Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning..."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens årsberetning...5 Hoved- og nøgletal, herunder befolkningsudvikling...11 Kommunens årsregnskab Anvendt regnskabspraksis...12 Regnskabsopgørelse...18 Noter til regnskabsopgørelsen...20 Note 1: Skatter, tilskud og udligning...20 Note 2: Sektorbeskrivelse for økonomiudvalget...21 Note 3: Sektorbeskrivelse for arbejdsmarkedsudvalget...27 Note 4: Sektorbeskrivelse for børne- og ungdomsudvalget...31 Note 5: Sektorbeskrivelse for kultur- og udviklingsudvalget...40 Note 6: Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget...46 Note 7: Sektorbeskrivelse for voksen- og plejeudvalget...53 Note 8: Renter...57 Note 9: Anlægsudgifter, Økonomiudvalget...57 Note 10: Anlægsudgifter, Børne- og ungdomsudvalget...57 Note 11: Anlægsudgifter, Kultur- og udviklingsudvalget...58 Note 12: Anlægsudgifter, Miljø- og teknikudvalget...58 Note 13: Anlægsudgifter, Voksen- og plejeudvalget...59 Note 14: Køb og salg af jord inkl. byggemodning...59 Note 15: Resultat af forsyningsvirksomheder...60 Note 16: Afdrag på lån...60 Note 17: Finansforskydninger...60 Note 18: Optagne lån...61 Note 19: Ældrebolighandlingsplan...62

3 Note 20: Finansieret af/henlagt til kassebeholdningen...62 Balance, mio. kr...64 Noter til balance...65 Note 20: Materielle anlægsaktiver...65 Note 21: Finansielle anlægsaktiver...66 Note 22: Fysiske anlæg til salg...66 Note 23: Likvide beholdninger (finansieringsoversigt)...67 Note 24: Egenkapital...67 Note 25: Hensatte forpligtelser...68 Note 26: Langfristede gældsforpligtelser...68 Bemærkninger til regnskabet...70 Kautions- og garantiforpligtelser samt eventualrettigheder...70 Swapaftaler...71 Personaleoversigt...72 Oversigt over tillægsbevillinger...77 Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger...78 Serviceudgifter Kassebeholdning...81 Leverandørvirksomhed af personlig og praksis bistand m.v Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder...86 Ordliste...87

4 Kommuneoplysninger Kommune Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa Telefon Hjemmeside CVR-nr Hjemsted Grenaa Regnskabsår 1. januar 31. december 2010 Kommunenr. 707 Borgmester Direktion pr. 1. januar 2011 Revision Jan Petersen (A) Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt Økonomidirektør Eva Holm Iversen Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Servicedirektør Anders Brinch Larsen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Vestre Havnepromenade Aalborg 1

5 Borgmesterens forord Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Der er gode tegn på vækst i Norddjurs Kommune. Udvidelsen af Grenaa Havn, anlægget af vindmølleparken mellem Grenaa og Anholt, bioetanolfabrikken og dygtig og innovative erhvervsfolk over hele kommunen giver optimisme i Norddjurs Kommune i 2011 og de kommende år. Fremtiden ser lysere ud, når vi fastholder et skarpt fokus på erhvervsmæssig vækst, nye virksomheder og gode forhold for de eksisterende virksomheder. Vi er ved at skabe erhvervsmæssig og jobmæssig vækst i Norddjurs Kommune. Og det er der brug for. Udsigten til øgede indtægter fra flere i arbejde og til højere lønninger er et vigtigt bidrag til at skabe balance i Norddjurs Kommunes økonomi og regnskabet for 2010 fortæller tydeligt, at vi står med betydelige økonomiske udfordringer. De forsvinder ikke på et enkelt år. Regnskabet for 2010 viser i lighed med tidligere år, at vi har grundlæggende ubalancer i vores økonomi. Udgifterne er højere end indtægterne. Derfor viser regnskabet for 2010 også et underskud, der gør, at vi trækker på kassebeholdningen og i lighed med tidligere år ikke overholder den økonomiske politik. Det er ikke nogen holdbar situation, uanset at der i et budgetår er mange forhold, der kan påvirke budgettet i negativ retning har derfor været præget af en hård opbremsning i anlægsaktiviteten og en grundig forberedelse af budget 2011, som er den nye kommunalbestyrelses første budget. Arbejdet med økonomien i 2011 vil derfor indeholde konsekvent fokus på overholdelse af budgettet, samtidig med at der reageres på årsagerne til kommunens balanceproblemer vil derfor ikke være noget let år i kommunens økonomi. Men fastholder vi fokus på vækst, øgede indtægter, stabil drift og udvikling af service og menneskelige ressourcer, så kan vi nå målet om en kommune, hvor vi lever et godt liv med gode arbejdspladser, et aktivt fritids- og kulturliv og ikke mindst attraktive bomuligheder i by og på land. Borgmester 2

6 Påtegninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget i Norddjurs Kommune har den 5. april 2011 aflagt årsregnskab for 2010 for Norddjurs Kommune til kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revisionen. Norddjurs Kommune, den 12. april

7 Revisionens påtegning Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Der henvises til særlig revisionsberetning for regnskabsåret 2010 fra Pricewaterhouse- Coopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. 4

8 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Regnskabet for 2010 er udarbejdet, og det må konstateres, at regnskabets resultat er mindre tilfredsstillende. Regnskabsmæssig udvikling i forhold til budget Resultat på det skattefinansierede område excl. anlægsudgifter til ældreboliger og forsyningsvirksomhed viser et underskud på 27 mio. kr., hvilket betyder en merudgift på 17 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 10 mio. kr. Regnskabsopgørelse Opr. budget Korr. budget Regnskab i kr Afvigelse til opr. budget Indtægter i alt Driftsudgifter i alt Resultat af ordinær driftsvirksomhed Anlægsudgifter (excl. ældreboliger og forsyningsvirksomhed) Jordforsyning i alt Resultat af det skattefinansierede område Positive tal=udgifter. Negative tal=indtægter Resultatet af ordinær driftsvirksomhed udviser en indtægt på 38 mio. kr. mod en forventet indtægt på 59 mio. kr. i det oprindelige budget. På indtægtssiden har de faktiske skatteindtægter været 1 mio. kr. mindre end budgetteret, mens der på tilskud og udligning har været en merindtægt på 19 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringer. Driftsudgifterne afviger med en merudgift på 38 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. De 38 mio. kr. er dog sammensat af, at flere områder har haft et meget stort merforbrug, mens andre områder har sparet op. Alene på børne- og ungdomsudvalgets område har der været et merforbrug i forhold til budgetteret på 49 mio. kr. til specialundervisning, anbringelser og dagplejen. Ligeledes har der været store overskridelser på miljø- og tekniks område på 14 mio. kr. på vinterforanstaltninger. Til gengæld har der været et mindreforbrug på arbejdsmarkedsudvalgets område på 26 mio. kr. primært pga. en positiv udvikling i ledighedsprocenten i Norddjurs Kommune. Servicerammen udviser et merforbrug på 67 mio. kr. Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed skal jævnfør den økonomiske politik i Norddjurs Kommune dække udgifter til anlæg samt afdrag på lån. Denne målsætning er ikke opfyldt i 2010, idet der er en ubalance på 60 mio. kr. Vedrørende udviklingen i den strukturelle ubalance siden 2007 henvises til afsnittet om opfyldelse af de økonomiske målsætninger. 5

9 På anlægsområdet har der været et mindreforbrug på 10 mio. kr., hvilket primært skyldes, at det tidlige vintervejr i november forsinkede en del af anlægsprojekterne. På jordforsyningen har der været en mindreindtægt på 8 mio. kr., det skyldes primært, at aftale om salg af grunde i Åbyen og Torvegade i Auning er indgået i slutningen af 2010, men betaling er først sket i starten af Overholdelse af målsætninger i den økonomiske politik Overholdelse af Norddjurs Kommunes økonomiske politik er således central for mulighederne for gennemførelse af de aftalte forbedringer af velfærden. Overordnet set viser regnskabet for 2010, at målsætningerne i den økonomiske politik ikke overholdes på væsentlige punkter. Regnskabet 2010 viser, at indtægterne ikke har været tilstrækkelige til at dække udgifterne til den daglige drift, anlægsudgifterne samt afdrag på gælden. Konsekvensen har været, at likviditeten i 2010 har været kraftigt nedadgående, hvorfor den gennemsnitlige kassebeholdning er kommet under målsætningen på 80 mio. kr. Regnskabsår 2010 har endvidere vist, at det har været vanskeligt at overholde budgetterne i forhold til den tilladte vækst i serviceudgifterne. Norddjurs Kommunes målsætninger i den økonomiske politik vil blive uddybet i det følgende. Strukturel balance Overskuddet på den ordinære drift (dvs. alle indtægter minus alle udgifter til den normale drift) skal kunne dække de investeringer i anlægsprojekter, som kommunalbestyrelsen ønsker at igangsætte. Yderligere skal der være penge til at betale af på kommunens gæld. Regnskabsresultatet i 2010 lever ikke op til målsætningen om strukturel balance. Der har i 2010 været en ubalance på ca. 61 mio. kr., hvilket er ca. 10 mio. kr. mere end budgetteret. Figur 1: Strukturel ubalance, Mio. kr Regnskab Budget + = ubalance - = balance Det må konstateres, at det ikke har været muligt i perioden at leve op til målsætningen om strukturel balance, hverken i budgetlægningen eller regnskaberne Regnskabsresultaterne udviser generelt en større ubalance end planlagt i budgetterne. Den strukturelle ubalance i regnskab

10 er dog lavere end gennemsnittet for de seneste 3 år. Den gennemsnitlige kassebeholdning Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre mindst 3 % af bruttodriftsog anlægsudgifterne eller ca. 80 mio. kr. Kassebeholdningen har siden kommunesammenlægningen og frem til starten af 2010 været over den fastsatte målsætning på 80 mio. kr. Siden årsskiftet 2009/10 har udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning været faldende til et niveau under den vedtagne grænse. Fjerde kvartal ultimo 2010 viser dog en opadgående tendens, men stadig under den fastlagte målsætning. Norddjurs Kommunes gennemsnitlige daglige kassebeholdning for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010 udgjorde i alt ca. 47 mio. kr. Figur 2: Likviditetsoversigt mio. kr Ult. 1. kvt Ult. 2. kvt Ult. 3. kvt Ult. 4. kvt Ult. 1. kvt Ult. 2. kvt Ult. 3. kvt Ult. 4. kvt Seneste 12 mdr. likviditets gennemsnit Seneste 12 mdr. likviditets gennemsnit Kassekredit målsætning Den nedadgående bevægelse i kassebeholdningen er en konsekvens af et længerevarende træk på kassebeholdningen gennem hele 2009 og det meste af Der var budgetteret med en kasseforøgelse i 2010, men det må konstateres, at det ikke har været muligt at overholde den fastlagte målsætning vedr. den gennemsnitlige kassebeholdning i regnskabet for Overholdelsen af den økonomiske politik vedrørende kassebeholdningen er derfor kommet under pres. 7

11 Realvæksten i serviceudgifterne Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 De aftalte rammer om udvikling i realvækst i serviceudgifterne skal overholdes. I forbindelse med de senere års aftaler mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi har der været aftalt en maksimal stigning i de budgetterede serviceudgifter for kommunerne samlet set 1. Serviceudgifterne er groft sagt alle de kommunale udgifter til drift, dog uden forsyningsområdet og en række specifikke udgifter inden for arbejdsmarkeds- og socialområdet. Serviceudgifterne betragtes som de udgifter, der går til at levere serviceydelser til kommunens borgere deraf navnet serviceudgifter. Det har været kommunalbestyrelsens målsætning i den økonomiske og finansielle politik, at de aftalte rammer om udvikling i realvæksten i serviceudgifterne skal overholdes. Nedenstående tabel viser Norddjurs Kommunes budgetterede og realiserede vækst i serviceudgifterne, set i forhold til den aftalte vækst i perioden Figur 3: Vækst i serviceudgifterne ,5% 3,5% 2,5% 1,5% 0,5% -0,5% ,5% Aftalt vækst Budgetteret vækst Realiseret vækst Af Figur 3 fremgår det, at Norddjurs Kommune i budgetlægningen har holdt sig indenfor den aftalte serviceudgiftsvækst i 2010, mens den realiserede vækst har været større end aftalt mellem regeringen og KL. Både for 2009 og 2010 gælder, at væksten for serviceudgifterne har været væsentligt større end budgetteret. 1 I 2008 var der endvidere fra statens side indført en individuel sanktionsmulighed til de kommuner som var årsag til manglende aftaleoverholdelse. Sanktionerne blev dog aldrig gennemført pga. de begrænsede overskridelser af aftalen. 8

12 Nedbringelse af gældsprocenten Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 En langsigtet målsætning om at nedbringe gældsprocenten, skal ses i sammenhæng med kommunalbestyrelsens ønske om større handlefrihed i gennem en sund økonomi. Gældsprocenten har været faldende i i forhold til de to tidligere år. Gældsprocenten er defineret som den langsigtede gæld ekskl. ældreboliger, sat i forhold til de samlede skatteindtægter. Generelt kan det konkluderes, at gældsprocenten for Norddjurs Kommune er ret konstant med en svagt faldende tendens. Således må den langsigtede målsætning om at nedbringe gældsprocenten være opfyldt. Figur 4: Udviklingen i gældsprocenten og den skattefinansierede gæld regnskab Gælds pct. 40% mio. kr % 36% 34% 32% % % 26% 24% 22% % Skattefinansieret gæld ultimo året mio. kr. (sekundær akse) Realiseret / budgetteret gældsprocent 350 Fremme af anlægsinvesteringer Det er en langsigtet målsætning at fremme anlægsinvesteringer, såfremt disse skønnes at medvirke til kommunens generelle udviklingsmuligheder. Resultatkravet for budgetlægningen har været, at Norddjurs Kommunes nettoanlægsprogram, på det skattefinansierede område, årligt skal udgøre i gennemsnit ca. 35 mio. kr. Anlægsinvesteringerne har i alle årene levet op til de fastsatte resultatkrav. Dette skyldes delvist at der i 2009 og 2010 er afsat ekstra midler af til projekter indenfor kvalitetsfondsområderne, som omfatter dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet. Anlægsudgifter i perioden i mio. kr Kvalitetsfondsprojekter ,3 40,6 Andre anlæg 42,1 63,8 42,7 31,7 Anlægsudgifter 42,1 63,8 75,0 72,3 Anlægsudgifter er ekskl. jordforsyning, ældreboliger og salg af forsyningsvirksomhed 9

13 Det høje anlægsniveau må forventes at have haft en gunstig effekt på beskæftigelsessituationen i Norddjurs Kommune, da en del af projekterne er gennemført af lokale virksomheder. Ligeledes må borgere og brugere have fået bedre fysiske forhold i de kommunale servicetilbud. Byggemodning og salg af grunde Udgiften til køb og byggemodning af grunde, samt indtægten fra salg af grunde, sker ud fra en vurdering af markedsprisen. Køb, byggemodning og indtægten fra salg af grunde, sker ud fra en vurdering af markedsprisen. Salget af grunde i første halvår af 2010 viste sig at være lavere end forventet. På den baggrund vedtog kommunalbestyrelsen at nedsætte salgspriserne, og der blev solgt 25 grunde i sidste halvår af Uudmøntede puljer i budgetlægningen Der må ikke budgetteres med puljer, der er uudmøntet ved budgetvedtagelsen. Det konstateres, at der i er budgetteret med uudmøntede puljer på op til 7 mio. kr. pr. år. Set i forhold til de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune på 1,6 2,0 mia. kr., er størrelsesordenen på de uudmøntede puljer i budgetlægningen dog af et meget begrænset omfang. Fremtiden En historisk stram økonomiaftale for 2011 mellem KL og regeringen sætter sit præg på budgettet for landets kommuner og herunder også Norddjurs Kommune. Det er en udfordring for kommunerne at få budgettet til at hænge sammen, og samtidig vil en overskridelse af den aftalte serviceramme i 2011 medføre betydelige økonomiske sanktioner. Norddjurs Kommune har derfor stor fokus på budgetoverholdelse i 2011 og den økonomiske styring i kommunen. Allerede fra begyndelsen af 2011 er der iværksat yderligere tiltag, som skal sikre, at servicerammen overholdes. Også på langt sigt vil det være nødvendigt at arbejde på at holde udgifterne i ro, da det forventes, at de stramme økonomiaftaler og økonomiske sanktioner er kommet for at blive. Norddjurs Kommune står foran en stor arbejdskraftsudfordring i fremtiden, hvorfor der i 2011 og frem vil være stor fokus på digitalisering og effektivisering. Antallet af borgere i Norddjurs Kommune har været faldende i 2010 og ifølge Norddjurs Kommunes befolkningsprognose vil denne tendens fortsætte. Det faldende befolkningstal dækker over, at der bliver flere ældre i kommunen, mens der bliver færre børn og færre voksne i den erhvervsaktive alder. Der arbejdes på flere større projekter på havnen i Grenaa, og arbejdet omkring havvindmølleparken ved Anholt er så småt ved at gå i gang. Vindmølleparken bliver Danmarks største og det forventes, at de kommende projekter vil have en gunstig effekt på arbejdsmarkedssituationen i kommunen. 10

14 Hoved- og nøgletal, herunder befolkningsudvikling Mio. kr. Positive tal=udgifter/aktiver Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Negative tal=indtægter/passiver Regnskabsopgørelsen, udgiftsbaseret Resultat af ordinær driftsvirksomhed 29,2-46,4 28,2-39,1 Resultat af det skattefinansierede område (inkl. ældrebolig) 89,8-7,3 113,6 198,9 Resultat af forsyningsvirksomheder, drift -19,2-17,6-0,6 0 Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg 26,2 22,7 0-14,3 Balance, aktiver Anlægsaktiver i alt 1.813, , , ,8 2 Omsætningsaktiver i alt 316,6 743,4 543,4-82,0 Balance, passiver Egenkapital , , ,5-974,9 Hensatte forpligtelser -204,8-198,2-187,5-177,3 Langfristet gæld -493,4-557,1-562,2-562,9 -heraf ældreboliger -96,3-95,9-109,0-106,5 Kortfristet gæld -140,2-171,1-182,3-335,5 -heraf ældreboliger ,4 Gennemsnitlig daglig likviditet (kassekreditreglen) 117,0 137,6 83,8 47,5 Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) Skatteudskrivning (budget) Udskrivningsprocent kommuneskat 24,88 24,80 24,60 24,60 Grundskyldspromille 28,43 30,00 33,23 33,23 Indbyggertal pr. 31. december (stk.) Der har i 2010 været et fald i indbyggertallet i Norddjurs Kommune på 127 personer eller 0,3%, således at indbyggertallet ultimo december måned 2010 udgjorde Pr. 1. januar 2007 udgjorde det samlede indbyggertal i Norddjurs Kommune Der er dermed tale om et fald i indbyggertallet siden kommunesammenlægningen på 334 personer eller 0,9%. 2 I 2009 og tidligere år stod funktion Aktier, andelsbeviser og ejerandele under omsætningsaktiver i balancen. I 2010 er funktionen flyttet op under anlægsaktiverne. I 2009 har funktion en værdi af 561,0 mio. kr. og i 2010 en værdi på 566,4 mio. kr. 11

15 Kommunens årsregnskab 2010 Anvendt regnskabspraksis Generelt Norddjurs Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt i Indenrigs- og Sundministeriets Budget- og regnskabssystem. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Fra 2010 er Norddjurs kommunes regnskabsaflæggelse korrigeret i henhold til Indenrigsog Sundhedsministeriets ændrede krav til regnskabsaflæggelsen regnskabet indeholder således ikke en omkostningsbaseret resultatopgørelse, omregningstabel eller pengestrømsopgørelse. Ændringen har ingen indvirkning på Norddjurs Kommunes udgiftsbaserede regnskabsresultat, kun at enkelte nøgletal vedrørende det omkostningsbaserede resultat er udgået. Årsberetningen for Norddjurs Kommune rummer på et overordnet og overskueligt niveau de samme oplysninger vedrørende kommunens årsregnskab, som kommunen på et detaljeret niveau skal give i form af en række obligatoriske oversigter til centrale myndigheder m.fl. Kommunens regnskabspraksis er fastlagt i Principper for økonomistyring i Norddjurs Kommune samt bilag og forretningsgangsbeskrivelser m.v. God bogføringsskik Norddjurs Kommunes bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Det indebærer, at bogføringssystemet og anvendelsen heraf sikrer transaktionssporet og kontrolsporet, samt at økonomistyringssystem og øvrige systemer, som afleverer transaktioner hertil, opfylder såvel interne som eksterne dokumentationskrav og arkivbestemmelser. Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år Bunkning af aktiver Som konsekvens af nye udmeldinger fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet er regnskabspraksis for Norddjurs Kommune fra og med 2010 ændret, så registrering af aktiver under aktiveringsgrænsen på kr. håndteres således: Der foretages i 2010 og fremadrettet ikke bunkning af aktiver under aktiveringsgrænsen på kr. Aktiverne har tidligere været aktiveret som bunkning ud fra, om det var indkøbt til samme formål med en samlet værdi over kr. i forbindelse med en start-/nybygning eller en væsentlig modernisering eller udvidelse. Tidligere bunkede aktiver er fortsat indregnet og udgår i takt med afskrivning. Da der er tale om en fremadrettet ændring, er der ikke foretaget korrektion af sammenligningsog nøgletal. Forholdet har ikke nogen indvirkning på Norddjurs Kommunes regnskabsopgørelse for 12

16 2010. Bortset fra ovennævnte ændring er regnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Tidsfristerne for hvornår der er blevet lukket for bogføring i regnskabsår 2010 er dog blevet afkortet med 1 måned i forhold til tidligere år. Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jfr. transaktionsprincippet. Driftsudgifter indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jfr. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden samt inden den posteringsmæssige regnskabsafslutning, der slutter henholdsvis medio januar måned og ultimo februar måned i det nye regnskabsår. Anlægsudgifter indregnes efter de samme principper som driftsudgifterne. Fremrykningen af regnskabsaflæggelsen for 2010 kan dog have haft en vis betydning for periodiseringen. Præsentation i udgiftsregnskabet Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Årsregnskabet indeholder en afrapportering af Norddjurs Kommunes resultat og præsentation af kommunes væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau. Norddjurs Kommunes drift er fastlagt i en bevilling for hvert udvalg. Dette er også udgangspunktet for opbygningen af regnskabsopgørelsen. Regnskabet indeholder bemærkninger i henhold til dette bevillingsniveau i form af sektorbeskrivelser for hvert udvalg. Derudover er hver sektorbeskrivelse opdelt i for det enkelte udvalg relevante hovedområder. Sektorbeskrivelserne indeholder blandt andet afvigelsesforklaringer vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Hvor der er overensstemmelse mellem regnskabs- og bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret, er der også her udarbejdet forklaringer. Ekstraordinære poster Der sondres mellem indtægter og udgifter afledt af Norddjurs Kommunes primære og ekstraordinære aktivitet. Sidstnævnte vedrører aktiviteter, der ikke forventes at være tilbagevendende, og som ikke har sammenhæng til den ordinære aktivitet, f.eks. ekstraordinære tab afledt af naturkatastrofer, ekstraordinær afhændelse af aktiver, ekspropriationer eller lignende. Norddjurs Kommune har ingen driftsmæssige dispositioner, som er ekstraordinære for regnskabsår

17 Balancen Formålet med balancen er at vise Norddjurs Kommunes aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo og primo regnskabsåret, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk opslag i ejendomsvurderingsregistret. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder samt aktiver under kr. afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Udgifter på over kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lignende, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Grunde og bygninger Grunde og bygninger anskaffet efter 1. januar 1999 værdiansættes til anskaffelsesprisen. Grunde og bygninger anskaffet før 1. januar 1999 værdiansættes til den offentlige ejendoms-vurdering pr. 1. januar Med udgangspunkt i bygningernes forventede restlevetid foretages der herefter af- og nedskrivninger for årene Forskellen mellem ejendomsvurderingen og de akkumulerede af- og nedskrivninger udgør den regnskabsmæssige værdi i balancen. Der afskrives ikke på grunde. Bygninger afskrives lineært over følgende forventede levetider: Bygninger: år Indretning af lejede lokaler: 10 år eller over lejekontraktens levetid Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Øvrige materielle anlægsaktiver afskrives lineært over følgende forventede levetider: Tekniske anlæg, maskiner m.v.: år. Inventar, IT -udstyr m.v.: 3-10 år. 14

18 For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives. Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer m.v.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen. Materielle anlægsaktiver under udførelse Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er ibrugtaget, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontakter for materielle anlægsaktiver, hvor Norddjurs Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i anlægskartoteket. Finansielt leasede anlægsaktiver optages til laveste værdi af dagsværdi (kontantkøbspris) og nutidsværdi af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives efter fradrag af scrapværdi - over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv. Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver, f.eks. udviklingsprojekter, optages i balancen til kostprisen og afskrives lineært over maksimalt 10 år. Finansielle anlægsaktiver aktier og andelsbeviser Andele af interessentskaber, som Norddjurs kommune har medejerskab af, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel. For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o. lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode. Finansielle anlægsaktiver langfristede tilgodehavender Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Omsætningsaktiver - varebeholdninger Som følge af Norddjurs Kommunes indkøbspolitik vil der som udgangspunkt ikke være varebeholdninger/-lagre, da der købes ind til umiddelbart forbrug og ikke til lager. Råvarer, hjælpematerialer og biprodukter samt varer indkøbt til kommunens eget brug udgiftsføres i takt med at udgifterne afholdes. 15

19 Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til videresalg Grunde og bygninger til videresalg er indregnet til den udbudte salgspris. Omsætningsaktiver tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter er optaget under omsætningsaktiver tilgodehavender og vedrører udgifter og indtægter vedrørende indeværende regnskabsår, som først betales/indbetales i efterfølgende regnskabsår samt udgifter og indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår, som er blevet betalt/indbetalt i indeværende regnskabsår. Omsætningsaktiver værdipapirer og likvide beholdninger Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen. Hensatte forpligtelser Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen. Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af forpligtelsen vedr. tjenestemænd. Norddjurs Kommune har fået denne forpligtelse beregnet ved udgangen af Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fastlagt en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2 %. Hensatte forpligtelser vedr. eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social- /boliglovgivning, retssager og erstatningskrav, bonusbetalinger vedrørende jobcentre, åremålsansættelser og arbejdsskadeforpligtelser indregnes på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtelse. Norddjurs Kommune har ikke kendskab til forpligtelser af denne art. Langfristede gældsforpligtelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret. Kortfristet gæld Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner opta- 16

Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Opmærksomhedspunkter... 12 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 12

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Model til kommunens årsregnskab 2014

Model til kommunens årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til kommunens årsregnskab 2014 Model til kommunens årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til Kommunens Årsregnskab

Læs mere

Sorø Kommune Årsregnskab 2011

Sorø Kommune Årsregnskab 2011 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2011 WWW.SOROE.DK WWW.SOROE.DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Borgmesterens forord... 7 Påtegninger...

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby Skoven Sigerslevvester Kvinderup Græse Hørup Over Dråby Sundbylille Jørlunde Gerlev Strandpark Kyndby Huse Dalby Huse Lyngerup Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk Kyndby Venslev Dalby Krogstrup Lille Rørbæk

Læs mere

Regnskab 2013 - Årsberetning. Favrskov Kommune

Regnskab 2013 - Årsberetning. Favrskov Kommune Regnskab 213 - Årsberetning Favrskov Kommune INDHOLD Side Kommuneoplysninger 2 Ledelsens forord 4 Påtegninger 6 Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Økonomisk overblik 8 Kommunens årsregnskab 213

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2007 Indholdsfortegnelse Regnskab 2007... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester 1 REGNSKAB FORORD Ved udgangen af kan vi se tilbage på et år, hvor den akutte økonomiske krise aftog, men hvor den overordnede samfundsøkonomi stadig var præget af ledighed og tilbageholdenhed blandt investorer.

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune Årsberetning for 2012 Syddjurs Kommune Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 6 Kommunens årsberetning... 7 Personaleoversigt... 9 Anvendt regnskabspraksis... 10 Oversigt over væsentlige

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet.

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet. INDHOLD Borgmesterens forord Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Balance

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk.

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. ÅRS er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. Derved er det hurtigt og let at navigere rundt i årsberetningen ved at klikke på billeder, overskrifter, i menuen

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33 Indholdsfortegnelse Nøgletal 1 Generelle bemærkninger 5 Specielle bemærkninger 33 Økonomiudvalget 35 Teknik- og Miljøudvalg 51 Beredskabskommisionen 64 Børne- og Skoleudvalg 65 Kultur- og Fritidsudvalg

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Kunsten i Årsrapport 2011

Kunsten i Årsrapport 2011 Kunsten i Årsrapport 2011 Egedal Kommune har i år valgt den lokale kunstner, Susan Struve, til at udsmykke årsrapporten. Susan Struve ejer frisør salonen Svalegangen, hvor hun også har sin udstilling Gallerisvalen.

Læs mere

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering...

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering... Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2014... 4 Regnskab 2014... 10 Regnskabsopgørelse 2014... 11 Finansieringsoversigt / Finansiel status... 12 Balance... 13 Noter...

Læs mere

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere