Budgetområderne i Børn og Ungeudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetområderne i Børn og Ungeudvalget"

Transkript

1 BØRN- OG UNGEFORVALTNINGEN - FÆLLES 1. Beskrivelse af området samt målgruppe varetager forvaltningen af Odense Kommunes opgaver på børn- og ungeområdet, d.v.s. v Dagtilbud til - 6 årige, herunder tilbud til børn med særlige behov. v Folkeskole for 6-16 årige samt skolefritidsordning for klassetrin, herunder undervisningstilbud for børn med særlige behov. v Fritidsvirksomhed, herunder Odense Idrætspark, fritidsfaciliteter, fritidsaktiviteter og folkeoplysning (foreninger, aftenskoler m.v.) samt klubber og ungdomsskoler. v Sociale serviceydelser, der styrker børn, unge og børnefamiliers sociale og sundhedsmæssige trivsel, og som omfatter foranstaltninger og myndighedsopgaver i henhold til Lov om Social Service samt støtte, vejledning, pædagogisk rådgivning, konsulentbistand, indsatser i nærmiljøet v Tandplejetilbud til -17 årige områderne i Børn og Ungeudvalget Tandplejen 1,8% Service 21,2% Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4% Fritid 9,2% Dagpleje & daginst. 24,% Fællesadministrationen Skoler Dagpleje & daginst. Fritid Service Tandplejen 2. Formål, opgaver og resultatkrav Formål Formålet med arbejdet i Børn- og Ungeforvaltningen er at medvirke til at sikre børn og unge i Odense Kommune gode opvækstvilkår, herunder sikre at børn og unge udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og en baggrund for at tage stilling og handle. 191

2 Værdigrundlag Værdigrundlaget for Børn- og Ungeforvaltningen er den danske kulturtradition, det danske samfunds værdier og respekt for andre kulturer. Arbejdet i Børn- og Ungeforvaltningen er baseret på: udvikling af børns selvværd og identitetsfølelse medbestemmelse og medansvar respekt for det enkelte barns særpræg og behov udfordringer og selvvirksomhed tryghed og omsorg ligestilling forpligtende fællesskaber forældres pligt til og ansvar for at være de primære personer i deres børns liv Barnets tarv er afgørende, hvis der opstår interessemodsætninger og konflikter om forhold vedrørende børn og unge. Hovedmål for Børn- og Ungeforvaltningen Børn- og Ungeforvaltningen tilstræber at skabe sammenhæng og helhed i børnenes hverdag. Medarbejderne i Børn- og Ungeforvaltningen medvirker til at sikre, at der sker en koordination og integration af børn- og ungeindsatserne på alle niveauer, samspillet mellem dagpleje, institutioner, skoler, klubber, ungdomsskoler og foreninger udbygges, grænser mellem indsatsområder og mellem faggrupper opblødes, skabe varige relationer mellem børn og mellem børn og voksne, skabe netværk for at lære af hinanden og udveksle erfaringer, være tilstede som menneske i lige så høj grad som professionel, når du er i en involverende og engagerende relation til et barn Børn- og Ungeforvaltningen tilstræber at give børn og unge med særlige behov den hjælp, som dækker deres behov. Medarbejderne i Børn- og Ungeforvaltningen medvirker til at forebygge problemer ved hjælp af støtte, rådgivning og tidlig indsats, arbejde på tværs af faggrænser med udgangspunkt i familiens/barnets behov, være opmærksom og handle, når du møder børn og unge, som midlertidig eller vedvarende har behov for særlig støtte. 192

3 Aktivitetsniveau/serviceniveau Der henvises til servicedeklarationer og virksomhedsplaner på området, som kan ses på Odense Kommunes hjemmeside Skolers og institutioners virksomhedsplaner kan også ses ved henvendelse til de enkelte skoler og institutioner. Nøgletal Tabel. Nøgletal for nettodriftsudgifterne pr. medlem af målgruppen - 23 kr. Århus Odense Aalborg Esbjerg Randers Folkeskoler, pr. elev Dagtilbud og SFO pr. ½-13 årige Fritidsområdet pr. indbygger Børnesundhedstjeneste pr. -15 årige Tandpleje pr. -17 årige Familieforanstaltninger m.v. pr. -18 årige Kilde: 6- by nøgletal, juni 23. Note: København er udeladt, da tallene indeholder både kommunale og amtslige udgifter. Resultatkrav For konkrete målsætninger og resultatkrav på Børn- og Ungeforvaltningens område henvises til beskrivelserne under de enkelte budgetområder. I 24 arbejdes der bl.a med følgende tværgående indsatstområder: Indsatsområder Opfølgning på udvidet, ekstern forvaltningsrevision af selvstyret på skoler, dagin-selvstyreområderne vedr. anbefalingerne i a. Høringsrunde i brugerbestyrelserne på stitutioner m.v. PLS-Rambølls rapport fra 23 selvstyret Tilpasse økonomistyringen til de nye økonomistyringsregler fra 23, herunder at Børn- og Ungeforvaltningen budget overgår til at være én samlet bevilling. b. Gennemførelse af politiske beslutninger pga. af rapport og høringsrunde a. Indgå i arbejdet med at udvikle nye budgetmodeller b. Styrke økonomistyringen på tidligere ikke-styrbare områder c. Videreudvikle grundlaget for, at Børn- og Ungeudvalgets har mulighed for at prioritere og følge op på ressourceanvendelsen. Ny struktur i Odense Kommune Indgå i arbejdet med at videreudvikle Odense Kommunes struktur pba. af Byrådets beslutning 193

4 Rummelighed - mindske udskillelsen fra normaltilbuddene af børn og unge med særlige behov samt målrette de samlede ressourcerne til specialtilbud Løbende tilpasning til mulighederne i grundtakstmodellen på specialundervisningsområdet og det sociale område: a. På normalområdet (dagtilbud, skoler og fritidstilbud) gennemgås - Pædagogik/organisering - Økonomistyring - Kompetenceudvikling/holdningsbearbejdelse mhp. at sikre større nærhed, rummelighed og ressourcebevidsthed i tilbuddet til børn og unge med særlige behov. b. På specialområdet tilpasses tilbudstrukturen (amtslige og kommunale tilbud) pga. målgruppernes behov og finansieringsmuligheder c. På tværs af normal- og specialområdet udarbejdes nye budget- og styringsmodeller, der sikrer den nødvendige fleksibilitet samt incitamenter til nærhed, rummelighed og ressourcebevidsthed indsatserne. teringsmetoder har ansvaret for forvaltningen af den bevilling, Byrådet har godkendt til børn- og ungeområdet. Bevillingen gives som én samlet bevilling med overførselsadgang til s område. fordeler fordeler bevillingen på til forskelligebudgetområder og delområder. Byrådet besluttede i 23 at ændre økonomistyringsreglerne, herunder at hæve bevilingsniveauet fra budgetområdeniveau til udvalgsniveau for dermed at styrke fagudvalgenes mulighed for at prioritere og styre på deres områder. Den samlede bevilling på s område for 24 budgettet på baggrund af de hidtidige budgetmodeller på de enkelte budgetområder/delområder. Disse budgetteres på baggrund af byrådsgodkendte budgetmodeller (normbudgetterede udgiftsområder) eller med udgangspunkt i tidligere års service- og aktivitetsniveau. Byrådet har vedtaget, at der for 25 og frem skal udarbejdes reviderede budgetmodeller, der understøtter fagudvalgenes muligheder for prioritering og økonomistyring. 194

5 3. Bevillingsoplysninger og takster - mill. kr priser Regnskab overslag Driftsvirksomhed Udgifter... Indtægter... - heraf refusion , ,4-414,1-29, ,8-39, -29, ,4-387, -29, ,1-384,1-29, , -381,3-29,3 Nettodriftsudgift 2.461, , , , , 2.444,7 Anlægsvirksomhed Udgifter... Indtægter... 11,7 131,9 5, 61,5 41,8 41,8 Anlægsudgift... 11,7 131,9 5, 61,5 41,8 41,8 Specifikation -mill. kr priser Regnskab overslag Driftsvirksomhed, 5.1 Fællesadm... 37,2 36,6 35,9 35,5 35,1 34,4 5.2 Skoler , 1.51,9 1.42,3 1.53,8 1.68,8 1.65,2 5.3 Dagpl. & dagi 59,1 69,4 588,8 586,8 572,9 564,1 5.4 Fritid... 24,9 229,6 226,2 222,7 221,8 221,5 5.5 Service ,4 526, 519,7 518,9 517,7 516,8 5.6 Tandplejen.. 44,3 44,8 43,9 43,7 42,7 42,7 Nettodriftsudgift 2.462, , , , , 2.444,7 -mill. kr. - Regnskab overslag 24-priser Anlægsvirksomhed netto: 5.1 Fællesadm...,,,,,, 5.2 Skoler... 88,2 96,9 44,9 44,9 41,8 41,8 5.3 Dagpl. & dagi 15,3 6,2 3,1,,, 5.4 Fritid... 7,1 28,2 2, 16,6,, 5.5 Service...,,,,,, 5.6 Tandplejen..,1,6,,,, Anlægsudgift... 11,7 131,9 5, 61,5 41,8 41,8 195

6 Lønsum -mill. kr priser Regnskab overslag Administration 32,5 32,5 31,3 3,9 3,6 3, 5.2 Skoler... 87,8 888,6 86,9 866, 878,9 872,2 5.3 Dagpl. & dagin. 649,4 665,9 637,9 633,2 617,8 67,3 5.4 Fritid ,6 124,5 121,1 115,8 115,8 115,8 5.5 Service ,6 15,8 149,5 148,7 147,8 146,9 5.6 Tandpleje... 39,4 38,6 38,6 38,4 37,5 37,5 Lønsum ,3 1.9, , , 1.828,4 1.89,7 196

7 BUDGETOMRÅDE 5.1 FÆLLESADMINISTRATION 5.1 Fællesadministration 1. Beskrivelse af området samt målgruppe Området dækker den centrale administration i Børn- og Ungeforvaltningen. Administrationen varetager opgaver i forhold til rådmand, udvalgs- og nævnsmedlemmer samt administrative opgaver og rådgivning i forhold til det udøvende system, herunder v Skoler og skolefritidsordninger v Daginstitutioner og dagpleje v Fritidsfaciliteter, fritidsaktiviteter ungdomsskoler og klubber v Opgaver for børn og unge med særlige behov v Fælles opgaver vedrørende udvikling og planlægning, økonomi og personale Fra 5.1. Fællesadministration afholdes en række udgifter til ledelse og administration, hvor de konkrete aktiviteter kan være organisatorisk placeret i såvel Fællesadministrationen som i de øvrige afdelinger. Fordelingen på afdelinger vises i nedenstående figur. Administrationen udgør et ledelses- og servicesystem for kerneydelserne til børn og unge. Der varetages følgende hovedopgaver: - Ledelse (rådmand, direktør, afdelingschefer) - Rådgivnings- og sekretariat for politikere - Rådgivning- og administration for bl.a institutioner, skoler, ungdomsskoler, klubber, foreninger og oplysningsforbund - Myndighedsfunktioner - Tilsyns- og kontrolfunktioner - IT-funktioner - Økonomifunktioner - Personalefunktioner - Betjentfunktioner Note: Udgifter til administration er ikke sammenlignelige med øvrige forvaltninger, da der tillige afholdes udgifter til række administrative funktioner fra de øvrige budgetområder. 197

8 5.1 Fællesadministration 2. Formål, opgaver og resultatkrav Formål Administrationen skal fungere som et effektivt, moderne serviceorgan for rådmanden samt udvalgs- og nævnsmedlemmer, ved at forberede, rådgive og vejlede samt implementere politiske beslutninger og sikre koordination heraf. I forhold til det udøvende system skal administrationen løse en række driftsopgaver, herunder yde faglig og administrativ hjælp samt konsulentbistand. Administrationen skal endvidere sikre strategisk og organisatorisk udvikling af børnog ungeområdet samt udvikle opgaveløsninger under hensyntagen til de politiske målsætninger og samfundsudviklingen i øvrigt. Administrationen sikrer samordningen af Børn- og Ungeforvaltningens opgavevaretagelse med andre myndigheder og forvaltninger. Resultatkrav Målsætninger Serviceorgan for det politiske niveau Et højt informationsniveau og velunderbygget beslutningsgrundlag. Service, administration og udvikling af det udførende niveau Effektiv udførelse af administrative og faglige opgaver og funktioner i Børn- og Ungeforvaltningen og på institutionsniveau, fx. indenfor økonomi, planlægning, personale og IT. v Sikre en effektiv og kvalificeret servicering og sekretariatsbetjening af det politiske niveau, v sikre et højt og velstruktureret informationsniveau, bl.a. gennem politikerportalen v sikre implementering og koordination af politiske beslutninger. v Sikre løbende koordination af Børnog Ungeforvaltningens initiativer og aktiviteter. v Sikre strategisk og organisatorisk udvikling af børn- og ungeområdet v Sikre udarbejdelse af og opfølgning på budgetter, herunder løbende opfølgning på mål og ressourceforbrug v Sikre udvikling af økonomistyringsfunktionen mhp. forbedrede styringsog prioriteringsmuligheder v Sikre at opgavevaretagelsen baseres på IKT-systemer, der kan medvirke til optimale arbejdsgange og -procedure. v Sikre servicering, rådgivning og vejledning af institutioner, skoler, ungdomsskoler, klubber, foreninger og 198

9 Myndigheds- og tilsynsfunktioner Sikre at opgaveløsningen er i overensstemmelse med gældende love og regler oplysningsforbund på økonomi- og personaleområdet v Sikre information om kompetenbceudvklingsmuligheder samt udarbejdelse af kompetenceregnskaber Sikre korrekt sagsbehandling og kvalitet i afgørelserne i forbindelse med myndigheds-, tilsynsog kontrolfunktioner på børn- og ungeområdet 5.1 Fællesadministration teringsmetode - Styrbare områder Byrådets tildeling Fordeling Administration Området er budgettet udfra på tidligere års service- og aktivitetsniveau, samt politisk fastlagte sparekrav. Salg af administrative ydelser Den samlede bevilling fordeles på baggrund af den udmeldte budgetramme, tidligere år aktivitets- og serviceniveau og det aktuelle budgetbehov indenfor de enkelte delområder. Udgifterne budgetteres på baggrund af Udgifter og indtægter budgetteres under salg af ydelser. Nettodriftsbudgettet er der-5.1ved udgiftsneutral i f.t. budgetområde 5.1 leveres af h.h.v. Økonomikontoret og Perso- Fællesadministrationen, da ydelserne Fællesadministration. Ydelserne omfatter nalekontoret. - Servicering af brugere af decentralt økonomisystem og servicering af daginstitutioner vedrørende økono miadministration - Administration af skolernes lærervi - karordning 199

10 5.1 Fællesadministration 3. Bevillingsoplysninger og takster - 1. kr priser Regnskab overslag Driftsvirksomhed Udgifter... Indtægter... - heraf refusion Nettodriftsudgift Anlægsvirksomhed Udgifter... Indtægter... Anlægsudgift... Specifikation -1. kr priser Regnskab overslag Driftsvirksomhed Fælles formål Fællesadm Skoleafd Institutionsafd Fritidsafd Serviceafd Nettodriftsudgift Lønsum - 1 kr priser Regnskab overslag Lønsum

11 BUDGETOMRÅDE SKOLER 5.2 Skoler 1. Beskrivelse af området samt målgruppe Området dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med: Almindelig undervisning.-1 klassetrin v Undervisning af folkeskoleelever i alderen 6-16 år v Pædagogisk udviklingsarbejde til afprøvning af nye undervisningsformer og metoder v Feriekolonier v Befordring af elever, som har lang eller farlig skolevej v Bidrag til staten for elever i statslige og private skoler. Særlige undervisningstilbud v Specialundervisning i særlige klasser og støttecentre på skolerne for elever med særlige behov, 2.1 v Vidtgående specialundervisning, Betaling til amtet for enkeltintegrerede elever i folkeskolen v Centerundervisning og sygehusundervisning efter betalingsoverenskomst med Fyns Amtskommune, 2.2 v Undervisning af 2-sprogede elever, herunder modersmålsundervisning. v Førskoleundervisning af 3-6 årige, der ikke er tilmeldt en daginstitution, samt særlig tilrettelagt sprogundervisning i daginstitutionerne v Undervisning af elever anbragt i og uden for Odense Kommune Skolefritidsordning v Almindelige skolefritidsordning for elever i klasse v Bidrag til staten for elever i statslige og private skolefritidsordninger v Skolefritidsordning for handicappede elever i alderen 6-18 år v Søskenderabat og fripladser for elever i almindelige skolefritidsordninger Drift af folkeskolen, tværgående indsatser samt faglige- og administrative funktioner v Drift af folkeskolen, herunder ledelse/administration og drift/vedligeholdelse af bygninger m.v. v Tværgående indsatser v Tværgående konsulentfunktioner der rådgiver og vejleder skolerne indenfor udvalgte fag og fagområder. v Central administration 21

12 5.2 Skoler 2. Formål, opgaver og resultatkrav Formål Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling. Folkeskolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen. Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gives til elever i folkeskolen, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, som ikke kan ydes inden for rammerne af den almindelige undervisning. Formålet med specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand er at fremme udviklingen hos elever med særlige behov i overensstemmelse med de krav, der er angivet i folkeskoleloven, herunder at eleverne ved skolegangens ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse. Det overordnede mål for undervisning af indvandrer- og flygtningelever er at give eleverne mulighed for at integrere sig i den danske skole og det danske samfund på et to-kulturelt og to-sproget grundlag - herunder at sikre, at børn af indvandrere- og flygtninge allerede ved optagelsen i skolen har de sproglige forudsætninger for at kunne deltage i klassens almindelige undervisning. 22

13 Skolefritidsordningen er en integreret del af folkeskolen. Den har til formål, i samarbejde med forældrene, at skabe helhed og sammenhæng i barnets tilværelse ved at give det alsidige udviklingsmuligheder, så barnets personlighedsudvikling fremmes bedst muligt. 5.2 Skoler Resultatkrav I Odense Kommune er der opstillet nedenstående målsætninger og resultatkrav: Almindelig undervisning.-1. klasse Målsætninger Resultatkrav Alm. undervisning i folkeskolen Sikre tilstrækkelig lokalekapacitet til gennemførelse af undervisningen Sikre tidssvarende fysiske rammer for undervisningen Frit skolevalg Skoledistrikterne sammensættes, så de enkelte skoler kan rumme distriktets elever. Antallet af elever i en klasse må ikke overstige 28 elever og ingen skoler udbygges til permanent at rumme mere end 3 spor på.-9. klassetrin. Det tilstræbes, at antallet af vandreklasser på den enkelte skole ikke overstiger én klasse pr. spor. Skoler, der har fået reduceret deres distrikt p.g.a. kapacitetsproblemer forventes at afvise optagelse af elever fra andre skoledistrikter. Der udarbejdes en plan for hensigtsmæssig tilpasning af skolekapaciteten til elevtallet. Lumby Skole, Spurvelundskolen og Åløkkeskolen er indrettet til at rumme.-6. klassetrin. Tornbjerg Skole rummer.-3. klassetrin Skolerne tildeles i gennemsnit 6 kr./kvm. til vedligeholdelse. Heraf skal skolerne anvende 6% til indvendigt vedligehold og 4% til udvendigt vedligehold. Der er afsat en central pulje på 1,5 mill. kr. til ekstraordinære indsatser i.f.m. udvendigt vedligehold. Den centrale pulje reduceres med 3,5 mill. kr. i 24, 3 mill. kr. i 25, 4 mill. kr. i 26 og 4,3 mill. kr. i 27. Børn- og ungeforvaltningen skal udarbejde forpligtende vedligeholdelsesplaner for den udvendige vedligeholdelse. Skolerne moderniseres løbende i henhold til moderniseringsplanens prioriteringer og anbefalinger. Nye skoler indrettes efter de principper som Odense Byråd har vedtaget ( 9 pkts. programmet ). Elever kan optages på en skole udenfor elevens bopælsdistrikt, såfremt skolen erklærer sig villig hertil og det ikke medfører oprettelse af nye klasser. 23

14 5.2 Skoler Elever, der optages på en skole uden for bopælsdistriktet har ikke krav på, at søskende optages på samme skole - ligesom der ikke ydes befordring. Øget rummelighed Sikre et godt uddannelses-, udviklingsog læringsmiljø ved tildeling af de nødvendige timeressourcer Sikre et godt læringsmiljø ved tildeling af de nødvendige driftsmidler til undervisningen Sikre integration mellem skoledelen og SFO-delen Tilbyde et tidssvarende 1. klassetilbud, der lever op til de lovgivningsmæssige krav. Det skal sikres, at ingen elever unødigt udskilles fra normalundervisningen Skolerne tildeles timeressourcer efter en elevtalsafhængig budgetmodel. Alle skoler er omfattet af en garantiordning, der sikrer, at der minimum tildeles det antal lektioner, der er fastsat i Odense kommunes timeplan med tillæg af en ½ ugentlig lektion pr. klasse. Til dækning af udgifter til undervisningsmidler, inventar, elevaktiviteter (inkl. lejrskole), kontorhold, elevråd, møder, rejser, repræsentation, kulturelle arrangementer samt forældresamarbejde tildeles et elevafhængigt beløb. Lærere og skolepædagoger indgår i samarbejdsprojekter og efter/videreuddannelse med det formål at opkvalificere samarbejdet mellem de to personalegrupper så helheden og sammenhængen i børnenes hverdag sikres. Pr. 1/8 22 er der etableret udvidet skolegang på de 3 Vollsmoseskoler. Udvidet skolegang omfatter undervisning og SFO. Skoletiden udvides til kl. 14 for alle elever på.-3. klassetrin. Pædagogerne inddrages i undervisningsdelen m.h.p. samarbejde ved løsning af generelle pædagogiske og socialpædagogiske opgaver. Der udbydes 1. skoleår på 9 folkeskoler og 4 ungdomsskoler. 1. klasse er et tilbud til de elever, der efter 9. klasse ikke er fagligt og/eller personligt parate til direkte at gå i gang med en ungdomsuddannelse. 1. klasse tilrettelægges som et "brobygningsår" mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne. Der etableres et 1. klassetilbud for sent ankomne børn og unge af anden etnisk oprindelse end dansk. Tilbuddet skal give målgruppen, som ikke har gennemført et 9- årigt dansk skoleforløb, mulighed for gennem et 2-årigt 1. klasseforløb. For at kvalificere sig til at kunne påbegynde en ungdomsuddannelse. Effektiv og kvalificeret skoleledelse Der etableres uddannelse og udviklingsarbejde, der skal medvirke til at sikre, at skoleledelsen sker i overensstemmelse med politiske mål og beslutninger. 24

15 Der tildeles tid til skoleledelse p.b.a. af elevtal samt antallet af ansatte, dog minimum 1,48 fuldtidsstillinger pr. skole. I skoleåret 23/4 vil der blive sat fokus på skoleledelse. 5.2 Skoler Sikre, at lærernes faglige niveau er tidssvarende, så eleverne modtager kompetent undervisning i alle fag. Der udmøntes ressourcer, svarende til 15. årlige arbejdstimer, til etablering af netværk og uddannelse indenfor relevante fagområder, m.m. Særlige undervisningstilbud Sikre, at undervisningen tilrettelægges under særlig hensyntagen til elevernes indlæringsforudsætninger. Sikre, at specialundervisningstilbud ydes så tæt på barnets nærmiljø som muligt. Sikre undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af psykiske, fysiske eller sensoriske vanskeligheder. Sikre at der ydes tale-/høreundervisning til børn med tale-/høreproblemer På alle skoler er oprettet støttecentre. På nogle skoler er oprettet særlige klasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, observationsklasser, m.v. Der er oprettet kommunale specialundervisningstilbud, der erstatter tilbud om amtskommunal specialundervisning. Der er indgået driftsoverenskomst med Fyns Amt om undervisning af enkeltintegrerede elever ( 2.2) samt centerundervisning for elever med vidtgående handicap ( 2.2) på 4 skoler: Ejbyskolen: Tale-/hørehæmmede elever (indtil 31/7 24). Paarup Skole: Kontakthæmmede elever Rosengårdskolen: Bevægelseshæmmede elever Lumby Skole: Helhedsskoletilbud for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser/autisme På skolerne undervises både elever fra Odense Kommune og elever fra andre kommuner. Odense Kommune varetager undervisningsaktiviteten for Fyns Amt og det er således Fyns Amt der afholder samtlige udgifter som er forbundet med undervisningen. På Korup Skoler der der etableret en heldagsafdeling for børn med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. På det tidligere Fjordtofte er der oprettet en heldagsafdeling for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder, kombineret med adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer. En del af timerammen til den almindelige specialundervisning ( 2.1) afsættes under budgetområde 5.5. Service og anvendes til tale-/høreundervisning, flyvere samt konsulentbistand. To-sprogsundervisning Der tilbydes sprogstimulerende tilbud til småbørn ( 4a) Jf. folkeskoleloven etableres der særlig sprogstimuleringstilbud for tosprogede børn 25

16 5.2 Skoler der ikke er optaget i en daginstitution. Tilbudet skal gives senest den 1/8 i det kalenderår hvor barnet fylder 3 år. Sprogstimuleringstilbuddet gives i daginstitutioner/før-børnhaveklasser. Der er etableret sproglegestuer for de 3- årige i Børnecentret Bøgelund og Børnehaven Solgården Der tilbydes undervisning i særlige modtagelsesklasser Der er etableret før-børnehaveklasser på Abildgårdskolen, Humlehaveskolen og Kragsbjergskolen. Sikre en effektiv og målrettet anvendelse Der vurderes på: af ressourcerne i undervisningen af 2-spro-gede elever. den nuværende bevillingspraksis. - ressourcetildelingen i relation til den en kelte elevs sproglige forudsætninger. - behovet for specialindsatser. Nytilkomne to-sprogede elever starter i velkomstklasserne på H.C. Andersen Skolen inden de påbegynder undervisning i en modtagelsesklasse eller alm. klasse. Der tilbydes særlig tilrettelagt undervisning for to-sprogede elever Der arbejdes hen imod at ekstra støttetimer tildeles efter indstilling fra visitationscentret på H.C. Andersen Skolen og at den øvrige sprogtræning sker i skolernes støttecenter. Der tilbydes modersmålsundervisning, med henblik på at eleverne vedligeholder og udvikler kendskabet til modersmålet og får viden om forholdene i hjemlandet Der tilbydes kun modersmålsundervisning til børn af EU- eller EØS-borgere. Der etableres modersmålsundervisning, såfremt der har meldt sig 12 elever til undervisning i samme sprog, og der kan tilknyttes en kvalificeret lærer. Der tilbydes 3 timer pr. uge. Skolefritidsordninger Pladsgaranti Der tilbydes skolepasningstilbud, der tilrettelægges under særlig hensyntagen til elever med psykiske, fysiske eller sensoriske vanskeligheder Der er etableret skolefritidsordninger på samtlige 37 folkeskoler i Odense Kommune. Alle forældre, med børn på.-3.- klassetrin, skal tilbydes plads til deres børn i distriktsskolens SFO. På Rosengårdskolen, Paarup Skole, Ejbyskolen samt Fjordager Fritidscenter er der etableret skolefritidsordninger for handicappede elever på 6-16 år. Der er etableret helhedsskoletilbud på Abildgårdskolen, Humlehaveskolen, Lumby Skole, Korup Skole, Kragsbjergskolen, Søhusskolen, Vestre Skole og det tidl. Fjordtofte. Der er indgået driftsoverenskomst med Fyns Amt om betaling for skolepasning på Enghaveskolen, Nørrebjergskolen samt Skrillingeskolen. 26

17 Åbningstid Den gennemsnitlige ugentlige åbningstid er 28,75 timer på skoledage og 48,75 timer på skolefridage - i alt 1471,75 timer/år. Der er mulighed for pasning på alle skoleog skolefridage fra Der er lokalt mulighed for variationer i åbningstid om morgenen. SFO erne holder lukket 3 uger i sommerferien og 1 uge i juleferien. Der tilbydes skolepasning i 1 SFO i hvert af de fire distrikter mod forældrebetaling på ugebasis. Disse SFO er har en årlig åbningstid på 1666,75 timer. 5.2 Skoler Sikre tidssvarende fysiske rammer for skolepasningen Sikre tilstrækkelig voksenkontakt Der er afsat en pulje på 1,5 mill. kr./år til forbedring af lokaleforholdene i SFO. Midlerne fordeles efter ansøgning og anvendelsen godkendes af een gang årligt. Normeringen er 1 fuldtidsstilling pr. 13,5 børn. Der afsættes vikarressourcer svarende til 2,5% af den samlede normering. Normeringen er sammensat af 2/3 pædagoger og 1/3 pædagogmedhjælpere. Skoler der holder åbent i ferier tildeles ressourcer hertil. Sikre at der tages særlige hensyn til børn med særlige behov Der udmøntes ekstra ressourcer - svarende til 5 mill. kr./år - til skolefritidsordninger på skoler med en høj andel af børn med særlige behov, dvs. special- og observationsklassebørn, mange socialt belastede børn, mange tosprogede børn eller særligt store skolefritidsordninger. Der er etableret udvidet skolegang på de 3 Vollsmose skoler pr. 1. august 22. Udvidet skolegang omfatter undervisning og SFO. Skoletiden udvides til kl. 14. for alle elever på. - 3 klassetrin. Sikre integration med skoledelen Lærere og skolepædagoger indgår i samarbejdsprojekter og efter/videreuddannelse med det formål at opkvalificere samarbejdet mellem de to personalegrupper, så helheden og sammenhængen i børnenes hverdag sikres. der er afsat 1 mill. kr. til formålet. Skolepædagogerne i skolefritidsordningen inddrages i undervisningsdelen med henblik på samarbejde ved løsning af generelle pædagogiske og specialpædagogiske opgaver. Sikre de nødvendig midler til drift Der tildeles 1.3 kr./barn pr. år til dækning af bl.a. beskæftigelsesmaterialer, forplejning, uddannelse, inventar og kontorhold. Sikre et øget samarbejde mellem centerundervisningsdelen og handicap-skolefri- Skole fra Der er etableret et 2-årigt forsøg på Lumby tidsordningen med henblik på helhedsskole. 27

18 5.2 Skoler Drift af folkeskolenområde Skolebespisning Der tilbydes skolebespisning på de 3 skoler i Vollsmose samt på Kragsbjergskolen teringsmetode Skolerne har selvstyre med overførselsadgang. Almindelig undervisning.-1. klasse Bhv.kl.: klassetrin: klassetrin: Tildeling Almindelig undervisning.-1. klasse Grundlaget for budgetberegningen er dels elev- og klassetalsprognosen, der er dannet på baggrund af befolkningsprognosen og dels den godkendte timenorm: 1,25 ugl. timer/elev 1,38 ugl. timer/elev 1,85 ugl. timer/elev Det er besluttet, at reducere timetildelingen til normalundervisningen fra skoleåret 24/5 -svarende til ca. 16 mill. kr. (helårsvirkning). Den reducerede budgetramme indarbejdes i ny timetildelings- og fordelingsramme til ikraftrædelse pr. 1/8 24. Fordeling På grundlag af skolernes indskrivningstal pr. 15. februar tildeles skolerne ressourcer efter timenorm samt efter fastsat garantiordning der sikrer, at alle skoler som minimum tildeles timer jf. den af byrådet fastlagte timefordelingsplan + ½ lek./uge (garantitimetallet). Der udarbejdes en ny timetildelings- og fordelingsmodel til ikrafttrædelse pr. 1/8 24. Modellen skal sikre, at alle skoler opnår garantitimetallet samt reducere timefordelingen til de skoler, der på baggrund af elevtallet tildeles væsentligt flere timer end garantitimetallet. På grundlag af ungdomsskolernes indskrivningstal afregnes for elever i 1. klasse. 28

19 Særlige undervisningstilbud 5.2 Skoler Specialundervisning, 2.1 Til den almindelige specialundervisning er der i år 23 afsat en samlet ugentlig timepulje på timer. Heraf er afsat 468 timer under budgetområde 5.5 Service til h.h.v. tale-/høreundervisning, flyvere samt konsulentbistand. Den resterende timepulje på ugentlige timer er afsat under budgetområde 5.2 Skoler. Specialundervisning, Enkeltintegrerede elever Der er indgået driftsoverenskomst med Fyns Amt om undervisning af enkeltintegrerede elever. Ordningen er udgiftsneutral for Odense Kommune. Fordelingen af timer til specialklasser og støttecentre sker i samarbejde med Serviceafdelingen. For nye elever der - efter 1/ visiteres til specialundervisningstilbud medfølger det timetal, der er tildelt den enkelte elev til normalundervisning. Bevillingen til støttetimer fordeles til skolerne, ligesom indtægten fra amtet fordeles til skolerne Specialundervisning, Centerklasser, drevet for Fyns Amt På 4 skoler er der etableret centerundervisning for elever med vidtgående handicap. På skolerne undervises elever fra andre kommuner og fra Odense Kommune. Odense Kommune varetager undervisningsaktiviteten for Fyns Amt, det er således Fyns Amt som finansierer samtlige udgifter som er forbundet med undervisningsaktiviteten (jf. den indgåede driftsoverenskomst mellem Odense Kommune og Fyns Amt). Afregning til Fyns Amt, for elever fra Odense Kommune, sker efter standardtakst pr. elev. Der er under budgetområde 5.5 Service afsat budget til formålet. Bevillingen fordeles til de skoler, der har etableret undervisningsaktiviteten, ligesom indtægten fra amtet fordeles til skolerne. Overenskomsten vedr. tale-/høreundervisningen er opsagt pr. 1/8 24. Undervisning af 2-sprogede elever Til undervisning af 2-sprogede elever i 22/3 er der afsat en pulje på timer. Herudover er der afsat særskilt bevilling, der omfatter et særligt sprogstimulerende tilbud på 15 ugl. timer til børn, der ikke er optaget i en daginstitution senest den 1/8 i det år, barnet fylder 3 år, samt til sprogstimulerende støtte i daginstitutionerne. Udover det timetal, der udløses jf. folkeskoleloven og styrelsesvedtægten for Odense Skolevæsen, ydes der støtte efter de i styrelsesvedtægten vedtagne retningslinier og skolerne tildeles timer efter vedtagne kriterier. 29

20 5.2 Skoler Almindelige skolefritidsordninger tet er fastsat på grundlag af antal børn indskrevet på modul 2 og 3 i SFO. Der udløses 1 fuldtidsstilling pr. 15,2 børn samt 2,5% til vikar. Samt særskilt normering til ferieåbent. Normeringen er fastsat til 2/3 uddannet skolepædagog og 1/3 pædagogmedhjælper. Fra år 21 er afsat en pulje på 5, mill. kr. til særlige indsatser i SFO. Byrådet har med virkning fra 1. januar 2 bevilget 1 mill. kr. til samarbejdsprojekter og efteruddannelse af lærere og skolepædagoger. Der tildeles 1.3 kr. pr. barn i skolefritidsordninger, der bl.a. skal dække beskæftigelsesmaterialer, forplejning, koloniophold, uddannelse, inventar og kontorhold. Skolerne tildeles ressourcer efter de retningslinier der fastsættes af. orienteres om anvendelsen en gang årligt. Fordeling efter ansøgning fra skolerne til samarbejdsprojekter der vedrører den indholdsmæssige og organisatoriske tilrettelæggelse af indskolingen i henhold til de kommunale kvalitetskriterier og mål, samt til fælles efteruddannelse af lærere og pædagoger, der deltager i samarbejdsprojekter. orienteres om anvendelsen en gang årligt. Drift af folkeskolen, tværgående indsatser samt faglige- og administrative funktioner Drift af folkeskolen Der budgetteres på baggrund af senest kendte service- og aktivitetsniveau, samt politisk vedtaget sparekrav. Tværgående indsatser samt fagligeadministrative funktioner Der budgetteres på baggrund af senest kendte service- og aktivitetsniveau, samt politisk vedtaget sparekrav. IT-planen Bevillingerne fordeles til skolerne. Byrådet bevilgede den 17/ ,6 mill. kr. til gennemførelse af IT- planen. Bevillingen finansieres med 4,2 mill. kr. årligt via omprioriteringsrammen (finansieres ved timetildelingen på normalundervisningen) indtil den samlede bevilling er fiansieret i 23. Omprioriteringspuljen er placeret centralt. Når IT-planen er fuldt tilbagebetalt, anvendes omprioriteringspuljen herefter til ITsupport. 21

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4%

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4% & 623+92+)*36:%82-2+)2*Œ)7 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Børn- og Ungeudvalget varetager forvaltningen af Odense Kommunes opgaver på børn- og ungeområdet, d.v.s. Y Børnepasning for - 6 årige børn,

Læs mere

Fælles adm. 33,0% Skoleafd. 12,3% Institutionsafd. 7,9%

Fælles adm. 33,0% Skoleafd. 12,3% Institutionsafd. 7,9% &9(+)8316à()*Œ)7%(1-2-786%8-32 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker den centrale administration i Børn- og Ungeforvaltningen. Administrationen varetager opgaver i forhold til rådmand, udvalgs-

Læs mere

Området dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med:

Området dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med: &9(+)8316à()7/30):Œ7)2 7OSPIV &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med: 9RHIVZMWRMRKEJOPEWWIXVMR Y Undervisning af folkeskoleelever i alderen

Læs mere

Fælles adm. 32,7% Skoleafd. 12,3% Institutionsafd. 7,9%

Fælles adm. 32,7% Skoleafd. 12,3% Institutionsafd. 7,9% &9(+)8316à()*Œ)7%(1-2-786%8-32 * PPIWEHQMRMWXVEXMSR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker den centrale administration i Børn- og Ungeforvaltningen. Administrationen varetager opgaver i forhold

Læs mere

[28] Børn- og Ungeforvaltningen

[28] Børn- og Ungeforvaltningen [28] Børn- og Ungeforvaltningen I KORTE TRÆK Børn- og Ungeforvaltningens opgaver dækker børnepasning, kommunens skoler og skolefritidsordninger, fritidsaktiviteter, klubber og ungdomsskoler. Derudover

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Odense Idrætspark stiller faciliteter til rådighed for idrætsklubber, skoler, uddannelsesinstitutioner

Odense Idrætspark stiller faciliteter til rådighed for idrætsklubber, skoler, uddannelsesinstitutioner %8'*(7205c'( )5,7,' 5.4 Fritid %HVNULYHOVHDIRPUnGHWVDPWPnOJUXSSH 2GHQVH,GU WVSDUN Odense Idrætspark stiller faciliteter til rådighed for idrætsklubber, skoler, uddannelsesinstitutioner og offentligheden.

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 1. Indledning SFO er og klubber hører under Børne- og undervisningsudvalget. Hver SFO og klub skal arbejde efter kommunens overordnede politikker og generelle

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Bedre tandsundhed Flere børn skal have sunde mælketænder.

Bedre tandsundhed Flere børn skal have sunde mælketænder. &9(+)8316à()8%2(4) )2 8ERHTPINIR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker de lovpligtige aktiviteter efter Lov om Tandpleje m.v. og Sygesikringslovens bestemmelser om samarbejde og sundhedsplanlægning.

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

I Roskilde Kommune arbejdes der med flere indsatser for at sikre sammenhængende og gode overgange:

I Roskilde Kommune arbejdes der med flere indsatser for at sikre sammenhængende og gode overgange: Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 248798 Brevid. 1962802 NOTAT: Overblik over institutionstyper 28. august 2014 Notatet er udarbejdet til Folkeskolereformudvalget med henblik på at give en beskrivelse

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune. Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: 201008118-150 Tildeling af budget til differentieret undervisning

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge Den fulde tekst Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Budgettal på skoleområdet Budget 2014-2017 Budget 2014 (i 1.000 kr.) Drift Anlæg Skoler 2.043.124 58.500 Administration 34.193 0 I alt 2.077.317 58.500 Budget 2014 2017

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 1. Indledning SFO er og klubber hører under Børne- og Undervisningsudvalget. SFO og klub arbejder efter kommunens overordnede politikker og generelle retningslinjer

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO - fritidstilbuddet i FællesSkolen Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse samt beskrivelse af FællesSkolen... 3 Formål med mål- og indholdsbeskrivelse på SFO-området...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet Punkt 7. Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet 2015-004510 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Handleforslag på Skoleudvalgets område

Handleforslag på Skoleudvalgets område SU 1 Ledelsesstruktur Funktion Skoleområdet Det anbefales at serviceharmonisere ledelsesstrukturen på skolerne i ny Køge Kommune (side 10-11) som vedtaget i Køge Kommune, således at skoleledelsen på en

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogsområdet er reguleret af folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Undervisningsministeriet tager i sin praksis udgangspunkt i den

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner

Dagpleje og daginstitutioner 50.40.01. Dagpleje og daginstitutioner Området dækker dagpasning af 0 6årige i dagpleje, kommunale og selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Tilskud privat pasning af børn i alderen 0-2 år. Specialbørnehaver

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Redigeret udgave af Mål og Indholdsbeskrivelser for SFO Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Forord fra: Borgmester Eller Udvalgsformand eller Børne og unge direktør Eller Skolechef Til hver folkeskole,

Læs mere

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger Folkeskolens overordnede formål er fastsat i 1 i lovbekendtgørelse nr. 593 af den 24. juni 2009. Folkeskolens overordnede formål er, i samarbejde med forældrene, at give eleverne kundskaber og færdigheder,

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, SKOLE- OG FRITIDSPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, SKOLE- OG FRITIDSPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, SKOLE- OG FRITIDSPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Uddannelsesudvalget og omfatter folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolebibliotekerne, Pædagogisk Center, specialcentre og

Læs mere

Tandplejens ydelser skal være fagligt velfunderede.

Tandplejens ydelser skal være fagligt velfunderede. &9(+)8316à()8%2(4) )2 8ERHTPINIR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker de lovpligtige aktiviteter efter Lov om Tandpleje m.v. og Sygesikringslovens bestemmelser om samarbejde og sundhedsplanlægning.

Læs mere

2. Kompetencefordeling

2. Kompetencefordeling 2. Kompetencefordeling 7 Kompetencefordelingen imellem de forskellige aktører på skoleområdet kan overordnet beskrives som følger: Byrådet fastlægger de konkrete rammer for skolens opbygning, indhold og

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,

Læs mere

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune:

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune: Sæby Skoles ordensregler: Vi ønsker en god skole for alle, og vi vil derfor hjælpe hinanden, så det er rart at være her. Vi vil passe på tingene både ude og inde. Vi ønsker, at forældrene medvirker hertil.

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Hjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes:

Hjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes: 11.11.2009 Øster Hornum Børneunivers. Bestyrelserne ved Øster Hornum Børnehave og skole anmoder hermed om lov til at samle daginstitution og skole i Øster Hornum med hjemmel i Bekendtgørelse om fælles

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe BM/marts 2016 Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe 1. Baggrund De lovgivningsmæssige rammer for basisundervisning for tosprogede elever findes aktuelt i folkeskolelovens

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Odense Kommunes. folkeoplysningspolitik

Odense Kommunes. folkeoplysningspolitik Odense Kommunes folkeoplysningspolitik Indholdsfortegnelse Forord 04-05 Vision og formål 06-07 Det frivillige foreningsarbejde 08-09 Voksenundervisning 10-11 Folkeoplysningsklubberne 12-13 Lokaleanvisning

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

$"" " %" # # # # ' " +!"+ #,

$  % # # # # '  +!+ #, !# % & & # # ) # # # # *# +!+ #, -. FORSLAG TIL REDUKTIONER DER KAN INDGÅ I FINANSIERINGEN AF ODENSE - EN NY VIRKELIGHED beløb er i 1.000 kr.) 2012 2013 2014 2015 2012-15 sidetal Ophør af økonomisk friplads

Læs mere

Mål og Midler Klubber

Mål og Midler Klubber Fokusområder Følgende indsatsområde vil være genstand for særlig opmærksomhed i udviklingen af klubstrukturen i Viborg Kommune Ressourcetildelingsmodellen Sammenlægning af klubber - leder af flere klubber

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Skolepolitisk vision for Assens Skolevæsen

Skolepolitisk vision for Assens Skolevæsen Skolepolitisk vision for Assens Skolevæsen Overordnet funderes den skolepolitisk vision sit arbejde i Folkeskoleloven og dens formålsparagraf: Folkeskolens formål: 1 Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1 Sidenr. 1 Organisering og økonomisk styring af særligt tilrettelagt specialundervisning J.nr.: 17.03.00.A00 Sagsid.: 10/2629 SAGSFREMSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender forslag til organisering

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere