Per L. Laursen forlod mødet kl efter behandling af pkt. 37. Jette Rask forlod mødet kl under pkt. 44. Mødet sluttede kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette Rask forlod mødet kl. 20.00 under pkt. 44. Mødet sluttede kl. 20.05."

Transkript

1 Referat af mødet i Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Per L. Laursen forlod mødet kl efter behandling af pkt. 37. Jette Rask forlod mødet kl under pkt. 44. Mødet sluttede kl Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 30 Kl Vision Hegedal 31 Månedlig økonomirapport pr. 31. marts Regnskab Regnskabsbemærkninger 33 Oprettelse af skolebestyrelse ved den ny Astrup Specialskole 34 Samarbejdsaftale vedr. Astrup Specialskole 35 Placering af 10. klasse i Hobro 36 Dispensation for klassestørrelser 37 Nedlæggelse af Onsild Skole 38 Godkendelse af ny arbejdstidsaftale for lærere 39 Retningslinjer vedrørende private pasningsordninger i Mariagerfjord Kommune 40 Ansøgning fra Røde Kors Børnehaven, Mariager, om overgang fra selvejende til kommunal institution 41 Dialogmøder mellem Udvalget for Børn og Familie og repræsentanter for daginstitutionerne i Mariagerfjord Kommune 42 Misbrugspolitik for Mariagerfjord Kommune 43 Politisk dialogmøde for udvalgsformændene på det social område den 6. maj Orienteringssager 45 Eventuelt Lukkede dagsordenpunkter Åbne dagsordenpunkter P

2 30. Kl Vision Hegedal Mariagerfjord Kommune ejer Feriekolonien Hegedal, Wiegårdsvej 10, 9500 Hobro, med tilhørende bygninger. Matriklen er på i alt m2 beliggende i et naturskønt fredet område tæt på Hobro By, stisystem, strand og fjord samt golfbane. På matriklen ligger 2 bygninger med et samlet bygningsareal på 362 m2, udnyttet tagetage på 130 m2 samet et kælderareal på 35 m2, således at det samlede etageareal er på i alt 529 m2. Bygningerne og grunden var oprindeligt ejet af København Kommunes Lærerforening indtil gl. Hobro Kommune købte det i Feriekolonien var i en årrække udlejet til Jysk Amatørbokseunion, der anvendte stedet til klubbens aktiviteter og til privat udlejning med overnatning. Dette lejemål ophørte i oktober Siden har bygningerne stået tomme og det bærer de nu præg af. Gl. Hobro Kommune nedsatte allerede i 2005 en arbejdsgruppe, der var bredt repræsenteret med politikere, institutionsledere, skoleledere og forvaltning. Ideen var at beskrive de ideer og rammer, skoler, institutioner m.v. man ønskede for Hegedal. Byrådet i gl. Hobro Kommune afsatte kr , der skulle bruges til projektbeskrivelse m.v. Sagen blev overgivet til Udvalget for Børn og Familie i Sagen er efterfølgende overgivet til Udvalget for Kultur og Fritid sammen med anlægsbudgettet på kr I 2010 er arbejdet med Vision Hegedal startet op igen. Fjordens Arkitekter har sammen med Teknik og Byg samt øvrige interessenter arbejdet med Vision Hegedal. Visionen er, at bygningerne og området igen skal bruges og give børn og unge muligheder for aktivitet i den unikke natur. Udvalget for Kultur og Fritid har den 1. marts 2011 afholdt møde med Fjordens Arkitekter. På mødet blev det foreløbige oplæg for Vision Hegedal præsenteret.

3 Fjordens Arkitekter er indbudt til mødet kl , hvor de vil præsentere det foreløbige oplæg for Vision Hegedal for Udvalget for Børn og Familie. Kopi af Driftsbudget Vision Hegedal Organisation oplæg Feriekoloni Hegedal Vision Hegedal - præsentationsmateriale 24 feb 2011 Udvalget for Kultur og Fritid, 1. marts 2011, pkt. 22: Arkitekterne fra Fjorden gennemgik projektet. Udvalget for Kultur og Fritid anbefaler, at der arbejdes videre med det foreløbige projekt. Sagen oversendes til høring i Børn og Familie med henblik på et samarbejde om projektet. Jens Riise Dalgaard var fraværende. Hauge Bjerre Nielsen fra Fjordens Arkitekter gennemgik projektet. Udvalget drøftede projektet.udvalget synes det er et spændende projekt, men ser sig ikke i stand til at yde økonomisk støtte til projektet. Udvalget ønsker til næste møde oplysninger om, hvad skolerne/daginstitutioner anvender til lejrskoler o.l. Samtidig ønsker udvalget til næste møde orientering om Låenhus Ø Månedlig økonomirapport pr. 31. marts 2011 Som led i budgetopfølgningen for budget 2011 forelægges en månedlig økonomirapport for udvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2011 samt hovedoversigt pr. samme dato fremsendes til drøftelse i udvalget.

4 Økonomirapport måned 3 - Hovedkonto og Funktion Økonomirapport måned 3 på fagområder + stedniveau Økonomirapport måned 3 på hovedkonto + Art IM Direktøren indstiller økonomirapporterne til drøftelse. Vagner Bjørn gennemgik materialet. Udvalget udtrykte ikke udelt tilfredshed med materialet, idet det er sværere tilgængeligt end det tidligere materiale. Udvalget ser frem til, at materialet gøres mere enkelt. Tages til efterretning S Regnskab Regnskabsbemærkninger I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutning 2010 skal årsregnskabet forelægges Økonomiudvalget den 13. april 2011 og Byrådet den 28. april De udarbejdede regnskabsbemærkninger for 2010 for Børn og Familie er vedlagt som bilag. Hovedoversigt til årsregnskab 2010, Børn og Familie Regnskabsbemærkninger, Skoler Nettooversigt på funktionsniveau - Skoler Regnskabsbemærkninger, Familie Regnskabsoversigt 2010 (funktionsniveau netto) - Familie Regnskabsbemærkninger, Dagtilbud Nettooversigt på funktionsniveau - Dagtilbud Direktøren indstiller regnskabsbemærkningerne til godkendelse.

5 Udvalget drøftede overordnet bemærkningerne. Udvalget godkendte bemærkningerne P Oprettelse af skolebestyrelse ved den ny Astrup Specialskole Mariagerfjord Byråd vedtog den 16/ at lukke bl.a. Astrup Skole. Det er tillige besluttet at oprette en specialskole på Astrup Skole med start 1/ Det betyder, jf. folkeskolelovens 42 samt tilhørende bekendtgørelse om skolebestyrelsesvalg, at der skal foretages nyvalg til en skolebestyrelse ved den ny skole. I henhold til folkeskolelovens 42 samt "Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen)" kan kommunalbestyrelsen fravige de almindelige bestemmelser ved skolebestyrelsesvalg til kommunale specialskoler. Dette har Byrådet tidligere gjort i forhold til specialskolen Kridthusets Skolebestyrelse. Der ønskes en beslutning fra Byrådet i henhold til følgende forslag: Skolebestyrelsen ved Astrup Specialskole består af 5 forældrevalgte repræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Der er forskudt valg til skolebestyrelsen, jf. de almindelige regler herom. Ovenstående indarbejdes i styrelsesvedtægt for det kommunale skolevæsen. Økonomi Forslaget indebærer ikke nogen økonomiske konsekvenser for Mariagerfjord Kommune. Direktøren anbefaler, at forslaget fremsendes til godkendelse i Byrådet. Udvalget anbefaler indstillingen.

6 A Samarbejdsaftale vedr. Astrup Specialskole Skolefagenheden har modtaget en henvendelse fra Rebild Kommune med henblik på et samarbejde om den nystartede specialskole for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder i Astrup. Skolechefen bemyndiges til at indlede forhandlinger på administrativt niveau med Rebild Kommune med henblik på forelæggelse af en samarbejdsaftale til politisk godkendelse i Udvalget for Børn og Familie. Mariagerfjord Kommmune har modtaget en administrativ henvendelse fra Rebild Kommune med henblik på et eventuelt samarbejde i forhold til vores nye specialskole for børn med svære generelle indlæringsvanskelighder i Astrup. Ved at indgå et samarbejde med Rebild Kommune vil der hurtigere kunne nås stordriftsfordele. Astrup Skole vil have kapacitet til at kunne rumme potentielle børn fra både Mariagerfjord Kommune og Rebild Kommune. Det er hensigten, at Mariagerfjord Kommune fortsat driver skolen, men at der udarbejdes en samarbejdsaftale med Rebild Kommune således, at Rebild Kommune køber pladser i Mariagerfjord Kommune. Samarbejdsaftalen skal beskrive, hvordan et sådant samarbejde kan udmøntes. Skolechefen bemyndiges til at indlede forhandlinger med Rebild Kommune på administrativt niveau, med henblik på forelæggelse af en samarbejdsaftale til godkendelse i Udvalget for Børn og Familie. Økonomi Det er ikke muligt, før vi kender betingelserne for en given aftale, at beskrive de økonomiske konsekvenser. Det skal fremgå af samarbejdsaftalen, hvilke økonomiske konsekvenser aftalen vil få for Mariagerfjord Kommune.

7 Direktøren indstiller, at skolechefen bemyndiges til at indlede forhandlinger med Rebild Kommune med henblik på indgåelse af samarbejdsaftale vedrørende Astrup Specialskole. Udvalget godkender indstillingen, således at et evt. forhandlingsresultat forelægges til politisk godkendelse A Placering af 10. klasse i Hobro Byrådet vedtog den 16. december 2010 en ny skolestruktur. Det blev besluttet, at der skal være to 10. klasseafdelinger, en i Hadsund og en i Hobro. Det fremgår af beslutningen, at placeringen af 10. klasse i Hobro er uafklaret. Der skal derfor tages stilling til 10. klasses placering i Hobro. Der foreslås en placering i de nuværende lokaler på Kirketoften. Udvalget drøftede på sidste møde en henvendelse fra 10. Klassecenterets Skolebestyrelse og MED-udvalg. Begge henvendelser peger eentydigt på en placering af 10. Klassecenteret på dets nuværende placering på Kirketoften. Hovedargumenterne er, at med den nuværende placering sikres en tilknytning til ungdomsuddanelserne. Udvalget ønskede en tilkendegivelse fra eleverne. Denne foreligger nu. en fra Elevrådet bakker op om de to øvrige udtalelser. Alternativt kan 10. klasse placeres på den kommende nye overbygningsskole på Søndre Skole. Der er et ønske om, at Kulturskolen kan flytte til Søndre Skole. Hvis 10. klasse skal være på Søndre Skole vil det være vanskeligere at tilgodese alle Kulturskolens ønsker om lokaler. Skolefagenheden anbefaler den nuværende placering, da det giver den ønskede tilknytning til ungdomsuddannelserne. Det er ligeledes den løsning, der er valgt i Hadsund. En tilknytning til ungdomsuddanelserne muliggør et tættere samarbejde mellem 10. klasse og ungdomsuddanelserne, hvilket kan være en vigtig brik i målsætningen om, at 95 % af de unge skal have en ungdomsuddannelse.

8 Økonomi Placeringen af 10. klasse på Kirketoften i de nuværende lokaler vil ikke betyde ekstra udgifter. En flytning til Søndre Skole vil betyde en mulighed for en lejeindtægt. Samtidig vil det betyde, at en mulig lejeindtægt på Søndre Skole ikke er til stede. Udtalelse fra Elevrådet på Mariagerfjord10 Udtalelse fra MED udvalget og en enig personalegruppe på Mariagerfjord 10 2 Udtalelse 2 fra Skolebestyrelsen på Mariagerfjord 11 Direktøren indstiller, at 10. klasse i Hobro forbliver på sin nuværende adresse på Kirketoften. Et flertal af udvalget anbefaler indstillingen. Peder Larsen tager forbehold G Dispensation for klassestørrelser 2 skoler, Rosendalskolen og Assens Skole, ansøger om dispensation for reglen om 28 elever i klassen. Rosendalsskolens dispensation skal ses i lyset af skolestrukturen. Assens Skoles ansøgning er pædagogisk og økonomisk begrundet. Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til 29 eller 30 elever i klassen. Dispensationer over 30 elever kræver Undervisningsministeriets godkendelse. Rosendalskolen Rosendalskolen ønske om dispensation begrundes med, at Hvornum Skole nedlægges og elevernes overførsel til Rosendalskolen medfører enkelte klasser med mere end 28 elever.

9 Da Nordre Skoles nedlæggelse næste år tilfører skolen nye elever, ønsker Rosendalskolen ikke at lave klasseombrydninger mere en een gang. Dette betyder, at der vil være enkelte klasser med elever i et år. Skolefagenheden anbefaler ansøgningen. Assens Skole Assens Skole ansøger om dispensation for deres 7. klasse, der bliver på 29 elever. Det vil være omkostningstungt at lave to klasser og pædagogisk anses det for bedst at fortsætte med klassen. Dispensationen ønskes til og med 9. klasse. Skolefagenheden anbefaler ansøgningen. Dispensation vedr. klassestørrelser Rosendalskolen Ansøgning om dispensation for klassestørrelse på Assens Skole. Direktøren indstiller ansøgningerne til godkendelse. Udvalget godkendte dispensationsansøgningerne A Nedlæggelse af Onsild Skole Da Byrådet sendte et forslag til ny skolestruktur til høring i august 2010 indebar høringsforslaget, at Onsild Skole skulle bestå. Dette skulle ske ved tilførsel af elever fra Søbakkeskolen og Hvornum Skole således, at Onsild Skole blev fagligt og økonomisk bæredygtig. Høringssvarene viste, at forældrene fra Søbakkedistriktet og Hvornum ikke ønskede denne løsning. Byrådet valgte at følge disse indsigelser. Som konsekvens af dette fremsættes nu et forslag til høring om nedlæggelse af Onsild Skole.

10 Da Byrådet sendte et forslag til ny skolestruktur til høring i august 2010 indebar høringsforslaget, at Onsild Skole skulle bestå. Dette skulle ske ved tilførsel af elever fra Søbakkeskolen og Hvornum Skole således, at Onsild Skole blev fagligt og økonomisk bæredygtig. Høringssvarene viste, at forældrene fra Søbakke og Hvornum ikke ønskede denne løsning. Byrådet valgte at følge disse indsigelser. Onsild Skole fremstår som konsekvens af dette ikke længere som fagligt og økonomisk robust, som var forudsætningen for gennemførelsen af den nye skolestruktur. Onsild Skole vil gå fra i 2011 at have 115 elever til i 2022 at have 85 elever og med en klassekvotient på elever. Dette skal ses i sammenligning med kommunens øvrige skoler, der alle vil have en klassekvotient over 20 og med et gennemsnit på elever. Der er i forlængelse af gennemførelsen af den nye skolestruktur vedtaget en ny tildelingsmodel, der tildeler ressourcer til skolerne, dels som en fast bevilling til først og fremmest bygningsdrift og derudover et beløb pr. elev. Faldet i elevtallet på Onsild Skole vil betyde et fald i tildeling på ca. 1.2 mio. kr., hvilket svarer til knap 3 lærerstillinger. Det betyder, at de samme klasser skal undervises med 3 færre lærere. Dette vil kræve en udstrækt grad af samlæsning. Det vil ligeledes være vanskeligt at få midler til investeringer i den almindelige drift, såsom smartboard m.v. Samlet vurderes, at Onsild Skole fagligt og økonomisk vil blive sårbar. Derfor foreslås nedlæggelse af Onsild Skole med virkning fra august Eleverne fra Onsild Skole overføres til Bymarkskolen. Eleverne vil som hidtil skulle have deres overbygning på Søndre Skole. Det vil kræve en ydeligere tilbygning til Bymarkskolen på 2 klasselokaler og udbygning af et eksisterende værkstedslokale til et multifunktionsrum. Onsild Skole har 3 specialklasser for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Disse 3 klasser er idag placeret i 3 mindre klasselokaler ( ialt 150 m2) uden gruppelokaler. Dette er ikke optimale lokaler for specialklasserne. Det foreslås, at et nyt tilsvarende tilbud oprettes på Valsgaard Skole. Tilbuddet indrettes med klasselokaler og tilhørende grupperum. Investeringer er en del af den budgetterede investering i den anlægsoversigt, som var en del af beslutningen den 16. december 2010 om den nye skolestruktur.

11 For at kunnne nedlægge en skole kræves, at forslaget vedtages af Byrådet og derefter sendes i offentlig høring i 8 uger. Hvis der kommer indsigelser, kan Byrådet tidligst 4 uger efter denne frist vedtage at nedlægge skolen. Økonomi Nedlæggelsen af Onsild Skole vil have følgende økonomiske konsekvenser: Driftsbesparelser Besparelse ved nedlæggelse (faste udgifter) Øgede kørselsudgifter Lav drift (udgifter til lavdrift, indtil skolen er solgt) Øgede driftsudgifter til Bymarkskolen og Valsgaard Skole (anslået) Samlet driftsbesparlse kr kr kr kr kr. Anlægsinvesteringer Bymarkskolen (2 klasselokaler + udbygning af værkstedslokale), anslået Specialklasser Valsgaard Skole (er indeholdt i Byrådets beslutning af 16. december 2010) 4,0 mio. kr. 4,5 mio. kr. Elevtalsprognose for Onsild Elevtalsprognose for Onsild og Bymark Onsild Skole lavdrift Direktøren anbefaler, at forslaget om nedlæggelse af Onsild Skole sendes i høring. Et flertal af udvalget anbefaler, at forslaget om nedlæggelse af Onsild Skole sendes i høring. Peder Larsen anbefaler ikke, at forslaget sendes i høring P

12 38. Godkendelse af ny arbejdstidsaftale for lærere Den nuværnede arbejdstidsaftale udløber den 1.august Der har gennem det sidste halve år foregået forhandlinger mellem Danmarks Læreforening( DLF) og Skolefagenheden om indgåelse af en ny arbejdstidsaftale. Den foreliggende aftale viderefører den nuværende aftale med få ændringer. Det er muligt at opsige den nye aftale med et halvt års varsel. Aftalen er vedhæftet som bilag. Resultatet af forhandlingerne er blevet en mindre revision af aftalen. Der er foretaget ændringer på følgende områder: 1. Der er lavet en ny aftale på biblioteksområdet. Den nye aftale adskiller servicenivau fra arbejdstidsaftalen således, at det inden for aftalen er muligt at regulere på serviceniveauet. Samtidig indeholder den en forenkling af hidtidig praksis. 2. Den gamle aftale opererede med en årsnorm på en pædagogisk dag på max 8. timer. Den nye aftale har en årsnorm på 1680 timer, og det er så op til skolerne at vurdere, hvorvidt de vil afholde en eller flere pædagogiske dage. 3. Der er indgået en aftale om tid til efter-videreuddannelse. Aftalen er en bekræftelse på hidtidig praksis. 4. Aftalen er ikke længere tidsbegrænset, men kan opsiges af en af parterne med et halvt års varsel. Når ændringerne ikke blev større skyldes det dels uenigheder og dels, at der var et fælles ønske om først at få skolestrukturen på plads, inden der laves større ændringer. Aftalen forudsætter DLFs godkendelse på møde den 7. april 2011.

13 Skolefagenheden anbefaler, at aftalen godkendes. Økonomi Aftalen vurderes at være omkostningsneutral for kommunen. Kommuneaftale lærere Direktøren indstiller, at aftalen godkendes. Udvalget godkendte aftalen og forventer som tidligere besluttet, at udvalget bliver inddraget på et tidligere tidspunkt næste år. Fremtidig aftale tages op på udvalgets septembermøde i Per L. Laursen var fraværende K Retningslinjer vedrørende private pasningsordninger i Mariagerfjord Kommune Den 1. april 2011 er der indmeldt 77 børn i den private pasningsordning - fordelt på 22 private passere og 2 "ung i huset". Antallet af indmeldte børn har været stabilt de sidste 3 år. Der har vist sig et behov for at tydeliggøre og præcisere regler for privat pasningsordning og tilsynet med disse. I den anledning er der udarbejdet en folder, som indeholder regler, der gælder for: Forældre, der søger tilskud. Godkendelsesprocedure og regler for private børnepassere og "ung i huset". Folder vedrørende regler for privat pasningsordning og tilsynet med disse er vedlagt dagsordenen.

14 Folder Privat pasning 2011.doc Direktøren indstiller, at vedlagte folder indeholdende regler for privat pasningsordning og tilsynet med disse godkendes. Udvalget godkender de beskrevne regler for private pasningsordninger. Per L. Laursen var fraværende G Ansøgning fra Røde Kors Børnehaven, Mariager, om overgang fra selvejende til kommunal institution Fagenheden Dagtilbud har modtaget ønske fra Røde Kors Børnehaven i Mariager om at overgå fra selvejende til kommunal institution. Røde Kors Børnehaven blev etableret i en om at overgå til kommunal institution er truffet på et bestyrelsesmøde, hvoraf man af punkt 5, jf. bilag 1, kan se, at det b.la. er et ønske fra personalet og for at fastholde sammenholdet mellem institutionerne i Mariager. Bestyrelsen for Den Selvejende Institution Røde Kors Børnehave, Digtervænget 46, 9550 Mariager, har ansøgt om at overgå fra selvejende til kommunal daginstitution, jf. bilag 2. Røde Kors Børnehaven i Mariager blev etableret i Lokalafdelingen af Dansk Røde Kors indskød dengang kr i børnehaven og disse midler skal ved institutionens nedlæggelse ifølge i Vedtægterne, jf. bilag 3, anvendes til afvikling af gæld. Derefter betales indtil kr til Dansk Røde Kors, Mariager Afdeling og hvad der herefter måtte være tilbage, skal af Bestyrelsen, efter forud indhentet godkendelse fra

15 Mariagerfjord Kommunes kommunalbestyrelse og fra Tilsynsmyndigheden, anvendes til tilsvarende socialt eller sundhedsmæssigt formål blandt børn og unge i Mariager Kommune. Det er den afgående betyrelse, der har denne opgave. Ved overtagelse af Røde Kors Børnehaven er det ifølge Sektion for jura og økonomi, Dansk Røde Kors, ikke muligt af bruge Røde Kors navnet, hvorfor lederen af børnehaven er ansvarlig for at finde et nyt navn til den kommende kommunale institution. Udvalget orienteres om det nye navn efterfølgende. Bygningerne overtages mod, at Mariagerfjord Kommune overtager gælden i bygningerne. Mariagerfjord Kommune betaler i forvejen alle de driftsmæssige forpligtigelser, der er forbundet med driften af Røde Kors Børnehaven, herunder også afdrag på gæld. I bygningerne er der 2 lån hos KommuneKredit: Lån Hovedstol Restgæld Løbetid, ultimo Lån , ,53 Udløb 18. juni 2016 Lån , ,00 Udløb 12. februar 2024 Med ændring fra selvejende til kommunal daginstitution vil vedtægter for kommunal daginstitution være gældende. Der vil således være en ændring i forhold til kompetenceplanen, hvor ansættelses- og afskedigelseskompetencen fremover vil være den samme som i de kommunale daginstitutioner. Økonomi Der vil ifølge Økonomi ikke være ekstra udgifter for Mariagerfjord Kommune i forbindelse med overtagelse af bygninger/institution, idet kommunen i forvejen betaler alle de driftsmæssige forpligtigelser, der er forbundet med driften af Røde Kors Børnehaven, herunder også afdrag på gæld. fra bestyrelsesmøde - 1 Ansøgning fra bestyrelsen Røde Kors Børnehaven - 2 Styrelsesvedtægter - 3 Direktøren anbefaler, at Røde Kors Børnehaven får status som kommunal institution pr. 1. maj 2011.

16 Udvalget anbefaler indstillingen. Per L. Laursen var fraværende P Dialogmøder mellem Udvalget for Børn og Familie og repræsentanter for daginstitutionerne i Mariagerfjord Kommune I forbindelse med de årlige dialogmøder mellem Udvalget og repræsentanter fra dagtilbudsområdet indsender repræsentanterne forslag til temaer for årets dialog. Sidste år var følgende 3 temaer på programmet: Strukturændringer på dagtilbudsområdet, udsatte børn og familier og visitationsregler - holdninger/muligheder. Dagsorden med forslag til dette års temaer til dialog er vedlagt dagsordenen. Møderne er i år planlagt til den 4., 9., og 17. maj for Dagtilbudsområdet og for Dagplejen den 7. juni Dagsorden Direktøren indstiller dagsorden, herunder de fremsatte forslag til temaer til dialog, til drøftelse. Udvalget godkendte dagsordenen og temaerne. Per L. Laursen var fraværende P Misbrugspolitik for Mariagerfjord Kommune

17 Mariagerfjord Kommune hjemtager misbrugsopgaverne fra Region Nordjylland pr. 1. maj I Mariagerfjord Kommune er der etableret et samarbejde mellem Sundhed og Omsorg, Børn og Familie og Arbejdsmarked samt de medarbejdere, der overtages fra Regionen til varetagelse af opgaven. En lokal styregruppe med repræsentanter fra ovennævnte områder har udarbejdet et forslag til misbrugspolitik gældende for Mariagerfjord Kommune. Forslaget tager bl.a. udgangspunkt i drøftelser på temadag, hvor et bredt felt af medarbejderrepræsentanter fra hele organisationen, herunder de medarbejdere, der overtages fra Misbrugscentret, via en brainstorm af ideer, ønsker og behov har givet input til det foreliggende forslag. Mariagerfjord Kommunes Misbrugspolitik indeholder de overordnede principper, som er retningsgivende for indsatsen på misbrugsområdet. Der rettes fokus mod alle de mangeartede problemstillinger, som misbrug af alkohol og illegale stoffer skaber. Ifølge kommunens retningslinier for politikker skal der efter politikkens godkendelse udarbejdes strategier på de respektive udvalgsområder. Sundhed og Omsorg har tovholderfunktionen i forbindelse med strategiarbejdet. Forslaget tager udgangspunkt i en økonomisk ramme, der definerer det serviceniveau for behandling og rådgivning, der indtil nu har været gældende. Misbrugspolitik Mariagerfjord Kommune Direktøren indstiller, at Misbrugspolitikken Fremsendes til høring i de fem fagudvalg (undtagen Udvalget for Teknik og Miljø), Fremsendes til høring i Handicaprådet og Seniorrådet, Videresendes til godkendelse i Byrådet den 28. april Udvalget anbefaler politikken til godkendelse, og ser frem til udmøntning af strategien for politikken.

18 Per L. Laursen var fraværende P Politisk dialogmøde for udvalgsformændene på det social område den 6. maj 2011 Folketinget har den 3. marts 2011 vedtaget en ændring af lovgrundlaget for de sociale rammeaftaler, som betyder, at kommunerne overtager koordineringsansvaret fra regionen. Fremover skal kommunerne indgå en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Der er en række forhold, hvor der evt. kan være behov for et særligt politisk fokus i den kommende tid og derfor er det vigtigt at få fagligt input fra det øverste politiske og administrative niveau i kommunerne. Aalborg Kommune, Sekretariatet for rammeaftaler, inviterer - i samarbejde med KKR Nordjylland - udvalgsformænd og direktører på det sociale område (børn, unge- og voksenområdet) til dialog om udviklingen og samarbejde på det specialiserede socialområde. Mødet afholdes på Landboskolen i Brønderslev, Danmarksgade 1, den 6. maj 2011, kl Formålet med mødet er at få en drøftelse af, hvilke tilbud som fremadrettet skal være omfattet af rammeaftalen og at få input til at sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser. Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen, Sekretariat for rammeaftaler, Danmarksgade 17, 9000 Aalborg Direktøren fremsender til drøftelse. Peder Larsen tilmeldes - alternativ Jette Rask.

19 Per L. Laursen var fraværende G Orienteringssager 1. Der orienteres om status på skolestruktur, herunder orientering om ansættelser/forflyttelser af ledere. 2. Forslag fra Byg til stiforbindelser til Rosendalskolen fra Nordre Skoles distrikt, se bilag. 3. Der orienteres om status på Dagtilbudsområdet vedrørende opfølgning på Byrådets beslutning den 16. december 2010 vedr. "Omstrukturering på Dagtilbudsområdet". 4. Orientering om konkret klagesag, der er fremsendt til udvalgsformanden. Oplæg til skolevejsundersøgelse for de kommunale skoler i Mariagerfjord Kommune Stiforbindelse mellem Hobro og Hørby Skoleby Ad 1) Peter Møller Rasmussen orienterede kort om status på personalesituationen i forbindelse med skolestrukturen. 5-6 personer kan ikke forflyttes til andet arbejde. Herunder enkelte fratrædelsesordninger. Der blev givet en kort orientering om lederansættelse på kommende Specialskole i Astrup. Ad 2) Mogens Jespersen orienterede om bilaget vedrørende stiforbindelsen, specielt vedr. økonomien. Ad 3) Nina Hæsum gav en kort orientering om status. Ad 4) Kit Borup orienterede om den praktiske klageadgang på området og konkret vurdering i en klagesag. Udvalget tog orienteringerne til efterretning. Per L. Laursen var fraværende. Jette Rask forlod mødet under dette punkt.

20 G Eventuelt Intet. Per L. Laursen og Jette Rask var fraværende. Kopi af Driftsbudget Vision Hegedal Organisation oplæg Feriekoloni Hegedal Vision Hegedal - præsentationsmateriale 24 feb 2011 Økonomirapport måned 3 - Hovedkonto og Funktion Økonomirapport måned 3 på fagområder + stedniveau Økonomirapport måned 3 på hovedkonto + Art IM Hovedoversigt til årsregnskab 2010, Børn og Familie Regnskabsbemærkninger, Skoler Nettooversigt på funktionsniveau - Skoler Regnskabsbemærkninger, Familie Regnskabsoversigt 2010 (funktionsniveau netto) - Familie Regnskabsbemærkninger, Dagtilbud Nettooversigt på funktionsniveau - Dagtilbud Udtalelse fra Elevrådet på Mariagerfjord10 Udtalelse fra MED udvalget og en enig personalegruppe på Mariagerfjord 10 2 Udtalelse 2 fra Skolebestyrelsen på Mariagerfjord 11 Dispensation vedr. klassestørrelser Rosendalskolen Ansøgning om dispensation for klassestørrelse på Assens Skole. Elevtalsprognose for Onsild Elevtalsprognose for Onsild og Bymark Onsild Skole lavdrift Kommuneaftale lærere Folder Privat pasning 2011.doc fra bestyrelsesmøde - 1 Ansøgning fra bestyrelsen Røde Kors Børnehaven - 2 Styrelsesvedtægter - 3 Dagsorden Misbrugspolitik Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen, Sekretariat for rammeaftaler, Danmarksgade 17, 9000 Aalborg Oplæg til skolevejsundersøgelse for de kommunale skoler i Mariagerfjord Kommune Stiforbindelse mellem Hobro og Hørby Skoleby

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen

Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen ÅBENT REFERAT BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Mødedato: 15. april 2009 Mødested: Torvegade 10 (3. sal), Skive Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden novem Forside Dagsorden Fredag den 16. januar 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Justus Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere