Hvidbog om rengøringskvalitet i storkøkkener - et grundlag til udvikling af integreret rengøring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidbog om rengøringskvalitet i storkøkkener - et grundlag til udvikling af integreret rengøring"

Transkript

1 Hvidbog om rengøringskvalitet i storkøkkener - et grundlag til udvikling af integreret rengøring Udarbejdet af: Yvonne Mikkelsen, Amtssygehuset i Glostrup Henrik Meulengracht, ISS Foodservice Kristine Gullev Søndergaard, Fødevaredirektoratet Lise Rise, DiverseyLever Kem Wilquin, Fødevaredirektoratet Gitte Breum Rasmussen, Amtssygehuset i Glostrup Birgitte Søndergaard, Amtssygehuset i Glostrup Sisse Schneider, Amtssygehuset i Glostrup Ulla Lundstrøm, TL Kommunikation ApS Storkøkkencentret, Afdeling for Ernæring Fødevaredirektoratet

2 Hvidbog om rengøringskvalitet i storkøkkener - et grundlag til udvikling af integreret rengøring FødevareRapport 2000:28 1. udgave, 1. oplag, oktober 2000 Fødevaredirektoratet Oplag: 250 eksemplarer Tryk: Fødevaredirektoratet ISBN: ISSN: Pris: Kr. 65,- inkl. moms Rapporten findes i elektronisk form på adressen: Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade 19, DK-2860 Søborg Tlf , fax Hjemmeside: Prissatte publikationer købes i boghandelen eller hos: Statens Information Postboks 1300, DK-2300 København S. Tlf , Fax E-post: Proces og redaktion: TL Kommunikation ApS Forside: Kristine Gullev Søndergaard Layout af tekst: Mariann Friberg Tak til alle køkkener og leverandører der har medvirket i undersøgelsen. En særlig tak for faglig bistand til: Faglig sekretær Morten Seerup, Økonomaforeningen; Faglig sekretær Kirsten Skovsby, Økonomaforeningen; Assisterende cheføkonoma Dorte Grau Hansen, Centralkøkkenet, Amager Hospital; Instruktionsøkonoma Maj-Britt Duus, Centralkøkkenet, Centralsygehuset i Nykøbing Falster; Økonoma Linda Jonesco, Centralkøkkenet, Plejecentret Hørgården; Økonoma for hygiejne og miljø, Tine Gram, Centralkøkkenet, Amtssygehuset i Glostrup; Inspektør Poul Vendorf, Arbejdstilsynet i Københavns Amt; Dyrlæge i Fødevareafdelingen, Emilie Sloth, Fødevareregion 10, NordØstSjælland; Miljøtekniker Peter Hansen, Miljøtilsynet i Glostrup Kommune; Miljøsagsbehandler Tine Karup, Københavns Amts Miljøafdeling; cand. brom Ph.d. Bent Egberg Mikkelsen, Storkøkkencentret, Fødevaredirektoratet. Fødevaredirektoratet er en del af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Direktoratet står for admin i- stration, forskning og kontrol på veterinær- og fødevareområdet. Herunder varetages opgaver vedrørende dyreværn for Justitsministeriet. Regeldannelse, koordination, forskning og udvikling foregår i Fødevaredirektoratet i Mørkhøj. Kontrollen med fødevarer fra jord til bord og tilsyn med veterinære forhold varetages af de 11 fødevareregioner, som er oprettet pr. 1. januar Direktoratet består af ca. 540 årsværk, som er placeret i Mørkhøj og ca årsværk, som er fordelt på de 11 regioner. StorKøkkenCentret under Afdeling for Ernæring er Fødevaredirektoratets forsknings- og videncenter for offentlig kostforplejning, storkøkkener og catering. Storkøkkencentret gennemfører forsknings- og udviklingsopgaver og udgiver publikationer for storkøkkener. Synspunker og holdninger i rapporten er et udtryk for projektets resultater, og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Fødevaredirektoratets. - Det er tilladt at citere mindre dele af rapporten, når det sker med tydelig kildeanvisning.

3 FORORD Denne hvidbog er udarbejdet i sommeren 2000 af projekt KRIS2000, der er et samarbejdsprojekt mellem Fødevaredirektoratets Storkøkkencenter, Københavns Amt, ISS Foodservice samt DiverseyLever. Projektet er finansieret af Erhversfremmestyrelsen. Formålet med projektet er blandt andet at udvikle et rengøringssystem til storkøkkener, der giver køkkenerne mulighed for at forbedre og fastholde et fastlagt kvalitetsniveau, der afvejer og integrerer parametrene hygiejne, miljø, arbejdsmiljø og økonomi i rengøringen. Projekt KRIS2000 lægger vægt på at arbejde åbent og dialogorienteret. Med hvidbogen har vi forsøgt at give alle med interesse for kvaliteten af rengøringen i storkøkkensektoren et indblik i, hvordan rengøringen foregår og vurderes i dag. Vi er klar over, at man aldrig kan give et fuldstændigt billede, og at et materiale som dette altid vil kunne udbygges. Vi har bestræbt os på at belyse: 8 rammerne for hele den offentlige kostforplejning, herunder omfanget af udliciteringer og værdien af rengøringen, 8 den dokumentation, som findes på området, og at kortlægge forskellige interessenters ønsker til og behov for et rengøringssystem, 8 myndighedernes rolle i forhold til rengøring i storkøkkener, 8 hvordan et nyt system til rengøring dokumenteres og implementeres, og hvilke problemer der kan opstå i den forbindelse, 8 de uddannelser, som medarbejderne, der varetager rengøringsopgaver i køkkenerne, har. Indholdet i hvidbogen hviler blandt andet på spørgeskemaundersøgelser og interviews blandt en række storkøkkener og leverandører af rengøringsydelser og -produkter. Derudover har projektteamet indhentet viden via interviews blandt ansatte i relevante institutioner og virksomheder, via Internet og litteraturstudier. For overskuelighedens skyld er hvidbogen inddelt i tre hovedkapitler med tilhørende kapitler. Det nærmere indhold kan ses i indholdsfortegnelsen på omstående side. Sidst i hvidbogen findes en ordforklaringsliste, hvor udvalgte ord er defineret eller forklaret. Kilder og referencer er mærket med [ ] og nummer, og kan ses i kildeoversigten bagerst i bogen. Efter referencelisten ses i bilag diverse kommentarer til hvidbogen fra følgegruppen. Med venlig hilsen Projekt KRIS2000

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Indholdsfortegnelse... 4 Indledning Projektets formål, baggrund og organisation Beskrivelse af områder, der har betydning for rengøring af storkøkkener Omfanget af udlicitering af rengøringen i offentlige storkøkkener Brugere af den offentlige kostforplejning Køkkenernes størrelse og værdien af rengøringen Tilrettelæggelse af produktionen i køkkenerne Rengøringskvaliteten i dag Storkøkkenernes dokumentation for rengøringens kvalitet Metode Resultater af undersøgelsen i køkkenerne Kostdage og forbrug af rengøringstid og rengøringsmidler Køkkenernes prioritering af de fire parametrene Køkkenernes rengøringsmetoder og krav Tidsforbrug til rengøringen fordelt mellem faggrupper Behov for viden og uddannelse Køkkenernes ønsker og holdninger til rengøringskvaliteten ved parametrene arbejdsmiljø, miljø, hygiejne og økonomi Køkkenernes dokumentation af rengøringskvaliteten på parametrene arbejdsmiljø, miljø, hygiejne og økonomi Konklusion Tilbud fra leverandører af rengøringsartikler Metode Resultater af undersøgelsen blandt leverandørerne Dokumentation Leverandørernes dokumentation for produkternes effekt i forhold til hygiejne, økonomi, arbejdsmiljø og miljø Leverandørernes ønsker om forandringer Konklusion Køkkenernes oplevelse af implementering af et nyt rengøringssystem i køkkenet Metode Køkkenernes erfaring Baggrunden for at indføre et nyt rengøringssystem Formålet med at indføre et nyt rengøringssystem... 35

5 6 Leverandørernes oplevelse af implementering af et rengøringssystem i køkkenet Metode Typiske faser ved indgåelse af rengøringskontrakter EU udbudsproces Udbudsproces under grænsen for et EU udbud Salg og køb uden konkurrence Leverandørernes erfaringer med udbud og salg Leverandørernes vurdering af kundernes prioriteringer Leverandørernes dokumentation for ydelserne Muligheder og barrierer ved tilbudsgivning og implementering...47 Rammerne for rengøring af offentlige storkøkkener Krav til rengøringskemikaliers kvalitet omkring hygiejne, arbejdsmiljø, miljø og økonomi Krav i love og bekendtgørelser Få krav til de færdig rengøringsmidler Krav til emballering, mærkning og markedsføring Frivillige aftaler og kundekrav om brug og deklaration af visse stoffer Krav til producenter og leverandører af rengøringsmidler Krav til køberne af rengøringsmidler Konklusion Myndighedernes opgaver vedrørende hygiejne, arbejdsmiljø og miljø i storkøkkensektoren Arbejdstilsynet Dokumentation - Arbejdspladsvurderinger Fødevaredirektoratet Dokumentation - egenkontrol Miljøtilsynet Uddannelsen af de rengørende medarbejdergrupper i storkøkkener Ufaglærte Serviceassistent Køkkenassistent Økonoma Kok Underviserens baggrund Holdninger og ønsker fra arbejdsgiverne i Amtsrådsforeningen Amtsrådsforeningen Kommunernes Landsforening...71 Ordforklaring og definition...72 Referencer...81 Bilag...83

6

7 Projektets formål, baggrund og organisation INDLEDNING 1 Projektets formål, baggrund og organisation Når kvaliteten af rengøring i storkøkkener ikke er defineret præcist, er det svært at vurdere, om kvaliteten er tilfredsstillende, og om den kan opretholdes eller forbedres med færre økonomiske ressourcer enten af køkkenet selv eller af private virksomheder. I et offentligt storkøkken er hygiejnedimensionen af afgørende betydning. Hygiejnekravet kan imødekommes ved at bruge skrappe, men miljøbelastende rengøringsmidler. Omvendt kan brug af miljøvenlige produkter medføre en større arbejdsmiljømæssig belastning, hvilket er uønsket. Derfor er ambitionen i projekt KRIS 2000 at udvikle et rengøringssystem, der afvejer parametrerne: miljø, arbejdsmiljø, hygiejne og økonomi, så både private og offentlige rengøringsoperatører bedre kan levere integreret rengøringskvalitet. Projekt KvalitetsRengøring I Storkøkkener 2000 i daglig tale kaldet KRIS2000 er et samarbejdsprojekt mellem Fødevaredirektoratet, Københavns Amt, ISS Foodservice samt DiverseyLever. Et af målene er at udvikle et rengøringssystem til storkøkkener. Systemet skal bygge på dokumenteret viden i forhold til parametrene hygiejne, miljø, arbejdsmiljø og økonomi. KRIS2000 definerer integreret rengøringskvalitet som en standard, der sikrer et forudbestemt kvalitetsniveau for kvalitetsparametrene hygiejne, arbejdsmiljø, miljø og økonomi. Rengøringssystemet skal sikre storkøkkenernes mulighed for at forbedre og fastholde kvaliteten af rengøringen ved egen kvalitetsudvikling eller ved udlicitering af rengøringsopgaverne. 7

8 Projektets formål, baggrund og organisation Behovet for at udvikle en standard for kvaliteten af rengøringen er blandt andet erfaringer fra Centralkøkkenet på Amtssygehus i Glostrup. I forbindelse med at køkkenet indførte den lovpligtige egenkontrol, blev det klart, at rengøringen i Centralkøkkenet i høj grad bygger på tradition frem for dokumentation. Modsat andre rengøringsydelser på for eksempel hospitaler har storkøkkener ofte ikke præcist definerede ydelses- og kvalitetskrav til rengøringen, fordi rengøring almindeligvis bliver betragtet som en sekundær arbejdsopgave. Der er ingen tradition for, at private virksomheder varetager rengøring af offentlige storkøkkener, selvom man kan spore at efterspørgslen er stigende. Projektets organisation er sammensat af en styregruppe, hvor de involverede offentlige institutioner og private virksomheder er repræsenteret. Til den daglige gennemførelse er der nedsat en projektgruppe, hvis medlemmer ligeledes repræsenterer de deltagende virksomheder og institutioner. Projektgruppen er bemandet med en projektkoordinator, fire projektmedarbejdere, to medarbejdere ad hoc samt en projektleder. Derudover er der tilknyttet to forsøgskøkkener samt tre referencekøkkener. Der vil blive nedsat en følgegruppe hvor relevante organisationer, foreninger, myndigheder samt andre interessenter vil være repræsenteret (yderligere oplysninger om projekt KRIS2000 kan ses på vores hjemmeside Projektets organisationsdiagram Styregruppen Fødevaredirektoratet : Bent E. Mikkelsen Københavns Amt : Morten Christianson DiverseyLever : Vicki Bacher ISS Foodservice : Jan Thranum Referent Kbhs Amt : Søren Bille Projektleder Fødevaredirektoratet : Kem Wilquin Projektkoordinator Københavns Amt : Gitte B. Rasmussen Projektgruppen Fødevaredirektoratet : Kristine G. Søndergaard Københavns Amt : Yvonne Mikkelsen ISS Foodservice : Henrik Meulengracht DiverseyLever : Lise Rise DiverseyLever : Henrik Hviid, ad hoc Diverseylever : Michael Kristensen, ad hoc Forsøgskøkken Amtssygehuset i Glostrup, Centralkøkkenet Testkøkkenet, Fødevaredirektoratet Referencekøkkener Riishøjcentret i Aalborg Rishospitalet i København Psykiatrisk hospital i Århus Følgegruppe Andre interessenter som bl.a. brancheorganisationer, myndigheder, eksperter, brugere, konkurrenter. 8

9 Beskrivelse af områder, der har betydning for rengøring af storkøkkener 2 Beskrivelse af områder, der har betydning for rengøring af storkøkkener Dette afsnit er en generel beskrivelse af storkøkkensektoren med hovedvægten på rengøringsområdet. Beskrivelsen frembringer et overbliksbillede af storkøkkensektoren i forhold til udlicitering af storkøkkendriften eller dele heraf, institutionstyper, størrelse og produktionsformer samt brugergrupper, antal bespisninger og rengøringsøkonomi. 2.1 Omfanget af udlicitering af rengøringen i offentlige storkøkkener Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed [1] har undersøgt omfanget af udliciteringer. Resultatet viser, at udbuddet er steget markant og er fortsættende. Samlet set er der gennemført mere end 1800 udbud i kommunerne gennem de seneste fem år. De områder, som typisk udbydes inden for storkøkkendrift, er madproduktion og madudbringning. Kommunerne deltager selv i tilbudsgivning i forbindelse med udliciteringer, specielt på områderne rengøring, kantinedrift, madudbringning og madproduktion. Ved udliciteringer inden for køkkenområdet er det almindeligt, at rengøringen opfattes som en del af madproduktionen, og at det hele udbydes og udliciteres som en samlet opgave [2]. 15% af landets kommuner (svarende til 45 kommuner) har oplyst til Den Sociale Database [7], at de helt eller delvist har udliciteret den kommunale madproduktion. 83 kommuner benytter en privat leverandør til distribution af måltider til ældre. Væsentligt færre kommuner benytter private virksomheder til produktionen af mad. Der findes tilsyneladende ikke oplysninger om eller kendskab til offentlige køkkener, hvor rengøringen er udbudt og udliciteret som en selvstændig opgave. Da det offentlige sygehusvæsen varetages af amtskommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab, har amterne ansvaret for kostforplejningen og dermed rengøringen inden for sygehussektoren. Det gælder både den organisatoriske og indholdsmæssige drift af sygehuskøkkenerne. Ansvaret berøres ikke af, at produktionen varetages af sygehuskøkkenerne eller eventuelt er udliciteret [3]. 2.2 Brugere af den offentlige kostforplejning En stor del af den danske befolkning vil i en kortere eller længere periode af deres liv være afhængige af den offentlige kostforplejning. Her tilberedes og serveres hver dag knap 1/2 mio. måltider svarende til en omsætning på ca. 4 mia. kr. Brugergruppen er bred. Det er patienter på sygehuse, beboere på plejehjem, besøgende på dag- og aktivitetscentre, hjemmeboende pensionister, der er tilknyttet en madudbringningsordning, handicappede og andre på døgninstitutioner, indsatte under kriminalforsorgen, personalet i forsvaret, børn i skoler, dagpleje og daginstitutioner. 9

10 Storkøkkenernes dokumentation for rengøringens kvalitet Traditionelt har brugerne kun haft ringe eller slet ingen indflydelse på området, men tendensen er, at brugerne inddrages mere. Det sker blandt andet gennem undersøgelser af bruge r- nes tilfredshed (fortrinsvis på sygehuse), kontaktpersonsordninger (fortrinsvis på sygehuse), deltagelse af brugere i kostudvalg, med mere (fortrinsvis på plejehjem og i forsvaret), samt ved den daglige direkte kontakt i cafeer og cafeterier [4]. Det er dog svært, at give slutbrugeren direkte indflydelse på rengøringen i storkøkkenet. 2.3 Køkkenernes størrelse og værdien af rengøringen Køkkenernes størrelse, både arealmæssigt og produktionsmæssigt, varierer fra det lille køkken, der dagligt tilbereder mad til personer (eksempelvis i bo-enheder), til det store køkken, hvor der dagligt tilberedes og distribueres mad til flere hundrede mennesker. Køkkenets størrelse har stor betydning for, hvordan rengøringen bliver tilrettelagt, og hvem der udfører den. I KRIS2000 defineres køkkenernes størrelse som mindre, mellemstore og store i forhold til antallet af kostdage, køkkenerne producerer om året. Et mindre storkøkken vil producere under kostdage på et år, et mellemstort køkken mellem og kostdage, og et stort køkken producerer over kostdage om året. Der findes cirka 500 offentlige storkøkkener i Danmark. Cirka 100 offentlige sygehuskøkkener, ca. 350 større offentlige plejehjemskøkkener og ca. 50 andre større offentlige institutionskøkkener [4]. På plejehjems- og sygehusområdet skønnes det ud fra spørgeskemaundersøgelser (fra 1995), at der er beskæftiget henholdsvis ca og personer i køkkenerne. Omregnet til fuldtidsstillinger svarer det til henholdsvis og ansatte. På døgninstitutionsområdet er det umiddelbart ikke muligt at skønne, hvor mange medarbejdere der er direkte beskæftiget med at tilberede mad, idet madlavningen ofte varetages af personer, der samtidig har andre funktioner [4]. Ifølge samme undersøgelse fremgår det, at lidt under halvdelen af medarbejderne, der er ansat i køkkenerne, er ufaglærte. Tendenserne går dog imod, at flere og flere medarbejdere er uddannede. Årsagen er blandt andet, at nye produktionsmetoder og større hygiejnekrav stiller større krav til den faglige viden blandt medarbejderne. Der findes i øjeblikket ingen oversigter over tidsforbruget til rengøringen eller over, hvilke medarbejdergrupper der primært udfører opgaverne. Dog er de hyppigste uddannelser blandt medarbejderne i køkkenerne køkkenassistent og økonoma [4]. Der findes heller ingen oplysninger om, hvem der primært varetager de forskellige opgaver i køkkenerne, eller hvor mange ressourcer, både tidsmæssigt og økonomisk, der bruges på rengøringsområdet. Der er ej heller opgørelse over, hvor stor en del af personaleressourcerne der anvendes på storkøkkenrengøring, men anslået drejer det sig om ca. 20%. Hertil kommer ressourceanvendelse til andre rengøringsopgaver, for eksempel opvask og lignende [5]. Opgjort i lønsum er værdien af markedet for storkøkkenrengøringen ca. 360 mio. kroner årligt i de offentlige køkkener. I Betænkning 1334, 1997 opgøres den totale lønsum for 10

11 Beskrivelse af områder, der har betydning for rengøring af storkøkkener madproduktion og rengøring i de offentlige storkøkkener til 1,8 mia. kr. pr. år. Medtages både det offentlige og private cateringområde, skønnes værdien af rengøringsmarkedet at være godt 1 mia. kr. Hertil kommer markedet for rengøring af storkøkkener, som eksisterer i privat regi, eksempelvis større erhvervskantiner, hotelkøkkener med videre [5] 2.4 Tilrettelæggelse af produktionen i køkkenerne Kostforplejningens tilrettelæggelse og fremstillingsteknologi er meget varieret. Der findes flere forskellige metoder at producere og opbevare maden på. Hver produktionsmetode stiller forskellige krav til arbejdsmiljø, hygiejne og økonomi. Den traditionelle produktionsform i danske storkøkkener er varmholdt produktion. Således viser tal fra 1995, at 52% ud af 73 sygehuse udelukkende benytter varmholdt produktion til det varme måltid, 12% benytter alene køleproduktion, 19% benytter en kombination af varmholdt og køleproduktion [4]. Med ønsket om længere holdbarhed og dermed højere produktivitet er ny teknik som kølemad (cook-chill), frostmad (cook-freeze) og systemer med modificeret atmosfære samt sous vide på vej ind i køkkenerne. Fælles for den ny teknik er, at man kan adskille produktionen tidsmæssigt fra serveringen og dermed gøre produktionen mere effektiv og opnå en bedre planlægning af andre opgaver, for eksempel rengøringen [6]. 11

12 Storkøkkenernes dokumentation for rengøringens kvalitet RENGØRINGSKVALITETEN I DAG I dette hovedkapitel er hensigten at give et billede af, hvordan dokumentationen for kvaliteten af rengøringen i storkøkkenerne er i dag. Det sker med udgangspunkt i de fire parametre i integreret rengøringskvalitet: hygiejne, arbejdsmiljø, miljø og økonomi. I Projekt KRIS2000 er denne dokumentation en nødvendig platform for at udvikle en standard for integreret rengøringskvalitet. I kapitel 3 belyses den dokumentation, som en række storkøkkener har for rengøringens kvalitet. Kapitel 4 beskriver det udbud og den dokumentation, som en række leverandører af rengøringssystemer, rengøringsmidler, rekvisitter og maskiner har for deres produkters og ydelsers kvalitet. I kapitel 5 og 6 gives et billede af, hvordan et nyt system til rengøring dokumenteres og implementeres; hvilke opgaver der er, og hvilke muligheder og barrierer de implicerede parter ser. I kapitel 5 er erfaringerne fra fire køkkener gengivet, og kapitel 6 rummer erfaringerne fra fem leverandører af rengøringsprodukter og ydelser. 3 Storkøkkenernes dokumentation for rengøringens kvalitet Indholdet i dette afsnit er baseret på en semi-kvalitativ spørgeskemaundersøgelse blandt en række storkøkkener. Det vil sige, at spørgeskemaet indeholder både konkrete spørgsmål, som kan bearbejdes statistisk og mere bløde og åbne spørgsmål, som giver et billede af de adspurgtes holdninger og meninger. Spørgsmålene er stillet til og besvaret af den person i lederstaben, der har ansvaret for rengøringen i køkkenet, og vedkommende svarer således på køkkenets vegne. Spørgeskemaet er udarbejdet ud fra følgende formål, hypoteser og proble mstillinger: Formål 8 at kortlægge kvaliteten af den nuværende rengøring ud fra de fire parametre: Hygiejne, arbejdsmiljø, miljø og økonomi og deres dokumentationsgrad, 8 at undersøge, om storkøkkener på nuværende tidspunkt har nøgletal for rengøringen, 8 at klargøre ønskede ændringer af de nuværende rengøringssystemer, 8 at kortlægge køkkenernes ønsker, krav og holdninger til et integreret rengøringssystem og 8 at uddybe behovet for uddannelsen på rengøringsområdet. 12

13 Storkøkkenernes dokumentation for rengøringens kvalitet Hypoteser 8 Storkøkkenrengøring tager på nuværende tidspunkt ikke omfattende hensyn til miljø og arbejdsmiljø. 8 Rengøringen er i begrænset omfang bygget på dokumenteret viden om effekten af rengøringen og dermed kvaliteten på områderne arbejdsmiljø, miljø, hygiejne og økonomi. Problemstilling 8 Er rengøringen i storkøkkener i dag dokumenteret og i så fald på hvilket niveau? 8 Kan den nuværende rengøring effektiviseres med hensyn til de fire parametre i int e- greret rengøringskvalitet? 3.1 Metode For at få et billede af de nuværende rengøringsmetoder og dokumentationen af kvaliteten, blev der udarbejdet et spørgeskema med spørgsmål til lederne af køkkenerne om: 8 Køkkenets størrelse, type og personalesammensætning 8 Rengøringsmetoder 8 Egenkontrol 8 Overvejelser ved valg af rengøringsmidler, metode og rekvisitter samt dokumentationen for rengøringskvaliteten 8 Økonomi og miljø 8 Viden om og behov for uddannelse 8 Arbejdsmiljø 8 Planlægning og udvikling af rengøringen 8 Rengøringsmetoder (rekvisitter og frekvenser) til rengøring af udvalgte emner inden for inventar, maskiner og bygningsdele 8 Navne på rengøringsmidler, maskiner samt leverandører til brug i det videre udviklingsarbejde i projekt KRIS2000 Inden udsendelsen blev spørgeskemaet afprøvet i fire referencekøkkener. Besvarelserne fra referencekøkkenerne indgår i undersøgelsens resultater på samme måde som svarene fra de øvrige køkkener i undersøgelsen. I undersøgelsens resultater indgår svar fra i alt 15 køkkener fordelt på otte sygehuskøkkener og syv plejehjemskøkkener. På grund af det forholdsvis lille antal køkkener der er med i undersøgelsen, skal det understreges, at disse køkkener er repræsentanter for landets offentlige storkøkkener, og at analysen udelukkende skal give et indblik i fo rholdene. 13

14 Storkøkkenernes dokumentation for rengøringens kvalitet Kriterier for udvælgelse af storkøkkenerne Til udvælgelse af storkøkkenerne blev følgende kriterier fastlagt: 1. Køkkenet skal have over 10 ansatte, der er medlem af Økonomaforeningen. 2. Fordelingen af køkkener skal svare til fordelingen på landsplan, både hvad angår institutionstyper og den geografiske placering. 3. Fordelingen af produktionsformerne i de udvalgte køkkener skal svare til fordelingen af storkøkkenermes produktionsformer på landsplan. Fødevaredirektoratet vurderer, at køkkener, som har mindst 10 ansatte medlemmer af Økonomaforeningen, har en produktion af et omfang, der kan karakterisere et storkøkken. Derudover vil der sandsynligvis også vil være et antal ufaglærte samt faglærte, der ikke er medlemmer af Økonomaforeningen. Økonomaforeningen har været behjælpelig med at udpege køkkener med over 10 ansatte, men har i øvrigt ikke været inddraget i at udvælge de enkelte køkkener. Ud fra Økonomaforeningens adresseliste over køkkener med mindst 10 ansatte medlemmer (i alt 177 køkkener) blev der udarbejdet en oversigt over den geografiske fordeling af køkkenerne og af brugergrundlaget. Denne oversigt kan ses i tabel 1. Tabel 1. Geografisk fordeling af ínstitutionstyper for offentlige storkøkkener 1) på landsplan 2) på baggrund af 177 storkøkkener. Geografisk fordeling Sjælland Storkøbenhavn 3) Fyn Jylland Institutionstype Sygehuse Hele tal Hele tal % Hele tal % Hele tal % Hele tal % Fordeling af % * Plejehjem/ -center institutionstype Centralkøkkener Hele tal % * Hele tal % * % Hele Andre tal instituti oner 4) * Geografisk fordeling ) Storkøkken: > 10 medlemmer i Økonomaforeningen 2) Landsplan: Færøerne er ikke medtaget. Lolland, Falster og Bornholm er medtaget i Sjælland 3) Storkøbenhavn.%-tal er beregnet i forhold til landsplan. Tallene indgår i Sjælland. 4) Andre institutioner: skoler, madservice o.lign. *: Tallene er ikke ment som total % tal (100%), men som % fordeling af brugergrundlaget. 14

15 Storkøkkenernes dokumentation for rengøringens kvalitet Det var hensigten, at kriteriet produktionstyper skulle indgå i udvælgelsen af storkøkkener. Det viste sig dog, at opdaterede opgørelser over produktionsformerne i de danske storkøkkener ikke kunne tilvejebringes inden for hvidbogens produktionstid. Derfor blev det besluttet, at spørgeskemaet skulle medtage spørgsmål om produktionsform, hvorefter der kunne tages højde for en eventuel skæv fordeling af køkkener/produktionsformer. Ud fra oversigten af køkkenernes fordeling i tabel 1 blev det udregnet, hvor mange og hvilke typer køkkener, der skulle indgå i undersøgelsen. Se tabel 2. Af tidsmæssige årsager blev antallet af storkøkkener, som skulle inddrages i undersøgelsen, begrænset til 29 samt 4 referencekøkkener, i alt 33 køkkener. Enkelte af de udvalgte køkkener ønskede ikke at deltage. Dette, men især ferieperioden og deadline for udarbejdelsen af Hvidbogen bevirkede, at det kun blev muligt at opnå besvarelser fra 15 køkkener til denne undersøgelse. Tabel 2. Oversigt over den geografisk fordeling af institutionstyper for de udvalgte køkkener, samt antallet af storkøkkener der indgår i hvidbogen. Institutionstyper Hospital (10) Geografisk fordeling Antal udvalgte køkkener Antal deltagende køkkener Sjælland 3 2 Fyn 1 1 Jylland 6 2 Plejehjem (14) Sjælland 5 3 Fyn 1 1 Jylland 8 2 Centralkøkken (3) Sjælland 1 0 Fyn 0 0 Jylland 2 0 Andre instituti oner (2) Sjælland 1 0 Fyn 0 0 Jylland 1 0 Reference-køkkener (4) Sjælland 2 2 Jylland 2 2 I alt

16 Storkøkkenernes dokumentation for rengøringens kvalitet Gennemførelse af interviews og databehandling De kvalitative spørgsmål i spørgeskemaet krævede personlig samtale. Derfor blev køkkenernes svar indhentet gennem telefoninterviews. Med det formål at afkorte tidsforbruget til interviews blev køkkenerne bedt om at sende de kvantitative spørgsmål i form af et afkrydningsskema retur i en vedlagt, frankeret kuvert. Rekrutteringen af køkkener til undersøgelsen blev foretaget telefonisk. Ved rekrutteringen blev der samtidig aftalt en dato for telefoninterviewet. De fleste interviews er foretaget i ugerne 26 og 27. Grundet ferieperiode har enkelte køkkener valgt at lade sig interviewe på et senere tidspunkt end tidsrammen for hvidbogen. Svarene fra disse køkkener vil efterfø l- gende blive inddraget i undersøgelsens resultater. Varigheden af de enkelte interview har været minutter. Alle køkkener meldte tilbage, at det havde været en tidsmæssig lang proces at besvare spørgeskemaet, men at undersøgelsen og projekt KRIS2000 var interessant og på længere sigt udbytterigt. Enkelte køkkener oplyste, at besvarelsen af skemaerne havde inspireret dem til større refleksion over rengøring i forhold til kvaliteten i kombination med miljø og arbejdsmiljø. 3.2 Resultater af undersøgelsen i køkkenerne I det følgende er undersøgelsens resultater analyseret med hovedvægten lagt på de fire parametre for integreret rengøringskvalitet, hygiejne, arbejdsmiljø, miljø og økonomi. Opfyldelse af udvælgelseskriterier De tre kriterier, der blev fastlagt til udvælgelse af storkøkkenerne, er i hovedtræk blevet opfyldt. En undtagelse er, at der er færre jyske plejehjem og sygehuse repræsenteret i undersøgelsen, end antallet på landsplan berettiger til. Fordelingen af produktionsformerne i de deltagende køkkener svarer formentlig ikke til fo r- delingen af produktionsformer på landsplan, da disse tal er fra Derfor er der en vis usikkerhed omkring fordelingen af køkkenernes teknologiske niveau er i dag. Dog ses tendenser til, at køkkenerne i stigende grad har køleproduktion (Cook-chill) og bruger mere højteknologiske produktionsformer som MAP og sous vide (ikke nødvendigvis i kombination). Denne tendens ses også ved MAP og sous vide i undersøgelsen. Her benytter to ud af seks plejehjem MAP og et ud af otte sygehuse bruger sous vide Kostdage og forbrug af rengøringstid og rengøringsmidler Køkkenerne i undersøgelsen varierer størrelsesmæssigt meget målt i kostdage. En kostdag svarer til en enhed, der er et udtryk for dagens måltider til en person i en dag. Derfor var det interessant at vurdere, om der er en sammenhæng mellem forbruget af rengøringsmidler (i liter) og rengøringstid (i timer) i forhold til antallet af kostdage. Undersøgelsen viser, at de mindre køkkener, der typisk er plejehjemskøkkener, bruger forholdsvis mere tid på rengøringen pr. kostdag, end de større køkkener. Også når køkkenerne opdeles i en sygehus- og plejehjemsgruppe, er der forskel i rengøringstiden indenfor disse to grupper. I enkelte tilfælde bliver der inden for begge typer institutionskøkkener brugt op til 5-6 gange mere tid på rengøring pr. kostdag i de køkkener der bruger meget tid på rengøringen, end i de køkkener, der bruger mindst rengøringstid. Det er her vigtigt at inddrage, at 16

KRIS 2000. Håndbog om Integreret kvalitetsrengøring i Storkøkkener

KRIS 2000. Håndbog om Integreret kvalitetsrengøring i Storkøkkener KRIS 2000 Håndbog om Integreret kvalitetsrengøring i Storkøkkener 1.Udgave. 1. oplag, juli 2002 Fødev.Rapport: 2002:03 Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade 19, DK-2860 Søborg Tlf. 45 33 95 60 00, fax. 45

Læs mere

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser > Hygiejne Amu-kurser Uddannelsestilbud til med arbejdere, der beskæftiger sig med fødevareproduktion, forarbejdning af råvarer, rengøring og kantinedrift. Hygiejne AMU-kurser Uddannelsestilbud til med

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Teknologi i den daglige madproduktion Nr 46 902 Udviklet af: Gitte Saxton Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsrengøring på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kom godt i gang med standarder Kvalitetsledelse

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL EGENKONTROL For kantinen på Næshøjskolen 2008 Side 1 2. september 2013 FORORD... 4 REVISION & UNDERSKRIFTER... 5 DAGLIG ARBEJDSGANG I KANTINEN.... 6 PRODUKTION... 7 VARM PRODUKTION... 7 KOLD PRODUKTION...

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen Nr. 47 256 Udviklet af: Heidi Friis Hansen, Erhvervsakademi Sjælland, VIFFOS Maj-Britt Duus, Uddannelsescentret

Læs mere

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners navn(e)

Læs mere

Slutrapport Projekt Vaskesystem. Hovedrapport

Slutrapport Projekt Vaskesystem. Hovedrapport Slutrapport Projekt Vaskesystem Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 ARBEJDSKRAFTBESPARENDE POTENTIALE... 3 2.1 ARBEJDSKRAFTBESPARELSE RENGØRINGSPERSONALE 3 2.2 ARBEJDSKRAFTBESPARELSE REPARATØR

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ

UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ 2. HALVÅR 2014 RENGØRINGSSERVICE GRUNDUDDANNELSE I RENGØRING UDDANNELSE TIL SPECIELLE OPGAVER I BRANCHEN UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE ERHVERVSRENGØRING FLEX At

Læs mere

Arbejdsmiljømæssige problemer som følge af overvægtig hos medarbejdere i social- og sundhedssektoren

Arbejdsmiljømæssige problemer som følge af overvægtig hos medarbejdere i social- og sundhedssektoren Resultater fra spørgeskemaundersøgelse, 2. del: Arbejdsmiljømæssige problemer som følge af overvægtig hos medarbejdere i social- og sundhedssektoren Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Maj 2005.

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK

EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK Bilag 1, Støttedokumentet til 1.2.3.03 Egenkontrol i køkkenfunktionen, Egenkontrolprogram, revision 2018 EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK 1

Læs mere

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren.

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren. Forslag til praktikmål for ernæringsassistentuddannelsen revision 2012. Praktikmål og arbejdsfunktioner alle hovedområder. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2 Varemodtagelse Eleven kan modtage

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra AFGIV STEMME SENEST onsdag den 12. juni klokken 17.00 Bestyrelsen for Vibereden har på bestyrelsesmødet den 30. maj besluttet at

Læs mere

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats FAUST Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats - et interventionsprojekt i Ringkøbing Amt. Sammenfatning af resultater Til sikkerhedsorganisation

Læs mere

Norddjurs Kommune, Ansøgningsnr. 408

Norddjurs Kommune, Ansøgningsnr. 408 Norddjurs Kommune, Ansøgningsnr. 408 AnsøgningsID Ansøgningsnr. 408 Hovedansøger Hovedansøger 1 Norddjurs Kommune Hovedansøger 2 - Adresse 1 Torvet 3 Adresse 2 - Postnr. 8500 By Grenaa Fornavn Kenneth

Læs mere

Notat. Statusnotat for rengøring i Børn og Unge med særligt fokus på udbud af rengøring Børn og Unge udvalget. Århus Kommune. Den 4.

Notat. Statusnotat for rengøring i Børn og Unge med særligt fokus på udbud af rengøring Børn og Unge udvalget. Århus Kommune. Den 4. Notat Emne Til Kopi til Statusnotat for rengøring i med særligt fokus på udbud af rengøring udvalget Nis Schultz Den 4. februar 2010 Århus Kommune I er rengøring af skoler, dagtilbud, specialtilbud og

Læs mere

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen.

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen. Danshøj Valby Vigerslev Gammel Køge Landevej Sjælør Boulevard Carl Jacobsens Vej KTS Folehaven Ny Ellebjerg Sjælør Gammel Køge Landevej Ellebjergvej Hvordan kommer du til Sukkertoppen S -Tog til Ny Ellebjerg,

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

15 Svind under tilberedning og frem til servering

15 Svind under tilberedning og frem til servering 15 Svind under tilberedning og frem til servering Her kan du læse om Variationer i svind Tilberedningssvind Ovntemperaturens betydning Skal stegen hvile? Hvile- og nedkølingssvind Varmholdningssvind Skæresvind

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Vejledning til indeklimaundersøgelser

Vejledning til indeklimaundersøgelser Vejledning til indeklimaundersøgelser Udarbejdet af Charlotte Brauer 1. reservelæge Arbejdsmedicinsk Klinik Amtssygehuset i Glostrup Peder Skov Afdelingslæge Arbejdsmedicinsk Afdeling Roskilde Amts Sygehus

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Bilag 4 FORUDSÆTNINGER. Driftsbudget

Bilag 4 FORUDSÆTNINGER. Driftsbudget Bilag 4 FORUDSÆTNINGER 15. APRIL 2011 DRIFTSØKONOMIEN FOR ET NYT STORKØKKEN - BEREGNET UD FRA FØLGENDE FORUDSÆTNINGER Driftsøkonomien for et nyt storkøkken, er en beregning af hvad det isoleres set koster,

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

KOMBIJOB. Afvekslende Udviklende Fleksibelt Og til at leve af. Kombijob = Et job Forskellige opgaver Én arbejdsplads

KOMBIJOB. Afvekslende Udviklende Fleksibelt Og til at leve af. Kombijob = Et job Forskellige opgaver Én arbejdsplads KOMBIJOB Afvekslende Udviklende Fleksibelt Og til at leve af Kombijob = Et job Forskellige opgaver Én arbejdsplads MANGE FORDELE VED KOMBIJOB Et kombijob er et arbejde, hvor forskellige opgaver er samlet

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Mad til borgere i plejeboliger

Mad til borgere i plejeboliger Mad til borgere i plejeboliger 83 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1. personlig pleje 2. hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. madservice Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Skærmarbejde og helbred - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Indhold Indledning - Vores bange anelser blev bekræftet 3 Gener ved skærmarbejde 4 Så ondt gør det 5 Medicin, behandling og sygefravær

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Curriculum Vitae Økonoma/konsulent Dorte Hansen Hedevænget 17 8800 Viborg tlf. 86 67 60 49 fax. 86 67 60 45 E- mail post@dhconsult.

Curriculum Vitae Økonoma/konsulent Dorte Hansen Hedevænget 17 8800 Viborg tlf. 86 67 60 49 fax. 86 67 60 45 E- mail post@dhconsult. Navn Nationalitet Dorte Hansen Dansk Født 1952 Uddannelse Økonoma, 1974 Holstebro Centralsygehus, Frederiksberg Hospital Sprog Ansættelse i firmaet Engelsk Ejer af firmaet Specialisering Indretning af

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen Københavns Kommune Økologianalyse på to udvalgte plejehjem Rapport fra projektgruppen April 2009 Konklusion På baggrund af den gennemførte proces og analyse har projektgruppen følgende konklusioner: De

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen TEMA Unges arbejde 1 Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 2 Vi har skrevet denne vejledning til dig for at gøre opmærksom på, hvor

Læs mere

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima God rengøring - godt indeklima EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima Især til sikkerhedsgrupper og rengøringsledere i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Hovedrapport Ekstern Audit Rengøringskvalitet og hygiejne Region Hovedstaden Hospitaler Efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 2451 del 10

Hovedrapport Ekstern Audit Rengøringskvalitet og hygiejne Region Hovedstaden Hospitaler Efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 2451 del 10 Hovedrapport Ekstern Audit Rengøringskvalitet og hygiejne Region Hovedstaden Hospitaler Efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 2451 del 10 Indhold 1. Introduktion. 2. Rammer for auditeringen. 2.1 Tidsrum

Læs mere

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet Rengøringskurser for professionelle Rengørings- og hygiejneområdet 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Det drejer sig om en virksomhed med hårde store gulvarealer, mange trapper og lokaler med mange tunge stole og borde.

Det drejer sig om en virksomhed med hårde store gulvarealer, mange trapper og lokaler med mange tunge stole og borde. CASE RENGØRING 1 CASE RENGØRING Situation nr. 1 I rengøringsselskabet Tornado rejses der ved et møde mellem medarbejdere og ledelse en række spørgsmål i forbindelse med rengøringen hos et af selskabets

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

NOTAT OM PILOTTEST AF

NOTAT OM PILOTTEST AF BRUGER INDFLYDELSE DK NOTAT OM PILOTTEST AF SPØRGESKEMA TIL AT MÅLE FORANDRINGER PÅ SYV OMRÅDER, NÅR SOCIALE TILBUD ARBEJDER MED BRUGERINDFLYDELSE Mål forandringerne på syv områder Mange bo- og dagtilbud

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Resumé... 5 3. Resultater... 6 3.1 Omfanget af sygefravær... 7 3.2 Spørgsmål til langtidssyge

Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Resumé... 5 3. Resultater... 6 3.1 Omfanget af sygefravær... 7 3.2 Spørgsmål til langtidssyge 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Resumé... 5 3. Resultater... 6 3.1 Omfanget af sygefravær... 7 3.2 Spørgsmål til langtidssyge medlemmer... 11 3.3 Holdninger til arbejdspladsen...

Læs mere

Teknisk dialog om it-drift

Teknisk dialog om it-drift 2. november 2011 J.nr.: 2011-4221-54 Sagsbehandler: MLT003 KONCERNSERVICE Landlystvej 34 2650 Hvidovre Telefon: 4515 6004 E-mail: Web: MLT003@politi.dk www.politi.dk Teknisk dialog om it-drift Indhold

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

Kommentarer fra administrationen

Kommentarer fra administrationen vedr. eventuelt udbud på visiteret indkøb af dagligvarer Høringssvar Område Vest Vi har følgende kommentarer til model 1: Set ud fra et borgerperspektiv er vores holdning, at der ved dette udbud vil kunne

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Analyserapport, September 2013. Projekt nr.: 128 818 EUAMUK6480 KHRU udvikling af udd. og lærerudd.2012

Analyserapport, September 2013. Projekt nr.: 128 818 EUAMUK6480 KHRU udvikling af udd. og lærerudd.2012 Projekt nr.: 128 818 Pulje: EUAMUK6480 KHRU udvikling af udd. og lærerudd.2012 Konsekvens af jobglidning og barrierer for efteruddannelse af ikke-faglærte og medarbejdere med anden etnisk baggrund end

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune

Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune 1. Motivation/baggrund for projektet

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Budget 2015-2018. CEIS - LokaludvalgMED Rengøring

Budget 2015-2018. CEIS - LokaludvalgMED Rengøring 000-08 Udlicitering eller nye samarbejdsformer Dato: 22. september 2014 Dok. Id. 219303/14 LokaludvalgMED Rengøring har drøftet ovennævnte effektiviseringsforslag, der har stor betydning for 155 ansatte

Læs mere

Sunde sikre indkøb. i rengøringsvirksomheder. En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb

Sunde sikre indkøb. i rengøringsvirksomheder. En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb Sunde sikre indkøb i rengøringsvirksomheder En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb i rengøringsvirksomheder. Sunde sikre indkøb Branchearbejdsmiljørådet for

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere