FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE"

Transkript

1 FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5

2 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog ikke i behandlingen af pkt. 22 og pkt. 23. Til behandling forelå: 19. Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje Oplæg vedrørende skolefritidsordninger og klubtilbud i Nordfyns Kommune Ansættelse af specialtandlæge i Nordfyns Kommune Skolebestyrelsernes selvbestemmelse Meddelelser... 7

3 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje Sagsnr J.nr Familieudvalget besluttede på sit møde den 14. februar 2007 at sende et forslag til Styrelsesvedtægt for Nordfyns Kommunes daginstitutioner og den kommunale dagpleje til høring i daginstitutioner og dagpleje. Ved høringsfristens udløb den 7. marts 2007 var der indkommet otte høringssvar. Forvaltningen har behandlet høringssvarene og indarbejdet ændringer i nyt forslag til styrelsesvedtægt. Bilag: Forslag til Vedtægt for styrelsen af Nordfyns Kommunes daginstitutioner samt den kommunale dagpleje, dateret den 14. februar Høringssvarene. Sammendrag af høringssvarene, udarbejdet af pædagogisk administrativ konsulent, dateret den 7. marts Administrationens forslag til Vedtægt for styrelsen af Nordfyns Kommunes daginstitutioner samt den kommunale dagpleje, på baggrund af de indhentede høringssvar, dateret den 7. marts Administrationen anbefaler, at styrelsesvedtægten godkendes med ændringer i 5 stk. 4, 5 stk. 8, 10 stk. 1, 16 stk. 2b, 16 stk. 4, som er indarbejdet i administrationens forslag til Vedtægt for styrelsen af Nordfyns Kommunes daginstitutioner samt den kommunale dagpleje, dateret den 7. marts Ændringsforslagene vedrører en præcisering af valg til bestyrelse, en præcisering af kredsen, der kan kræve bestyrelsen indkaldt til møde samt ændring i punktopstilling med bestyrelsens opgaver. Administrationens indstilling indstilles godkendt, med følgende ændringer: 5, stk. 4. Det oprindelige forslag bibeholdes med den tilføjelse, at der kun kan stemmes ved personligt fremmøde. 10 stk. 3 ændres redaktionelt. I 10 stk. 4 ændres en uge til 4 dage og senest 8 dage ændres til 7 dage. I 11 ændres stemmeberettigede til forældrevalgte. 16 stk. 2 c ændres redaktionelt

4 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: Oplæg vedrørende skolefritidsordninger og klubtilbud i Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr Undervisningsafdelingen fremsender forslag til organisering af skolefritidsordninger og klubtilbud i Nordfyns Kommune. Forslaget omfatter følgende: 1) Tillæg til Styrelsesvedtægt for Skolevæsenet i Nordfyns Kommune (Bilag 5, afsnit om Skolefritidsordninger og klubtilbud). 2) Forslag til taksttabel for skoleåret 2007/08. Forslaget om organisering bygger på Familieudvalgets ønske om, at det samlede tilbud skal omfatte en skolefritidsordning for eleverne i 0. til 2. klasse på alle folkeskoler, kombineret med et klubtilbud for eleverne i 3. til 6. klasse ( Bogensemodellen ). Undtaget herfra er eleverne i 3. til 6. klasse fra Søndersøskolen, Otterup Skole og Nordvestskolen, idet ønsket er, at henholdsvis Klubben i Søndersø og Aktivitetshuset i Otterup skal være klubtilbuddet til netop disse børn. Endelig skal også børn fra Otterup Realskoles 3. til 6. årgang kunne gøre brug af Aktivitetshuset. Desuden er der i forslaget indarbejdet retningslinier for organiseringen af fritidstilbuddet til børn med specialpædagogiske behov. Bilag: Oplæg vedrørende skolefritidsordninger og klubtilbud i Nordfyns Kommune, udarbejdet af skolechefen. Normering i SFO og Klub. Bilag 5: Andre forhold tillæg til Styrelsesvedtægten for Skolevæsenet. Forslag til taksttabel gældende for perioden 1. august 2007 til 31. juli Personalemæssige konsekvenser: Ressourcerammen er identisk med summen af de ressourcer, som blev anvendt på området i 2005/2006 fratrukket 4 %. Økonomiske oplysninger: I budget 2007 er der afsat 96% af de 3 kommuners budgetter for Oplægget forelægges til politisk drøftelse og beslutning om, hvorvidt forslaget skal sendes til høring i de respektive brugerbestyrelser. Administrationens åbne oplæg som angiver principper for ressourcetildeling byggende på en fremskrevet prognose for benyttelsesgrad sendes til høring i skolebestyrelserne og respektive brugerbestyrelser. Høringsfristen fastsættes til 11. april 2007.

5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: Ansættelse af specialtandlæge i Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr Ortodontien (tandretningen) i Nordfyns Kommune er på nuværende tidspunkt et meget uensartet tilbud. Bogense: Ansat specialtandlæge, der visiterer og behandler alle. Otterup: Regulering varetages af personalet og foregår ved hjælp af specialtandlægekonsulent, der visiterer og vejleder, der arbejdes fortrinsvis lørdag. Søndersø og Morud: Der visiteres ved hjælp af specialtandlægekonsulent og henvises til privat praktiserende specialtandlæge. Administrationen har foretaget beregninger på en eventuel besparelse, såfremt der i Nordfyns Kommune ansættes en specialtandlæge til at dække gl. Søndersø og Otterup kommuner. På længere sigt (4 år) vil der være en besparelse på ca. 20 %, hvorimod der i budget 2007 og 2008 vil være en merudgift på henholdsvis ,- kr. og ,- kr. Denne merudgift søges overført til efterfølgende budgetår. I gl. Søndersø Kommune er der indgået en kontrakt med privatpraktiserende specialtandlæge, og som følge heraf kan henviste patienter ikke behandles i den kommunale tandpleje. Der vil derfor sideløbende være udgifter til denne kontrakt, indtil samtlige patienter er færdigbehandlede, og det er på baggrund heraf, at ordningen med ansættelse af en specialtandlæge i Nordfyns Kommune de første år vil udvise en merudgift. Bilag: Ansættelse af specialtandlæge i børnetandplejen. Økonomiske oplysninger: I budget 2007 er afsat 96% af de 3 kommuners budgetter for Ovenstående giver en merudgift i forhold til budgettet på ,- kr. i 2007 og ,- kr. i I budget 2009 vil der være en besparelse på ,- kr., og fra 2010 vil forslaget medføre fuld gennemslagskraft med en besparelse på ,- kr. årligt. Det indstilles, at der ansættes en specialtandlæge i Nordfyns Kommune, og at underskuddet på henholdsvis ,- kr. i 2007 og ,- i 2008 overføres til følgende budgetår. Administrationens indstilling indstilles godkendt med den tilføjelse at budgetterne i overslagsårene tilpasses herefter.

6 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: Skolebestyrelsernes selvbestemmelse Sagsnr J.nr Det Konservative Folkeparti ønsker en fornyet debat om skolebestyrelsernes muligheder for selvbestemmelse i forbindelse med tilrettelæggelsen af deres skole i den nye Nordfyns Kommune. Det foreslås, at den enkelte skolebestyrelse inden for den tildelte økonomiske ramme frit kan tilrettelægge deres timefordeling på skolen under hensyntagen til, at fordelingen lever op til de lovgivningsmæssige krav til folkeskolen. Kommunalbestyrelsen kan herefter udarbejde nogle meget overordnede målsætninger, som kan gøres målbare via evalueringer. Formålet med forslaget er at sikre en meget høj grad af selvforvaltning og et fortsat højt engagement på den enkelte skole. Forslaget forelægges til politisk drøftelse. Drøftet.

7 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: Meddelelser Sagsnr J.nr Center for Sex & Sundhed fremsender ansøgning om støtte til forældreprojekt Unges risikoadfærd. Målgruppen er kommunens 7. klasser, forældre og lærere, og formålet er at involvere de voksne i de unges risici i forhold til sex og stoffer. Prisen for et arrangement for tre 7. klasser, er kr. 2. Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service fremsender bladet Specialrådgivning & Social Service for marts Pga. bladets format ligger dette kun på papirsagen. 3. KL indbyder kommunalpolitikere og ledende embedsmænd til KL s sociale temamøde den 31. maj og 1. juni Mødet afholdes i Aalborg Kongres og Kultur Center og emnet for årets temamøde er Kvalitetsudvikling af kommunernes velfærdsservice. 4. Der er modtaget brev fra dagplejerne i den tidligere Søndersø Kommune omhandlende legestuefaciliteter ifm. den nye institutionsstruktur. 5. Tillidsrepræsentanten for lærerne på Søndersøskolen, inviterer i et åbent brev til Kommunalbestyrelsens medlemmer til dialog om den fremtidige skolestruktur i Søndersø. 6. I et åbent brev til Familieudvalget og Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune fremsætter forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen ved Søndersøskolen en række synspunkter til forslaget om institutionsstrukturen i Søndersø. 7. I forbindelse med udvalgets besøg på Kongslundskolen, Børnehaven Mælkevejen, Hårslev Skole og Børnehaven Vejruphuse foreslår administrationen én af følgende datoer: onsdag den 21. marts 2007 kl mandag den 26. marts 2007 kl tirsdag den 27. marts 2007 kl Til efterretning. Ad 7. Der planlægges besøg efter påske.

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen

Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen ÅBENT REFERAT BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Mødedato: 15. april 2009 Mødested: Torvegade 10 (3. sal), Skive Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. december 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 22 TORSDAG DEN 28. AUGUST 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget 12-06-2008 Dato 12. juni 2008 Tid 16:00 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen (F) - Formand Mogens Brag

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 ONSDAG DEN 21. JANUAR 2009, KL. 14.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 077. Justering af serviceniveauet i sundhedsplejen 3 078. SFO juniorklubberne ved Overlade,

Læs mere