En række bekymrede forældre fra børn på Boesagerskolen i Smørum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En række bekymrede forældre fra børn på Boesagerskolen i Smørum"

Transkript

1 Med afsæt i de fremlagte besparelser på skoleområdet jf. de udvalgte prioritetsområder vil vi tage stærkt afstand fra forslag om optimering af klasse koefficienter. Det er tilsyneladende oplagt for visse parter at spekulere i en optimering af økonomien vha. sammenlægning og dermed en opsplitning af klasser på tværs af skolerne i Egedal kommune. Vi er mange forældre her fra Boesagerskolen som på det kraftigste har tænkt sig at advare kommunen om de følgevirkninger det kan få når og hvis de planlagte tiltag gennemføres. Det vil ramme en række små børn helt ned til indskolingen at skulle flyttes fra deres nuværende klassemiljø og kammerater. Det er aldeles uden omtanke at tænke i sådanne baner og jeg kan sagtens forestille mig at det vil indgå i en række forældres overvejelser om det således er startskuddet på en udflytning helt fra kommunen eller alternativt søge mod private tilbud. Det er naturligt at spare alle de steder man kan og der er sikkert mange af de øvrige områder som vil klare sig bedre igennem en slankekur. Men, når det rammer de små i en grad som vil kunne komme til at skade deres opvækst og skolegang fremadrettet bør man søge alle andre alternativer inden dette sker. Man kunne indskrive fremadrettede ændringer i antallet af spor fra de nye årgange og således undlade at rykke børn unødigt midt i skolegang og opvækst. Man kunne også have overvejet en langt mere hensigtsmæssig omrokering, som istedet for at flytte rundt på enkelte elever på alle sporene, istedet tager hele eller halve klasser fra de 2 skoler som planlægges lukket. Og, således sikrer at flest mulig får kammerater og lærere med et nyt sted. Derved opnår man naturligvis ikke den foreslåede klasse koefficient og dermed besparelse men får alligevel en opnået besparelse på lukning af skolerne. Det ville være en langt mere fornuftig og human løsning på et økonomi problem som børnene er fuldstændig uforskyldte i. Jeg kan forsikre om at der er planlagt et gøre voldsom modstand imod især denne del af de planlagte besparelser. Det virker uoverlagt og helt uden moralsk omtanke at foreslå, men når man ser på gennemsnitsalderen i byrådet er der sikkert ikke mange forældre til børn i den skoleaktive alder... Det er min og mange andre forældres forhåbning at særligt jer som modtager denne mail vil gøre kraftige indsigelser imod især den del af besparelsen som omhandler tilfældig omfordeling af skolebørn, til fordel for en pose penge man kan bespare. Mvh En række bekymrede forældre fra børn på Boesagerskolen i Smørum Chefkonsulent / Ejer Anders Johansen Krauch HumanAssist Skinderskovvej Herlev

2 Under forudsætning af at indenrigsministeriets kommunale nøgletal er retvisende for Egedals likviditet, foreslås likviditeten reduceret til det gennemsnitlige på landsplan; hvilket skulle frigøre 50 millioner. Under alle omstændigheder foreslås Egedals såkaldte økonomiske politik tydeliggjort fx således at "Opsparing til investeringer i anlæg" budgetteres explicit og ikke som en del af kassebeholdningen. Tilsvarende gælder mellemværender med SOLT Som den "Økonomiske politik" ser ud nu, er den et fremragende eksempel på en mørkelygte. mvh Anders Larsen Æblevangen Smørum

3 Februar 2013 Økonomisk politik Egedal Kommunes økonomiske politik Kommunalbestyrelsens økonomiske politik skal sikre kommunens kortsigtede og langsigtede planlægning af den ønskede udvikling i Kommunen. Udvikling af service til borgerne tager udgangspunkt i, at kommunens budgetter ikke længere vokser. Det betyder, at økonomisk råderum og bedre service til borgerne skal ske gennem effektiviseringer, fornyelse og innovation eller i sidste ende politisk vedtagne foranstaltninger. Den økonomiske politik hænger tæt sammen med Plan- og agenda-strategiernes visioner, den demografiske udvikling og udviklingen i konjunkturerne. Den økonomiske politik er desuden udformet med hensyntagen til den kendte demografiske udvikling på de store serviceområder ældreområdet, sundhedsområdet, skoleområdet og dagpasningsområdet. For at nå sine mål lægger Kommunalbestyrelsen derfor afgørende vægt på, at der er solide overskud på den løbende drift. Dette er forudsætningen for, at, der kan bl.a. kan skabes råderum til udvikling og investeres i renoveringer og nybyggeri for at udvikle kommunens service overfor borgerne. Kommunalbestyrelsen lægger vægt følgende grundlæggende principper i den økonomiske styring: Overskud på den løbende drift Solide overskud på kommunens løbende drift er centralt for kommunens udvikling på kort og lang sigt. Det betyder, at Kommunalbestyrelsen i sin budgetlægning lægger vægt på at forholdet mellem driftsudgifter og skatteindtægter skal give i markant overskud, der giver råderum til investeringer i udvikling, afholdelse af skattefinansierede anlægsudgifter, afdrage på gæld, afholde indskud i SOLT-projektet og opbygge en robust kassebeholdning til uforudsete udgifter, så der er mulighed for at iværksætte gennemarbejdede initiativer, der kan fastholde de langsigtede økonomiske sigtepunkter. Den overordnede målsætning er, at der hvert år skal budgetteres med et overskud på 175 mio. kr. på den løbende drift. Robust kassebeholdning Den solide daglige likviditet (kassebeholdning) og gennemsnitlige kassebeholdning skal være solvent (jf. kassekreditreglen). Dette dobbelte fokus giver rum til at imødegå uforudsete udgiftsfluktuationer (jf. ovenfor). Kassebeholdningen består af flere elementer: mellemværende med renovationsområdet institutionernes opsparing/overførsler Opsparing til investeringer i anlæg Disponibel kassebeholdning. Af hensyn til budgetsikkerheden og for at imødegå udsving i likviditetsbehovet er det nødvendigt at sikre en disponibel kassebeholdning på mio. kr. ultimo året. Hertil kommer, at kassebeholdningen skal afspejle eventuel opsparing til større anlægsprojekter og frigivelse af indefrosne og opsparede midler. 1

4 Februar 2013 Økonomisk politik For at sikre den økonomiske langsigtede holdbarhed skal den gennemsnitlige kassebeholdning målt over de seneste 365 dage, udgøre minimum 180 mio. kr. Realistisk budgettering Kommunalbestyrelsen lægge vægt på at budgettet er lagt på grundlag af realistiske forudsætninger og der ikke budgetteres med forventede salgsindtægter fra jord eller fast ejendom. Hovedprincippet er aktivitetsbudgettering i størst muligt omfang. Der gennemføres en systematisk budgetopfølgning 3 gange årligt. Hvis den løbende økonomiske opfølgning viser, at budgetforudsætningerne ikke holder, skal der tages initiativ til at sikre opfyldelse af målsætningen. Tillægsbevillinger Der gives principielt ikke tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. Det kan dog af lovgivningsmæssige eller konjunkturbetingede årsager være nødvendigt at overveje tillægsbevillinger. Eventuelle tillægsbevillingsansøgninger til Kommunalbestyrelsen kan først fremsendes, når kompenserende besparelser og aktivitetsændringer har været vurderet. Ansøgninger skal ledsages af forslag til omprioriteringer/kompenserende besparelser. Forberedt til fremtiden Den demografiske udvikling i de kommende år betyder en nedgang i antallet af borgere i de erhvervsaktive aldersgrupper samtidig med, at vi vil opleve en markant stigning i antallet af ældre borgere. Dette vil sætte økonomien under et voldsomt pres. Forskydninger i alderssammensætninger betyder at der er behov for omprioriteringer. Sundhed og forebyggelse er vigtige temaer fremover. For at imødekomme de økonomiske udfordringer skal der løbende foretages investeringer i effektiviseringer og nye opgaveløsninger, der gennem tværgående processer undersøger mulighederne for udvikling, afvikling og effektivisering af kommunens opgaveløsning. Kommunens opgavevaretagelse skal således vurderes i forhold til økonomisk hensigtsmæssighed og serviceniveau. Formålet hermed er, at sikre et råderum til politiske prioriteringer både på kort og lang sigt. Fastholdelse af kommunens værdier i ejendomme og anlæg Kommunalbestyrelsen har fokus på, at Kommunen har store værdier i ejendomme, veje og anlæg. Investeringerne i disse værdier skal sikres. Det er målsætningen, at der afsættes de nødvendige midler således at værdien af de kommunale ejendomme og anlæg kan fastholdes. I forbindelse med enhver form for byggeri og anlæg skal fremtidige alternative anvendelsesbehov og muligheder indgå i overvejelserne omkring placering og udformning, fx placering af daginstitutioner nær skoler, således at institutionen eventuelt senere kan overtages af skolen og anvendes til undervisningsformål eller omvendt. Det forudsættes desuden, at mulighederne for at anvende og/eller afvikle eksisterende bygningsmasse er undersøgt, inden nybyggeri planlægges og budgetteres. Det skal tilstræbes, at det skattefinansierede anlægsbudget udgør mio. kr. således, at der er mulighed for investering i anlæg og renoveringer af bygninger, infrastruktur og øvrige anlæg. 2

5 Februar 2013 Økonomisk politik Gæld Der skal være sammenhæng mellem lånoptagelse og afdrag på lån. Undtaget herfor er låneoptagelse i forbindelse med energibesparende foranstaltninger, der tilbagebetales af tilsvarende driftsbesparelser, samt lån til almene boliger/ældreboliger, som afdrages over huslejen. Sælg og lej tilbage (SOLT-projekterne) En række af kommunens skoler samt et rådhus er solgt, renoveret og herefter lejet tilbage. Salgssummen er forvaltet af en række kapitalforvaltere da bygningerne skal tilbagekøbs. For at sikre en fortsat opbygning af den deponerede formue indbetales der årligt til depotet. Dels indbetales i overensstemmelse med den oprindelige betalingsplan dels indbetales til det lån depotet har ydet til rådhus og sundhedscenter. Ydelserne fra lånet til Rådhus og sundhedscenter tilbagebetales via tilsvarende driftsbesparelser. Afkastet fra kapitalforvalternes formuepleje forbliver i depotet, således at der skabes det finansielle grundlag for at indfri leasingkontrakterne i etaper og senest i Kommunaløkonomiske aftaler Kommunalbestyrelsen vil bidrage til at sikre overholdelse af de årlige aftaler mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi. 3

6

7 Smørum d. 25. august 2015 Personligt høringssvar vedr. spareforslag på skoleområdet Flere pedeller på skolerne! Meget tiltrængt. Øget normering i dagtilbud Endelig. En nødvendighed elever i alle klasser Klassen er barnets fundament i skolen. Børn er ikke brikker, vi kan flytte rundt med, uden at det får negative konsekvenser. At bryde klasser op alene af økonomiske hensyn er helt uacceptabelt. Det vil påvirke børnenes trivsel, deres relationer, deres tryghed - og deres parathed for at lære. En hovedløs optimering af klassekvotienten kan også resultere i en flugt fra folkeskolen. Det vil være trist - og dyrt for kommunekassen. Vi har i forvejen store klasser, hvor det er meget vanskeligt at sikre tilfredsstillende læring. Der er - særligt efter den ufinansierede aftale med lærerne fra før sommerferien - alt for få timer til holddeling/dobbeltlærer. Det er desuden vanskeligt at se, hvordan inklusionsindsatsen på nogen som helst måde skal have en chance, når der bliver flere børn, mere uro og mindre tid til den enkelte elev. Og det er i særdeleshed svært at se, hvordan det skal skabe attraktive skoler i Egedal, og hvordan det skal tiltrække nye skatteborgere til kommunen, hvis vi kaster rundt med børnene på denne måde. Alle børn skal blive så dygtige som de kan. Det er ikke realistisk de rammer, vi giver vores dygtige lærere og pædagoger i dag. I stedet for at skære i budgettet, har Egedals skoler brug for ekstra ressourcer til de store klassestørrelser, som allerede er en realitet. Reduktion af særlige indsatser og inklusionsindsats Der er i sparekataloget også forslag om, at reducere støttepædagoger, inklusionsvejledere og pædagogiskpsykologisk rådgivning samt at nedlægge flyverkorpset, som er dem, der giver hjælp og støtte til særligt udfordrede klasser for at få inklusionsindsatsen til at fungere. Alle disse tiltag betyder, at understøttelsen af inklusionen forringes. Det vil i endnu højere grad end i dag efterlade lærere og elever i de enkelte klasser uden hjælp og mulighed for sparring og hjælp udefra, når elever med særlige behov skal inkluderes. Det er ikke forsvarligt. Ukvalificeret konsekvensbeskrivelse I sparekataloget beskrives konsekvensen ved et spareforslag (CSD D) fx. således: "Konsekvensen af at sænke serviceniveauet vil være, at færre børn kan få støtte, hvilket kan betyde flere klagesager fra forældre."

8 og videre: "Risici forbundet med emnet: En yderligere konsekvens kan blive, at flere børn må ekskluderes med en tilhørende merudgift." Jeg er rystet over sprogbrugen, og det fokus det repræsenterer! Center for skole- og dagtilbud er IKKE sat i verden for at undgå klagesager fra forældre. Centrets opgave er at levere en række velfærdsydelser til os borgere, bl.a. at tilbyde et egnet skole- og dagtilbud for alle børn, så de trives og udvikler sig bedst muligt. Jeg savner i den grad, at sparekataloget forholder sig til, hvilke konsekvenser de enkelte spareforslag vil have til ift. denne kerneopgave. Og ja børn der ekskluderes (eller med lidt mere humane ord: må tilbydes specialtilbud) koster flere penge - men hvad er de menneskelige konsekvenser? En attraktiv arbejdsplads? Vi har i Smørum i en periode haft svært ved at tiltrække kvalificerede lærere. Jeg har svært ved at forestille mig, hvordan denne spareøvelse vil gøre det lettere at finde (og fastholde) dygtige lærere - tvært i mod. Jeg vil kraftigt opfordre politikere og forvaltning til - sammen med ledelse og medarbejdere i skoler/dagtilbud - til i stedet at se på, hvor der kan frigøres ressourcer, der ikke forringer kvaliteten af skoler og dagtilbud. Hvilke arbejdsgange kan optimeres? Hvilke opgaver kan løses smartere? Vi skal passe godt på Egedals børn. Og det gør vi ikke hvis disse spareforslag gennemføres. Med venlig hilsen Anders Nielsen Far til en dreng i 1. klasse, Distriktsskole Smørum

9 Kære politikere i Egedal Kommune Hermed et personligt høringssvar fra en bekymret borger, der deltog i borgermøde i aftes på Rådhuset i Ølstykke. Jeg er mor til 3 børn min datter på 13, som er en mønster elev toppen af klassen. Mads-Emil på 10, som sidste år fik en diagnose indenfor autisme og Clara på 4 som indtil videre er en helt normal lille pige. Vi hører uden tvivl til mellem de ressourcestærke og rige borgere i kommunen, som der blev nævnt flere gange på mødet i aftes. Jeg skriver, fordi jeg er bekymret for de forringelser, der bliver lagt op til på skoleområdet generelt og inklusionsområdet især. Jeg vil gerne give et lille indblik i, hvad det er for en hverdag, der møder os. Mads-Emil går i en almindelig skoleklasse med 25 børn. Ud over Mads-Emil er der yderligere to-tre børn der har brug for ekstra støtte. Mads-Emil er vurderet til at være godt begavet i alle test og vi forældre ser et stort potentiale, hvis Mads-Emil får den fornødne støtte i skoletiden for han kan ikke motivere sig selv til at gå i gang med en opgave og har brug for at ting hele tiden deles ind i konkrete opgaver og at han holdes til ilden. Det betyder, der er brug for tæt støtte hvis Mads-Emil skal lave noget fornuftigt i timerne. Han har klaret sig uden decideret støtte indtil januar 2014, hvor det langt om længe lykkedes os efter stor kamp at få støtte til 6 lektioner. Lige nu er der skemalagt 36 timer. Det er rigtig mange timer hvor der ikke er særlig hjælp til Mads-Emil og 6 timers støtte forslår som en skrædder i helvede. Lærerne ved godt hvad der skal til for at hjælpe Mads-Emil. De kæmper en brav kamp og vi er i tæt dialog og god dialog med dem men med 24 andre elever er opgaver umulig. Som de meget engagerede forældre vi er, har vi brugt utrolig mange ressourcer i hjemmet på at støtte op om Mads-Emils lektier. Det resulterer oftest i skrig og skrål. Mads-Emil der går hjemmefra eller tager kvælertag på sig selv, fordi han hader sig selv. Måske får vi også regnet lidt eller lavet lidt dansk, især hvis det er muligt at finde pensum på et digitalt medie, for der er Mads-Emil meget bedre. Som engagerede forældre kan man bruge meget tid på at undersøge hvad der findes digitalt, selv om man godt ved, der ikke er penge til at købe det i skolen. På det seneste har vi været nødt til at prioritere hjemmearbejde fra, da det var ved at rykke vores lille familie fra hinanden. Til gengæld er det gået ud over det faglige i skolen og det giver os mange bekymringer ift. skifte til mellemskolen, hvor kravene er højere, men der er jo 6 støttetimer. så vi må se, hvordan det kommer til at gå. I sidste måned har vores familie fået tildelt en aflastningsweekend om måneden. Vi har kun prøvet en halv weekend indtil videre, fordi Mads-Emil har svært ved at sove ude. Men pigerne, min mand og jeg prøvede faktisk at have et normalt liv for en dag. Vi kunne slappe af og behøvede ikke hele tiden være på forkant, hvornår skal Mads-Emil spise, spille, holde pause, lave noget fysisk hele tiden været velstimuleret for ellers ender det i eksplosioner, som går ud over såvel mor, far, som pigerne. Vi kunne høre musik og spille spil med pigerne, vores mindste kunne nusse rundt og vi behøvede ikke hele tiden være obs på om Mads-Emil var i nærheden af hende, for så er vi nødt til at have antennerne ekstra ude. Vi kan mærke det virkelig kommer til at gøre en forskel for os at have muligheden med aflastning. Min mand og jeg talte om, at det var virkelig hårdt og realitetstjek at blive så bevidst om hvor meget vi hele tiden er på overarbejde med et barn med autisme.

10 På kort sigt tænker jeg muligheden for aflastning, har mere eller mindre reddet undertegnede fra at gå ned med stress og blive sygemeldt fra arbejde. Jeg er tidligere sygeplejeske jeg kender alle symptomerne. De lurer hele tiden under overfladen. Der var nødt til at ske noget. Vi håber aflastningsmuligheden var det. Et hårdt presset ægteskab får måske også mulighed for at genfinde hinanden. Nu ved vi i det mindste, at der er én week-end om måneden, hvor vi kan puste ud og lade op. Det er tiltrængt. På mødet i aftes blev der sagt at det hjælper at være en lille smule rig. Jeg synes, det er rigtig trist men desværre også sandt. Jeg nævner her noget fra en lang liste af tiltag ud af egen lomme: Konsultation hos børnepsykolog Konsultationer hor særlig børnefysioterapeut Undersøgelse hos børnelæge Specialpædagogisk konsulent brugt som hjemmevejleder Dette er blot nogen tiltag, jeg vil slet ikke komme ind på hvor mange tusinder af kroner vi har brugt for at hjælpe og gøre det bedste for vores søn. Men ved I hvad, kære politikere vi kan ikke mere. Ressourcestærk familie eller ej. Vi kæmper og kæmper for at hjælpe vores søn og vi vil så gerne. Ressourcerne på hjemmefronten er ved at være udtømte. Vi kan ikke mere. Som sagt ser vi rigtig meget potentiale i vores søn. Vi kan sagtens se ham få arbejde og have et nogenlunde normalt liv som voksen, hvis han får muligheden. Desværre kan vi også sagtens se ham som førtidspensionist i tidlig alder, hvis vi ikke får ham godt afsted og udnyttet og hjulpet ham til at kunne navigere i sit svære liv. Sparekataloget lægger op til at skære på skole, inklusionsmidler såvel som aflastning. Hvad er der mon givet bedst ud i længden? PS. Kære kommunaldirektør, vi har også 2 biler selvom der er 7 stationer i Egedal kommune. Det tager mig 5 kvarter med offentligt transportmiddel at komme på arbejde. Med min bil tager det 30 minutter. Jeg er nødt til at piske ud af døren fra mit arbejde kl 15 for at kunne være hjemme og tage imod min søn, som ovenpå 8 timer i skolen ikke kan mere. og har brug for omsorg og hjælp til at falde ned. Det var ikke muligt, hvis jeg tog det offentlige. Alle min søns ressourcer er brugt på at holde sammen på sig selv i løbet af skoledagen - heldigsvis, så klarer vi alle eksplosioner herhjemme,. Jeg betaler gerne mere i skat, undværer en ny vej hist og pist eller forlænger kommunens gæld. Tænk jer godt om. Mvh Anette Grandjean

11 Smørum, 25. august 2015 Høringssvar vedr. besparelse på skoleområdet i Egedal Kommune. Flere elever i klasserne Der er i besparelsen lagt op til større klasser end dem, som allerede eksisterer på flere skoler i kommunen. Det vil sige, at man via flytning af elever vil komme op på 27 elever i mange klasser. Som forældre til 2 skolebørn, hvoraf den ene allerede er i en klasse med max antal, så må jeg fraråde dette. Lærerne er allerede nu spændt hårdt for med flere børn, der skal have differentieret undervisning og derudover skal de også varetage opgaven med inklusion - noget som de færreste lærer er uddannet til. Hvis vi ønsker, at vores børn skal blive fagligt dygtige, således at de kan bære vores velfærdssamfund videre, så er det deres skoleår vi skal investere i. De er grundstenen til fremtiden og foringer vi deres læringsrammer yderligere, så forringer vi også vores fælles fremtid på den lange bane. Forringelse af særlige indsatser og inklusionsindsats Der er ligeledes lagt op til at skære i antallet af inklusionsvejledere, støttepædagoger og pædagogiskpsykologisk, samt fjernelsen af Flyverkorpset. Dette kan have konsekvensen, at inklusionen fungerer endnu dårligere for fremtiden. Inklusionen var i forvejen en spareøvelse, som skulle hjælpe på finanserne og ikke på børnene, hverken dem med vanskeligheder eller de normalt fungerende børn. Nu efterlades de alle uden hjælp og vejledning i en skoledag, som i forvejen er strammet op pga skolereformen. Jeg går ind for flere timer i skolen, men hvis de flere timer bliver brugt i kaos, uro og ringe indlæringsmulighed for det enkelte barn, så gør det bare ondt værre. I bliver nødt til fortsat at støtte alle børn og ikke mindst lærerne. Hvis I forringer dette område, så slipper I taget helt med den store personalegruppe, som hver dag forsøger, på trods, at skabe nogle gode rammer for vores børn. Reduktion af budgetter til aktiviteter og materialer Ressourcer til skolens og SFO ers budgetter til materialer og aktivitet forringes også i forslaget. I forvejen lever vi med mange kopier og gamle bøger, så yderligere besparelse på dette område vil have konsekvenser for børnene og deres indlæring. Tager vi så muligheden for nye oplevelser væk samtidig, så skaber vi en meget skrabet skole, som har svært ved at konkurrere med de lande, som vi meget gerne fortsat skulle ligge på linje med. Hvad skal folkeskolen i fremtiden være? Jeg har stor forståelse for, at kommunen er presset på økonomien og at der skal ske besparelser, og jeg er glad for, at jeg ikke sidder og skal træffe de valg. Men jeg må også påpege, at folkeskolen er en af grundpillerne i vores samfund, hvor vores fælles fremtid udklækkes og vi støber kuglerne til et Danmark, som også om år kan leve af sin viden og skaberkraft. Ved konstant at skære ned for ressourcerne til vores børns indlæring, så kapper vi den gren over, som vi sidder på. Det er i folkeskolen, at håbet ligger og det er i folkeskolen vi kan slukke det ligeså hurtigt. Jeg beder jer om at tænke langsigtet. Skab rammer som børnene kan vokse indenfor og skab et værdigt arbejdsmiljø for alle de mennesker, som dagligt kæmper med at gøre vores børn dygtigere. Skab et sundt og etisk velfunderet fundament for vores fælles fremtid. Mvh Anja Holm Lundeman Kongevænget 13, Smørum

12 Kære Egedal Kommune Vi frustrerede forældre til skolebørn i Egedal Kommunes skoler (i dette tilfælde Boesagerskolen) sidder på ny og kan konstatere, at kommunen skal ud i endnu en sparerunde - nu på skoleområdet og med rystende konsekvenser for vores skolebørn som følge af forslag om forhøjede klassekvocienter. Og det selvom hele kommunalreformen i 2006 havde til formål at samle mange små kommuner i færre, større kommuner og på den måde sikre den kommunale økonomi gennem stordriftsfordele mv. Disse fordele synes åbenbart ikke rigtig at kunne slå igennem i vores kommune, idet økonomiske aftaler mellem den til enhver tid siddende regering og KL altid synes at udløse sparerunder i Egedal Kommune! Og hvorfor sker det så? Det kan kommunen selvfølgelig bedst selv svare på, da den - som ansvarlig myndighed - konkret ved, hvilke indtægter & udgifter den har. Men når vi igen-igen skal gennem en sparerunde, er tiden måske kommet til at overveje for kommunen, hvilke kerneopgaver, som den skal koncentrere sig om, og så erkende, at prioriteringen af en række andre områder må vente til den dag, hvor pengene findes. Af helt indlysende kerneopgaver kan nævnes det sociale område, ældreområdet, institutionsområdet samt ikke mindst skoleområdet. Mere kompliceret er det ikke! Der er tale om varetagelse af kommunale, lovbundne opgaver, der knytter sig til sårbare grupper, der ikke kan - eller skal - forsvare sig selv, og administrationen af skoleområdet (Folkeskolen) er helt i sin særklasse speciel, dels da det drejer sig om børn, dels da der via lovgivningen knytter der sig en lang række komplicerede krav, bl.a. tilrettelæggelse af et 10-årigt undervisningsforløb for det enkelte barn. I dette undervisningsforløb indgår praktiske tiltag som optagelse på en skole og inddelingen af klasser. Selvom sidstnævnte alene kan synes at være et praktisk arrangement, har klasserne dog kolossalt stor betydning for børnene, idet klasserne udgør den helt naturlige faglige og sociale platform for børnene på deres lange uddannelsesrejse fra børnehaveklassen til afgangseksamen i 9. klasse, og stabilitet er derfor et uhyre afgørende element undervejs i denne uddannelsesproces. Opsplitning af klasser, herunder til andre skoler, og/eller intern fordeling af børn mellem eksisterende klasser bør derfor kun ske i helt særlige tilfælde, ex. ved særligt dysfunktionelle klasser, problemer med enkelte, konkrete børn, klasser med voldsom stor udmeldingsprocent mv. Men besparelser på skolebudgettet må ikke være et sagligt argument, da klassekvocienten i så fald løbende vil være et oplagt emneområde, hver gang kommunen skal gennemføre besparelser på lærersiden. Resultatet af besparelserne vil i så fald være få (enkelte årsværk sparet væk), men de faglige og sociale konsekvenser for eleverne vil være enorme. Og disse konsekvenser - kan vi jo tørt konstatere - bliver end ikke nævnt, berørt eller behandlet i kommunens udsendte materiale om besparelsesforslag til budget

13 Det er simpelthen ikke godt nok! Besparelsesforslagene synes alene at være udformet inden for et økonomisk lukket rum og med sig egen interne logik og bekymrer sig derfor - naturligt - ikke om konsekvenserne eller det fornuftlige/rationelle i besparelserne. Eksempelvis kunne det også være økonomisk fornuftigt at lukke samtlige plejehjem i kommunen, da det i sagens natur vil give store besparelser, men de menneskelige konsekvenser vil være enorme. Administrationen synes i dette tilfælde - omkring forhøjelse af klassekvocienten til 26 eller 27 - igen at have overset/tilsidesat konsekvenserne, og det må derfor være op til de ansvarlige politikere - og som har ansvaret for Folkeskolens udvikling (og ikke afvikling) - at stoppe sådanne forslag, da de helt indlysende er rystende dårlige. Mangler kommunen indtægter, kan den jo passende overveje, om der skal drejes på grundskylden (private og/eller erhverv). Og mangler den forslag til besparelser, kan den passende vurdere, om infrastruktur mv. inden for ikke-kerneområder må vente yderligere en periode på merfinansiering, ex. nye vejanlæg, svømmehaller, sportsanlæg, kulturhuse mv. Dette gælder også omkring udgifter på andre områder, ex. udgifter til venskabsbyer, rådhusadministration, aflønning til politikere, rejseomkostninger for kommunens ansatte mv. Skoleområdet er en helt essentiel kerneopgave for de enkelte kommuner, herunder Egedal Kommune, og det vil klæde kommunen (politikerne), hvis de vedgik sig dette ansvar. Én ting er at holde igen på investeringer i og udgifter på skoleområdet, ex. i nyere undervisningsmateriale, borde & stole, whiteboards, legepladser, lejrture mv., men en anden ting er besparelser af denne karakter, som foreslået af administrationen. Her går grænsen simpelthen!!! Venlig hilsen Anja og Søren Kongsted Georginehaven Smørum

14 Kære Kommune, Vi har hørt at I overvejer at lukke vores skole. Det håber vi virkelig ikke kommer til at ske. Vi har 2 børn - den ene går allerede på Slagslunde skole, den anden, kommer til næste år (2016, forhåbentlig). Vi har boet i Slagslunde i 10 år og ønsker at blive boende. Vores primære formål for at flytte dertil, var netop en idyllisk lille by med tilhørende skole og børnehave. Skolen og børnehaven er byens samlingspunkt - hjertet af hele byen. Det skaber liv for os alle og hvis det bliver lukket, bliver Slagslunde en død by. Vi er mange der håber på flere børn (tilflyttere) til kommunen/til slagslunde, så børneantallet igen kan komme op på max, men det nytter ikke noget at true med skolelukninger - det vil ikke skabe nytilflyttere til vores lokalsamfund. Skolen er netop blevet en musikskole og SFOen på skolen, blev kort før sommerferie, DGIcertificeret, hvilket har skabt stor begejstring for mange borgere i kommunen. Vi i Slagslunde er naturligvis stolte af dette. Ødelæg det derfor ikke - tænk på alternativer frem for at lukke skolen! Mange hilsner Anna S. Lundsgaard fra Slaglunde

15 Drop alt det kultur. Ja det kunne da være fedt med en masse tilbud i det nye kulturhus, men NEJ TAK Jeg og mange andre vil have fokus på kerneområderne, som er børn, skole og ordentlig pleje af vores ældre. Det andet må vente til pengene er til det. Heldigvis er der i Egedal en masse ildsjæle som gerne laver frivilligt arbejde og dette ville jeg også selv have lyst og overskud til, hvis altså ikke lige mine børn skulle sendes rundt på forskellige skoler, proppes ind i små klasselokaler og sidde som sild i en tønde Det nyttet intet at fokusere på det ydre - smukke bygninger, fine tilbud og kultur, når kerneområderne skal sultes på den måde! Jeg håber virkelig at i kære Byråd, hørte efter igår, og forstod budskabet. Drop alt der bare er pynt, og fokuser på de bløde værdier Mvh Anne Mette Dusgaard McCullagh Mor til 5 børn i alderen 2-7 år.

16 Høringssvar vedr besparelse på skoleområdet i Egedal Kommune. I forlængelse af min mail fra i går vil jeg gerne høre om klasselokalerne er egnet/tilladt til så store klasser?? På Boesagersagerskolen sidder min datter i 1. klasse i et meget lille lokale og de er allerede 27 børn. Så kan det godt ske der er højt til loftet men der kan man jo ikke hejse børnene op. Nogle sidder med ryggen mod tavlen da der ikke er plads i lokalet. De får ikke noget ud af undervisningen og med kun en lærer i klassen til 27 børn frygter jeg at mange elever bliver tabt. Hun kommer hjem hver dag og er sløj fordi der er så dårligt indeklima og fordi de simpelthen er for mange børn i klasserne. Der er larm og uro og i 8 timer hver dag er det bare ikke holdbart. Tænker nogle gange at det er fordi i ved der ikke er noget umiddelbart alternativ i nærheden mht privatskoler at i overhovedet overvejer denne løsning da folk ikke har noget valg. Men ved mange steder man starter friskoler o.l op og det bliver nok næste skridt i Egedal hvis der bliver ved med at ske forringelser på skoleområdet. I går til mødet fortalte i at rådhusene var slidt ned så derfor gav det mening at bygge nyt rådhus. Hvad med skolerne - får vi så nye skoler hvis de skal effiktivisere?? Kan da godt oplyse at skolerne osse er nedslidte. På mange toiletter er der ikke bræt, der lugter af tis osv. Vi har lige solgt vores hus i Smørum og overvejer kraftigt at flytte fra kommunen til en kommune hvor vi får noget for vores skattekroner. Håber virkelig i finder jeres besparelse et andet sted. Mvh Berit Bang Erantishaven 17, Smørum

17 Høringssvar vedr besparelse på skoleområdet i Egedal Kommune Flere elever i klasserne: Med den nye skolereform er der lagt op til at alle elever skal klare sig bedre og det skal dokumenteres. Det kan umuligt lade sig gøre hvis en lærer står med ansvaret for at skulle undervise 28 børn, og samtidig osse håndtere inklusions børn. Hvordan skal det kunne hænge sammen?? Hvordan vil i hæve niveauet i en klasse hvis der skal være 28 i hver klasse (med plads til udvidelse) og inklusionsbørn samtidig?? Vores børn sidder stuvet sammen i klasselokaler der slet ikke er egnet til at rumme 28 elever. Der er dårligt indeklima, de får hovedpine og der er meget larm. Synes i skulle komme ned i en klasse med 28 elever og være med en skoledag. Så tror jeg i vil drømme jer tilbage til jeres fine rådhus, hvor i helt sikkert har rigeligt med plads. I vil se endnu flere sygemeldinger fra lærerne og en evt besparelse vil ædes op af endnu flere vikartimer. Vores børn er i forvejen ramt af rigtig mange vikarer da der er rigtig meget sygdom blandt lærerne. Min ældste datter havde været i skole en dag efter sommerferien da den første sygemelding tikkede ind. Det kan da ikke være rigtigt.. Konkret forslag Et konkret forslag (som i efterlyste til mødet) kunne være at se på trivslen blandt lærerne fremfor at give dem endnu dårligere arbejdsvilkår. Endnu ringere arbejdsvilkår = endnu flere sygemeldinger = endnu flere vikarudgifter. Det vil kunne spare rigtig mange penge i vikarudgifter at give vores lærere bedre vilkår. Det giver dem i hvert fald ikke bedre vilkår at skulle have 28 elever i en klasse. Hvad er udgiften til vikarer på et år? hvor mange sygemeldinger er vi oppe på?? Her burde der være penge at spare hvis lærerne var tilfredse med deres job. Det ender med at de lærere som Egedal kan tiltrække er dem som ikke kan få job andre steder fordi det simpelt ikke er værdigt at undervise længere under de forhold som i vil tilbyde. Hvad sker der i fremtiden? Folk vil tage deres børn ud af folkeskolen og sætte dem på privatskoler eller andre alternativer. Vi kan som forældre ikke se på at vores børn i Egedal kommune halter bagefter andre kommuner eller de børn som er på privatskoler. Nu må det simpelthen stoppe. Selvom i på mødet ikke ville anderkende det, så vil det ske at folk kigger efter alternativer, flytte fra kommunen og så kommer der endnu færre

18 penge i kassen. I havde meget fine grafer for hvor mange børn der blir født, hvor mange gamle der blir osv, men man blive da nødt til at tage højde for at folk ikke vil bo i kommunen eller sætter deres børn på privatskole hvis det her fortsætter. Afslutningsvis håber jeg virkelig i kigger alle tænkelige alternativer igennem til at spare penge inden i forhåbentlig ikke vedtager at sætte 28 elever i hver klasse og vil til at flytte rundt på elever. Jeg tror ikke i ved hvilke konsekvenser det vil få for de børn der har særlige behov, inklusionsbørn og lærere. Det virker som om i behandler børnene som en slags brikker der bare kan flyttes rundt med, men det vil vi simpelthen ikke acceptere. Jeg havde i min vildeste fantasi ikke forestillet mig at man overhovedet kan tænke den tanke at man bare flytter rundt på nogle børn for at spare penge. Jeg er dybt dybt rystet. Mvh Berit Bang Erantishaven 17, Smørum

19 Høringssvar til Egedal Kommunes budgetforslag august 2015 Kære politikere, Det er med stor undren, at jeg læser Egedal Kommunes prioriteringsforslag til spareplaner på skoleområdet. Børn, der skal flyttes rundt mellem skoler og velfungerende klasser, der skal slås sammen, for at opnå en større klassekvotient og relativt små besparelser. Man kan spørge sig selv, hvem der har tænkt på børnenes trivsel, da man satte sig ned og lavede talgymnastik i administrationen? For trivslen er vel en forudsætning for læring. Og skal børn og unge ikke sikres medbestemmelse, som det står skrevet i Egedal Kommunes børneungepolitik. Forskning 1 peger på, at færre elever i en klasse øger skoleresultaterne markant til gavn for samfundet. Man kan derfor undres over, at man i en spareiver stiller forslag om at øge klassekvotienten og flytte rundt på elever efter forgodtbefindende uden tanke på de langsigtede konsekvenser som nedsat læring og risiko for mistrivsel. Konsekvenser, der på sigt kan få en negativ effekt på kommunens budget. En øget klassekvotient ligger derudover også meget dårlig i tråd med Egedal Kommunes inklusionpolitik, hvor børn med vanskeligheder og diagnoser skal kunne rummes i en almindelig folkeskoleklasse. Inklusionstanken er fin, hvis det gøres på den rigtige måde. Det kan man umuligt kalde denne løsning med større klasser kombineret med forslag om at fjerne alle de tiltag, der kan støtte op om en god inklusion. Hvis der skal spares på skoleområdet kan jeg bakke op om forslaget med at spare på IPAD, da det ikke er min oplevelse, at IPADs bliver brugt i særlig stort omfang i undervisningen i dag. Det er trist, at man skal gå med tanker om at flytte til en anden kommune med bedre vilkår på skoleområdet eller finde en privatskole til sit barn, når man ellers er glad for at bo i Egedal Kommune og ønsker at støtte op om den lokale Folkeskole. Håber meget at Egedal Kommune træffer de rigtige beslutninger på vegne af vores børn. Med venlig hilsen Bodil Estmann Kongehaven Smørum 1. Långsigtede effekter av mindre klasser, Peter Frederikson m.fl., IFAU

20 Smørum den 25. august 2015 Høringssvar Egedal Kommune har sendt budgetforslag Parat til fremtiden til høring. Som forælder til en dreng i 2. klasse på Boesagerskolen i Smørum, er jeg meget bekymret for de konsekvenser, som budgetforslaget vil få for vores børn, hvis det gennemgøres i sin nuværende form. Det fremgår af forslaget, at kommunen påtænker at øge klassekoefficienten ti 26 eller 27 elever pr. klasse, hvilket vil reducere antallet af 2. klasser i distriktsskole Smørum fra 8 til 7. For at dette skal kunne effektueres, vil det kræve, at der som minimum overflyttes 3 elever fra Boesagerskolen til Søagerskolen. Først og fremmest vil jeg gøre opmærksom på, at der aktuelt er 4 2.klasser på Boesagerskolen og det vil derfor ikke være muligt at reducere antallet af 2. klasser til to, hvis der overføres 3 elever. Det vil heller ikke være muligt at reducere antallet af 2. klasser til 3, hvis der kun overføres 3 elever, da der er mere end 90 eleverer i 2. klasserne på Boesagerskolen. Forslaget vil, hvis det vedtages, få indgribende betydning i mange børns hverdag, da det vil betyde, at mange børn vil blive flyttet og skal til at skabe nye sociale relationer og bruge energi på at tilegne sig en ny hverdag i stedet for at bruge energi på at lære. Det er derfor vigtigt, at beregningerne ikke er foretaget på baggrund af forkerte forudsætninger ligesom der bør inddrages andre hensyn end de økonomiske hensyn. Kommunens opmærksomhed henledes endvidere på, at undersøgelser viser, at klassestørrelsen har betydning for, hvordan eleverne klarer sig fagligt. Elever i store klasser klarer får lavere karakterer end elever i mindre klasser. Det fremgår endvidere af budgetforslaget, at kommunen påtænker at spare på inklusionsområdet. Det kan være svært for en lærer, der står over for en meget stor klasse give den differentierede undervisning som eleverne har behov for, da det bliver vanskeligt at tilgodese den enkelte elev og der er derfor risiko for, at besparelserne vil påvirke det faglige niveau negativt. Det er meget bekymrende, at folkeskolen i Egedal bliver en kommunalt sparreprojekt fremfor et attraktivt tilbud om en fagligt stærk og mangfoldig skole, som er attraktiv for alle kommunens børn. Med venlig hilsen Camilla E. Jensen

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

Specialtilbud under pres

Specialtilbud under pres Specialtilbud under pres Tid til de næste skridt En hvidbog om udviklingen på det specialiserede sociale område 2007-2011 og de udfordringer, der står for Specialtilbud under pres Tid til de næste skridt

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013 Budget-gyser 2014 Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Odense i bunden 2 Lige meget hvilken undersøgelse, tabel eller

Læs mere

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notatet er emneopdelt og struktureret i henhold til høringsmaterialet. Høringssvar der indeholder bemærkninger til

Læs mere

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN Familie- og Arbejdslivskommissionen Linda Nielsen Formand, dr. jur., professor i familieret ved Københavns Universitet Esma

Læs mere

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2011 Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling På skrump 2 Nyt år. Ny virkelighed i Odense. En virkelighed, der bliver på skrump. Ikke mindst på

Læs mere

Kommunalvalg 17. november 09

Kommunalvalg 17. november 09 9 november 2009 Magasin for Skolelederne Kommunalvalg 17. november 09 TEMA: Side 6-9 & 11-18 Skolenedlæggelser? Skoleledere i politik Program årsmøde 10 Leder Side 16 ff. Midtersiderne Det gode skolelederliv

Læs mere

Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere

Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere 24. april 2007 L:\TEKST\FORLAG\LO\Ny struktur og dynamik\rapport.doc/jp Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere af Leif Olsen

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen Opfølgning på folkeskolereformen 1. Baggrund, resumé og anbefalinger... 2 1.1. Resumé... 3 1.2. Anbefalinger... 5 1.3. Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Bornholm, den 20. juni 2010 Høringssvar: Genåbning af budget

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

HJEMTAGELSER OG FLYTNING AF UDSATTE UNGE - ET PARTSINDLÆG

HJEMTAGELSER OG FLYTNING AF UDSATTE UNGE - ET PARTSINDLÆG HJEMTAGELSER OG FLYTNING AF UDSATTE UNGE - ET PARTSINDLÆG JANUAR 2011 2 Hjemtagelser og flytninger af udsatte unge et partsindlæg Januar 2011 Notat udarbejdet af LOS Landsforeningen af opholdssteder, botilbud

Læs mere

attraktive arbejdspladser

attraktive arbejdspladser Kommentaren attraktive arbejdspladser 2 Forord Haves: Masser af know-how Søges: Fælles OAO-vision for rekruttering og fastholdelse OAO repræsenterer alle offentligt ansatte i LO. Det er en bred og mangfoldig

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

15.11.2001. BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Skoledirektørforeningen. 01-1115 Mundtlig beretning årsmøde 2001

15.11.2001. BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Skoledirektørforeningen. 01-1115 Mundtlig beretning årsmøde 2001 Side 1 af 11 15.11.2001 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Skoledirektørforeningen Formandens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2001. En forening som Børne- og Kulturchefforeningen rummer p.g.a.

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2012 Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Ordentlighed Af An n e-me t t e K. Je n s e n, f o r m a n d f o r Od e n s e Læ r e r f or e n i ng 2 Det

Læs mere

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Et dokumentationsprojekt af Lena Kim Christensen og Lone Aggerholm Jensen marts 2012 Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Indhold Indledning:... 3 Det særlige for skoleformen...

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere