Velkommen i Børne- og Ungdomsudvalget Styrelsesvedtægten for Børne- og Ungdomsudvalget... 4 Eksempler på sager fra udvalget...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen i Børne- og Ungdomsudvalget... 3. Styrelsesvedtægten for Børne- og Ungdomsudvalget... 4 Eksempler på sager fra udvalget..."

Transkript

1 Velkommen i Børne- og Ungdomsudvalget - informationshæfte januar

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen i Børne- og Ungdomsudvalget... 3 Styrelsesvedtægten for Børne- og Ungdomsudvalget... 4 Eksempler på sager fra udvalget... 4 Årshjul for Børne- og Ungdomsudvalget... 5 Landsdækkende konferencer for Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer... 6 Dagsordensindhold og -produktion... 7 Udvalgets økonomi... 8 Driftsbudget fordelt på hovedområder... 8 Investeringsoversigt... 8 Præsentation af centre med relevans for udvalget... 9 Præsentation af direktør og centerchefer... 9 Præsentation af centerchefer Center for Dag- og Fritidstilbud Bilag Center for Undervisning Bilag Center for Familie Bilag Ungeenheden Lovgivning inden for udvalgets område Høringsberettigede Relevante politikker Brugerbestyrelse Dialogmøder... 30

3 Velkommen i Børne- og Ungdomsudvalget Kære udvalgsmedlem Byrådet har konstitueret sig, og du er blevet medlem af Børne- og Ungdomsudvalget. Som en introduktion til Børne- og Ungdomsudvalgets arbejde og fagområder, har direktørområdet Børn og Kultur udarbejdet dette materiale, som vi håber, du kan bruge og få glæde af. Børne- og Ungdomsudvalget træffer bl.a. beslutninger om: Børnepasning (dagpleje, vuggestue og børnehaver) Folkeskoler, specialundervisning og skolefritidsordninger Ungdomsskolen og 10. klasse, klubtilbud og SSP (samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi) Ungeenheden (uddannelse, beskæftigelse og anden støtte til årige) Familie- og handicaprådgivning Anbringelse og familiepleje Psykologisk og specialpædagogisk rådgivning Samarbejde med selvejende institutioner på børne- og ungeområdet Udvalget skaber i samarbejde med bl.a. forældre, bestyrelser, ansatte og andre interessenter i Frederikshavn Kommune rammerne for, at vores børn og unge kan trives og lære. Målet er, at de får en sund og robust opvækst, hvor de udvikler sig positivt og har det bedste grundlag for at få et godt og meningsfuldt liv sammen med andre. Hvis du har spørgsmål vedrørende Børne- og Ungdomsudvalget, er du naturligvis altid velkommen til at kontakt mig på tlf eller Med venlig hilsen Heidi Becker-Rasmussen Direktør for Børn og Kultur 3

4 Styrelsesvedtægten 17 Børne- og Ungdomsudvalget består af 9 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens pædagogiske, undervisningsmæssige, sociale og sundhedsmæssige opgaver vedrørende børn og unge, herunder opgaver vedrørende: dagpleje og vuggestuer børnehaver (inkl. specialbørnehaver), integrerede institutioner og småbørnsklubber folkeskoler, specialundervisning og skolefritidsordninger kompenserende specialundervisning ungdomsskole, SSP, fritids- og ungdomsklubber samt øvrig ungdomsindsats forebyggende social indsats for børn, herunder psykologisk og specialpædagogisk rådgivning, og ekstra indsats for børn og unge med særlige behov samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område drift af selvejende institutioner, der er knyttet til udvalgets område, og som byrådet har indgået overenskomst med Du kan finde hele styrelsesvedtægten på Frederikshavn Kommunes politikerweb. Borgerne kan finde samme styrelsesvedtægt på kommunens hjemmeside: Styrelsesvedtægt Frederikshavn Kommune Eksempler på sager i Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget har i byrådsperioden behandlet en lang række sager; nogle er alene drøftet og besluttet i Børne- og Ungdomsudvalget og andre er blevet behandlet i samarbejde med andre fagudvalg, Økonomiudvalget og/eller Byrådet. 4 Her er eksempler på større sager fra Børne- og Ungdomsudvalgets arbejde i : Reorganisering af ungeindsatsen i Frederikshavn Kommune og etablering af Ungeenhed Udmøntning af skolestrukturforlig Udmøntning af Folkeskolereformen Gør en god skole bedre, herunder konsekvenser for fritidstilbud Udmøntning af Helhedsplanen på dagtilbudsområdet Opfølgning på analyse af anbringelsesområdet og etablering af anbringelsesgrundlag for Frederikshavn Kommune Overgang fra eksklusion til inklusion på specialundervisningsområdet Fastlæggelse af digitaliseringsstrategi for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune

5 Årshjul for Børne- og Ungdomsudvalgets ordinære møder Børne- og Ungdomsudvalget har en række sager, som fast drøftes i løbet af et kalenderår. Skemaet her viser et overblik over disse. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Uddelegering af årets budgetramme til laveste identificerbare omkostningssted Orientering om belægningsstatistik for dag- og fritidsområdet pr. ultimo december Fastlæggelse af tidspunkt og tema for forårets dialogmøder med bestyrelser i dag- og fritidstilbud samt folkeskolebestyrelser Folkeskolernes ressourcetildeling for det kommende skoleår Klassedannelse for det kommende skoleår Orientering om status på syge- og fraværsstatistik Behandling af Børne- og Ungdomsudvalgets regnskab for det afsluttede kalenderår med henblik på videreformidling til Økonomiudvalg og byråd Orientering om praksis og erfaringer ved brug af reklame og sponsorater i Børne- og Ungdomsudvalgets regi Beslutning af indhold i folkeskolernes kvalitetsrapport for indeværende skoleår Rammeaftalen udviklingsstrategi specialundervisning og det specialiserede socialområde for kommende år Fastlæggelse af folkeskolernes ferieplan for de to kommende skoleår Dialogmøde med Handicaprådet Budgetrevision pr. 30. april Godkendelse af årsrapport for tilsynsmyndigheden Orientering om status på syge- og fraværsstatistik SOMMERFERIE Behandling af administrativt budgetforslag for Børne- og Ungdomsudvalgets område, med henblik på videre behandling i Økonomiudvalget og byrådet Evaluering af dialogmøder Orientering om status på syge- og fraværsstatistik Orientering om belægningsstatistik for dag- og fritidsområdet pr. ultimo august Rammeaftalen for kommende år vedrørende specialundervisning og på det specialiserede socialområde indstilling til byrådets godkendelse Udpegning af politikere til valgbestyrelser for kommunale dagtilbud og dagplejen Budgetrevision pr. 31. august Fastlæggelse af udvalgets mødekalender for kommende år Folkeskolernes kvalitetsrapport for det afsluttede skoleår indstilling til byrådets godkendelse Orientering om status på syge- og fraværsstatistik 5

6 Landsdækkende konferencer for Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer På Børne- og Ungdomsudvalgets område er der to landsdækkende konferencer, som udvalget deltager i: KLs børnetopmøde. Afholdes i Aalborg Kongres & Kulturcenter. Næste gang den januar KLs skolerigsdag. Afvikles i ulige år, ultimo januar. Den seneste skolerigsdag blev afviklet den 31. januar 1. februar 2013, og temaet var: Kode til læring SR 13 Det sociale temamøde. Afvikles hvert år i maj måned. Temamødet har forskellig relevans for børne-, unge- og familieområderne. I 2013 var temaet Den aktive borger i social- og sundhedspolitikken. Du kan læse mere om konferencer på 6

7 Dagsordensindhold og -produktion Børne- og Ungdomsudvalget holder ordinært møde en gang om måneden med undtagelse af juli måned. Mødedatoerne fastlægges af udvalget for et år ad gangen og kan ses på kommunens hjemmeside: samt på Politikerweb. Alle udvalgsmedlemmer kan få sager på dagsordenen. Hvis du ønsker et punkt på dagordenen, skal du kontakte Heidi Becker-Rasmussen, direktør for Børn og Kultur, på tlf eller pr. mail Frister for at få punkter på dagsordenen Fristen for at få sager på dagsordnen er torsdag kl. 12, 2 uger før mødet afholdes. Hvis der er brug for at få udarbejdet dyberegående redegørelser, notater, statistikker og andet til den pågældende sag, vil deadline typisk være 2-3 uger tidligere. Udvalget bestemmer, hvilke oplysninger der skal være tilgængelige for udvalgets arbejde. Direktør Heidi Becker- Rasmussen kan oplyse yderligere om tidsfrist og procedurer i disse tilfælde. I ugen før udvalgets møde fastlægger udvalgsformanden og direktøren den endelige dagsorden for udvalgets møde. Dagsorden med bilag bliver tilgængelig på PolitikerWeb en (http://politikerweb.frederikshavn.dk), og du får en mail om, at dagsordenen er tilgængelig senest fredag i ugen før udvalgets møde. Samtidig publiceres den åbne dagsorden på kommunens hjemmeside. Beslutningsprotokol Der føres beslutningsprotokol af mødet. Ved mødets afslutning underskriver de tilstedeværende udvalgsmedlemmer protokollen. Referat (beslutningsprotokol fra mødet) publiceres senest dagen efter mødet kl. 12 på henholdsvis Politikerweb en og hjemmesiden, under Politik og Demokrati > Udvalg > Børne- og Ungdomsudvalget. Åbne og lukkede punkter Børne- og Ungdomsudvalgets dagsordenpunkter er som udgangspunkt tilgængelige for alle. Dog kan enkelte sager være lukkede i henhold til Offentlighedsloven. Lukkede punkter placeres i slutningen af hver dagsorden og behandles fortroligt. Det enkelte dagsordenpunkt er altid markeret, om der er tale om et åbent eller lukket punkt. Sager på tværs af udvalg Styrelsesvedtægtens kompetencefordeling afgør, om et dagsordenpunkt skal formidles videre fra Børne- og Ungdomsudvalget til behandling i et andet fagudvalg og/eller Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutningsprocessen er markeret på det enkelte dagsordenpunkt. 7

8 Udvalgets økonomi Børne- og Ungdomsudvalgets område består af en bred vifte af opgaver, herunder kommunens folkeskoler, specialundervisningen, skolefritidsordninger, dagplejen, børnehaver, vuggestuer, fritidsklubber, dag- og døgntilbud til børn og unge med sociale problemer eller handicap og familiebehandling. Børne- og Ungdomsudvalgets driftsbudget fordelt på hovedområder (mio. kr.) Børne- og Ungdomsudvalget er organisatorisk opdelt i tre centre; Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats, Center for Dag- og Fritidstilbud og Center for Familie. 176,5 mio. kr. 214,5 mio. kr. 480,8 mio. kr. Driftsbudget fordelt på hovedområder: Børne- og Ungdomsudvalgets driftsbudget 2014 (netto) (mio. kr.) Center for Undervisning og Ungdom 480,8 Center for Dag- og Fritidstilbud 214,5 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Familie Center for Familie 176,5 I alt Børne- og Ungdomsudvalget 871,8 Investeringsoversigt Alle beløb i kr. Indtægt anført med (-) Budget 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Overslagsår 2017 I alt Børne- og Ungdomsudvalget Administration af anlægsprojekter - skoleområdet Administration af anlægsprojekter - daginstitutionsområdet Digitalisering af skoleområdet Pulje til digitaliserings- og velfærdsteknologiske tiltag Projekt Skagen udvikling af specialiseret social indsat Udvikling af den digitale daginstitution DUBU - digitalisering af udsatte børn og unge Etablering af fysioterapeutisk træning af børn Projekt til forebyggelse på familieområdet

9 Præsentation af centre med relevans for udvalget Ud af kommunens 17 centre har 3 centre tilknytning til Børne- og Ungdomsudvalget. Center for Dag- og Fritidstilbud, Center for Undervisning, Center for Familie samt Ungeenheden, der er en nyetableret enhed med midlertidig organisatorisk reference til direktøren for Børn og Kultur. På figuren nedenfor kan du se kommunens overordnede organisering. De tre centre, der leverer sager til Børne- og Ungdomsudvalget, er fremhævet. Frederikshavn Kommunes organisation 6 fællescentre Ejendomscenteret HR, Løn & Personale IT-, Digitalisering og Velfærdsteknologi Ledelsessekretariatet Udvikling og Erhverv Økonomicenteret 11 fagcentre Center for Arbejdsmarked Center for Sundhed og Ældre Center for Handicap og Psykiatri Center for Social- og Sundhedsmyndighed Center for Teknik og Miljø Center for Park og Vej Center for Familie Center for Bibliotek og Borgerservice Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Kultur og Fritid Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Kultur og Fritid Lars Falk Hoffmann Center for Dag- og Fritidstilbud Lars Falk Hoffmann HR Løn & Personale Konst. Jan Nørgaard Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Vibeke Post Madsen Ledelsessekretariatet Rikke Albrektsen Center for Bibliotek og Borgerservice Anette Ravnholt Økonomicenteret Karsten Jørgensen Center for familie Lone Iversen Heidi Becker-Rasmussen Bent Westerberg Ejendomscenteret Flemming Søborg Center for Arbejdsmarked Mikael Jentsch Direktion Christian Roslev Rikke Albrektsen Center for Park og Vej Erik Pedersen Konst. Ole Madsen Udvikling og Erhverv Center for Teknik og Miljø Søren Vestergaard IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi Mogens Kahr Nielsen Center for Sundhed og Ældre Jytte Egetoft Thøgersen Center for Handicap og Psykiatri Konst. Ulla Verner pr. 1/8-13 Center for Social- og Sundhedsmyndighed John Kristensen Nedenfor præsenteres direktøren, som deltager i udvalgets møder. Heidi Becker-Rasmussen Direktør med ansvar for Børn og Kultur Rådhus Allé 100 Tlf eller mobil

10 Nedenfor præsenteres centercheferne, som deltager i udvalgets møder. Lars Falk Hoffmann Centerchef for Dag- og Fritidstilbud Lone Iversen Centerchef for Familie Rådhus Allé 100, Tlf eller mobil Sæby Rådhus, 9300 Sæby Tlf eller mobil Vibeke Post Madsen Centerchef for Undervisning Arthur Corneliussen Projektchef for Ungeenheden Rådhus Allé 100, Tlf eller mobil Hånbækvej 32 A, Tlf eller mobil Center for Dag- og Fritidstilbud CENTERCHEF Lars Falk Hoffmann KOMMUNALE DAGTILBUD, DAGPLEJEN MM. 0-6 år KOMMUNALE FRITIDS- TILBUD 6-18 år PLADSANVISNINGEN SELVEJENDE OG PRIVATE TILBUD Skemaet viser et meget overordnet organisationsdiagram for Center for Dag- og Fritidstilbud, se også bilag. Fysisk placering Center for Dag- og Fritidstilbud har administration i Børn og Kultur, Rådhus Allé 100,. Derudover er der en række fysiske institutioner placeret rundt i kommunen, se bilag med oversigten over vores institutioner mm. 10

11 Budgetrammen for centeret Center for Dag- og Fritidstilbud har en budgetramme på 214, 5 mio. kr. (Netto i kr.) Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Fællesudgifter Dagplejen Daginstitutioner Fritidscentre og Aftenklubber I alt Center for Dag- og Fritidstilbud Antal medarbejdere i centret Hele området har lønsumsstyring, og antallet af medarbejdere styres og udmøntes decentralt. Der er ca. 675 medarbejdere, som er aflønnet i centrets enheder. Centrets hovedopgaver Center for Dag- og Fritidstilbud har som hovedopgave at sikre, at Frederikshavn Kommune har gode og udviklende dag- og fritidstilbud til børn og unge i alderen 0-18 år. Det vil sige dagpleje, vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede daginstitutioner for børn mellem 0-6 år samt fritids- og ungdomsklubpladser i fritidscentre og klubber til de større børn og unge op til 18 år. Opgaven løses af kommunale, selvejende og private tilbud. Tilbuddene tilrettelægges efter kravene i Dagtilbudsloven og skal bl.a. fremme børnenes og de unges trivsel udvikling og læring samt medvirke til at forebygge negativ social arv. Centret står også for pladsanvisning, opkrævning af forældrebetaling og visitation af børn med særlige behov. Hvad er man særligt stolt over i centeret Det overordnede formål er, at dagtilbud i Frederikshavn Kommune nu og i fremtiden sikres optimale udviklingsbetingelser i en tid, hvor både økonomi og demografisk udvikling (faldende børnetal) sætter pres på området. Helhedsplanen har desuden målsat, at institutionerne i forbindelse med omlægningen bl.a. har som formål: at institutionerne bliver store nok til organisatorisk at opnå en effektiv, rationel og udviklingsparat drift. at skabe grundlag for, at institutionerne kan fastholde og udvikle serviceniveau og kvalitet i kommunens dagtilbud. at fremtidssikre det kommunale serviceniveau på hele dagtilbudsområdet at opnå en moderne bygningsmasse, som er tidssvarende både pædagogisk, økonomisk og energi- og miljørigtig. Udvikling af kvalitet i fritidscentre og fritidsklubber har ligeledes været i højsædet, og skal fortsætte med øget fokus på fritidscentrenes rolle i det socialpædagogiske arbejde. Centerets udfordringer i de kommende år Den store udfordring er den demografiske udvikling på børneområdet og de konsekvenser, det bl.a. kan få for at fastholde kvalitative tilbud, kapacitetsudfordringer samt driften af gode og fremtidsrettede dagtilbud. Siden 2010 har der via Helhedsplanen for udvikling og sammenlægning af dagtilbud været arbejdet med forskellige forandringer. Helhedsplanen lægger op til, at der over en årrække indføres en ændret institutionsstruktur med større ledelsesmæssige og økonomiske enheder og forbedringer i bygningsmassen på dagtilbudsområdet, samtidig med at den pædagogiske kvalitet for børnene sættes i højsædet. 11

12 BILAG - oversigt over decentrale institutioner Center for Dag- og Fritidstilbud >> Dagtilbud 0 6 år >> Kommunale institutioner: Dagtilbudsområde Fyrtårnet, Skagen Cronborgvej 20, 9990 Skagen Tlf eller Dagtilbudsleder John Høst Sørensen Antal institutionspladser jf. budget 2013: 50 vuggestuepladser børnehavepladser Institutioner i dagtilbudsområdet: Vuggestuen Regnbuen, Cronborgvej 20, 9990 Skagen Børnehaven Mattisborgen, Lindevej 13, 9990 Skagen Pilekrattet, Cronborgvej 20, 9990 Skagen Børnehuset Trindelvej, Trindelvej 6, 9990 Skagen Børnehaven Fyrrekrat, Gl. Landevej 43, 9990 Skagen Dagtilbudsområde Frederikshavn Nord Abildvej 20, tlf Dagtilbudsleder Karin Holm Hansen Antal institutionspladser jf. budget 2013: 26 vuggestuepladser 178 børnehavepladser Institutioner i dagtilbudsområdet: Børnehuset Mariehønen, Søndergårdsvej 13, 9981 Jerup Andedammen, Grundtvigsvej 75, Strandby Børnehave, Strandvej 2, 9970 Strandby Børnehaven Havblik, Rugskellet 47, 9970 Strandby Børnehuset Spiren, Hjørringvej 62, Abildgaaard Børnehave, Abildvej 20, Børnehaven Spiloppen, Århusgade 61, Børnehaven Stjernen, Markedsvej 46, Børnehaven Tangloppen, Fregatvej 4/Prisevej 66, 9900 Frederikshavn 12

13 Dagtilbudsområde Frederikshavn Vest Børnekompasset Peter Wesselsvej 40, Tlf Dagtilbudsleder Linda W. Heidemann Antal institutionspladser jf. budget 2013: 40 vuggestuepladser 217 børnehavepladser Institutioner i dagtilbudsområdet: Børnehuset Mælkevejen, Peter Wesselsvej 40, Børnehuset Troldehøj, Hjørringvej 198, Landbørnehaven, Hjørringvej 180E, Børnehaven Øster Dahl, Øster Dahl Vej 35, Dagtilbudsområde Sæby og opland Sættravej 6, 9300 Sæby Tlf Dagtilbudsleder Caroline Skjoldborg Antal institutionspladser jf. budget 2013: 32 vuggestuepladser 346 børnehavepladser Institutioner i dagtilbudsområdet: Børnehuset Sæbygaardvej, Sæbygaardvej 33, 9300 Sæby Børnehuset Sættravej, Sættravej 6, 9300 Sæby Dybvad Børnehave, Markedsvej 8, 9352 Dybvad Hørby Børnehus, Hybenvej 15, 9300 Sæby Brolæggervej/Børnegården, Brolæggervej 4 og 2, 9300 Sæby Dagtilbudsområde Frederikshavn Syd Gl. Skolevej 25 27, Tlf Dagtilbudsleder Gitte Julie Højbjerre Antal institutionspladser jf. budget 2013: 88 vuggestuepladser 349 børnehavepladser Institutioner i dagtilbudsområdet: Børnehuset Hånbæk, Rømøvej 6 og 10, Børnehuset Pilekvisten, Ternevej 5, Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven, Gl. Skolevej 25 27/Skovalléen 41, Børnenes Hus Lærkereden, L.P, Houmøllers Vej 19B, 9900 Frederikshavn Børnehaven Bølgen, Provst Dreslers Vej 2, Den Kommunale Dagpleje Rådhus Allé 100 Tlf Dagplejeleder Helle Bruun Andersen 750 dagplejepladser jf. budget 2013 Samdrift med skole og ledelsesmæssig hørende under skolen: Kernehuset (samdrift med Gærum Skole) Brønderslevvej 99, Tlf Daglig pædagogisk leder Inger Larsen Antal institutionspladser jf. budget 2013: 31 børnehavepladser Voerså Børnehave (samdrift med Stensnæsskolen) Ny Skovgaardsvej 3, Voerså, 9300 Sæby Tlf Daglig pædagogisk leder Mette Krarup Antal institutionspladser jf. budget 2013: 36 børnehavepladser 13

14 Center for Dag- og Fritidstilbud >> Selvejende institutioner Bødkergården Brøndenvej Østervrå Tlf eller Institutionsleder Per Toft Jensen Røde Kors Børnehave Suensonsvej 51 Tlf Institutionsleder Elsebeth H. Christensen Antal institutionspladser jf. budget 2013: 12 vuggestuepladser 84 børnehavepladser Antal institutionspladser jf. budget 2013: 44 børnehavepladser Børnehaven Humlebien Knudensvej 1 Tlf Institutionsleder Karen Leen Idrætsbørnehaven Bispevang Bispevang Sæby Tlf Institutionsleder Brian Strøm Antal institutionspladser jf. budget 2013: 40 børnehavepladser Antal institutionspladser jf. budget 2013: 35 børnehavepladser Center for Dag- og Fritidstilbud >> Puljeinstitution >> Thorshøj Børnehus Hjørringvej 222a 9750 Østervrå Tlf Institutionsleder Mariann Stein Antal institutionspladser jf. budget 2013: 23 børnehavepladser 14

15 Center for Dag- og Fritidstilbud >> Kommunale Fritidsklubber/aftenklubber Ungdomshuset Sct. Laurentius Kirkevej Skagen Tlf Institutionsleder Lene Thomsen Sæby Fritids- og Ungdomsklub Hans Aabelsvej Sæby Tlf Institutionsleder Brian Christoffersen Center for Dag- og Fritidstilbud >> Selvejende Fritidsklubber/aftenklubber >> Bangsboklubben Vrangbækvej 115 Tlf Institutionsleder Per Fischer Strandby Fritidscenter Skolevej 2 og Strandby Tlf Institutionsleder Carsten Qvist Kaj Bundvad Fritidscenter Jyllandsgade 6A Tlf Institutionsleder Renate Weilov Ungdomsgården Hånbæk (UGH) Rømøvej 8 Tlf Institutionleder Tina Lund Andersen 15

16 Center for Dag- og Fritidstilbud >> Aftenklubber >> Aalbæk Fritids- og Aftenklub Gårdbovej Aalbæk Tlf Klubleder Jakob Højbo Voerså Ungdomsklub Østkystvej 312, Voerså 9300 Sæby Tlf Klubleder Johan Berg jensen Hørby Ungdomsklub Nørregade 38, Hørby 9300 Sæby Tlf Klubleder Lars Jensen Østervrå Ungdomsklub Torslev Skole, Kælderen Brøndenvej Østervrå 16

17 Center for Undervisning CENTERCHEF Vibeke Post Madsen SKOLER OG SKOLEFRITIDS- ORDNINGER UNGDOMSSKOLEN OG 10. KLASSECENTER Fysisk placering Center for Undervisning har administration i Børn og Kultur, Rådhus Allé 100,. Derudover er der en række fysiske institutioner placeret rundt i kommunen, se bilag med oversigten over vores institutioner mm. Budgetrammen for centret Center for Undervisning har en budgetramme på 480,8 mio. kr. (Netto i kr.) Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Skole: Fællesudgifter Folkeskole Bidrag til private skoler Bidrag til efterskoler Sygehusundervisning Pædagogiske læringscentre Konsulenttjeneste Ressourceteam 6 16 årige Sprogstimulering Ungdom: UUV Frederikshavn, Ungepakke Ungdomsskole, Tranås, Garagen SSP klassecenter STU Voksenspecialundervisning EGU Produktionsskoler Tilskud højskole og kørsel I alt Center for Undervisning og Ungdom

18 Centrets hovedopgaver Center for Undervisning har ansvaret for kommunens folkeskoler, skolefritidsordninger samt Ungdomsskolen og 10. klassecentret, herunder også det overordnede pædagogiske udviklingsarbejde på skolerne. Folkeskoleområdet reguleres i overvejende grad af Folkeskoleloven og de dertil knyttede bekendtgørelser og vejledninger. I Center for Undervisning arbejdes med forskellige indsatsområder og projekter. Eksempelvis kan nævnes: og konstruktiv dialog med skolens brugere og interessenter (forældre, elever og nærsamfundet m.fl.) i implementeringen af nye tiltag på skoleområdet. Vi er stolte af et skolevæsen, der på IT- og digitaliseringssiden ligger meget højt også set på nationalt niveau. Det gælder både i implementeringen af udstyr og i udviklingen af en moderne læringskultur med IT og digitalisering, som en integreret del af undervisningen og skoledagen. Endelig kan vi nævne, at vi har uddannet faglige vejledere inden for IT, matematik og læsning samt vejledere med særlig kompetence inden for inklusion og adfærds-, kontakt- og trivselsproblematikker. Udmøntning af ny folkeskolelov / skolereformen Udmøntning af digitaliseringsstrategi for skolevæsnet i Frederikshavn Kommune Implementere mål og værdier for inklusion samt udvikle visitationsmodellen, det fælles sprog og samarbejdet på tværs Indfri målet om, at 95 % af alle elever skal være inkluderet i normalskolen i 2015, og 97 % skal være inkluderet i 2020 Fokus på bevægelse og idræt i folkeskolen, herunder på omfang, indhold og rammer for bevægelse i idrætsundervisningen, SFO, projekter m.m. Fokus på innovation i folkeskolen, herunder de 4 vækstspor (vækst indenfor det maritime, energiområdet, turisme og fødevarer) i Frederikshavn kommune. Jobrotation som et element i skolernes kompetenceudvikling Centrets udfordringer i de kommende år Skoleområdet er generelt udfordret af et faldende børnetal og et deraf følgende behov for at tilpasse ressourcer og tilbud samt at fastholde det kvalitative pædagogiske og faglige indhold. I de kommende år skal centeret udmønte den nye skolereform. Det indebærer tilpasning og udvikling af skolens ressourcemæssige og faglige rammer, en nytænkning af skolens indhold samt implementering af nye indsatser. Skolereformen er af politiske grunde aftalt i to tempi: fra august 2014 til august 2016 skal skolerne tilbyde lektiecafé som et frivilligt tilbud, og fra august 2016 er lektiecaféen obligatorisk. Grundlaget for kommunernes dialog om og udmøntning af reformen er de tre nationale mål: Hvad er man særligt stolt over i centeret? Skoleområdet er et område med megen bevågenhed og interesse, og området er under konstant forandring, hvor både rammer, indhold og forventninger justeres løbende. Centret er stolt af, at vi har et skolevæsen, der arbejder i fællesskab samtidig med, at de har fokus på at sætte lokale aftryk og indgår som en aktiv del af det lokalsamfund, skolen virker i. Både ledere og ansatte tager del i og ansvar for de mange forandringsprocesser, der har været og som vil komme. Her tænkes bl.a. på implementeringen af skoleforliget fra 2010 og den igangværende implementering af skolereformen. De senere år er der gennemført flere skolenedlæggelser, skolefusioner og skolebyggeri bl.a. med etableringen af Nordstjerneskolen, fysiske tilpasninger af Skagen Skole og Frydenstrandskolen. Vi er stolte af, at skolerne indgår i åben Folkeskolen skal udfordre alle elever, så alle bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden og trivslen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis Reformen har i høj grad fokus på eleverne og deres læring og trivsel. Folkeskolen skal derfor trimmes til fremtiden bl.a. via højere faglighed, styrket kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere samt klare mål for folkeskolen. Den højere faglighed skal bl.a. opnås gennem en længere skoledag og en varieret undervisning. Der tildeles bl.a. flere timer, og timerne til understøttende undervisning skal sikre en skoledag med plads til både leg, bevægelse, praktiske forløb og lektiehjælp. Digitale læringsformer, inklusion og nye samarbejder skal også medvirke til at forbedre kvaliteten af undervisningen. 18

19 BILAG - oversigt over decentrale institutioner Center for Undervisning >> Folkeskoler Bangsbostrand Skole Søndergade 200 Tlf Skoleleder Anette Jensen Nedermark Elev- og klassetal pr. 5. september 2013 i klasse: 605 elever / 29 klasser Skolen har SFO Frydenstrandskolen Abildvej 20 / Buhlsvej 19 Tlf / Skoleleder Kaj Erik Jensen Elev- og klassetal pr. 5. september 2013 i klasse: 646 elever / 29 klasser (757 elever / 47 klasser incl. specialklasser og modtageklasser) Skolen har SFO Elling Skole Grundtvigsvej 75, Elling Tlf Skoleleder Lars Lundgreen Elev- og klassetal pr. 5. september 2013 i klasse: 95 elever / 5 klasser Gærum Skole Brønderslevvej 99, Gærum Tlf Skoleleder Gitte Kiilerich Andreasen Elev- og klassetal pr. 5. september 2013 i klasse: 139 elever / 9 klasser 19

20 Hørby-Dybvad Skole Ørnevej 6 / Hybenvej 11, Hørby 9352 Dybvad / 9300 Sæby Tlf / Skoleleder Sysse Jørgensen Skagen Skole Skagavej Skagen Tlf Skoleleder Birthe Borum Elev- og klassetal pr. 5. september 2013 i klasse: 285 elever / 15 klasser Jerup Skole Søndergårdsvej Jerup Tlf Skoleleder Jørgen Steffensen Elev- og klassetal pr. 5. september 2013 i klasse: 119 elever / 7 klasser Skolen har SFO (Søhesten) Nordstjerneskolen Rimmens Alle 75 Tlf Skoleleder Lene Burchardt Jensen Elev- og klassetal pr. 5. september 2013 i klasse: 875 elever / 36 klasser (1.066 elever / 57 klasser incl. specialklasser og modtageklasser) Skolen har SFO Elev- og klassetal pr. 5. september 2013 i klasse: 481 elever /24 klasser (534 elever / 31 klasser incl. specialklasser og modtageklasser) Skolen har SFO Stensnæsskolen Østkystvejen 314, Voerså 9300 Sæby Tlf Skoleleder Chris Kramme Elev- og klassetal pr. 5. september 2013 i klasse: 171 elever / 11 klasser Skolen har SFO (Blæksprutten) Strandby Skole Skolevej Strandby Tlf Skoleleder Jette Overmark Elev- og klassetal pr. 5. september 2013 i klasse: 353 elever / 18 klasser Ravnshøj Skole Ravnshøjvej 155, Ravnshøj Tlf Skoleleder Erik Krag Pedersen Sæby Skole Brolæggervej Sæby Tlf Skoleleder Mie Trolle Elev- og klassetal pr. 5. september 2013 i klasse: 242 elever / 13 klasser Skolen har SFO Elev- og klassetal pr. 5. september 2013 i klasse: 384 elever / 20 klasser Skolen har SFO (Hvepsereden) 20

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie Præsentation af centre i Børn og Kultur Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie BUU den 9. januar 2014 Center for Dag- og Fritidstilbud Side

Læs mere

EAN-Lokationsnumre. Frederikshavn Kommune. Navn Adresse Postnr. & By EAN-Lokationsnummer. Ean-numre i Frederikshavn Kommune

EAN-Lokationsnumre. Frederikshavn Kommune. Navn Adresse Postnr. & By EAN-Lokationsnummer. Ean-numre i Frederikshavn Kommune Ean-numre i Frederikshavn Kommune Kommunaldirektør Økonomi og Personale Arbejdsmarked Udvikling og Erhvervssekretariatet Direktørområde Heidi Becker-Rasmussen Dag- og fritidstilbud Kultur og Fritid Skole

Læs mere

EAN-Lokationsnumre. Navn Adresse Postnr. & By EAN-Lokationsnummer

EAN-Lokationsnumre. Navn Adresse Postnr. & By EAN-Lokationsnummer Ean-numre i Frederikshavn Kommune Kommunaldirektør Økonomi og Personale Arbejdsmarked Udvikling og Erhvervssekretariatet Direktørområde Heidi Becker-Rasmussen Dag- og fritidstilbud Kultur og Fritid Skole

Læs mere

Frederikshavn befolkningsprognose

Frederikshavn befolkningsprognose Frederikshavn befolkningsprognose 2013-2023 Antal 1-2 årige fordelt på skoledistrikter 2 årgange Stamdata til temamøde den 18.03.2014 - Børne- og Ungdomsudvalget År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalgets budgetrammer vil de kommende år blive reduceret markant. Dette skyldes 2 faktorer: Den økonomiske situation

Børne- og ungdomsudvalgets budgetrammer vil de kommende år blive reduceret markant. Dette skyldes 2 faktorer: Den økonomiske situation Børne- og ungdomsudvalgets budgetrammer vil de kommende år blive reduceret markant. Dette skyldes 2 faktorer: Den økonomiske situation 2014 reduktion på 10 mio. 2015 reduktion på 30 mio. 2016-18 yderligere

Læs mere

EAN-Lokationsnumre. Frederikshavn Kommune. Navn Adresse Postnr. & By EAN-Lokationsnummer. Ean-numre i Frederikshavn Kommune

EAN-Lokationsnumre. Frederikshavn Kommune. Navn Adresse Postnr. & By EAN-Lokationsnummer. Ean-numre i Frederikshavn Kommune Ean-numre i Frederikshavn Kommune Kommunaldirektør Økonomi og Personale Arbejdsmarked Udvikling og Erhvervssekretariatet Direktørområde Heidi Becker-Rasmussen Dag- og fritidstilbud Kultur og Fritid Skole

Læs mere

EAN-Lokationsnumre. Frederikshavn Kommune. Navn Adresse Postnr. & By EAN-Lokationsnummer. Ean-numre i Frederikshavn Kommune

EAN-Lokationsnumre. Frederikshavn Kommune. Navn Adresse Postnr. & By EAN-Lokationsnummer. Ean-numre i Frederikshavn Kommune Ean-numre i Frederikshavn Kommune Kommunaldirektør Økonomi og Personale Teknik og Miljø Park og Vej Ejendomscenteret Udvikling og Erhvervssekretariatet Direktørområde Heidi Becker-Rasmussen Arbejdsmarked

Læs mere

EAN-Lokationsnumre. Frederikshavn Kommune. Navn Adresse Postnr. & By EAN-Lokationsnummer. Ean-numre i Frederikshavn Kommune

EAN-Lokationsnumre. Frederikshavn Kommune. Navn Adresse Postnr. & By EAN-Lokationsnummer. Ean-numre i Frederikshavn Kommune Ean-numre i Frederikshavn Kommune Kommunaldirektør Teknik og Miljø Park og Vej Udvikling og Erhvervssekretariatet Direktørområde John Kristensen Økonomi og Personale Ejendomscenteret IT, Digitalisering

Læs mere

Frederikshavn Kommune Børne- og Ungdomsudvalget. regnskab 2014 25910-15

Frederikshavn Kommune Børne- og Ungdomsudvalget. regnskab 2014 25910-15 Frederikshavn Kommune Børne- og Ungdomsudvalget regnskab 2014 1 Det samlede resultat for Børne- og Ungdomsudvalget 2014: Drift (vist i 1.000 kr.) Forbrug 2014 Korrigeret Årsregnskab budget 2014 - = overskud

Læs mere

Målsætninger for dagtilbudsområdet i Frederikshavn Kommune

Målsætninger for dagtilbudsområdet i Frederikshavn Kommune Indhold Målsætninger for dagtilbudsområdet i Frederikshavn Kommune... 3 Børne- og Ungepolitik... 3 Familien i Centrum... 3 Børne- og Ungdomsudvalgets dialog med distriktsbestyrelserne i dagtilbud... 4

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET BUDGETBOG

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET BUDGETBOG BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET BUDGETBOG 2014 22% Center for Undervisning 423,8 mio.kr. 48% Ungdom 50,5 mio.kr. Center for Dag- og Fritidstilbud 213,8 mio.kr. 24% Center for Familie 191,4 mio.kr. 6% 15.8.2013

Læs mere

EAN-Lokationsnumre. Frederikshavn Kommune. Navn Adresse Postnr. & By EAN-Lokationsnummer. Ean-numre i Frederikshavn Kommune

EAN-Lokationsnumre. Frederikshavn Kommune. Navn Adresse Postnr. & By EAN-Lokationsnummer. Ean-numre i Frederikshavn Kommune Ean-numre i Frederikshavn Kommune Kommunaldirektør Teknik og Miljø Park og Vej Udvikling og Erhvervssekretariatet Direktørområde John Kristensen Økonomi og Personale Ejendomscenteret IT, Digitalisering

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Et fagligt, socialt og økonomisk bæredygtigt børneområde i Frederikshavn Kommune

Et fagligt, socialt og økonomisk bæredygtigt børneområde i Frederikshavn Kommune Et fagligt, socialt og økonomisk bæredygtigt børneområde i Frederikshavn Kommune Dato: 1. maj 2014 Visionen Det skal være godt og trygt at vokse op i Frederikshavn Kommune! Børn og unge i Frederikshavn

Læs mere

Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder indenfor Økonomiudvalget

Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder indenfor Økonomiudvalget Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder indenfor Økonomiudvalget DRIFT Profitcenter Budgetansvarlig Frederikshavn kommune Kommunaldirektør Mikael Jentsch Økonomi Karsten Jørgensen 2200000001 Økonomi

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET OPGAVER OG ØKONOMI Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Inklusionscenter og specialundervisning Skolefritidsordninger

Læs mere

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag 23. januar 2014 Model 1 Samarbejds- og partnerskabsmodel. Modellen betyder en uændret organisering af fritidsområdet. Der indgås forpligtende samarbejds- og partnerskabsaftaler i forhold til blandt andet

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport

Den kommunale Kvalitetsrapport Den kommunale Kvalitetsrapport - Indhold... Indledning... Nationale og lokale mål for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune... De nationale mål:... Kommunale mål... Elevtal... Karakterer ved. klasseprøven...

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Fire distrikter: Skoleområdet: Udmøntning af et bæredygtigt børneområde

Fire distrikter: Skoleområdet: Udmøntning af et bæredygtigt børneområde Dok. nr. 87156/14 14-05-2014 Udmøntning af et bæredygtigt børneområde Børne- og Ungdomsudvalget har på møde den 14. maj besluttet at indføre en ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet. Baggrunden for

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Frederikshavn Kommune Børne- og Ungdomsudvalget. Årsberetninger samt overførselsopgørelser til regnskab

Frederikshavn Kommune Børne- og Ungdomsudvalget. Årsberetninger samt overførselsopgørelser til regnskab Frederikshavn Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Årsberetninger samt overførselsopgørelser til regnskab 2013 1 Børne- og Ungdomsudvalgets regnskabstal 2013 "-" = overskud "+" = underskud Beløb i 1.000 kr.

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE

BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE 1 BØRN OG UNGE ORGANISATIONSESKRIVELSE INDHOLD Børn og Unge - Helt grundlæggende... 4 Sådan er Børn og Unge opbygget... 5 Tæt på de tre centre... 7 Det politiske perspektiv...

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger Bevillingsområde 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og specialundervisning Skolefritidsordninger

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder indenfor Økonomiudvalget

Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder indenfor Økonomiudvalget Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder indenfor Økonomiudvalget DRIFT Profitcenter Budgetansvarlig Frederikshavn kommune Kommunaldirektør Mikael Jentsch Mikael Jentsch 1000000009 Direktørens

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Temamøde i Børne- og Ungdomsudvalget om skolereformen, den 9.1.2014

Temamøde i Børne- og Ungdomsudvalget om skolereformen, den 9.1.2014 Temamøde i Børne- og Ungdomsudvalget om skolereformen, den 9.1.2014 Skolereformen; en introduktion oplæg ved Vibeke Post Madsen, undervisningschef Vores udmøntning af reformen oplæg ved Vibeke Post Madsen,

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt for Frederikshavn kommunale skolevæsen Gældende fra den 1. august 2014.

Bilag til Styrelsesvedtægt for Frederikshavn kommunale skolevæsen Gældende fra den 1. august 2014. 2014 Bilag til Styrelsesvedtægt for Frederikshavn kommunale skolevæsen Gældende fra den 1. august 2014. Indholdsfortegnelse Indledning 4 Målsætning for Frederikshavn kommunale skolevæsen 4 Skolepolitik

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale

Skoler Udvalgsaftale Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5 Områdespecifikke indsatsområder

Læs mere

Alle indsigelser fra den offentlige høring samt udtalelser fra bestyrelserne sendes til

Alle indsigelser fra den offentlige høring samt udtalelser fra bestyrelserne sendes til Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Offentlig høring Skole- og fællesbestyrelser ved folkeskolerne Ungdomsskolens bestyrelse Forældrebestyrelser i dagtilbud, dagplejen og øvrige daginstitutioner

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Skolepolitik

Skolepolitik Trivsel Rammer Læring Ansvar Børn og Ungdom April 2008 Indhold Indledning... 3 Trivsel... 6 Læring... 8 Ansvar... 9 Rammer... 10 Fra politik til handling... 11 Bilag: Idékatalog... 12 2 Indledning Rebild

Læs mere

Lederne i Distrikt Syd

Lederne i Distrikt Syd Information til medarbejdere og forældre Vi er i vores ledelsesteam godt i gang med samarbejdet og første opgave for teamet har været at fordele personaleansvaret i distriktet. Den overordnede ledelsesfordeling

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Effektmål Børn og Skoleudvalget

Effektmål Børn og Skoleudvalget Notat Vedrørende: Effektmål. Børn og skoleudvalget. Budget 2016 Sagsnavn: Effektmål. Børn og skole. Budget 2016 Sagsnummer: 27.03.00-P00-1-15 Skrevet af: Bo Skovgaard E-mail: bo.skovgaard@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Handicaprådet DAGSORDEN Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset, Torvet 3 i Grenaa Dato : 12. april 2012 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Børne- og ungepolitik

Børne- og ungepolitik Børne- og ungepolitik Børne - og ungepolitik Bken i pixi-format Favrskov Byråd har vedtaget en B, der peger frem mod 2014. Den er delt op i fem temaer: Udvikling og effektivisering Læring og kvalitet Inklusion

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Børne- og familieudvalget

Børne- og familieudvalget Børne- og familieudvalget Referat fra ekstraordinært møde den 8. november 2011 kl. 10:45 i Thy Uddannelsescenter, Mødelokale 1. Medlemmer: Mogens Kruse Per Skovmose Erik Bøgh Nielsen Poul Hvass Hansen

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

Oversigt over idekatalog 2015-2018 Børne- og ungdomsudvalget

Oversigt over idekatalog 2015-2018 Børne- og ungdomsudvalget Oversigt over idekatalog 2015-2018 Børne- og ungdomsudvalget Nr. 2015 2016 2017 2018 BUU 01 Ny struktur på fritidsområdet 700 1.500 1.500 1.500 BUU 02 Bæredygtig børneområde 16.084 37.097 36.117 35.187

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. oktober 2013 Tid 17:30 Sted VIP - Kantinen Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) -

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Drift 645,3 678,5 663,1 651,8

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE. - mellem skoler, institutioner og klubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE. - mellem skoler, institutioner og klubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE - mellem skoler, institutioner og klubber KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Indhold Mål for forpligtende samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber 3 Børn

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune Indhold Indledning... 5 Skolevæsenets struktur og elevforhold... 5 Udviklingen i antal elever

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Rammebelagt område: Specialbørnehaver Anbringelsesområdet Egne forebyggende foranstaltninger Private forebyggende foranstaltninger

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalgets forslag til udmøntning af elementer i folkeskolereformen ( )

Børne- og Ungdomsudvalgets forslag til udmøntning af elementer i folkeskolereformen ( ) Børne- og Ungdomsudvalgets forslag til udmøntning af elementer i folkeskolereformen (159281-13) Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats, ved undervisningschef Vibeke Post Madsen Ultimo oktober

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune Den sammenhængende børne- og ungepolitik Horsens Kommune 2017-19 1 Forord Vi har en fælles vision I Horsens har vi en fælles vision om, at alle børn og unge skal have en uddannelse. Det gælder for alle

Læs mere

Den 18. december 2013 vedtog Assens Kommunes Byråd en ny administrativ struktur for kommunens organisation (jf. notat af 31. oktober 2013).

Den 18. december 2013 vedtog Assens Kommunes Byråd en ny administrativ struktur for kommunens organisation (jf. notat af 31. oktober 2013). Notat Til: HovedMED-Udvalget Kopi til: Fra: Direktionen 18. april 2016 Sags id: 16/8709 Forslag til justering af organiseringen i Velfærd Den 18. december 2013 vedtog Assens Kommunes Byråd en ny administrativ

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012 PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 16 Børn og Familie Faktabeskrivelse Serviceområde 16 omfatter udgifter og indtægter vedrørende: Familieorienteret rådgivning og konsulentbistand Forebyggende

Læs mere

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Dansk Socialrådgiverforenings konference 16. april Kvalitet i sagsbehandlingen Udsatte børn og unge Fremtiden

Læs mere

Nyhedsbrev Børn og Unge

Nyhedsbrev Børn og Unge Nyhedsbrev Børn og Unge Januar 2014. Indhold Fælles nyt.......s. 1 Skoler nyheder og meddelelser....s. 2 Rådgivning nyheder og meddelelser...s. 3 Stafetten..s. 4 Fælles Nyt Man må ikke save det træ over,

Læs mere

Business case. Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk

Business case. Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk Business case Projekttitel Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk Skolebestyrelse, forældrebestyrelse, A-med i skolen og på Puk samt ledelse på Puk og Hornbæk Skole, ønsker en ny organisering,

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Ny plan for fritids- og ungdomsskoleområdet Planen for fritids- og ungdomsskoleområdet giver retningen for en videreudvikling

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Effektmål Børn og Skoleudvalget

Effektmål Børn og Skoleudvalget Notat Vedrørende: Effektmål. Børn og skoleudvalget. Budget 2016 Sagsnavn: Effektmål. Børn og skole. Budget 2016 Sagsnummer: 27.03.00-P00-1-15 Skrevet af: Bo Skovgaard E-mail: bo.skovgaard@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef

Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef NOTATETS FORMÅL Notatets formål er at sætte rammerne for Dagtilbuds fremtidige organisation og struktur. Notatet anvendes i forbindelse

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Redigeret udgave af Mål og Indholdsbeskrivelser for SFO Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Forord fra: Borgmester Eller Udvalgsformand eller Børne og unge direktør Eller Skolechef Til hver folkeskole,

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere