Indholdsfortegnelse Udviklingsmål...1/56

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Udviklingsmål...1/56"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Udviklingsmål...1/56 Byer og landdistrikter...2/56 Kommunen som planlægger og myndighed...3/56 Kommunen som serviceleverandør...4/56 Kommunen som udviklingsorganisation...5/56 Infrastruktur...7/56 Kommunen som planlægger og myndighed...8/56 Kommunen som serviceleverandør...9/56 Kommunen som udviklingsorganisation...10/56 Klima, miljø og Agenda /56 Kommunen som planlægger og myndighed...12/56 Kommunen som serviceleverandør...13/56 Kommunen som udviklingsorganisation...14/56 Turisme og fritid...16/56 Kommunen som planlægger og myndighed...17/56 Kommunen som serviceleverandør...18/56 Kommunen som udviklingsorganisation...19/56 Jordbrug, skov og fiskeri...21/56 Kommunen som planlægger og myndighed...22/56 Kommunen som serviceleverandør...23/56 Kommunen som udviklingsorganisation...24/56 Erhverv...26/56 Kommunen som planlægger og myndighed...28/56 Kommunen som serviceleverandør...29/56 Kommunen som udviklingsorganisation...30/56 Natur og landskab...36/56 Kommunen som planlægger og myndighed...37/56 Kommunen som serviceleverandør...38/56 Kommunen som udviklingsorganisation...39/56 Kulturværdier...42/56 Kommunen som planlægger og myndighed...44/56 Kommunen som serviceleverandør...45/56 Kommunen som udviklingsorganisation...46/56 Offentlig service...47/56 Kommunen som planlægger og myndighed...49/56 Kommunen som serviceleverandør...51/56 Kommunen som udviklingsorganisation...53/56 i

2 Udviklingsmål Kommunens 9 ansvarsområder: Kommunens ansvarsområder er inddelt i 9 hovedtemaer: 1. Byer og landdistrikter 2. Infrastruktur 3. Klima, miljø og Agenda Turisme og fritid 5. Jordbrug, skov og fiskeri 6. Erhverv 7. Natur og landskab 8. Kulturværdier 9. Offentlig service (herunder pasningsområdet, skoleområdet, psykiatri og sindslidende området, ældreområdet og sundheds og forebyggelsesområdet) Sådan læses afsnittet: For hvert hovedtema finder du en beskrivelse af kommunens udfordringer og overordnede opgaver, dvs. kommunen som planlægger og myndighed, serviceleverandør og udviklingsorganisation. Udviklingsmålene for det enkelte tema i perioden finder du under "Kommunen som udviklingsorganisation". Print afsnittet: Under Print er det muligt at udskrive den samlede plan og/eller enkelte afsnit. Dette link giver mulighed for at udskrive en pdf fil af afsnittet "Udviklingsmål". udviklingsmaal.pdf (690.8 KB) 1/56

3 Byer og landdistrikter Hovedudfordringerne vedr. byer og landdistrikter i kommunen i den kommende kommuneplanperiode består i: Links Befolkningsprognose 2009.pdf (2.3 MB) En befolkningsprognose der viser en lille befolkningstilvækst i den østlige del af kommunen og et fald i befolkningstallet i den vestlige del af kommunen både i byer og landsbyer. Der vil stadig ske en affolkning i størstedelen af landområderne. Antallet af børn i alderen 0 16 årige vil være faldende ligesom antallet af yngre erhvervsaktive i alderen årige vil være faldende. Til gengæld vil antallet af ældre over 60 år være stærkt stigende. Håndtering af de mange tomme og nedslidte ejendomme i det åbne land. Sikring af en værdifuld udvikling af kommunens byer, landsbyer og landdistrikter, herunder den trafikale og digitale infrastruktur. At afdække byernes, landsbyernes og landdistrikternes styrker og svagheder (potentialer og synergier). Strukturændringerne i landbruget, som resulterer i få men store produktionslandbrug og mange overflødige landbrugsbygninger. 2/56

4 Kommunen som planlægger og myndighed Kommunen varetager en rolle som planlægger og myndighed vedr. byer og landdistrikter: Kommunen definerer kommunens bymønster herunder de enkelte byers roller og strategier for byernes udvikling. Kommunen udlægger arealer til byzone og sommerhusområder. Kommunen afgrænser landsbyer i landzone. Kommunen fastlægger retningslinjer for eksisterende og fremtidige boligområder. Kommunen fastlægger retningslinjer for eksisterende og fremtidige erhvervsområder. Kommunen fastlægger retningslinjer for områder til offentlige formål. Kommunen fastlægger retningslinjer for områder udlagt til detailhandel. Kommunen fastlægger retningslinjer for veje og andre trafikanlæg. Kommunen fastlægger bestemmelser for havnefunktioner i detailplanlægningen. Kommunen fastlægger en rækkefølge for, hvordan arealerne til byudvikling skal udnyttes. Kommunen fastlægger retningslinjer for, hvordan udnyttede arealer til byudvikling føres tilbage til landzone. Kommunen udarbejder lokalplaner for byer og landsbyer. Kommunen varetager landzoneadministrationen i det åbne land og i de mindre lokalsamfund. Kommunen vurderer ansøgninger om arealanvendelse, byggeri og anlæg i henhold til gældende lovgivning og i henhold til udviklingsmål, udpegninger og retningslinjer i kommuneplanen. Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt der kan gives tilladelse til arealændringer og anlæg. 3/56

5 Kommunen som serviceleverandør Kommunen varetager en rolle som serviceleverandør vedr. byer og landdistrikter: Kommunen varetager byggemodning og salg af kommunale bolig og erhvervsgrunde. Kommunen tilbyder byer, landsbyer og landdistrikter assistance til landdistriktsprojekter. 4/56

6 Kommunen som udviklingsorganisation Kommunen varetager en rolle som udviklingsorganisation vedr. byer og landdistrikter. Byrådet har fastsat følgende udviklingsmål for byer og landdistrikter i den kommende kommuneplanperiode: Kommunen vil lave et forsøg med områdeplanlægning med henblik på udvikling af landdistrikterne. Kommunen tænkes inddelt i en række områder af 2 4 landsbyer, der landskabeligt, geografisk eller kulturelt er forbundne. Inden for disse områder vil der ske en koordineret planlægning af bosætning, turisme, erhverv og landskab, som tager udgangspunkt i områdets særlige værdier. Projektet gennemføres i samarbejde med lokale lodsejere og indbyggere. Aktuelle analyser som fx halanalysen, skolestrukturanalysen, dagtilbudsanalysen og ældreområdeanalysen skal ligge til grund for områdeplanlægningen. Der udarbejdes udviklingsplaner for Aars, Løgstør, Farsø og Aalestrup. Udviklingsplanerne skal ligge til grund for den fremtidige byudvikling og sikre en helhedsorienteret byudvikling, der tager udgangspunkt i byernes individuelle kvaliteter og udviklingspotentialer. Udviklingsplanerne skal bl.a. forholde sig til udadgående byvækst, byomdannelse, byfortætning, bevaringsinteresser og grønne forbindelser. Eksempelvis skal der i Løgstør skal være særligt fokus på at skabe en forbindelse mellem bymidten og centret for dagligvarehandel. Ved Aars planlægges der udlagt et område til byudvikling ved Stenildvad. Planlægningen af området tager udgangspunkt i placering af en evt. ny omfartsvej syd om Aars, ønsket om nye områder til hhv. bolig og offentlige formål samt sikkerhed for fremtidig forsyning af området. Området dækker et areal på i alt ca. 100 ha. Mulighederne for at planlægge et bynært, rekreativt naturområde syd for Aars skal undersøges. Naturområdet skal give området en øget værdi dels som økologisk forbindelse og dels som rekreativt område. Kommunen vil understøtte, at et område med nem adgang til hovedvej A13 bliver godkendt til erhvervsområde for virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Kommunen har på baggrund af et privat initiativ i Løgstør igangsat en analyse af planlægningsmæssige og økonomiske konsekvenser for en hel eller delvis gennemførelse af projekt "Lanternen" et idræts, kultur og sundhedscenter placeret i tilknytning til Løgstør Skole. 5/56

7 Kommunen vil udarbejde en helhedsplan for området i og omkring Gatten. Helhedsplanen skal sætte fokus på udviklingsmulighederne for bolig og fritidsbebyggelse, naturen og områdets rekreative muligheder. Helhedsplanen udarbejdes med inddragelse af lokale lodsejere og indbyggere. Kommunen vil udarbejde en helhedsplan for hele Aggersund området. Helhedsplanen udarbejdes med inddragelse af lokale lodsejere og indbyggere. Kommunen vil udarbejde en udviklingsplan for de vesthimmerlandske havne med henblik på mulighederne for erhverv, bosætning og turisme. Kommunen vil udarbejde en strategi for håndtering af nedslidte ejendomme. Kommunen vil bidrage til en fortsat udvikling af landdistrikterne med udgangspunkt i landdistriktspolitikkens målsætninger. Kommunen vil igangsætte en registrering af alle kommunens lokalbyer og landsbyer. Formålet er at tilvejebringe et kendskab til lokalbyernes og landsbyernes individuelle værdier og kvaliteter, som kan ligge til grund for fremtidige udviklingstiltag. Registreringen vil være et vigtigt værktøj i kommunens planlægning og administration. Registreringen vil bl.a. tage udgangspunkt i historie, kultur, tilgængelighed, natur, landskab, miljø, arkitektur, identitet og image. 6/56

8 Infrastruktur Hovedudfordringerne vedr. trafik og transport i kommunen i den kommende kommuneplanperiode: Den nuværende Aggersundbro er indviet helt tilbage i 1942, og er efterhånden meget slidt og utidssvarende. Aggersundbroen er en klasse 50 bro, hvilket betyder, at køretøjernes totalvægt ikke må overstige 50 tons. Dvs. at de fremtidige modulvogntog, der har tilladt totalvægt på tons, ikke må anvende broen. Det kan have negative konsekvenser for bl.a. Hanstholm Havn, der nyligt er blevet godkendt til at håndtere denne lastvognstype med henblik på også fremover at kunne fastholde sin position som en attraktiv forbindelse på godskorridoren mellem Europa og Nordatlanten. Vejene løser en stadig større andel af transportopgaverne. I dag udføres ca. 80% af gods og persontransportarbejdet på vejene. En fortsat stigning i transportopgaverne vil formentlig overvejende skulle løses på vejene, hvilket stiller øgede krav til det kommunale og regionale vejnet. Det overordnede vejnet i Nordjylland skal betjene den nationale samt internationale trafik og være adgang til de regionale byer og væsentlige regionale mål som fx større ferieområder. Det overordnede vejnet i Nordjylland har i dag en høj kvalitet både hvad angår belægningsstandard, fremkommelighed og trafiksikkerhed. En fortsat stigning i trafikmængden i de kommende år vil alt andet lige medføre øget trængsel og stigende fremkommelighedsproblemer. For at begrænse trængslen og fremkommelighedsproblemerne vil der de kommende år være behov for at øge kapaciteten på en række af de overordnede veje. Der er et behov for øget fokus på at udnytte mulighederne i den kollektive trafik. Som udgangspunkt er de kollektive transportformer i sig selv sikrere og mindre forurenende end de individuelle, og de er for store dele af befolkningen, der ikke selv råder over en bil, nødvendige for at kunne komme til fx uddannelse, arbejde og indkøb. Opretholdelse af et alternativ til de individuelle transportformer i form af et velfungerende kollektivt transportsystem er derfor et led i en bæredygtig udvikling. 7/56

9 Kommunen som planlægger og myndighed Kommunen varetager en rolle som planlægger og myndighed vedr. trafik og transport: Kommunen er vejmyndighed på kommuneveje og private veje. Vejnettet i Danmark er opdelt i offentlige veje og private veje. I det omfang en vej ikke er en offentlig vej, jf. 1 i lov om offentlige veje, er vejen en privat vej. Private veje kan opdeles i private veje og private fællesveje. Kommunen er, uanset hvem der ejer en privat fællesvej, vejmyndighed for denne og kan med hjemmel i privatvejsloven træffe en række beslutninger bl.a. vedrørende vejens istandsættelse. Kommunen er ikke vejmyndighed for en rent privat vej. Kommunen vurderer såvel konkrete ansøgninger som kommunens egne projekter vedr. trafikanlæg i forhold til gældende lovgivning og i henhold til udviklingsmål, udpegninger og retningslinjer i kommuneplanen. Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt der kan gives tilladelse til ansøgninger og projekter. 8/56

10 Kommunen som serviceleverandør Kommunen varetager en rolle som serviceleverandør vedr. trafik og transport: Kommunen varetager etablering og vedligehold af det kommunale vej og stinet. Vejdrift omfatter bl.a. vedligeholdelse af signalanlæg, belysningsanlæg, skilte, tavler, autoværn og vejbelægninger. Kommunen varetager belægningsarbejder dvs. asfaltbelægninger og øvrige belægninger på kørebaner, fortove, stier og rastepladser. Kommunen varetager almindelig vejdrift dvs. fejning, færdselstavler, vejafmærkning, signalanlæg, vejbelysningsanlæg, autoværn, broer, tunneller, større underløb, reparation af huller på vejene, ansøgninger om tilladelser til særtransporter og ansøgninger om tilladelser til råden over offentlige vejarealer. Kommunen varetager vintertjeneste dvs. glatførebekæmpelse, snerydning og information om vintervejrssituationen. 9/56

11 Kommunen som udviklingsorganisation Kommunens varetager en rolle som udviklingsorganisation vedr. trafik og transport. Byrådet har fastsat følgende udviklingsmål for emnet i den kommende kommuneplanperiode: Kommunen vil understøtte og arbejde for etableringen af en 3. Limfjordsforbindelse. Den 3. limfjordsforbindelse med linjeføring vest for Aalborg sikrer ikke bare den fremtidige adgang til Vendsyssel og færgeforbindelserne til vore nordiske naboer, men også muligheden for at opnå bedre forbindelse til Aalborg Lufthavn. Kommunen vil understøtte og arbejde for en midtjysk parallel motorvej, som passerer gennem Vesthimmerland. Motorvejen skal aflaste den nuværende østjyske motorvej, og den kan etableres ved at udbygge hovedvej A13. Strækningen kan forbindes med den eksisterende motorvej omkring Kolding. Denne løsning anbefales, da etablering af en fast Kattegat forbindelse har meget lange udsigter. Da E45 allerede i dag er overbelastet specielt omkring Aarhus, Vejle og Odense frakørslen, vil en parallel motorvej medvirke til at styrke udviklingen i Vestdanmark og dermed også i Vesthimmerland. Kommunen vil arbejde for muligheden for at kunne køre med modulvogntog på Aars Aggersundvejen. Kommunen vil arbejde for en fornyelse af Aggersundbroen. Kommunen vil udarbejde en trafiksikkerhedsplan. I trafiksikkerhedsplanen vil indgå en plan for at reducere antallet af trafikdræbte i kommunen med 40% fra 2005 til Kommunen vil arbejde for, at den kollektive trafik suppleres af alternativer til den traditionelle busdrift for at opretholde et godt serviceniveau herunder kortlægge og analysere borgernes og turisternes brug af kollektiv trafik for at vurdere behovet for kollektive trafikforbindelser mellem kommunens knudepunkter. Kommunen vil evaluere det samlede stinet i Vesthimmerland med henblik på at vurdere behovet for nye stier og med henblik på en markedsføring af stinettet. Kommunen vil udarbejde en fremtidsstrategi for flyvepladsen. 10/56

12 Klima, miljø og Agenda 21 Hovedudfordringen vedr. klima, miljø og Agenda21 i kommunen i den kommende kommuneplanperiode består i: At leve op til nationale forpligtigelser og aftaler vedr. klima og miljø. Herunder planlægning for opstilling af vindmøller, planlægning for placering af biogasfællesanlæg, Lokal Agenda 21 for bæredygtig udvikling og planlægning for reducering af energiforbruget i de kommunale bygninger. At leve op til klimaaftalen med Danmarks Naturfredningsforening indgået i december 2008, hvori kommunen har lovet at reducere CO 2 udledningen med 2% om året indtil 2025, altså i alt 34% på 17 år. At leve op til Kurveknækkeraftalen, som kommunen har indgået med Elsparefonden i marts 2009, om at gennemføre tiltag, så det samlede elforbrug i kommunens institutioner og administrationsbygninger reduceres med 10% over 4 år set i forhold til 2007 niveau. At planlægge for håndteringen af vandstandsstigninger med særligt fokus på Løgstør. At planlægge for håndtering af større regnmængder. At følge de forskningsmæssige forsøg på at finde løsninger på en reduktion af den store CO 2 udledning fra landbrug, transport og varmeforbrug. Halvdelen af CO 2 udledningen i kommunen stammer fra landbruget. Det er især methan fra kvæg, udledning af kvælstof og energiforbrug. De næststørste områder til udledning af CO 2 er transport og varmeforbrug. At arbejde målrettet med bæredygtig udvikling Lokal Agenda 21 for at mindske miljøbelastningen, fremme bæredygtig udvikling og byomdannelse, fremme biologisk mangfoldighed, inddrage befolkningen og erhvervslivet og fremme et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold. Links Klimaaftalen med Danmarks Naturfredningsforening Borgmestererklæring Klimaaftale.pdf (71.4 KB) Kurveknækkeraftalen Kurveknækkeraftalen.pdf (79.3 KB) Danmarks Naturfredningsforening Elsparefonden 11/56

13 Kommunen som planlægger og myndighed Kommunen varetager en rolle som planlægger og myndighed vedr. klima og miljø: Kommunen står for planlægning af kommunens kloaksystemer. På spildevandsområdet skal de større regnskyl indarbejdes i planlægningen. Kommunen planlægger varmeforsyningen i Vesthimmerland. Kommunen står for den overordnede planlægning for arealudlæg til vindmølleområder og områder til biogasanlæg. Kommunen vurderer ansøgninger om fx vindmøller, solenergianlæg og biogasanlæg i henhold til gældende lovgivning og i henhold til udviklingsmål, udpegninger og retningslinjer i kommuneplanen. 12/56

14 Kommunen som serviceleverandør Kommunen varetager en rolle som serviceleverandør vedr. klima og miljø i forbindelse med drift og vedligeholdelse af kommunens kloaksystemer. 13/56

15 Kommunen som udviklingsorganisation Kommunen varetager en rolle som udviklingsorganisation vedr. klima og miljø. Byrådet har fastsat følgende udviklingsmål for klima og miljø i den kommende kommuneplanperiode: Kommunen skal reducere CO 2 udledningen med 2% om året indtil 2025, altså i alt 34% på 17 år i henhold til klimaaftalen, som er indgået med Danmarks Naturfredningsforening. Det gælder i første række for kommunen som virksomhed og på sigt på den geografiske enhed kommunen. Kommunen vil udarbejde en plan for at opnå nedgang i CO 2 udledningen. Det skal i første omgang ske ved at lave energimærkning, energistyring og energirigtige tiltag i kommunens egne bygninger, samtidig med at adfærden ændres. Der er 274 mærkningspligtige bygninger eller m² i kommunen. Kommunen vil tage initiativ til at inddrage borgerne i arbejdet med at reducere energiforbrug og bruge klimavenlig teknologi for at tage hånd om klimaudfordringerne i kommunen som geografisk helhed. Borgerinddragelsen vil ske gennem information, debat og dialog, hvor borgerne har mulighed for at komme til orde. Kommunen vil bl.a. sikre, at emnet indgår i skolernes undervisning, således at kommunens børn får forståelse for klimaudfordringen. Kommunen skal reducere elforbruget med 10% over 4 år set i forhold til 2007 niveau i henhold til Kurveknækkeraftalen indgået med Elsparefonden. Reduktionsmålet gælder det samlede elforbrug i alle kommunens institutioner og administrationsbygninger. Kommunen kan selv vælge, hvordan elbesparelserne skal opnås, men metoden skal være åben og offentligt tilgængelig. Kommunen vil udarbejde en samlet varmeplan for kommunen, for at få et samlet overblik over de forskellige energiformers mulighed, deres placering og indbyrdes sammenhæng. Kommunen vil gennemføre en screening med henblik på at udpege lokaliteter til biogasfællesanlæg. Biogas er en naturlig alternativ energiform i Vesthimmerland på grund af den store husdyrtæthed. Biogasbehandling kan reducere den direkte udledning af metan og lattergas fra gylle og organisk affald samt give et væsentligt bidrag til at mindske landbrugets udledning af drivhusgasser. Biogasanlæg producerer desuden energi, som kan erstatte fossil energi. Tal fra landbrugets rådgivning sammenholdt 14/56

16 med kommunens dyrehold viser, at hvis 75% af gyllen i kommunen bliver brugt til energi, kan det forsyne husstande med el og varme, samtidig med at CO 2 udledningen reduceres med 1/7 del. Kommunen vil arbejde for opstilling af vindmøller i de udpegede vindmølleområder. Kommunen vil undersøge mulighederne for at dyrke energipil på marginale landbrugsområder. Formålet er at skabe en klimavenlig energiform, som samtidigt kan bidrage til at nedsætte udledningen af næringsstoffer fra land til vand. Udfordringen er at begrænse inddragelsen af jordbrugsarealer og mindske den landskabelige påvirkning af energipilen i værdifulde landskaber. I byggesagsbehandlingen og kloakforsyningen skal der tages højde for den højere vandstand og de øgede nedbørsmængder. Byggeri i lave områder og behandling af regnvand og kloakvand skal overvejes nøje i fremtiden med højere vandstand i fjorden og i grundvandet. Det vil fx kræve plads til regnvand ved oversvømmelser, forsigtighed ved anlæg af nedsivningsanlæg og behov for at beskytte værdier i kystområder. Kommunen vil vurdere bæredygtighed i forbindelse med fx affaldshåndtering, byggesagsbehandling, drikkevandsbeskyttelse, naturbeskyttelse, undervisning og trafiksanering. Kommunen vil vurdere muligheden for at erstatte hele eller dele af bilparken med elbiler mhp. at nedsætte CO 2 udledningen. Kommunen vil foretage en kortlægning af forventede permanente og temporære oversvømmelser både kystnært og indlands. På baggrund af kortlægningen udarbejdes et natur og klimakort, der fastlægger hvilke områder, der kan forventes oversvømmet, hvor der skal bygges diger, hvor der forventes ny natur, og hvor byerne kan vokse m.m. 15/56

17 Turisme og fritid Hovedudfordringerne vedr. turisme og fritid i kommunen i den kommende kommuneplanperiode består i: At udvikle turismen med udgangspunkt i kommunens turistpolitik At udvikle turismen og fritidstilbuddene omkring kommunens styrkepositioner herunder bl.a. Limfjorden, havnemiljøerne, cykel og vandreruterne samt det historiske og kreative Vesthimmerland som beskrevet i kommunens turistpolitik At iværksætte initiativer, der kan forbedre turismen i Vesthimmerland At udvikle en balanceret benyttelse af kommunens kultur, natur og landskabsværdier til turisme og fritidsaktiviteter At videreudvikle begrebet "naturen som sundhedsarena" som led i en udmøntning af kommunens sundhedspolitik At sikre udviklingsmulighederne for ferie og fritidsområderne i Gatten og Rønbjerg Links Sundhedspolitik.pdf (1.9 MB) turistpolitik.pdf (3 MB) 16/56

18 Kommunen som planlægger og myndighed Kommunen varetager en rolle som planlægger og myndighed vedr. turisme og fritid: Kommunen udpeger arealer vedrørende turisme og fritid, og udarbejder retningslinjer for anvendelsen af arealerne, herunder bl.a. havne, hoteller, vandrehjem, feriecentre, motorbaner, skydebaner og cykel og vandrestier. Kommunen skal virke for kommunens egen planlægning i de områder, som er udpeget i kommuneplanen. Kommunen er myndighed på planlovgivningen vedrørende arealanvendelsen i byer og i det åbne land. Kommunen skal derfor kontrollere at anlæg og aktiviteter vedr. turisme og fritid overholder gældende lovgivning. Kommunen vurderer konkrete ansøgninger om opførelse af anlæg, arealændringer og arealinddragelse til turisme og fritidsaktiviteter. Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt der kan gives tilladelse til arealændringer og anlæg. Kommunen varetager den strategiske udvikling af kommunens turismeaktiviteter. 17/56

19 Kommunen som serviceleverandør Kommunen varetager en rolle som serviceleverandør vedr. turisme og fritid: Links Kommunen driver turistbureauerne herunder udfører markedsføring og produktudvikling. Kommunen varetager en del af naturforvaltningen dvs. naturpleje og renholdelse af de kommunalt ejede natur og landskabsområder. Naturforvaltningen varetages på baggrund af en årlig handlingsplan for kommunens park og naturarealer. Kommunen varetager en del af naturformidlingen i de kommunalt ejede natur og landskabsområder. Naturformidlingen varetages bl.a. gennem folderen "Naturture i Himmerland", "Det rullende naturcenter" og Naturekspeditionen. Kommunen yder tilskud til foreninger, klubber og deres medlemmer. Kommunen yder hel eller delvis finansiering af anlægs og driftsudgifter til såvel kommunale som selvejende haller. 18/56

20 Kommunen som udviklingsorganisation Kommunen varetager en rolle som udviklingsorganisation vedr. turisme og fritid. Byrådet har fastsat følgende udviklingsmål for turisme og fritid i den kommende kommuneplanperiode: Links Aktiv Danmark turistpolitik.pdf (3 MB) Kommunen vil evaluere det samlede stinet i Vesthimmerland med henblik på at vurdere behovet for nye stier og med henblik på en markedsføring af stinettet. Kommunen vil igangsætte et projekt om kortlægning og formidling af landsbynære stier og veje. Formålet er til dels at belyse friluftsmulighederne og kvaliteterne i borgernes nærområder, og til dels at få flere borgere til at benytte sig af de fysiske udfoldelsesmuligheder. Kommunen vil kortlægge og analysere borgernes og turisternes brug af kollektiv trafik for at vurdere behovet for kollektive trafikforbindelser mellem kommunens knudepunkter. Kommunen vil udarbejde en helhedsplan for området i og omkring Gatten. Helhedsplanen skal sætte fokus på udviklingsmulighederne for bolig og fritidsbebyggelse, naturen og områdets rekreative muligheder. Helhedsplanen udarbejdes med inddragelse af lokale lodsejere og indbyggere. Kommunen vil udarbejde en udviklingsplan for de vesthimmerlandske havne med henblik på mulighederne for erhverv, bosætning og turisme. Kommunen vil understøtte en produktudvikling af ferie og fritidstilbud, så hoteller og campingpladser kan opnå certificering af bl.a. Aktiv Danmark. Kommunen vil iværksætte en markedsføring af kommunens kultur og fritidstilbud overfor kommunens borgere. Formålet er at gøre kultur og fritidstilbuddene til løftestang for bosætning. Kommunen vil danne nye netværk og udvikle nye samarbejder vedr. turisme. Formålet er at skabe sammenhæng i den overordnede struktur for turismen i Nordjylland, og understøtte samarbejdet kommuner og virksomheder imellem. Kommunen vil udarbejde en sammenhængende strategi for turismeudviklingen i kommunen, som belyser de eksisterende og fremtidige anlæg og aktiviteter vedr. turisme og fritid, og de indbyrdes relationer mellem anlæggene og aktiviteterne. Strategiens fokus vil bl.a. være behovet for arealudvidelse til camping, havnearealer, havne, sommerhusområder samt feriecentre herunder områderne ved Rønbjerg og Gatten. Med en strategi og et mål for turismeudviklingen i kommunen kan der skabes sammenhæng mellem den ønskede 19/56

21 turismeudvikling og planlægningen for de enkelte ferie og fritidsanlæg. Strategien vil styrke kommunens argumenter for at opnå statslig accept til eventuelle udvidelser af større ferie og fritidsanlæg som i Rønbjerg og Gatten. 20/56

22 Jordbrug, skov og fiskeri Hovedudfordringerne vedr. jordbrug, skov og fiskeri i kommunen i den kommende kommuneplanperiode: Jordbrugs og skovbrugserhvervet er væsentlige erhverv i kommunen. Ud af kommunens beskæftigede er beskæftiget med landbrug, gartneri og skovbrug, kun overgået af beskæftigede i jern og metalindustrien og beskæftigede i bygge og anlægserhvervet. Landbruget har en stor indflydelse på miljøet og naturen. Kommunens opgave i forhold til den udfordring er at sikre en balance mellem benyttelsen og beskyttelsen, og dermed sikre niveauet for miljøpåvirkningen. Kommunen skal i den kommende kommuneplanperiode udarbejde handlingsplaner for de statslige vand og naturplaner. Der er 4 hovedinteresser forbundet med det åbne land, og det er landbrug, turisme, bosætning og natur. Det er en udfordring, at imødegå interessekonflikter mellem hovedinteresserne. Kommunen har en af Danmarks største husdyrtætheder af kvæg. Særligt i den centrale del af kommunen er der mere end 1,2 dyreenheder pr. HA. Husdyrtætheden kan benyttes til produktion af bl.a. bioenergi. Kommunen er fra landbrugets side udpeget som et af de steder i Danmark, hvor det vil være hensigtsmæssigt at placere biogasanlæg. Kommunen har ifølge den regionale udviklingsplan for Region Nordjylland regionens største andel af økologiske landbrug. Det kunne være et afsæt for en klyngedannelse. Landbrugets anlæg bliver større og får indflydelse på oplevelsen af landskaber og natur og dermed på kommunens rekreative værdi for bosætning og turisme. Kommunen har nu mulighed for at planlægge for placering af de store landbrugsanlæg. Flere landbrugsanlæg bliver overflødige i forbindelse med landbrugets strukturudvikling. De forfaldne ejendomme skæmmer landskabsoplevelsen, mens andre har potentiale til anden anvendelse. Ved genanvendelse skal der rettes opmærksomhed på, at den nye anvendelse til fx turisme kan være i konflikt med intensivt drevne nabolandbrugsejendomme. 21/56

23 Kommunen som planlægger og myndighed Kommunen varetager en rolle som planlægger og myndighed vedr. jordbrug, skov og fiskeri: Kommunen udpeger arealer vedrørende jordbrug og skov, og udarbejder retningslinjer for anvendelsen af arealerne, herunder jordbrugsområder, skovrejsningsområder og områder hvor skovrejsning er uønsket. Kommunen er myndighed og håndhæver lovgivningen vedrørende jordbrug, skov og fiskeri. Kommunen virker for kommunens egen planlægning i de områder, som er udpeget i kommuneplanen. Kommunen vurderer konkrete ansøgninger og træffer afgørelse om, hvorvidt der kan gives tilladelse til ændringer i jordbrugsområderne, skovrejsningsområderne og i områder hvor skovrejsning er uønsket. Kommunen fører tilsyn og kontrol med jordbrug, skovbrug og fiskeri. 22/56

24 Kommunen som serviceleverandør Kommunen varetager en rolle som serviceleverandør i forbindelse med varetagelsen af de kommunalt ejede jordbrugsarealer og skovbrugsarealer. 23/56

25 Kommunen som udviklingsorganisation Kommunen varetager en rolle som udviklingsorganisation vedr. jordbrug, skov og fiskeri. Byrådet har fastsat følgende udviklingsmål for jordbrug, skov og fiskeri i den kommende kommuneplanperiode: Kommunen deltager gennem Himmerlands Udviklingsråd (HIMUR) i Nordjysk Fødevarenetværk. Herigennem er igangsat en regional fødevareindsats som bl.a. arbejder med sporbarhed og fødevaresikkerhed. HIMUR har en central og koordinerende rolle i netværket og i et udviklingsprojekt om fødevaresporbarhed. Kommunen ønsker at støtte udviklingen af miljøvenlige produktionsmetoder inden for landbruget og arbejde for, at de bliver anvendt. Kommunen vil kunne bidrage til udviklingsprojekter gennem konsulenter i HIMUR. Kommunen vil vurdere mulighederne for etablering af et jordkøbsnævn og en jordfordelingspulje med henblik på at skabe grundlaget for jordfordeling og forbedring af strukturen af konkrete jordbrugsområder. Kommunen vil undersøge mulighederne for at anvende "mini vådområder" som alternativ til teknologiske løsninger på næringsstofsproblematikken i forbindelse med miljøgodkendelser af landbrug. Kommunen vil i den forestående vand og naturplanlægning gå i dialog med eksterne interessenter herunder Grønt Råd. Kommunen vil vurdere fordele og ulemper ved at implementere en model for tidlig dialog i miljøgodkendelsesproceduren. Modellen er udviklet i Ringkøbing Skjern Kommune som led i et Plan09 projekt. Vurderingen vil ske i dialog med eksterne interessenter herunder AgriNord. Kommunen vil i en kampagne sætte fokus på overflødige landbrugsbygninger med henblik på oprydning i det åbne land. Kommunen vil gennemføre en screening af kommunen med henblik på at udpege lokaliteter til biogasfællesanlæg. Kommunen vil gennemføre en screening af kommunen med henblik på at udpege lokaliteter til dambrug. Kommunen vil vurdere, hvordan jordbrugsanalysen for Vesthimmerlands Kommune kan anvendes i planlægningen af fremtidens landbrugserhverv i kommunen. Vurderingen vil ske i dialog med eksterne interessenter herunder Grønt Råd. Links HIMUR Agri Nord Plan09 24/56

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv Idefase Debatoplæg Kommuneplan for Holbæk Kommune 2013 2025 Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan 2013-2025 Gode byer at leve i Et sundt og aktivt liv????? Naturen og livet på landet

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg

NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg Hvordan skaber vi en ny kommuneplan for det åbne land? De danske kommuner er godt i gang med processen om at skabe en ny generation af kommuneplaner,

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Planteavlskongres 2012

Planteavlskongres 2012 Planteavlskongres 2012 Plads til landbruget i planlægningen Indhold Fakta om Ringkøbing Skjern Kommune Planstrategi 2011 Revision af kommuneplanen iht. landbrug og biogasanlæg Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen,

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Et oplæg om lovforslaget Politisk aftale Status for proces Hovedindhold i lovforslaget formålsbestemmelse

Læs mere

Indledning. Ikke teknisk resumé

Indledning. Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Kommuneplan 2013 1 Indhold Indledning... 3 Ikke teknisk resumé... 3 Miljøvurdering... 5 Potentielle områder for ny natur og potentielle økologiske forbindelser... 5 Særligt værdifulde landbrugsområder...

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Oplæg til Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Det videre arbejde med byrådets visioner for Syddjurs Kommune med udgangspunkt i Planstrategi 2012 Udviklingsafdelingen, maj 2012 Indledning Syddjurs Kommune

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-05-2008 Dato: 07-04-2008 Sag nr.: KB 122 Sagsbehandler: Ingibjörg Huld Halldórsdóttir Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Fremtidens boligbehov og boligformer Præsentation - Forslag til Kommuneplan

Fremtidens boligbehov og boligformer Præsentation - Forslag til Kommuneplan 2. Maj Program Borgermøde 19.00-19.10 Velkomst v/ Jens Ejner Christensen, Borgmester 19.10-19.40 Fremtidens boligbehov og boligformer v/claus Bech-Danielsen, centerleder, Aalborg Universitet 19.40-20.00

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Et eksempel på planlægning for naturen mm.

Et eksempel på planlægning for naturen mm. Natur og Miljø 2013 Session 1: Borgeren og naturen Et eksempel på planlægning for naturen mm. Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand, Viborg Kommune Grønne Sammenhænge Natur- og Parkpolitik for Viborg

Læs mere

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning Landdistriktspolitik 2015-2018 og handlingsplan 2017-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe

Læs mere

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken 2015-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Struer Kommuneplan 2009-2020

KORT FORTALT. Forslag til Struer Kommuneplan 2009-2020 KORT FORTALT BY NATUR FRITID SUNDHED INFRASTRUKTUR SERVICE MILJØ LANDDISTRIKT ENERGI ERHVERV KULTUR BOLIGER JORDBRUG BESKÆFTIGELSE ÆLDRE ANLÆG HANDICAP UNGE TURISME UDVIKLING Forslag til Struer Kommuneplan

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Silkeborg, den 6. juni 2007 Vedr.: Ansøgning om udvidelse af overnatningskapacitet i et kommende feriecenter ved Fjellerup

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Kommuneplan 2013 Særligt med fokus på jordbrugsplanlægningen. Christina Lohfert Rolandsen

Kommuneplan 2013 Særligt med fokus på jordbrugsplanlægningen. Christina Lohfert Rolandsen Kommuneplan 2013 Særligt med fokus på jordbrugsplanlægningen Christina Lohfert Rolandsen Faaborg-Midtfyn Kommune 63.000 ha 52.000 indbyggere To større byer; Faaborg og Ringe 30% af vores borgere bor i

Læs mere

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 2 Forord Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Byrådet fastlagt

Læs mere

Idekatalog fra Erhvervskonference 27. maj 2010

Idekatalog fra Erhvervskonference 27. maj 2010 Idekatalog fra Erhvervskonference 27. maj 2010 IDEKATALOG FRA ERHVERVSKONFERENCE DEN 27. MAJ I FURESØ MARINA 1. Bedre muligheder for væksterhverv Oprette en accountmanager / erhvervsmentor som indgang

Læs mere

Indhold og procesplan for planstrategien

Indhold og procesplan for planstrategien Notat Haderslev Kommune Udvikling & Kultur Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74341711 kile@haderslev.dk 13. december 2006 Sagsident:

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Radikale Venstre, Næstved Kommune Det handler om mennesker, 10.10.2017 KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Vi i Radikale Venstre i Næstved Kommune mener, at der er brug for nye tilgange

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder

Vejledning om udviklingsområder Vejledning om udviklingsområder ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Indledning Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder.

Læs mere

Det åbne land. Afvejning af interesser i arealanvendelsen ved hjælp af planlægning

Det åbne land. Afvejning af interesser i arealanvendelsen ved hjælp af planlægning Det åbne land Afvejning af interesser i arealanvendelsen ved hjælp af planlægning Oplæg ved kontorchef Elisabeth Gadegaard Wolstrup Naturstyrelsen, Det åbne Land og Friluftsliv Benyttelse i det åbne land

Læs mere

BILAG: Delvisioner, strategi og anbefalinger inden for fire indsatsområder

BILAG: Delvisioner, strategi og anbefalinger inden for fire indsatsområder Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vaekstforum@ru.rm.dk www.vaekstforum.rm. www.rm.dk BILAG: Delvisioner, strategi og anbefalinger inden

Læs mere

Oversigtsskema over hvilke regionplanretningslinjer, Ikast-Brande Kommune ønsker ophævet

Oversigtsskema over hvilke regionplanretningslinjer, Ikast-Brande Kommune ønsker ophævet Oversigtsskema over hvilke regionplanretningslinjer, Ikast- Kommune ønsker ophævet Regionplan Regionplan Regionplan - Tekst Ny plan Ny retningslinje Planlov 11a 1knr Bymønster.1 Byområdernes nye roller

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere