Budgetområderne i Børn og Ungeudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetområderne i Børn og Ungeudvalget"

Transkript

1 BØRN- OG UNGEFORVALTNINGEN - FÆLLES 1. Beskrivelse af området samt målgruppe varetager forvaltningen af Odense Kommunes opgaver på børn- og ungeområdet, d.v.s. v Dagtilbud til - 6 årige, herunder tilbud til børn med særlige behov. v Folkeskole for 6-16 årige samt skolefritidsordning for klassetrin, herunder undervisningstilbud for børn med særlige behov. v Fritidsvirksomhed, herunder Odense Idrætspark, fritidsfaciliteter, fritidsaktiviteter og folkeoplysning (foreninger, aftenskoler m.v.) samt klubber og ungdomsskoler. v Sociale serviceydelser, der styrker børn, unge og børnefamiliers sociale og sundhedsmæssige trivsel, og som omfatter foranstaltninger og myndighedsopgaver i henhold til Lov om Social Service samt støtte, vejledning, pædagogisk rådgivning, konsulentbistand, indsatser i nærmiljøet v Tandplejetilbud til -17 årige områderne i Børn og Ungeudvalget Tandplejen 1,8% Service 21,2% Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4% Fritid 9,2% Dagpleje & daginst. 24,% Fællesadministrationen Skoler Dagpleje & daginst. Fritid Service Tandplejen 2. Formål, opgaver og resultatkrav Formål Formålet med arbejdet i Børn- og Ungeforvaltningen er at medvirke til at sikre børn og unge i Odense Kommune gode opvækstvilkår, herunder sikre at børn og unge udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og en baggrund for at tage stilling og handle. 191

2 Værdigrundlag Værdigrundlaget for Børn- og Ungeforvaltningen er den danske kulturtradition, det danske samfunds værdier og respekt for andre kulturer. Arbejdet i Børn- og Ungeforvaltningen er baseret på: udvikling af børns selvværd og identitetsfølelse medbestemmelse og medansvar respekt for det enkelte barns særpræg og behov udfordringer og selvvirksomhed tryghed og omsorg ligestilling forpligtende fællesskaber forældres pligt til og ansvar for at være de primære personer i deres børns liv Barnets tarv er afgørende, hvis der opstår interessemodsætninger og konflikter om forhold vedrørende børn og unge. Hovedmål for Børn- og Ungeforvaltningen Børn- og Ungeforvaltningen tilstræber at skabe sammenhæng og helhed i børnenes hverdag. Medarbejderne i Børn- og Ungeforvaltningen medvirker til at sikre, at der sker en koordination og integration af børn- og ungeindsatserne på alle niveauer, samspillet mellem dagpleje, institutioner, skoler, klubber, ungdomsskoler og foreninger udbygges, grænser mellem indsatsområder og mellem faggrupper opblødes, skabe varige relationer mellem børn og mellem børn og voksne, skabe netværk for at lære af hinanden og udveksle erfaringer, være tilstede som menneske i lige så høj grad som professionel, når du er i en involverende og engagerende relation til et barn Børn- og Ungeforvaltningen tilstræber at give børn og unge med særlige behov den hjælp, som dækker deres behov. Medarbejderne i Børn- og Ungeforvaltningen medvirker til at forebygge problemer ved hjælp af støtte, rådgivning og tidlig indsats, arbejde på tværs af faggrænser med udgangspunkt i familiens/barnets behov, være opmærksom og handle, når du møder børn og unge, som midlertidig eller vedvarende har behov for særlig støtte. 192

3 Aktivitetsniveau/serviceniveau Der henvises til servicedeklarationer og virksomhedsplaner på området, som kan ses på Odense Kommunes hjemmeside Skolers og institutioners virksomhedsplaner kan også ses ved henvendelse til de enkelte skoler og institutioner. Nøgletal Tabel. Nøgletal for nettodriftsudgifterne pr. medlem af målgruppen - 23 kr. Århus Odense Aalborg Esbjerg Randers Folkeskoler, pr. elev Dagtilbud og SFO pr. ½-13 årige Fritidsområdet pr. indbygger Børnesundhedstjeneste pr. -15 årige Tandpleje pr. -17 årige Familieforanstaltninger m.v. pr. -18 årige Kilde: 6- by nøgletal, juni 23. Note: København er udeladt, da tallene indeholder både kommunale og amtslige udgifter. Resultatkrav For konkrete målsætninger og resultatkrav på Børn- og Ungeforvaltningens område henvises til beskrivelserne under de enkelte budgetområder. I 24 arbejdes der bl.a med følgende tværgående indsatstområder: Indsatsområder Opfølgning på udvidet, ekstern forvaltningsrevision af selvstyret på skoler, dagin-selvstyreområderne vedr. anbefalingerne i a. Høringsrunde i brugerbestyrelserne på stitutioner m.v. PLS-Rambølls rapport fra 23 selvstyret Tilpasse økonomistyringen til de nye økonomistyringsregler fra 23, herunder at Børn- og Ungeforvaltningen budget overgår til at være én samlet bevilling. b. Gennemførelse af politiske beslutninger pga. af rapport og høringsrunde a. Indgå i arbejdet med at udvikle nye budgetmodeller b. Styrke økonomistyringen på tidligere ikke-styrbare områder c. Videreudvikle grundlaget for, at Børn- og Ungeudvalgets har mulighed for at prioritere og følge op på ressourceanvendelsen. Ny struktur i Odense Kommune Indgå i arbejdet med at videreudvikle Odense Kommunes struktur pba. af Byrådets beslutning 193

4 Rummelighed - mindske udskillelsen fra normaltilbuddene af børn og unge med særlige behov samt målrette de samlede ressourcerne til specialtilbud Løbende tilpasning til mulighederne i grundtakstmodellen på specialundervisningsområdet og det sociale område: a. På normalområdet (dagtilbud, skoler og fritidstilbud) gennemgås - Pædagogik/organisering - Økonomistyring - Kompetenceudvikling/holdningsbearbejdelse mhp. at sikre større nærhed, rummelighed og ressourcebevidsthed i tilbuddet til børn og unge med særlige behov. b. På specialområdet tilpasses tilbudstrukturen (amtslige og kommunale tilbud) pga. målgruppernes behov og finansieringsmuligheder c. På tværs af normal- og specialområdet udarbejdes nye budget- og styringsmodeller, der sikrer den nødvendige fleksibilitet samt incitamenter til nærhed, rummelighed og ressourcebevidsthed indsatserne. teringsmetoder har ansvaret for forvaltningen af den bevilling, Byrådet har godkendt til børn- og ungeområdet. Bevillingen gives som én samlet bevilling med overførselsadgang til s område. fordeler fordeler bevillingen på til forskelligebudgetområder og delområder. Byrådet besluttede i 23 at ændre økonomistyringsreglerne, herunder at hæve bevilingsniveauet fra budgetområdeniveau til udvalgsniveau for dermed at styrke fagudvalgenes mulighed for at prioritere og styre på deres områder. Den samlede bevilling på s område for 24 budgettet på baggrund af de hidtidige budgetmodeller på de enkelte budgetområder/delområder. Disse budgetteres på baggrund af byrådsgodkendte budgetmodeller (normbudgetterede udgiftsområder) eller med udgangspunkt i tidligere års service- og aktivitetsniveau. Byrådet har vedtaget, at der for 25 og frem skal udarbejdes reviderede budgetmodeller, der understøtter fagudvalgenes muligheder for prioritering og økonomistyring. 194

5 3. Bevillingsoplysninger og takster - mill. kr priser Regnskab overslag Driftsvirksomhed Udgifter... Indtægter... - heraf refusion , ,4-414,1-29, ,8-39, -29, ,4-387, -29, ,1-384,1-29, , -381,3-29,3 Nettodriftsudgift 2.461, , , , , 2.444,7 Anlægsvirksomhed Udgifter... Indtægter... 11,7 131,9 5, 61,5 41,8 41,8 Anlægsudgift... 11,7 131,9 5, 61,5 41,8 41,8 Specifikation -mill. kr priser Regnskab overslag Driftsvirksomhed, 5.1 Fællesadm... 37,2 36,6 35,9 35,5 35,1 34,4 5.2 Skoler , 1.51,9 1.42,3 1.53,8 1.68,8 1.65,2 5.3 Dagpl. & dagi 59,1 69,4 588,8 586,8 572,9 564,1 5.4 Fritid... 24,9 229,6 226,2 222,7 221,8 221,5 5.5 Service ,4 526, 519,7 518,9 517,7 516,8 5.6 Tandplejen.. 44,3 44,8 43,9 43,7 42,7 42,7 Nettodriftsudgift 2.462, , , , , 2.444,7 -mill. kr. - Regnskab overslag 24-priser Anlægsvirksomhed netto: 5.1 Fællesadm...,,,,,, 5.2 Skoler... 88,2 96,9 44,9 44,9 41,8 41,8 5.3 Dagpl. & dagi 15,3 6,2 3,1,,, 5.4 Fritid... 7,1 28,2 2, 16,6,, 5.5 Service...,,,,,, 5.6 Tandplejen..,1,6,,,, Anlægsudgift... 11,7 131,9 5, 61,5 41,8 41,8 195

6 Lønsum -mill. kr priser Regnskab overslag Administration 32,5 32,5 31,3 3,9 3,6 3, 5.2 Skoler... 87,8 888,6 86,9 866, 878,9 872,2 5.3 Dagpl. & dagin. 649,4 665,9 637,9 633,2 617,8 67,3 5.4 Fritid ,6 124,5 121,1 115,8 115,8 115,8 5.5 Service ,6 15,8 149,5 148,7 147,8 146,9 5.6 Tandpleje... 39,4 38,6 38,6 38,4 37,5 37,5 Lønsum ,3 1.9, , , 1.828,4 1.89,7 196

7 BUDGETOMRÅDE 5.1 FÆLLESADMINISTRATION 5.1 Fællesadministration 1. Beskrivelse af området samt målgruppe Området dækker den centrale administration i Børn- og Ungeforvaltningen. Administrationen varetager opgaver i forhold til rådmand, udvalgs- og nævnsmedlemmer samt administrative opgaver og rådgivning i forhold til det udøvende system, herunder v Skoler og skolefritidsordninger v Daginstitutioner og dagpleje v Fritidsfaciliteter, fritidsaktiviteter ungdomsskoler og klubber v Opgaver for børn og unge med særlige behov v Fælles opgaver vedrørende udvikling og planlægning, økonomi og personale Fra 5.1. Fællesadministration afholdes en række udgifter til ledelse og administration, hvor de konkrete aktiviteter kan være organisatorisk placeret i såvel Fællesadministrationen som i de øvrige afdelinger. Fordelingen på afdelinger vises i nedenstående figur. Administrationen udgør et ledelses- og servicesystem for kerneydelserne til børn og unge. Der varetages følgende hovedopgaver: - Ledelse (rådmand, direktør, afdelingschefer) - Rådgivnings- og sekretariat for politikere - Rådgivning- og administration for bl.a institutioner, skoler, ungdomsskoler, klubber, foreninger og oplysningsforbund - Myndighedsfunktioner - Tilsyns- og kontrolfunktioner - IT-funktioner - Økonomifunktioner - Personalefunktioner - Betjentfunktioner Note: Udgifter til administration er ikke sammenlignelige med øvrige forvaltninger, da der tillige afholdes udgifter til række administrative funktioner fra de øvrige budgetområder. 197

8 5.1 Fællesadministration 2. Formål, opgaver og resultatkrav Formål Administrationen skal fungere som et effektivt, moderne serviceorgan for rådmanden samt udvalgs- og nævnsmedlemmer, ved at forberede, rådgive og vejlede samt implementere politiske beslutninger og sikre koordination heraf. I forhold til det udøvende system skal administrationen løse en række driftsopgaver, herunder yde faglig og administrativ hjælp samt konsulentbistand. Administrationen skal endvidere sikre strategisk og organisatorisk udvikling af børnog ungeområdet samt udvikle opgaveløsninger under hensyntagen til de politiske målsætninger og samfundsudviklingen i øvrigt. Administrationen sikrer samordningen af Børn- og Ungeforvaltningens opgavevaretagelse med andre myndigheder og forvaltninger. Resultatkrav Målsætninger Serviceorgan for det politiske niveau Et højt informationsniveau og velunderbygget beslutningsgrundlag. Service, administration og udvikling af det udførende niveau Effektiv udførelse af administrative og faglige opgaver og funktioner i Børn- og Ungeforvaltningen og på institutionsniveau, fx. indenfor økonomi, planlægning, personale og IT. v Sikre en effektiv og kvalificeret servicering og sekretariatsbetjening af det politiske niveau, v sikre et højt og velstruktureret informationsniveau, bl.a. gennem politikerportalen v sikre implementering og koordination af politiske beslutninger. v Sikre løbende koordination af Børnog Ungeforvaltningens initiativer og aktiviteter. v Sikre strategisk og organisatorisk udvikling af børn- og ungeområdet v Sikre udarbejdelse af og opfølgning på budgetter, herunder løbende opfølgning på mål og ressourceforbrug v Sikre udvikling af økonomistyringsfunktionen mhp. forbedrede styringsog prioriteringsmuligheder v Sikre at opgavevaretagelsen baseres på IKT-systemer, der kan medvirke til optimale arbejdsgange og -procedure. v Sikre servicering, rådgivning og vejledning af institutioner, skoler, ungdomsskoler, klubber, foreninger og 198

9 Myndigheds- og tilsynsfunktioner Sikre at opgaveløsningen er i overensstemmelse med gældende love og regler oplysningsforbund på økonomi- og personaleområdet v Sikre information om kompetenbceudvklingsmuligheder samt udarbejdelse af kompetenceregnskaber Sikre korrekt sagsbehandling og kvalitet i afgørelserne i forbindelse med myndigheds-, tilsynsog kontrolfunktioner på børn- og ungeområdet 5.1 Fællesadministration teringsmetode - Styrbare områder Byrådets tildeling Fordeling Administration Området er budgettet udfra på tidligere års service- og aktivitetsniveau, samt politisk fastlagte sparekrav. Salg af administrative ydelser Den samlede bevilling fordeles på baggrund af den udmeldte budgetramme, tidligere år aktivitets- og serviceniveau og det aktuelle budgetbehov indenfor de enkelte delområder. Udgifterne budgetteres på baggrund af Udgifter og indtægter budgetteres under salg af ydelser. Nettodriftsbudgettet er der-5.1ved udgiftsneutral i f.t. budgetområde 5.1 leveres af h.h.v. Økonomikontoret og Perso- Fællesadministrationen, da ydelserne Fællesadministration. Ydelserne omfatter nalekontoret. - Servicering af brugere af decentralt økonomisystem og servicering af daginstitutioner vedrørende økono miadministration - Administration af skolernes lærervi - karordning 199

10 5.1 Fællesadministration 3. Bevillingsoplysninger og takster - 1. kr priser Regnskab overslag Driftsvirksomhed Udgifter... Indtægter... - heraf refusion Nettodriftsudgift Anlægsvirksomhed Udgifter... Indtægter... Anlægsudgift... Specifikation -1. kr priser Regnskab overslag Driftsvirksomhed Fælles formål Fællesadm Skoleafd Institutionsafd Fritidsafd Serviceafd Nettodriftsudgift Lønsum - 1 kr priser Regnskab overslag Lønsum

11 BUDGETOMRÅDE SKOLER 5.2 Skoler 1. Beskrivelse af området samt målgruppe Området dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med: Almindelig undervisning.-1 klassetrin v Undervisning af folkeskoleelever i alderen 6-16 år v Pædagogisk udviklingsarbejde til afprøvning af nye undervisningsformer og metoder v Feriekolonier v Befordring af elever, som har lang eller farlig skolevej v Bidrag til staten for elever i statslige og private skoler. Særlige undervisningstilbud v Specialundervisning i særlige klasser og støttecentre på skolerne for elever med særlige behov, 2.1 v Vidtgående specialundervisning, Betaling til amtet for enkeltintegrerede elever i folkeskolen v Centerundervisning og sygehusundervisning efter betalingsoverenskomst med Fyns Amtskommune, 2.2 v Undervisning af 2-sprogede elever, herunder modersmålsundervisning. v Førskoleundervisning af 3-6 årige, der ikke er tilmeldt en daginstitution, samt særlig tilrettelagt sprogundervisning i daginstitutionerne v Undervisning af elever anbragt i og uden for Odense Kommune Skolefritidsordning v Almindelige skolefritidsordning for elever i klasse v Bidrag til staten for elever i statslige og private skolefritidsordninger v Skolefritidsordning for handicappede elever i alderen 6-18 år v Søskenderabat og fripladser for elever i almindelige skolefritidsordninger Drift af folkeskolen, tværgående indsatser samt faglige- og administrative funktioner v Drift af folkeskolen, herunder ledelse/administration og drift/vedligeholdelse af bygninger m.v. v Tværgående indsatser v Tværgående konsulentfunktioner der rådgiver og vejleder skolerne indenfor udvalgte fag og fagområder. v Central administration 21

12 5.2 Skoler 2. Formål, opgaver og resultatkrav Formål Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling. Folkeskolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen. Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gives til elever i folkeskolen, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, som ikke kan ydes inden for rammerne af den almindelige undervisning. Formålet med specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand er at fremme udviklingen hos elever med særlige behov i overensstemmelse med de krav, der er angivet i folkeskoleloven, herunder at eleverne ved skolegangens ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse. Det overordnede mål for undervisning af indvandrer- og flygtningelever er at give eleverne mulighed for at integrere sig i den danske skole og det danske samfund på et to-kulturelt og to-sproget grundlag - herunder at sikre, at børn af indvandrere- og flygtninge allerede ved optagelsen i skolen har de sproglige forudsætninger for at kunne deltage i klassens almindelige undervisning. 22

13 Skolefritidsordningen er en integreret del af folkeskolen. Den har til formål, i samarbejde med forældrene, at skabe helhed og sammenhæng i barnets tilværelse ved at give det alsidige udviklingsmuligheder, så barnets personlighedsudvikling fremmes bedst muligt. 5.2 Skoler Resultatkrav I Odense Kommune er der opstillet nedenstående målsætninger og resultatkrav: Almindelig undervisning.-1. klasse Målsætninger Resultatkrav Alm. undervisning i folkeskolen Sikre tilstrækkelig lokalekapacitet til gennemførelse af undervisningen Sikre tidssvarende fysiske rammer for undervisningen Frit skolevalg Skoledistrikterne sammensættes, så de enkelte skoler kan rumme distriktets elever. Antallet af elever i en klasse må ikke overstige 28 elever og ingen skoler udbygges til permanent at rumme mere end 3 spor på.-9. klassetrin. Det tilstræbes, at antallet af vandreklasser på den enkelte skole ikke overstiger én klasse pr. spor. Skoler, der har fået reduceret deres distrikt p.g.a. kapacitetsproblemer forventes at afvise optagelse af elever fra andre skoledistrikter. Der udarbejdes en plan for hensigtsmæssig tilpasning af skolekapaciteten til elevtallet. Lumby Skole, Spurvelundskolen og Åløkkeskolen er indrettet til at rumme.-6. klassetrin. Tornbjerg Skole rummer.-3. klassetrin Skolerne tildeles i gennemsnit 6 kr./kvm. til vedligeholdelse. Heraf skal skolerne anvende 6% til indvendigt vedligehold og 4% til udvendigt vedligehold. Der er afsat en central pulje på 1,5 mill. kr. til ekstraordinære indsatser i.f.m. udvendigt vedligehold. Den centrale pulje reduceres med 3,5 mill. kr. i 24, 3 mill. kr. i 25, 4 mill. kr. i 26 og 4,3 mill. kr. i 27. Børn- og ungeforvaltningen skal udarbejde forpligtende vedligeholdelsesplaner for den udvendige vedligeholdelse. Skolerne moderniseres løbende i henhold til moderniseringsplanens prioriteringer og anbefalinger. Nye skoler indrettes efter de principper som Odense Byråd har vedtaget ( 9 pkts. programmet ). Elever kan optages på en skole udenfor elevens bopælsdistrikt, såfremt skolen erklærer sig villig hertil og det ikke medfører oprettelse af nye klasser. 23

14 5.2 Skoler Elever, der optages på en skole uden for bopælsdistriktet har ikke krav på, at søskende optages på samme skole - ligesom der ikke ydes befordring. Øget rummelighed Sikre et godt uddannelses-, udviklingsog læringsmiljø ved tildeling af de nødvendige timeressourcer Sikre et godt læringsmiljø ved tildeling af de nødvendige driftsmidler til undervisningen Sikre integration mellem skoledelen og SFO-delen Tilbyde et tidssvarende 1. klassetilbud, der lever op til de lovgivningsmæssige krav. Det skal sikres, at ingen elever unødigt udskilles fra normalundervisningen Skolerne tildeles timeressourcer efter en elevtalsafhængig budgetmodel. Alle skoler er omfattet af en garantiordning, der sikrer, at der minimum tildeles det antal lektioner, der er fastsat i Odense kommunes timeplan med tillæg af en ½ ugentlig lektion pr. klasse. Til dækning af udgifter til undervisningsmidler, inventar, elevaktiviteter (inkl. lejrskole), kontorhold, elevråd, møder, rejser, repræsentation, kulturelle arrangementer samt forældresamarbejde tildeles et elevafhængigt beløb. Lærere og skolepædagoger indgår i samarbejdsprojekter og efter/videreuddannelse med det formål at opkvalificere samarbejdet mellem de to personalegrupper så helheden og sammenhængen i børnenes hverdag sikres. Pr. 1/8 22 er der etableret udvidet skolegang på de 3 Vollsmoseskoler. Udvidet skolegang omfatter undervisning og SFO. Skoletiden udvides til kl. 14 for alle elever på.-3. klassetrin. Pædagogerne inddrages i undervisningsdelen m.h.p. samarbejde ved løsning af generelle pædagogiske og socialpædagogiske opgaver. Der udbydes 1. skoleår på 9 folkeskoler og 4 ungdomsskoler. 1. klasse er et tilbud til de elever, der efter 9. klasse ikke er fagligt og/eller personligt parate til direkte at gå i gang med en ungdomsuddannelse. 1. klasse tilrettelægges som et "brobygningsår" mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne. Der etableres et 1. klassetilbud for sent ankomne børn og unge af anden etnisk oprindelse end dansk. Tilbuddet skal give målgruppen, som ikke har gennemført et 9- årigt dansk skoleforløb, mulighed for gennem et 2-årigt 1. klasseforløb. For at kvalificere sig til at kunne påbegynde en ungdomsuddannelse. Effektiv og kvalificeret skoleledelse Der etableres uddannelse og udviklingsarbejde, der skal medvirke til at sikre, at skoleledelsen sker i overensstemmelse med politiske mål og beslutninger. 24

15 Der tildeles tid til skoleledelse p.b.a. af elevtal samt antallet af ansatte, dog minimum 1,48 fuldtidsstillinger pr. skole. I skoleåret 23/4 vil der blive sat fokus på skoleledelse. 5.2 Skoler Sikre, at lærernes faglige niveau er tidssvarende, så eleverne modtager kompetent undervisning i alle fag. Der udmøntes ressourcer, svarende til 15. årlige arbejdstimer, til etablering af netværk og uddannelse indenfor relevante fagområder, m.m. Særlige undervisningstilbud Sikre, at undervisningen tilrettelægges under særlig hensyntagen til elevernes indlæringsforudsætninger. Sikre, at specialundervisningstilbud ydes så tæt på barnets nærmiljø som muligt. Sikre undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af psykiske, fysiske eller sensoriske vanskeligheder. Sikre at der ydes tale-/høreundervisning til børn med tale-/høreproblemer På alle skoler er oprettet støttecentre. På nogle skoler er oprettet særlige klasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, observationsklasser, m.v. Der er oprettet kommunale specialundervisningstilbud, der erstatter tilbud om amtskommunal specialundervisning. Der er indgået driftsoverenskomst med Fyns Amt om undervisning af enkeltintegrerede elever ( 2.2) samt centerundervisning for elever med vidtgående handicap ( 2.2) på 4 skoler: Ejbyskolen: Tale-/hørehæmmede elever (indtil 31/7 24). Paarup Skole: Kontakthæmmede elever Rosengårdskolen: Bevægelseshæmmede elever Lumby Skole: Helhedsskoletilbud for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser/autisme På skolerne undervises både elever fra Odense Kommune og elever fra andre kommuner. Odense Kommune varetager undervisningsaktiviteten for Fyns Amt og det er således Fyns Amt der afholder samtlige udgifter som er forbundet med undervisningen. På Korup Skoler der der etableret en heldagsafdeling for børn med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. På det tidligere Fjordtofte er der oprettet en heldagsafdeling for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder, kombineret med adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer. En del af timerammen til den almindelige specialundervisning ( 2.1) afsættes under budgetområde 5.5. Service og anvendes til tale-/høreundervisning, flyvere samt konsulentbistand. To-sprogsundervisning Der tilbydes sprogstimulerende tilbud til småbørn ( 4a) Jf. folkeskoleloven etableres der særlig sprogstimuleringstilbud for tosprogede børn 25

16 5.2 Skoler der ikke er optaget i en daginstitution. Tilbudet skal gives senest den 1/8 i det kalenderår hvor barnet fylder 3 år. Sprogstimuleringstilbuddet gives i daginstitutioner/før-børnhaveklasser. Der er etableret sproglegestuer for de 3- årige i Børnecentret Bøgelund og Børnehaven Solgården Der tilbydes undervisning i særlige modtagelsesklasser Der er etableret før-børnehaveklasser på Abildgårdskolen, Humlehaveskolen og Kragsbjergskolen. Sikre en effektiv og målrettet anvendelse Der vurderes på: af ressourcerne i undervisningen af 2-spro-gede elever. den nuværende bevillingspraksis. - ressourcetildelingen i relation til den en kelte elevs sproglige forudsætninger. - behovet for specialindsatser. Nytilkomne to-sprogede elever starter i velkomstklasserne på H.C. Andersen Skolen inden de påbegynder undervisning i en modtagelsesklasse eller alm. klasse. Der tilbydes særlig tilrettelagt undervisning for to-sprogede elever Der arbejdes hen imod at ekstra støttetimer tildeles efter indstilling fra visitationscentret på H.C. Andersen Skolen og at den øvrige sprogtræning sker i skolernes støttecenter. Der tilbydes modersmålsundervisning, med henblik på at eleverne vedligeholder og udvikler kendskabet til modersmålet og får viden om forholdene i hjemlandet Der tilbydes kun modersmålsundervisning til børn af EU- eller EØS-borgere. Der etableres modersmålsundervisning, såfremt der har meldt sig 12 elever til undervisning i samme sprog, og der kan tilknyttes en kvalificeret lærer. Der tilbydes 3 timer pr. uge. Skolefritidsordninger Pladsgaranti Der tilbydes skolepasningstilbud, der tilrettelægges under særlig hensyntagen til elever med psykiske, fysiske eller sensoriske vanskeligheder Der er etableret skolefritidsordninger på samtlige 37 folkeskoler i Odense Kommune. Alle forældre, med børn på.-3.- klassetrin, skal tilbydes plads til deres børn i distriktsskolens SFO. På Rosengårdskolen, Paarup Skole, Ejbyskolen samt Fjordager Fritidscenter er der etableret skolefritidsordninger for handicappede elever på 6-16 år. Der er etableret helhedsskoletilbud på Abildgårdskolen, Humlehaveskolen, Lumby Skole, Korup Skole, Kragsbjergskolen, Søhusskolen, Vestre Skole og det tidl. Fjordtofte. Der er indgået driftsoverenskomst med Fyns Amt om betaling for skolepasning på Enghaveskolen, Nørrebjergskolen samt Skrillingeskolen. 26

17 Åbningstid Den gennemsnitlige ugentlige åbningstid er 28,75 timer på skoledage og 48,75 timer på skolefridage - i alt 1471,75 timer/år. Der er mulighed for pasning på alle skoleog skolefridage fra Der er lokalt mulighed for variationer i åbningstid om morgenen. SFO erne holder lukket 3 uger i sommerferien og 1 uge i juleferien. Der tilbydes skolepasning i 1 SFO i hvert af de fire distrikter mod forældrebetaling på ugebasis. Disse SFO er har en årlig åbningstid på 1666,75 timer. 5.2 Skoler Sikre tidssvarende fysiske rammer for skolepasningen Sikre tilstrækkelig voksenkontakt Der er afsat en pulje på 1,5 mill. kr./år til forbedring af lokaleforholdene i SFO. Midlerne fordeles efter ansøgning og anvendelsen godkendes af een gang årligt. Normeringen er 1 fuldtidsstilling pr. 13,5 børn. Der afsættes vikarressourcer svarende til 2,5% af den samlede normering. Normeringen er sammensat af 2/3 pædagoger og 1/3 pædagogmedhjælpere. Skoler der holder åbent i ferier tildeles ressourcer hertil. Sikre at der tages særlige hensyn til børn med særlige behov Der udmøntes ekstra ressourcer - svarende til 5 mill. kr./år - til skolefritidsordninger på skoler med en høj andel af børn med særlige behov, dvs. special- og observationsklassebørn, mange socialt belastede børn, mange tosprogede børn eller særligt store skolefritidsordninger. Der er etableret udvidet skolegang på de 3 Vollsmose skoler pr. 1. august 22. Udvidet skolegang omfatter undervisning og SFO. Skoletiden udvides til kl. 14. for alle elever på. - 3 klassetrin. Sikre integration med skoledelen Lærere og skolepædagoger indgår i samarbejdsprojekter og efter/videreuddannelse med det formål at opkvalificere samarbejdet mellem de to personalegrupper, så helheden og sammenhængen i børnenes hverdag sikres. der er afsat 1 mill. kr. til formålet. Skolepædagogerne i skolefritidsordningen inddrages i undervisningsdelen med henblik på samarbejde ved løsning af generelle pædagogiske og specialpædagogiske opgaver. Sikre de nødvendig midler til drift Der tildeles 1.3 kr./barn pr. år til dækning af bl.a. beskæftigelsesmaterialer, forplejning, uddannelse, inventar og kontorhold. Sikre et øget samarbejde mellem centerundervisningsdelen og handicap-skolefri- Skole fra Der er etableret et 2-årigt forsøg på Lumby tidsordningen med henblik på helhedsskole. 27

18 5.2 Skoler Drift af folkeskolenområde Skolebespisning Der tilbydes skolebespisning på de 3 skoler i Vollsmose samt på Kragsbjergskolen teringsmetode Skolerne har selvstyre med overførselsadgang. Almindelig undervisning.-1. klasse Bhv.kl.: klassetrin: klassetrin: Tildeling Almindelig undervisning.-1. klasse Grundlaget for budgetberegningen er dels elev- og klassetalsprognosen, der er dannet på baggrund af befolkningsprognosen og dels den godkendte timenorm: 1,25 ugl. timer/elev 1,38 ugl. timer/elev 1,85 ugl. timer/elev Det er besluttet, at reducere timetildelingen til normalundervisningen fra skoleåret 24/5 -svarende til ca. 16 mill. kr. (helårsvirkning). Den reducerede budgetramme indarbejdes i ny timetildelings- og fordelingsramme til ikraftrædelse pr. 1/8 24. Fordeling På grundlag af skolernes indskrivningstal pr. 15. februar tildeles skolerne ressourcer efter timenorm samt efter fastsat garantiordning der sikrer, at alle skoler som minimum tildeles timer jf. den af byrådet fastlagte timefordelingsplan + ½ lek./uge (garantitimetallet). Der udarbejdes en ny timetildelings- og fordelingsmodel til ikrafttrædelse pr. 1/8 24. Modellen skal sikre, at alle skoler opnår garantitimetallet samt reducere timefordelingen til de skoler, der på baggrund af elevtallet tildeles væsentligt flere timer end garantitimetallet. På grundlag af ungdomsskolernes indskrivningstal afregnes for elever i 1. klasse. 28

19 Særlige undervisningstilbud 5.2 Skoler Specialundervisning, 2.1 Til den almindelige specialundervisning er der i år 23 afsat en samlet ugentlig timepulje på timer. Heraf er afsat 468 timer under budgetområde 5.5 Service til h.h.v. tale-/høreundervisning, flyvere samt konsulentbistand. Den resterende timepulje på ugentlige timer er afsat under budgetområde 5.2 Skoler. Specialundervisning, Enkeltintegrerede elever Der er indgået driftsoverenskomst med Fyns Amt om undervisning af enkeltintegrerede elever. Ordningen er udgiftsneutral for Odense Kommune. Fordelingen af timer til specialklasser og støttecentre sker i samarbejde med Serviceafdelingen. For nye elever der - efter 1/ visiteres til specialundervisningstilbud medfølger det timetal, der er tildelt den enkelte elev til normalundervisning. Bevillingen til støttetimer fordeles til skolerne, ligesom indtægten fra amtet fordeles til skolerne Specialundervisning, Centerklasser, drevet for Fyns Amt På 4 skoler er der etableret centerundervisning for elever med vidtgående handicap. På skolerne undervises elever fra andre kommuner og fra Odense Kommune. Odense Kommune varetager undervisningsaktiviteten for Fyns Amt, det er således Fyns Amt som finansierer samtlige udgifter som er forbundet med undervisningsaktiviteten (jf. den indgåede driftsoverenskomst mellem Odense Kommune og Fyns Amt). Afregning til Fyns Amt, for elever fra Odense Kommune, sker efter standardtakst pr. elev. Der er under budgetområde 5.5 Service afsat budget til formålet. Bevillingen fordeles til de skoler, der har etableret undervisningsaktiviteten, ligesom indtægten fra amtet fordeles til skolerne. Overenskomsten vedr. tale-/høreundervisningen er opsagt pr. 1/8 24. Undervisning af 2-sprogede elever Til undervisning af 2-sprogede elever i 22/3 er der afsat en pulje på timer. Herudover er der afsat særskilt bevilling, der omfatter et særligt sprogstimulerende tilbud på 15 ugl. timer til børn, der ikke er optaget i en daginstitution senest den 1/8 i det år, barnet fylder 3 år, samt til sprogstimulerende støtte i daginstitutionerne. Udover det timetal, der udløses jf. folkeskoleloven og styrelsesvedtægten for Odense Skolevæsen, ydes der støtte efter de i styrelsesvedtægten vedtagne retningslinier og skolerne tildeles timer efter vedtagne kriterier. 29

20 5.2 Skoler Almindelige skolefritidsordninger tet er fastsat på grundlag af antal børn indskrevet på modul 2 og 3 i SFO. Der udløses 1 fuldtidsstilling pr. 15,2 børn samt 2,5% til vikar. Samt særskilt normering til ferieåbent. Normeringen er fastsat til 2/3 uddannet skolepædagog og 1/3 pædagogmedhjælper. Fra år 21 er afsat en pulje på 5, mill. kr. til særlige indsatser i SFO. Byrådet har med virkning fra 1. januar 2 bevilget 1 mill. kr. til samarbejdsprojekter og efteruddannelse af lærere og skolepædagoger. Der tildeles 1.3 kr. pr. barn i skolefritidsordninger, der bl.a. skal dække beskæftigelsesmaterialer, forplejning, koloniophold, uddannelse, inventar og kontorhold. Skolerne tildeles ressourcer efter de retningslinier der fastsættes af. orienteres om anvendelsen en gang årligt. Fordeling efter ansøgning fra skolerne til samarbejdsprojekter der vedrører den indholdsmæssige og organisatoriske tilrettelæggelse af indskolingen i henhold til de kommunale kvalitetskriterier og mål, samt til fælles efteruddannelse af lærere og pædagoger, der deltager i samarbejdsprojekter. orienteres om anvendelsen en gang årligt. Drift af folkeskolen, tværgående indsatser samt faglige- og administrative funktioner Drift af folkeskolen Der budgetteres på baggrund af senest kendte service- og aktivitetsniveau, samt politisk vedtaget sparekrav. Tværgående indsatser samt fagligeadministrative funktioner Der budgetteres på baggrund af senest kendte service- og aktivitetsniveau, samt politisk vedtaget sparekrav. IT-planen Bevillingerne fordeles til skolerne. Byrådet bevilgede den 17/ ,6 mill. kr. til gennemførelse af IT- planen. Bevillingen finansieres med 4,2 mill. kr. årligt via omprioriteringsrammen (finansieres ved timetildelingen på normalundervisningen) indtil den samlede bevilling er fiansieret i 23. Omprioriteringspuljen er placeret centralt. Når IT-planen er fuldt tilbagebetalt, anvendes omprioriteringspuljen herefter til ITsupport. 21

Børn- og Ungepolitik

Børn- og Ungepolitik Børn- og Ungepolitik Side 5 Side 6 Forord Formål, værdigrundlag og mål Formål, værdigrundlag og mål Side 8 Delpolitik - Pasningstilbud til de 0-6 årige Side 12 Mål Delmål Pasning af de 0-3 årige Pasning

Læs mere

Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen

Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen Udkast til: ilag til styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen Gældende fra 1. januar 2015 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Målsætninger for Assens kommunale Skolevæsen 4 1.1 Visioner 4 1.1.1 Vision

Læs mere

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2014 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - November 2013 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 6 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - 1. behandling, sept. 2012 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2013-2016 Politikområde

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn 03.22.05 Skolefritidsordninger 21.890 22.135 22.086 05.25.10 Fælles formål 40.007

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, BCV Per Rask Jensen,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende Ministerialtidende 2008 Udgivet den 27. maj 2008 26. maj 2008. Nr. 26. Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 Indledning I denne vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. uddybes

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015 Udvikling af Børne- og Skoleområdet 5. maj 2015 Indhold: FORORD... 4 MÅL... 4 PROCES FOR DET VIDERE FORLØB... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 1. DET NUVÆRENDE BØRNE- OG SKOLEOMRÅDE... 7 ORGANISERING, LEDELSE OG

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 03.22.01 Folkeskoler -priser Netto 552.252 535.493 535.493 535.493 535.493 Pulje til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet Der er afsat en pulje på 11.270.000 kr. til understøttelse af driftsoptimeringer

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune for folkeskolen i CSD 20142015 Indledning... 2 Kapitel 1 Byrådet... 2 Kapitel 2 Skolebestyrelsen... 3 Kapitel 3 Skolens leder... 5 Kapitel 4 Pædagogisk Råd... 6 Kapitel 5 Elevråd... 7 Kapitel 6 Klage...

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. og Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro

K O N T R A K T. mellem. og Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. af 14. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Udlændingeservice Ryesgade 53 2100 København Ø. Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro

K O N T R A K T. mellem. Udlændingeservice Ryesgade 53 2100 København Ø. Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro K O N T R A K T mellem Udlændingeservice Ryesgade 53 2100 København Ø og Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. AF 22. DECEMBER 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FORSLAG. Budgetforslag 2016

FORSLAG. Budgetforslag 2016 FORSLAG Budgetforslag 2016 Indholdsfortegnelse Generelt Indledning 1 Økonomiske nøgletal 4 Udvalg Bolig- og Ejendomsudvalget 7 Undervisningsudvalget 9 Sundheds- og Omsorgsudvalget 13 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere