Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011."

Transkript

1 Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes Erich Borup, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Dirigenten påpegede dog en rettelse til pkt. 7, idet Hans Heidemann Lassen som tidligere suppleant er indtrådt i bestyrelsen. 2: Bestyrelsens beretning Beretningen blev fremlagt af formanden, som bl.a. fremførte, at Sebber Borgerforening har 240 medlemmer, hvoraf 41 er kontingentfrie. Borgerforeningen er alle medlemmerne, som alle har mulighed for at gøre Sebbersund til et attraktivt sted at bo. Der har i årets løb været afholdt en række arrangementer med god deltagelse af borgerne, ligesom der er blevet udført meget frivilligt arbejde af mange borgere til gavn for byen. Blandt meget andet nævntes rydningsarbejdet på området mellem by og omfartsvej samt på dæmningen, førstehjælpskursus og loppemarkeder, som tiltrak rigtig mange mennesker fra nær og fjern. Bestyrelsen synes, at det er imponerende og takkede for alle de frivillige bidrag. Herefter omtaltes bestyrelsesarbejdet med bl.a. behandling af byggesager på Navet og møder med Aalborg kommune om indholdet af lokalplanen, færdiggørelse af plejeplanen for Navet, møder med Sebber Vejlaug. Herudover har der været møde i Sebber Fællesråd, som nu er nedlagt efter beslutning på generalforsamling. Borgerforeningen har haft en ekstraordinær generalforsamling om samarbejdet om Navet. Den mest tidskrævende opgave har været forhandlingerne om fornyelsen af lejekontrakten med sommerhusejerne, som bestyrelsen føler sig meget forpligtet overfor og håber, at der inden længe nås et positivt resultat, som alle andelshavere kan acceptere. Det er ligeledes bestyrelsens forventning, at der kan nås enighed om en samarbejdsform, som Borgerforeningen kan anbefale sine medlemmer at stemme ja til. Til beretningen blev der stillet en del spørgsmål af uddybende karakter. Disse spørgsmål gik bl.a. på fuldmagtsforholdene, udbetaling af overskud til alle indehavere af andele på matr. 63a, samt belysning af krav til den digitale tinglysning. Nogle medlemmer mente, at Borgerforeningens om nødvendigt må gå rettens vej, så denne der kan sættes punktum i denne sag.. Bestyrelsen bekræftede en forespørgsel ang. indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, når den endelige samejekontrakt foreligger. En borger fandt, at situationen er fastlåst bl.a. på baggrund af, at den nye formand for Lejerforeningen har anden indfaldsvinkel end forrige, og spurgte om der ikke er voldgiftsparagraf i lejekontrakten. Hertil blev svaret

2 bekræftende, men at det ikke er kommet til forhandling af ny kontrakt endnu. En anden bemærkede, at der ligger en administrationsfuldmagt fra retssag i 1962, men der foreligger ikke generel fuldmagt, så vedkommende mente, en enkelt andelshaver kan blokere udlejningen af matr. 63a. Formanden svarede, at det er korrekt, at der ikke foreligger skriftlig fuldmagt, men historisk set har de øvrige ejere nok stillet krav om andel af overskud, men har aldrig anfægtet, at Borgerforeningen står for udleje af matrikel 63a. Alle ejere har fået udbetalt overskud af deres andele i mindst de sidste 20 år. Så alle ejere har haft viden om udlejningen og har på intet tidspunkt modsat sig udleje. Et bestyrelsesmedlem supplerede med, at bestyrelsen gennem tiderne på denne måde har søgt at forvalte arven og undrer sig over, at bestyrelsen nu bliver beskyldt for at have handlet forkert/ulovligt. En borger gav udtryk for, at det er ærgerligt, at enkelte ejere kan blokere, og at det kan virke som om, der er store uoverensstemmelser mellem Borgerforening og Lejerforening. Der er sommerhusejere, som er kede af situationen, fordi de er så glade for at være her. En borger fandt, at et nyt samarbejde må sikre, at der ikke kan blokeres for udlejning. En anden spurgte til lejeniveauet og fik oplyst at lejen pr. år ligger lidt under 3000 kr. hvor også ejendomsskatten er indregnet. Kassereren forklarede, at der er enighed med Lejerforeningen om, at lejerne betaler à kontobeløb, indtil ny kontrakt er udarbejdet. Senere vil evt. difference blive udlignet. En borger gav udtryk for, at det mest lyder som en principsag for Lejerforeningen. Flere medlemmer roste bestyrelsen for flot arbejde. En borger har opfattelsen, at bolden ligger hos Borgerforeningen, og at sommerhusejerne ikke kan få lån, selvom der skrives under på lejekontrakt. Bestyrelsen svarede, at hvis der kan forhandles en lejekontrakt vil disse problemer kunne løses. Det kræver, som tidligere forklaret, at alle ejerne skriver under som udlejere. Det er således ikke nødvendigt for at få kreditforeningslån, at der foreligger en samarbejdsaftale, men det kræver de øvrige ejere. Formanden oplyste, at hvis der ikke kan opnås enighed om lejekontraktens indhold, kan sagen overgives til 3.mand. Men der skal ligge forslag til forhandling først. Beretningen blev herefter godkendt. 3: Regnskab. Borgerforeningens driftsregnskab blev forelagt af kassereren. På spørgsmålet, om der ikke vil være driftsunderskud, når det ekstraordinært store beløb fra Navets konto trækkes fra, svarede kassereren bekræftende. Borgerforeningens driftsregnskab blev herpå godkendt. Navets driftsregnskab blev herefter fremlagt af kassereren, som bemærkede, at der efter aftale med Lejerforeningen, indtil næste lejeindbetaling, er hensat 800 kr. pr andel for at sikre, at der er midler til betaling af ejendomsskat og til drift. Navets driftsregnskab blev herefter godkendt. 4: Kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

3 Dette blev vedtaget. 5 Indkomne forslag. Fra bestyrelsen foreligger fire forslag vedr. vedtægtsændringer. Dirigenten foreslår, at der stemmes om alle fire forslag under èt. Forslag 1: Vedtægternes 4 stk. 1 ønskes ændret til: Bestyrelsen sammensættes af 6 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen med 3 medlemmer hvert år. Forslaget medfører således ændring af antal bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 6. Baggrunden herfor er, at Sebber Fællesråd er nedlagt. Det findes ikke nødvendigt med et ulige antal bestyrelsesmedlemmer, da det i vedtægterne hedder, at ved stemmelighed om et punkt, udsættes dette til senere behandling. Forslag 2: Vedtægternes 8 stk. 2. Repræsentation i Sebber Fællesråd ønskes ophævet. Baggrunden herfor er som nævnt, at Sebber Fællesråd er nedlagt. Forslag 3: Vedtægternes 9 stk. 4 ønskes ændret til: Indkaldelse til generalforsamling offentliggøres ved opslag og evt. på Borgerforeningens hjemmeside. Baggrunden herfor er, at det ikke er sikkert, at det altid vil være muligt at sætte indkaldelsen på hjemmesiden rettidigt. Punktet gav anledning til drøftelse, og forslaget blev ændret til: Indkaldelse til generalforsamling offentliggøres ved opslag og annoncering i Nibe Avis samt om muligt på Borgerforeningens hjemmeside. Forslag 4: Vedtægternes 9 stk. 5 ønskes ændret til: Indkomne forslag offentliggøres senest 7 dage før generalforsamlingen ved opslag og evt. på Borgerforeningens hjemmeside. Med baggrund i behandlingen af forslag 3 ændredes dette til: Indkomne forslag offentliggøres senest 7 dage før generalforsamlingen ved opslag og om muligt på Borgerforeningens hjemmeside. De fire forslag blev herefter godkendt Forslag 5: Der forelå fra Hanne Lillelund forslag om evaluering af græsning på Navet med får og geder. Dirigenten bemærkede, at evalueringen er behandlet under bestyrelsens beretning, men at det vil være godt, at høre synspunkter fra generalforsamlingen. Indsenderen af forslaget bemærkede, at det med afgræsning var fint i begyndelsen. Besøgte dyrene med barnebarn. Er også glad for at se konturerne af landskabet. Hun mener dog, at naboerne har været plaget af fluer, og at det har været træls med hegn og visne hybenstængler, for det har set forfærdeligt ud. Spørgsmålet om dyr burde have været på generalforsamling sidste år. Samtidigt blev der spurgt til lejeprisen dyrene. Foreslog at træerne ryddes og tilbød assistance hertil. Et medlem mente, at spørgsmålet har været på generalforsamling før, og dirigenten

4 bekræftede, at det har været drøftet flere gange gennem flere år uden dog at have været sat til afstemning. Beslutningen er truffet mellem bestyrelsen og Lejerforeningen. En borger bemærkede, at plejen her kan sammenlignes med vedligeholdelse af legeplads og havn. En anden syntes, at det er dejligt med dyr. Mange kommer for at se på, f.eks. dagpleje og børnehave. En beboer på Navet oplyste, at mange har givet udtryk for, at det nu ligner deres barndoms landskab. Nogle har vist billeder. Et medlem bemærkede, at gederne er nok gode til at æde hyben, men æder også alt andet - også lyngen. Frygter at lyngen tager skade og sammenligner med lyngbladbillens angreb. Græsning medfører, at der kun vokser græs- se blot arealerne ved Aalborg. Et andet medlem gav udtryk for, at der ikke bør gro hyben på strandeng. Græsning er en bæredygtig naturpleje, hvorimod slåning skal foretages gentagne gange. Sammenligner med, at det meste af Skotland er afgræsset og her er der masser af lyng. Henrik Hansen har indtryk af en positiv holdning til græsningen. Oplyste, at naturpleje med græsning har været drøftet i flere år og også nævnt på sidste generalforsamling, men er først sat i værk i år. Plejeprojektet har bl.a baggrund i, at der på Naturstyrelsens hjemmeside står, at strandenge er en kulturform, som kræver at der bliver græsset eller at der er høslæt- ellers gror arealet til. Hvis der er for høje vækster, der skygger, bliver de rigtige strandengs-planter kvalt. Dyrene klarer hybenroserne rigtig godt. Der er allerede kommet mange blomsterplanter frem. Det er korrekt, at hvis der græsses for tæt er det kun nogle græsarter der kan klare det. Finder ikke at flueplagen har været slem - bor der selv. Det er planen, at græsningen fortsætter næste år med hjælp fra en beboer i byen, som har et mindre antal dyr, som han er villig til at lade græsse. Forslagsstilleren afsluttede punktet med at sige, at hun bedre kan leve med får og geder på Navet, nu hvor hun har hørt, at så mange er glade for det. Forslag 6: Fra Arne Justesen forelå forslag om afgræsning af matr. 41a og 7 al samt tilbud om at forestå denne naturpleje med egne dyr. Arne Justesen oplyser, at han ikke skal have betaling for afgræsningen. Der kan ikke gå mere end 10 får på arealet. Flere borgere fandt, at det vil være flot med dyr her og så gerne, at der bliver græsset. En borger henviste til, at det skal respekteres, at der er tinglyst bestemmelser om, at arealet er fællesareal med fri adgang, men mener, at det tilhører beboerne på Engvej. En anden bemærker, at en sådan rettighed ville være tinglyst på ejendommene, og det er der ikke på hans ejendom på Engvej. En af de nærmeste naboer til arealet forventede, at der fortsat vil være fri adgang. En borger foreslår, at bestyrelsen skal behandle forslaget og tage beslutningen. Henrik Hansen oplyste, at bestyrelsen er positiv overfor forslaget, men at græsningen skal styres, da nogle områder er tørre og derfor ikke kan tåle for højt græsningstryk.

5 Dirigenten fandt på baggrund af diskussionen, at det ikke er nødvendigt at stemme og overlod forslaget til bestyrelsen. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var Ulla Rahn og Hans Heidemann Lassen, som begge blev genvalgt. Som bestyrelsens 6. medlem blev Birgitte Storgaard valgt. 7: Valg af suppleanter. Kaj Holm blev genvalgt, og nyvalgt blev Arne Justesen. 8: Valg af revisor. Arne Staun blev genvalgt, og som suppleant blev Ernst Haase genvalgt. 9: Eventuelt. Dirigenten bemærkede, at der under punktet kan drøftes forskellige emner, men der kan ikke træffes beslutninger. Der foreligger beretning fra de nedsatte udvalg. Vejlauget v. Lea Hansen, som oplyste at vejlauget er en selvstændig forening af beboerne ved grusvejene. Vejlauget vil gerne medvirke til forskønnelse af brugspladsen, hvor asfalten er hullet. Asfaltering vil koste ca kr. og ny grusbelægning ca kr. Arbejdet kan ske i samarbejde med Borgerforening og ejerkredsen af matr.63a. Der vil komme forslag på hjemmesiden og ved opslag. Vejlauget ønsker at nedlægge trafikchikanerne på Fælledvej og vil sende forslag til Borgerforeningens bestyrelse. Udvalget for 41a/7al v John Jepsen, som oplyste, at udvalget blev nedsat efter sidste års generalforsamling, hvor det blev vedtaget, at arealet skulle fremstå som strandeng. Udvalget bestod af John Jepsen, Ellinor Wolff og Hans Heidemann Lassen. Der er blevet fældet træer og buske, og da materialet ikke måtte afbrændes, har han selv kørt 13 læs væk. Borgerforeningen fik accept fra kommunen til fældning af træer på nordsiden af dæmningen. Dette har Gunnar Klokkerholm og Arne Storgaard foretaget. Udvalg til forskønnelse af havneområdet v. Erich Borup, som oplyste, at projektet med opstilling af vejsten er udsat, selvom der var indkøbt sten og kæder. Det var hans opfattelse, at Borgerforeningen havde henvendt sig til kommunen, som meddelte, at der skulle ansøges, da arealet er vejareal, og der skal indhentes gravetilladelse. Kommunen vil give forhåndstilladelse men en egentlig tilladelse forudsætter, at det er en entreprenør, der søger og udfører arbejdet, da det foregår i offentligt vejareal. I tilfælde, at der er brug for nedlægning af kabler el. lign. skal vi flytte stenene. Afstanden fra kørebanen skal være mindst 1 meter, hvilket medfører, at det er nødvendigt at fylde jord på. Oplysninger fra ledningsejerregistret gælder kun 2 måneder, så skal ny ansøgning skal sendes, og arbejdet kan først udføres til foråret. Ulla Rahn oplyste at Borgerforeningen ikke havde henvendt sig til kommunen

6 angående projektet, men som suppleant i forskønnelsesudvalget havde hun spurgt, om projektet kunne genere buskørslen. Dette fik hun til opgave at undersøge, men så startede kommunen sagen. En borger foreslog, at der bare lægges nogle sten, og Erich Borup svarede, at hensigten med projektet er, at det skal være granitsten, som ligner de gamle, der stod langs vejen og broen. Jørgen Hansen foreslog, at der kommer skilt på kunsten med navn på kunstneren osv. Udvalget til forskønnelse af vendepladsen oplyste, at ny gadelygte som svarer til lamperne ved Sølyst sat op ved vendepladsen. Kommunen har støttet dette projekt med tilskud til lampen.. Øvrigt under eventuelt. Ulla Rahn oplyste, at flagning på borgernes runde fødselsdage er genoptaget, på samme måde som traditionen med gaver til specielle fødselsdage er genoptaget. Det forudsætter dog, at Borgerforeningen har kendskab til fødselsdatoer. Opfordrede derfor til, at man giver Borgerforeningen besked, hvis man nærmer sig og ønsker hilsen. En borger tilføjede, at man også siger til, hvis der kommer nye tilflyttere til byen. Formanden oplyste, at et udvalg under Borgerforeningen arbejder på at arrangere julebanko. Det blev foreslået, at der også flages ved begravelser. Formanden svarede, at det må være afdødes familie, der afgør dette, og at man altid er velkommen til at låne flaget. Erich Borup bemærkede, at regnskabet er ved at være meget kompliceret og tilsvarende tidskrævende at revidere. Bestyrelsen bør derfor overveje, om der skal professionel assistance. Formanden takkede for generalforsamlingens opbakning til bestyrelsens arbejde Dirigenten udtrykte herefter tak til bestyrelsen og afsluttede generalforsamlingen.

7 Referat fra Generalforsamling 2012 i Sebber Borgerforening afholdt 28. november 2012 på Sebbersund Kro. Generalforsamlingen havde ca. 50 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Erich Borup, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 2: Bestyrelsens beretning ved formanden, Hanne Gerges. Fra bestyrelsen lød der en stor tak til de borgere, som på den ene eller anden måde har været med til at gøre Sebbersund til et attraktivt sted at bo. Herefter blev årets aktiviteter nævnt, og der blev henvist til foreningens hjemmeside Der har været en del aktiviteter for byens borgere bl.a. banko på kroen i dec. måned, arbejdsdag på legepladsen, Skt. Hans bål på Navet, kræmmermarked og snapse-urtetur, og Borgerforeningen har også deltaget i arbejdet med at få tilbud om fibernet til byen. Herudover er der fortsat arbejdsopgaver med at få lejekontrakten for sommerhusejerne fornyet samt at prøve at nå frem til enighed om en samejeaftale. Formanden gennemgik de aktiviteter, der i årets forløb har været knyttet til disse opgaver. Bestyrelsen beklager, at der endnu ikke er opnået enighed i ejerkredsen om ovennævnte 2 forhold. Bestyrelsen modtog d. 2. november et udspil fra Sommerhusejernes advokat, og vi vil gerne se på, om der med dette udspil både med hensyn til lejekontrakt og med hensyn til samejeaftale- skulle gives mulighed for at opnå enighed. I tilknytning til beretningen blev der gennemgået en oversigt over udviklingen i lejebeløbet for sommerhusene på Navet. Det er bestyrelsens vurdering, at lejen bør øges til et tidssvarende niveau sammenlignet med andre områder ved Limfjorden. Bestyrelsen orienterede om, at bestyrelsen overvejer assistance til opsætning af regnskab. Beretningen gav anledning til en række spørgsmål, især vedrørende lejekontrakten. Generalforsamlingen udtrykte tilfredshed med bestyrelsens arbejde og tilkendegav opbakning til bestyrelsens holdning, at lejekontrakten for sommerhusejerne skal søges færdiggjort snarest muligt om nødvendigt ved at indbringe spørgsmålet for 3.mands-instans. Dirigenten erklærede herefter beretningen for enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 3: Regnskab ved kassereren, Evy Moric. Der er udarbejdet separate regnskaber for Borgerforeningen og matrikel 63a/f. (Navet). Regnskabet for Sebber Borgerforening blev gennemgået. Regnskabsposterne blev specificeret og kommenteret. Regnskabet for matrikel 63a/f,(Navet) som er opstillet som ønsket af Sommerhusejerforeningen, blev gennemgået tilsvarende..

8 Generalforsamlingen godkendte begge regnskaber. 4: Fastsættelse af kontingent. Nuværende kontingent er 50 kr. pr person eller 100 kr. for en husstand. Borgere over 70 år betaler ikke kontingent. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for Generalforsamlingen godkendte dette. 5: Behandling af indkomne forslag. Dirigenten konstaterede, at der var indkommet 2 forslag fra Bestyrelsen ang. ændring af foreningens vedtægter. Forslag1: at 3 stk. 1 ændres til: Enhver borger, der er fyldt 18 år, bosiddende i Sebbersund i hus med helårsstatus, kan blive medlem af Sebber Borgerforening. Forslag 2: at der i 2 stk. 2 tilføjes: at forvalte Borgerforeningens 29 andele på matrikel 63a/f. Ved behandling af forlag 1 foreslog John Jepsen, at alle, der har lyst, kan blive medlem af Borgerforeningen. Dirigenten fandt, at der på generalforsamlingen kan behandles ændringsforslag til de fremsatte forslag, og da det nævnte ændringsforslag vil være mere vidtrækkende, blev dette bragt til afstemning først. Ændringsforslaget blev forkastet. Herefter foretog generalforsamlingen afstemning om det af bestyrelsen fremsatte forslag, som blev vedtaget. Ved behandling af forslag 2 blev det af Leif Nilsson foreslået, at tallet 29 skulle udgå. Det blev ligeledes fra Hanne Gerges foreslået, at formuleringen kunne være: at forvalte Borgerforeningens andele på matr. 63 a/f på bedste vis Forslaget blev vedtaget. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Hanne Gerges, Evy Moric og Henrik Hansen. Evy Moric ønsker at holde pause i bestyrelsesarbejdet. Hanne Gerges og Henrik Hansen vil acceptere genvalg. Hanne Gerges og Henrik Hansen blev genvalgt. Som nyt bestyrelsesmedlem blev foreslået Arne Staun Sørensen, som erklærede sig villig til at stille op på det grundlag, som bestyrelsen havde givet udtryk for i beretningen, og støtte op om arbejdet med lejekontrakt og ejeraftale. Arne Staun Sørensen blev herefter valgt. 7: Valg af suppleanter. På valg er Kaj Holm og Arne Justesen. Som 1.suppleant valgtes Lennart Olsson, og som 2. suppleant Anker Nielsen.

9 8: Valg af revisor og suppleant. På valg er Eric Borup og som suppleant Ernst Haase, som begge accepterer genvalg. Begge blev valgt. Dirigenten konstaterede herefter, at da den hidtidige revisor, Arne Staun Sørensen er valgt til bestyrelsen, må suppleanten tiltræde straks. 9: Eventuelt. Dirigenten oplyste, at der under punktet kan drøftes forskellige forhold, men at der ikke vil kunne træffes beslutninger. På spørgsmålet om der er et udvalg, der arbejder med etablering af medborgerhus, svarede medlemmerne af det tidligere udvalg (som dog ikke var nedsat i regi af Borgerforeningen), at der havde været brugt megen tid på projektet, men da der kun kom få besvarelser på det uddelte spørgeskema, og da svarene ikke var entydigt for projektet, havde udvalget indstillet arbejdet med muligheden for bygning af medborgerhus. Enkelte af svarene havde alternativt foreslået køb af kroen. Det blev oplyst på generalforsamlingen, at salgsprisen for kroen vil være ca. 3 mil. kr. i nuværende stand. Bestyrelsen oplyste, at det vil være for stor en opgave for Borgerforeningen, men opfordrede interesserede at søge fonde. Herefter drøftedes forskellige former for udvalg, og dirigenten præciserede her, at generalforsamlingen iht. vedtægterne kan nedsætte faste udvalg, og at bestyrelsen kan nedsætte ad hoc - udvalg. Hanne Gerges orienterede herefter om kommende aktiviteter, som er annonceret på hjemmeside og ved opslag. Herefter blev der orienteret om, at Borgerforeningen har fået en henvendelse om den opsatte hjertestarter, som hidtil har været stillet til rådighed af en af byens borgere. Der er blevet spurgt, om Borgerforeningen vil købe hjertestarteren og stå for driften - der vil også være mulighed for at lease den. Bestyrelsen ønskede tilkendegivelser herom. Der blev fra flere sider givet udtryk for, at det fortsat vil være betryggende at have en hjertestarter i byen, at man også kan søge Trygfonden om penge til en nyere model, og bestyrelsen blev opfordret til at arbejde videre med dette. Punktet blev afsluttet med en drøftelse af forøgelse af kontingent. Dirigenten udtrykte herefter forsamlingens tak til bestyrelsen og afsluttede generalforsamlingen. Referat: Hans Heidemann Lassen og Henrik Hansen. Som dirigent : Erich Borup

10 Sebber Borgerforening afholder generalforsamling onsdag den kl på kroen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/formand Hanne Gerges 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse v/kasserer Evy Moric 4. Fastsættelse af kontingent Nuværende 50 kr. pr. person eller 100 kr. for en husstand. Borgere over 70 år betaler ikke kontingent 5. Indkomne forslag Skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dag før generalforsamlingen. Sendes pr. mail til eller afleveres hos Hanne Gerges, Engvej 7. Indkomne forslag offentliggøres senest 7 dag før generalforsamlingen på hjemmesiden og på byens infotavle ved busstop 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er Henrik Hansen, Evy Moric og Hanne Gerges 7. Valg af suppleanter På valg er Kaj Holm og Arne Justesen 8. Valg af revisor og suppleant På valg er Erich Borup og suppleant Ernst Haase 9. Eventuelt Under generalforsamlingen er borgerforeningen vært med øl og vand samt kaffe med brød. Vi håber på stort fremmøde! Der er som altid vigtige punkter, der skal behandles, og din stemme kan gøre en forskel! Sebber Borgerforening

11 Bestyrelsesmøde d. 19. januar 2012 Beslutningsreferat Fremmøde Foreningens hjemmeside Fastelavnsfest Fornyelse af medlemskort 2012 Udbetaling af overskud 2011 Besigtigelsesdag på Navet 24 marts 2012 Arbejdsdag på Navet 28. april 2012 Alle bestyrelsens medlemmer mødet Nytårshilsen sættes på hjemmesiden Sebber Borgerforening bidrager med 500 kr. til festen på Sebber skole. Bestyrelsen kontakter Sebbersunds borgere i løbet af februar måned. Alle andelshavere af matrikel 63a får udbetalt overskud i løbet af få dage. Inden besigtigelsesdagen opsættes opslag. Der udarbejdes liste med opgaver efter besigtigelsesdagen Aktiviteter for byens borgere Selskabet, der ejer kroen, kontaktes mht. at få en aftale om at benytte Kroen/ Stalden til arrangementer. Næste møde D. 15. februar kl

12 (Beslutnings)referater fra d. 15. februar og 5. marts På de 2 afholdte møder har bestyrelsen diskuteret og forholdt sig til de omfangsrige opgaver, der ligger i forhandlinger af fornyelse af lejekontrakten for sommerhusejerne og udarbejdelse af forslag til en samejekontrakt, hvor alle ejere af matrikel 63a og 63f er repræsenteret. Pga. forhandlingerne er der ikke truffet mange øvrige beslutninger. Et af de punkter, der har været rejst af en af de private lodsejere i forbindelse med udarbejdelse af en samejekontrakt, er forsikringsforholdene for matrikel 63a og 63f.. På de 2 bestyrelsesmøder i Borgerforeningen blev de eksisterende forsikringer gennemgået, og Borgerforeningen blev enige med om og efter ønske fra det øvrige ejerskab at ændre policen til Ejerskabet af matrikel 63a og 63f. Dette er nu gennemført, og kopi er policerne er sendt til det øvrige ejerskab. En sommerhusejer har henvendt sig til ejerskabet via Lejerforeningen og gjort opmærksom på, at den manglende fornyelse af lejekontrakten har økonomiske følger for lånetageren, da ingen kreditforeninger vil give billige lån, så længe der ikke foreligger en lejekontrakt, der kan tinglyses Bestyrelsen forstår godt sommerhusejerens utilfredshed med den manglende fornyelse af lejekontrakten. Ejerskabet har som første prioritet at få færdiggjort lejekontrakterne. Bestyrelsen besluttede at få advokat Borregaard til at svare Lejerforeningen, som havde fremsendt henvendelsen til Borgerforeningen. Grøften på området mellem byen og omfartsvejen har fået en let oprensning. På generalforsamlingen blev bestyrelsen bemyndiget til at træffe beslutning om afgræsning af området mellem byen og omfartsvejen. Bestyrelsen er positiv overfor forslaget, som skal drøftes nærmere med forslagsstilleren. Næste bestyrelsesmøde d. 26. marts Borgerforeningens bestyrelse planlægger inden længe at udsende nyhedsbrev så kommer der lidt flere oplysninger til vore medlemmer! Med venlig hilsen Bestyrelsen for Sebber Borgerforening

13 Beslutningsreferat bestyrelsesmøde d. 26. marts 2012 Ansøgning fra Sebber Vejlaug om tilskud til renovering af pladsen foran den gamle brugs Dispensation vedr. indhegning af terrasser Lejekontraktforhandlinger Forsikringsforhold Arbejdsdag på legepladsen Græsslåning på legeplads og boldbane Skt. Hans fest Loppemarked Da størstedelen af arealet er fællesjord besluttede bestyrelsen at støtte projektet med op til kr. To sommerhusejere har ansøgt Aalborg kommune om dispensation til indhegning af terrasser. Aalborg Kommune har meddelt ejerne afslag på dispensationerne. Ejerskabet er indkaldt til forhandlinger hos advokat Borregaard mandag d. 16. april kl Eksisterende forsikringer er blevet gennemgået med en forsikringsagent fra Alm. Brand. Den eksisterende arbejdsskadeforsikring er blevet udvidet til en kollektiv ulykkesforsikring og arbejdsskadeforsikring gældende for matrikel 63a/f Lørdag d. 2. juni mellem hamres, graves, rives, klippes, males og spises der på legepladsen. Alle er velkommen til at give en hånd med hele dagen eller i nogle timer! Henrik afventer tilbud fra firma. Herefter kontaktes ejerkredsen af matrikel 63a. Der afholdes bål på Navet. Yderligere info. følger Den sidste lørdag i august afholdes loppemarked. Yderligere info følger

14 Beslutningsreferat bestyrelsesmøde d Indkommet mail efter udarbejdelse af dagsorden til mødet. Orientering om generalforsamling i LAK Arbejdsdag på Navet lørdag d. 28.april Græsslåning af legeplads og boldbane. Møde hos Advokat Borregaard 16.april Skt. Hans fest Kræmmermarked Sten ved Bagerstræde Info på kunstværket på vendepladsen. Hjertestarter Græsningsgruppen Sættes på dagorden til næste møde. 2 bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet i St. Restrup. Lundby blev kåret som Årets Landsby. Sundhed og Bæredygtig udvikling vil gerne være behjælpelig med udfærdigelse af ansøgninger Fra bestyrelsen deltager Henrik Hansen. Borgerforeningen opfordrer andre borgere i byen til at deltage. Når tilbud kommer fra Vagn Rasmussen /Valsted, sendes det til ejerskabet for matrikel 63a. Det samlede ejerskab tager stilling til prisen. Bestyrelsen undersøger pris for klipning af græs ved havnen og busholdepladsen. Det samlede ejerskab er inviteret til møde. På dagordenen er det af udvalget udarbejdede udkast til fornyelse af lejekontrakten. Fra Sebber Borgerforening deltager Ulla Rahn, Evy Moric og Hanne Gerges. Tina Staun har sagt ja til at være årets taler. Lørdag d. 29.august ved havnen. Det er besluttet, at hver stand betaler 50 kr. Yderligere info. kommer senere. Et stykke er blevet slået af en af stenene. Det blev besluttet, at Borgerforeningen prøver, om det kan repareres. Tilbud fra Thorvald Odgaard blev godkendt. Pladen opsættes af T. Odgaard. Den private opsatte hjertestarter på Brogade kan evt. lejers/købes af Borgerforeningen. Sagen undersøges. Der har været afholdt møde mellem Lejerforening, ejer af fårene og Borgerforeningen. Der udsættes får på nærmere aftalte områder. Forsikringsforhold blev drøftet. Næste møde Mandag d. 31.april kl

15 Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet d Tidligere udlagt beløb til vejlaug. Vejlauget kontaktes mhb. på at få 7000 kr. refunderet til regnskabet for matrikel 63a Borgerforeningens forsikringer De nødvendige forsikringer skal tegnes. Formanden kontakter et forsikringsselskab og træffer aftaler. Græsning på Navet Bestyrelsen ønsker at fortsætte forløbet med afgræsning. Når sæsonen er ovre, skal der ske en evaluering for at se om bestyrelsen vil foreslå geder/får på Navet næste år. Græsklipning Borgerforeningen tilslutter sig det indhentede tilbud på græsklipning af legeplads og boldbane. De øvrige ejere af matrikel 63a kontaktes med henblik på accept. Borgerforeningen har aftalt græsklipning på byens fælles jord bl.a. havneområdet/ og ved busholdeplads mm. Lejekontraktforhandlinger Møde afholdt hos advokat Borregaard d. 25. april. Blev udelukkende et møde, hvor Lejerforeningen og Borgerforeningen var repræsenteret. Afbud fra 1 af de øvrige ejere. Der er stadigvæk uenighed om enkelte punkter i aftalen. Repræsentanter for Lejerforeningen og Borgerforeningen besluttede at mødes igen for at prøve at nå til større enighed. Næste møde 29. maj 2012

16 Beslutningsreferat bestyrelsesmøde d. 29. maj 2012 Breve/mails til foreningen Opkrævning af à conto leje Græsningsaftalen Lejekontraktforhandlingerne Borgerforeningen har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring og erhvervsansvarsforsikring hos Alm. Brand. Opkrævning udsendes til sommerhusejerne i juni måned. Lejen reguleres, når ny lejekontrakt tiltrædes. Der tages kontakt til Lejerforeningen og ejeren af dyrene for at få underskrevet græsningsaftalen. Lejerforeningen har afbrudt de videre forhandlinger om fornyelse af lejekontrakten, da den kræver en underskrevet samejeaftale, inden en færdiggørelse af lejekontrakten. Borgerforeningen mener, at det ikke mere er forsvarligt overfor sommerhusejerne at udsætte processen, da den manglende fornyelse af lejekontrakt skaber problemer ved køb/salg/lån for en del sommerhusejere. Borgerforeningen er derfor indstillet og indforstået med, at sagen kan afgøres ved retten i Aalborg. Der tages kontakt til advokat Borregaard for det videre forløb. Borgerforeningen har brugt mange resurser både tidsmæssige og økonomiske i forsøg på at løse opgaven. Skt. Hans aften Diverse Båltaler Tina Staun og bålet tændes Fællesspisning med medbragt madkurv og snobrødsbagning for børn på legepladsen. Husk snobrødspind. Skilt med info er opsat på skulptur på vendepladsen Bestyrelsen ønsker alle en god sommerferie. Pga. sommerferie vil henvendelser til bestyrelsen først blive besvaret medio august. Vi ønsker alle medlemmer god ferie!

17 Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde d. 17. juni 2012 På mødet d. 14. juni i samejeudvalget blev det besluttet, at repræsentanterne for de 2 foreninger (Lejerforeningen og Borgerforeningen) skulle vende tilbage til deres bestyrelser for at høre, om udarbejdelse af en aftale for samejet skulle overgives til en uvildig advokat. Borgerforeningens bestyrelse mødtes, og et flertal i bestyrelsen kunne ikke gå ind for forslaget med den begrundelse, at bestyrelsen ikke kan forpligte sig til at underskrive en aftale, som den ikke kender resultatet af. Senere har vi fået oplyst, at det udelukkende er en dommers afgørelse, der er juridisk bindende for parterne.

18 Beslutningsreferat bestyrelsesmøde d. 9. august 2012 Referat fra møde i samejeudvalget d. 14. juni 2012 Møde mellem formanden for lejerforeningen Navet og formanden for Sebber Borgerforening. Orientering til lejerne på Navet Henrik og Evy deltog i mødet og har kommenteret referatet. Herudover har bestyrelsen kommenteret. Referatet med kommentarer er sendt til Lejerforeningen og vi afventer det reviderede referat til godkendelse. Når et flertal i Sebber Borgerforenings bestyrelse besluttede ikke at anbefale, at aftalen for samejet skal udarbejdes og afgøres af et uvildigt advokatfirma, skyldes det, at bestyrelsen ikke kan forpligte sig til at underskrive en aftale, som den ikke kender resultatet af. Samtidigt er en advokats udmelding ikke juridisk bindende for samejet. Borgerforeningen går ind for en aftale, som bygger på dialog, og hvis dialogen ikke slår til, skal indflydelse efter andele være gældende. Lejerforeningens formand aflyste det foreslåede møde med begrundelserne, at bestyrelsen for Lejerforeningen Navet havde besluttet at behandle den samlede situation omkring samejeaftale, fornyelse af lejekontrakt og advokat Borregaards henvendelse til Lejerforeningen på den kommende generalforsamling. Desuden fandt Lejerforeningen, at besvarelsen af de af Lejerforeningen stillede spørgsmål ikke kunne danne grundlag for et møde. Borgerforeningen tog afbuddet til efterretning. På baggrund af en henvendelse fra en sommerhusejer har bestyrelsen bedt advokat Borregaard udfærdige et brev med redegørelse for situationen og forløbet omkring lejekontrakt samt oplysning om, at det er Borgerforeningens opfattelse, at

19 Opgørelse fra advokat Borregaard Kræmmermarked spørgsmålet om tilbageværende forhandlingspunkter vedr. kontrakten sendes til dommeren i Aalborg. Bestyrelsen besluttede at orientere dens medlemmer via opslag og et nyhedsbrev med et link til advokat Borregaards brev til sommerhusejerne. Bestyrelsen besluttede at udbetale a conto kr. til advokat Borgerforeningen har ansøgt om busfri vendeplads under kræmmermarkedet., og dette er imødekommet Snapseurte-tur d. 4. september. Vi mødes ved den gl. brugs kl Info i opslagstavle og skilt ved byens indkørsel Næste møde 5. september 2012

20 Beslutningsreferat fra Sebber Borgerforenings bestyrelsesmøde onsdag d. 5. sep Breve /mails til foreningen Aalborg Kommune har fremsendt partshøring vedr. nedlæggelse af St. Ajstrupvej og anlæg af sti udenfor byen. I byen skal vejen have et nyt navn. Henvendelsen lægges på foreningens hjemmeside. Foreningens hjemmeside Der udarbejdes en billedserie fra kræmmermarkedet 2012 Vejlauget Det udlagte beløb på 7000 kr. vil blive tilbageført til Navets konto. Advokat Borregaard Der er rettet henvendelse til de 3 private ejere af matrikel 63a/f ang. Borgerforeningens udspil til leje i den kommende lejeperiode på 10 år. Henvendelse fra HEF Borgerforeningen er inviteret til møde om fibernet, og vi sender 1 repræsentant for bestyrelsen. A conto betaling Navet Nogle få lejere har ikke indbetalt a conto leje. Der rettes henvendelse til dem. Fra Aalborg kommune ang. sommerhuse Aalborg kommune oplyser, at der skal ansøges om byggetilladelse ved enhver udvidelse af husene, herunder også udvidelse af tagareal. Der er ingen bagatelgrænse. Evaluering af kræmmermarkedet Positive tilbagemeldinger fra udstillere, gæster, sommerhusejere og borgere Julebanko/ generalforsamling Banko og generalforsamling holdes adskilt i år. Vi udmelder snart dato for generalforsamlingen i november Samarbejdsmøde i ejerkredsen Borgerforeningen har sendt Lejerforeningen punkter til dagsordenen for næste møde i ejerkredsen. Næste møde 26. september 2012

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs.

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/formand Hanne Gerges 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening

Læs mere

Hanne Gerges Henrik Hansen Ulla Rahn Evy Moric Lena Pedersen. Lena Pedersen Lena Pedersen Evy Moric

Hanne Gerges Henrik Hansen Ulla Rahn Evy Moric Lena Pedersen. Lena Pedersen Lena Pedersen Evy Moric Sebber Borgerforening. Bestyrelsesmøde torsdag den 13. januar 2011 referat Fremmøde Godkendelse af referat af generalforsamlingen Konstituering af bestyrelsen: Formand Næstformand Sekretær Kasserer Menigt

Læs mere

Generalforsamling Sebber borgerforening 23. november 2016 (net referat)

Generalforsamling Sebber borgerforening 23. november 2016 (net referat) Generalforsamling Sebber borgerforening 23. november 2016 (net referat) Borgerforeningens formand Hanne Gerges bød velkommen til de 26 deltagere og rettede tak til Michael Møller for at stille lokale til

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 21.01.09. 1 Godkendelse af referat fra generalforsamling Referatet blev godkendt

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 21.01.09. 1 Godkendelse af referat fra generalforsamling Referatet blev godkendt Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 21.01.09 1 Godkendelse af referat fra generalforsamling Referatet blev godkendt 2 Konstituering Formand: Evy Moric tlf: 61418743 Næstformand: Michael Møller tlf.:

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Sommerhusforeningen Navet Medlem af Fritidshusejernes Landsforening

Sommerhusforeningen Navet Medlem af Fritidshusejernes Landsforening Sommerhusforeningen Navet Medlem af Fritidshusejernes Landsforening Referat fra ordinær generalforsamling, den 25.august 2012. Deltagere i generalforsamlingen i alt 33 personer fra 21 ud af 39 sommerhuse

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning.

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning. Vedtægter Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den 14.3.2014 Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Vedtægter for Gesten Lokalråd

Vedtægter for Gesten Lokalråd Vedtægter for Gesten Lokalråd 1. Navn Lokalrådets navn er Gesten Lokalråd. Gesten Sogn omfatter den gamle sognegrænse. 2. Formål Det er lokalrådets formål: At få størst mulig kompetence på årsmødet At

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Grundejerforeningen Birkager

Grundejerforeningen Birkager Grundejerforeningen Birkager Referat af den 33. ordinære generalforsamling den 18. marts 2003. Til stede var 26 personer repræsenterende 18 parceller. Formanden Steen Hansen bød velkommen. Punkt 1. Valg

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme.

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme. 1 Navn og adresse: Institutionens navn er Gudum Sognehus Adresse: Toftevej 19, Gudum, 7620 Lemvig, Lemvig Kommune. Formål: Sognehusets formål er at være samlingspunkt og ramme for lokalbefolkningen. Et

Læs mere

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk Referat Emne: Ordinær generalforsamling Dato/tid: 26. maj 2013 kl. 10-11 Sted: Eventyrkroen, Melby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.1. Bestyrelsen foreslår Lennart Ricard, Rosenstien 10 2. Valg af referent

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015.

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund www.gkl-solbjerg.dk V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund,

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. Fremmødte: 15 husstande af 57. Formanden Leif Elken bød velkommen i fællesarealet på Gadstrup skole. 1.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Sebber Borgerforening netreferat

Sebber Borgerforening netreferat Sebber Borgerforening netreferat Bestyrelsesmøde 10. maj 2016 Fremmøde Hanne Gerges, Henrik Hansen, Bjarne Christensen, Antoine Groslier, Hans Heidemann Lassen. Evy Moric havde afleveret kontoudtog til

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for Foreningen Ådalen Retræte

Forslag til vedtægtsændringer for Foreningen Ådalen Retræte Omstående gengives i et skema med tre kolonner foreningens Ådalen Retrætes vedtægter, som de blev vedtaget ved generalforsamlingen den 25. maj 2010. Ved vedtagelsen blev der protokolleret følgende under

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen.

Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. 17. marts 2013 Til beboerne Ved Stampedammen Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Generalforsamlingen afholdes den: 9. april 2013 kl. 19.30 på Usserød

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Uddrag af bestyrelsens beretning 2014/2015.

Uddrag af bestyrelsens beretning 2014/2015. Generalforsamling Sebber Borgerforening 30. november 2015 i Den gamle Brugs- netreferat Borgerforeningen formand, Hanne Gerges, bød velkommen til ca. 40 deltagere. 1: Valg af dirigent. Som dirigent valgtes

Læs mere

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere