Beslutningsprotokol. Mødedato: 11. oktober 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde Sluttidspunkt for møde 17.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsprotokol. Mødedato: 11. oktober 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 17."

Transkript

1 Mødedato: 11. oktober 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde Sluttidspunkt for møde Fraværende: Bente Koudahl Sørensen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 11. oktober

2 Indholdsfortegnelse Åbent møde Orientering fra formanden Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om godkendelse af tillægsbevillinger til drift, rådighedsbeløb og finansiering Opfølgning på de sammenlagte Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner Udvalgsvederlag til Kommunalbestyrelsesmedlemmer Valg til KommuneKredits bestyrelse Indstilling af nye kandidater til Vurderingsankenævnet Hegnssyn Sidste rettidige indbetalingsdato for ejendomsskat Rente- og gebyrpolitik Børne- og ungepolitik Ny Tønder Styrelsesvedtægt dagplejen Deltidspladser i daginstitutioner Videreførelse af forebyggelsesaktiviteter for børn og unge Proces for kommuneplanstrategien Ombygning af rådhuse ifb. med kommunesammenlægningen Rammeaftale 2007 på de sociale og socialpsykiatriske områder Aftale mellem Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder Kommuner om overtagelse og drift af amtsinstitutioner Affaldsselskab Vest - Finansiering af ekstraudgifter til forbrænding som følge af voldgiftsafgørelse Behandling af farligt affald Udkast til affaldsplan Udkast til spildevandsplan Betalingsvedtægt for Tønder kommunale kloakforsyning Gebyr ved behandling af sager om vandløbsregulering Fastlæggelse af vandindvindingsgebyr Fastsættelse af taksten og opkrævningsform for rottebekæmpelse i 2007 i Ny Tønder Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse til plan for Ny Tønder Kommunes redningsberedskab (Risikobaseret dimensionering) Drøftelse af antallet af observatører i beredskabskommissionen Indsatslederbil/Genanskaffelse efter færdselsuheld Ny erhvervs- og turismeorganisation "Udviklingsforum" Turistprojekt - Marguerit Gardens. 327 Bilagsliste oktober

3 11. oktober

4 Åbent møde 1. Orientering fra formanden. Journalnummer I00 / JA SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Orientering fra formanden for Sammenlægningsudvalget. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Økonomiudvalgets beslutning den 11. oktober 2006 Taget til efterretning. 11. oktober

5 2. Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om godkendelse af tillægsbevillinger til drift, rådighedsbeløb og finansiering. Journalnummer 00.01S03 / JF SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige Byråds/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af tillægsbevillinger til drift, rådighedsbeløb og finansiering. Sammenlægningskommunerne har som konsekvens heraf fremsendt ansøgning om godkendelse af tillægsbevillinger. Økonomi/personaleforhold: Der er tale om et øjebliksbillede, hvor der inden mødet kan komme yderligere tillægsbevillingssager fra kommunerne. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling. 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af de sammenlagte Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Bilag: Sammendrag af ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om tillægsbevillinger til drift ( ) Indstilling: Det indstilles, at underudvalg Økonomi anbefaler ansøgningerne og videresender sagen til Sammenlægningsudvalget til endelig godkendelse. Økonomiudvalgets beslutning den 11. oktober 2006 Videresendes med anbefaling. Carsten Dinsen Andersen undlod at stemme. 11. oktober

6 3. Opfølgning på de sammenlagte Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Journalnummer 00.01S03 / JF SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af større anlægsinvesteringer og tillægsbevillinger. Byrådet/Kommunalbestyrelserne skal løbende informere Sammenlægnings-udvalget om den økonomiske udvikling, herunder likviditetsudviklingen i de 6 kommuner. Sammenlægningsudvalget kan ændre væsentlige økonomiske dispositioner foretaget af de enkelte Byråd/Kommunalbestyrelser i forbindelse med vedtagelse af budget 2006 med henvisning til, at den pågældende disposition ikke er i overensstemmelse med den nye kommunes fremtidige interesser. Den ændrede beslutning må imidlertid ikke medføre merudgifter for den/de berørte kommuner. Til brug ved den løbende opfølgning har Sammenlægningsudvalget den 24. januar 2006 godkendt proceduren for den løbende opfølgning af den økonomiske udvikling i de 6 kommuner, der indgår i sammenlægningen, hvorefter der skal fremsendes en redegørelse hver den 20. i måneden. Der udarbejdes derfor redegørelse ultimo september Materialet vil blive omdelt på mødet. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling, 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af de sammenlagte Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Bilag: Redegørelse vedr. opfølgning på de sammenlagte Byråd/Kommunal-bestyrelsers økonomiske dispositioner (omdeles på mødet). Indstilling: Det indstilles, at redegørelsen tages til efterretning og videresendes til Sammenlægningsudvalget. Økonomiudvalgets beslutning den 11. oktober 2006 Oversigt over forbrug pr. 30. september 2006 blev omdelt på mødet. 11. oktober

7 Redegørelse fra Økonomi- og Kontrakter vedr. forventet regnskabsresultat for 2006 for de sammenlagte kommuner blev taget til orientering og videresendt med anbefaling. 11. oktober

8 4. Udvalgsvederlag til Kommunalbestyrelsesmedlemmer. Journalnummer G00 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmer af Kommunalbestyrelsen for medlemskab af Økonomiudvalget og stående udvalg, og til de medlemmer, der er valgt af Kommunalbestyrelsen til Børn og Unge-udvalget efter 19 i lov om retssikkerhed og administration på et sociale område. Summen af de årlige udvalgsvederlag kan max. udgøre 125 procent af vederlaget til formanden for kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om fordeling af udvalgsvederlag mellem de respektive udvalg. Fordelingen skal foretages forud for og med virkning for mindst eet regnskabsår ad gangen. Det beløb, der fordeles til et udvalg, fordeles ligeligt mellem udvalgsmedlemmer, der er udpeget af Kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer. Ved fordelingen ses der bort fra udvalgets formand, hvis denne modtager vederlag for formandshvervet. I Ny Tønder Kommune kan der ydes udvalgsvederlag til følgende udvalg: Økonomiudvalget 6 medlemmer Udvalget for Teknik & Miljø 4 Børn & Skoleudvalget 4 Sundhedsudvalget 4 Socialudvalget 4 Kultur- og Fritidsudvalget 4 Arbejdsmarkedsudvalget 4 Børn- og Ungeudvalget 2 Økonomi/personaleforhold: Der er i 2007-budgettet afsat beløb til ydelse af udvalgsvederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer. Love og regler m.v.: Bekendtgørelse nr af om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv. Indstilling: Det indstilles, 11. oktober

9 at udvalgsvederlaget til medlemmer af Økonomiudvalget og stående udvalg fastsættes til 4% af vederlaget til borgmesteren, svarende til p.t kr. årligt og at udvalgsvederlaget til medlemmer af Børn- og Ungeudvalget fastsættes til 2% af vederlaget til borgmesteren, svarende til p.t kr. årligt. Økonomiudvalgets beslutning den 11. oktober 2006 Videresendes med anbefaling. 11. oktober

10 5. Valg til KommuneKredits bestyrelse. Journalnummer A04 / MKJ SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: I henhold til KommuneKredits vedtægter skal der i indeværende år afholdes valg af 4 kommunale medlemmer med personlige suppleanter til KommuneKredits bestyrelse. Valget gælder for et tidsrum på 6 år fra den 1. januar Til de fire poster er opstillet følgende kandidater: Socialdemokratiet: Kandidat: Suppleant: Kandidat: Suppleant: Borgmester Henrik Zimino, Taarnby Kommune Borgmester Ib Terp, Brøndby Kommune Borgmester Henning G. Jensen, fmd. for Sammenlægningsudvalget i Aalborg Kommune Borgmester Hans Jørgen Jørgensen, medl. af Sammenlægningsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune Venstre: Kandidat: Suppleant: Rådmand Mariann Nørgaard, medl. af Sammenlægningsudvalget i Aalborg Kommune Sammenlægningsudvalgsmedl. Hans Jørgen Kaptain, Frederikshavn Kommune Det Konservative Folkeparti: Kandidat: Suppleant: Borgmester Hans Toft, Gentofte Kommune Borgmester Knud Kristensen, medl. af Sammenlægningsudvalget i Vesthimmerland Kommune Sammenlægningsudvalget for Hjørring Kommune: Kandidat: Suppleant: Borgmester Knud Størup, medl. af Sammenlægningsudvalget i Hjørring Kommune for Lokallisten Viceborgmester Viggo Bilde, medl. af Sammenlægningsudvalget i Hjørring Kommune for Lokallisten Herudover udtræder kommunalbestyrelsesmedlem Else Købstrup af KommuneKredits bestyrelse. For valg i valgperioden er opstillet: 11. oktober

11 Kandidat: Suppleant: Borgmester Lars Krarup, fmd. for Sammenlægningsudvalget i Herning Kommune Borgmester Ella Porskær, medl. af Sammenlægningsudvalget i Silkeborg Kommune KommuneKredit anmoder om Sammenlægningsudvalgets valg af indtil fem medlemmer til bestyrelsen samt en suppleant for hver af disse. Notat vedr. principper for fordeling af bestyrelsesposter vedlægges. Bilag: Valg til KommuneKredits bestyrelse. Henv. fra KommuneKredit. ( ) Valg til kommunekredits bestyrelse. Notat vedr. principper for fordeling af bestyrelsesposter. ( ) Økonomiudvalgets beslutning den 11. oktober 2006 Det indstilles, at følgende kandidater indstilles valgt til KommuneKredits bestyrelse: borgmester Henrik Zimino, Taarnby Kommune med suppleant borgmester Ib Terp, Brøndby Kommune, borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune med suppleant borgmester Hans Jørgen Jørgensen, Fåborg-Midtfyn Kommune, rådmand Mariann Nørgaard, Aalborg Kommune med suppleant Hans Jørgen Kaptain, Frederikshavn Kommune, borgmester Hans Toft, Gentofte Kommune med suppleant borgmester Knud Kristensen, Vesthimmerland Kommune samt borgmester Lars Krarup, Herning Kommune med suppleant borgmester Ella Porskær, Silkeborg Kommune. 11. oktober

12 6. Indstilling af nye kandidater til Vurderingsankenævnet. Journalnummer G00 / MKJ SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget har i marts 2006 indstillet kandidater til Vurderingsankenævnet: Medlemmer: Walter Greisen og Jens Andresen Suppleanter Johan Sørensen og Svend F. Sørensen Som medlem af Vurderingsankenævnet blev Walter Greisen valgt, med Svend F. Sørensen som suppleant. Vurderingsankenævnsmedlem Walter Greisen er afgået ved døden. Det fremgår af Forretningsordenen for Vurderingsankenævn 4, stk. 1, at når et medlem dør eller udtræder i funktionsperioden, skal der udnævnes et nyt medlem. Der skal derfor indstilles mindst to kandidater til den ledige plads i Vurderingsankenævnet. Den for Walter Greisen udnævnte suppleant bliver ikke automatisk udnævnt til medlem, men indtræder i nævnet indtil et nyt medlem er udnævnt. Den nuværende suppleant kan ligeledes indstilles som kandidat til pladsen som medlem. Hvis Sammenlægningsudvalget beslutter at indstille den nuværende suppleant som en af kandidaterne til pladsen som medlem, skal der samtidig indstilles mindst to kandidater til pladsen som suppleant, idet posten som suppleant så kan blive ledig. Love og regler m.v.: Skatteforvaltningslovens 9, stk. 2 samt stk. 5. Forretningsordenen for Vurderingsankenævn 4. Bilag: Nyt medlem Haderslev, VAN 7.doc ( ) Indstillingsskema.DOC ( ) Økonomiudvalgets beslutning den 11. oktober 2006 Det indstilles, at følgende 2 indstilles som medlemmer 1. Jens Andresen 2. Svend F. Sørensen. Som suppleanter indstilles 1. Johan Sørensen 2. Torben Jensen, Daler 11. oktober

13 7. Hegnssyn. Journalnummer A16 / pn SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: De nuværende hegnssyn har i forbindelse med kommunesammenlægningen fået forlænget funktionsperioden til og med Der skal således udpeges nyt hegnssyn for perioden fra den til for Ny Tønder Kommune. Efter 28 i Hegnsloven beskikkes de enkelte medlemmer af hegnssynet af kommunalbestyrelsen. Tilsvarende beskikkes suppleanter for de enkelte hegnssynsmedlemmer. En suppleant er en personlig stedfortræder, der vælges for hegnssynsformanden og de enkelte hegnssynsmedlemmer. Udpegningen af hegnssynsmedlemmer foretages af den samlede kommunalbestyrelse og kan ikke delegeres. Funktionsperioden skal være sammenfaldende med valgperioden for kommunalbestyrelsen. Det er almindeligt, at medlemmer af hegnssynet vælges blandt kommunens egne borgere. Hegnssynets funktion og indretning forudsætter, at hegnssynet har en lokal tilknytning. Der kræves endvidere en vis sagkundskab hos hegnssynsmedlemmerne, der ud over de særligt nævnte krav om et plantningskyndigt medlem og et bygningskyndigt medlem, ligeledes må antages, at omfatte kendskab til ejendomme i kommunen, lokale forhold og egnens skikke. Ved udpegningen af en suppleant for en plantningskyndig eller bygningskyndig skal kommunalbestyrelsen være opmærksom på suppleantens kvalifikationer. Ved udpegningen skal de nævnte krav om sagkundskab iagttages. Ingen der har opnået en alder af 70 år kan beskikkes til hegnssynet, ligesom personer, der har opnået en alder af 60 år, eller tidligere har været beskikket til hvervet, kan bede sig fritaget. Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer, om der skal nedsættes eet eller flere hegnssyn i kommunen. Økonomi/personaleforhold: Kommunalbestyrelsen skal efter 33 i Hegnsloven udrede udgifter til hegnssynets protokol, og 45 indeholder en regel om forskudsvis betaling, når et arbejde tvangsfuldbyrdes ved foranstaltning af hegnssynets formand. Der påhviler ikke efter hegnsloven kommunerne nogen egentlig pligt til at yde hegnssynet sekretariatsbistand. De fleste kommuner yder imidlertid bistand til hegnssynet ved at den kommunale forvaltning har påtaget sig sekretariatsfunktionen for hegnssynet. Omfanget af sekretariatsbistanden beror normalt på en aftale mellem kommunalbestyrelsen og hegnssynet. I relation til sekretariatet er instruktionsbeføjelsen hos hegnssynet (hegnssynsformanden). Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at godtgøre udgifter til hegnssynsmedlemmernes deltagelse i hegnssyn, seminarer og møder, jfr. Styrelseslovens 16, stk oktober

14 Love og regler m.v.: Hegnsloven. Hegnssynet har karakter af en selvstændig myndighed i forhold til den kommunale enhedsforvaltning, der medfører, at hegnssynet og dets sekretariat skal fremtræde som en selvstændig myndighed, der ikke kan identificeres med kommunen (hverken kommunalbestyrelse eller forvaltning). Bilag: Notat - organisering af hegnssyn.doc ( ) Vurdering: Forvaltningen vurderer, at der bør nedsættes eet hegnssyn for at opnå en sagsmængde, der er stor nok til, at hegnssynet får en tilstrækkelig professionalisme til at udøve opgaven. Flere hegnssyn vil tillige forøge forvaltningens sekretariatsbistand. For at de sagkyndige personer har kendskab til normer og geografisk betingede hegnstraditioner i hele kommunen bør både den østlige, vestlige og sydlige del af kommunen være repræsenteret. Dette bør tillægges stor vægt, hvis der kun vælges eet hegnssyn. På grund af hegnssynets autonomi bør der laves en aftale mellem hegnssynet og kommunalbestyrelsen, der beskriver sekretariatsbistanden fra kommunen. Indstilling: Teknisk Chef indstiller, at der nedsættes eet hegnssyn, at der vælges de fornødne medlemmer/suppleanter til hegnssynet under hensyntagen til både faglige og geografiske aspekter, at Forvaltningen udøver sekretariatsbistanden, at der udarbejdes oplæg til aftale om sekretariatsbistand, at Hegnssynet får eget budget på kr./år til bl.a. kursusvirksomhed, og at der besluttes, at der ydes kørselsgodtgørelse m.v. jfr. Styrelseslovens 16. Økonomiudvalgets beslutning den 11. oktober 2006 Videresendes med anbefaling. Udpegning af medlemmer til Hegnssynet foretages sammen med øvrige valg på det konstituerende møde i december oktober

15 8. Sidste rettidige indbetalingsdato for ejendomsskat. Journalnummer / AV SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Den 16. august vedtog Økonomiudvalget, at forfaldsdatoen for ejendomsskat bliver den 1. februar og 1. august i Ny Tønder Kommune. I den forbindelse er det også nødvendigt, at der tages stilling til sidste rettidige indbetalingsdato. Praksis i de gamle kommuner har været henholdsvis 1 måned, 20 dage og 3 dage. Indstilling: Det indstilles, at underudvalg Økonomi godkender, at sidste rettidige indbetalingsdato fastsættes til henholdsvis 15. februar og 15. august. Økonomiudvalgets beslutning den 11. oktober 2006 Videresendes med anbefaling. 11. oktober

16 9. Rente- og gebyrpolitik Journalnummer S29 / DL0DAW SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Opkrævningsafdelingen har udarbejdet forslag til ny rente- og gebyrpolitik i Ny Tønder Kommune med virkning fra den 1. januar Forslaget tager udgangspunkt i en harmonisering af de nuværende kommuners praksis på området. Økonomi/personaleforhold: Det vurderes, at forslag til rente- og gebyrpolitik sammenlagt vil være indtægtsneutral. Love og regler m.v.: Lov nr. 939 af Bilag: Rente- og gebyrpolitik ( ) Vurdering: Kun én kommune har ifølge vedlagte forslag hidtil beregnet renter på arter, hvor oplysningerne fødes af modersystemer som f.eks. boligsikring og boligydelse. Da rentetilskrivningen er meget lille, og ofte afskrives i forbindelse med indbetalingen, foreslås det, at der generelt ikke beregnes renter på området. Indstilling: Det indstilles, at der beregnes renter af de arter, hvor særlovene foreskriver det, at der på kommunale regninger i øvrigt beregnes renter svarende til Nationalbankens udlånsrente + lovbestemt tillæg på 7%, at der ikke beregnes renter på de arter, hvor påligningen fødes af modersystemer, og at der foretages en harmonisering af rykkergebyret for krav med udlægsret til 250 kr. og krav uden udlægsret til 100 kr. Økonomiudvalgets beslutning den 11. oktober 2006 Videresendes med anbefaling. 11. oktober

17 10. Børne- og ungepolitik Ny Tønder Journalnummer P22 / VCH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Den 1. januar 2006 trådte Anbringelsesreformen i kraft. Reformen fokuserer på og stiller krav om tidlig indsats bl.a. ved, at kommunerne skal udarbejde en børnepolitik, der skal sikre sammenhængen mellem indsatsen i normalsystemet og den særlige indsats over for de udsatte børn og unge (Lov om social Service 4, stk. 2). Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres senest ved udgangen af Sammenlægningsudvalget vedtog i sit møde den 24. januar 2006 et kommissorium for udarbejdelse af en sammenhængende børnepolitik for Ny Tønder Kommune. Ifølge kommissoriet udarbejdes der en overordnet børne- og ungepolitik for Ny Tønder Kommune, der beskriver et fælles værdigrundlag som på én gang styrker den røde tråd i kommunens arbejde med børn og unge og giver det bedste grundlag for at skabe et effektivt tværfagligt samarbejde mellem de forskellige fagpersoner og faggrupper. Efter godkendelse af den overordnede børne- og ungepolitik for Ny Tønder Kommune igangsættes arbejdet med udarbejdelse af delpolitikker indenfor områderne: Dagtilbud (0 6 år) Skolepolitik Politik for arbejdet med udsatte børn og unge Ungdomsskolepolitik Politik for sundhedstjeneste Politik for PPR Politik for SSP. Børn og Skoleudvalget godkendte på møde, den 21. juni 2006 tids- og handleplaner for udarbejdelse af delpolitikkerne. En arbejdsgruppe bestående af 2 repræsentanter fra Børn- og Skoleudvalget samt fagcheferne i Børn og Skoleforvaltningen har udarbejdet forslag til overordnet børneog ungepolitik for Ny Tønder Kommune. Forslaget fremsendes til drøftelse og godkendelse forud for igangsættelse af arbejdet med delpolitikkerne. Love og regler m.v.: Lov om social service 4, stk. 2. Bilag: Kommissorium ( ) 11. oktober

18 Forslag til overordnet børne- og ungepolitik ( ) Indstilling: Børn og Skoleforvaltningen indstiller: - at forslag til overordnet børne- og ungepolitik i Ny Tønder Kommune drøftes og, - at det videresendes til Sammenlægningsudvalget med anbefaling. Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 23. august 2006 Før videresendelse foretages en redaktionel gennemgang af bilag SAGEN GENOPTAGES. Efter en redaktionel gennemgang genoptages drøftelserne af forslaget til overordnet børne- og ungepolitik. Der henvises til samme bilag som tidligere, dog version 2. Indstilling: Børn og Skoleforvaltningen indstiller: - at forslag til overordnet børne- og ungepolitik, Ny Tønder Kommune drøftes og, - at det videresendes til Sammenlægningsudvalget med anbefaling. Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 06. september 2006 Tilrettet forslag videresendes med anbefaling. Økonomiudvalgets beslutning den 11. oktober 2006 Videresendes med anbefaling. 11. oktober

19 11. Styrelsesvedtægt dagplejen Journalnummer / VCH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Dagplejen i Ny Tønder Kommune organiseres som 1 samlet enhed i Børn- og Skoleforvaltningen med direkte reference til Dagtilbudschefen. Dagplejens ansvarsområde er kommunal dagpleje, pladsanvisning samt Frit valg jf. servicelovens (nuværende 26, 26a) 37,38. (Paragrafændringerne er pr. 1. januar 2007). I forbindelse med overgangen fra 6 kommunale enheder til 1 samlet enhed i Ny Tønder Kommune udarbejdes styrelsesvedtægt for dagplejen i Ny Tønder Kommune. Styrelsesvedtægten skal sikre klarhed om regler for styrelsen af dagtilbuddet samt forældrebestyrelses opgaver. Efter Servicelovens (nuværende 13) 27 skal der oprettes en bestyrelse i dagtilbud med et flertal af valgte forældre. Det er op til Kommunalbestyrelsen at beslutte, om der i dagplejen i Ny Tønder Kommune skal være 1 forældrebestyrelse eller flere, antallet af repræsentanter i bestyrelsen, om medarbejderrepræsentanterne skal have stemmeret i forældrebestyrelsen. Love og regler m.v.: Lov om social service (nuværende 9) 23 og (nuværende 13) 27. Bilag: 27 (nuværende 13) Lov om Social Service ( ) Styrelsesvedtægt - udarbejdet sept ( ) Vurdering: Kommende dagplejeleder i Ny Tønder kommune har udarbejdet forslag til styrelsesvedtægt for dagplejen, Ny Tønder Kommune. Børn og Skoleforvaltningen anbefaler: 1 forældrebestyrelse for dagplejen i Ny Tønder Kommune, da dagplejen vil være 1 kontraktenhed. Der skabes herved sammenhæng i dagligdagen og det er hensigten over tid at skabe en fælles identitet som én fælles dagpleje i Ny Tønder kommune. At bestyrelsen består af 6 forældre- og 3 medarbejderrepræsentanter, At medarbejderrepræsentanterne skal have stemmeret i forældrebestyrelsen, da dette skaber den bedst mulige baggrund for dialog og samarbejde. 11. oktober

20 Indstilling: Børn og skoleforvaltningen indstiller: - at forslag til styrelsesvedtægt for dagplejen i Ny Tønder Kommune drøftes, - at forslag til styrelsesvedtægt for dagplejen i Ny Tønder Kommune videresendes med anbefaling til Sammenlægningsudvalget, og - at Sammenlægningsudvalget sender forslag til styrelsesvedtægt for dagplejen i Ny Tønder Kommune til høring i de nuværende forældrebestyrelser. Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 02. oktober 2006 Indstillingen godkendt. Økonomiudvalgets beslutning den 11. oktober 2006 Videresendes med anbefaling. 11. oktober

21 12. Deltidspladser i daginstitutioner. Journalnummer / VCH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Der tilbydes i dag såvel deltidspladser som fuldtidspladser i daginstitutionerne i Ny Tønder Kommune. Denne service ønskes fortsat i Ny Tønder Kommune, men da der i dag er stor variation i forhold til faktorer som timetal, omregningsfaktorer til fuldtidspladser samt takster for deltidspladser, skal der ske en harmonisering af området. Et overordnet statusbillede viser følgende: Kommune Højer Nr. Rangstrup Skærbæk Bredebro Løgumkloster Tønder Nuværende praksis vedr. deltidspladser Fastsat max. antal deltidspladser. 1 deltidsplads svarer til 2/3 af en fuldtidsplads (30 t/u) Fastsat max. antal deltidspladser Efter behov, 2 halvdags = 1 heldags Fastsat max. antal deltidspladser Formiddagsplads (20 timer) 50% af fuldtidsplads 6-timers plads (30 timer) 75% af fuldtidsplads ¾ tidsplads (35 timer) 85% af fuldtidsplads Efter behov, ingen normeringsaftale Fastsat max. antal deltidspladser Efter behov, 25 timer/uge 60% af fuldtidsplads Efter behov, forskellige regler fra institution til institution. Formiddagsplads fra åbningstid til = 0,6 af fuldtidsplads Eftermiddagsplads fra til lukketid = 0,4 af fuldtidsplads Der er en tendens til, at behovet for deltidspladser er faldende. Der benyttes d.d. 103 deltidspladser i Ny Tønder Kommune, hvilket svarer til 8,8% af det samlede antal daginstitutionspladser. Antallet af deltidspladser der benyttes i dag varierer efter lokale pasningsbehov samt efter hvilke tilbud, der lokalt tilbydes. Forslag til deltidsplads i Ny Tønder Kommune er følgende: Timer Tid: Omregningsfaktor: Forældrebetaling: pr. uge 35 t/uge % af fuldtidsplads 80% af fuldtidsplads 11. oktober

22 Antallet af deltidspladser, der tilbydes på den enkelte institution fastsættes som en del af kontraktgrundlaget. I kontrakten aftales et maksimum antal deltidspladser som institutionen er forpligtiget til at tilbyde dog mindst 7 deltidspladser pr. institution. Såfremt der ikke efterspørges det antal deltidspladserne, som institutionen som minimum skal stille til rådighed, kan ressourcen benyttes til fuldtidspladser frem til, at der opstår behov for deltidspladser. Økonomi/personaleforhold: I budget 2007 er der budgetteret med 135 deltidspladser i Ny Tønder Kommune, svarende til 11,45%. Bilag: Deltidspladser dagtilbud ( ) Vurdering: Børn og Skoleforvaltningen vurderer, at deltidspladser i dagtilbud er en god service til børn og forældre, der ikke har behov for en fuldtidsplads. Det er vigtigt, at der sker en harmonisering på området, da der i dag er stor variationsbredde i tilbuddet. Indstilling: Børn og Skoleforvaltningen indstiller: - at forslag til harmonisering af deltidspladser i daginstitutioner i Ny Tønder Kommune drøftes, og - at forslag til harmonisering af deltidspladser i daginstitutioner i Ny Tønder Kommune videresendes til underudvalg økonomi og Sammenlægningsudvalget til godkendelse. Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 02. oktober 2006 Indstillingen godkendt. Økonomiudvalgets beslutning den 11. oktober 2006 Videresendes med anbefaling. 11. oktober

23 13. Videreførelse af forebyggelsesaktiviteter for børn og unge. Journalnummer P20 / DL28SLo SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sønderjyllands Amt har rettet henvendelse til de 4 kommende kommuner i Sønderjylland med henblik på at sikre en videreførelse af 2 konkrete forebyggelsesaktiviteter for børn og unge, når ansvaret for opgaven fra 2007 overgår til kommunalt ansvar. De to projekter, som er kort beskrevet nedenfor, adskiller sig fra de øvrige amtslige forebyggelsesaktiviteter ved, at de er forankret i Amtscentret for Undervisning (ACU). Der er derfor behov for snarest muligt at indgå aftaler om videreførelsen af projekterne for dels at undgå et kontinuitetsbrud og dels at sikre og drage fordel af de kompetencer, som er forankret i ACU. Børn og familier Sundhedsforvaltningen i Sønderjyllands Amt har indgået aftale med Amtscentret for Undervisning (ACU) om at forestå projektet Bedre sundhed i børns hverdag, der ved hjælp af konsulentbistand og materialer mv. støtter konkrete aktiviteter med sundhedsrelaterede emner i både skoler og fritidsmiljøer ved direkte samarbejde med nøglepersoner i miljøerne. Med projektet etableres undervisning, udformes materialer, skabes viden og faglig kvalitet og udvikling samt ikke mindst drivkraft. Projektet samarbejder med alle kommuner i amtet, hvorved de samlede aktiviteter giver et tilstrækkeligt grundlag for en fuldtidskonsulent og opretholdelse af det faglige niveau. Projektet udløber og er finansieret indtil medio Amtets udgift er på årsbasis kr. Unge Med henblik på forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme samt røg, stoffer, alkohol mv. forestår sundhedsforvaltningen i samarbejde med ACU et årligt skiftende Ung-tilung-underviser-korps samt en café mv., der betjener overbygningsskoler mv. samt andre uddannelser i alle kommuner. Endvidere tilskud til telefonrådgivning etc. Det samlede aktivitetsgrundlag er nødvendigt for en hensigtsmæssig drift og vedligehold af korpset. Den samlede udgift til aktiviteterne er kr. årligt, herunder en udgift til faglige konsulenter. Nyt korps rekrutteres i efteråret Henvendelsen fra amtet har været drøftet i kredsen af forvaltningschefer med ansvar for sundhedsområdet i de 4 kommende kommuner i Sønderjylland. Der var administrativt enighed om at forelægge henvendelsen, ledsaget med en anbefaling om at indgå i samarbejdet, for de respektive politiske fagudvalg i de 4 kommuner. Økonomi/personaleforhold: 11. oktober

24 Den samlede årlige udgift er opgjort til i alt kr. hvoraf Ny Tønders forholdsmæssige andel ud fra befolkningstallet udgør kr. i 2007 og kr. i 2008 og fremover. Bilag: Notat fra SJA om videreførelse af børn og unge projekter ( ) Vurdering: Det er Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering, at Ny Tønder med fordel kan indgå i en fælles aftale om at videreføre projekterne forankret i ACU. Der er tale om relativt specialiserede projekter, som dels kræver et vist befolkningsgrundlag og dels nogle kompetencer, som Tønder Kommune i givet fald vil skulle købe sig til andet steds. Samtidig vurderes målgruppen i projekterne at falde inden for rammerne af de indsatsområder, som forventes at være centrale i den kommende sundhedspolitik for Ny Tønder Kommune. Indstilling: Social og sundhedsforvaltningen indstiller, at der i fællesskab med de 3 andre kommuner i Sønderjylland indgås aftaler med Amtscentret for Undervisning om fortsat varetagelse af projekterne Bedre sundhed i børns hverdag og Ung-til-ung-underviser-korps, og at udgiften på kr., svarende til Tønders forholdsmæssige andel, i 2007 finansieres af midlerne til forebyggelse og sundhedsfremme på bevillingsområde 41 Sundhed. Sundhedsudvalgets beslutning den 06. september 2006 Indstilles til godkendelse. Projekterne evalueres hvert år. Økonomiudvalgets beslutning den 11. oktober 2006 Videresendes med anbefaling. 11. oktober

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Fredag den 10. november 2006. Kl. 17.00. Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Fredag den 10. november 2006. Kl. 17.00. Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Fredag den 10. november 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19. Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.00 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Jan Petersen (borgmester)

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.55 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27 Mødedo: 19. februar 2015 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: Lars Rytter var forhindret i deltage i punkterne 18-27 19. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere