Vindmølleplan Tematillæg ( ) til Kommuneplan 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vindmølleplan Tematillæg (13-2011) til Kommuneplan 2009"

Transkript

1 Vindmølleplan Tematillæg ( ) til Kommuneplan 2009

2 Offentliggørelse Vedtagelse Planforslaget blev vedtaget af Horsens Byråd den 27. marts Forslaget blev offentliggjort den 25.april Planen blev endeligt vedtaget af Horsens Byråd den 25. september Den endeligt vedtagne plan blev offentliggjort den 31. oktober Høring Planen var fremlagt i offentlig høring fra den 25.april 2012 til den 20. juni Planlovens 12 Efter planlovens 12 stk. 2 og 3 kan kommunalbestyrelsen i visse tilfælde modsætte sig udstykning og bebyggelse samt ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer. Plan og Miljøvurdering Kommunalbestyrelsens plan og miljøvurdering kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter planlovens 58. Klagevejledning Efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed eller rimelighed. Klageberettigede er alle omfattet af Planlovens 59. Desuden kan kommunalbestyrelsens miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. miljøvurderingslovens 16. Klage skal være skriftlig og sendes til Horsens Kommune pr. eller til Horsens Kommune, Teknik og Miljø, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens. Horsens Kommune videresender herefter klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget af Horsens Kommune inden 4 uger fra datoen for planens offentliggørelse og ved kontortids ophør. Planen offentliggøres d. 31. oktober Det er en betingelse for klagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Klagenævnet vil efter modtagelse af en klage sende en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage eller, hvis klagen afvises. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens eller miljøvurderingens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for planens offentliggørelse. Forsidefoto: Vindmøllesekretariatet Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/ KD Kort- og Matrikelstyrelsen Forslag til Kommuneplantillæg til Kommuneplan

3 Indhold Indledning... 5 Redegørelse... 6 Baggrund for planlægningen... 6 Ny planlægning... 6 Lovgivning om vindmøller... 6 Forhold til andre planer og love... 7 Planlægningsprocessen... 8 Ikke teknisk resumé fra miljøvurdering Retningslinier Mål Retningslinjer Retningslinje - Husstandsvindmøller Retningslinje - små vindmøller Retningslinje - Støjkonsekvensområde Retningslinje for enkeltområderne Rammer for lokalplanlægning Borupgård - GE.2.T Endelave - HR.10.T Nim - BR.44.T Tønning - BR.64.T Forslag til Kommuneplantillæg til Kommuneplan

4 Foto: Horsens Kommune Forslag til Kommuneplantillæg til Kommuneplan

5 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af kommuneplan blev det tilkendegivet at man i den kommende planperiode ville udarbejde en samlet vindmølleplan. En sådan vindmølleplan er en revision af hele den gældende kommuneplans afsnit om vindmøller og udarbejdes i form af et kommuneplantillæg. Heri udpeges de områder i kommunen, hvor der efterfølgende kan planlægges nærmere for opstilling af vindmøller. Årsagen til at Horsens Kommune reviderer kommuneplanens afsnit om vindmøller er den simple, at det gældende plangrundlag for vindmøller ikke længere er tidssvarende. De eksisterende udlagte områder kan ganske enkelt ikke rumme de vindmøllestørrelser der opstilles i dag. Vindmølleplanen udpeger egnede arealer udvalg blandt samtlige kommunens potentielle vindmølleområder, og fastsætter retningslinjer for områdernes udnyttelse og rammer for den efterfølgende planlægning. De steder hvor der står vindmøller i kommunen i dag, bevares som vindmølleområder, men det vil efterfølgende ikke være muligt at opstille nye, større vindmøller her. De øvrige eksisterende vindmølleområder udgår, da der ikke kan opstilles store vindmøller her. Vindmølleplanen giver ikke i sig selv lov til at opstille vindmøller. For hvert rammeområde som udpeges, skal der efterfølgende gennemføres en nærmere planlægning. Byrådet er ikke forpligtet til at vedtage en sådan planlægning, hvis Byrådet ikke finder det hensigtsmæssigt. Denne planlægning består af et kommuneplantillæg med en VVM redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet) samt en lokalplan. I forbindelse med VVM redegørelsen vil der med visualiseringer, støj- og skyggeberegninger mv. blive redegjort for eventuelle væsentlige miljøpåvirkninger samt, hvordan disse kan afhjælpes. Ligesådan vil den præcise opstilling af vindmøller i området blive fastlagt. Lokalplanen vil på baggrund af VVM redegørelsen også fastlægge bestemmelser om placering, højde, udseende m.v. I forbindelse med kommuneplantillæg med VVM redegørelsen og lokalplanen vil der blive gennemført endnu en offentlig høring. Kommunerne kan planlægge for vindmøller på op til 150 meter, men der er ikke i Horsens Kommune fundet egnede arealer til opstilling af vindmøller af denne størrelse. Vindmøller opstillet i Horsens Kommune forventes således at ligge på en totalhøjde på maks. 125 meter. Moderne vindmøller af denne størrelse har en stor indvirkning på omgivelserne. Gennem planlægningsprocessen skal der derfor findes en balance mellem hensynet til naboer, landskabs-, natur- og kulturhensyn samt hensynet til kommunale og statslige klima- og forsyningsmålsætninger. For at samle vindmølleudbygningen og minimere de gener der er afledt af vindmølleplanen, har Horsens Kommune i planlægningsprocessen valgt at pege på områder, hvor det er muligt at opstille min. 3 vindmøller i en lige række. Områder til vindmøller på under 100 meters totalhøjde er fravalgt, da den opstillede effekt ikke modsvarer de gener som vindmøllerne vil påføre omgivelserne. Som en del af planlægningsarbejdet er der udarbejdet en miljørapport, hvor planens væsentlige miljømæssige konsekvenser er vurderet. I udgangspunktet blev 14 områder vurderet. 7 af disse blev medtaget i 1. forslag til vindmølleplan. og miljøvurdering hertil. Efterfølgende er 6 områder udgået i forbindelse med den politiske behandling og vindmølleplan og miljøvurdering er herefter konsekvensrettet og sendt i fornyet høring. I forbindelse med den politiske behandling af det 1. forslag til vindmølleplan, har Byrådet vedtaget at rette henvendelse til centrale myndigheder om at forbedre mulighederne for opkøb af ejendomme, forbedrede muligheder for at yde erstatning i forbindelse med vindmølleplanlægningen samt at få mulighed for at foretage kontrolmålinger på indendørs lavfrekvent støj fra vindmølleanlæg. Forslag til Kommuneplantillæg til Kommuneplan

6 Redegørelse Baggrund for planlægningen Forslag til vindmølleplan for Horsens Kommune, er en planrevision af det eksisterende tema i Kommuneplan Målsætninger Danmark skal på langt sigt være uafhængig af fossile brændstoffer - kul, olie og naturgas. I stedet ønskes en udbygning af vedvarende energi. Det er målet at vedvarende energi i 2020 skal udgøre 35 % af det samlede energiforbrug og heraf 49 % fra vindenergi. Byrådet i Horsens Kommune har som klimakommune vedtaget en klimahandlingsplan med konkrete målsætninger. På vindmølleområdet er målet således at der i kommunen skal skaffes mulighed for at opstille ca. 20 vindmøller eller, hvad der svarer til en reduktion i CO 2 udledningen på ton. Status for eksisterende vindmøller I Horsens Kommune findes der på nuværende tidspunkt 13 vindmøller med en samlet effekt ca. 4 MW. Der er mest tale om ældre møller, som er opsat mellem 1986 og Vindmøller har generelt en levetid på omtrent år. Hvis der ikke opsættes nye vindmøller i Horsens Kommune vil der i 2020 sandsynligvis ikke være flere funktionsdygtige vindmøller i kommunen. Ny planlægning Fremtidige vindmølleområder Vindmølleplanen udlægger 4 vindmølleområder i Horsens Kommune, heraf 1 nyt. Ved udnyttelse af det nye område vil de 3 opstillede vindmøller have en samlet effekt på knap 7 MW. Dette vil betyde en samlet CO 2 reduktion på ton. 3 eksisterende vindmølleområder med opstillede vindmøller videreføres. Gamle vindmølleområder uden opstillede vindmøller udgår, da de ikke kan rumme de nye store vindmøller. Lovgivning om vindmøller VE loven Lov om fremme af vedvarende energi indeholder 4 ordninger der skal fremme produktionen af vedvarende energi fra vindmøller: Værditabsordningen Værditabsordningen giver mulighed for erstatning til naboer, hvor der kan påvises et værditab ved etablering af vindmøller. Køberetsordningen Køberetsordningen sikrer at fastboende indenfor en afstand på 4,5 km fra vindmøllerne tilbydes mindst 20 % af andelene i et vindmølleprojekt. Findes der ikke afsætning i nærområdet skal andelene udbydes til alle bosat i kommunen. Den grønne ordning Den grønne ordning er en pulje administreret af Energinet. I den grønne fond øremærkes ved net-tilslutning af vindmøller kr. for hver installeret MW fra vindmøller. Puljen kan søges af kommunen og bruges til kompensere for tab af rekreative værdier ved anlæg af f.eks. grønne områder, stier eller ved oplysning om vedvarende energi m.v. Garantiordningen Garantiordningen indeholder en garantifond for lokale vindmølleprojekter, hvor man kan få en garanti på op til kr. til de forudgående undersøgelser og planarbejde. Planloven Planloven fastlægger, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for arealanvendelsen og for beliggenheden af tekniske anlæg samt rammer for lokalplanlægning for tekniske anlæg. Vindmøllecirkulæret Vindmøllecirkulæret fastlægger de nærmere rammer for kommunernes planlægning for store vindmøller, herunder om vindmøllernes maksimale højde, afstand til nabobebyggelse, de hensyn der skal vises samt krav til retningslinjer og Forslag til Kommuneplantillæg til Kommuneplan

7 redegørelse. Støjbekendtgørelsen Støjbekendtgørelsen fastlægger de gældende faste grænseværdier for støjbelastningen på såvel nabobebyggelse i det åbne land som på støjfølsom arealanvendelse. Lov om miljøvurdering Efter lov om miljøvurdering af planer og programmer skal vindmølleplanen miljøvurderes og der skal udarbejdes en miljørapport. Miljørapporten er vedlagt vindmølleplanen. VVM bekendtgørelsen I forbindelse med den efterfølgende planlægning for de enkelte udlagte vindmølleområder, skal der udarbejdes en VVM redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet). I denne redegørelse skal bl.a. de visuelle konsekvenser samt de støj- og skyggemæssige og naturmæssige konsekvenser af et konkret projekt vurderes. Forhold til andre planer og love Statslige interesser De statslige mål og krav til den kommunale vindmølleplanlægning fremgår af Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2009 Horsens Kommunes klimamål og vindmølleplan er i overensstemmelse med de statslige mål og bidrager positivt til opfyldelsen af disse. Indeholdt i Vindmølleplanens retningslinjer og redegørelse er: Retningslinjer for placering af vindmøller i overensstemmelse med vindmøllecirkulæret. Vindmøller opstilles i overensstemmelse med bestemmelserne i Miljøministeriets bekendtgørelse om støj fra vindmøller Vindmøller med en totalhøjde på 100 m eller mere skal anmeldes til Trafikstyrelsen Placeringen af vindmøller skal tage hensyn til trafikken og trafiksikkerheden på overordnede og vigtige veje, således at vindmøller ikke placeres nærmere vejen end 4 gange møllens totalhøjde (siden ændret til 1 gange møllens totalhøjde), og således at vindmøller ikke placeres i vejens sigtelinje, hvis det vurderes at kunne fjerne trafikanternes opmærksomhed fra vejen og dens forløb. Horsens kommune har ikke udpeget områder i konflikt med højdebegrænsninger der fremgår af indflyvningsplanerne for de godkendte flyvepladser, nærmere end 12 km fra Forsvarets flyvestationer og nærmere 5 km fra Forsvarsministeriets øvelsespladser, skyde- og øvelsesterræner eller områder i kystnærhedszonen. Miljøvurdering Miljøvurderingen af det nye område har mundet ud i vigtige forhold, der skal belyses nærmere i en VVM undersøgelse af et konkret projekt. Heri vil indgå visualiseringer af vindmøllerne set fra vigtige, karakteristiske og landskabeligt følsomme vinkler. Denne præcise undersøgelse af de visuelle forhold kan i sidste instans betyde at vindmølleområdet ikke kan anvendes eller kun kan anvendes til placering af mindre eller færre vindmøller. Den regionale udviklingsplan Vindmølleplanen er et positivt bidrag i bestræbelserne på at opfylde målene i den regionale udviklingsplan. Udviklingsplanen har som mål at øge andelen af vedvarende energi i energiforsyningen til 50 % i Kommuneplanlægningen i nabokommuner Horsens Kommune har hørt nabokommunerne i forbindelse med planens udarbejdelse samt været i direkte dialog og samarbejde med enkelte af dem om muligt udlæg af områder på tværs af kommunegrænsen. Fremadrettet kan der evt. opstå konflikt mellem det udlagte område og områder i nabokommuner, der udlægges efterføl- Forslag til Kommuneplantillæg til Kommuneplan

8 gende. Disse forhold vil blive belyst nærmere i nabokommunernes planredegørelser samt i en efterfølgende VVM redegørelse. Den vedtagne kommuneplanstrategi Vindmølleplanen er ikke beskrevet i den vedtagne kommuneplanstrategi 2007, men derimod i den efterfølgende kommuneplan , hvor det beskrives at Horsens Kommune har igangsat arbejdet med en revision af kommuneplanens vindmølletema. Der har efterfølgende været afholdt en forudgående offentlighed om vindmølleplanen. Kommuneplan Nærværende vindmølleplan er en revision af vindmølletemaet i Kommuneplan og erstatter dette. Med denne revision bortfalder samtlige tidligere udpegede vindmølleområder der ikke er helt eller delvist udnyttet. De resterende områder videreføres i den fremadrettede planlægning, men det vil efterfølgende ikke være muligt at opstille nye, store vindmøller her. De videreførte og nye rammeområder får følgende rammeområdebetegnelser: HR.10.T.1., BR.44.T.1., BR.64.T.1. og GE.2.T.3. Ved opstilling og drift af vindmøller skal der tages hensyn til de tilstedeværende beskyttelsesinteresser, så disse ikke lider overlast. Omkring hvert udlagt vindmølleområde udlægges 2 støjkonsekvenszoner. Støjkonsekvenszonerne er fremadrettede planlægningszoner. Der udlægges en zone på 4 x vindmøllens tilladte totalhøjde fra rammeområdet og en på 8 x vindmøllens tilladte totalhøjde fra rammeområdet. Indenfor 4 x vindmøllens tilladte totalhøjde, vil kommuneplantillæggets vedtagelse betyde, at der ikke kan etableres beboelse indenfor denne grænse. Indenfor 8 x vindmøllens tilladte totalhøjde må der ikke udlægges nye arealer til støjfølsom anvendelse, førend det ved beregning er dokumenteret at støjgrænserne på støjfølsom anvendelse kan overholdes. Støjkonsekvenszonerne kan ses på kortbilag i rammedelen. Skovstykket nord for Borupgård samt den sydligste del af Tebstrup sø er vurderet som ikke støjfølsom arealanvendelse i forbindelse med planlægningsarbejdet som en forudsætning for udpegningen af området. Det udpegede område er omfattet af sø- og åbeskyttelseslinjen for Tebstrup Sø. Opstilling af vindmøller inden for sø- og åbeskyttelseslinjen kræver dispensation i henhold til naturbeskyttelseslovens 16. Planlægningsprocessen Screening Statens Vindmøllesekretariat har for Horsens Kommune screenet hele kommunens areal for mulige vindmølleområder, hvor der ud fra afstandskriterier kunne opsættes min. 3 vindmøller på række i hvert område med en totalhøjde på 100 m og derover. Der var i Horsens Kommune 66 mulige områder, hvor der kunne opstilles vindmøller på op til 100 m og mulige 25 områder, hvor der kunne opstilles vindmøller mellem 100 og 150 m. Horsens Kommune har herefter foretaget en grovsortering af de i alt 91 fremkomne områder ved en overordnet gennemgang af plan-, naturog kulturtemaer. Forudgående offentlighed Der har været afholdt en forudgående offentlighed efter planloven, hvor de 11 vindmølleområder som Horsens Kommune på daværende tidspunkt anså for mulige vindmølleområder var fremlagt som led i en principiel debat. I forbindelse med planlægningen har Horsens Kommune modtaget 14 ansøgninger om opstilling af vindmøller. En stor del af ansøgningerne har været indenfor de af kommunen viste mulige vindmølleområder. Efterfølgende blev 1 ansøgning trukket tilbage. Af de tilbageværende 6 nye Forslag til Kommuneplantillæg til Kommuneplan

9 Foto: Vindmøllesekretariatet ansøgte områder blev 4 valgt fra. De resterende ansøgte områder har sammen med de af kommunen udvalgte områder indgået i miljøvurderingen. I forbindelse med fremlæggelsen af det 1. forslag til vindmølleplan blev der således fremlagt en miljøvurdering af de 7 områder som planforslaget indeholdt. I forbindelse med denne 2. høring af det reviderede planforslag fremlægges miljøvurdering for det ene resterende område. Scoping afgrænsning og detaljeringsgrad Miljøvurderingen omfatter de ændringer, kommuneplanrevisionen medfører i forhold til det tidligere plangrundlag, som har betydning for fremtidige anlægstilladelser for vindmøller i kommunen. De arealer, der med de foreslåede ændringer tages ud af kommuneplanen, er dog ikke medtaget i miljøvurderingen. Det er alle steder arealer, der i dag dyrkes landbrugsmæssigt og ændringen vil således ikke medføre ændringer i den nuværende anvendelse. Det er derfor ikke vurderet relevant at miljøvurdere. Den indledende scoping (afgrænsning af miljøvurderingens indhold) har således behandlet de indholdsmæssige ændringer i den reviderede kommuneplans retningslinier samt rammer for vindmølleplanlægningen i overensstemmelse med ovenstående. Scopingen er lavet med udgangspunkt i det brede miljøbegreb, jf. lovens Forslag til Kommuneplantillæg til Kommuneplan

10 1 og bilag 1, punkt f, og angiver både forventede positive og negative effekter. Horsens Kommune har, som et led i scopingen, indhentet bidrag til miljøvurderingen fra berørte myndigheder og andre centrale aktører, eksempelvis radiokædeoperatører. Herefter har Horsens Kommune foretaget en nærmere scoping af de resterende udvalgte områder for at fastlægge, hvilke temaer miljørapporten skulle omfatte for de enkelte områder. Scopingen af kommuneplanens ændrede retningslinjer indikerer, at effekterne af ændringerne vil være neutrale eller ikke væsentlige og hovedsageligt vil være udtryk for statslige krav eller udmeldinger. Retningslinjerne er derfor ikke behandlet yderligere i miljøvurderingen. Miljøvurderingen arbejder med en detaljeringsgrad, der er i overensstemmelse med kommuneplanens planlægningsniveau og detaljeringsgrad. Miljøvurdering og udarbejdelse af plan Sidste trin har bestået i udarbejdelsen af en vindmølleplan med en tilhørende miljøvurdering. Alle områder er blevet besigtiget og de 14 nye potentielt egnede områder blev indsnævret til 7 vindmølleområder omfattet af det først fremlagte forslag til vindmølleplan for Horsens Kommune med tilhørende miljørapport. I forbindelse med vedtagelsen af vindmølleplanen blev de 7 nye områder reduceret til 1 (samt 3 områder med eksisterende vindmøller) og planen sendt i fornyet høring. I arbejdet er afgrænsningen af det tilbageværende område blevet geografisk indsnævret som led i afværgeforanstaltninger, hvorfor enkelte temaer som fremgik af scopingen ikke længere er relevante for dette område. Den videre proces Når Byrådet har vedtaget en endelig Vindmølleplan, kan der udarbejdes kommuneplantillæg med tilhørende VVM redegørelse og lokalplan for et konkret vindmølleprojekt indenfor en udpeget afgrænsning. Ikke teknisk resumé fra miljøvurderingen Der er i Danmark på såvel nationalt, regionalt og kommunalt niveau vidtrækkende målsætninger om reduktion af CO 2. Dette skal ske gennem reduktion af forbruget af kul, olie og gas. Vedvarende energi fra vindmøller er et af de vigtigste værktøjer til at nå disse mål. Hvis der ikke planlægges for opstilling af nye større vindmøller i Horsens Kommune, vil der indenfor en kortere årrække ikke længere være vindmøller i kommunen. Den mængde vedvarende energi der produceres i dag vil dermed forsvinde og ingen ny vil komme til. Kommunen vil ikke kunne opfylde sine målsætninger eller hjælpe til at de nationale mål nås. Til gengæld vil såvel landskab, kulturarven og naboer blive skånet for den påvirkning vindmøller har. Ikke at opstille vindmøller, anses dog hverken for at være ønskeligt eller realistisk. Opstilling af vindmøller anses nemlig for at have stor samfundsmæssig betydning. Der er i dag opstillet 4 MW i Horsens Kommune. Det er fortrinsvis mindre og ældre vindmøller, der stort set forventes nedtaget over de næste år. De nye store vindmøller kan i højere grad end de Forslag til Kommuneplantillæg til Kommuneplan

11 Foto: Vindmøllesekretariatet små have en stor indvirkning på omgivelserne. Et landskab som det østjyske er præget af mange interesser. I forbindelse med planlægningen for vindmøller er der derfor mange hensyn, der skal afvejes. Ud over de landskabelige, kulturelle og naturmæssige påvirkninger, er de synsmæssige gener og gener ved støj- og skyggepåvirkning af nabobebyggelse de vigtigste gener ved vindmøller. Horsens Kommune har først og fremmest ønsket at pege på områder, hvor der i hvert område kan opstilles min. 3 vindmøller på række med en højde fra 100 m og op til 150 m. I arbejdet med planen er alle de mulige vindmølleområder i kommunen gennemgået. Det er sket ud fra de mange særlige hensyn og bindinger der findes i det åbne land. Horsens Kommune har foretaget en grovsortering af de mulige områder og afholdt en forudgående offentlighed. Her blev der indkaldt ideer og forslag til planlægningen. Der var fremlagt 11 mulige vindmølleområder i en overordnet debat. I høringsperioden indkom der 14 ansøgninger om opstilling af vindmøller. Alle områder er blevet besigtiget og de 14 potentielt egnede områder blev af forskellige årsager indsnævret til 7 vindmølleområder, hvoraf et blev medtaget i planforslaget efter politisk beslutning. Det først fremlagte forslag til vindmølleplan Forslag til Kommuneplantillæg til Kommuneplan

12 for Horsens Kommune med tilhørende miljørapport omfattede således nye 7 områder samt 3 områder med eksisterende vindmøller. I forbindelse med vedtagelsen af vindmølleplanen blev de nye områder reduceret til 1 og planen sendt i fornyet høring. I miljøvurderingen af det nyudlagte område er påvirkningen overordnet vurderet. Graden af påvirkningen er dog afhængig af vindmøllernes endelige størrelse og præcise placering. Vindmøllerne kan ikke opstilles på baggrund af Vindmølleplanen alene. For at opstille vindmøller, skal der laves en VVM redegørelse (Vurdering af Virkningerne på Miljøet) og en lokalplan. En sådan VVM er meget grundigere end en miljøvurdering. Det kan derfor godt tænkes, at man i en VVM finder ud af at området alligevel ikke egner sig. Byrådet er derfor heller ikke forpligtet til at vedtage et kommuneplantillæg med en VVM og en lokalplan. Vindmølleplanen opstiller retningslinjer, dvs. krav til, hvordan vindmøller skal opstilles. Planen stiller også krav til, hvordan de skal se ud. Det gælder det mønster vindmøllerne skal opstilles i, men også krav til at vindmøllerne i hver samlet gruppe skal være ens. Det gælder både vindmøllernes højde, navhøjden (møllehuset øverst på tårnet), vingernes omdrejningsretning og vindmøllens udseende i øvrigt. Med Vindmølleplanen udgår også flere gamle vindmølleområder, mens nogle få videreføres. De områder der tages ud er der, hvor der ikke er blevet opstillet vindmøller. I de områder der videreføres står der vindmøller i dag. De områder der tages ud egner sig ikke til store vindmøller. Med tiden vil der derfor blive større men færre vindmøller, når de gamle vindmøller nedtages. I det ene vindmølleområde i Horsens Kommune er der mulighed for at opstille i alt 3 vindmøller i en højde på op til 125 m. Opstilles vindmøllerne med den maksimale effekt, vil de have en anslået produktion der svarer til ca husstandes årlige elforbrug. Det svarer til godt en tiendedel af kommunens befolkning. Forslag til Kommuneplantillæg til Kommuneplan

13 Forslag til Kommuneplantillæg til Kommuneplan

14 Endelave HR.10.T.1. Tønning BR.64.T.1. Borupgård GE.2.T.3. Nim BR.44.T Meter Copyright: Horsens Kommune & KMS & Cowi & Scankort Kortbilag 1 Forslag til Kommuneplantillæg til Kommuneplan

15 Retningslinjer Mål Horsens Kommune ønsker at have en aktiv miljøpolitik baseret på bæredygtighed. Kommunen vil i videst muligt omfang bidrage til at nå det nationale mål om, at 30 % af energiforbruget i år 2020 er dækket af vedvarende energi. Vindmøllebaseret energi skal i høj grad bidrage til at opfylde denne vision. Horsens Kommune ønsker at tilvejebringe mulighed for at kunne opstille ca. 20 vindmøller i kommunen eller svarende til en reduktion i CO 2 på ca ton. Vindenergiressourcen skal udnyttes bedst muligt. Udbygningen af vindmøller skal ske ved opstilling af vindmøller med stor effekt. I forbindelse med opstilling af nye, større vindmøller skal ældre eller mindre vindmøller i nærområdet så vidt muligt saneres. For at begrænse påvirkningen af landskaber skal vindmøllerne fortrinsvis opstilles i klynger. Hensyn til natur, landskab og naboer skal på linje med de samfundsmæssige interesser tillægges stor vægt i forbindelse med opstilling af vindmøller. Redegørelse - Mål Udbygning af vindmølleproduceret energi er et væsentligt bidrag til opfyldelse af såvel nationale som lokale målsætninger om vedvarende energi og reduktion af CO 2. I bestræbelserne på at øge andelen af vedvarende energi fra vindmøller, og set i lyset af de sparsomme muligheder i et befolknings-, naturog kulturintensivt område som Horsens Kommune, er det vigtigt at der sikres en høj udnyttelse af den tilgængelige vindressource i de udlagte områder. Dette vil ske ved opstilling af vindmøller med stor effekt. Opstilling af nye, mere effektive og større vindmøller vil give disse en mere markant rolle i Landskabet. Dette styrker behovet for at sikre at vindmøller opstilles i klynger i en let opfattelig geometri og skaber samtidig et behov for at få saneret de mindre og visuelt mere urolige vindmøller så det overordnede landskabsbillede bliver roligere. Med den dominerende rolle som nye, mere effektive og højere vindmøller får, er det samtidig væsentligt, at planlægningen af vindmølleområderne er omhyggelig med hensyn til de afledte gener som opstillingen kan få på en række forhold. Retningslinjer I de på kortbilag 1 viste områder kan der opstilles vindmøller med en totalhøjde angivet i retningslinjerne for det enkelte område og under forudsætning af, at de øvrige retningslinjer om krav til opstilling af vindmøller inden for de udpegede områder overholdes. Planlægning af et vindmølleområde kan forudsætte nedtagning af eksisterende vindmøller. Planlægningen skal sikre at vindressourcen i det enkelte område udnyttes bedst muligt. I forbindelse med en VVM redegørelse skal der foretages en vurdering af om projektet kan være i strid med bevaringsmålsætningerne for et Natura 2000 beskyttelsesområde eller de arter som Natura 2000-området er udpeget for. Vindmøller må ikke opstilles i lavbundsområder, så eventuelle kommende naturgenopretningsprojekter af den grund forhindres. Områdernes endelige afgrænsning og vejbetjening, det maksimale antal vindmøller i hvert område og disses min. og max. totalhøjde, placering og udseende fastlægges i forbindelse med lokalplanlægningen Forslag til Kommuneplantillæg til Kommuneplan

16 for området. I områder hvor der opstilles mere end én vindmølle skal vindmøller opstilles i klynger. I områder, hvor der opstilles mere end 2 vindmøller, skal møllerne opstilles i et let opfatteligt geometrisk mønster. Inden for hver klynge skal vindmøllerne være ensartede, dvs. at de skal have ensartet navhøjde, rotordiameter, omløbningsretning, være 3-bladet og have ensartet udseende. Det skal tilstræbes at de opstilles med ensartet indbyrdes afstand. Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter skal for vindmøller ligge mellem 1:1,1 og 1:1,35. Afstanden fra en vindmølle til nærmeste nabos bolig skal være på min. 4 x vindmøllens totalhøjde. Der skal tages hensyn til landbrugsdriften i forbindelse med placering af vindmøller og udlæg af adgangsveje. Det skal sikres, at vindmøller som har været ude af drift i mere end 1 år eller som udgår af varig drift, fjernes uden udgift for det offentlige. Ved nedtagning af vindmøller skal tilhørende adgangsveje fjernes og fundamenter skal fjernes til min. 1 m under terræn. Herefter skal arealet reetableres til landbrugsdrift. Ved fastlæggelse af opstillingsmønster må nabobeboelse ikke blive ramt af skygge fra møllevinger i mere end 10 timer pr. år beregnet som reel skyggetid. Vindmøller må ikke opstilles nærmere end 200 m fra radiokædeforbindelser uden tilladelse fra IT- og Telestyrelsen eller Forsvarsministeriet. Ved opstilling af vindmøller skal der tages behørigt hensyn til højdebegrænsninger og indflyvningszoner omkring flyvepladser og lufthavne. Vindmøller, som har en totalhøjde på 100 m og derover skal forelægges Trafikstyrelsen til godkendelse inden opførelse. Af hensyn til trafiksikkerheden skal vindmøller som minimum placeres i en afstand af 1 x vindmøllens totalhøjde fra overordnet vej, fra jernbanestrækninger og fra det rutenummererede vejnet. Vindmøller må ikke opstilles nærmere højspændingsledninger end vindmøllens totalhøjde + 15 m. Redegørelse - Retningslinjer Planlægning, opstilling og udseende Der kan efter planloven kun opstilles vindmøller indenfor de i kommuneplanen udpegede vindmølleområder. I forbindelse med planlægning for opstilling af nye møller i et udlagt vindmølleområde skal der samtidig søges gennemført en sanering af ældre og evt. uheldigt placerede vindmøller i nærområdet til det udpegede vindmølleområde, hvorved den uheldige indbyrdes indvirkning af vindmøller med forskellig størrelse og omdrejningstal og den visuelle påvirkning af landskabet reduceres. Nedtagning af eksisterende vindmøller er imidlertid ikke aktuel med de områder som udlægges i Vindmølleplanen, men kan være det fremadrettet. Kommunen har dog ikke direkte hjemmel til at kræve nedtagning af eksisterende vindmøller. Hvis fjernelse af eksisterende vindmøller derimod udgør en landskabelig eller fysisk hindring for, at nye og større vindmøller kan opføres, bør nedtagningen af disse vindmøller beskrives som en forudsætning for udnyttelsen af et område til de nye vindmøller. Der skal således være en konkret planlægningsmæssig begrundelse for at kræve eksisterende vindmøller fjernet som et vilkår for opstilling af nye vindmøller, udover at bygherren skal have rådighed over disse møller og selv have beskrevet disses nedtagning som en Forslag til Kommuneplantillæg til Kommuneplan

17 del af projektet. I forbindelse med et konkret vindmølleprojekt skal der foretages en vurdering af om projektet kan være i strid med bevaringsmålsætningerne for et Natura 2000 beskyttelsesområde eller de arter som Natura 2000-området er udpeget for. For at sikre at eventuelle kommende naturgenopretningsprojekter i lavbundsområder ikke forringes, må der ikke opstilles vindmøller i disse områder. Opstilling af vindmøller kræver lokalplanlægning. Lokalplanlægningen skal sikre, at den tilstedeværende vindressource udnyttes bedst muligt så man opnår den fulde effekt af opstillingen i forhold til de eventuelle afledte gener. Opstilling af nye, mere effektive og større vindmøller vil give disse en mere markant rolle i landskabet. Dette styrker behovet for at sikre at vindmøller opstilles i klynger og i en let opfattelig geometri af hensyn til den landskabelige oplevelse af anlægget. Lokalplanen vil derfor fastlægge en række bestemmelser om placering, totalhøjder og navhøjder, udseende og adgang m.m. der vil være afledt af statslige anbefalinger og af de lokale forhold. Bestemmelserne skal sikre den mest hensigtsmæssige og mindst forstyrrende indvirkning på den visuelle helhed. Planlægningen for et vindmølleområde skal ledsages af en VVM - redegørelse, såfremt vindmøllerne har en totalhøjde over 80 m eller der opstilles mere end 3 vindmøller. I forbindelse med udarbejdelse af VVM - redegørelsen for de enkelte vindmølleområder skal det vurderes nærmere, om opstilling af vindmøller er foreneligt med de gældende støjgrænser samt de forskellige plan- og beskyttelses interesser på stedet og i nærområdet. Særlige hensyn Loven fastlægger at afstanden mellem vindmølle og nærmeste nabo skal være min. 4 x vindmøllens totalhøjde. Afstanden skal forebygge, at nabobeboelser påvirkes væsentligt af glimt og skyggekast. Bestemmelsen gælder dog ikke vindmølleejerens private beboelse. Der kan ikke dispenseres fra denne afstand ligesom kommunen som myndighed ikke kan øge den med en generel retningslinje. Afstanden til nabobeboelse kan dog efter en konkret afvejning, være større end vindmøllecirkulærets krav, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre nabobeboelser mod væsentlige gener fra vindmøller. Den planlægningsmæssige begrundelse skal dog altid varetage saglige hensyn. Afstandskravet suppleres af støjgrænserne på nabobeboelse i det åbne land samt støjfølsom anvendelse. Disse gælder ikke vindmølleejerens private beboelse. Der kan ikke dispenseres fra støjgrænserne. I forbindelse med planlægningen skal der tages hensyn til de landbrugsmæssige interesser. Det bør undgås at vindmølleplacering og vejbetjening giver unødige gener for landbrugets drift. Vindmøller der ikke længere er i drift skal fjernes uden udgift for det offentlige og arealerne skal reetableres til landbrugsdrift. Bestemmelser om nedtagning af vindmøller efter endt drift kan sikres i en landzonetilladelse eller bonuslokalplan for et vindmølleprojekt. Såfremt kommunen vurderer, at der er en begrundet forureningsrisiko, kan der stilles krav om fjernelse af hele fundamentet (Bonuslokalplan). Gennem retningslinjen sikres at udtjente vindmøller ikke får lov at henstå ubrugte og forfaldne. Samtidig sikres det at de dyrkningsmæssige interesser og de oprindelige landskabskvaliteter genskabes. Nabobeboelse må ikke blive ramt af skygge fra møllevinger i mere end 10 timers pr. år beregnet som reel skyggetid. Dette kan afstedkomme påbud om standsning af en vindmølle i givne tidsrum. Det anbefales, at vindmøller placeres med minimum 200 meters afstand til sigtelinjen mellem to radiokæde sende/modtage-positioner for at undgå forstyrrelser af signalet. De 200 meter er en vejledende afstand. Er man i nærheden af de 200 meter, bør man altid kontakte radiokædeoperatø- Forslag til Kommuneplantillæg til Kommuneplan

18 ren, da denne afstand kan være højere for nogle radiokæder. Endelig skal der også tages hensyn til, at afstanden overholdes til yderste vingespids svarende til vindmøllerotorens omdrejningsradius, hvor vindmøllens vingeplan er vinkelret på radiokædens sigtelinje. Hvis der er konflikt med en radiokæde, kan der forhandles med radiokædeoperatøren om en alternativ linjeføring for radiokæden, hvor signalet omdirigeres via en anden mast. Dette vil kræve tilladelse fra IT- og Telestyrelsen, og ved behov for placering af en ny mast vil der endvidere skulle indhentes landzonetilladelse fra kommunen. Den økonomiske udgift ved en sådan omdirigering bør efter en privatretslig aftale afholdes af vindmøllebygherren som en forudsætning for vindmølleprojektets gennemførelse. Sikkerhed Vindmølleprojekter med vindmøller over 100 m totalhøjde skal anmeldes til Trafikstyrelsen. Anlæg må ikke påbegyndes før der er udstedt attest om, at vindmøllen ikke er til fare for lufttrafikkens sikkerhed. Trafikstyrelsen afgør desuden om vindmøller med en totalhøjde på mellem m skal lysafmærkes. Vindmøller kan som udgangspunkt placeres i en afstand af 1 x vindmøllens totalhøjde fra overordnede veje og jernbaner. I zonen 1-1,7 x totalhøjden kan der optræde sikkerhedsmæssige spørgsmål. Disse afklares af Vejdirektoratet og Banedanmark, som specifikt begrunder behov for en øget afstand. Afstandskravet vil ikke overstige 1,7 x totalhøjden. Vindmøller kan i udgangspunktet placeres min. 1 x vindmøllens totalhøjde fra det rutenummererede vejnet. Vindmøller bør som hovedregel ikke placeres i vejens sigtelinie, da det kan fjerne trafikanternes opmærksomhed fra vejen. Vindmøller må ikke opstilles nærmere højspændingsledninger end 1 x vindmøllens totalhøjde + en sikkerhedszone på 15 m fra nærmeste fase. Retningslinjen skal sikre el-transmissionsledningen i det tilfælde at vindmøllen vælter. Retningslinje - Husstandsvindmøller Der kan uden planlægning opstilles husstandsvindmøller (totalhøjde op til 25 meter) i umiddelbar tilknytning til bebyggelsen, hvis dette kan ske i harmoni med omgivelserne. Opstilling af en husstandsvindmølle kræver tilladelse efter planlovens landzonebestemmelser. Der bør ikke opstilles husstandsvindmøller i områder udlagt til beboelse. Redegørelse - Husstandsvindmøller Ved placering af nye husstandsvindmøller skal der tages hensyn til naboer, natur og landskab i forbindelse med behandling af sager vedrørende opstilling af husstandsmøller. Afstandskravet på 4 x vindmøllens totalhøjde til nærmeste nabobeboelse gælder ikke for husstandsvindmøller der imidlertid er omfattet af bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Husstandsvindmøller er underlagt screeningspligt efter reglerne om VVM. Husstandsvindmøller bør ikke opstilles indenfor landskabsudpegningen Større uforstyrret landskab, eller i områder udlagt til beboelse. Retningslinje - små vindmøller Mini-, mikro-, cylinder-, og andre små vindmøller må kun opstilles/opsættes, hvis det vurderes, at de visuelt og støjmæssigt ikke vil være til gene for de omkringboende. Der bør ikke opstilles/opsættes små vindmøller i områder udlagt til beboelse. Redegørelse - små vindmøller Der findes flere forskellige typer af små vindmøller. Mini- og mikrovindmøller med et bestrøget areal fra omkring 5 til under 1 m2 samt lodret stående cylindervindmøller m.fl. De små vindmøller er omfattet af bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Opstilling/opsætning af de små vindmøller kræver en tilladelse fra kommunen. Små vind- Forslag til Kommuneplantillæg til Kommuneplan

19 møller er, grundet det høje omdrejningstal, ofte visuelt forstyrrende og bør ikke opstilles i områder udlagt til beboelse Retningslinje - Støjkonsekvensområde Omkring hvert udlagt vindmølleområde udlægges 2 støjkonsekvenszoner. Der udlægges en zone på 4 x vindmøllens tilladte totalhøjde fra rammeområdet og en på 8 x vindmøllens tilladte totalhøjde fra rammeområdet. Indenfor 4 x vindmøllens tilladte totalhøjde, må der ikke etableres beboelse. Indenfor 8 x vindmøllens tilladte totalhøjde må der ikke etableres støjfølsom arealanvendelse, førend det ved beregning er dokumenteret at støjgrænserne på støjfølsom arealanvendelse kan overholdes. Støjkonsekvenszonerne kan ses på kortbilag i rammedelen. Redegørelse - Støjkonsekvensområde Støjkonsekvenszonerne er fremadrettede planlægningszoner. Derfor kan eksisterende områder til støjfølsom arealanvendelse beboelsesområder, institutioner og lign., godt kan være omfattet af støjkonsekvenszonen for støjfølsom arealanvendelse. Zonerne skal sikre at der til stadighed kan opstilles vindmøller i de udpegede områder. Nye vindmøller skal under alle omstændigheder overholde de gældende støjgrænser på såvel eksisterende fritliggende beboelse og som eksisterende områder til støjfølsom arealanvendelse. Retningslinje for enkeltområderne Borupgård - GE.2.T.3. Der kan opstilles maks. 3 vindmøller med en min. totalhøjde på 100 m og en maks. totalhøjde på 125 m. Vindmøllerne opstilles med en indbyrdes afstand på mellem 3 og 4 x rotordiameter alt efter opstillingsmønster. Der skal i lokalplanlægningen være rimelig mulighed for at tilpasse opstillingsmønster til de lokale forhold. Tønning - BR.64.T.1. Der kan opstilles maks. 2 vindmøller med en maks. totalhøjde på 75 m. Vindmøllerne opstilles med en indbyrdes afstand på mellem 3 og 4 x rotordiameter alt efter opstillingsmønster. Området skal planlægges i sammenhæng med naboområdet i Hedensted Kommune. Der skal i lokalplanlægningen være rimelig mulighed for at tilpasse opstillingsmønster til de lokale forhold. Nim Mark - BR.44.T.1. Der kan opstilles maks. 2 vindmøller med en maks. totalhøjde på 75 m. Vindmøllerne opstilles med en indbyrdes afstand på mellem 4 og 5 x rotordiameter alt efter opstillingsmønster. Der skal i lokalplanlægningen være rimelig mulighed for at tilpasse opstillingsmønster til de lokale forhold. Endelave - HR.10.T.1. Der kan opstilles maks. 1 vindmølle med en maks. totalhøjde på 75 m. Der skal i lokalplanlægningen være rimelig mulighed for at tilpasse opstillingsmønster til de lokale forhold. Redegørelse - enkeltområderne Retningslinjerne for enkeltområderne skal ses i forlængelse af de generelle retningslinjer for opstilling af vindmøller indenfor udlagte vindmølleområder. Retningslinjerne for enkeltområderne fastlægger vindmøllernes maksimale totalhøjde og antal ud fra, hvor mange vindmøller der forventes at kunne opstilles i de enkelte områder på baggrund af afstanden til nabobeboelse og en vurdering af det forventede opstillingsmønster. Den foreløbige indbyrdes afstand mellem vindmøllerne, af hensyn til en effektiv udnyttelse af vindenergien, fastlægges ud fra ud fra det forventede opstillingsmønster. Hvor udnyttelsen af et område forudsætter en planlægning på tværs af kommunegrænsen, fastlægger retningslinjerne for enkeltområderne dette. Området afgrænses så der efterfølgende i lokalplanlægningen er rimelig mulighed for at tilpasse et opstillingsmønster til de lokale forhold. Forslag til Kommuneplantillæg til Kommuneplan

20 Foto: Horsens Kommune Forslag til Kommuneplantillæg til Kommuneplan

21 Rammer for lokalplanlægning Følgende rammeområder er eksisterende rammeområder med nyt rammeområdenummer: HR.10.T.1., BR.44.T.1., BR.64.T.1. Følgende rammeområder er nye: GE.2.T.3. Forslag til Kommuneplantillæg til Kommuneplan

22 Borupgård - GE.2.T.3. ØSTJYSKE MOTORVEJ ELLINGVEJ TØRVEVEJ VESTERVEJ Signaturforklaring EGESKOVVEJ LILLERUPVEJ 1000_m_støjkonsekvenszone 500_m_støjkonsekvenszone Kommunegrænse BÆKVEJ EGEVEJ EGEBJERGVEJ SKANDERBORGVEJ Meter STÅHØJVEJ Copyright: Horsens Kommune & KMS & Cowi & Scankort GE.2.T.3. GL KATTRUPVEJ BORUPVEJ SKOVVEJ TOLSTRUPVEJ OVERBYVEJ HØJBALLEVEJ BRØRUPVEJ SØKÆRVEJ ESPEVEJ KIRKEVEJ HUNDSHØJVEJ ELBJERGVEJ KATTRUPMADE SKRÅVEJ SNARESKOVVEJ GRØNDALSVEJ TESTRUPVEJ LUNDGÅRDEVEJ 1: Generel anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til forsyningsformål Specifi k anvendelse Nyt vindmølleområde Zonestatus Landzone Fremtidig zonestatus Landzone Notat om bebyggelsens omfang og højde 3 vindmøller med en min. højde på 100 m og en maks. højde på 125 m. Notat om miljøforhold Der er udlagt 2 støjkonsekvensområder omkring vindmølleområdet. Der kan ikke etableres boliger indenfor 4 gange vindmøllens højde. Der kan ikke etableres støjfølsom anvendelse indenfor 8 gange vindmøllens højde, før det er dokumenteret at støjkrav kan overholdes. Notat om områdets anvendelse Ved den videre planlægning skal der tages højde for afværgeforanstaltninger og anbefalinger fra miljøvurderingen af området. Forslag til Kommuneplantillæg til Kommuneplan

23 Endelave - HR.10.T.1. Generel anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til forsyningsformål Specifi k anvendelse Eksisterende vindmølleområde Zonestatus Landzone Fremtidig zonestatus Landzone HR.10.T.1. Notat om bebyggelsens omfang og højde 1 vindmølle med en maks. højde på 75 m. Signaturforklaring 300_m_støjkonsekvenszone 600_m_støjkonsekvenszone Kommunegrænse Notat om miljøforhold Der er udlagt 2 støjkonsekvensområder omkring vindmølleområdet. Der kan ikke etableres boliger indenfor 4 gange vindmøllens højde. Der kan ikke etableres støjfølsom anvendelse indenfor 8 gange vindmøllens højde, før det er dokumenteret at støjkrav kan overholdes Meter Copyright: Horsens Kommune & KMS & Cowi & Scankort 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Kommuneplan

24 Nim - BR.44.T.1. Generel anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til forsyningsformål Specifi k anvendelse Eksisterende vindmølleområde Zonestatus Landzone Fremtidig zonestatus Landzone BR.44.T.1. Notat om bebyggelsens omfang og højde 2 vindmøller med en maks. højde på 75 m. Signaturforklaring 600_m_støjkonsekvenszone 300_m_støjkonsekvenszone Kommunegrænse Notat om miljøforhold Der er udlagt 2 støjkonsekvensområder omkring vindmølleområdet. Der kan ikke etableres boliger indenfor 4 gange vindmøllens højde. Der kan ikke etableres støjfølsom anvendelse indenfor 8 gange vindmøllens højde, før det er dokumenteret at støjkrav kan overholdes Meter Copyright: Horsens Kommune & KMS & Cowi & Scankort 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Kommuneplan

25 Tønning - BR.64.T.1. Generel anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til forsyningsformål Specifi k anvendelse Eksisterende vindmølleområde Zonestatus Landzone Fremtidig zonestatus Landzone BR.64.T.1. Notat om bebyggelsens omfang og højde 2 vindmøller med en maks. højde på 75 m. Notat om miljøforhold Der er udlagt 2 støjkonsekvensområder omkring vindmølleområdet. Der kan ikke etableres boliger indenfor 4 gange vindmøllens højde. Der kan ikke etableres støjfølsom anvendelse indenfor 8 gange vindmøllens højde, før det er dokumenteret at støjkrav kan overholdes. Signaturforklaring 600_m_støjkonsekvenszone 300_m_støjkonsekvenszone Meter Copyright: Horsens Kommune & KMS & Cowi & Scankort 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Kommuneplan

26

27

28 Horsens Kommune Rådhustorvet Horsens Telefon:

Forslag til Vindmølleplan Tematillæg (13-2011) til Kommuneplan 2009

Forslag til Vindmølleplan Tematillæg (13-2011) til Kommuneplan 2009 Forslag til Vindmølleplan Tematillæg (13-2011) til Kommuneplan 2009 Offentliggørelse For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at sætte sig ind i indholdet i forslaget til kommuneplantillæg

Læs mere

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Vindmølleplan Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Titel: Vindmølleplan for Middelfart Kommune, Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet af: Middelfart Kommune, bistået af Statens Vindmøllesekretariat

Læs mere

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1 Vindmølleplanlægning Debatoplæg August 2010 side 1 Figur 1 Potentielle vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå streg) Figur 2 Prioriterede vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 November 2010 Baggrund Lolland Kommune vedtog den 23. september 2010 Temakommuneplan for vindmøller. Temakommuneplanen vil blive en del af

Læs mere

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Lindum DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive

Læs mere

2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver

2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver 2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 2013 9 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver

Læs mere

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller Ideoplæg til temaplan for større vindmøller april 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Forord Med dette oplæg indkalder

Læs mere

Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Denne vejledning knytter sig til cirkulære nr. 100 af 10. juni 1999 om planlægning for og landzonetilladelse til

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 3. APRIL 2013 TIL DEN 1. MAJ 2013 Vindmøller i Kastrup Enge Baggrund Danmarks nationale energipoltitiske målsætning

Læs mere

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4. FORSLAG Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V5 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune som energikommune

Læs mere

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09 Retningslinjer Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Nyborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet,

Læs mere

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Notat Det åbne land og friluftsliv J.nr. NST-103-00050 Ref. HWI/HINEL Den 11. april 2011 Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Vindmølleindustrien har med pressemeddelelse

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Temaplan for vindmøller Tønder Kommune TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø August 2013 Kommuneplantillæg nr. 12-001 er udarbejdet af

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 27b Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Faster-Astrup Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 FORORD

Læs mere

Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00. Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune

Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00. Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00 Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune 1 Dagsorden 1. Hvad er de overordnede statslige energipolitiske mål? 2. Hvad er vi som kommune

Læs mere

Forudgående offentlighed

Forudgående offentlighed Forudgående offentlighed Vindmølleplan for Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 2 FORUDGÅENDE OFFENTLIGHED FOR VINDMØLLEPLAN Forudgående offentlighed For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 6. MARTS 2013 TIL DEN 3. APRIL 2013 Vindmøller ved Nybøl Baggrund Danmarks nationale energipolitiske målsætning er, at

Læs mere

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende VINDMØLLER MÅRUP GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være CO 2-neutral i 2030. Derfor ønsker Byrådet at give gode muligheder for produktion af vedvarende energi. På den

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Dette er et sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2. Kurt Nielsen Omfartsvejen 160 9490 Pandrup Omfartsvejen160@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257

Læs mere

Planlægning for vindmøller ved Højstrup

Planlægning for vindmøller ved Højstrup Planlægning for vindmøller ved Højstrup Plan for i aften Projektet og planprocessen VVM redegørelsen Pause Spørgerunde Værditabsordningen Borgermøde d. 11/10 2012, Højstrupvej 42, Østervrå Planlægning

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro Projektbeskrivelse Vindmøller ved Kjellingbro Marts 2014 1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com Tlf. 40 59 17 01 2 Indledning Denne projektbeskrivelse

Læs mere

S. E. Brockhuus har på dine vegne søgt om landzonetilladelse til opstilling af 3 husstandsvindmøller på ejendommen

S. E. Brockhuus har på dine vegne søgt om landzonetilladelse til opstilling af 3 husstandsvindmøller på ejendommen Hesteherregårdspension Aggersvold Dato: 16-10-2014 c/o Investeringsselskabet af 30.4.1 Sagsb.: Milee Store Strandstræde 21, 2.tv. Sagsnr.: 14/59632 1255 København K Dir.tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk

Læs mere

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening.

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening. Haderslev Kommune Plan Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 15 abog@haderslev.dk 29. februar 2016 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie Offentlig høring af planforslag for

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

02-08-2013 13/5126. Per Rousing Fjordvejen 172 Bækken 6300 Gråsten

02-08-2013 13/5126. Per Rousing Fjordvejen 172 Bækken 6300 Gråsten 02-08-2013 13/5126 Per Rousing Fjordvejen 172 Bækken 6300 Gråsten Landzonetilladelse til et mindre galleri og brugskunstudsalg på ejendommen matr.nr. 34 Bækken, Rinkenæs, der ligger på Fjordvejen 172,

Læs mere

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Debatoplæg VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Debatoplæg Testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget af Silkeborg Byråd den 26. maj 2014 Silkeborg Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på ejendommen matr. nr. 21 Gærup, Daler, beliggende Gærupvej 17, 6280 Højer

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på ejendommen matr. nr. 21 Gærup, Daler, beliggende Gærupvej 17, 6280 Højer Susanne og Leif Eskildsen Gærupvej 17 Gærup 6280 Højer Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-231-13 11-02-2014 Landzonetilladelse til at opstille

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 418.1 Biogasanlæg ved Åmarken

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 418.1 Biogasanlæg ved Åmarken SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 418.1 Biogasanlæg ved Åmarken Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse for lokalplantillægget 5 Bestemmelser for lokalplantillægget 12 2 Område og

Læs mere

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m.

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. Planlægning Januar 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 29 Til Kommuneplan 2009 FORSLAG Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. 2 Indholdsfortegnelse INDHOLD Indledning... 5 Retningslinjer...

Læs mere

Solenergianlæg. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025. Forslag

Solenergianlæg. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025. Forslag Solenergianlæg Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag Forslag vedtaget af Viborg Byråd d. 18. 12. 2013 Læsevejledning Til hver retningslinje hører en redegørelse, som nærmere fortæller om baggrunden

Læs mere

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 19. december 2013. kl. 15:30.

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 19. december 2013. kl. 15:30. Henrik Højer Lundergaardsvej 8 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Solcelleanlægget fjernes, når anlægget ikke længere benyttes til produktion af strøm

Solcelleanlægget fjernes, når anlægget ikke længere benyttes til produktion af strøm Kirsten Lorenzen Snogbækskov 4 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på tag på ejendommen matr.nr. 59 Snogbæk, Sottrup, der ligger på Snogbækskov 6, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Tillæg til analysen for. Placeringsmuligheder for store vindmøller i Ringsted Kommune 2008

Tillæg til analysen for. Placeringsmuligheder for store vindmøller i Ringsted Kommune 2008 Tillæg til analysen for Placeringsmuligheder for store vindmøller i Ringsted Kommune 2008 Tillægget er udarbejdet september 2012 Baggrund På baggrund af energiaftalen, der blev indgået den 22. marts 2012

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 for et teknisk område, Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling Hører til lokalplan nr. 1196 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 31. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01233 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

Læs mere

29-01-2014 13/10595. Sønderborg Kommune Plan. Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg T 8872 4072 E planafdeling@sonderborg.dk www.sonderborgkommune.

29-01-2014 13/10595. Sønderborg Kommune Plan. Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg T 8872 4072 E planafdeling@sonderborg.dk www.sonderborgkommune. 29-01-2014 13/10595 Landzonetilladelse til at opstille biler i forbindelse med autoværksted på ejendommen matr.nr. 29 Notmarkskov, Notmark, der ligger på adressen Svinget 8, 6440 Augustenborg. Sønderborg

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på ejendommen matr. nr. 1 Kumled, Brede, beliggende Kummerlev 5, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på ejendommen matr. nr. 1 Kumled, Brede, beliggende Kummerlev 5, 6261 Bredebro Henrik Seidelin Kummerlev 5 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-5-14 23-01-2014 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle

Læs mere

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4).

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4). Bjarne Hansen Gøttrupvej 129 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Nip Lund Færgevej 61 Hardeshøj. 6430 Nordborg

Nip Lund Færgevej 61 Hardeshøj. 6430 Nordborg Nip Lund Færgevej 61 Hardeshøj 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en carport og et redskabsrum på ejendommen matr.nr. 130 Mjels, Oksbøl, der ligger på Færgevej 61 6430 Nordborg Sønderborg Kommune

Læs mere

02-10-2013 13/32083. Sønderborg Kommune har den 5. august 2013 modtaget din ansøgning om opførelse af redskabsskur.

02-10-2013 13/32083. Sønderborg Kommune har den 5. august 2013 modtaget din ansøgning om opførelse af redskabsskur. 02-10-2013 13/32083 Landzonetilladelse til opførelse af redskabsskur på ejendommen matr.nr. 288 Holm, Nordborg, der ligger på adressen Brønd 3, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 5. august 2013 modtaget

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til blandet bolig og erhverv Daler 231.21.1 TØNDER KOMMUNE Teknisk Forvaltning November 2011 Kommuneplantillæg nr. 03-231

Læs mere

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård i henhold til VVM bekendtgørelsens 2, stk. 3 nr. 2. Anlæggets navn: Matrikel nr.: Anlægget ejes og drives af: Vindmøller ved Skaføgård 3, Skaføgård

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15. til Kommuneplan 2009-2021 Hedensted Kommune. Temaplan for vindmøller

Kommuneplantillæg nr. 15. til Kommuneplan 2009-2021 Hedensted Kommune. Temaplan for vindmøller Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009-2021 Hedensted Kommune Temaplan for vindmøller November 2012 Indhold Kolofon Temaplan for vindmøller, Kommuneplantillæg nr.15 til Kommunenplan 2009-21. Hedensted

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet)

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Planlægning tager tid Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Opdeling ift. planlægning Over 25 m (eller fritstående) - Kun opstilling i lokalplanlagte

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Offentlig og Privat service - Øster Højst Børnecenter Skolegade, Øster Højst 330.71.1 330.71.2 330.11.4 TØNDER KOMMUNE Teknisk

Læs mere

www.ikast-brande.dk Birgit Dupont - Thorlundvej 30, 7361 Ejstrupholm 29. september 2014

www.ikast-brande.dk Birgit Dupont - Thorlundvej 30, 7361 Ejstrupholm 29. september 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Birgit Dupont Thorlundvej 30A 7361 Ejstrupholm 29. september 2014 Landzonetilladelse til etablering af Bed & Breakfast og lokaleudlejning - Thorlundvej

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 1. juni 2012 J.nr.: NMK-31-00609 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast ved Rø i Bornholms

Læs mere

2 vindmølleområder i Thisted Kommune

2 vindmølleområder i Thisted Kommune 2 vindmølleområder i Thisted Kommune -Vindmøller September 2012 Thisted Kallerup Gisselbæk Hurup Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01-10-2013

Læs mere

Afgørelse Landzonetilladelse

Afgørelse Landzonetilladelse Haderslev Golfklub v. Lars Seide Olesen Viggo Carstenssensvej 7 6100 Haderslev 19. maj 2014 Sagsident: 14/15349 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A 1.sal 6100 Haderslev

Læs mere

Husstandsvindmøllen må ikke opføres i reflekterende materiale.

Husstandsvindmøllen må ikke opføres i reflekterende materiale. Knud Hyldahl Thyregodvej 11 7323 Give Sendt pr mail: [rapsbil@gmail.com] Dato: 26. juni 2015 Sagsnr.: 14/87540 Tilladelse efter planlovens 35 til opstilling af husstandsvindmølle Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

Pernille Lind Poulsen Sall Hedevej 10 8450 Hammel. Landzonetilladelse til oval ridebane

Pernille Lind Poulsen Sall Hedevej 10 8450 Hammel. Landzonetilladelse til oval ridebane Pernille Lind Poulsen Sall Hedevej 10 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til oval ridebane Afgørelse Favrskov Kommune

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et skur på matr. nr. 2l, Stensbjerg, Ikast, beliggende ved Hagelskærvej 42B, 7430

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Møborgåvej 20, 7660 Bækmarksbro som følge af opstilling af vindmøller ved Vemb i henhold til lokalplan nr. 1095 for Holstebro Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 Hed.T.1 Biogasanlæg Lervangsvej Heden

Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 Hed.T.1 Biogasanlæg Lervangsvej Heden Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 Hed.T.1 Biogasanlæg Lervangsvej Heden Tillæg nr. 3-11. februar 2014 1 Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra den 15. oktober 2013

Læs mere

Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej sydvest for Karup i Viborg Kommune er ikke VVM-pligtig

Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej sydvest for Karup i Viborg Kommune er ikke VVM-pligtig Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K. vd@vd.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00281 Ref. fleka Den 18. marts 2014 Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej

Læs mere

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og Industri Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege

Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege September 2014 Lokalplanen Lokalplan Kommunalbestyrelsen har d. 28. august 2014 vedtaget lokalplan T15.01.01. Planen er offentliggjort på kommunens hjemmeside

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej

K O M M U N E P L A N. Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej Aalborg Byråd godkendte

Læs mere

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Vindmøller ved Krashave Indsigelsesfrist XX. xxxx 2012 XXXX 2012 OFFENTLIG HØRING TIL XX. xxxx 2012 Indsigelser og ændringsforslag Forslagene til kommuneplantillæg

Læs mere

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et nyt enfamiliehus og garage med redskabsrum på matr. nr. 6s, Brandlund

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Birgitte Mortensen Gl Skovvej 26 4470 Svebølle DATO 20. november 2014 SAGS NR. 326-2014-107797 BETJE N D IG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at anlægge

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg

Læs mere

PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ

PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ Januar 2013 Indholdsfortegnelse 0. ANSØGER... 1 1. BAGGRUND... 2 2. VINDMØLLEOMRÅDET... 3 3. VINDMØLLEANLÆGGET... 4 4. HENSYNET TIL OMGIVELSERNE... 6 5. AREALMÆSSIGE

Læs mere

Offentlig fremlagt. fra den 11.01.2016. til den 07.03.2016. forslag. Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Offentlig fremlagt. fra den 11.01.2016. til den 07.03.2016. forslag. Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Offentlig fremlagt fra den 11.01.2016 til den 07.03.2016 forslag Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

Afgørelse Der meddeles hermed tilladelse efter Planlovens 35, stk. 1 til en ny bolig således som ansøgt jf. materiale af dato 26.03.2014.

Afgørelse Der meddeles hermed tilladelse efter Planlovens 35, stk. 1 til en ny bolig således som ansøgt jf. materiale af dato 26.03.2014. Bjarne Ross Pedersen Grundvej 3 7140 Stouby Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Christina Duedal Nielsen Dir: 79755682 Mob: e-mail: Christina.D.Nielsen @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-72-14

Læs mere

Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst. Forlængelse af forsøgsordning for akutlægehelikopter i Thisted

Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst. Forlængelse af forsøgsordning for akutlægehelikopter i Thisted Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Forlængelse af forsøgsordning for akutlægehelikopter i Thisted Thisted kommune har den 21.11.2011 modtaget

Læs mere

Temaplan for vindmøller i Langeland kommune Kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2009-2021

Temaplan for vindmøller i Langeland kommune Kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2009-2021 Temaplan for vindmøller i Langeland kommune Kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Infrastruktur og Udviklingsafdelingen

Læs mere

Tilladelsen meddeles efter bestemmelserne i planlovens 35 og dispensation for å- beskyttelseslinjen efter 65, jf. 16 i naturbeskyttelsesloven.

Tilladelsen meddeles efter bestemmelserne i planlovens 35 og dispensation for å- beskyttelseslinjen efter 65, jf. 16 i naturbeskyttelsesloven. ARKITEKTFIRMAET BØGELUND ApS Tornsbjergvej 58 7120 Vejle Øst Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Anne Palmgren Juul Dir: 79755696 Mob: e-mail: anne.palmgren.juul @hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-158-14

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. JAMMERBUGT FORSYNING Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 26-11-2013

Læs mere

Åben dagsorden. Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret

Åben dagsorden. Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Bemærkninger Følgende

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej

K O M M U N E P L A N. Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej Aalborg Byråd godkendte

Læs mere

Vindmølleplan. for Ikast-Brande Kommune. Tillæg nr 18 til Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Vindmølleplan. for Ikast-Brande Kommune. Tillæg nr 18 til Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Vindmølleplan for Ikast-Brande Kommune Tillæg nr 18 til Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Titel Vindmølleplan for Ikast-Brande Kommune Udarbejdet af Ikast-Brande Kommune, Planafdelingen Vindmølleplanen

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Monika Jolanta Mørris Maurin Thomas Mørris Maurin Ejbyvej 48 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov

Læs mere

Kommunen giver dig landzonetilladelse til opstilling af hønsehuse, kyllingehuse og telte

Kommunen giver dig landzonetilladelse til opstilling af hønsehuse, kyllingehuse og telte Johanne Baden Schimming Lejrevej 52 A 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail:

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 5.013 Område ved Bilgården Hostrup Byrådet godkendte den 8. juni 2015 kommuneplantillæg

Læs mere

Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr.

Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr. Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr.2023067 Ansøgers vurdering af anlægsprojekt på ejendommen matr.nr. 15m, Stenbjerg

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle KVA Vind 6 på Tingvej 12, 4241 Vemmelev. Matr. nr. 11b Stude by, Hemmeshøj

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle KVA Vind 6 på Tingvej 12, 4241 Vemmelev. Matr. nr. 11b Stude by, Hemmeshøj Niels Christian Vedel Müller Tingvej 12 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Lokalplan 11. Vindmøller ved Bovnum

Lokalplan 11. Vindmøller ved Bovnum Lokalplan 11 Vindmøller ved Bovnum Varde Kommune September 2007 Lokalplan 11 Indholdsfortegnelse 1 VARDE KOMMUNE LOKALPLAN 11 VINDMØLLER VED BOVNUM INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 I REDEGØRELSE 4 Baggrund

Læs mere

32-2009 Vindmølleplan

32-2009 Vindmølleplan 32-2009 Vindmølleplan Status Plannavn Baggrund og formål Planområdets beliggenhed og eksisterende forhold Kladde 32-2009 Vindmølleplan I Haderslev Kommune er det besluttet at udarbejde en vindmølleplan

Læs mere

VVM-screening af anlæg til permanent oplagring og regelmæssig knusning af beton og asfalt på pladsen ved Birkelse Beton, Thisted Landevej 200.

VVM-screening af anlæg til permanent oplagring og regelmæssig knusning af beton og asfalt på pladsen ved Birkelse Beton, Thisted Landevej 200. Tolles Godstransport / Birkelse Beton v. Thorkil Vestermark Thisted Landevej 200 9440 Aabybro Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Inger

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 September 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Peter Mogens Hansen Birkekrogen 5 4000 Roskilde Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Lærke Lundsten Tlf. direkte: E-mail: llun@lejre.dk

Læs mere