Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011."

Transkript

1 Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes Erich Borup, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Dirigenten påpegede dog en rettelse til pkt. 7, idet Hans Heidemann Lassen som tidligere suppleant er indtrådt i bestyrelsen. 2: Bestyrelsens beretning Beretningen blev fremlagt af formanden, som bl.a. fremførte, at Sebber Borgerforening har 240 medlemmer, hvoraf 41 er kontingentfrie. Borgerforeningen er alle medlemmerne, som alle har mulighed for at gøre Sebbersund til et attraktivt sted at bo. Der har i årets løb været afholdt en række arrangementer med god deltagelse af borgerne, ligesom der er blevet udført meget frivilligt arbejde af mange borgere til gavn for byen. Blandt meget andet nævntes rydningsarbejdet på området mellem by og omfartsvej samt på dæmningen, førstehjælpskursus og loppemarkeder, som tiltrak rigtig mange mennesker fra nær og fjern. Bestyrelsen synes, at det er imponerende og takkede for alle de frivillige bidrag. Herefter omtaltes bestyrelsesarbejdet med bl.a. behandling af byggesager på Navet og møder med Aalborg kommune om indholdet af lokalplanen, færdiggørelse af plejeplanen for Navet, møder med Sebber Vejlaug. Herudover har der været møde i Sebber Fællesråd, som nu er nedlagt efter beslutning på generalforsamling. Borgerforeningen har haft en ekstraordinær generalforsamling om samarbejdet om Navet. Den mest tidskrævende opgave har været forhandlingerne om fornyelsen af lejekontrakten med sommerhusejerne, som bestyrelsen føler sig meget forpligtet overfor og håber, at der inden længe nås et positivt resultat, som alle andelshavere kan acceptere. Det er ligeledes bestyrelsens forventning, at der kan nås enighed om en samarbejdsform, som Borgerforeningen kan anbefale sine medlemmer at stemme ja til. Til beretningen blev der stillet en del spørgsmål af uddybende karakter. Disse spørgsmål gik bl.a. på fuldmagtsforholdene, udbetaling af overskud til alle indehavere af andele på matr. 63a, samt belysning af krav til den digitale tinglysning. Nogle medlemmer mente, at Borgerforeningens om nødvendigt må gå rettens vej, så denne der kan sættes punktum i denne sag.. Bestyrelsen bekræftede en forespørgsel ang. indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, når den endelige samejekontrakt foreligger. En borger fandt, at situationen er fastlåst bl.a. på baggrund af, at den nye formand for Lejerforeningen har anden indfaldsvinkel end forrige, og spurgte om der ikke er voldgiftsparagraf i lejekontrakten. Hertil blev svaret

2 bekræftende, men at det ikke er kommet til forhandling af ny kontrakt endnu. En anden bemærkede, at der ligger en administrationsfuldmagt fra retssag i 1962, men der foreligger ikke generel fuldmagt, så vedkommende mente, en enkelt andelshaver kan blokere udlejningen af matr. 63a. Formanden svarede, at det er korrekt, at der ikke foreligger skriftlig fuldmagt, men historisk set har de øvrige ejere nok stillet krav om andel af overskud, men har aldrig anfægtet, at Borgerforeningen står for udleje af matrikel 63a. Alle ejere har fået udbetalt overskud af deres andele i mindst de sidste 20 år. Så alle ejere har haft viden om udlejningen og har på intet tidspunkt modsat sig udleje. Et bestyrelsesmedlem supplerede med, at bestyrelsen gennem tiderne på denne måde har søgt at forvalte arven og undrer sig over, at bestyrelsen nu bliver beskyldt for at have handlet forkert/ulovligt. En borger gav udtryk for, at det er ærgerligt, at enkelte ejere kan blokere, og at det kan virke som om, der er store uoverensstemmelser mellem Borgerforening og Lejerforening. Der er sommerhusejere, som er kede af situationen, fordi de er så glade for at være her. En borger fandt, at et nyt samarbejde må sikre, at der ikke kan blokeres for udlejning. En anden spurgte til lejeniveauet og fik oplyst at lejen pr. år ligger lidt under 3000 kr. hvor også ejendomsskatten er indregnet. Kassereren forklarede, at der er enighed med Lejerforeningen om, at lejerne betaler à kontobeløb, indtil ny kontrakt er udarbejdet. Senere vil evt. difference blive udlignet. En borger gav udtryk for, at det mest lyder som en principsag for Lejerforeningen. Flere medlemmer roste bestyrelsen for flot arbejde. En borger har opfattelsen, at bolden ligger hos Borgerforeningen, og at sommerhusejerne ikke kan få lån, selvom der skrives under på lejekontrakt. Bestyrelsen svarede, at hvis der kan forhandles en lejekontrakt vil disse problemer kunne løses. Det kræver, som tidligere forklaret, at alle ejerne skriver under som udlejere. Det er således ikke nødvendigt for at få kreditforeningslån, at der foreligger en samarbejdsaftale, men det kræver de øvrige ejere. Formanden oplyste, at hvis der ikke kan opnås enighed om lejekontraktens indhold, kan sagen overgives til 3.mand. Men der skal ligge forslag til forhandling først. Beretningen blev herefter godkendt. 3: Regnskab. Borgerforeningens driftsregnskab blev forelagt af kassereren. På spørgsmålet, om der ikke vil være driftsunderskud, når det ekstraordinært store beløb fra Navets konto trækkes fra, svarede kassereren bekræftende. Borgerforeningens driftsregnskab blev herpå godkendt. Navets driftsregnskab blev herefter fremlagt af kassereren, som bemærkede, at der efter aftale med Lejerforeningen, indtil næste lejeindbetaling, er hensat 800 kr. pr andel for at sikre, at der er midler til betaling af ejendomsskat og til drift. Navets driftsregnskab blev herefter godkendt. 4: Kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

3 Dette blev vedtaget. 5 Indkomne forslag. Fra bestyrelsen foreligger fire forslag vedr. vedtægtsændringer. Dirigenten foreslår, at der stemmes om alle fire forslag under èt. Forslag 1: Vedtægternes 4 stk. 1 ønskes ændret til: Bestyrelsen sammensættes af 6 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen med 3 medlemmer hvert år. Forslaget medfører således ændring af antal bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 6. Baggrunden herfor er, at Sebber Fællesråd er nedlagt. Det findes ikke nødvendigt med et ulige antal bestyrelsesmedlemmer, da det i vedtægterne hedder, at ved stemmelighed om et punkt, udsættes dette til senere behandling. Forslag 2: Vedtægternes 8 stk. 2. Repræsentation i Sebber Fællesråd ønskes ophævet. Baggrunden herfor er som nævnt, at Sebber Fællesråd er nedlagt. Forslag 3: Vedtægternes 9 stk. 4 ønskes ændret til: Indkaldelse til generalforsamling offentliggøres ved opslag og evt. på Borgerforeningens hjemmeside. Baggrunden herfor er, at det ikke er sikkert, at det altid vil være muligt at sætte indkaldelsen på hjemmesiden rettidigt. Punktet gav anledning til drøftelse, og forslaget blev ændret til: Indkaldelse til generalforsamling offentliggøres ved opslag og annoncering i Nibe Avis samt om muligt på Borgerforeningens hjemmeside. Forslag 4: Vedtægternes 9 stk. 5 ønskes ændret til: Indkomne forslag offentliggøres senest 7 dage før generalforsamlingen ved opslag og evt. på Borgerforeningens hjemmeside. Med baggrund i behandlingen af forslag 3 ændredes dette til: Indkomne forslag offentliggøres senest 7 dage før generalforsamlingen ved opslag og om muligt på Borgerforeningens hjemmeside. De fire forslag blev herefter godkendt Forslag 5: Der forelå fra Hanne Lillelund forslag om evaluering af græsning på Navet med får og geder. Dirigenten bemærkede, at evalueringen er behandlet under bestyrelsens beretning, men at det vil være godt, at høre synspunkter fra generalforsamlingen. Indsenderen af forslaget bemærkede, at det med afgræsning var fint i begyndelsen. Besøgte dyrene med barnebarn. Er også glad for at se konturerne af landskabet. Hun mener dog, at naboerne har været plaget af fluer, og at det har været træls med hegn og visne hybenstængler, for det har set forfærdeligt ud. Spørgsmålet om dyr burde have været på generalforsamling sidste år. Samtidigt blev der spurgt til lejeprisen dyrene. Foreslog at træerne ryddes og tilbød assistance hertil. Et medlem mente, at spørgsmålet har været på generalforsamling før, og dirigenten

4 bekræftede, at det har været drøftet flere gange gennem flere år uden dog at have været sat til afstemning. Beslutningen er truffet mellem bestyrelsen og Lejerforeningen. En borger bemærkede, at plejen her kan sammenlignes med vedligeholdelse af legeplads og havn. En anden syntes, at det er dejligt med dyr. Mange kommer for at se på, f.eks. dagpleje og børnehave. En beboer på Navet oplyste, at mange har givet udtryk for, at det nu ligner deres barndoms landskab. Nogle har vist billeder. Et medlem bemærkede, at gederne er nok gode til at æde hyben, men æder også alt andet - også lyngen. Frygter at lyngen tager skade og sammenligner med lyngbladbillens angreb. Græsning medfører, at der kun vokser græs- se blot arealerne ved Aalborg. Et andet medlem gav udtryk for, at der ikke bør gro hyben på strandeng. Græsning er en bæredygtig naturpleje, hvorimod slåning skal foretages gentagne gange. Sammenligner med, at det meste af Skotland er afgræsset og her er der masser af lyng. Henrik Hansen har indtryk af en positiv holdning til græsningen. Oplyste, at naturpleje med græsning har været drøftet i flere år og også nævnt på sidste generalforsamling, men er først sat i værk i år. Plejeprojektet har bl.a baggrund i, at der på Naturstyrelsens hjemmeside står, at strandenge er en kulturform, som kræver at der bliver græsset eller at der er høslæt- ellers gror arealet til. Hvis der er for høje vækster, der skygger, bliver de rigtige strandengs-planter kvalt. Dyrene klarer hybenroserne rigtig godt. Der er allerede kommet mange blomsterplanter frem. Det er korrekt, at hvis der græsses for tæt er det kun nogle græsarter der kan klare det. Finder ikke at flueplagen har været slem - bor der selv. Det er planen, at græsningen fortsætter næste år med hjælp fra en beboer i byen, som har et mindre antal dyr, som han er villig til at lade græsse. Forslagsstilleren afsluttede punktet med at sige, at hun bedre kan leve med får og geder på Navet, nu hvor hun har hørt, at så mange er glade for det. Forslag 6: Fra Arne Justesen forelå forslag om afgræsning af matr. 41a og 7 al samt tilbud om at forestå denne naturpleje med egne dyr. Arne Justesen oplyser, at han ikke skal have betaling for afgræsningen. Der kan ikke gå mere end 10 får på arealet. Flere borgere fandt, at det vil være flot med dyr her og så gerne, at der bliver græsset. En borger henviste til, at det skal respekteres, at der er tinglyst bestemmelser om, at arealet er fællesareal med fri adgang, men mener, at det tilhører beboerne på Engvej. En anden bemærker, at en sådan rettighed ville være tinglyst på ejendommene, og det er der ikke på hans ejendom på Engvej. En af de nærmeste naboer til arealet forventede, at der fortsat vil være fri adgang. En borger foreslår, at bestyrelsen skal behandle forslaget og tage beslutningen. Henrik Hansen oplyste, at bestyrelsen er positiv overfor forslaget, men at græsningen skal styres, da nogle områder er tørre og derfor ikke kan tåle for højt græsningstryk.

5 Dirigenten fandt på baggrund af diskussionen, at det ikke er nødvendigt at stemme og overlod forslaget til bestyrelsen. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var Ulla Rahn og Hans Heidemann Lassen, som begge blev genvalgt. Som bestyrelsens 6. medlem blev Birgitte Storgaard valgt. 7: Valg af suppleanter. Kaj Holm blev genvalgt, og nyvalgt blev Arne Justesen. 8: Valg af revisor. Arne Staun blev genvalgt, og som suppleant blev Ernst Haase genvalgt. 9: Eventuelt. Dirigenten bemærkede, at der under punktet kan drøftes forskellige emner, men der kan ikke træffes beslutninger. Der foreligger beretning fra de nedsatte udvalg. Vejlauget v. Lea Hansen, som oplyste at vejlauget er en selvstændig forening af beboerne ved grusvejene. Vejlauget vil gerne medvirke til forskønnelse af brugspladsen, hvor asfalten er hullet. Asfaltering vil koste ca kr. og ny grusbelægning ca kr. Arbejdet kan ske i samarbejde med Borgerforening og ejerkredsen af matr.63a. Der vil komme forslag på hjemmesiden og ved opslag. Vejlauget ønsker at nedlægge trafikchikanerne på Fælledvej og vil sende forslag til Borgerforeningens bestyrelse. Udvalget for 41a/7al v John Jepsen, som oplyste, at udvalget blev nedsat efter sidste års generalforsamling, hvor det blev vedtaget, at arealet skulle fremstå som strandeng. Udvalget bestod af John Jepsen, Ellinor Wolff og Hans Heidemann Lassen. Der er blevet fældet træer og buske, og da materialet ikke måtte afbrændes, har han selv kørt 13 læs væk. Borgerforeningen fik accept fra kommunen til fældning af træer på nordsiden af dæmningen. Dette har Gunnar Klokkerholm og Arne Storgaard foretaget. Udvalg til forskønnelse af havneområdet v. Erich Borup, som oplyste, at projektet med opstilling af vejsten er udsat, selvom der var indkøbt sten og kæder. Det var hans opfattelse, at Borgerforeningen havde henvendt sig til kommunen, som meddelte, at der skulle ansøges, da arealet er vejareal, og der skal indhentes gravetilladelse. Kommunen vil give forhåndstilladelse men en egentlig tilladelse forudsætter, at det er en entreprenør, der søger og udfører arbejdet, da det foregår i offentligt vejareal. I tilfælde, at der er brug for nedlægning af kabler el. lign. skal vi flytte stenene. Afstanden fra kørebanen skal være mindst 1 meter, hvilket medfører, at det er nødvendigt at fylde jord på. Oplysninger fra ledningsejerregistret gælder kun 2 måneder, så skal ny ansøgning skal sendes, og arbejdet kan først udføres til foråret. Ulla Rahn oplyste at Borgerforeningen ikke havde henvendt sig til kommunen

6 angående projektet, men som suppleant i forskønnelsesudvalget havde hun spurgt, om projektet kunne genere buskørslen. Dette fik hun til opgave at undersøge, men så startede kommunen sagen. En borger foreslog, at der bare lægges nogle sten, og Erich Borup svarede, at hensigten med projektet er, at det skal være granitsten, som ligner de gamle, der stod langs vejen og broen. Jørgen Hansen foreslog, at der kommer skilt på kunsten med navn på kunstneren osv. Udvalget til forskønnelse af vendepladsen oplyste, at ny gadelygte som svarer til lamperne ved Sølyst sat op ved vendepladsen. Kommunen har støttet dette projekt med tilskud til lampen.. Øvrigt under eventuelt. Ulla Rahn oplyste, at flagning på borgernes runde fødselsdage er genoptaget, på samme måde som traditionen med gaver til specielle fødselsdage er genoptaget. Det forudsætter dog, at Borgerforeningen har kendskab til fødselsdatoer. Opfordrede derfor til, at man giver Borgerforeningen besked, hvis man nærmer sig og ønsker hilsen. En borger tilføjede, at man også siger til, hvis der kommer nye tilflyttere til byen. Formanden oplyste, at et udvalg under Borgerforeningen arbejder på at arrangere julebanko. Det blev foreslået, at der også flages ved begravelser. Formanden svarede, at det må være afdødes familie, der afgør dette, og at man altid er velkommen til at låne flaget. Erich Borup bemærkede, at regnskabet er ved at være meget kompliceret og tilsvarende tidskrævende at revidere. Bestyrelsen bør derfor overveje, om der skal professionel assistance. Formanden takkede for generalforsamlingens opbakning til bestyrelsens arbejde Dirigenten udtrykte herefter tak til bestyrelsen og afsluttede generalforsamlingen.

7 Referat fra Generalforsamling 2012 i Sebber Borgerforening afholdt 28. november 2012 på Sebbersund Kro. Generalforsamlingen havde ca. 50 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Erich Borup, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 2: Bestyrelsens beretning ved formanden, Hanne Gerges. Fra bestyrelsen lød der en stor tak til de borgere, som på den ene eller anden måde har været med til at gøre Sebbersund til et attraktivt sted at bo. Herefter blev årets aktiviteter nævnt, og der blev henvist til foreningens hjemmeside Der har været en del aktiviteter for byens borgere bl.a. banko på kroen i dec. måned, arbejdsdag på legepladsen, Skt. Hans bål på Navet, kræmmermarked og snapse-urtetur, og Borgerforeningen har også deltaget i arbejdet med at få tilbud om fibernet til byen. Herudover er der fortsat arbejdsopgaver med at få lejekontrakten for sommerhusejerne fornyet samt at prøve at nå frem til enighed om en samejeaftale. Formanden gennemgik de aktiviteter, der i årets forløb har været knyttet til disse opgaver. Bestyrelsen beklager, at der endnu ikke er opnået enighed i ejerkredsen om ovennævnte 2 forhold. Bestyrelsen modtog d. 2. november et udspil fra Sommerhusejernes advokat, og vi vil gerne se på, om der med dette udspil både med hensyn til lejekontrakt og med hensyn til samejeaftale- skulle gives mulighed for at opnå enighed. I tilknytning til beretningen blev der gennemgået en oversigt over udviklingen i lejebeløbet for sommerhusene på Navet. Det er bestyrelsens vurdering, at lejen bør øges til et tidssvarende niveau sammenlignet med andre områder ved Limfjorden. Bestyrelsen orienterede om, at bestyrelsen overvejer assistance til opsætning af regnskab. Beretningen gav anledning til en række spørgsmål, især vedrørende lejekontrakten. Generalforsamlingen udtrykte tilfredshed med bestyrelsens arbejde og tilkendegav opbakning til bestyrelsens holdning, at lejekontrakten for sommerhusejerne skal søges færdiggjort snarest muligt om nødvendigt ved at indbringe spørgsmålet for 3.mands-instans. Dirigenten erklærede herefter beretningen for enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 3: Regnskab ved kassereren, Evy Moric. Der er udarbejdet separate regnskaber for Borgerforeningen og matrikel 63a/f. (Navet). Regnskabet for Sebber Borgerforening blev gennemgået. Regnskabsposterne blev specificeret og kommenteret. Regnskabet for matrikel 63a/f,(Navet) som er opstillet som ønsket af Sommerhusejerforeningen, blev gennemgået tilsvarende..

8 Generalforsamlingen godkendte begge regnskaber. 4: Fastsættelse af kontingent. Nuværende kontingent er 50 kr. pr person eller 100 kr. for en husstand. Borgere over 70 år betaler ikke kontingent. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for Generalforsamlingen godkendte dette. 5: Behandling af indkomne forslag. Dirigenten konstaterede, at der var indkommet 2 forslag fra Bestyrelsen ang. ændring af foreningens vedtægter. Forslag1: at 3 stk. 1 ændres til: Enhver borger, der er fyldt 18 år, bosiddende i Sebbersund i hus med helårsstatus, kan blive medlem af Sebber Borgerforening. Forslag 2: at der i 2 stk. 2 tilføjes: at forvalte Borgerforeningens 29 andele på matrikel 63a/f. Ved behandling af forlag 1 foreslog John Jepsen, at alle, der har lyst, kan blive medlem af Borgerforeningen. Dirigenten fandt, at der på generalforsamlingen kan behandles ændringsforslag til de fremsatte forslag, og da det nævnte ændringsforslag vil være mere vidtrækkende, blev dette bragt til afstemning først. Ændringsforslaget blev forkastet. Herefter foretog generalforsamlingen afstemning om det af bestyrelsen fremsatte forslag, som blev vedtaget. Ved behandling af forslag 2 blev det af Leif Nilsson foreslået, at tallet 29 skulle udgå. Det blev ligeledes fra Hanne Gerges foreslået, at formuleringen kunne være: at forvalte Borgerforeningens andele på matr. 63 a/f på bedste vis Forslaget blev vedtaget. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Hanne Gerges, Evy Moric og Henrik Hansen. Evy Moric ønsker at holde pause i bestyrelsesarbejdet. Hanne Gerges og Henrik Hansen vil acceptere genvalg. Hanne Gerges og Henrik Hansen blev genvalgt. Som nyt bestyrelsesmedlem blev foreslået Arne Staun Sørensen, som erklærede sig villig til at stille op på det grundlag, som bestyrelsen havde givet udtryk for i beretningen, og støtte op om arbejdet med lejekontrakt og ejeraftale. Arne Staun Sørensen blev herefter valgt. 7: Valg af suppleanter. På valg er Kaj Holm og Arne Justesen. Som 1.suppleant valgtes Lennart Olsson, og som 2. suppleant Anker Nielsen.

9 8: Valg af revisor og suppleant. På valg er Eric Borup og som suppleant Ernst Haase, som begge accepterer genvalg. Begge blev valgt. Dirigenten konstaterede herefter, at da den hidtidige revisor, Arne Staun Sørensen er valgt til bestyrelsen, må suppleanten tiltræde straks. 9: Eventuelt. Dirigenten oplyste, at der under punktet kan drøftes forskellige forhold, men at der ikke vil kunne træffes beslutninger. På spørgsmålet om der er et udvalg, der arbejder med etablering af medborgerhus, svarede medlemmerne af det tidligere udvalg (som dog ikke var nedsat i regi af Borgerforeningen), at der havde været brugt megen tid på projektet, men da der kun kom få besvarelser på det uddelte spørgeskema, og da svarene ikke var entydigt for projektet, havde udvalget indstillet arbejdet med muligheden for bygning af medborgerhus. Enkelte af svarene havde alternativt foreslået køb af kroen. Det blev oplyst på generalforsamlingen, at salgsprisen for kroen vil være ca. 3 mil. kr. i nuværende stand. Bestyrelsen oplyste, at det vil være for stor en opgave for Borgerforeningen, men opfordrede interesserede at søge fonde. Herefter drøftedes forskellige former for udvalg, og dirigenten præciserede her, at generalforsamlingen iht. vedtægterne kan nedsætte faste udvalg, og at bestyrelsen kan nedsætte ad hoc - udvalg. Hanne Gerges orienterede herefter om kommende aktiviteter, som er annonceret på hjemmeside og ved opslag. Herefter blev der orienteret om, at Borgerforeningen har fået en henvendelse om den opsatte hjertestarter, som hidtil har været stillet til rådighed af en af byens borgere. Der er blevet spurgt, om Borgerforeningen vil købe hjertestarteren og stå for driften - der vil også være mulighed for at lease den. Bestyrelsen ønskede tilkendegivelser herom. Der blev fra flere sider givet udtryk for, at det fortsat vil være betryggende at have en hjertestarter i byen, at man også kan søge Trygfonden om penge til en nyere model, og bestyrelsen blev opfordret til at arbejde videre med dette. Punktet blev afsluttet med en drøftelse af forøgelse af kontingent. Dirigenten udtrykte herefter forsamlingens tak til bestyrelsen og afsluttede generalforsamlingen. Referat: Hans Heidemann Lassen og Henrik Hansen. Som dirigent : Erich Borup

10 Sebber Borgerforening afholder generalforsamling onsdag den kl på kroen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/formand Hanne Gerges 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse v/kasserer Evy Moric 4. Fastsættelse af kontingent Nuværende 50 kr. pr. person eller 100 kr. for en husstand. Borgere over 70 år betaler ikke kontingent 5. Indkomne forslag Skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dag før generalforsamlingen. Sendes pr. mail til eller afleveres hos Hanne Gerges, Engvej 7. Indkomne forslag offentliggøres senest 7 dag før generalforsamlingen på hjemmesiden og på byens infotavle ved busstop 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er Henrik Hansen, Evy Moric og Hanne Gerges 7. Valg af suppleanter På valg er Kaj Holm og Arne Justesen 8. Valg af revisor og suppleant På valg er Erich Borup og suppleant Ernst Haase 9. Eventuelt Under generalforsamlingen er borgerforeningen vært med øl og vand samt kaffe med brød. Vi håber på stort fremmøde! Der er som altid vigtige punkter, der skal behandles, og din stemme kan gøre en forskel! Sebber Borgerforening

11 Bestyrelsesmøde d. 19. januar 2012 Beslutningsreferat Fremmøde Foreningens hjemmeside Fastelavnsfest Fornyelse af medlemskort 2012 Udbetaling af overskud 2011 Besigtigelsesdag på Navet 24 marts 2012 Arbejdsdag på Navet 28. april 2012 Alle bestyrelsens medlemmer mødet Nytårshilsen sættes på hjemmesiden Sebber Borgerforening bidrager med 500 kr. til festen på Sebber skole. Bestyrelsen kontakter Sebbersunds borgere i løbet af februar måned. Alle andelshavere af matrikel 63a får udbetalt overskud i løbet af få dage. Inden besigtigelsesdagen opsættes opslag. Der udarbejdes liste med opgaver efter besigtigelsesdagen Aktiviteter for byens borgere Selskabet, der ejer kroen, kontaktes mht. at få en aftale om at benytte Kroen/ Stalden til arrangementer. Næste møde D. 15. februar kl

12 (Beslutnings)referater fra d. 15. februar og 5. marts På de 2 afholdte møder har bestyrelsen diskuteret og forholdt sig til de omfangsrige opgaver, der ligger i forhandlinger af fornyelse af lejekontrakten for sommerhusejerne og udarbejdelse af forslag til en samejekontrakt, hvor alle ejere af matrikel 63a og 63f er repræsenteret. Pga. forhandlingerne er der ikke truffet mange øvrige beslutninger. Et af de punkter, der har været rejst af en af de private lodsejere i forbindelse med udarbejdelse af en samejekontrakt, er forsikringsforholdene for matrikel 63a og 63f.. På de 2 bestyrelsesmøder i Borgerforeningen blev de eksisterende forsikringer gennemgået, og Borgerforeningen blev enige med om og efter ønske fra det øvrige ejerskab at ændre policen til Ejerskabet af matrikel 63a og 63f. Dette er nu gennemført, og kopi er policerne er sendt til det øvrige ejerskab. En sommerhusejer har henvendt sig til ejerskabet via Lejerforeningen og gjort opmærksom på, at den manglende fornyelse af lejekontrakten har økonomiske følger for lånetageren, da ingen kreditforeninger vil give billige lån, så længe der ikke foreligger en lejekontrakt, der kan tinglyses Bestyrelsen forstår godt sommerhusejerens utilfredshed med den manglende fornyelse af lejekontrakten. Ejerskabet har som første prioritet at få færdiggjort lejekontrakterne. Bestyrelsen besluttede at få advokat Borregaard til at svare Lejerforeningen, som havde fremsendt henvendelsen til Borgerforeningen. Grøften på området mellem byen og omfartsvejen har fået en let oprensning. På generalforsamlingen blev bestyrelsen bemyndiget til at træffe beslutning om afgræsning af området mellem byen og omfartsvejen. Bestyrelsen er positiv overfor forslaget, som skal drøftes nærmere med forslagsstilleren. Næste bestyrelsesmøde d. 26. marts Borgerforeningens bestyrelse planlægger inden længe at udsende nyhedsbrev så kommer der lidt flere oplysninger til vore medlemmer! Med venlig hilsen Bestyrelsen for Sebber Borgerforening

13 Beslutningsreferat bestyrelsesmøde d. 26. marts 2012 Ansøgning fra Sebber Vejlaug om tilskud til renovering af pladsen foran den gamle brugs Dispensation vedr. indhegning af terrasser Lejekontraktforhandlinger Forsikringsforhold Arbejdsdag på legepladsen Græsslåning på legeplads og boldbane Skt. Hans fest Loppemarked Da størstedelen af arealet er fællesjord besluttede bestyrelsen at støtte projektet med op til kr. To sommerhusejere har ansøgt Aalborg kommune om dispensation til indhegning af terrasser. Aalborg Kommune har meddelt ejerne afslag på dispensationerne. Ejerskabet er indkaldt til forhandlinger hos advokat Borregaard mandag d. 16. april kl Eksisterende forsikringer er blevet gennemgået med en forsikringsagent fra Alm. Brand. Den eksisterende arbejdsskadeforsikring er blevet udvidet til en kollektiv ulykkesforsikring og arbejdsskadeforsikring gældende for matrikel 63a/f Lørdag d. 2. juni mellem hamres, graves, rives, klippes, males og spises der på legepladsen. Alle er velkommen til at give en hånd med hele dagen eller i nogle timer! Henrik afventer tilbud fra firma. Herefter kontaktes ejerkredsen af matrikel 63a. Der afholdes bål på Navet. Yderligere info. følger Den sidste lørdag i august afholdes loppemarked. Yderligere info følger

14 Beslutningsreferat bestyrelsesmøde d Indkommet mail efter udarbejdelse af dagsorden til mødet. Orientering om generalforsamling i LAK Arbejdsdag på Navet lørdag d. 28.april Græsslåning af legeplads og boldbane. Møde hos Advokat Borregaard 16.april Skt. Hans fest Kræmmermarked Sten ved Bagerstræde Info på kunstværket på vendepladsen. Hjertestarter Græsningsgruppen Sættes på dagorden til næste møde. 2 bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet i St. Restrup. Lundby blev kåret som Årets Landsby. Sundhed og Bæredygtig udvikling vil gerne være behjælpelig med udfærdigelse af ansøgninger Fra bestyrelsen deltager Henrik Hansen. Borgerforeningen opfordrer andre borgere i byen til at deltage. Når tilbud kommer fra Vagn Rasmussen /Valsted, sendes det til ejerskabet for matrikel 63a. Det samlede ejerskab tager stilling til prisen. Bestyrelsen undersøger pris for klipning af græs ved havnen og busholdepladsen. Det samlede ejerskab er inviteret til møde. På dagordenen er det af udvalget udarbejdede udkast til fornyelse af lejekontrakten. Fra Sebber Borgerforening deltager Ulla Rahn, Evy Moric og Hanne Gerges. Tina Staun har sagt ja til at være årets taler. Lørdag d. 29.august ved havnen. Det er besluttet, at hver stand betaler 50 kr. Yderligere info. kommer senere. Et stykke er blevet slået af en af stenene. Det blev besluttet, at Borgerforeningen prøver, om det kan repareres. Tilbud fra Thorvald Odgaard blev godkendt. Pladen opsættes af T. Odgaard. Den private opsatte hjertestarter på Brogade kan evt. lejers/købes af Borgerforeningen. Sagen undersøges. Der har været afholdt møde mellem Lejerforening, ejer af fårene og Borgerforeningen. Der udsættes får på nærmere aftalte områder. Forsikringsforhold blev drøftet. Næste møde Mandag d. 31.april kl

15 Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet d Tidligere udlagt beløb til vejlaug. Vejlauget kontaktes mhb. på at få 7000 kr. refunderet til regnskabet for matrikel 63a Borgerforeningens forsikringer De nødvendige forsikringer skal tegnes. Formanden kontakter et forsikringsselskab og træffer aftaler. Græsning på Navet Bestyrelsen ønsker at fortsætte forløbet med afgræsning. Når sæsonen er ovre, skal der ske en evaluering for at se om bestyrelsen vil foreslå geder/får på Navet næste år. Græsklipning Borgerforeningen tilslutter sig det indhentede tilbud på græsklipning af legeplads og boldbane. De øvrige ejere af matrikel 63a kontaktes med henblik på accept. Borgerforeningen har aftalt græsklipning på byens fælles jord bl.a. havneområdet/ og ved busholdeplads mm. Lejekontraktforhandlinger Møde afholdt hos advokat Borregaard d. 25. april. Blev udelukkende et møde, hvor Lejerforeningen og Borgerforeningen var repræsenteret. Afbud fra 1 af de øvrige ejere. Der er stadigvæk uenighed om enkelte punkter i aftalen. Repræsentanter for Lejerforeningen og Borgerforeningen besluttede at mødes igen for at prøve at nå til større enighed. Næste møde 29. maj 2012

16 Beslutningsreferat bestyrelsesmøde d. 29. maj 2012 Breve/mails til foreningen Opkrævning af à conto leje Græsningsaftalen Lejekontraktforhandlingerne Borgerforeningen har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring og erhvervsansvarsforsikring hos Alm. Brand. Opkrævning udsendes til sommerhusejerne i juni måned. Lejen reguleres, når ny lejekontrakt tiltrædes. Der tages kontakt til Lejerforeningen og ejeren af dyrene for at få underskrevet græsningsaftalen. Lejerforeningen har afbrudt de videre forhandlinger om fornyelse af lejekontrakten, da den kræver en underskrevet samejeaftale, inden en færdiggørelse af lejekontrakten. Borgerforeningen mener, at det ikke mere er forsvarligt overfor sommerhusejerne at udsætte processen, da den manglende fornyelse af lejekontrakt skaber problemer ved køb/salg/lån for en del sommerhusejere. Borgerforeningen er derfor indstillet og indforstået med, at sagen kan afgøres ved retten i Aalborg. Der tages kontakt til advokat Borregaard for det videre forløb. Borgerforeningen har brugt mange resurser både tidsmæssige og økonomiske i forsøg på at løse opgaven. Skt. Hans aften Diverse Båltaler Tina Staun og bålet tændes Fællesspisning med medbragt madkurv og snobrødsbagning for børn på legepladsen. Husk snobrødspind. Skilt med info er opsat på skulptur på vendepladsen Bestyrelsen ønsker alle en god sommerferie. Pga. sommerferie vil henvendelser til bestyrelsen først blive besvaret medio august. Vi ønsker alle medlemmer god ferie!

17 Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde d. 17. juni 2012 På mødet d. 14. juni i samejeudvalget blev det besluttet, at repræsentanterne for de 2 foreninger (Lejerforeningen og Borgerforeningen) skulle vende tilbage til deres bestyrelser for at høre, om udarbejdelse af en aftale for samejet skulle overgives til en uvildig advokat. Borgerforeningens bestyrelse mødtes, og et flertal i bestyrelsen kunne ikke gå ind for forslaget med den begrundelse, at bestyrelsen ikke kan forpligte sig til at underskrive en aftale, som den ikke kender resultatet af. Senere har vi fået oplyst, at det udelukkende er en dommers afgørelse, der er juridisk bindende for parterne.

18 Beslutningsreferat bestyrelsesmøde d. 9. august 2012 Referat fra møde i samejeudvalget d. 14. juni 2012 Møde mellem formanden for lejerforeningen Navet og formanden for Sebber Borgerforening. Orientering til lejerne på Navet Henrik og Evy deltog i mødet og har kommenteret referatet. Herudover har bestyrelsen kommenteret. Referatet med kommentarer er sendt til Lejerforeningen og vi afventer det reviderede referat til godkendelse. Når et flertal i Sebber Borgerforenings bestyrelse besluttede ikke at anbefale, at aftalen for samejet skal udarbejdes og afgøres af et uvildigt advokatfirma, skyldes det, at bestyrelsen ikke kan forpligte sig til at underskrive en aftale, som den ikke kender resultatet af. Samtidigt er en advokats udmelding ikke juridisk bindende for samejet. Borgerforeningen går ind for en aftale, som bygger på dialog, og hvis dialogen ikke slår til, skal indflydelse efter andele være gældende. Lejerforeningens formand aflyste det foreslåede møde med begrundelserne, at bestyrelsen for Lejerforeningen Navet havde besluttet at behandle den samlede situation omkring samejeaftale, fornyelse af lejekontrakt og advokat Borregaards henvendelse til Lejerforeningen på den kommende generalforsamling. Desuden fandt Lejerforeningen, at besvarelsen af de af Lejerforeningen stillede spørgsmål ikke kunne danne grundlag for et møde. Borgerforeningen tog afbuddet til efterretning. På baggrund af en henvendelse fra en sommerhusejer har bestyrelsen bedt advokat Borregaard udfærdige et brev med redegørelse for situationen og forløbet omkring lejekontrakt samt oplysning om, at det er Borgerforeningens opfattelse, at

19 Opgørelse fra advokat Borregaard Kræmmermarked spørgsmålet om tilbageværende forhandlingspunkter vedr. kontrakten sendes til dommeren i Aalborg. Bestyrelsen besluttede at orientere dens medlemmer via opslag og et nyhedsbrev med et link til advokat Borregaards brev til sommerhusejerne. Bestyrelsen besluttede at udbetale a conto kr. til advokat Borgerforeningen har ansøgt om busfri vendeplads under kræmmermarkedet., og dette er imødekommet Snapseurte-tur d. 4. september. Vi mødes ved den gl. brugs kl Info i opslagstavle og skilt ved byens indkørsel Næste møde 5. september 2012

20 Beslutningsreferat fra Sebber Borgerforenings bestyrelsesmøde onsdag d. 5. sep Breve /mails til foreningen Aalborg Kommune har fremsendt partshøring vedr. nedlæggelse af St. Ajstrupvej og anlæg af sti udenfor byen. I byen skal vejen have et nyt navn. Henvendelsen lægges på foreningens hjemmeside. Foreningens hjemmeside Der udarbejdes en billedserie fra kræmmermarkedet 2012 Vejlauget Det udlagte beløb på 7000 kr. vil blive tilbageført til Navets konto. Advokat Borregaard Der er rettet henvendelse til de 3 private ejere af matrikel 63a/f ang. Borgerforeningens udspil til leje i den kommende lejeperiode på 10 år. Henvendelse fra HEF Borgerforeningen er inviteret til møde om fibernet, og vi sender 1 repræsentant for bestyrelsen. A conto betaling Navet Nogle få lejere har ikke indbetalt a conto leje. Der rettes henvendelse til dem. Fra Aalborg kommune ang. sommerhuse Aalborg kommune oplyser, at der skal ansøges om byggetilladelse ved enhver udvidelse af husene, herunder også udvidelse af tagareal. Der er ingen bagatelgrænse. Evaluering af kræmmermarkedet Positive tilbagemeldinger fra udstillere, gæster, sommerhusejere og borgere Julebanko/ generalforsamling Banko og generalforsamling holdes adskilt i år. Vi udmelder snart dato for generalforsamlingen i november Samarbejdsmøde i ejerkredsen Borgerforeningen har sendt Lejerforeningen punkter til dagsordenen for næste møde i ejerkredsen. Næste møde 26. september 2012

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs.

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/formand Hanne Gerges 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Vedtægter for Gesten Lokalråd

Vedtægter for Gesten Lokalråd Vedtægter for Gesten Lokalråd 1. Navn Lokalrådets navn er Gesten Lokalråd. Gesten Sogn omfatter den gamle sognegrænse. 2. Formål Det er lokalrådets formål: At få størst mulig kompetence på årsmødet At

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 16. januar 2007 1 Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet.

Bestyrelsesmøde d. 16. januar 2007 1 Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet. Bestyrelsesmøde d. 16. januar 2007 1 Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet. 2 Thorvald Odgaard fremlægger forslag til udsmykning af vendepladsen Thorvald gennemgik de tanker, der

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Sebber Borgerforening. Netreferat Cvr nummer: 33284284

Sebber Borgerforening. Netreferat Cvr nummer: 33284284 Sebber Borgerforening. Netreferat Cvr nummer: 33284284 Bestyrelsesmøde mandag den 20. januar 2014 Fremmøde: Godkendelse af referat: Regnskab: Advokatudgifter Medlemsstatus: Kontingentopkrævning sms netværk

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan. 2008. Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan. 2008. Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan. 2008. Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt Konstituering Formand: Evy Moric tlf: 61418743 Næstformand: Michael Møller tlf: 98355454 Kasserer:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand Grundejerforeningen St. Sjørup Strand www.st-sjoerup.strand.dk St. Sjørup den 19/7 2015. Generalforsamling d. 12/7 2015 kl. 10 i Huset i St. Sjørup. 47 personer er frem mødt og 38 husstande repræsenteret.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk Referat Emne: Ordinær generalforsamling Dato/tid: 26. maj 2013 kl. 10-11 Sted: Eventyrkroen, Melby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.1. Bestyrelsen foreslår Lennart Ricard, Rosenstien 10 2. Valg af referent

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking

Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking Velkomst: Formand Ole Nøhr bød velkommen til de 63 fremmødte (47 stemmeberettigede, inkl. bestyrelsen) Pkt. 1: Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen.

Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. 17. marts 2013 Til beboerne Ved Stampedammen Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Generalforsamlingen afholdes den: 9. april 2013 kl. 19.30 på Usserød

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Indkaldelse til generalforsamlingen, der blev afholdt Jernbane Allé 48, Fiskafeen, er tilsendt alle medlemmerne pr. mail den 23. marts 2015 kl. 19.00.

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND

VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Naturistforeningen Sjælland, forkortet NFS. Foreningens hjemsted er på adressen Solbakkevej 4, Kyndeløse Sydmark,

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere