Mål og Perspektiver. Budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål og Perspektiver. Budget 2015-2018"

Transkript

1 Mål og Perspektiver Budget

2 Mål og perspektiver er en nytænkning af de tidligere perspektivnotater. Med udgangspunkt i de strategiske drøftelser fra budgetseminaret i april er formålet med Mål og Pespektiver at konkretisere de overordnede perspektiver for hvert enkelt fagudvalg. Hensigten har således været, at Det er således hensigten at drøftelserne i fagudvalgene munder ud i strategiske og konkrete målsætninger og udviklingsprojekter for områderne. Disse danner grundlag for en 22-plan for Kommune, der drøftes på det kommende budgetseminar i august. Mål og Perspektiver er blevet drøftet i fagudvalgene i maj/juni. Overskuelig og lettilgængelig Mål og perspektiver er udarbejdet som en powerpointpræsentation, således at fagudvalget og læseren hurtigt og enkelt kan få de overordnede budskaber på det enkelte politikområde. For hvert politikområde er lavet oversigter, der beskriver hhv. økonomi, politikker, perspektiver og udfordringer samt konkrete mål og innovationsprojekter: Økonomi Overordnet økonomitabel for politikområdet, idet denne viser opdelingen i ramme og indsatsstyret. Politikker Hvilke(n) politik der er på området, idet de overordnede statements anføres. Perspektiver og udfordringer Faglige perspektiver for det kommende budgetår 215 samt på længere sigt. Mål og innovationsprojekter Vigtigste mål og innovationsprojekter som understøtter den overordnede politik på området. Mål og Perspektiver tager udgangspunkt i den tosporede strategi fra budgetseminariet i april: Fladt budget 215 Perspektiver og mål på længere sigt; en 22-plan Til fagudvalgenes drøftelser var ligeledes vedlagt en kopi af nøgletalsnotatet fra april budgetseminaret. Side 2 af 4

3 Protokolleringer, fagudvalgsbehandling Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den : Børne- og Skoleudvalget drøftede mål og perspektiver for udvalgets område. Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den : Udvalget drøftede perspektiver og målsætninger på området. Udvalget lagde vægt på, at der arbejdes videre med en målsætning om forbedring af kommunens fremtoning, herunder renhold, vedligeholdelse og affaldsfjernelse m.v. Udvalget lagde vægt på, at vedligeholdelsesefterslæbet på kommunens anlæg, stier og veje fastlægges Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den : Udvalget ønsker en debat om - Den langsigtede udvikling af fritidsfaciliteterne i kommunens bysamfund samt i regionen. - Målsætning for hvor mange, der skal dyrke idræt i kommunen og dermed forbedre folkesundheden. - En bedre bygnings- og lokaludnyttelse til gavn for mere idræt og bedre sundhed samt kommunens økonomi. - Strukturelle forebyggelsestiltag særligt i forhold til alkohol, tobak, kost og motion, der kan forbedre folkesundheden. Beslutning i Kulturudvalget den : Udvalget drøftede sagen. Beslutning i Social- og Seniorudvalget den : Social- og Seniorudvalget drøftede mål og perspektiver og peger på, at det er en urealistisk udfordring at holde udgifterne til handicapområdet indenfor et fladt budget. Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den : Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget drøftede mål og perspektiver for udvalgets område. Udvalget ønsker at drøfte indsatsen i forhold til ungeledigheden samt erhverv og turisme i budgetforhandlingerne og i arbejdet med 22-planen. Side 3 af 4

4 Beslutning i Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget henviste drøftelserne til budgetseminaret i august 214. Side 4 af 4

5 Aftale om kommunernes økonomi for 215 NOTAT Center for Økonomi og Indkøb Samlet set er niveauet for aftalen nogenlunde ud på niveau med 214- Juni 214 aftalen, idet der er et ekstraordinært grundtilskud på 2 mia. kr. der fordeles til alle kommuner. Hertil kommer at anlægsniveauet er højere i 215 (17,5 mia. kr. på landsplan) end udmeldt ved 214-aftalen. Samlet set forventes aftalen at medføre stort set de samme forudsætninger for Kommunes økonomi som i 214. Økonomi Service- og anlægsramme Servicerammen videreføres i 215 på aftaleniveauet for serviceudgifterne i 214. Anlægsrammen er på næsten samme niveau som i 214, idet niveauet er nedsat til 17,5 mia. mod godt 18 mia. for hele landet i 214 aftalen. Som de seneste år er 3 mia. kr. af balancetilskuddet gjort betinget af aftaleoverholdelse af budgetterne for 215. Der ydes i 215 et ekstraordinært tilskud på 3 mia. kr., hvoraf de 2 mia. kr. er et grundtilskud som fordeles til alle kommuner og 1 mia. kr. fordeles til kommuner ud fra kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår, som Økonomi- og Indenrigsministeriet opgør på baggrund af objektive kriterier frem mod 1. juli. Tilskuds- og lånepuljer Der er i aftalen afsat en lånepulje på 5 mio. kr., som kommunerne der er vanskeligt stillet likviditetsmæssigt kan søge. Herudover er der fastsat en særtilskudspulje på 3 mio. kr. i 215 Aftalen indeholder desuden en lånepulje på 4 mio. kr., der er rettet mod investeringer på borgernære områder samt en lånepulje på 2 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale. Skatteloft og skattepulje Kommunerne under ét må ikke overskride skatteloftet. Der er igen i 215 etableret en tilskudsordning, der for 215 udgør 15 mio. kr. til de kommuner som sætter skatten ned. Der kan søges et tilskud på 75 pct. af provenutabet ved skattenedsættelsen i 215, 5 pct. i 216 og 217 samt 25 pct. i 218. Hvis kommunerne under ét ikke overholder skatteloftet vil der ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. Hvis kommunerne under et søger om skattenedsættelser for mere end 15 mio. kr. så vil kompensationen blive nedsat forholdsmæssigt. Siden 23 har der været loft over grundlaget for beregningen af grundskyld. I aftalen mellem regeringen og KL er denne reguleringsprocent sat op fra 6,3 pct. i 214-aftalen til 6,4 pct. i 215- aftalen. Rådhuset Egevangen 3 B DK-298 Kokkedal Telefon

6 Midtvejsregulering I kommuneaftalen er regeringen og KL blevet enige om, at der foretages en midtvejsregulering af skønnene for udgifter til indkomstoverførsler i 215. Såfremt der er væsentlige ændringer af udgiftsskønnene for indkomstoverførsler sammenholdt med de øvrige forudsætninger for aftalen, kan der være behov for at neutralisere dette i den indgåede aftale. Erhvervsrettede myndighedsopgaver I kølvandet på regeringens vækstudspil er der enighed mellem KL og regeringen om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver med en tredjedel i 216. Denne reduktion skal opnås ved at indføre servicemål på sagsbehandlingsområder bl.a. miljøgodkendelser og byggesager. Servicemålene fastsættes med udgangspunkt i, at sagsbehandlingstiden regnes fra ansøgningen er fuldt oplyst, til der er truffet afgørelse i sagen. Der er enighed om at det skal fremstå klart for virksomheder og borgere, hvad der menes med fuldt oplyst ansøgning herunder vejlednings- og ansøgningsmateriale samt eventuelle selvbetjeningsløsninger. Der er afsat 2 mio. kr. i 215 og 4 mio. kr. i de efterfølgende år til hertil. I forlængelse af vækstudspillet og fælles udvalgsarbejde om hhv. erhvervsfremme og incitamenter til økonomisk udvikling er der enighed om at gennemføre følgende: Harmonisering af byggesagsgebyrer; en ensartet gebyrmodel på tværs af kommuner. Styrkelse af den kommunale erhvervsfremmeindsats en indgang for virksomheder, bedre data, styring og evaluering af indsatsen. Virksomhederne inddrages i højere grad for at gøre indsatsen mere erhvervsrettet. Fastholdelse af kommunernes økonomiske incitament; der lægges op til at den kommunale andel af selskabsskatten øges, således at kommunernes incitament til fastholdelse og tiltrækning af lokale arbejdspladser ikke bliver påvirket af nedsættelsen af selskabsskattesatsen i perioden Bedre styring af forsyningssektorerne. Der nedsættes en fælles arbejdsgruppe, som skal afdække et behov for ændring af det styringsmæssige forhold mellem kommune og selskaber Sundhed Kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats løftes igen i 215-aftalen og det med 35 mio. kr., hvilket svarer til godt 2 mio. kr. for Kommune. I 214 blev aftalt et løft på 3 mio. Side 2 af 3

7 Beredskab Kommune er ved at lave en tværkommunale aktiviteter på beredskab og er dermed allerede i gang med aftalens tiltag på beredskabsområdet. Aftalen lægger op til at der på beredskabsområdet skal ske en forenkling af organiseringen og at der herved kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster samtidig med at borgerne sikres et højt serviceniveau. Dette sker ved at samle i større og mere bæredygtige enheder. Kommunerne skal senest den 1. januar 216 etablere sig i nye tværkommunale samarbejder i form af op mod 2 beredskabsenheder. Det kommunale bloktilskud nedreguleres med 5 mio. kr. i 215, 75 mio. kr. i 216 og frem. KL og regeringen er enige om at det vil være muligt at frigøre yderligere 1 mio. kr. i 215 og frem. Moderniseringsaftalen Regeringen og KL er enige om at videreføre moderniseringsaftalen for at understøtte en bedre lokal udnyttelse af ressourcerne og bedre service for borgerne. Dette indebærer at der skal frigøres ressourcer i kommunerne svarende til 2 mia. kr. i perioden , således at regeringen hhv. kommunerne forpligter sig til at gennemføre initiativer der frigør 1 mia. kr. frem til 216. Midlerne bliver i kommunerne og skal være med til at udvikle og forbedre den borgernære service. Som led i opfyldelse af aftalen for 215 har regeringen fremlagt initiativer på følgende områder: byggeområdet, beskæftigelse, beredskab samt Udbetaling Danmark. Frikommuner Det nuværende frikommuneforsøg udløber med udgangen af 215 hvorefter det evalueres samlet. Der arbejdes på at de igangværende forsøg kan videreføres indtil medio 217 for at undgå at stoppe forsøg, som der efter evalueringen ønskes fortsætter. Der er enighed om at igangsætte et nyt frikommuneforsøg. Regeringen og KL indleder drøftelser i efteråret 214 om en fornyelse af frikommunekonceptet med henblik på den nærmere udformning af et nyt frikommuneforsøg. Side 3 af 3

8

9 Punkt LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM Budgetår kommunes procentandel (,673%) af det samlede beløb fra Lov- og cirkulæreprogrammet Bemærkninger AD: Tilrettet den kommune kommune kommune kommune Acadre: 14/22199 Bagatelgrænse +/- 5. kr. - beløb er nulstillet Lov III. Lov- og cirkulæreprogram Pol område B 215 BO 216 BO 217 BO 218 Tekstforklaring: 7 Økonomi- og Indenrigsministeriet Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Merudgifterne følger af regeringens aftale med SF, Venstre og Konservative om at hæve lønningerne for de menige kommunalpolitikere. Lønningerne hæves med ca. 3 pct. og vil fra den 1. juli 214 udgøre kr. årligt i kommuner med under 8. indbyggere, kr. årligt i kommuner med over 8. indbyggere og kr. årligt i Københavns Kommune. Vederlagene reguleres årligt den 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes pba. lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked Lovforslag L 166 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) 1) Lovforslag L 183 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Anvendelse af eindkomst ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte gør det muligt at effektivisere og forenkle ydelsesadministrationen og forbedre mulighederne for digital selvbetjening samt muliggøre en mere præcis og korrekt indtægtsregulering af social pension og boligstøtte. Forslaget har administrative konsekvenser og vil påvirke kommunernes betalinger af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (UDK) (Borgerservice) Kommunerne har under visse nærmere forudsætninger mulighed for i op til 6 måneder at yde midlertidig hjælp til huslejeudgifter til en person under 3 år, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller revalideringsydelse, og som er i en udsat boligsituation. Ordningen er midlertidig fra 214 til og med 217.

10 Punkt LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM Budgetår kommunes procentandel (,673%) af det samlede beløb fra Lov- og cirkulæreprogrammet Bemærkninger AD: Tilrettet den kommune kommune kommune kommune Acadre: 14/22199 Bagatelgrænse +/- 5. kr. - beløb er nulstillet Lov III. Lov- og cirkulæreprogram Pol område B 215 BO 216 BO 217 BO 218 Tekstforklaring: 3 Socialstyrelsens/VISOs overtagelse af ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud samt ansvaret for koordinering af vidensudvikling på området 6/14 VISO/Socialstyrelsen overtager 1. juli 214 ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud samt ansvaret for at koordinere vidensudvikling på området. Opgaverne finansieres i dag ved objektiv finansiering fra samtlige kommuner. Efter VISO's overtagelse finansieres opgaverne ved en reduktion af bloktilskuddet. Der er aftalt efterregulering i 216, såfremt det overførte beløb viser sig at være for stort. For nærmere beskrivelse se Budgetvejledning 215, supplementsskrivelse 5-8 eller Fordeling af punkt 3 VISO se ovenfor pkt. 3 3 Fordeling af punkt 3 VISO se ovenfor pkt. 3 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Landsdækkende screening for tyk- og Sidste års punkt 35, blev fuldt indarbejdet. Øger 32 endetarmskræft (Kræftplan III) kommunens udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering Der udmøntes 134 mio. kr. til en styrket rehabilitering af kræftpatienter i kommunerne i perioden , svarende til 33,5 mio. kr. årligt. Kommunerne har i perioden fået midler over finansloven til kræftrehabilitering. 34 Styrket rehabilitering af kræftpatienter De nye midler kan både anvendes til styrkelse af eksisterende kræftrehabiliteringsindsatser i kommunerne eller til nye indsatser. Midlerne skal ses i sammenhæng med implementering af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation af kræftpatienter fra 212, jf. Kræftplan III

11 Punkt LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM Budgetår kommunes procentandel (,673%) af det samlede beløb fra Lov- og cirkulæreprogrammet Bemærkninger AD: Tilrettet den kommune kommune kommune kommune Acadre: 14/22199 Bagatelgrænse +/- 5. kr. - beløb er nulstillet 37 Lov III. Lov- og cirkulæreprogram Beskæftigelsesministeriet Lov nr af 28. december 211 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.) 1) Pol område B 215 BO 216 BO 217 BO 218 Tekstforklaring: Sidste års punkt 47, tekst fra sidste år: Øgede udgifter til sygedagpenge og administration. Ændringerne og indførelsen af seniorførtidspension samt ændringerne af folkepensionsalderen har afledte virkninger (fra 214) på kommunerne udgifter til bl.a. fleksjob. 38 Lovforslag L 194 om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Ny sygedag-pengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.) Med sygedagpengereformen vil personer, der ikke kan forlænges efter forlængelsesreglerne efter 22 uger (mod 52 uger i dag), kunne komme i et jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse. Bloktilskuddet reguleres som følge af ændringen, da ressourceforløbsydelsen hører under budgetgarantien. 39 Lov nr. 894 af 4. juli 213 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.) 1) 11 og Fordeling af punkt se ovenfor pkt Fordeling af punkt se ovenfor pkt Lov nr. 895 af 4. juli 213 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats til unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte m.v.) Med loven afskaffes kontanthjælpen for unge under 3 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og i stedet indføres uddannelseshjælp som ny ydelse. For disse unge bliver målet, at de skal tage en uddannelse på ordinære vilkår. Lovforslaget medfører regulering af bloktilskuddet som følge af merudgifter til administration og samtaler samt, økonomisk friplads, boligsikring og tandlægetilskud Fremover skal kontanthjælpsmodtagere, der kan arbejde, arbejde for deres ydelse. Lovforslaget medfører regulering af bloktilskuddet som følge af merudgifter til administration, samtaler, test, vejledning og opkvalificering, mentor og aktivitetsdusør til unge under 18 år, som kommunen visiterer til en uddannelsesrettet indsats

12 Punkt LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM Budgetår kommunes procentandel (,673%) af det samlede beløb fra Lov- og cirkulæreprogrammet Bemærkninger AD: Tilrettet den kommune kommune kommune kommune Acadre: 14/22199 Bagatelgrænse +/- 5. kr. - beløb er nulstillet Lov III. Lov- og cirkulæreprogram Lov nr. 161 af 26. december 213 om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til sygeog barselsdagpenge, målretning af danskuddannelsestilbud m.v.) Undervisningsministeriet Lovforslag L 195 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v.) Lovforslag L 195 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v.) Pol område B 215 BO 216 BO 217 BO 218 Tekstforklaring: Der indføres en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse til fuldtidsforsikrede ledige, der har opbrugt retten til dagpenge fra den 6. januar 214 til og med den 3. juli 216, eller opbruger retten til uddannelse og særlig uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, fra den 3. december 213 til og med den 5. januar 215. Bloktilskuddet reguleres, idet kommunerne får en større administrativ byrde som følge af den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning. Udgiften til overførsler og selve arbejdsmarkedsydelsen reguleres via hhv. budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet Videreførelse af sidste års punkt 57 med denne tekst "Skal indarbejdes. Der er udarbejdet budgetmodel og yderligere ændringer medtages ved de periodiske budgetrevisioner. Omhandler ungepakke med styrket uddannelsestilgang. Budgetår 211 punkt 58" Videreførelse af sidste års punkt 57 med denne tekst "Skal indarbejdes. Der er udarbejdet budgetmodel og yderligere ændringer medtages ved de periodiske budgetrevisioner. Omhandler ungepakke med styrket uddannelsestilgang. Budgetår 211 punkt 58"

13 Punkt LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM Budgetår kommunes procentandel (,673%) af det samlede beløb fra Lov- og cirkulæreprogrammet Bemærkninger AD: Tilrettet den kommune kommune kommune kommune Acadre: 14/22199 Bagatelgrænse +/- 5. kr. - beløb er nulstillet Lov III. Lov- og cirkulæreprogram Pol område B 215 BO 216 BO 217 BO 218 Tekstforklaring: 47 Lov nr. 2 af 26. december 213 om finanslov for finansåret 214 (Ændringer af kommunale bidrag for elever i frie grundskoler og frie grundskolers SFO som følge af folkeskolereformens forlængede skoledag) I forbindelse med folkeskolereformen er det besluttet, at de frie grundskoler ligeledes skal have et forhøjet tilskud. Dette sker automatisk fra skoleåret 217/218, idet taksten til de frie grundskoler har fuld effekt fra 217/218. I sidste års økonomiaftale blev der afsat 47 mio. kr. årligt til at løfte de kommunale serviceudgifter i forbindelse med folkeskolereformen. Heraf er der afsat 42,3 mio. kr. til kompensation for de kommunale merudgifter til ift. de frie grundskoler, idet det er i overgangsperioden ( ) besluttet, at den kommunale bidragssats til de frie grundskoler hæves fra 9 til 91 pct. Forhøjelsen af den kommunale bidragsprocent vil dog indebære en mindre afvigelse mellem den forudsatte kommunale merudgift og den faktiske merudgift, og derfor er der på bloktilskudsaktstykket i 214 optages denne regulering Miljøministeriet 5 Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 213 af lov om råstoffer (Råstofloven) Som konsekvens af evalueringen af kommunalreformen overdrages opgaven med at give tilladelser til indvinding af råstoffer til regionerne pr. 1. juli 214. Regionerne varetager således fremover både råstofplanen samt de konkrete indvindingstilladelser, der gives på baggrund heraf. I alt, lov- og cirkulæreprogram Indarbejdes i budgetforslaget Kommunes andel Procentssate i forhold til landstallene,671%

14

15 Nøgletalsnotat Budget

16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelt... 3 Metode... 6 Politikområde Natur og Miljø... 8 Politikområde Veje og Trafik... 1 Politikområde Kommunale Ejendomme Politikområde Fritid og Idræt Politikområde Skoler Politikområde Unge og Medborgerskab Politikområde Børn Politikområde Kultur Politikområde Erhverv og Turisme Politikområde Udsatte Børn og Unge Politikområde Beskæftigelse Politikområde Sundhed og Frivillighed Politikområde Pleje og Omsorg... 4 Politikområde Handicap og Socialpsykiatri Politikområde Beredskab Politikområde Borgerservice, administrativ og politisk støtte Politikområde Finansiering Politikområde Anlæg Side 2 af 59

17 Indledning Notatet er udarbejdet med det formål at skabe et nemt og lettilgængeligt overblik over Kommunes relative udgiftsniveau på politikområderne. Notatet er alene illustrativt og indeholder således ingen analyser omkring de bagvedliggende faktorer for, hvorfor Kommune ligger, som den gør i forhold til de øvrige kommuner. Udgiftsniveauet siger ikke nødvendigvis noget om serviceniveauet, da der kan være forskel på, hvor effektive kommunerne er, dvs. hvor meget service de kan levere for samme penge. Endvidere er nøgletallene som sædvanligt behæftet med en vis usikkerhed, da kommunerne kan kontere udgifter forskelligt. Generelt Set under et er udgiftsniveauet relativt højt i Kommune. De samlede serviceudgifter pr. indbygger er således knap 9 pct. højere end landsgennemsnittet. Til illustration betyder det, at kommunens udgifter ville være 144 mio. kr. lavere hvert år, hvis udgiftsniveauet lå på landsgennemsnittet. Også når der korrigeres for udgiftsbehov, er Kommunes udgifter højere end landsgennemsnittet om end forskellen så falder til knap 3½ pct., svarende til 56 mio. kr. Produktivitetskommissionen har peget på, at kommunerne under et kan hente produktivitetsgevinster på samlet 5,3 pct. Det beløb svarer til 94 mio. kr. for Kommune med uændret service. Produktivitetskommissionen peger især på et effektiviseringspotentiale inden for de store serviceområder, dvs. skole, dagtilbud og ældrepleje. Produktivitetskommissionens konklusioner er baseret på data fra perioden 29 til 211. Metodisk anvendes i nøgletalsnotatet sammenligninger med landsgennemsnittet samt de tre nabokommuner, Helsingør, Hillerød og Hørsholm. Side 3 af 59

18 Serviceudgifter pr. indbygger (regnskab 213) Landsgns. Helsingør Hillerød Hørsholm Ser man på nettodriftsudgifter i forhold til udgiftsbehov (indekstal) ligger Kommune på en 22. plads ift. landets øvrige kommuner. Kommunes nettodriftsudgifter i forhold til udgiftsbehovet ligger indeks 13 i forhold til landsgennemsnittet (indeks 1). 18 Nettodriftsudg. i forhold til udgiftsbehov (indekstal) Landsgns. Helsingør Hillerød Hørsholm Side 4 af 59

19 Det overordnede udgiftsniveau dækker over udgifterne på alle kommunens politikområder og underopdelinger af disse. Det er i høj grad en subjektiv vurdering, hvorvidt man mener, at udgiftsniveauet er for lavt eller for højt, og man bør derfor være varsom med en kategorisering. Administrationen anbefaler derfor også, at nøgletalsnotatet læses i sin fulde længde. På trods heraf er det overordnede billede søgt sammenfattet i tabellen nedenfor. For nogle af udgiftsområderne er der en tæt sammenhæng. F.eks. bruger vi færre udgifter pr. indbygger på kommunal hjemmepleje, men omvendt flere udgifter på privat udført hjemmehjælp. Vi bruger relativt mange penge på forebyggelse vedr. udsatte børn, men ligger til gengæld lavt, når det gælder udgifter til plejefamilier. Hovedpointen i nøgletalsnotatet og dets sammenligninger med landsgennemsnittet og andre kommuner er, at sammenligningerne viser, at der er et politisk handlerum på stort set alle udgiftsområder det er altså primært et spørgsmål om politisk prioritering, hvor udgiftsniveauet skal ligge. Højt udgiftsniveau Middel udgiftsniveau Lavt udgiftsniveau Ungdomsskoler Natur og Miljø Erhvervsservice Integrerede daginstitutioner Veje og Trafik Turisme Musikskoler Fritid og folkeoplysning Plejefamilier Forebyggelse udsatte børn Sundhed og forebyggelse Ældrepleje 65+ Sikrede døgninstitutioner Biblioteker Kommunale hjemmehjælp Beskæftigelsesindsats Museer Sygedagpenge Privat hjemmehjælp Førtidspension Likviditet Voksne med særlige behov Dagpenge Anlæg Børn og unge med særlige Kontanthjælp aktiv og passiv behov Tandpleje Beredskab Sundhedspleje Gæld Ældrepleje 8+ Aktivitetsbestemt medfin. Administration Side 5 af 59

20 Det er ikke bare udgiftsniveauet, der er højt i Kommunes. Kommunen har også et højt beskatningsgrundlag - det 8. højeste i landet. Kommunes beskatningsgrundlag pr. indbygger ligger således ved regnskab 213 på kr. pr. indbygger ift. landsgennemsnittet på kr. pr. indbygger. Ses der på Kommune ift. Hørsholm, Helsingør og landsgennemsnittet bliver billedet således: 35. Beskatningsgrundlag pr. indbygger (regnskab 213) Landsgns Helsingør Hillerød Hørsholm Metode Der er primært anvendt nøgletal fra det fælleskommunale ledelsesinformationssystem (FLIS), og i ganske få tilfælde fra udtræk fra OPUS, ECO samt nøgletal.dk (IM nøgletal). Indenfor Handicapområdet er ligeledes anvendt nøgletal fra den områdespecifikke undersøgelse Ballerupundersøgelsen. Den bevillingsmæssige opdeling af budgettet (på politikområdeniveau), som benyttes i Kommune er ikke nødvendigvis den samme i andre kommuner. Der gøres derfor opmærksom på, at nøgletallene er lavet med udgangspunkt i kontoplanen, hvorfor nogle nøgletal godt kan dække over opgaver, der løses i flere politikområder. Hvor ikke andet er angivet er data fra FLIS. Side 6 af 59

21 Det Fælleskommunale Ledelsesinformations System (FLIS) Pr. 1. april 213 var 77 kommuner tilsluttet det FLIS, og disse repræsenterer 64 % af befolkningsgrundlaget i Danmark. Foruden dette har alle landets kommuner givet tilladelse til, at der må hentes data til FLIS for deres kommune, idet Københavns data dog ikke indgår på økonomiområdet. Kommune er tilsluttet FLIS og har derigennem fået et værktøj til at se på kommunens opgaveløsning gennem benchmarking og ledelsesinformation, der både er månedligt opdateret og giver mulighed for at sammenligne kommunerne på tværs af data. Tidligere har Kommune benyttet sig primært af ECO-nøgletal, hvor gruppen af sammenligningskommuner ligger forud defineret i systemet. Til brug for sammenligning af FLIS nøgletal for Kommunes nøgletal er det valgt, at sammenligne Kommune med de tre kommuner, som man typisk vil sammenligne sig i forhold til. Det er for alle områder udvalgt at sammenligne Kommune data med hhv. Helsingør, Hillerød og Hørsholm Kommuner. Derudover viser graferne, hvorledes Kommunes nøgletal ligger i forhold til landsgennemsnittet. Det skal dog bemærkes, at Københavns Kommune ikke indgår i beregningen af landsgennemsnittet. På sigt vil FLIS ligeledes give mulighed for at sammenstille data med eksempelvis sammenligningskommuner der er beregnet ud fra forskellige strukturelle rammebetingelser. Der er tale om strukturelle rammebetingelser, som kommunerne har vanskeligt ved at påvirke på kort sigt, fx beskatningsgrundlag, indbyggernes alders- og kønssammensætning, indbyggertal, befolkningstæthed mv. Derudover vil der ligeledes blive mulighed for at områderne skole, udsatte børn og unge, ældre og voksenhandicap at lave mere områdespecifikke sammenligningskommuner på baggrund af mere områdespecifikke variable. FLIS trækker data direkte fra kommunernes egne økonomi- og fagsystemer. Alle FLIS tal er udtrukket i regnskab tal og er alle opgjort i prisniveau 13, idet skole og ældreområdet er opgjort i løbende priser. FLIS tal er opgjort som enten totaltal eller hvor muligt pr. indbygger i kommunen. Side 7 af 59

22 Politikområde Natur og Miljø Politikområde Natur og Miljø udgjorde ved regnskab 213 i alt 9 mio. kr., svarende til,4 pct. af Kommunes samlede driftsregnskab for 213. Natur og miljø omfatter kommunens myndighedsbehandling indenfor natur- og miljøområdet, den generelle naturplejeindsats, vedligeholdelse af vandløb samt kommunens indsats for klimatilpasning. Myndighedsbehandlingen omfatter bl.a. planlægning, tilsyn, godkendelser, tilladelser, dispensationer og anden sagsbehandling efter miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, jordforureningsloven, miljømålsloven, vandforsyningsloven, varmeforsyningsloven, husdyrloven mv. Størstedelen af arbejdsopgaverne er reguleret indgående af lovgivningen. Kun mht. naturgenopretning og naturpleje er der i et vist omfang et råderum. Politikområdet inkluderer også kommunens klimatilpasningsindsats. Nedenstående viser udgifterne på Politikområdet Natur og Miljø i perioden Der er fraregnet udgifter vedr. affaldshåndtering, som håndteres af Forsyning, og EU-Life projektet, som ikke er en del af den sædvanlige drift. Når man fraregner disse to områder har udgifterne til Natur og Miljø ligget meget stabilt i perioden Udgifter politikområde Natur og Miljø 1. kr Regnskab 212 Regnskab 213 Budget 214 Note: Figuren viser udgiften til politikområdet Natur og Miljø i 214-priser. Bemærk, at i figuren er fraregnet udgiften vedr. affaldshåndtering og EU-Life projektet. OPUS-udtræk Side 8 af 59

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 10 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 11 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram,

Læs mere

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017)

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017) III. Lov- og cirkulæreprogram Skatteministeriet Lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af

Læs mere

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014 Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2015 - lovgivning og økonomi 15. august 2014 Sagsid. Aftale om kommunernes økonomi i 2015 Den 3. juni 2014 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen aftale om

Læs mere

Nøgletalsnotat. Budget 2016-2019

Nøgletalsnotat. Budget 2016-2019 Nøgletalsnotat Budget 216-219 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelt... 3 Metode... 7 Politikområde 1. Natur og Miljø... 8 Politikområde 3. Veje og Trafik... 1 Politikområde 4. Kommunale Ejendomme...

Læs mere

Nedenstående tabel viser, hvorledes dette års LCP fordeler sig på hhv. serviceudgifter og overførelser.

Nedenstående tabel viser, hvorledes dette års LCP fordeler sig på hhv. serviceudgifter og overførelser. Bilag 3 4. juli 2014 Økonomiafdelingen På baggrund af aktstykke nr. 125 af 19. juni 2014 er Lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) opgjort for Frederiksberg Kommune. LCP programmet vedrører 2014-2018. I dette

Læs mere

Regulering af de generelle tilskud til kommunerne Bilag 1

Regulering af de generelle tilskud til kommunerne Bilag 1 Regulering af de generelle tilskud til kommunerne Bilag 1 Mio. kr. Korrigeret pulje 2014 Foreløbig pulje 2015 BO 2016 BO 2017 (14-pl) (15-pl) (15-pl) (15-pl) I. Overført tilskudspulje Kommuneaftalen 2013

Læs mere

Fordeling af Lov- og cirkulære

Fordeling af Lov- og cirkulære I. Overført tilskudspulje Kommuneaftalen 2013 vedr. 2014, overført tilskudspulje, jf. akt 125 af 28. juni 2013 442.513 411.411 411.494 411.494 411.494 Pris og lønregulering 2014-2015 7.817 7.819 7.819

Læs mere

Nøgletalsnotat. Budget 2017-2020

Nøgletalsnotat. Budget 2017-2020 Nøgletalsnotat Budget 217-22 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelt... 3 Metode... 7 Politikområde 1. Natur og Miljø... 9 Politikområde 2. Erhverv og Turisme... 11 Politikområde 3. Veje og Trafik...

Læs mere

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Ad. 13. Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Lov- og cirkulære. Budget

Lov- og cirkulære. Budget Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Nummer: LC102 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Stigning i vederlag til KB-medlemmer Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Børne- og Skoleudvalgets område. Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Lov- og Cirkulæreprogram for kommuner

Lov- og Cirkulæreprogram for kommuner Lov- og Cirkulæreprogram for kommuner 6 7 8 9 10 Skatteministeriet Lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015

Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015 Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015 20. juni 2014 Dette notats formål er at uddrage de for Norddjurs Kommune vigtigste konklusioner i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i

Læs mere

Lov- og cirkulæreprogram for serviceudgifter - Budget (2019 er lig med 2018)

Lov- og cirkulæreprogram for serviceudgifter - Budget (2019 er lig med 2018) III. Lov- og cirkulæreprogram Skatteministeriet Praksisændring i administration af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelsen pba. henvendelse fra EUkommissionen mhp. at bringe administrationen i overensstemmelse

Læs mere

Oversigt - Driftskorrektioner

Oversigt - Driftskorrektioner Oversigt - Driftskorrektioner 215-218 215 216 217 218 2 Teknik-, Miljø- og Ejendomsudvalget 2.381 2.361 2.357 2.857 21 Miljø, Natur og Klima -254-258 -258-258 Ram -254-258 -258-258 4 Pl regulering februar

Læs mere

LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM Budgetår

LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM Budgetår s procentandel (0,673%) af det samlede beløb fra - og cirkulæreprogrammet Skatteministeriet Overdragelse af ejerskab af it-system vedrørende Børne- og ungeydelsen (BYS). 1) Udbetaling Danmark, drift (2016-2020)

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de

Læs mere

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 1 of 5 Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 12538 Ændringer vedr. voksen og handicapområdet Note 1: Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 NOTAT Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Udarbejdet af økonomi den 19. juni 2014 Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2015... 4 Indledning... 4 De overordnede økonomiske

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL

Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budget 2014-2017 Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budgetkonference, juni 2013 Lidt om dansk økonomi side 2 Hvad siger Finansministeriet.? side

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018 NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser som følge af LCP fordelt på service og overførelser (ekskl. budgetgaranti)

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser som følge af LCP fordelt på service og overførelser (ekskl. budgetgaranti) Notat 14. august 2015 Sagsbeh.: juky01 J.nr.: 00.30.10-S00-2-15 Økonomiafdelingen Bilag 2 Lov- og cirkulæreprogram På baggrund af aktstykke nr. 147 af 4. juli 2015 er Lov- og cirkulæreprogrammet (LCP)

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08556 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Notat. Budget 2016 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2016. 17. august 2015

Notat. Budget 2016 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2016. 17. august 2015 Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - lovgivning og økonomi 17. august 2015 Sagsid. Aftale om kommunernes økonomi i 2016 Den 3. juli 2015 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen aftale om

Læs mere

NOTAT. Økonomiaftale 2017 og konsekvenser for Helsingør Kommune

NOTAT. Økonomiaftale 2017 og konsekvenser for Helsingør Kommune NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomiaftale 2017 og konsekvenser for Helsingør Kommune Den 10. juni 2016 blev der indgået aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017. Aftalen

Læs mere

Lov- og cirkulære. Budget

Lov- og cirkulære. Budget Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Lov og cirkulære korrektioner budget 2015-2018 Udvalg Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 LC201 Tilbagetrækningsreform 0,000 0,000 0,388 0,388 LC202 Midlertidig huslejehjælp

Læs mere

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov og cirkulære korrektioner budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget LC101 Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Læs mere

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Næstved Kommune i budget 2016

Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Næstved Kommune i budget 2016 sag nr. 00.30.10-Ø00-1-15 Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Kommune i budget 2016 Der er en bagatelgrænse på 0,02% af politikområdets nettobudget for ændringer samlet.

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Nøgletalsnotat. Budget

Nøgletalsnotat. Budget Nøgletalsnotat Budget 218-221 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelt... 3 Metode... 7 Politikområde 1. Natur og Miljø... 9 Politikområde 2. Erhverv og Turisme... 11 Politikområde 3. Veje og Trafik...

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område - august

NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område - august Beskæftigelse, Social og Økonomi Sekretariat og Integration Sagsnr. 258707 Brevid. 1949143 Ref. ABOM Dir. tlf. 4631 3096 andreasbm@roskilde.dk NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere