"SOM VAR DET MINE EGNE"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""SOM VAR DET MINE EGNE""

Transkript

1 "SOM VAR DET MINE EGNE" Omsorg som kundskab og arbejde i to kulturer Ph.d.-afhandling Betina Dybbroe September 1999 Roskilde Universitetscenter Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen

2 Indhold Forord 9 1. Indledning Fra en anden praksis Voksenuddannelse til kortuddannede kvinder Første blik på dagplejen Projektet flytter sig Kulturel eksponering Hvordan jeg bevægede mig rundt i feltet Forskningsspørgsmål Afhandlingens afgrænsning og opbygning Socialisation, kultur, omsorg og praksis 27 - teoretiske indgangsvinkler til forståelsen af viden hos dagplejere og miguillas 2.1 Intention i teorivalget Praksisviden Kultur og hverdagslivet Kvinders dobbeltsocialisering Model Omsorg som praksisviden Selvrefleksion i forbindelse med forskningsspørgsmål Biografi og livshistorie Peter Alheits biografiske teori Individer skaber deres historie Identitet eller subjektivitet? Fritz Schützes teori om narrative fortællinger Den samlede formning af biografien Erindringsfremstilling hos Peter Alheit Biografi udfra Bourdieu Betydning i forhold til afhandlingen Forskningsdesign og metodiske tilgange Kritisk teoretisk tilgang En "grounded theory" tilgang Etnografisk tilgang Projektdesign Empiriens kontekstbundethed Begrebsliggørelse En åben kvalitativ indholdsanalyse Den objektiverende hermeneutiske tolkning 65 3

3 4.6 Tolkningen af sproget Karakteren af data Undersøgelse i Andalusien Dagpleje imellem institution og hjem Dagplejens aktuelle udvikling som offentlig service Kvalifikationskrav i dagplejen Dagplejeres baggrund Dagplejearbejde som valg Kompetenceudvikling i dagplejen Tilsyn og vejledning Virksomhedsplanen som vejen til faglig profil? Særlige kvalifikationskrav Observationer i dagplejen Den fysiske nærhed Tilpasning til behov At opføre sig ordentligt Fastholdt asymmetri Dagplejeren er deltager Sammenfatning Præsentation af to dagplejere Anne: "Man føler man slår ikke til vel, og man har stadigvæk kun to hænder; du kan ikke gøre alt for alle" Præsentation og livsløb Om at tilpasse sig børns behov og mærke sig selv Det autobiografiske blik: skæbne og overraskelser Følelsesmæssig nedslidning og aggression At være overladt til sig selv Erfaringer og problemstillinger Connie: "Jeg kunne ikke klare de små...at jeg ikke kan bare få lov til og måske løbe ned ad en bakke, som jeg har lyst til" Præsentation og livsløb Perspektiv og det autobiografiske blik Hønemoder som arbejdsidentitet Dagplejeren som offer Arbejdets forvandling af engagement til rutine Erfaringer og problemstillinger Andalusien Introduktion Offentlighed Franquismens betydning for kvinderne Kvinderne imellem hjem og arbejde i 90'erne Børnepasning og pædagogiske tilbud Miguillas' arbejde med børn Involvering og autonomi

4 7.6.2 Voksenrum og børnerum Miguillas' måde at relatere sig til børn Sammenfatning Præsentation af to miguillas Concha: "Da vore egne børn var små, så kunne vi ikke gøre det, fordi vi 131 ikke havde tid.." Præsentation og livsløb Det autobiografiske blik: del af et fællesskab At danne erfaring om det sociale og det religiøse Om moderideal og "moderfejl" Tilstede og til rådighed Omsorg som kompensation og belastning Tid og perspektiv i Conchas beretning Erfaring og problemstillinger Carmen: "Barnet vil altid komme på højde med dig" Præsentation og livsløb Autobiografisk blik: forbundet til sin sociale arv Dobbeltarbejde kræver organisation Et objektiverende blik Erfaring og problemstillinger Metodiske refleksioner over livshistoriske interviews Interviewprocessens betydning for data Interviewets dynamik Interviewpersonens krav Målrettet samarbejde eller konflikt? Spejling og selvindsigt Det meningsfulde er det nødvendige Kønnet som identifikation Interviews som kulturelt møde Interviewets bidrag til indsigt i egen kultur Perspektiv og objektivering i fremstilling af livshistorie Om at lukke og åbne for horisont Blikket hæver sig over tiden Overskud og horisont Synet på børn og opfattelsen af arbejdet med børn Målrettethed i handlinger med børn Udvikling af børn vs. omsorg Opmærksomhedspunkter fra analyserne af subjektiviteter dagplejerne 10.4 Miguillas Værens- og projektsyn som socialt indlejrede Børn udtrykker den sociale arv eller har nye udviklingspotentialer Opbrud i synet på børn Sammenfatning 191 5

5 11. Italesættelse af dagplejeviden Har dagplejeviden et sprog? Den afskærmede refleksion Regelstyret praksis og øjeblikkets uforudsigelighed Om at tale ind i et felt Eksemplet Connie: Hjem og arbejde som sammenvævede 202 erfaringsområder 11.6 Når dagplejere fylder sproget med erfaring i uddannelsesrummet At tale om arbejdet fra hjemmet Familiestrukturen som ramme for omsorgsarbejdet Familiestrukturers bestandighed og bevægelse i Andalusien Et modernitets blik på andalusiske kvinder i relation til familien Modernisering af sociale relationer i danske familier Moderkompetencer og modringspraksis Moderskab som imperativ Moderskabet står - modring bevæger sig Modring som interaktivt indsocialiseret Modring er erfaringsbestemt Modring som livslang socialisering Moderskabet som natur Kontrollen over kroppen Forestillinger om moderskab hos miguillas Forestillinger om moderskab hos dagplejere Netværket som forudsætning for moderskabets praksis i Andalusien Moderskab i generationer Miguillas Dagplejerne Kontrasterende betragtning over livshistorierne som kohorter Omsorgsarbejdet som modring Moderrolle som arbejdsidentitet Adskillelse og tilknytning At tilpasse sig børns behov som en kompetence Eksempel: Jette og et barn der græder meget Tid til modring Modercentrering Asymmetri og kompensation Sammenfatning Samlede refleksioner Praksis som arbejde Den historiske dimension Omsorg i kulturel kontrast 255 6

6 15.4 Refleksivitet og læreprocesser Spørgsmål 258 Litteraturliste 261 Bilag Bilag Bilag

7 Forord Work is what you have done after the play is produced and the audience claps. Before that friends keep asking when you are planning to go out and get a job. (Fra: For the young who want to, af Marge Piercy i digtsamlingen: The Moon is always Female) Det har været uendelig svært at sætte det sidste punktum, fordi så skulle jeg afslutte processen og give det fra mig. Acceptere at noget der virkede som en uendelig proces, hvor mit eget fokus og udsyn blev fastholdt i lang tid, alligevel ikke kunne vare uendeligt. Afslutte en tid med meget møje, men som i udpræget grad blev oplevet både af mig selv og mine omgivelser som ikke rigtigt arbejde, fordi det var selvvalgt ud til fingerspidserne, var sjovt, ikke for pengenes skyld, frit og fleksibelt. Efter punktummet skal jeg overlade det til andre at vurdere om det var umagen værd. Om det repræsenterer et tilfredsstillende arbejde, og om jeg har lært tilstrækkeligt om at forske. Og finder de det bare tilnærmelsesvist så interessant som jeg gør! Det er også dejligt at sætte det sidste punktum, fordi møjen og besværet måske bliver synligt, også for dem omkring mig, især mine to børn, der tit har undret sig over, at det kunne tage så lang tid. Og alligevel må jeg se i øjnene, at besværet var mit eget, og det jeg lærte ligger gemt heri, og er en glæde jeg kan bevare tæt til kroppen. En ensom proces var det ikke. Jeg har mange gange været forundret over, hvor meget samværet med interviewene og erindringerne i forbindelse hermed kunne holde mig med selskab. Til en grænse, hvor de kunne forstyrre mig, og jeg måtte pakke dem væk. Til dagplejere og miguillas, der lukkede deres hjem op og delte deres tid, tanker og sorger med mig, gælder den største tak. Til dem der ledte mig hen til dagplejere og miguillas, delagtiggjorde mig i deres viden på feltet, banede vejen igennem personligt at anbefale og betrygge omkring undersøgelsen, gælder også en stor tak. Dette indbefatter i særdeleshed tillidsrepræsentanter, dagplejeledere, fagforeningsrepræsentanter og medarbejdere i Pædagogisk Sektor i Forbundet af Offentligt Ansatte. Mine to vejledere, Kirsten Weber og Tine Rask Eriksen, vil jeg takke for at tro på mit projekt og støtte mit engagement, og lade mig følge den vej jeg satte ud på. I delte jeres tanker med mig, og jeres arbejde har inspireret og næret min forforståelse og analyse. En særlig tak til EVU-sekretariatet for personlig og praktisk støtte i forskellige faser af projektet. Jeg er også glad for den opfordring og støtte jeg har fået i EVU-gruppen til at komme til udlandet, hvilket gav en masse besvær og en mængde nye perspektiver på voksenpædagogik og forskningen heri, udover at bidrage til mine feltstudier. Jeg høstede især gavn af en faglig ph.d.-sammenhæng omkring barndoms- og daginstitutionsforskning tidligt i mit forløb, men som efter det første år gik i opløsning. Senere har flere ph.d.- studerende og fastansatte kolleger bidraget igennem at diskutere udvalgte afsnit, interviewanalyser m.m. eller igennem fælles diskussioner af de teoretiske udgangspunkter jeg har arbejdet med. Særlig værdifuldt har det været for mig at være tilknyttet Livshistorieprojektet i EVU gruppen, hvor jeg har deltaget i forskellige faser af projektet. 9

8 Til alle de der på forskellig vis har gjort undersøgelsen i Andalusien mulig er jeg også taknemmelig. Professor Manuel Collado Broncano, Voksenpædagogik på Universitetet i Sevilla, bidrog væsentligt til min forståelse af Andalusiske politiske, sociale og uddannelsesmæssige forhold, den historiske udvikling, samt skabte kontakter af væsentlighed for projektet. Han inviterede mig bl.a. ind i det folkelige pædagogiske arbejde blandt kvinder i flere arbejderkvarterer i Sevilla. Adskillige undervisere, ph.d.- og masters-studerende i voksenpædagogik hjalp mig desuden med at skabe kontakt til ressourcepersoner og miguillas, samt bidrog selv til at bibringe mig en forståelse for andalusiske kulturelle særtræk. Langt senere i processen har lektor José Gonzalez Monteagudo, Universitetet i Sevilla, samt bachelor i spansk ved RUC, Tekla Canger, hjulpet mig med forståelse af udvalgte passager i de spanske interviews. Betina Dybbroe, September

9 1. Indledning Denne afhandling drejer sig om en særlig type viden, dens indhold, form og vilkår. En viden som besiddes af kvinder, der drager omsorg for børn som et lønarbejde, udenfor institutionerne og oftest i eget hjem. Afhandlingen kan forhåbentlig bidrage til beskrivelsen af et arbejdsområde og de mennesker, der arbejder i det på en ny måde. 1 Det drejer sig om dagplejere i Danmark og miguillas i det sydlige Spanien, og begge grupper er kortuddannede kvinder fra arbejderklasse og småborgerskab, der arbejder med omsorg i et overvejende alenejob. Disse betingelser har de tilfælles med hjemmehjælpere og i et vist omfang også pædagogisk personale på mange døgninstitutioner i Danmark. I Spanien omfatter det paralleller til mange typer af socialarbejdere, både lønnede og ulønnede, selvstændige og offentligt ansatte, som arbejder alene. Men intentionen er også, at denne afhandling skal handle om den kulturelle og sociale bestemmelse af omsorgsviden. Både i forhold til den kontekst hvori den reproduceres, dannes og udfolder sig, og i forhold til de socialt kønnede og socialt differentierede livssammenhænge og livshistorier. Derudover håber jeg, at dagplejeviden og dagplejeerfaringer kan bidrage til at belyse arbejdsidentitet, det sociale rum der åbner sig og eksisterende livsudkast, i forhold til strukturelle betingelser - for kvinder indenfor bestemte kulturer i arbejderklassen hovedsagelig (og i mindre grad i småborgerskabet). 1.1 Fra en anden praksis Igennem 18 år har jeg arbejdet med pædagogiske og organisationsudviklende tiltag i forhold til voksne i arbejdslivet i den offentlige sektor, overvejende i sundhedsvæsenet. Inden jeg indledte dette ph.d.-studium, havde jeg haft lejlighed til igennem 5 år at arbejde med større projektopgaver, hvor jeg havde indledt en objektivering af den praksis, jeg arbejdede med og deltog i. Det drejede sig om kvalifikationsanalyser, udviklingsprojekter og uddannelsesevalueringer. Det betød, at jeg vekslede imellem at være udøvende og deltagende konsulent og underviser og i en mere observerende position. Jeg prøvede at kategorisere og objektivere praksis som empiri og var begyndt at eksponere min egen rolle i feltet noget mere. Jeg oplevede, at jeg befandt mig i et ret politiseret praksisområde, hvor det, jeg lavede, oftest havde en tilsigtet eller utilsigtet funktion i forhold til en politisk dagsorden. Det betød en stadig påvirkning i at tænke brugsorienteret, i positiv og negativ forstand. Jeg blev ph.d.-stipendiat på et tidspunkt, da jeg ikke længere syntes, at feltet jeg bevægede mig i, tillod en så tilpas distance til praksis, at det var muligt at foretage den nødvendige refleksion. 1 Dagplejen i Danmark er tidligere overvejende blevet beskrevet kvantitativt med vægt på forskellige aspekter af dagplejen: dagplejepædagogernes arbejdsforhold, forældrebestyrelsernes arbejde, dagplejernes kvalifikationer og uddannelsesbehov, kvalitetsudviklingsprojekter i dagplejen m.m. Undtagelser herfra er Puk Stryhn: Børn i dagpleje. Gyldendals pædagogiske bibliotek, 1978, Ole Berthelsen: Den kommunale dagpleje og forældrene, SFI 1992 (selvom denne også er overvejende kvantitativ) Betina Dybbroe: Private erfaringer og offentlig service, Arbejdsmarkedsstyrelsen 1996, samt endelig Lis Nielsen: Dagplejen idag og i morgen, Kroghs Forlag Lis Nielsens analyse, som er den mest omfattende og dybdeborende undersøgelse af dagplejen, der hidtil er lavet, drejer sig om kvaliteten i dagplejen. Jeg har kun kendskab til én undersøgelse, hvor dansk dagpleje analyseres i sammenhæng med dagpleje i andre europæiske lande, Marlene Karlsson: Dagplejen i Europa, Stockholm. Denne licentiatafhandling er ikke udgivet. Licentiatafhandlingen beskæftiger sig ikke med dagplejerne, men med dagplejen som børnepasningstilbud og organisation. 11

10 1.2 Voksenuddannelse til kortuddannede kvinder Jeg har i min tidligere praksis været meget optaget af udviklingen af nye uddannelsestanker i forhold til kortuddannede voksne, og det er herigennem, at jeg er kommet til at interessere mig for dagplejerne. Dagplejerne er en af de mange grupper, som tilbydes mere voksenuddannelse i slutningen af 90'erne, men som ikke bare tager initiativerne til sig. Mange forskellige uddannelsesundersøgelser, men især undersøgelser af holdninger, værdier og kultur blandt de kortuddannede, har belyst årsagerne til fravalg af uddannelse. 2 Det drejer sig om: 1) mennesker med nederlag i forhold til uddannelsessystemet, som gerne vil undgå ethvert møde med noget, der minder om skolen senere hen i livet, 2) mennesker med helt andre livsstrategier, hvori uddannelse ikke har særlig værdi, fordi man ikke har haft uddannelsesmuligheder og har valgt andre måder at lade sig integrere i samfundet på og 3) mennesker som oplever egne kompetencer fuldt tilstrækkelige til at bestride de arbejdsfunktioner de har og det liv de har, og som ikke tiltrækkes af perspektivet om personlig udvikling via uddannelse. Hvad enten disse oplevelser udefra set forekommer rationelle ud fra de pågældendes livsbetingelser, så rummer de øjensynlig en subjektiv rationalitet, en tolkning af individernes interesser. Denne ulyst rejser nogle spørgsmål, som også bliver relevante at stille i forhold til dem, der deltager i voksenuddannelse. Hvordan opleves voksenuddannelsers intentionalitet af de kortuddannede? Oplever de kortuddannede at kunne formulere og gennemsætte en egen intentionalitet i voksenuddannelser, som har mening i forhold til deres livsbetingelser og arbejdsforhold? Kan de kompetencer de i forvejen har, bæres med ind i voksenuddannelserne og gøres til genstand for refleksion, eller udgrænses de? Utallige uddannelsesevalueringer og uddannelseseffektundersøgelser i Danmark viser dels, at tilfredsheden med voksenuddannelserne blandt de kortuddannede, der deltager, er høj. Og dels at effekten, hvad enten det er set i forhold til arbejdsmarkedspolitikken eller i forhold til den individuelle kompetenceudvikling udfra eget liv, er meget uklar. 3 Tilfredsheden er størst blandt kvinderne, som også i højere grad søger voksenuddannelse end mænd. Kirsten Webers undersøgelse af kvinder i fagbevægelsens interne uddannelse i Danmark 4 foreslår nogle synsvinkler at forstå dette udfra. Hendes undersøgelsesfelt er et specielt område af voksenuddannelserne, men jeg tror det har mere almen udsagnskraft for kortuddannede kvinder under uddannelse. I analysen ser Weber en sammenhæng imellem den subjektive mening for den enkelte kvinder med at være på voksenuddannelseskursus, og de centrale konfliktområder i hendes sociale læring som kvindelig arbejder. Analysen beskriver, at uddannelsestilfredsheden blandt kvinderne er uafhængig af, om kvinderne har mulighed for at bringe eget erfaringsmateriale med ind i uddannelsen, og om dette kan fungere styrende i forhold til læreprocessen. Og uafhængigt af om deres livsstrategier og livsbetingelser spejles og bearbejdes i uddannelsen. Ikke desto mindre formår 2 De kortuddannede mænds forhold til uddannelse er undersøgt i Søren Dupont, Leif Hansen. Tricia Gale og Lillian Christensen: Travle, halvgamle mænd i uddannelsessamfundet, RUC, 1997, samt Tricia Gale og Lillian Christensen: Erfaring - problem eller potentiale?, speciale, RUC Også APL-undersøgelsen af 3% af LO s medlemmer underbygger at dele af arbejderklassen har et værdigrundlag og en orientering, hvori uddannelse spiller en lille eller negativ rolle. Tage Bild, Henning Jørgensen, Morten Lassen, Morten Madsen: Sikke nogen typer, Rapport over en interviewundersøgelse blandt medlemmer i LO forbundene, LO og CARMA, Aalborg Se f.eks. Aarkrog m.fl.: Uddannelsestilbud til langtidsledige. Danmarks Lærerhøjskole og Udviklingscenteret for folkeoplysning og voksenuddannelse, Kirsten Weber: Ambivalens og erfaring, mod et kønsdifferentieret læringsbegreb, Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen, RUC,

11 uddannelseskurserne at give mening, at blive en social ramme for kvinderne og blive identitetsskabende. Deltagelse i voksenuddannelse betyder for mange kortuddannede kvinder en række behagelige oplevelser, en oplevelse af god behandling og værdighed, som de ofte savner meget. Men på et dybere plan opstår tilfredsheden udfra kvindernes sociale kompetence i at fornægte ulyst, og håndtere oplevelser af modsætningsfyldte livsvilkår på en måde, der sætter dem i stand til at bemestre den realitet, de er i. Nogle kvinder tager en uddannelsesidentitet til sig i forhold til en svag arbejdsidentitet og familieidentitet. Andre tager uddannelse til sig netop fordi de smertelige erfaringer ved kvinders liv og arbejde ikke tematiseres i uddannelsen, og konflikter derved undgås. Og atter andre bruger uddannelsen til at flytte identifikationen væk fra egen smertelig virkelighed, og over i andres livstemaer. Dette har jeg kunnet genkende i dagplejen. Hermed er ikke konkluderet, at progressive læreprocesser for de kortuddannede kvinder ikke finder sted på voksenuddannelsesforløb i dag. Men tilfredshed hos de kortuddannede kvinder betyder ikke nødvendigvis, at der foregår læreprocesser, som bidrager konstruktivt til kvindernes udvikling af subjektivitet og kompetencer i arbejdsliv og eget liv i det hele taget. Kvinderne kan acceptere en intentionalitet i uddannelse, som ikke er deres egen og alligevel finde personlig mening med uddannelsesdeltagelse. Endvidere peger det på, at vi ved for lidt om de dynamikker, der udgrænser kortuddannede kvinders kønnede erfaringer og tavse viden fra uddannelsesrummet. Min forståelse af de kortuddannedes betingelser for at kunne indgå i uddannelse og muligheder for at drage et udbytte indrammes af, at jeg ser voksenuddannelse i den offentligt menneskearbejdende sektor som et konsensus område styret af flere intentioner, og derfor med underliggende konflikttemaer. Voksenuddannelse i arbejdet med mennesker i dag udspringer af en intentionalitet om humanisering og oplysning, samtidig med at det udspringer af en intentionalitet om at udviske konflikt imellem opfyldelsen af menneskelige behov og økonomisk rationalisering af den offentlige sektor. Kortuddannede kvinder både tilbydes og konfronteres her med uddannelse, som skærer sig ind i deres liv som et tveægget sværd. På den ene side tilbyder det dem jobsikkerhed og større kapacitet/ kvalificering, og dermed f.eks. udvidelsen af deres potentielle jobmarked. Og på den anden side bibringer det øget selvundertrykkelse af den oparbejdede livserfaring til fordel for effektivisering og lønarbejder rationalitet. Voksenuddannelse af de kortuddannede skal samtidig ses som en del af professionaliseringsprocessen i de fagområder, de arbejder i, der både er initieret af moderniseringsprocessen som helhed og delvist er en reaktion herpå. I professionaliseringsprocessen efterspørges den tavse eller implicitte, uformelle praksisviden og ny viden kommer på denne måde i fokus. Dette sker via dokumentation, refleksion og evaluering. Den positive side af dette er, at det bliver muligt at belyse manglende opfyldelse af menneskelige behov i det professionelle omsorgsarbejde. Den negative side er, at de mest verbalt reflekterede producerer viden for de mindre verbalt reflekterede, som samtidigt er nærmest opfyldelsen af de menneskelige behov og den erfaringsdannelse, der alternativt kunne være mulighed for. Mit synspunkt var og er stadig, at disse muligheder for erfaringsdannelse ville jeg gerne medvirke til at åbne op for, som et led i at bidrage til empowerment af kortuddannede kvinder i disse arbejdsområder. Dels igennem en kritik af den igangværende moderniseringsproces af menneskearbejde udfra denne vinkel. Og dels igennem en synliggørelse af den viden de kortuddannede kvinder har i relation til den praksis, de skaber. 13

12 1.3 Første blik på dagplejen Forbundet af Offentligt Ansatte, hvor jeg var ansat som konsulent i , satte på det tidspunkt fokus på dagplejen som et område, der skulle opkvalificeres igennem grunduddannelse og efteruddannelse. Jeg udarbejdede en kvalifikationsundersøgelse i dagplejen for Arbejdsmarkedsstyrelsen: Private erfaringer - offentlig service. Den havde sit fokus på de kvalifikationer dagplejerne allerede var i besiddelse af, og på i hvilket omfang dagplejen som organisation og miljø stimulerede læreprocesser og motivation hos dagplejerne til at udbygge deres kvalifikationer. Undervejs i undersøgelsen blev det i 1996 vedtaget at igangsætte en pædagogisk grunduddannelse, som også omfattede dagplejere. I kølvandet på beslutningen om den nye uddannelse bølgede debatten om uddannelsens indhold, form og intentioner, og behovet for efteruddannelse. Uddannelse har hidtil spillet en meget lille rolle for dagplejerne, både som værdi og erfaring. Det første, der fangede mit blik, og som skulle vise sig sværere for mig end først antaget rigtigt at forstå dybden af, var dagplejens indramning imellem reproduktiv og produktiv sfære. Rammen for dagplejen er både den private familie med intime relationer, samt den offentlige institutions rammer, hvor lønarbejderforhold betinger, at relationerne er afgrænsede (man trækker sig, desengagerer sig efter kl ). Som i familien er der kontinuitet og et nærvær, idet der er én og samme omsorgsgiver hele tiden; ingen skiftende personaler dagen igennem. Alligevel eksisterer tiden som regulerende faktor i et eller andet omfang, der opdeler og styrer: afleveringstider og hentetider, legestuetider og pausetider. Som i familien står opfyldelsen af menneskelige behov i centrum, men som i institutionen drejer det sig ikke om egne børn, men om et lønarbejderforhold styret også af en anden logik: om det er pengene værd. Personlig kvalitet, moral og værdier for børneopdragelse og kærlighed står her i centrum ligesom i familien. I modsætning hertil står den uddannelsessanktionerede og teoretisk begrundede kvalitet og værdinormer og i tilknytning en administrativ logik, som er udgangspunkt for institutioner. Fra første færd var kontrasten imellem hjem og institution til stede, og mangelen på klare grænser iøjefaldende. Ligesom det private og intime er til stede i daginstitutionerne, i det mindste i børnenes indbyrdes relationer og ofte i relationer imellem bestemte børn og voksne, så er det institutionelle også tilstede i dagplejen. Men hvor hjemlig/institutionel er dagplejen, og hvilke aftryk sætter det på arbejdet og dem, der arbejder her? Min placering i forhold til forskningsobjektet er kendetegnet af både nærhed og fjernhed, indforståethed og uforståenhed. Kvinders bevægen sig rundt imellem arbejde og hjem, valgsituationerne m.m. vækker følelser og erfaringer hos mig og en undren over, hvorfor og hvordan dagplejerne og miguillas får det til at fungere. Usynligheden og den lave vurdering af det hjemlige arbejde og omsorgsarbejdet for børn føler jeg, at jeg kender i et vist omfang. Jeg er på omtrent samme alder som dagplejere og miguillas, og oplever en vis identifikation med erfaringer, livsbetingelser og eksisterende livsudkast. Som mødre til børn og udfra mange erfaringer med at leve sammen med og passe andres børn er der berøringspunkter i vores viden. Men de sociale forskelle indebærer, at uddannelse, arbejde, familiedannelse, kvinderolle m.m. placerer sig forskelligt i vores liv og giver mulighed for forskellige måder at kombinere arbejde og familie. I arbejdet med Private erfaringer - offentlig service åbnedes nye forståelser for mig, af dagplejernes livsbetingelser, viden og problemområder - i forhold til min forforståelse og dermed den position jeg indtog. Mine subjektive erfaringer har været i spil i mit arbejde fra første færd, som bruger af børnepasningssystemet i Danmark og specifikt også dagplejen. Jeg har selv haft engagerede følelsesmæssige fordomme: inden jeg havde haft barn i dagplejen (mit første barn var i vuggestue), var jeg kritisk indstillet overfor dagplejen som tilbud, og som bruger var jeg ovenud tilfreds med 14

13 den dagplejer, mit barn havde og de rammer, det gav mit barn. Om end der var mange forhold, bl.a. legestuerne, som jeg var stærkt kritisk overfor. Rammerne, hverdagsproblemerne, rutinerne m.m. synes jeg dermed, at jeg kender. Jeg har mange oplevelser med dagplejen i forhold til mit eget barn: om at føle mig i konkurrence med dagplejeren om at være den bedste mor, om at være ængstelig for om mit barn blev accepteret i gruppen og dagplejefamilien, om sårethed når dagplejeren misbilligede min måde at være sammen med mit barn og meget andet. Disse oplevelser er dukket op og danner del af baggrundsviden i arbejdet med tekster og observationer. Det har krævet en refleksion over, hvorvidt min måde at forholde mig kunne tages som udtryk for mere almene måder at forholde sig eller var specifikt for mit sociale lag, køn, kultur, subjektive forhold m.m. Jeg opdagede bl.a., at jeg i fokuseringen på dagplejerens håndtering af det unikke (mit barn), som er en væsentlig bestemmelse ved dagplejekompetencer, var tilbøjelig til at overse kompetencer i at gentage handlinger, eller jeg reagerede endda negativt på visse former for almengørelse og rutinisering i dagplejearbejdet, som også er en del af dagplejeviden. Jeg oplevede endvidere, at jeg tendentielt naturaliserede omsorg og overså de kulturelle og sociale kontekstuelle forskelle. Jeg var med andre ord på jagt efter den rigtige omsorg og var tilbøjelig til at opfatte privatsfære genereret omsorg som mere naturlig end offentlig omsorg og som den rigtige model herfor. Jeg blev med andre ord opmærksom på mine kulturelle og subjektive briller. Dagplejen blev i starten af undersøgelsen præsenteret af andre end dagplejere: fagforening, arbejdsgivere, pædagoger og det igangsatte min egen fantasi om, hvordan dette arbejde kunne forstås i en arbejdsmarkedssammenhæng udfra forskellige positioner. Der blev præsenteret opfattelser af, at dette ikke var et rigtigt arbejde, men et forsøg på at forlænge husmodertilværelsen, at det var et let arbejde, at det var en art social deroute efter længere arbejdsløshed m.m. Dette blev en vigtig del af min forforståelse, som blev stillet overfor en mængde data, der pegede på et meget bevidst valg af dagplejearbejde. Det var en overraskelse for mig. Jeg var tilbøjelig til at medtænke to forhold i min forforståelse: 1) dets lave status i samfundet og på arbejdsmarkedet og 2) den isolerede og kønsmæssigt traditionelle ramme den satte kvinderne i set i forhold til forestillinger om aftraditionalisering som en del af den aktuelle samfundsudvikling. Her begik jeg en meget stor fejl ved først og fremmest at overse den måde, det segmenterede arbejdsmarked ser ud for kortuddannede kvinder. Samt de kortuddannede kvinders behov for aktivt at bruge en meget stor del af deres kompetencer, som bygger på kønnede erfaringer, men ofte ikke eksplicit efterspørges og dermed heller ikke bringer anerkendelse på arbejdsmarkedet. Kvalifikationsundersøgelsen kastede lys over, hvordan kvinderne havde bevæget sig fra arbejdsområder og erhvervsuddannelser, de havde været i p.g.a. økonomi, forældres forventninger, tradition, tilfældigheder m.m. Det havde for dem oftest været et arbejde som forudsætning for livet i den familiære sfære. Som kontrast hertil var der en meget større tilfredshed med egne kompetencer i dagplejearbejdet. 1.4 Projektet flytter sig Jeg bar projektet med ind på universitetet med den klare hensigt at distancere mig mere fra praksis og opstille min egen optik i stedet for andre mere magtfulde interessenters, som jeg havde oplevet dem. Men på dette tidspunkt uden en klar forståelse for, at det nødvendigvis ikke kunne være det samme projekt mere. Det at skifte praksisfelt, betyder ikke kun nye vinkler på det samme projekt, men at projektet må ændre sig, og værdien af bestemte aspekter af det må også ændre sig. Jeg flyttede mig væk fra et felt, hvor handlingsanvisninger i forhold til praksis var det værdifulde i forhold til feltets reproduktion, og hvor temaet aktuelt var adgangen til demokratiet og velfærden og 15

Fritidspædagogik fortid - nutid - fremtid

Fritidspædagogik fortid - nutid - fremtid Fritidspædagogik fortid - nutid - fremtid UdviklingsForum I/S og LFS, BUPL København, PMF København Juni 2002 Fritidspædagogik fortid nutid - fremtid UdviklingsForum I/S og LFS, BUPL København og PMF København.

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Vekseluddannelsessystemet er almindelig

Vekseluddannelsessystemet er almindelig Fag og fagidentitet en fantastisk og problematisk ramme for at blive dygtig Morten Smistrup Denne artikel har et dobbelt mål: For det første at fremstille en empirisk fremskrevet og teoretisk begrundet

Læs mere

Borgere med komplekse problemstillinger

Borgere med komplekse problemstillinger Borgere med komplekse problemstillinger Hvad ønsker de af hjemmeplejen? Anne Liveng, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC Maj 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Resumé...

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NÅR SAMVÆRET ER SVÆRT PERSPEKTIVER PÅ PLEJEBØRNS SAMVÆR I KØBENHAVNS KOMMUNE

NÅR SAMVÆRET ER SVÆRT PERSPEKTIVER PÅ PLEJEBØRNS SAMVÆR I KØBENHAVNS KOMMUNE NÅR SAMVÆRET ER SVÆRT PERSPEKTIVER PÅ PLEJEBØRNS SAMVÆR I KØBENHAVNS KOMMUNE U D A R B E J D E T A F L I N E K L Y V Ø 2 0 1 1 Når samværet er svært Perspektiver på plejebørns samvær i Københavns Kommune

Læs mere

UNGDOM, DEMOKRATI OG FAGBEVÆGELSE

UNGDOM, DEMOKRATI OG FAGBEVÆGELSE UNGDOM, DEMOKRATI OG FAGBEVÆGELSE ny (arbejder)ungdom & demokratiske læreprocesser Ph.d.-afhandling Jens Christian Nielsen Februar 2002 Roskilde Universitetscenter Institut for Uddannelsesforskning Forord

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Organisationsstrukturen i 3F... 33 Ligestilling i LO og 3F... 34 Idealet om ligestilling i 3F... 35 Analyse... 36 Bacchi analyse af guide...

Organisationsstrukturen i 3F... 33 Ligestilling i LO og 3F... 34 Idealet om ligestilling i 3F... 35 Analyse... 36 Bacchi analyse af guide... Indhold Problemfelt... 4 Problemformulering:... 5 Metode... 5 Videnskabsteoretisk perspektiv... 5 Normative standpunkter... 6 Fagforening og solidaritet... 6 Ligestilling... 6 Køn som konstruktion... 7

Læs mere

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer Uddannelse F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Udvikling af personlige kompetencer i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser af Vibeke Nielsen Udvikling af personlige kompetencer

Læs mere

Mellem minoritet og majoritet et ikke-sted

Mellem minoritet og majoritet et ikke-sted Tekla Canger Mellem minoritet og majoritet et ikke-sted Minoriserede unges biografiske fortællinger om uddannelse, normalitet og andethed En ph.d.-afhandling fra Forskerskolen i Livslang Læring Roskilde

Læs mere

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed - en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi Aarhus Universitet September 2013 Skriftligt speciale udarbejdet

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Hva med far. Mænds forventninger og erfaringer med at blive far. Projekt Forud ROSKILDE KOMMUNE

Hva med far. Mænds forventninger og erfaringer med at blive far. Projekt Forud ROSKILDE KOMMUNE Hva med far Mænds forventninger og erfaringer med at blive far Udarbejdet af lektor Kenneth Reinicke (RUC) for Roskilde Kommune Med midler fra Sundhedsstyrelsens»Satspulje«Projekt Forud ROSKILDE KOMMUNE

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Pædagogernes oplevelse af den nye skolereformen empirisk analyse

Pædagogernes oplevelse af den nye skolereformen empirisk analyse Pædagogernes oplevelse af den nye skolereformen empirisk analyse Sarah Steen Jönsson (46466) Emilie Lai Kaarsberg (46346) Michael Bache Kjær (47157) Karin Enggaard (53312) Roskilde Universitet - Pædagogik

Læs mere

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Hallo giv mig lige en chance Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Roskilde Universitetscenter Specialeafhandling, psykologi Efteråret 2004 1 Hallo giv mig lige en chance Unges

Læs mere

levede liv Det levede liv med Forskningscenter for Socialt Arbejde, Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol

levede liv Det levede liv med Forskningscenter for Socialt Arbejde, Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol Nelli Øvre Sørensen Nelli Øvre Sørensen Det levede levede liv liv med med sindslidelse sindslidelse Det ETNOGRAFISK FORSKNINGSSTUDIE FORSKNINGSSTUDIE AF AF BORGERES BORGERES SOCIALE SOCIALE LIV LIV I I

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere