#","#$8.,#,9((#*04:;,2&*,U,04","#' HW,$#(U"#$!T,c /&(0&04)3*(#3.&3,)1+)(&0,2&*,*&3,75.L(*&3*&,6,a1*', R&$, +$L11&0, )1+)(&, 2&*, U,04","#,82,.$)/,0+&*<, 9/+<, 7T3+3#3., )1,%#$%&3,)1+)(&0,#,6/&30+$-7,2&*,)8,)"*;"#","#$8.,#,9((#*04:;, 2&*,U,04","#<, HW,$P0#$:0,$+,5U$S(,$0*$*09"$P"!$"#X$!",$:0,$*041:"!1698U*c C$L0+&3,4)$,)(+#*,+#*,+#(,&3,0)2+)(&,H,8.05,4/#0,2)3,+$L3.&$,+#(, '&0:.,#,0#+,4;&2,&((&$,75,0T.&4-0&+< Ellidshøj Menighedsråd: \(,P0#!2 C8-(,D&$3&$,"$#0+&30&3, O!PQ,6/&30+$-7 Y(1<,OW,PW,ZQ,NQ G8,)"4a,U"2 Y#3),=/&$0&3 R8%+8$7)$%&3,!PS, O!PQ,6/&30+$-7,<,Y(1<,OW,N],ZN,^O +#3)l#/&$0&3<2)#(<*% Svenstrup Menighedsråd: \(,P0#!2?.3&0,G:3).&$, 6%:;+&/&;,NZS,O!PQ,6/&30+$-7 Y(1<,\!,P^,WN,O! ).3&0l./*3&+<*% G8,)"4a,U"2 O!PQ,6/&30+$-7,<,Y(1<,OW,PW,Q\,N\ 4)30<%-$+<0/&30+$-7l780+<+&(&<*% Adresser og træffetider G8,)")(#*(,"* M(<,D#'8$./&;,NO?S,,O!PQ,6/&30+$-7 Y(1<>,OW,PW,P],Q\<,I)e>,OW,PW,P],\Q 9H2)#(>,&0;&l%2<*% "8$*&.3>,9(0&,6%)%,A&30&3 M(<,D#'8$./&;,NOS,O!PQ,6/&30+$-7 6+#((&%$8.&3,W!S,9((#*04:;S,O!PQ,6/&30+$-7 F,U0#81*$I8+")"$M05U"#$$ Y(1<,ZN,ZQ,QZ,N\ 9H2)#(>,/#'&%&4)-.&3l0+81)3&+<*% G8,)"10#U", /#U0$H8"91"#$$ G8,)"*;"#",$4"!$?4"#1*,56$G8,)" G"##"*:$?T,"#1"# Y(1<,ZQ,\Q,Q],]!+T60E,,%*+/--%+1#)$#?U "83+8$>,,OW,PW,Q\,\Z,[,,!P,ZN,]P,OO Y(1<,OW,PW,Q],QQ,J7$#/)+KS,I)e>,OW,PW,Q\,\P G(#*(,*8!2$`)3<HI$&<,%(<,NQ<QQHNQ<PQ 9H2)#(>,0/&30+$-7%#$%&l2)#(<*% >,04",$4"!$A998!1:T;$G8,)"$ Y(1<,%83+8$>,,OW,PW,Z!,\Z G(#*(,*8!2$Y#$0<HI$&<,%(<,N!<QQHN!<PQ NN

12 SET & SKET i Svenstrup & Ellidshøj 20)9,)1") 2:+6)1$/#'')$&6$ /#6) 7(+61(C2=#",21("6$ '1#$A++(,2<B9$.(1/)$ -(+$D&+2-),$/(1/) 7("2)68,2-9)")2-)$($71:2-)6;1,2<#=)".(1/)/&"E)1-$($A++(,2<B9$.(1/)

Canti erotici calabresi

Canti erotici calabresi Duonnu Pantu e Vincenzo Ammirа Canti erotici calabresi A cura di Giuseppe Candido e Filippo Curtosi Jati gridannu ppe tuttu lu munnu Viva lu cazzu, lu culu, e lu cunnu EDIZIONI DuonnuPantueVincenzoAmmirа

Læs mere

Kirkebladet. Den store rhododendron øst på Svenstrup kirkegård. August - September - Oktober - November 2015 68. årgang Nr. 3

Kirkebladet. Den store rhododendron øst på Svenstrup kirkegård. August - September - Oktober - November 2015 68. årgang Nr. 3 Kirkebladet Svenstrup kirke ELLIDSHØJ kirke Den store rhododendron øst på Svenstrup kirkegård August - September - Oktober - November 2015 68. årgang Nr. 3 KOLOFON Kirkebladet udgives af menighedsrådene

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker.

Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker. Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Kirkens aktiviteter... 1 2. Menighedsrådenes aktiviteter... 2 3. Aktiviteter i kirkens regi... 3 4. Aktiviteter

Læs mere

Svenstrup - Ellidshøj sogne December 2011 - Januar - Februar 2012 65. årgang Nr. 1

Svenstrup - Ellidshøj sogne December 2011 - Januar - Februar 2012 65. årgang Nr. 1 Kirkebladet Svenstrup - Ellidshøj sogne December 2011 - Januar - Februar 2012 65. årgang Nr. 1 KOLOFON Kirkebladet udgives af menighedsrådene i Svenstrup og Ellidshøj Sogne. I redaktionen: Anna Sofie Bielefeldt

Læs mere

Kirkebladet. December 2015 - Januar - Februar - Marts 2016 69. årgang Nr. 1

Kirkebladet. December 2015 - Januar - Februar - Marts 2016 69. årgang Nr. 1 Kirkebladet SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE December 2015 - Januar - Februar - Marts 2016 69. årgang Nr. 1 KOLOFON Kirkebladet udgives af menighedsrådene i Svenstrup og Ellidshøj Sogne. I redaktionen:

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Kirkebladet. April - maj - juni - juli 2016 69. årgang Nr. 2

Kirkebladet. April - maj - juni - juli 2016 69. årgang Nr. 2 Kirkebladet SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE April - maj - juni - juli 2016 69. årgang Nr. 2 KOLOFON Kirkebladet udgives af menighedsrådene i Svenstrup og Ellidshøj Sogne. I redaktionen: Anna Marie Nielsen

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune ÅRSBUDGET 212 for under Svenstrup menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / 5 211 Agnes Rønager menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

Aurehøj Gymnasiums studiecafé

Aurehøj Gymnasiums studiecafé Uge 2: Den 5.-8. januar 2015 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Martha Jacobi Siri Vulpius BC BC Asta W Tobias W Louise B Anne Fabricius Anton D Martha Jacobi TA TA CL Tobias W CL Uge 3: Den 12.-15. januar

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget

Læs mere

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste!

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste! R T N L A T Y N Slåt 2012 2013 l DM l f Pwtl O f tl A S æ j Aaa Sf Jl stø AMas V sa va v ltst å als s 8S Pll Mat ljlø DM lv ltstat DM z TX DM-sølv f T Røssl S a L tl U18 U16 Kvalfat ltst wwwlst K læ s

Læs mere

Side af 43!"!# % &!'()! * &, -."!# Plac. Navn Født Point FINA 00m 200m 300m Opnået Status Klub /// 0..(!#'# (#(..-! /// 0.#(!#/) (! #(!' 2 # "!#! /// 0)-(!) ) ( 00#( ' % 3 ) & ' /// 0!(!0)# (' ##(.-0 %(%

Læs mere

FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46

FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46 FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46 Erhvervs- og bolig område Tommerup st. Indholdsfortegnelse Redegørelse Delvis ophævelse af Lokalplan 46.................................................. 4

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

Undervisning for formænd /næsteformænd/sekretærer

Undervisning for formænd /næsteformænd/sekretærer Undervisning for formænd /næsteformænd/sekretærer kl 19.00 20.22 Dagsorden 1. Formandens/næsteformandens ansvarsområder v. BA 2. Menighedsrådsloven v. BA 3. Forretningsorden + diverse vedtægter. BA og

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

ÅRSBUDGET for Nørrevang Sogns Menighedsråd. i Slagelse Provsti. i Slagelse Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Nørrevang Sogns Menighedsråd. i Slagelse Provsti. i Slagelse Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Nørrevang Sogns Menighedsråd i Slagelse Provsti i Slagelse Kommune Myndighedskode 91 CVR-nr. 1 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

Sommer. Helst i den bedste tredjedel Uddrag af prædikenen for konfirmanderne

Sommer. Helst i den bedste tredjedel Uddrag af prædikenen for konfirmanderne Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 10 Juni - Juli - August 2014 Helst i den bedste tredjedel Uddrag af prædikenen for konfirmanderne i Nimtofte Kirke. Af sognepræst Torben Jensen. Lige nu er naturen

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

"#$!%$"&'(!")*!+,*-$"),./0!

#$!%$&'(!)*!+,*-$),./0! "#%"&'")*+,*-"),./0 "."."-*,*1231**,%-+,*-"),./ -+.'*,.41*+',441++#4,"-")* *&45"*-61#"-6*".)'5,+3"4'12 '5*-+.'*1.'5-1"-'12'5 53#+1)#.41.*&+# 789:;?:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Februar i Tagensbo Kirke

Februar i Tagensbo Kirke Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Vakant, organist

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At rejse med telt. Nu har jeg efterhånden været pensionist i 10 år! Så må det vel være

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Samarbejde, Vidensdeling, Inddragelse af sognenes erfaringer

Samarbejde, Vidensdeling, Inddragelse af sognenes erfaringer Samarbejde, Vidensdeling, Inddragelse af sognenes erfaringer At få viden om sognenes erfaringer for at fremme en dialog i stiftet om diakoni Indledende brev med opfordring til samarbejde og vidensdeling

Læs mere

Kirkebladet. December Januar - februar - marts årgang Nr. 1

Kirkebladet. December Januar - februar - marts årgang Nr. 1 Kirkebladet SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE December 2016 - Januar - februar - marts 2017 70. årgang Nr. 1 KOLOFON Kirkebladet udgives af menighedsrådene i Svenstrup og Ellidshøj Sogne. I redaktionen:

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift

Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig orientering om kristendommens idé-indhold og historie. Undervisningen

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Bilag 5: Puljeoversigt Type/kategori Målgruppe Navn på pulje Formål Baggrund Udmøntning

Bilag 5: Puljeoversigt Type/kategori Målgruppe Navn på pulje Formål Baggrund Udmøntning Bilag 5: Puljeoversigt Type/kategori Målgruppe Navn på pulje Formål Baggrund Udmøntning Type af pulje Navn på pulje Hvad anvendes puljen til Hvorfor hvornår er puljen afsat mv. Hvem hvordan og hvorledes

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

HALK OG GRARUP KIRKEBLAD

HALK OG GRARUP KIRKEBLAD HALK OG GRARUP KIRKEBLAD Juni September 2012 Konfirmander i Grarup Kirke: Stephanie Valentin Nymand Anders Schlott Hansen Mette Langæble Brodersen Jacob Andreas Bram Henriette Lykke Karberg Konfirmander

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

Pkt. Indhold Begrundelse/Beslutningsforslag Bilag Ansvarlig Fraværende ved mødet: Medarbejderrepræsentant:

Pkt. Indhold Begrundelse/Beslutningsforslag Bilag Ansvarlig Fraværende ved mødet: Medarbejderrepræsentant: Tjørring sogn Dagsorden MR - møde d. 6. december, 2012 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 24 Sept. - Okt. - Nov. 2011

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 24 Sept. - Okt. - Nov. 2011 Kirkebladet Nr. 24 Sept. - Okt. - Nov. 2011 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Nyt fra menig hedsrådene Sognemøder i Sønderholm-Frejlev Pastorat Én gang om året er landets menighedsråd forpligtet til på

Læs mere

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Ib Myrner, organist

Læs mere

Marts 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Marts 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Marts 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Efter døden Efter døden - en bog om det evige liv. Det er titlen på en bog ( 2008),

Læs mere

ÅRSBUDGET for Sønder Borris Sogns Menighedsråd. i Skjern Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Sønder Borris Sogns Menighedsråd. i Skjern Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Sønder Borris Sogns Menighedsråd i Skjern Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 8777 CVR-nr. 8771 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 15. september 2015 kl. 19.30 i Sognegården menighedssalen

REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 15. september 2015 kl. 19.30 i Sognegården menighedssalen REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 15. september 2015 kl. 19.30 i Sognegården menighedssalen Mødeleder: Tommy Hvedhaven Referent: Else Gjedde Afbud: Lisbeth Andreasen, Lisbeth Bukh, Lissy Larsen

Læs mere

August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkeblad for Bistrup Sogn 10. årgang Kirkekontoret tlf. 96 23 17 17 August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Side 2 Menighedsrådsformanden har ordet Bistrup Nyt En herlig sommer

Læs mere

Arbejdstidsplan. Udskrevet d , kl Side: 1 Dato og attestering:

Arbejdstidsplan. Udskrevet d , kl Side: 1 Dato og attestering: AH D9 D9 fri fri D1 DØGN JC D1 D9 D1 D9 fri fri D1 D1 D1 Ferie fri fri KF D1 D1 D1 D1 D1 fri fri Ferie Ferie Ferie Ferie 730 fri fri AH fri Kursus Kursus D1 fri fri D1 D1 fri fri fri JC D1 D1 D1 fri fri

Læs mere

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde:

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: 1. Velkomst 2. Menighedsrådets opgaver og kompetence 3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg 4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

LOKALPLAN NR. 137. /^/t Kiri ke W^^ N77/oi. Uy* MO l tlvj^i. Magle gårdsskolen. MAGLELUNDEN Handelsskole. / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 137. /^/t Kiri ke W^^ N77/oi. Uy* MO l tlvj^i. Magle gårdsskolen. MAGLELUNDEN Handelsskole. / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE ^Wt^ ^ A^C^A^A VN^ Q Uy* N77/oi ^' l / W^^ lo Z nl w l r ' ' l do - 1 Skt. Laurentn** ^ m /^/t Kiri ke / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE Magle gårdsskolen m LOKALPLAN NR. 137 MAGLELUNDEN Handelsskole MO l tlvj^i

Læs mere

Asnæs Kirke 81 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2015

Asnæs Kirke 81 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2015 Asnæs Kirke 81 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2015 Forsidebillede: DR s sendevogn uden for Asnæs kirke søndag den 5. juli, hvor højmessen fra Asnæs blev radiotransmitteret. Odsherred Børnemusikfestival

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

Pressekit til menighedsrådsvalget 2016

Pressekit til menighedsrådsvalget 2016 3. november 2016 Pressekit til menighedsrådsvalget 2016 Kort om menighedsrådene Menighedsrådene er folkekirkens lokale ledelse og består af et antal valgte medlemmer (mindst fem) og sognets præster. Alle

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode 7499. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode 7499. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd i Næstved Provsti i Næstved Kommune Myndighedskode 7499 CVR-nr. 25052013 Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 25052013,, Afleveret

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4 - årgang 26 September Oktober November 2016 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4 - årgang 26 September Oktober November 2016 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4 - årgang 26 September Oktober November 2016 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst: Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen, Kragholmvej 8, 7742 Vesløs, tlf. 97 99 30 45, email:

Læs mere

RUDEHEJS. juli 2014. www.klokkerholm.com

RUDEHEJS. juli 2014. www.klokkerholm.com RUDEHEJS jli 2014 www.klokkerholm.com ALFA ROMEO 145 (930) 199407 200101 00021801 Vindesløfter, 2/4-drs, med elektronisk motor, elektrisk, foran til venstre 0000060609653 00021802 Vindesløfter, 2/4-drs,

Læs mere

september oktober november 2010

september oktober november 2010 september oktober november 2010 KIRKEAVISEN Sønder Tranders sogn Gug og Sønder Tranders Kirker Sognets hjemmeside: www.gugkirke.dk Sognepræst Jens Brun (orlov aug.-okt.) Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed

Læs mere

Årsberetning. Dalum Kirke okt. 2011- sep. 2012 + menighedsrådsperioden

Årsberetning. Dalum Kirke okt. 2011- sep. 2012 + menighedsrådsperioden Årsberetning Dalum Kirke okt. 2011- sep. 2012 + menighedsrådsperioden 2008-12 Dalum Kirkes vision Vision om - at være en åben og levende kirke - at have et levende gudstjenesteliv - at være et sted for

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Præst ved Bistrupkirken og Hjørring arrest

Præst ved Bistrupkirken og Hjørring arrest Præst ved Bistrupkirken og Hjørring arrest Som det fremgår af bl.a. Præsteforeningens medlemsblad, så er stillingen som sognepræst i Bistrupkirken ledig. Til stillingen er knyttet forpligtelse - som kirkebogsfører

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Medarbejdere Kerteminde Byskole 14/15. Med denne oversigt håber vi, at det. Venlig hilsen

Medarbejdere Kerteminde Byskole 14/15. Med denne oversigt håber vi, at det. Venlig hilsen Kerteminde byskole Hvem er vi? Medarbejdere Kerteminde Byskole 14/15 Kære ALLE Med denne oversigt håber vi, at det er nemt at få overblik over hvilke medarbejdere, der arbejder på Kerteminde Byskole og

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Geometrinoter 2. Brahmaguptas formel Arealet af en indskrivelig firkant ABCD kan tilsvarende beregnes ud fra firkantens sidelængder:

Geometrinoter 2. Brahmaguptas formel Arealet af en indskrivelig firkant ABCD kan tilsvarende beregnes ud fra firkantens sidelængder: Geometrinoter 2, jnur 2009, Kirsten Rosenkilde 1 Geometrinoter 2 Disse noter omhndler sætninger om treknter, trekntens ydre røringscirkler, to cirklers rdiklkse smt Simson- og Eulerlinjen i en treknt.

Læs mere

GUDSTJENESTER CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel

GUDSTJENESTER CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Ib Myrner, organist

Læs mere

Dalby Sogn og Kirke 69. årgang, juni-august 2008

Dalby Sogn og Kirke 69. årgang, juni-august 2008 Dalby Sogn og Kirke 69. årgang, juni-august 2008 Dalbys konfirmander 2008 Se side 5 Læs inde i bladet: Friluftsgudstjeneste ved sportsfesten Skal Dalby Kirke nedlægges? Sæt X i kalenderen Skal Dalby Kirke

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Vedtægter for Kildeholm Grundejerforening. Foreningens navn er Kildeholm Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Ølstykke.

Vedtægter for Kildeholm Grundejerforening. Foreningens navn er Kildeholm Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Ølstykke. Vedtægter for Kildeholm Grundejerforening Foreningens navn er Kildeholm Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Ølstykke. 1 2 Foreningens formål er, dels at varetage grundejernes fællesinteresser, herunder

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Her bor de... Internetadresser... Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 Mail: jjs@km.dk Sekretær og regnskabsfører: Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: blsu@km.dk

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

0. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. DH 0. kl 0. DH 0. kl 0. DH 0. kl 0. DH 0. kl 0. DH 0. kl 0.

0. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. DH 0. kl 0. DH 0. kl 0. DH 0. kl 0. DH 0. kl 0. DH 0. kl 0. 0. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag DH 0. kl 0. DH 0. kl 0. DH idr hal DH mus mus MH mus mus DH 0. kl 0. DH 0. kl 0. DH 0. kl 0. DH idr hal DH 0. kl 0. DH 0. kl 0. lektiet minimus sal lektiet DH MH.

Læs mere

MELLEMØSTEN TEMADAG torsdag den 1. december 2011

MELLEMØSTEN TEMADAG torsdag den 1. december 2011 MODUL 1 8:30 9:30 lokale antal klasser klasser præs. Kim Bildsøe Lassen (1) "En personlig beretning om krig, 3w, 3x, 3z, 2a, 2b, 2m, 2s, DR. Studievært på TV avisen. Journalist kaos og håb" Festsalen 20

Læs mere

25. ÅRGANG SEPTEMBER / OKTOBER 2012 - Nr. 5

25. ÅRGANG SEPTEMBER / OKTOBER 2012 - Nr. 5 25. ÅRGANG SEPTEMBER / OKTOBER 2012 - Nr. 5 TAG UD OG GEM: Arrangementsoversigt 2012-2013 Sogneeftermiddag 30/10: Søren Lodberg Hvas Viseaften 23/10: De galvaniserede Leoparder Set & sket - bl.a. udflugten

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

I denne anledning arrangerer sognepræsterne

I denne anledning arrangerer sognepræsterne Udskrivning af menighedsrådsvalg ved Allerslev Kirke af Tove Grundtvig Allerslev Menighedsråd I anledning af at der er valg til menighedsrådet i 2016, afholder Allerslev Menighedsråd orienteringsmøde og

Læs mere

ÅRSBUDGET for Gullestrup Sogns Menighedsråd. i Herning Søndre Provsti. i Herning Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Gullestrup Sogns Menighedsråd. i Herning Søndre Provsti. i Herning Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Gullestrup Sogns Menighedsråd i Herning Søndre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode 911 CVR-nr. 71 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Gram Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Gram Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Gram Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 89 CVR-nr. 8919 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke

Årsberetning Dalum Kirke Årsberetning Dalum Kirke 2014-15 Hvorfor er vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere