Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning..."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens årsberetning...5 Hoved- og nøgletal, herunder befolkningsudvikling...11 Kommunens årsregnskab Anvendt regnskabspraksis...12 Regnskabsopgørelse...18 Noter til regnskabsopgørelsen...20 Note 1: Skatter, tilskud og udligning...20 Note 2: Sektorbeskrivelse for økonomiudvalget...21 Note 3: Sektorbeskrivelse for arbejdsmarkedsudvalget...27 Note 4: Sektorbeskrivelse for børne- og ungdomsudvalget...31 Note 5: Sektorbeskrivelse for kultur- og udviklingsudvalget...40 Note 6: Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget...46 Note 7: Sektorbeskrivelse for voksen- og plejeudvalget...53 Note 8: Renter...57 Note 9: Anlægsudgifter, Økonomiudvalget...57 Note 10: Anlægsudgifter, Børne- og ungdomsudvalget...57 Note 11: Anlægsudgifter, Kultur- og udviklingsudvalget...58 Note 12: Anlægsudgifter, Miljø- og teknikudvalget...58 Note 13: Anlægsudgifter, Voksen- og plejeudvalget...59 Note 14: Køb og salg af jord inkl. byggemodning...59 Note 15: Resultat af forsyningsvirksomheder...60 Note 16: Afdrag på lån...60 Note 17: Finansforskydninger...60 Note 18: Optagne lån...61 Note 19: Ældrebolighandlingsplan...62

3 Note 20: Finansieret af/henlagt til kassebeholdningen...62 Balance, mio. kr...64 Noter til balance...65 Note 20: Materielle anlægsaktiver...65 Note 21: Finansielle anlægsaktiver...66 Note 22: Fysiske anlæg til salg...66 Note 23: Likvide beholdninger (finansieringsoversigt)...67 Note 24: Egenkapital...67 Note 25: Hensatte forpligtelser...68 Note 26: Langfristede gældsforpligtelser...68 Bemærkninger til regnskabet...70 Kautions- og garantiforpligtelser samt eventualrettigheder...70 Swapaftaler...71 Personaleoversigt...72 Oversigt over tillægsbevillinger...77 Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger...78 Serviceudgifter Kassebeholdning...81 Leverandørvirksomhed af personlig og praksis bistand m.v Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder...86 Ordliste...87

4 Kommuneoplysninger Kommune Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa Telefon Hjemmeside CVR-nr Hjemsted Grenaa Regnskabsår 1. januar 31. december 2010 Kommunenr. 707 Borgmester Direktion pr. 1. januar 2011 Revision Jan Petersen (A) Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt Økonomidirektør Eva Holm Iversen Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Servicedirektør Anders Brinch Larsen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Vestre Havnepromenade Aalborg 1

5 Borgmesterens forord Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Der er gode tegn på vækst i Norddjurs Kommune. Udvidelsen af Grenaa Havn, anlægget af vindmølleparken mellem Grenaa og Anholt, bioetanolfabrikken og dygtig og innovative erhvervsfolk over hele kommunen giver optimisme i Norddjurs Kommune i 2011 og de kommende år. Fremtiden ser lysere ud, når vi fastholder et skarpt fokus på erhvervsmæssig vækst, nye virksomheder og gode forhold for de eksisterende virksomheder. Vi er ved at skabe erhvervsmæssig og jobmæssig vækst i Norddjurs Kommune. Og det er der brug for. Udsigten til øgede indtægter fra flere i arbejde og til højere lønninger er et vigtigt bidrag til at skabe balance i Norddjurs Kommunes økonomi og regnskabet for 2010 fortæller tydeligt, at vi står med betydelige økonomiske udfordringer. De forsvinder ikke på et enkelt år. Regnskabet for 2010 viser i lighed med tidligere år, at vi har grundlæggende ubalancer i vores økonomi. Udgifterne er højere end indtægterne. Derfor viser regnskabet for 2010 også et underskud, der gør, at vi trækker på kassebeholdningen og i lighed med tidligere år ikke overholder den økonomiske politik. Det er ikke nogen holdbar situation, uanset at der i et budgetår er mange forhold, der kan påvirke budgettet i negativ retning har derfor været præget af en hård opbremsning i anlægsaktiviteten og en grundig forberedelse af budget 2011, som er den nye kommunalbestyrelses første budget. Arbejdet med økonomien i 2011 vil derfor indeholde konsekvent fokus på overholdelse af budgettet, samtidig med at der reageres på årsagerne til kommunens balanceproblemer vil derfor ikke være noget let år i kommunens økonomi. Men fastholder vi fokus på vækst, øgede indtægter, stabil drift og udvikling af service og menneskelige ressourcer, så kan vi nå målet om en kommune, hvor vi lever et godt liv med gode arbejdspladser, et aktivt fritids- og kulturliv og ikke mindst attraktive bomuligheder i by og på land. Borgmester 2

6 Påtegninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget i Norddjurs Kommune har den 5. april 2011 aflagt årsregnskab for 2010 for Norddjurs Kommune til kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revisionen. Norddjurs Kommune, den 12. april

7 Revisionens påtegning Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Der henvises til særlig revisionsberetning for regnskabsåret 2010 fra Pricewaterhouse- Coopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. 4

8 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Regnskabet for 2010 er udarbejdet, og det må konstateres, at regnskabets resultat er mindre tilfredsstillende. Regnskabsmæssig udvikling i forhold til budget Resultat på det skattefinansierede område excl. anlægsudgifter til ældreboliger og forsyningsvirksomhed viser et underskud på 27 mio. kr., hvilket betyder en merudgift på 17 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 10 mio. kr. Regnskabsopgørelse Opr. budget Korr. budget Regnskab i kr Afvigelse til opr. budget Indtægter i alt Driftsudgifter i alt Resultat af ordinær driftsvirksomhed Anlægsudgifter (excl. ældreboliger og forsyningsvirksomhed) Jordforsyning i alt Resultat af det skattefinansierede område Positive tal=udgifter. Negative tal=indtægter Resultatet af ordinær driftsvirksomhed udviser en indtægt på 38 mio. kr. mod en forventet indtægt på 59 mio. kr. i det oprindelige budget. På indtægtssiden har de faktiske skatteindtægter været 1 mio. kr. mindre end budgetteret, mens der på tilskud og udligning har været en merindtægt på 19 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringer. Driftsudgifterne afviger med en merudgift på 38 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. De 38 mio. kr. er dog sammensat af, at flere områder har haft et meget stort merforbrug, mens andre områder har sparet op. Alene på børne- og ungdomsudvalgets område har der været et merforbrug i forhold til budgetteret på 49 mio. kr. til specialundervisning, anbringelser og dagplejen. Ligeledes har der været store overskridelser på miljø- og tekniks område på 14 mio. kr. på vinterforanstaltninger. Til gengæld har der været et mindreforbrug på arbejdsmarkedsudvalgets område på 26 mio. kr. primært pga. en positiv udvikling i ledighedsprocenten i Norddjurs Kommune. Servicerammen udviser et merforbrug på 67 mio. kr. Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed skal jævnfør den økonomiske politik i Norddjurs Kommune dække udgifter til anlæg samt afdrag på lån. Denne målsætning er ikke opfyldt i 2010, idet der er en ubalance på 60 mio. kr. Vedrørende udviklingen i den strukturelle ubalance siden 2007 henvises til afsnittet om opfyldelse af de økonomiske målsætninger. 5

9 På anlægsområdet har der været et mindreforbrug på 10 mio. kr., hvilket primært skyldes, at det tidlige vintervejr i november forsinkede en del af anlægsprojekterne. På jordforsyningen har der været en mindreindtægt på 8 mio. kr., det skyldes primært, at aftale om salg af grunde i Åbyen og Torvegade i Auning er indgået i slutningen af 2010, men betaling er først sket i starten af Overholdelse af målsætninger i den økonomiske politik Overholdelse af Norddjurs Kommunes økonomiske politik er således central for mulighederne for gennemførelse af de aftalte forbedringer af velfærden. Overordnet set viser regnskabet for 2010, at målsætningerne i den økonomiske politik ikke overholdes på væsentlige punkter. Regnskabet 2010 viser, at indtægterne ikke har været tilstrækkelige til at dække udgifterne til den daglige drift, anlægsudgifterne samt afdrag på gælden. Konsekvensen har været, at likviditeten i 2010 har været kraftigt nedadgående, hvorfor den gennemsnitlige kassebeholdning er kommet under målsætningen på 80 mio. kr. Regnskabsår 2010 har endvidere vist, at det har været vanskeligt at overholde budgetterne i forhold til den tilladte vækst i serviceudgifterne. Norddjurs Kommunes målsætninger i den økonomiske politik vil blive uddybet i det følgende. Strukturel balance Overskuddet på den ordinære drift (dvs. alle indtægter minus alle udgifter til den normale drift) skal kunne dække de investeringer i anlægsprojekter, som kommunalbestyrelsen ønsker at igangsætte. Yderligere skal der være penge til at betale af på kommunens gæld. Regnskabsresultatet i 2010 lever ikke op til målsætningen om strukturel balance. Der har i 2010 været en ubalance på ca. 61 mio. kr., hvilket er ca. 10 mio. kr. mere end budgetteret. Figur 1: Strukturel ubalance, Mio. kr Regnskab Budget + = ubalance - = balance Det må konstateres, at det ikke har været muligt i perioden at leve op til målsætningen om strukturel balance, hverken i budgetlægningen eller regnskaberne Regnskabsresultaterne udviser generelt en større ubalance end planlagt i budgetterne. Den strukturelle ubalance i regnskab

10 er dog lavere end gennemsnittet for de seneste 3 år. Den gennemsnitlige kassebeholdning Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre mindst 3 % af bruttodriftsog anlægsudgifterne eller ca. 80 mio. kr. Kassebeholdningen har siden kommunesammenlægningen og frem til starten af 2010 været over den fastsatte målsætning på 80 mio. kr. Siden årsskiftet 2009/10 har udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning været faldende til et niveau under den vedtagne grænse. Fjerde kvartal ultimo 2010 viser dog en opadgående tendens, men stadig under den fastlagte målsætning. Norddjurs Kommunes gennemsnitlige daglige kassebeholdning for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010 udgjorde i alt ca. 47 mio. kr. Figur 2: Likviditetsoversigt mio. kr Ult. 1. kvt Ult. 2. kvt Ult. 3. kvt Ult. 4. kvt Ult. 1. kvt Ult. 2. kvt Ult. 3. kvt Ult. 4. kvt Seneste 12 mdr. likviditets gennemsnit Seneste 12 mdr. likviditets gennemsnit Kassekredit målsætning Den nedadgående bevægelse i kassebeholdningen er en konsekvens af et længerevarende træk på kassebeholdningen gennem hele 2009 og det meste af Der var budgetteret med en kasseforøgelse i 2010, men det må konstateres, at det ikke har været muligt at overholde den fastlagte målsætning vedr. den gennemsnitlige kassebeholdning i regnskabet for Overholdelsen af den økonomiske politik vedrørende kassebeholdningen er derfor kommet under pres. 7

11 Realvæksten i serviceudgifterne Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 De aftalte rammer om udvikling i realvækst i serviceudgifterne skal overholdes. I forbindelse med de senere års aftaler mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi har der været aftalt en maksimal stigning i de budgetterede serviceudgifter for kommunerne samlet set 1. Serviceudgifterne er groft sagt alle de kommunale udgifter til drift, dog uden forsyningsområdet og en række specifikke udgifter inden for arbejdsmarkeds- og socialområdet. Serviceudgifterne betragtes som de udgifter, der går til at levere serviceydelser til kommunens borgere deraf navnet serviceudgifter. Det har været kommunalbestyrelsens målsætning i den økonomiske og finansielle politik, at de aftalte rammer om udvikling i realvæksten i serviceudgifterne skal overholdes. Nedenstående tabel viser Norddjurs Kommunes budgetterede og realiserede vækst i serviceudgifterne, set i forhold til den aftalte vækst i perioden Figur 3: Vækst i serviceudgifterne ,5% 3,5% 2,5% 1,5% 0,5% -0,5% ,5% Aftalt vækst Budgetteret vækst Realiseret vækst Af Figur 3 fremgår det, at Norddjurs Kommune i budgetlægningen har holdt sig indenfor den aftalte serviceudgiftsvækst i 2010, mens den realiserede vækst har været større end aftalt mellem regeringen og KL. Både for 2009 og 2010 gælder, at væksten for serviceudgifterne har været væsentligt større end budgetteret. 1 I 2008 var der endvidere fra statens side indført en individuel sanktionsmulighed til de kommuner som var årsag til manglende aftaleoverholdelse. Sanktionerne blev dog aldrig gennemført pga. de begrænsede overskridelser af aftalen. 8

12 Nedbringelse af gældsprocenten Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 En langsigtet målsætning om at nedbringe gældsprocenten, skal ses i sammenhæng med kommunalbestyrelsens ønske om større handlefrihed i gennem en sund økonomi. Gældsprocenten har været faldende i i forhold til de to tidligere år. Gældsprocenten er defineret som den langsigtede gæld ekskl. ældreboliger, sat i forhold til de samlede skatteindtægter. Generelt kan det konkluderes, at gældsprocenten for Norddjurs Kommune er ret konstant med en svagt faldende tendens. Således må den langsigtede målsætning om at nedbringe gældsprocenten være opfyldt. Figur 4: Udviklingen i gældsprocenten og den skattefinansierede gæld regnskab Gælds pct. 40% mio. kr % 36% 34% 32% % % 26% 24% 22% % Skattefinansieret gæld ultimo året mio. kr. (sekundær akse) Realiseret / budgetteret gældsprocent 350 Fremme af anlægsinvesteringer Det er en langsigtet målsætning at fremme anlægsinvesteringer, såfremt disse skønnes at medvirke til kommunens generelle udviklingsmuligheder. Resultatkravet for budgetlægningen har været, at Norddjurs Kommunes nettoanlægsprogram, på det skattefinansierede område, årligt skal udgøre i gennemsnit ca. 35 mio. kr. Anlægsinvesteringerne har i alle årene levet op til de fastsatte resultatkrav. Dette skyldes delvist at der i 2009 og 2010 er afsat ekstra midler af til projekter indenfor kvalitetsfondsområderne, som omfatter dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet. Anlægsudgifter i perioden i mio. kr Kvalitetsfondsprojekter ,3 40,6 Andre anlæg 42,1 63,8 42,7 31,7 Anlægsudgifter 42,1 63,8 75,0 72,3 Anlægsudgifter er ekskl. jordforsyning, ældreboliger og salg af forsyningsvirksomhed 9

13 Det høje anlægsniveau må forventes at have haft en gunstig effekt på beskæftigelsessituationen i Norddjurs Kommune, da en del af projekterne er gennemført af lokale virksomheder. Ligeledes må borgere og brugere have fået bedre fysiske forhold i de kommunale servicetilbud. Byggemodning og salg af grunde Udgiften til køb og byggemodning af grunde, samt indtægten fra salg af grunde, sker ud fra en vurdering af markedsprisen. Køb, byggemodning og indtægten fra salg af grunde, sker ud fra en vurdering af markedsprisen. Salget af grunde i første halvår af 2010 viste sig at være lavere end forventet. På den baggrund vedtog kommunalbestyrelsen at nedsætte salgspriserne, og der blev solgt 25 grunde i sidste halvår af Uudmøntede puljer i budgetlægningen Der må ikke budgetteres med puljer, der er uudmøntet ved budgetvedtagelsen. Det konstateres, at der i er budgetteret med uudmøntede puljer på op til 7 mio. kr. pr. år. Set i forhold til de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune på 1,6 2,0 mia. kr., er størrelsesordenen på de uudmøntede puljer i budgetlægningen dog af et meget begrænset omfang. Fremtiden En historisk stram økonomiaftale for 2011 mellem KL og regeringen sætter sit præg på budgettet for landets kommuner og herunder også Norddjurs Kommune. Det er en udfordring for kommunerne at få budgettet til at hænge sammen, og samtidig vil en overskridelse af den aftalte serviceramme i 2011 medføre betydelige økonomiske sanktioner. Norddjurs Kommune har derfor stor fokus på budgetoverholdelse i 2011 og den økonomiske styring i kommunen. Allerede fra begyndelsen af 2011 er der iværksat yderligere tiltag, som skal sikre, at servicerammen overholdes. Også på langt sigt vil det være nødvendigt at arbejde på at holde udgifterne i ro, da det forventes, at de stramme økonomiaftaler og økonomiske sanktioner er kommet for at blive. Norddjurs Kommune står foran en stor arbejdskraftsudfordring i fremtiden, hvorfor der i 2011 og frem vil være stor fokus på digitalisering og effektivisering. Antallet af borgere i Norddjurs Kommune har været faldende i 2010 og ifølge Norddjurs Kommunes befolkningsprognose vil denne tendens fortsætte. Det faldende befolkningstal dækker over, at der bliver flere ældre i kommunen, mens der bliver færre børn og færre voksne i den erhvervsaktive alder. Der arbejdes på flere større projekter på havnen i Grenaa, og arbejdet omkring havvindmølleparken ved Anholt er så småt ved at gå i gang. Vindmølleparken bliver Danmarks største og det forventes, at de kommende projekter vil have en gunstig effekt på arbejdsmarkedssituationen i kommunen. 10

14 Hoved- og nøgletal, herunder befolkningsudvikling Mio. kr. Positive tal=udgifter/aktiver Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Negative tal=indtægter/passiver Regnskabsopgørelsen, udgiftsbaseret Resultat af ordinær driftsvirksomhed 29,2-46,4 28,2-39,1 Resultat af det skattefinansierede område (inkl. ældrebolig) 89,8-7,3 113,6 198,9 Resultat af forsyningsvirksomheder, drift -19,2-17,6-0,6 0 Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg 26,2 22,7 0-14,3 Balance, aktiver Anlægsaktiver i alt 1.813, , , ,8 2 Omsætningsaktiver i alt 316,6 743,4 543,4-82,0 Balance, passiver Egenkapital , , ,5-974,9 Hensatte forpligtelser -204,8-198,2-187,5-177,3 Langfristet gæld -493,4-557,1-562,2-562,9 -heraf ældreboliger -96,3-95,9-109,0-106,5 Kortfristet gæld -140,2-171,1-182,3-335,5 -heraf ældreboliger ,4 Gennemsnitlig daglig likviditet (kassekreditreglen) 117,0 137,6 83,8 47,5 Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) Skatteudskrivning (budget) Udskrivningsprocent kommuneskat 24,88 24,80 24,60 24,60 Grundskyldspromille 28,43 30,00 33,23 33,23 Indbyggertal pr. 31. december (stk.) Der har i 2010 været et fald i indbyggertallet i Norddjurs Kommune på 127 personer eller 0,3%, således at indbyggertallet ultimo december måned 2010 udgjorde Pr. 1. januar 2007 udgjorde det samlede indbyggertal i Norddjurs Kommune Der er dermed tale om et fald i indbyggertallet siden kommunesammenlægningen på 334 personer eller 0,9%. 2 I 2009 og tidligere år stod funktion Aktier, andelsbeviser og ejerandele under omsætningsaktiver i balancen. I 2010 er funktionen flyttet op under anlægsaktiverne. I 2009 har funktion en værdi af 561,0 mio. kr. og i 2010 en værdi på 566,4 mio. kr. 11

15 Kommunens årsregnskab 2010 Anvendt regnskabspraksis Generelt Norddjurs Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt i Indenrigs- og Sundministeriets Budget- og regnskabssystem. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Fra 2010 er Norddjurs kommunes regnskabsaflæggelse korrigeret i henhold til Indenrigsog Sundhedsministeriets ændrede krav til regnskabsaflæggelsen regnskabet indeholder således ikke en omkostningsbaseret resultatopgørelse, omregningstabel eller pengestrømsopgørelse. Ændringen har ingen indvirkning på Norddjurs Kommunes udgiftsbaserede regnskabsresultat, kun at enkelte nøgletal vedrørende det omkostningsbaserede resultat er udgået. Årsberetningen for Norddjurs Kommune rummer på et overordnet og overskueligt niveau de samme oplysninger vedrørende kommunens årsregnskab, som kommunen på et detaljeret niveau skal give i form af en række obligatoriske oversigter til centrale myndigheder m.fl. Kommunens regnskabspraksis er fastlagt i Principper for økonomistyring i Norddjurs Kommune samt bilag og forretningsgangsbeskrivelser m.v. God bogføringsskik Norddjurs Kommunes bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Det indebærer, at bogføringssystemet og anvendelsen heraf sikrer transaktionssporet og kontrolsporet, samt at økonomistyringssystem og øvrige systemer, som afleverer transaktioner hertil, opfylder såvel interne som eksterne dokumentationskrav og arkivbestemmelser. Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år Bunkning af aktiver Som konsekvens af nye udmeldinger fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet er regnskabspraksis for Norddjurs Kommune fra og med 2010 ændret, så registrering af aktiver under aktiveringsgrænsen på kr. håndteres således: Der foretages i 2010 og fremadrettet ikke bunkning af aktiver under aktiveringsgrænsen på kr. Aktiverne har tidligere været aktiveret som bunkning ud fra, om det var indkøbt til samme formål med en samlet værdi over kr. i forbindelse med en start-/nybygning eller en væsentlig modernisering eller udvidelse. Tidligere bunkede aktiver er fortsat indregnet og udgår i takt med afskrivning. Da der er tale om en fremadrettet ændring, er der ikke foretaget korrektion af sammenligningsog nøgletal. Forholdet har ikke nogen indvirkning på Norddjurs Kommunes regnskabsopgørelse for 12

16 2010. Bortset fra ovennævnte ændring er regnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Tidsfristerne for hvornår der er blevet lukket for bogføring i regnskabsår 2010 er dog blevet afkortet med 1 måned i forhold til tidligere år. Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jfr. transaktionsprincippet. Driftsudgifter indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jfr. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden samt inden den posteringsmæssige regnskabsafslutning, der slutter henholdsvis medio januar måned og ultimo februar måned i det nye regnskabsår. Anlægsudgifter indregnes efter de samme principper som driftsudgifterne. Fremrykningen af regnskabsaflæggelsen for 2010 kan dog have haft en vis betydning for periodiseringen. Præsentation i udgiftsregnskabet Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Årsregnskabet indeholder en afrapportering af Norddjurs Kommunes resultat og præsentation af kommunes væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau. Norddjurs Kommunes drift er fastlagt i en bevilling for hvert udvalg. Dette er også udgangspunktet for opbygningen af regnskabsopgørelsen. Regnskabet indeholder bemærkninger i henhold til dette bevillingsniveau i form af sektorbeskrivelser for hvert udvalg. Derudover er hver sektorbeskrivelse opdelt i for det enkelte udvalg relevante hovedområder. Sektorbeskrivelserne indeholder blandt andet afvigelsesforklaringer vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Hvor der er overensstemmelse mellem regnskabs- og bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret, er der også her udarbejdet forklaringer. Ekstraordinære poster Der sondres mellem indtægter og udgifter afledt af Norddjurs Kommunes primære og ekstraordinære aktivitet. Sidstnævnte vedrører aktiviteter, der ikke forventes at være tilbagevendende, og som ikke har sammenhæng til den ordinære aktivitet, f.eks. ekstraordinære tab afledt af naturkatastrofer, ekstraordinær afhændelse af aktiver, ekspropriationer eller lignende. Norddjurs Kommune har ingen driftsmæssige dispositioner, som er ekstraordinære for regnskabsår

17 Balancen Formålet med balancen er at vise Norddjurs Kommunes aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo og primo regnskabsåret, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk opslag i ejendomsvurderingsregistret. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder samt aktiver under kr. afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Udgifter på over kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lignende, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Grunde og bygninger Grunde og bygninger anskaffet efter 1. januar 1999 værdiansættes til anskaffelsesprisen. Grunde og bygninger anskaffet før 1. januar 1999 værdiansættes til den offentlige ejendoms-vurdering pr. 1. januar Med udgangspunkt i bygningernes forventede restlevetid foretages der herefter af- og nedskrivninger for årene Forskellen mellem ejendomsvurderingen og de akkumulerede af- og nedskrivninger udgør den regnskabsmæssige værdi i balancen. Der afskrives ikke på grunde. Bygninger afskrives lineært over følgende forventede levetider: Bygninger: år Indretning af lejede lokaler: 10 år eller over lejekontraktens levetid Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Øvrige materielle anlægsaktiver afskrives lineært over følgende forventede levetider: Tekniske anlæg, maskiner m.v.: år. Inventar, IT -udstyr m.v.: 3-10 år. 14

18 For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives. Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer m.v.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen. Materielle anlægsaktiver under udførelse Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er ibrugtaget, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontakter for materielle anlægsaktiver, hvor Norddjurs Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i anlægskartoteket. Finansielt leasede anlægsaktiver optages til laveste værdi af dagsværdi (kontantkøbspris) og nutidsværdi af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives efter fradrag af scrapværdi - over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv. Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver, f.eks. udviklingsprojekter, optages i balancen til kostprisen og afskrives lineært over maksimalt 10 år. Finansielle anlægsaktiver aktier og andelsbeviser Andele af interessentskaber, som Norddjurs kommune har medejerskab af, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel. For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o. lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode. Finansielle anlægsaktiver langfristede tilgodehavender Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Omsætningsaktiver - varebeholdninger Som følge af Norddjurs Kommunes indkøbspolitik vil der som udgangspunkt ikke være varebeholdninger/-lagre, da der købes ind til umiddelbart forbrug og ikke til lager. Råvarer, hjælpematerialer og biprodukter samt varer indkøbt til kommunens eget brug udgiftsføres i takt med at udgifterne afholdes. 15

19 Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til videresalg Grunde og bygninger til videresalg er indregnet til den udbudte salgspris. Omsætningsaktiver tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter er optaget under omsætningsaktiver tilgodehavender og vedrører udgifter og indtægter vedrørende indeværende regnskabsår, som først betales/indbetales i efterfølgende regnskabsår samt udgifter og indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår, som er blevet betalt/indbetalt i indeværende regnskabsår. Omsætningsaktiver værdipapirer og likvide beholdninger Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen. Hensatte forpligtelser Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen. Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af forpligtelsen vedr. tjenestemænd. Norddjurs Kommune har fået denne forpligtelse beregnet ved udgangen af Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fastlagt en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2 %. Hensatte forpligtelser vedr. eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social- /boliglovgivning, retssager og erstatningskrav, bonusbetalinger vedrørende jobcentre, åremålsansættelser og arbejdsskadeforpligtelser indregnes på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtelse. Norddjurs Kommune har ikke kendskab til forpligtelser af denne art. Langfristede gældsforpligtelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret. Kortfristet gæld Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner opta- 16

20 ges med restværdien på balancetidspunktet. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Feriepengeforpligtelsen opgøres på individniveau for personale med ret til ferie med løn. Opgørelsen omfatter både feriedage (12,5% af lønsummen) og særlige feriedage (2,5% af lønsummen). Feriedage optjenes i kalenderåret og afholdes i ferieåret, som går fra den 1. maj til 30. april året efter. Det betyder, at de skyldige feriepenge omfatter: Feriepenge optjent i indeværende kalenderår Feriepenge fra tidligere optjeningsår som endnu ikke er afholdt 17

Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 1 Borgmesterens forord... 2 Påtegninger... 3 Kommunens årsberetning... 5 Kommunens årsregnskab 2010...

Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 1 Borgmesterens forord... 2 Påtegninger... 3 Kommunens årsberetning... 5 Kommunens årsregnskab 2010... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger... 1 Borgmesterens forord... 2 Påtegninger... 3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning... 5

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Kalundborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retnings-linjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Norddjurs Kommunes årsregnskab 2011. Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

Norddjurs Kommunes årsregnskab 2011. Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. Fremtidens kommune Årsregnskab Årsberetning Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indholdfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab Kommuneoplysninger... 1

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015 årsregnskab 2015 Generelt Albertslund kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S EAN Nr. 5798008080807 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 2 Ledelsenspåtegningr 3 Bestyrelsens påtegning 4 Revisionens påtegning

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

103 Anvendt regnskabspraksis

103 Anvendt regnskabspraksis 103 Generelt Hedensted Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet (SIM) i Budget- og Regnskabssystem for

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016...

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance ## Beredskab Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6 Åbningsbalance...

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab.

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Mariagerfjord kommunes regnskabspraksis for aflæggelse af det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 INDHOLD Side Kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 3 Noter til balance: Generel note vedr. rettelser 4 Note 1, Materielle anlægsaktiver spildevandsområdet

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Retningslinjer for omkostningsregistrering

Retningslinjer for omkostningsregistrering Retningslinjer for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere