Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per )

2 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet, lader det benytte, eller er fører af det. Endvidere dækker forsikringen ved køretøjets ejerskifte den nye ejer i indtil 3 uger efter ejerskiftet, medmindre vedkommende er dækket af anden forsikring. Den nye ejer er dog ikke dækket for skade påført køretøjet under arbejde på dette. Forsikringen dækker ikke under reparation, service el.lign., dog dækkes kørsel i sikredes interesse. væddeløbskørsel eller træning dertil, samt enhver kørsel på bane eller på område, der er afspærret til formålet, er ikke dækket af forsikringen. e) At der ikke er tale om terrænkørsel. f) At kørslen, ikke sker som led i et internationalt løb (fx rally). Konkurrencekørsel herunder enhver kørsel på bane er ikke dækket, medmindre særlig forsikring er tegnet. 1.2 Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker i Europa samt i de lande uden for Europa, der er tilsluttet grønt kort. For lastbiler over 4 tons totalvægt dækker forsikringen dog kun uden for Danmark, når der er truffet særlig aftale herom. For samtlige motorkøretøjer gælder, at ansvarsforsikringen ikke dækker ansvar for skade på transporteret gods, når skaden er sket uden for Danmark. Ansvarsforsikringen dækker ansvar for skade på personligt rejsegods tilhørende andre end forsikringstageren, brugeren eller føreren. Udenlandsdækningen, herunder rejseforsikringen, kan selskabet ændre eller opsige med 14 dages varsel, uden at dette får virkning for de øvrige dele af forsikringen. Forsikringen dækker ikke, såfremt der er tegnet anden forsikring for kørsel i udlandet. 1.3 Forsikringen dækker ikke: Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade opstået under jordskælv eller andre naturkatastrofer, krig, oprør og borgerlige uroligheder, udløsning af atomenergi, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes anførte forhold som nærmere eller fjernere årsag. 1.4 Motorløb, væddeløbskørsel: a) Skade eller ansvar for skade, som opstår under nationale orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb samt under rallys, er dækket under forudsætning af: b) At kørslen foregår i Danmark. c) At justitsministeriets tilladelse til det enkelte løb foreligger, hvis en sådan kræves, samt, d) At de foreskrevne løbsregler overholdes. Skade eller ansvar for skade, som opstår under kap- og

3 2 Ansvarsforsikring 2.1 Hvad dækkes af forsikringen? Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade forvoldt ved motorkøretøjets brug som køretøj. Skade påført forsikringstagerens person, når forsikringstager ikke er fører af motorkøretøjet. Hvis policen er påtegnet, dækkes ansvar forvoldt under forsikringsmæssig anvendelse af tilkoblet køretøj, jf. dog pkt Undtagelser: Ansvarsforsikringen dækker ikke: a) Skade på forsikringstagerens eller brugerens ting, jf. Dog punkt 2.1. b) Skade på førerens person eller ting. c) Skade på tilkoblet køretøj. d) Skade på dyr eller ting, der transporteres i eller på det tilkoblede køretøj. e) Skade, der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport. 2.3 Forsikringssum: Forsikringen dækker i Danmark med de summer, som er fastsat i færdselsloven. Højere summer kan aftales og fremgår i så fald af policen. I lande med hvem grønt kort -ordningen eller anden international aftale er truffet, dækker forsikringen efter det pågældende lands lovgivning dog mindst med de forsikringssummer, der er gældende for kørslen i Danmark. Omkostninger pådraget med selskabets accept ved et erstatningsspørgsmåls afgørelse samt renter af idømt erstatningsbeløb, der henfører under forsikringen, udredes af selskabet, som om dækningssummerne derved overskrides. 2.4 Regres i henhold til færdselsloven: Selskabet er i henhold til de af Justitsministeriet fastsatte bestemmelser pligtig til at gøre regres mod enhver, der efter færdselslovens paragraf 104 er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med forsæt. Er skaden forvoldt ved grov hensynsløshed, afgøres det under hensyntagen til skyldgraden og omstændighederne i øvrigt, om selskabet skal have regres, og i bekræftende fald i hvilket omfang. Selskabet har endvidere pligt til at gøre regres gældende, såfremt skaden er indtruffet, medens køretøjet var udlejet uden fører til personbefordring.

4 3 Brandforsikring: 3.1 Hvad er omfattet af forsikringen? Forsikringen omfatter køretøjet inkl. fastmonteret tilbehør. Afmonteret tilbehør er omfattet, når dette alene anvendes i forbindelse med det forsikrede køretøj. Transistorradio er dækket, såfremt det er fastmonteret i køretøjet. For radioer, båndafspillere, inkl. bånd samt højtalere kan den samlede erstatning højst udgøre kr ,- pr. forsikringsbegivenhed. Undtaget fra forsikringen er biltelefoner, walkietalkies og andet sender/modtagermateriel. 3.2 Hvilke skader dækker forsikringen? Forsikringen dækker skader ved brand, kortslutning, lynnedslag og eksplosion. Som skade ved eksplosion betragtes ikke mekaniske uheld i motoren forårsaget ved eksplosion i cylindre, hvad enten eksplosionerne er af regelmæssig eller uregelmæssig beskaffenhed.

5 4 Kaskoforsikring 4.1 Hvad er omfattet af forsikringen? Forsikringen omfatter køretøjet inkl. fastmonteret tilbehør. Afmonteret tilbehør er omfattet, når dette alene anvendes i forbindelse med det forsikrede køretøj. Transistorradio er dækket, såfremt det er fastmonteret i køretøjet. For radioer, båndafspillere, inkl. bånd samt højtalere kan den samlede erstatning højst udgøre kr ,- pr. forsikringsbegivenhed. Undtaget fra forsikringen er biltelefoner, walkietalkies og andet sender/modtagermateriel. 4.2 Mod hvilke skader dækker forsikringen? Kaskoforsikringen dækker, bortset fra de under pkt anførte tilfælde, enhver skade på det forsikrede køretøj samt tab af køretøjet ved tyveri eller røveri. 4.3 Undtagelser: Kaskoforsikringen omfatter ikke: a) Skader, der er dækket af anden forsikring herunder ansvarsforsikring eller en med forsikringen ligestillet ordning. b) Skader, der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske dele (fx motor, transmission, styretøj m.m.). Sådan skader omfattes dog af kaskoforsikringen, hvis den er overgået køretøjet ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri og røveri eller er sket under transport på eller ved hjælp af andet befordringsmiddel. i) Skade, der skyldes, at køretøjet var behæftet med sådanne mangler, at det var uforsvarligt at benytte det, såsom ulovligt nedslidte dæk eller lignende. j) Skader, der er indtrådt, medens køretøjet blev ført af en person, der på skadestidspunktet var således påvirket af spiritus, at han var ude af stand til at føre motorkøretøjet på fuldt betryggende måde. k) Skade, der er indtruffet, medens køretøjet blev ført af en person, der på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, medicin- og medikamentmisbrug, indtagelse af euforiserende stoffer eller af lignende årsager befandt sig i en sådan tilstand, at han var ude af stand til at føre motorkøretøjet på fuldt betryggende måde. l) Skade, der er indtrådt, medens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet førerbevis, eller for knallertens vedkommende ikke opfyldte lovens alderskrav for kørsel på en sådan. Såfremt skaden ikke er forvoldt af forsikringstageren eller køretøjets faste bruger, er forsikringstageren dækket af forsikringen, medmindre det godtgøres, at han var vidende om, at der forelå omstændigheder som foran beskrevet, eller hans ukendskab hertil skyldes grov uagtsomhed. Har selskabet måtte betale en skade i tilfælde, hvor sikrede ikke har krav på dækning, har selskabet regres for de afholdte udgifter. c) Skade, der påføres køretøjet eller dele heraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden er en kørselsskade. d) Skade, der er en følge af vejrligets påvirkning (fx tæring, rust og frostsprængning) eller den forringelse af køretøjet, der er en følge af slitage, herunder stenslag i lak, ridser o. lign. e) Skader, der er sket under omstændigheder, der giver selskabet ret eller pligt til at gøre regres under ansvarsforsikringen pkt f) Skader som følge af fabrikations- eller konstruktionsfejl; dog dækkes skader på køretøjet eller dele heraf under kørselsuheld. g) Skade forvoldt af det med køretøjet transporterede gods, når dette har været forkert stuvet eller læsset. h) Skade forvold med forsæt, ved hensynsløs eller grov uagtsomhed.

6 5 Friskadeforsikring 5.1 Der sker ikke rykning i præmietrin: a) Ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri, røveri, nedstyrtning af genstande på køretøjet. b) Skade alene på det forsikrede køretøjs ruder. c) Ved ansvarsskade forvoldt af skadevolder, hvis ansvar bortfalder i medfør af bestemmelser i lov af om erstatningsansvar. d) Skade der alene dækkes af retshjælpsforsikring. e) Skade, der alene dækkes af redningsforsikringen i udlandet. f) Skade forvoldt af den nye ejer, der er dækket af forsikringen, jf. pkt g) Skade forvoldt af reparatør, der er dækket af forsikringen jf. pkt Præmieændring sker pr. førstkommende , efter at betingelsen for præmieændring er opfyldt. 5.2 Retshjælpsforsikring: Særlige forsikringsbetingelser herfor kan rekvireres hos selskabet. Retshjælpsforsikringen dækker alene, hvor kaskoforsikring er tegnet. Vedrørende dækningens specielle vilkår henvises til de særlige forsikringsbetingelser, der kan fås udleveret hos selskabet. 5.3 Redningsforsikring i udlandet: Forsikringen dækker alene, hvor kaskoforsikring er tegnet. Forsikringen omfatter personvogne, vare- og lastvogne med tilladt totalvægt på ikke over 3,5 tons, påhængsvogne/- campingvogne til sådanne samt motorcykler og scootere. Vare- og lastvogne er dog ikke dækket, såfremt rejsens formål er godstransport. De fuldstændige vilkår vedrørende denne dækning kan rekvireres hos selskabet. 5.4 Forhold under forsikringens løbetid: Skadeopgørelse ved brand-, kasko- og ansvarsforsikring: Selskabet kan enten lade køretøjet reparere eller erstatte den skete skade med et kontant beløb Reparation: Køretøjet skal ved reparation sættes i samme stand som før skaden. Selskabet er berettiget til at anvise reparatør. Forøgede udgifter ved reparation foretaget udenfor normal arbejdstid, samt eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi som følge af reparation, erstattes ikke. Forbedring af køretøjet som følge af nødvendig udskiftning af slidte eller tærede dele betales af forsikringstageren. Er skaden sket efter, at køretøjet er overladt til reparatør og kan denne ikke dokumentere at vær uden skyld i skaden skal reparationer, der kan udføres på den pågældendes værksted, erstattes med nettopriser. Skader som reparatøren normalt lader udføre på andet værksted, erstattes med det beløb, reparatøren normalt betaler for sådanne reparationer. Reparation af køretøjet finder ikke sted, hvis den af Ministeriet for Skatter og Afgifter fastsatte udgiftsgrænse overskrides. Skaden opgøres da ved kontant erstatning Kontant erstatning: Afgøres skaden ved kontant erstatning, eller kommer køretøjet ved tyveri eller røveri ikke atter til veje inden 4 uger efter, at selskabet har modtaget skadesanmeldelse, ansættes erstatningen til det beløb, et køretøj af tilsvarende alder og godhed vil kunne anskaffes for mod kontant betaling jf. dog pkt Det skaderamte køretøj tilfalder selskabet Nyværdierstatning: For personvogne registreret til privat personkørsel har forsikringstageren ret til erstatning, der svarer til prisen for en fabriksny vogn af samme fabrikat, type og årgang, som den skaderamte under forudsætning af: a) At skaden er indtrådt inden for det første år efter vognes registrering som ny. b) At den skaderamte vogn var fabriksny ved forsikringens tegning (ændring), c) At reparationsomkostningerne beregnes at ville overstige 50 % af vognens nyværdi på skadestidspunktet Transportomkostninger: Forsikringen dækker nødvendige omkostninger ved køretøjets transport til nærmeste reparatør, såfremt transporten på grund af beskadigelsen er nødvendig. Kommer et køretøj efter tyveri eller røveri atter til veje, betaler selskabet udover den skade, der evt. er påført køretøjet, tillige nød-

7 vendige omkostninger til transport af køretøjet til dettes hjemsted. De nævnte transportomkostninger er ikke dækket, hvis udgiften er dækket gennem anden forsikring, abonnement eller lignende Merværdiafgift: Merværdiafgift i henhold til. Lov nr. 102 af med senere ændringer betales af selskabet. For køretøjer tilhørende registrerede virksomheder gælder dog følgende: Merværdiafgiften bæres endeligt af forsikringstageren i det omfang, denne kan medregne beløbet til den indgående merværdiafgift. Selskabet udlægger merværdiafgiften overfor reparatøren og tilstiller forsikringstageren opgørelse ved skadens afregning. Ved konstant erstatning fradrages merværdiafgiften.

8 6 Fællesbestemmelser 6.1 Skadeanmeldelse: Skade eller uheld, der kan medføre erstatningskrav, skal omgående anmeldes til selskabet. Anmeldelsen skal indeholde så fyldige oplysninger som muligt. Ved tyveri af selve køretøjet skal der foruden til selskabet omgående ske anmeldelse til politiet. Forsikringstageren må ikke uden selskabets samtykke træffe aftale om erstatning eller udførelse af reparation. 6.2 Risikoforandring: Forsikringen er tegnet på grundlag af de i begæringen meddelte oplysninger. Indtræffer der forandringer i de forhold, hvorom oplysninger er meddelt i begæringen eller på anden måde ved forsikringens tegning eller senere, skal dette straks meddeles til selskabet, der da træffer bestemmelse om, hvorvidt forsikringen kan fortsætte og i bekræftende fald på hvilke vilkår. Som risikoforandring betragtes bl.a.: a) At registreringsadressen (for ikke registreringspligtige køretøjer forsikringstagerens/brugerens adresse) forandres. b) Køretøjet ombyttes med et andet til samme eller anden anvendelse. c) At køretøjets vægt, anvendelsesmåde eller indretning forandres. d) At trækkraften for køretøjets motor forøges ved ombygning m.v. eller isætning af ny motor. Såfremt der ikke gives meddelelse om risikoforandring, foreligger underforsikring. Erstatningen nedsættes da til at udgøre samme andel af skaden, som den betalte præmie udgør af den præmie, der skulle have været betalt, hvis risikoændringen var meddelt selskabet. 6.3 Præmietrin bonus: Forsikringen er tegnet med præmieregulering efter skadesforløbet, jf. følgende skala og reguleringsregler: Præmietrin 0 = 200 % af trin 3. Præmietrin 1 = 150 % af trin 3. Præmietrin 2 = 120 % af trin 3. Præmietrin 3 = 100 % Præmietrin 4 = 90 % af trin 3. Præmietrin 5 = 80 % af trin 3. Præmietrin 6 = 70 % af trin 3. Præmietrin 7 = 60 % af trin 3. Præmietrin 8 = 50 % af trin 3. Præmietrin 9 = 40 % af trin 3. Præmietrin 10 = 30 % af trin 3. Ved nytegning indplaceres på præmietrin 3. Er forsikringstagerens eller køretøjets faste bruger ved ikrafttræden under 23 år, indplaceres forsikringen på præmietrin 2. For hvert fulde skadefri forsikringsår rykkes til nærmeste lavere præmietrin. For hver skade rykkes to præmietrin op i forhold til det præmietrin, der var gældende på skadestidspunktet. Omfatter forsikringen kun ansvar og/eller brand, andrager nedsættelsen højst 50 % = præmietrin 8. Ved skade forstås forsikringsbegivenhed, der medfører udgifter for selskabet direkte eller indirekte gennem udligning med andre krav. 6.4 Betaling af præmie: Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere betaling på de anførte forfaldsdage. Præmien opkræves over giro eller PBS. Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. Betales præmien ikke inden 14 dage fra påmindelsens dato, bortfalder selskabets dækningspligt. Betales præmien stadig ikke, slettes forsikringen, og politiet underrettes med henblik på inddragelse af køretøjets nummerplader. Ændres betalingsadressen, skal selskabet straks underrettes. For ansvarsforsikringen (der er lovpligtig) gælder særlige regler med anmeldelse af restance til Centralregisteret for Motorkøretøjer, der kan foranledige nummerpladerne fjernet. 6.5 Salg af køretøj: Sælges eller afmeldes det forsikrede køretøj, stilles forsikringen i bero i 2 år fra afmeldings- eller salgsdatoen. Det påhviler forsikringstageren straks at underrette selskabet om salget. Ved anskaffelse af et nyt køretøj videreføres forsikringen med de bestående rettigheder med hensyn til præmietrin. 6.6 Selvrisiko: Forsikringens selvrisiko fremgår af policen. Den anførte selvrisiko gælder for kaskoforsikringen, hvis ikke andet er anført Særlig selvrisiko I følgende tilfælde gælder en særlig selvrisiko:

9 a) Ved skader, forvoldt af en fører under 23 år, beregnes en ekstra selvrisiko på 100 % af policemæssig selvrisiko. b) Ved skader forvoldt under selvforskyldt beruselse uden at selskabets dækningspligt er bortfaldet efter ovenstående bestemmelser beregnes en ekstra selvrisiko på 100 % af den policemæssige selvrisiko. c) Forsikring af ruder alene: Hvor der alene er sket skade på det forsikrede køretøjs frontrude, er selvrisikoen kr. 500,-. d) I en skadessituation er det førerens alder, der er afgørende for selvrisikoens størrelse. e) Retshjælpsforsikring: Nærmere herom fremgår af de særlige betingelser jf. pkt For følgende skader er der ikke selvrisiko: f) Ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri, når tændingsnøglen er fjernet, røveri og nedstyrtning af genstande på køretøjet. g) Skader, der sker, medens køretøjet er overladt til værksted, servicestation o. lign. jf. pkt h) Skader, der alene er dækket efter forsikringsbetingelsernes pkt (redningsforsikring i udlandet). Har selskabet i skadetilfælde udlagt en selvrisiko, der er gældende for forsikringen, har selskabet ret til straks at anmode forsikringstageren om at refundere selskabets udlæg. Forsikringstageren er ikke berettiget til at nægte at refundere selskabets udlagte selvrisikobeløb under henvisning til, at tredjemand helt eller delvis har ansvaret for skaden. Selskabet har ikke pligt til at udlægge den selvrisiko, der er gældende for forsikringen. 6.7 Ikrafttrædelsestidspunktet: Forsikringen dækker fra det tidspunkt, hvor en underskreven begæring herom er modtaget af selskabet eller af en af dettes medarbejdere, medmindre en senere ikrafttrædelsesdato ønskes. Ønsker selskabet ikke at overtage den tilbudte forsikring, fremsender selskabet underretning herom til forsikringstageren, og dækning ophører da tre dage efter meddelelsens fremkomst. 6.8 Forsikringens opsigelse: Forsikringen kan af hver part opsiges med 3 måneders skriftlig varsel til en Efter enhver anmeldt skade kan forsikringen fra hver part i indtil 1 måned efter skadens afslutning opsiges med 14 dages varsel. Endvidere er selskabet berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel, såfremt det forsikrede køretøj ikke vedligeholdes forsvarligt, eller forsikringstageren nægter selskabets repræsentant adgang til at besigtige det. 6.9 Indeksregulering: Præmien indeksreguleres på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte løntal Præmieregulering: Hvis policens grundpræmier eller forsikringsbetingelser ændres, er såvel forsikringstageren som selskabet berettiget til med en måneds varsel at forlange ændringen gennemført fra en præmieforfaldsdag. Forsikringstageren har ret til at forlange forsikringen ophævet til den pågældende præmieforfaldsdag, dersom han ikke ønsker at acceptere selskabets krav om forhøjet præmie eller skærpede betingelser, når han skriftligt meddeler selskabet dette inden pågældende præmieforfaldsdag Ankemulighed: Selskabet er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V. Telefon , således at enhver uoverensstemmelse mellem forsikringstageren og selskabet kan indbringes for nævnet; dog ikke sager, der er afgjort ved endelig dom, gyldigt bindende voldgift eller retsforlig, eller sager, der kan forventes afgjort i forbindelse med en straffesag. Ifølge ankenævnets vedtægter kan en klagesag kun behandles, såfremt klageren forinden forgæves har søgt at opnå en for ham tilfredsstillende ordning med selskabet, eller dette har undladt inden 3 uger efter modtagelsen af en skriftlig henvendelse at reagere på denne. Det er endvidere en betingelse, at klagen er indgivet inden 3 måneder efter udløbet af ovennævnte 3 ugers frist eller tidspunktet for den afgørelse eller aftale med selskabet, hvorover der klages. Klageskema og Ankenævnets vedtægter kan rekvireres hos selskabet som hos: Forbrugerrådet Fiolstræde København K

10 Forsikringsoplysningen Amaliegade København K Ankenævnets Sekretariat Anker Heegaards Gade København V For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler samt selskabets fællesbetingelser og vedtægter.

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

Autoforsikring Forsikringsbetingelser

Autoforsikring Forsikringsbetingelser Autoforsikring Forsikringsbetingelser ERHVERV-GF-2016-01-301-GLOBAL Vilkårene er opdelt i afsnit med følgende indhold: A Fællesbestemmelser 1. Hvem er dækket 2. I hvilke lande dækker forsikringen 3. Præmiebetaling,

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Lastbil. Forsikringsbetingelser 1108002

Lastbil. Forsikringsbetingelser 1108002 Lastbil Forsikringsbetingelser 1108002 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-19 Side 7 3. Kaskodækning afsnit 20-24 Side 8 4. Branddækning

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Forsikringsvilkår af januar 2010 Bilforsikring FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Årsberetning og regnskab Side 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Din forsikring omfatter Ansvarsforsikring

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser SELVKØRENDE MASKINER 003-20.0.2006 Side nr. Forsikringens omfang... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Forsikringssum... Dækningsformer 4 Ansvarsforsikring... 5 Brand-, tyveri- og vandskadeforsikring...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Forsikringsbetingelser for påhængsvogne 1. Generelt 1.1 Selskabets forsikring for

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M07 M08 M09-31 M09-32 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens omfang...

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser for MC standard. Indhold

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser for MC standard. Indhold Forsikringsbetingelser for MC standard Indhold Fællesbestemmelser for Lloyds v/ First A/S motorcykelforsikring... 2 Definitioner... 2 Det er en forudsætning, at... 2 Generelt... 2 1. Hvem er dækket?...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Bilforsikring Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Klassisk og Veteran køretøj

Klassisk og Veteran køretøj FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Klassisk og Veteran køretøj Branche M17 Betingelser 010517 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-32 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Indhold Grundlaget

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil Branche M10F Betingelser 010115 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. FÆLLESBETINGELSER. 1. Præmiens betaling. Første præmie, stempelafgifter og øvrige afgifter forfalder

Læs mere

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105003

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105003 Camping-/teltvogn forsikring Forsikringsbetingelser 1105003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-17 Side 3 2. Kaskodækning afsnit 18-23 Side 6 3, Branddækning afsnit 24-28

Læs mere

Fælles vilkår. 1 Forsikringens omfang 2 FORHOLD UNDER FORSIKRINGENS LØBETID

Fælles vilkår. 1 Forsikringens omfang 2 FORHOLD UNDER FORSIKRINGENS LØBETID Fælles vilkår 1 Forsikringens omfang 1.1 Hvem dækkes Forsikringen dækker forsikringstageren, personer, der er ansat hos denne, samt personer, til hvem køretøjet med salg for øje er overladt vederlagsfrit

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 Gældende fra 29. april 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

RUNA VETERAN Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3332 2200 www.runa.dk. Veterankøretøjsforsikring

RUNA VETERAN Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3332 2200 www.runa.dk. Veterankøretøjsforsikring RUNA VETERAN Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3332 2200 www.runa.dk Veterankøretøjsforsikring Vilkår nr. 13-1, juli 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvem er sikret 2 Forsikringens sammensætning 2.10 Særlige

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Betingelser for auto, motorcykel, campingvogn og trailer Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX PERSONBIL. Indholdsfortegnelse. Branche M10T. Betingelser

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX PERSONBIL. Indholdsfortegnelse. Branche M10T. Betingelser FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX PERSONBIL Branche M10T Betingelser 010115 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker ikke...

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser 1132001

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser 1132001 Bilforsikring Forsikringsbetingelser 1132001 Gælder fra marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 17-19 Side 7 3. Kaskodækning afsnit 20-25 Side 8

Læs mere

Forsikringsbetingelser AUTOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser AUTOFORSIKRING AUTOFORSIKRING A Forsikringens omfang 1 1 Sikrede omfang 1 2 Hvor dækker forsikringen 1 3 Forsikringen dækker ikke 1 4 Motorløb, væddeløbskørsel 1 B Ansvarsforsikring 1 5 Hvad dækkes af forsikringen 1

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105004

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105004 Camping-/teltvogn forsikring Forsikringsbetingelser 1105004 Gælder fra februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser - Afsnit 1 16 Side 3 2. Kasko- & Brand - Afsnit 17 22 Side 7 3. Indbodækning

Læs mere

BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012. ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012. ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012 ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk COVER UNDERWRITTEN

Læs mere

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Lastbil og fragtfører. Forsikringsbetingelser R304141

Lastbil og fragtfører. Forsikringsbetingelser R304141 Lastbil og fragtfører Forsikringsbetingelser R304141 Gælder fra januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 3 2. Motoransvar afsnit 16-17 7 3. Motorkasko afsnit 18-21 8 4. Motorbrand

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG Hvem dækkes Hvor dækkes Undtagen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Personbiler og varebiler (egne varer) hos Leasing Fyn Bank A/S

Forsikringsbetingelser for Personbiler og varebiler (egne varer) hos Leasing Fyn Bank A/S Forsikringsbetingelser for Personbiler og varebiler (egne varer) hos Leasing Fyn Bank A/S Side 1 Særlige vilkår Klausul 100 Uanset fællesbetingelsernes punkt 50 om selvrisiko, gælder den selvrisiko, der

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere