Mål og Perspektiver. Budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål og Perspektiver. Budget 2015-2018"

Transkript

1 Mål og Perspektiver Budget

2 Mål og perspektiver er en nytænkning af de tidligere perspektivnotater. Med udgangspunkt i de strategiske drøftelser fra budgetseminaret i april er formålet med Mål og Pespektiver at konkretisere de overordnede perspektiver for hvert enkelt fagudvalg. Hensigten har således været, at Det er således hensigten at drøftelserne i fagudvalgene munder ud i strategiske og konkrete målsætninger og udviklingsprojekter for områderne. Disse danner grundlag for en 22-plan for Kommune, der drøftes på det kommende budgetseminar i august. Mål og Perspektiver er blevet drøftet i fagudvalgene i maj/juni. Overskuelig og lettilgængelig Mål og perspektiver er udarbejdet som en powerpointpræsentation, således at fagudvalget og læseren hurtigt og enkelt kan få de overordnede budskaber på det enkelte politikområde. For hvert politikområde er lavet oversigter, der beskriver hhv. økonomi, politikker, perspektiver og udfordringer samt konkrete mål og innovationsprojekter: Økonomi Overordnet økonomitabel for politikområdet, idet denne viser opdelingen i ramme og indsatsstyret. Politikker Hvilke(n) politik der er på området, idet de overordnede statements anføres. Perspektiver og udfordringer Faglige perspektiver for det kommende budgetår 215 samt på længere sigt. Mål og innovationsprojekter Vigtigste mål og innovationsprojekter som understøtter den overordnede politik på området. Mål og Perspektiver tager udgangspunkt i den tosporede strategi fra budgetseminariet i april: Fladt budget 215 Perspektiver og mål på længere sigt; en 22-plan Til fagudvalgenes drøftelser var ligeledes vedlagt en kopi af nøgletalsnotatet fra april budgetseminaret. Side 2 af 4

3 Protokolleringer, fagudvalgsbehandling Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den : Børne- og Skoleudvalget drøftede mål og perspektiver for udvalgets område. Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den : Udvalget drøftede perspektiver og målsætninger på området. Udvalget lagde vægt på, at der arbejdes videre med en målsætning om forbedring af kommunens fremtoning, herunder renhold, vedligeholdelse og affaldsfjernelse m.v. Udvalget lagde vægt på, at vedligeholdelsesefterslæbet på kommunens anlæg, stier og veje fastlægges Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den : Udvalget ønsker en debat om - Den langsigtede udvikling af fritidsfaciliteterne i kommunens bysamfund samt i regionen. - Målsætning for hvor mange, der skal dyrke idræt i kommunen og dermed forbedre folkesundheden. - En bedre bygnings- og lokaludnyttelse til gavn for mere idræt og bedre sundhed samt kommunens økonomi. - Strukturelle forebyggelsestiltag særligt i forhold til alkohol, tobak, kost og motion, der kan forbedre folkesundheden. Beslutning i Kulturudvalget den : Udvalget drøftede sagen. Beslutning i Social- og Seniorudvalget den : Social- og Seniorudvalget drøftede mål og perspektiver og peger på, at det er en urealistisk udfordring at holde udgifterne til handicapområdet indenfor et fladt budget. Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den : Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget drøftede mål og perspektiver for udvalgets område. Udvalget ønsker at drøfte indsatsen i forhold til ungeledigheden samt erhverv og turisme i budgetforhandlingerne og i arbejdet med 22-planen. Side 3 af 4

4 Beslutning i Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget henviste drøftelserne til budgetseminaret i august 214. Side 4 af 4

5 Aftale om kommunernes økonomi for 215 NOTAT Center for Økonomi og Indkøb Samlet set er niveauet for aftalen nogenlunde ud på niveau med 214- Juni 214 aftalen, idet der er et ekstraordinært grundtilskud på 2 mia. kr. der fordeles til alle kommuner. Hertil kommer at anlægsniveauet er højere i 215 (17,5 mia. kr. på landsplan) end udmeldt ved 214-aftalen. Samlet set forventes aftalen at medføre stort set de samme forudsætninger for Kommunes økonomi som i 214. Økonomi Service- og anlægsramme Servicerammen videreføres i 215 på aftaleniveauet for serviceudgifterne i 214. Anlægsrammen er på næsten samme niveau som i 214, idet niveauet er nedsat til 17,5 mia. mod godt 18 mia. for hele landet i 214 aftalen. Som de seneste år er 3 mia. kr. af balancetilskuddet gjort betinget af aftaleoverholdelse af budgetterne for 215. Der ydes i 215 et ekstraordinært tilskud på 3 mia. kr., hvoraf de 2 mia. kr. er et grundtilskud som fordeles til alle kommuner og 1 mia. kr. fordeles til kommuner ud fra kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår, som Økonomi- og Indenrigsministeriet opgør på baggrund af objektive kriterier frem mod 1. juli. Tilskuds- og lånepuljer Der er i aftalen afsat en lånepulje på 5 mio. kr., som kommunerne der er vanskeligt stillet likviditetsmæssigt kan søge. Herudover er der fastsat en særtilskudspulje på 3 mio. kr. i 215 Aftalen indeholder desuden en lånepulje på 4 mio. kr., der er rettet mod investeringer på borgernære områder samt en lånepulje på 2 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale. Skatteloft og skattepulje Kommunerne under ét må ikke overskride skatteloftet. Der er igen i 215 etableret en tilskudsordning, der for 215 udgør 15 mio. kr. til de kommuner som sætter skatten ned. Der kan søges et tilskud på 75 pct. af provenutabet ved skattenedsættelsen i 215, 5 pct. i 216 og 217 samt 25 pct. i 218. Hvis kommunerne under ét ikke overholder skatteloftet vil der ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. Hvis kommunerne under et søger om skattenedsættelser for mere end 15 mio. kr. så vil kompensationen blive nedsat forholdsmæssigt. Siden 23 har der været loft over grundlaget for beregningen af grundskyld. I aftalen mellem regeringen og KL er denne reguleringsprocent sat op fra 6,3 pct. i 214-aftalen til 6,4 pct. i 215- aftalen. Rådhuset Egevangen 3 B DK-298 Kokkedal Telefon

6 Midtvejsregulering I kommuneaftalen er regeringen og KL blevet enige om, at der foretages en midtvejsregulering af skønnene for udgifter til indkomstoverførsler i 215. Såfremt der er væsentlige ændringer af udgiftsskønnene for indkomstoverførsler sammenholdt med de øvrige forudsætninger for aftalen, kan der være behov for at neutralisere dette i den indgåede aftale. Erhvervsrettede myndighedsopgaver I kølvandet på regeringens vækstudspil er der enighed mellem KL og regeringen om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver med en tredjedel i 216. Denne reduktion skal opnås ved at indføre servicemål på sagsbehandlingsområder bl.a. miljøgodkendelser og byggesager. Servicemålene fastsættes med udgangspunkt i, at sagsbehandlingstiden regnes fra ansøgningen er fuldt oplyst, til der er truffet afgørelse i sagen. Der er enighed om at det skal fremstå klart for virksomheder og borgere, hvad der menes med fuldt oplyst ansøgning herunder vejlednings- og ansøgningsmateriale samt eventuelle selvbetjeningsløsninger. Der er afsat 2 mio. kr. i 215 og 4 mio. kr. i de efterfølgende år til hertil. I forlængelse af vækstudspillet og fælles udvalgsarbejde om hhv. erhvervsfremme og incitamenter til økonomisk udvikling er der enighed om at gennemføre følgende: Harmonisering af byggesagsgebyrer; en ensartet gebyrmodel på tværs af kommuner. Styrkelse af den kommunale erhvervsfremmeindsats en indgang for virksomheder, bedre data, styring og evaluering af indsatsen. Virksomhederne inddrages i højere grad for at gøre indsatsen mere erhvervsrettet. Fastholdelse af kommunernes økonomiske incitament; der lægges op til at den kommunale andel af selskabsskatten øges, således at kommunernes incitament til fastholdelse og tiltrækning af lokale arbejdspladser ikke bliver påvirket af nedsættelsen af selskabsskattesatsen i perioden Bedre styring af forsyningssektorerne. Der nedsættes en fælles arbejdsgruppe, som skal afdække et behov for ændring af det styringsmæssige forhold mellem kommune og selskaber Sundhed Kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats løftes igen i 215-aftalen og det med 35 mio. kr., hvilket svarer til godt 2 mio. kr. for Kommune. I 214 blev aftalt et løft på 3 mio. Side 2 af 3

7 Beredskab Kommune er ved at lave en tværkommunale aktiviteter på beredskab og er dermed allerede i gang med aftalens tiltag på beredskabsområdet. Aftalen lægger op til at der på beredskabsområdet skal ske en forenkling af organiseringen og at der herved kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster samtidig med at borgerne sikres et højt serviceniveau. Dette sker ved at samle i større og mere bæredygtige enheder. Kommunerne skal senest den 1. januar 216 etablere sig i nye tværkommunale samarbejder i form af op mod 2 beredskabsenheder. Det kommunale bloktilskud nedreguleres med 5 mio. kr. i 215, 75 mio. kr. i 216 og frem. KL og regeringen er enige om at det vil være muligt at frigøre yderligere 1 mio. kr. i 215 og frem. Moderniseringsaftalen Regeringen og KL er enige om at videreføre moderniseringsaftalen for at understøtte en bedre lokal udnyttelse af ressourcerne og bedre service for borgerne. Dette indebærer at der skal frigøres ressourcer i kommunerne svarende til 2 mia. kr. i perioden , således at regeringen hhv. kommunerne forpligter sig til at gennemføre initiativer der frigør 1 mia. kr. frem til 216. Midlerne bliver i kommunerne og skal være med til at udvikle og forbedre den borgernære service. Som led i opfyldelse af aftalen for 215 har regeringen fremlagt initiativer på følgende områder: byggeområdet, beskæftigelse, beredskab samt Udbetaling Danmark. Frikommuner Det nuværende frikommuneforsøg udløber med udgangen af 215 hvorefter det evalueres samlet. Der arbejdes på at de igangværende forsøg kan videreføres indtil medio 217 for at undgå at stoppe forsøg, som der efter evalueringen ønskes fortsætter. Der er enighed om at igangsætte et nyt frikommuneforsøg. Regeringen og KL indleder drøftelser i efteråret 214 om en fornyelse af frikommunekonceptet med henblik på den nærmere udformning af et nyt frikommuneforsøg. Side 3 af 3

8

9 Punkt LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM Budgetår kommunes procentandel (,673%) af det samlede beløb fra Lov- og cirkulæreprogrammet Bemærkninger AD: Tilrettet den kommune kommune kommune kommune Acadre: 14/22199 Bagatelgrænse +/- 5. kr. - beløb er nulstillet Lov III. Lov- og cirkulæreprogram Pol område B 215 BO 216 BO 217 BO 218 Tekstforklaring: 7 Økonomi- og Indenrigsministeriet Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Merudgifterne følger af regeringens aftale med SF, Venstre og Konservative om at hæve lønningerne for de menige kommunalpolitikere. Lønningerne hæves med ca. 3 pct. og vil fra den 1. juli 214 udgøre kr. årligt i kommuner med under 8. indbyggere, kr. årligt i kommuner med over 8. indbyggere og kr. årligt i Københavns Kommune. Vederlagene reguleres årligt den 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes pba. lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked Lovforslag L 166 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) 1) Lovforslag L 183 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Anvendelse af eindkomst ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte gør det muligt at effektivisere og forenkle ydelsesadministrationen og forbedre mulighederne for digital selvbetjening samt muliggøre en mere præcis og korrekt indtægtsregulering af social pension og boligstøtte. Forslaget har administrative konsekvenser og vil påvirke kommunernes betalinger af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (UDK) (Borgerservice) Kommunerne har under visse nærmere forudsætninger mulighed for i op til 6 måneder at yde midlertidig hjælp til huslejeudgifter til en person under 3 år, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller revalideringsydelse, og som er i en udsat boligsituation. Ordningen er midlertidig fra 214 til og med 217.

10 Punkt LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM Budgetår kommunes procentandel (,673%) af det samlede beløb fra Lov- og cirkulæreprogrammet Bemærkninger AD: Tilrettet den kommune kommune kommune kommune Acadre: 14/22199 Bagatelgrænse +/- 5. kr. - beløb er nulstillet Lov III. Lov- og cirkulæreprogram Pol område B 215 BO 216 BO 217 BO 218 Tekstforklaring: 3 Socialstyrelsens/VISOs overtagelse af ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud samt ansvaret for koordinering af vidensudvikling på området 6/14 VISO/Socialstyrelsen overtager 1. juli 214 ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud samt ansvaret for at koordinere vidensudvikling på området. Opgaverne finansieres i dag ved objektiv finansiering fra samtlige kommuner. Efter VISO's overtagelse finansieres opgaverne ved en reduktion af bloktilskuddet. Der er aftalt efterregulering i 216, såfremt det overførte beløb viser sig at være for stort. For nærmere beskrivelse se Budgetvejledning 215, supplementsskrivelse 5-8 eller Fordeling af punkt 3 VISO se ovenfor pkt. 3 3 Fordeling af punkt 3 VISO se ovenfor pkt. 3 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Landsdækkende screening for tyk- og Sidste års punkt 35, blev fuldt indarbejdet. Øger 32 endetarmskræft (Kræftplan III) kommunens udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering Der udmøntes 134 mio. kr. til en styrket rehabilitering af kræftpatienter i kommunerne i perioden , svarende til 33,5 mio. kr. årligt. Kommunerne har i perioden fået midler over finansloven til kræftrehabilitering. 34 Styrket rehabilitering af kræftpatienter De nye midler kan både anvendes til styrkelse af eksisterende kræftrehabiliteringsindsatser i kommunerne eller til nye indsatser. Midlerne skal ses i sammenhæng med implementering af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation af kræftpatienter fra 212, jf. Kræftplan III

11 Punkt LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM Budgetår kommunes procentandel (,673%) af det samlede beløb fra Lov- og cirkulæreprogrammet Bemærkninger AD: Tilrettet den kommune kommune kommune kommune Acadre: 14/22199 Bagatelgrænse +/- 5. kr. - beløb er nulstillet 37 Lov III. Lov- og cirkulæreprogram Beskæftigelsesministeriet Lov nr af 28. december 211 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.) 1) Pol område B 215 BO 216 BO 217 BO 218 Tekstforklaring: Sidste års punkt 47, tekst fra sidste år: Øgede udgifter til sygedagpenge og administration. Ændringerne og indførelsen af seniorførtidspension samt ændringerne af folkepensionsalderen har afledte virkninger (fra 214) på kommunerne udgifter til bl.a. fleksjob. 38 Lovforslag L 194 om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Ny sygedag-pengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.) Med sygedagpengereformen vil personer, der ikke kan forlænges efter forlængelsesreglerne efter 22 uger (mod 52 uger i dag), kunne komme i et jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse. Bloktilskuddet reguleres som følge af ændringen, da ressourceforløbsydelsen hører under budgetgarantien. 39 Lov nr. 894 af 4. juli 213 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.) 1) 11 og Fordeling af punkt se ovenfor pkt Fordeling af punkt se ovenfor pkt Lov nr. 895 af 4. juli 213 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats til unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte m.v.) Med loven afskaffes kontanthjælpen for unge under 3 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og i stedet indføres uddannelseshjælp som ny ydelse. For disse unge bliver målet, at de skal tage en uddannelse på ordinære vilkår. Lovforslaget medfører regulering af bloktilskuddet som følge af merudgifter til administration og samtaler samt, økonomisk friplads, boligsikring og tandlægetilskud Fremover skal kontanthjælpsmodtagere, der kan arbejde, arbejde for deres ydelse. Lovforslaget medfører regulering af bloktilskuddet som følge af merudgifter til administration, samtaler, test, vejledning og opkvalificering, mentor og aktivitetsdusør til unge under 18 år, som kommunen visiterer til en uddannelsesrettet indsats

12 Punkt LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM Budgetår kommunes procentandel (,673%) af det samlede beløb fra Lov- og cirkulæreprogrammet Bemærkninger AD: Tilrettet den kommune kommune kommune kommune Acadre: 14/22199 Bagatelgrænse +/- 5. kr. - beløb er nulstillet Lov III. Lov- og cirkulæreprogram Lov nr. 161 af 26. december 213 om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til sygeog barselsdagpenge, målretning af danskuddannelsestilbud m.v.) Undervisningsministeriet Lovforslag L 195 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v.) Lovforslag L 195 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v.) Pol område B 215 BO 216 BO 217 BO 218 Tekstforklaring: Der indføres en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse til fuldtidsforsikrede ledige, der har opbrugt retten til dagpenge fra den 6. januar 214 til og med den 3. juli 216, eller opbruger retten til uddannelse og særlig uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, fra den 3. december 213 til og med den 5. januar 215. Bloktilskuddet reguleres, idet kommunerne får en større administrativ byrde som følge af den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning. Udgiften til overførsler og selve arbejdsmarkedsydelsen reguleres via hhv. budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet Videreførelse af sidste års punkt 57 med denne tekst "Skal indarbejdes. Der er udarbejdet budgetmodel og yderligere ændringer medtages ved de periodiske budgetrevisioner. Omhandler ungepakke med styrket uddannelsestilgang. Budgetår 211 punkt 58" Videreførelse af sidste års punkt 57 med denne tekst "Skal indarbejdes. Der er udarbejdet budgetmodel og yderligere ændringer medtages ved de periodiske budgetrevisioner. Omhandler ungepakke med styrket uddannelsestilgang. Budgetår 211 punkt 58"

13 Punkt LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM Budgetår kommunes procentandel (,673%) af det samlede beløb fra Lov- og cirkulæreprogrammet Bemærkninger AD: Tilrettet den kommune kommune kommune kommune Acadre: 14/22199 Bagatelgrænse +/- 5. kr. - beløb er nulstillet Lov III. Lov- og cirkulæreprogram Pol område B 215 BO 216 BO 217 BO 218 Tekstforklaring: 47 Lov nr. 2 af 26. december 213 om finanslov for finansåret 214 (Ændringer af kommunale bidrag for elever i frie grundskoler og frie grundskolers SFO som følge af folkeskolereformens forlængede skoledag) I forbindelse med folkeskolereformen er det besluttet, at de frie grundskoler ligeledes skal have et forhøjet tilskud. Dette sker automatisk fra skoleåret 217/218, idet taksten til de frie grundskoler har fuld effekt fra 217/218. I sidste års økonomiaftale blev der afsat 47 mio. kr. årligt til at løfte de kommunale serviceudgifter i forbindelse med folkeskolereformen. Heraf er der afsat 42,3 mio. kr. til kompensation for de kommunale merudgifter til ift. de frie grundskoler, idet det er i overgangsperioden ( ) besluttet, at den kommunale bidragssats til de frie grundskoler hæves fra 9 til 91 pct. Forhøjelsen af den kommunale bidragsprocent vil dog indebære en mindre afvigelse mellem den forudsatte kommunale merudgift og den faktiske merudgift, og derfor er der på bloktilskudsaktstykket i 214 optages denne regulering Miljøministeriet 5 Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 213 af lov om råstoffer (Råstofloven) Som konsekvens af evalueringen af kommunalreformen overdrages opgaven med at give tilladelser til indvinding af råstoffer til regionerne pr. 1. juli 214. Regionerne varetager således fremover både råstofplanen samt de konkrete indvindingstilladelser, der gives på baggrund heraf. I alt, lov- og cirkulæreprogram Indarbejdes i budgetforslaget Kommunes andel Procentssate i forhold til landstallene,671%

14

15 Nøgletalsnotat Budget

16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelt... 3 Metode... 6 Politikområde Natur og Miljø... 8 Politikområde Veje og Trafik... 1 Politikområde Kommunale Ejendomme Politikområde Fritid og Idræt Politikområde Skoler Politikområde Unge og Medborgerskab Politikområde Børn Politikområde Kultur Politikområde Erhverv og Turisme Politikområde Udsatte Børn og Unge Politikområde Beskæftigelse Politikområde Sundhed og Frivillighed Politikområde Pleje og Omsorg... 4 Politikområde Handicap og Socialpsykiatri Politikområde Beredskab Politikområde Borgerservice, administrativ og politisk støtte Politikområde Finansiering Politikområde Anlæg Side 2 af 59

17 Indledning Notatet er udarbejdet med det formål at skabe et nemt og lettilgængeligt overblik over Kommunes relative udgiftsniveau på politikområderne. Notatet er alene illustrativt og indeholder således ingen analyser omkring de bagvedliggende faktorer for, hvorfor Kommune ligger, som den gør i forhold til de øvrige kommuner. Udgiftsniveauet siger ikke nødvendigvis noget om serviceniveauet, da der kan være forskel på, hvor effektive kommunerne er, dvs. hvor meget service de kan levere for samme penge. Endvidere er nøgletallene som sædvanligt behæftet med en vis usikkerhed, da kommunerne kan kontere udgifter forskelligt. Generelt Set under et er udgiftsniveauet relativt højt i Kommune. De samlede serviceudgifter pr. indbygger er således knap 9 pct. højere end landsgennemsnittet. Til illustration betyder det, at kommunens udgifter ville være 144 mio. kr. lavere hvert år, hvis udgiftsniveauet lå på landsgennemsnittet. Også når der korrigeres for udgiftsbehov, er Kommunes udgifter højere end landsgennemsnittet om end forskellen så falder til knap 3½ pct., svarende til 56 mio. kr. Produktivitetskommissionen har peget på, at kommunerne under et kan hente produktivitetsgevinster på samlet 5,3 pct. Det beløb svarer til 94 mio. kr. for Kommune med uændret service. Produktivitetskommissionen peger især på et effektiviseringspotentiale inden for de store serviceområder, dvs. skole, dagtilbud og ældrepleje. Produktivitetskommissionens konklusioner er baseret på data fra perioden 29 til 211. Metodisk anvendes i nøgletalsnotatet sammenligninger med landsgennemsnittet samt de tre nabokommuner, Helsingør, Hillerød og Hørsholm. Side 3 af 59

18 Serviceudgifter pr. indbygger (regnskab 213) Landsgns. Helsingør Hillerød Hørsholm Ser man på nettodriftsudgifter i forhold til udgiftsbehov (indekstal) ligger Kommune på en 22. plads ift. landets øvrige kommuner. Kommunes nettodriftsudgifter i forhold til udgiftsbehovet ligger indeks 13 i forhold til landsgennemsnittet (indeks 1). 18 Nettodriftsudg. i forhold til udgiftsbehov (indekstal) Landsgns. Helsingør Hillerød Hørsholm Side 4 af 59

19 Det overordnede udgiftsniveau dækker over udgifterne på alle kommunens politikområder og underopdelinger af disse. Det er i høj grad en subjektiv vurdering, hvorvidt man mener, at udgiftsniveauet er for lavt eller for højt, og man bør derfor være varsom med en kategorisering. Administrationen anbefaler derfor også, at nøgletalsnotatet læses i sin fulde længde. På trods heraf er det overordnede billede søgt sammenfattet i tabellen nedenfor. For nogle af udgiftsområderne er der en tæt sammenhæng. F.eks. bruger vi færre udgifter pr. indbygger på kommunal hjemmepleje, men omvendt flere udgifter på privat udført hjemmehjælp. Vi bruger relativt mange penge på forebyggelse vedr. udsatte børn, men ligger til gengæld lavt, når det gælder udgifter til plejefamilier. Hovedpointen i nøgletalsnotatet og dets sammenligninger med landsgennemsnittet og andre kommuner er, at sammenligningerne viser, at der er et politisk handlerum på stort set alle udgiftsområder det er altså primært et spørgsmål om politisk prioritering, hvor udgiftsniveauet skal ligge. Højt udgiftsniveau Middel udgiftsniveau Lavt udgiftsniveau Ungdomsskoler Natur og Miljø Erhvervsservice Integrerede daginstitutioner Veje og Trafik Turisme Musikskoler Fritid og folkeoplysning Plejefamilier Forebyggelse udsatte børn Sundhed og forebyggelse Ældrepleje 65+ Sikrede døgninstitutioner Biblioteker Kommunale hjemmehjælp Beskæftigelsesindsats Museer Sygedagpenge Privat hjemmehjælp Førtidspension Likviditet Voksne med særlige behov Dagpenge Anlæg Børn og unge med særlige Kontanthjælp aktiv og passiv behov Tandpleje Beredskab Sundhedspleje Gæld Ældrepleje 8+ Aktivitetsbestemt medfin. Administration Side 5 af 59

20 Det er ikke bare udgiftsniveauet, der er højt i Kommunes. Kommunen har også et højt beskatningsgrundlag - det 8. højeste i landet. Kommunes beskatningsgrundlag pr. indbygger ligger således ved regnskab 213 på kr. pr. indbygger ift. landsgennemsnittet på kr. pr. indbygger. Ses der på Kommune ift. Hørsholm, Helsingør og landsgennemsnittet bliver billedet således: 35. Beskatningsgrundlag pr. indbygger (regnskab 213) Landsgns Helsingør Hillerød Hørsholm Metode Der er primært anvendt nøgletal fra det fælleskommunale ledelsesinformationssystem (FLIS), og i ganske få tilfælde fra udtræk fra OPUS, ECO samt nøgletal.dk (IM nøgletal). Indenfor Handicapområdet er ligeledes anvendt nøgletal fra den områdespecifikke undersøgelse Ballerupundersøgelsen. Den bevillingsmæssige opdeling af budgettet (på politikområdeniveau), som benyttes i Kommune er ikke nødvendigvis den samme i andre kommuner. Der gøres derfor opmærksom på, at nøgletallene er lavet med udgangspunkt i kontoplanen, hvorfor nogle nøgletal godt kan dække over opgaver, der løses i flere politikområder. Hvor ikke andet er angivet er data fra FLIS. Side 6 af 59

21 Det Fælleskommunale Ledelsesinformations System (FLIS) Pr. 1. april 213 var 77 kommuner tilsluttet det FLIS, og disse repræsenterer 64 % af befolkningsgrundlaget i Danmark. Foruden dette har alle landets kommuner givet tilladelse til, at der må hentes data til FLIS for deres kommune, idet Københavns data dog ikke indgår på økonomiområdet. Kommune er tilsluttet FLIS og har derigennem fået et værktøj til at se på kommunens opgaveløsning gennem benchmarking og ledelsesinformation, der både er månedligt opdateret og giver mulighed for at sammenligne kommunerne på tværs af data. Tidligere har Kommune benyttet sig primært af ECO-nøgletal, hvor gruppen af sammenligningskommuner ligger forud defineret i systemet. Til brug for sammenligning af FLIS nøgletal for Kommunes nøgletal er det valgt, at sammenligne Kommune med de tre kommuner, som man typisk vil sammenligne sig i forhold til. Det er for alle områder udvalgt at sammenligne Kommune data med hhv. Helsingør, Hillerød og Hørsholm Kommuner. Derudover viser graferne, hvorledes Kommunes nøgletal ligger i forhold til landsgennemsnittet. Det skal dog bemærkes, at Københavns Kommune ikke indgår i beregningen af landsgennemsnittet. På sigt vil FLIS ligeledes give mulighed for at sammenstille data med eksempelvis sammenligningskommuner der er beregnet ud fra forskellige strukturelle rammebetingelser. Der er tale om strukturelle rammebetingelser, som kommunerne har vanskeligt ved at påvirke på kort sigt, fx beskatningsgrundlag, indbyggernes alders- og kønssammensætning, indbyggertal, befolkningstæthed mv. Derudover vil der ligeledes blive mulighed for at områderne skole, udsatte børn og unge, ældre og voksenhandicap at lave mere områdespecifikke sammenligningskommuner på baggrund af mere områdespecifikke variable. FLIS trækker data direkte fra kommunernes egne økonomi- og fagsystemer. Alle FLIS tal er udtrukket i regnskab tal og er alle opgjort i prisniveau 13, idet skole og ældreområdet er opgjort i løbende priser. FLIS tal er opgjort som enten totaltal eller hvor muligt pr. indbygger i kommunen. Side 7 af 59

22 Politikområde Natur og Miljø Politikområde Natur og Miljø udgjorde ved regnskab 213 i alt 9 mio. kr., svarende til,4 pct. af Kommunes samlede driftsregnskab for 213. Natur og miljø omfatter kommunens myndighedsbehandling indenfor natur- og miljøområdet, den generelle naturplejeindsats, vedligeholdelse af vandløb samt kommunens indsats for klimatilpasning. Myndighedsbehandlingen omfatter bl.a. planlægning, tilsyn, godkendelser, tilladelser, dispensationer og anden sagsbehandling efter miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, jordforureningsloven, miljømålsloven, vandforsyningsloven, varmeforsyningsloven, husdyrloven mv. Størstedelen af arbejdsopgaverne er reguleret indgående af lovgivningen. Kun mht. naturgenopretning og naturpleje er der i et vist omfang et råderum. Politikområdet inkluderer også kommunens klimatilpasningsindsats. Nedenstående viser udgifterne på Politikområdet Natur og Miljø i perioden Der er fraregnet udgifter vedr. affaldshåndtering, som håndteres af Forsyning, og EU-Life projektet, som ikke er en del af den sædvanlige drift. Når man fraregner disse to områder har udgifterne til Natur og Miljø ligget meget stabilt i perioden Udgifter politikområde Natur og Miljø 1. kr Regnskab 212 Regnskab 213 Budget 214 Note: Figuren viser udgiften til politikområdet Natur og Miljø i 214-priser. Bemærk, at i figuren er fraregnet udgiften vedr. affaldshåndtering og EU-Life projektet. OPUS-udtræk Side 8 af 59

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 10 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 11 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017)

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017) III. Lov- og cirkulæreprogram Skatteministeriet Lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af

Læs mere

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014 Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2015 - lovgivning og økonomi 15. august 2014 Sagsid. Aftale om kommunernes økonomi i 2015 Den 3. juni 2014 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen aftale om

Læs mere

Regulering af de generelle tilskud til kommunerne Bilag 1

Regulering af de generelle tilskud til kommunerne Bilag 1 Regulering af de generelle tilskud til kommunerne Bilag 1 Mio. kr. Korrigeret pulje 2014 Foreløbig pulje 2015 BO 2016 BO 2017 (14-pl) (15-pl) (15-pl) (15-pl) I. Overført tilskudspulje Kommuneaftalen 2013

Læs mere

Fordeling af Lov- og cirkulære

Fordeling af Lov- og cirkulære I. Overført tilskudspulje Kommuneaftalen 2013 vedr. 2014, overført tilskudspulje, jf. akt 125 af 28. juni 2013 442.513 411.411 411.494 411.494 411.494 Pris og lønregulering 2014-2015 7.817 7.819 7.819

Læs mere

Lov- og Cirkulæreprogram for kommuner

Lov- og Cirkulæreprogram for kommuner Lov- og Cirkulæreprogram for kommuner 6 7 8 9 10 Skatteministeriet Lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 NOTAT Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Udarbejdet af økonomi den 19. juni 2014 Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2015... 4 Indledning... 4 De overordnede økonomiske

Læs mere

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser som følge af LCP fordelt på service og overførelser (ekskl. budgetgaranti)

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser som følge af LCP fordelt på service og overførelser (ekskl. budgetgaranti) Notat 14. august 2015 Sagsbeh.: juky01 J.nr.: 00.30.10-S00-2-15 Økonomiafdelingen Bilag 2 Lov- og cirkulæreprogram På baggrund af aktstykke nr. 147 af 4. juli 2015 er Lov- og cirkulæreprogrammet (LCP)

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Fordeling af Lov cirkulære. Side 1 af 6

Fordeling af Lov cirkulære. Side 1 af 6 I. Overført tilskudspulje Kommuneaftalen 2014 vedr. 2015, overført tilskudspulje, jf. akt 125 af 19. juni 2014 400.897 421.733 422.764 422.764 422.764 Pris og lønregulering 2015-2016 6.747 6.764 6.764

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomi og Personale Budget 2016-2019

Økonomi og Personale Budget 2016-2019 Rammeændringer som følge af lov- og cirkulæreprogram 2014-15 og lovændringer med konsekvens for budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet Lov- og cirkulæreprogrammet Børn og Familie 25.000 Ejendomme

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN 1. Geografi Bymæssig bebyggelse 2003 Andel af kommunens indbyggere, der bor i byområde (mindst 200 indbyggere). Areal Kommunens geografiske størrelse i km 2 Befolkningstæthed

Læs mere

Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap

Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 239222 Brevid. 1716438 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 20. august

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

NOTAT REKRUTTERING DIREKTØR TIL VELFÆRDSOMRÅDET: PRÆ- SENTATION AF FAGCENTRE PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE

NOTAT REKRUTTERING DIREKTØR TIL VELFÆRDSOMRÅDET: PRÆ- SENTATION AF FAGCENTRE PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE NOTAT REKRUTTERING DIREKTØR TIL VELFÆRDSOMRÅDET: PRÆ- SENTATION AF FAGCENTRE PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE SEPTEMBER 2013 CENTER FOR DAGTILBUD Center for dagtilbud består af kommunale dagtilbud, dagpleje, specialgrupper,

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4%

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4% & 623+92+)*36:%82-2+)2*Œ)7 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Børn- og Ungeudvalget varetager forvaltningen af Odense Kommunes opgaver på børn- og ungeområdet, d.v.s. Y Børnepasning for - 6 årige børn,

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Finanslov 2015. Nedenfor beskrives de nye elementer, som har kommunal betydning.

Finanslov 2015. Nedenfor beskrives de nye elementer, som har kommunal betydning. NOTAT Finanslov 2015 Regeringen har den 13. november indgået finanslovsaftale for 2015 med SF og Enhedslisten. Finansloven indeholder nye initiativer for i alt 14.661 mio. kr. i 2015-2018. Centrale nye

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere