Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011."

Transkript

1 Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes Erich Borup, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Dirigenten påpegede dog en rettelse til pkt. 7, idet Hans Heidemann Lassen som tidligere suppleant er indtrådt i bestyrelsen. 2: Bestyrelsens beretning Beretningen blev fremlagt af formanden, som bl.a. fremførte, at Sebber Borgerforening har 240 medlemmer, hvoraf 41 er kontingentfrie. Borgerforeningen er alle medlemmerne, som alle har mulighed for at gøre Sebbersund til et attraktivt sted at bo. Der har i årets løb været afholdt en række arrangementer med god deltagelse af borgerne, ligesom der er blevet udført meget frivilligt arbejde af mange borgere til gavn for byen. Blandt meget andet nævntes rydningsarbejdet på området mellem by og omfartsvej samt på dæmningen, førstehjælpskursus og loppemarkeder, som tiltrak rigtig mange mennesker fra nær og fjern. Bestyrelsen synes, at det er imponerende og takkede for alle de frivillige bidrag. Herefter omtaltes bestyrelsesarbejdet med bl.a. behandling af byggesager på Navet og møder med Aalborg kommune om indholdet af lokalplanen, færdiggørelse af plejeplanen for Navet, møder med Sebber Vejlaug. Herudover har der været møde i Sebber Fællesråd, som nu er nedlagt efter beslutning på generalforsamling. Borgerforeningen har haft en ekstraordinær generalforsamling om samarbejdet om Navet. Den mest tidskrævende opgave har været forhandlingerne om fornyelsen af lejekontrakten med sommerhusejerne, som bestyrelsen føler sig meget forpligtet overfor og håber, at der inden længe nås et positivt resultat, som alle andelshavere kan acceptere. Det er ligeledes bestyrelsens forventning, at der kan nås enighed om en samarbejdsform, som Borgerforeningen kan anbefale sine medlemmer at stemme ja til. Til beretningen blev der stillet en del spørgsmål af uddybende karakter. Disse spørgsmål gik bl.a. på fuldmagtsforholdene, udbetaling af overskud til alle indehavere af andele på matr. 63a, samt belysning af krav til den digitale tinglysning. Nogle medlemmer mente, at Borgerforeningens om nødvendigt må gå rettens vej, så denne der kan sættes punktum i denne sag.. Bestyrelsen bekræftede en forespørgsel ang. indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, når den endelige samejekontrakt foreligger. En borger fandt, at situationen er fastlåst bl.a. på baggrund af, at den nye formand for Lejerforeningen har anden indfaldsvinkel end forrige, og spurgte om der ikke er voldgiftsparagraf i lejekontrakten. Hertil blev svaret

2 bekræftende, men at det ikke er kommet til forhandling af ny kontrakt endnu. En anden bemærkede, at der ligger en administrationsfuldmagt fra retssag i 1962, men der foreligger ikke generel fuldmagt, så vedkommende mente, en enkelt andelshaver kan blokere udlejningen af matr. 63a. Formanden svarede, at det er korrekt, at der ikke foreligger skriftlig fuldmagt, men historisk set har de øvrige ejere nok stillet krav om andel af overskud, men har aldrig anfægtet, at Borgerforeningen står for udleje af matrikel 63a. Alle ejere har fået udbetalt overskud af deres andele i mindst de sidste 20 år. Så alle ejere har haft viden om udlejningen og har på intet tidspunkt modsat sig udleje. Et bestyrelsesmedlem supplerede med, at bestyrelsen gennem tiderne på denne måde har søgt at forvalte arven og undrer sig over, at bestyrelsen nu bliver beskyldt for at have handlet forkert/ulovligt. En borger gav udtryk for, at det er ærgerligt, at enkelte ejere kan blokere, og at det kan virke som om, der er store uoverensstemmelser mellem Borgerforening og Lejerforening. Der er sommerhusejere, som er kede af situationen, fordi de er så glade for at være her. En borger fandt, at et nyt samarbejde må sikre, at der ikke kan blokeres for udlejning. En anden spurgte til lejeniveauet og fik oplyst at lejen pr. år ligger lidt under 3000 kr. hvor også ejendomsskatten er indregnet. Kassereren forklarede, at der er enighed med Lejerforeningen om, at lejerne betaler à kontobeløb, indtil ny kontrakt er udarbejdet. Senere vil evt. difference blive udlignet. En borger gav udtryk for, at det mest lyder som en principsag for Lejerforeningen. Flere medlemmer roste bestyrelsen for flot arbejde. En borger har opfattelsen, at bolden ligger hos Borgerforeningen, og at sommerhusejerne ikke kan få lån, selvom der skrives under på lejekontrakt. Bestyrelsen svarede, at hvis der kan forhandles en lejekontrakt vil disse problemer kunne løses. Det kræver, som tidligere forklaret, at alle ejerne skriver under som udlejere. Det er således ikke nødvendigt for at få kreditforeningslån, at der foreligger en samarbejdsaftale, men det kræver de øvrige ejere. Formanden oplyste, at hvis der ikke kan opnås enighed om lejekontraktens indhold, kan sagen overgives til 3.mand. Men der skal ligge forslag til forhandling først. Beretningen blev herefter godkendt. 3: Regnskab. Borgerforeningens driftsregnskab blev forelagt af kassereren. På spørgsmålet, om der ikke vil være driftsunderskud, når det ekstraordinært store beløb fra Navets konto trækkes fra, svarede kassereren bekræftende. Borgerforeningens driftsregnskab blev herpå godkendt. Navets driftsregnskab blev herefter fremlagt af kassereren, som bemærkede, at der efter aftale med Lejerforeningen, indtil næste lejeindbetaling, er hensat 800 kr. pr andel for at sikre, at der er midler til betaling af ejendomsskat og til drift. Navets driftsregnskab blev herefter godkendt. 4: Kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

3 Dette blev vedtaget. 5 Indkomne forslag. Fra bestyrelsen foreligger fire forslag vedr. vedtægtsændringer. Dirigenten foreslår, at der stemmes om alle fire forslag under èt. Forslag 1: Vedtægternes 4 stk. 1 ønskes ændret til: Bestyrelsen sammensættes af 6 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen med 3 medlemmer hvert år. Forslaget medfører således ændring af antal bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 6. Baggrunden herfor er, at Sebber Fællesråd er nedlagt. Det findes ikke nødvendigt med et ulige antal bestyrelsesmedlemmer, da det i vedtægterne hedder, at ved stemmelighed om et punkt, udsættes dette til senere behandling. Forslag 2: Vedtægternes 8 stk. 2. Repræsentation i Sebber Fællesråd ønskes ophævet. Baggrunden herfor er som nævnt, at Sebber Fællesråd er nedlagt. Forslag 3: Vedtægternes 9 stk. 4 ønskes ændret til: Indkaldelse til generalforsamling offentliggøres ved opslag og evt. på Borgerforeningens hjemmeside. Baggrunden herfor er, at det ikke er sikkert, at det altid vil være muligt at sætte indkaldelsen på hjemmesiden rettidigt. Punktet gav anledning til drøftelse, og forslaget blev ændret til: Indkaldelse til generalforsamling offentliggøres ved opslag og annoncering i Nibe Avis samt om muligt på Borgerforeningens hjemmeside. Forslag 4: Vedtægternes 9 stk. 5 ønskes ændret til: Indkomne forslag offentliggøres senest 7 dage før generalforsamlingen ved opslag og evt. på Borgerforeningens hjemmeside. Med baggrund i behandlingen af forslag 3 ændredes dette til: Indkomne forslag offentliggøres senest 7 dage før generalforsamlingen ved opslag og om muligt på Borgerforeningens hjemmeside. De fire forslag blev herefter godkendt Forslag 5: Der forelå fra Hanne Lillelund forslag om evaluering af græsning på Navet med får og geder. Dirigenten bemærkede, at evalueringen er behandlet under bestyrelsens beretning, men at det vil være godt, at høre synspunkter fra generalforsamlingen. Indsenderen af forslaget bemærkede, at det med afgræsning var fint i begyndelsen. Besøgte dyrene med barnebarn. Er også glad for at se konturerne af landskabet. Hun mener dog, at naboerne har været plaget af fluer, og at det har været træls med hegn og visne hybenstængler, for det har set forfærdeligt ud. Spørgsmålet om dyr burde have været på generalforsamling sidste år. Samtidigt blev der spurgt til lejeprisen dyrene. Foreslog at træerne ryddes og tilbød assistance hertil. Et medlem mente, at spørgsmålet har været på generalforsamling før, og dirigenten

4 bekræftede, at det har været drøftet flere gange gennem flere år uden dog at have været sat til afstemning. Beslutningen er truffet mellem bestyrelsen og Lejerforeningen. En borger bemærkede, at plejen her kan sammenlignes med vedligeholdelse af legeplads og havn. En anden syntes, at det er dejligt med dyr. Mange kommer for at se på, f.eks. dagpleje og børnehave. En beboer på Navet oplyste, at mange har givet udtryk for, at det nu ligner deres barndoms landskab. Nogle har vist billeder. Et medlem bemærkede, at gederne er nok gode til at æde hyben, men æder også alt andet - også lyngen. Frygter at lyngen tager skade og sammenligner med lyngbladbillens angreb. Græsning medfører, at der kun vokser græs- se blot arealerne ved Aalborg. Et andet medlem gav udtryk for, at der ikke bør gro hyben på strandeng. Græsning er en bæredygtig naturpleje, hvorimod slåning skal foretages gentagne gange. Sammenligner med, at det meste af Skotland er afgræsset og her er der masser af lyng. Henrik Hansen har indtryk af en positiv holdning til græsningen. Oplyste, at naturpleje med græsning har været drøftet i flere år og også nævnt på sidste generalforsamling, men er først sat i værk i år. Plejeprojektet har bl.a baggrund i, at der på Naturstyrelsens hjemmeside står, at strandenge er en kulturform, som kræver at der bliver græsset eller at der er høslæt- ellers gror arealet til. Hvis der er for høje vækster, der skygger, bliver de rigtige strandengs-planter kvalt. Dyrene klarer hybenroserne rigtig godt. Der er allerede kommet mange blomsterplanter frem. Det er korrekt, at hvis der græsses for tæt er det kun nogle græsarter der kan klare det. Finder ikke at flueplagen har været slem - bor der selv. Det er planen, at græsningen fortsætter næste år med hjælp fra en beboer i byen, som har et mindre antal dyr, som han er villig til at lade græsse. Forslagsstilleren afsluttede punktet med at sige, at hun bedre kan leve med får og geder på Navet, nu hvor hun har hørt, at så mange er glade for det. Forslag 6: Fra Arne Justesen forelå forslag om afgræsning af matr. 41a og 7 al samt tilbud om at forestå denne naturpleje med egne dyr. Arne Justesen oplyser, at han ikke skal have betaling for afgræsningen. Der kan ikke gå mere end 10 får på arealet. Flere borgere fandt, at det vil være flot med dyr her og så gerne, at der bliver græsset. En borger henviste til, at det skal respekteres, at der er tinglyst bestemmelser om, at arealet er fællesareal med fri adgang, men mener, at det tilhører beboerne på Engvej. En anden bemærker, at en sådan rettighed ville være tinglyst på ejendommene, og det er der ikke på hans ejendom på Engvej. En af de nærmeste naboer til arealet forventede, at der fortsat vil være fri adgang. En borger foreslår, at bestyrelsen skal behandle forslaget og tage beslutningen. Henrik Hansen oplyste, at bestyrelsen er positiv overfor forslaget, men at græsningen skal styres, da nogle områder er tørre og derfor ikke kan tåle for højt græsningstryk.

5 Dirigenten fandt på baggrund af diskussionen, at det ikke er nødvendigt at stemme og overlod forslaget til bestyrelsen. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var Ulla Rahn og Hans Heidemann Lassen, som begge blev genvalgt. Som bestyrelsens 6. medlem blev Birgitte Storgaard valgt. 7: Valg af suppleanter. Kaj Holm blev genvalgt, og nyvalgt blev Arne Justesen. 8: Valg af revisor. Arne Staun blev genvalgt, og som suppleant blev Ernst Haase genvalgt. 9: Eventuelt. Dirigenten bemærkede, at der under punktet kan drøftes forskellige emner, men der kan ikke træffes beslutninger. Der foreligger beretning fra de nedsatte udvalg. Vejlauget v. Lea Hansen, som oplyste at vejlauget er en selvstændig forening af beboerne ved grusvejene. Vejlauget vil gerne medvirke til forskønnelse af brugspladsen, hvor asfalten er hullet. Asfaltering vil koste ca kr. og ny grusbelægning ca kr. Arbejdet kan ske i samarbejde med Borgerforening og ejerkredsen af matr.63a. Der vil komme forslag på hjemmesiden og ved opslag. Vejlauget ønsker at nedlægge trafikchikanerne på Fælledvej og vil sende forslag til Borgerforeningens bestyrelse. Udvalget for 41a/7al v John Jepsen, som oplyste, at udvalget blev nedsat efter sidste års generalforsamling, hvor det blev vedtaget, at arealet skulle fremstå som strandeng. Udvalget bestod af John Jepsen, Ellinor Wolff og Hans Heidemann Lassen. Der er blevet fældet træer og buske, og da materialet ikke måtte afbrændes, har han selv kørt 13 læs væk. Borgerforeningen fik accept fra kommunen til fældning af træer på nordsiden af dæmningen. Dette har Gunnar Klokkerholm og Arne Storgaard foretaget. Udvalg til forskønnelse af havneområdet v. Erich Borup, som oplyste, at projektet med opstilling af vejsten er udsat, selvom der var indkøbt sten og kæder. Det var hans opfattelse, at Borgerforeningen havde henvendt sig til kommunen, som meddelte, at der skulle ansøges, da arealet er vejareal, og der skal indhentes gravetilladelse. Kommunen vil give forhåndstilladelse men en egentlig tilladelse forudsætter, at det er en entreprenør, der søger og udfører arbejdet, da det foregår i offentligt vejareal. I tilfælde, at der er brug for nedlægning af kabler el. lign. skal vi flytte stenene. Afstanden fra kørebanen skal være mindst 1 meter, hvilket medfører, at det er nødvendigt at fylde jord på. Oplysninger fra ledningsejerregistret gælder kun 2 måneder, så skal ny ansøgning skal sendes, og arbejdet kan først udføres til foråret. Ulla Rahn oplyste at Borgerforeningen ikke havde henvendt sig til kommunen

6 angående projektet, men som suppleant i forskønnelsesudvalget havde hun spurgt, om projektet kunne genere buskørslen. Dette fik hun til opgave at undersøge, men så startede kommunen sagen. En borger foreslog, at der bare lægges nogle sten, og Erich Borup svarede, at hensigten med projektet er, at det skal være granitsten, som ligner de gamle, der stod langs vejen og broen. Jørgen Hansen foreslog, at der kommer skilt på kunsten med navn på kunstneren osv. Udvalget til forskønnelse af vendepladsen oplyste, at ny gadelygte som svarer til lamperne ved Sølyst sat op ved vendepladsen. Kommunen har støttet dette projekt med tilskud til lampen.. Øvrigt under eventuelt. Ulla Rahn oplyste, at flagning på borgernes runde fødselsdage er genoptaget, på samme måde som traditionen med gaver til specielle fødselsdage er genoptaget. Det forudsætter dog, at Borgerforeningen har kendskab til fødselsdatoer. Opfordrede derfor til, at man giver Borgerforeningen besked, hvis man nærmer sig og ønsker hilsen. En borger tilføjede, at man også siger til, hvis der kommer nye tilflyttere til byen. Formanden oplyste, at et udvalg under Borgerforeningen arbejder på at arrangere julebanko. Det blev foreslået, at der også flages ved begravelser. Formanden svarede, at det må være afdødes familie, der afgør dette, og at man altid er velkommen til at låne flaget. Erich Borup bemærkede, at regnskabet er ved at være meget kompliceret og tilsvarende tidskrævende at revidere. Bestyrelsen bør derfor overveje, om der skal professionel assistance. Formanden takkede for generalforsamlingens opbakning til bestyrelsens arbejde Dirigenten udtrykte herefter tak til bestyrelsen og afsluttede generalforsamlingen.

7 Referat fra Generalforsamling 2012 i Sebber Borgerforening afholdt 28. november 2012 på Sebbersund Kro. Generalforsamlingen havde ca. 50 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Erich Borup, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 2: Bestyrelsens beretning ved formanden, Hanne Gerges. Fra bestyrelsen lød der en stor tak til de borgere, som på den ene eller anden måde har været med til at gøre Sebbersund til et attraktivt sted at bo. Herefter blev årets aktiviteter nævnt, og der blev henvist til foreningens hjemmeside Der har været en del aktiviteter for byens borgere bl.a. banko på kroen i dec. måned, arbejdsdag på legepladsen, Skt. Hans bål på Navet, kræmmermarked og snapse-urtetur, og Borgerforeningen har også deltaget i arbejdet med at få tilbud om fibernet til byen. Herudover er der fortsat arbejdsopgaver med at få lejekontrakten for sommerhusejerne fornyet samt at prøve at nå frem til enighed om en samejeaftale. Formanden gennemgik de aktiviteter, der i årets forløb har været knyttet til disse opgaver. Bestyrelsen beklager, at der endnu ikke er opnået enighed i ejerkredsen om ovennævnte 2 forhold. Bestyrelsen modtog d. 2. november et udspil fra Sommerhusejernes advokat, og vi vil gerne se på, om der med dette udspil både med hensyn til lejekontrakt og med hensyn til samejeaftale- skulle gives mulighed for at opnå enighed. I tilknytning til beretningen blev der gennemgået en oversigt over udviklingen i lejebeløbet for sommerhusene på Navet. Det er bestyrelsens vurdering, at lejen bør øges til et tidssvarende niveau sammenlignet med andre områder ved Limfjorden. Bestyrelsen orienterede om, at bestyrelsen overvejer assistance til opsætning af regnskab. Beretningen gav anledning til en række spørgsmål, især vedrørende lejekontrakten. Generalforsamlingen udtrykte tilfredshed med bestyrelsens arbejde og tilkendegav opbakning til bestyrelsens holdning, at lejekontrakten for sommerhusejerne skal søges færdiggjort snarest muligt om nødvendigt ved at indbringe spørgsmålet for 3.mands-instans. Dirigenten erklærede herefter beretningen for enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 3: Regnskab ved kassereren, Evy Moric. Der er udarbejdet separate regnskaber for Borgerforeningen og matrikel 63a/f. (Navet). Regnskabet for Sebber Borgerforening blev gennemgået. Regnskabsposterne blev specificeret og kommenteret. Regnskabet for matrikel 63a/f,(Navet) som er opstillet som ønsket af Sommerhusejerforeningen, blev gennemgået tilsvarende..

8 Generalforsamlingen godkendte begge regnskaber. 4: Fastsættelse af kontingent. Nuværende kontingent er 50 kr. pr person eller 100 kr. for en husstand. Borgere over 70 år betaler ikke kontingent. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for Generalforsamlingen godkendte dette. 5: Behandling af indkomne forslag. Dirigenten konstaterede, at der var indkommet 2 forslag fra Bestyrelsen ang. ændring af foreningens vedtægter. Forslag1: at 3 stk. 1 ændres til: Enhver borger, der er fyldt 18 år, bosiddende i Sebbersund i hus med helårsstatus, kan blive medlem af Sebber Borgerforening. Forslag 2: at der i 2 stk. 2 tilføjes: at forvalte Borgerforeningens 29 andele på matrikel 63a/f. Ved behandling af forlag 1 foreslog John Jepsen, at alle, der har lyst, kan blive medlem af Borgerforeningen. Dirigenten fandt, at der på generalforsamlingen kan behandles ændringsforslag til de fremsatte forslag, og da det nævnte ændringsforslag vil være mere vidtrækkende, blev dette bragt til afstemning først. Ændringsforslaget blev forkastet. Herefter foretog generalforsamlingen afstemning om det af bestyrelsen fremsatte forslag, som blev vedtaget. Ved behandling af forslag 2 blev det af Leif Nilsson foreslået, at tallet 29 skulle udgå. Det blev ligeledes fra Hanne Gerges foreslået, at formuleringen kunne være: at forvalte Borgerforeningens andele på matr. 63 a/f på bedste vis Forslaget blev vedtaget. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Hanne Gerges, Evy Moric og Henrik Hansen. Evy Moric ønsker at holde pause i bestyrelsesarbejdet. Hanne Gerges og Henrik Hansen vil acceptere genvalg. Hanne Gerges og Henrik Hansen blev genvalgt. Som nyt bestyrelsesmedlem blev foreslået Arne Staun Sørensen, som erklærede sig villig til at stille op på det grundlag, som bestyrelsen havde givet udtryk for i beretningen, og støtte op om arbejdet med lejekontrakt og ejeraftale. Arne Staun Sørensen blev herefter valgt. 7: Valg af suppleanter. På valg er Kaj Holm og Arne Justesen. Som 1.suppleant valgtes Lennart Olsson, og som 2. suppleant Anker Nielsen.

9 8: Valg af revisor og suppleant. På valg er Eric Borup og som suppleant Ernst Haase, som begge accepterer genvalg. Begge blev valgt. Dirigenten konstaterede herefter, at da den hidtidige revisor, Arne Staun Sørensen er valgt til bestyrelsen, må suppleanten tiltræde straks. 9: Eventuelt. Dirigenten oplyste, at der under punktet kan drøftes forskellige forhold, men at der ikke vil kunne træffes beslutninger. På spørgsmålet om der er et udvalg, der arbejder med etablering af medborgerhus, svarede medlemmerne af det tidligere udvalg (som dog ikke var nedsat i regi af Borgerforeningen), at der havde været brugt megen tid på projektet, men da der kun kom få besvarelser på det uddelte spørgeskema, og da svarene ikke var entydigt for projektet, havde udvalget indstillet arbejdet med muligheden for bygning af medborgerhus. Enkelte af svarene havde alternativt foreslået køb af kroen. Det blev oplyst på generalforsamlingen, at salgsprisen for kroen vil være ca. 3 mil. kr. i nuværende stand. Bestyrelsen oplyste, at det vil være for stor en opgave for Borgerforeningen, men opfordrede interesserede at søge fonde. Herefter drøftedes forskellige former for udvalg, og dirigenten præciserede her, at generalforsamlingen iht. vedtægterne kan nedsætte faste udvalg, og at bestyrelsen kan nedsætte ad hoc - udvalg. Hanne Gerges orienterede herefter om kommende aktiviteter, som er annonceret på hjemmeside og ved opslag. Herefter blev der orienteret om, at Borgerforeningen har fået en henvendelse om den opsatte hjertestarter, som hidtil har været stillet til rådighed af en af byens borgere. Der er blevet spurgt, om Borgerforeningen vil købe hjertestarteren og stå for driften - der vil også være mulighed for at lease den. Bestyrelsen ønskede tilkendegivelser herom. Der blev fra flere sider givet udtryk for, at det fortsat vil være betryggende at have en hjertestarter i byen, at man også kan søge Trygfonden om penge til en nyere model, og bestyrelsen blev opfordret til at arbejde videre med dette. Punktet blev afsluttet med en drøftelse af forøgelse af kontingent. Dirigenten udtrykte herefter forsamlingens tak til bestyrelsen og afsluttede generalforsamlingen. Referat: Hans Heidemann Lassen og Henrik Hansen. Som dirigent : Erich Borup

10 Sebber Borgerforening afholder generalforsamling onsdag den kl på kroen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/formand Hanne Gerges 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse v/kasserer Evy Moric 4. Fastsættelse af kontingent Nuværende 50 kr. pr. person eller 100 kr. for en husstand. Borgere over 70 år betaler ikke kontingent 5. Indkomne forslag Skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dag før generalforsamlingen. Sendes pr. mail til eller afleveres hos Hanne Gerges, Engvej 7. Indkomne forslag offentliggøres senest 7 dag før generalforsamlingen på hjemmesiden og på byens infotavle ved busstop 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er Henrik Hansen, Evy Moric og Hanne Gerges 7. Valg af suppleanter På valg er Kaj Holm og Arne Justesen 8. Valg af revisor og suppleant På valg er Erich Borup og suppleant Ernst Haase 9. Eventuelt Under generalforsamlingen er borgerforeningen vært med øl og vand samt kaffe med brød. Vi håber på stort fremmøde! Der er som altid vigtige punkter, der skal behandles, og din stemme kan gøre en forskel! Sebber Borgerforening

11 Bestyrelsesmøde d. 19. januar 2012 Beslutningsreferat Fremmøde Foreningens hjemmeside Fastelavnsfest Fornyelse af medlemskort 2012 Udbetaling af overskud 2011 Besigtigelsesdag på Navet 24 marts 2012 Arbejdsdag på Navet 28. april 2012 Alle bestyrelsens medlemmer mødet Nytårshilsen sættes på hjemmesiden Sebber Borgerforening bidrager med 500 kr. til festen på Sebber skole. Bestyrelsen kontakter Sebbersunds borgere i løbet af februar måned. Alle andelshavere af matrikel 63a får udbetalt overskud i løbet af få dage. Inden besigtigelsesdagen opsættes opslag. Der udarbejdes liste med opgaver efter besigtigelsesdagen Aktiviteter for byens borgere Selskabet, der ejer kroen, kontaktes mht. at få en aftale om at benytte Kroen/ Stalden til arrangementer. Næste møde D. 15. februar kl

12 (Beslutnings)referater fra d. 15. februar og 5. marts På de 2 afholdte møder har bestyrelsen diskuteret og forholdt sig til de omfangsrige opgaver, der ligger i forhandlinger af fornyelse af lejekontrakten for sommerhusejerne og udarbejdelse af forslag til en samejekontrakt, hvor alle ejere af matrikel 63a og 63f er repræsenteret. Pga. forhandlingerne er der ikke truffet mange øvrige beslutninger. Et af de punkter, der har været rejst af en af de private lodsejere i forbindelse med udarbejdelse af en samejekontrakt, er forsikringsforholdene for matrikel 63a og 63f.. På de 2 bestyrelsesmøder i Borgerforeningen blev de eksisterende forsikringer gennemgået, og Borgerforeningen blev enige med om og efter ønske fra det øvrige ejerskab at ændre policen til Ejerskabet af matrikel 63a og 63f. Dette er nu gennemført, og kopi er policerne er sendt til det øvrige ejerskab. En sommerhusejer har henvendt sig til ejerskabet via Lejerforeningen og gjort opmærksom på, at den manglende fornyelse af lejekontrakten har økonomiske følger for lånetageren, da ingen kreditforeninger vil give billige lån, så længe der ikke foreligger en lejekontrakt, der kan tinglyses Bestyrelsen forstår godt sommerhusejerens utilfredshed med den manglende fornyelse af lejekontrakten. Ejerskabet har som første prioritet at få færdiggjort lejekontrakterne. Bestyrelsen besluttede at få advokat Borregaard til at svare Lejerforeningen, som havde fremsendt henvendelsen til Borgerforeningen. Grøften på området mellem byen og omfartsvejen har fået en let oprensning. På generalforsamlingen blev bestyrelsen bemyndiget til at træffe beslutning om afgræsning af området mellem byen og omfartsvejen. Bestyrelsen er positiv overfor forslaget, som skal drøftes nærmere med forslagsstilleren. Næste bestyrelsesmøde d. 26. marts Borgerforeningens bestyrelse planlægger inden længe at udsende nyhedsbrev så kommer der lidt flere oplysninger til vore medlemmer! Med venlig hilsen Bestyrelsen for Sebber Borgerforening

13 Beslutningsreferat bestyrelsesmøde d. 26. marts 2012 Ansøgning fra Sebber Vejlaug om tilskud til renovering af pladsen foran den gamle brugs Dispensation vedr. indhegning af terrasser Lejekontraktforhandlinger Forsikringsforhold Arbejdsdag på legepladsen Græsslåning på legeplads og boldbane Skt. Hans fest Loppemarked Da størstedelen af arealet er fællesjord besluttede bestyrelsen at støtte projektet med op til kr. To sommerhusejere har ansøgt Aalborg kommune om dispensation til indhegning af terrasser. Aalborg Kommune har meddelt ejerne afslag på dispensationerne. Ejerskabet er indkaldt til forhandlinger hos advokat Borregaard mandag d. 16. april kl Eksisterende forsikringer er blevet gennemgået med en forsikringsagent fra Alm. Brand. Den eksisterende arbejdsskadeforsikring er blevet udvidet til en kollektiv ulykkesforsikring og arbejdsskadeforsikring gældende for matrikel 63a/f Lørdag d. 2. juni mellem hamres, graves, rives, klippes, males og spises der på legepladsen. Alle er velkommen til at give en hånd med hele dagen eller i nogle timer! Henrik afventer tilbud fra firma. Herefter kontaktes ejerkredsen af matrikel 63a. Der afholdes bål på Navet. Yderligere info. følger Den sidste lørdag i august afholdes loppemarked. Yderligere info følger

14 Beslutningsreferat bestyrelsesmøde d Indkommet mail efter udarbejdelse af dagsorden til mødet. Orientering om generalforsamling i LAK Arbejdsdag på Navet lørdag d. 28.april Græsslåning af legeplads og boldbane. Møde hos Advokat Borregaard 16.april Skt. Hans fest Kræmmermarked Sten ved Bagerstræde Info på kunstværket på vendepladsen. Hjertestarter Græsningsgruppen Sættes på dagorden til næste møde. 2 bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet i St. Restrup. Lundby blev kåret som Årets Landsby. Sundhed og Bæredygtig udvikling vil gerne være behjælpelig med udfærdigelse af ansøgninger Fra bestyrelsen deltager Henrik Hansen. Borgerforeningen opfordrer andre borgere i byen til at deltage. Når tilbud kommer fra Vagn Rasmussen /Valsted, sendes det til ejerskabet for matrikel 63a. Det samlede ejerskab tager stilling til prisen. Bestyrelsen undersøger pris for klipning af græs ved havnen og busholdepladsen. Det samlede ejerskab er inviteret til møde. På dagordenen er det af udvalget udarbejdede udkast til fornyelse af lejekontrakten. Fra Sebber Borgerforening deltager Ulla Rahn, Evy Moric og Hanne Gerges. Tina Staun har sagt ja til at være årets taler. Lørdag d. 29.august ved havnen. Det er besluttet, at hver stand betaler 50 kr. Yderligere info. kommer senere. Et stykke er blevet slået af en af stenene. Det blev besluttet, at Borgerforeningen prøver, om det kan repareres. Tilbud fra Thorvald Odgaard blev godkendt. Pladen opsættes af T. Odgaard. Den private opsatte hjertestarter på Brogade kan evt. lejers/købes af Borgerforeningen. Sagen undersøges. Der har været afholdt møde mellem Lejerforening, ejer af fårene og Borgerforeningen. Der udsættes får på nærmere aftalte områder. Forsikringsforhold blev drøftet. Næste møde Mandag d. 31.april kl

15 Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet d Tidligere udlagt beløb til vejlaug. Vejlauget kontaktes mhb. på at få 7000 kr. refunderet til regnskabet for matrikel 63a Borgerforeningens forsikringer De nødvendige forsikringer skal tegnes. Formanden kontakter et forsikringsselskab og træffer aftaler. Græsning på Navet Bestyrelsen ønsker at fortsætte forløbet med afgræsning. Når sæsonen er ovre, skal der ske en evaluering for at se om bestyrelsen vil foreslå geder/får på Navet næste år. Græsklipning Borgerforeningen tilslutter sig det indhentede tilbud på græsklipning af legeplads og boldbane. De øvrige ejere af matrikel 63a kontaktes med henblik på accept. Borgerforeningen har aftalt græsklipning på byens fælles jord bl.a. havneområdet/ og ved busholdeplads mm. Lejekontraktforhandlinger Møde afholdt hos advokat Borregaard d. 25. april. Blev udelukkende et møde, hvor Lejerforeningen og Borgerforeningen var repræsenteret. Afbud fra 1 af de øvrige ejere. Der er stadigvæk uenighed om enkelte punkter i aftalen. Repræsentanter for Lejerforeningen og Borgerforeningen besluttede at mødes igen for at prøve at nå til større enighed. Næste møde 29. maj 2012

16 Beslutningsreferat bestyrelsesmøde d. 29. maj 2012 Breve/mails til foreningen Opkrævning af à conto leje Græsningsaftalen Lejekontraktforhandlingerne Borgerforeningen har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring og erhvervsansvarsforsikring hos Alm. Brand. Opkrævning udsendes til sommerhusejerne i juni måned. Lejen reguleres, når ny lejekontrakt tiltrædes. Der tages kontakt til Lejerforeningen og ejeren af dyrene for at få underskrevet græsningsaftalen. Lejerforeningen har afbrudt de videre forhandlinger om fornyelse af lejekontrakten, da den kræver en underskrevet samejeaftale, inden en færdiggørelse af lejekontrakten. Borgerforeningen mener, at det ikke mere er forsvarligt overfor sommerhusejerne at udsætte processen, da den manglende fornyelse af lejekontrakt skaber problemer ved køb/salg/lån for en del sommerhusejere. Borgerforeningen er derfor indstillet og indforstået med, at sagen kan afgøres ved retten i Aalborg. Der tages kontakt til advokat Borregaard for det videre forløb. Borgerforeningen har brugt mange resurser både tidsmæssige og økonomiske i forsøg på at løse opgaven. Skt. Hans aften Diverse Båltaler Tina Staun og bålet tændes Fællesspisning med medbragt madkurv og snobrødsbagning for børn på legepladsen. Husk snobrødspind. Skilt med info er opsat på skulptur på vendepladsen Bestyrelsen ønsker alle en god sommerferie. Pga. sommerferie vil henvendelser til bestyrelsen først blive besvaret medio august. Vi ønsker alle medlemmer god ferie!

17 Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde d. 17. juni 2012 På mødet d. 14. juni i samejeudvalget blev det besluttet, at repræsentanterne for de 2 foreninger (Lejerforeningen og Borgerforeningen) skulle vende tilbage til deres bestyrelser for at høre, om udarbejdelse af en aftale for samejet skulle overgives til en uvildig advokat. Borgerforeningens bestyrelse mødtes, og et flertal i bestyrelsen kunne ikke gå ind for forslaget med den begrundelse, at bestyrelsen ikke kan forpligte sig til at underskrive en aftale, som den ikke kender resultatet af. Senere har vi fået oplyst, at det udelukkende er en dommers afgørelse, der er juridisk bindende for parterne.

18 Beslutningsreferat bestyrelsesmøde d. 9. august 2012 Referat fra møde i samejeudvalget d. 14. juni 2012 Møde mellem formanden for lejerforeningen Navet og formanden for Sebber Borgerforening. Orientering til lejerne på Navet Henrik og Evy deltog i mødet og har kommenteret referatet. Herudover har bestyrelsen kommenteret. Referatet med kommentarer er sendt til Lejerforeningen og vi afventer det reviderede referat til godkendelse. Når et flertal i Sebber Borgerforenings bestyrelse besluttede ikke at anbefale, at aftalen for samejet skal udarbejdes og afgøres af et uvildigt advokatfirma, skyldes det, at bestyrelsen ikke kan forpligte sig til at underskrive en aftale, som den ikke kender resultatet af. Samtidigt er en advokats udmelding ikke juridisk bindende for samejet. Borgerforeningen går ind for en aftale, som bygger på dialog, og hvis dialogen ikke slår til, skal indflydelse efter andele være gældende. Lejerforeningens formand aflyste det foreslåede møde med begrundelserne, at bestyrelsen for Lejerforeningen Navet havde besluttet at behandle den samlede situation omkring samejeaftale, fornyelse af lejekontrakt og advokat Borregaards henvendelse til Lejerforeningen på den kommende generalforsamling. Desuden fandt Lejerforeningen, at besvarelsen af de af Lejerforeningen stillede spørgsmål ikke kunne danne grundlag for et møde. Borgerforeningen tog afbuddet til efterretning. På baggrund af en henvendelse fra en sommerhusejer har bestyrelsen bedt advokat Borregaard udfærdige et brev med redegørelse for situationen og forløbet omkring lejekontrakt samt oplysning om, at det er Borgerforeningens opfattelse, at

19 Opgørelse fra advokat Borregaard Kræmmermarked spørgsmålet om tilbageværende forhandlingspunkter vedr. kontrakten sendes til dommeren i Aalborg. Bestyrelsen besluttede at orientere dens medlemmer via opslag og et nyhedsbrev med et link til advokat Borregaards brev til sommerhusejerne. Bestyrelsen besluttede at udbetale a conto kr. til advokat Borgerforeningen har ansøgt om busfri vendeplads under kræmmermarkedet., og dette er imødekommet Snapseurte-tur d. 4. september. Vi mødes ved den gl. brugs kl Info i opslagstavle og skilt ved byens indkørsel Næste møde 5. september 2012

20 Beslutningsreferat fra Sebber Borgerforenings bestyrelsesmøde onsdag d. 5. sep Breve /mails til foreningen Aalborg Kommune har fremsendt partshøring vedr. nedlæggelse af St. Ajstrupvej og anlæg af sti udenfor byen. I byen skal vejen have et nyt navn. Henvendelsen lægges på foreningens hjemmeside. Foreningens hjemmeside Der udarbejdes en billedserie fra kræmmermarkedet 2012 Vejlauget Det udlagte beløb på 7000 kr. vil blive tilbageført til Navets konto. Advokat Borregaard Der er rettet henvendelse til de 3 private ejere af matrikel 63a/f ang. Borgerforeningens udspil til leje i den kommende lejeperiode på 10 år. Henvendelse fra HEF Borgerforeningen er inviteret til møde om fibernet, og vi sender 1 repræsentant for bestyrelsen. A conto betaling Navet Nogle få lejere har ikke indbetalt a conto leje. Der rettes henvendelse til dem. Fra Aalborg kommune ang. sommerhuse Aalborg kommune oplyser, at der skal ansøges om byggetilladelse ved enhver udvidelse af husene, herunder også udvidelse af tagareal. Der er ingen bagatelgrænse. Evaluering af kræmmermarkedet Positive tilbagemeldinger fra udstillere, gæster, sommerhusejere og borgere Julebanko/ generalforsamling Banko og generalforsamling holdes adskilt i år. Vi udmelder snart dato for generalforsamlingen i november Samarbejdsmøde i ejerkredsen Borgerforeningen har sendt Lejerforeningen punkter til dagsordenen for næste møde i ejerkredsen. Næste møde 26. september 2012

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs.

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/formand Hanne Gerges 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du 1949-2007 Kolonihavernes historie Kolonihave, lille jordstykke, anlagt på kommunal eller statsejet jord for et begrænset åremål. Jordstykkerne blev

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere