Budgetområderne i Børn og Ungeudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetområderne i Børn og Ungeudvalget"

Transkript

1 BØRN- OG UNGEFORVALTNINGEN - FÆLLES 1. Beskrivelse af området samt målgruppe varetager forvaltningen af Odense Kommunes opgaver på børn- og ungeområdet, d.v.s. v Dagtilbud til - 6 årige, herunder tilbud til børn med særlige behov. v Folkeskole for 6-16 årige samt skolefritidsordning for klassetrin, herunder undervisningstilbud for børn med særlige behov. v Fritidsvirksomhed, herunder Odense Idrætspark, fritidsfaciliteter, fritidsaktiviteter og folkeoplysning (foreninger, aftenskoler m.v.) samt klubber og ungdomsskoler. v Sociale serviceydelser, der styrker børn, unge og børnefamiliers sociale og sundhedsmæssige trivsel, og som omfatter foranstaltninger og myndighedsopgaver i henhold til Lov om Social Service samt støtte, vejledning, pædagogisk rådgivning, konsulentbistand, indsatser i nærmiljøet v Tandplejetilbud til -17 årige områderne i Børn og Ungeudvalget Tandplejen 1,8% Service 21,2% Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4% Fritid 9,2% Dagpleje & daginst. 24,% Fællesadministrationen Skoler Dagpleje & daginst. Fritid Service Tandplejen 2. Formål, opgaver og resultatkrav Formål Formålet med arbejdet i Børn- og Ungeforvaltningen er at medvirke til at sikre børn og unge i Odense Kommune gode opvækstvilkår, herunder sikre at børn og unge udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og en baggrund for at tage stilling og handle. 191

2 Værdigrundlag Værdigrundlaget for Børn- og Ungeforvaltningen er den danske kulturtradition, det danske samfunds værdier og respekt for andre kulturer. Arbejdet i Børn- og Ungeforvaltningen er baseret på: udvikling af børns selvværd og identitetsfølelse medbestemmelse og medansvar respekt for det enkelte barns særpræg og behov udfordringer og selvvirksomhed tryghed og omsorg ligestilling forpligtende fællesskaber forældres pligt til og ansvar for at være de primære personer i deres børns liv Barnets tarv er afgørende, hvis der opstår interessemodsætninger og konflikter om forhold vedrørende børn og unge. Hovedmål for Børn- og Ungeforvaltningen Børn- og Ungeforvaltningen tilstræber at skabe sammenhæng og helhed i børnenes hverdag. Medarbejderne i Børn- og Ungeforvaltningen medvirker til at sikre, at der sker en koordination og integration af børn- og ungeindsatserne på alle niveauer, samspillet mellem dagpleje, institutioner, skoler, klubber, ungdomsskoler og foreninger udbygges, grænser mellem indsatsområder og mellem faggrupper opblødes, skabe varige relationer mellem børn og mellem børn og voksne, skabe netværk for at lære af hinanden og udveksle erfaringer, være tilstede som menneske i lige så høj grad som professionel, når du er i en involverende og engagerende relation til et barn Børn- og Ungeforvaltningen tilstræber at give børn og unge med særlige behov den hjælp, som dækker deres behov. Medarbejderne i Børn- og Ungeforvaltningen medvirker til at forebygge problemer ved hjælp af støtte, rådgivning og tidlig indsats, arbejde på tværs af faggrænser med udgangspunkt i familiens/barnets behov, være opmærksom og handle, når du møder børn og unge, som midlertidig eller vedvarende har behov for særlig støtte. 192

3 Aktivitetsniveau/serviceniveau Der henvises til servicedeklarationer og virksomhedsplaner på området, som kan ses på Odense Kommunes hjemmeside Skolers og institutioners virksomhedsplaner kan også ses ved henvendelse til de enkelte skoler og institutioner. Nøgletal Tabel. Nøgletal for nettodriftsudgifterne pr. medlem af målgruppen - 23 kr. Århus Odense Aalborg Esbjerg Randers Folkeskoler, pr. elev Dagtilbud og SFO pr. ½-13 årige Fritidsområdet pr. indbygger Børnesundhedstjeneste pr. -15 årige Tandpleje pr. -17 årige Familieforanstaltninger m.v. pr. -18 årige Kilde: 6- by nøgletal, juni 23. Note: København er udeladt, da tallene indeholder både kommunale og amtslige udgifter. Resultatkrav For konkrete målsætninger og resultatkrav på Børn- og Ungeforvaltningens område henvises til beskrivelserne under de enkelte budgetområder. I 24 arbejdes der bl.a med følgende tværgående indsatstområder: Indsatsområder Opfølgning på udvidet, ekstern forvaltningsrevision af selvstyret på skoler, dagin-selvstyreområderne vedr. anbefalingerne i a. Høringsrunde i brugerbestyrelserne på stitutioner m.v. PLS-Rambølls rapport fra 23 selvstyret Tilpasse økonomistyringen til de nye økonomistyringsregler fra 23, herunder at Børn- og Ungeforvaltningen budget overgår til at være én samlet bevilling. b. Gennemførelse af politiske beslutninger pga. af rapport og høringsrunde a. Indgå i arbejdet med at udvikle nye budgetmodeller b. Styrke økonomistyringen på tidligere ikke-styrbare områder c. Videreudvikle grundlaget for, at Børn- og Ungeudvalgets har mulighed for at prioritere og følge op på ressourceanvendelsen. Ny struktur i Odense Kommune Indgå i arbejdet med at videreudvikle Odense Kommunes struktur pba. af Byrådets beslutning 193

4 Rummelighed - mindske udskillelsen fra normaltilbuddene af børn og unge med særlige behov samt målrette de samlede ressourcerne til specialtilbud Løbende tilpasning til mulighederne i grundtakstmodellen på specialundervisningsområdet og det sociale område: a. På normalområdet (dagtilbud, skoler og fritidstilbud) gennemgås - Pædagogik/organisering - Økonomistyring - Kompetenceudvikling/holdningsbearbejdelse mhp. at sikre større nærhed, rummelighed og ressourcebevidsthed i tilbuddet til børn og unge med særlige behov. b. På specialområdet tilpasses tilbudstrukturen (amtslige og kommunale tilbud) pga. målgruppernes behov og finansieringsmuligheder c. På tværs af normal- og specialområdet udarbejdes nye budget- og styringsmodeller, der sikrer den nødvendige fleksibilitet samt incitamenter til nærhed, rummelighed og ressourcebevidsthed indsatserne. teringsmetoder har ansvaret for forvaltningen af den bevilling, Byrådet har godkendt til børn- og ungeområdet. Bevillingen gives som én samlet bevilling med overførselsadgang til s område. fordeler fordeler bevillingen på til forskelligebudgetområder og delområder. Byrådet besluttede i 23 at ændre økonomistyringsreglerne, herunder at hæve bevilingsniveauet fra budgetområdeniveau til udvalgsniveau for dermed at styrke fagudvalgenes mulighed for at prioritere og styre på deres områder. Den samlede bevilling på s område for 24 budgettet på baggrund af de hidtidige budgetmodeller på de enkelte budgetområder/delområder. Disse budgetteres på baggrund af byrådsgodkendte budgetmodeller (normbudgetterede udgiftsområder) eller med udgangspunkt i tidligere års service- og aktivitetsniveau. Byrådet har vedtaget, at der for 25 og frem skal udarbejdes reviderede budgetmodeller, der understøtter fagudvalgenes muligheder for prioritering og økonomistyring. 194

5 3. Bevillingsoplysninger og takster - mill. kr priser Regnskab overslag Driftsvirksomhed Udgifter... Indtægter... - heraf refusion , ,4-414,1-29, ,8-39, -29, ,4-387, -29, ,1-384,1-29, , -381,3-29,3 Nettodriftsudgift 2.461, , , , , 2.444,7 Anlægsvirksomhed Udgifter... Indtægter... 11,7 131,9 5, 61,5 41,8 41,8 Anlægsudgift... 11,7 131,9 5, 61,5 41,8 41,8 Specifikation -mill. kr priser Regnskab overslag Driftsvirksomhed, 5.1 Fællesadm... 37,2 36,6 35,9 35,5 35,1 34,4 5.2 Skoler , 1.51,9 1.42,3 1.53,8 1.68,8 1.65,2 5.3 Dagpl. & dagi 59,1 69,4 588,8 586,8 572,9 564,1 5.4 Fritid... 24,9 229,6 226,2 222,7 221,8 221,5 5.5 Service ,4 526, 519,7 518,9 517,7 516,8 5.6 Tandplejen.. 44,3 44,8 43,9 43,7 42,7 42,7 Nettodriftsudgift 2.462, , , , , 2.444,7 -mill. kr. - Regnskab overslag 24-priser Anlægsvirksomhed netto: 5.1 Fællesadm...,,,,,, 5.2 Skoler... 88,2 96,9 44,9 44,9 41,8 41,8 5.3 Dagpl. & dagi 15,3 6,2 3,1,,, 5.4 Fritid... 7,1 28,2 2, 16,6,, 5.5 Service...,,,,,, 5.6 Tandplejen..,1,6,,,, Anlægsudgift... 11,7 131,9 5, 61,5 41,8 41,8 195

6 Lønsum -mill. kr priser Regnskab overslag Administration 32,5 32,5 31,3 3,9 3,6 3, 5.2 Skoler... 87,8 888,6 86,9 866, 878,9 872,2 5.3 Dagpl. & dagin. 649,4 665,9 637,9 633,2 617,8 67,3 5.4 Fritid ,6 124,5 121,1 115,8 115,8 115,8 5.5 Service ,6 15,8 149,5 148,7 147,8 146,9 5.6 Tandpleje... 39,4 38,6 38,6 38,4 37,5 37,5 Lønsum ,3 1.9, , , 1.828,4 1.89,7 196

7 BUDGETOMRÅDE 5.1 FÆLLESADMINISTRATION 5.1 Fællesadministration 1. Beskrivelse af området samt målgruppe Området dækker den centrale administration i Børn- og Ungeforvaltningen. Administrationen varetager opgaver i forhold til rådmand, udvalgs- og nævnsmedlemmer samt administrative opgaver og rådgivning i forhold til det udøvende system, herunder v Skoler og skolefritidsordninger v Daginstitutioner og dagpleje v Fritidsfaciliteter, fritidsaktiviteter ungdomsskoler og klubber v Opgaver for børn og unge med særlige behov v Fælles opgaver vedrørende udvikling og planlægning, økonomi og personale Fra 5.1. Fællesadministration afholdes en række udgifter til ledelse og administration, hvor de konkrete aktiviteter kan være organisatorisk placeret i såvel Fællesadministrationen som i de øvrige afdelinger. Fordelingen på afdelinger vises i nedenstående figur. Administrationen udgør et ledelses- og servicesystem for kerneydelserne til børn og unge. Der varetages følgende hovedopgaver: - Ledelse (rådmand, direktør, afdelingschefer) - Rådgivnings- og sekretariat for politikere - Rådgivning- og administration for bl.a institutioner, skoler, ungdomsskoler, klubber, foreninger og oplysningsforbund - Myndighedsfunktioner - Tilsyns- og kontrolfunktioner - IT-funktioner - Økonomifunktioner - Personalefunktioner - Betjentfunktioner Note: Udgifter til administration er ikke sammenlignelige med øvrige forvaltninger, da der tillige afholdes udgifter til række administrative funktioner fra de øvrige budgetområder. 197

8 5.1 Fællesadministration 2. Formål, opgaver og resultatkrav Formål Administrationen skal fungere som et effektivt, moderne serviceorgan for rådmanden samt udvalgs- og nævnsmedlemmer, ved at forberede, rådgive og vejlede samt implementere politiske beslutninger og sikre koordination heraf. I forhold til det udøvende system skal administrationen løse en række driftsopgaver, herunder yde faglig og administrativ hjælp samt konsulentbistand. Administrationen skal endvidere sikre strategisk og organisatorisk udvikling af børnog ungeområdet samt udvikle opgaveløsninger under hensyntagen til de politiske målsætninger og samfundsudviklingen i øvrigt. Administrationen sikrer samordningen af Børn- og Ungeforvaltningens opgavevaretagelse med andre myndigheder og forvaltninger. Resultatkrav Målsætninger Serviceorgan for det politiske niveau Et højt informationsniveau og velunderbygget beslutningsgrundlag. Service, administration og udvikling af det udførende niveau Effektiv udførelse af administrative og faglige opgaver og funktioner i Børn- og Ungeforvaltningen og på institutionsniveau, fx. indenfor økonomi, planlægning, personale og IT. v Sikre en effektiv og kvalificeret servicering og sekretariatsbetjening af det politiske niveau, v sikre et højt og velstruktureret informationsniveau, bl.a. gennem politikerportalen v sikre implementering og koordination af politiske beslutninger. v Sikre løbende koordination af Børnog Ungeforvaltningens initiativer og aktiviteter. v Sikre strategisk og organisatorisk udvikling af børn- og ungeområdet v Sikre udarbejdelse af og opfølgning på budgetter, herunder løbende opfølgning på mål og ressourceforbrug v Sikre udvikling af økonomistyringsfunktionen mhp. forbedrede styringsog prioriteringsmuligheder v Sikre at opgavevaretagelsen baseres på IKT-systemer, der kan medvirke til optimale arbejdsgange og -procedure. v Sikre servicering, rådgivning og vejledning af institutioner, skoler, ungdomsskoler, klubber, foreninger og 198

9 Myndigheds- og tilsynsfunktioner Sikre at opgaveløsningen er i overensstemmelse med gældende love og regler oplysningsforbund på økonomi- og personaleområdet v Sikre information om kompetenbceudvklingsmuligheder samt udarbejdelse af kompetenceregnskaber Sikre korrekt sagsbehandling og kvalitet i afgørelserne i forbindelse med myndigheds-, tilsynsog kontrolfunktioner på børn- og ungeområdet 5.1 Fællesadministration teringsmetode - Styrbare områder Byrådets tildeling Fordeling Administration Området er budgettet udfra på tidligere års service- og aktivitetsniveau, samt politisk fastlagte sparekrav. Salg af administrative ydelser Den samlede bevilling fordeles på baggrund af den udmeldte budgetramme, tidligere år aktivitets- og serviceniveau og det aktuelle budgetbehov indenfor de enkelte delområder. Udgifterne budgetteres på baggrund af Udgifter og indtægter budgetteres under salg af ydelser. Nettodriftsbudgettet er der-5.1ved udgiftsneutral i f.t. budgetområde 5.1 leveres af h.h.v. Økonomikontoret og Perso- Fællesadministrationen, da ydelserne Fællesadministration. Ydelserne omfatter nalekontoret. - Servicering af brugere af decentralt økonomisystem og servicering af daginstitutioner vedrørende økono miadministration - Administration af skolernes lærervi - karordning 199

10 5.1 Fællesadministration 3. Bevillingsoplysninger og takster - 1. kr priser Regnskab overslag Driftsvirksomhed Udgifter... Indtægter... - heraf refusion Nettodriftsudgift Anlægsvirksomhed Udgifter... Indtægter... Anlægsudgift... Specifikation -1. kr priser Regnskab overslag Driftsvirksomhed Fælles formål Fællesadm Skoleafd Institutionsafd Fritidsafd Serviceafd Nettodriftsudgift Lønsum - 1 kr priser Regnskab overslag Lønsum

11 BUDGETOMRÅDE SKOLER 5.2 Skoler 1. Beskrivelse af området samt målgruppe Området dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med: Almindelig undervisning.-1 klassetrin v Undervisning af folkeskoleelever i alderen 6-16 år v Pædagogisk udviklingsarbejde til afprøvning af nye undervisningsformer og metoder v Feriekolonier v Befordring af elever, som har lang eller farlig skolevej v Bidrag til staten for elever i statslige og private skoler. Særlige undervisningstilbud v Specialundervisning i særlige klasser og støttecentre på skolerne for elever med særlige behov, 2.1 v Vidtgående specialundervisning, Betaling til amtet for enkeltintegrerede elever i folkeskolen v Centerundervisning og sygehusundervisning efter betalingsoverenskomst med Fyns Amtskommune, 2.2 v Undervisning af 2-sprogede elever, herunder modersmålsundervisning. v Førskoleundervisning af 3-6 årige, der ikke er tilmeldt en daginstitution, samt særlig tilrettelagt sprogundervisning i daginstitutionerne v Undervisning af elever anbragt i og uden for Odense Kommune Skolefritidsordning v Almindelige skolefritidsordning for elever i klasse v Bidrag til staten for elever i statslige og private skolefritidsordninger v Skolefritidsordning for handicappede elever i alderen 6-18 år v Søskenderabat og fripladser for elever i almindelige skolefritidsordninger Drift af folkeskolen, tværgående indsatser samt faglige- og administrative funktioner v Drift af folkeskolen, herunder ledelse/administration og drift/vedligeholdelse af bygninger m.v. v Tværgående indsatser v Tværgående konsulentfunktioner der rådgiver og vejleder skolerne indenfor udvalgte fag og fagområder. v Central administration 21

12 5.2 Skoler 2. Formål, opgaver og resultatkrav Formål Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling. Folkeskolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen. Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gives til elever i folkeskolen, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, som ikke kan ydes inden for rammerne af den almindelige undervisning. Formålet med specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand er at fremme udviklingen hos elever med særlige behov i overensstemmelse med de krav, der er angivet i folkeskoleloven, herunder at eleverne ved skolegangens ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse. Det overordnede mål for undervisning af indvandrer- og flygtningelever er at give eleverne mulighed for at integrere sig i den danske skole og det danske samfund på et to-kulturelt og to-sproget grundlag - herunder at sikre, at børn af indvandrere- og flygtninge allerede ved optagelsen i skolen har de sproglige forudsætninger for at kunne deltage i klassens almindelige undervisning. 22

13 Skolefritidsordningen er en integreret del af folkeskolen. Den har til formål, i samarbejde med forældrene, at skabe helhed og sammenhæng i barnets tilværelse ved at give det alsidige udviklingsmuligheder, så barnets personlighedsudvikling fremmes bedst muligt. 5.2 Skoler Resultatkrav I Odense Kommune er der opstillet nedenstående målsætninger og resultatkrav: Almindelig undervisning.-1. klasse Målsætninger Resultatkrav Alm. undervisning i folkeskolen Sikre tilstrækkelig lokalekapacitet til gennemførelse af undervisningen Sikre tidssvarende fysiske rammer for undervisningen Frit skolevalg Skoledistrikterne sammensættes, så de enkelte skoler kan rumme distriktets elever. Antallet af elever i en klasse må ikke overstige 28 elever og ingen skoler udbygges til permanent at rumme mere end 3 spor på.-9. klassetrin. Det tilstræbes, at antallet af vandreklasser på den enkelte skole ikke overstiger én klasse pr. spor. Skoler, der har fået reduceret deres distrikt p.g.a. kapacitetsproblemer forventes at afvise optagelse af elever fra andre skoledistrikter. Der udarbejdes en plan for hensigtsmæssig tilpasning af skolekapaciteten til elevtallet. Lumby Skole, Spurvelundskolen og Åløkkeskolen er indrettet til at rumme.-6. klassetrin. Tornbjerg Skole rummer.-3. klassetrin Skolerne tildeles i gennemsnit 6 kr./kvm. til vedligeholdelse. Heraf skal skolerne anvende 6% til indvendigt vedligehold og 4% til udvendigt vedligehold. Der er afsat en central pulje på 1,5 mill. kr. til ekstraordinære indsatser i.f.m. udvendigt vedligehold. Den centrale pulje reduceres med 3,5 mill. kr. i 24, 3 mill. kr. i 25, 4 mill. kr. i 26 og 4,3 mill. kr. i 27. Børn- og ungeforvaltningen skal udarbejde forpligtende vedligeholdelsesplaner for den udvendige vedligeholdelse. Skolerne moderniseres løbende i henhold til moderniseringsplanens prioriteringer og anbefalinger. Nye skoler indrettes efter de principper som Odense Byråd har vedtaget ( 9 pkts. programmet ). Elever kan optages på en skole udenfor elevens bopælsdistrikt, såfremt skolen erklærer sig villig hertil og det ikke medfører oprettelse af nye klasser. 23

14 5.2 Skoler Elever, der optages på en skole uden for bopælsdistriktet har ikke krav på, at søskende optages på samme skole - ligesom der ikke ydes befordring. Øget rummelighed Sikre et godt uddannelses-, udviklingsog læringsmiljø ved tildeling af de nødvendige timeressourcer Sikre et godt læringsmiljø ved tildeling af de nødvendige driftsmidler til undervisningen Sikre integration mellem skoledelen og SFO-delen Tilbyde et tidssvarende 1. klassetilbud, der lever op til de lovgivningsmæssige krav. Det skal sikres, at ingen elever unødigt udskilles fra normalundervisningen Skolerne tildeles timeressourcer efter en elevtalsafhængig budgetmodel. Alle skoler er omfattet af en garantiordning, der sikrer, at der minimum tildeles det antal lektioner, der er fastsat i Odense kommunes timeplan med tillæg af en ½ ugentlig lektion pr. klasse. Til dækning af udgifter til undervisningsmidler, inventar, elevaktiviteter (inkl. lejrskole), kontorhold, elevråd, møder, rejser, repræsentation, kulturelle arrangementer samt forældresamarbejde tildeles et elevafhængigt beløb. Lærere og skolepædagoger indgår i samarbejdsprojekter og efter/videreuddannelse med det formål at opkvalificere samarbejdet mellem de to personalegrupper så helheden og sammenhængen i børnenes hverdag sikres. Pr. 1/8 22 er der etableret udvidet skolegang på de 3 Vollsmoseskoler. Udvidet skolegang omfatter undervisning og SFO. Skoletiden udvides til kl. 14 for alle elever på.-3. klassetrin. Pædagogerne inddrages i undervisningsdelen m.h.p. samarbejde ved løsning af generelle pædagogiske og socialpædagogiske opgaver. Der udbydes 1. skoleår på 9 folkeskoler og 4 ungdomsskoler. 1. klasse er et tilbud til de elever, der efter 9. klasse ikke er fagligt og/eller personligt parate til direkte at gå i gang med en ungdomsuddannelse. 1. klasse tilrettelægges som et "brobygningsår" mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne. Der etableres et 1. klassetilbud for sent ankomne børn og unge af anden etnisk oprindelse end dansk. Tilbuddet skal give målgruppen, som ikke har gennemført et 9- årigt dansk skoleforløb, mulighed for gennem et 2-årigt 1. klasseforløb. For at kvalificere sig til at kunne påbegynde en ungdomsuddannelse. Effektiv og kvalificeret skoleledelse Der etableres uddannelse og udviklingsarbejde, der skal medvirke til at sikre, at skoleledelsen sker i overensstemmelse med politiske mål og beslutninger. 24

15 Der tildeles tid til skoleledelse p.b.a. af elevtal samt antallet af ansatte, dog minimum 1,48 fuldtidsstillinger pr. skole. I skoleåret 23/4 vil der blive sat fokus på skoleledelse. 5.2 Skoler Sikre, at lærernes faglige niveau er tidssvarende, så eleverne modtager kompetent undervisning i alle fag. Der udmøntes ressourcer, svarende til 15. årlige arbejdstimer, til etablering af netværk og uddannelse indenfor relevante fagområder, m.m. Særlige undervisningstilbud Sikre, at undervisningen tilrettelægges under særlig hensyntagen til elevernes indlæringsforudsætninger. Sikre, at specialundervisningstilbud ydes så tæt på barnets nærmiljø som muligt. Sikre undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af psykiske, fysiske eller sensoriske vanskeligheder. Sikre at der ydes tale-/høreundervisning til børn med tale-/høreproblemer På alle skoler er oprettet støttecentre. På nogle skoler er oprettet særlige klasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, observationsklasser, m.v. Der er oprettet kommunale specialundervisningstilbud, der erstatter tilbud om amtskommunal specialundervisning. Der er indgået driftsoverenskomst med Fyns Amt om undervisning af enkeltintegrerede elever ( 2.2) samt centerundervisning for elever med vidtgående handicap ( 2.2) på 4 skoler: Ejbyskolen: Tale-/hørehæmmede elever (indtil 31/7 24). Paarup Skole: Kontakthæmmede elever Rosengårdskolen: Bevægelseshæmmede elever Lumby Skole: Helhedsskoletilbud for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser/autisme På skolerne undervises både elever fra Odense Kommune og elever fra andre kommuner. Odense Kommune varetager undervisningsaktiviteten for Fyns Amt og det er således Fyns Amt der afholder samtlige udgifter som er forbundet med undervisningen. På Korup Skoler der der etableret en heldagsafdeling for børn med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. På det tidligere Fjordtofte er der oprettet en heldagsafdeling for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder, kombineret med adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer. En del af timerammen til den almindelige specialundervisning ( 2.1) afsættes under budgetområde 5.5. Service og anvendes til tale-/høreundervisning, flyvere samt konsulentbistand. To-sprogsundervisning Der tilbydes sprogstimulerende tilbud til småbørn ( 4a) Jf. folkeskoleloven etableres der særlig sprogstimuleringstilbud for tosprogede børn 25

16 5.2 Skoler der ikke er optaget i en daginstitution. Tilbudet skal gives senest den 1/8 i det kalenderår hvor barnet fylder 3 år. Sprogstimuleringstilbuddet gives i daginstitutioner/før-børnhaveklasser. Der er etableret sproglegestuer for de 3- årige i Børnecentret Bøgelund og Børnehaven Solgården Der tilbydes undervisning i særlige modtagelsesklasser Der er etableret før-børnehaveklasser på Abildgårdskolen, Humlehaveskolen og Kragsbjergskolen. Sikre en effektiv og målrettet anvendelse Der vurderes på: af ressourcerne i undervisningen af 2-spro-gede elever. den nuværende bevillingspraksis. - ressourcetildelingen i relation til den en kelte elevs sproglige forudsætninger. - behovet for specialindsatser. Nytilkomne to-sprogede elever starter i velkomstklasserne på H.C. Andersen Skolen inden de påbegynder undervisning i en modtagelsesklasse eller alm. klasse. Der tilbydes særlig tilrettelagt undervisning for to-sprogede elever Der arbejdes hen imod at ekstra støttetimer tildeles efter indstilling fra visitationscentret på H.C. Andersen Skolen og at den øvrige sprogtræning sker i skolernes støttecenter. Der tilbydes modersmålsundervisning, med henblik på at eleverne vedligeholder og udvikler kendskabet til modersmålet og får viden om forholdene i hjemlandet Der tilbydes kun modersmålsundervisning til børn af EU- eller EØS-borgere. Der etableres modersmålsundervisning, såfremt der har meldt sig 12 elever til undervisning i samme sprog, og der kan tilknyttes en kvalificeret lærer. Der tilbydes 3 timer pr. uge. Skolefritidsordninger Pladsgaranti Der tilbydes skolepasningstilbud, der tilrettelægges under særlig hensyntagen til elever med psykiske, fysiske eller sensoriske vanskeligheder Der er etableret skolefritidsordninger på samtlige 37 folkeskoler i Odense Kommune. Alle forældre, med børn på.-3.- klassetrin, skal tilbydes plads til deres børn i distriktsskolens SFO. På Rosengårdskolen, Paarup Skole, Ejbyskolen samt Fjordager Fritidscenter er der etableret skolefritidsordninger for handicappede elever på 6-16 år. Der er etableret helhedsskoletilbud på Abildgårdskolen, Humlehaveskolen, Lumby Skole, Korup Skole, Kragsbjergskolen, Søhusskolen, Vestre Skole og det tidl. Fjordtofte. Der er indgået driftsoverenskomst med Fyns Amt om betaling for skolepasning på Enghaveskolen, Nørrebjergskolen samt Skrillingeskolen. 26

17 Åbningstid Den gennemsnitlige ugentlige åbningstid er 28,75 timer på skoledage og 48,75 timer på skolefridage - i alt 1471,75 timer/år. Der er mulighed for pasning på alle skoleog skolefridage fra Der er lokalt mulighed for variationer i åbningstid om morgenen. SFO erne holder lukket 3 uger i sommerferien og 1 uge i juleferien. Der tilbydes skolepasning i 1 SFO i hvert af de fire distrikter mod forældrebetaling på ugebasis. Disse SFO er har en årlig åbningstid på 1666,75 timer. 5.2 Skoler Sikre tidssvarende fysiske rammer for skolepasningen Sikre tilstrækkelig voksenkontakt Der er afsat en pulje på 1,5 mill. kr./år til forbedring af lokaleforholdene i SFO. Midlerne fordeles efter ansøgning og anvendelsen godkendes af een gang årligt. Normeringen er 1 fuldtidsstilling pr. 13,5 børn. Der afsættes vikarressourcer svarende til 2,5% af den samlede normering. Normeringen er sammensat af 2/3 pædagoger og 1/3 pædagogmedhjælpere. Skoler der holder åbent i ferier tildeles ressourcer hertil. Sikre at der tages særlige hensyn til børn med særlige behov Der udmøntes ekstra ressourcer - svarende til 5 mill. kr./år - til skolefritidsordninger på skoler med en høj andel af børn med særlige behov, dvs. special- og observationsklassebørn, mange socialt belastede børn, mange tosprogede børn eller særligt store skolefritidsordninger. Der er etableret udvidet skolegang på de 3 Vollsmose skoler pr. 1. august 22. Udvidet skolegang omfatter undervisning og SFO. Skoletiden udvides til kl. 14. for alle elever på. - 3 klassetrin. Sikre integration med skoledelen Lærere og skolepædagoger indgår i samarbejdsprojekter og efter/videreuddannelse med det formål at opkvalificere samarbejdet mellem de to personalegrupper, så helheden og sammenhængen i børnenes hverdag sikres. der er afsat 1 mill. kr. til formålet. Skolepædagogerne i skolefritidsordningen inddrages i undervisningsdelen med henblik på samarbejde ved løsning af generelle pædagogiske og specialpædagogiske opgaver. Sikre de nødvendig midler til drift Der tildeles 1.3 kr./barn pr. år til dækning af bl.a. beskæftigelsesmaterialer, forplejning, uddannelse, inventar og kontorhold. Sikre et øget samarbejde mellem centerundervisningsdelen og handicap-skolefri- Skole fra Der er etableret et 2-årigt forsøg på Lumby tidsordningen med henblik på helhedsskole. 27

18 5.2 Skoler Drift af folkeskolenområde Skolebespisning Der tilbydes skolebespisning på de 3 skoler i Vollsmose samt på Kragsbjergskolen teringsmetode Skolerne har selvstyre med overførselsadgang. Almindelig undervisning.-1. klasse Bhv.kl.: klassetrin: klassetrin: Tildeling Almindelig undervisning.-1. klasse Grundlaget for budgetberegningen er dels elev- og klassetalsprognosen, der er dannet på baggrund af befolkningsprognosen og dels den godkendte timenorm: 1,25 ugl. timer/elev 1,38 ugl. timer/elev 1,85 ugl. timer/elev Det er besluttet, at reducere timetildelingen til normalundervisningen fra skoleåret 24/5 -svarende til ca. 16 mill. kr. (helårsvirkning). Den reducerede budgetramme indarbejdes i ny timetildelings- og fordelingsramme til ikraftrædelse pr. 1/8 24. Fordeling På grundlag af skolernes indskrivningstal pr. 15. februar tildeles skolerne ressourcer efter timenorm samt efter fastsat garantiordning der sikrer, at alle skoler som minimum tildeles timer jf. den af byrådet fastlagte timefordelingsplan + ½ lek./uge (garantitimetallet). Der udarbejdes en ny timetildelings- og fordelingsmodel til ikrafttrædelse pr. 1/8 24. Modellen skal sikre, at alle skoler opnår garantitimetallet samt reducere timefordelingen til de skoler, der på baggrund af elevtallet tildeles væsentligt flere timer end garantitimetallet. På grundlag af ungdomsskolernes indskrivningstal afregnes for elever i 1. klasse. 28

19 Særlige undervisningstilbud 5.2 Skoler Specialundervisning, 2.1 Til den almindelige specialundervisning er der i år 23 afsat en samlet ugentlig timepulje på timer. Heraf er afsat 468 timer under budgetområde 5.5 Service til h.h.v. tale-/høreundervisning, flyvere samt konsulentbistand. Den resterende timepulje på ugentlige timer er afsat under budgetområde 5.2 Skoler. Specialundervisning, Enkeltintegrerede elever Der er indgået driftsoverenskomst med Fyns Amt om undervisning af enkeltintegrerede elever. Ordningen er udgiftsneutral for Odense Kommune. Fordelingen af timer til specialklasser og støttecentre sker i samarbejde med Serviceafdelingen. For nye elever der - efter 1/ visiteres til specialundervisningstilbud medfølger det timetal, der er tildelt den enkelte elev til normalundervisning. Bevillingen til støttetimer fordeles til skolerne, ligesom indtægten fra amtet fordeles til skolerne Specialundervisning, Centerklasser, drevet for Fyns Amt På 4 skoler er der etableret centerundervisning for elever med vidtgående handicap. På skolerne undervises elever fra andre kommuner og fra Odense Kommune. Odense Kommune varetager undervisningsaktiviteten for Fyns Amt, det er således Fyns Amt som finansierer samtlige udgifter som er forbundet med undervisningsaktiviteten (jf. den indgåede driftsoverenskomst mellem Odense Kommune og Fyns Amt). Afregning til Fyns Amt, for elever fra Odense Kommune, sker efter standardtakst pr. elev. Der er under budgetområde 5.5 Service afsat budget til formålet. Bevillingen fordeles til de skoler, der har etableret undervisningsaktiviteten, ligesom indtægten fra amtet fordeles til skolerne. Overenskomsten vedr. tale-/høreundervisningen er opsagt pr. 1/8 24. Undervisning af 2-sprogede elever Til undervisning af 2-sprogede elever i 22/3 er der afsat en pulje på timer. Herudover er der afsat særskilt bevilling, der omfatter et særligt sprogstimulerende tilbud på 15 ugl. timer til børn, der ikke er optaget i en daginstitution senest den 1/8 i det år, barnet fylder 3 år, samt til sprogstimulerende støtte i daginstitutionerne. Udover det timetal, der udløses jf. folkeskoleloven og styrelsesvedtægten for Odense Skolevæsen, ydes der støtte efter de i styrelsesvedtægten vedtagne retningslinier og skolerne tildeles timer efter vedtagne kriterier. 29

20 5.2 Skoler Almindelige skolefritidsordninger tet er fastsat på grundlag af antal børn indskrevet på modul 2 og 3 i SFO. Der udløses 1 fuldtidsstilling pr. 15,2 børn samt 2,5% til vikar. Samt særskilt normering til ferieåbent. Normeringen er fastsat til 2/3 uddannet skolepædagog og 1/3 pædagogmedhjælper. Fra år 21 er afsat en pulje på 5, mill. kr. til særlige indsatser i SFO. Byrådet har med virkning fra 1. januar 2 bevilget 1 mill. kr. til samarbejdsprojekter og efteruddannelse af lærere og skolepædagoger. Der tildeles 1.3 kr. pr. barn i skolefritidsordninger, der bl.a. skal dække beskæftigelsesmaterialer, forplejning, koloniophold, uddannelse, inventar og kontorhold. Skolerne tildeles ressourcer efter de retningslinier der fastsættes af. orienteres om anvendelsen en gang årligt. Fordeling efter ansøgning fra skolerne til samarbejdsprojekter der vedrører den indholdsmæssige og organisatoriske tilrettelæggelse af indskolingen i henhold til de kommunale kvalitetskriterier og mål, samt til fælles efteruddannelse af lærere og pædagoger, der deltager i samarbejdsprojekter. orienteres om anvendelsen en gang årligt. Drift af folkeskolen, tværgående indsatser samt faglige- og administrative funktioner Drift af folkeskolen Der budgetteres på baggrund af senest kendte service- og aktivitetsniveau, samt politisk vedtaget sparekrav. Tværgående indsatser samt fagligeadministrative funktioner Der budgetteres på baggrund af senest kendte service- og aktivitetsniveau, samt politisk vedtaget sparekrav. IT-planen Bevillingerne fordeles til skolerne. Byrådet bevilgede den 17/ ,6 mill. kr. til gennemførelse af IT- planen. Bevillingen finansieres med 4,2 mill. kr. årligt via omprioriteringsrammen (finansieres ved timetildelingen på normalundervisningen) indtil den samlede bevilling er fiansieret i 23. Omprioriteringspuljen er placeret centralt. Når IT-planen er fuldt tilbagebetalt, anvendes omprioriteringspuljen herefter til ITsupport. 21

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4%

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4% & 623+92+)*36:%82-2+)2*Œ)7 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Børn- og Ungeudvalget varetager forvaltningen af Odense Kommunes opgaver på børn- og ungeområdet, d.v.s. Y Børnepasning for - 6 årige børn,

Læs mere

Fælles adm. 33,0% Skoleafd. 12,3% Institutionsafd. 7,9%

Fælles adm. 33,0% Skoleafd. 12,3% Institutionsafd. 7,9% &9(+)8316à()*Œ)7%(1-2-786%8-32 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker den centrale administration i Børn- og Ungeforvaltningen. Administrationen varetager opgaver i forhold til rådmand, udvalgs-

Læs mere

Området dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med:

Området dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med: &9(+)8316à()7/30):Œ7)2 7OSPIV &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med: 9RHIVZMWRMRKEJOPEWWIXVMR Y Undervisning af folkeskoleelever i alderen

Læs mere

Fælles adm. 32,7% Skoleafd. 12,3% Institutionsafd. 7,9%

Fælles adm. 32,7% Skoleafd. 12,3% Institutionsafd. 7,9% &9(+)8316à()*Œ)7%(1-2-786%8-32 * PPIWEHQMRMWXVEXMSR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker den centrale administration i Børn- og Ungeforvaltningen. Administrationen varetager opgaver i forhold

Læs mere

[28] Børn- og Ungeforvaltningen

[28] Børn- og Ungeforvaltningen [28] Børn- og Ungeforvaltningen I KORTE TRÆK Børn- og Ungeforvaltningens opgaver dækker børnepasning, kommunens skoler og skolefritidsordninger, fritidsaktiviteter, klubber og ungdomsskoler. Derudover

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr.

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr. 7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget 27 28 Herning 57.82 56.378 Holstebro 52.521 51.444 Horsens 63.153 57.898 Randers 55.823 55.79 Silkeborg

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Ungdomsskolen 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Servicedeklaration Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Børn og Unge Århus Kommune 1 HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL?... 3 INDSTILLING TIL SPECIALPÆDAGOGISK TILBUD... 3 HVAD KAN VIDENCENTER FOR

Læs mere

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v.

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v. Notat Opgaver og udfordringer i Børn og Skole Børn og Skole består følgende fire områder med hver sin chef: Sekretariatet Børn og Familie Dagtilbud Skole Postadresse: Favrskov Kommune Borgmestersekretariat

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Børn- og Ungepolitik

Børn- og Ungepolitik Børn- og Ungepolitik Side 5 Side 6 Forord Formål, værdigrundlag og mål Formål, værdigrundlag og mål Side 8 Delpolitik - Pasningstilbud til de 0-6 årige Side 12 Mål Delmål Pasning af de 0-3 årige Pasning

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Beskrivelse af model 4: 1. Bærende værdier og visioner: Model 4 tager udgangspunkt i disse mål: At barnet kan se en mening med de livsvilkår, de er omgivet

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie Præsentation af centre i Børn og Kultur Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie BUU den 9. januar 2014 Center for Dag- og Fritidstilbud Side

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune CPR/CVR: SVA RPOSTKA SSE:[4638] SVA REMNE :[13735] DE STINATION:[EBOK SKMDP RINT] POST:[B] FORM:[1 A lm brev duplex S/H] DIALOG[1] Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune Vejle Kommunes

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Bilag 4. Beskrivelse af budgetmodeller i Aarhus Kommune. Dagpasningsområdet

Bilag 4. Beskrivelse af budgetmodeller i Aarhus Kommune. Dagpasningsområdet Bilag 4 Område Side Dagpasningsområdet 2 - Normalområdet - Dagtilbud, dagpleje og frit-valg - Dagpasning - tosprogsområdet Skoleområdet 12 - Normalundervisning - folkeskolen - Øvrige driftsudgifter - Heldagsskoler

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

11.2 Skoler Organisation: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Folkeskolereform: Ressourcebank: Kompetenceudviklingsplan:

11.2 Skoler Organisation: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Folkeskolereform: Ressourcebank: Kompetenceudviklingsplan: 11.2 Skoler Organisation: Skoleområdet dækker undervisning i folkeskolen, specialundervisning, skolefritidsordninger, eftermiddag- og fritidsklubber, ungdomsskolen m.v. Fra august 2014 består Skive Kommunes

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Præsentation Centeret står for drift af småbørns- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG BØRNE- OG KULTURUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG BØRNE- OG KULTURUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE Referat MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG BØRNE- OG KULTURUDVALGET FOR Mandag, den 29. maj 2006 Mødet afholdes på Fjerritslev Rådhus, kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Punkt nr. 24: Målstyring vedr. budget

Læs mere