THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for"

Transkript

1 Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling - Færgekiosken og Grill Åben sag: 353. Børnepasning - takster 2006 Åben sag: 354. Vedtægter for bruger- og pårørenderåd Åben sag: 355. Tilbud på pumpestationer langs Kappelvej - bevillingsansøgning Åben sag: 356. Affaldsplan for Thyholm Kommune Åben sag: 357. Status på sammenlægningen med Struer Åben sag: 358. Spørgetid Lukket sag: 359. Orientering

2 Side 2 af 10 Fraværende: Lisbet Nikolajsen 350. Efterretning (Åben sag) a. (hv) Likviditetsoversigt (00.01Ø10) Likviditetsoversigt for juli kvartal 2005 forelægges til orientering. Den likvide beholdning er opgjort pr. 1. og 15. og sidste dag i hver af månederne juli, august og september. Kassebeholdningen pr udgør kr. hvor beholdningen pr udgjorde kr. Hertil kommer kr. pr på konto vedrørende administration af ældreboligerne på Uglev Ældrecenter og Ældrecentret Solvang. (Den likvide beholdning pr. 31. december 2004 udgjorde kr.) Likviditetsopgørelsen opgjort efter kassekreditreglen udgør pr : ,23 kr. Pr var beløbet: ,22 kr., hvilket svarer til den gennemsnitlige kassebeholdning de sidste 12 måneder. Likviditetsoversigt for juli kvartal 2005 vedhæftes. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen b. (joh) Afvandingsledning i Jestrup. Teknisk udvalg har tidligere godkendt fornyelse af en nedbrudt afvandingsledning i Jestrup og accepteret modtaget tilbud fra entreprenør Per Kristensen, Hurup. Arbejdet er igangsat, og det har efterfølgende vist sig, at der ved en fejltagelse ikke er afsat økonomiske midler i budgettet til projektets gennemførelse (anslået udgift kr.) Den samlede udgift er efter licitationen reduceret til ca kr. Fejlen vil indgå i igangværende budgetopfølgning, og er der ikke rummelighed i opfølgningen, vil der være følgende alternativt forslag til finansiering, hvor beløbet tages fra følgende områder hørende under teknisk udvalg: Vandløb drift Kr Vejafvanding Kr Kystsikring Kr Konto 02 drift Kr I alt Kr Punkt B blev taget til efterretning i Teknisk Udvalg den 1. november 2005.

3 Side 3 af 10 Begge punkter blev taget til efterretning i Økonomiudvalget den 8. november Bilag: hv Likviditetsoversigt - diagram.doc Punkterne a og b taget til efterretning. Mødekalender 2006 (Åben sag) 351. (bhb) Der er udarbejdet en fælles mødekalender for 2006 med Struer Kommune. Kalenderen har været forelagt chefgruppen der foreslår, at mødedatoerne i Teknisk Udvalg og Kultur- og Socialudvalget den 3. januar 2006 holdes åbne, og såfremt der ikke er sager af betydning, kan udvalgsformændene aflyse. Møderne kan i stedet afholdes den 31. januar Økonomi Borgmesteren foreslår, at mødet i kommunalbestyrelsen den 17. januar 2006 flyttes til tirsdag, den 24. januar Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Bilag: Mdekalender 2006 sbj1.doc Borgmesterens forslag skal indarbejdes, ellers er forslaget godkendt. Journalnr P Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling - Færgekiosken og Grill (Åben sag) (ama) Via Holstebro Politi har Leo Alstrup Hansen den 18. oktober 2005 om at få fornyet

4 Side 4 af 10 alkoholbevillingen til Færgekiosken og Grill, Hovedvejen 6, Oddesund, Thyholm. Politimesteren finder ikke noget til hindring for, at Leo Alstrup Hansen får fornyet sin alkoholbevilling. Økonomiudvalget bedes forholde sig til ansøgningen. Økonomiudvalget anbefaler ansøgningen til godkendelse. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Bilag: Ansgning om fornyelse af alkoholbevilling, Frgekiosken og Grill.pdf Kommunalbestyrelsen godkendte økonomiudvalgets anbefaling. Børnepasning - takster 2006 (Åben sag) 353. (MH) Som en konsekvens af diverse andre ændringer i budget 2006 bliver de endelige takster for forældrebetaling på børnepasningsområderne som følger: Dagpleje 2038 kr. Børnehavebørn heldags 1920 kr. Børnehavebørn halvdags 1048 kr. Førskolebørn heldags 1920 kr. Førskolebørn halvdags 1048 kr. Skolebørn heldags 1572 kr. Skolebørn halvdags 1361 kr. Klubordning 3. og 4. kl. 831 kr. Klubordning 3. og 4. kl. med morgenpasning 1436 kr. Klubordning 5. kl. 831 kr. Klubordning 5. kl. med morgenpasning 1436 kr. Kun morgenmodul 438 kr. Ovennævnte takster opkræves kun i 11 måneder, idet juli måned er fri. I forhold til tidligere udmeldte takster er der kun tale om en justering på 1 kr. i enkelte af taksterne. Borgerafdelingen foreslår, at ovennævnte takster indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Kultur- og Socialudvalget godkendte indstillingen.

5 Side 5 af 10 Samtidig indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen, at tilskuddet til privat børnepasning stiger fra kr. månedligt til kr. månedligt. Økonomiudvalget godkender indstillingen fra Kultur- og Socialudvalget. Såfremt lovforslaget om nedsættelse af forældrebetaling for børn under 3 år til maksimal 25% mod forventning ikke bliver vedtaget, bliver taksten for dagplejen kr. og taksten for tilskud til børnepasning kr. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen godkendte økonomiudvalgets indstilling Vedtægter for bruger- og pårørenderåd (Åben sag) (ama) Sagen har været behandlet i Kultur- og Socialudvalget den Ledende sygeplejerske fremsender vedtægter for bruger- og pårørenderåd ved henholdsvis Ældrecentret Solvang, Jegindø Ældrecenter og Uglev Ældrecenter med henblik på godkendelse af kommunalbestyrelsen. Borgerafdelingen foreslår, at vedtægter for bruger- og pårørenderåd indstilles til godkendelse af Kommunalbestyrelsen. en godkendt under forudsætning af høring i ældrerådet. Vedtægterne har været fremsendt til høring i Ældrerådet. De har gennemgået vedtægterne for bruger- pårørenderåd ved henholdsvis Ældrecentret Solvang, Jegindø Ældrecenter og Uglev Ældrecenter. Ældrerådet har ingen bemærkninger. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Bilag: Solvang vedtgter bruger-prrenderd.doc Jegind vedtgter bruger- prrenderd.pdf Uglev vedtgter bruger- prrenderd.pdf Kommunalbestyrelsen godkendte fagudvalgets indstilling.

6 Side 6 af Journalnr P20 Tilbud på pumpestationer langs Kappelvej - bevillingsansøgning (Åben sag) (KI) Teknisk udvalg vedtog på møde den 7. juni 2005 at udbyde arbejdet med etablering af 8 pumpestationer langs Kappelvej fra Hvidbjerg til Lyngs i indbudt (begrænset) licitation. Der har den 26. oktober 2005 været afholdt licitation, hvor følgende tilbud excl. moms er modtaget: Entreprenørarbejde: Thyholm Murer A/S v/ Poul E. Gravgaard, Thyholm Kr Thyholm Vognmandsforretning v/ Bjarne Kappel, Thyholm Kr Entreprenør Per Kristensen, Hurup Kr Yderligere omkostninger i projektet: Pumpestationer. Tilbud Flygt Kr Tilslutningsafgift elforsyning Kr Elmontage Kr Samlede yderligere omkostninger Kr Samlede etableringsudgifter ved valg af laveste tilbud: Thyholm Vognmandsforretning/ Bjarne Kappel Kr Yderligere omkostninger Kr Samlede etableringsudgifter afrundet Kr Økonomi Der er i budgettet afsat kr til projektet, hvorved der er en overskridelse på kr Overskridelsen skyldes ændret pumpebrøndstype, som giver bedre driftsbetingelser. Det er tidligere besluttet, at projekter skal lånefinansieres. Teknisk afdeling foreslår, at det indstilles overfor økonomiudvalget: at der gives en tillægsbevilling på kr at rådighedsbeløbet på samlet kr frigives at de samlede udgifter på kr lånefinansieres at laveste bud fra Thyholm Vognmandsforretning/ Bjarne Kappel på kr godkendes. Teknisk Udvalg godkendte afdelingens forslag. Økonomiudvalget anbefaler fagudvalgets indstilling til godkendelse. Sagen afgøres af kommunalbestyrelsen.

7 Side 7 af 10 Kommunalbestyrelsen godkendte økonomiudvalgets indstilling. Journalnr P Affaldsplan for Thyholm Kommune (Åben sag) (noj) Affaldsplanen for NOMI I/S-kommunerne har i perioden været gennem offentlig høring i Thyholm kommune. I Thyholm kommune er der i høringsperioden ikke indkommet skriftlige indsigelser til affaldsplanen. På baggrund af de indsigelser og kommentarer, der er kommet i de øvrige kommuner samt fra Ringkøbing Amt, er affaldsplanen blevet rettet til således, at den nu er klar til endelig godkendelse. Der er kun foretaget ændringer, som er fælles for alle kommuner. Følgende ændringer er foretaget i affaldsplan : under planlægningsafsnittet ønskes det oplyst, hvilke forbrændings- og deponianlæg der forventes anvendt i fremtiden. Herunder oplysninger om behov, og anlæggenes kapacitet. under Måbjergværket ønskes det nævnt, hvor meget kapacitet Nomi kommunerne råder over af den samlede kapacitet under planlægningsafsnittet ønskes det nævnt, at affaldsselskaberne i Ringkjøbing Amt arbejder med to modeller vedrørende den fremtidige deponering. Hvor model 1. omhandler muligheden for at anvende et eller flere anlæg udenfor amtet, som forventes videreført efter 16. juli 2009, og model 2. hvor affaldsselskaberne i fællesskab etablerer et nyt anlæg. side det er den samlede slaggemængde der skal oplyses, idet slaggen jo produceres indenfor nomis geografiske område. side 62. teksten (under regulering) skal ændres til, Affald til deponering reguleres efter affaldsbekendtgørelsen og deponeringsbekendtgørelsen. side 67. det anbefales, at slagge udelades i tabel, idet slaggen ellers tæller med to gange (som dagrenovation og brændbart affald - indgangsmængderne og ud som slagge). side følgende anlæg foreslås medtaget: Måbjergværket 4-S Renordvest Østdeponi Ålborg Portland Alle punkter er blevet indarbejdet i den endelige plan

8 Side 8 af 10 Teknisk afdeling foreslår, at det indstilles overfor kommunalbestyrelsen, at affaldsplanen godkendes Teknisk udvalg godkendte afdelingens forslag. Sagen afgøres af kommunalbestyrelsen. Bilag: Endelig Affaldsplan pdf Kommunalbestyrelsen godkendte fagudvalgets indstilling Status på sammenlægningen med Struer (Åben sag) Borgmesteren orienterede om følgende: til Sammenlægningsudvalget, at der etableres en borgerservice med 5 personer og at der sker flytning af uddannelses-og personaleafdelingen til rådhuset i Thyholm. Budgetterne har også været drøftet og overskridelserne af anlægsbegrænsningerne indstilles til dispensation for begge kommuners vedkommende. Økonomiafdelingen flytter til Struer 15. dec og sekretariatet flytter ca. 1. januar Spørgetid (Åben sag) 358. Intet. Orientering (Lukket sag) 359.

9 Side 9 af 10

10 Side 10 af 10 Kommunalbestyrelsen Karin Boldsen Jens Ahrengot Hans Østergaard Martin Jensby Bjarne Schmidt Vagn B. Olesen Lisbet Nikolajsen Michael Sleimann Karen Marie Sørensen John Christoffersen Peter Gade

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 23. august 2005 kl. 15:30. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 23. august 2005 kl. 15:30. Referat for Side 1 af 5 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 23. august 2005, kl. 15:30 Konsulent Torben Rune deltager fra kl. 15.30. Åben sag: 339. Etablering af bredbånd

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Blad 78. Løbende opfølgning af de sammenlagte byråds økonomiske

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter

Læs mere

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 5. oktober 2009 kl. 17.00 Mødelokale Slagelse Rådhus Fraværende Ole Drost V og Jørgen Christensen V, stedfortrædere Kurt Rehder V, og Carl Henriksen V, deltog ved behandling af

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 20.04.2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 31.10.2011 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Takster

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 19-december-2001

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 05-11-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:34 Afbud: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget,

Læs mere