Per L. Laursen forlod mødet kl efter behandling af pkt. 37. Jette Rask forlod mødet kl under pkt. 44. Mødet sluttede kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette Rask forlod mødet kl. 20.00 under pkt. 44. Mødet sluttede kl. 20.05."

Transkript

1 Referat af mødet i Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Per L. Laursen forlod mødet kl efter behandling af pkt. 37. Jette Rask forlod mødet kl under pkt. 44. Mødet sluttede kl Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 30 Kl Vision Hegedal 31 Månedlig økonomirapport pr. 31. marts Regnskab Regnskabsbemærkninger 33 Oprettelse af skolebestyrelse ved den ny Astrup Specialskole 34 Samarbejdsaftale vedr. Astrup Specialskole 35 Placering af 10. klasse i Hobro 36 Dispensation for klassestørrelser 37 Nedlæggelse af Onsild Skole 38 Godkendelse af ny arbejdstidsaftale for lærere 39 Retningslinjer vedrørende private pasningsordninger i Mariagerfjord Kommune 40 Ansøgning fra Røde Kors Børnehaven, Mariager, om overgang fra selvejende til kommunal institution 41 Dialogmøder mellem Udvalget for Børn og Familie og repræsentanter for daginstitutionerne i Mariagerfjord Kommune 42 Misbrugspolitik for Mariagerfjord Kommune 43 Politisk dialogmøde for udvalgsformændene på det social område den 6. maj Orienteringssager 45 Eventuelt Lukkede dagsordenpunkter Åbne dagsordenpunkter P

2 30. Kl Vision Hegedal Mariagerfjord Kommune ejer Feriekolonien Hegedal, Wiegårdsvej 10, 9500 Hobro, med tilhørende bygninger. Matriklen er på i alt m2 beliggende i et naturskønt fredet område tæt på Hobro By, stisystem, strand og fjord samt golfbane. På matriklen ligger 2 bygninger med et samlet bygningsareal på 362 m2, udnyttet tagetage på 130 m2 samet et kælderareal på 35 m2, således at det samlede etageareal er på i alt 529 m2. Bygningerne og grunden var oprindeligt ejet af København Kommunes Lærerforening indtil gl. Hobro Kommune købte det i Feriekolonien var i en årrække udlejet til Jysk Amatørbokseunion, der anvendte stedet til klubbens aktiviteter og til privat udlejning med overnatning. Dette lejemål ophørte i oktober Siden har bygningerne stået tomme og det bærer de nu præg af. Gl. Hobro Kommune nedsatte allerede i 2005 en arbejdsgruppe, der var bredt repræsenteret med politikere, institutionsledere, skoleledere og forvaltning. Ideen var at beskrive de ideer og rammer, skoler, institutioner m.v. man ønskede for Hegedal. Byrådet i gl. Hobro Kommune afsatte kr , der skulle bruges til projektbeskrivelse m.v. Sagen blev overgivet til Udvalget for Børn og Familie i Sagen er efterfølgende overgivet til Udvalget for Kultur og Fritid sammen med anlægsbudgettet på kr I 2010 er arbejdet med Vision Hegedal startet op igen. Fjordens Arkitekter har sammen med Teknik og Byg samt øvrige interessenter arbejdet med Vision Hegedal. Visionen er, at bygningerne og området igen skal bruges og give børn og unge muligheder for aktivitet i den unikke natur. Udvalget for Kultur og Fritid har den 1. marts 2011 afholdt møde med Fjordens Arkitekter. På mødet blev det foreløbige oplæg for Vision Hegedal præsenteret.

3 Fjordens Arkitekter er indbudt til mødet kl , hvor de vil præsentere det foreløbige oplæg for Vision Hegedal for Udvalget for Børn og Familie. Kopi af Driftsbudget Vision Hegedal Organisation oplæg Feriekoloni Hegedal Vision Hegedal - præsentationsmateriale 24 feb 2011 Udvalget for Kultur og Fritid, 1. marts 2011, pkt. 22: Arkitekterne fra Fjorden gennemgik projektet. Udvalget for Kultur og Fritid anbefaler, at der arbejdes videre med det foreløbige projekt. Sagen oversendes til høring i Børn og Familie med henblik på et samarbejde om projektet. Jens Riise Dalgaard var fraværende. Hauge Bjerre Nielsen fra Fjordens Arkitekter gennemgik projektet. Udvalget drøftede projektet.udvalget synes det er et spændende projekt, men ser sig ikke i stand til at yde økonomisk støtte til projektet. Udvalget ønsker til næste møde oplysninger om, hvad skolerne/daginstitutioner anvender til lejrskoler o.l. Samtidig ønsker udvalget til næste møde orientering om Låenhus Ø Månedlig økonomirapport pr. 31. marts 2011 Som led i budgetopfølgningen for budget 2011 forelægges en månedlig økonomirapport for udvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2011 samt hovedoversigt pr. samme dato fremsendes til drøftelse i udvalget.

4 Økonomirapport måned 3 - Hovedkonto og Funktion Økonomirapport måned 3 på fagområder + stedniveau Økonomirapport måned 3 på hovedkonto + Art IM Direktøren indstiller økonomirapporterne til drøftelse. Vagner Bjørn gennemgik materialet. Udvalget udtrykte ikke udelt tilfredshed med materialet, idet det er sværere tilgængeligt end det tidligere materiale. Udvalget ser frem til, at materialet gøres mere enkelt. Tages til efterretning S Regnskab Regnskabsbemærkninger I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutning 2010 skal årsregnskabet forelægges Økonomiudvalget den 13. april 2011 og Byrådet den 28. april De udarbejdede regnskabsbemærkninger for 2010 for Børn og Familie er vedlagt som bilag. Hovedoversigt til årsregnskab 2010, Børn og Familie Regnskabsbemærkninger, Skoler Nettooversigt på funktionsniveau - Skoler Regnskabsbemærkninger, Familie Regnskabsoversigt 2010 (funktionsniveau netto) - Familie Regnskabsbemærkninger, Dagtilbud Nettooversigt på funktionsniveau - Dagtilbud Direktøren indstiller regnskabsbemærkningerne til godkendelse.

5 Udvalget drøftede overordnet bemærkningerne. Udvalget godkendte bemærkningerne P Oprettelse af skolebestyrelse ved den ny Astrup Specialskole Mariagerfjord Byråd vedtog den 16/ at lukke bl.a. Astrup Skole. Det er tillige besluttet at oprette en specialskole på Astrup Skole med start 1/ Det betyder, jf. folkeskolelovens 42 samt tilhørende bekendtgørelse om skolebestyrelsesvalg, at der skal foretages nyvalg til en skolebestyrelse ved den ny skole. I henhold til folkeskolelovens 42 samt "Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen)" kan kommunalbestyrelsen fravige de almindelige bestemmelser ved skolebestyrelsesvalg til kommunale specialskoler. Dette har Byrådet tidligere gjort i forhold til specialskolen Kridthusets Skolebestyrelse. Der ønskes en beslutning fra Byrådet i henhold til følgende forslag: Skolebestyrelsen ved Astrup Specialskole består af 5 forældrevalgte repræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Der er forskudt valg til skolebestyrelsen, jf. de almindelige regler herom. Ovenstående indarbejdes i styrelsesvedtægt for det kommunale skolevæsen. Økonomi Forslaget indebærer ikke nogen økonomiske konsekvenser for Mariagerfjord Kommune. Direktøren anbefaler, at forslaget fremsendes til godkendelse i Byrådet. Udvalget anbefaler indstillingen.

6 A Samarbejdsaftale vedr. Astrup Specialskole Skolefagenheden har modtaget en henvendelse fra Rebild Kommune med henblik på et samarbejde om den nystartede specialskole for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder i Astrup. Skolechefen bemyndiges til at indlede forhandlinger på administrativt niveau med Rebild Kommune med henblik på forelæggelse af en samarbejdsaftale til politisk godkendelse i Udvalget for Børn og Familie. Mariagerfjord Kommmune har modtaget en administrativ henvendelse fra Rebild Kommune med henblik på et eventuelt samarbejde i forhold til vores nye specialskole for børn med svære generelle indlæringsvanskelighder i Astrup. Ved at indgå et samarbejde med Rebild Kommune vil der hurtigere kunne nås stordriftsfordele. Astrup Skole vil have kapacitet til at kunne rumme potentielle børn fra både Mariagerfjord Kommune og Rebild Kommune. Det er hensigten, at Mariagerfjord Kommune fortsat driver skolen, men at der udarbejdes en samarbejdsaftale med Rebild Kommune således, at Rebild Kommune køber pladser i Mariagerfjord Kommune. Samarbejdsaftalen skal beskrive, hvordan et sådant samarbejde kan udmøntes. Skolechefen bemyndiges til at indlede forhandlinger med Rebild Kommune på administrativt niveau, med henblik på forelæggelse af en samarbejdsaftale til godkendelse i Udvalget for Børn og Familie. Økonomi Det er ikke muligt, før vi kender betingelserne for en given aftale, at beskrive de økonomiske konsekvenser. Det skal fremgå af samarbejdsaftalen, hvilke økonomiske konsekvenser aftalen vil få for Mariagerfjord Kommune.

7 Direktøren indstiller, at skolechefen bemyndiges til at indlede forhandlinger med Rebild Kommune med henblik på indgåelse af samarbejdsaftale vedrørende Astrup Specialskole. Udvalget godkender indstillingen, således at et evt. forhandlingsresultat forelægges til politisk godkendelse A Placering af 10. klasse i Hobro Byrådet vedtog den 16. december 2010 en ny skolestruktur. Det blev besluttet, at der skal være to 10. klasseafdelinger, en i Hadsund og en i Hobro. Det fremgår af beslutningen, at placeringen af 10. klasse i Hobro er uafklaret. Der skal derfor tages stilling til 10. klasses placering i Hobro. Der foreslås en placering i de nuværende lokaler på Kirketoften. Udvalget drøftede på sidste møde en henvendelse fra 10. Klassecenterets Skolebestyrelse og MED-udvalg. Begge henvendelser peger eentydigt på en placering af 10. Klassecenteret på dets nuværende placering på Kirketoften. Hovedargumenterne er, at med den nuværende placering sikres en tilknytning til ungdomsuddanelserne. Udvalget ønskede en tilkendegivelse fra eleverne. Denne foreligger nu. en fra Elevrådet bakker op om de to øvrige udtalelser. Alternativt kan 10. klasse placeres på den kommende nye overbygningsskole på Søndre Skole. Der er et ønske om, at Kulturskolen kan flytte til Søndre Skole. Hvis 10. klasse skal være på Søndre Skole vil det være vanskeligere at tilgodese alle Kulturskolens ønsker om lokaler. Skolefagenheden anbefaler den nuværende placering, da det giver den ønskede tilknytning til ungdomsuddannelserne. Det er ligeledes den løsning, der er valgt i Hadsund. En tilknytning til ungdomsuddanelserne muliggør et tættere samarbejde mellem 10. klasse og ungdomsuddanelserne, hvilket kan være en vigtig brik i målsætningen om, at 95 % af de unge skal have en ungdomsuddannelse.

8 Økonomi Placeringen af 10. klasse på Kirketoften i de nuværende lokaler vil ikke betyde ekstra udgifter. En flytning til Søndre Skole vil betyde en mulighed for en lejeindtægt. Samtidig vil det betyde, at en mulig lejeindtægt på Søndre Skole ikke er til stede. Udtalelse fra Elevrådet på Mariagerfjord10 Udtalelse fra MED udvalget og en enig personalegruppe på Mariagerfjord 10 2 Udtalelse 2 fra Skolebestyrelsen på Mariagerfjord 11 Direktøren indstiller, at 10. klasse i Hobro forbliver på sin nuværende adresse på Kirketoften. Et flertal af udvalget anbefaler indstillingen. Peder Larsen tager forbehold G Dispensation for klassestørrelser 2 skoler, Rosendalskolen og Assens Skole, ansøger om dispensation for reglen om 28 elever i klassen. Rosendalsskolens dispensation skal ses i lyset af skolestrukturen. Assens Skoles ansøgning er pædagogisk og økonomisk begrundet. Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til 29 eller 30 elever i klassen. Dispensationer over 30 elever kræver Undervisningsministeriets godkendelse. Rosendalskolen Rosendalskolen ønske om dispensation begrundes med, at Hvornum Skole nedlægges og elevernes overførsel til Rosendalskolen medfører enkelte klasser med mere end 28 elever.

9 Da Nordre Skoles nedlæggelse næste år tilfører skolen nye elever, ønsker Rosendalskolen ikke at lave klasseombrydninger mere en een gang. Dette betyder, at der vil være enkelte klasser med elever i et år. Skolefagenheden anbefaler ansøgningen. Assens Skole Assens Skole ansøger om dispensation for deres 7. klasse, der bliver på 29 elever. Det vil være omkostningstungt at lave to klasser og pædagogisk anses det for bedst at fortsætte med klassen. Dispensationen ønskes til og med 9. klasse. Skolefagenheden anbefaler ansøgningen. Dispensation vedr. klassestørrelser Rosendalskolen Ansøgning om dispensation for klassestørrelse på Assens Skole. Direktøren indstiller ansøgningerne til godkendelse. Udvalget godkendte dispensationsansøgningerne A Nedlæggelse af Onsild Skole Da Byrådet sendte et forslag til ny skolestruktur til høring i august 2010 indebar høringsforslaget, at Onsild Skole skulle bestå. Dette skulle ske ved tilførsel af elever fra Søbakkeskolen og Hvornum Skole således, at Onsild Skole blev fagligt og økonomisk bæredygtig. Høringssvarene viste, at forældrene fra Søbakkedistriktet og Hvornum ikke ønskede denne løsning. Byrådet valgte at følge disse indsigelser. Som konsekvens af dette fremsættes nu et forslag til høring om nedlæggelse af Onsild Skole.

10 Da Byrådet sendte et forslag til ny skolestruktur til høring i august 2010 indebar høringsforslaget, at Onsild Skole skulle bestå. Dette skulle ske ved tilførsel af elever fra Søbakkeskolen og Hvornum Skole således, at Onsild Skole blev fagligt og økonomisk bæredygtig. Høringssvarene viste, at forældrene fra Søbakke og Hvornum ikke ønskede denne løsning. Byrådet valgte at følge disse indsigelser. Onsild Skole fremstår som konsekvens af dette ikke længere som fagligt og økonomisk robust, som var forudsætningen for gennemførelsen af den nye skolestruktur. Onsild Skole vil gå fra i 2011 at have 115 elever til i 2022 at have 85 elever og med en klassekvotient på elever. Dette skal ses i sammenligning med kommunens øvrige skoler, der alle vil have en klassekvotient over 20 og med et gennemsnit på elever. Der er i forlængelse af gennemførelsen af den nye skolestruktur vedtaget en ny tildelingsmodel, der tildeler ressourcer til skolerne, dels som en fast bevilling til først og fremmest bygningsdrift og derudover et beløb pr. elev. Faldet i elevtallet på Onsild Skole vil betyde et fald i tildeling på ca. 1.2 mio. kr., hvilket svarer til knap 3 lærerstillinger. Det betyder, at de samme klasser skal undervises med 3 færre lærere. Dette vil kræve en udstrækt grad af samlæsning. Det vil ligeledes være vanskeligt at få midler til investeringer i den almindelige drift, såsom smartboard m.v. Samlet vurderes, at Onsild Skole fagligt og økonomisk vil blive sårbar. Derfor foreslås nedlæggelse af Onsild Skole med virkning fra august Eleverne fra Onsild Skole overføres til Bymarkskolen. Eleverne vil som hidtil skulle have deres overbygning på Søndre Skole. Det vil kræve en ydeligere tilbygning til Bymarkskolen på 2 klasselokaler og udbygning af et eksisterende værkstedslokale til et multifunktionsrum. Onsild Skole har 3 specialklasser for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Disse 3 klasser er idag placeret i 3 mindre klasselokaler ( ialt 150 m2) uden gruppelokaler. Dette er ikke optimale lokaler for specialklasserne. Det foreslås, at et nyt tilsvarende tilbud oprettes på Valsgaard Skole. Tilbuddet indrettes med klasselokaler og tilhørende grupperum. Investeringer er en del af den budgetterede investering i den anlægsoversigt, som var en del af beslutningen den 16. december 2010 om den nye skolestruktur.

11 For at kunnne nedlægge en skole kræves, at forslaget vedtages af Byrådet og derefter sendes i offentlig høring i 8 uger. Hvis der kommer indsigelser, kan Byrådet tidligst 4 uger efter denne frist vedtage at nedlægge skolen. Økonomi Nedlæggelsen af Onsild Skole vil have følgende økonomiske konsekvenser: Driftsbesparelser Besparelse ved nedlæggelse (faste udgifter) Øgede kørselsudgifter Lav drift (udgifter til lavdrift, indtil skolen er solgt) Øgede driftsudgifter til Bymarkskolen og Valsgaard Skole (anslået) Samlet driftsbesparlse kr kr kr kr kr. Anlægsinvesteringer Bymarkskolen (2 klasselokaler + udbygning af værkstedslokale), anslået Specialklasser Valsgaard Skole (er indeholdt i Byrådets beslutning af 16. december 2010) 4,0 mio. kr. 4,5 mio. kr. Elevtalsprognose for Onsild Elevtalsprognose for Onsild og Bymark Onsild Skole lavdrift Direktøren anbefaler, at forslaget om nedlæggelse af Onsild Skole sendes i høring. Et flertal af udvalget anbefaler, at forslaget om nedlæggelse af Onsild Skole sendes i høring. Peder Larsen anbefaler ikke, at forslaget sendes i høring P

12 38. Godkendelse af ny arbejdstidsaftale for lærere Den nuværnede arbejdstidsaftale udløber den 1.august Der har gennem det sidste halve år foregået forhandlinger mellem Danmarks Læreforening( DLF) og Skolefagenheden om indgåelse af en ny arbejdstidsaftale. Den foreliggende aftale viderefører den nuværende aftale med få ændringer. Det er muligt at opsige den nye aftale med et halvt års varsel. Aftalen er vedhæftet som bilag. Resultatet af forhandlingerne er blevet en mindre revision af aftalen. Der er foretaget ændringer på følgende områder: 1. Der er lavet en ny aftale på biblioteksområdet. Den nye aftale adskiller servicenivau fra arbejdstidsaftalen således, at det inden for aftalen er muligt at regulere på serviceniveauet. Samtidig indeholder den en forenkling af hidtidig praksis. 2. Den gamle aftale opererede med en årsnorm på en pædagogisk dag på max 8. timer. Den nye aftale har en årsnorm på 1680 timer, og det er så op til skolerne at vurdere, hvorvidt de vil afholde en eller flere pædagogiske dage. 3. Der er indgået en aftale om tid til efter-videreuddannelse. Aftalen er en bekræftelse på hidtidig praksis. 4. Aftalen er ikke længere tidsbegrænset, men kan opsiges af en af parterne med et halvt års varsel. Når ændringerne ikke blev større skyldes det dels uenigheder og dels, at der var et fælles ønske om først at få skolestrukturen på plads, inden der laves større ændringer. Aftalen forudsætter DLFs godkendelse på møde den 7. april 2011.

13 Skolefagenheden anbefaler, at aftalen godkendes. Økonomi Aftalen vurderes at være omkostningsneutral for kommunen. Kommuneaftale lærere Direktøren indstiller, at aftalen godkendes. Udvalget godkendte aftalen og forventer som tidligere besluttet, at udvalget bliver inddraget på et tidligere tidspunkt næste år. Fremtidig aftale tages op på udvalgets septembermøde i Per L. Laursen var fraværende K Retningslinjer vedrørende private pasningsordninger i Mariagerfjord Kommune Den 1. april 2011 er der indmeldt 77 børn i den private pasningsordning - fordelt på 22 private passere og 2 "ung i huset". Antallet af indmeldte børn har været stabilt de sidste 3 år. Der har vist sig et behov for at tydeliggøre og præcisere regler for privat pasningsordning og tilsynet med disse. I den anledning er der udarbejdet en folder, som indeholder regler, der gælder for: Forældre, der søger tilskud. Godkendelsesprocedure og regler for private børnepassere og "ung i huset". Folder vedrørende regler for privat pasningsordning og tilsynet med disse er vedlagt dagsordenen.

14 Folder Privat pasning 2011.doc Direktøren indstiller, at vedlagte folder indeholdende regler for privat pasningsordning og tilsynet med disse godkendes. Udvalget godkender de beskrevne regler for private pasningsordninger. Per L. Laursen var fraværende G Ansøgning fra Røde Kors Børnehaven, Mariager, om overgang fra selvejende til kommunal institution Fagenheden Dagtilbud har modtaget ønske fra Røde Kors Børnehaven i Mariager om at overgå fra selvejende til kommunal institution. Røde Kors Børnehaven blev etableret i en om at overgå til kommunal institution er truffet på et bestyrelsesmøde, hvoraf man af punkt 5, jf. bilag 1, kan se, at det b.la. er et ønske fra personalet og for at fastholde sammenholdet mellem institutionerne i Mariager. Bestyrelsen for Den Selvejende Institution Røde Kors Børnehave, Digtervænget 46, 9550 Mariager, har ansøgt om at overgå fra selvejende til kommunal daginstitution, jf. bilag 2. Røde Kors Børnehaven i Mariager blev etableret i Lokalafdelingen af Dansk Røde Kors indskød dengang kr i børnehaven og disse midler skal ved institutionens nedlæggelse ifølge i Vedtægterne, jf. bilag 3, anvendes til afvikling af gæld. Derefter betales indtil kr til Dansk Røde Kors, Mariager Afdeling og hvad der herefter måtte være tilbage, skal af Bestyrelsen, efter forud indhentet godkendelse fra

15 Mariagerfjord Kommunes kommunalbestyrelse og fra Tilsynsmyndigheden, anvendes til tilsvarende socialt eller sundhedsmæssigt formål blandt børn og unge i Mariager Kommune. Det er den afgående betyrelse, der har denne opgave. Ved overtagelse af Røde Kors Børnehaven er det ifølge Sektion for jura og økonomi, Dansk Røde Kors, ikke muligt af bruge Røde Kors navnet, hvorfor lederen af børnehaven er ansvarlig for at finde et nyt navn til den kommende kommunale institution. Udvalget orienteres om det nye navn efterfølgende. Bygningerne overtages mod, at Mariagerfjord Kommune overtager gælden i bygningerne. Mariagerfjord Kommune betaler i forvejen alle de driftsmæssige forpligtigelser, der er forbundet med driften af Røde Kors Børnehaven, herunder også afdrag på gæld. I bygningerne er der 2 lån hos KommuneKredit: Lån Hovedstol Restgæld Løbetid, ultimo Lån , ,53 Udløb 18. juni 2016 Lån , ,00 Udløb 12. februar 2024 Med ændring fra selvejende til kommunal daginstitution vil vedtægter for kommunal daginstitution være gældende. Der vil således være en ændring i forhold til kompetenceplanen, hvor ansættelses- og afskedigelseskompetencen fremover vil være den samme som i de kommunale daginstitutioner. Økonomi Der vil ifølge Økonomi ikke være ekstra udgifter for Mariagerfjord Kommune i forbindelse med overtagelse af bygninger/institution, idet kommunen i forvejen betaler alle de driftsmæssige forpligtigelser, der er forbundet med driften af Røde Kors Børnehaven, herunder også afdrag på gæld. fra bestyrelsesmøde - 1 Ansøgning fra bestyrelsen Røde Kors Børnehaven - 2 Styrelsesvedtægter - 3 Direktøren anbefaler, at Røde Kors Børnehaven får status som kommunal institution pr. 1. maj 2011.

16 Udvalget anbefaler indstillingen. Per L. Laursen var fraværende P Dialogmøder mellem Udvalget for Børn og Familie og repræsentanter for daginstitutionerne i Mariagerfjord Kommune I forbindelse med de årlige dialogmøder mellem Udvalget og repræsentanter fra dagtilbudsområdet indsender repræsentanterne forslag til temaer for årets dialog. Sidste år var følgende 3 temaer på programmet: Strukturændringer på dagtilbudsområdet, udsatte børn og familier og visitationsregler - holdninger/muligheder. Dagsorden med forslag til dette års temaer til dialog er vedlagt dagsordenen. Møderne er i år planlagt til den 4., 9., og 17. maj for Dagtilbudsområdet og for Dagplejen den 7. juni Dagsorden Direktøren indstiller dagsorden, herunder de fremsatte forslag til temaer til dialog, til drøftelse. Udvalget godkendte dagsordenen og temaerne. Per L. Laursen var fraværende P Misbrugspolitik for Mariagerfjord Kommune

17 Mariagerfjord Kommune hjemtager misbrugsopgaverne fra Region Nordjylland pr. 1. maj I Mariagerfjord Kommune er der etableret et samarbejde mellem Sundhed og Omsorg, Børn og Familie og Arbejdsmarked samt de medarbejdere, der overtages fra Regionen til varetagelse af opgaven. En lokal styregruppe med repræsentanter fra ovennævnte områder har udarbejdet et forslag til misbrugspolitik gældende for Mariagerfjord Kommune. Forslaget tager bl.a. udgangspunkt i drøftelser på temadag, hvor et bredt felt af medarbejderrepræsentanter fra hele organisationen, herunder de medarbejdere, der overtages fra Misbrugscentret, via en brainstorm af ideer, ønsker og behov har givet input til det foreliggende forslag. Mariagerfjord Kommunes Misbrugspolitik indeholder de overordnede principper, som er retningsgivende for indsatsen på misbrugsområdet. Der rettes fokus mod alle de mangeartede problemstillinger, som misbrug af alkohol og illegale stoffer skaber. Ifølge kommunens retningslinier for politikker skal der efter politikkens godkendelse udarbejdes strategier på de respektive udvalgsområder. Sundhed og Omsorg har tovholderfunktionen i forbindelse med strategiarbejdet. Forslaget tager udgangspunkt i en økonomisk ramme, der definerer det serviceniveau for behandling og rådgivning, der indtil nu har været gældende. Misbrugspolitik Mariagerfjord Kommune Direktøren indstiller, at Misbrugspolitikken Fremsendes til høring i de fem fagudvalg (undtagen Udvalget for Teknik og Miljø), Fremsendes til høring i Handicaprådet og Seniorrådet, Videresendes til godkendelse i Byrådet den 28. april Udvalget anbefaler politikken til godkendelse, og ser frem til udmøntning af strategien for politikken.

18 Per L. Laursen var fraværende P Politisk dialogmøde for udvalgsformændene på det social område den 6. maj 2011 Folketinget har den 3. marts 2011 vedtaget en ændring af lovgrundlaget for de sociale rammeaftaler, som betyder, at kommunerne overtager koordineringsansvaret fra regionen. Fremover skal kommunerne indgå en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Der er en række forhold, hvor der evt. kan være behov for et særligt politisk fokus i den kommende tid og derfor er det vigtigt at få fagligt input fra det øverste politiske og administrative niveau i kommunerne. Aalborg Kommune, Sekretariatet for rammeaftaler, inviterer - i samarbejde med KKR Nordjylland - udvalgsformænd og direktører på det sociale område (børn, unge- og voksenområdet) til dialog om udviklingen og samarbejde på det specialiserede socialområde. Mødet afholdes på Landboskolen i Brønderslev, Danmarksgade 1, den 6. maj 2011, kl Formålet med mødet er at få en drøftelse af, hvilke tilbud som fremadrettet skal være omfattet af rammeaftalen og at få input til at sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser. Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen, Sekretariat for rammeaftaler, Danmarksgade 17, 9000 Aalborg Direktøren fremsender til drøftelse. Peder Larsen tilmeldes - alternativ Jette Rask.

19 Per L. Laursen var fraværende G Orienteringssager 1. Der orienteres om status på skolestruktur, herunder orientering om ansættelser/forflyttelser af ledere. 2. Forslag fra Byg til stiforbindelser til Rosendalskolen fra Nordre Skoles distrikt, se bilag. 3. Der orienteres om status på Dagtilbudsområdet vedrørende opfølgning på Byrådets beslutning den 16. december 2010 vedr. "Omstrukturering på Dagtilbudsområdet". 4. Orientering om konkret klagesag, der er fremsendt til udvalgsformanden. Oplæg til skolevejsundersøgelse for de kommunale skoler i Mariagerfjord Kommune Stiforbindelse mellem Hobro og Hørby Skoleby Ad 1) Peter Møller Rasmussen orienterede kort om status på personalesituationen i forbindelse med skolestrukturen. 5-6 personer kan ikke forflyttes til andet arbejde. Herunder enkelte fratrædelsesordninger. Der blev givet en kort orientering om lederansættelse på kommende Specialskole i Astrup. Ad 2) Mogens Jespersen orienterede om bilaget vedrørende stiforbindelsen, specielt vedr. økonomien. Ad 3) Nina Hæsum gav en kort orientering om status. Ad 4) Kit Borup orienterede om den praktiske klageadgang på området og konkret vurdering i en klagesag. Udvalget tog orienteringerne til efterretning. Per L. Laursen var fraværende. Jette Rask forlod mødet under dette punkt.

20 G Eventuelt Intet. Per L. Laursen og Jette Rask var fraværende. Kopi af Driftsbudget Vision Hegedal Organisation oplæg Feriekoloni Hegedal Vision Hegedal - præsentationsmateriale 24 feb 2011 Økonomirapport måned 3 - Hovedkonto og Funktion Økonomirapport måned 3 på fagområder + stedniveau Økonomirapport måned 3 på hovedkonto + Art IM Hovedoversigt til årsregnskab 2010, Børn og Familie Regnskabsbemærkninger, Skoler Nettooversigt på funktionsniveau - Skoler Regnskabsbemærkninger, Familie Regnskabsoversigt 2010 (funktionsniveau netto) - Familie Regnskabsbemærkninger, Dagtilbud Nettooversigt på funktionsniveau - Dagtilbud Udtalelse fra Elevrådet på Mariagerfjord10 Udtalelse fra MED udvalget og en enig personalegruppe på Mariagerfjord 10 2 Udtalelse 2 fra Skolebestyrelsen på Mariagerfjord 11 Dispensation vedr. klassestørrelser Rosendalskolen Ansøgning om dispensation for klassestørrelse på Assens Skole. Elevtalsprognose for Onsild Elevtalsprognose for Onsild og Bymark Onsild Skole lavdrift Kommuneaftale lærere Folder Privat pasning 2011.doc fra bestyrelsesmøde - 1 Ansøgning fra bestyrelsen Røde Kors Børnehaven - 2 Styrelsesvedtægter - 3 Dagsorden Misbrugspolitik Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen, Sekretariat for rammeaftaler, Danmarksgade 17, 9000 Aalborg Oplæg til skolevejsundersøgelse for de kommunale skoler i Mariagerfjord Kommune Stiforbindelse mellem Hobro og Hørby Skoleby

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Notat vedr. pressemøde med Nordjyske ang. Skolestruktur

Notat vedr. pressemøde med Nordjyske ang. Skolestruktur Notat vedr. pressemøde med Nordjyske ang. Skolestruktur Historik: Byrådet vedtog december 2010 en ny skolestruktur der betød nedlæggelse af følgende skoler: Hvornum, Rostrup, Astrup, Øster Hurup, Søbakkeskolen,

Læs mere

96. Månedlig økonomirapport pr. 30. september 2011

96. Månedlig økonomirapport pr. 30. september 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 11. oktober 2011 kl. 15:30 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Mødet begynder kl. 15.30 med besigtigelse af Kridthuset og kl.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

80. Kl Besøg på Hegedal, Wiegårdsvej 10, Hobro

80. Kl Besøg på Hegedal, Wiegårdsvej 10, Hobro Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. september 2011 kl. 16:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 80 Kl. 16.00 - Besøg på Hegedal,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune NOTAT 10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune 1. Resumé I forbindelse med vedtagelse af budget for Mariagerfjord Kommune for 2007 er det besluttet, at der skal ske en harmonisering fra tre 10. klassetrins

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Stk. 1 Sammensætning og valg Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: 5 eller 7 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer,

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Forældrebestyrelser i Dagtilbud Skolebestyrelser (kommende Landsbyordninger) Fælles-MED Børn og Unge BUPL Midt- og Vestjylland FOA Holstebro Kommune DLF Vestjysk Lærerforening Handicaprådet Dato:

Læs mere

80. Kl Besøg på Hegedal, Wiegårdsvej 10, Hobro

80. Kl Besøg på Hegedal, Wiegårdsvej 10, Hobro Referat af mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. september 2011 kl. 16:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Mødet sluttede kl. 19.20. Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 80 Kl.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Kapitel 1. Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten fastsættes,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning Punkt 13. Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning 2015-058779 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Kapitel I: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. I henhold til Lov om folkeskolen 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014 Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen Gældende fra 1. marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i Solrød kommune 1 Overordnede mål og rammer Byrådet har det overordnede ansvar for de kommunale dagtilbud og fastsætter

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

Skovvejens Skole. Før Dagsorden

Skovvejens Skole. Før Dagsorden Skovvejens Skole Skolebestyrelse Møde nr. 3 Torsdag d. 3. november 2016 Kl. 18.00 18.30 Økonomi KL. 18.30 21.00 Ordinært møde Møder: Tirsdag d. 13/12 (Kildebjerg) tirsdag d. 31/1 (Jyderup) Onsdag d. 1/3

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen November 2013 Indholdsfortegnelse. Kapitel 1... 2 Skolebestyrelsens sammensætning og valg 2 Mødevirksomhed 4 Forretningsorden 4 Kapitel 2... 7 Skolebestyrelsens

Læs mere

81 Regnskab 2010 - Regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalgets område.

81 Regnskab 2010 - Regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalgets område. Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget den 13. april 2011 kl. 16:00 i Mødelokale,1. sal, Ndr. Kajgade Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 79 Økonomirapporter pr. 31.marts 2011 80 Endelig opgørelse af driftsoverførsler

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune INDHOLD Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune... 3 Formål... 3 Forældrebestyrelsens ansvar og kompetence... 3 Principper

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-04-2007 Mødested: Halk Skole Hejsagervej 91, Halk Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

90. Kl. 16.00 - Fremtiden for Søndre Skoles Pigekor

90. Kl. 16.00 - Fremtiden for Søndre Skoles Pigekor Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 16. august 2011 kl. 15:30 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Mødet sluttede kl. 18.30. Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 90 Kl.

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2016-3377 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune.

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. BEGREBSDEFINITIONER: Områdebestyrelse: Er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, som er repræsenteret

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

VEJLBY SKOLE/JELLEBAKKESKOLEN

VEJLBY SKOLE/JELLEBAKKESKOLEN Risskov, den 15.januar 2013 Kære forældre på Vejlby skole og Jellebakkeskolen Så skal der være valg til skolebestyrelsen for den nye skole, som opstår af fusionen mellem Vejlby skole og Jellebakkeskolen.

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Dagsorden til mødet i Byrådet den 28. april 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus

Dagsorden til mødet i Byrådet den 28. april 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Dagsorden til mødet i Byrådet den 28. april 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 68 Godkendelse af dagsorden 69 Udpegning af læge til Boligkommissionen 70 Endelig

Læs mere

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015 Styrelsesvedtægt For Aabenraa Kommunes skolevæsen Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommunes Skolevæsen... 3 KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2... 4 KAPITEL 3... 6 KAPITEL 4... 6 KAPITEL

Læs mere

Vedtægt. for de kommunale institutioner. under Dagtilbud

Vedtægt. for de kommunale institutioner. under Dagtilbud Vedtægt for de kommunale institutioner under Dagtilbud 1. Formål Formålet med forældrebestyrelser i de kommunale daginstitutioner under Dagtilbud i Aabenraa Kommune er, at give forældrene en reel indflydelse

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Hjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes:

Hjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes: 11.11.2009 Øster Hornum Børneunivers. Bestyrelserne ved Øster Hornum Børnehave og skole anmoder hermed om lov til at samle daginstitution og skole i Øster Hornum med hjemmel i Bekendtgørelse om fælles

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Ændringsforslag Februar 2016 Skoleafdelingen Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter,

Læs mere

Skolebestyrelsens oplæg til videre drøftelse

Skolebestyrelsens oplæg til videre drøftelse Skolebestyrelsens oplæg til videre drøftelse Med afsæt i skolens kontraktmål vedrørende udviklingen af et tættere samarbejde med Børnehaven i Øster Hornum er der af skolens ledelse udarbejdet et notat,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Handicaprådet DAGSORDEN Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset, Torvet 3 i Grenaa Dato : 12. april 2012 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Version 2010-09-14 Vedtægt for styrelsen af folkeskolen i Horsens Kommune. Som vedtaget af Horsens Byråd den 24. april 2007 med de ændringer, der følger

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud

Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud Brøndby Kommune Børneforvaltningen August 2012 Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud 1. Formål: Der oprettes forældrebestyrelser ved de enkelte dagtilbud for at give forældrene størst mulig

Læs mere

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit.

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit. Høring om Forslag om skolebestyrelsers sammensætning, vederlag for elev- og forældrerrepræsentanter i skolebestyrelser, regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen samt tidsplan for

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 33 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. Mødet startede kl. 7.30 og sluttede kl. 10.10. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015. Skolebestyrelsens arbejde og betydning

Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015. Skolebestyrelsens arbejde og betydning Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015 Skolebestyrelsens arbejde og betydning Hvad er en skolebestyrelse? Folketinget har vedtaget, at der på alle folkeskoler

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål:

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål: STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE Lov om dagtilbud 14. 1. Formål: Sorø kommunes mål med børnenes ophold i kommunale dagtilbud er at yde tilbud om pasning

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Stevns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side 3 Skolebestyrelsen Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Kapitel 2 Side 5 Mødevirksomhed Side 5 Andre forhold Side 6 Kapitel

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Indhold Indledning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Valg til skolebestyrelserne... 3 Forældrerepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

90. Kl Fremtiden for Søndre Skoles Pigekor

90. Kl Fremtiden for Søndre Skoles Pigekor Dagsorden til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 16. august 2011 kl. 15:30 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 90 Kl. 16.00 - Fremtiden for Søndre

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere