Forslag til. Lokal Udviklings Plan for Allerslev-Skibinge Lokalområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til. Lokal Udviklings Plan for Allerslev-Skibinge Lokalområde"

Transkript

1 Forslag til Lokal Udviklings Plan for Allerslev-Skibinge Lokalområde Udarbejdet Januar 2014 Rev.: Rev.: Rev.: Rev.:

2 Indholdsfortegnelse: 1. Om udviklingsplanen side 3 2. Om lokalområdet side 3 3. Vision side 5 4. Strategi (temaer) side 6 5. Indsatser side 8 6. Handlingsplan side 9 7. Sammenhæng med Vordingborg Kommunes mål, planer, strategier og projekter side 9 8. Dialog med Vordingborg kommune side 9 9. Opfølgning og evaluering side 9 2

3 1. Om udviklingsplanen Den lokale udviklingsplan introduceres indledningsvist, gerne forholdsvist kortfattet, men på en måde, så læseren forstår, hvad det er for et dokument, han/hun sidder med. Introduktionen kan fx beskrive: Hvornår er planen udarbejdet, hvem har udarbejdet den, hvordan er den blevet til, hvem har været involveret og hvordan? Udviklingsplan af januar 2014 for Allerslev-Skibinge Lokalområde er udarbejdet af lokalrådets bestyrelse med støtte fra Beboerforeningen i Allerslev Gl. Sogn og Allerslev Ungdoms- og Idrætsforening. Den er inden færdiggørelsen udsendt til interesserede borgere i høring. Hvordan skal den bruges i forhold til lokalområdet, kommunen, potentielle tilflyttere, fonde, mv.? Fx et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet, et dialogværktøj, grundlag for projektansøgninger, opstart af lokale arbejdsgrupper, erhverv, bosætning, branding, m.m. eller grundlag for samarbejde med andre lokalråd? Planen skal skabe oversigt over almene projekter og tiltag i lokalområdet som planlægges eller udføres dels af lokalområdets borgere i samarbejde med lokalrådets bestyrelse, dels af lokalrådets bestyrelse og dels af lokalrådet i samarbejde med Vordingborg Kommune. Planen skal prioritere og periodesætte projekter og tiltag bl.a. for at skabe et overblik for borgere og myndigheder m.v. over f.eks. behovet for finansiering på aktuelle tidspunkter. Planen kan ændres efter behov når projekter og tiltag tilgår eller udskydes, eller hvis der opstår uforudsete hindringer der midlertidigt standser eller nedlukker projekter og tiltag. Hvad er de forventede/ønskede resultater? Planen skulle gerne gennem sin offentliggørelse fremme interessen for de igangværende og planlagte projekter og tiltag, samt for at videreudvikle området med yderligere almene projekter og tiltag til gavn for områdets beboere, og være med til at vende affolkning til befolkningsvækst. 2. Om lokalområdet Lokalområdet beskrives med hensyn til kendetegn og eksisterende kvaliteter, så der skabes et samlet overblik og så læseren kan få indtryk af, hvad det er for et sted/ stedets identitet. Brug gerne fotos til at illustrere jeres beskrivelser. Lokalområdets identitet Hvilke kvaliteter, værdier og muligheder, er særligt kendetegnende for lokalområdet? Fx arkitektur, historie, kulturarv, natur, forenings- og fritidsliv, kulturelle/sociale aktiviteter og/eller traditioner? Er der evt. udfordringer i lokalområdet? Hvilke? Hvilke er de største/vigtigste? Allerslev-Skibinge Lokalområde er et landdistriktsområde, som støder op til Præstø, og som i det daglige er orienteret primært mod Præstø By og ellers mod de administrative tjenester i Vordingborg. Området har 3 landsbysamfund, Allerslev/Ammendrup, Skibinge og Ugledige og 3 små boligsamfund, Tjørnehoved, Rekkende og Kragevig, men er ellers landbrugsområde med landbrugsejendomme og ejendomme med Micro virksomheder eller mindre håndværk m.m. f.eks. Hebsgaards glaskunstværksted. 3

4 Lokalrådet ønsker at bevare området som et landdistriktsområde, hvor man kan leve i tæt kontakt med naturen, og hvor der også er mulighed for at drive Micro virksomheder og mindre håndværks- og industrivirksomhed m.m. i pagt med landdistriktsnaturen. Lokalområdets karakter Hvilken rolle spiller natur, kultur, skoler, institutioner, forenings- og fritidsliv i lokalområdet? Naturen er en væsentlig faktor for området. Skolemæssigt har området Præstø Skole med klasse og Præstø Privatskole med klasse, der 2015 til 2017 udbygges til 9. klasse i Præstø. Videre overbygning skal ske i Vordingborg. Hvad angår børneinstitutioner er man i området henvist til Præstø alternativt i et vist omfang til lokal dagpleje. Forenings- og fritidsmæssigt foregår der visse lokale tiltag på Allerslev Gl. Skole, men ellers er området mest knyttet til Præstø bl.a. grundet skolestrukturen. I Allerslev findes en ungdoms- og Idrætsforening, som dog lider under nærheden til Præstø. I Allerslev er der et Forenings- og fritidsmæssigt centret omkring Allerslev Gl. Skole og Allerslev Ungdoms- og Idrætsforening. Området er dog specielt for ungdommen meget knyttet til Præstø bl.a. grundet skolestrukturen. Karakteristiske eller markante fysiske strukturer eller elementer Landsbystruktur, infrastruktur, bebyggelse, landskab, naturtyper, terrænformer, beplantning, eksisterende offentlige områder/arealer/stier, arealanvendelse? Lokalområdet gennemskæres af 3 mere betydende veje. Jungshovedvej/Neblevej mellem Præstø og Kalvehave og videre forbindelse til Møn, Mønvej mellem Præstø og Mern og Ronesbanke/Ugledigevej mellem Præstø og Vorrdingborg. Skibinge, Allerslev/Ammendrup er beliggende omkring Mønvej, Skibinge og Ugledige ligger ved/omkring Ronesbanke/Ugledigevej. Enegårde og Tjørnehoved ligger med kort tilkørsel fra Jungshovedvej. Rekkende ligger op til Neblevej, medens Kragevig har godt 2 km fra kysten op til Neblevej. Lokalområdet fremstår som et område der fortrinsvis anvendes til landbrug og skovdrift. Planmæssige rammer Kommuneplan og lokalplanrammer, naturværdier, fredede/beskyttede områder, kulturarv, kommunale projekter. Der findes 6 lokalplaner i lokalområdet. Nr. 44 af for Allerslev og Ammendrup Nr. 49 af for Ugledige Nr. 57 af for Skibinge By Nr. 65 af for Ejendommen Christinelund Nr. V1 af Vindmølleklynge ved Enegårde. I Allerslev er der fra en nedrivningspulje givet tilskud til at nogle kondemneringsmodne bygninger kan/kunne nedrives for at give et bedre indtryk af byen. I lokalområdet er der 1 fortidsminde, Rishøj jættestue med adgang fra Ronesbanke. I Skibinge Kirke har Nationalmuseet i 2012/13 frilagt og restaureret meget specielle kalkmalerier fra 1500-tallet. Lokalområdet har endvidere Natura 2000 område, som er underlagt særlig beskyttelse. Natura 2000-områder er lokalområdets kyststrækning, som er en del af hele kystområdet fra Præstø 4

5 Fjord til Grønsund. I Mern Lokalområde men langs grænsen mod Allerslev-Skibinge Lokalområde ved Ugledige ligger tillige Lekkende Dyrehave, som er den nordlige del af Hovskoven. Fakta/data om lokalområdet Demografi, til-/fraflytning og aldersfordeling, skoler, institutioner, idrætsfaciliteter, forsamlingshus, mv. Lokalområdet har overtal af familier, hvor børnene er flyttet hjemme fra, og pensionister. Børnetallet er vigene, men man kan håbe, at lokale og kommunale tiltag kan medføre, at bl.a. forestående fraflytning af de ældste pensionister kan resultere i tilflytning af familier med børn eller kommende børn. Områdets skolebørn er henvist til Præstø Skole (Den gamle Abildhøjskole) og Præstø Privatskole. Der findes 3 private friskoler på kommunens Sjællandske område, heraf 1 i Mern. Der findes 2 daginstitutioner i Præstø og alternativt er der dagpleje. Der findes et mindre idrætsanlæg i Allerslev med Allerslev Ungdoms- og Idrætsforening (AUIF), men samværet med skolekammerater trækker idrætten stærkt mod Præstø. Den gamle skole i Allerslev rummer lokaler til foreningsaktivitet. I forenings- og fritidscentret i Allerslev bruges Den gamle Skole som mødelokaler for flere foreninger med forskellige formål. AUIFs lokaler anvendes ud over til idrætsforeningens formål til større møder, herunder et ugentligt bankospil. AUIF må dog erkende, at nærheden til Præstø med skole og idrætsfaciliteter er en hård konkurrencefaktor. Ved forenings- og fritidscentret i Allerslev findes tillige et antal Petanquebaner. 3. Vision Den overordnede vision for lokalområdets udvikling. Udgangspunktet er eksisterende kvaliteter, værdier og muligheder i lokalområdet. Visionen kan fx formuleres som et fremtidsscenarie - en beskrivelse af lokalområdet i 2020/ om 10 år hvilken slags udvikling vil I gerne have? Hvilke muligheder ser I i forhold til udvikling af jeres lokalområde? Hvis der fra centralt hold fortsat fokuseres på at centralisere administration og produktion omkring de store byer primært København, Odense, Aarhus og Aalborg og på at pålægge transport større omkostninger, ser vi ingen udvikling snarere mulig afvikling. Lokalområdet har dog et væsentligt aktiv i vor natur, som skønnes at kunne tiltrække borgere der sætter naturen højt. Med de mange mindre ejendomme, som er til salg og de meget rimelige priser på disse ejendomme, må det kunne lykkes at få etableret et antal Micro virksomheder i området. Hvordan vil I gerne kunne beskrive jeres lokalområde i 2020? Hvad er de særlige kendetegn/hvad er særligt karakteristisk? Vi ser gerne, at lokalområdets beboere lever aktivt i området, og at ældre og fraflyttede beboere i størst mulig omfang erstattes af yngre familier med børn. Vi ønsker, at områdets beboere skal leve i pagt med naturen og landbolivet. Områdets karakter med landbrugsdrift, Micro virksomheder, mindre håndværks- og småindustri ønskes bibeholdt ligesom beboelse i de mindre bysamfund og den spredte bebyggelse i landområdet ønskes bibeholdt. Afvandringen i området skal standses og gerne vendes til en tilflytning, der passer til områdets karakter. 5

6 Hvad er anderledes end nu? Er der et samlings-/mødested i landsbyen, er der fællesarealer/fælleshuse, vandrestier, cykelstier, forbindelser, foreningsliv, arrangementer, events og/eller traditioner eller er der nye erhverv, et nyt samlingspunkt eller noget helt andet? Mulighederne for lokaler til forenings- og mødeaktivitet i området skal bevares. Her tænkes på Den gl. Skole i Allerslev og Kirkehuset ved Skibinge Kirke. Allerslev Ungdoms- og Idrætsforening eksisterer fortsat med aktiviteter for de meget unge og for ældre. Det må nok accepteres, at de unge og de voksne er tiltrukket af de større byers idrætsliv. Den offentlige trafik ind og ud af området til Præstø og Vordingborg og videre ud er bibeholdt på et niveau, som ikke er mindre en det, som er fastsat for Hvis Vådområde Holmegård Enge i den vestlige udkant af Allerslev bliver en realitet, vil det give Allerslev et attraktivt naturområde. Cykelstien fra Allerslev til Præstø er etableret allerede i Der er etableret en Shelter i Grusgraven i Ugledige så det er attraktivt for turister at overnatte her. Der er styr på det vildfarende vand fra terræn og veje i Allerslev og Ammendrup, ligesom flere af lokalrådets planlagte tiltag og aktiviteter gerne skulle være blevet en realitet med hjælp fra bl.a. lokale borgere. Torvet ved Brugsen i Ugledige er blevet en realitet, og det fungerer som samlingspunkt i byen, og det er trafikalt med til at sikre den bløde trafik i byen. 4. Strategi (temaer) Strategien handler om hvordan I vil realisere visionen. Hvilke temaer vil I satse på? Strategien beskriver overordnede temaer og udfordringer, der skal arbejdes med, for at understøtte visionen. Helt overordnet, hvordan vil I realisere visionen? Vore visioner tænkes igangsat og udført ved projektgrupper i takt med, at der er vilje og økonomi til det i lokalområdet og i den kommunale administration. Hvilke temaer og udfordringer skal der arbejdes med, for at realisere visionen? 1. Tinglysning af et kommunalt ejendomsforbehold for Sandstenstavlen på Den gamle Rytterskole på Mønvej 66 i Skibinge. Etablering af rastebænk og oplysningstavle ved Den gamle Rytterskole. Oplysningstavlen skal fortælle om Frederik IV og Rytterskolerne. 2. Sikring af den gående trafik på Ugledigevej i Ugledige. Sikringsbemaling på Ugledigevej fra Brugsen og foreløbig hen forbi Lydehøjvej - 2 i 1 vejbemaling - udføres i 1. omgang på grund af de meget dårlige oversigtsforhold. Nedsættelse af hastigheden for den kørende trafik. Bemaling ned gennem resten af byen og forbi Grusgraven, hvor vejen svinger mod syd op mod Hovskoven forventes udført efterfølgende. På sigt bør der arbejdes med muligheden for etablering af en form for Torv omkring Brugsen, Tankstationen og hen forbi Enghavevejs udmunding i Ugledigevej. Torvet skal udføres så det medfører stærk nedsættelse af køretøjernes fart og indbyder til ophold, lokalt mødested. 3. Den i Den kommunale Cykelstiplan planlagte cykelstistrækning mellem Allerslev og Præstø skal specielt af hensyn til skolebørnene udføres i planens første periode Der er i 2014 søgt statsstøtte til cykelstien. 6

7 4. Der skal etableres en Shelter i Grusgraven, hvor Ugledigevej svinger mod syd op mod Hovskoven. Shelteren skal give mulighed for, at turister kan overnatte på dette naturskønne sted. 5. Det etablerede Gadekærslaug skal i samarbejde med kommunens Land- og miljøafdeling gøre en indsats for at vedlige området og gøre området til et attraktivt opholdssted for både lokale og turister. Oprindelig løb en kilde gennem gadekæret og sikrede fornyelsen af vandet. Kilden blev da man fælleskloakkerede omlagt og ført til kloakken. Der overvejes fornyet vandtilførsel til gadekæret for at forbedre vandkvaliteten. 6. De stormfældede vejtræer på Mønvej mellem Tubækken og Skibinge skal søges genplantet, så vejens særlige karakter ikke går tabt. 7. Områdefornyelse (renovering) af Mønvej og Rekkendevej gennem Ammendrup og specielt Allerslev. Fortove er nedslidt, vejafvandingen er mangelfuld, galt placerede vejbrønde og manglende kantsten - vand fra tilstødende veje og Mønvej ender på tilgrænsende ejendomme bl.a. også i kældre - Chikaner er nedslidte og flere steder en fare for trafikken. Asfaltbelægningen på fortovet er stærkt nedbrudt. 8. Overfladevand fra arealerne SØ for Allerslev skal ledes til de ved fælleskloakeringen forberedte regnvandsledninger og videre til den gamle banegrøft ved Holmegård Enge og derfra til Skvatten. Projektet er koblet til det mulige projekt Vådområde Holmegård Enge, som planlægges og forhandles i øjeblikket. 9. Det må ikke glemmes, at Chikanerne i Skibinge er ligeså nedslidte som Chikanerne i Allerslev og Ammendrup. 10. Fundamentet for Genforeningsstenen på Mønvej ved Rekkendevej skal renoveres eller eventuelt helt fornyes. Hvilke temaer er mest vigtige/vil I prioritere de næste 3-5 år? Ad. 1: Tinglysning af det kommunale ejendomsforbehold pågår og teksten på oplysningstavlen er under udarbejdelse. Ad. 2: 1. etape, 2 i 1 bemaling på Ugledigevej fra Brugsen og hen et stykke forbi Lydehøjvej og Den gamle skole er udført af Vej- og Trafiksekretariatet. Den videre bemaling ned gennem byen afventer udfaldet af den allerede udførte bemaling. Ad. 3, 7 og 8:Vort håb er, at genopretning af fortov, kantsten, vejafvanding chikaner og overfladebelægning af Mønvej og Rekkendevej kan ske i forbindelse med etableringen af cykelsti på Mønvej fra Skibinge til Allerslev eller når perioden for sætninger efter kloakarbejderne er gået. Det vil gøre byen mere indbydende for potentielle tilflyttere. Der udføres afskærende grøfter, som fører overfladevand fra arealerne SØ for Allerslev til de ved fælleskloakeringen forberedte regnvandsledninger i forbindelse med kloaksepareringen. Afvanding af banegrøften til Skvatten søges indpasset i det mulige projekt for Vådområdeprojekt Holmegård Enge, alternativt Tubæk Å klimaprojektet. Ad. 4: Arbejdet med etablering af en Shelter i Grusgraven i Ugledige er påbegyndt i Ad. 5: Gadekærslauget i Allerslev samarbejder allerede med Land og Miljø. Ad. 6: Lokalrådet har rejst spørgsmålet over for kommunen. Forholdet ventes afklaret i efteråret Ad. 10: Fundamentet er repareret midlertidigt. Videre renovering afventer pkt. 4 og 8. Ad. 9: Chikanerne i Skibinge bør renoveres tilsvarende chikanerne i Allerslev og Ammendrup - chikaner eller bump efter forudgående forhandlinger med Vej- og Trafiksekretariatet. 7

8 Hvordan bidrager de til at realisere visionen? Et velfungerende lokalsamfund med gode og sikre vej- og trafikforhold er et aktiv for bevarelse af eksisterende beboere og for potentielle nye tilflyttere. Faciliteter, der tilgodeser ophold og betjening af regionens turister skaber et godt omdømme og kan være med til at styrke økonomien nærområderne. Hvordan spiller strategien sammen med kommunale planer, strategier og projekter? Hvor kan der opnås sammenhæng/synergi? Er der uoverensstemmelser? Hvordan kan de håndteres? Se under Hvilke temaer er mest vigtige/vil I prioritere de næste 3-5 år? 5. Indsatser Indsatser er de konkrete projekter og aktiviteter, som skal gennemføres, som led i at realisere visionen. For hvert tema fra strategien, hvilke konkrete indsatser skal igangsættes, for at det kan gennemføres? Ad. 1: Tinglysning er sket ved kommunens foranstaltning for lokalrådet. Placering af oplysningstavle og bænk er aftalt med forvaltningen. Oplysningstekst er lavet på dansk og oversat til engelsk og tysk. Teksten skal opsættes, tavle produceres og opsættes. Bænk skal indkøbes og opsættes. Ad. 2: Efter udførelsen af 1. etape og en eventuel prøveperiode skal der tages stilling til forlængelse videre ned gennem Ugledige. Etableringen at torv ved Brugsen tænkes udført som en senere kommende områdefornyelse i samarbejde med forvaltningen. Ad. 3, 7 og 8: Gennem lokal viden og forhandling med den kommunale administration ønsker vi at påvirke projektet, så der opnås det bedst mulige resultat også for borgerne, indenfor de til rådighed værende økonomiske rammer. Ad. 5: Nogle fælles arbejdsdage for gadekærslauget og samarbejde med kommunens Land- og Miljø-afdeling. Mulighederne for friskvandsforsyning til gadekæret undersøges, idet den oprindelige kilde ikke kunne omkobles. Ad. 6: Afventer tilbagemelding fra Vej- og Trafiksekretariatet. Ad. 10: Fysisk bygningsarbejde i nødvendigt omfang, når tiden kommer. Ad. 4: Udarbejdelse af projekt, økonomisk overslag, økonomisk sikring af projektet, godkendelse i forvaltningen og udførelse evt. ved frivillig hjælp. Ad. 9: Ved forhandling med Vej- og Trafiksekretariatet og med forventet udførelse tilsvarende det som er udført i Allerslev og Ammendrup. Er der igangværende/eksisterende projekter og aktiviteter, som understøtter visionen og de forskellige temaer i strategien? Se under Hvilke temaer er mest vigtige/vil I prioritere de næste 3-5 år? 8

9 6. Handlingsplan Handlingsplanen indeholder de konkrete indsatser, der skal til for at gennemføre og realisere d. Den kan fx se sådan her ud for de enkelte indsatser: (Handlingsplanen kan eventuelt også lægges ved som et bilag til den lokale udviklingsplan) Handlingsplanen er stort set beskrevet under Punkt 5, Indsatser. 7. Sammenhæng med Vordingborg Kommunes mål, planer, strategier og projekter Hvordan forholder udviklingsplanen sig til kommunens mål, planer, strategier og projekter? Det er ved forhandlinger med den kommunale administration at vi søger at få vore strategier og de kommunale planer til at mødes mest muligt til fælles bedste for alle. Er der samspil, synergi, modsætninger eller udfordringer? Hvilke? Og hvordan kan de håndteres? Se ovenfor. 8. Dialog med Vordingborg kommune Hvad vil I fokusere på i jeres dialog med kommunen? Fremgår af punkterne 4 Strategi og 5 Indsatser. Hvad er vigtige input til kommuneplanarbejdet? Og til andre planer? Fremgår af punkterne 4 Strategi og 5 Indsatser. Hvad er vigtigt i forhold til at understøtte de overordnede ønsker til udvikling (visionen)? Fremgår af punkterne 4 Strategi og 5 Indsatser. Og hvad er vigtigt i forhold til de prioriterede indsatser og projekter i jeres lokale udviklingsplan? Fremgår af punkterne 4 Strategi og 5 Indsatser. 9. Opfølgning og evaluering Hvordan vil I opdatere udviklingsplanen og holder den levende? Ved evaluering det skønnes nødvendigt som følge af udviklingen. Skal planen evalueres? Hvornår og hvordan? Hvad skal evalueringen bruges til? Skal der evalueres både på forløb og samarbejder? Eller kun på konkrete projekter? Ajourføres efter udvikling og stade nok primært efter projekter. 9

10 10

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Østerholm. Lokal Udviklingsplan 2010-2020 Historie Vision Strategi Handling

Østerholm. Lokal Udviklingsplan 2010-2020 Historie Vision Strategi Handling Østerholm Lokal Udviklingsplan 2010-2020 Historie Vision Strategi Handling Indledning... 2 Historie og naturanalyse... 2 Vision... 3 Strategi... 4 I. Styrke sammenhold og fællesskab:... 4 II. Et CO2 neutralt

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 24. maj 2011 Sagsnr.: 201103042-12

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP 1 Til Slagelse kommune april 2015-04-13 OM AT GÅ SINE EGNE VEJE VISION BISSERUP I SLAGELSE KOMMUNEPLAN 2009 2020 i afsnittet De 100 landsbyer s.47 står følgende om Bisserup ( bilag 1): Citat: er et meget

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Dialog og lokal udvikling - redskaber, muligheder og løsninger. Trine Eide, SEGES Middelfart d. 10 marts 2015

Dialog og lokal udvikling - redskaber, muligheder og løsninger. Trine Eide, SEGES Middelfart d. 10 marts 2015 Dialog og lokal udvikling - redskaber, muligheder og løsninger Trine Eide, SEGES Middelfart d. 10 marts 2015 Ny praksis og proces Metode til udviklingsplan Dialog mellem landmand, kommune og lokalsamfund

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 75.000 kr. Indstilling Afslag 15.000 kr. Indstilling. 60.000 kr. Indstilling Afslag

Ansøgt Fynslands. 75.000 kr. Indstilling Afslag 15.000 kr. Indstilling. 60.000 kr. Indstilling Afslag s indstilling Oversigt over ansøgninger til 2. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Nr. Broby lokalråd, Lokalrådet for Brobyværk og X- huset Formål Fælles udviklingsstrategi

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Projektbeskrivelse: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Kort info om landsbyen Funder Kirkeby: Funder Kirkeby er en

Læs mere

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer:

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer: Jane Frederiksen Fra: Randi Nørgaard Sendt: 6. november 2013 14:54 Til: MTM-Ejendomsforvaltningen; MTM-PlanlegningogByggeri; MTM- Bygningsinspektoratet; MTM-NaturogMiljo; MTM-Kommuneplanafdelingen;

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Hvad betyder en kommuneplanrevision? i Byrådets største

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

Lundbyvej 32, 4720 Præstø

Lundbyvej 32, 4720 Præstø Lundbyvej 32, 4720 Præstø 13630 1/2 Tidligere bolig Landbolig Save registrering 6 1800 265 m2 Nedrivning af ubeboet landejendom. Der gives tilskud til nedrivning som forestås af ejer. Ejendommen er nedslidt

Læs mere

Red i Andst Af Viggo Kaspersen.

Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Efter Borgermøde 2 d. 15. dec. er der 115 Andst borgere, der har tilkendegivet et ja til projektet, tusind tak for jeres opbakning. Desværre udgør dette antal tilkendegivelser

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Hvordan Handlingsplan => Gruppe: 2a Spor 2: Den lærende oplevelse.

Hvordan Handlingsplan => Gruppe: 2a Spor 2: Den lærende oplevelse. Hvordan Handlingsplan => Gruppe: 2a Spor 2: Den lærende oplevelse. handlingerne Dialogmøde med: Hoteller, busselskaber, campingpladser, bed and breakfast, rosenfestival emner: finansiering, projektledelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, april 2015, Sag nr. 13/17912, dok. nr. 15/75064 1. Borger, Sadelmagervej 54,

Læs mere

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

Vordingborg Kommunes høringssvar til Landsplanredegørelse 2013

Vordingborg Kommunes høringssvar til Landsplanredegørelse 2013 Valdemarsgade Naturstyrelsen 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 13/19691 Dokumentnr.: 88338/13 Sagsbehandler: Anja Valhøj Dir. 55 36 26 86 E-mail: anv@vordingborg.dk

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Hvorfor igangsætte ny proces? Baggrund Landdistriktskommune decentral

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Landsbyrådet for Gudbjerg Sogn. til Svendborg Kommune. Oplæg til udarbejdelse af en udviklingsplan for Gudbjerg Sogn. Lidt baggrundsinformation

Landsbyrådet for Gudbjerg Sogn. til Svendborg Kommune. Oplæg til udarbejdelse af en udviklingsplan for Gudbjerg Sogn. Lidt baggrundsinformation Gudbjerg, den 2. december 2008 Rev. 21.01.09 til Svendborg Kommune Oplæg til udarbejdelse af en udviklingsplan for Gudbjerg Sogn Lidt baggrundsinformation Forord: Mindre landsbyer og landdistrikter har

Læs mere

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner Udviklingsplan for Munklinde Munklindes Venner Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Inskription på væggen af det nedlagte

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

Den selvejende landsby - Tirsdag d. 25. februar 2014, Astrup

Den selvejende landsby - Tirsdag d. 25. februar 2014, Astrup Den selvejende landsby - Filskov Tirsdag d. 25. februar 2014, Astrup 1 På forkant i udkanten Filskov Friplejehjem 2 Filskov Byen med det gode sammenhold Indhold Filskov som lokalsamfund. Den intakte landsby

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel

Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel Paul Debois Vordingborg Kommune Disposition: Vand - og natura2000 planerne! Vandoplandene

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Delt ager e: Lise - Lott e Tilst ed, Ulla Lars en, J ens Mun k, K aren Stra ndh ave, Bru no Han sen, Arn

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere