Børne- og Familieudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Familieudvalget"

Transkript

1 Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) > BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb i 2012 i dagplejen B 1.6 Afholde MUS for dagplejerne i legestuen A 1.7 Reducere tilskud til privat pasning (dagplejen) B 1.8 Fjerne tilskud til pasning af eget barn B 1.11 Spare på beskæftigelsesbudgettet i A Kr. 500 pr. barn 1.13 Børn i børnehave når de er 2 år og 9 mdr B 1.15 Omlægning af ressourcer til forældresamarbejdet A 1.17 Oprette eget ASF tilbud A 1.18 Børn i SFO i april A Politikområde 2: Undervisning og fritidstilbud 2.3 Øget SFO-forældrebetaling til 52% B Reduktion i udgiften til specialpædagogiske A 2.8 foranstaltninger set i sammenhæng med en politisk beslutning om iværksættelse af inklusionsprojekt beskrevet i BFUs ønskekatalog Nedsættelse af udgifter til beskæftigelsesmaterialer i SFO Politikområde 3: Sundhed, forebyggelse og særlig indsats 3.2 PPR reduktion med 1.7 stilling pædagogisk A rådgiver 3.4 Sundhedsplejen Oprettelse af klinik A 3.5 Tiltag til imødegåelse af forventet merforbrug Normering dagplejepædagoger 416 Dagplejepædagogernes tilsyn ændres fra 22 til: 24 dagplejere

2 Ud fra børnetallet i dagplejen på 560 børn og en normering pr. dagplejer på 3,80 vil der i dagplejen ca. skulle beskæftiges 148 dagplejere. Dagplejepædagogerne har i dag tilsyn med 22 dagplejere. Ved at sætte dette op til 26 dagplejere kan der spares 1,04 stilling á kr Der vil være mindre mulighed for dagplejepædagogernes støtte og vejledning til dagplejerne og dermed mindre fokus på tidlig indsats og fokus på særlig støtte til det enkelte barn. Afskedigelser af dagplejepædagoger. Dagplejerne vil opleve mindre støtte og dette påvirker arbejdsmiljøet. Det vil have betydning for det tværfaglige samarbejde, bl.a med hensyn til særlig indsats og overlevering. I forhold til opsigelsesvarsler 1.5 Spare nyindkøb i dagplejen i Der bruges ikke i 2012 penge på nyt legetøj, sand, inventar og kurser i dagplejen. Der skæres på alle fleksible konti ikke når det kun er for et år. Ingen når det kun er i et år. straks 1.6 Afholde dagplejens MUS i legestuen 103 I dag er dagplejerens børn i gæstepleje den dag der afholdes MUS. I stedet kan MUS afholdes i legestuen, således at de øvrige dagplejere passer børnene under samtalen. I dag er der 60% af børnene der er i gæstepleje. 4

3 60% af 560 = 336 børn 336 børn á 306 kr kr. Ingen Ændrede vilkår for afholdelse og forberedelse af MUS Reducere tilskud til privat pasning Tilskuddet til privat pasning kan nedsættes til lovmæssigt minimum. Dette kan beregnes på baggrund af tilskuddet til puljeordningerne. På nuværende tidspunkt beregnes tilskud til privat pasning som 75% af den kommunale dagpleje: 75*77.352/100/12 = kr Tilskud til privat pasning beregnet som 75% af tilskud til puljeordninger: 75*63.50/100/12 = kr Det betyder en besparelse på 100 børn á 866 kr. i 12 måneder = kr Tilskuddet falder til forældrene Ingen straks 1.8 Fjerne tilskud til pasning af eget barn 142 I dag giver vi forældre tilskud til at passe deres eget barn hjemme. Tilskuddet gælder børn fra 0-2 år. Vi er ikke lovmæssigt forpligtet til at give forældre der vælger at passe deres eget barn tilskud. 5

4 Vi har pt 2 børn. Forældrene modtager tilskud på kr pr måned pr barn. På budgettet er afsat kr At borgere der ønsker at passe deres eget barn, ikke modtager kommunalt tilskud. straks 1.11 Spare på børnehavernes beskæftigelsesbudget i Der spares på beskæftigelsesbudgettet så der i 2012 spares på beskæftigelse og legetøj svarende til: 500 kr. * 1304 børn = kr 25% forældrebetaling kr. De vil opleve at der ikke tilføres nye materialer til institutionerne Personalet vil skulle finde alternativer til nyindkøb. Der vil skulle tænkes alternative og anderledes muligheder i forhold til beskæftigelse og legetøj. Staks kun i Børn i børnehave når de er 2 år og 9 måneder ( en måned tidligere) Børnene starter en måned tidligere i børnehave. I dag tilbydes børn en plads i børnehave den måned de fylder 2 år og 11 måneder altså når de er 2.10 år. Økonomiudvalget har foreslået at reducere foreslaget til kr. Forskellen pr. barn pr. måned fra dagpleje til børnehave er netto kr

5 Forskellen pr. barn pr. måned fra puljeordning til børnehave er netto kr Forskellen pr. barn pr. måned fra privatinstitution til børnehave er netto kr Forskellen pr. barn pr. måned fra småbørnsgruppe til børnehave er netto kr Hvis vi forudsætter at der skal ca. 388 børn i børnehave i 2012 som vil være berørt af den nye ordning vil det betyde. Fra kommunal dagpleje: 297 * = kr Fra puljeordning: 30 * = kr Fra privatinstitution: 50 * = kr Fra småbørnsgruppe 11 * = kr I alt kr Borgerne skal være klar til at aflevere deres barn i institution. De vil opleve at deres barn i en alder af 2 år og 9 mdr. skal starte i en børnehave. For dagplejen vil det betyde at de skal aflever børnene tidligere og opleve et pres for at gøre børnene klar til børnehavelivet. Det vil betyde reduktion i gruppen af dagplejere. For børnehaverne vil det betyde at de kommer til at modtage flere ble børn og børn der ikke er parate til at starte i børnehaven. De vil ligeledes opleve flere forældre med særlige ønsker og forventninger til børnehavelivet. straks 1.15 Omlægning af ressourcer til forældresamarbejde i Der er i institutionernes grundbudget afsat kr til forældresamarbejde. Dette bruges til forplejning til møder m.v.. Dette spares i Der er i budget 2012 afsat 90 kr. pr barn, svarende til kr Der vil være færre forældrearrangementer og mindre forplejning. Færre forældrearrangementer Straks 7

6 1.17 Oprette et ASF tilbud (ved 4 børn) 295 Vi opretter eget tilbud til børn med Autisme spektrum Forstyrrelser. Pt sender vi disse bør til børnehaven Birken i Aalborg. En plads i Birken koster kr kørsel pr. barn årligt. Vi opretter et tilbud i tilknytning til en af vore eksisterende børnehaver med plads til 4-6 børn. Vi har i øjeblikket 2 børn på venteliste til en plads på Birken, men er de blevet i dagplejen, begrundet i de økonomiske udfordringer, samt muligheden for at lave eget tilbud. Vi opretter pladser til kr , en udgift der er lidt mindre end den gennemsnitlige udgift til børn på blå stue. Et nyt tilbud kræver kvalificeret personale som uddannes til opgaven. eksempel: I børn * kr. = (inkl. kørsel) Der må kunne regnes med en vis samkøring af børnene. Kørsel anslås til ex. 4 børn i 2 taxaer at koste årligt, kr. pr. barn Dvs. en plads reelt koster kr. På Birken 4 børn* = (ekskl. kørsel) Det giver en besparelse på kr. pr barn. Ved 4 børn kr. Der er ikke beregnet på besparelsen på kørsel. Besparelsen vil således reelt blive større. Deres barn skal ikke bruge så lang tid på transport. Der er et kommunalt tilbud. Personalet skal uddannes til opgaven Det forventes at der kan bruges ledige lokaler. Der skal investeres i inventar og uddannelse. Det foreslås at besparelsen reduceres således at der i 2012 (2011) afsættes penge til uddannelse af personale samt etablering kr Straks, gerne i Børnehavebørn indskrives i SFO i april måned Børnehavebørnene starter i SFO i april måned i stedet for juni Kommunens nettoudgift børnehave pr. barn pr. måned: Kommunens nettoudgift SFO pr. barn pr. måned: kr kr. 8

7 Dvs. en besparelse pr. barn pr. måned: Fra børnehave til SFO: 440 børn * kr.* 2: kr kr. Herfra skal trækkes de merudgifter der vil være i forhold til SFO ernes normering da de ikke har personale der dækker åbningstiden udover i skoleferierne. Dette vil være 9 uger. Normeringen er beregnet ud fra SFO normering. Ekstra åbningstid i 17,5 time ugentligt i 9 uger (april og maj): 2,6 / 35,25 * 17,50 = 1,29 ekstra time pr. barn pr. uge 440 * 1,29 * 181,11 (gns. timeløn) * 9 uger = Samlet besparelse: kr kr. = kr. Børn skal skifte dagtilbud meget tidligere. Der vil skulle kompenseres personalemæssigt i SFO en og det vil skulle afklares, om de fysiske rammer kan tilgodese de behov, der måtte være i forhold til at modtage børnehavebørnene. April Øget SFO-forældrebetaling til 52% Forældrebetaling i SFO øges fra 48,7% til 52% s forældrebetaling Bruttodriftsudgiften er i 2011 på kr. Ved at forældrebetalingen er på 48,7% er der kr. i indtægt. Ved at øge betalingen til 52% giver det kr. i indtægt ved børn. Med en forældrebetaling på 48,7 pct. er taksten er taksten på måned kr. Øges forældrebetalingen til 52 pct. er taksten kr. pr. måned. Ingen 9

8 1/ Reduktion i udgiften til specialpædagogiske foranstaltninger set i sammenhæng med en politisk beslutning om iværksættelse af inklusionsprojekt beskrevet i BFUs ønskekatalog Reduktion af rammen til samtlige specialpædagogiske foranstaltninger både skole og SFO med 2,27% Rammen udgør samlet kr. 2,27% heraf udgør kr. Reduktionen inden for det specialpædagogiske område skal ses i sammenhæng med Inklusionsprojektet. Gennem kompetenceudvikling af det samlede personale inden for Børneog Familieforvaltningens område vil den pædagogiske opgaveløsning decentralt på skolerne kunne løses mere kvalitativt inden for det almenpædagogiske område. Børn og unge vil i større udstrækning kunne undervises i nærmiljøet og udskillelse til specialforanstaltninger mindskes. Der kan forventes en reduktion i antallet af inden medarbejdere for det specialpædagogiske område, men dette er ikke nødvendigvis sikkert. Maksimalt vil antallet af lærere i den forebyggende specialundervisning vil blive reduceret med 1,84 lærerstilling i 2012 og 4,41 i Ingen 1/ Spare på beskæftigelsesbudgettet i kr. pr. barn 200 Der spares på beskæftigelsesbudgettet så der i 2012 spares på beskæftigelse og legetøj. Retten til lokal udmøntning bevares. 2. Konsekvens for borgere/brugere De vil opleve at der ikke tilføres nye materialer til institutionerne 3. Konsekvens for personale Personalet vil skulle finde alternativer til nyindkøb. Der vil skulle tænkes alternative og anderledes muligheder i forhold til beskæftigelse og legetøj. 4. Investeringsbehov 10

9 5. Tidshorisont Kun i PPR reduktion med 1,7 stilling pædagogisk rådgiver 514 Reduktion på 5 % af budgettet udmøntet på lønudgift til personale - svarende til 1,7 stilling som pædagogisk rådgiver i dagtilbudsområdet. 5 % af PPR samlede økonomiske ramme svarer til kr PPR arbejder jf. Den sammenhængende børnepolitik primært i normalområdet og er rådgivende allerede ved diskrete tegn på mistrivsel. En reduktion af PPR s personale vil have fuld konsekvens for det tidlige forebyggende arbejde, da opgaverne vedrørende indstillede enkeltbørn ikke kan nedprioriteres. Derved flyttes opmærksomheden fra den brede børnegruppe til færre hårdere ramte børn med den virkning, at den tidligste og inklusionsrettede indsats udhules. Det vurderes, at der herved vil ske en opgaveforskydning, hvor en række opgaver på sigt vil overgå fra PPR til håndtering iht. Serviceloven. Der vil være personalereduktion. Ingen. Besparelsen vil kunne implementeres i Sundhedsplejen Oprettelse af klinik ca. 400 Oprettelse af en sundhedsplejerskeklinik x 2 ugentligt man- og torsdag kl Skal betjenes af en småbørnssundhedsplejerske, der udføre Hørescreening og PKU(blodprøve i hæl, der skal tages indenfor spædbarnets første leve uge - screener for forskellige sygdomme). Og tage imod nybagte forældre, der ellers vil have henvendt sig i Regionens barselsambulatorium med bl.a. ammeproblemer på grund af tidlig udskrivelse fra føde- og barselsafdelingen. En konsultation i Regionens barselsambulatorium koster kr. 1700,00 x årligt ca. 409 fødsler i alt: kr ,00 årligt Alle nyfødte har en konsultationen til PKU og Hælblodprøve, der ud over, er der et antal der henvender sig af forskellige årsager Det betyder fratrukket investeringsbehov (pkt.5) en besparelse på kr ,00 årligt 11

10 Får tidligere kontakt med sundhedsplejen, skal ikke køre ind til Aalborg, Hjørring eller Thisted Sygehus. En sundhedsplejerskeklinik kan medvirke til at forebygge nogle genindlæggelser pga. trivselsproblemer. En genindlæggelse koster i gennemsnit kr ,00 eller kr.2.000,00 i døgnet(tal fra Sundhedsstyrelsen) Opnormering på 15 timer ugentligt Oplæring i en ny funktion Materialeudgifter: kr ,00(en usikker term, da der ikke er beregninger på, hvad hørescreeningsapparatet og vedligeholdelse, og forsendelse af blodprøver er foretaget) 15 sundhedsplejersker timer ugentligt = kr ,00 Opstart 1.januar 2012 Ovenstående skal ske i samarbejde med Regionen og Sundhedsstyrelsen og beror på en forhandling med Regionen. Hertil skal der udarbejdes en nærmere beregning af, hvor mange nybagte forældre vi har, der henvender sig i barselsambulatoriet ud over hørecreening og PKU, og hvor mange spædbørn der bliver genindlagt på grund af trivselsproblemer. Der pågår beregninger i økonomiafdelingen. 3.5 Tiltag til imødegåelse af forventet merforbrug på forebyggelse og anbringelse I det tekniske katalog til budgettet for 2012 er der indregnet virkningen af den kendte udvikling i 2011 på forebyggelses- og anbringelsesområdet. Foranstaltninger, der er vurderet til at ville blive iværksat på baggrund af konkrete cpr-numre er indregnet med en nettovirkning på 4,2 mio. kr. Ved den seneste opfølgning vurderedes det, at tendens, hen over sommeren, er fortsat, og at der nu ligger boblere (sager på vej) med en 2012-virkning på ca. 6,8 mio. kr. I foråret 2011 blev iværksat forskellige tiltag, der skulle sikre en opbremsning i udgiftsstigningerne. I notat af redegør Forebyggelsechefen for disse foranstaltninger og effekterne heraf. Desuden bringes yderligere tiltag, til fortsat forbedring af udgiftsstyringen på området, i forslag, og der beregnes på disse forslag. Fremadrettet foreslås dels en (yderligere) justering af det foruddefinerede enkeltsagsniveau og dels en regulær revisitering af eksisterende sager, ligesom listen over boblere atter er gennemgået. Forventningerne til dette arbejde er beregnet til at udgøre knap 5,0 mio. kr. for så vidt angår den generelle justering på enkeltsagsniveau samt ca. 4,0 mio. kr. baseret på en revisitation. Direktionen indstiller, at tiltagene iværksættes, og at den forventede merudgift på 4,2 mio. kr. neutraliseres. Det yderligere provenu fra tiltagene kan dels dække forventet mertilgang på området (nu opgjort til ca. 6,8 mio. kr.) og dels hensættes til at imødegå nye akutte sager. 12

11 Der er tale om, at de revisiterede foranstaltninger ligger inden for de politisk godkendte serviceniveau. Men der er samtidig tale om en ny praksis, idet visitationsindsatsen hidtil har været rettet mod nye sager, hvor der i disse nye tiltag sker en revisitation af allerede visiterede børn og unge. Forebyggelseschefens notat indsættes i budgetmappen. 13

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2015 2016-> Politikområde 1: Dagtilbud 1.3 Ændre finansieringen af PAU eleverne 200 200 Fælles med pol.2 - N 1.4 Ændre normering fra

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr.

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Beskrivelse Roskilde Kommune i alt 30.050 Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 10.300 Økonomiudvalget

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Nr. Uddannelsesudvalget 2016 2017 2018 2019

Nr. Uddannelsesudvalget 2016 2017 2018 2019 Budget 2016-2019 Nr. Uddannelsesudvalget 2016 2017 2018 2019 (1.000 kr.) Uddannelsesudvalget 37.404 22.992-598 -2.048 Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesmuligheder -28.192-29.276-29.616-29.716

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Drift- og anlægsønsker til budget 2014

Drift- og anlægsønsker til budget 2014 Drift- og anlægsønsker til budget 1 Oversigt over ønskelisteforslag til budget (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl. og trykke på det ønskede forslag) Økonomiudvalget (1000. kr.) Nr.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand

Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand Pædagogisk Psykologisk Rådgivningscenter Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune Kapitel 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Rapportens opbygning...

Læs mere

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 11 Udvidelser... 16

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse: Udvalg Forslag nummer/navn Side 001 Effektivisering af administration... 3 002 Besparelser på indkøb... 4 003

Læs mere

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2014 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - November 2013 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 6 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Børne- og Uddannelsesudvalget, 27-04-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - 1. behandling, sept. 2012 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2013-2016 Politikområde

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag 1 2 Beredskabsforslag budget 2015-2018 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Udvalget for Teknik

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Version, 9. juli 2010. 1 Forord Skive Kommunes økonomi er i lighed med landets andre kommuner under pres og set i lyset af udmeldingerne fra KL og regeringen

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling

Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling Økonomiforvaltningen 1. kontor NOTAT 3. februar 2006 Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling Spørgsmål: Hvad er hver enkelt forvaltnings

Læs mere