Velkommen i Børne- og Ungdomsudvalget Styrelsesvedtægten for Børne- og Ungdomsudvalget... 4 Eksempler på sager fra udvalget...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen i Børne- og Ungdomsudvalget... 3. Styrelsesvedtægten for Børne- og Ungdomsudvalget... 4 Eksempler på sager fra udvalget..."

Transkript

1 Velkommen i Børne- og Ungdomsudvalget - informationshæfte januar

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen i Børne- og Ungdomsudvalget... 3 Styrelsesvedtægten for Børne- og Ungdomsudvalget... 4 Eksempler på sager fra udvalget... 4 Årshjul for Børne- og Ungdomsudvalget... 5 Landsdækkende konferencer for Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer... 6 Dagsordensindhold og -produktion... 7 Udvalgets økonomi... 8 Driftsbudget fordelt på hovedområder... 8 Investeringsoversigt... 8 Præsentation af centre med relevans for udvalget... 9 Præsentation af direktør og centerchefer... 9 Præsentation af centerchefer Center for Dag- og Fritidstilbud Bilag Center for Undervisning Bilag Center for Familie Bilag Ungeenheden Lovgivning inden for udvalgets område Høringsberettigede Relevante politikker Brugerbestyrelse Dialogmøder... 30

3 Velkommen i Børne- og Ungdomsudvalget Kære udvalgsmedlem Byrådet har konstitueret sig, og du er blevet medlem af Børne- og Ungdomsudvalget. Som en introduktion til Børne- og Ungdomsudvalgets arbejde og fagområder, har direktørområdet Børn og Kultur udarbejdet dette materiale, som vi håber, du kan bruge og få glæde af. Børne- og Ungdomsudvalget træffer bl.a. beslutninger om: Børnepasning (dagpleje, vuggestue og børnehaver) Folkeskoler, specialundervisning og skolefritidsordninger Ungdomsskolen og 10. klasse, klubtilbud og SSP (samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi) Ungeenheden (uddannelse, beskæftigelse og anden støtte til årige) Familie- og handicaprådgivning Anbringelse og familiepleje Psykologisk og specialpædagogisk rådgivning Samarbejde med selvejende institutioner på børne- og ungeområdet Udvalget skaber i samarbejde med bl.a. forældre, bestyrelser, ansatte og andre interessenter i Frederikshavn Kommune rammerne for, at vores børn og unge kan trives og lære. Målet er, at de får en sund og robust opvækst, hvor de udvikler sig positivt og har det bedste grundlag for at få et godt og meningsfuldt liv sammen med andre. Hvis du har spørgsmål vedrørende Børne- og Ungdomsudvalget, er du naturligvis altid velkommen til at kontakt mig på tlf eller Med venlig hilsen Heidi Becker-Rasmussen Direktør for Børn og Kultur 3

4 Styrelsesvedtægten 17 Børne- og Ungdomsudvalget består af 9 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens pædagogiske, undervisningsmæssige, sociale og sundhedsmæssige opgaver vedrørende børn og unge, herunder opgaver vedrørende: dagpleje og vuggestuer børnehaver (inkl. specialbørnehaver), integrerede institutioner og småbørnsklubber folkeskoler, specialundervisning og skolefritidsordninger kompenserende specialundervisning ungdomsskole, SSP, fritids- og ungdomsklubber samt øvrig ungdomsindsats forebyggende social indsats for børn, herunder psykologisk og specialpædagogisk rådgivning, og ekstra indsats for børn og unge med særlige behov samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område drift af selvejende institutioner, der er knyttet til udvalgets område, og som byrådet har indgået overenskomst med Du kan finde hele styrelsesvedtægten på Frederikshavn Kommunes politikerweb. Borgerne kan finde samme styrelsesvedtægt på kommunens hjemmeside: Styrelsesvedtægt Frederikshavn Kommune Eksempler på sager i Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget har i byrådsperioden behandlet en lang række sager; nogle er alene drøftet og besluttet i Børne- og Ungdomsudvalget og andre er blevet behandlet i samarbejde med andre fagudvalg, Økonomiudvalget og/eller Byrådet. 4 Her er eksempler på større sager fra Børne- og Ungdomsudvalgets arbejde i : Reorganisering af ungeindsatsen i Frederikshavn Kommune og etablering af Ungeenhed Udmøntning af skolestrukturforlig Udmøntning af Folkeskolereformen Gør en god skole bedre, herunder konsekvenser for fritidstilbud Udmøntning af Helhedsplanen på dagtilbudsområdet Opfølgning på analyse af anbringelsesområdet og etablering af anbringelsesgrundlag for Frederikshavn Kommune Overgang fra eksklusion til inklusion på specialundervisningsområdet Fastlæggelse af digitaliseringsstrategi for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune

5 Årshjul for Børne- og Ungdomsudvalgets ordinære møder Børne- og Ungdomsudvalget har en række sager, som fast drøftes i løbet af et kalenderår. Skemaet her viser et overblik over disse. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Uddelegering af årets budgetramme til laveste identificerbare omkostningssted Orientering om belægningsstatistik for dag- og fritidsområdet pr. ultimo december Fastlæggelse af tidspunkt og tema for forårets dialogmøder med bestyrelser i dag- og fritidstilbud samt folkeskolebestyrelser Folkeskolernes ressourcetildeling for det kommende skoleår Klassedannelse for det kommende skoleår Orientering om status på syge- og fraværsstatistik Behandling af Børne- og Ungdomsudvalgets regnskab for det afsluttede kalenderår med henblik på videreformidling til Økonomiudvalg og byråd Orientering om praksis og erfaringer ved brug af reklame og sponsorater i Børne- og Ungdomsudvalgets regi Beslutning af indhold i folkeskolernes kvalitetsrapport for indeværende skoleår Rammeaftalen udviklingsstrategi specialundervisning og det specialiserede socialområde for kommende år Fastlæggelse af folkeskolernes ferieplan for de to kommende skoleår Dialogmøde med Handicaprådet Budgetrevision pr. 30. april Godkendelse af årsrapport for tilsynsmyndigheden Orientering om status på syge- og fraværsstatistik SOMMERFERIE Behandling af administrativt budgetforslag for Børne- og Ungdomsudvalgets område, med henblik på videre behandling i Økonomiudvalget og byrådet Evaluering af dialogmøder Orientering om status på syge- og fraværsstatistik Orientering om belægningsstatistik for dag- og fritidsområdet pr. ultimo august Rammeaftalen for kommende år vedrørende specialundervisning og på det specialiserede socialområde indstilling til byrådets godkendelse Udpegning af politikere til valgbestyrelser for kommunale dagtilbud og dagplejen Budgetrevision pr. 31. august Fastlæggelse af udvalgets mødekalender for kommende år Folkeskolernes kvalitetsrapport for det afsluttede skoleår indstilling til byrådets godkendelse Orientering om status på syge- og fraværsstatistik 5

6 Landsdækkende konferencer for Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer På Børne- og Ungdomsudvalgets område er der to landsdækkende konferencer, som udvalget deltager i: KLs børnetopmøde. Afholdes i Aalborg Kongres & Kulturcenter. Næste gang den januar KLs skolerigsdag. Afvikles i ulige år, ultimo januar. Den seneste skolerigsdag blev afviklet den 31. januar 1. februar 2013, og temaet var: Kode til læring SR 13 Det sociale temamøde. Afvikles hvert år i maj måned. Temamødet har forskellig relevans for børne-, unge- og familieområderne. I 2013 var temaet Den aktive borger i social- og sundhedspolitikken. Du kan læse mere om konferencer på 6

7 Dagsordensindhold og -produktion Børne- og Ungdomsudvalget holder ordinært møde en gang om måneden med undtagelse af juli måned. Mødedatoerne fastlægges af udvalget for et år ad gangen og kan ses på kommunens hjemmeside: samt på Politikerweb. Alle udvalgsmedlemmer kan få sager på dagsordenen. Hvis du ønsker et punkt på dagordenen, skal du kontakte Heidi Becker-Rasmussen, direktør for Børn og Kultur, på tlf eller pr. mail Frister for at få punkter på dagsordenen Fristen for at få sager på dagsordnen er torsdag kl. 12, 2 uger før mødet afholdes. Hvis der er brug for at få udarbejdet dyberegående redegørelser, notater, statistikker og andet til den pågældende sag, vil deadline typisk være 2-3 uger tidligere. Udvalget bestemmer, hvilke oplysninger der skal være tilgængelige for udvalgets arbejde. Direktør Heidi Becker- Rasmussen kan oplyse yderligere om tidsfrist og procedurer i disse tilfælde. I ugen før udvalgets møde fastlægger udvalgsformanden og direktøren den endelige dagsorden for udvalgets møde. Dagsorden med bilag bliver tilgængelig på PolitikerWeb en (http://politikerweb.frederikshavn.dk), og du får en mail om, at dagsordenen er tilgængelig senest fredag i ugen før udvalgets møde. Samtidig publiceres den åbne dagsorden på kommunens hjemmeside. Beslutningsprotokol Der føres beslutningsprotokol af mødet. Ved mødets afslutning underskriver de tilstedeværende udvalgsmedlemmer protokollen. Referat (beslutningsprotokol fra mødet) publiceres senest dagen efter mødet kl. 12 på henholdsvis Politikerweb en og hjemmesiden, under Politik og Demokrati > Udvalg > Børne- og Ungdomsudvalget. Åbne og lukkede punkter Børne- og Ungdomsudvalgets dagsordenpunkter er som udgangspunkt tilgængelige for alle. Dog kan enkelte sager være lukkede i henhold til Offentlighedsloven. Lukkede punkter placeres i slutningen af hver dagsorden og behandles fortroligt. Det enkelte dagsordenpunkt er altid markeret, om der er tale om et åbent eller lukket punkt. Sager på tværs af udvalg Styrelsesvedtægtens kompetencefordeling afgør, om et dagsordenpunkt skal formidles videre fra Børne- og Ungdomsudvalget til behandling i et andet fagudvalg og/eller Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutningsprocessen er markeret på det enkelte dagsordenpunkt. 7

8 Udvalgets økonomi Børne- og Ungdomsudvalgets område består af en bred vifte af opgaver, herunder kommunens folkeskoler, specialundervisningen, skolefritidsordninger, dagplejen, børnehaver, vuggestuer, fritidsklubber, dag- og døgntilbud til børn og unge med sociale problemer eller handicap og familiebehandling. Børne- og Ungdomsudvalgets driftsbudget fordelt på hovedområder (mio. kr.) Børne- og Ungdomsudvalget er organisatorisk opdelt i tre centre; Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats, Center for Dag- og Fritidstilbud og Center for Familie. 176,5 mio. kr. 214,5 mio. kr. 480,8 mio. kr. Driftsbudget fordelt på hovedområder: Børne- og Ungdomsudvalgets driftsbudget 2014 (netto) (mio. kr.) Center for Undervisning og Ungdom 480,8 Center for Dag- og Fritidstilbud 214,5 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Familie Center for Familie 176,5 I alt Børne- og Ungdomsudvalget 871,8 Investeringsoversigt Alle beløb i kr. Indtægt anført med (-) Budget 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Overslagsår 2017 I alt Børne- og Ungdomsudvalget Administration af anlægsprojekter - skoleområdet Administration af anlægsprojekter - daginstitutionsområdet Digitalisering af skoleområdet Pulje til digitaliserings- og velfærdsteknologiske tiltag Projekt Skagen udvikling af specialiseret social indsat Udvikling af den digitale daginstitution DUBU - digitalisering af udsatte børn og unge Etablering af fysioterapeutisk træning af børn Projekt til forebyggelse på familieområdet

9 Præsentation af centre med relevans for udvalget Ud af kommunens 17 centre har 3 centre tilknytning til Børne- og Ungdomsudvalget. Center for Dag- og Fritidstilbud, Center for Undervisning, Center for Familie samt Ungeenheden, der er en nyetableret enhed med midlertidig organisatorisk reference til direktøren for Børn og Kultur. På figuren nedenfor kan du se kommunens overordnede organisering. De tre centre, der leverer sager til Børne- og Ungdomsudvalget, er fremhævet. Frederikshavn Kommunes organisation 6 fællescentre Ejendomscenteret HR, Løn & Personale IT-, Digitalisering og Velfærdsteknologi Ledelsessekretariatet Udvikling og Erhverv Økonomicenteret 11 fagcentre Center for Arbejdsmarked Center for Sundhed og Ældre Center for Handicap og Psykiatri Center for Social- og Sundhedsmyndighed Center for Teknik og Miljø Center for Park og Vej Center for Familie Center for Bibliotek og Borgerservice Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Kultur og Fritid Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Kultur og Fritid Lars Falk Hoffmann Center for Dag- og Fritidstilbud Lars Falk Hoffmann HR Løn & Personale Konst. Jan Nørgaard Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Vibeke Post Madsen Ledelsessekretariatet Rikke Albrektsen Center for Bibliotek og Borgerservice Anette Ravnholt Økonomicenteret Karsten Jørgensen Center for familie Lone Iversen Heidi Becker-Rasmussen Bent Westerberg Ejendomscenteret Flemming Søborg Center for Arbejdsmarked Mikael Jentsch Direktion Christian Roslev Rikke Albrektsen Center for Park og Vej Erik Pedersen Konst. Ole Madsen Udvikling og Erhverv Center for Teknik og Miljø Søren Vestergaard IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi Mogens Kahr Nielsen Center for Sundhed og Ældre Jytte Egetoft Thøgersen Center for Handicap og Psykiatri Konst. Ulla Verner pr. 1/8-13 Center for Social- og Sundhedsmyndighed John Kristensen Nedenfor præsenteres direktøren, som deltager i udvalgets møder. Heidi Becker-Rasmussen Direktør med ansvar for Børn og Kultur Rådhus Allé 100 Tlf eller mobil

10 Nedenfor præsenteres centercheferne, som deltager i udvalgets møder. Lars Falk Hoffmann Centerchef for Dag- og Fritidstilbud Lone Iversen Centerchef for Familie Rådhus Allé 100, Tlf eller mobil Sæby Rådhus, 9300 Sæby Tlf eller mobil Vibeke Post Madsen Centerchef for Undervisning Arthur Corneliussen Projektchef for Ungeenheden Rådhus Allé 100, Tlf eller mobil Hånbækvej 32 A, Tlf eller mobil Center for Dag- og Fritidstilbud CENTERCHEF Lars Falk Hoffmann KOMMUNALE DAGTILBUD, DAGPLEJEN MM. 0-6 år KOMMUNALE FRITIDS- TILBUD 6-18 år PLADSANVISNINGEN SELVEJENDE OG PRIVATE TILBUD Skemaet viser et meget overordnet organisationsdiagram for Center for Dag- og Fritidstilbud, se også bilag. Fysisk placering Center for Dag- og Fritidstilbud har administration i Børn og Kultur, Rådhus Allé 100,. Derudover er der en række fysiske institutioner placeret rundt i kommunen, se bilag med oversigten over vores institutioner mm. 10

11 Budgetrammen for centeret Center for Dag- og Fritidstilbud har en budgetramme på 214, 5 mio. kr. (Netto i kr.) Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Fællesudgifter Dagplejen Daginstitutioner Fritidscentre og Aftenklubber I alt Center for Dag- og Fritidstilbud Antal medarbejdere i centret Hele området har lønsumsstyring, og antallet af medarbejdere styres og udmøntes decentralt. Der er ca. 675 medarbejdere, som er aflønnet i centrets enheder. Centrets hovedopgaver Center for Dag- og Fritidstilbud har som hovedopgave at sikre, at Frederikshavn Kommune har gode og udviklende dag- og fritidstilbud til børn og unge i alderen 0-18 år. Det vil sige dagpleje, vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede daginstitutioner for børn mellem 0-6 år samt fritids- og ungdomsklubpladser i fritidscentre og klubber til de større børn og unge op til 18 år. Opgaven løses af kommunale, selvejende og private tilbud. Tilbuddene tilrettelægges efter kravene i Dagtilbudsloven og skal bl.a. fremme børnenes og de unges trivsel udvikling og læring samt medvirke til at forebygge negativ social arv. Centret står også for pladsanvisning, opkrævning af forældrebetaling og visitation af børn med særlige behov. Hvad er man særligt stolt over i centeret Det overordnede formål er, at dagtilbud i Frederikshavn Kommune nu og i fremtiden sikres optimale udviklingsbetingelser i en tid, hvor både økonomi og demografisk udvikling (faldende børnetal) sætter pres på området. Helhedsplanen har desuden målsat, at institutionerne i forbindelse med omlægningen bl.a. har som formål: at institutionerne bliver store nok til organisatorisk at opnå en effektiv, rationel og udviklingsparat drift. at skabe grundlag for, at institutionerne kan fastholde og udvikle serviceniveau og kvalitet i kommunens dagtilbud. at fremtidssikre det kommunale serviceniveau på hele dagtilbudsområdet at opnå en moderne bygningsmasse, som er tidssvarende både pædagogisk, økonomisk og energi- og miljørigtig. Udvikling af kvalitet i fritidscentre og fritidsklubber har ligeledes været i højsædet, og skal fortsætte med øget fokus på fritidscentrenes rolle i det socialpædagogiske arbejde. Centerets udfordringer i de kommende år Den store udfordring er den demografiske udvikling på børneområdet og de konsekvenser, det bl.a. kan få for at fastholde kvalitative tilbud, kapacitetsudfordringer samt driften af gode og fremtidsrettede dagtilbud. Siden 2010 har der via Helhedsplanen for udvikling og sammenlægning af dagtilbud været arbejdet med forskellige forandringer. Helhedsplanen lægger op til, at der over en årrække indføres en ændret institutionsstruktur med større ledelsesmæssige og økonomiske enheder og forbedringer i bygningsmassen på dagtilbudsområdet, samtidig med at den pædagogiske kvalitet for børnene sættes i højsædet. 11

12 BILAG - oversigt over decentrale institutioner Center for Dag- og Fritidstilbud >> Dagtilbud 0 6 år >> Kommunale institutioner: Dagtilbudsområde Fyrtårnet, Skagen Cronborgvej 20, 9990 Skagen Tlf eller Dagtilbudsleder John Høst Sørensen Antal institutionspladser jf. budget 2013: 50 vuggestuepladser børnehavepladser Institutioner i dagtilbudsområdet: Vuggestuen Regnbuen, Cronborgvej 20, 9990 Skagen Børnehaven Mattisborgen, Lindevej 13, 9990 Skagen Pilekrattet, Cronborgvej 20, 9990 Skagen Børnehuset Trindelvej, Trindelvej 6, 9990 Skagen Børnehaven Fyrrekrat, Gl. Landevej 43, 9990 Skagen Dagtilbudsområde Frederikshavn Nord Abildvej 20, tlf Dagtilbudsleder Karin Holm Hansen Antal institutionspladser jf. budget 2013: 26 vuggestuepladser 178 børnehavepladser Institutioner i dagtilbudsområdet: Børnehuset Mariehønen, Søndergårdsvej 13, 9981 Jerup Andedammen, Grundtvigsvej 75, Strandby Børnehave, Strandvej 2, 9970 Strandby Børnehaven Havblik, Rugskellet 47, 9970 Strandby Børnehuset Spiren, Hjørringvej 62, Abildgaaard Børnehave, Abildvej 20, Børnehaven Spiloppen, Århusgade 61, Børnehaven Stjernen, Markedsvej 46, Børnehaven Tangloppen, Fregatvej 4/Prisevej 66, 9900 Frederikshavn 12

13 Dagtilbudsområde Frederikshavn Vest Børnekompasset Peter Wesselsvej 40, Tlf Dagtilbudsleder Linda W. Heidemann Antal institutionspladser jf. budget 2013: 40 vuggestuepladser 217 børnehavepladser Institutioner i dagtilbudsområdet: Børnehuset Mælkevejen, Peter Wesselsvej 40, Børnehuset Troldehøj, Hjørringvej 198, Landbørnehaven, Hjørringvej 180E, Børnehaven Øster Dahl, Øster Dahl Vej 35, Dagtilbudsområde Sæby og opland Sættravej 6, 9300 Sæby Tlf Dagtilbudsleder Caroline Skjoldborg Antal institutionspladser jf. budget 2013: 32 vuggestuepladser 346 børnehavepladser Institutioner i dagtilbudsområdet: Børnehuset Sæbygaardvej, Sæbygaardvej 33, 9300 Sæby Børnehuset Sættravej, Sættravej 6, 9300 Sæby Dybvad Børnehave, Markedsvej 8, 9352 Dybvad Hørby Børnehus, Hybenvej 15, 9300 Sæby Brolæggervej/Børnegården, Brolæggervej 4 og 2, 9300 Sæby Dagtilbudsområde Frederikshavn Syd Gl. Skolevej 25 27, Tlf Dagtilbudsleder Gitte Julie Højbjerre Antal institutionspladser jf. budget 2013: 88 vuggestuepladser 349 børnehavepladser Institutioner i dagtilbudsområdet: Børnehuset Hånbæk, Rømøvej 6 og 10, Børnehuset Pilekvisten, Ternevej 5, Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven, Gl. Skolevej 25 27/Skovalléen 41, Børnenes Hus Lærkereden, L.P, Houmøllers Vej 19B, 9900 Frederikshavn Børnehaven Bølgen, Provst Dreslers Vej 2, Den Kommunale Dagpleje Rådhus Allé 100 Tlf Dagplejeleder Helle Bruun Andersen 750 dagplejepladser jf. budget 2013 Samdrift med skole og ledelsesmæssig hørende under skolen: Kernehuset (samdrift med Gærum Skole) Brønderslevvej 99, Tlf Daglig pædagogisk leder Inger Larsen Antal institutionspladser jf. budget 2013: 31 børnehavepladser Voerså Børnehave (samdrift med Stensnæsskolen) Ny Skovgaardsvej 3, Voerså, 9300 Sæby Tlf Daglig pædagogisk leder Mette Krarup Antal institutionspladser jf. budget 2013: 36 børnehavepladser 13

14 Center for Dag- og Fritidstilbud >> Selvejende institutioner Bødkergården Brøndenvej Østervrå Tlf eller Institutionsleder Per Toft Jensen Røde Kors Børnehave Suensonsvej 51 Tlf Institutionsleder Elsebeth H. Christensen Antal institutionspladser jf. budget 2013: 12 vuggestuepladser 84 børnehavepladser Antal institutionspladser jf. budget 2013: 44 børnehavepladser Børnehaven Humlebien Knudensvej 1 Tlf Institutionsleder Karen Leen Idrætsbørnehaven Bispevang Bispevang Sæby Tlf Institutionsleder Brian Strøm Antal institutionspladser jf. budget 2013: 40 børnehavepladser Antal institutionspladser jf. budget 2013: 35 børnehavepladser Center for Dag- og Fritidstilbud >> Puljeinstitution >> Thorshøj Børnehus Hjørringvej 222a 9750 Østervrå Tlf Institutionsleder Mariann Stein Antal institutionspladser jf. budget 2013: 23 børnehavepladser 14

15 Center for Dag- og Fritidstilbud >> Kommunale Fritidsklubber/aftenklubber Ungdomshuset Sct. Laurentius Kirkevej Skagen Tlf Institutionsleder Lene Thomsen Sæby Fritids- og Ungdomsklub Hans Aabelsvej Sæby Tlf Institutionsleder Brian Christoffersen Center for Dag- og Fritidstilbud >> Selvejende Fritidsklubber/aftenklubber >> Bangsboklubben Vrangbækvej 115 Tlf Institutionsleder Per Fischer Strandby Fritidscenter Skolevej 2 og Strandby Tlf Institutionsleder Carsten Qvist Kaj Bundvad Fritidscenter Jyllandsgade 6A Tlf Institutionsleder Renate Weilov Ungdomsgården Hånbæk (UGH) Rømøvej 8 Tlf Institutionleder Tina Lund Andersen 15

16 Center for Dag- og Fritidstilbud >> Aftenklubber >> Aalbæk Fritids- og Aftenklub Gårdbovej Aalbæk Tlf Klubleder Jakob Højbo Voerså Ungdomsklub Østkystvej 312, Voerså 9300 Sæby Tlf Klubleder Johan Berg jensen Hørby Ungdomsklub Nørregade 38, Hørby 9300 Sæby Tlf Klubleder Lars Jensen Østervrå Ungdomsklub Torslev Skole, Kælderen Brøndenvej Østervrå 16

17 Center for Undervisning CENTERCHEF Vibeke Post Madsen SKOLER OG SKOLEFRITIDS- ORDNINGER UNGDOMSSKOLEN OG 10. KLASSECENTER Fysisk placering Center for Undervisning har administration i Børn og Kultur, Rådhus Allé 100,. Derudover er der en række fysiske institutioner placeret rundt i kommunen, se bilag med oversigten over vores institutioner mm. Budgetrammen for centret Center for Undervisning har en budgetramme på 480,8 mio. kr. (Netto i kr.) Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Skole: Fællesudgifter Folkeskole Bidrag til private skoler Bidrag til efterskoler Sygehusundervisning Pædagogiske læringscentre Konsulenttjeneste Ressourceteam 6 16 årige Sprogstimulering Ungdom: UUV Frederikshavn, Ungepakke Ungdomsskole, Tranås, Garagen SSP klassecenter STU Voksenspecialundervisning EGU Produktionsskoler Tilskud højskole og kørsel I alt Center for Undervisning og Ungdom

18 Centrets hovedopgaver Center for Undervisning har ansvaret for kommunens folkeskoler, skolefritidsordninger samt Ungdomsskolen og 10. klassecentret, herunder også det overordnede pædagogiske udviklingsarbejde på skolerne. Folkeskoleområdet reguleres i overvejende grad af Folkeskoleloven og de dertil knyttede bekendtgørelser og vejledninger. I Center for Undervisning arbejdes med forskellige indsatsområder og projekter. Eksempelvis kan nævnes: og konstruktiv dialog med skolens brugere og interessenter (forældre, elever og nærsamfundet m.fl.) i implementeringen af nye tiltag på skoleområdet. Vi er stolte af et skolevæsen, der på IT- og digitaliseringssiden ligger meget højt også set på nationalt niveau. Det gælder både i implementeringen af udstyr og i udviklingen af en moderne læringskultur med IT og digitalisering, som en integreret del af undervisningen og skoledagen. Endelig kan vi nævne, at vi har uddannet faglige vejledere inden for IT, matematik og læsning samt vejledere med særlig kompetence inden for inklusion og adfærds-, kontakt- og trivselsproblematikker. Udmøntning af ny folkeskolelov / skolereformen Udmøntning af digitaliseringsstrategi for skolevæsnet i Frederikshavn Kommune Implementere mål og værdier for inklusion samt udvikle visitationsmodellen, det fælles sprog og samarbejdet på tværs Indfri målet om, at 95 % af alle elever skal være inkluderet i normalskolen i 2015, og 97 % skal være inkluderet i 2020 Fokus på bevægelse og idræt i folkeskolen, herunder på omfang, indhold og rammer for bevægelse i idrætsundervisningen, SFO, projekter m.m. Fokus på innovation i folkeskolen, herunder de 4 vækstspor (vækst indenfor det maritime, energiområdet, turisme og fødevarer) i Frederikshavn kommune. Jobrotation som et element i skolernes kompetenceudvikling Centrets udfordringer i de kommende år Skoleområdet er generelt udfordret af et faldende børnetal og et deraf følgende behov for at tilpasse ressourcer og tilbud samt at fastholde det kvalitative pædagogiske og faglige indhold. I de kommende år skal centeret udmønte den nye skolereform. Det indebærer tilpasning og udvikling af skolens ressourcemæssige og faglige rammer, en nytænkning af skolens indhold samt implementering af nye indsatser. Skolereformen er af politiske grunde aftalt i to tempi: fra august 2014 til august 2016 skal skolerne tilbyde lektiecafé som et frivilligt tilbud, og fra august 2016 er lektiecaféen obligatorisk. Grundlaget for kommunernes dialog om og udmøntning af reformen er de tre nationale mål: Hvad er man særligt stolt over i centeret? Skoleområdet er et område med megen bevågenhed og interesse, og området er under konstant forandring, hvor både rammer, indhold og forventninger justeres løbende. Centret er stolt af, at vi har et skolevæsen, der arbejder i fællesskab samtidig med, at de har fokus på at sætte lokale aftryk og indgår som en aktiv del af det lokalsamfund, skolen virker i. Både ledere og ansatte tager del i og ansvar for de mange forandringsprocesser, der har været og som vil komme. Her tænkes bl.a. på implementeringen af skoleforliget fra 2010 og den igangværende implementering af skolereformen. De senere år er der gennemført flere skolenedlæggelser, skolefusioner og skolebyggeri bl.a. med etableringen af Nordstjerneskolen, fysiske tilpasninger af Skagen Skole og Frydenstrandskolen. Vi er stolte af, at skolerne indgår i åben Folkeskolen skal udfordre alle elever, så alle bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden og trivslen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis Reformen har i høj grad fokus på eleverne og deres læring og trivsel. Folkeskolen skal derfor trimmes til fremtiden bl.a. via højere faglighed, styrket kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere samt klare mål for folkeskolen. Den højere faglighed skal bl.a. opnås gennem en længere skoledag og en varieret undervisning. Der tildeles bl.a. flere timer, og timerne til understøttende undervisning skal sikre en skoledag med plads til både leg, bevægelse, praktiske forløb og lektiehjælp. Digitale læringsformer, inklusion og nye samarbejder skal også medvirke til at forbedre kvaliteten af undervisningen. 18

19 BILAG - oversigt over decentrale institutioner Center for Undervisning >> Folkeskoler Bangsbostrand Skole Søndergade 200 Tlf Skoleleder Anette Jensen Nedermark Elev- og klassetal pr. 5. september 2013 i klasse: 605 elever / 29 klasser Skolen har SFO Frydenstrandskolen Abildvej 20 / Buhlsvej 19 Tlf / Skoleleder Kaj Erik Jensen Elev- og klassetal pr. 5. september 2013 i klasse: 646 elever / 29 klasser (757 elever / 47 klasser incl. specialklasser og modtageklasser) Skolen har SFO Elling Skole Grundtvigsvej 75, Elling Tlf Skoleleder Lars Lundgreen Elev- og klassetal pr. 5. september 2013 i klasse: 95 elever / 5 klasser Gærum Skole Brønderslevvej 99, Gærum Tlf Skoleleder Gitte Kiilerich Andreasen Elev- og klassetal pr. 5. september 2013 i klasse: 139 elever / 9 klasser 19

20 Hørby-Dybvad Skole Ørnevej 6 / Hybenvej 11, Hørby 9352 Dybvad / 9300 Sæby Tlf / Skoleleder Sysse Jørgensen Skagen Skole Skagavej Skagen Tlf Skoleleder Birthe Borum Elev- og klassetal pr. 5. september 2013 i klasse: 285 elever / 15 klasser Jerup Skole Søndergårdsvej Jerup Tlf Skoleleder Jørgen Steffensen Elev- og klassetal pr. 5. september 2013 i klasse: 119 elever / 7 klasser Skolen har SFO (Søhesten) Nordstjerneskolen Rimmens Alle 75 Tlf Skoleleder Lene Burchardt Jensen Elev- og klassetal pr. 5. september 2013 i klasse: 875 elever / 36 klasser (1.066 elever / 57 klasser incl. specialklasser og modtageklasser) Skolen har SFO Elev- og klassetal pr. 5. september 2013 i klasse: 481 elever /24 klasser (534 elever / 31 klasser incl. specialklasser og modtageklasser) Skolen har SFO Stensnæsskolen Østkystvejen 314, Voerså 9300 Sæby Tlf Skoleleder Chris Kramme Elev- og klassetal pr. 5. september 2013 i klasse: 171 elever / 11 klasser Skolen har SFO (Blæksprutten) Strandby Skole Skolevej Strandby Tlf Skoleleder Jette Overmark Elev- og klassetal pr. 5. september 2013 i klasse: 353 elever / 18 klasser Ravnshøj Skole Ravnshøjvej 155, Ravnshøj Tlf Skoleleder Erik Krag Pedersen Sæby Skole Brolæggervej Sæby Tlf Skoleleder Mie Trolle Elev- og klassetal pr. 5. september 2013 i klasse: 242 elever / 13 klasser Skolen har SFO Elev- og klassetal pr. 5. september 2013 i klasse: 384 elever / 20 klasser Skolen har SFO (Hvepsereden) 20

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie Præsentation af centre i Børn og Kultur Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie BUU den 9. januar 2014 Center for Dag- og Fritidstilbud Side

Læs mere

EAN-Lokationsnumre. Frederikshavn Kommune. Navn Adresse Postnr. & By EAN-Lokationsnummer. Ean-numre i Frederikshavn Kommune

EAN-Lokationsnumre. Frederikshavn Kommune. Navn Adresse Postnr. & By EAN-Lokationsnummer. Ean-numre i Frederikshavn Kommune Ean-numre i Frederikshavn Kommune Kommunaldirektør Økonomi og Personale Arbejdsmarked Udvikling og Erhvervssekretariatet Direktørområde Heidi Becker-Rasmussen Dag- og fritidstilbud Kultur og Fritid Skole

Læs mere

Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder indenfor Økonomiudvalget

Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder indenfor Økonomiudvalget Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder indenfor Økonomiudvalget DRIFT Profitcenter Budgetansvarlig Frederikshavn kommune Kommunaldirektør Mikael Jentsch Økonomi Karsten Jørgensen 2200000001 Økonomi

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 8. maj 2014 Tid 15:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Lederne i Distrikt Syd

Lederne i Distrikt Syd Information til medarbejdere og forældre Vi er i vores ledelsesteam godt i gang med samarbejdet og første opgave for teamet har været at fordele personaleansvaret i distriktet. Den overordnede ledelsesfordeling

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v.

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v. Notat Opgaver og udfordringer i Børn og Skole Børn og Skole består følgende fire områder med hver sin chef: Sekretariatet Børn og Familie Dagtilbud Skole Postadresse: Favrskov Kommune Borgmestersekretariat

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 29-10-2003. Mødedato: 29-10-2003 Mødetidspunkt: 15.00 17.15

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 29-10-2003. Mødedato: 29-10-2003 Mødetidspunkt: 15.00 17.15 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 29-10-2003 Mødedato: 29-10-2003 Mødetidspunkt: 15.00 17.15 Mødested: B101 #335638/30-10-2003 Dagsorden - 29-10-2003 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Formål En sammenhængende ledelsesstruktur skal understøtte de politiske målsætninger for området: Daginstitutionerne skal målrette det pædagogiske

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Nyhedsbrev Børn og Unge

Nyhedsbrev Børn og Unge Nyhedsbrev Børn og Unge Januar 2014. Indhold Fælles nyt.......s. 1 Skoler nyheder og meddelelser....s. 2 Rådgivning nyheder og meddelelser...s. 3 Stafetten..s. 4 Fælles Nyt Man må ikke save det træ over,

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Proces- og projektplan Skolereform, Egedal Kommune

Proces- og projektplan Skolereform, Egedal Kommune Proces- og projektplan Skolereform, Egedal Kommune Forberedelsen og implementeringen af folkeskolereformen vil involvere samtlige skoler, SFO er og klubber Politisk spor: drøftelser i udvalg og kommunalbestyrelse,

Læs mere

DAGTILBUD OG SKOLE. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde BY ØK BUU RNB A Lovgrundlag/administrationsgrundlag.

DAGTILBUD OG SKOLE. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde BY ØK BUU RNB A Lovgrundlag/administrationsgrundlag. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde En række kolonner for yråd, Økonomiudvalg, ørne- og ssudvalg, råd/nævn/bestyrelser samt Administrationen (her noteres, hvor kompetencen ligger)

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

NOTAT REKRUTTERING DIREKTØR TIL VELFÆRDSOMRÅDET: PRÆ- SENTATION AF FAGCENTRE PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE

NOTAT REKRUTTERING DIREKTØR TIL VELFÆRDSOMRÅDET: PRÆ- SENTATION AF FAGCENTRE PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE NOTAT REKRUTTERING DIREKTØR TIL VELFÆRDSOMRÅDET: PRÆ- SENTATION AF FAGCENTRE PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE SEPTEMBER 2013 CENTER FOR DAGTILBUD Center for dagtilbud består af kommunale dagtilbud, dagpleje, specialgrupper,

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Ungdomsskolen 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 4. september 2014 Tid 15:00 Sted Center for Unge, Hånbækvej 32A, Frederikshavn NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013 Job- og personprofil Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen Drejebog For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen 1. Værdier Nye aftaler og nytænkning I august 2014 skal skolerne organiseres efter hensigterne i en ny skoleaftale

Læs mere

DAGTILBUD. børnehaveklassen

DAGTILBUD. børnehaveklassen 10 Dagtilbud DAGTILBUD I Herning Kommune ligger vi på landsgennemsnittet af en årgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Dette er under regeringens mål om 95% af en årgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers.

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers. Børn, Unge og Fritidsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5335 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. april 2014 Sagsnr.: 2014-004265-1

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole 1. Indledning Lind Skole syd for Herning er kommunens største folkeskole med 725 elever fra 0.-9. årgang, en specialklasse og et fritidshjem.

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel, og vi ønsker derfor at styrke ledelsesressourcerne

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Folkeskolereform Kick-off. Lolland Kommune august 2013

Folkeskolereform Kick-off. Lolland Kommune august 2013 Folkeskolereform Kick-off Lolland Kommune august 2013 1 Kort velkomst v/ Bjarne Voigt Hansen De kommunalpolitiske forventninger v/ Hans-Erik Lund Rasmussen Rammesætning for arbejdet i arbejdsgrupperne

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Præsentation af ledelsesteamet på Distriktsskole Vest

Præsentation af ledelsesteamet på Distriktsskole Vest Præsentation af ledelsesteamet på Distriktsskole Vest Kære alle. Hermed en præsentation af det nye ledelsesteam i Distrikt Vest. Vi glæder os utrolig meget til at samarbejde med bestyrelser, forældre og

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Høringssvar modtaget 23-09-13 Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler Institution 4000 Kontaktperson Flemming Jørgensen 4000 Afgivet høringssvar som Bruger (bestyrelsesmedlem eller medlem af interesseorganisation)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere