360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10"

Transkript

1 Lindholm Afd. 10: Voerbjergvej 1-11B, Viaduktvej 19-23, Smedien 1-95, Uldalsvej 3, 7 13 og GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10

2 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management... 4 Formål... 4 Opbygning... 4 Vurderingskriterier... 5 Boligens nøgletal afsnittet Gennemgang af afdeling Områdets udviklingspotentiale afsnittet Rundt om afdeling Beboertilfredshed afsnittet Tilfredshedsundersøgelse afdeling Inddragelse af beboernes prioriteringer afsnittet Workshop... 6 Byggetekniske forhold afsnittet; De Fysiske forhold i afdeling Vurdering og Anbefalinger... 7 Overordnet konklusion... 8 Opsamling på anbefalinger/vurderinger fra analysen... 9 Beboertilfredshed Bygningsmæssige forhold og udearealer Økonomi Potentielle alternative tiltag Gennemgang af afdeling Anbefalinger/vurderinger Sundby-Hvorup Boligselskabs vision Generel beskrivelse af bebyggelsen Boligtyper og antal Huslejeudvikling for afdeling Tomgangsoversigt for afdeling Fraflytningsoversigt for afdeling Henlæggelser, mv Rundt om afdeling Anbefalinger/vurderinger Beliggenhed Befolkningsudvikling Områdeudvikling for afdeling Vækstakse og bæredygtighedsblomst Kommuneplan Kommunerammeplaner for afdeling

3 Lokalplan Områdeanalyse Huslejeanalyse Boligsocialt Tilfredshedsundersøgelse Anbefalinger/vurderinger Fakta om beboere Tilfredshed med boligen Tilfredshed med boligområdet Tilfredshed med boligselskabet Boligudgifter Oplevelser af tryghed og omdømme Overvejelser om at flytte Deltagelse i aktiviteter og beboerdemokrati Kommentarfelter Spørgsmål 16: Hvad kan dit boligselskab gøre bedre? Spørgsmål 22: Hvad mangler dit boligselskab? Workshop Workshopresultater for Smedien Workshopresultater for De røde blokke Workshopresultater for Husene på Uldalsvej Konklusion på workshoppen De fysiske forhold i afdeling Anbefalinger/vurderinger Boligindretning og -layout Byggeteknisk Drift Smedien - Forslag til forbedringer af indretningen Besigtigelse Generel beskrivelse Stamoplysninger Bygningsdele Afd. 10 Vinkelblokke de røde blokke Bygningsdele Afd. 14 Smedien Bygningsdele Afd. 25 Uldalsvej

4 BAGGRUND Denne del indeholder baggrundsmateriale om det 360 graders eftersyn, der foretages af afdeling 10. Indledningsvis redegøres for formålet med dette eftersyn og ligeledes, hvordan rapporten opbygges. Dernæst gennemgås, hvorledes analysen udføres og hvilke parametre, som benyttes til at foretage et 360 graders eftersyn af afdeling 10. Afsnittet har til formål at give et indblik i, hvorledes analysen gribes an, og samtidig hvilke muligheder der er med analysen. 3

5 Baggrund Kuben Management Denne rapport er udarbejdet af Kuben Management for afdeling 10 og Sundby-Hvorup Boligselskab. Kuben Management er en landsdækkende rådgivningsvirksomhed med fokus på by, bolig, energi og bæredygtighed. Kubens mål er at sikre vores kunder kvalificeret og kompetent rådgivning. Kuben Management rådgiver boligorganisationer, kommuner og regioner, erhverv og industri om byggeri, energi og udviklingsprocesser. Kubens opgaver omfatter blandt andet teknisk, økonomisk og administrativ bygherrerådgivning indenfor nybyggeri og renoveringsprojekter samt udvikling og energieffektivisering af boligområder, erhvervsejendomme og produktion. Formål Denne rapport har til formål at give Sundby-Hvorup Boligselskab et indblik i afdeling 10. Rapporten vil give en vurdering af afdeling 10 i forhold til flere parametre og kan således fungere som et redskab til at vurdere samt prioritere, hvilke behov der er nu og fremadrettet i afdelingen, og derved hvilke tiltag der kan være nødvendige i forhold til at fremtidssikre afdelingen. Rapporten giver en øjebliksvurdering i forhold til boligerne, bygningerne, beboerne, det generelle serviceniveau og -tilbud, og den forsøger at foreslå mulige fremtidige tiltag. Vurderingen af afdeling 10 bygger på flere sammenhængende og individuelle analyser og vurderinger, herunder bl.a.: En analyse af området og dets udviklingstendenser og potentialer, som udarbejdes gennem Cameo-analyse, vurdering af kommunale planforhold, udviklingsplaner, masterplaner, mv. Analyse af Boligstatistiske Nøgletal. Gennemgang af afdelingens bygnings- og boligmæssige forhold ud fra eksisterende materiale og visuel besigtigelse og gennemgang af bygninger og boligers stand, baseret på erfaringsmæssige vurderinger. Der er således ikke tale om en tilstandsrapport, men en overordnet visuel screening. Udarbejdelse og efterbehandling af spørgeskema til tilfredshedsundersøgelse - suppleret med afholdelse af møde og workshop om samme. En vurdering/anbefaling af fremtidige indsatsområder samt potentielle renoveringsmuligheder mv. I denne rapport er der, som nævnt, fokus på Lindholm afdeling 10. Andre afdelinger, udvalgt af Sundby-Hvorup Boligselskab, vil efterfølgende blive bedømt efter de samme parametre. Afdelingerne er beliggende i henholdsvis Lindholm, Løvvangen, Nr. Uttrup, Hals, Ulsted, Vester Hassing, Gandrup, Hou og Vestbjerg. Opbygning Rapporten indeholder seks hovedafsnit: Baggrund, Vurdering og Anbefalinger, Gennemgang af afdeling 10, Rundt om afdeling 10, Tilfredshedsundersøgelse i afdeling 10, Workshop og De Fysiske forhold i afdeling 10. Nærværende afsnit Baggrund beskriver rapportens struktur samt de forskellige parametre, som de efterfølgende afsnit er udarbejdet på baggrund af. Vurdering og Anbefaling er den overordnede og opsamlende konklusion og anbefaling af, hvad vi mener, Sundby-Hvorup Boligselskab og afdelingsbestyrelsen i afd. 10 bør handle på i den nærmeste fremtid angående afdelingen. Herefter følger Gennemgang af afdeling 10, som er en beskrivelse af afdeling 10, der har til formål at give et overblik over afdelingens nuværende situation. De forskellige boliger gennemgås i forhold til tomgang, fraflytningsstatistik og huslejeudvikling. Rundt om afdeling 10 indeholder en gennemgang af udefrakommende faktorer, som har indflydelse på afdelingens fremtid. Afsnittet Tilfredshedsundersøgelse i afdeling 10 en gennemgang af beboernes tilfredshed med afdeling 10 nærområdet baseret på en spørgeskemaundersøgelse, og Workshop er en gennemgang af resultaterne fra workshoppen, hvor beboerne har haft mulighed for at ytre deres holdning til, hvad der skal prioriteres højest med hensyn til renovering af afdelingen. Til sidst er der en gennemgang af de forskellige bebyggelser med hensyn til byggetekniske forhold, boligindretning og drift i afsnittet De Fysiske forhold i afdeling 10. Udover den samlede vurdering af afdelingen (afsnittet Vurdering og Anbefalinger), findes i starten af hvert afsnit nogle vurderings-/anbefalingssider, hvor de enkelte afsnits parametre bliver vurderet. Hver enkelt parameter vurdereres ud fra et lysreguleringsprincip, som er angivet på næste side. 4

6 Vurderingskriterier Der opereres med følgende vurdering, som er en slags lysreguleringsprincip: En god vurdering Forholdene er gode, og der er ikke behov for handling. En middel vurdering Der kan komme et behov for handling, men det er ikke nødvendigt øjeblikkeligt. En dårlig vurdering Der er behov for at handle nu. Der laves en samlet konklusion for afdelingen baseret på delkonklusionerne anbefalinger/vurderinger, som starter hvert af de 6 hovedafsnit i rapporten. Afdelingen bedømmes på følgende parametre: Boligens nøgletal afsnittet Gennemgang af afdeling 10 Tomgang og udlejningssituationen. Boligudbud. Huslejeniveau. Henlæggelser. I forhold til boligudbuddet vurderes antallet af boliger, boligstørrelse, om boligerne er nemme at udleje, om der er mange i tomgang og hvor længe de er i tomgang. Desuden vurderes det, hvordan huslejeniveauet ligger i forhold til boligudgifter i nærområdet. Områdets udviklingspotentiale afsnittet Rundt om afdeling 10 Befolkningsudvikling. Kommunale udviklingsperspektiver og fokusområder. Beboerpotentiale. Beliggenhed. Boligsociale forhold. Områdets udviklingspotentiale måles i forhold til de kommunale bestemmelser for området samt for byudviklingen generelt og i forhold hertil, om der er fokus på området. Derudover vurderes befolkningsudviklingen i området samt hvilket beboerpotentiale, området har, i forhold til potentielle lejere til afdelingerne. Beliggenhed vurderes ud fra infrastrukturen og mulighed for at benytte offentlig transport, samt hvad der ligger i afdelingens lokalområde. Ligger afdelingen nær et lægehus, en skole, børnehave/vuggestue, uddannelsesinstitutioner og dagligvarebutikker? Derudover vurderes nærheden til andre almene boliger i området. 5

7 Baggrund Beboertilfredshed afsnittet Tilfredshedsundersøgelse afdeling 10 Boligen. Boligområdet. Boligselskabet. Byen/bydelen. Beboertilfredsheden vurderes på mange parametre og indsamles via et spørgeskema, som beboerne har besvaret. Beboerne har angivet deres tilfredshed med forskellige forhold i deres bolig, bygningen, udearealerne, boligområdet, boligselskabets servicetilbud og niveauet heraf samt forhold i deres by eller bydel. Inddragelse af beboernes prioriteringer afsnittet Workshop Resultater fra workshoppen: Beboerne i Smedien. Resultater fra workshoppen: Beboerne i De røde blokke. Resultater fra workshoppen: Beboere i Husene på Uldalsvej. Den sidste del af 360 graders undersøgelsen består af en workshop, hvor afdelingens beboere bliver inddraget i undersøgelsen. Ved hjælp af et spil opfordres beboerne til at prioritere ønsker til forbedringer af afdelingen. Afsnittet giver således et overblik over hvilke mulige tiltag i afdelingen, beboerne har vægtet højest. Byggetekniske forhold afsnittet; De Fysiske forhold i afdeling 10 Æstetik/Funktionalitet/Fremtidssikring. Boligindretning. Tilgængelighed. Udearealer. Byggeteknisk. Afdelingens fysiske tilstand. Drift. De byggetekniske forhold vurderes efter forskellige parametre. Der er lavet en besigtigelse af afdelingen samt enkelte boliger, og derudover har der været samtaler med bestyrelse, ejendomsmesteren og beboere. Der vurderes på indretningen, bl.a. om boligerne er tidsvarende og fremtidssikrede, om de har den rette størrelse? Endvidere vurderes hvordan tilgængeligheden er i afdelingen og i boligen. Dette gælder både i forhold til at komme til ejendommen, at komme ind i boligen og selve boligens indretning. Afdelingens udearealer vurderes også i forhold til om de er imødekommende og om de tiltaler alle grupper i afdelingen. Der ses på afdelingens fysiske tilstand. Er der råd, nedslidte bygningsdele, utidssvarende løsninger mv.? Herudover ses på driften i forhold til vedligeholdelse mv. 6

8 VURDERING OG ANBEFALINGER Denne del indeholder hovedkonklusionerne fra analysen af afdeling 10 samt bestigelsen af samme. I hvert enkelt afsnit er der analyseret og konkluderet på de udvalgte forhold. Disse konklusioner samles her til en overordnet vurdering af indsatsområder. Den overordnede vurdering tager udgangspunkt i den samme tilgang som de andre afsnit dvs. en rød-, gul-, grøn-farveangivelse, som indikerer hvorvidt øjeblikkelig aktion er nødvendig. 7

9 Vurdering og anbefalinger Overordnet konklusion Basisoplysninger Opført 1958, 1959 og 1976 Type Blandede etageboliger Antal Boliger 224 Samlet vurdering Med en gul vurdering er vores overordnede konklusion, at man snarligt bør overveje hvilken retning, det ønskes, at afdeling 10 tager fremadrettet. Afdelingen har mange positive forhold, der gør den til en god og velfungerende afdeling. Der er dog forhold i afdelingen, især bygningsmæssige, som gør, at man bør overveje at prioritere afdeling 10 højt, når man skal sikre Sundby-Hvorup Boligselskab overfor det fremtidige boligmarked. Vores umiddelbare anbefaling er at lave en helhedsplan til Landsbyggefonden, hovedsageligt baseret på manglende tilgængelighed, samt problematikker vedrørende indeklima/fugt/skimmel. Fokus bør være på en totalrenovering af Smedien med fokus på tilgængelighed, samt på opretning af de øvrige afsnit i afdelingen. Det bør også overvejes, om man i de røde blokke har den rigtige boligsammensætning fremadrettet, dvs. om man i fremtiden får for mange små lejligheder. Der kan desuden med fordel fokuseres på beboernes tryghed ved at bo i afdelingen, hvilket også vil også kunne være en parameter i helhedsplanen. På næste side følger en opsamling af de vigtigste punkter fra analysen, som har fået en henholdsvis god, middel eller dårlig vurdering. 8

10 Opsamling på anbefalinger/vurderinger fra analysen En god vurdering Beboernes generelle tilfredshed med afdelingen og med at bo i området er høj. Der er en sund økonomi og et lavt huslejeniveau i afdelingen. Der er på nuværende tidspunkt ikke udlejningsproblemer, og der er en lav fraflytningsfrekvens. En middel vurdering Udearealerne indbyder ikke til at blive anvendt. Der er mange store, åbne arealer og kun få muligheder for aktiviteter/leg eller ophold. Boligstørrelserne er ikke umiddelbart fremtidssikrede. Der er mange små boliger. En dårlig vurdering Der er ingen tilgængelighed! Med det beboersegment man har i øjeblikket, og som man også gerne vil tiltrække i fremtiden, bliver tilgængelighed i et vist omfang nødvendigt. Specifikt for Smedien : Lejlighederne er små og utidssvarende. De er trange med mange små rum. Køkkener og badeværelser er små, og beboerne klager over deres standard. I stuen er der problemer med komfort pga. træk fra altanen. Specifikt for dobbelthusene på Uldalsvej: Omfang af flere forhold bør undersøges. Det drejer sig især om vandindtrængning i kælder, isoleringsomfang, porøse murstensfacader og skimmelproblematik i boliger. Der er problemer med hærværk/kriminalitet. Det bør overvejes, at sikre tryghed i afdelingen. Dårlige parkeringsforhold på Voerbjergvej, Viaduktvej og Uldalsvej. 9

11 Vurdering og anbefalinger Beboertilfredshed Der er en høj grad af tilfredshed med at bo i afdelingen. De væsentligste kritikpunkter er manglende forhold for bevægelseshæmmede personer, altså det vi kalder tilgængelighedsforhold, samt et behov for at føle sig mere sikker ved at bo i afdelingen (mindre kriminalitet/hærværk). Afdelingen har en stor andel ældre på 50 år eller ældre og kun meget få børn. Hovedparten er enlige uden børn. Der er desuden en særlig høj andel af pensionister, hvor andelen i afdelingen er næsten dobbelt så stor som i Aalborg Kommune. Dette segment har et stort behov for tilgængelighed og tryghed. Af forhold man med fordel kan se på øjeblikkeligt, kan nævnes: parkeringsforholdene, som man ønsker optimeret, samt at boligselskabet forholder sig til fugtproblematikkerne. Bygningsmæssige forhold og udearealer En om disponering af planløsningen kan være nødvendig for at fremtidssikre boligerne. I den forbindelse bør køkken og bad, især i Smedien, moderniseres og gøres større. Der bør arbejdes med åbenhed/gennemlysning i boligerne. Der skal endvidere kigges på materialevalg i boligen (f.eks. gulvbelægning). Det kan være nødvendigt at slå boliger sammen, idet enkelte boliger er meget små. En generel opdatering af Smediens udvendige klimaskærm og udtryk vil være ønskelig for at fremtidssikre denne del af afdelingen. For at opnå tilgængelighed i boligen skal planen om disponeres idet gang, køkken og bad er forholdsvis små i alle boliger. Desuden nås alle boliger, på nær stueplan i Smedien via trapper. De fælles udearealer indbyder ikke til ophold. Der bør muligvis arbejdes med en enkel beplantning/afskærmning i menneskelig skala for at skabe flere mindre ophold i det store fælles udeareal. Der skal ses på adgangsmuligheden til de store fælles udearealer. Der skal muligvis overvejes med tiden at tilpasse udearealet til andre beboergrupper, dvs. bl.a. med fokus på legepladser. Der skal arbejdes med at skabe flere parkeringspladser. l alt en omfangsrig og bekostelig, men i vores øjne nødvendig proces. Økonomi Afdelingen har en sund økonomi, og vil kunne afholde en del af de renoveringsforhold, som er fremhævet. En totalrenovering er dog ikke mulig uden udefrakommende tiltag, såsom førnævnte helhedsplan. Huslejen vil godt kunne hæves, men der skal tages højde for, at mange bor i afdelingen netop pga. huslejeniveauet. Disse er ikke umiddelbart interesserede i nye moderne boliger, men ønsker at bibeholde deres boliger, som de er i dag, med den forholdsvis lave husleje. Derfor skal der formodentlig arbejdes med en differentieret husleje, hvis man laver en omfattende renovering af dele af afdelingen. Potentielle alternative tiltag Der er ikke udlejningsproblemer. Afdelingen har en meget lang venteliste og har ikke problemer med stor fraflytning eller med at genudleje boliger. Derfor skal tiltag såsom en markedsføringskampagne ikke overvejes. Renoveringsmæssigt skal man overveje, om man i stedet for en Landsbyggefonds-helhedsplan, måske kan renovere ved at gøre brug af energioptimeret renovering. En sådan kan finasieres på flere måder, såsom ESCO-løsninger eller lignende. 10

12 GENNEMGANG AF AFDELING 10 Denne del af rapporten indeholder en kort gennemgang af afdeling 10 i forhold til boligtyper, tomgang, huslejeudvikling og fraflytning. Oplysningerne hertil stammer fra Sundby-Hvorup Boligselskab, og formålet er at give et overblik over situationen i afdelingen. 11

13 Gennemgang af afdeling 10 Anbefalinger/vurderinger Her opsummeres i punktform de anbefalinger/vurderinger, vi mener, der bør tages til efterretning, med hensyn til befolkningsudvikling, områdeudvikling og boligsociale forhold omkring afdeling 10. En god vurdering Der er en fin udlejningssituation, med en forholdsvis lav fraflytningsfrekvens. Der er ingen lejeledighed af betydning. Den årlige husleje ekskl. forbrug for afdeling 10 er fra 2008 frem til 2013 steget en smule. Fra falder huslejeniveauet fra 521 til 503 kr. pr. m 2 /år. Huslejen er altså holdt på et forholdsvist lavt niveau. Afdelingen har en god økonomi med en fornuftig mængde henlæggelser. En middel vurdering Boligtyperne er fine hvad angår rum-antal, men boligstørrelserne er ikke alle umiddelbart fremtidssikrede. Der er mange små boliger. En dårlig vurdering Der er ingen tilgængelighed! Med det beboersegment man har i øjeblikket, og som man også gerne vil tiltrække i fremtiden, bliver tilgængelighed i et vist omfang nødvendigt. Afdeling 10 er en sund og veldrevet boligafdeling. Huslejen er holdt på et meget lavt niveau, og der er samtidig afsat fornuftigt med henlæggelser, så boligerne og bygningerne kan holdes i en høj kvalitet. Umiddelbart er der ikke noget der taler for, at man laver om på boligudbuddet, men man bør dog være opmærksom på at fremtidens beboere måske stiller andre krav end nutidens. Det er derfor vores anbefaling, at man ser på, om boligudbuddet er det man også fremover forventer at kunne sikre udlejning gennem. Umiddelbart er det altovervejende problem, at der ikke er tilgængelighed i afdelingen, på trods af at der er et ældre beboersegment. Vi vurderer, at der fremadrettet kan komme problemer i forhold til netop manglen på tilgængelighed, samt på de meget små boliger, der er i afdelingen. 12

14 Sundby-Hvorup Boligselskabs vision Det er Sundby-Hvorup Boligselskabs vision, at boligselskabets boliger er attraktive og lever op til tidens krav og normer og samtidig er teknologisk opdateret. Desuden skal boligmassen variere i typer, størrelser og prisklasse, så der sikres plads til forskellighed og rum til alle. Det er således en del af Sundby-Hvorup Boligselskabs mål at skabe attraktive og tidsvarende bo miljøer for alle samfundsgrupper, hvilket bl.a. sikres gennem fornyelse af bestående byggerier. Generel beskrivelse af bebyggelsen Afdeling 10 består af 10 bebyggelser på forskellige adresser. Der ligger en bebyggelse 1 på Voerbjergvej 1-11B og Viaduktvej 19-23, en tilsvarende bebyggelse ligger på Uldalsvej Disse to bebyggelser er opført i og består af i alt m 2 fordelt på 156 lejligheder. Der er fem bebyggelser på Uldalsvej 3 og 7-13, og de er opført i og har et areal på i alt m 2, der er fordelt på 20 lejligheder. De sidste tre bebyggelser ligger på Smedien 1-95, og de er opført noget senere, i 1976, og består af i alt m² fordelt på 48 lejligheder. Sundby-Hvorups afdeling 10 er centralt placeret tæt på Aalborg centrum og naturen omkring fjorden. Afdelingen består af klassiske boligblokke i rød tegl. Størstedelen af boligerne er forsynet med nye køkkener og badeværelser. Hertil kommer at mange af lejlighederne er forsynet med integrerede altaner med glaslukninger. Tabel: BBR-oplysninger Bygning 1 Voerbjergvej 1-11B Bygning 1 Viaduktvej Bygning 2 Uldalsvej Bygning 3 Uldalsvej 3 Bygning 4 Uldalsvej 7 Bygning 5 Uldalsvej 9 Bygning 6 Uldalsvej 11 Bygning 7 Uldalsvej 13 Bygning 8 Smedien 1-31 Bygning 9 Smedien Bygning 10 Smedien Bebygget areal Samlet bygningsareal Tagetage Samlet boligareal Kilde: Ejendomsdatabasen: BBR-registeret 1 I BRR-registeret er det to bebyggelser 13

15 Gennemgang af afdeling 10 Boligtyper og antal Følgende er en oversigt over de forskellige lejligheder i de forskellige bygninger. Den viser, at afdeling 10 har et varieret udbud af boliger i forhold til antal værelser og størrelsen i kvadratmeter. Dog er der, især i Smedien, en overvægt af forholdsvis små lejligheder. Tabel: Fortegnelse over værelser/lejligheder Uldalsvej 20-34; Voerbjergvej 1-11B og Viaduktvej Antal Værelser Størrelse (m 2 ) Tabel: Fortegnelse over værelser/lejligheder Uldalsvej 3, 7-13 Antal Værelser Størrelse (m 2 ) Tabel: Fortegnelse over værelser/lejligheder Smedien 1-95 Antal Værelser Størrelse (m 2 ) Huslejeudvikling for afdeling 10 Følgende afsnit undersøger huslejeudviklingen i afdeling 10. I følgende figur ses udviklingen i huslejen, ekskl. aconto varme, i afdeling 10 pr. m 2 /år. Figur: Huslejeudvikling i afdeling 10, % % % Kr. pr. m2/år % 8% 6% Procent 440 4% 2% Husleje (eksl. varme) Udvikling i % Figuren viser, at der fra 2008 frem til 2013 har været en stigning i huslejen. Fra falder huslejeniveauet fra 521 til 503 kr. pr. m 2 /år. 14 0%

16 Tomgangsoversigt for afdeling 10 Der er ikke ingen problemer med tomgang i afdeling 10. I løbet af de sidste tre år har der kun været tomgang i seks boliger, hvoraf der overhovedet ikke har været tomgang i år Tabel: Tomgang i afdeling 10 for Genhusning afdeling 12 Adresse Rum Periode Uldalsvej dage Uldalsvej dage Uldalsvej dage Uldalsvej dage Uldalsvej dage Smedien Fra Boligerne som har været i tomgang i 2013, har været brugt til genhusning til afdeling 12. Der har således ikke været en reel tomgang i boligerne i afdeling 10 i de seneste tre år. Det er ikke umiddelbart et problem at tiltrække nye lejere, hvilket ses i nedenstående venteliste, som er opgjort pr. 7. januar Tabel: Venteliste i afdeling 10 pr Personer på venteliste Procent interne 2 rums % 3 rums % 4 rums % 5 rums % Der er en lang venteliste til boliger i afdeling 10, og det gælder alle størrelser. Der er nogle ansøgere, som vil optræde flere gange på ventelisten, da de søger forskellige boligstørrelser på samme tid. Derudover ses det også, at der internt er større efterspørgsel efter de store boliger. 15

17 Gennemgang af afdeling 10 Fraflytningsoversigt for afdeling 10 I 2011 var der 25 fraflytninger i afdeling 10, hvor der i alt er 224 boliger, dermed svarende til en fraflytningsprocent på 11 procent. I 2012 var fraflytningsprocenten på 10 procent, hvilket svarer til 23 boliger. Der var dog lidt flere fraflytninger i år 2013, hvor der var 28 fraflytninger eller en fraflytningsprocent på 13 procent. Tabel: Fraflytningsoversigt fordelt på antal rum i afdeling Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i % 2 rums % 7 7 % % 3 rums % % % 4 rums 2 8 % 2 8 % 0 0 % I alt % % % Der er dog stor forskel på, hvilke boliger som fraflyttes. Afdeling 10 har boliger med 1-5 rum, hvoraf boliger med 1 og 5 rum ikke har oplevet en fraflytning de seneste tre år. Der er dog kun en 1-rums bolig, mens der er ni 5-rums boliger. Boliger med fire rum har heller ikke haft en særlig høj fraflytning, hvor der var fraflytning fra to boliger i både 2011 og 2012, men ingen fraflyttede i I 2- og 3-rums boliger er der derimod en vis fraflytning. I 2011 og 2013 var fraflytningen på 12 procent i boliger med to rum, mens det i 2012 kun var 7 procent. Boliger med tre rum har oplevet en stigende fraflytningsprocent for 13 procent af boligerne i 2011 til 18 procent i Henlæggelser, mv. Her ses et skema for henlæggelser i afdeling 10. Årlige henlæggelser for afdeling 10 Resultatopgørelse 2012 Budget 2013 Budget 2014 Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse, 73 kr./m2 Istandsættelse ved fraflytning, 23 kr./m2 (A-ordning) Tab ved fraflytning, 2 kr./m Årlige henlæggelser i alt Fast udgift: Almindelig vedligeholdelse, 47 kr./m Det fremgår af skemaet, at afdelingen har en sund økonomi. Den har en god mængde henlæggelser til at klare nødvendige renoveringer. 2 Andel i % dækker over forholdet mellem antal af fraflyttede boliger med x rum og antal af boliger med x rum i alt i afdeling 10 16

18 RUNDT OM AFDELING 10 Dette afsnit indeholder analyserne af afdeling 10 og de omkringliggende forhold, som vil påvirke, og i nogen grad diktere, afdelingens udvikling. Der er set på flere forskellige indgangsvinkler til byen og nærområdet. Undersøgelserne inkluderer bl.a. beliggenhedsanalyse, Cameoanalyse, befolkningsudvikling, plangrundlagsanalyser og en vurdering af de boligsociale nøgletal. Der er i afsnittet redegjort for informationer fra Aalborg Kommunes Kommuneplan, Kommuneplanrammer og øvrige kommunale oplysninger om området, hvor afdeling 10 er beliggende. Der er kun medtaget enkelte afsnit af de forskellige planer. For yderligere information henvises til Kommuneplanen og Aalborg kommunes planrammer. 17

19 Rundt om afdeling 10 Anbefalinger/vurderinger Her opsummeres i punktform de anbefalinger/vurderinger, vi mener, der bør tages til efterretning med hensyn til befolkningsudvikling, områdeudvikling og boligsociale forhold omkring afdeling 10. En god vurdering Der er et fint udvalg af indkøbsmuligheder, skoler og institutioner samt sundhedstilbud i nærområdet. Der er en positiv befolkningsudvikling i området. Området er placeret i Aalborgs vækstakse, og det vurderes derfor, at området fremover kun vil blive mere attraktivt. Eksisterende strategier for områdeudvikling kan med fordel inddrages i planlægningen. Den årlige husleje ekskl. forbrug for afdeling 10 var i 2012 væsentligt lavere end gennemsnittet i området, og også lavere end gennemsnittet for almene lejemål i området. Det vurderes herved, at afdelingen stadig vil være konkurrencedygtig, hvis man lader huslejen stige i forbindelse med renovering. Med kommuneplanen lægges der op til, at den trafikale tilgængelighed i området fremover vil blive styrket. En middel vurdering Der er en væsentlig større andel af ældre og en dobbelt så stor andel af pensionister i afd. 10 sammenlignet med befolkningen i hele Aalborg kommune. Med hensyn til husstandssammensætningen er der i afd. 10 en stor andel af enlige uden børn sammenlignet med befolkningen i hele Aalborg kommune. Par med børn udgør kun en meget lille andel af beboerne. Der er i afd. 10 en større andel af beboere, hvis højeste uddannelse er grundskole, sammenlignet med befolkningen i hele Aalborg kommune. Især når der ses på aldersgruppen år. Desuden er der, sammenlignet med hele Aalborg kommune, kun få beboere med en høj indkomst. Vi anbefaler på baggrund af analysen af nærområdet, at man overvejer mulighederne for at inddrage eksisterende strategier for områdeudviklingen i planlægningen. Både vækstaksen og bæredygtighedsblomsten, som er udarbejdet af Aalborg kommune, er relevante i forhold til at tilføre området et byliv med sjæl, mødesteder og socialsamlende effekter. Desuden har kommuneplanrammen for området bl.a. som mål at styrke naturens kvaliteter i området og opgradere de fælles udendørs arealer, hvilket kan udnyttes til at forbedre områdets attraktivitet. En mindre huslejestigning ses som en god investering i fortsat at opretholde afdelingens attraktivitet for beboerne. Med en samtidig indikation af en kommende positiv befolkningsvækst i området, vurderes afdelingen ved en renovering af de mest trængende forhold, stadig at være konkurrencedygtig i nærområdet fremover. 18

20 Beliggenhed Afdelingen er beliggende i Aalborg Kommune i bydelen Lindholm i Nørresundby på adresserne: Voerbjergvej 1-11B, Viaduktvej 19-23, Uldalsvej 3 og 7-13 og samt Smedien Afdeling 10 Kilde: NN Markedsdata, CVR-Register På ovenstående kort er afdeling 10 indtegnet, og deromkring er indtegnet en radius på 1 km. Indenfor en radius af 1 km ligger der to skoler, Gl. Lindholmskole og Mentiqa skolen. Gl. Lindholmskole er en kommunalskole, hvortil der er tilknyttet en SFO. Mentiqa skole er en privatskole for 0-9 klasse, hvor undervisningen er rettet mod børn med særlige begavelsesmæssige forudsætninger. Derudover er der fire børnehaver indenfor en radius af 1 km fra afdelingen, hvoraf den ene institution ligger lige ved siden af afdelingen. Her ligger samtidig en fritids- og ungdomsklub. Der er også to alment praktiserende læger indenfor en radius af 1 km fra afdelingen. Lige ved siden af afdelingen ligger der to dagligvarebutikker, og der ligger yderligere to dagligvarebutikker indenfor en radius af 1 km fra afdelingen. Der ligger ingen supermarkeder i nærheden af afdelingen (indenfor 1 km). Der ligger heller ikke nogen ungdomsuddannelser eller andre uddannelsesinstitutioner indenfor 1 km fra afdelingen. 3 3 Tamu-Centeret og Skolepraktik Auto og Construction ligger indenfor en radius af 1 km fra afdelingen, men er ikke medtaget på kortet. 19

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16 Vestbjerg afd. 16: Hanebjælken 1-161, Hanebjælken 70 118 og Mejlstedvej 30-52, Vestbjerg TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 1 - Analyse - Status i afdelingen Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor fremtidssikre?

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 DE TRE TRIN I PROCESSEN... 3 INDSAMLING AF VIDEN... 4 OM AFDELING SVANEKE OG BELIGGENHED... 5 SKOLELUKNING OG GENÅBNING... 6 MÅLGRUPPER

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Fremtidssikringsanalyse Overblikket Afd. 238-0, Lærkebo, Lejerbo Aarhus INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 1 KONKRETE ANBEFALINGER... 1 INDLEDNING... 3 HVAD ER FREMTIDSSIKRING OG HVORFOR

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Samarbejde mellem kommune og boligorganisationer Fire modeller til fremtidssikring med erfaringer fra Vejle, Herning, København og Herlev AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Kolofon Titel Udgave Samarbejde

Læs mere

FREMTIDENS ALMENE. Hert UNGDOMSBOLIG. Et vidensgrundlag for etablering af fremtidens almene ungdomsbolig som del af strategisk byudvikling i Aalborg

FREMTIDENS ALMENE. Hert UNGDOMSBOLIG. Et vidensgrundlag for etablering af fremtidens almene ungdomsbolig som del af strategisk byudvikling i Aalborg FREMTIDENS ALMENE Hert UNGDOMSBOLIG Et vidensgrundlag for etablering af fremtidens almene ungdomsbolig som del af strategisk byudvikling i Aalborg Fremtidens Almene Ungdomsbolig Et vidensgrundlag for etablering

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Tønder Kommune. Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden 2015-2017 Almene boliger

Tønder Kommune. Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden 2015-2017 Almene boliger Tønder Kommune Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden 2015-2017 Almene boliger Indledning Kommunalbestyrelsen blev på mødet den 25. september 2014 orienteret om de problemer og udfordringer,

Læs mere

Boliger og befolkning 2007-2018

Boliger og befolkning 2007-2018 Boliger og befolkning 2007-2018 Ny Roskilde Kommune - April 2006 1. OM BOLIGUDBYGNINGSPLANEN...3 2. RESUMÉ - FORSLAG TIL BESLUTNINGER...4 3. PORTRÆT AF ROSKILDE SOM BOSÆTNINGSKOMMUNE...6 4. UDBYGNINGSSTRATEGI...8

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

TEMAUNDERSØGELSE ENERGIFORBRUG OG BESPARELSESTILTAG I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

TEMAUNDERSØGELSE ENERGIFORBRUG OG BESPARELSESTILTAG I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR TEMAUNDERSØGELSE ENERGIFORBRUG OG BESPARELSESTILTAG I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR TEMAUNDERSØGELSENS PARTER RAPPORTEN ER UDARBEJDET AF EN PROJEKTGRUPPE BESTÅENDE AF : Rambøll Management A /S : Claus Andersen,

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Strategirapport 2009

Strategirapport 2009 Strategirapport 2009 15. juni 2009 Strategirapport for Frederiksberg Boligfond Indholdsfortegnelse Indledning 2 Strategiarbejdet 2 Introduktion til Frederiksberg Boligfond 3 Om Frederiksberg Kommune Frederiksberg

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen)

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Socialministeriet Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Capacent 27. august 2007 Indhold Forord 1 Resume 2 Del I. Baggrund og formål 5 1. Salgsordningerne og deres

Læs mere

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri NYE UDFORDRINGER FOR DET ALMENE BOLIGBYGGERI Udgivet af Landsbyggefonden, august 2014 Udarbejdet og redigeret

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Rapport om efterspørgsel efter boformer og disponering af arealer til boformer

Rapport om efterspørgsel efter boformer og disponering af arealer til boformer Rapport om efterspørgsel efter boformer og disponering af arealer til boformer Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol.

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1. Indledning... 5 2. Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 8 3. Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

Den almene lejeboligs udviklingsvilkår i landdistrikterne. Et casestudie af den almene lejebolig i Vejen Kommune

Den almene lejeboligs udviklingsvilkår i landdistrikterne. Et casestudie af den almene lejebolig i Vejen Kommune Den almene lejeboligs udviklingsvilkår i landdistrikterne Et casestudie af den almene lejebolig i Vejen Kommune 2014 Rapporten er udarbejdet af Boligkontoret Danmark med økonomisk støtte fra Ministeriet

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup.

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. ERFARINGSKATALOG Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. Erfaringskatalog Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

En balanceret boligpolitik

En balanceret boligpolitik Debatoplæg En balanceret boligpolitik Foto: Jørgen Jørgensen Foto: Alex Tran Indhold En balanceret boligpolitik... 5 Klimaet udfordrer de almene boliger... 6 Sunde boliger til et sundt liv... 9 Fremtidssikring

Læs mere

UNDER SAMME TAG. Eksempelafdelinger og problemområder

UNDER SAMME TAG. Eksempelafdelinger og problemområder Under samme tag - nye veje til fornyelse og fremtidssikring i den almene boligsektor Under samme tag er gennemført 2011-12 med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet og koncepter

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats

NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats NØGLEN TIL ET LØFT Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave Social og forebyggende indsats December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Overordnet målsætning...2 Delmål...3

Læs mere