Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelseskriterier for privatinstitutioner"

Transkript

1 Uddannelse og Arbejdsmarked Godkendt af Børne og Skoleudvalget den 9. september 2013, med tilføjelse vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014, og med ændring vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 2. november 2015 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Ansøgning 2.1. Depositum 2.2. Driftsgaranti 2.3. Vedtægter 2.4. Økonomisk hæderlighed 2.5. Virksomhedsregistrering 3. De fysiske rammer 4. De pædagogiske rammer 4.1. Formålet med dagtilbud 4.2. Pædagogiske læreplaner 4.3. Sprogvurdering og sprogstimulering 4.4. Horsens Kommunes pædagogiske kvalitetskrav 4.5. Støtteforanstaltninger 4.6. Personalesammensætning 4.7. Mad i privatinstitutionen 5. Økonomi 5.1. Tilskud 5.2. Åbningstid og lukkedage 5.3. Praktiske oplysninger om udbetaling af tilskud

2 Side 2/14 6. Optagelse og anvisning af plads 7. Opsigelse 8. Forældreindflydelse 9. Tilsyn 10. Øvrige bestemmelser 1. Indledning: I henhold til dagtilbudslovens 19, stk. 5, kan dagtilbud drives af private leverandører som privatinstitutioner. Ifølge dagtilbudslovens 20, stk. 1, skal Horsens Kommune godkende privatinstitutioner som etableres i Horsens Kommune, hvis institutionen opfylder lovgivningens krav og Horsens Kommunes kriterier for godkendelse. Nærværende godkendelseskriterier er fastsat i medfør af dagtilbudslovens 20, stk. 2, hvorefter Horsens Kommune fastsætter og offentliggør kriterier for godkendelse af privatinstitutioner. 2. Ansøgning Alle private leverandører, som ønsker at starte en privat institution, skal indsende en ansøgning om godkendelse. Ansøgningen sendes elektronisk til: I ansøgningen skal leverandøren skriftligt dokumentere, hvordan institutionen vil leve op til samtlige Horsens Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud (privatinstitutioner). Der kan ansøges om godkendelse som privatinstitution hele året Depositum Ved ansøgning om godkendelse af oprettelse af en privatinstitution, skal ansøger indbetale et depositum på kr., som tilbagebetales, når Horsens Kommune har truffet afgørelse om godkendelse af institutionen Driftsgaranti For at opnå leverancesikkerhed, stiller Horsens Kommune krav om en driftsgaranti/sikkerhedsstillelse i forbindelse med godkendelse af en privatinstitution.

3 Side 3/14 Den private leverandør skal stille en garanti svarende til driftsomkostningerne ved 1 måneds drift i relation til privatinstitutionens børnenormering. Beløbet fastsættes af Horsens Kommune. Driftsgarantien skal stilles på anfordringsvilkår Vedtægter Der skal udarbejdes vedtægter for privatinstitutionen, og vedtægten skal godkendes af Horsens Kommune. Vedtægterne skal blandt andet indeholde oplysninger om: Selskabsform, bestyrelseskonstruktion, herunder forældreindflydelse, oplysning om institutionens ledelsesmæssige opbygning, optagelseskriterier, udmeldelsesregler, åbningstid, børnenormering, privatinstitutionens formål og målgruppe, beskrivelse af hvilke lokaler privatinstitutionen drives fra. Horsens Kommune skal godkende vedtægterne Økonomisk hæderlighed Det er en forudsætning for godkendelsen, at den private leverandør opfylder grundlæggende krav om økonomiske og faglig hæderlighed, dvs. at den private leverandør eksempelvis kan overholde sine forpligtelser i forhold til betaling af skatter og sociale ydelser m.v., og er hæderlig i sin erhvervsudøvelse, herunder anvender tilskuddene fra Horsens Kommune til formålet Virksomhedsregistrering Før den endelige godkendelse af institutionen kan gives, skal der foreligge virksomhedsregistreringsbevis fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (CVR-nr.). 3. De fysiske rammer Den private leverandør er selv ansvarlig for at indhente samtlige nødvendige tilladelser fra relevante myndigheder, herunder fra Horsens Kommunes Byggemyndighed. Ansøgningen sendes til: Lokalerne og udenomsarealerne skal til enhver tid leve op til kravene i Byggeloven. Det er således en forudsætning for godkendelse af privatinstitutionen, og for udbetaling af det løbende tilskud, at privatinstitutionen til enhver tid har de nødvendige tilladelser, herunder en gyldig ibrugtagningstilladelse, til de lokaler hvori pasningen foregår og til mindst det antal børn som er indmeldt i privatinstitutionen.

4 Side 4/14 Det er endvidere en forudsætning for udbetaling af det løbende tilskud, at privatinstitutionen sørger for at en certificeret legepladsinspektør, udfører et årligt legepladstilsyn. Dagplejelignende pasningsordninger kan ikke godkendes som privatinstitution, dvs. pasning af et mindre antal børn i hjemlige omgivelser. Privatinstitutionen skal endvidere, i forbindelse med indretning af de fysiske rammer, efterleve samme myndighedskrav og standarder som Horsens Kommunes kommunale institutioner i forhold til: legepladssikkerhed, brandværnsmæssige forhold, godkendelse af køkkener i børneinstitutioner, sikringsrum, arbejdsmiljøforhold, sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold for børn og personale. Lokalerne skal derudover leve op til kravene i Sundhedsstyrelsens Vejledning om hygiejne i daginstitutioner. 4. De pædagogiske rammer 4.1. Formålet med dagtilbud Den private leverandør skal leve op til formålsbestemmelsen i dagtilbudslovens 7. Privatinstitutionen skal derudover leve op til 3 i Styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune, hvoraf det fremgår, at formålet med dagtilbuddene er, at: Dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Dagtilbud skal endvidere i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn få en god og tryg opvækst. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring.

5 Side 5/14 Dagtilbud skal give børn medbestemmelser, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbuddet skal endvidere som et led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. Dagtilbuddet skal endelig i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal endvidere i samarbejde med folkeskolen skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud Pædagogiske læreplaner Den private leverandør skal udarbejde skriftlige pædagogiske læreplaner i overensstemmelse med dagtilbudslovens Der skal udarbejdes én skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0 2 år og én for børn i aldersgruppen fra 3 år og til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelse af læreplaner skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets formål for børnenes læring indenfor følgende seks obligatoriske indholdstemaer: krop og bevægelse, sproglig udvikling, sociale kompetencer, naturen og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier samt alsidig personlig udvikling. Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres. Det skal fremgå af læreplanen hvilken relevant pædagogisk metode, aktivitet og eventuelle mål der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov. Det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø, bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. Læreplanen skal offentliggøres og godkendes af Horsens Kommune. Den private leverandør skal benytte samme redskab til evaluering af den pædagogiske læreplan, som de kommunale dagtilbud benytter Sprogvurdering og sprogstimulering For at sikre, at arbejdet med sprogvurdering og sprogstimulering af det enkelte barn, koordineres og samordnes, er privatinstitutionen forpligtet til at sørge for, at

6 Side 6/14 sprogvurdering og sprogstimulering indgår i det daglige arbejde med børnenes sproglige udvikling. Privatinstitutionen er endvidere forpligtet til at sikre at der gennemføres en sprogvurdering og i det omfang sprogvurderingen viser et behov derfor: efterfølgende sprogstimulering - af de børn der er optaget i privatinstitutionen, og som har behov for det, jf. dagtilbudslovens 11. Privatinstitutionen har pligt til at give Horsens Kommune de informationer som er nødvendige, for at Horsens Kommune i øvrigt kan leve op til sit ansvar i henhold til dagtilbudslovens 12. Den private leverandør er forpligtet til at anvende samme redskab til sprogvurdering, som de kommunale dagtilbud anvender. Den private leverandør får adgang til redskabet gennem kommunens licens med den aktuelle leverandør af sprogvurderingsredskabet Horsens Kommunes pædagogiske kvalitetskrav Den private leverandør skal til enhver tid leve op til de til enhver tid i Horsens Kommune gældende mål og rammer for børns ophold i dagtilbud, herunder de politisk vedtagne beslutninger af betydning på dagtilbudsområdet. Privatinstitutionen er forpligtet til selv løbende at holde sig ajour med politisk vedtagne beslutninger af betydning for dagtilbudsområdet. Eksempler på politisk vedtagne beslutninger af betydning på dagtilbudsområdet pr. xx 2013: 1. Børne og Skoleudvalgets udvalgsplan Udvalgsplanen er Horsens Kommunes præcisering af dagtilbudslovens formålsbestemmelse, jf. ovenfor, og udstikker rammerne for det pædagogiske arbejde i alle dagtilbud i kommunen. Udvalgsplanen gælder også for privatinstitutioner, og de skal derfor leve op til de i planen beskrevne visioner, mål og indsatsområder. Aktiviteter i sprog, bevægelse og udeliv skal have særligt fokus i privatinstitutionens arbejde, ligesom udvikling af et godt samarbejde mellem forældre, børn og ansatte, fremme af en tidlig og inkluderende indsats, fokus på faglig, synlig og kompetent ledelse og sammenhæng i barnets liv og hverdag, skal have særligt fokus. 2. Børne og Skoleudvalgets sammenhængende politik for sårbare børn og unge, er Horsens Kommunes udmøntning af dagtilbudslovens 3, og er ligeledes gældende for privatinstitutioner. Privatinstitutioner skal derfor leve op til de i politikken beskrevne visioner, mål og indsatsområder, inden for de områder som er beskrevet i politikken, herunder det anførte vedr.: Den røde tråd. 3. Horsens Kommunes mad- og måltidspolitik for de 0 6-årige, er ligeledes gældende for privatinstitutioner. Den private leverandør er således forpligtet til at sikre, at Horsens Kommunes politik på området føres ud i livet.

7 Side 7/14 4. Horsens Kommunes sprogpolitiske handleplan er ligeledes gældende for privatinstitutioner. 5. Horsens Kommunes principper for udeliv er ligeledes gældende for privatinstitutioner. 6. Horsens Kommunes Strategi for læring er ligeledes gældende for privatinstitutioner. Det bemærkes, at politiske beslutninger af betydning for dagtilbudsområdet kan ændre sig over tid, både i forhold til indholdet, men også i forhold til formen Støtteforanstaltninger Privatinstitutioner skal være åbne for børn som kræver en særlig indsats og de skal samarbejde med de relevante kommunale instanser og det pædagogiske tilsyn om de nødvendige tiltag overfor disse børn. Det er Horsens Kommune som efter en konkret vurdering - træffer beslutning om behovet for særlig støtte i henhold til dagtilbudsloven. Den private leverandør har både samarbejds- og initiativpligt, og skal følge de kommunale procedurer i forhold til støtteansøgninger m.v. Horsens Kommune finansierer den særlige støtte efter dagtilbudsloven, ved siden af driftstilskuddet, og følger op på indsatsen. Ansøgning om finansiering af særlig støtte efter dagtilbudsloven, indsendes til Horsens Kommune, sammen med en handleplan for indsatsen. Handleplanen skal endvidere indeholde en redegørelse for evaluering af indsatsen. Horsens Kommune fører tilsyn med, at Horsens Kommunes beslutninger om særlig støtte i henhold til dagtilbudsloven, føres ud i livet. Det er endvidere Horsens Kommune som efter en konkret vurdering, og efter inddragelse af PPR træffer beslutning om behovet for specialpædagogisk bistand iht. folkeskolelovens regler om specialpædagogisk bistand til førskolebørn. Privatinstitutionen er endvidere forpligtet til, at følge de kommunale procedurer i forhold til PPR-bistand og konsulentbistand i øvrigt Personalesammensætning Horsens Kommunes serviceniveau på dagtilbudsområdet er bl.a. afspejlet i personaleressourcer, i form af minimumskrav til personalets sammensætning og i form af personalets kompetenceudvikling. Horsens Kommune stiller derfor samme krav til

8 Side 8/14 privatinstitutionen som til de kommunale institutioner for så vidt angår minimumskrav til personaleressourcer, andel af uddannet personale og løbende kompetenceudvikling. Horsens Kommunes tildeling af ressourcer til de kommunale dagtilbud udregnes på grundlag af en fordeling mellem pædagogisk uddannet og ikke-uddannet personale på 55/45. Horsens Kommune stiller derudover krav om, at privatinstitutionen sørger for, at institutionens personale har de kompetencer der skal til, for at leve op til lovgivningens krav til arbejdet med pædagogiske læreplaner med videre. Den ansvarlige for privatinstitutionen har ansvaret for, at personaleressourcer, personalesammensætningen og personalets kompetencer sikrer, at institutionen kan overholde målene i dagtilbudsloven samt Horsens Kommunes kvalitetskrav, arbejdet med indsatsområder m.v. og tilgodese børnenes behov. Der skal endvidere være forsvarlighed i ordningen af pasningen. Gruppestørrelserne skal være sådan, at personalet kan tilgodese børnenes behov for sikkerhed og tilsyn. Horsens Kommune skal have indsigt i privatinstitutionens arbejds-/vagtplaner eller lignende med henblik på at få indsigt i privatinstitutionens personaleforbrug og personalesammensætning Mad i privatinstitutionen. Fuldkost-ordning er en del af dagtilbudsydelsen i Horsens Kommune, til børn i alderen 0 2 år. Privatinstitutioner der tilbyder pasning af børn i alderen fra 0 2 år, skal derfor tilbyde børn i denne aldersgruppe, fuldkost-ordning i institutionen. Alle andre privatinstitutioner skal tilbyde alle institutionens børn et sundt frokostmåltid, med mindre forældrene har fravalgt måltidet, jf. dagtilbudslovens 16a og 16b. Privatinstitutionen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for forældrenes fravalg, og privatinstitutionen skal dokumentere, at forældrene har haft mulighed for at fra-/vælge et sundt frokostmåltid i overensstemmelse med retningslinjerne. 5. Økonomi 5.1. Tilskud Horsens Kommune yder et tilskud til privatinstitutionen pr. barn der er optaget i institutionen. Tilskuddet er på i alt: kr. pr. barn i aldersgruppen 0 til 2 år og kr. pr. barn i aldersgruppen 3 6 år (2013-tal). Tilskuddet består af 3 dele: driftstilskud, administrationstilskud og bygningstilskud. Tilskuddenes størrelse fordeles således: 0 3 år 3 6 år

9 Side 9/14 Tilskud i alt: kr kr. Driftstilskud kr kr. Administrationstilskud kr kr. Bygningstilskud kr kr. Driftstilskuddet pr. barn svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende tilbud i Horsens Kommune, jf. dagtilbudslovens 36. Administrationstilskuddet svarer til 2,1 % af Horsens kommunes gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgift pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i Horsens Kommune, jf. dagtilbudslovens 38. Bygningstilskuddet svarer til 3,2 % af Horsens Kommunes gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgift pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i Horsens Kommune, dog svarer tilskuddet til 4,1 % af Horsens Kommunes gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i Horsens Kommune, når der er tale om tilskud til en godkendt privatinstitution for 0-2 årige, jf. dagtilbudslovens 37. Privatinstitutionen må forvente, at tilskuddene reguleres mindst én gang årligt, som følge af Byrådets vedtagelse af Kommunens budget. Tilskuddet ydes pr. fuldtidsbarn. Ved deltidsbørn reduceres tilskuddet. Tilskuddene udbetales af barnets opholdskommune fra det tidspunkt hvor forældrene har fået tilsagn om et tilskud til brug for dagtilbud, og barnet er optaget i privatinstitutionen, jf. dagtilbudslovens Åbningstid og lukkedage For at opnå fuldt tilskud, skal privatinstitutionen have en ugentlig åbningstid på minimum 51 timer og tilbyde pasning på alle årets hverdage. Tilskuddet forhøjes ikke ved udvidet åbningstid, men reduceres ved lavere åbningstid, svarende til reduktionen. Privatinstitutionens ledelse kan indføre lukkedage på hverdage med lavt fremmøde i institutionen. Hvis privatinstitutionen vælger at indføre lukkedage, kan dette kun ske hvis Horsens Kommunes definition for lavt børnefremmøde er opfyldt, således: - Lavt børnefremmøde er i Horsens Kommune defineret som de dage, hvor under 25 % af de børn som kan benytte dagtilbuddet, benytter dagtilbuddet. I sommerferieperioden kan der maksimalt indføres lukkedage i 3 uger. Beslutning om at indføre lukkedage på dage hvor det er vurderet, at der er tale om lavt fremmøde, og om placeringen af eventuelle lukkedage, skal ske efter forudgående inddragelse af forældre til børn indskrevet i institutionen. Privatinstitutionen har fortsat pasningsforpligtelse i forhold til de børn, som er indmeldt i institutionen, og privatinstitutionen skal derfor sørge for alternativ pasning på lukkedage, for de børn som har behov for det.

10 Side 10/14 Privatinstitutionen er forpligtet til på forhånd at give forældrene information om lukkedage det pågældende år. Privatinstitutionen skal endvidere på forhånd orientere forældrene om: - Horsens Kommunes kriterier for lavt fremmøde, - hvordan institutionen vurderer, om der er tale om lavt fremmøde, - at institutionen er forpligtet til at stille alternativ pasning til rådighed i forbindelse med lukkedage, og - hvordan den alternative pasning finder sted Praktiske oplysninger om udbetaling af tilskuddet. Der henvises til vedlagte bilag. 6. Optagelse og anvisning af plads: Ifølge dagtilbudslovens 27, stk. 3, skal privatinstitutionen fastsætte regler om optagelse af børn i institutionen. Retningslinjerne skal offentliggøres af privatinstitutionen, f.eks. via privatinstitutionens hjemmeside, og skal fremgå af privatinstitutionens vedtægter. Privatinstitutionen skal i retningslinjerne følge almindelige retsgrundsætninger så som lighedsgrundsætningen, diskriminationsforbud og lignende. Der kan ikke fastsættes optagelsesregler, eller udvikles en praksis, der formelt eller reelt udelukker visse grupper fra optagelse i privatinstitutionen. Privatinstitutionen skal med andre ord, gennem sine optagelsesregler, sikre samme rummelighed som i de øvrige institutioner i kommunen. Privatinstitutionen skal være tilgængelig for børn med handicap. Institutionen kan alene nægte at optage et barn, hvis der ikke er plads i institutionen, eller institutionen ikke kan indrettes til at varetage barnets behov, eller personalet ikke har tilstrækkelig kompetence til at varetage opgaven. En privatinstitution kan oprettes med et specielt formål, hvor der gives fortrinsret til bestemte grupper af børn, f.eks. en virksomhedsbørnehave. Dette forudsætter, at fortrinsretten klart er defineret i vedtægterne. Den private institution træffer selv afgørelse om optagelse i forhold til institutionens optagelsesregler, og er forpligtet til at optage børn, hvis der er ledig kapacitet i institutionen. Hvis et barn afvises af privatinstitutionen, skal dette indberettes til Horsens Kommune med begrundelse for afvisningen. Privatinstitutionen skal føre venteliste over børn som ønskes optaget i institutionen. Forældre til børn på ventelisten, skal have mulighed for, at få oplyst deres eget barns

11 Side 11/14 placering på ventelisten. Horsens Kommune skal på anmodning have indsigt i ventelisten. 7. Opsigelse: Privatinstitutionen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for udmeldelse af børn fra institutionen. Institutionen kan ikke opsige børn fra en plads i institutionen, med mindre der er tale om ganske særlige tilfælde. Retningslinjer for opsigelse og udmeldelse af børn fra institutionen, skal fremgå af privatinstitutionens vedtægter. 8. Forældreindflydelse: Forældrene til børn i privatinstitutionen, skal sikres indflydelse på privatinstitutionens forhold, svarende til forældreindflydelsen i selvejende institutioner, jf. dagtilbudslovens 14. Dette betyder, at forældrene skal have adgang til at oprette en forældrebestyrelse med et flertal af forældrerepræsentanter. Forældrebestyrelsen skal som minimum have indflydelse på følgende: - principperne for institutionens arbejde, - principperne for anvendelse af institutionens budgetramme, og - indstillingsret til institutionsbestyrelsen ved ansættelse af personale i institutionen og ret til at deltage ved ansættelse af institutionens leder. Forældreindflydelse samt bestyrelseskonstruktion skal være fastlagt i privatinstitutionens vedtægter. 9. Tilsyn Horsens Kommune fører tilsyn med privatinstitutionen på lige fod med de øvrige private tilbud i kommunen, jf. dagtilbudslovens 5. Privatinstitutionen er forpligtet til at samarbejde med tilsynet, som skal have fysisk adgang til institutionen. Horsens Kommune har i kraft af sin tilsynspligt, mulighed for til enhver tid, at aflægge besøg i institutionen såvel anmeldt som uanmeldt og gøre sig bekendt med de faktiske forhold, for at følge med i at betingelserne for godkendelse af privatinstitutionen fortsat er opfyldt. Tilsynet udføres i overensstemmelse med Horsens Kommunes Retningslinjer for tilsyn med privatinstitutioner, jf. dagtilbudslovens 5, og har til formål at sikre, at

12 Side 12/14 indholdet af det pædagogiske arbejde er i overensstemmelse med de generelle formålsbeskrivelser i dagtilbudsloven, samt med Horsens Kommunes mål og rammer på området, privatinstitutionen udgør en forsvarlig ramme for børnenes hverdag og overholder Horsens Kommunes kvalitetskrav, Horsens Kommune har overblik over det antal børn, som passes i institutionen (inkl. udenkommunale børn) i forhold til ibrugtagningstilladelse og tilskud, det kommunale tilskud går til lovlige formål, og Horsens Kommunes godkendelseskriterier fortsat opfyldes. Som led i tilsynet er privatinstitutionen forpligtet til at levere data til Horsens Kommune Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet. Data skal leveres i overensstemmelse med Horsens Kommunes sagsgang for kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet. Sagsgangen er vedlagt som bilag nr Øvrige bestemmelser Privatinstitutionen skal til enhver tid leve op til den gældende lovgivning på området, herunder samtlige lovbestemmelser der retter sig mod dagtilbud. Privatinstitutionen skal overholde lov om røgfrie miljøer og børneattestloven med tilhørende bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i skoler, dag-, fritids- og klubtilbud samt private pasningsordninger. Privatinstitutionen er derudover omfattet af underretningspligten i servicelovens 153. Privatinstitutionen er omfattet af arbejdsmiljøloven, herunder reglerne om udarbejdelse af APV. I forhold til borgerne, er privatinstitutionen omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven i relation til den opgave, denne udfører for Horsens Kommune, jf. retssikkerhedslovens 43, stk. 1. Dette betyder blandt andet, at såvel privatinstitutionens medarbejdere, ejerkreds samt bestyrelsesmedlemmer er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt. I lighed med de selvejende dagtilbud, er privatinstitutionen forpligtet til at tegne de lovpligtige forsikringer for privatinstitutionen. Privatinstitutionen er derudover forpligtet til at have en erhvervsansvarsforsikring. Horsens Kommune henstiller til, at privatinstitutionen stiller praktikpladser til rådighed for pædagoguddannelsen. Privatinstitutionen skal selv indgå uddannelsesaftale med den enkelte elev samt træffe aftale herom med VIA.

13 Side 13/14 Horsens Kommunes godkendelse til at drive privatinstitution kan ikke overdrages til en anden fysisk eller juridisk person. Privatinstitutionen skal i forbindelse med den løbende drift sikre, at Horsens Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner fortsat er opfyldt. Privatinstitutionen er forpligtet til at oplyse hvis der er ændringer i godkendelsesgrundlaget. Eventuelle ændringer af vedtægterne skal forelægges og godkendes af Horsens Kommune. Hvis Horsens Kommune efter godkendelse af institutionen vurderer, at den private leverandør misligholder, eller ikke længere lever om til de nævnte krav og forpligtelser, kan Horsens Kommune tilbagekalde godkendelsen af privatinstitutionen, og standse udbetaling af tilskuddet uden varsel. Horsens Kommune forbeholder sig ret til at gøre et erstatningskrav gældende, hvis Horsens Kommune vurderer, at der er tale om et ansvarsgrundlag. Hvis den private leverandør går konkurs, skal Horsens Kommune tilbydes at købe institutionens løsøre og faste ejendom/indtræde i lejemålet i det omfang dette er muligt, og overtage driften. Horsens Kommunes afgørelse om godkendelse af private leverandører kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Ved ny lovgivning og ved nye byrådsbeslutninger, som har konsekvenser for privatinstitutioner, skal privatinstitutionerne leve op til de nye krav. Tilføjet ved Børne- og Skoleudvalgets beslutning af 2. juni 2014: Horsens Kommune anbefaler, at privatinstitutionen fastsætter en udmeldelsesfrist svarende til Horsens Kommunes udmeldelsesfrist. Uanset om anbefalingen om udmeldelsesfrister følges, gælder følgende om det kommunale tilskudsophør: Tilskud ydes fra det tidspunkt, hvor forældrene er berettiget til en plads i dagtilbud eller dagpleje i Horsens Kommune, og barnet er optaget i privatinstitutionen. Barnet skal have bopæl i Horsens Kommune. Der kan ikke ydes tilskud til en plads i privatinstitution, så længe barnet er indmeldt i et dagtilbud under den kommunale forsyning. Tilskud til en plads i privatinstitution ophører, når barnet ikke længere er optaget i privatinstitutionen, når barnet opnår plads i dagtilbud under den kommunale forsyning, når tidspunktet for barnets skolestart er indtrådt i henhold til kommunens regler herom, eller når barnet ikke længere har bopæl i Horsens Kommune. Horsens Kommune kan i særlige tilfælde beslutte fortsat at yde tilskud til privatinstitutionen i op til én måned, efter at barnet for eksempel er optaget i dagtilbud

14 under den kommunale forsyning, hvis privatinstitutionen dokumenterer, at man trods bestræbelser herpå ikke har kunnet genbesætte den ledige plads. Side 2/13

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Sagsnr. 28.03.04-G01-1-18 Dato: 24.10.2018 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Ansøgning 2.1. Depositum 2.2. Driftsgaranti 2.3. Vedtægter 2.4. Økonomisk

Læs mere

Forslag til Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Forslag til Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Forslag til Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Sagsnr. 28.03.04-G01-1-18 Dato: 24.10.2018 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Ansøgning 2.1. Depositum 2.2. Driftsgaranti 2.3. Vedtægter 2.4.

Læs mere

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning ØU 030209 Bilag pkt. 25 Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet,

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune.

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Målgruppe Målgruppen er de børn, der ellers vil kunne tilbydes en plads i et dagtilbud i Herning Kommune, jfr. Dagtilbudsloven.

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse LOVGIVNINGEN... 3 ANSØGNINGSPROCES... 3 BYGNINGSGODKENDELSE... 3 DEPOSITUM VED ANSØGNING... 3 DRIFTSGARANTI...

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse Lovgivningen Ansøgningsproces Bygningsgodkendelse Depositum ved ansøgning Driftsgaranti Vedtægter Forældrebestyrelse

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Fanø Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven 20a, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven efter dagtilbudsloven Alle private leverandører, som ønsker at starte en privatinstitution, skal sende en ansøgning til Frederiksberg Kommune. I ansøgningen skal den private leverandør skriftligt dokumentere,

Læs mere

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN Driftsaftale med puljeinstitutionen BLÅMUSLINGEN Aftalen: Tillæg til Driftsaftale - side 8-15 - med puljeinstitutionen Blåmuslingen er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 03-09-2019 j./sagsnr. 28.06.04-A26-1-18 Godkendelseskriterier for private institutioner. Her finder du informationer om godkendelseskriterier for etablering af private

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010 Kravspecifikationer til private dagtilbud september 2010 Indledning Det er muligt for organisationer, forældre, virksomheder og andre interesserede at oprette en privat daginstitution. Randers Kommune

Læs mere

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner.

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner. Notat Børneafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Retningslinjer for etablering og drift af privatinstitutioner, herunder Nyborg Kommunes

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Børn og Pædagogik 2019 Indledning...2 Ansøgning...2 Depositum...2 Behandlingstid...2 Driftsgaranti...2 Økonomisk hæderlighed...2

Læs mere

Vejledning for etablering af privatinstitution

Vejledning for etablering af privatinstitution Vejledning for etablering af privatinstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets - og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 19

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune I medfør af lov nr. 400 af 1. juni 2005 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 Privatinstitutioner Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 1 Lovgivning Privatinstitutioner skal leve op til gældende bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn

Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen 29.03.2019 Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn J. nr. 16.06.02P21 Sag: 2005/0004524-003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 17-12-2018 j./sagsnr. 28.06.04-A26-1-18 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Godkendelseskriterier til private institutioner Her finder du informationer om godkendelseskriterier

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune:

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: 1. Indledning: I stedet for at benytte et kommunalt eller et privat dagtilbud, kan forældre i Horsens Kommune

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 20. Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen skal godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune 2006/SLU/007-001 tsi Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år i Frederiksværk-Hundested Kommune 1. Indledning Kravspecifikationen er udarbejdet på baggrund af loven om private leverandører

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 Udkast indholdsmæssige ændringer er markeret med gul overstregning. Øvrige ændringer er af redaktionel karakter samt præciseringer nuværende kriterier Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf.

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Børn og Pædagogik 20198 Indledning...2 Ansøgning...2 Depositum...2 Behandlingstid...2 Driftsgaranti...2 Økonomisk hæderlighed...2

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner SKANDERBORG KOMMUNE Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner Kriterierne er redaktionelt tilrettede i august 2012 Indledning Jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 kan daginstitutioner etableres og drives

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner er godkendt af Esbjerg Byråd d. 02/10/2014. Redaktionelt ajourført efter Vejledning

Læs mere

GODKENDELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET I HENHOLD TIL DAGTILBUDSLOVENS 19 OG 20

GODKENDELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET I HENHOLD TIL DAGTILBUDSLOVENS 19 OG 20 Sagsnr. 16.05.07-P27-1-10 Cpr. Nr. Dato 13.09.2017 Navn Sagsbehandler Bente Bækvad Jensen Godkendelseskriterier for oprettelse af privat institution revideret pr. 30.04.18 GODKENDELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER

Læs mere

Den Selvejende Institution LykkeLy (Vestvej 20 3450 Allerød)

Den Selvejende Institution LykkeLy (Vestvej 20 3450 Allerød) Ansøgning om godkendelse som privat Selvejende daginstitution i Allerød Kommune Den Selvejende Institution LykkeLy (Vestvej 20 3450 Allerød) 1/9 Lovkrav LykkeLy er i lighed med øvrige dagtilbudsinstitutioner

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Side 1 af 5 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven Kap. 3 19 stk. 5 Alle private leverandører, som

Læs mere

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige pædagogiske

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen Januar 2015 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud Institutionsnavn Indholdsfortegnelse Stamoplysninger... 2 Overordnede rammer... 3 Vedtægter... 3 Forældreindflydelse... 4 De pædagogiske rammer...

Læs mere

Nej tæller ikke med i kommunens samlede pladsforsyning. Hvis institutionen lukker skal kommunen skaffe pladser til institutionens tidligere børn.

Nej tæller ikke med i kommunens samlede pladsforsyning. Hvis institutionen lukker skal kommunen skaffe pladser til institutionens tidligere børn. Etablering Kommunale daginstitutioner pr. 1. august 2018 Etableres og drives af kommunen, som træffer beslutning om lukning, sammenlægning mv. Privatinstitutioner pr. 1. august 2018 Etableres af privat

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier SOLRØD KOMMUNE Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier Solrød, den 27. oktober 2005 Lovgrundlag Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 er vedtaget

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune:

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: 1. Indledning: I stedet for at benytte et kommunalt eller et privat dagtilbud, kan forældre i Horsens Kommune

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart

Ishøj Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart Februar 2012 Ishøj Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart Vedtaget af Ishøj Byråd den 6. marts 2012 Daginstitutioner kan med Byrådets

Læs mere

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Hvad er det nye? man kan nu etablere et dagtilbud gennem en godkendelsesmodel modsat den gældende aftalemodel

Læs mere

GODKENDELSESKRITERIER

GODKENDELSESKRITERIER SKOLER OG INSTITUTIONER GODKENDELSESKRITERIER - FOR PRIVATINSTITUTIONER EFTER DAGTILBUDSLOVEN Indhold Indledning 3 Lovgrundlag 3 Godkendelseskriterier 4 Relevant lovgivning og standarder på området 4 Optagelsesregler

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Redigeret 24.01.17 Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Baggrund I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt

Læs mere

Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber

Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner Økonomi og Administration Sagsbehandler: Anne Lund Sagsnr. 28.09.44-G01-1-13 Dato:20.3.2014 Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner De supplerende

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Børne- og Kulturforvaltningen Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Formål 1. Formålet med denne lov er at

Læs mere

Godkendelseskriterier privatinstitutioner i Sorø kommune

Godkendelseskriterier privatinstitutioner i Sorø kommune Godkendelseskriterier privatinstitutioner i Sorø kommune Indhold Ansøgningsprocedure... 2 Godkendelseskriterier... 2 Lovgrundlag... 2 Myndighedskrav... 3 Tavsheds- og underretningspligt... 3 Pædagogiske

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune:

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: 1. Indledning: I stedet for at benytte et kommunalt eller et privat dagtilbud, kan forældre i Horsens Kommune

Læs mere

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 1. ANSØGNINGSPERIODE... 2 DEPOSITUM... 2 DRIFTSGARANTI... 2 VEDTÆGTER... 2 2. DE FYSISKE RAMMER... 2 LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV...

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 - er vedtaget den 17. maj 2005 og trådte

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen November 2016 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20 J:\Børn og Unge\INSTITUTIONSAFD\ADMINISTRATION\Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.doc Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20 Alle private leverandører,

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner

Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner For at blive godkendt som privat daginstitution i Herlev Kommune skal private leverandører skriftligt dokumentere, hvordan de vil leve op til de krav,

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Afdelingen for Dagtilbud Oktober 2008 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Marts 2011 Udarbejdet af Børn og Unge Skole og Dagtilbud Godkendt i Udvalget for Børn og Unge d. xxx 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Dokumentation for godkendelseskriterier i ansøgning fra den selvejende institution KFUM's børnehus Musereden om godkendelse som privatinstitution.

Dokumentation for godkendelseskriterier i ansøgning fra den selvejende institution KFUM's børnehus Musereden om godkendelse som privatinstitution. Notat Sagsnr.: 2012/0011444 Dato: 18. februar 2013 Titel: Dokumentation for godkendelseskriterier i ansøgning fra den selvejende institution KFUM's børnehus Musereden om godkendelse som privatinstitution.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

Kriterier for godkendelse af daginstitution i Vordingborg Kommune

Kriterier for godkendelse af daginstitution i Vordingborg Kommune Kriterier for godkendelse af daginstitution i Vordingborg Kommune Indhold Lovgivning og standarder. Generelle krav. Lokale krav. Optagelsesregler. Forældrebestyrelse. Sikkerhedsstillelse og økonomi. Tilskud.

Læs mere

privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v.

privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v. Notat Sagsnr.: 2014/0004315 Dato: 14. april 2014 Titel: Halsnæs Kommunes kriterier for godkendelse af privat pasning, tilskud til privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v. Sagsbehandler: Torben

Læs mere

Dagtilbudsloven - Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbuds... Side 1 af 17

Dagtilbudsloven - Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbuds... Side 1 af 17 Dagtilbudsloven - Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbuds... Side 1 af 17 Til forsiden af retsinformation.dk Afsnit I Kapitel 1 Afsnit II Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup

Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup 1 Forankring Privat institutionen Foreningen Troldehulen Bistrup er driftsherre og arbejdsgiver for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup og drives

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen August 2017 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser. kommunale DAGTILBUD

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser. kommunale DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 1 Indhold 1 Byrådets ansvar... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Forældrebestyrelsen i kommunale

Læs mere

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling. Notatark Private Dagtilbud, Kravspecifikation Private dagtilbud Hedensted kommune Baggrund. Reglerne om etablering af private dagtilbud til børn i alderen 6 måneder (26 uger) og indtil barnet begynder

Læs mere

Kriterier for godkendelse. Privatinstitutioner i Vejle kommune efter i Dagtilbudsloven. Vedtaget og revideret i BFU

Kriterier for godkendelse. Privatinstitutioner i Vejle kommune efter i Dagtilbudsloven. Vedtaget og revideret i BFU Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Vejle kommune efter 19 20 i Dagtilbudsloven Vedtaget 30.03.2011 og revideret i BFU 21.06.18 Lovgivning og standarder på området. Oprettelse af privatinstitutioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.)

Læs mere

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune jf. 5 i dagtilbudsloven - Kommunale, selvejende og private institutioner, dagplejen og private pasningsordninger Gældende fra oktober 2015 Godkendt af

Læs mere

GODKENDELSESKRITERIER FOR PRIVATE LEVERANDØRER AF DAGTILBUD

GODKENDELSESKRITERIER FOR PRIVATE LEVERANDØRER AF DAGTILBUD GODKENDELSESKRITERIER FOR PRIVATE LEVERANDØRER AF DAGTILBUD Køge Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen 2018 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven Kap. 3

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune

Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune 1 Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune Indledning Det er muligt for organisationer, for ldre, virksomheder og andre interesserede,

Læs mere

Notat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år.

Notat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år. Grindsted d. 27. februar 2018 Notat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år. Sagsbehandler: Lisbeth Østergaard Telefon: 79727607 Journalnummer

Læs mere

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v.

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v. DAGTILBUDSLOVEN Offentliggørelsesdato: 22-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering,

Læs mere

Godkendelseskriterier. Private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens 19, stk. 3-5

Godkendelseskriterier. Private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens 19, stk. 3-5 Godkendelseskriterier Private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens 19, stk. 3-5 2016 Alle private leverandører, der ønsker at starte en privatinstitution i Glostrup kommune, skal sende en ansøgning

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune. Børne- og Kultur forvaltningen.

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune. Børne- og Kultur forvaltningen. Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune Børne- og Kultur forvaltningen. Indhold Formål... 4 Hovedprincipper for opstilling af godkendelseskriterier... 4 Formål til dagtilbud...

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Side 1 af 14 BEK nr 1082 af 20/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 30/11/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Vedr. høring over vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Vedr. høring over vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. Familiestyrelsen Stormgade 2-6 1470 København K familiestyrelsen@famstyr.dk Vedr. høring over vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) takker for det tilsendte

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitution:

Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune På baggrund af ændring af lov om Social Service lov nr. 400 af 1. juni 2005 (private leverandører

Læs mere

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning - gældende pr.??. juni 2014 Gæ ldende fra 1. oktober 2014 Foto: Modelfoto Regler om optagelse af børn i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) LBK nr 668 af 17/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-3847 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kravspecifikation. for private daginstitutioner i Brøndby Kommune

Kravspecifikation. for private daginstitutioner i Brøndby Kommune Brøndby Kommune Park Allé 160, 2605 Brøndby 4328 2828 daginstsektor@brondby.dk www.brondby.dk Kravspecifikation for private daginstitutioner i Brøndby Kommune september 2005 Indholdsfortegnelse: 1. Kravspecifikation

Læs mere

Vedtægter for Privatskolens børnehave og vuggestue

Vedtægter for Privatskolens børnehave og vuggestue Vedtægter for Privatskolens børnehave og vuggestue Privatinstitution oprettet efter friskolelovens 36 a. og dagtilbudslovens 16 1 Forankring Stk 1: I henhold til Undervisningsministeriets retningslinjer

Læs mere

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Disse retningslinjer er udarbejdet i forhold til Egedal Kommunes forpligtigelse til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud,

Læs mere