Regnskabssammendrag 4. Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabssammendrag 4. Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48"

Transkript

1 Regnskab

2 Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt til regnskabet 3 Regnskabssammendrag 4 Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48 Diverse oversigter Resultatopgørelse Opgørelse af serviceudgifter Opgørelse over forbrug af kassen Ejendomsfortegnelse Kautions- og garantiforpligtigelser Omkostningsbaseret anlægsoversigt Afsluttede anlægsregnskaber Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Anlægsregnskaber, som ikke er afsluttet

3 Hovedoversigt til regnskabet Regnskab Hele kr. Regnskab Budget Tillægsbevilling A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion - - Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER - - Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING - - Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

4 Regnskabssammendrag Regnskab Hele kr. Regnskab Budget Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Samlet resultat Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v

5 2 Statsrefusion Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser Kulturel virksomhed Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Transport og infrastruktur Kommunale veje Havne Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Renter Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster

6 5 Balanceforskydninger Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i tilgodehavender hos staten Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr Forskydninger i langfristede tilgodehavender Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Afdrag på lån og lea Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Finansiering Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld

7 Balance Regnskab Hele kr. AKTIVER Primosaldo Ultimosaldo Balance , Likvide aktiver , Kontante beholdninger , Indskud i pengeinstitutter m.v , Investerings- og placeringsforeninger , Realkreditobligationer , Tilgodehavender hos , Refusionstilgodehavender , Andre tilgodehavender , Kortfristede tilgode , Tilgodehavender i betalingskontrol , Andre tilgodehavender , Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår , Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med , Langfristede tilgode , Pantebreve , Aktier og andelsbeviser m.v , Tilgodehavender hos grundejere , Udlån til beboerindskud , Andre langfristede udlån og tilgodehavender , Deponerede beløb for lån m.v , Udlæg vedrørende for , Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt , Varmeforsyning , Vandforsyning , Andre forsyningsvirksomheder , Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling til andre , Staten , Aktiver tilhørende fonds, legater m.v , Legater , Deposita , Materielle anlægsaktiver , Grunde , Bygninger , Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler , Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr , Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger , Immaterielle anlægsaktiver , Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsa , Omsætningsaktiver-varebeholdninger , Varebeholdninger/-lagre , Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til videresalg , Grunde og bygninger bestemt til videresalg ,00 7

8 Balance Regnskab Hele kr. PASSIVER Primosaldo Ultimosaldo Samlet resultat , Passiver tilhørende , Legater , Deposita , Passiver vedrørende , Staten , Kortfristet gæld til , Anden gæld , Kortfristet gæld i ø , Kirkelige skatter og afgifter , Andre kommuner og regioner , Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager , Mellemregningskonto , Selvejende institutioner med overenskomst , Langfristet gæld , Selvejende institutioner med overenskomst , Realkredit , Kommunekreditforeningen , Langfristet gæld vedrørende ældreboliger , Gæld vedrørende færgeinvesteringer , Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver , Hensatte forpligtels , Hensatte forpligtelser , Egenkapital , Modpost for takstfinansierede aktiver , Modpost for selvejende institutioners aktiver , Modpost for skattefinansierede aktiver , Reserve for opskrivninger , Modpost for donationer , Balancekonto ,15 8

9 Tværgående artsoversigt Regnskab Hele kr. Udgifter i alt Indtægter i alt Regnskab Budget Omplaceringer Tillægsbevilling er Korr. Budget Rest korr. Budget Drift Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmidler Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Overførte lønninger Overførte varekøb Overførte tjenesteydelser Interne indtægter Statsrefusion Øvrige indtægter Statstilskud Anlæg Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger incl. moms Køb af jord og bygninger excl. moms Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms

10 Tværgående artsoversigt Regnskab Hele kr. 45 Entreprenør- og håndværkerydelser Øvrige tjenesteydelser m.v Øvrige tilskud og overførsler Betalinger fra staten Øvrige indtægter Statstilskud Overførte lønninger Overførte varekøb Overførte tjenesteydelser Renter Finansudgifter Finansindtægter Balanceforskydninger Finansudgifter Finansindtægter Statstilskud Afdrag på lån og leasingforpligtelser Finansudgifter Finansiering Finansudgifter Finansindtægter Statstilskud

11 Nettoregnskab 01 Drift Regnskab 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hele kr. 22 Jordforsyning Samlet resultat Regnskab Budget Omp. Korr. Budget Rest korr. Budget Tillægsbev. Forbrugspct ,28 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger , Jordforsyning , Ubestemte formål , Faste ejendomme , Fælles formål , Beboelse , Andre faste ejendomme , Byfornyelse , Anvisningsret , Driftssikring af boligbyggeri , Fritidsområder , Grønne områder og naturpladser , Fritidsfaciliteter , Stadion og idrætsanlæg , Naturbeskyttelse , Naturforvaltningsprojekter , Sandflugt , Vandløbsvæsen , Fælles formål , Vedligeholdelse af vandløb , Miljøbeskyttelse m.v , Fælles formål , Bærbare batterier x Miljøtilsyn - virksomheder , Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v , Diverse udgifter og indtægter , Skadedyrsbekæmpelse , Redningsberedskab , Redningsberedskab ,67 01 Forsyningsvirksomheder , Affaldshåndtering , Generel administration , Ordninger for dagrenovation - restaffald , Ordninger for storskrald og haveaffald , Ordninger for glas, papir og pap , Genbrugsstationer , Øvrige ordninger og anlæg ,28 02 Transport og infrastruktur , Fælles funktioner ,12 11

12 Nettoregnskab 01 Drift Regnskab Transport og infrastruktur Hele kr. 22 Fælles funktioner Fælles formål , Arbejder for fremmed regning , Driftsbygninger og -pladser , Kommunale veje , Vejvedligeholdelse m.v , Belægninger m.v , Vintertjeneste , Vejanlæg , Kollektiv trafik , Fælles formål , Busdrift , Færgedrift , Lufthavne , Jernbanedrift , Havne , Havne , Lystbådehavne m.v ,26 03 Undervisning og kultur , Folkeskolen m.m , Folkeskoler , Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen , Syge- og hjemmeundervisning , Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v , Skolefritidsordninger , Befordring af elever i grundskolen , Specialundervisning i regionale tilbud , Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o , Bidrag til statslige og private skoler , Efterskoler og ungdomskostskoler , Ungdommens Uddannelsesvejledning , Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen , Specialpædagogisk bistand til voksne , Ungdomsuddannelser , Produktionsskoler , Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold , Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov , Folkebiblioteker , Folkebiblioteker , Kulturel virksomhed ,29 12

13 Nettoregnskab 01 Drift Regnskab Undervisning og kultur Hele kr. 35 Kuturel virksomhed Museer , Biografer , Teatre , Musikarrangementer , Andre kulturelle opgaver , Folkeoplysning og ,12 fritidsaktiviteterm.v Fælles formål , Folkeoplysende voksenundervisning , Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde , Lokaletilskud , Fritidsaktiviteter uden for ,82 folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed , Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda ,53 04 Sundhedsområdet , Sundhedsudgifter m.v , Aktivitetsbestemt medfinansiering ,96 afsundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning , Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut , Kommunal tandpleje , Sundhedsfremme og ,96 forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste , Andre sundhedsudgifter ,76 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v , Dagtilbud til børn og unge , Fælles formål , Dagpleje , Børnehaver , Integrerede daginstitutioner , Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge , , , , , , ,66 13

14 Nettoregnskab 01 Drift Regnskab Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Hele kr. 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Sikrede døgninstitutioner m.v for ,35 børn og unge 0532 Tilbud til ældre og handicappede , Ældreboliger , Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede , Forebyggende indsats for ældre og handicappede , Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring , Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning , Rådgivning , Rådgivning og rådgivningsinstitutioner , Tilbud til voksne med særlige behov , Botilbud for personer med særlige sociale problemer , Alkoholbehandling og behandlingshjemfor ,35 alkoholskadede Behandling af stofmisbruger , Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) , Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) , Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, ,26 99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) , Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) , Tilbud til udlændinge , Integrationsprogram og introduktionsforløb mv , Kontanthjælp til udlændinge omfattet af ,17 integrationsprogrammet 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg , Personlige tillæg m.v , Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering , Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering , Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering , Kontante ydelser , Sygedagpenge , Sociale formål , Kontanthjælp , Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere , ,71 14

15 Nettoregnskab 01 Drift Regnskab Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Hele kr. 57 Kontante ydelser Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering , Boligsikring - kommunal medfinansiering , Dagpenge til forsikrede ledige , Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres ,25 dagpengeret 0558 Revalidering , Revalidering , Løntilskud m.v. til personer i ,91 fleksjob og personer i løntilskud Ressourceforløb , Arbejdsmarkedsforanstaltninger , Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats , Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige , Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative , Seniorjob til personer over 55 år , Beskæftigelsesordninger , Støtte til frivilligt socialt arbejde ,83 m.m Øvrige sociale formål ,83 06 Fællesudgifter og administration m.v , Politisk organisation , Fælles formål , Kommunalbestyrelsesmedl , Kommissioner, råd og nævn , Valg m.v , Administrativ organisation , Administrationsbygninger , Sekretariat og forvaltninger , Fælles IT og telefoni , Jobcentre , Naturbeskyttelse , Miljøbeskyttelse , Byggesagsbehandling , Voksen-, ældre- og ,22 handicapområdet Det specialiserede børneområde , Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark , Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter , Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love , Turisme , Erhvervsservice og iværksætteri ,57 15

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2009 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 325 Forsidefoto: Munkegårdsskolens parterreetage.

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Afgrænsninger G4...:!454,!608,!717 F1...: 00..08 0 Initialværdi Rapportversion:...: cgkontogrp - Kontoplan uden numrer Præsentation...: polkontoplanomr - Kontoplanområder

Læs mere

KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006

KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 INDLEDNING Den kommunale kontoplan er blevet opdateret med virkning fra budget 2007. Kommunerne skal som led i kommunalreformen fremover

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Generelle bemærkninger 1-12. Takstbilag 13-24

Generelle bemærkninger 1-12. Takstbilag 13-24 Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-12 Takstbilag 13-24 Hovedoversigt 1-4 Sammendrag af budget 5-8 Bevillingsoversigt: Grønne sider Direktørområde Børn, Unge og Borgerservice

Læs mere

Regnskabsoversigter Indhold:

Regnskabsoversigter Indhold: Regnskabsoversigter Indhold: Tillægsbevillinger Hovedoversigt Regnskabssammendrag Tværgående hovedartsoversigt Driftsregnskab Anlægsregnskab Konto 7 og 8 Status Personaleudgifter Garanti- og eventuelforpligtelser

Læs mere

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10 Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Regnskab 2008. Side 1 af 287

Regnskab 2008. Side 1 af 287 Regnskab 2008 Side 1 af 287 Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 2. Regnskabsprincipper 3. Udgiftsregnskabet med tilhørende bemærkninger 4. Diverse regnskabsoversigter (udgiftsregnskabet, omkostningsregnskabet,

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2015.

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2015. Til alle kommuner Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-21163 Doknr. 200094 Dato 14. januar 2015 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Oversigt over driftsbevillinger overført fra 2011 til 2012 107. Priser ved leverandørvirksomheden af personlig og praktisk hjælp 154

Oversigt over driftsbevillinger overført fra 2011 til 2012 107. Priser ved leverandørvirksomheden af personlig og praktisk hjælp 154 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab 3 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5 Oversigt over bevillingsudnyttelsen 92 Oversigt over driftsbevillinger overført fra 2011 til 2012

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab 3. Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5. Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97

Hovedoversigt til regnskab 3. Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5. Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab 2 Hovedoversigt til regnskab 3 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5 Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97 Oversigt over driftsbevillinger overført fra 212 til

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere