Årsberetning år REDAKTION. DANSK FRISKOLEFORENINGs FORRETNINGSUDVALG ISSN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2007. 121. år REDAKTION. DANSK FRISKOLEFORENINGs FORRETNINGSUDVALG ISSN - 0903-3181"

Transkript

1 Årsberetning år REDAKTION DANSK FRISKOLEFORENINGs FORRETNINGSUDVALG ISSN

2 Indhold Forord: Årsberetningen Artikler: Skolen skal altid være lokal af Per Kjeldsen...4 Godt vi gjorde det af Preben Nissen...7 Beretning: Dansk Friskoleforenings beretning Skolestatistik: Friskolernes økonomi og timeforbrug...24 Regnskab og generalforsamlinger: Dansk Friskoleforenings generalforsamling Dansk Friskoleforenings styrelser og udvalg 2007/ Dansk Friskoleforenings regnskab 2007, budget Friskolefondens regnskab Dansk Friskoleforenings Understøttelsesfond, regnskab Opslagssider: Fortegnelse over Dansk Friskoleforenings medlemsskoler...38 Dansk Friskoleforenings vedtægter...58 Fortegnelse over nogle vigtige adresser mv Redaktionen afsluttet den 2. marts 2008 Layout: Ole Mikkelsen, Friskolernes Kontor 2 Dansk Friskoleforening Indhold

3 Årsberetningen 2007 I år har vi i de indledende artikler sat fokus på lokalskoleproblematikken. Tænketanken Sophia i Ålborg arbejder med et projekt om lokalskolens betydning for lokalsamfundet og for eleverne i skolen. Den daglige leder af tænketanken, Per Kjeldsen giver os i sin artikel et indblik i analyseresultaterne og giver nogle bud på løsningsmodeller. Bestyrelsesformand, Preben Nissen fra Brøns-Rejsby Friskole har været med hele vejen igennem fra de første planer om nedlæggelse af den lille kommuneskole, arbejdet med at starte en friskole op og er nu midt i friskolens hverdag her fire år efter opstarten. Hans artikel giver et rigtig godt indblik i livet i og omkring friskolen. I år er det den grønlandske kunster Aka Høeghs fortolkning af H. C. Andersens eventyr Den lille Havfrue, der udsmykker årsmødeinvitation og -plakat. Artikeldelen og foreningens skriftlige beretning brydes i år af bil eder fra friskoler. Al e er taget og stillet til rådighed af redaktør Claudi Clausen fra Friskolebladet. Foreningens skriftlige beretning er en beskrivelse af den lange række af opgaver, foreningen har arbejdet med, og den afsluttes af selvstændige beretninger fra de faste udvalg. På generalforsamlingen følger den mundtlige beretning op på den skriftlige, og tilsammen danner beretningerne udgangspunkt for den vigtige drøftelse og udveksling af synspunkter, som giver pejlemærkerne for det fortsatte arbejde til gavn for friskolerne. Statistikdelen behandler i lighed med tidligere år forskellige forhold på friskolerne. I år er der sat specielt fokus på løn, herunder ny lønsproblematikken. De forskellige statistikker kan medvirke til gode og konstruktive samtaler ude på skolerne, hvor man kan tage ens egen skoles forhold og sætte dem ind i et større perspektiv. Det er hovedstyrelsens håb med Årsberetningen, at artikler, beretningen, statistikker og skoleoversigten vil være et godt redskab på friskolerne. På hovedstyrelsens vegne: Ebbe Lilliendal Tidligere har årsberetningen været indkaldelsen til de tre afdelingsgeneralforsamlinger. Med vedtægtsændringen på sidste års afdelingsgeneralforsamlinger afholder vi nu en fælles generalforsamling for hele landet, og Årsberetningen 2007 er indkaldelsen til denne. Generalforsamlingen kombineres med kulturelle indslag til det fælles årsmøde, hvor vi mødes på kryds og tværs af landet og forhåbentlig får et døgn fyldt med fæl es oplevelser og mange gode samtaler. Årsberetningen 2006 Dansk Friskoleforening 3

4 Skolen skal altid være lokal Landsbyskole og byskole, centralskole og lil- måles eller vejes opfattes som uprofessionelt leskole, privatskole og kommuneskole kært føleri, der går over. I vil vænne jer til den barn har til al e tider haft mange navne. Sidste nye struktur med tiden. Den personlige opskrig på sprogstammen er lokalskole. Nu er det fattelse af kvalitet som kvalitet et subjektivt ikke mere nogle beskrivende ord for skolens dynamisk tænkesæt, der indeholder begreber geografiske placering i forhold til begreberne som personlig relevans, udviklingslyst og en- land/by. Der er heller ikke mere kun tale gagement betyder intet for de skråsikre obom en kamp mellem skolernes størrelse og jektiviser, for hvem tvivlens nådegave ikke eksisterer som en mulighed tallene viser at. er argumentet, der skal fjerne opmærksomheden fra opfattelsen af mangfoldighedens betydning. Der skal fokus på det centrale: er skolen først væk, får vi den aldrig igen! mel em private og offentlige skoler. Nu er der tale om en altomfattende kulturkamp skal skolen være en del af et lokalområde skal skolen være i det nærområde, hvor børn bor, lever deres familie- og legeliv, el er skal skolen være den størst mulige produktionsenhed, der giver det største afkast i form af videreuddan- nelsesparate unge for færrest mulige penge hvorfor matriklens placering er ligegyldig? Det er kampen. Der bruges mange våben til at vinde denne kamp af fortalerne for den store skole: Der skal mange lærere til, hvis det faglige miljø skal være optimalt og alle liniefag være dækket ind, de dygtigste lærere søger til de store skoler, fordi der er et omfattende fagligt miljø, større klasser er bedre end små og mere økonomiske og kammeratskabsdannelsen lettes, bedre karakterer ved afsluttende prøver, mere rationel udnyttelse af faglokaler, billigere administration.. De fleste argumenter for den store skoles fortræffelighed kan dog rimeligt let tilbage- vises og er da også blevet det af flere fagfolk, forældre og politikere ikke kun med faglige argumenter, men også med holdningsprægede og kulturorienterede ja, sågar emotionelle udsagn! Men i den konkurrenceprægede og økonomi- og profitorienterede kultur, vi er påduttet i globaliseringsfrygtens hel ige navn, tæl er kun det objektive, det der kan måles og vejes. Kvalitet defineres som kvantitet. Den enkeltes oplevelse, mening, følelse for noget, tæller ikke. Det subjektive, det der ikke kan Nu er det ikke denne artikels formål at argumentere imod store skoler, imod skolenedlæggelser el er sammenlægninger. Formålet er at argumentere for lokalskolen, skolen, der indledningsvis blev defineret som den skole, der er placeret i børnenes bomiljø og derfor opfattes som nærværende, som vores skole! Det kræver et blik på planlægningshorisonten hos politikere og centrale embedsmænd. Det synes tydeligt, at den normale tidshorisont i de fleste kommuner er 1 til 2 budgetår, bortset fra fremskrivning af elevtal et med 5 til 10 år erfaringsmæssigt behæftet med enorm usikkerhed. Skal man arbejde professionelt med planlægning, bør horisonten være 20 til 25 år og ikke kun for skolen, men for lokalsamfundet som helhed. Der bør arbejdes kombinatorisk analytisk det vil sige, at alle mulige variabler skal medtænkes i en for beslutningerne forudgående multivariabel analyse! Man skal lave kvalitativ statusanalyse man skal lave en forudsætningsanalyse: under hvilke forudsætninger vil man kunne fortsætte en kvalitativ udvikling, og endelig skal man lave en udviklingsstrategi med en langsigtet handleplan. 4 Dansk Friskoleforening Beretning 2007

5 Det gøres meget sjældent eller aldrig! For man ser skolen som en frit i luften svævende selvstændig udgiftsenhed og så er det det. Man ser ikke skolen som en del af en større planlægningsmæssig enhed: lokalsamfundet Kombinatorisk analyse af lokalskolen som et multikulturelt ressourcecenter Den virkelighed, som børnene skal lære at mestre gennem deres skolegang, er ikke kun uddannelsesorienteret, som det for tiden markedsføres ihærdigt af regeringen, undervisningsministeren og de fleste politikere: 95% af en årgang skal have en erhvervsrettet uddannelse, alle skal have livslang uddannelse og de unge skal skynde sig at komme videre efter folkeskolen og den eventuelle gymnasiale uddan- nelse. Men børnene og de unge skal dog lære utroligt meget mere end det fagfaglige sigte, der ligger i ovennævnte tænkning. Skal vi tilgodese børnenes samlede menneskelige udviklingsbehov, skal vi anskue skoletiden og dermed skolens kvalitet meget bredere, end vi normalt gør. Her kommer ovennævnte kombinatoriske analyse ind i billedet. Gennem en kombinatorisk analyse af alle de variabler, der spiller ind på skolens kvalitet og dermed børnenes uddannelse i den undervisningspligtige alder, får vi et meget mere varieret bil ede af en skole og vil kunne se, at placeringen i lokalsamfundet er vigtigere end for eksempel størrelsen Skolen, kvantitativ og kvalitativ statusanalyse Det drejer sig om at få beskrevet variabler som størrelse, både bygning og elevtal, progno- ser for elevtal ved aktiv byplanlægning, ledel- sen, personale: lærere, pædagoger og TAP, elever og forældrebaggrund, didaktisk kvalitet: hele spektret inkl. evaluering og uv. differentiering, anvendelse af hele FL 1, stk. 1, 2 og 3, graden af rummelighed, bl.a. for børn med AKT1) problemer og andre særlige behov, materialer og inventar, lokaler og udemiljø, bestyrelsen og forvaltningen i forhold til pågældende skole. Lokalsamfundet, kvantitativt og kvalitativt For lokalsamfundets vedkommende er der en næsten uendelig række af variabler. Her skal nævnes aktuel størrelse og en udviklingsprognose ved en aktiv byplanlægning2), bolig og erhvervsstruktur, transportmuligheder, socioøkonomisk kvalitet, fritidsaktiviteter, selvstændigt område eller del af større bysamfund, foreningsliv, blandingsmiljø eller ghettoisering hvilken.. Efter en sådan analyse af status kan man og bør man lave en udviklingsstrategi for alle de samvirkende variabler. Udviklingsstrategi og handleplan ele- menter af en plan Udvikle skolen som totalinstitution der indgår i et relationelt forhold til lokalsamfundet. Det vil sige, at skolens udvikling og funktion indgår i den samlede lokale udvikling, både funktionelt og strukturelt. Eksempelvis vil det betyde at vuggestue, dagpleje, børnehave, SFO og fritidsforanstaltninger for de ældre børn ses i sammenhæng med skolen, funktionelt og efter behov eller omstændigheder også bygningsmæssigt. Herudover kan der medtænkes funktioner som bibliotek, minilokalkontor med indsatsperson(er) fra socialforvaltningen, minilokalpost. Anvendelse af skolens faciliteter til sport og andre fritids- og hobbyaktiviteter. Indgår denne tænkning i en politisk og forvaltningsmæssig aktiv byplanlægning kunne skolen i lokalsamfundet udbygges udover de af folkeskoleloven nødvendiggjorte behov og derved yderligere kvalificere skolens lovbestemte arbejde. Det kunne for eksempel dreje sig om en udbygning af semiprofessionelle værkstedsfaciliteter3), så de kunne bruges både i skoletiden af de børn, der har brug for pauser i det boglige og af voksne lokalbeboere efter skoletid, etablering af pensio- Beretning 2007 Dansk Friskoleforening 5

6 nistdrevne dagligvarebutikker, (hvor de måtte mangle eller være nedlagt) med elektronisk netbaseret bestil ing og leverance fra større butikker eller indkøbscentre i nærmeste større bysamfund og med bistand fra elever, etablering af avancerede elektroniske medier til lyd og billede, så der etableres lokal biograf og teatervirksomhed på storskærm det varer jo ikke længe, før det kan foregå i 3 dimensioner og meget virkelighedsnær form, og hvor skolen er placeret i et landsbysamfund: etablering af bæredygtig energiforsyning, økologisk minilandbrug og gartne- ridrift til brug for både skole og lokalsamfund. Mulighederne er legio. Tænkes ovennævnte og flere eksempler ind i en vurdering af lokalskolens betydning for lokalsamfundet vil vi opdage, at det ovenfor relationel e forhold er dynamisk gensidigt udviklende skolen ER en del af lokalsamfundet, og LOKALSAMFUNDET er en del af skolen. Skolebestyrelsen vil for eksempel se, at dens fornemste opgave er at gå i dialog med elevernes forældre og deres opdragelseskvalitet i stedet for at deltage i skolelederens arbejde med at strukturere skoleårets planer, og skolelederen, lærerne og pædagogerne vil blive ansat til også at bistå lokalsamfundet i dets funktioner som ovenfor eksemplificeret de professionel e vil genvinde noget af deres forsvundne kulturel e betydning de vil blive uundværlige for andre end eleverne i skolen med fokus på skolens kulturelle betydning så kan vi ikke få skoler nok! Per Kjeldsen er cand.pæd.psych, tidligere chefpsykolog i Aalborg og projektkoordinator på UVM s såkaldte uroprojekt i 1998 til 2002, er nu chefkonsulent i eget firma ADAPTA rådgivning og forlag og leder af SOPHIA4) tænketank for pædagogik og dannelse. 1) Adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer 2) Jf. region midt vest planer herom den i pressen 3) Som f.eks. Bavnebakkeskolen i Støvring 4) 6 Dansk Friskoleforening Beretning 2007

Skal lokalskolen udvikles eller nedlægges? Om kvalitet i den politiske beslutningsproces

Skal lokalskolen udvikles eller nedlægges? Om kvalitet i den politiske beslutningsproces Hvidbog: Skal lokalskolen udvikles eller nedlægges? Om kvalitet i den politiske beslutningsproces Red.: Thomas Andreasen, Per Kjeldsen, Louise Nabe-Nielsen og Karen Prins Copyright: Tænketanken SOPHIA

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

Alle børns folkeskole

Alle børns folkeskole Alle børns folkeskole Copyright: SOPHIA tænketank for pædagogik og dannelse 1. udgave, 1. oplag, juni 2013 Omslag: Marie Holst Andersen Layout: Birte Holst Andersen Tryk: Vesterkopi, Aalborg ISBN 978-87-995279-2-2

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

15.11.2001. BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Skoledirektørforeningen. 01-1115 Mundtlig beretning årsmøde 2001

15.11.2001. BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Skoledirektørforeningen. 01-1115 Mundtlig beretning årsmøde 2001 Side 1 af 11 15.11.2001 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Skoledirektørforeningen Formandens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2001. En forening som Børne- og Kulturchefforeningen rummer p.g.a.

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Formandens mundtlige beretning Lilleskolerne 2014-15

Formandens mundtlige beretning Lilleskolerne 2014-15 Kære Lilleskolefolk og gæster Serviceoplysning Peter Højgård siger, at jeg skal huske at tage udgangspunkt i bestyrelsestræffets tema: Herfra hvor vi står og det er jo en sang! Som sikkert er blevet sunget

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notatet er emneopdelt og struktureret i henhold til høringsmaterialet. Høringssvar der indeholder bemærkninger til

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Hvad skal barnet hedde?

Hvad skal barnet hedde? Hvad skal barnet hedde? Rapport om ledelse af inklusion Af Lektor Camilla Sløk, forskningsassistent Karen Balle, forskningsassistent Mathilde Hjerrild Carlsen og chefkonsulent Niels Erik Hulgård Larsen

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Vores skole. Vores by. Vores svar.

Vores skole. Vores by. Vores svar. Vores skole. Vores by. Vores svar. RAMLØSE SKOLEBESTYRELSE Skolegruppen - Et borgerinitiativ til støtte for Ramløse Skole Side 1 af 16 Indhold 1. Resumé... 3 2. Hvorfor nej til ét skoledistrikt?... 5 Fordi

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere