Kommunalpolitisk program

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalpolitisk program 2014-2018"

Transkript

1 1 Kommunalpolitisk program Det kommunalpolitiske program for er det overordnede og forpligtende arbejdsgrundlag for SF s arbejde i Aalborg kommunes byråd. Det kommunale selvstyre skal genoplives. SF vil arbejde videre med forenklingen af Aalborgs forvaltningssystem. Mennesket før systemet er vores bestræbelse, derfor er afbureaukratisering en hovedbestræbelse. Vi vil udnytte den kommunale udfordringsret til at afskaffe al unødvendig kontrol ved at inddrage borgere og medarbejdere i bestræbelsen på god ledelse. SF er et rødt/grønt parti. Solidariteten er fundamentet i vores politik. Vi kæmper for, at de grupper af mennesker, der af den ene eller anden grund ikke kan klare sig selv, får den hjælp fra dem, der har overskuddet og ressourcerne. Vi afviser tankegangen om at udsatte individer eller grupper har det totale ansvar for deres eget liv. Den offentlige sektor har som hovedopgave at være formidler af denne solidaritet. For os betyder det decentralisering af beslutningsprocesser, så at mennesker får reel indflydelse på deres hverdag, på arbejdspladsen, i skoler og institutioner eller i nærmiljøet overalt i Aalborg kommune. Solidariteten er grundstenen i vores arbejde for at sikre demokratiet, et bæredygtigt miljø og ordentlige sociale vilkår. Vi sætter fokus på disse emner, således at hensynet til demokratiet, miljøet og de socialt svage grupper (eksempelvis børn, unge, ældre arbejdsløse og mennesker med handicap) prioriteres i alle de beslutninger, vi er med til at træffe. SF vil fortsat indtage en progressiv og udviklende rolle i et åbent og gennemsigtigt byrådsarbejde, og vi ønsker at præge den offentlige mening med udgangspunkt i disse grundholdninger. Vi vil også inddrage den kendsgerning, at Aalborg er under udvikling fra en traditionel industriby til en universitets- og uddannelsesby. SF-Aalborg vil arbejde for at styrke samrådenes rolle som en del af det lokale demokrati. 1

2 2 Bæredygtig byudvikling SF mener at byudvikling, miljø, energi og transport skal ses i en sammenhæng, der supplerer og understøtter hinanden og tilsammen skaber et godt liv for indbyggerne i Aalborg kommune. SF vil arbejde for at der sker en bæredygtig byudvikling, at der anvendes nye intelligente løsninger på energi- og forsyningsområdet, og at byudviklingsområderne sikres en effektiv kollektiv transport. I Aalborg by skal der arbejdes med grønne områder og tage, som på samme tid sikrer et bedre bymiljø og en bedre optagelse af regnvand. De grønne områder skaber rum for menneskers udfoldelse og trivsel, og SF vil derfor sikre, at de indtænkes i lokalplanerne i vore mange store byudviklingsområder. Nørresundby skal inddrages seriøst som en vigtig del af Aalborg by. En gang- og cykelbro på Jernbanebroen er en nødvendig forbindelse, der vil medvirke til, at hele området samt Vestbyen bliver mere attraktivt. Cyklismen øges, og færre tager bilen over Limfjordsbroen. Energipolitik SF ønsker, at kommunen skal gå foran ved at satse på energibesparelser og indførelse af vedvarende energiformer. Den kommunale bygningsmasse skal efterisoleres og forsynes med solceller ved renovering, ligesom nybyggeriet skal leve op til nutidens energistandarder. I det åbne land skal kommunen positivt samarbejde med solcelle- og vindmøllelav om rejsning af nye møller og aktivt søge at støtte initiativer på biogasområdet. Dog altid på en måde, så naboer og natur generes mindst muligt. 2

3 3 Miljø, økologi, og grønne skove At arbejde for en bæredygtig natur er en hjertesag for SF lokalt, regionalt og internationalt. Benyttelse og beskyttelse skal gå hånd i hånd, men beskyttelsen skal opprioriteres. Vi vil have en natur i balance så tæt på den oprindelige tilstand som muligt med et righoldigt plante- og dyreliv. SF vil arbejde for at genoprette de skader der er sket i naturen igennem et par generationer på grund af den udbredte dræning, intensiv dyrkning af landbrugsjord og tilgroning af heder og overdrev. Presset på naturen skal derfor lettes gennem en begrænsning af den voldsomme produktion af husdyr, som truer livet i søer, åer og Limfjord. Vi vil fortsat loyalt støtte den fælleskommunale indsats i Limfjordsrådet. Dens forudsætning er en stadig indsats for bæredygtighed i landbruget. Et kernepunkt i SFs miljøpolitik er arbejdet for at sikre drikkevandet mod forurening med gødningsstoffer og pesticider. Vi vil fortsætte med at presse kommunen til at afsætte penge til skovrejsning i de områder, hvor vandet indvindes. Grønne korridorer med stiforbindelser skal knytte naturområderne sammen, ikke bare for at sikre de rekreative muligheder, men i høj grad for at give dyr og planter mulighed for at sprede sig naturligt trods barrierer som intensivt dyrkede marker, motorveje og bebyggelse. SF vil arbejde for at flest mulige indkøb af fødevarer og dagligvarer til kantiner, væresteder mm i kommunen er økologiske og bæredygtige. 3

4 4 Trafikpolitik SFs trafikpolitik i Aalborg kommune i den kommende byrådsperiode handler om bæredygtighed, miljø, børn og ældre. Trafikpolitik opfattes ofte som spørgsmålet om, hvordan man kan gøre det lettere for bilisterne at komme fra et sted til et andet. SF vil i stedet sikre miljøet og sætte fokus på dem uden bil. Særlig børn og ældre bliver alt for ofte overset. Vi vil arbejde for en reduktion af privatbilismen i Aalborg by og i stedet styrke den kollektive trafik og cyklismen. SF vil i den kommende periode også arbejde for en ungerabat på busnettet. Luftforureningen på Vesterbro skal og kan kun - reduceres ved en begrænsning af biltrafikken gennem midtbyen og der skal tænkes i alternative cykelruter på tværs af fjorden, for at formindske gener for cyklisterne gennem byen. Vi vil arbejde for at gøre det sværere at bruge Aalborg midtby som transitrute for resten af Nordjylland ved at sikre fortrinsret og særskilte kørebaner til den kollektive trafik. Her er buskorridoren til universitetet og det kommende supersygehus i Aalborg øst en rigtig god begyndelse, og SF vil arbejde for at strækningen fra Grønlandstorv til midtbyen etableres i den kommende byrådsperiode. Denne satsning sikrer en videre udvikling til en letbaneforbindelse på strækningen. Som en del af den miljøpolitiske indsats støtter SF en udbygning af kommunens vognpark med el- og hybridbiler. Vi vil arbejde for, at børn skal kunne komme sikkert i skole uden at risikere liv og helbred i konkurrence med biler og motorcykler. Der skal fortsat udbygges cykelveje- og stier, og ældre medborgere skal ved en styrkelse af den kollektive trafik have mulighed for at deltage i det sociale liv. SF vil fortsat kæmpe mod Egholmmotorvejen og peger i stedet på den langt bedre og billigere løsning med en udbygning af Limfjordstunnellen. 4

5 5 Sundhedspolitik Kommunens sundhedsfremmende indsats skal grundlæggende baseres på, at sundhed er et delt ansvar mellem borger og kommune. For at få den bedste effekt er det afgørende, at vi i tænker sundhedsfremme på tværs af forvaltninger sådan, som det i en længere årrække har været tilfældet indenfor teknik- og miljøområdet med sikring af cykelstier for skolebørnene. Alle politiske beslutninger skal underlægges en konsekvensvurdering, der synliggør, hvad den givne beslutning betyder for borgernes sundhed. På længere sigt sparer vi udgifter til sygedagpenge, genoptræning, hjælpemidler og hjemmepleje, hvis vi holder fokus på at træffe beslutninger, der kan forbedre folkesundheden. SF ønsker et markant opgør med den sociale ulighed i sundhed i kommunen. Vi ved, at de store folkesygdomme har ikke en, men mange samvirkende årsager i arv og miljø. Årsager i miljø og adfærd samler sig ofte hos mennesker med kort uddannelse og lav indkomst og gør derfor sårbarheden høj. Vi vil gøre op med denne ulighed ved at fremme mulighederne for sunde valg, og løfte det sundhedsfremmende ansvar på tværs af alle forvaltninger. SF vil arbejde for at sikre stærkere styringsredskaber ved at udforme opsøgende tilbud i f.eks. belastede boligområder. Ældre- og handicapområdet SF vil først og fremmest arbejde for en politik, der hjælper så mange som muligt med at forblive aktive og selvhjulpne længst muligt. De ældre og handicappede skal sikres medbestemmelse. De skal sikres aktivitetsmuligheder og sikres adgangsforhold til kulturtilbud. Information til og fra kommunen med den enkelte borger skal sikres via individuel tilpasning. Forudsætningen for et godt tilbud til ældre og handicappede er et tæt samarbejde mellem kommune og region. SF vil arbejde for at styrke den forebyggende indsats for de ældre. Vi vil arbejde for at ældreboliger og aktivitetscentre placeres i lokalområderne, hvor de ældre ønsker at være. Vi er imod tidstyranni i pleje og omsorg, og hjemmesygeplejen skal have ressourcer til at lytte til de ældre og dermed forebygge kommende problemer. 5

6 Kommunen skal være opmærksom på de muligheder der ligger i offentlig og private partnerskaber (OPP) og offentlige og privat innovation (OPI) samarbejder. Eksempelvis OPP ifm. flytning af hjælpemiddeldepoter til regionen og OPI projekter hvor kommunen samarbejder med private og andre offentlige institutioner om udvikling af nye værktøjer til problemløsning, altid udviklet ud fra borgerens ønsker og behov. SF vil arbejde for bedre tilgængelighed for handicappede medborgere, eksempelvis i de nye åbne byrum ved havnen og Nyhavnsgade. Danmark har tiltrådt FNs handicapkonvention, og SF ønsker, at kommunen følger denne. SF ønsker fortsat udvikling af samarbejdet med handicaprådet med henblik på den fortsatte optimering af kommunens handicappolitik, eksempelvis ved ansættelse af en handicappolitisk konsulent der, på tværs af forvaltninger, sikrer at kommunens handicappolitik følger konventionen. 6 Fra ble til ph.d. I SF ønsker vi, at uddannelsesforløbet er en sammenhængende proces fra daginstitutionerne over folkeskolen til ungdomsuddannelserne og videregående uddannelser. Et godt børneliv er nøglen til et godt voksenliv. Vi ved at børn udvikler sig allermest i de første leveår, derfor skal vi sikre, at børnene tilbydes dagpleje og daginstitutioner, hvor de skal møde et godt uddannet og kompetent personale. SF ser meget positivt på en udvikling i dagtilbudene, som prioriterer sundhed, krop og bevægelse. Den negative sociale arv er en stor udfordring. Ikke alle børn har de samme muligheder i livet. Der skal således øget fokus på forebyggelse og tidlig indsats. Flere ressourcer til 0-6 års området bl.a. i form af øget støtte til udsatte børn er en nødvendig og god investering i fremtiden. SF vil arbejde for at sikre de bedste muligheder for børn, der ikke kan være i hjemmet. Netværksog familieplejer skal have gode betingelser også i.f.t. uddannelse og efteruddannelse. I folkeskolen mener vi, at man skal udnytte udfordringsretten, så vi frem for kontrol og administration lader lærerne bruge deres tid på undervisning. Man skal give fantasien rum for udfoldelse og forsøg med alternative undervisningsmetoder. SF er meget inspireret af tankerne bag helhedsskolen. Her er udgangspunktet, at der skal etableres sammenhæng og helhed i skolegangen. SF ser fornuft og ide i, at der skal skabes helhed i rum, indhold og tid, og at der etableres et tæt 6

7 samarbejde mellem lærere og pædagoger. SF lægger meget vægt på, at der overalt arbejdes med respekt for de lokale forhold og interesser. I den nye skole er det væsentligt, at der tænkes i inkluderende fællesskaber, hvor der er plads til alle. I forbindelse med skolestrukturen ønsker SF kvalitet frem for kvantitet. SF vil gerne diskutere, hvorvidt skoler er blevet for små eller om skoler har for megen overskydende kapacitet. SF vil topprioritere arbejdet med udmøntningen af ungestrategien, som skal sikre at 95 % af de unge får en ungdomsuddannelse. Der skal fortsat investeres i at skabe gode muligheder for de unge indenfor uddannelses og erhvervsområdet, og de unge skal have mulighed for at bosætte sig i en god ungdomsbolig i et levende og dynamisk boligområde. SF vil prioritere at alle uddannelsesgrupper får ordentlige uddannelsesvilkår, så der sikres en erhvervsmæssig balance mellem fremtidens erhvervsgrupper i Aalborg kommune. Derfor kæmper vi for, at alle unge på erhvervsuddannelser i Aalborg får en praktikplads i erhvervslivet. 7 Beskæftigelses- og erhvervspolitik SF vil arbejde for, at beskæftigelsen og Aalborgs position som videns- og udviklingsby styrkes. SF vil aktivt bakke op om initiativer, hvor der skabes netværk mellem universitet, uddannelsesinstitutioner, virksomhederne og kommunen. Netværk, hvor innovation kan fremmes og hvorigennem nye ordinære arbejdspladser, relevante studiejobs og nye samarbejdsflader kan skabes. Vi vil gøre det nemmere at starte ny virksomhed i Aalborg. Det kræver, at vi bl.a. mindsker det bureaukrati, som iværksættere ofte møder, når de vil starte virksomhed. SF vil særligt støtte de virksomheder, der ønsker at omstille til grøn og bæredygtig produktion og vil arbejde for at alle interesserede i små og mellemstore virksomheder tilbydes grønne handleplaner. SF mener, at der vil være en menneskelig og økonomisk gevinst for virksomhederne ved at give plads til alle og dyrke forskelligheder. SF arbejder for ligestilling på alle niveauer. En udbredelse og anerkendelse af det rummelige arbejdsmarked skal ske både internet i kommunen og i de private virksomheder. Derfor vil vi kæmpe for sociale klausuler og uddannelsesklausuler ved offentlige udbud, både ved drift og nybyggeri. Vel at mærke klausuler, som er forpligtende overfor virksomhederne, der skal påtage sig at dokumentere effekten. På samme måde vil SF arbejde for at sikre danske overenskomstforhold ved udbud af opgaver. 7

8 Det er helt afgørende, at Aalborg kommune tager et e medansvar for at skabe arbejdspladser til arbejdsløse. Derfor bør kommunen føre en mere aktiv investeringspolitik, som skaber flere jobs til de erhvervsgrupper, hvor ledigheden er høj. Et initiativ kunne være at indføre mikrolån til arbejdsløse, som ønsker at iværksætte nye virksomheder. På kommunens største arbejdsplads, kommunen selv, skal fysisk og psykisk sygdom i forbindelse med arbejdet forebygges ved øget fokus på arbejdsmiljø, god ledelse og opmærksomhed på omfanget af arbejdsopgaverne. 8 Kulturpolitik Aalborg Kommune har et stærkt og mangfoldigt kulturliv, der engagerer store dele af kommunens befolkning både som aktivt udøvende, frivilligt understøttende og som nysgerrigt publikum. SF mener at kulturens vigtigste rolle fortsat er, at skabe både fysiske og psykiske rum, hvor mennesker kan mødes, mangfoldigheden kan vokse, hvor stående sandheder og rutiner udfordres og hvor det nye kan afsøges. Derfor skal kommunen løbende styrke og investere i kulturlivet, der samtidig er en af de vigtigste faktorer for en kommune, der ønsker at udvikle sig og tiltrække nye beboere. En af de største styrker ved kommunens rige kulturliv er den store gruppe af frivillige og aktivister, der engageres i de mange institutioner og aktiviteter. Kommunen skal stadig støtte og motivere det involverende kulturliv, hvor der er plads til alle. Kulturlivet i Aalborg Kommune skal være varieret og originalt, så kommunen skiller sig ud og får sin egen identitet. Derfor vil SF udover de klassiske kulturinstitutioner støtte op om nye og igangværende initiativer med potentiale til at sætte kommunen på lands- og verdenskortet. Det er det originale og særegne, der skaber en kommunes ansigt udadtil og giver nerve. Aalborg Kommune skal understøtte og styrke den kultur, der pibler frem og den der gør en forskel, og ikke henfalde til at ville styre og bestemme hvilke retninger kulturlivet i kommunen skal tage. Fordelingspolitisk er det afgørende for SF, at kommunen har fokus på at understøtte og fremelske nyskabende kunst og kultur, hvor især unge og nysgerrige får mulighed for at dyrke og udforske deres talenter. Grundlaget for en nyskabende og sprudlende kultur og et voksende kulturliv er en solid platform i biblioteker, folkeoplysning, vores stærke idræts- og foreningsliv og de mange initiativrige forsamlings- og kulturhuse i landområderne. Afslutningsvis vil vi sikre tryghed og forebygge diskrimination i Aalborgs natteliv. 8

Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg

Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg Enhedslistens kommunalpolitiske program 2013 Solidaritet, grøn omstilling og demokrati. Aalborg skal være en by, hvor mennesker får de bedst tænkelige muligheder for

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Valgprogram 2010-2013. En kommune med en nysgerrig og åben tilgang. Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal

Valgprogram 2010-2013. En kommune med en nysgerrig og åben tilgang. Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal En kommune med en nysgerrig og åben tilgang Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal Vi skal aktivt påvirke befolknings- og boligsammensætningen Engageret og anerkendende

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL!...5 1. DE STØRSTE UDFORDRINGER...5 2. FÆLLESSKABET KØBENHAVN...6 3. KØBENHAVN SOM EN DEMOKRATISK

Læs mere

- For et Middelfart over Middel

- For et Middelfart over Middel - For et Middelfart over Middel Valgprogram for 2014-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning til SFs valgprogram 2014-2018 i Middelfart kommune... 3 Demokrati... 4 Beskæftigelse... 5 Miljø- og klimapolitik...

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne Albertslund 2014-2017 socialdemokraterne Sammen om Albertslund Socialdemokraterne i Albertslund har stået i spidsen for udviklingen af Albertslund som et moderne velfærdssamfund, hvor børn, miljø, kultur

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

bæredygtighedsstrategi 2012-2015 KOLDING KOMMUNE

bæredygtighedsstrategi 2012-2015 KOLDING KOMMUNE bæredygtighedsstrategi 2012-2015 KOLDING KOMMUNE FORORD I Kolding Kommune arbejder vi ambitiøst og ansvarligt med bæredygtig udvikling, fordi det er en nødvendighed for et rigt og levende samfund. Vi fokuserer

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere