Forslag til. Lokal Udviklings Plan for Allerslev-Skibinge Lokalområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til. Lokal Udviklings Plan for Allerslev-Skibinge Lokalområde"

Transkript

1 Forslag til Lokal Udviklings Plan for Allerslev-Skibinge Lokalområde Udarbejdet Januar 2014 Rev.: Rev.: Rev.: Rev.:

2 Indholdsfortegnelse: 1. Om udviklingsplanen side 3 2. Om lokalområdet side 3 3. Vision side 5 4. Strategi (temaer) side 6 5. Indsatser side 8 6. Handlingsplan side 9 7. Sammenhæng med Vordingborg Kommunes mål, planer, strategier og projekter side 9 8. Dialog med Vordingborg kommune side 9 9. Opfølgning og evaluering side 9 2

3 1. Om udviklingsplanen Den lokale udviklingsplan introduceres indledningsvist, gerne forholdsvist kortfattet, men på en måde, så læseren forstår, hvad det er for et dokument, han/hun sidder med. Introduktionen kan fx beskrive: Hvornår er planen udarbejdet, hvem har udarbejdet den, hvordan er den blevet til, hvem har været involveret og hvordan? Udviklingsplan af januar 2014 for Allerslev-Skibinge Lokalområde er udarbejdet af lokalrådets bestyrelse med støtte fra Beboerforeningen i Allerslev Gl. Sogn og Allerslev Ungdoms- og Idrætsforening. Den er inden færdiggørelsen udsendt til interesserede borgere i høring. Hvordan skal den bruges i forhold til lokalområdet, kommunen, potentielle tilflyttere, fonde, mv.? Fx et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet, et dialogværktøj, grundlag for projektansøgninger, opstart af lokale arbejdsgrupper, erhverv, bosætning, branding, m.m. eller grundlag for samarbejde med andre lokalråd? Planen skal skabe oversigt over almene projekter og tiltag i lokalområdet som planlægges eller udføres dels af lokalområdets borgere i samarbejde med lokalrådets bestyrelse, dels af lokalrådets bestyrelse og dels af lokalrådet i samarbejde med Vordingborg Kommune. Planen skal prioritere og periodesætte projekter og tiltag bl.a. for at skabe et overblik for borgere og myndigheder m.v. over f.eks. behovet for finansiering på aktuelle tidspunkter. Planen kan ændres efter behov når projekter og tiltag tilgår eller udskydes, eller hvis der opstår uforudsete hindringer der midlertidigt standser eller nedlukker projekter og tiltag. Hvad er de forventede/ønskede resultater? Planen skulle gerne gennem sin offentliggørelse fremme interessen for de igangværende og planlagte projekter og tiltag, samt for at videreudvikle området med yderligere almene projekter og tiltag til gavn for områdets beboere, og være med til at vende affolkning til befolkningsvækst. 2. Om lokalområdet Lokalområdet beskrives med hensyn til kendetegn og eksisterende kvaliteter, så der skabes et samlet overblik og så læseren kan få indtryk af, hvad det er for et sted/ stedets identitet. Brug gerne fotos til at illustrere jeres beskrivelser. Lokalområdets identitet Hvilke kvaliteter, værdier og muligheder, er særligt kendetegnende for lokalområdet? Fx arkitektur, historie, kulturarv, natur, forenings- og fritidsliv, kulturelle/sociale aktiviteter og/eller traditioner? Er der evt. udfordringer i lokalområdet? Hvilke? Hvilke er de største/vigtigste? Allerslev-Skibinge Lokalområde er et landdistriktsområde, som støder op til Præstø, og som i det daglige er orienteret primært mod Præstø By og ellers mod de administrative tjenester i Vordingborg. Området har 3 landsbysamfund, Allerslev/Ammendrup, Skibinge og Ugledige og 3 små boligsamfund, Tjørnehoved, Rekkende og Kragevig, men er ellers landbrugsområde med landbrugsejendomme og ejendomme med Micro virksomheder eller mindre håndværk m.m. f.eks. Hebsgaards glaskunstværksted. 3

4 Lokalrådet ønsker at bevare området som et landdistriktsområde, hvor man kan leve i tæt kontakt med naturen, og hvor der også er mulighed for at drive Micro virksomheder og mindre håndværks- og industrivirksomhed m.m. i pagt med landdistriktsnaturen. Lokalområdets karakter Hvilken rolle spiller natur, kultur, skoler, institutioner, forenings- og fritidsliv i lokalområdet? Naturen er en væsentlig faktor for området. Skolemæssigt har området Præstø Skole med klasse og Præstø Privatskole med klasse, der 2015 til 2017 udbygges til 9. klasse i Præstø. Videre overbygning skal ske i Vordingborg. Hvad angår børneinstitutioner er man i området henvist til Præstø alternativt i et vist omfang til lokal dagpleje. Forenings- og fritidsmæssigt foregår der visse lokale tiltag på Allerslev Gl. Skole, men ellers er området mest knyttet til Præstø bl.a. grundet skolestrukturen. I Allerslev findes en ungdoms- og Idrætsforening, som dog lider under nærheden til Præstø. I Allerslev er der et Forenings- og fritidsmæssigt centret omkring Allerslev Gl. Skole og Allerslev Ungdoms- og Idrætsforening. Området er dog specielt for ungdommen meget knyttet til Præstø bl.a. grundet skolestrukturen. Karakteristiske eller markante fysiske strukturer eller elementer Landsbystruktur, infrastruktur, bebyggelse, landskab, naturtyper, terrænformer, beplantning, eksisterende offentlige områder/arealer/stier, arealanvendelse? Lokalområdet gennemskæres af 3 mere betydende veje. Jungshovedvej/Neblevej mellem Præstø og Kalvehave og videre forbindelse til Møn, Mønvej mellem Præstø og Mern og Ronesbanke/Ugledigevej mellem Præstø og Vorrdingborg. Skibinge, Allerslev/Ammendrup er beliggende omkring Mønvej, Skibinge og Ugledige ligger ved/omkring Ronesbanke/Ugledigevej. Enegårde og Tjørnehoved ligger med kort tilkørsel fra Jungshovedvej. Rekkende ligger op til Neblevej, medens Kragevig har godt 2 km fra kysten op til Neblevej. Lokalområdet fremstår som et område der fortrinsvis anvendes til landbrug og skovdrift. Planmæssige rammer Kommuneplan og lokalplanrammer, naturværdier, fredede/beskyttede områder, kulturarv, kommunale projekter. Der findes 6 lokalplaner i lokalområdet. Nr. 44 af for Allerslev og Ammendrup Nr. 49 af for Ugledige Nr. 57 af for Skibinge By Nr. 65 af for Ejendommen Christinelund Nr. V1 af Vindmølleklynge ved Enegårde. I Allerslev er der fra en nedrivningspulje givet tilskud til at nogle kondemneringsmodne bygninger kan/kunne nedrives for at give et bedre indtryk af byen. I lokalområdet er der 1 fortidsminde, Rishøj jættestue med adgang fra Ronesbanke. I Skibinge Kirke har Nationalmuseet i 2012/13 frilagt og restaureret meget specielle kalkmalerier fra 1500-tallet. Lokalområdet har endvidere Natura 2000 område, som er underlagt særlig beskyttelse. Natura 2000-områder er lokalområdets kyststrækning, som er en del af hele kystområdet fra Præstø 4

5 Fjord til Grønsund. I Mern Lokalområde men langs grænsen mod Allerslev-Skibinge Lokalområde ved Ugledige ligger tillige Lekkende Dyrehave, som er den nordlige del af Hovskoven. Fakta/data om lokalområdet Demografi, til-/fraflytning og aldersfordeling, skoler, institutioner, idrætsfaciliteter, forsamlingshus, mv. Lokalområdet har overtal af familier, hvor børnene er flyttet hjemme fra, og pensionister. Børnetallet er vigene, men man kan håbe, at lokale og kommunale tiltag kan medføre, at bl.a. forestående fraflytning af de ældste pensionister kan resultere i tilflytning af familier med børn eller kommende børn. Områdets skolebørn er henvist til Præstø Skole (Den gamle Abildhøjskole) og Præstø Privatskole. Der findes 3 private friskoler på kommunens Sjællandske område, heraf 1 i Mern. Der findes 2 daginstitutioner i Præstø og alternativt er der dagpleje. Der findes et mindre idrætsanlæg i Allerslev med Allerslev Ungdoms- og Idrætsforening (AUIF), men samværet med skolekammerater trækker idrætten stærkt mod Præstø. Den gamle skole i Allerslev rummer lokaler til foreningsaktivitet. I forenings- og fritidscentret i Allerslev bruges Den gamle Skole som mødelokaler for flere foreninger med forskellige formål. AUIFs lokaler anvendes ud over til idrætsforeningens formål til større møder, herunder et ugentligt bankospil. AUIF må dog erkende, at nærheden til Præstø med skole og idrætsfaciliteter er en hård konkurrencefaktor. Ved forenings- og fritidscentret i Allerslev findes tillige et antal Petanquebaner. 3. Vision Den overordnede vision for lokalområdets udvikling. Udgangspunktet er eksisterende kvaliteter, værdier og muligheder i lokalområdet. Visionen kan fx formuleres som et fremtidsscenarie - en beskrivelse af lokalområdet i 2020/ om 10 år hvilken slags udvikling vil I gerne have? Hvilke muligheder ser I i forhold til udvikling af jeres lokalområde? Hvis der fra centralt hold fortsat fokuseres på at centralisere administration og produktion omkring de store byer primært København, Odense, Aarhus og Aalborg og på at pålægge transport større omkostninger, ser vi ingen udvikling snarere mulig afvikling. Lokalområdet har dog et væsentligt aktiv i vor natur, som skønnes at kunne tiltrække borgere der sætter naturen højt. Med de mange mindre ejendomme, som er til salg og de meget rimelige priser på disse ejendomme, må det kunne lykkes at få etableret et antal Micro virksomheder i området. Hvordan vil I gerne kunne beskrive jeres lokalområde i 2020? Hvad er de særlige kendetegn/hvad er særligt karakteristisk? Vi ser gerne, at lokalområdets beboere lever aktivt i området, og at ældre og fraflyttede beboere i størst mulig omfang erstattes af yngre familier med børn. Vi ønsker, at områdets beboere skal leve i pagt med naturen og landbolivet. Områdets karakter med landbrugsdrift, Micro virksomheder, mindre håndværks- og småindustri ønskes bibeholdt ligesom beboelse i de mindre bysamfund og den spredte bebyggelse i landområdet ønskes bibeholdt. Afvandringen i området skal standses og gerne vendes til en tilflytning, der passer til områdets karakter. 5

6 Hvad er anderledes end nu? Er der et samlings-/mødested i landsbyen, er der fællesarealer/fælleshuse, vandrestier, cykelstier, forbindelser, foreningsliv, arrangementer, events og/eller traditioner eller er der nye erhverv, et nyt samlingspunkt eller noget helt andet? Mulighederne for lokaler til forenings- og mødeaktivitet i området skal bevares. Her tænkes på Den gl. Skole i Allerslev og Kirkehuset ved Skibinge Kirke. Allerslev Ungdoms- og Idrætsforening eksisterer fortsat med aktiviteter for de meget unge og for ældre. Det må nok accepteres, at de unge og de voksne er tiltrukket af de større byers idrætsliv. Den offentlige trafik ind og ud af området til Præstø og Vordingborg og videre ud er bibeholdt på et niveau, som ikke er mindre en det, som er fastsat for Hvis Vådområde Holmegård Enge i den vestlige udkant af Allerslev bliver en realitet, vil det give Allerslev et attraktivt naturområde. Cykelstien fra Allerslev til Præstø er etableret allerede i Der er etableret en Shelter i Grusgraven i Ugledige så det er attraktivt for turister at overnatte her. Der er styr på det vildfarende vand fra terræn og veje i Allerslev og Ammendrup, ligesom flere af lokalrådets planlagte tiltag og aktiviteter gerne skulle være blevet en realitet med hjælp fra bl.a. lokale borgere. Torvet ved Brugsen i Ugledige er blevet en realitet, og det fungerer som samlingspunkt i byen, og det er trafikalt med til at sikre den bløde trafik i byen. 4. Strategi (temaer) Strategien handler om hvordan I vil realisere visionen. Hvilke temaer vil I satse på? Strategien beskriver overordnede temaer og udfordringer, der skal arbejdes med, for at understøtte visionen. Helt overordnet, hvordan vil I realisere visionen? Vore visioner tænkes igangsat og udført ved projektgrupper i takt med, at der er vilje og økonomi til det i lokalområdet og i den kommunale administration. Hvilke temaer og udfordringer skal der arbejdes med, for at realisere visionen? 1. Tinglysning af et kommunalt ejendomsforbehold for Sandstenstavlen på Den gamle Rytterskole på Mønvej 66 i Skibinge. Etablering af rastebænk og oplysningstavle ved Den gamle Rytterskole. Oplysningstavlen skal fortælle om Frederik IV og Rytterskolerne. 2. Sikring af den gående trafik på Ugledigevej i Ugledige. Sikringsbemaling på Ugledigevej fra Brugsen og foreløbig hen forbi Lydehøjvej - 2 i 1 vejbemaling - udføres i 1. omgang på grund af de meget dårlige oversigtsforhold. Nedsættelse af hastigheden for den kørende trafik. Bemaling ned gennem resten af byen og forbi Grusgraven, hvor vejen svinger mod syd op mod Hovskoven forventes udført efterfølgende. På sigt bør der arbejdes med muligheden for etablering af en form for Torv omkring Brugsen, Tankstationen og hen forbi Enghavevejs udmunding i Ugledigevej. Torvet skal udføres så det medfører stærk nedsættelse af køretøjernes fart og indbyder til ophold, lokalt mødested. 3. Den i Den kommunale Cykelstiplan planlagte cykelstistrækning mellem Allerslev og Præstø skal specielt af hensyn til skolebørnene udføres i planens første periode Der er i 2014 søgt statsstøtte til cykelstien. 6

7 4. Der skal etableres en Shelter i Grusgraven, hvor Ugledigevej svinger mod syd op mod Hovskoven. Shelteren skal give mulighed for, at turister kan overnatte på dette naturskønne sted. 5. Det etablerede Gadekærslaug skal i samarbejde med kommunens Land- og miljøafdeling gøre en indsats for at vedlige området og gøre området til et attraktivt opholdssted for både lokale og turister. Oprindelig løb en kilde gennem gadekæret og sikrede fornyelsen af vandet. Kilden blev da man fælleskloakkerede omlagt og ført til kloakken. Der overvejes fornyet vandtilførsel til gadekæret for at forbedre vandkvaliteten. 6. De stormfældede vejtræer på Mønvej mellem Tubækken og Skibinge skal søges genplantet, så vejens særlige karakter ikke går tabt. 7. Områdefornyelse (renovering) af Mønvej og Rekkendevej gennem Ammendrup og specielt Allerslev. Fortove er nedslidt, vejafvandingen er mangelfuld, galt placerede vejbrønde og manglende kantsten - vand fra tilstødende veje og Mønvej ender på tilgrænsende ejendomme bl.a. også i kældre - Chikaner er nedslidte og flere steder en fare for trafikken. Asfaltbelægningen på fortovet er stærkt nedbrudt. 8. Overfladevand fra arealerne SØ for Allerslev skal ledes til de ved fælleskloakeringen forberedte regnvandsledninger og videre til den gamle banegrøft ved Holmegård Enge og derfra til Skvatten. Projektet er koblet til det mulige projekt Vådområde Holmegård Enge, som planlægges og forhandles i øjeblikket. 9. Det må ikke glemmes, at Chikanerne i Skibinge er ligeså nedslidte som Chikanerne i Allerslev og Ammendrup. 10. Fundamentet for Genforeningsstenen på Mønvej ved Rekkendevej skal renoveres eller eventuelt helt fornyes. Hvilke temaer er mest vigtige/vil I prioritere de næste 3-5 år? Ad. 1: Tinglysning af det kommunale ejendomsforbehold pågår og teksten på oplysningstavlen er under udarbejdelse. Ad. 2: 1. etape, 2 i 1 bemaling på Ugledigevej fra Brugsen og hen et stykke forbi Lydehøjvej og Den gamle skole er udført af Vej- og Trafiksekretariatet. Den videre bemaling ned gennem byen afventer udfaldet af den allerede udførte bemaling. Ad. 3, 7 og 8:Vort håb er, at genopretning af fortov, kantsten, vejafvanding chikaner og overfladebelægning af Mønvej og Rekkendevej kan ske i forbindelse med etableringen af cykelsti på Mønvej fra Skibinge til Allerslev eller når perioden for sætninger efter kloakarbejderne er gået. Det vil gøre byen mere indbydende for potentielle tilflyttere. Der udføres afskærende grøfter, som fører overfladevand fra arealerne SØ for Allerslev til de ved fælleskloakeringen forberedte regnvandsledninger i forbindelse med kloaksepareringen. Afvanding af banegrøften til Skvatten søges indpasset i det mulige projekt for Vådområdeprojekt Holmegård Enge, alternativt Tubæk Å klimaprojektet. Ad. 4: Arbejdet med etablering af en Shelter i Grusgraven i Ugledige er påbegyndt i Ad. 5: Gadekærslauget i Allerslev samarbejder allerede med Land og Miljø. Ad. 6: Lokalrådet har rejst spørgsmålet over for kommunen. Forholdet ventes afklaret i efteråret Ad. 10: Fundamentet er repareret midlertidigt. Videre renovering afventer pkt. 4 og 8. Ad. 9: Chikanerne i Skibinge bør renoveres tilsvarende chikanerne i Allerslev og Ammendrup - chikaner eller bump efter forudgående forhandlinger med Vej- og Trafiksekretariatet. 7

8 Hvordan bidrager de til at realisere visionen? Et velfungerende lokalsamfund med gode og sikre vej- og trafikforhold er et aktiv for bevarelse af eksisterende beboere og for potentielle nye tilflyttere. Faciliteter, der tilgodeser ophold og betjening af regionens turister skaber et godt omdømme og kan være med til at styrke økonomien nærområderne. Hvordan spiller strategien sammen med kommunale planer, strategier og projekter? Hvor kan der opnås sammenhæng/synergi? Er der uoverensstemmelser? Hvordan kan de håndteres? Se under Hvilke temaer er mest vigtige/vil I prioritere de næste 3-5 år? 5. Indsatser Indsatser er de konkrete projekter og aktiviteter, som skal gennemføres, som led i at realisere visionen. For hvert tema fra strategien, hvilke konkrete indsatser skal igangsættes, for at det kan gennemføres? Ad. 1: Tinglysning er sket ved kommunens foranstaltning for lokalrådet. Placering af oplysningstavle og bænk er aftalt med forvaltningen. Oplysningstekst er lavet på dansk og oversat til engelsk og tysk. Teksten skal opsættes, tavle produceres og opsættes. Bænk skal indkøbes og opsættes. Ad. 2: Efter udførelsen af 1. etape og en eventuel prøveperiode skal der tages stilling til forlængelse videre ned gennem Ugledige. Etableringen at torv ved Brugsen tænkes udført som en senere kommende områdefornyelse i samarbejde med forvaltningen. Ad. 3, 7 og 8: Gennem lokal viden og forhandling med den kommunale administration ønsker vi at påvirke projektet, så der opnås det bedst mulige resultat også for borgerne, indenfor de til rådighed værende økonomiske rammer. Ad. 5: Nogle fælles arbejdsdage for gadekærslauget og samarbejde med kommunens Land- og Miljø-afdeling. Mulighederne for friskvandsforsyning til gadekæret undersøges, idet den oprindelige kilde ikke kunne omkobles. Ad. 6: Afventer tilbagemelding fra Vej- og Trafiksekretariatet. Ad. 10: Fysisk bygningsarbejde i nødvendigt omfang, når tiden kommer. Ad. 4: Udarbejdelse af projekt, økonomisk overslag, økonomisk sikring af projektet, godkendelse i forvaltningen og udførelse evt. ved frivillig hjælp. Ad. 9: Ved forhandling med Vej- og Trafiksekretariatet og med forventet udførelse tilsvarende det som er udført i Allerslev og Ammendrup. Er der igangværende/eksisterende projekter og aktiviteter, som understøtter visionen og de forskellige temaer i strategien? Se under Hvilke temaer er mest vigtige/vil I prioritere de næste 3-5 år? 8

9 6. Handlingsplan Handlingsplanen indeholder de konkrete indsatser, der skal til for at gennemføre og realisere d. Den kan fx se sådan her ud for de enkelte indsatser: (Handlingsplanen kan eventuelt også lægges ved som et bilag til den lokale udviklingsplan) Handlingsplanen er stort set beskrevet under Punkt 5, Indsatser. 7. Sammenhæng med Vordingborg Kommunes mål, planer, strategier og projekter Hvordan forholder udviklingsplanen sig til kommunens mål, planer, strategier og projekter? Det er ved forhandlinger med den kommunale administration at vi søger at få vore strategier og de kommunale planer til at mødes mest muligt til fælles bedste for alle. Er der samspil, synergi, modsætninger eller udfordringer? Hvilke? Og hvordan kan de håndteres? Se ovenfor. 8. Dialog med Vordingborg kommune Hvad vil I fokusere på i jeres dialog med kommunen? Fremgår af punkterne 4 Strategi og 5 Indsatser. Hvad er vigtige input til kommuneplanarbejdet? Og til andre planer? Fremgår af punkterne 4 Strategi og 5 Indsatser. Hvad er vigtigt i forhold til at understøtte de overordnede ønsker til udvikling (visionen)? Fremgår af punkterne 4 Strategi og 5 Indsatser. Og hvad er vigtigt i forhold til de prioriterede indsatser og projekter i jeres lokale udviklingsplan? Fremgår af punkterne 4 Strategi og 5 Indsatser. 9. Opfølgning og evaluering Hvordan vil I opdatere udviklingsplanen og holder den levende? Ved evaluering det skønnes nødvendigt som følge af udviklingen. Skal planen evalueres? Hvornår og hvordan? Hvad skal evalueringen bruges til? Skal der evalueres både på forløb og samarbejder? Eller kun på konkrete projekter? Ajourføres efter udvikling og stade nok primært efter projekter. 9

10 10

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Allerslev-Skibinge Lokalråd

Allerslev-Skibinge Lokalråd Allerslev-Skibinge Lokalråd Referat fra: Møde med Dialogudvalg 4 fra Vordingborg Kommunalbestyrelse. Mødested: Kirkehuset ved Skibinge Kirke Dato: Onsdag den 27. februar 2013 Deltagere: Birgitte Steen

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Skibinge-Allerslev lokalområde

Skibinge-Allerslev lokalområde Skibinge-Allerslev lokalområde 33 Kulturmiljøer Mønvej gennem Allerslev set mod nord Allerslev Landskab: Ager og bakkeland Tema: Skoler, rekreation og fritid Emne: Skole, beboerhus, sport m.v. Tid: 1680

Læs mere

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg (LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg Hvordan skal Den lokale udviklingsplan bruges: et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet frem mod visionen

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED Jungshoved et sving ud i naturen Foto Tage Klee Lokal udviklingsplan for Jungshoved, Vordingborg kommune, vedtaget på borgermøde juni 2016 Handlingsplan

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

PRÆSTØ LOKALRÅD. Lokal Udviklings Plan (LUP) for Præstø V3. Vision og strategi

PRÆSTØ LOKALRÅD. Lokal Udviklings Plan (LUP) for Præstø V3. Vision og strategi PRÆSTØ LOKALRÅD. Lokal Udviklings Plan (LUP) for Præstø V3. Denne version er foreløbig og ikke godkendt, men repræsenterer ideer og overvejelser, som er fremkommet i forbindelse med forberedelsen af LUP-arbejdet,

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl

Læs mere

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 24. maj 2011 Sagsnr.: 201103042-12

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT 1 FYSISKE RAMMER Hvordan udvikler vi bygninger og offentlige rum, så de understøtter og bidrager til fritids-

Læs mere

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær 1 Forord Denne borgerplan er lavet med udgangspunkt i et stormøde i Sparkær forsamlingshus, februar 2008. Her deltog 170 af byens indbyggere.

Læs mere

Forslag til en Landdistriktspolitik fra Landdistriktnetværk Lolland ( Land Lolland)

Forslag til en Landdistriktspolitik fra Landdistriktnetværk Lolland ( Land Lolland) Forslag til en Landdistriktspolitik fra Landdistriktnetværk Lolland ( Land Lolland) Brug landdistriktspolitikken Landdistriktspolitikken skal være grundlaget for samarbejde for aktørerne i landdistrikterne

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Det er nu blevet en tradition i borgerforeningen, at bestyrelsen en gang om året ca. Midt mellem to generalforsamlinger omdeler folderen Midtvejsnyt. Midtvejsnyt orientere

Læs mere

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Udviklingsplan 5762 Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Formål Formålet med udviklingsplanen er at skabe de bedst mulige betingelser for, at 5762 Vester

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Vision og strategi for Sdr. Hygum 2009. Sdr. Hygum skal være et sted man vælger at bosætte sig for at leve et aktivt liv, også når man bliver ældre.

Vision og strategi for Sdr. Hygum 2009. Sdr. Hygum skal være et sted man vælger at bosætte sig for at leve et aktivt liv, også når man bliver ældre. Vision og strategi for Sdr. Hygum 2009 Sdr. Hygum skal være et sted man vælger at bosætte sig for at leve et aktivt liv, også når man bliver ældre. Udarbejdet af: Sdr. Hygum Lokalråds bestyrelse November

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE

SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE OM NY METODE TIL PLANLÆGNING I DET ÅBNE LAND Det er muligt for landmænd, kommuner, rådgivere og forskere at få et godt samarbejde om planlægning og regulering i det

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

20. Tinghøj. 20.01 Tinghøj By. 20.02 Orten. 20.03 Mejls. 20.10 Åbent land Tinghøj. Bevaringsværdige bygninger. Rammer

20. Tinghøj. 20.01 Tinghøj By. 20.02 Orten. 20.03 Mejls. 20.10 Åbent land Tinghøj. Bevaringsværdige bygninger. Rammer 20. Tinghøj 20.01 Tinghøj By 20.02 Orten 20.03 Mejls 20.10 Åbent land Tinghøj Bevaringsværdige bygninger Rammer 20.01 Tinghøj By Status Tinghøj er en mindre landsby, der ligger ca. 5 km nord for Varde.

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

WORKSHOP 3. Udfordringer og perspektiver i forankringen af områdebaserede indsatser

WORKSHOP 3. Udfordringer og perspektiver i forankringen af områdebaserede indsatser WORKSHOP 3 Udfordringer og perspektiver i forankringen af områdebaserede indsatser INDHOLD Fokus på positiv erfaringsudveksling Fokus på fremadrettet aktiviteter Fokus på hvad vi kan gøre (ikke på begrænsninger)

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

HVAD ER EN HELHEDSPLAN?

HVAD ER EN HELHEDSPLAN? AFTENENS PROGRAM Om baggrunden for Helhedsplanen Hvad er en helhedsplan og hvordan skal den bruges Mårslets første helhedsplan Præsentation af ny lokalsamfundsbeskrivelse Principper for byens udvikling

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk Landsby- og landdistriktspolitik Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009 www.skive.dk Baggrund I forbindelse med strukturreformen blev de fire gamle kommuner Sallingsund,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Foreninger i Ryde-Stendis. www.ryde.dk RYDE-STENDIS HOLSTEBRO

Foreninger i Ryde-Stendis. www.ryde.dk RYDE-STENDIS HOLSTEBRO Udviklingsplan for Foreninger i Ryde-Stendis Holstebro Kommune 2008 LAG Holstebro HOLSTEBRO www.ryde.dk 2 UDVIKLINGSPLAN FOR 2008 I N D H O L D O M U D V I K L I N G S P L A N E R N E Om udviklingsplanerne

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

PLANHÆFTE FOR TINGHØJ

PLANHÆFTE FOR TINGHØJ KOMMUNEPLAN 207 PLANHÆFTE FOR TINGHØJ Kommune 20. Tinghøj 20.0 Tinghøj By 20.02 Orten 20.03 Mejls 20.0 Åbent land Tinghøj Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder

Læs mere

BOLIGDAG 2011 BOSÆTNINGSINDSATSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

BOLIGDAG 2011 BOSÆTNINGSINDSATSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE BOLIGDAG 2011 BOSÆTNING OG BOLIGFORHOLD I YDERKOMMUNERNE BOSÆTNINGSINDSATSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Strategikonsulent - landdistriktsudvikling Suzanne Eben Ditlevsen En bosætningsindsats på tre ben

Læs mere

Strategi- og handleplan for landdistrikterne

Strategi- og handleplan for landdistrikterne Strategi- og handleplan for landdistrikterne 11. januar 2016 vedtog Byrådet en ny Landdistriktspolitik. Politikken omhandler følgende temaer: Strategi- og handleplanen er en opfølgning på den vedtagne

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

Udviklingsplan for. Gludsted. Landsbyforeningen for Gludsted & Omegn

Udviklingsplan for. Gludsted. Landsbyforeningen for Gludsted & Omegn Udviklingsplan for Gludsted Landsbyforeningen for Gludsted & Omegn Oktober 2008 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan

Læs mere

SOL. Lokal Udviklings Plan (LUP) for ovenover alting - stråler moder. for INDHOLD. 1. Planens status og formål. 2.

SOL. Lokal Udviklings Plan (LUP) for ovenover alting - stråler moder. for INDHOLD. 1. Planens status og formål. 2. for ovenover alting - stråler moder SOL INDHOLD 1. Planens status og formål 2. Om Stege og Omegn 3. SWOT lokalrådets vurdering af lokalområdets potentialer 4. Vision 5. Potentialer og indsatsområder /

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Helhedsplanlægning for vandløbsoplande med Tubæk Å som eksempel. v/ Paul Debois Vordingborg Kommune

Helhedsplanlægning for vandløbsoplande med Tubæk Å som eksempel. v/ Paul Debois Vordingborg Kommune Helhedsplanlægning for vandløbsoplande med Tubæk Å som eksempel v/ Paul Debois Vordingborg Kommune Tubæk Å 2013 Mern Å 2015 Lidt om Tubæk Å og opland. Tubæk Å opland 57 km2 Stærkt reguleret vandløbssystem.

Læs mere

HERNING KOMMUNE LANDDISTRIKTERNE

HERNING KOMMUNE LANDDISTRIKTERNE HERNING KOMMUNE LANDDISTRIKTERNE HANDLINGSPLAN 2012-2015 21.11.11 INDLEDNING Den seneste politik for landdistrikterne med tilhørende handlingsplan er vedtaget af Byrådet i januar 2011. På nuværende tidspunkt

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer SCOPING NOTAT Forventede hovedproblemer i VVM/Miljøundersøgelse for vindmølleprojekt i den tidligere Gårdbo Sø, vest

Læs mere

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 - en perle i Danmark Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Understøttelse af skole og landdistriktsudvikling Indhold 1. Lokalsamfund/skoledistrikt...

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

Fremtidig udvikling og tilpasning i Kalvehave området

Fremtidig udvikling og tilpasning i Kalvehave området Fremtidig udvikling og tilpasning i Kalvehave området Nærværende tilpasningsplan for hele Kalvehaveområdet tager udgangspunkt i de karakteristika der beskriver området, - for at fastholde, og ultimativt

Læs mere

Naturpark Åmosen. Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen. Sorø Kommune. Holbæk Kommune

Naturpark Åmosen. Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen. Sorø Kommune. Holbæk Kommune Naturpark Åmosen Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen Holbæk Kommune Sorø Kommune Foto: Jacob Eskekjær KOM FREM MED DIN MENING OG DINE IDEER Med denne pjece til samtlige lodsejere

Læs mere

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne 1. Intro Først en række afstemninger for at lære udstyret at kende. Dernæst en runde ved bordene, hvor I lærer

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Fotos: Karl Petersen m. fl.

Fotos: Karl Petersen m. fl. 1 Fotos: Karl Petersen m. fl. Øster Lindet Lokalråd Udviklingsplanen tager udgangspunkt i holdninger tilkendegivet på borgermødet d. 26. maj. Forord: Øster Lindet vil gerne med eksemplets magt vise, at

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 11 Gislinge Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder

Vejledning om udviklingsområder Vejledning om udviklingsområder ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Indledning Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder.

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Mål og midler...3/13 Ishøj Landsby...4/13 Offentlige funktioner...5/13 Helhedsplan for Ishøj Landsby...6/13 En grønnere landsby...7/13 Tranegilde...9/13 Offentlige

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Dagsorden. Referat fra mødet mandag den 11. august 2008. Mødet blev afholdt hos Jane

Dagsorden. Referat fra mødet mandag den 11. august 2008. Mødet blev afholdt hos Jane Grundejerforeningen " Det gamle Egby " 12. august 2008 Dagsorden. 1. Valg af protokolfører Mødedeltagere: 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Justesen 3. Meddelelser fra formanden Keld Graugart 4.

Læs mere

Politik for landdistrikterne. Visioner og mål

Politik for landdistrikterne. Visioner og mål Politik for landdistrikterne Visioner og mål Januar 2011 Indhold Baggrund Visioner og fremtidsbilleder 1. Kommunen og de mindre bysamfund skal trække på samme hammel 2. Offentlige kerneydelser skal være

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Udvikling i din by GUDUM

Udvikling i din by GUDUM Udvikling i din by GUDUM Udvikling i din by byens udvikling! Udvikling i din by er et tilbud til landsbyer i Aalborg Kommune. En mulighed for byens borgere til i fællesskab at udforme små og store, jordnære

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Forestil jer, at året er 2025 og vi ser tilbage på udviklingen i Mariagerfjord

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

- En vision for udvikling i Alsønderup, Bendstrup, Lykkesholm, Sønder Strødam, Nejede og Tulstrup 2015-2020

- En vision for udvikling i Alsønderup, Bendstrup, Lykkesholm, Sønder Strødam, Nejede og Tulstrup 2015-2020 Den grønne sløjfe - En vision for udvikling i Alsønderup, Bendstrup, Lykkesholm, Sønder Strødam, Nejede og Tulstrup 2015-2020 I 2011 fik Alsønderup Lokalråd sin første visionsplan Landsbyvisionen, der

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 8. november 2013 Detailplan for FTL-havnens østside Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Forslag til anvendelse

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26 Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord Randers Kommune Forslag til BAGGRUND OG REDEGØRELSE Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, fordi Byrådet

Læs mere

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 Administrationspraksis for grøn ordning Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Anvendelsesmuligheder for pengene...3 3. Geografisk fordeling af VE-midlerne...3

Læs mere

Dialogmøde Dalby 4. februar 2016 Velkommen

Dialogmøde Dalby 4. februar 2016 Velkommen Dialogmøde Dalby 4. februar 2016 Velkommen Dialogmøder i 2016 Dialogmøde i efteråret 2015 Borgere, politikere, oplægsholdere Bord-diskussioner Stor succes Dialogmøder i 2016 2 mindre arbejdsmøder i første

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere