Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej"

Transkript

1 Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver 6. Poul Jeppesen repræsenteret ved Abel & Skovgård Larsen 7. Arne Daniel Kristensen m.fl. 8. Arne Daniel Kristensen på vegne af Knud Aage Sejerkilde m.fl. 9. Linda Nielsen 1.Energi Midt bemærkning af 15. maj 2014 Der gøres opmærksom på, at EnergiMidt har elanlæg og/eller fiberbåndsrør i lokalplanområdet. Såfremt der skal udføres flytning/omlægning af elanlæg og fiberbåndsrør, skal ejer/udstykker afholde de dermed forbundne omkostninger. Bemærkningen er noteret og afføder ingen ændringer i lokalplanen. 2.Bent Mosgaard indsigelse af 29. juni 2014 Indsiger er i udgangspunktet for lokalplanen, men gør dog indsigelse imod følgende punkter: 1. Indsigelse imod at kirkens privat beboelse (Østre Kirkevej 1B) ikke er medtaget i lokalplanområdet. 2. Indsigelse imod at Herning Kommune i det beskrevne omfang skal godkende og involveres i istandsættelser og ombygninger i lokalplanområdet herunder nævnes fordørens farve. 3. Indsiger mener, at vinduer også skal kunne udføres i træ/alu. 4. Indsiger vil endvidere gerne have bekræftet, at eksisterende solenergianlæg ikke berøres af lokalplanen, ligesom ting der allerede er udført på ejendommen. AD. 2.1 Ejendommen Østre Kirkevej 1B ses som en del af kirkens område, for hvilket der er anden planlægning i gang. Ejendommen ses derfor ikke som en del af boligområdet, hvorfor den ikke er madtaget i lokalplanområdet. AD og 14 er de helt grundlæggende bestemmelser i denne bevarende lokalplan og underbygger Bestemmelserne er indskrevet for at sikre den arkitektoniske kvalitet i området. AD. 2.4

2 Eksisterende lovligt solenergianlæg vil ikke blive berørt af lokalplanen, da det er eksisterende lovlig anvendelse. Hvis anlægget tages ned, og der ønskes opsat et nyt anlæg, vil dette ikke kunne lade sig gøre. 3.Ellis Daniel Kristenen bemærkning af 10. juni 2014 Tilslutning til lokalplanforslagets bevarende bestemmelser for såvel bebyggelse som beplantning. Der ytres mening om, at lokalplanafgrænsningen for hele området bør blive gældende for at bevare området som helhed. Bemærkningen er noteret. 4.Michael Høltermand, Østre Kirkevej 6 indsigelse af 3. juli 2014 Indsiger mener, at Herning Kommune med lokalplan 12.B12.6 lægger kraftig begrænsning på hvordan han som boligejer fremadrettet kan benytte deres ejendom såvel arkitektonisk som økonomisk. Der gøres især indsigelse mod to punkter i lokalplanforslaget: 1. Anvendelse Indsiger driver i dag erhverv på ejendommen og beboer også selv ejendommen. Indsiger ønsker muligheden for at drive erhverv uden ejer beboer ejendommen. Indsiger har en skattemæssig og tinglyst tilladelse til dette. Denne mulighed er ikke til stede i lokalplan forslaget. 2. Veje, stier og parkering Der gøres indsigelse imod, at der i henhold til lokalplanforslaget skal være 2 parkeringspladser pr. bolig på egen matrikel. I 2007, da ejendommen blev opført, ansøgte indsiger om en bredde på portåbningen til gården, der kunne gøre det muligt for store biler at komme igennem. Det blev der dog givet afslag på. Det vil kræve en væsentlig ombygning af ejendommen samt aftale med naboejendommen, der delvis ejer det areal, eksisterende indkørsel er etableret på, hvis det skal kunne lade sig gøre at få to parkeringspladser på egen grund. AD. 5.1 Det er intentionen med lokalplanen, at fastholde området primært til boligformål. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan dog fortsætte. AD. 5.2 Lokalplanen udløser ikke handlepligt, så eksisterende lovlig anvendelse og forhold kan fortsætte. Kravet om to parkeringspladser træder i kraft ved nybyggeri eller væsentlig om- eller tilbygning. Det er et krav, Herning Kommune stiller ved alle nye åben/lav bebyggelser, hvorfor forvaltningen vurderer, at der ikke bør foretages ændringer i lokalplanen angående dette krav. 5.Pia Væver indsigelse af 4. juli 2014 Indsiger mener, at det er vigtigt at bevare det eksisterende miljø i indre by, men gør dog følgende indsigelser imod lokalplanforslaget:

3 indsigelse imod at Herning Byråd skal godkende små istandsættelsesprojekter som f.eks. trapper, gelænder og sålbænke. Det er dyrt og besværligt at vedligeholde husene i henhold til lokalplanen, og det kan blive vanskeligere at sælge sit hus, når Herning Byråd skal godkende en hver ombygning indsigelse imod at den store vandgran på indsigers grund ikke må fældes. Indsiger frygter, at træet med tiden kan gøre skade på hus og kloak indsigelse imod at hegn mod veje, stier og naboskel skal være levende hegn eller hæk. Mange ejendomme i lokalplanområdet har faste hegn, fx i form af cementhegn. Endvidere stiller indsiger følgende spørgsmål: 4. Hvordan besluttes det, om den alternative lokalplanafgrænsning (ved H.C. Ørstedsvej) eller hele området, der bliver den endelige lokalplanafgrænsning? 5. Hvis Herning Byråd mener, at området er bevaringsværdigt, skal fortove så ikke også vedligeholdes? Mange fortovsfliser er skadede, hvilket gør det svært at skovle sne om vinteren. AD og 14 er de helt grundlæggende bestemmelser i denne bevarende lokalplan og underbygger Bestemmelserne er indskrevet for at sikre den arkitektoniske kvalitet og kulturarven i området. AD. 5.2 De i lokalplanforslaget udpegede bevaringsværdige træer er med til at give villakvarteret det grønne havepræg, som er så karakteristisk. De bevaringsværdige træer vurderes at have stor betydning for området som helhed. AD Der er mange eksisterende faste hegn i lokalplanområdet, og forvaltningen vurderer, at det er i tråd med områdets karakter af ældre villaby. Efter en revurdering finder forvaltningen det derfor rimeligt, at kravet om levende hegn i skel udgår af lokalplanen AD. 5.4 Forslaget er fremlagt i den offentlige høringsperiode med to alternativer for at indhente bemærkninger fra borgerne på afgræsningen. Ud fra disse bemærkninger foretages der en vurdering og beslutning af byrådet. AD. 5.5 De økonomiske midler til drift- og vedligehold af offentlige vejarealer prioriteres løbende i forhold til den generelle tilstand af alle vejarealer i Herning Kommune. 6.Abel & Skovgård Larsen på vegne af Poul Jeppesen indsigelse af 8. juli 2014 Der gøres indsigelse imod flere forhold i lokalplanforslaget, idet indsiger mener, at lokalplanforslaget strider imod lokalplanens formål og at der flere steder er tale om, at lokalplanen ikke er planlægningsmæssigt begrundet: 1. Indsigelse imod at bebyggelsesprocenten i henhold til lokalplanforslaget højst må være 30 ( 7.1). Indsiger henviser til bygningsreglementet (BR 10), hvor der gives mulighed for 60 %

4 for etage bebyggelse, 40% for delvist sammenbyggede huse og 30% for fritliggende enfamiliehuse. Indsiger mener, at der ved ejendommen Nørre Allé 10 er tale om sammenbygget bebyggelse og at der dermed skal gives mulighed for en bebyggelsesprocent på 40 %. 2. Indsigelse imod at samtlige arealer til garage og udhuse skal medregnes i beregningen af etagearealet. Indsiger mener, at dette er i strid med BR Indsigelse imod 8.1 om tagform og sammenbygnings i skel. Indsiger mener, at der ikke kan opnås en sammenhængende helhedsvirkning, da bebyggelsen i lokalplanområdet er opført i forskellige stilarter. Indsiger mener endvidere, at lokalplanen bør præciseres, så det fremgår, hvad der er tilladt/ikke tilladt på de pågældende ejendomme. 4. Indsigelse imod lokalplanens geografiske placering. Indsiger ønsker at, at Byrådet begrunder, hvorfor der er lavet to alternative forslag til lokalplanområdets geografiske afgrænsning. 5. Indsigelse imod krav om etablering af 2 p-pladser pr. boliger. Indsiger ønsker, at Herning Byråd redegør for baggrunden for kravet om 2 p-pladser pr bolig på egen matrikel. Indsiger mener, at dette er i strid med lokalplanens formål, da der ikke står noget om dette i formålet. 6. Indsigelse imod lokalplanforslagets 14. Der gøres indsigelse imod, at Nørre Allé 10 er medtaget i lokalplanforslaget, da ejendommen er nedrevet. 7. Lokalplanforslaget er i strid med Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 10. april 2014 AD Lokalplanområdet omfatter fortrinsvis åben/lav boligbebyggelse, for hvilken der fortsat bør gælde en bebyggelsesprocent på 30 for at opnå karakteren af villaby. Der er dog få ejendomme i lokalplanområdet, der er sammenbygget og for disse vil det efter forvaltningens vurdering være hensigtsmæssigt at give mulighed for en bebyggelsesprocent på op til er ikke i strid med BR10. AD. 6.3 Netop for at opnå fx harmoniske sammenbygninger, er der stillet krav om, at bl.a. tagform og facadelinje skal harmonere ved sammenbygninger ved ny bebyggelse. AD. 6.4 Der er fremsendt to alternative lokalplanafgrænsninger til offentlig høring for at indkalde bemærkninger fra borgerne om afgræsningen. AD. 6.5 Lokalplanen udløser ikke handlepligt, så eksisterende lovlig anvendelse og forhold kan fortsætte. Kravet om to parkeringspladser træder i kraft ved nybyggeri eller væsentlig om- eller tilbygning. Det er et krav, Herning Kommune stiller ved alle nye åben/lav bebyggelser, hvorfor forvaltningen vurderer, at der ikke bør foretages ændringer i lokalplanen angående dette krav. Lokalplanens formål skal ikke beskrive alle forhold i lokalplanen, men det overordnede formål lokalplanens principper. AD. 6.6 Nørre Allé 10 var under lokalplanens udarbejdelse ikke nedrevet, hvorfor bygningen er markeret på kortbilag 2 med middel bevaringsværdi. Da bygningen nu er nedrevet, vil denne blive fjernet fra kortbilaget ved den endelige vedtagelse. AD. 6.7 Forvaltningen vurderer, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 10. april 2014 alene går på ophævelse af det 14 forbud, som Herning Kommune har nedlagt. Afgørelsen går ikke på, at Herning Kommune ikke kan udarbejde en bevarende lokalplan. Et byråd kan til en hver tid igangsætte tilvejebringelse af en lokalplan jf. Planlovens 13. Forvaltningen vil tilrette afsnit 1.2 i lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund derefter.

5 7.Arne Daniel Kristensen - også på vegne af 31 beboere i lokalplanområdet Indsigerne sætter pris på, at områdets karakter søges bevaret. Der gøres følgende indsigelser imod lokalplanforslaget: 1. Indsigere føler, at det er et overgreb på deres ejendomsret, at de ikke kan istandsætte eller bygge om uden godkendelse af Herning Byråd. De frygter, at alle byggeprojekter vil blive væsentligt fordyret, da det vil kræve arkitekt bistand at skabe et vurderingsgrundlag for byrådet. Indsigere ønsker, at der fortsat vil være bestemmelser om, at bygninger med middel og høj bevaringsværdi ikke må nedrives. Der må også gerne være bestemmelser for nyt byggeri. Derimod ønsker de ingen restriktioner på eksisterende bygninger. 2. Indsigelse imod p-pladser pr. boliger. Indsigere mener, at det er rimeligt ved nybyggeri, men ikke ved eksisterende. 3. Indsigelse imod bebyggelsesprocent max 30. Indsigere mener, at der ved sammenbygget bebyggelse skal gives mulighed for 40 %. 4. Indsigelse imod 8.7 godkendelse af istandsættelsesarbejder. Indsigere mener, at Herning Kommune bør udfærdige en meget detaljeret beskrivelse af, hvad der ønskes bevaret på hver enkelt bygning i området. Det virker ugennemtænkt, at Herning Kommune som smagsdommer skal afgøre hvad der kan tillades uden klare retningslinjer. 8.7 ønskes udtaget af lokalplanen. 5. Indsigelse imod 11.3 hegning i skel skal være levende hegn plantet 40 cm inde på egen grund. Der findes mange eksisterende adskillelser mellem grundende, som er udført som mur eller plankeværk. Mange af disse faste hegn i skel er udført helt tilbage ved bebyggelsens opførelse. Indsigerne mener, at bestemmelsen med krav om levende hegn bør udgå af lokalplanen, da lokalplanen skal bevare områdets karakter AD og 14 er de helt grundlæggende bestemmelser i denne bevarende lokalplan og underbygger Bestemmelserne er indskrevet for at sikre den arkitektoniske kvalitet og kulturarven i området. AD. 7.2 Lokalplanen udløser ikke handlepligt, så eksisterende lovlig anvendelse og forhold kan fortsætte. Kravet om to parkeringspladser træder i kraft ved nybyggeri eller væsentlig om- eller tilbygning. Det er et krav, Herning Kommune stiller ved alle nye åben/lav bebyggelser, hvorfor forvaltningen vurderer, at der ikke bør foretages ændringer i lokalplanen angående dette krav. AD. 7.3 Lokalplanområdet omfatter fortrinsvis åben/lav boligbebyggelse, for hvilken der fortsat bør gælde en bebyggelsesprocent på 30 for at opnå karakteren af villaby. Der er dog få ejendomme i lokalplanområdet, der er sammenbygget og for disse vil det være hensigtsmæssigt at give mulighed for en bebyggelsesprocent på op til 40. AD. 7.4 Herning Kommune vil gå ind og vurdere og beskrive den enkelte bygning, når der opstår et konkret behov ved istandsættelsesarbejder. På denne møde kan Herning Kommune vejlede den enkelte husejer om præcis dennes ejendom.

6 AD. 7.5 Der er mange eksisterende faste hegn i lokalplanområdet, og forvaltningen vurderer, at det er i tråd med områdets karakter af ældre villaby. Efter en revurdering finder forvaltningen det derfor rimeligt, at kravet om levende hegn i skel udgår af lokalplanen. 8.Arne Daniel Kristensen på vegne af Knud Aage Sejerkilde Indsiger ejer matriklerne 558b og 555b, Herning Bygrunde. Indsiger gør opmærksom på, at de pågældende matrikler er omfattet af lokalplan 12.BL2.1, der giver mulighed for at anvende ejendommene til butikker, kontorer og liberale erhverv, herunder pengeinstitutter og forsikringsselskaber. Dette indgår ikke som en mulig i lokalplanforslag 12.B12.6. Der gøres indsigelse imod, at de pågældende matrikler er omfattet af lokalplanforslag 12.B12.6 de bør tages ud af den endeligt vedtagne lokalplan. AD. 8 Matrikel 558b, Herning Bygrunde er ganske rigtigt omfattet af lokalplan 12.BL2.1, men ikke matrikel 555b. Forvaltningen vurderer, at matrikel 558b kan tages ud af lokalplan 12.B12.6, da denne matrikel er omfattet af lokalplan 12.BL Linda Nielsen og Peter Møller Nielsen, boligejere på Østre Kirkevej indsigelse af 6. juli 2014 Der gøres følgende indsigelser imod lokalplanforslaget: 1. En ny lokalplan vil give boligejerne i området urimelige og unødvendige begrænsninger i forhold til råderet over egen bolig. De fleste ejere istandsætter i forvejen deres ejendomme med respekt for byggestilen. Indsiger mener, at den enkelte boligejer skal kunne tage beslutning om egen ejendom for så vidt gælder både istandsættelse af bygning og fældning af træer. 2. B&O bygningen er opført på Torvet uden hensyntagen til den eksisterende bebyggelses udseende. 3. Lokalplanens tilblivelse skyldes én ejer på Nørre Allé, som i øvrigt har fået medhold i sit ønske om nedrivning af sin ejendom. Indsigerne finder det urimeligt, at Herning Kommune straffer hele området på grund af denne ene sag. 4. Indsigerne mener, at det kan få økonomiske konsekvenser for ejerne, der vil kunne få svært ved at sælge deres ejendomme med alle de krav lokalplanen stiller. Hvordan vil ejerne blive kompenseret for dette? 5. Indsigerne mener, at der er forskel på området nord og syd for H.C. Ørstedsvej. Området nord for H.C. Ørstedsvej bør udtages af den endeligt vedtagne lokalplan, da det kun er i den sydlige del, der er tale om særligt bevaringsværdige huse. 6. Indsigerne mener, at lokalplanen ikke skal endeligt vedtages AD. 9.1

7 8 og 14 er de helt grundlæggende bestemmelser i denne bevarende lokalplan og underbygger Bestemmelserne er indskrevet for at sikre den arkitektoniske kvalitet og kulturarven i området. AD. 9.2 B&O bygningen er beliggende uden for lokalplanområdet, hvorfor denne bemærkning ikke vurderes nærmere her. AD. 9.3 Lokalplanens intention er at bevare et helt unikt bymiljø i Herning og ikke at straffe områdets beboere. AD. 9.4 En lokalplan er en erstatningsfri regulering, hvorfor der ikke vil blive tale om en kompensation. Forvaltningen vurderer, at lokalplan 12.B12.6 giver mulighed for at sikre områdets helt særlige karakter som en af Hernings ældste bydele med en helt særlig arkitektonisk kvalitet. AD. 9.5 Bemærkningen er noteret.

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory 2 K I R K E R O G K I R K E G Å R D E Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen og Nationalmuseet (Forside

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning N OTAT Barrierer for vækst i den fysiske planlægning I dette notat præsenteres en række eksempler på, at rammerne for den fysiske planlægning udgør en barriere for, at kommunerne kan igangsætte initiativer,

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

Boligejerskabsmodeller

Boligejerskabsmodeller Boligejerskabsmodeller I Danmark findes syv forskellige typer boligfællesskaber, hvor beboerne er medejere af ejendommen de såkaldte boligejerskabsmodeller: Andelsboliger, Boligaktieselskaber, Boliganpartsselskaber,

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING Notat om flytning fra land til by, om energiforholdene i de tiloversblevne bygninger på landet og om mulighederne i en planlagt afvikling af bygninger i nogle områder til fordel

Læs mere

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Pulje til Landsbyfornyelse Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Assens Billund Bornholm Brønderslev Esbjerg Favrskov Faxe Frederikshavn Frederikssund Faaborg-Midtfyn Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere