Velkommen i Børne- og Ungdomsudvalget Styrelsesvedtægten for Børne- og Ungdomsudvalget... 4 Eksempler på sager fra udvalget...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen i Børne- og Ungdomsudvalget... 3. Styrelsesvedtægten for Børne- og Ungdomsudvalget... 4 Eksempler på sager fra udvalget..."

Transkript

1 Velkommen i Børne- og Ungdomsudvalget - informationshæfte januar

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen i Børne- og Ungdomsudvalget... 3 Styrelsesvedtægten for Børne- og Ungdomsudvalget... 4 Eksempler på sager fra udvalget... 4 Årshjul for Børne- og Ungdomsudvalget... 5 Landsdækkende konferencer for Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer... 6 Dagsordensindhold og -produktion... 7 Udvalgets økonomi... 8 Driftsbudget fordelt på hovedområder... 8 Investeringsoversigt... 8 Præsentation af centre med relevans for udvalget... 9 Præsentation af direktør og centerchefer... 9 Præsentation af centerchefer Center for Dag- og Fritidstilbud Bilag Center for Undervisning Bilag Center for Familie Bilag Ungeenheden Lovgivning inden for udvalgets område Høringsberettigede Relevante politikker Brugerbestyrelse Dialogmøder... 30

3 Velkommen i Børne- og Ungdomsudvalget Kære udvalgsmedlem Byrådet har konstitueret sig, og du er blevet medlem af Børne- og Ungdomsudvalget. Som en introduktion til Børne- og Ungdomsudvalgets arbejde og fagområder, har direktørområdet Børn og Kultur udarbejdet dette materiale, som vi håber, du kan bruge og få glæde af. Børne- og Ungdomsudvalget træffer bl.a. beslutninger om: Børnepasning (dagpleje, vuggestue og børnehaver) Folkeskoler, specialundervisning og skolefritidsordninger Ungdomsskolen og 10. klasse, klubtilbud og SSP (samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi) Ungeenheden (uddannelse, beskæftigelse og anden støtte til årige) Familie- og handicaprådgivning Anbringelse og familiepleje Psykologisk og specialpædagogisk rådgivning Samarbejde med selvejende institutioner på børne- og ungeområdet Udvalget skaber i samarbejde med bl.a. forældre, bestyrelser, ansatte og andre interessenter i Frederikshavn Kommune rammerne for, at vores børn og unge kan trives og lære. Målet er, at de får en sund og robust opvækst, hvor de udvikler sig positivt og har det bedste grundlag for at få et godt og meningsfuldt liv sammen med andre. Hvis du har spørgsmål vedrørende Børne- og Ungdomsudvalget, er du naturligvis altid velkommen til at kontakt mig på tlf eller Med venlig hilsen Heidi Becker-Rasmussen Direktør for Børn og Kultur 3

4 Styrelsesvedtægten 17 Børne- og Ungdomsudvalget består af 9 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens pædagogiske, undervisningsmæssige, sociale og sundhedsmæssige opgaver vedrørende børn og unge, herunder opgaver vedrørende: dagpleje og vuggestuer børnehaver (inkl. specialbørnehaver), integrerede institutioner og småbørnsklubber folkeskoler, specialundervisning og skolefritidsordninger kompenserende specialundervisning ungdomsskole, SSP, fritids- og ungdomsklubber samt øvrig ungdomsindsats forebyggende social indsats for børn, herunder psykologisk og specialpædagogisk rådgivning, og ekstra indsats for børn og unge med særlige behov samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område drift af selvejende institutioner, der er knyttet til udvalgets område, og som byrådet har indgået overenskomst med Du kan finde hele styrelsesvedtægten på Frederikshavn Kommunes politikerweb. Borgerne kan finde samme styrelsesvedtægt på kommunens hjemmeside: Styrelsesvedtægt Frederikshavn Kommune Eksempler på sager i Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget har i byrådsperioden behandlet en lang række sager; nogle er alene drøftet og besluttet i Børne- og Ungdomsudvalget og andre er blevet behandlet i samarbejde med andre fagudvalg, Økonomiudvalget og/eller Byrådet. 4 Her er eksempler på større sager fra Børne- og Ungdomsudvalgets arbejde i : Reorganisering af ungeindsatsen i Frederikshavn Kommune og etablering af Ungeenhed Udmøntning af skolestrukturforlig Udmøntning af Folkeskolereformen Gør en god skole bedre, herunder konsekvenser for fritidstilbud Udmøntning af Helhedsplanen på dagtilbudsområdet Opfølgning på analyse af anbringelsesområdet og etablering af anbringelsesgrundlag for Frederikshavn Kommune Overgang fra eksklusion til inklusion på specialundervisningsområdet Fastlæggelse af digitaliseringsstrategi for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune

5 Årshjul for Børne- og Ungdomsudvalgets ordinære møder Børne- og Ungdomsudvalget har en række sager, som fast drøftes i løbet af et kalenderår. Skemaet her viser et overblik over disse. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Uddelegering af årets budgetramme til laveste identificerbare omkostningssted Orientering om belægningsstatistik for dag- og fritidsområdet pr. ultimo december Fastlæggelse af tidspunkt og tema for forårets dialogmøder med bestyrelser i dag- og fritidstilbud samt folkeskolebestyrelser Folkeskolernes ressourcetildeling for det kommende skoleår Klassedannelse for det kommende skoleår Orientering om status på syge- og fraværsstatistik Behandling af Børne- og Ungdomsudvalgets regnskab for det afsluttede kalenderår med henblik på videreformidling til Økonomiudvalg og byråd Orientering om praksis og erfaringer ved brug af reklame og sponsorater i Børne- og Ungdomsudvalgets regi Beslutning af indhold i folkeskolernes kvalitetsrapport for indeværende skoleår Rammeaftalen udviklingsstrategi specialundervisning og det specialiserede socialområde for kommende år Fastlæggelse af folkeskolernes ferieplan for de to kommende skoleår Dialogmøde med Handicaprådet Budgetrevision pr. 30. april Godkendelse af årsrapport for tilsynsmyndigheden Orientering om status på syge- og fraværsstatistik SOMMERFERIE Behandling af administrativt budgetforslag for Børne- og Ungdomsudvalgets område, med henblik på videre behandling i Økonomiudvalget og byrådet Evaluering af dialogmøder Orientering om status på syge- og fraværsstatistik Orientering om belægningsstatistik for dag- og fritidsområdet pr. ultimo august Rammeaftalen for kommende år vedrørende specialundervisning og på det specialiserede socialområde indstilling til byrådets godkendelse Udpegning af politikere til valgbestyrelser for kommunale dagtilbud og dagplejen Budgetrevision pr. 31. august Fastlæggelse af udvalgets mødekalender for kommende år Folkeskolernes kvalitetsrapport for det afsluttede skoleår indstilling til byrådets godkendelse Orientering om status på syge- og fraværsstatistik 5

6 Landsdækkende konferencer for Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer På Børne- og Ungdomsudvalgets område er der to landsdækkende konferencer, som udvalget deltager i: KLs børnetopmøde. Afholdes i Aalborg Kongres & Kulturcenter. Næste gang den januar KLs skolerigsdag. Afvikles i ulige år, ultimo januar. Den seneste skolerigsdag blev afviklet den 31. januar 1. februar 2013, og temaet var: Kode til læring SR 13 Det sociale temamøde. Afvikles hvert år i maj måned. Temamødet har forskellig relevans for børne-, unge- og familieområderne. I 2013 var temaet Den aktive borger i social- og sundhedspolitikken. Du kan læse mere om konferencer på 6

7 Dagsordensindhold og -produktion Børne- og Ungdomsudvalget holder ordinært møde en gang om måneden med undtagelse af juli måned. Mødedatoerne fastlægges af udvalget for et år ad gangen og kan ses på kommunens hjemmeside: samt på Politikerweb. Alle udvalgsmedlemmer kan få sager på dagsordenen. Hvis du ønsker et punkt på dagordenen, skal du kontakte Heidi Becker-Rasmussen, direktør for Børn og Kultur, på tlf eller pr. mail Frister for at få punkter på dagsordenen Fristen for at få sager på dagsordnen er torsdag kl. 12, 2 uger før mødet afholdes. Hvis der er brug for at få udarbejdet dyberegående redegørelser, notater, statistikker og andet til den pågældende sag, vil deadline typisk være 2-3 uger tidligere. Udvalget bestemmer, hvilke oplysninger der skal være tilgængelige for udvalgets arbejde. Direktør Heidi Becker- Rasmussen kan oplyse yderligere om tidsfrist og procedurer i disse tilfælde. I ugen før udvalgets møde fastlægger udvalgsformanden og direktøren den endelige dagsorden for udvalgets møde. Dagsorden med bilag bliver tilgængelig på PolitikerWeb en (http://politikerweb.frederikshavn.dk), og du får en mail om, at dagsordenen er tilgængelig senest fredag i ugen før udvalgets møde. Samtidig publiceres den åbne dagsorden på kommunens hjemmeside. Beslutningsprotokol Der føres beslutningsprotokol af mødet. Ved mødets afslutning underskriver de tilstedeværende udvalgsmedlemmer protokollen. Referat (beslutningsprotokol fra mødet) publiceres senest dagen efter mødet kl. 12 på henholdsvis Politikerweb en og hjemmesiden, under Politik og Demokrati > Udvalg > Børne- og Ungdomsudvalget. Åbne og lukkede punkter Børne- og Ungdomsudvalgets dagsordenpunkter er som udgangspunkt tilgængelige for alle. Dog kan enkelte sager være lukkede i henhold til Offentlighedsloven. Lukkede punkter placeres i slutningen af hver dagsorden og behandles fortroligt. Det enkelte dagsordenpunkt er altid markeret, om der er tale om et åbent eller lukket punkt. Sager på tværs af udvalg Styrelsesvedtægtens kompetencefordeling afgør, om et dagsordenpunkt skal formidles videre fra Børne- og Ungdomsudvalget til behandling i et andet fagudvalg og/eller Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutningsprocessen er markeret på det enkelte dagsordenpunkt. 7

8 Udvalgets økonomi Børne- og Ungdomsudvalgets område består af en bred vifte af opgaver, herunder kommunens folkeskoler, specialundervisningen, skolefritidsordninger, dagplejen, børnehaver, vuggestuer, fritidsklubber, dag- og døgntilbud til børn og unge med sociale problemer eller handicap og familiebehandling. Børne- og Ungdomsudvalgets driftsbudget fordelt på hovedområder (mio. kr.) Børne- og Ungdomsudvalget er organisatorisk opdelt i tre centre; Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats, Center for Dag- og Fritidstilbud og Center for Familie. 176,5 mio. kr. 214,5 mio. kr. 480,8 mio. kr. Driftsbudget fordelt på hovedområder: Børne- og Ungdomsudvalgets driftsbudget 2014 (netto) (mio. kr.) Center for Undervisning og Ungdom 480,8 Center for Dag- og Fritidstilbud 214,5 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Familie Center for Familie 176,5 I alt Børne- og Ungdomsudvalget 871,8 Investeringsoversigt Alle beløb i kr. Indtægt anført med (-) Budget 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Overslagsår 2017 I alt Børne- og Ungdomsudvalget Administration af anlægsprojekter - skoleområdet Administration af anlægsprojekter - daginstitutionsområdet Digitalisering af skoleområdet Pulje til digitaliserings- og velfærdsteknologiske tiltag Projekt Skagen udvikling af specialiseret social indsat Udvikling af den digitale daginstitution DUBU - digitalisering af udsatte børn og unge Etablering af fysioterapeutisk træning af børn Projekt til forebyggelse på familieområdet

9 Præsentation af centre med relevans for udvalget Ud af kommunens 17 centre har 3 centre tilknytning til Børne- og Ungdomsudvalget. Center for Dag- og Fritidstilbud, Center for Undervisning, Center for Familie samt Ungeenheden, der er en nyetableret enhed med midlertidig organisatorisk reference til direktøren for Børn og Kultur. På figuren nedenfor kan du se kommunens overordnede organisering. De tre centre, der leverer sager til Børne- og Ungdomsudvalget, er fremhævet. Frederikshavn Kommunes organisation 6 fællescentre Ejendomscenteret HR, Løn & Personale IT-, Digitalisering og Velfærdsteknologi Ledelsessekretariatet Udvikling og Erhverv Økonomicenteret 11 fagcentre Center for Arbejdsmarked Center for Sundhed og Ældre Center for Handicap og Psykiatri Center for Social- og Sundhedsmyndighed Center for Teknik og Miljø Center for Park og Vej Center for Familie Center for Bibliotek og Borgerservice Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Kultur og Fritid Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Kultur og Fritid Lars Falk Hoffmann Center for Dag- og Fritidstilbud Lars Falk Hoffmann HR Løn & Personale Konst. Jan Nørgaard Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Vibeke Post Madsen Ledelsessekretariatet Rikke Albrektsen Center for Bibliotek og Borgerservice Anette Ravnholt Økonomicenteret Karsten Jørgensen Center for familie Lone Iversen Heidi Becker-Rasmussen Bent Westerberg Ejendomscenteret Flemming Søborg Center for Arbejdsmarked Mikael Jentsch Direktion Christian Roslev Rikke Albrektsen Center for Park og Vej Erik Pedersen Konst. Ole Madsen Udvikling og Erhverv Center for Teknik og Miljø Søren Vestergaard IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi Mogens Kahr Nielsen Center for Sundhed og Ældre Jytte Egetoft Thøgersen Center for Handicap og Psykiatri Konst. Ulla Verner pr. 1/8-13 Center for Social- og Sundhedsmyndighed John Kristensen Nedenfor præsenteres direktøren, som deltager i udvalgets møder. Heidi Becker-Rasmussen Direktør med ansvar for Børn og Kultur Rådhus Allé 100 Tlf eller mobil

10 Nedenfor præsenteres centercheferne, som deltager i udvalgets møder. Lars Falk Hoffmann Centerchef for Dag- og Fritidstilbud Lone Iversen Centerchef for Familie Rådhus Allé 100, Tlf eller mobil Sæby Rådhus, 9300 Sæby Tlf eller mobil Vibeke Post Madsen Centerchef for Undervisning Arthur Corneliussen Projektchef for Ungeenheden Rådhus Allé 100, Tlf eller mobil Hånbækvej 32 A, Tlf eller mobil Center for Dag- og Fritidstilbud CENTERCHEF Lars Falk Hoffmann KOMMUNALE DAGTILBUD, DAGPLEJEN MM. 0-6 år KOMMUNALE FRITIDS- TILBUD 6-18 år PLADSANVISNINGEN SELVEJENDE OG PRIVATE TILBUD Skemaet viser et meget overordnet organisationsdiagram for Center for Dag- og Fritidstilbud, se også bilag. Fysisk placering Center for Dag- og Fritidstilbud har administration i Børn og Kultur, Rådhus Allé 100,. Derudover er der en række fysiske institutioner placeret rundt i kommunen, se bilag med oversigten over vores institutioner mm. 10

11 Budgetrammen for centeret Center for Dag- og Fritidstilbud har en budgetramme på 214, 5 mio. kr. (Netto i kr.) Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Fællesudgifter Dagplejen Daginstitutioner Fritidscentre og Aftenklubber I alt Center for Dag- og Fritidstilbud Antal medarbejdere i centret Hele området har lønsumsstyring, og antallet af medarbejdere styres og udmøntes decentralt. Der er ca. 675 medarbejdere, som er aflønnet i centrets enheder. Centrets hovedopgaver Center for Dag- og Fritidstilbud har som hovedopgave at sikre, at Frederikshavn Kommune har gode og udviklende dag- og fritidstilbud til børn og unge i alderen 0-18 år. Det vil sige dagpleje, vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede daginstitutioner for børn mellem 0-6 år samt fritids- og ungdomsklubpladser i fritidscentre og klubber til de større børn og unge op til 18 år. Opgaven løses af kommunale, selvejende og private tilbud. Tilbuddene tilrettelægges efter kravene i Dagtilbudsloven og skal bl.a. fremme børnenes og de unges trivsel udvikling og læring samt medvirke til at forebygge negativ social arv. Centret står også for pladsanvisning, opkrævning af forældrebetaling og visitation af børn med særlige behov. Hvad er man særligt stolt over i centeret Det overordnede formål er, at dagtilbud i Frederikshavn Kommune nu og i fremtiden sikres optimale udviklingsbetingelser i en tid, hvor både økonomi og demografisk udvikling (faldende børnetal) sætter pres på området. Helhedsplanen har desuden målsat, at institutionerne i forbindelse med omlægningen bl.a. har som formål: at institutionerne bliver store nok til organisatorisk at opnå en effektiv, rationel og udviklingsparat drift. at skabe grundlag for, at institutionerne kan fastholde og udvikle serviceniveau og kvalitet i kommunens dagtilbud. at fremtidssikre det kommunale serviceniveau på hele dagtilbudsområdet at opnå en moderne bygningsmasse, som er tidssvarende både pædagogisk, økonomisk og energi- og miljørigtig. Udvikling af kvalitet i fritidscentre og fritidsklubber har ligeledes været i højsædet, og skal fortsætte med øget fokus på fritidscentrenes rolle i det socialpædagogiske arbejde. Centerets udfordringer i de kommende år Den store udfordring er den demografiske udvikling på børneområdet og de konsekvenser, det bl.a. kan få for at fastholde kvalitative tilbud, kapacitetsudfordringer samt driften af gode og fremtidsrettede dagtilbud. Siden 2010 har der via Helhedsplanen for udvikling og sammenlægning af dagtilbud været arbejdet med forskellige forandringer. Helhedsplanen lægger op til, at der over en årrække indføres en ændret institutionsstruktur med større ledelsesmæssige og økonomiske enheder og forbedringer i bygningsmassen på dagtilbudsområdet, samtidig med at den pædagogiske kvalitet for børnene sættes i højsædet. 11

12 BILAG - oversigt over decentrale institutioner Center for Dag- og Fritidstilbud >> Dagtilbud 0 6 år >> Kommunale institutioner: Dagtilbudsområde Fyrtårnet, Skagen Cronborgvej 20, 9990 Skagen Tlf eller Dagtilbudsleder John Høst Sørensen Antal institutionspladser jf. budget 2013: 50 vuggestuepladser børnehavepladser Institutioner i dagtilbudsområdet: Vuggestuen Regnbuen, Cronborgvej 20, 9990 Skagen Børnehaven Mattisborgen, Lindevej 13, 9990 Skagen Pilekrattet, Cronborgvej 20, 9990 Skagen Børnehuset Trindelvej, Trindelvej 6, 9990 Skagen Børnehaven Fyrrekrat, Gl. Landevej 43, 9990 Skagen Dagtilbudsområde Frederikshavn Nord Abildvej 20, tlf Dagtilbudsleder Karin Holm Hansen Antal institutionspladser jf. budget 2013: 26 vuggestuepladser 178 børnehavepladser Institutioner i dagtilbudsområdet: Børnehuset Mariehønen, Søndergårdsvej 13, 9981 Jerup Andedammen, Grundtvigsvej 75, Strandby Børnehave, Strandvej 2, 9970 Strandby Børnehaven Havblik, Rugskellet 47, 9970 Strandby Børnehuset Spiren, Hjørringvej 62, Abildgaaard Børnehave, Abildvej 20, Børnehaven Spiloppen, Århusgade 61, Børnehaven Stjernen, Markedsvej 46, Børnehaven Tangloppen, Fregatvej 4/Prisevej 66, 9900 Frederikshavn 12

13 Dagtilbudsområde Frederikshavn Vest Børnekompasset Peter Wesselsvej 40, Tlf Dagtilbudsleder Linda W. Heidemann Antal institutionspladser jf. budget 2013: 40 vuggestuepladser 217 børnehavepladser Institutioner i dagtilbudsområdet: Børnehuset Mælkevejen, Peter Wesselsvej 40, Børnehuset Troldehøj, Hjørringvej 198, Landbørnehaven, Hjørringvej 180E, Børnehaven Øster Dahl, Øster Dahl Vej 35, Dagtilbudsområde Sæby og opland Sættravej 6, 9300 Sæby Tlf Dagtilbudsleder Caroline Skjoldborg Antal institutionspladser jf. budget 2013: 32 vuggestuepladser 346 børnehavepladser Institutioner i dagtilbudsområdet: Børnehuset Sæbygaardvej, Sæbygaardvej 33, 9300 Sæby Børnehuset Sættravej, Sættravej 6, 9300 Sæby Dybvad Børnehave, Markedsvej 8, 9352 Dybvad Hørby Børnehus, Hybenvej 15, 9300 Sæby Brolæggervej/Børnegården, Brolæggervej 4 og 2, 9300 Sæby Dagtilbudsområde Frederikshavn Syd Gl. Skolevej 25 27, Tlf Dagtilbudsleder Gitte Julie Højbjerre Antal institutionspladser jf. budget 2013: 88 vuggestuepladser 349 børnehavepladser Institutioner i dagtilbudsområdet: Børnehuset Hånbæk, Rømøvej 6 og 10, Børnehuset Pilekvisten, Ternevej 5, Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven, Gl. Skolevej 25 27/Skovalléen 41, Børnenes Hus Lærkereden, L.P, Houmøllers Vej 19B, 9900 Frederikshavn Børnehaven Bølgen, Provst Dreslers Vej 2, Den Kommunale Dagpleje Rådhus Allé 100 Tlf Dagplejeleder Helle Bruun Andersen 750 dagplejepladser jf. budget 2013 Samdrift med skole og ledelsesmæssig hørende under skolen: Kernehuset (samdrift med Gærum Skole) Brønderslevvej 99, Tlf Daglig pædagogisk leder Inger Larsen Antal institutionspladser jf. budget 2013: 31 børnehavepladser Voerså Børnehave (samdrift med Stensnæsskolen) Ny Skovgaardsvej 3, Voerså, 9300 Sæby Tlf Daglig pædagogisk leder Mette Krarup Antal institutionspladser jf. budget 2013: 36 børnehavepladser 13

14 Center for Dag- og Fritidstilbud >> Selvejende institutioner Bødkergården Brøndenvej Østervrå Tlf eller Institutionsleder Per Toft Jensen Røde Kors Børnehave Suensonsvej 51 Tlf Institutionsleder Elsebeth H. Christensen Antal institutionspladser jf. budget 2013: 12 vuggestuepladser 84 børnehavepladser Antal institutionspladser jf. budget 2013: 44 børnehavepladser Børnehaven Humlebien Knudensvej 1 Tlf Institutionsleder Karen Leen Idrætsbørnehaven Bispevang Bispevang Sæby Tlf Institutionsleder Brian Strøm Antal institutionspladser jf. budget 2013: 40 børnehavepladser Antal institutionspladser jf. budget 2013: 35 børnehavepladser Center for Dag- og Fritidstilbud >> Puljeinstitution >> Thorshøj Børnehus Hjørringvej 222a 9750 Østervrå Tlf Institutionsleder Mariann Stein Antal institutionspladser jf. budget 2013: 23 børnehavepladser 14

15 Center for Dag- og Fritidstilbud >> Kommunale Fritidsklubber/aftenklubber Ungdomshuset Sct. Laurentius Kirkevej Skagen Tlf Institutionsleder Lene Thomsen Sæby Fritids- og Ungdomsklub Hans Aabelsvej Sæby Tlf Institutionsleder Brian Christoffersen Center for Dag- og Fritidstilbud >> Selvejende Fritidsklubber/aftenklubber >> Bangsboklubben Vrangbækvej 115 Tlf Institutionsleder Per Fischer Strandby Fritidscenter Skolevej 2 og Strandby Tlf Institutionsleder Carsten Qvist Kaj Bundvad Fritidscenter Jyllandsgade 6A Tlf Institutionsleder Renate Weilov Ungdomsgården Hånbæk (UGH) Rømøvej 8 Tlf Institutionleder Tina Lund Andersen 15

16 Center for Dag- og Fritidstilbud >> Aftenklubber >> Aalbæk Fritids- og Aftenklub Gårdbovej Aalbæk Tlf Klubleder Jakob Højbo Voerså Ungdomsklub Østkystvej 312, Voerså 9300 Sæby Tlf Klubleder Johan Berg jensen Hørby Ungdomsklub Nørregade 38, Hørby 9300 Sæby Tlf Klubleder Lars Jensen Østervrå Ungdomsklub Torslev Skole, Kælderen Brøndenvej Østervrå 16

17 Center for Undervisning CENTERCHEF Vibeke Post Madsen SKOLER OG SKOLEFRITIDS- ORDNINGER UNGDOMSSKOLEN OG 10. KLASSECENTER Fysisk placering Center for Undervisning har administration i Børn og Kultur, Rådhus Allé 100,. Derudover er der en række fysiske institutioner placeret rundt i kommunen, se bilag med oversigten over vores institutioner mm. Budgetrammen for centret Center for Undervisning har en budgetramme på 480,8 mio. kr. (Netto i kr.) Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Skole: Fællesudgifter Folkeskole Bidrag til private skoler Bidrag til efterskoler Sygehusundervisning Pædagogiske læringscentre Konsulenttjeneste Ressourceteam 6 16 årige Sprogstimulering Ungdom: UUV Frederikshavn, Ungepakke Ungdomsskole, Tranås, Garagen SSP klassecenter STU Voksenspecialundervisning EGU Produktionsskoler Tilskud højskole og kørsel I alt Center for Undervisning og Ungdom

18 Centrets hovedopgaver Center for Undervisning har ansvaret for kommunens folkeskoler, skolefritidsordninger samt Ungdomsskolen og 10. klassecentret, herunder også det overordnede pædagogiske udviklingsarbejde på skolerne. Folkeskoleområdet reguleres i overvejende grad af Folkeskoleloven og de dertil knyttede bekendtgørelser og vejledninger. I Center for Undervisning arbejdes med forskellige indsatsområder og projekter. Eksempelvis kan nævnes: og konstruktiv dialog med skolens brugere og interessenter (forældre, elever og nærsamfundet m.fl.) i implementeringen af nye tiltag på skoleområdet. Vi er stolte af et skolevæsen, der på IT- og digitaliseringssiden ligger meget højt også set på nationalt niveau. Det gælder både i implementeringen af udstyr og i udviklingen af en moderne læringskultur med IT og digitalisering, som en integreret del af undervisningen og skoledagen. Endelig kan vi nævne, at vi har uddannet faglige vejledere inden for IT, matematik og læsning samt vejledere med særlig kompetence inden for inklusion og adfærds-, kontakt- og trivselsproblematikker. Udmøntning af ny folkeskolelov / skolereformen Udmøntning af digitaliseringsstrategi for skolevæsnet i Frederikshavn Kommune Implementere mål og værdier for inklusion samt udvikle visitationsmodellen, det fælles sprog og samarbejdet på tværs Indfri målet om, at 95 % af alle elever skal være inkluderet i normalskolen i 2015, og 97 % skal være inkluderet i 2020 Fokus på bevægelse og idræt i folkeskolen, herunder på omfang, indhold og rammer for bevægelse i idrætsundervisningen, SFO, projekter m.m. Fokus på innovation i folkeskolen, herunder de 4 vækstspor (vækst indenfor det maritime, energiområdet, turisme og fødevarer) i Frederikshavn kommune. Jobrotation som et element i skolernes kompetenceudvikling Centrets udfordringer i de kommende år Skoleområdet er generelt udfordret af et faldende børnetal og et deraf følgende behov for at tilpasse ressourcer og tilbud samt at fastholde det kvalitative pædagogiske og faglige indhold. I de kommende år skal centeret udmønte den nye skolereform. Det indebærer tilpasning og udvikling af skolens ressourcemæssige og faglige rammer, en nytænkning af skolens indhold samt implementering af nye indsatser. Skolereformen er af politiske grunde aftalt i to tempi: fra august 2014 til august 2016 skal skolerne tilbyde lektiecafé som et frivilligt tilbud, og fra august 2016 er lektiecaféen obligatorisk. Grundlaget for kommunernes dialog om og udmøntning af reformen er de tre nationale mål: Hvad er man særligt stolt over i centeret? Skoleområdet er et område med megen bevågenhed og interesse, og området er under konstant forandring, hvor både rammer, indhold og forventninger justeres løbende. Centret er stolt af, at vi har et skolevæsen, der arbejder i fællesskab samtidig med, at de har fokus på at sætte lokale aftryk og indgår som en aktiv del af det lokalsamfund, skolen virker i. Både ledere og ansatte tager del i og ansvar for de mange forandringsprocesser, der har været og som vil komme. Her tænkes bl.a. på implementeringen af skoleforliget fra 2010 og den igangværende implementering af skolereformen. De senere år er der gennemført flere skolenedlæggelser, skolefusioner og skolebyggeri bl.a. med etableringen af Nordstjerneskolen, fysiske tilpasninger af Skagen Skole og Frydenstrandskolen. Vi er stolte af, at skolerne indgår i åben Folkeskolen skal udfordre alle elever, så alle bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden og trivslen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis Reformen har i høj grad fokus på eleverne og deres læring og trivsel. Folkeskolen skal derfor trimmes til fremtiden bl.a. via højere faglighed, styrket kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere samt klare mål for folkeskolen. Den højere faglighed skal bl.a. opnås gennem en længere skoledag og en varieret undervisning. Der tildeles bl.a. flere timer, og timerne til understøttende undervisning skal sikre en skoledag med plads til både leg, bevægelse, praktiske forløb og lektiehjælp. Digitale læringsformer, inklusion og nye samarbejder skal også medvirke til at forbedre kvaliteten af undervisningen. 18

19 BILAG - oversigt over decentrale institutioner Center for Undervisning >> Folkeskoler Bangsbostrand Skole Søndergade 200 Tlf Skoleleder Anette Jensen Nedermark Elev- og klassetal pr. 5. september 2013 i klasse: 605 elever / 29 klasser Skolen har SFO Frydenstrandskolen Abildvej 20 / Buhlsvej 19 Tlf / Skoleleder Kaj Erik Jensen Elev- og klassetal pr. 5. september 2013 i klasse: 646 elever / 29 klasser (757 elever / 47 klasser incl. specialklasser og modtageklasser) Skolen har SFO Elling Skole Grundtvigsvej 75, Elling Tlf Skoleleder Lars Lundgreen Elev- og klassetal pr. 5. september 2013 i klasse: 95 elever / 5 klasser Gærum Skole Brønderslevvej 99, Gærum Tlf Skoleleder Gitte Kiilerich Andreasen Elev- og klassetal pr. 5. september 2013 i klasse: 139 elever / 9 klasser 19

20 Hørby-Dybvad Skole Ørnevej 6 / Hybenvej 11, Hørby 9352 Dybvad / 9300 Sæby Tlf / Skoleleder Sysse Jørgensen Skagen Skole Skagavej Skagen Tlf Skoleleder Birthe Borum Elev- og klassetal pr. 5. september 2013 i klasse: 285 elever / 15 klasser Jerup Skole Søndergårdsvej Jerup Tlf Skoleleder Jørgen Steffensen Elev- og klassetal pr. 5. september 2013 i klasse: 119 elever / 7 klasser Skolen har SFO (Søhesten) Nordstjerneskolen Rimmens Alle 75 Tlf Skoleleder Lene Burchardt Jensen Elev- og klassetal pr. 5. september 2013 i klasse: 875 elever / 36 klasser (1.066 elever / 57 klasser incl. specialklasser og modtageklasser) Skolen har SFO Elev- og klassetal pr. 5. september 2013 i klasse: 481 elever /24 klasser (534 elever / 31 klasser incl. specialklasser og modtageklasser) Skolen har SFO Stensnæsskolen Østkystvejen 314, Voerså 9300 Sæby Tlf Skoleleder Chris Kramme Elev- og klassetal pr. 5. september 2013 i klasse: 171 elever / 11 klasser Skolen har SFO (Blæksprutten) Strandby Skole Skolevej Strandby Tlf Skoleleder Jette Overmark Elev- og klassetal pr. 5. september 2013 i klasse: 353 elever / 18 klasser Ravnshøj Skole Ravnshøjvej 155, Ravnshøj Tlf Skoleleder Erik Krag Pedersen Sæby Skole Brolæggervej Sæby Tlf Skoleleder Mie Trolle Elev- og klassetal pr. 5. september 2013 i klasse: 242 elever / 13 klasser Skolen har SFO Elev- og klassetal pr. 5. september 2013 i klasse: 384 elever / 20 klasser Skolen har SFO (Hvepsereden) 20

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie Præsentation af centre i Børn og Kultur Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie BUU den 9. januar 2014 Center for Dag- og Fritidstilbud Side

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget 12-06-2008 Dato 12. juni 2008 Tid 16:00 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen (F) - Formand Mogens Brag

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, BCV Per Rask Jensen,

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2003

Ordinær generalforsamling November 2003 Ordinær generalforsamling November 2003 Indhold Forord 4 Bestyrelsen 5 Endelig dagsorden 6 Sammenhæng i indsatsen 7 Opfølgning på Hvordan knækker vi kurven? 7 Vejledning om tavshedspligt 8 Reform af vejledningsindsatsen

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen

Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen Udkast til: ilag til styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen Gældende fra 1. januar 2015 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Målsætninger for Assens kommunale Skolevæsen 4 1.1 Visioner 4 1.1.1 Vision

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Børne- og Uddannelsesudvalget, 27-04-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 kl. 12:00 Hotel Søparken Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 Punkter på åbent møde: 77. Ungestrategi for Jammerbugt Kommune herunder høringssvar

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen. Beretning til ordinær generalforsamling. Torsdag den 15.november 2007 Munkebjerg Hotel, Vejle

Børne- og Kulturchefforeningen. Beretning til ordinær generalforsamling. Torsdag den 15.november 2007 Munkebjerg Hotel, Vejle Børne- og Kulturchefforeningen Beretning til ordinær generalforsamling Torsdag den 15.november 2007 Munkebjerg Hotel, Vejle Beretning til ordinær generalforsamling Torsdag den 15.november 2007 2 Indhold

Læs mere

FORSLAG. Budgetforslag 2016

FORSLAG. Budgetforslag 2016 FORSLAG Budgetforslag 2016 Indholdsfortegnelse Generelt Indledning 1 Økonomiske nøgletal 4 Udvalg Bolig- og Ejendomsudvalget 7 Undervisningsudvalget 9 Sundheds- og Omsorgsudvalget 13 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent referat Fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 18. november 2014 Mødetidspunkt: 14:30-17:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan Mødelokale v/kantinen

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 13. januar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:05 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere