Per L. Laursen forlod mødet kl efter behandling af pkt. 37. Jette Rask forlod mødet kl under pkt. 44. Mødet sluttede kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette Rask forlod mødet kl. 20.00 under pkt. 44. Mødet sluttede kl. 20.05."

Transkript

1 Referat af mødet i Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Per L. Laursen forlod mødet kl efter behandling af pkt. 37. Jette Rask forlod mødet kl under pkt. 44. Mødet sluttede kl Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 30 Kl Vision Hegedal 31 Månedlig økonomirapport pr. 31. marts Regnskab Regnskabsbemærkninger 33 Oprettelse af skolebestyrelse ved den ny Astrup Specialskole 34 Samarbejdsaftale vedr. Astrup Specialskole 35 Placering af 10. klasse i Hobro 36 Dispensation for klassestørrelser 37 Nedlæggelse af Onsild Skole 38 Godkendelse af ny arbejdstidsaftale for lærere 39 Retningslinjer vedrørende private pasningsordninger i Mariagerfjord Kommune 40 Ansøgning fra Røde Kors Børnehaven, Mariager, om overgang fra selvejende til kommunal institution 41 Dialogmøder mellem Udvalget for Børn og Familie og repræsentanter for daginstitutionerne i Mariagerfjord Kommune 42 Misbrugspolitik for Mariagerfjord Kommune 43 Politisk dialogmøde for udvalgsformændene på det social område den 6. maj Orienteringssager 45 Eventuelt Lukkede dagsordenpunkter Åbne dagsordenpunkter P

2 30. Kl Vision Hegedal Mariagerfjord Kommune ejer Feriekolonien Hegedal, Wiegårdsvej 10, 9500 Hobro, med tilhørende bygninger. Matriklen er på i alt m2 beliggende i et naturskønt fredet område tæt på Hobro By, stisystem, strand og fjord samt golfbane. På matriklen ligger 2 bygninger med et samlet bygningsareal på 362 m2, udnyttet tagetage på 130 m2 samet et kælderareal på 35 m2, således at det samlede etageareal er på i alt 529 m2. Bygningerne og grunden var oprindeligt ejet af København Kommunes Lærerforening indtil gl. Hobro Kommune købte det i Feriekolonien var i en årrække udlejet til Jysk Amatørbokseunion, der anvendte stedet til klubbens aktiviteter og til privat udlejning med overnatning. Dette lejemål ophørte i oktober Siden har bygningerne stået tomme og det bærer de nu præg af. Gl. Hobro Kommune nedsatte allerede i 2005 en arbejdsgruppe, der var bredt repræsenteret med politikere, institutionsledere, skoleledere og forvaltning. Ideen var at beskrive de ideer og rammer, skoler, institutioner m.v. man ønskede for Hegedal. Byrådet i gl. Hobro Kommune afsatte kr , der skulle bruges til projektbeskrivelse m.v. Sagen blev overgivet til Udvalget for Børn og Familie i Sagen er efterfølgende overgivet til Udvalget for Kultur og Fritid sammen med anlægsbudgettet på kr I 2010 er arbejdet med Vision Hegedal startet op igen. Fjordens Arkitekter har sammen med Teknik og Byg samt øvrige interessenter arbejdet med Vision Hegedal. Visionen er, at bygningerne og området igen skal bruges og give børn og unge muligheder for aktivitet i den unikke natur. Udvalget for Kultur og Fritid har den 1. marts 2011 afholdt møde med Fjordens Arkitekter. På mødet blev det foreløbige oplæg for Vision Hegedal præsenteret.

3 Fjordens Arkitekter er indbudt til mødet kl , hvor de vil præsentere det foreløbige oplæg for Vision Hegedal for Udvalget for Børn og Familie. Kopi af Driftsbudget Vision Hegedal Organisation oplæg Feriekoloni Hegedal Vision Hegedal - præsentationsmateriale 24 feb 2011 Udvalget for Kultur og Fritid, 1. marts 2011, pkt. 22: Arkitekterne fra Fjorden gennemgik projektet. Udvalget for Kultur og Fritid anbefaler, at der arbejdes videre med det foreløbige projekt. Sagen oversendes til høring i Børn og Familie med henblik på et samarbejde om projektet. Jens Riise Dalgaard var fraværende. Hauge Bjerre Nielsen fra Fjordens Arkitekter gennemgik projektet. Udvalget drøftede projektet.udvalget synes det er et spændende projekt, men ser sig ikke i stand til at yde økonomisk støtte til projektet. Udvalget ønsker til næste møde oplysninger om, hvad skolerne/daginstitutioner anvender til lejrskoler o.l. Samtidig ønsker udvalget til næste møde orientering om Låenhus Ø Månedlig økonomirapport pr. 31. marts 2011 Som led i budgetopfølgningen for budget 2011 forelægges en månedlig økonomirapport for udvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2011 samt hovedoversigt pr. samme dato fremsendes til drøftelse i udvalget.

4 Økonomirapport måned 3 - Hovedkonto og Funktion Økonomirapport måned 3 på fagområder + stedniveau Økonomirapport måned 3 på hovedkonto + Art IM Direktøren indstiller økonomirapporterne til drøftelse. Vagner Bjørn gennemgik materialet. Udvalget udtrykte ikke udelt tilfredshed med materialet, idet det er sværere tilgængeligt end det tidligere materiale. Udvalget ser frem til, at materialet gøres mere enkelt. Tages til efterretning S Regnskab Regnskabsbemærkninger I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutning 2010 skal årsregnskabet forelægges Økonomiudvalget den 13. april 2011 og Byrådet den 28. april De udarbejdede regnskabsbemærkninger for 2010 for Børn og Familie er vedlagt som bilag. Hovedoversigt til årsregnskab 2010, Børn og Familie Regnskabsbemærkninger, Skoler Nettooversigt på funktionsniveau - Skoler Regnskabsbemærkninger, Familie Regnskabsoversigt 2010 (funktionsniveau netto) - Familie Regnskabsbemærkninger, Dagtilbud Nettooversigt på funktionsniveau - Dagtilbud Direktøren indstiller regnskabsbemærkningerne til godkendelse.

5 Udvalget drøftede overordnet bemærkningerne. Udvalget godkendte bemærkningerne P Oprettelse af skolebestyrelse ved den ny Astrup Specialskole Mariagerfjord Byråd vedtog den 16/ at lukke bl.a. Astrup Skole. Det er tillige besluttet at oprette en specialskole på Astrup Skole med start 1/ Det betyder, jf. folkeskolelovens 42 samt tilhørende bekendtgørelse om skolebestyrelsesvalg, at der skal foretages nyvalg til en skolebestyrelse ved den ny skole. I henhold til folkeskolelovens 42 samt "Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen)" kan kommunalbestyrelsen fravige de almindelige bestemmelser ved skolebestyrelsesvalg til kommunale specialskoler. Dette har Byrådet tidligere gjort i forhold til specialskolen Kridthusets Skolebestyrelse. Der ønskes en beslutning fra Byrådet i henhold til følgende forslag: Skolebestyrelsen ved Astrup Specialskole består af 5 forældrevalgte repræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Der er forskudt valg til skolebestyrelsen, jf. de almindelige regler herom. Ovenstående indarbejdes i styrelsesvedtægt for det kommunale skolevæsen. Økonomi Forslaget indebærer ikke nogen økonomiske konsekvenser for Mariagerfjord Kommune. Direktøren anbefaler, at forslaget fremsendes til godkendelse i Byrådet. Udvalget anbefaler indstillingen.

6 A Samarbejdsaftale vedr. Astrup Specialskole Skolefagenheden har modtaget en henvendelse fra Rebild Kommune med henblik på et samarbejde om den nystartede specialskole for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder i Astrup. Skolechefen bemyndiges til at indlede forhandlinger på administrativt niveau med Rebild Kommune med henblik på forelæggelse af en samarbejdsaftale til politisk godkendelse i Udvalget for Børn og Familie. Mariagerfjord Kommmune har modtaget en administrativ henvendelse fra Rebild Kommune med henblik på et eventuelt samarbejde i forhold til vores nye specialskole for børn med svære generelle indlæringsvanskelighder i Astrup. Ved at indgå et samarbejde med Rebild Kommune vil der hurtigere kunne nås stordriftsfordele. Astrup Skole vil have kapacitet til at kunne rumme potentielle børn fra både Mariagerfjord Kommune og Rebild Kommune. Det er hensigten, at Mariagerfjord Kommune fortsat driver skolen, men at der udarbejdes en samarbejdsaftale med Rebild Kommune således, at Rebild Kommune køber pladser i Mariagerfjord Kommune. Samarbejdsaftalen skal beskrive, hvordan et sådant samarbejde kan udmøntes. Skolechefen bemyndiges til at indlede forhandlinger med Rebild Kommune på administrativt niveau, med henblik på forelæggelse af en samarbejdsaftale til godkendelse i Udvalget for Børn og Familie. Økonomi Det er ikke muligt, før vi kender betingelserne for en given aftale, at beskrive de økonomiske konsekvenser. Det skal fremgå af samarbejdsaftalen, hvilke økonomiske konsekvenser aftalen vil få for Mariagerfjord Kommune.

7 Direktøren indstiller, at skolechefen bemyndiges til at indlede forhandlinger med Rebild Kommune med henblik på indgåelse af samarbejdsaftale vedrørende Astrup Specialskole. Udvalget godkender indstillingen, således at et evt. forhandlingsresultat forelægges til politisk godkendelse A Placering af 10. klasse i Hobro Byrådet vedtog den 16. december 2010 en ny skolestruktur. Det blev besluttet, at der skal være to 10. klasseafdelinger, en i Hadsund og en i Hobro. Det fremgår af beslutningen, at placeringen af 10. klasse i Hobro er uafklaret. Der skal derfor tages stilling til 10. klasses placering i Hobro. Der foreslås en placering i de nuværende lokaler på Kirketoften. Udvalget drøftede på sidste møde en henvendelse fra 10. Klassecenterets Skolebestyrelse og MED-udvalg. Begge henvendelser peger eentydigt på en placering af 10. Klassecenteret på dets nuværende placering på Kirketoften. Hovedargumenterne er, at med den nuværende placering sikres en tilknytning til ungdomsuddanelserne. Udvalget ønskede en tilkendegivelse fra eleverne. Denne foreligger nu. en fra Elevrådet bakker op om de to øvrige udtalelser. Alternativt kan 10. klasse placeres på den kommende nye overbygningsskole på Søndre Skole. Der er et ønske om, at Kulturskolen kan flytte til Søndre Skole. Hvis 10. klasse skal være på Søndre Skole vil det være vanskeligere at tilgodese alle Kulturskolens ønsker om lokaler. Skolefagenheden anbefaler den nuværende placering, da det giver den ønskede tilknytning til ungdomsuddannelserne. Det er ligeledes den løsning, der er valgt i Hadsund. En tilknytning til ungdomsuddanelserne muliggør et tættere samarbejde mellem 10. klasse og ungdomsuddanelserne, hvilket kan være en vigtig brik i målsætningen om, at 95 % af de unge skal have en ungdomsuddannelse.

8 Økonomi Placeringen af 10. klasse på Kirketoften i de nuværende lokaler vil ikke betyde ekstra udgifter. En flytning til Søndre Skole vil betyde en mulighed for en lejeindtægt. Samtidig vil det betyde, at en mulig lejeindtægt på Søndre Skole ikke er til stede. Udtalelse fra Elevrådet på Mariagerfjord10 Udtalelse fra MED udvalget og en enig personalegruppe på Mariagerfjord 10 2 Udtalelse 2 fra Skolebestyrelsen på Mariagerfjord 11 Direktøren indstiller, at 10. klasse i Hobro forbliver på sin nuværende adresse på Kirketoften. Et flertal af udvalget anbefaler indstillingen. Peder Larsen tager forbehold G Dispensation for klassestørrelser 2 skoler, Rosendalskolen og Assens Skole, ansøger om dispensation for reglen om 28 elever i klassen. Rosendalsskolens dispensation skal ses i lyset af skolestrukturen. Assens Skoles ansøgning er pædagogisk og økonomisk begrundet. Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til 29 eller 30 elever i klassen. Dispensationer over 30 elever kræver Undervisningsministeriets godkendelse. Rosendalskolen Rosendalskolen ønske om dispensation begrundes med, at Hvornum Skole nedlægges og elevernes overførsel til Rosendalskolen medfører enkelte klasser med mere end 28 elever.

9 Da Nordre Skoles nedlæggelse næste år tilfører skolen nye elever, ønsker Rosendalskolen ikke at lave klasseombrydninger mere en een gang. Dette betyder, at der vil være enkelte klasser med elever i et år. Skolefagenheden anbefaler ansøgningen. Assens Skole Assens Skole ansøger om dispensation for deres 7. klasse, der bliver på 29 elever. Det vil være omkostningstungt at lave to klasser og pædagogisk anses det for bedst at fortsætte med klassen. Dispensationen ønskes til og med 9. klasse. Skolefagenheden anbefaler ansøgningen. Dispensation vedr. klassestørrelser Rosendalskolen Ansøgning om dispensation for klassestørrelse på Assens Skole. Direktøren indstiller ansøgningerne til godkendelse. Udvalget godkendte dispensationsansøgningerne A Nedlæggelse af Onsild Skole Da Byrådet sendte et forslag til ny skolestruktur til høring i august 2010 indebar høringsforslaget, at Onsild Skole skulle bestå. Dette skulle ske ved tilførsel af elever fra Søbakkeskolen og Hvornum Skole således, at Onsild Skole blev fagligt og økonomisk bæredygtig. Høringssvarene viste, at forældrene fra Søbakkedistriktet og Hvornum ikke ønskede denne løsning. Byrådet valgte at følge disse indsigelser. Som konsekvens af dette fremsættes nu et forslag til høring om nedlæggelse af Onsild Skole.

10 Da Byrådet sendte et forslag til ny skolestruktur til høring i august 2010 indebar høringsforslaget, at Onsild Skole skulle bestå. Dette skulle ske ved tilførsel af elever fra Søbakkeskolen og Hvornum Skole således, at Onsild Skole blev fagligt og økonomisk bæredygtig. Høringssvarene viste, at forældrene fra Søbakke og Hvornum ikke ønskede denne løsning. Byrådet valgte at følge disse indsigelser. Onsild Skole fremstår som konsekvens af dette ikke længere som fagligt og økonomisk robust, som var forudsætningen for gennemførelsen af den nye skolestruktur. Onsild Skole vil gå fra i 2011 at have 115 elever til i 2022 at have 85 elever og med en klassekvotient på elever. Dette skal ses i sammenligning med kommunens øvrige skoler, der alle vil have en klassekvotient over 20 og med et gennemsnit på elever. Der er i forlængelse af gennemførelsen af den nye skolestruktur vedtaget en ny tildelingsmodel, der tildeler ressourcer til skolerne, dels som en fast bevilling til først og fremmest bygningsdrift og derudover et beløb pr. elev. Faldet i elevtallet på Onsild Skole vil betyde et fald i tildeling på ca. 1.2 mio. kr., hvilket svarer til knap 3 lærerstillinger. Det betyder, at de samme klasser skal undervises med 3 færre lærere. Dette vil kræve en udstrækt grad af samlæsning. Det vil ligeledes være vanskeligt at få midler til investeringer i den almindelige drift, såsom smartboard m.v. Samlet vurderes, at Onsild Skole fagligt og økonomisk vil blive sårbar. Derfor foreslås nedlæggelse af Onsild Skole med virkning fra august Eleverne fra Onsild Skole overføres til Bymarkskolen. Eleverne vil som hidtil skulle have deres overbygning på Søndre Skole. Det vil kræve en ydeligere tilbygning til Bymarkskolen på 2 klasselokaler og udbygning af et eksisterende værkstedslokale til et multifunktionsrum. Onsild Skole har 3 specialklasser for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Disse 3 klasser er idag placeret i 3 mindre klasselokaler ( ialt 150 m2) uden gruppelokaler. Dette er ikke optimale lokaler for specialklasserne. Det foreslås, at et nyt tilsvarende tilbud oprettes på Valsgaard Skole. Tilbuddet indrettes med klasselokaler og tilhørende grupperum. Investeringer er en del af den budgetterede investering i den anlægsoversigt, som var en del af beslutningen den 16. december 2010 om den nye skolestruktur.

11 For at kunnne nedlægge en skole kræves, at forslaget vedtages af Byrådet og derefter sendes i offentlig høring i 8 uger. Hvis der kommer indsigelser, kan Byrådet tidligst 4 uger efter denne frist vedtage at nedlægge skolen. Økonomi Nedlæggelsen af Onsild Skole vil have følgende økonomiske konsekvenser: Driftsbesparelser Besparelse ved nedlæggelse (faste udgifter) Øgede kørselsudgifter Lav drift (udgifter til lavdrift, indtil skolen er solgt) Øgede driftsudgifter til Bymarkskolen og Valsgaard Skole (anslået) Samlet driftsbesparlse kr kr kr kr kr. Anlægsinvesteringer Bymarkskolen (2 klasselokaler + udbygning af værkstedslokale), anslået Specialklasser Valsgaard Skole (er indeholdt i Byrådets beslutning af 16. december 2010) 4,0 mio. kr. 4,5 mio. kr. Elevtalsprognose for Onsild Elevtalsprognose for Onsild og Bymark Onsild Skole lavdrift Direktøren anbefaler, at forslaget om nedlæggelse af Onsild Skole sendes i høring. Et flertal af udvalget anbefaler, at forslaget om nedlæggelse af Onsild Skole sendes i høring. Peder Larsen anbefaler ikke, at forslaget sendes i høring P

12 38. Godkendelse af ny arbejdstidsaftale for lærere Den nuværnede arbejdstidsaftale udløber den 1.august Der har gennem det sidste halve år foregået forhandlinger mellem Danmarks Læreforening( DLF) og Skolefagenheden om indgåelse af en ny arbejdstidsaftale. Den foreliggende aftale viderefører den nuværende aftale med få ændringer. Det er muligt at opsige den nye aftale med et halvt års varsel. Aftalen er vedhæftet som bilag. Resultatet af forhandlingerne er blevet en mindre revision af aftalen. Der er foretaget ændringer på følgende områder: 1. Der er lavet en ny aftale på biblioteksområdet. Den nye aftale adskiller servicenivau fra arbejdstidsaftalen således, at det inden for aftalen er muligt at regulere på serviceniveauet. Samtidig indeholder den en forenkling af hidtidig praksis. 2. Den gamle aftale opererede med en årsnorm på en pædagogisk dag på max 8. timer. Den nye aftale har en årsnorm på 1680 timer, og det er så op til skolerne at vurdere, hvorvidt de vil afholde en eller flere pædagogiske dage. 3. Der er indgået en aftale om tid til efter-videreuddannelse. Aftalen er en bekræftelse på hidtidig praksis. 4. Aftalen er ikke længere tidsbegrænset, men kan opsiges af en af parterne med et halvt års varsel. Når ændringerne ikke blev større skyldes det dels uenigheder og dels, at der var et fælles ønske om først at få skolestrukturen på plads, inden der laves større ændringer. Aftalen forudsætter DLFs godkendelse på møde den 7. april 2011.

13 Skolefagenheden anbefaler, at aftalen godkendes. Økonomi Aftalen vurderes at være omkostningsneutral for kommunen. Kommuneaftale lærere Direktøren indstiller, at aftalen godkendes. Udvalget godkendte aftalen og forventer som tidligere besluttet, at udvalget bliver inddraget på et tidligere tidspunkt næste år. Fremtidig aftale tages op på udvalgets septembermøde i Per L. Laursen var fraværende K Retningslinjer vedrørende private pasningsordninger i Mariagerfjord Kommune Den 1. april 2011 er der indmeldt 77 børn i den private pasningsordning - fordelt på 22 private passere og 2 "ung i huset". Antallet af indmeldte børn har været stabilt de sidste 3 år. Der har vist sig et behov for at tydeliggøre og præcisere regler for privat pasningsordning og tilsynet med disse. I den anledning er der udarbejdet en folder, som indeholder regler, der gælder for: Forældre, der søger tilskud. Godkendelsesprocedure og regler for private børnepassere og "ung i huset". Folder vedrørende regler for privat pasningsordning og tilsynet med disse er vedlagt dagsordenen.

14 Folder Privat pasning 2011.doc Direktøren indstiller, at vedlagte folder indeholdende regler for privat pasningsordning og tilsynet med disse godkendes. Udvalget godkender de beskrevne regler for private pasningsordninger. Per L. Laursen var fraværende G Ansøgning fra Røde Kors Børnehaven, Mariager, om overgang fra selvejende til kommunal institution Fagenheden Dagtilbud har modtaget ønske fra Røde Kors Børnehaven i Mariager om at overgå fra selvejende til kommunal institution. Røde Kors Børnehaven blev etableret i en om at overgå til kommunal institution er truffet på et bestyrelsesmøde, hvoraf man af punkt 5, jf. bilag 1, kan se, at det b.la. er et ønske fra personalet og for at fastholde sammenholdet mellem institutionerne i Mariager. Bestyrelsen for Den Selvejende Institution Røde Kors Børnehave, Digtervænget 46, 9550 Mariager, har ansøgt om at overgå fra selvejende til kommunal daginstitution, jf. bilag 2. Røde Kors Børnehaven i Mariager blev etableret i Lokalafdelingen af Dansk Røde Kors indskød dengang kr i børnehaven og disse midler skal ved institutionens nedlæggelse ifølge i Vedtægterne, jf. bilag 3, anvendes til afvikling af gæld. Derefter betales indtil kr til Dansk Røde Kors, Mariager Afdeling og hvad der herefter måtte være tilbage, skal af Bestyrelsen, efter forud indhentet godkendelse fra

15 Mariagerfjord Kommunes kommunalbestyrelse og fra Tilsynsmyndigheden, anvendes til tilsvarende socialt eller sundhedsmæssigt formål blandt børn og unge i Mariager Kommune. Det er den afgående betyrelse, der har denne opgave. Ved overtagelse af Røde Kors Børnehaven er det ifølge Sektion for jura og økonomi, Dansk Røde Kors, ikke muligt af bruge Røde Kors navnet, hvorfor lederen af børnehaven er ansvarlig for at finde et nyt navn til den kommende kommunale institution. Udvalget orienteres om det nye navn efterfølgende. Bygningerne overtages mod, at Mariagerfjord Kommune overtager gælden i bygningerne. Mariagerfjord Kommune betaler i forvejen alle de driftsmæssige forpligtigelser, der er forbundet med driften af Røde Kors Børnehaven, herunder også afdrag på gæld. I bygningerne er der 2 lån hos KommuneKredit: Lån Hovedstol Restgæld Løbetid, ultimo Lån , ,53 Udløb 18. juni 2016 Lån , ,00 Udløb 12. februar 2024 Med ændring fra selvejende til kommunal daginstitution vil vedtægter for kommunal daginstitution være gældende. Der vil således være en ændring i forhold til kompetenceplanen, hvor ansættelses- og afskedigelseskompetencen fremover vil være den samme som i de kommunale daginstitutioner. Økonomi Der vil ifølge Økonomi ikke være ekstra udgifter for Mariagerfjord Kommune i forbindelse med overtagelse af bygninger/institution, idet kommunen i forvejen betaler alle de driftsmæssige forpligtigelser, der er forbundet med driften af Røde Kors Børnehaven, herunder også afdrag på gæld. fra bestyrelsesmøde - 1 Ansøgning fra bestyrelsen Røde Kors Børnehaven - 2 Styrelsesvedtægter - 3 Direktøren anbefaler, at Røde Kors Børnehaven får status som kommunal institution pr. 1. maj 2011.

16 Udvalget anbefaler indstillingen. Per L. Laursen var fraværende P Dialogmøder mellem Udvalget for Børn og Familie og repræsentanter for daginstitutionerne i Mariagerfjord Kommune I forbindelse med de årlige dialogmøder mellem Udvalget og repræsentanter fra dagtilbudsområdet indsender repræsentanterne forslag til temaer for årets dialog. Sidste år var følgende 3 temaer på programmet: Strukturændringer på dagtilbudsområdet, udsatte børn og familier og visitationsregler - holdninger/muligheder. Dagsorden med forslag til dette års temaer til dialog er vedlagt dagsordenen. Møderne er i år planlagt til den 4., 9., og 17. maj for Dagtilbudsområdet og for Dagplejen den 7. juni Dagsorden Direktøren indstiller dagsorden, herunder de fremsatte forslag til temaer til dialog, til drøftelse. Udvalget godkendte dagsordenen og temaerne. Per L. Laursen var fraværende P Misbrugspolitik for Mariagerfjord Kommune

17 Mariagerfjord Kommune hjemtager misbrugsopgaverne fra Region Nordjylland pr. 1. maj I Mariagerfjord Kommune er der etableret et samarbejde mellem Sundhed og Omsorg, Børn og Familie og Arbejdsmarked samt de medarbejdere, der overtages fra Regionen til varetagelse af opgaven. En lokal styregruppe med repræsentanter fra ovennævnte områder har udarbejdet et forslag til misbrugspolitik gældende for Mariagerfjord Kommune. Forslaget tager bl.a. udgangspunkt i drøftelser på temadag, hvor et bredt felt af medarbejderrepræsentanter fra hele organisationen, herunder de medarbejdere, der overtages fra Misbrugscentret, via en brainstorm af ideer, ønsker og behov har givet input til det foreliggende forslag. Mariagerfjord Kommunes Misbrugspolitik indeholder de overordnede principper, som er retningsgivende for indsatsen på misbrugsområdet. Der rettes fokus mod alle de mangeartede problemstillinger, som misbrug af alkohol og illegale stoffer skaber. Ifølge kommunens retningslinier for politikker skal der efter politikkens godkendelse udarbejdes strategier på de respektive udvalgsområder. Sundhed og Omsorg har tovholderfunktionen i forbindelse med strategiarbejdet. Forslaget tager udgangspunkt i en økonomisk ramme, der definerer det serviceniveau for behandling og rådgivning, der indtil nu har været gældende. Misbrugspolitik Mariagerfjord Kommune Direktøren indstiller, at Misbrugspolitikken Fremsendes til høring i de fem fagudvalg (undtagen Udvalget for Teknik og Miljø), Fremsendes til høring i Handicaprådet og Seniorrådet, Videresendes til godkendelse i Byrådet den 28. april Udvalget anbefaler politikken til godkendelse, og ser frem til udmøntning af strategien for politikken.

18 Per L. Laursen var fraværende P Politisk dialogmøde for udvalgsformændene på det social område den 6. maj 2011 Folketinget har den 3. marts 2011 vedtaget en ændring af lovgrundlaget for de sociale rammeaftaler, som betyder, at kommunerne overtager koordineringsansvaret fra regionen. Fremover skal kommunerne indgå en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Der er en række forhold, hvor der evt. kan være behov for et særligt politisk fokus i den kommende tid og derfor er det vigtigt at få fagligt input fra det øverste politiske og administrative niveau i kommunerne. Aalborg Kommune, Sekretariatet for rammeaftaler, inviterer - i samarbejde med KKR Nordjylland - udvalgsformænd og direktører på det sociale område (børn, unge- og voksenområdet) til dialog om udviklingen og samarbejde på det specialiserede socialområde. Mødet afholdes på Landboskolen i Brønderslev, Danmarksgade 1, den 6. maj 2011, kl Formålet med mødet er at få en drøftelse af, hvilke tilbud som fremadrettet skal være omfattet af rammeaftalen og at få input til at sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser. Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen, Sekretariat for rammeaftaler, Danmarksgade 17, 9000 Aalborg Direktøren fremsender til drøftelse. Peder Larsen tilmeldes - alternativ Jette Rask.

19 Per L. Laursen var fraværende G Orienteringssager 1. Der orienteres om status på skolestruktur, herunder orientering om ansættelser/forflyttelser af ledere. 2. Forslag fra Byg til stiforbindelser til Rosendalskolen fra Nordre Skoles distrikt, se bilag. 3. Der orienteres om status på Dagtilbudsområdet vedrørende opfølgning på Byrådets beslutning den 16. december 2010 vedr. "Omstrukturering på Dagtilbudsområdet". 4. Orientering om konkret klagesag, der er fremsendt til udvalgsformanden. Oplæg til skolevejsundersøgelse for de kommunale skoler i Mariagerfjord Kommune Stiforbindelse mellem Hobro og Hørby Skoleby Ad 1) Peter Møller Rasmussen orienterede kort om status på personalesituationen i forbindelse med skolestrukturen. 5-6 personer kan ikke forflyttes til andet arbejde. Herunder enkelte fratrædelsesordninger. Der blev givet en kort orientering om lederansættelse på kommende Specialskole i Astrup. Ad 2) Mogens Jespersen orienterede om bilaget vedrørende stiforbindelsen, specielt vedr. økonomien. Ad 3) Nina Hæsum gav en kort orientering om status. Ad 4) Kit Borup orienterede om den praktiske klageadgang på området og konkret vurdering i en klagesag. Udvalget tog orienteringerne til efterretning. Per L. Laursen var fraværende. Jette Rask forlod mødet under dette punkt.

20 G Eventuelt Intet. Per L. Laursen og Jette Rask var fraværende. Kopi af Driftsbudget Vision Hegedal Organisation oplæg Feriekoloni Hegedal Vision Hegedal - præsentationsmateriale 24 feb 2011 Økonomirapport måned 3 - Hovedkonto og Funktion Økonomirapport måned 3 på fagområder + stedniveau Økonomirapport måned 3 på hovedkonto + Art IM Hovedoversigt til årsregnskab 2010, Børn og Familie Regnskabsbemærkninger, Skoler Nettooversigt på funktionsniveau - Skoler Regnskabsbemærkninger, Familie Regnskabsoversigt 2010 (funktionsniveau netto) - Familie Regnskabsbemærkninger, Dagtilbud Nettooversigt på funktionsniveau - Dagtilbud Udtalelse fra Elevrådet på Mariagerfjord10 Udtalelse fra MED udvalget og en enig personalegruppe på Mariagerfjord 10 2 Udtalelse 2 fra Skolebestyrelsen på Mariagerfjord 11 Dispensation vedr. klassestørrelser Rosendalskolen Ansøgning om dispensation for klassestørrelse på Assens Skole. Elevtalsprognose for Onsild Elevtalsprognose for Onsild og Bymark Onsild Skole lavdrift Kommuneaftale lærere Folder Privat pasning 2011.doc fra bestyrelsesmøde - 1 Ansøgning fra bestyrelsen Røde Kors Børnehaven - 2 Styrelsesvedtægter - 3 Dagsorden Misbrugspolitik Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen, Sekretariat for rammeaftaler, Danmarksgade 17, 9000 Aalborg Oplæg til skolevejsundersøgelse for de kommunale skoler i Mariagerfjord Kommune Stiforbindelse mellem Hobro og Hørby Skoleby

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

81 Regnskab 2010 - Regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalgets område.

81 Regnskab 2010 - Regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalgets område. Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget den 13. april 2011 kl. 16:00 i Mødelokale,1. sal, Ndr. Kajgade Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 79 Økonomirapporter pr. 31.marts 2011 80 Endelig opgørelse af driftsoverførsler

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

90. Kl. 16.00 - Fremtiden for Søndre Skoles Pigekor

90. Kl. 16.00 - Fremtiden for Søndre Skoles Pigekor Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 16. august 2011 kl. 15:30 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Mødet sluttede kl. 18.30. Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 90 Kl.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Forberedelse af dialogmøde med særligt indbudte selvejende daginstitutioner...

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Referat D. 02.03.2015 på Afd. Boesagerskolen Forum: Skolebestyrelsesmøde Afdeling: Boesagerskolen Møde nr.:4/2015 Mødedeltagere: Forældrevalgte: Martin Kaag, Jeppe Krag, Jens Skov, Hag, Peter Egemose Grib,

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 28. november 2008 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg) 16.12.1999/hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, 22.02.2000/hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, 27.04.2004/ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, 26.10.2004/ej

Læs mere

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet Suldrup Skole Skolebestyrelsen Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00 Afbud: Sten, Lisbeth, Eva, Sanne Ikke til stede: Dagsorden: Elevrådet Protokol Er ikke nået så langt her efter jul. I dag møde

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Ungdomsskolens styrelsesvedtægt Kapitel I Kommunalbestyrelsen side 3 Kapitel II Ungdomsskolebestyrelsen side 3 Kapitel III Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. juni 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-17:00 Jens Arne Hedegaard, Formand (V) Jette Ramskov (A) Martin Rishøj Jensen (V)

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 DATO: 24-11-2010 STED: THORSENSVEJ 11, 2, 4800 NYKØBING F. TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: AFBUD: BENEDICTE DREJER, BRIAN KROG, MIKKEL ØRSØE, HENRIK STAMPE Orientering

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8 Side 2 af 8 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. Nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Lolland kommunale skolevæsen 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Det er vigtigt at så mange forældre som muligt deltager i skolebestyrelsesvalget.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Ansøgning om at Gylling Skole og Gylling Børnehus drives efter landsbymodellen/ordningen.

Ansøgning om at Gylling Skole og Gylling Børnehus drives efter landsbymodellen/ordningen. 1 Gylling d. 25. april 2012 Til Børn, Unge og kulturudvalget og Odder Byråd Ansøgning om at Gylling Skole og Gylling Børnehus drives efter landsbymodellen/ordningen. Lidt om baggrunden for ansøgningen:

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 16. september 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Mødelokale D Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere