11. maj Til Skole- og Børneudvalget. Vedrørende Dagplejens fremtidige organisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11. maj 2013. Til Skole- og Børneudvalget. Vedrørende Dagplejens fremtidige organisering"

Transkript

1 Til Skole- og Børneudvalget 11. maj 2013 Vedrørende Dagplejens fremtidige organisering Forvaltningens plan kan ved første øjekast se tilforladelig ud, men med bestyrelsens indgående kendskab til Dagplejen ser vi en lang række udfordringer ved planen udfordringer, der på ganske kort sigt vil betyde en total udhuling af Dagplejen. Er det det SBU og Roskilde Kommune vil? Politisk beslutning er nødvendig! Helt fundamentalt er der, behov for at SBU snarest muligt træffer en overordnet POLITISK beslutning om at man i Roskilde Kommune virkelig VIL have en kommunal dagpleje også i tider med faldende børnetal og trang økonomi. Vi har efterspurgt en sådan beslutning siden den nuværende ressourcemodel blev indført i Selv om det mange gange er blevet tilkendegivet at man ønsker en bæredygtig dagpleje, har det endnu ikke udmøntet sig i en konkret beslutning om, at man vil Dagplejen og hvor meget den i så fald skal fylde i forhold til kommunens vuggestuekapacitet, f. eks. 30% dagpleje og 70% vuggestue. En sådan politisk beslutning er en forudsætning for at der skabes ro til at Dagplejens dygtige ledelse og medarbejdere i samarbejde med bestyrelsen og forvaltningen kan skabe en dagpleje, som på sigt, er både pædagogisk og økonomisk bæredygtig og som er reelt siddestillet med andre pasningstilbud for 0-3 årige. På sigt, fordi det vil tage nogle år at få rettet op på de skader som ressourcemodellen fra oktober 2010 har medført og fordi en sådan beslutning også vil skulle finde sit kommunikative leje i Kommunens øvrige instanser ikke mindst forvaltningen. Bestyrelsen står på baggrund af nedenstående sammen med ledelsen i Dagplejen klar til at præsentere en plan, der i langt højere grad end det fremlagte forslag kan bibeholde de kvaliteter Dagplejen har i dag og kan forhindre forældreflugt. Men, politisk vilje er en forudsætning for at dette skal lykkes. I den forbindelse indstilles det til ØU og SBU s medlemmer, at der tages beslutning om, at der i Velfærdsforvaltningen udarbejdes et notat som opstiller mulighederne for at lave en procentvis inddeling af 0-3 års området med f.eks. 30 % Dagpleje og 70 % vuggestue. Om end det primært er den samlede pakke vi er bekymrede for, vil vi kommentere de 4 forslag i forvaltningens oprindelige oplæg enkeltvis, efterfulgt af kommentarer til punkterne i det supplerende notat samt nogle afsluttende generelle overvejelser: 1) Forslag til ny inddeling i distrikter for at sikre bedre bæredygtighed. Bestyrelsen noterer sig med overraskelse at der nu ønskes en inddeling i distrikter der svarer til de gamle Gundsø, Roskilde og Ramsø kommuner altså en tilbagerulning af det store arbejde der er gjort for at integrere den nye Roskilde Kommune. Den nye distriktsinddeling vil betyde at Dagplejen ikke længere er en lokal institution i landområderne og dermed ikke et ligestillet tilbud med vuggestuen på det parameter. Dette synes at være en paradoksal retning at bevæge sig i en tid hvor Roskilde Kommune aktivt arbejder for udvikling af lokale fællesskaber og medborgerskab gennem tiltag som f. eks. Zebraby. 1

2 Det giver utilfredshed blandt forældrene at vejen til dagplejer og/eller gæsteplejen bliver længere. For nogle forældre vil længere afstand til dagplejer og/eller gæstepleje betyde at de vil fravælge Dagplejen pga. logistiske problemer (ikke alle har 2 biler og offentlig transport er sjældent en reel mulighed). Distrikts udvidelsen vil alene tilgodese en økonomisk bæredygtighed og ikke den pædagogiske bæredygtighed som bestyrelsen værner om. Samlet set vil distriktsudvidelsen gøre Dagplejen til et mindre attraktivt valg ikke mindst fordi private passere stadig vil være lokale. Forvaltningen fremsætter i det supplerende notat: Et alternativ kan være, at de nuværende distrikter opretholdes, og at det sikres, at der er vikardagpleje i alle de distriker, hvor der i dag er vikardagplejer, dvs. alle distrikter med undtagelse af Sydbyen og Vor Frue. Dette vil indebære, at der skal opretholdes en vikardagpleje i Ågerup, Svogerslev og Vindinge, således at der i alt afsættes midler til 9 vikardagplejer. Merudgiften vil være 1 mio. kr. Det nyfremsatte forslag hilses velkommen udfra den præmis at Dagplejen bevares som lokal institution på linie med vuggestuerne, at gæsteplejen bliver mulig at opretholde i alle distrikter og at det store samarbejde og den pædagogiske sparring der sker i de lokale legestuer og Dagplejerne imellem i de enkelte distrikter kan bibeholdes. Det er dog vigtigt at dette forslag gennemføres forud for den allerede varslede ressourcetilpasning i Dagplejen gennemføres der er ingen tvivl om at blandt forældre betyder fyringer, ændring af afstand til dagplejen og uklarhed om gæsteplejen rigtig meget for Dagplejens attraktivitet og omtale. Det hilses derfor velkomment at Økonomiudvalget på udvalgsmøde d. 8. Maj satte alle kapacitetstilapsninger i dagplejen i bero, indtil der er taget en politisk beslutning omkring dagplejens fremtidige organisering. Der er nu helt åbne muligheder for at I, som medlemmer af SBU, kan træffe den bedst mulige beslutning omkring Dagplejens fremtid. 2) Forslag til ny ressourcemodel der skal sikre økonomisk stabilitet At den nuværende ressourcetildelingsmodel er direkte skadelig for Dagplejen har vi gentagne gange gjort opmærksom på siden den blev indført i Vi henviser til tidligere artikler, høringssvar, demonstrationer, dialogmøder, underskriftsindsamlinger mv. Til trods for omfattende ressourcetilpasninger på området de sidste 3 år, taler Dagplejens regnskaber og det akkumulerede underskud deres eget tydelige sprog. Modellen skulle aldrig have været indført! Vi er derfor positive overfor indførelsen af en ny ressourcetildelingsmodel der i det mindste sikrer et fast årligt budget. Dog så vi allerhelst en model, der tildelte per dagplejer med et minimum af 6 dagplejere i hvert område. Dermed sikres en bæredygtig gæstepleje i de områder, der ikke har fast vikar. I flere områder f.eks. Svogerslev, Ågerup, Vindinge og Viby/Dåstrup er antallet af dagplejere allerede inden den forestående tilpasning så lavt, at det vil kræve en politisk stillingtagen til om Dagplejen skal lukkes helt ned i disse områder. Alternativt kræver det en politisk beslutning, at der ikke kan være mindre end 4 dagplejere + 1 vikardagplejer i hvert af disse områder. Analyser fra bl.a. Holstebro viser at forholdstallet bør være 3,4 barn hvis Dagplejens samlede fravær skal fraregnes, og tallet bør ligge på 3,1 barn hvis der stadig skal være et råderum på 10 % til tomme pladser. 2

3 Hvis en velfungerende bæredygtig dagpleje skal sikres, er det helt essentielt, at vi aldrig drøfter økonomi alene men altid i sammenhæng med kvalitet og service. Sammenligninger bør bygge på hvad Dagplejen reelt er og kan. Dagplejens styrker er blevet forelagt SBU skriftligt og mundtligt adskillige gange de seneste år senest på SBU mødet i marts Alligevel har forvaltningen, i den til forslaget vedlagte benchmark undersøgelse, kun set på driftudgifter uden at oplyse om hvad tallene bygger på. Vi i forældrebestyrelsen gør atter opmærksom på, at der i Roskilde kommune er gratis bleer, vaskeklude håndsprit, 5 ugers betalingsfri, max 2 børn under 15 mdr, heldagslegestuer, kvalificeret vikar ordning, 3 Martemeo uddannede pædagoger, ensartet højt uddannelsesniveau af dagplejere. I den billigeste kommune (Kalundborg) har man ikke nogen af overnævnte ting. Desuden passer daginstitutionerne i Kalundborg dagplejebørn 5 dage gratis, som gæstepleje i småbørnsstuer med pædagogmedhjælper ansat. Rimer Kalundborgs version på den kvalitet og service SBU ønsker i Roskilde Kommune? Endvidere betyder de mange tilpasninger i Dagplejen, både dem der er sket og dem der er på trapperne, at en del af de opsagte dagplejere slår sig ned som private passere. Disse er stadig en udgift og medfører arbejdsopgaver for Dagplejen bl.a. i forbindelse med tilsyn. Jævnfør en ny FOArapport fra april 2013 om Dagplejen i Danmark er en stigning i private passere i Aalborg Kommune én af årsagerne til at de skal afskedige dagplejere. Bestyrelsen er bekymret for at dette også vil blive tilfældet i Roskilde Kommune. 3) Forslag til ny ledelsesstruktur der er tilpasset Dagplejens størrelse En dagpleje under decentral ledelse vil øjeblikkeligt opfattes som en splittet dagpleje særligt fordi den falder sammen med en stor tilpasningsrunde i Dagplejen. En samlet dagplejeafdeling og den centrale ledelse er et stærkt nødvendigt bindeled i den treenighed der udgør det gode samarbejde i Dagplejen samarbejdet mellem pædagoger, dagplejere og ledelse. Dette tætte samarbejde sikrer en ensartet dagpleje på tværs af kommunen med stort fokus på pædagogiske principper, læreplaner, kompetenceudvikling og forældresamarbejde. Dette stærke samarbejde udgør en vigtig faktor i forældres tilvalg af Dagplejen. At se dette samarbejde fordelt ud på en eller tre områdeledere vil klart betyde at ensartetheden går tabt. Grundet Dagplejens særkende at dagplejerne arbejder i eget hjem - er det nære kendskab man kan få til en fysisk institution ikke let at få til en gruppe af dagplejere og det vil bliver særdeles vanskeligt at opbygge/opretholde når man som områdeleder er placeret på en institution fyldt med børn og voksne med umiddelbare udfordringer og behov. I en travl hverdag, frygter vi at Dagplejen vil forsvinde i institutionens fokus, og at Dagplejens personale vil få for lidt opmærksomhed, som den mindre og spredte gruppe de er, set i forhold til institutionspersonalet. Dagplejen arbejder i dag i langt de fleste områder allerede tæt sammen med de lokale institutioner om overgangen til børnehave. Et øget samarbejde hilses velkommen dog kan vi ikke anbefale at man bruger dagintuitionerne til direkte pasning af dagplejebørn. I nogle tilfælde kunne ledige lokaler i daginstitutioner muligvis udgøre legestuelokaler for på den måde at spare på bygningsmassen. Desuden er det vigtigt at overveje den merudgift det er at lægge 66 selvstændige arbejdspladser,16 legestuegrupper, morgentelefon, pædagogisk sparring og andre ledelsesopgaver sammen med områdeledelse. I bl.a. Odense og Holstebro Kommuner har man, efter at have afprøvet områdeledelsesmodellen, valgt at gå tilbage til den centrale ledelse fordi den ønskede økonomiske besparelse udeblev og kvaliteten af tilbuddet oplevedes som forringet. Under arbejdsgruppens studietur til Slagelse Kommunes dagpleje, sagde Chefkonsulent Anders 3

4 Mikael Reuter fra Center for Dagtilbud og Kultur, at han ikke så nogle økonomiske, organisatoriske eller ledelsesmæssige incitamenter til eller fordele ved at udlægge Dagplejen under områdeledelse. Kvaliteten, mente han, bevares og udvikles bedst med en selvstændig ledelse. Forvaltningen fremsætter i det supplerende notat: Muligheden for at der opretholdes en selvstændig ledelse af Dagplejen. Konkret vil det betyde, at der fastholdes en leder af dagplejen. Udgiften hertil vil være 0,7 mio. kr. Jf. punkterne ovenfor hilser vi fuldt og helt en fastholdelse af den centrale ledelse velkommen. Det supplerende notat nævner dog ikke noget om den administrative ledelse. Er dette et udtryk for at man ønsker at fjerne denne funktion. Hvis vi kigger på den foreslåede udgift synes den kun at dække Dagplejens leder. Hvis det er korrekt undres vi over hvordan man forestiller sig at en institution af Dagplejens størrelse og kompleksitet vil kunne fungere uden en administrativ ledelse. Der er mange helt afgørende og væsentlige funktioner ikke mindst i forhold til regnskaber, budgetter og andre forvaltningsrelaterede opgaver som varetages af den administrative leder. Í bestyrelsens øjne er den eneste opgave der kan fjernes fra den administrative ledelse de opgaver der er i forbindelse med de private passere en opgave som synes i direkte modstrid med ønsket om en god, velfungerende og pædagogisk underbygget Kommunal Dagpleje og en opgave som i mængde blot forstørres hver gang tilpasning i gruppen af dagplejere finder sted. Der er pt 16 private passere og dette tal forventes at stige når den planlagte ressourcetilpasning finder sted inden længe. Notatet nævner heller ikke hvad pædagogernes rolle og placering skal være. Der skal dog ikke herske tvivl om at bestyrelsen helst ser at pædagogerne opretholder tilsyn som det finder sted i dag med besøg ca. hver 6 uge hos alle dagplejere. 4) Forslag der sikrer ens vilkår for dagpleje og vuggestue, herunder økonomisk ligestilling. De 5 betalingsfri uger i Dagplejen er et gode som relativt få forældre drager nytte af. Dog skal det bemærkes at den opfordring der ligger i at opfordre forældrene til at holde fri samtidig med deres dagplejer åbner for at børnene ikke skal gæsteplaceres i de pågældende uger og dermed spares der på gæstevederlag. Forældrebestyrelsen vil dog gerne være med til at se på hvor disse penge i stedet vil kunne kanaliseres hen og måske gøre mere gavn for vores børn. Det er rigtigt, at den særlige regel i Roskilde om at en dagplejer ikke må tildeles mere end 2 børn under 15 måneder sætter nogle begrænsninger for anvisningen af pladser. Denne begrænsning skal dog holdes op imod den meget lave sygefraværsprocent der har været i Dagplejen. Alle der har passet 2 under 15 måneder måske ovenikøbet to børn med særlige behov - ved at det er en stor og belastende opgave. Derfor finder vi at det er problematisk at ændre denne regel til en hensigterklæring. Hvis man taler om ligestilling er der mange parametre man er nødt til at sammenligne. I det fremsatte forslag er der ALENE tænkt på ØKONOMI pædagogisk indsigt og tanker, lokalt tilhørsforhold, tillidsbårne samarbejdsrelationer, kompetenceudvikling og gensidsig sparring er ikke tænkt ind eller synliggjort. Ligestillet profilering af Dagplejen og analyser i omvendt rækkefølge Med en politisk beslutning om at ville Dagplejen med en fastsat procentsats, åbnes muligheden for at indskærpe at der også i pladsanvisning, pædagogiske, forvaltningsmæssige, politiske og kommunikationssammenhænge tales om Dagplejen som et ligestillet tilbud med vuggestuen. I bestyrelsen hører vi gang på gang historier om forældre der aldrig møder information om Dagplejen, bliver 4

5 tilbud vuggestuepladser trods deres ønske om dagpleje som første prioritet og helt konkret ser vi børnehavepladser konverteret til vuggestuepladser og Dagplejens nedlagte gæstehus i Jyllinge opstod 14 dage efter lukningen som ny kommunal vuggestue. Og det på trods af faldende børnetal og mange ledige pladser på 0-3 års ormådet. Vi er ikke imod vuggestuer eller imod et frit valg de to pasningsformer imellem men vi oplever en forfordeling af vuggestuen i daglig praksis som ikke hænger sammen med den erklærede vilje til at se Dagplejen som et ligestillest pasningstilbud. Bestyrelsen ønsker muligheden for det frie valg af institutionstype. Det anføres, at nedgangen i Dagplejens børnetal ikke blot kan tilskrives det faldende børnetal generelt, men at det også skyldes at flere forældre fravælger Dagplejen og vælger børnehuse og vuggestuer i stedet. Ingen analyser underbygger dette synspunkt. Det faldende antal pladser bunder i at dagplejere fratrådte i årene og at der i samme periode og stadig jf. punkt 81 på indeværende SBU dagsorden etableres nye vuggestuepladser. Hvis man VIL ligestillingen, må man også handle derefter. Vi oplever ofte, at forældre der havner i Dagplejen som 2. valg, oftest vælger at lade barnet blive der til børnhavealderen, og ofte har Dagplejen som 1. prioritet når der skal vælges pasningstilbud til små søskende. Presset fra forvaltningen for at fylde vuggestuer før dagplejepladser arbejder direkte imod det erklærede politisk ønske om at bevare Dagplejen. Vi kan ikke underbygge disse fornemmelser med en analyse. Vi erfarer at forvaltningen først i efteråret har tænkt sig at gennemføre en gennemgribende analyse af ønsker til og pasningsbehov for hele 0-6 års området på tværs af kommunen. En sådan analyse ligger, efter vores opfattelse, oplagt forud for en så omfattende omstrukturering af Dagplejen som der lægges op til i forvaltningens forslag. Vi har efterspurgt den mange gange senest da arbejdsgruppen blev nedsat i februar Er det god forvaltning at gøre tingene i omvendt rækkefølge? Sidst ønsker vi kort at opholde os ved netop forvaltningens processer idet vi finder forløbet frem mod præsentation og høring af dette forslag til omstrukturering af Dagplejen ganske kritisabelt. Vi henviser her til den tidligere udsendte beskrivelse af processen. I håbet om en klar genovervejelse af proces og indhold af det fremlagte forslag og i ønsket om at blive reelt inddraget sammen med ledelse og medarbejdere i arbejdet med at udarbejde en holdbar plan for Dagplejen på baggrund af en fast POLITISK beslutning om at Dagplejen skal være en del af kommunens tilbud for de 0-3 årige. På nuværende og tidligere bestyrelsers vegne Hanne Fink Ferdinand og Bjørn Ballisager Jensen Birgitte Borck Høg og Thomas Weyse 5

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

På vej mod en ny institutionsstruktur?

På vej mod en ny institutionsstruktur? På vej mod en ny institutionsstruktur? En undersøgelse af sammenlægninger og indførelse af fællesledelse på dagpasningsområdet Oktober 2004 Søren Smidt Marianne Malmgren og Sanne Ipsen CASA På vej mod

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Dagplejens placering i viften af dagtilbud

Dagplejens placering i viften af dagtilbud Dagplejens placering i viften af dagtilbud Dagplejens placering i viften af dagtilbud KL og FOA Fag og Arbejde har undersøgt dagplejens placering i viften af dagtilbud April 2007 Redaktion: Sandra Høj

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

Samlet høringssvar vedr. skolereform

Samlet høringssvar vedr. skolereform 1 Samlet høringssvar vedr. skolereform 1. Elever, der ikke i overgangsfasen ønsker lektielæsning, og som er afhængig af hjemtransport med skolebus, ikke får separat hjemkørsel, idet der køres efter de

Læs mere

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notatet er emneopdelt og struktureret i henhold til høringsmaterialet. Høringssvar der indeholder bemærkninger til

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

li li li li li li li li li li li li

li li li li li li li li li li li li DSKS4VX817 fb skan 06 05 2015 13 04 SEPBARCODE OU211PE1939 iffvb li El li li li li li li mm li li li li li li li li li li li li Dagtilbud Aabenraa Kommune Dagtilbudsstruktur 2015 Høringssvar Acadre 14/30337

Læs mere

Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere

Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere 24. april 2007 L:\TEKST\FORLAG\LO\Ny struktur og dynamik\rapport.doc/jp Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere af Leif Olsen

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger Maj 2001 Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum, Aarhus Gentofte, www.udviklingsforum.dk TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum juni 2013 Eftertryk er tilladt

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark F O A F A G O G A R B E J D E Privat pasning i Danmark Privat pasning i Danmark Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Susanne Pade og seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000 for FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Erfaringer med modulordninger i daginstitutioner. Notat udarbejdet for FOAs pædagogiske sektor af Bureau 2000

Erfaringer med modulordninger i daginstitutioner. Notat udarbejdet for FOAs pædagogiske sektor af Bureau 2000 Erfaringer med modulordninger i daginstitutioner Notat udarbejdet for FOAs pædagogiske sektor af Bureau 2000 august 2006 1 Oversigt over notatet Et stigende antal kommuner har det seneste år arbejdet med

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Bornholm, den 20. juni 2010 Høringssvar: Genåbning af budget

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Ledelse af dagtilbud dialog og beslutning om nye ledelsesformer

Ledelse af dagtilbud dialog og beslutning om nye ledelsesformer Ledelse af dagtilbud dialog og beslutning om nye ledelsesformer 37 Projektledelse: Dorthe Nørgaard, KL Jørn Kjølseth Møller, BUPL Projektgruppe: Camilla Hagelund, KL Lise Balslev, KL Mikael Wennerberg

Læs mere