Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog"

Transkript

1 Ferslev - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Efteråret 2008

2 Ferslev visions- og idékatalog Indledning & baggrund Ferslev by har efter en årrække med højt aktivitetsniveau og vækst i byen oplevet et svigtende engagement. Derfor tog nogle borgere forankret i Borgerforeningen initiativ til et projekt, der på ny skulle samle byen og skabe et fælles engagement i Ferslev. Målet med projekt Ferslev en by i udvikling var at udarbejde et Ferslev Visionsoplæg anno Der blev ansøgt og bevilget midler fra Aalborg Kommune og sammen med konsulentvirksomheden Grobund ApS blev et procesforløb lagt fast. Efter et par opstartsmøder med repræsentanter fra foreningslivet i byen og skolen blev alle borgere i Ferslev inviteret til et Visionsværksted den 27. september Visionsværksted I alt 130 voksne deltog i Visionsværkstedet og bidrog til en fantastisk dag. Visionsværkstedet var opdelt i tre faser. I første del af Visionsværkstedet fik deltagerne omkring bordene til opgave at fortælle den gode historie om det at bo i Ferslev. Denne øvelse havde til formål at få skabt en bevidsthed omkring værdier, at få sat fælles ord og billeder på, hvad det gode liv er og at få skabt en positiv stemning. Deltagerne på Visionsværkstedet havde mange gode ting at fortælle om Ferslev by og det at bo og leve i Ferslev. I anden del af Visionsværkstedet blev deltagerne taget med på en tidsrejse frem til 27. september år Der blev diskuteret og arbejdet energisk ved bordene. Da man havde vænnet sig til tanken: At tænke tilbage på fremtiden, kom der mange gode ideer på bordet.deltagerne blev bedt om samle deres ideer på vægaviser. Indhold Indledning & baggrund... side 2 Ferslev & omegn... side 4 Mål & Visioner... side 6 Den grønne struktur... side 10 Skole, fritid, fællesskab... side 12 Landsbyudvikling... side 14 Byforskønnelse & stier... side 16 Bilag: Referat fra Visionsværkstedet... side 18 Udarbejdet af: Borgerne i Ferslev i samarbejde med Grobund ApS Layout og grafik:

3 De mange ideer og forslag blev samlet i følgende overordnede emner: Skole / hal / forsamlingshuset Infrastruktur Landsbyudvikling Byforskønnelse Fritid Børn og unge Rodekassen alt andet Deltagerne fordelte sig i arbejdsgrupper (fokusgrupper) inden for de forskellige kategorier. Fokusgrupperne, der først delte sig op i en række undergrupper, arbejdede herefter med realisering af ønskerne inden for de respektive kategorier. På billedet nedenfor ses nogle af de personer som deltog i byvandringen den 2. november Vejrguderne var heldigvis i godt humør den dag. Resultatet af Visionsværkstedet blev samlet i en idékatalog, der efterfølgende blev sendt til deltagerne. Se referatet som er vedhæftet som bilag på side 19. Byvandring Den 2. november 2008 blev der afholdt en byvandring i Ferslev. De nedsatte fokusgrupper havde i den mellemliggende periode frem til byvandringen arbejdet med en kvalificering af visionerne. Alle grupper havde desuden fået tilsendt inspirationsmateriale og input fra Grobund ApS. På byvandringen igennem Ferslev by præsenterede ca. 50 borgerne deres ideer og visioner for konsulenterne fra Grobund ApS. På byvandringen blev alle relevante lokaliteter over hele byen besigtiget. Offentlig høring og godkendende borgermøde I november måned foregik det egentlige skrivearbejde. Dvs. at i denne periode blev de mange input og ønsker struktureret, formuleret og visualiseret til det egentlige Visionsoplæg. Oplægget blev derefter godkendt og tilrettet af fokusgruppemedlemmerne, hvorefter den sendes i offentlig høring i januar måned Den xxxxx 2009 blev det færdige Visionsoplæg præsenteres for hele byen ved et borgermøde. Ferslevs beliggenhed Aalborg Ferslev Støvring

4 Ferslev visions- og idékatalog Beskrivelse af Ferslev og omegn Ferslev er beliggende i den nordlige del af det centrale Himmerland 13 km syd for Aalborg og 10 km nord for Støvring. Byen er beliggende i den sydligste del af Aalborg Kommune. Første gang man hører om Ferslev er i år 1364 under navnet Ferslef. I 1800 blev byen udskifet (gårdene flyttedes uden for byen). Idag (2008) har byen ca. 770 indbyggere. Ferslevs nærhed til Aalborg og motorvejen er to meget vigtige faktorer i forbindelse med byens fremtidsudsigter. Byen er oprindelig opstået omkring kirken og syd herfor. Dette afspejles tydeligt i det nuværende bybillede, hvor den sydligste del af byen har landsbykarakter med snoede gadeforløb og ældre gårde. Den del af byen som ligger nord for byen er til gengæld udpræget parcelhusbyggeri fra erne. Byens beliggenhed i landskabet er bemærkelsesværdig. Ferslev ligger som en randby på grænsen mellem engene omkring ØsterÅ og bakkelandskabet. Afstanden til Aalborg og nærheden til motorvejen har haft afgørende betydning for Ferslevs hidtidige udvikling og vil også fremover få stor betydning for Ferslevs mulighed for at tiltrække nye borgere. Af servicefaciliteter rummer byen en skole med DUSordning, en hal, et forsamlingshus og en børnehave. Der findes ingen detailhandelsbutikker i byen længere. Den ældre bydel Som nævnt er byen opstået syd for kirken, hvorefter den har udviklet sig mod nord på den østlige side af Ferslev Byvej og derefter i nord og vestlig retning på den anden side af Ferslev byvej. Landsbyen Ferslev har en blandet karakter. I området ligger bl.a. kirken og flere gamle gårde, heriblandt præstegården. Flere af de gamle gårde har de egnstypiske murfelter i gul-hvide farver. Når man kommer ind i Ferslev fra syd, er landsbystemningen markant. I De grønne kiler og rekreative områder sætter deres præg på byen. Mange steder i byen kan man, som her, nyde udsigten ud over dalen og engene. Ved den sydlige tilkørsel til Ferslev møder man de gamle gårde, beliggende på randen af engene i Østerådalen. Kirken ses i baggrunden.

5 ud mod engene. I Ferslevs centrale del ligger de gamle huse tæt ud mod vejen. Midt i den gamle del af byen findes byens landsbykirke knejsende på en lille bakke. De åbne arealer foran kirken gør den meget synlig i landsbybilledet. Øst for kirken ligger præstegården og den smukke præstehave. Den nyere bydel Øst for Ferslev Byvej består bebyggelsen hovedsageligt af parcelhuse fra 70 erne og 80 erne. Parcelhusene er placeret på traditionelle parcelhusveje med vænger og betjenes af stisystemer i eget tracé bag om husene. Landskabet Ferslev er omgivet af landbrugsjord, og gårde ligger spredt rundt om byen. På byens vestlige side findes små hestefold og græsningsarealer til dyrene. Dette udgør et rekreativt moment for byens beboere. Engene vest for byen er udpeget som beskyttet natur. ± I udkanten af byen ligger husene helt ned til dyrenes græsningsarealer. Nord/øst for byen hæver terænnet sig markant over engdalen. Landskabet ændrer karakter og bliver kuperet og skovbeklædt. På den sydvestlige side af Ferslev Byvej ligger husene helt ned til engene, og bebyggelsen består af en blanding af ældre parcelhuse og renoverede gamle bygninger. Poulstrupvej Galopbakken hal Ferslev Byvej Børnehave Hoppevænget Skole Kirke Forsamlingshus Rævedalsvej statuskort Ferslev år 2008 Skovdalsvej

6 Ferslev visions- og idékatalog Mål & Visioner hvad vil vi med vores by? Ferslev er et godt sted at bo, men... Vi er i dag meget stolte og tilfredse med vores by. Vi er af den opfattelse at vores by rummer rigtig mange kvaliteter. F.eks. byens nærhed til natur, det historiske landbymiljø, skolen, hallen mv. Til trods for vores mange styrker, så har vi erkendt, at hvis vi også i fremtiden vil bevare Ferslev som en attraktiv og levende landsby, så er det vigtigt at vi hele tiden bestræber os på at blive et endnu bedre sted at bo og leve. Planens hovedtræk og principper I dag er der omkring xxx indbyggere i Ferslev. Det er i princippet et udmærket befolkningsgrundlag, men vi tror på, at det er nødvendigt at sikre en vis befolkningstilvækst i byen, for at modvirke den generelle strukturelle udviklingstendens med afvikling af landområderne og landsbyerne. Det er især vores bekymring for skolens fremtid, som er årsag til, at vi i Ferslev ønsker at opretholde en vis befolkningstilvækst. Idag har vi en rigtig god og attraktiv skole, som gør en stor indsats for at styrke sin profil. Indsatsområder og vision Men for at være sikker på, at vi også i fremtiden har en skole mener vi det er vigtigt at sikre en vis befolkningstilvækst i byen. På den baggrund ønsker vi i Ferslev, at der sker en årlig boligtilvækst på ca 5 boliger. Samtidig med at der skal gøres en ekstra indsats for at tiltrække børnefamilier. Dermed tror vi på, at befolkningsgrundlaget sikres tilstrækkeligt til at skolen, børnehaverne, foreningslivet m.v. kan bevares på nuværende høje niveau og måske endda udvikles. Vi ønsker ikke at øge befolkningstallet bare for at blive større. Vi vil hellere kvalitet frem for kvantitet. Men vi har erkendt at nogle gange kan kvantitet hænge sammen med kvalitet. For at sikre det ønskede befolkningsgrundlag i byen skal der gøres en indsats på flere fronter. På den baggrund har vi valgt at arbejde med udvikling af vores by indenfor følgende indsatsområder: Den grønne struktur Skole fritid fælleskab Landsbyudvikling Byforskønnelse & rekreativt stinet Den grønne struktur Skole fritid fælleskab Landsbyudvikling Byforskønnelse & rekreativt stinet Visionen: Ferslev - en by i udvikling! I Ferslev er menneskene i centrum. Det er vigtigt, at vi alle sammen trives og drager omsorg for hinanden. Vi ved, at vi er sårbare og små alene, men vi ved også at vi er meget stærke når vi står sammen. Vi vil skabe en levende by hvor glæde, trivsel og aktivitet er nøglebegreber.

7 Aalborg Kommunes planer for ferslev Aalborg Kommune har beskrevet Ferslev forholdsvis grundigt i deres kommuneplan. Kommunen har således bl.a. udarbejdet en samlet oversigt over bevaringsværdige bygninger i en såkaldt Save-registrering. Jf. kortet nedenfor på denne side. Kommunen har endvidere udarbejdet luftfotoet til højre på denne side. Luftfotoet viser tydligt hvordan Ferslev er placeret i landskabet på randen af Østerådalen. Østerådalen forløber som en grøn kile i landskabet helt ind til Aalborg. Kortudskrift fra Luftfotoet viser endvidere, hvor det vil være hensigtsmæssigt at plante skov nord-øst for Ferslev. På den østlige side af byen er overgangen Page 1 of 1 mellem byen og markerne mere brat. På sigt Af Aalborg Kommunenes kommuneplan er det hensigten, at byen her skal pakkes ind fremgår det bl.a. at: i skov. Kortudskrift fra Landsbykirken har en markant placering i bybilledet og skal fortsat være synlig i bybilledet. Page 1 of 1 I forbindelse med fornyelse af eksisterende bygninger skal historiske bygningskvaliteter bevares/fremhæves. Byen har en fin afrunding ud mod engene og bør derfor ikke udvides i denne retning. Engene vest for byen er udpeget som beskyttet natur og at nærheden til engene er et vigtigt rekreativt moment i byen. Sigtelinierne fra Ferslev Byvej ned mod engene skal bevares. Mere variation i byens parcelhusområder er ønskeligt. Bevaringsværdige bygninger i Ferslev syd. Udsnit af Aalborg Kommunes SAVE registring. De blå prikker viser de mest bevaringværdige bygninger, mens de røde prikker viser de mindst bevaringsværdige bygninger.

8 Ferslev visions- og idékatalog Visionskort Ferslev år 2020 Ferslev Byskov - Vest Udsigtsbakke/-tårn Fremtidig byudviklingsområde bolig/erhverv Område med mulighed for udlæg af attraktive byggegrunde. Grøn kile Ferslev Byskov - der plantes et træ for hver borger der bor, fødes i eller flytter til byen. En del af den grønne ring om Ferslev Erhverv: Eksisterende og kommende Spejerhytte Ferslev Byskov Øst Ferslev Kultur- og aktivitetscenter. Multihal skole FitnessCenter Børnehave Centrum for kultur- og aktivitetsarrangementer. Kirsebærlund Ferslev Naturpark. Søen oprenses. Opstillen af bålplads og grillhytte, legeredskaber i naturmaterialer m.v. Kirke Østerådalen Plads som forskønnes ved f.eks. opstilling af vandkunst med byens varetegn. Skånsom byfornyelse af den historiske del af landsbyen Ferslev Østerådalen bibeholdes som et stort attraktivt nærrekreativt område, som giver mulighed for gode naturoplevelser og mulighed for udlæg af attraktive udsigtsgrunde. Dalen er dog ikke særlig tilgængelig idag. Der etableres stisystem til kilderne samt info-kort med oplysninger om flora, fauna og kulturhistoriske værdier i området. Udarbejdet af Grobund ApS 8 Visionskort Ferslev år 2020

9 Tidshorisont (år) Forhandlinger med lodsejere vedr. nye stier, rekreative områder samt boligområder Forhandlinger med kommune vedr. tilvejebringelse af lovmæssig plangrundlag vedr. nye boligområder og grønne områder. Analyse- og planlægningsfase: Ferslev Multihal. Opstartsmøde med alle potentielle brugere af en multihal. Etablering af hjemmeside. Stiftende generalforsamling: Ferslev Aktivites- og Kulturudvalg Stiftende generalforsamling Ferslev Motionsklub. Byporte og allétræer Udarbejdelse af byggeprojekt samt lokalplan for renovering af den ældre bydel. Udarbejdelse af detailskitse og indhentning af tilbud på legeredskaber, der skal opstilles på den grønne kile. Tilplantning af Frugtlund - evt. i fbm. med en arbejdsweekend. Udarbejdelse af detaliskitse for Ferslev Natur-park Etablering af stinet i Østerådalen herunder udarbejdelse af rutekort til folder og kortborde. Fundraising - ovennævnte projekter. Udarbejdelse af detailprojekt: Ny belægning og gadeinventar i hovedvejen. Udarbejdelse af detailprojekt for bytorv. Anlæg af Ferslev Naturpark. Anlægsarbejde - opstilling af legeredskaber på fællesarealer. Etablering af Ferslev Byskov Anlægs arbejde vedr. renovering af den ældre bydel. Etablering af cykelsti til Dall Villaby. Anlægsarbejde bytorv. Anlægsarbejde Multihal. Anlægsarbejde renovering af hovedvejene. Udarbejdelse af byggeprojekt samt lokalplan for boligområde nord for byen. Anlæg af boligområde nord for byen. Borgerne i Ferslevs anbefalinger og ønsker til prioritering af projekter og investeringer på kort og lang sigt. Denne tabel viser en samlet oversigt over de konkrete projekter og tiltag som borgerne ønsker gennemført og som er beskrevet i visionsoplægget. Da realisering af projekterne er afhængig af politiske, økonomiske og private interesser er det ikke muligt at opstille en præcis handlingsog tidsplan. Denne liste er derfor mere en prioriteringsoversigt frem for en egentlig tidsplan.

10 Ferslev visions- og idékatalog Den grønne struktur Østerådalen - kilde til endnu mere livskvalitet Ferslevs placering på randen af Østerådalen giver byen en unik beliggenhed. Nærheden til engene er et vigtigt rekreativt moment i byen. Bybilledet i Ferslev er mange steder prægtet af nærheden til engdalen. Når man bevæger sig rundt i byens gader, er der mange steder kig ned til dalen. Disse kig betyder meget for oplevelsen af at være i en by, som ligger midt i naturen. Østerådalen giver derudover borgerne i Ferslev mulighed for at færdes i naturen tæt på deres hjem. Det er kilde til høj livskvalitet at have naturen i sin baghave. Østerådalen kan dog blive kilde til endnu mere livskvalitet for borgerne i Ferslev. Derudover kan dalen i højere grad udnyttes til profilering af byen og herunder tiltrække nye borgere til byen. Mange steder rundt i landet ses eksempler på, hvordan der bliver åbnet op for, at bynært natur kan blive til større glæde for borgerne i byen uden at gå på kompromis med hensyn til dyre- og planteliv. Den grønne ring om ferslev Enkelte tiltag som anlæg af flere stier samt opstilling af udsigtsplatforme, info-standere m.v. kan bidrage til en forøgelse af folkesundheden samt en højere forståelse for og værdsættelse af naturen. På den baggrund ønsker borgerne i Ferslev at etablere et åbent lettilgængeligt stisystem fra byen og dens grønne områder til åen og videre ud til kilden. Sådan en natursti vest for byen vil være særdelses attraktiv for dagplejere, spejderne og ifm. undervisningsbrug i skolen. Stien kan evt. på sigt suppeleres med små undervisningsplatforme, som giver børnen mulighed for at undersøge insekter, fugleliv m.v. Derudover kan der på passende steder etableres natur-pitstop, hvor der opsættes borde og bænke samt evt. shelteres. Projektet kræver naturligvis tilladelse fra kommune og lodsejere på baggrund af dialog og forhandling. Konkret har borgerne i Ferslev oprettet en arbejdsgruppe, som hedder Natursti vest for byen. I det vedhæftede bilag, side 26, til denne rapport, kan der læses mere om projektet og findes oplysninger om kontaktperson m.v. 10 Grøn kile Østerådalen Ferslev Byskov Grøn kile Ferslev Byskov - et træ for hver borger i byen Borgerne i Ferslev er opmærksomme på at herlighedsværdi i form af bl.a. skov er et stort plus for byen. En skov er både til glæde for de nuværende borgere i byen, for grundvandet og for byens fremtidsmuligheder. Skoven kan således gøre Ferslev til et endnu mere attraktiv bosætningssted i fremtiden. Det vil ikke være hensigtsmæssigt eller muligt rent lovgivningsmæssigt at placere en skov i engområderne. Derimod vil det være hensigtsmæssigt at placere skoven øst om byen af hensyn til grundvandet. Vandværket er placeret umiddelbart nord/øst for byen. Skoven vil med den foreslåede placering, se kort side 8, virke lægivende og forskønnende på byen. Samtidig vil den skabe sammenhæng i byens grønne områder og grønne kiler. Borgerne i Ferslev har således ytret ønske om at kunne gå/løbe en tur rundt om hele byen. Med etablering af byskoven vil der kunne etableres en grøn ring om hele Ferslev by. Ferslev Naturpark Ferslev mangler et rigtigt dejligt naturområde, hvor det er tilladt at opstille forskellige faciliteter til brug for udendørs arrangementer. Det kunne være fælles grillaf-

11 ten, Sct Hans aften, foreningsarrangementer m.v. Idag har byen ingen naturområde som er særlig anvendelig eller hyggelig til sådanne formål. Området ved branddammen og spejderhytten er helt perfekt at opkvalificere til en natur-park eller -oase. Dels ligger området helt perfekt placeret mellem den grønne kile og engområderne, derudover udgør terrænforskellene, søen og udsigten over engdalen perfekte kulisser og rammer for en hyggelig dag eller aften. Området har sjæl og miljø. Byens borgere har på den baggrund planer om at skabe et hyggeligt miljø - en oase - omkring branddammen. Der skal laves og opsættes borde og bænke, bålplads, grillhytte m.v. Måske skal branddammen benyttes som gadekær. Det er vigtigt at stilen i området er naturpræget. Området ligger på kanten mellem byen og engområderne, så en friseret plæne vil ikke passe ind i det omgivende miljø. Tværtimod vil naturstilen give en naturlig overgang mellem den stilrene og pæne grønne kile og engdalens vilde natur. De grønne kiler skal bevares og udbygges Idag er der en tydelig grøn kile som gennemskære Ferslev fra nordøst mod sydvest. Den grønne kile består af græsarealer i forbindelse med stisystemet i boligområder. Grønne kiler er vigtige og attraktive elementer i bybilledet. De kan opleves som grønne åndehuller som giver mulighed for leg og spontane møder. Derudover gør de de omgivende boligområde attraktive. Derfor er det vigtigt, at de grønne kiler i byen bevares, og at man på sigt arbejder på at udbygge dem. For at binde den planlagte byskov sammen med den grønne kile, og derved skabe sammenhæng til engområdet, kunne den grønne kile videre udbygges nord på. Jf. kort side 8. Det vil være oplagt at reservere arealet nord for byen til boligområde, jf. afsnittet om landsbyudvikling, og dermed videreføre den grønne kiles struktur igennem boligområder. Aalborg Kommune skriver i kommuneplanen at den grønne kiles indretning med fordel kan bearbejdes, så den i højere grad indbyder til rekreative udfoldelser. Dette er borgerne i Ferslev i høj grad enig i. Arealet henligger idag primært som græsplæne. Der er kun opsat et par legeredskaber. Ved at opsætte flere legeredskaber og etablere mere beplantning m.v. skabes nogle områder som i langt højere grad har en udnyttelsesværdi for borgerne i byen. Billedet til højre: Mod engene i vest løber en sti i eget tracé. Stien benyttes meget idag, men ønskes udbygget, så der opstår et sammenhængende stinet rundt om byen. Derudover ønskes stinettet udbygget i selve ådalen med henblik på forbedring af folkesundhed og naturformidling. Billedet til venstre: Området ved søen vil være meget velegnet til byens udendørs mødested. Ved opsætning af en grillhytte, borde/bænke sæt, bålplads m.v. kan området nemt gøres meget attraktivtivt. Området skal ikke, i modsætninging til fællesarealerne omkring boligområderne, slås med græsplæne m.v. Det er vigtigt at området bevare sin naturpræget karakter. 11

12 Ferslev visions- og idékatalog Skole FRITID FÆLLESSKAB Ferslev skole Ferslev Skole blev bygget som en 7-trins centralskole i 1961 i den daværende Ferslev - Dall - Volsted kommune. I 1977 blev det besluttet at udbygge skolen til at omfatte børnehaveklasse til 10. klasse, og i årene gennemgik den en omfattende udvidelse og renovering. Skolen er idag 2-sporet med ca. 390 elever fordelt på 20 klasser fra bhk klasse. DUS-ordningen har ca. 175 børn fordelt på 3 afdelinger og endelig er der en aftenklub med ca. 35 børn. Skolen har endvidere ungdomsklub. Skoledistriktet er ret langstrakt fra Skalborg i nord til Volsted/Flamsted i syd, og skolen er overbygningsskole for Ellidshøj Skole. Derfor er der en omfattende skolebuskørsel med i alt ca. 200 børn. Der er 30 lærere, 2 børnehaveklasse-ledere, 19 pædagoger/pædagogmedhjælpere, 1½ skolesekretær, 1½ teknisk servicemedarbejder samt rengøringspersonale. Stærkere profilering af skolen Selvom Ferslev skole idag er en god skole, er skolens personale og byens borgere enige om, at det er vigtigt at skolens profil styrkes. Skolen ligger i udkanten af Aalborg Kommune, og vil derfor være i risiko for at blive nedprioriteret i forhold til andre skoler. Ferslevborgerne anser skolen som værende byens livsnerve. Hvis først skolen forsvinder bliver det meget vanskeligt at tiltrække børnefamilier til byen. Derfor er det vigtigt at gøre en indsat på flere fronter for at sikre dens overlevelse. Skolen har ultimo 2008 iværksat et projekt med det Værdigrundlag for Ferslev Skole: Ferslev Skole er skolen, hvor livsglæde, åbenhed, omsorg, humor, ligeværd og respekt for det enkelte menneske præger det daglige samvær. Ferslev Skole har et trygt, demokratisk og traditionsrigt skolemiljø, der er kendetegnet ved trivsel, social ansvarlighed og samhørighed. Gennem et udfordrende og udviklende lærings- og samværsmiljø fremmer vi børnenes selvværd og lyst til at lære. På Ferslev Skole arbejder vi bevidst på udviklingen af børnenes personlige, sociale, faglige og kulturelle kompetencer. Gennem opdragende undervisning og tilværelsesoplysning udvikler vi børnene til selvstændige, hensyntagende og livsduelige mennesker. Livsglæde, åbenhed, omsorg, humor, ligeværd og respekt - indgår som væsentlige omdrejningspunkter i skolens undervisning og virke. 12

13 formål at stykre skolens profil og værdisæt, samt at formulere en bæredygtig vision. Hallen som omdrejningspunkt i Ferslev Kulturog AktivitetsCenter I umiddelbart forbindelse med Ferslev Skole ligger hallen med tilhørende idrætsfaciliteter. Ferslev-borgerne ønsker at skabe mulighed for flere aktiviteter i tilknytning til hallen og skolen. Området som sådan opgraders til et Kultur- og aktivitetscenter til glæde for nuværende borgere i byen og for at kunne tiltrække nye borgere. Ferslev kultur- og aktivitetscenter skal være stedet hvor man mødes på tværs af alder og generationer. Der skal også være faciliteter for ikke-sports interesserede - f.eks. computer café m.v. Af andre forslag er nævnt klatrevæg. I første omgang skal der skal skabes et overblik over hallens nuværende aktiviteter og brugere. Derefter skal der udarbejdes et forslag til fremtidige udbygning og anvendelse af hallen. Der skal sandsynligvis ske en til/ombygning af hallen. Der arbejdes sammen med web/info projektet for at give information om fri tid i hallen. nødvendigt og oplagt at nogle af de arrangementer som aktivitetsudvalget afholder kan afholdes i hallen eller på skolen. På visionsværkstedet i september blev endvidere nedsat en gruppe under overskriften kulturlivet i Ferslev. Gruppen havde lige som aktivitets-udvalget til formål til formål at fremme socialt samvær i nærområdet, at øge ubuddet af kulturtilbud og at skabe rammer for at flere generationer kan mødes. På den baggrund vil det være hensigtsmæssigt at slå de to grupper sammen. Konkret er målet at gennemføre 3 store arrangementer over en sepapril sæson med deltager. at gennemføre 5 små arrangementer over en sæsson med ca. 50 deltagere. at KulturCenteret genåbnes med én ugentlig dag (kl ) Nogle af de projekter/aktiviteter/brugere som kan indgå som en del af det nye Ferslev kultur- og AktivitetsCenter er oplistet nedenfor: Lokalt fitnesscenter Én af de nye faciliteter som tænkes indrettet i hallen er et lokalt fitnesscenter. Baggrunden for projektet er at der ønskes et bredere udbud af motionstilbud i Ferslev. Fitness er målrettet et andet publikum pga. fleksible træningstider. Centeret skal være selvkørende med åbenhed under ansvar - de enkelte brugere skal selv kunne komme ind/ud - evt. med kodelås. Ferslev Hallen Ferslev Motionsklub Formålet er at etablere et bredere fællesskab omkring løb, cykling og gåture. Målet er ikke dannelse af en egentlig klub, men udelukkende at skabe et fællesskab omkring motion. Derved håbes på at flere borgere i Ferslev vil dyrke motion - og at fællesskabet vil øge motivationen til at motionere. Aktivitets- og kulturudvalg Derudover skal Ferslev Kultur- og AktivitetsCenter kunne tilbyde faciliteter til brug for Aktivitetsudvalget. Aktivitets-udvalget blev nedsat i forbindelse med visionsværkstedet. Udvalget har som formål at være igangsætter for sociale aktiviteter i Ferslev. Det vil være Ferslev Skole 13

14 Ferslev visions- og idékatalog Landsbyudvikling Billedet til venstre er taget fra den sydlige indfaldsvej til Ferslev. Af billedet ses Ferslevs profil over engdalene, med kirketårnet i baggrunden og gårdene i forgrunden. Billedet viser også at landbrugsmaskiner, driftsbygninger m.v. er elementer som er vanskelig at undgå i et landsbymiljø med landsbrugsejendomme. Befolkningsgrundlaget skal sikres Før der igangsættes en diskussion om hvor der evt. skal udlægges nye boligområder i byen, er det vigtigt først, at gøre sig klart, om man ønsker at Ferslev skal udvikle sig mere. Mange mennesker er jo netop flyttet på landet, fordi de nyder freden og roen og de få naboer. Derfor har man da også i Ferslev diskuteret, hvorvidt det var ønskeligt med flere udstykninger og flere tilflyttere til byen. Konklusionen på diskussionen blev at det er nødvendigt, at der gøres en indsats, fordi der ellers er stor risiko for, at det ikke er muligt at opretholde en skole i byen, og at der også er stor risiko for at andre aktiviteter og foreninger lukkes pga. Den røde cirkel til venstre viser det område som Aalborg Kommune har udlagt til boligformål. Den røde cirkel til højre viser den cikel som borgerne i Ferslev ønsker udlagt til boligformål. Dette område er mere attraktivt, fordi det ligger højere terrænmæssigt, fordi afstanden til erhvervsområdet og den trafikerede vej er størrer og endelig fordi det vil blive rigtigt attraktivt med videreudbygning af dengrønne kile og Ferslev Byskov. 14 manglende opbakning. Borgerne i Ferslev har på den baggrund som mål at skabe en udvikling og vækst i byen, som vil sikre, at der trods naturlige udsving i befolkningstallet, altid vil være et tilstrækkeligt befolkningsgrundlag til at holde liv i skolen, foreningslivet osv. Byvækst - ikke nok bare at udstykke flere almindelige grunde Den forholdsvis lave efterspørgsel efter grunde i Ferslev kan forklares ved dels at byen i sig selv ikke er attraktiv nok til at tiltrække mange potentielle købere, dels at de grunde som er til salg i byen, heller ikke har særlig stor attraktionsværdi. Hvis der for alvor skal ske grundsalg/byvækst i Ferslev er det nødvendigt både at gøre Ferslev by mere attraktiv i sig selv og at udstykke nogle grunde af høj kvalitet. Forbedring af førstehåndsindtrykket Bygningsfacader, skiltning, forarealer samt vejbelægning m.v. ud mod hovedgaden/den gennemgående landevej betyder meget for helhedsindtrykket af byen. Den gennemgående vej er byens ansigt ud-ad-til eller udstillingsvindue. Dvs. at hvis den gennemgående vej giver et rodet, uharmonisk, forblæst, misligeholdt indtryk, så vil forbipasserende tro, at det samme er gældende for resten af byens bygninger og for det liv, der leves i byen. Jf. endvidere afsnittet om Byforskønnelse på side 16. Attraktive grunde og boliger I dag er det især udsigtsgrunde, beliggende i kuperet terræn tæt på skov, sø eller andet natur af høj kvalitet, som er attraktive. Central beliggenhed og overskuelig størrelse og dog også attraktivt for nogle befolkningsgrupper.

15 Aalborg Kommune har i kommuneplanen udlagt området nord for byen, umiddelbart øst for Ferslev Byvej til fremtidigt boligområde. Dette område er dog ikke særligt attraktivt i forhold til at tiltrække nye borgere til byen. Området er placeret på en flad mark, lige ved siden af et erhvervsområde og tæt på en befærdet vej. I stedet ønsker borgerne i Ferslev nye udstykninger i den historiske bydel og mulighed for nye parcelhusgrunde på arealet ved siden af det areal som er udlagt i kommuneplanen. Jf. kortet side 14. Borgerne i Ferslev er enige om at det mest attraktive område i Ferslev er den gamle historiske bykerne. Bykernen er attraktiv, fordi den rummer landsbymiljø, og fordi den er placeret på allerbedste sted ud til Østerådalen. Samtidig er der dog også en del skæmmende elementer i området, f.eks. udendørs oplag, landbrugsmaskiner og driftsbygninger af mere eller mindre bygningsmæssig værdi. Borgerne i Ferslev ønsker at bevare den gamle bykerne som et attraktivt sted, men det kan være vanskeligt, fordi de gamle gårde og nogle af husene er ved at være utidssvarende med deraf følgende risiko for misligehold og forfald. Borgerne i Ferslev vurderer derfor, at den bedste måde at sikre at landsbyen forbliver attraktiv er at bygge en helt ny bydel. Det er dog meget vigtigt at den nye bydel opføres i en stil og form som kan indpasses i landsbymiljøet. Nedenfor ses et forslag til en sådan bebyggelse. Bebyggelsesplanen er inspireret af det populære område ved Skådebakker i Århus, tegnet af C.F. Møllers Tegnestue. Forslag til Byfornyelse & anvendelse af den historiske bykerne Bebyggelsesplanen er inspireret af området ved Skådebakker i Århus, tegnet af C.F. Møllers Tegnestue. Bebyggelsen skal naturligvis tilpasses landsbymiljøet i Ferslev. Bebyggelsesplanen til venstre er valgt som inspiration, fordi den er meget smukt tilpasset landskabets organiske former, samtidig med at den karakteristiske kvadratiske gårdstruktur er gennemgående. Dette forslag til renovering og fornyelse af den sydlige del af Ferslev er udarbejdet med henblik på at bevare landsbymiljøet. Bebyggelsen er udformet som gårde men tilpasset den moderne families behov. For at bevare gaderummet omkring hovedgaden er facaderne flere stedet lagt langs vejtracéet. Boligområdets målgruppe er alle generationer, som gerne vil bo i noget andet end traditionelt parcelhusbyggeri. 15

16 Ferslev visions- og idékatalog Byforskønnelse & rekreative stier Byforskønnelse Helhedsindtrykket af Ferslev by er god. Hovedindtrykket af byen er, at den er grøn og åben. Derudover giver kirken og andre af de velholdte ældre bygninger byen karakter. Som det tidligere er beskrevet er der dog stor forskel på indtrykket af byen, afhængig af i hvilken del af byen man befinder sig. Den ældre bydel er beliggende omkring et snoet vejforløb og bebyggelsen består af spredt beliggende gårde og ældre byhuse. Den nyere del af byen er præget af en lige kørebanen omgivet af parcelhuse og tæt/lav bebyggelse, som mange steder er trukket tilbage fra vejen. Forskønnelse af den ældre bydel Den ældre bydel og de ældre karakteristiske bebyggelser tæller positivt for bykvaliteten og herlighedsværdien i byen. Bygningernes forskelligartede karakter og den lidt tilfældige placering i forhold til hinanden gør dog helhedsindtrykket en smule uharmonisk. I den forbindelse kan en række allétræer og gadeinventar, som udstråler god kvalitet betyde meget for byens helhedsindtryk, jf. illustrationen nedenfor. Dette gør sig også gældende, hvis man vælger at opføre en hel ny bydel, jf. bebyggelsesplanen på side 15. Generelt vil bykvaliteten og herlighedsværdien i Ferslev forøges endnu mere ved mere beplantning, belægning af granit/fliser, renovering af facader m.v. Forskønnelse af hovedgaderne Hovedgaden fungerer som byens udstillingsvindue og ansigt ud-ad-til. Byens hovedgade bør signalerer god kvalitet, fordi det også giver signaler om, at livet som leves i byen er af god kvalitet Det gode liv. Landsbystemning og hygge er signaler som tiltrækker mange. For at opnå den ønskede effekt er det vigtigt at det brede gaderum gøres smallere ved at skabe nogle kunstige vægge. Allétræer og smuk gadearmatur gør gaderummet mindre, mere hyggeligt og harmonisk. Derudover er det vigtigt at bryde den brede kedelige asfaltflade med f.eks. bånd af fliser eller granit. Dette vil give en stor effekt. Jf. illustrationen nedenfor. Byforskønnelse......vigtige pointer Ferslev Byvej og Rævedalsvej er de to veje i byen som fungerer som byens ansigt ud-ad-til eller som byens udstillingsvindue. Derfor er det især vigtigt, at der gøres en indsats for at disse veje og deres omgivelser fremstår attraktive. Byforskønnelse i form af allétræer, belægning i granit og fliser, gadeinventar i form af f.eks. gadelamper, bænke, blomsterkummer osv. vil generelt virke forskønnende og skabe mere hyggeligt landsbymiljø. Det vil især have stor positiv effekt at markere det centrale kryds og etablere et bytorv i tilknytning. Byporte ved alle byens indfaldsveje og ét eller flere varetegn rundt i byen på markante steder vil virke forskønnende og bidrage til at brande byen. 16 Det er vigtigt at tænke høj kvalitet og herlighedsværdi, når der udlægges nye boligområder. Udsigt og nærhed til natur skaber attraktive grunde. Det er dog vigtigt at byens natur- og kulturværdier ikke ødelægges. Ferslev Byvej, hvor der med fordel kunne arbejdes med allétræer, belægning og gadeinventar.

17 Fordelen ved at benytte sig af disse tiltag er, at de endvidere har en hastighedsdæmpende og trafiksikkerhedsfremmende effekt. En bred lige kørebane vil andet lige animere til højere hastighed. Byporte En enkel og billig måde at profilere sin by på, er at opstille byporte ved byens infaldsvej. Borgerne i Ferslev har på den baggrund ønske om at opsætte byporte ved byens indfaldsveje. Byporte kan dog være mange ting. Nogle steder vælger man et farverigt kunstværk, som er utraditionelt og vækker opsigt andre steder vælger man en mere diskret løsning. Blandt borgerne i Ferslev har netop den diskussion været oppe at vende. Et synspunkt har bl.a. været at indfaldsvejene (især fra øst og syd) er så smukke i sig selv, at det vil være syne at opsætte en byport. På den baggrund arbejdes der pt. på at finde frem til en løsning som er meget diskret og som ikke skæmmer byens smukke natur. Bytorv med varetegn I Ferslev findes der idag ikke et egentligt bytorv. Der er flere grunde til at et centralt bytorv er vigtigt for en by. For det første er det et vigtigt sted for spontane møder - og dermed for det sociale liv og fællesskab i byen. For det andet har et smukt bytorv stor visuel værdi i forhold til potentielle tilflyttere. Og for det tredje har bytorvet og gader med flise- eller granitbelæg trafiksikkerhedsfremmende effekt. På den baggrund foreslås det, at der etableres en form for bytorv overfor kirken, ved krydset mellem Ferslev Byvej og Rævedalsvej. Netop på dette sted vil det være oplagt at føre den eksisterende grønne kile helt ind til hovedgaden og lade den slutte af med et bytorv. På stedet er der idag en høj hæk, jf. billedet nedenfor. Hækken lukker byrummet. På billedet ovenfor ses hvor den grønne kile krydser Ferslev Byvej. Netop på dette sted er Ferslev Byvej bred og lige, hvorfor den animere til høj hastighed. Det vil derfor være oplagt at etablere belægningsskifte, opsætte mere beplantning langs siderne, lave en midterø m.v. Ved at etablere bytorv på stedet, med kig til engene, vil forbipasserende få et helt anderledes smukt indtryk af Ferslev. Torvet vil forhåbentlig også blive til glæde for de nuværende borgere i byen. Byens varetegn kunne evt. udformes som vandkunst. Vandkunst er kilde til glæde og afstressning for både børn og voksne. Billederne nedenfor viser stedet, hvor der kunne indrettes bytorv. Billedet til venstre viser byens centrale kryds set fra syd. Kirken ligger placeret nordøst for krydset. Billedet til højre er taget fra samme sted, men mod den vestlige del af Ferslev Byvej. Som det ses er der idag en forholdsvis høj hæk på stedet. Hvis hækken fjernes vil der blive åbnet op til den grønne kile mod vest. Netop på dette sted vil det være oplagt at føre den eksisterende grønne kile helt ind til hovedgaden og lade den slutte af med et bytorv. 17

18 Ferslev visions- og idékatalog 18

19 Bilag Referat Visionsværksted

20 Ferslev visions- og idékatalog Visionsværkstedet fase 1 Status - derfor er Ferslev et godt sted at bo Som led i processen mod visions- og idékataloget blev der den 27. sepember 2008 afholdt et såkaldt Visionsværksted på Ferslev Skole. Visionsværstedets første del omhandlede Ferslevs status idag. Med afsæt i de gode oplevelser og historier blev der sat fokus på lokalområdets ressourcer og styrker. Alle deltagere blev indledningsvis inddelt i 15 grupper, således at deltagerne blev blandet med hinanden. Som en første opgave blev deltagerne bedt om at udforske følgende tre spørgsmål: Spørgsmålene skulle besvares med udgangspunkt i, at svarene skulle fortælles til en mulig tilflytter! Opgaven havde til formål at få skabt bevidsthed omkring værdier, at få skabt fælles ord og billede af hvad det gode liv er og at få skabt en positiv stemning. Resultatet blev efterfølgende præsenteret i plenum. Instrukturøren skrev resultatet op på vægavisen. Hvorfor bor jeg i Ferslev? Hvad gør Ferslev til et dejligt sted at bo? Hvad er de særlige kendetegn? 20

Idekatalog. fra visionsværkstedet. Hvordan gør vi Ferslev til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra visionsværkstedet. Hvordan gør vi Ferslev til et bedre sted at bo? Idekatalog fra visionsværkstedet Hvordan gør vi Ferslev til et bedre sted at bo? Ferslev Skole Lørdag den 27. september 2008 1. oktober 2008 Nærværende idekatalog er et referat med alle de tanker og visioner

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra udviklingsværkstedet Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Skelund Midtpunkt søndag den 27. november 2005 21. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra borgermødet Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Glerup Samlingshus onsdag den 23. november 2005 1 25. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle de tanker

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner Udviklingsplan for Munklinde Munklindes Venner Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Inskription på væggen af det nedlagte

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

VI HAR DET HELE LIGE HER

VI HAR DET HELE LIGE HER studsgaardby.dk STUDSGÅRD facebook.com/studsgaardtonul VI HAR DET HELE LIGE HER DAGPLEJE BØRNEHAVE FRITIDSHJEM OG KLUB FRISKOLE GRØN BYDEL SPORTSPLADS MINIHAL IDRÆTSFORENING TOGSTATION NATUR BORGERFORENING

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Visionsværksted i Branderup

Visionsværksted i Branderup Visionsværksted i Branderup Referat & opsamling Hvorfor bor jeg i BRANDERUP? Min drøm om BRANDERUP år 2020! Læs her hvad der kom ud af Visionsværkstedet den 12. sep 2007 - et led i udarbejdelse af borgernes

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Visionsværksted i Bælum

Visionsværksted i Bælum Visionsværksted i Bælum Referat & opsamling Hvorfor bor jeg i BÆLUM? Min drøm om BÆLUM år 2020! Læs her hvad der kom ud af visionsværkstedet den 3. november 2007 - et led i udarbejdelse af borgernes egen

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Legepladser i Sønderborg kommune

Legepladser i Sønderborg kommune Legepladser i Sønderborg kommune Del 1 Veje og Trafik 2009 (revideret 2013) Indledning Sønderborg kommune administrerer i dag 24 legepladser. Lokaliteterne er dog meget ujævnt fordelt ud over kommunen

Læs mere

Visionsværksted. Referat & opsamling. Hvorfor bor jeg i SKALS? Min drøm om SKALS år 2020

Visionsværksted. Referat & opsamling. Hvorfor bor jeg i SKALS? Min drøm om SKALS år 2020 Visionsværksted Referat & opsamling Hvorfor bor jeg i SKALS? Min drøm om SKALS år 2020 Læs her hvad der kom ud af visionsværkstedet den 31. jan 2007 - et led i udarbejdelse af borgernes egen udviklingsplan

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Ansøgning. Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder i 2012. Ansøger: (Fulde navn, adresse og tlf.nr.)

Ansøgning. Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder i 2012. Ansøger: (Fulde navn, adresse og tlf.nr.) Ansøger: (Fulde navn, adresse og tlf.nr.) Lars Christian Stubbe Solgaard Græse Bygade 17 3600 Frederikssund Som fmd. For Græse Landsby grundejerforening Ansøgningen bakkes op af: (F.eks. Bylaug, idrætsforening,

Læs mere

Østerholm. Lokal Udviklingsplan 2010-2020 Historie Vision Strategi Handling

Østerholm. Lokal Udviklingsplan 2010-2020 Historie Vision Strategi Handling Østerholm Lokal Udviklingsplan 2010-2020 Historie Vision Strategi Handling Indledning... 2 Historie og naturanalyse... 2 Vision... 3 Strategi... 4 I. Styrke sammenhold og fællesskab:... 4 II. Et CO2 neutralt

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Projektbeskrivelse: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Kort info om landsbyen Funder Kirkeby: Funder Kirkeby er en

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere