Inspirationsmateriale til undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsmateriale til undervisning"

Transkript

1 Inspirationsmateriale til undervisning Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Udviklet af: Jette C. Svenningsen SOSU Nord Videre- og efteruddannelsesafdelingen, VEU 9000 Aalborg Tlf.: S i d e 1 21

2 Uddannelsens titel: Generel hygiejne i social- og pædagogisk arbejde Inspirationsmaterialet er udviklet af: Jette Christine Svenningsen, SOSU Nord, Videre- og efteruddannelsesafdelingen, VEU , Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Moder-FKB: 2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi Endvidere tilknyttet følgende af EPOS FKBere: 2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap 2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge Arbejdsfunktioner Hygiejne har siden Florence Nightingales tid været aktuel på sygehusene, hvor hun satte fokus på renlighed hos de syge. Da Ian Flemming opdagede penicillinet og det kom i anvendelse under 2. verdenskrig, kunne infektioner helbredes. Siden da dukkede problematikken omkring multiresistente bakterier op. Man fik igen øjnene op for, at hygiejnen og dermed forebyggelsen af infektioner, har en stor betydning i behandlingen og plejen af patienterne på sygehusene. På sygehusene har man gennem flere år haft kendskab til de multiresistente bakterier, som de senere år også optræder i daginstitutioner, private hjem, hjemmeplejen, svinebesætninger m.m. Der er fokus på, hvordan man undgår spredning af smitten af multiresistente bakterier som f.eks. MRSA f.eks. i sektorovergange. Som følge heraf, er der kommet langt større fokus på hygiejne, specielt i institutioner, og hvor der færdes mange mennesker. Det er såvel udgiftstungt og med store menneskelige omkostninger, når infektioner med multiresistente bakterier får lov til at sprede sig. I de nye uddannelsesbekendtgørelser er niveauet givetvis øget omkring hygiejne. Dette betyder, at personalet, der ikke er uddannet efter den nye uddannelses bekendtgørelse, har brug for at blive opkvalificeret på området. Fra Sundhedsstyrelsens side er der også øget fokus på at forbedre hygiejnen i den offentlige sektor. I 2012 har de udgivet forebyggelsespakken Hygiejne. Heri er der en lang række af anbefalinger til, hvordan man kan højne hygiejnen i kommunerne, på tværs af kommunale forvaltninger, på sygehuse og hos praktiserende læger. S i d e 2 21

3 Deltagerforudsætninger Uddannelsen henvender sig til medarbejdere, der arbejder med såvel offentlige som private serviceydelser inden for social- og sundhedssektoren samt det pædagogiske område. Deltagerne kan være faglærte såvel som ufaglærte, og derfor kan der være stor forskel på deres forudsætninger. Deltagerne kan komme fra f.eks. institutioner eller dagpleje, hvor der ikke er tilknyttet sundhedspersonale og kun har kendskab til hygiejne, som de har erhvervet fra egen folkeskolegang, oplysningskampagner m.m. Variationen af deltagerforudsætningerne er derfor meget store. Det kan anbefales, at man afvikler uddannelsen for deltagere, som er inden for det samme arbejdsfelt, enten for det pædagogiske felt eller for det sundhedsfaglige område. Relevante uddannelser at kombinere med Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Borgere med kronisk sygdom Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde Forebyggelse og sundhedsfremme Hospicemetoder i praksis Medicinadministration Medvirken til rehabilitering Omsorg for personer med demens Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge Sårpleje, medvirken ved sårpleje Tidlig opsporing af sygdomstegn Ideer til tilrettelæggelse Denne uddannelse anbefales afholdt som et samlet 2 dages forløb eller som et splitforløb over 4 dage. Fordelen ved at afholde det som splitforløb, kan være at deltagerne kan tage prøver af mikroorganismer første dage, hvor resultatet først kan aflæses efter 3 døgn. Det kan anbefales at undervisningen er praksisnær, og der tages udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer fra hverdagen. Der er lagt op til at deltagerne bringer et dilemma ind i undervisningen fra egen hverdag. Undervisningen kan med fordel foregå i lokaler, hvor der er mulighed for praktiske øvelser. Der bør endvidere være et varmeskab til rådighed til at placere podningerne i. Der lægges op til at deltagerne medbringer eventuelle hygiejniske regningslinjer eller nedskrevne hygiejnepolitikker fra deres arbejdssted. Det anbefales at have et klassesæt af naturfagsbøger fra social og sundhedshjælper eller assistentuddannelsen til rådighed. Det kan ligeledes anbefales, at der er computere/ipad med internetadgang til deltagerne. Fordelingerne af temaerne kan være således: Dag 1: tema 1 som indledning, tema 2 og tema 3 Dag 2: tema 4 og 5 jævnt fordelt S i d e 3 21

4 Temaer: Temaoversigt: 1: Historien Lovgivning Forebyggelsespakken Statens Serum Institut, SSI Det overordnede samfundets rammer og det samfundsmæssige - Tema 2: Naturvidenskabelig: 1. Mikroorganismer 2. Smittemåder og smitteveje 3. Smittekæden 4. Resistens 5. Multiresistente bakterier 6. Antibiotika Tema 3: Afbrydelse af smitteveje: 1. Håndhygiejne 2. Luftbåren smitte, fødevarer, forebyggelse af stikkeskader, 3. Værnemidler isolation 4. Personlig hygiejne 5. Rengøring Tema 4: Mest almindelige vira, sygdomme og forebyggelsen af dem. Multiresistente bakterier MRSA, ESBL, clostridium dificile bekæmpelsen heraf, brug af antibiotika og hvordan man forebygger spredning. Tema 5: Hverdagens dilemmaer Tema 1: Mikrobiologiens og hygiejnens historie. Baggrunden til nutidens fokus på hygiejniske principper og forebyggelse af infektioner. Forslag til indhold i undervisningen: Der kan henvises til Klinisk mikrobiologi, infektioner, immunologi og sygehushygiejne 1 hvori der gennemgås hvilken betydning Florence Nightingale, Ignaz Semnmelweis, Joseph Lister og Ian Flemming har haft og det bl.a. er derfor vores praksis er som nu. Deltagerne præsenteres for: Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om Hygiejne Lovgivning 1 Møller, Jens Kjølseth: Klinisk Mikrobiologi, Infektioner, immunologi og sygehushygiejne, Gads forlag, 2010 S i d e 4 21

5 Statens Serum Institut, SSI. Hvilken rolle har de og hvad laver de? Hjemmesiden, e- læring og deres udgivelser. Kommunernes hygiejnepolitik, hygiejneudvalg og retningslinjer Statens Serum Institut overvåger hygiejnen på landsplan og udfører prævalensundersøgelser. Hvilke udfordringer og dilemmaer har deltagerne oplevet i deres hverdag i forhold til at overholde hygiejniske principper? Dilemmaerne kan noteres og bruges på 2. dagen, hvor de tages op igen og der reflekteres over det, i forhold til den viden deltagerne har erhvervet sig på uddannelsen. Tema 2 Naturvidenskabelig: Mikroorganismer: Forskellige typer af mikroorganismer, deres funktion, naturlig forekomst og deres livsvilkår. Forslag til indhold i undervisningen: Se filmen: En farlig mundfuld 2 Teorioplæg om mikroorganismer findes alle steder, og at vi ikke kan leve uden. Hvor de forskellige mikroorganismer forekommer normalt, og hvilke der er på gennemrejse. Vis evt. et billede af en krop, hvor der er påtegnet, hvor vi har de forskellige bakterier Gruppearbejde: Med udgangspunkt i faglitteratur f.eks. kapitel 8 i Naturfag 1 3 eller videns søgning på internettet, får hver gruppe et af emnerne: bakterier, virus, svampe og parasitter. Deltagerne skal beskrive: Vækstbetingelser/livsbetingelser, Navne på bakterier/vira/svampe/parasitter Hvor de findes Hvordan de bekæmpes. Hvad forstås ved rent og hvad er definition på sterilitet? Fremlæggelse gerne i ekspertgrupper eller ved cafemetode eller andet, som giver mulighed for dialog og på den måde få delt viden. 2 DR1, En farlig mundfuld 1998, varighed 30 minutter 3 Andersen, Henrik og Kristensen, Vian: Naturfag, trin 1, Munksgaard Danmark 2. udgave, 3. oplag, 2013 og Andersen, Henrik og Kristensen, Vian: Naturfag, trin 2, Munksgaard Danmark 1. udgave, 3. oplag, 2014 S i d e 5 21

6 Spørgsmålene i undervisningsmaterialet kan bruges som repetition. Smittemåder og smitteveje: Hvordan foregår smitte, hvordan undgår vi smitte og hvilke fokusområder skal vi have i daglig praksis Forslag til indhold i undervisningen: Læs i Naturfag 1 (fodnote 3), side om smittemåder og smitteveje. Teoretisk oplæg om smittemåder og smitteveje, med inddragelse af eksempler på sygdomme og hvordan de smitter. Forslag: stafylokokker, pneumokokker, e-coli og norovirus. (Det er væsentligt at holde sig stringent til emnet håndhygiejne kommer i tema 3) Forslag til aktiviteter: Tag udgangspunkt i Bræksyg robot belyser Roskildesyge, Hold fingrene fra sodavandsautomaten og Filmen En farlig mundfuld (som vises dag 1), samt deltagernes egen hverdag. Deltagerne laver brainstorm over hvilke områder, der er i den daglige praksis: Hvilke faldgrupper og steder, skal man have ekstra opmærksomhed rettet imod. Søgning på nettet f.eks. s hjemmeside om Hr. og fru. Gammelgaard. Hvor er der smitteveje. Øvelse: Deltagerne kan lave podninger af håndtag, under negle, toiletsæder, telefoner, tastaturer m.m. i hver deres lille petriskål. Skålene mærkes med hvad der er podet fra, navn, dato og klokkeslæt og placeres i varmeskab til senere aflæsning. Smittestafetten: brug Glitter-bug-creme, uv-lampe og mørke i lokalet. Opdel holdet i grupper af ca. 8 personer og stå i en rundkreds: en person, nr. 1 smører glitterbug på tomlen, trykker naboens tommel nr. 2, nr. 2 trykker tommel med nabo nr. 3 som trykker tommeltot med nr. 4 osv. Sluk lyset i lokalet og se hvor mange personer, der har cremen på tommeltotten. Man kan tage billeder at resultatet, og det kan måske bruges til senere brug. Denne lille øvelse, kan bruges som overgang til at snakke om smittekæden. Print smittekæden: %20dansk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/Poster/A4%20Poster%20Nr%2016% 20-%20Smittek%C3%A6den%20-%20Sept% ashx Formålet: skitsere sammenhængen mellem mikroorganismerne og hvor man skal være opmærksom og hvor man kan bryde kæden. Resistens, multiresistente bakterier og brugen af antibiotika: Hvad er resistens og hvordan undgår vi resistensudvikling Se filmen: DR2, Viden om: De resistente bakterier, 15. november 2005, film af 30 minutters varighed. S i d e 6 21

7 Deltagerne skal finde hjemmesiderne: %20eksempler.aspx Deltagerne skal med egne ord skrive svarene ned på spørgsmålene: Hvad er resistens? Hvad er mulitresistente bakterier? Hvilke mulitresistente bakterier kender I? Til hvilke sygdomme skal man bruge antibiotika, og til hvilke sygdomme har antibiotika ingen effekt? Diskuter med naboen, hvad du selv gør for at minimere brugen af antibiotika og hvorfor man bør være bevidst om at medvirke til at reducere brugen! Hvad gør I hjemme på arbejdspladsen i forhold til brugen af antibiotika? Hvordan vejleder I beboere, pårørende, forældre og andre i forhold til brugen af antibiotika? Tema 3 Afbrydelse af smitteveje: Håndhygiejne: To forslag til undervisning: - 1. Giv et oplæg om håndhygiejne, hvornår der bør udføres håndhygiejne, dels med håndsprit og dels med vand og sæbe. Hvordan og hvor lang tid tager det, ved brug af vand og sæbe: hvilken sæbe bruges, hvad bør hænderne tørres i m.m. Herunder inddrages også begrundelsen for brugen af handsker. - Deltagerne går i 2-mandsgrupper, hvor den ene vasker hænder og den anden observerer og udfylder checklisten fra undervisningsmaterialet til at observere proceduren ud fra. - Herefter lave test med glitter bug og ultraviolet lampe før og efter håndvask: Deltagerne søger information på: g.aspx Læs om håndhygiejne og besvar spørgsmål fra afsnittet: opgaver og undervisningsmaterialer. Øvelse: observer 2 og 2 hvordan deltagerne vasker hænderne og hvordan deltagerne spritter hænderne. Tag tid for længden af proceduren og noter på skemaet fra undervisningsmaterialet. Vask dels som man plejer, og som man bør gøre. Øvelse: deltagerne får glitterbug på hænderne, vasker og ser resultatet. S i d e 7 21

8 Man kan her fotografere resultaterne af forsøget til senere brug. Luftbåren smitte: Gennemgå de mest almindelige mikroorganismer, der kan smitte gennem luftvejene. Hvilke anbefalinger er der i forhold til host og nys, og hvordan håndteres brugt papirlommetørklæder. Brug: artiklen fra sygeplejersken nr 2/2013: Bræksyg robot belyser Roskildesyge og andre billeder, hvor det fint illustreres hvor meget et nys/opkast spreder sig, og dermed illustrerer hvor stor afstand man skal holde, for at undgå at få overført smitten. Alimentær smitte: Udgangspunkt i filmen En farlig mundfuld og Gruppearbejde: brainstorm og noter, hvilke områder fra egen praksis deltagerne mener, der giver risiko for alimentær smitte og derefter opsamling på klassen, hvor grupperne præsenterer deres resultat. Smitte efter stik: Insekter, nåle m.m. hvor huden bliver brudt og der efterfølgende er risiko for infektion. Smitte overført gennem seksuel kontakt. Kort gennemgang af disse to emner. Tema 4 Mest almindelige vira, sygdomme og forebyggelsen af dem. Multiresistente bakterier MRSA, ESBL, clostridium dificile bekæmpelsen heraf, brug af antibiotika og hvordan man forebygger spredning. Formålet med temaet er, at deltagerne får kendskab til de mest almindelige multiresistente bakterier, kan handle hensigtsmæssigt herpå og kan anvende værnemidler. Gruppearbejde om emnerne: Vira herunder børnesygdomme, gastroenteritis(norovirus) og forkølelse MRSA ESBL Clotridium dificile med binært toxin Hiv og/eller hepatitis Tuberkulose Fnat lus børnesår Øjenbetændelse Børneorm toksoplasmose Meningitis S i d e 8 21

9 Beskriv mikroorganismen (bakterie, virus, svampe eller parasitter), levevilkår (det generelle), smittemåder, symptomer, inkubationstid, hvor længe smitten varer, hvordan sygdommen/mikroorganismen bekæmpes. Hvilke forholdsregler: hvordan brydes smittevejene, information til omgivelserne, værnemidler, service, daglig rengøring, tøjvask, affaldshåndtering, dokumenter, transport af borgeren, hjælpemidler m.m. Øvelse: 4 eller 5 arbejdsstationer, af minutters varighed: 1) Isolation 2) Spisesituation og oprydning 3) Vask af urinvejene bl.a. hos blebrugere/kateterbrugere 4) Personlig pleje 5) Rengøringsopgaver af lifte, sejl, seler, bloksukkerapparater m.m. Deltagerne deles i grupper og får følgende roller: 1-2 som udfører den givne opgave, 1-2 som er observatør og noterer i skemaet i undervisningsmaterialet. Opgaveløsningen filmes med ipad som anvendes til brug til evaluering Cases og observationsskemaer findes under opgaver og undervisningsmaterialer. Tema 5 Hverdagens dilemmaer. Formålet med temaet er, at deltagerne kan forholde sig til hverdagens dilemmaer i egen praksis. Der tages udgangspunkt i dilemmaer fra dag 1, hvor deltagerne kan udarbejde en handlingsplan for, hvad de vil gå hjem handle på og hvordan de vil gribe det an. Temaerne må meget gerne være handlingsorienterede i deres titel. S i d e 9 21

10 Opgaver og undervisningsmaterialer. Opgave til tema 2 - naturvidenskab: Repetitionsspørgsmål til mikroorganismer. Man kan printe arket, klippe spørgsmålene og deltagerne trækker på skift et kort og svarer. Hvad er mikroorganismer nævn de 4 forskellige Nævn 6 vækstbetingelser som mikroorganismer er afhængige af Beskriv hvordan en bakterie ser ud Hvordan trives bakterier bedst Hvordan kan bakterier bekæmpes Nævn 3 forskellige bakterier og hvilke sygdomme du ser den forårsager Hvor ofte deler bakterier sig Hvordan trives en virus bedst Hvad er virus Hvordan kan virus bekæmpes Giv 3 eksempler på virus du kender Hvor findes der svampe Hvordan trives svampe bedst Nævn 3 forskellige steder hvor kan have svampeinfektion på/i kroppen Hvordan bekæmpes svampeinfektioner Hvad er parasitter Hvordan trives parasitter Nævn 2 forskellige sygdomme hvor det er parasitter der er årsagen S i d e 10 21

11 Tema 3 afbrydelse af smitteveje: Spørgsmål til håndhygiejne: Beskriv hvilke bakterier, der er normal hudflora på vores hænder. Beskriv hvornår du bør udføre håndhygiejne? Hvor lang til bør det vare at vaske hænderne med vand og sæbe? Hvad er formålet med vask med vand og sæbe? Hvilken temperatur skal vandet have? Hvilken slags sæbe skal bruges? Hvordan og med hvad bør du tørre dine hænder? Hvornår bruger man håndklæder? Hvornår og hvordan lukker du vandhanen? Hvornår bør du udføre håndhygiejne med sprit ethanol 85% tilsat glycerol? Hvilken virkning har glycerol, som er tilsat spritten? Hvad er formålet med at afspritte hænder? Beskriv proceduren for afspritning af hænderne! S i d e 11 21

12 Hvor lang tid bør det tage at spritte sine hænder? Beskriv hvor på hænderne du skal være ekstra opmærksom på at der skal vaskes/sprittes! Beskriv hvorfor du ikke må bære ringe og ure, samt have kunstige negle eller neglelak på. S i d e 12 21

13 Tema 3 afbrydelse af smitteveje: Observationsskema til udførelsen af håndhygiejne: Deltageren har ringe, ure, eller andre smykker på Deltageren har kortklippende negle, hel og intakt hud Deltageren har neglelak på eller kunstige negle Ja Nej Ikke relevant Kommentar Deltageren fugter hænderne med kuldslået vand Der er sæbe og engangshåndklæder tilstede Deltagerne tager sæbe på hænderne Deltageren er grundig med at vaske hænderne kommer omkring tommelfinger, mellem fingrene, fingerspidserne og håndled Deltageren bruger 30 sekunder på vask af hænderne Deltageren skyller sæben af Deltageren tørrer hænderne i papirhåndklæde Deltageren lukker vandhanen med håndklæde Hænderne er ikke synligt forurenede Der bruges 2-5 ml sprit Spritten gnides i min. 30 sekunder til hænderne er tørre Der gnides alle stederne på hænderne tommel, mellem fingrene, fingerspidser, håndled S i d e 13 21

14 Tema 4 Case 1 til borger i isolation. Du arbejder på et plejecenter, hvor Peter Hansen på 84 år bor. Peter har gigt og er gangbesværet. Han får hjælp til personlig pleje og til rengøringsopgaver. Peter har fået diarre og det er fastslået, at årsagen er Clostridium difficile med binært toxin(giftstof) (en tarmbakterie som smitter ved direkte kontakt med den smittede og indirekte kontakt med genstande og kontaktflader). Peter Hansen er derfor midlertidig isoleret. Du skal ind til Peter Hansen og udføre følgende opgaver: Hjælpe ham ud af sengen Han skal have bukser og trøje på Du skal serverer mad for ham. Der er fokus på hygiejnen: hvordan du iklæder dig værnemidlerne, udfører opgaven hos Peter Hansen, hvornår du udfører håndhygiejne og til slut hvordan du tager værnemidlerne af. Se vejledningen: påtagning og aftagning af værnemidler. (NIR isolation: bilag 2) Der er én der spiller Peter Hansen, en deltager skal udføre opgaven og resten af deltagerne er observatører og noterer deres observationer på nedenstående skema. S i d e 14 21

15 Observationsskema til udførelse af opgaver vedrørende isolation Ja Nej Ikke relevant Kommentar Tager værnemidlerne på ifølge skemaet Udfører håndhygiejne før rene procedurer/opgaver Efter urene procedurer/opgaver Efter brug af handsker Udføres håndhygiejne korrekt mellem opgaverne Bruger handsker til opgaveløsningen Der mulighed for at udføre håndhygiejne ved en håndvask Bruger deltageren 30 sekunder på vaske af hænderne Der er sæbe og engangshåndklæder tilstede Isolationsudstyret tages af efter forskrifterne Er omhyggelig med at vende det forurenede indad Udfører håndhygiejne efter aftagning af værnemidler S i d e 15 21

16 Case 2 til borger med Spisesituation og oprydning og rengøring herefter. Du er i en specialinstitution og har med multihandicappede børn at gøre. Der er 5 børn i alderen år på stuen de 4 af børnene er kørestolsbrugere. Du er tilknyttet et barn som savler, hoster og er noget forkølet. Barnet er kørestolsbruger og bliver liftet. Barnet har ikke feber. Opgaven er at du skal: hælde yoghurt op i en skål give et barn yoghurt rydde op Der er fokus på din håndhygiejne, hygiejnen i forbindelse med, at du forbereder maden og rydder op. Derudover skal I have fokus på den tætte kontakt, du kan have med barnet og din arbejdsdragt, når der samtidig er 4 andre børn på stuen. I kan have en dukke eller én som spiller barn, én deltager skal hjælpe med mad og resten er observatører. Observationsskema af udførelse af opgaver vedrørende spisesituation: Ja Nej Ikke Håndhygiejne udføres før rene procedurer/opgaver Efter urene procedurer/opgaver Efter brug af handsker relevant Kommentar Har rene hænder når yoghurt findes frem Udføres håndhygiejne korrekt mellem opgaverne Bruges der handsker til opgaveløsningen Har forklæde på Når barnet nyser bruges lommetørklæde som kasseres direkte i affaldsspand Der mulighed for at udføre håndhygiejne ved en håndvask Udfører håndhygiejne efter oprydningen af youghurt Andet: S i d e 16 21

17 Case 3 Borger som skal have udført vask af urinvejene. Borgere er blebrugere, kateterbrugere eller lignende. Til rådighed: plejedukke eller en model med urinvejene. Opgaven er: skifte ble med/uden afføring vaske urinveje, hvor der er installeret blærekateter Der er fokus på forberedelse, hygiejniske arbejdsmetoder, selve proceduren fra rent til urent. Her kan man komme ind på SIK, RIK, suprapubiskateter, poseskift, urinkolber, uridom og prøvetagning. Observationsskema til udførelse af opgaverne vedrørende urinveje: Ja Nej Ikke Der udføres håndhygiejne før rene procedurer/opgaver Efter urene procedurer/opgaver Efter brug af handsker Spørg deltageren: har du fået undervisning i og oplæring af vask af urinveje? Deltageren tager handsker på relevant Kommentar Deltageren finder alle remedier frem Håndhygiejne udføres korrekt mellem opgaverne Deltageren bruger handsker til hele opgaveløsningen Hvis deltageren har glemt noget: Deltageren tager handskerne af, udfører håndhygiejne inden der hentes glemte ting Der vaskes fra urinrøret og udefter Bruger kun engansvaskeklude én gang, kasserer denne og tager en ny Kateter fikseres på mave og pose placeres under blærehøjde Der anvendes tilbageløbsventil med afløbsstuds Andet: S i d e 17 21

18 Case 4: Personlig pleje En plejedukke i en seng. Opgaven er: Udføre vask af ansigt, overkrop og ben. Skift af sengetøj. Der er fokus på hygiejnen i opgaveudførelsen og de generelle hygiejniske forholdsregler. Observationsskema af udførelse vask af plejedukke: Udføres der håndhygiejne før rene procedurer/opgaver Efter urene procedurer/opgaver Efter brug af handsker Deltageren har opsat hår, arbejdsdragt på, og overholder uniformsetikette Deltageren finder alle remedier frem Udføres håndhygiejne korrekt mellem opgaverne Deltageren vasker fra rent til urent Deltageren bruger handsker til hele opgaveløsningen Hvis deltageren har glemt noget: Deltageren tager handskerne af, udfører håndhygiejne inden der hentes glemte ting Deltageren er opmærksom på det rene og det urene i arbejdsgangen Har en affaldspose til at smide de urene artikler i umiddelbart efter brug Placerer urent sengetøj i snavsetøjspose umiddelbart efter det er taget af Skift af sengetøj obs. det ikke røre arbejdsdragten I skifter arbejdsdragten på arbejdspladsen når i møder og inden i går hjem fra arbejde Arbejdsdragten bliver vasket på arbejdspladsen Andet: Ja Nej Ikke relevant Kommentar S i d e 18 21

19 Case 5: Rengøringsopgave Remedier, apparatur, utensilier m.m. som bruges i jeres hverdag skal rengøres. Der kan være termometer, blodsukkerapparat, bloktryksapparat, lift, sejl, kørestol, toiletstol, rollator, puslepuder, legetøj, tæpper eller toilet og håndvask. Der er stillet diverse rengøringsartikler, handsker og klude til rådighed. Opgaven: Vælge hvad I vil gøre rent Vælge rengøringsmidler og klude Udføre opgaven Der er i hæftet: NIR for rengøring i sundheds- og plejesektoren samt dagtilbud og skoler anbefalinger for området. Observationskema af udførelsen af opgaver vedrørende rengøring af remedier: Ja Nej Ikke relevant Udføres der håndhygiejne før rene procedurer/opgaver Efter urene procedurer/opgaver Efter brug af handsker Der er vejledninger til, hvordan effekten rengøres Deltageren vælger relevante rengøringsmidler til opgaven Udføres håndhygiejne korrekt mellem opgaverne Deltageren bruger handsker til hele opgaveløsningen Deltageren er opmærksom på det rene og det urene i arbejdsgangen Deltageren er opmærksom på, at det ikke rører arbejdsdragten Der er anvisninger på, hvordan apparaturet rengøres i jeres praksis Andet: Kommentar S i d e 19 21

20 Litteraturliste Bøger: Andersen, Henrik og Kristensen, Vian: Naturfag, trin 1, Munksgaard Danmark 2. udgave, 3. oplag, 2013 Andersen, Henrik og Kristensen, Vian: Naturfag, trin 2, Munksgaard Danmark 1. udgave, 3. oplag, 2014 Ladegaard, Mette Bill: Prinsessen, der ikke ville vaske hænder, 2012 Møller, Jens Kjølseth: Klinisk Mikrobiologi, Infektioner, immunologi og sygehushygiejne, Gads forlag, 2010 Runesen Rune, Chemnitz Dorthea og Ravn Helle: Naturfag 1, Gads forlag 2013 Vagn- Hansen, Per: Sundhed, miljø og hygiejne i pædagogisk arbejde, Munksgaard Danmark 1.udgave, 2005 Worning, Peder: Der er flere bakterier i et gram lort, end der er mennesker i hele verden, Fadl`s forlag, København, 2014 Udgivelser: Komiteen for Sundhedsoplysning, Undgå smitte, 2009, 1. oplag, 2. udgave Nationale infektionshygiejniske retningslinjer om håndhygiejne, Statens Serum Institut, 1. udgave 2013 Nationale infektionshygiejniske retningslinjer for desinfektion i sundhedssektoren, Statens Serum Institut, 1 udgave 2014 Nationale infektionshygiejniske retningslinjer om behandling af patienter med smitsomme sygdommer, herunder isolation, Statens Serum Institut, 4. udgave 2011 Nationale infektionshygiejniske retningslinjer for rengøring i sundheds- og plejesektoren samt dagtilbud og skoler, Statens Serum Institut, 1. udgave 2014 Nationale infektionshygiejniske retningslinjer om forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler, Statens Serum Institut, 1. udgave 2014 Smitsomme sygdomme hos børn og unge, Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v., Sundhedsstyrelsen 2013 Vejledning om HIV (human immundefekt virus) og hepatitis B og C Virus. Forebyggelse af blodbåren smitte, diagnostik og håndtering i sundhedsvæsnet og på andre arbejdspladser, Sundhedsstyrelsen 2013 Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, Sundhedsstyrelsen 2012 Vejledning om arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren, Sundhedsstyrelsen 2011 S i d e 20 21

21 Artikler: Sygeplejersken 7/2010: Håndvask i skoletiden udsætter elevernes sygefravær Sygeplejersken 16/2010: Lavt sygefravær hos daginstitutionsbørn ved en hygiejnepolitik Sygeplejersken 18/2010: Hold fingrene fra sodavandsautomaten Sygeplejersken 3/2012: Håndsprit, et brugbart supplement til håndvask i skolen Sygeplejersken 2/2013: Brækrobot belyser Roskildesyge Sygeplejersken 8/2014: Den personlige hygiejnes historie Hjemmesider: 1. marts marts marts marts marts marts er.aspx Film: DR1, Body Bio 10-12, Blodets og kroppens immunforsvar. Tegnefilm om immunforsvaret af 20 minutters varighed. DR 1992 DR1, En farlig mundfuld 1998, varighed 30 minutter DR2, Viden om: De resistente bakterier, 15. november 2005, film af 30 minutters varighed. Rene rutiner 2008, De forenede Dampvaskerier 2008 film om MRSA på ca 7 minutter S i d e 21 21

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer Mikroorganismer,

Læs mere

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Kommer fra den græske gudinde Hygieia, der var sundhedens gudinde. Hygiejne er en videnskab omkring menneskets

Læs mere

Rene hænder gi r raske venner

Rene hænder gi r raske venner Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Rene hænder gi r raske venner Information til forældre om at vaske hænder Smitterisikoen og dermed sygeligheden kan nedsættes betydeligt - helt

Læs mere

Hygiejnepolitik Formål: Smitte:

Hygiejnepolitik Formål: Smitte: Hygiejnepolitik Formål: Formålet med at have en hygiejneplan er, at forebygge og begrænse smitsomme sygdomme blandt børn og personale. Vi ønsker ikke at skabe et sterilt hospitalsmiljø, derfor handler

Læs mere

Engangshandsker: Handsker, der anvendes for at beskytte borgere og personale mod kontaminering med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Engangshandsker: Handsker, der anvendes for at beskytte borgere og personale mod kontaminering med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Håndhygiejne Sygeplejefaglig instruks. Udarbejdet af: Gitte Friis, Ghita Felding Jensen, Christina Christens, Hanne Jensen Godkendt: Revideres: September 2013 Ansvarlig for revidering af dokument: Tovholder

Læs mere

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde Infektionspakken Program 13.15 Præsentation 13.20 Oplæg om infektionspakken 13.25 Håndhygiejne 13.45 Gruppearbejde 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde 14.15 Information om E-learning Mål på plejecentrene

Læs mere

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Supplerende infektionshygiejniske Luftvejsinfektioner forholdsregler ved luftvejsinfektioner Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Dråbesmitte

Læs mere

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING Kvalitetssikring på hospitaler i drift Hygiejnesygeplejerske Helle Amtsbiller SSI / Central Enhed for Infektionshygiejne SEMMELWEIS OG FLORENCE NIGHTINGALE FOREBYG

Læs mere

Hygiejniske retningslinier

Hygiejniske retningslinier Hygiejniske retningslinier Godkendt 10 juni 2009 Virksomhedslederne Ældreområdet og sygeplejen Social & Sundhed 2009 Varde kommune Dok 578543 Sag 255 165 1 Indholdsfortegnelse side Generelt om hygiejne

Læs mere

3. Afvikling af kurser..4 1 dags kursus for rengøringsassistenter og portører 2 dages hygiejnekursus for kontaktpersoner og andre interesserede

3. Afvikling af kurser..4 1 dags kursus for rengøringsassistenter og portører 2 dages hygiejnekursus for kontaktpersoner og andre interesserede Nyhedsbrev 1. 2009 1. Siden sidst..2 Nyhedsbrev x 2 årligt p.gr.a videreuddannelse. Ombygning og flytning af afd.- husk at invitere hygiejneorganisationen med Store rengøringsdag 2. Status 2008.... 3 Sprit

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge.

Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge. Baggrund: Instruks til medarbejdere i Odder Kommune Sygdommen er forårsaget af norovirus et meget lille virus, der overlever afkøling, lavt ph (2,7), og varmebehandling 60 C i 30 min.; desuden kan det

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko.

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko. Sygdom/smitte Kære Forældre. Vi oplever alle, at vores vidunderlige børn bliver syge- især om vinteren, hvor børnene leger tæt og derfor nemt smitter hinanden. Mange børn kommer sig heldigvis hurtigt,

Læs mere

Fotoillustration seng-bad-lift

Fotoillustration seng-bad-lift Fotoillustration seng-bad-lift Seng-bad-lift -foto-illustration af badeproces for beboer på plejecenter Udarbejdet af Idé til Værdi i samarbejde med medarbejdere og borger på plejecenter, sommer 2012 1.

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

MRSA. Embedslægens rolle

MRSA. Embedslægens rolle MRSA Embedslægens rolle Organisering af behandling af MRSA På sygehuse: Ansvaret for behandling af infektioner forårsaget af MRSA påhviler den behandlende afdelings læger. I primærsektoren: Ansvaret for

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN Hygiejnestrategien er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken opsat seks overordnede

Læs mere

Konference 30. maj 2013 på Ankerhus

Konference 30. maj 2013 på Ankerhus Konference 30. maj 2013 på Ankerhus Lektor Anette Kamuk akm@ucsj.dk Viffos, UCSJ 1 Hvordan kan der sættes fokus på og ændre arbejdsgange i storkøkkener? Kurser i fødevaresikkerhed fører til øget viden

Læs mere

Smitsomme sygdomme INFORMATION OM. smitsomme sygdomme. Børn i alderen 0-6 år

Smitsomme sygdomme INFORMATION OM. smitsomme sygdomme. Børn i alderen 0-6 år INFORMATION OM smitsomme sygdomme Børn i alderen 0-6 år 2 Folderen her informerer om smitsomme sygdomme, primært for børn i aldersgruppen 0-6 år. Forholdsreglerne gælder for vuggestuen, dagplejen og daginstitutioner

Læs mere

Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution

Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution Kontaktperson Dato Vurdering udført af Barnets væresteder: Garderobe Delt i tørt og fugtigt område Skab/garderobe

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Hygiejne på de sociale institutioner i Region Midtjylland

Hygiejne på de sociale institutioner i Region Midtjylland Hygiejne på de sociale institutioner i Region Midtjylland En vejledning til institutionernes arbejde med hygiejniske retningslinjer og forebyggelse af smitsomme sygdomme Indholdsfortegnelse Forord...3

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Hygiejnepolitik for Børnehuset Dalgården

Hygiejnepolitik for Børnehuset Dalgården Hygiejnepolitik for Børnehuset Dalgården Denne hygiejnepolitik er blevet til i 2011 ved inspiration fra Fredensborg Kommunes hygiejnepolitik, og er tilpasset Gentofte Kommunes krav og anbefalinger samt

Læs mere

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt?

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt? HOSPITALS- HYGIEJNE 2014 Paneldebat - hvad har vi opnået de sidste 10 år og hvor skal de næste 10 år føre os hen? KONFERENCE DEN 26. og 27. februar 2014 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra:

Læs mere

Pleje af den svært overvægtige borger. 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Moder-FKB: 2695 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet

Pleje af den svært overvægtige borger. 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Moder-FKB: 2695 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet Uddannelsens titel: Pleje af den svært overvægtige borger Inspirationsmaterialet er udviklet af: Heidi Larsen og Nis Kaasby Århus Social- og Sundhedsskole, Olof Palmes Allé 35, 8200 Århus N, Tlf 8741 2626

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune Indledning Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedshjælperelever Ikast-Brande Kommune Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedshjælperne.

Læs mere

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning )

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning ) Jordkuglen med borgere, der i deres normalflora i næse, svælg, på fugtig hud bærer kuglebakterien Staphylococcus aureus eller S.aureus Til enhver tid har 30-40% af raske danskere S.aureus i deres næsebor,

Læs mere

Sundhedstjenesten Slagelse Kommune Indstilling til årets Hygiejnepris 2015

Sundhedstjenesten Slagelse Kommune Indstilling til årets Hygiejnepris 2015 Sundhedstjenesten i Slagelse Kommune under Hygiejneugen 2014 Sundhedstjenestens Hygiejnegruppe vil gerne indstille Slagelse Kommunes Sundhedstjeneste til Hygiejneprisen for året 2015. I nedenstående har

Læs mere

Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA

Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA Dansk Selskab for Kli ni sk Mikrobiologi 5. december 2006 Tove Rønne Indhold: Historik og bidragydere Mål, forudsætninger og lovgivning Rammer og opbygning Sundhedspersonale

Læs mere

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Er MRSA så farlig

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Interview Transcript. Personer der optræder i interviewet er : Dane Benjamin Jacob Claus Østergaard Birgitte Todberg

Interview Transcript. Personer der optræder i interviewet er : Dane Benjamin Jacob Claus Østergaard Birgitte Todberg Interview Transcript Personer der optræder i interviewet er : Dane Benjamin Jacob Claus Østergaard Birgitte Todberg Ja vi er elektronik studerende fra Aalborg Universitet, så det er meget med kredsløb

Læs mere

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Dommer: Deltagere: og 1. Planlægning (i alt maks. 3 ) Maks. 1A: Planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne (maks. 10 ) 1B: Arbejdet planlægges i en hensigtsmæssig

Læs mere

Vejledning OM arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren

Vejledning OM arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren Vejledning OM arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren 2011 Vejledning om arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Værd at vide om håndhygiejne

Værd at vide om håndhygiejne Værd at vide om håndhygiejne 1 Hvorfor er det vigtigt at forbedre håndhygiejnen? Fordi mikroorganismerne er overalt! Man kan ikke se dem, men de er over alt! Både i miljøet omkring os og på os. En person

Læs mere

At bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

At bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Hygiejne politik Forord Formålet med beskrivelsen er, at give personalet et fælles arbejdsredskab, som kan forbedre hygiejnen og dermed forebygge smitsomme sygdomme blandt børn og personale. Den 1. januar

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

lærermateriale Mellemtrin

lærermateriale Mellemtrin lærermateriale Mellemtrin Hi Five Lærermateriale Mellemtrin 1.udgave 1. oplag 2012 Center for Interventions Forskning ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Øster Farimagsgade 5 A

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Præsentation/Forforståelse Hygiejnesygeplejerske HE Midt Leder i primærkommune

Læs mere

Opgave 1. I hjemmeplejen, bedømmelsesskema

Opgave 1. I hjemmeplejen, bedømmelsesskema Opgave 1. I hjemmeplejen, bedømmelsesskema Dommer: Deltagere: og Hold nr.: 1. Planlægning og gennemførelse Planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne Arbejdet gennemføres hensigtsmæssigt 1.01 Planlægningstiden

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

lærermateriale Udskoling

lærermateriale Udskoling lærermateriale Udskoling Hi Five Lærermateriale Udskoling 1.udgave 1. oplag 2012 Center for Interventions Forskning ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Øster Farimagsgade 5 A 1353

Læs mere

Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer. Risikofaktorer

Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer. Risikofaktorer Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer Risikofaktorer Udfordringerne 40 virksomheder står til listeria-bøde 21. august 2014 Fødevarestyrelsens tilbagetrækningskontrol

Læs mere

Hvad er en stomi? Gads Forlag Pleje og dokumentation 1

Hvad er en stomi? Gads Forlag Pleje og dokumentation 1 Gads Forlag Pleje og dokumentation 1 Hvad er en stomi? En stomi er en kunstig åbning i bugvæggen på maven, hvor tarmen er ført ud og syet fast i maveskindet. Det betyder, at afføringen kommer ud af stomien

Læs mere

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Ann Filippa Madsen Baggrund for oprettelse af kurser inden for infektionshygiejne RegH s infektionskontrolprogram er anført, at der skal

Læs mere

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose - en patientvejledning Indhold: Overlæge Niels Seersholm Redaktør: Birgitte

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Trouble shooter Indholdsfortegnelse Spørgsmål vedr. brug og pleje Side Mic-Key sonden 1. Det er svært at få Mic-Key knappen sat i igen, hvorfor?... 2 2. Skal Mic-Key

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led Systemer og forståelse Kæden er ikke stærkere end det svageste led Kæden er ikke stærkere end det svageste led Denne påstand gælder i mange forbindelser og kan let anvendes i tre meget forskellige forhold

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom 44009 Udviklet af: Arne Nielsen og

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Landslægeembedet. Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.

Landslægeembedet. Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. Landslægeembedet Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2012 Forord Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i institutioner

Læs mere

Dagplejen I REBILD KOMMUNE

Dagplejen I REBILD KOMMUNE Dagplejen I REBILD KOMMUNE Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Når dit barn skal starte... 3 Opfølgningsmøde... 3 Aflevering og afhentning af barnet... 4 Medbringes... 4 Mad i dagplejen... 5 Legestue samarbejde...

Læs mere

Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.

Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2013 Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2013 Smitsomme

Læs mere

Overvågning af udvalgte nosokomielle infektioner. Infektioner relateret til brug af centrale intravaskulære katetre

Overvågning af udvalgte nosokomielle infektioner. Infektioner relateret til brug af centrale intravaskulære katetre Infektionskontrolprogram for Rigshospitalet Udgiver Rigshospitalet Dokumenttype Politik Version 4 Forfattere Infektionshygiejnisk Udvalg (IHU) Gældende fra 08-01-2015 Fagligt ansvarlig Klinikchefen i Klinisk

Læs mere

Sammen forebygger vi influenzaen!

Sammen forebygger vi influenzaen! Oxivir Diversey s mest effektive desinfektionsmiddel til alle overflader - afgørende i kampen mod influenza Hvorfor skal overflader desinficeres? Influenzavirus kan leve på overflader op til 2 timer. Derfor

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

December 2012. Region Hovedstaden. Hygiejne i lægepraksis

December 2012. Region Hovedstaden. Hygiejne i lægepraksis December 2012 Region Hovedstaden Indhold Forord Forord...3 Håndhygiejne...4 Værnemidler...5 Forholdsregler for patienter med smitsomme sygdomme i lægepraksis...6 Instrumenter... 10 Desinfektion af hud-

Læs mere

1. Hvordan sikrer vi systemet mod spredning af bakterien Clostridium Difficile? Bekymring: Robustheden i håndtering af rent og urent i ét system?

1. Hvordan sikrer vi systemet mod spredning af bakterien Clostridium Difficile? Bekymring: Robustheden i håndtering af rent og urent i ét system? 1. Hvordan sikrer vi systemet mod spredning af bakterien Clostridium Difficile? Bekymring: Robustheden i håndtering af rent og urent i ét system? Udfordringerne drejer sig om affald og håndtering af (urene)

Læs mere

SUNDE BØRN ER GLADE BØRN I DEN KOMMUNALE DAGPLEJE VARDE. Indledning: I dagplejen følger vi sundhedsstyrelsens anbefalinger.

SUNDE BØRN ER GLADE BØRN I DEN KOMMUNALE DAGPLEJE VARDE. Indledning: I dagplejen følger vi sundhedsstyrelsens anbefalinger. SUNDE BØRN ER GLADE BØRN I DEN KOMMUNALE DAGPLEJE VARDE. Indledning: I dagplejen følger vi sundhedsstyrelsens anbefalinger. Dagplejen støtter børnene i at træffe sunde valg og udvikle en bevidsthed om,

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand Vejledning Indsats i forbindelse med spildevand 2014 Beredskabsstyrelsen 2014 2 Vejledning om indsats i forbindelse med spildevand Indhold Side Baggrund 4 Farer ved spildevandet 4 Smittefare og mikroorganismer

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

smitsomme sygdomme hos børn og unge

smitsomme sygdomme hos børn og unge Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. Vejledningen henvender sig både til institutioner, skoler, forældre og sundhedsvæsenet med oplysninger og

Læs mere

God håndhygiejne giver bedre sundhed i børnehaven. Ellas Håndvaskeskole Håndhygiejne i børnehaver

God håndhygiejne giver bedre sundhed i børnehaven. Ellas Håndvaskeskole Håndhygiejne i børnehaver God håndhygiejne giver bedre sundhed i børnehaven Ellas Håndvaskeskole Håndhygiejne i børnehaver 2 Giv inspiration til god håndhygiejne med lege og enkle metoder Man kan ikke udforske verden uden at få

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER OM BEHANDLING AF PATIENTER MED SMITSOMME SYGDOMME, HERUNDER ISOLATION CEI 4. udgave 2011 Indholdsfortegnelse 1. Forord 4 2. Indledning 6 2.1 Smittespredning

Læs mere

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer Svamp SVAMPEINFEKTIONER Svamp og svampesporer findes overalt også på mennesker men det er langtfra alle typer, der giver problemer. De seneste år er der dog konstateret et stadig stigende antal svampeinfektioner

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Algoritmer 9-12 er udviklet i samarbejde med Odense Kommune og er beskrevet i dette dokument.

Algoritmer 9-12 er udviklet i samarbejde med Odense Kommune og er beskrevet i dette dokument. Algoritme 9 12 Algoritmerne 9 12 er udarbejdet af nøglepersoner i Odense Kommune i samarbejde med Plambech & Bøgedal Sidst rettet den 19. november 2010 Indledning En algoritme er en beskrivelse af hvordan

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdssted (navn og adresse): Udfyldt af (navn): Dato: Opfølgningsdato: Arbejdspladsvurderingen er et samarbejde mellem Børne- og Familiecentret

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN Praktikmål med tiltag og tegn efter uddannelsesordning a 2013 Mål1: Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

Infektionshygiejnisk årsrapport 2012. Infektionshygiejnisk Enhed. Klinisk mikrobiolog Jørgen Prag,

Infektionshygiejnisk årsrapport 2012. Infektionshygiejnisk Enhed. Klinisk mikrobiolog Jørgen Prag, Infektionshygiejnisk årsrapport 2012 Infektionshygiejnisk Enhed Klinisk mikrobiolog Jørgen Prag, hygiejnesygeplejerske Alice Løvendahl Sørensen og Karin Jette Winther Hospitalsenhed Midt 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Hygiejnepolitik for Daginstitutionsområdet 0-6 år og Dagplejen 0-3 år

Hygiejnepolitik for Daginstitutionsområdet 0-6 år og Dagplejen 0-3 år Hygiejnepolitik for Daginstitutionsområdet 0-6 år og Dagplejen 0-3 år Fredensborg Kommune 2009 Indholdsfortegnelse side Baggrund..3 1. Håndhygiejne. 5 1.1 Almindelig håndvask...5 1.2 Hånddesinfektion..

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER OM HÅNDHYGIEJNE. Central Enhed for Infektionshygiejne 1. udgave 2013 ISBN nr.

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER OM HÅNDHYGIEJNE. Central Enhed for Infektionshygiejne 1. udgave 2013 ISBN nr. NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER OM HÅNDHYGIEJNE Central Enhed for Infektionshygiejne 1. udgave 2013 ISBN nr. 978-87-89148-03-8 Indholdsfortegnelse Forord 4 NIR om Håndhygiejne 6 Definitioner

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Afbrydelse af smitteveje

Afbrydelse af smitteveje Afbrydelse af smitteveje Clostridium difficile Norovirus Bestilling Det fulde sortiment kan altid ses på vores webshop abenaonline.dk Dynamisk produktmenu Nemt og hurtigt indkøb via Favoritliste Effektive

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere