Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog"

Transkript

1 Ferslev - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Efteråret 2008

2 Ferslev visions- og idékatalog Indledning & baggrund Ferslev by har efter en årrække med højt aktivitetsniveau og vækst i byen oplevet et svigtende engagement. Derfor tog nogle borgere forankret i Borgerforeningen initiativ til et projekt, der på ny skulle samle byen og skabe et fælles engagement i Ferslev. Målet med projekt Ferslev en by i udvikling var at udarbejde et Ferslev Visionsoplæg anno Der blev ansøgt og bevilget midler fra Aalborg Kommune og sammen med konsulentvirksomheden Grobund ApS blev et procesforløb lagt fast. Efter et par opstartsmøder med repræsentanter fra foreningslivet i byen og skolen blev alle borgere i Ferslev inviteret til et Visionsværksted den 27. september Visionsværksted I alt 130 voksne deltog i Visionsværkstedet og bidrog til en fantastisk dag. Visionsværkstedet var opdelt i tre faser. I første del af Visionsværkstedet fik deltagerne omkring bordene til opgave at fortælle den gode historie om det at bo i Ferslev. Denne øvelse havde til formål at få skabt en bevidsthed omkring værdier, at få sat fælles ord og billeder på, hvad det gode liv er og at få skabt en positiv stemning. Deltagerne på Visionsværkstedet havde mange gode ting at fortælle om Ferslev by og det at bo og leve i Ferslev. I anden del af Visionsværkstedet blev deltagerne taget med på en tidsrejse frem til 27. september år Der blev diskuteret og arbejdet energisk ved bordene. Da man havde vænnet sig til tanken: At tænke tilbage på fremtiden, kom der mange gode ideer på bordet.deltagerne blev bedt om samle deres ideer på vægaviser. Indhold Indledning & baggrund... side 2 Ferslev & omegn... side 4 Mål & Visioner... side 6 Den grønne struktur... side 10 Skole, fritid, fællesskab... side 12 Landsbyudvikling... side 14 Byforskønnelse & stier... side 16 Bilag: Referat fra Visionsværkstedet... side 18 Udarbejdet af: Borgerne i Ferslev i samarbejde med Grobund ApS Layout og grafik:

3 De mange ideer og forslag blev samlet i følgende overordnede emner: Skole / hal / forsamlingshuset Infrastruktur Landsbyudvikling Byforskønnelse Fritid Børn og unge Rodekassen alt andet Deltagerne fordelte sig i arbejdsgrupper (fokusgrupper) inden for de forskellige kategorier. Fokusgrupperne, der først delte sig op i en række undergrupper, arbejdede herefter med realisering af ønskerne inden for de respektive kategorier. På billedet nedenfor ses nogle af de personer som deltog i byvandringen den 2. november Vejrguderne var heldigvis i godt humør den dag. Resultatet af Visionsværkstedet blev samlet i en idékatalog, der efterfølgende blev sendt til deltagerne. Se referatet som er vedhæftet som bilag på side 19. Byvandring Den 2. november 2008 blev der afholdt en byvandring i Ferslev. De nedsatte fokusgrupper havde i den mellemliggende periode frem til byvandringen arbejdet med en kvalificering af visionerne. Alle grupper havde desuden fået tilsendt inspirationsmateriale og input fra Grobund ApS. På byvandringen igennem Ferslev by præsenterede ca. 50 borgerne deres ideer og visioner for konsulenterne fra Grobund ApS. På byvandringen blev alle relevante lokaliteter over hele byen besigtiget. Offentlig høring og godkendende borgermøde I november måned foregik det egentlige skrivearbejde. Dvs. at i denne periode blev de mange input og ønsker struktureret, formuleret og visualiseret til det egentlige Visionsoplæg. Oplægget blev derefter godkendt og tilrettet af fokusgruppemedlemmerne, hvorefter den sendes i offentlig høring i januar måned Den xxxxx 2009 blev det færdige Visionsoplæg præsenteres for hele byen ved et borgermøde. Ferslevs beliggenhed Aalborg Ferslev Støvring

4 Ferslev visions- og idékatalog Beskrivelse af Ferslev og omegn Ferslev er beliggende i den nordlige del af det centrale Himmerland 13 km syd for Aalborg og 10 km nord for Støvring. Byen er beliggende i den sydligste del af Aalborg Kommune. Første gang man hører om Ferslev er i år 1364 under navnet Ferslef. I 1800 blev byen udskifet (gårdene flyttedes uden for byen). Idag (2008) har byen ca. 770 indbyggere. Ferslevs nærhed til Aalborg og motorvejen er to meget vigtige faktorer i forbindelse med byens fremtidsudsigter. Byen er oprindelig opstået omkring kirken og syd herfor. Dette afspejles tydeligt i det nuværende bybillede, hvor den sydligste del af byen har landsbykarakter med snoede gadeforløb og ældre gårde. Den del af byen som ligger nord for byen er til gengæld udpræget parcelhusbyggeri fra erne. Byens beliggenhed i landskabet er bemærkelsesværdig. Ferslev ligger som en randby på grænsen mellem engene omkring ØsterÅ og bakkelandskabet. Afstanden til Aalborg og nærheden til motorvejen har haft afgørende betydning for Ferslevs hidtidige udvikling og vil også fremover få stor betydning for Ferslevs mulighed for at tiltrække nye borgere. Af servicefaciliteter rummer byen en skole med DUSordning, en hal, et forsamlingshus og en børnehave. Der findes ingen detailhandelsbutikker i byen længere. Den ældre bydel Som nævnt er byen opstået syd for kirken, hvorefter den har udviklet sig mod nord på den østlige side af Ferslev Byvej og derefter i nord og vestlig retning på den anden side af Ferslev byvej. Landsbyen Ferslev har en blandet karakter. I området ligger bl.a. kirken og flere gamle gårde, heriblandt præstegården. Flere af de gamle gårde har de egnstypiske murfelter i gul-hvide farver. Når man kommer ind i Ferslev fra syd, er landsbystemningen markant. I De grønne kiler og rekreative områder sætter deres præg på byen. Mange steder i byen kan man, som her, nyde udsigten ud over dalen og engene. Ved den sydlige tilkørsel til Ferslev møder man de gamle gårde, beliggende på randen af engene i Østerådalen. Kirken ses i baggrunden.

5 ud mod engene. I Ferslevs centrale del ligger de gamle huse tæt ud mod vejen. Midt i den gamle del af byen findes byens landsbykirke knejsende på en lille bakke. De åbne arealer foran kirken gør den meget synlig i landsbybilledet. Øst for kirken ligger præstegården og den smukke præstehave. Den nyere bydel Øst for Ferslev Byvej består bebyggelsen hovedsageligt af parcelhuse fra 70 erne og 80 erne. Parcelhusene er placeret på traditionelle parcelhusveje med vænger og betjenes af stisystemer i eget tracé bag om husene. Landskabet Ferslev er omgivet af landbrugsjord, og gårde ligger spredt rundt om byen. På byens vestlige side findes små hestefold og græsningsarealer til dyrene. Dette udgør et rekreativt moment for byens beboere. Engene vest for byen er udpeget som beskyttet natur. ± I udkanten af byen ligger husene helt ned til dyrenes græsningsarealer. Nord/øst for byen hæver terænnet sig markant over engdalen. Landskabet ændrer karakter og bliver kuperet og skovbeklædt. På den sydvestlige side af Ferslev Byvej ligger husene helt ned til engene, og bebyggelsen består af en blanding af ældre parcelhuse og renoverede gamle bygninger. Poulstrupvej Galopbakken hal Ferslev Byvej Børnehave Hoppevænget Skole Kirke Forsamlingshus Rævedalsvej statuskort Ferslev år 2008 Skovdalsvej

6 Ferslev visions- og idékatalog Mål & Visioner hvad vil vi med vores by? Ferslev er et godt sted at bo, men... Vi er i dag meget stolte og tilfredse med vores by. Vi er af den opfattelse at vores by rummer rigtig mange kvaliteter. F.eks. byens nærhed til natur, det historiske landbymiljø, skolen, hallen mv. Til trods for vores mange styrker, så har vi erkendt, at hvis vi også i fremtiden vil bevare Ferslev som en attraktiv og levende landsby, så er det vigtigt at vi hele tiden bestræber os på at blive et endnu bedre sted at bo og leve. Planens hovedtræk og principper I dag er der omkring xxx indbyggere i Ferslev. Det er i princippet et udmærket befolkningsgrundlag, men vi tror på, at det er nødvendigt at sikre en vis befolkningstilvækst i byen, for at modvirke den generelle strukturelle udviklingstendens med afvikling af landområderne og landsbyerne. Det er især vores bekymring for skolens fremtid, som er årsag til, at vi i Ferslev ønsker at opretholde en vis befolkningstilvækst. Idag har vi en rigtig god og attraktiv skole, som gør en stor indsats for at styrke sin profil. Indsatsområder og vision Men for at være sikker på, at vi også i fremtiden har en skole mener vi det er vigtigt at sikre en vis befolkningstilvækst i byen. På den baggrund ønsker vi i Ferslev, at der sker en årlig boligtilvækst på ca 5 boliger. Samtidig med at der skal gøres en ekstra indsats for at tiltrække børnefamilier. Dermed tror vi på, at befolkningsgrundlaget sikres tilstrækkeligt til at skolen, børnehaverne, foreningslivet m.v. kan bevares på nuværende høje niveau og måske endda udvikles. Vi ønsker ikke at øge befolkningstallet bare for at blive større. Vi vil hellere kvalitet frem for kvantitet. Men vi har erkendt at nogle gange kan kvantitet hænge sammen med kvalitet. For at sikre det ønskede befolkningsgrundlag i byen skal der gøres en indsats på flere fronter. På den baggrund har vi valgt at arbejde med udvikling af vores by indenfor følgende indsatsområder: Den grønne struktur Skole fritid fælleskab Landsbyudvikling Byforskønnelse & rekreativt stinet Den grønne struktur Skole fritid fælleskab Landsbyudvikling Byforskønnelse & rekreativt stinet Visionen: Ferslev - en by i udvikling! I Ferslev er menneskene i centrum. Det er vigtigt, at vi alle sammen trives og drager omsorg for hinanden. Vi ved, at vi er sårbare og små alene, men vi ved også at vi er meget stærke når vi står sammen. Vi vil skabe en levende by hvor glæde, trivsel og aktivitet er nøglebegreber.

7 Aalborg Kommunes planer for ferslev Aalborg Kommune har beskrevet Ferslev forholdsvis grundigt i deres kommuneplan. Kommunen har således bl.a. udarbejdet en samlet oversigt over bevaringsværdige bygninger i en såkaldt Save-registrering. Jf. kortet nedenfor på denne side. Kommunen har endvidere udarbejdet luftfotoet til højre på denne side. Luftfotoet viser tydligt hvordan Ferslev er placeret i landskabet på randen af Østerådalen. Østerådalen forløber som en grøn kile i landskabet helt ind til Aalborg. Kortudskrift fra Luftfotoet viser endvidere, hvor det vil være hensigtsmæssigt at plante skov nord-øst for Ferslev. På den østlige side af byen er overgangen Page 1 of 1 mellem byen og markerne mere brat. På sigt Af Aalborg Kommunenes kommuneplan er det hensigten, at byen her skal pakkes ind fremgår det bl.a. at: i skov. Kortudskrift fra Landsbykirken har en markant placering i bybilledet og skal fortsat være synlig i bybilledet. Page 1 of 1 I forbindelse med fornyelse af eksisterende bygninger skal historiske bygningskvaliteter bevares/fremhæves. Byen har en fin afrunding ud mod engene og bør derfor ikke udvides i denne retning. Engene vest for byen er udpeget som beskyttet natur og at nærheden til engene er et vigtigt rekreativt moment i byen. Sigtelinierne fra Ferslev Byvej ned mod engene skal bevares. Mere variation i byens parcelhusområder er ønskeligt. Bevaringsværdige bygninger i Ferslev syd. Udsnit af Aalborg Kommunes SAVE registring. De blå prikker viser de mest bevaringværdige bygninger, mens de røde prikker viser de mindst bevaringsværdige bygninger.

8 Ferslev visions- og idékatalog Visionskort Ferslev år 2020 Ferslev Byskov - Vest Udsigtsbakke/-tårn Fremtidig byudviklingsområde bolig/erhverv Område med mulighed for udlæg af attraktive byggegrunde. Grøn kile Ferslev Byskov - der plantes et træ for hver borger der bor, fødes i eller flytter til byen. En del af den grønne ring om Ferslev Erhverv: Eksisterende og kommende Spejerhytte Ferslev Byskov Øst Ferslev Kultur- og aktivitetscenter. Multihal skole FitnessCenter Børnehave Centrum for kultur- og aktivitetsarrangementer. Kirsebærlund Ferslev Naturpark. Søen oprenses. Opstillen af bålplads og grillhytte, legeredskaber i naturmaterialer m.v. Kirke Østerådalen Plads som forskønnes ved f.eks. opstilling af vandkunst med byens varetegn. Skånsom byfornyelse af den historiske del af landsbyen Ferslev Østerådalen bibeholdes som et stort attraktivt nærrekreativt område, som giver mulighed for gode naturoplevelser og mulighed for udlæg af attraktive udsigtsgrunde. Dalen er dog ikke særlig tilgængelig idag. Der etableres stisystem til kilderne samt info-kort med oplysninger om flora, fauna og kulturhistoriske værdier i området. Udarbejdet af Grobund ApS 8 Visionskort Ferslev år 2020

9 Tidshorisont (år) Forhandlinger med lodsejere vedr. nye stier, rekreative områder samt boligområder Forhandlinger med kommune vedr. tilvejebringelse af lovmæssig plangrundlag vedr. nye boligområder og grønne områder. Analyse- og planlægningsfase: Ferslev Multihal. Opstartsmøde med alle potentielle brugere af en multihal. Etablering af hjemmeside. Stiftende generalforsamling: Ferslev Aktivites- og Kulturudvalg Stiftende generalforsamling Ferslev Motionsklub. Byporte og allétræer Udarbejdelse af byggeprojekt samt lokalplan for renovering af den ældre bydel. Udarbejdelse af detailskitse og indhentning af tilbud på legeredskaber, der skal opstilles på den grønne kile. Tilplantning af Frugtlund - evt. i fbm. med en arbejdsweekend. Udarbejdelse af detaliskitse for Ferslev Natur-park Etablering af stinet i Østerådalen herunder udarbejdelse af rutekort til folder og kortborde. Fundraising - ovennævnte projekter. Udarbejdelse af detailprojekt: Ny belægning og gadeinventar i hovedvejen. Udarbejdelse af detailprojekt for bytorv. Anlæg af Ferslev Naturpark. Anlægsarbejde - opstilling af legeredskaber på fællesarealer. Etablering af Ferslev Byskov Anlægs arbejde vedr. renovering af den ældre bydel. Etablering af cykelsti til Dall Villaby. Anlægsarbejde bytorv. Anlægsarbejde Multihal. Anlægsarbejde renovering af hovedvejene. Udarbejdelse af byggeprojekt samt lokalplan for boligområde nord for byen. Anlæg af boligområde nord for byen. Borgerne i Ferslevs anbefalinger og ønsker til prioritering af projekter og investeringer på kort og lang sigt. Denne tabel viser en samlet oversigt over de konkrete projekter og tiltag som borgerne ønsker gennemført og som er beskrevet i visionsoplægget. Da realisering af projekterne er afhængig af politiske, økonomiske og private interesser er det ikke muligt at opstille en præcis handlingsog tidsplan. Denne liste er derfor mere en prioriteringsoversigt frem for en egentlig tidsplan.

10 Ferslev visions- og idékatalog Den grønne struktur Østerådalen - kilde til endnu mere livskvalitet Ferslevs placering på randen af Østerådalen giver byen en unik beliggenhed. Nærheden til engene er et vigtigt rekreativt moment i byen. Bybilledet i Ferslev er mange steder prægtet af nærheden til engdalen. Når man bevæger sig rundt i byens gader, er der mange steder kig ned til dalen. Disse kig betyder meget for oplevelsen af at være i en by, som ligger midt i naturen. Østerådalen giver derudover borgerne i Ferslev mulighed for at færdes i naturen tæt på deres hjem. Det er kilde til høj livskvalitet at have naturen i sin baghave. Østerådalen kan dog blive kilde til endnu mere livskvalitet for borgerne i Ferslev. Derudover kan dalen i højere grad udnyttes til profilering af byen og herunder tiltrække nye borgere til byen. Mange steder rundt i landet ses eksempler på, hvordan der bliver åbnet op for, at bynært natur kan blive til større glæde for borgerne i byen uden at gå på kompromis med hensyn til dyre- og planteliv. Den grønne ring om ferslev Enkelte tiltag som anlæg af flere stier samt opstilling af udsigtsplatforme, info-standere m.v. kan bidrage til en forøgelse af folkesundheden samt en højere forståelse for og værdsættelse af naturen. På den baggrund ønsker borgerne i Ferslev at etablere et åbent lettilgængeligt stisystem fra byen og dens grønne områder til åen og videre ud til kilden. Sådan en natursti vest for byen vil være særdelses attraktiv for dagplejere, spejderne og ifm. undervisningsbrug i skolen. Stien kan evt. på sigt suppeleres med små undervisningsplatforme, som giver børnen mulighed for at undersøge insekter, fugleliv m.v. Derudover kan der på passende steder etableres natur-pitstop, hvor der opsættes borde og bænke samt evt. shelteres. Projektet kræver naturligvis tilladelse fra kommune og lodsejere på baggrund af dialog og forhandling. Konkret har borgerne i Ferslev oprettet en arbejdsgruppe, som hedder Natursti vest for byen. I det vedhæftede bilag, side 26, til denne rapport, kan der læses mere om projektet og findes oplysninger om kontaktperson m.v. 10 Grøn kile Østerådalen Ferslev Byskov Grøn kile Ferslev Byskov - et træ for hver borger i byen Borgerne i Ferslev er opmærksomme på at herlighedsværdi i form af bl.a. skov er et stort plus for byen. En skov er både til glæde for de nuværende borgere i byen, for grundvandet og for byens fremtidsmuligheder. Skoven kan således gøre Ferslev til et endnu mere attraktiv bosætningssted i fremtiden. Det vil ikke være hensigtsmæssigt eller muligt rent lovgivningsmæssigt at placere en skov i engområderne. Derimod vil det være hensigtsmæssigt at placere skoven øst om byen af hensyn til grundvandet. Vandværket er placeret umiddelbart nord/øst for byen. Skoven vil med den foreslåede placering, se kort side 8, virke lægivende og forskønnende på byen. Samtidig vil den skabe sammenhæng i byens grønne områder og grønne kiler. Borgerne i Ferslev har således ytret ønske om at kunne gå/løbe en tur rundt om hele byen. Med etablering af byskoven vil der kunne etableres en grøn ring om hele Ferslev by. Ferslev Naturpark Ferslev mangler et rigtigt dejligt naturområde, hvor det er tilladt at opstille forskellige faciliteter til brug for udendørs arrangementer. Det kunne være fælles grillaf-

11 ten, Sct Hans aften, foreningsarrangementer m.v. Idag har byen ingen naturområde som er særlig anvendelig eller hyggelig til sådanne formål. Området ved branddammen og spejderhytten er helt perfekt at opkvalificere til en natur-park eller -oase. Dels ligger området helt perfekt placeret mellem den grønne kile og engområderne, derudover udgør terrænforskellene, søen og udsigten over engdalen perfekte kulisser og rammer for en hyggelig dag eller aften. Området har sjæl og miljø. Byens borgere har på den baggrund planer om at skabe et hyggeligt miljø - en oase - omkring branddammen. Der skal laves og opsættes borde og bænke, bålplads, grillhytte m.v. Måske skal branddammen benyttes som gadekær. Det er vigtigt at stilen i området er naturpræget. Området ligger på kanten mellem byen og engområderne, så en friseret plæne vil ikke passe ind i det omgivende miljø. Tværtimod vil naturstilen give en naturlig overgang mellem den stilrene og pæne grønne kile og engdalens vilde natur. De grønne kiler skal bevares og udbygges Idag er der en tydelig grøn kile som gennemskære Ferslev fra nordøst mod sydvest. Den grønne kile består af græsarealer i forbindelse med stisystemet i boligområder. Grønne kiler er vigtige og attraktive elementer i bybilledet. De kan opleves som grønne åndehuller som giver mulighed for leg og spontane møder. Derudover gør de de omgivende boligområde attraktive. Derfor er det vigtigt, at de grønne kiler i byen bevares, og at man på sigt arbejder på at udbygge dem. For at binde den planlagte byskov sammen med den grønne kile, og derved skabe sammenhæng til engområdet, kunne den grønne kile videre udbygges nord på. Jf. kort side 8. Det vil være oplagt at reservere arealet nord for byen til boligområde, jf. afsnittet om landsbyudvikling, og dermed videreføre den grønne kiles struktur igennem boligområder. Aalborg Kommune skriver i kommuneplanen at den grønne kiles indretning med fordel kan bearbejdes, så den i højere grad indbyder til rekreative udfoldelser. Dette er borgerne i Ferslev i høj grad enig i. Arealet henligger idag primært som græsplæne. Der er kun opsat et par legeredskaber. Ved at opsætte flere legeredskaber og etablere mere beplantning m.v. skabes nogle områder som i langt højere grad har en udnyttelsesværdi for borgerne i byen. Billedet til højre: Mod engene i vest løber en sti i eget tracé. Stien benyttes meget idag, men ønskes udbygget, så der opstår et sammenhængende stinet rundt om byen. Derudover ønskes stinettet udbygget i selve ådalen med henblik på forbedring af folkesundhed og naturformidling. Billedet til venstre: Området ved søen vil være meget velegnet til byens udendørs mødested. Ved opsætning af en grillhytte, borde/bænke sæt, bålplads m.v. kan området nemt gøres meget attraktivtivt. Området skal ikke, i modsætninging til fællesarealerne omkring boligområderne, slås med græsplæne m.v. Det er vigtigt at området bevare sin naturpræget karakter. 11

12 Ferslev visions- og idékatalog Skole FRITID FÆLLESSKAB Ferslev skole Ferslev Skole blev bygget som en 7-trins centralskole i 1961 i den daværende Ferslev - Dall - Volsted kommune. I 1977 blev det besluttet at udbygge skolen til at omfatte børnehaveklasse til 10. klasse, og i årene gennemgik den en omfattende udvidelse og renovering. Skolen er idag 2-sporet med ca. 390 elever fordelt på 20 klasser fra bhk klasse. DUS-ordningen har ca. 175 børn fordelt på 3 afdelinger og endelig er der en aftenklub med ca. 35 børn. Skolen har endvidere ungdomsklub. Skoledistriktet er ret langstrakt fra Skalborg i nord til Volsted/Flamsted i syd, og skolen er overbygningsskole for Ellidshøj Skole. Derfor er der en omfattende skolebuskørsel med i alt ca. 200 børn. Der er 30 lærere, 2 børnehaveklasse-ledere, 19 pædagoger/pædagogmedhjælpere, 1½ skolesekretær, 1½ teknisk servicemedarbejder samt rengøringspersonale. Stærkere profilering af skolen Selvom Ferslev skole idag er en god skole, er skolens personale og byens borgere enige om, at det er vigtigt at skolens profil styrkes. Skolen ligger i udkanten af Aalborg Kommune, og vil derfor være i risiko for at blive nedprioriteret i forhold til andre skoler. Ferslevborgerne anser skolen som værende byens livsnerve. Hvis først skolen forsvinder bliver det meget vanskeligt at tiltrække børnefamilier til byen. Derfor er det vigtigt at gøre en indsat på flere fronter for at sikre dens overlevelse. Skolen har ultimo 2008 iværksat et projekt med det Værdigrundlag for Ferslev Skole: Ferslev Skole er skolen, hvor livsglæde, åbenhed, omsorg, humor, ligeværd og respekt for det enkelte menneske præger det daglige samvær. Ferslev Skole har et trygt, demokratisk og traditionsrigt skolemiljø, der er kendetegnet ved trivsel, social ansvarlighed og samhørighed. Gennem et udfordrende og udviklende lærings- og samværsmiljø fremmer vi børnenes selvværd og lyst til at lære. På Ferslev Skole arbejder vi bevidst på udviklingen af børnenes personlige, sociale, faglige og kulturelle kompetencer. Gennem opdragende undervisning og tilværelsesoplysning udvikler vi børnene til selvstændige, hensyntagende og livsduelige mennesker. Livsglæde, åbenhed, omsorg, humor, ligeværd og respekt - indgår som væsentlige omdrejningspunkter i skolens undervisning og virke. 12

13 formål at stykre skolens profil og værdisæt, samt at formulere en bæredygtig vision. Hallen som omdrejningspunkt i Ferslev Kulturog AktivitetsCenter I umiddelbart forbindelse med Ferslev Skole ligger hallen med tilhørende idrætsfaciliteter. Ferslev-borgerne ønsker at skabe mulighed for flere aktiviteter i tilknytning til hallen og skolen. Området som sådan opgraders til et Kultur- og aktivitetscenter til glæde for nuværende borgere i byen og for at kunne tiltrække nye borgere. Ferslev kultur- og aktivitetscenter skal være stedet hvor man mødes på tværs af alder og generationer. Der skal også være faciliteter for ikke-sports interesserede - f.eks. computer café m.v. Af andre forslag er nævnt klatrevæg. I første omgang skal der skal skabes et overblik over hallens nuværende aktiviteter og brugere. Derefter skal der udarbejdes et forslag til fremtidige udbygning og anvendelse af hallen. Der skal sandsynligvis ske en til/ombygning af hallen. Der arbejdes sammen med web/info projektet for at give information om fri tid i hallen. nødvendigt og oplagt at nogle af de arrangementer som aktivitetsudvalget afholder kan afholdes i hallen eller på skolen. På visionsværkstedet i september blev endvidere nedsat en gruppe under overskriften kulturlivet i Ferslev. Gruppen havde lige som aktivitets-udvalget til formål til formål at fremme socialt samvær i nærområdet, at øge ubuddet af kulturtilbud og at skabe rammer for at flere generationer kan mødes. På den baggrund vil det være hensigtsmæssigt at slå de to grupper sammen. Konkret er målet at gennemføre 3 store arrangementer over en sepapril sæson med deltager. at gennemføre 5 små arrangementer over en sæsson med ca. 50 deltagere. at KulturCenteret genåbnes med én ugentlig dag (kl ) Nogle af de projekter/aktiviteter/brugere som kan indgå som en del af det nye Ferslev kultur- og AktivitetsCenter er oplistet nedenfor: Lokalt fitnesscenter Én af de nye faciliteter som tænkes indrettet i hallen er et lokalt fitnesscenter. Baggrunden for projektet er at der ønskes et bredere udbud af motionstilbud i Ferslev. Fitness er målrettet et andet publikum pga. fleksible træningstider. Centeret skal være selvkørende med åbenhed under ansvar - de enkelte brugere skal selv kunne komme ind/ud - evt. med kodelås. Ferslev Hallen Ferslev Motionsklub Formålet er at etablere et bredere fællesskab omkring løb, cykling og gåture. Målet er ikke dannelse af en egentlig klub, men udelukkende at skabe et fællesskab omkring motion. Derved håbes på at flere borgere i Ferslev vil dyrke motion - og at fællesskabet vil øge motivationen til at motionere. Aktivitets- og kulturudvalg Derudover skal Ferslev Kultur- og AktivitetsCenter kunne tilbyde faciliteter til brug for Aktivitetsudvalget. Aktivitets-udvalget blev nedsat i forbindelse med visionsværkstedet. Udvalget har som formål at være igangsætter for sociale aktiviteter i Ferslev. Det vil være Ferslev Skole 13

14 Ferslev visions- og idékatalog Landsbyudvikling Billedet til venstre er taget fra den sydlige indfaldsvej til Ferslev. Af billedet ses Ferslevs profil over engdalene, med kirketårnet i baggrunden og gårdene i forgrunden. Billedet viser også at landbrugsmaskiner, driftsbygninger m.v. er elementer som er vanskelig at undgå i et landsbymiljø med landsbrugsejendomme. Befolkningsgrundlaget skal sikres Før der igangsættes en diskussion om hvor der evt. skal udlægges nye boligområder i byen, er det vigtigt først, at gøre sig klart, om man ønsker at Ferslev skal udvikle sig mere. Mange mennesker er jo netop flyttet på landet, fordi de nyder freden og roen og de få naboer. Derfor har man da også i Ferslev diskuteret, hvorvidt det var ønskeligt med flere udstykninger og flere tilflyttere til byen. Konklusionen på diskussionen blev at det er nødvendigt, at der gøres en indsats, fordi der ellers er stor risiko for, at det ikke er muligt at opretholde en skole i byen, og at der også er stor risiko for at andre aktiviteter og foreninger lukkes pga. Den røde cirkel til venstre viser det område som Aalborg Kommune har udlagt til boligformål. Den røde cirkel til højre viser den cikel som borgerne i Ferslev ønsker udlagt til boligformål. Dette område er mere attraktivt, fordi det ligger højere terrænmæssigt, fordi afstanden til erhvervsområdet og den trafikerede vej er størrer og endelig fordi det vil blive rigtigt attraktivt med videreudbygning af dengrønne kile og Ferslev Byskov. 14 manglende opbakning. Borgerne i Ferslev har på den baggrund som mål at skabe en udvikling og vækst i byen, som vil sikre, at der trods naturlige udsving i befolkningstallet, altid vil være et tilstrækkeligt befolkningsgrundlag til at holde liv i skolen, foreningslivet osv. Byvækst - ikke nok bare at udstykke flere almindelige grunde Den forholdsvis lave efterspørgsel efter grunde i Ferslev kan forklares ved dels at byen i sig selv ikke er attraktiv nok til at tiltrække mange potentielle købere, dels at de grunde som er til salg i byen, heller ikke har særlig stor attraktionsværdi. Hvis der for alvor skal ske grundsalg/byvækst i Ferslev er det nødvendigt både at gøre Ferslev by mere attraktiv i sig selv og at udstykke nogle grunde af høj kvalitet. Forbedring af førstehåndsindtrykket Bygningsfacader, skiltning, forarealer samt vejbelægning m.v. ud mod hovedgaden/den gennemgående landevej betyder meget for helhedsindtrykket af byen. Den gennemgående vej er byens ansigt ud-ad-til eller udstillingsvindue. Dvs. at hvis den gennemgående vej giver et rodet, uharmonisk, forblæst, misligeholdt indtryk, så vil forbipasserende tro, at det samme er gældende for resten af byens bygninger og for det liv, der leves i byen. Jf. endvidere afsnittet om Byforskønnelse på side 16. Attraktive grunde og boliger I dag er det især udsigtsgrunde, beliggende i kuperet terræn tæt på skov, sø eller andet natur af høj kvalitet, som er attraktive. Central beliggenhed og overskuelig størrelse og dog også attraktivt for nogle befolkningsgrupper.

15 Aalborg Kommune har i kommuneplanen udlagt området nord for byen, umiddelbart øst for Ferslev Byvej til fremtidigt boligområde. Dette område er dog ikke særligt attraktivt i forhold til at tiltrække nye borgere til byen. Området er placeret på en flad mark, lige ved siden af et erhvervsområde og tæt på en befærdet vej. I stedet ønsker borgerne i Ferslev nye udstykninger i den historiske bydel og mulighed for nye parcelhusgrunde på arealet ved siden af det areal som er udlagt i kommuneplanen. Jf. kortet side 14. Borgerne i Ferslev er enige om at det mest attraktive område i Ferslev er den gamle historiske bykerne. Bykernen er attraktiv, fordi den rummer landsbymiljø, og fordi den er placeret på allerbedste sted ud til Østerådalen. Samtidig er der dog også en del skæmmende elementer i området, f.eks. udendørs oplag, landbrugsmaskiner og driftsbygninger af mere eller mindre bygningsmæssig værdi. Borgerne i Ferslev ønsker at bevare den gamle bykerne som et attraktivt sted, men det kan være vanskeligt, fordi de gamle gårde og nogle af husene er ved at være utidssvarende med deraf følgende risiko for misligehold og forfald. Borgerne i Ferslev vurderer derfor, at den bedste måde at sikre at landsbyen forbliver attraktiv er at bygge en helt ny bydel. Det er dog meget vigtigt at den nye bydel opføres i en stil og form som kan indpasses i landsbymiljøet. Nedenfor ses et forslag til en sådan bebyggelse. Bebyggelsesplanen er inspireret af det populære område ved Skådebakker i Århus, tegnet af C.F. Møllers Tegnestue. Forslag til Byfornyelse & anvendelse af den historiske bykerne Bebyggelsesplanen er inspireret af området ved Skådebakker i Århus, tegnet af C.F. Møllers Tegnestue. Bebyggelsen skal naturligvis tilpasses landsbymiljøet i Ferslev. Bebyggelsesplanen til venstre er valgt som inspiration, fordi den er meget smukt tilpasset landskabets organiske former, samtidig med at den karakteristiske kvadratiske gårdstruktur er gennemgående. Dette forslag til renovering og fornyelse af den sydlige del af Ferslev er udarbejdet med henblik på at bevare landsbymiljøet. Bebyggelsen er udformet som gårde men tilpasset den moderne families behov. For at bevare gaderummet omkring hovedgaden er facaderne flere stedet lagt langs vejtracéet. Boligområdets målgruppe er alle generationer, som gerne vil bo i noget andet end traditionelt parcelhusbyggeri. 15

16 Ferslev visions- og idékatalog Byforskønnelse & rekreative stier Byforskønnelse Helhedsindtrykket af Ferslev by er god. Hovedindtrykket af byen er, at den er grøn og åben. Derudover giver kirken og andre af de velholdte ældre bygninger byen karakter. Som det tidligere er beskrevet er der dog stor forskel på indtrykket af byen, afhængig af i hvilken del af byen man befinder sig. Den ældre bydel er beliggende omkring et snoet vejforløb og bebyggelsen består af spredt beliggende gårde og ældre byhuse. Den nyere del af byen er præget af en lige kørebanen omgivet af parcelhuse og tæt/lav bebyggelse, som mange steder er trukket tilbage fra vejen. Forskønnelse af den ældre bydel Den ældre bydel og de ældre karakteristiske bebyggelser tæller positivt for bykvaliteten og herlighedsværdien i byen. Bygningernes forskelligartede karakter og den lidt tilfældige placering i forhold til hinanden gør dog helhedsindtrykket en smule uharmonisk. I den forbindelse kan en række allétræer og gadeinventar, som udstråler god kvalitet betyde meget for byens helhedsindtryk, jf. illustrationen nedenfor. Dette gør sig også gældende, hvis man vælger at opføre en hel ny bydel, jf. bebyggelsesplanen på side 15. Generelt vil bykvaliteten og herlighedsværdien i Ferslev forøges endnu mere ved mere beplantning, belægning af granit/fliser, renovering af facader m.v. Forskønnelse af hovedgaderne Hovedgaden fungerer som byens udstillingsvindue og ansigt ud-ad-til. Byens hovedgade bør signalerer god kvalitet, fordi det også giver signaler om, at livet som leves i byen er af god kvalitet Det gode liv. Landsbystemning og hygge er signaler som tiltrækker mange. For at opnå den ønskede effekt er det vigtigt at det brede gaderum gøres smallere ved at skabe nogle kunstige vægge. Allétræer og smuk gadearmatur gør gaderummet mindre, mere hyggeligt og harmonisk. Derudover er det vigtigt at bryde den brede kedelige asfaltflade med f.eks. bånd af fliser eller granit. Dette vil give en stor effekt. Jf. illustrationen nedenfor. Byforskønnelse......vigtige pointer Ferslev Byvej og Rævedalsvej er de to veje i byen som fungerer som byens ansigt ud-ad-til eller som byens udstillingsvindue. Derfor er det især vigtigt, at der gøres en indsats for at disse veje og deres omgivelser fremstår attraktive. Byforskønnelse i form af allétræer, belægning i granit og fliser, gadeinventar i form af f.eks. gadelamper, bænke, blomsterkummer osv. vil generelt virke forskønnende og skabe mere hyggeligt landsbymiljø. Det vil især have stor positiv effekt at markere det centrale kryds og etablere et bytorv i tilknytning. Byporte ved alle byens indfaldsveje og ét eller flere varetegn rundt i byen på markante steder vil virke forskønnende og bidrage til at brande byen. 16 Det er vigtigt at tænke høj kvalitet og herlighedsværdi, når der udlægges nye boligområder. Udsigt og nærhed til natur skaber attraktive grunde. Det er dog vigtigt at byens natur- og kulturværdier ikke ødelægges. Ferslev Byvej, hvor der med fordel kunne arbejdes med allétræer, belægning og gadeinventar.

17 Fordelen ved at benytte sig af disse tiltag er, at de endvidere har en hastighedsdæmpende og trafiksikkerhedsfremmende effekt. En bred lige kørebane vil andet lige animere til højere hastighed. Byporte En enkel og billig måde at profilere sin by på, er at opstille byporte ved byens infaldsvej. Borgerne i Ferslev har på den baggrund ønske om at opsætte byporte ved byens indfaldsveje. Byporte kan dog være mange ting. Nogle steder vælger man et farverigt kunstværk, som er utraditionelt og vækker opsigt andre steder vælger man en mere diskret løsning. Blandt borgerne i Ferslev har netop den diskussion været oppe at vende. Et synspunkt har bl.a. været at indfaldsvejene (især fra øst og syd) er så smukke i sig selv, at det vil være syne at opsætte en byport. På den baggrund arbejdes der pt. på at finde frem til en løsning som er meget diskret og som ikke skæmmer byens smukke natur. Bytorv med varetegn I Ferslev findes der idag ikke et egentligt bytorv. Der er flere grunde til at et centralt bytorv er vigtigt for en by. For det første er det et vigtigt sted for spontane møder - og dermed for det sociale liv og fællesskab i byen. For det andet har et smukt bytorv stor visuel værdi i forhold til potentielle tilflyttere. Og for det tredje har bytorvet og gader med flise- eller granitbelæg trafiksikkerhedsfremmende effekt. På den baggrund foreslås det, at der etableres en form for bytorv overfor kirken, ved krydset mellem Ferslev Byvej og Rævedalsvej. Netop på dette sted vil det være oplagt at føre den eksisterende grønne kile helt ind til hovedgaden og lade den slutte af med et bytorv. På stedet er der idag en høj hæk, jf. billedet nedenfor. Hækken lukker byrummet. På billedet ovenfor ses hvor den grønne kile krydser Ferslev Byvej. Netop på dette sted er Ferslev Byvej bred og lige, hvorfor den animere til høj hastighed. Det vil derfor være oplagt at etablere belægningsskifte, opsætte mere beplantning langs siderne, lave en midterø m.v. Ved at etablere bytorv på stedet, med kig til engene, vil forbipasserende få et helt anderledes smukt indtryk af Ferslev. Torvet vil forhåbentlig også blive til glæde for de nuværende borgere i byen. Byens varetegn kunne evt. udformes som vandkunst. Vandkunst er kilde til glæde og afstressning for både børn og voksne. Billederne nedenfor viser stedet, hvor der kunne indrettes bytorv. Billedet til venstre viser byens centrale kryds set fra syd. Kirken ligger placeret nordøst for krydset. Billedet til højre er taget fra samme sted, men mod den vestlige del af Ferslev Byvej. Som det ses er der idag en forholdsvis høj hæk på stedet. Hvis hækken fjernes vil der blive åbnet op til den grønne kile mod vest. Netop på dette sted vil det være oplagt at føre den eksisterende grønne kile helt ind til hovedgaden og lade den slutte af med et bytorv. 17

18 Ferslev visions- og idékatalog 18

19 Bilag Referat Visionsværksted

20 Ferslev visions- og idékatalog Visionsværkstedet fase 1 Status - derfor er Ferslev et godt sted at bo Som led i processen mod visions- og idékataloget blev der den 27. sepember 2008 afholdt et såkaldt Visionsværksted på Ferslev Skole. Visionsværstedets første del omhandlede Ferslevs status idag. Med afsæt i de gode oplevelser og historier blev der sat fokus på lokalområdets ressourcer og styrker. Alle deltagere blev indledningsvis inddelt i 15 grupper, således at deltagerne blev blandet med hinanden. Som en første opgave blev deltagerne bedt om at udforske følgende tre spørgsmål: Spørgsmålene skulle besvares med udgangspunkt i, at svarene skulle fortælles til en mulig tilflytter! Opgaven havde til formål at få skabt bevidsthed omkring værdier, at få skabt fælles ord og billede af hvad det gode liv er og at få skabt en positiv stemning. Resultatet blev efterfølgende præsenteret i plenum. Instrukturøren skrev resultatet op på vægavisen. Hvorfor bor jeg i Ferslev? Hvad gør Ferslev til et dejligt sted at bo? Hvad er de særlige kendetegn? 20

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer.

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. CD LQ I CD i :1 I 7 / / / i I / / - 12 I Andre Beskyttet Noter FORORD INDHOLD Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. forbindelse med at Socialministeriet

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen Ugelbølle Udsnit af Ugelbølle set fra Aarhusvej. Fotograf Jane Bay www.ugelboelle.dk Ugelbølle er også på Facebook Ugelbølle, august 2013 Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen landsbyraadet@ugelboelle.dk

Læs mere

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp rer, keri iske ling rne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp 12/12/08 11:31:13 AM Indhold Favrskov Top Forord

Læs mere

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Arbejdsgrundlag for skabeloner Intentioner, sammenhæng, identitet, potentialer, indsatsområder og skabeloner Landområderne: Gyrstinge-Ørslevvester, Haraldsted-Allindemagle,

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund

Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund Borgernes Handlingsplan 2009 Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund 1 1 Borgernes Helhedsplan er udarbejdet for Barrit Lokalråd i samarbejde med Hedensted Kommune af Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a.

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1

LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1 LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1 FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND

STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND PROJEKT FOR UDVIKLING AF LOKALE KVALITETER I STRUER KOMMUNES LANDDISTRIKTER Indhold INDLEDNING...3 SAMMENFATNING...4 SIGNALEMENT OG IDEER... 4 INDSATSER... 4 MIDLER... 5

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan Gabøl/Nustrup landdistrikt Udviklingsplan indhold Udviklingsplaner... 3 Livet i landistriktet... 4 Udvikling i landistriktet... 6 Landistriktets styrker og udfordringer... 8 Mere bevægelse i landistriktet...

Læs mere

LAD LYSET SKINNE. 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby

LAD LYSET SKINNE. 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby Nørre Aaby: Rammen om et centralt og trygt sted at bo, drive virksomhed, arbejde og udfolde sig på mange vigtige måder i hverdagslivet en del af Middelfart Kommune U

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Bymidte Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

LANDSBYPLAN FOR LUSTRUP-DAMHUS LUSTRUP - DAMHUS LANDSBYPLAN 1

LANDSBYPLAN FOR LUSTRUP-DAMHUS LUSTRUP - DAMHUS LANDSBYPLAN 1 LANDSBYPLAN FOR LUSTRUP-DAMHUS LUSTRUP - DAMHUS LANDSBYPLAN 1 FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et

Læs mere

Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker

Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2008 INDHOLD SIDE PLANSTRATEGI FORORD 3 BALLERUP KOMMUNES VISION 2020 5 GRØN OG SUND PULS 6 BÆREDYGTIG TRAFIK 12 RAMMER FOR

Læs mere

Kortlægningsnotat Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013

Kortlægningsnotat Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013 Kortlægningsnotat Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013 KOLOFON: Landdistritktsprojektet er udarbejdet af Rebild og Mariagerfjord kommuner i samarbejde med LIFA Plan. Projektet

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere