FREDENS KIRKE. SogneNyt ÅND. Menighedsrådsvalg 2014 Nyt kor i Fredens Kirke Koncert med Sigurd Barrett TRADITION EVANGELIET OM JESUS KRISTUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDENS KIRKE. SogneNyt ÅND. Menighedsrådsvalg 2014 Nyt kor i Fredens Kirke Koncert med Sigurd Barrett TRADITION EVANGELIET OM JESUS KRISTUS"

Transkript

1 FREDENS KIRKE sptmbr - cmbr 2014 Mnghsråsvalg 2014 Nyt kor Frns Krk Koncrt m Sgur Barrtt ÅND NÆR- VÆR FÆLLESSKAB MØDE MED MENNESKER I ALLE ALDRE FORNYELSE TRADITION NÆSTEKÆRLIGHED GUDS- TJENESTER EVANGELIET OM JESUS KRISTUS

2 2 Eftrtankn v/sognpræst Alx Dahl Nlsn Donaton - at gv sg slv En sommrag, hvor n hårt tltrængt rgn attr hav gvt græsst nyt lv og sn frog farv, satt mrn gn fokus på organonaton. Slv om ca. 80% af anskrn går n for organonaton, så har kun ca. hvr fmt tlmlt sg Donorrgstrt. Mang følr sg nok uskr. Man rgnr a hllr kk m at skull ø forløbg, så stllngtagn kan a vnt. Anlnngn tl, at jg fk mg tagt sammn, kom unr forbrlsn af mn usnls som fltpræst 2011, a jg skull unrvs anr at ufyl Mn sst vlj. I n forbnls ulvrr forsvart også n folr om organonaton. Dt gav stof tl ftrtank. Mang af os har svært v at forhol os tl øn også som nogt r pluslg kan tru mg v ulykk llr ant, hvor jg pluslg rklærs hjrnø. Dtt skr først ftr n lang rækk unrsøglsr af to spcallægr, og hvor jg kun kan hols kunstgt lv n t. I fjrnsynt rklær n ung man, at han bstmt kk vll vær onor. Hlt forkrt forstll han sg slv lggn kstn m stor synlg manglr på kroppn. Frns Krk tlf Sjællansga 34, 7400 Hrnng. Træffs bst man. tor. kl Krkn r åbn aglgt Sognpræst Alx Dahl Nlsn H.C. Ørsts Vj 77, 7400 Hrnng Tlf Træffs all ag untagn manag - og bst trsag tl frag mllm og Sognpræst Bo Gmm Køgvj 12, 7400 Hrnng Tlf Træffs aglgt untagn frag Lørag/sønag bst ftr aftal. All hnvnlsr vrørn åb, bryllup og navnænrngr bs rttt tl: Korgn-kontort v Pr Damgaar og Lala Nlsn Østr Krkvj 1, 7400 Hrnng Tlf Kontort: Manag frag kl Torsag tllg kl Krktjnr Kaj Buchhav Hovvjn 20, 7490 Aulum Tlf: Prvat: Manag r frag Anr spørgr n tl t tsk og tænkr, at nttt og prsonlgh, sjæl og ån også r knyttt tl mn organr, f.ks. hjrtt. Er t så forkrt også krstlgt st, at ml sg som onor? At ml sg som onor krævr t og omtank og kk mnst orntrng af ns nærmst. Dt må alrg blv ét skal alrg blv tvang fra anr llr samfunt, mn t frvllgt valg! Mn t frgør mn nærmst fra t mulgt valg n yrst svær stuaton. At ml sg som onor r for mg at s hlt trå m t nrst krstnommn. En sst mulgh for, når mt gt mnnsklv kk længr kan fortsætt, at gv lt af sg slv tl anr, så rs græs gn får mulgh for at grønns - så kan få sommr, lys og varm n rs lv. Dt nrst hva krstnom og krstnlv r, fnr v Gus kærlgh, rakt tl os som rn og skær gav Jsus Krstus. Dn Jsus, som så at sg onr sg slv for os og all mnnskr, for at rækk os Gus kærlgh og for at kal os tl at lv. Lv v at lv samm kærlgh tl vor mmnnskr - lv v at gv os slv hn tjnst for Gu og mmnnskt. V at gv af os slv nærs og fyls vors og anrs lv m sommrgrønn frog farvr. At gv sg slv for anr, som Krstus har gvt sg hn for os og lært os, r kk at mst nttt, mn at lv som sant mnnsk. V at gv af os slv for anr kan v lv, slv n ag hvor vors lv som mnnsk hørr op. Dt r a at lv! Lv m mnng og fyl J bårt af n kærlgh, som Krstus rækkr os. Om nn Krst slvhngvn kærlgh syngr v: Du, som har g slv mg gvt, la g mg lsk lvt, så for g kun hjrtt bankr, så kun u mn tankr r n yb sammnhæng. DDS 192 v.8. Organst Eungn Do Ky Tnghøjvj 12, 7330 Bran Tlf Muskalsk sognmhjælpr Mtt Tarbnsn Spurvvj 6, Vorgo, 6920 Vbæk Tlf Sognmhjælpr Kurt Jppsn Asbjrgvj 12, Snng, 7400 Hrnng Tlf Sognnyt r ugvt af mnghsråt og rgrt af t uvalg. Ansvarsh. raktør: Kurt Jppsn Nyt kor Frns Krk Fra ug 36 byr Mtt og Eunjn nnfor tl t nyt børnkor Frns Krk - for børn fra klass. Dr r nfo-aftn trsag. 26. aug. kl S nærmr på vors hjmms llr kontakt Eunjn på for at hør mr. Vlkommn tl koncrt m Sgur Barrtt og Snappr Oplv Bbln or og tonr m Sgur Barrtt Tro og tøjyrt Snappr n ny forstllng for børn og voksn. Lørag. 20. spt. kl Frns Krk Bllttr kan købs v hnvnls tl krkns kontor. Prsr: Børn unr 3 år: Grats år: 50,- kr. Voksn (fra 14 år): 100,- kr. V ss Frns Krk! Rplkkn v Bo Gmm På got 10 år r antallt af clarvoyant Danmark mangoblt. Årsagn fns bl.a. t stgn antal anskr, r oplvr uforklarlg hænlsr rs hjm. Mang af ss oplvlsr forårsagr stor bkymrng, utrygh og na crt frygt. En l mnnskr stllr sg n sammnhæng uforstån ovrfor, hvorfor krkn angvlgt kk optrær mr aktvt for at bstå mnnskr, r mør uforklarlg hænlsr rs hjm. Hvs krkn kk trær tl, når mnnskr bkymrs, ængsts og frygtr, svgtr krkn så kk ss mnnskr? Svart r: Jo! Gu r Gu ovr alt alt for oft glmmr slv krkn ét! 3

3 GLIMT FRA RÅDETS ARBEJDE Frns Sogns Mnghsrå ltagr t forsøg m n 2-årg funktonspro. Drfor afhols mnghsråsvalg Frns Sogn. 11. novmbr 2014 V nvtrr all ntrssr tl: NKURRENCE ARKITEKT-KO om gt png tl n V har fåt bvl r at um mt Fo bygnng af Krkr r tl tt, har v nsam l go tkonkurrnc m tk k ar n t v uskr Årtktsturn fra ltagls af ark hus og Ålborg. Orntrngs- og opstllngsmø Frns Krk Torsag. 4. sptmbr kl Dr r frst for nlvrng af kanatlstr trsag. 23. spt. kl tl Oa Sørnsn, Langlansvj 12, 7400 Hrnng bt nog v r a h t om svalg lmmr hsrå g n m s M å l sr t: a k t t Som opt værn mngh t r at s rå nu l af lt om, hvoran l at fortæl Btty Rams Olsn Krkn har for mg alt vært t lvsfunamnt, og jg syns arbjt mnghsråt r spænn og uforrn. Bå råt og prsonalflokkn r r mang forskllg komptncr, som gør os stan tl som krk at favn brt. Jg r gla for at vær m arbjt på at skab lv og vækst Frns Krk og sogn. Jg sa t sst rå og valgt at gå m t nuværn rå t har væ- Ingr Mar Svnth rt rgtg got og jg vælgr at sg ja tl at gnopstll for næst to år også. V har t got tam og r r mang spænn tng gang, som t r jlgt at vært n l af. 4 V at s MR får jg: Nogt kstra frvllgt arbj :-) Jg mør gla og ngagr marbjr og mnghsråsmlmmr Inspraton og gjst tl at løft flok Erna Jnsn Dt r spænn at vær m tngn fra nrsn - så man på tæt hol følgr m tngn r skr /omkrng krkn. Jg sr MR, for jg r n stor fan af n ansk folkkrk, og grn vl brag tl ns lv og vækst. V r arbjsgvr for krkns prsonal, og hvs v formår at sætt n klar og tylg rtnng for krkns aktvttr og skab motvaton og ngagmnt hos Lf Jakobsn vors ygtg marbjr og præstr, så tror jg på, at v sammn kan gør Frns Krk nnu mr rlvant og nærværn for all sognt - uanst alr, køn llr tnsk oprnls. Evanglt r for os all, og t r vors opgav at gv all n rtt mulgh for at mø t. VISION Hva r målt m Frns Krk? V har sammn m prsonalt formulrt vors vson, som v løbn holr hnann fast på. v/oa Sørnsn AV-LØSNING sk hos præstr og Dt r t stort øn nrag ly og nn prsonal at ku nstr og anr ar bllr gustj arv t. m um r rk k rangmntr n bst mulg bjr på at lav AV-løsnng. PERSONALET marbjr Mnghsråt har ansat 2 ny onalt fokus prs m pron. V har sam mn ansatovr os r glæ V j. arb på tamsam t ant blan som r, ts kunstnrsk ufolls. jun rt onc 3D-k s vor v yk kom tl utr FÆLLESSK AB PERSONALELEDELSE IDÉER ØKONOMI UDVALG Mn først tank om at s Frns Sogn`s mnghsrå opsto julaftn Jg var m mn attr tl julgustjnst, hvor v hørt Bo Gmms appl om, at sognt nnu kk hav fåt t mnghsrå. Som n l af sognt (mst passvt) ovr 30 år synts jg kk, jg kunn s tl at sognt blv lagt unr t ant sogn m raf følgn lavr aktvttr mnghsarbjt og mnr attraktvt for t ansatt prsonal. Hlgvs var r flr r hav n samm nstllng som jg, så på t nkalt orntrngs/opstllngsmø fk v opstllt n fultallg lst, som rftr blv tl t ny mnghsrå. V r n jlg sammnsat blanng rpræsntrn sognt af bå forholsvs ung og også lt ælr. Arbjt mnghsråt har gvt mg t nblk, hvor mgt r uovr sønags gustjnstn forgår krkn på all ugns ag og hvor stor n grupp af frvllg fra sognt, r alt står tl rågh når r skal uførs t praktsk arbj. Jg håbr rfor også, at jg næst 2 år kan vær n l af tt tam af frvllg og ansatt, r bakkr op om Frns Krk og sogn. Ptr Hov Jg sr mnghsråt, for jg grn vl gør n nsats for: at vær m tl at skab n krk r har rlvant og aktull tlbu tl nutsmnnskt - uanst alr. at krkn fortsat må vær grunstnn og samlngspunktt vor krstn tro/ kulturarv at r fortsat må vær t samlngspunkt og n mngh nærmljøt. NYT BØRNEKOR Vors målsætnng r at start børnkor gn. V hntr nspraton t samarbj m organst Mas Bll og projktlr Carstn Alstrup. VISION Mnghsråsvalg

4 6 Dt skr... SOGNETS AFTENER Husk at krkbln kan bstlls - rng tl Taxa på snst samm ag kl spt. kl Stn Palmqust holr forragt: Kn t ophav og blv g slv. 7. okt. kl Sognmhjælpr, Kurt Klon Jppsn holr lttratur-forragt, På lvts hav m nragls af flr forskllg romanr. Eftr kaffn r r massr af fællssang. Dnn aftn r r tlbu om fællsspsnng kl Tlmlng tl tt snst 3. okt. 4. nov. kl I anlnng af All Hlgn, får v bsøg af Vra Krstnsn, som r forman for støttfornngn for Ankr Fjor Hospc Hv San. 2. c. kl Årts avntsfst r lagt hænrn på ftrskollærr, Carstn Vstrgaar, Nøvlngskov.. Tratonn tro vl r blv afholt lottr tl forl for julhjælpn. Dnn aftn r r tlbu om fællsspsnng kl Tlmlng tl tt snst 28/11. KONCERTER Lørag. 20. spt. kl Sgur fortællr bblhstorr. Læs mgt mr på s 3 Trsag. 28. okt. kl UNICEF-koncrt m Gospl D Lght og Ol Jørgnsn. Entré: 75,- kr. r går ubskårt tl Uncfs arbj. (koncrtn arrangrs af Uncf) Føslsagsgustjnst for børn Trsag. 16. spt. kl Ign år nbyr v børn børnhavr, agplj og lgstur tl fstlg fjrng af krkns og vors krkkann Frs føslsag. Eftr gustjnstn får v saftvan og bollr. All r har lyst tl at ltag nn særlg børngustjnst r mgt vlkomn! Høstgustjnst og KrkRo Sønag. 7. spt. kl Årts høstgustjnst r lagt rammrn af n Krk- Rosgustjnst, hvor v forsøgr at nå all alrsgruppr, som r krk hos os. Hr får v mulgh for at brng Gu n særlg tak, for t v høstr årt runt, Dr vl som vanlgt blv mulgh for at gv n pnggav tl krklgt arbj blant trængn. SANGAFTEN Trsag. 21. okt. kl Vlkommn tl n aftn, hvor v vl syng knt sang og salmr og lær nogl ny. Eftr kaffn bstmmr ltagrn, hva v skal syng. Kaffn kostr 20,- kr. Onsag. 26. nov. kl Koncrt m Hrnng Brass - m nslag fra FOF s Kvnkor Bå Hrnng Brass og Kvnkort øvr sg Frns Krk - og nn aftn har lovt at vs os lt af, hva har arbjt m. Grats ntré. Snsommrvanrng Sønag. 7. spt. kl I samarbj m Foslaw Hrnng nbyr v tl n frsk vanrtur på ca. 12,5 km m passn pausr. Turn går fra Frns krk a Alhstn tl Gjllrup krk. Hr vl Allan Ploug Sørnsn fortæll om Maja Lsa Englharts usmyknng. Drftr r r kaffpaus tl gn mbragt kaff/t. V byr på småkagr. Drfra går turn vr tl Ela, hvor r fortælls kort om skulpturn. V runr af Frns krk kl. ca HUSK ACTHERNING Lørag. 13. spt. kl Få hjælp llr gv hjælp! For mr nformaton llr tlmlng - gå n på llr kontakt Mtt på llr Dt skr nov. kl sønag avnt r KrkRosgustjnst Dn først sønag t ny krkår møs v forvntnng tl n kommn højt. Gustjnstn vl n ag gnnm or, bllr, sang og musk saml os om Dt Lys og Dn Fr, r r bstmt tl at sknn vrn og mnnskrs lv. V vl, også år, motag Frslyst Håbts lys fra Btlhm, som Sct. Gorgs Glrn har ført fra Jsu føby u vrn og tl Frns Krk. KrkRos-gustjnstn runs som alt af m n frskbagt boll og n kop kaff. Julgustjnst for børn Trsag. 9. c. kl Tratonn tro byr v børn børnhavr, agpljr og lgstur vlkommn tl n forsmag på julns glæ børnhøj. All r har lyst tl at ltag nn særlg børngustjnst r mgt vlkomn! Dt skt... Babysalmsang 3D KONCERT Muskgustjnst m D 9 læsnngr 4. sønag avnt kl I år har v ænrt lt på n ornær gustjnst, så n kan blv n kstra stmnngsful optakt tl julns højt. I vkslng mllm musk, sang og læsnngr vl v følg brtnngr, som brngr os fra skablsns morgn ovr proftrn tl Jsus føsl og frm tl n krstn bknls, som r grunlagt for krkn af ag. Da t også r sognts ornær gustjnst vl r naturlgvs også vær mulgh for at ltag navrn. All r mgt vlkomn! 7

5 Gustjnstr Sptmbr 4. Hvragsgustjnst sønag ftr trntats Høst- og KrkRos-gustj. 11. Hvragsgustjnst sønag ftr trntats 16. Føslsagsgustj. for børn 18. Hvragsgustjnst sønag ftr trntats 25. Hvragsgustjnst sønag ftr trntats Oktobr 2. Hvragsgustjnst sønag ftr trntats 9. Hvragsgustjnst sønag ftr trntats 16. Hvragsgustjnst sønag ftr trntats 23. Hvragsgustjnst sønag ftr trntats 30. Hvragsgustjnst Novmbr 2. All hlgns ag og Alx Dahl Nlsn 2. All hlgns ag kl Vstr kapl Alx Dahl Nlsn 6. Hvragsgustjnst sønag ftr trntats 13. Hvragsgustjnst sønag ftr trntats 20. Hvragsgustjnst 23. Sst sønag krkårt 27. Hvragsgustjnst sønag avnt KrkRo Dcmbr 4. Hvragsgustjnst sønag avnt 9. Julgustjnst for børn 11. Hvragsgustjnst sønag avnt sønag avnt Muskgustjnst m D 9 læsnngr kl Alx Dahl Nlsn 24. Julaftn kl Alx Dahl Nlsn kl Bo Gmm 25. Julag Julag 28. Julsønag KIRKEBIL: Krkbln r grats og kan bstlls hos Taxa på nn sønag kl Krkbln kørr også tl Sognts Aftnr, blot bln bstlls nn kl samm ag. KIRKEKAFFE: M mnr ant r anført r r grats krkkaff ftr all gustjnstr. Eftrår Frns Krk 2. spt Sognts Aftn m Stn Palmqust: Kn t ophav og blv g slv. 4. spt Orntrngs og opstllngsmø - mnghsråsvalg spt Snsommrvanrng 8. spt Lttraturftrmagn bgynr på n ny sæson. 20. spt Koncrt: Sgur fortællr bblhstorr 7. okt Sognts Aftn. Lttraturforrag v Kurt Klon Jppsn. Tlbu om fællsspsnng kl Tlml g på snst 3/ okt Sangaftn 28. okt UNICEF-koncrt m Gospl D Lght og Ol Jørgnsn 4. nov Sognts Aftn m Vra Krstnsn, Ankr Fjor Hospc 26. nov Koncrt m Hrnng Brass - m nslag fra FOF s Kvnkor 2. c Avntsfst v Carstn Vstrgaar, Nøvlngskov Eftrskol. Tlbu om fællsspsnng kl Tlmlng på snst 28/11. Læs mr på Layout + tryk: GRC Graphc Hous A/S - 8

app Drømmejob DESiGNEr FaCEBOOK Er du ven med chefen? tys-tys Løn-tabu gavner kun din chef Trivsel Der er milliarder i glade medarbejdere

app Drømmejob DESiGNEr FaCEBOOK Er du ven med chefen? tys-tys Løn-tabu gavner kun din chef Trivsel Der er milliarder i glade medarbejdere NYt OM KOMMUNKatON, MEDEr & t SEPtEMBEr 2011 09 MEDLEMSBLaD HK/Prvat Trvs Dr r marr ga marbjr app DESGNEr UDDanns Praktk uant gvr bonus på cv t Dt NYE JOB? FaCEBOOK Er u vn m chfn? tys-tys M Hv D g or

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Middelfart i top på velstand og vækst

Middelfart i top på velstand og vækst Milfart i to å lstan og ækst Fionia Bank har offntliggjort n analys, som gir Milfart n samlt 1. las å Fyn, når man målr å inkomstniau, rhrsfrkns, uiklingn i husrisr, ækst i antal arbjslasr og fal i lighn.

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

Sociale medier. Introduktion

Sociale medier. Introduktion Scal mdr Scal mdr brugs stgnd grad frrtnngsøjmd. Dt skr fx, når vrksmhdr va Facbk nvlvrr kundr g brugr nnvatnsprcssr, hvr man udvkslr dér g vdn, llr dcdrt c-cratn, hvr man samarbjdr m at skab værd g plvlsr,

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel vi r lidt mr larg i lling du har stor fordl, når du handlr i Vndsyssls størst lokalt jd tømmrhandl! ll a m S X d i alt priskkr varr til g ræ Vi har n lan v prisr. fast la S sid 6 få hjælp og god råd I

Læs mere

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT 105. ÅRGANG NR. 15 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrnin 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Rin, 5600 Faabor o 5700 Svndbor Tatr på Friskoln Vstr Skrnin Friskol fjrr dn 8. o 9. maj 150 års jubilæum.

Læs mere