Beslutningsprotokol. Mødedato: 11. oktober 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde Sluttidspunkt for møde 17.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsprotokol. Mødedato: 11. oktober 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 17."

Transkript

1 Mødedato: 11. oktober 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde Sluttidspunkt for møde Fraværende: Bente Koudahl Sørensen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 11. oktober

2 Indholdsfortegnelse Åbent møde Orientering fra formanden Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om godkendelse af tillægsbevillinger til drift, rådighedsbeløb og finansiering Opfølgning på de sammenlagte Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner Udvalgsvederlag til Kommunalbestyrelsesmedlemmer Valg til KommuneKredits bestyrelse Indstilling af nye kandidater til Vurderingsankenævnet Hegnssyn Sidste rettidige indbetalingsdato for ejendomsskat Rente- og gebyrpolitik Børne- og ungepolitik Ny Tønder Styrelsesvedtægt dagplejen Deltidspladser i daginstitutioner Videreførelse af forebyggelsesaktiviteter for børn og unge Proces for kommuneplanstrategien Ombygning af rådhuse ifb. med kommunesammenlægningen Rammeaftale 2007 på de sociale og socialpsykiatriske områder Aftale mellem Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder Kommuner om overtagelse og drift af amtsinstitutioner Affaldsselskab Vest - Finansiering af ekstraudgifter til forbrænding som følge af voldgiftsafgørelse Behandling af farligt affald Udkast til affaldsplan Udkast til spildevandsplan Betalingsvedtægt for Tønder kommunale kloakforsyning Gebyr ved behandling af sager om vandløbsregulering Fastlæggelse af vandindvindingsgebyr Fastsættelse af taksten og opkrævningsform for rottebekæmpelse i 2007 i Ny Tønder Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse til plan for Ny Tønder Kommunes redningsberedskab (Risikobaseret dimensionering) Drøftelse af antallet af observatører i beredskabskommissionen Indsatslederbil/Genanskaffelse efter færdselsuheld Ny erhvervs- og turismeorganisation "Udviklingsforum" Turistprojekt - Marguerit Gardens. 327 Bilagsliste oktober

3 11. oktober

4 Åbent møde 1. Orientering fra formanden. Journalnummer I00 / JA SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Orientering fra formanden for Sammenlægningsudvalget. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Økonomiudvalgets beslutning den 11. oktober 2006 Taget til efterretning. 11. oktober

5 2. Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om godkendelse af tillægsbevillinger til drift, rådighedsbeløb og finansiering. Journalnummer 00.01S03 / JF SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige Byråds/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af tillægsbevillinger til drift, rådighedsbeløb og finansiering. Sammenlægningskommunerne har som konsekvens heraf fremsendt ansøgning om godkendelse af tillægsbevillinger. Økonomi/personaleforhold: Der er tale om et øjebliksbillede, hvor der inden mødet kan komme yderligere tillægsbevillingssager fra kommunerne. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling. 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af de sammenlagte Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Bilag: Sammendrag af ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om tillægsbevillinger til drift ( ) Indstilling: Det indstilles, at underudvalg Økonomi anbefaler ansøgningerne og videresender sagen til Sammenlægningsudvalget til endelig godkendelse. Økonomiudvalgets beslutning den 11. oktober 2006 Videresendes med anbefaling. Carsten Dinsen Andersen undlod at stemme. 11. oktober

6 3. Opfølgning på de sammenlagte Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Journalnummer 00.01S03 / JF SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af større anlægsinvesteringer og tillægsbevillinger. Byrådet/Kommunalbestyrelserne skal løbende informere Sammenlægnings-udvalget om den økonomiske udvikling, herunder likviditetsudviklingen i de 6 kommuner. Sammenlægningsudvalget kan ændre væsentlige økonomiske dispositioner foretaget af de enkelte Byråd/Kommunalbestyrelser i forbindelse med vedtagelse af budget 2006 med henvisning til, at den pågældende disposition ikke er i overensstemmelse med den nye kommunes fremtidige interesser. Den ændrede beslutning må imidlertid ikke medføre merudgifter for den/de berørte kommuner. Til brug ved den løbende opfølgning har Sammenlægningsudvalget den 24. januar 2006 godkendt proceduren for den løbende opfølgning af den økonomiske udvikling i de 6 kommuner, der indgår i sammenlægningen, hvorefter der skal fremsendes en redegørelse hver den 20. i måneden. Der udarbejdes derfor redegørelse ultimo september Materialet vil blive omdelt på mødet. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling, 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af de sammenlagte Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Bilag: Redegørelse vedr. opfølgning på de sammenlagte Byråd/Kommunal-bestyrelsers økonomiske dispositioner (omdeles på mødet). Indstilling: Det indstilles, at redegørelsen tages til efterretning og videresendes til Sammenlægningsudvalget. Økonomiudvalgets beslutning den 11. oktober 2006 Oversigt over forbrug pr. 30. september 2006 blev omdelt på mødet. 11. oktober

7 Redegørelse fra Økonomi- og Kontrakter vedr. forventet regnskabsresultat for 2006 for de sammenlagte kommuner blev taget til orientering og videresendt med anbefaling. 11. oktober

8 4. Udvalgsvederlag til Kommunalbestyrelsesmedlemmer. Journalnummer G00 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmer af Kommunalbestyrelsen for medlemskab af Økonomiudvalget og stående udvalg, og til de medlemmer, der er valgt af Kommunalbestyrelsen til Børn og Unge-udvalget efter 19 i lov om retssikkerhed og administration på et sociale område. Summen af de årlige udvalgsvederlag kan max. udgøre 125 procent af vederlaget til formanden for kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om fordeling af udvalgsvederlag mellem de respektive udvalg. Fordelingen skal foretages forud for og med virkning for mindst eet regnskabsår ad gangen. Det beløb, der fordeles til et udvalg, fordeles ligeligt mellem udvalgsmedlemmer, der er udpeget af Kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer. Ved fordelingen ses der bort fra udvalgets formand, hvis denne modtager vederlag for formandshvervet. I Ny Tønder Kommune kan der ydes udvalgsvederlag til følgende udvalg: Økonomiudvalget 6 medlemmer Udvalget for Teknik & Miljø 4 Børn & Skoleudvalget 4 Sundhedsudvalget 4 Socialudvalget 4 Kultur- og Fritidsudvalget 4 Arbejdsmarkedsudvalget 4 Børn- og Ungeudvalget 2 Økonomi/personaleforhold: Der er i 2007-budgettet afsat beløb til ydelse af udvalgsvederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer. Love og regler m.v.: Bekendtgørelse nr af om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv. Indstilling: Det indstilles, 11. oktober

9 at udvalgsvederlaget til medlemmer af Økonomiudvalget og stående udvalg fastsættes til 4% af vederlaget til borgmesteren, svarende til p.t kr. årligt og at udvalgsvederlaget til medlemmer af Børn- og Ungeudvalget fastsættes til 2% af vederlaget til borgmesteren, svarende til p.t kr. årligt. Økonomiudvalgets beslutning den 11. oktober 2006 Videresendes med anbefaling. 11. oktober

10 5. Valg til KommuneKredits bestyrelse. Journalnummer A04 / MKJ SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: I henhold til KommuneKredits vedtægter skal der i indeværende år afholdes valg af 4 kommunale medlemmer med personlige suppleanter til KommuneKredits bestyrelse. Valget gælder for et tidsrum på 6 år fra den 1. januar Til de fire poster er opstillet følgende kandidater: Socialdemokratiet: Kandidat: Suppleant: Kandidat: Suppleant: Borgmester Henrik Zimino, Taarnby Kommune Borgmester Ib Terp, Brøndby Kommune Borgmester Henning G. Jensen, fmd. for Sammenlægningsudvalget i Aalborg Kommune Borgmester Hans Jørgen Jørgensen, medl. af Sammenlægningsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune Venstre: Kandidat: Suppleant: Rådmand Mariann Nørgaard, medl. af Sammenlægningsudvalget i Aalborg Kommune Sammenlægningsudvalgsmedl. Hans Jørgen Kaptain, Frederikshavn Kommune Det Konservative Folkeparti: Kandidat: Suppleant: Borgmester Hans Toft, Gentofte Kommune Borgmester Knud Kristensen, medl. af Sammenlægningsudvalget i Vesthimmerland Kommune Sammenlægningsudvalget for Hjørring Kommune: Kandidat: Suppleant: Borgmester Knud Størup, medl. af Sammenlægningsudvalget i Hjørring Kommune for Lokallisten Viceborgmester Viggo Bilde, medl. af Sammenlægningsudvalget i Hjørring Kommune for Lokallisten Herudover udtræder kommunalbestyrelsesmedlem Else Købstrup af KommuneKredits bestyrelse. For valg i valgperioden er opstillet: 11. oktober

11 Kandidat: Suppleant: Borgmester Lars Krarup, fmd. for Sammenlægningsudvalget i Herning Kommune Borgmester Ella Porskær, medl. af Sammenlægningsudvalget i Silkeborg Kommune KommuneKredit anmoder om Sammenlægningsudvalgets valg af indtil fem medlemmer til bestyrelsen samt en suppleant for hver af disse. Notat vedr. principper for fordeling af bestyrelsesposter vedlægges. Bilag: Valg til KommuneKredits bestyrelse. Henv. fra KommuneKredit. ( ) Valg til kommunekredits bestyrelse. Notat vedr. principper for fordeling af bestyrelsesposter. ( ) Økonomiudvalgets beslutning den 11. oktober 2006 Det indstilles, at følgende kandidater indstilles valgt til KommuneKredits bestyrelse: borgmester Henrik Zimino, Taarnby Kommune med suppleant borgmester Ib Terp, Brøndby Kommune, borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune med suppleant borgmester Hans Jørgen Jørgensen, Fåborg-Midtfyn Kommune, rådmand Mariann Nørgaard, Aalborg Kommune med suppleant Hans Jørgen Kaptain, Frederikshavn Kommune, borgmester Hans Toft, Gentofte Kommune med suppleant borgmester Knud Kristensen, Vesthimmerland Kommune samt borgmester Lars Krarup, Herning Kommune med suppleant borgmester Ella Porskær, Silkeborg Kommune. 11. oktober

12 6. Indstilling af nye kandidater til Vurderingsankenævnet. Journalnummer G00 / MKJ SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget har i marts 2006 indstillet kandidater til Vurderingsankenævnet: Medlemmer: Walter Greisen og Jens Andresen Suppleanter Johan Sørensen og Svend F. Sørensen Som medlem af Vurderingsankenævnet blev Walter Greisen valgt, med Svend F. Sørensen som suppleant. Vurderingsankenævnsmedlem Walter Greisen er afgået ved døden. Det fremgår af Forretningsordenen for Vurderingsankenævn 4, stk. 1, at når et medlem dør eller udtræder i funktionsperioden, skal der udnævnes et nyt medlem. Der skal derfor indstilles mindst to kandidater til den ledige plads i Vurderingsankenævnet. Den for Walter Greisen udnævnte suppleant bliver ikke automatisk udnævnt til medlem, men indtræder i nævnet indtil et nyt medlem er udnævnt. Den nuværende suppleant kan ligeledes indstilles som kandidat til pladsen som medlem. Hvis Sammenlægningsudvalget beslutter at indstille den nuværende suppleant som en af kandidaterne til pladsen som medlem, skal der samtidig indstilles mindst to kandidater til pladsen som suppleant, idet posten som suppleant så kan blive ledig. Love og regler m.v.: Skatteforvaltningslovens 9, stk. 2 samt stk. 5. Forretningsordenen for Vurderingsankenævn 4. Bilag: Nyt medlem Haderslev, VAN 7.doc ( ) Indstillingsskema.DOC ( ) Økonomiudvalgets beslutning den 11. oktober 2006 Det indstilles, at følgende 2 indstilles som medlemmer 1. Jens Andresen 2. Svend F. Sørensen. Som suppleanter indstilles 1. Johan Sørensen 2. Torben Jensen, Daler 11. oktober

13 7. Hegnssyn. Journalnummer A16 / pn SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: De nuværende hegnssyn har i forbindelse med kommunesammenlægningen fået forlænget funktionsperioden til og med Der skal således udpeges nyt hegnssyn for perioden fra den til for Ny Tønder Kommune. Efter 28 i Hegnsloven beskikkes de enkelte medlemmer af hegnssynet af kommunalbestyrelsen. Tilsvarende beskikkes suppleanter for de enkelte hegnssynsmedlemmer. En suppleant er en personlig stedfortræder, der vælges for hegnssynsformanden og de enkelte hegnssynsmedlemmer. Udpegningen af hegnssynsmedlemmer foretages af den samlede kommunalbestyrelse og kan ikke delegeres. Funktionsperioden skal være sammenfaldende med valgperioden for kommunalbestyrelsen. Det er almindeligt, at medlemmer af hegnssynet vælges blandt kommunens egne borgere. Hegnssynets funktion og indretning forudsætter, at hegnssynet har en lokal tilknytning. Der kræves endvidere en vis sagkundskab hos hegnssynsmedlemmerne, der ud over de særligt nævnte krav om et plantningskyndigt medlem og et bygningskyndigt medlem, ligeledes må antages, at omfatte kendskab til ejendomme i kommunen, lokale forhold og egnens skikke. Ved udpegningen af en suppleant for en plantningskyndig eller bygningskyndig skal kommunalbestyrelsen være opmærksom på suppleantens kvalifikationer. Ved udpegningen skal de nævnte krav om sagkundskab iagttages. Ingen der har opnået en alder af 70 år kan beskikkes til hegnssynet, ligesom personer, der har opnået en alder af 60 år, eller tidligere har været beskikket til hvervet, kan bede sig fritaget. Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer, om der skal nedsættes eet eller flere hegnssyn i kommunen. Økonomi/personaleforhold: Kommunalbestyrelsen skal efter 33 i Hegnsloven udrede udgifter til hegnssynets protokol, og 45 indeholder en regel om forskudsvis betaling, når et arbejde tvangsfuldbyrdes ved foranstaltning af hegnssynets formand. Der påhviler ikke efter hegnsloven kommunerne nogen egentlig pligt til at yde hegnssynet sekretariatsbistand. De fleste kommuner yder imidlertid bistand til hegnssynet ved at den kommunale forvaltning har påtaget sig sekretariatsfunktionen for hegnssynet. Omfanget af sekretariatsbistanden beror normalt på en aftale mellem kommunalbestyrelsen og hegnssynet. I relation til sekretariatet er instruktionsbeføjelsen hos hegnssynet (hegnssynsformanden). Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at godtgøre udgifter til hegnssynsmedlemmernes deltagelse i hegnssyn, seminarer og møder, jfr. Styrelseslovens 16, stk oktober

14 Love og regler m.v.: Hegnsloven. Hegnssynet har karakter af en selvstændig myndighed i forhold til den kommunale enhedsforvaltning, der medfører, at hegnssynet og dets sekretariat skal fremtræde som en selvstændig myndighed, der ikke kan identificeres med kommunen (hverken kommunalbestyrelse eller forvaltning). Bilag: Notat - organisering af hegnssyn.doc ( ) Vurdering: Forvaltningen vurderer, at der bør nedsættes eet hegnssyn for at opnå en sagsmængde, der er stor nok til, at hegnssynet får en tilstrækkelig professionalisme til at udøve opgaven. Flere hegnssyn vil tillige forøge forvaltningens sekretariatsbistand. For at de sagkyndige personer har kendskab til normer og geografisk betingede hegnstraditioner i hele kommunen bør både den østlige, vestlige og sydlige del af kommunen være repræsenteret. Dette bør tillægges stor vægt, hvis der kun vælges eet hegnssyn. På grund af hegnssynets autonomi bør der laves en aftale mellem hegnssynet og kommunalbestyrelsen, der beskriver sekretariatsbistanden fra kommunen. Indstilling: Teknisk Chef indstiller, at der nedsættes eet hegnssyn, at der vælges de fornødne medlemmer/suppleanter til hegnssynet under hensyntagen til både faglige og geografiske aspekter, at Forvaltningen udøver sekretariatsbistanden, at der udarbejdes oplæg til aftale om sekretariatsbistand, at Hegnssynet får eget budget på kr./år til bl.a. kursusvirksomhed, og at der besluttes, at der ydes kørselsgodtgørelse m.v. jfr. Styrelseslovens 16. Økonomiudvalgets beslutning den 11. oktober 2006 Videresendes med anbefaling. Udpegning af medlemmer til Hegnssynet foretages sammen med øvrige valg på det konstituerende møde i december oktober

15 8. Sidste rettidige indbetalingsdato for ejendomsskat. Journalnummer / AV SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Den 16. august vedtog Økonomiudvalget, at forfaldsdatoen for ejendomsskat bliver den 1. februar og 1. august i Ny Tønder Kommune. I den forbindelse er det også nødvendigt, at der tages stilling til sidste rettidige indbetalingsdato. Praksis i de gamle kommuner har været henholdsvis 1 måned, 20 dage og 3 dage. Indstilling: Det indstilles, at underudvalg Økonomi godkender, at sidste rettidige indbetalingsdato fastsættes til henholdsvis 15. februar og 15. august. Økonomiudvalgets beslutning den 11. oktober 2006 Videresendes med anbefaling. 11. oktober

16 9. Rente- og gebyrpolitik Journalnummer S29 / DL0DAW SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Opkrævningsafdelingen har udarbejdet forslag til ny rente- og gebyrpolitik i Ny Tønder Kommune med virkning fra den 1. januar Forslaget tager udgangspunkt i en harmonisering af de nuværende kommuners praksis på området. Økonomi/personaleforhold: Det vurderes, at forslag til rente- og gebyrpolitik sammenlagt vil være indtægtsneutral. Love og regler m.v.: Lov nr. 939 af Bilag: Rente- og gebyrpolitik ( ) Vurdering: Kun én kommune har ifølge vedlagte forslag hidtil beregnet renter på arter, hvor oplysningerne fødes af modersystemer som f.eks. boligsikring og boligydelse. Da rentetilskrivningen er meget lille, og ofte afskrives i forbindelse med indbetalingen, foreslås det, at der generelt ikke beregnes renter på området. Indstilling: Det indstilles, at der beregnes renter af de arter, hvor særlovene foreskriver det, at der på kommunale regninger i øvrigt beregnes renter svarende til Nationalbankens udlånsrente + lovbestemt tillæg på 7%, at der ikke beregnes renter på de arter, hvor påligningen fødes af modersystemer, og at der foretages en harmonisering af rykkergebyret for krav med udlægsret til 250 kr. og krav uden udlægsret til 100 kr. Økonomiudvalgets beslutning den 11. oktober 2006 Videresendes med anbefaling. 11. oktober

17 10. Børne- og ungepolitik Ny Tønder Journalnummer P22 / VCH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Den 1. januar 2006 trådte Anbringelsesreformen i kraft. Reformen fokuserer på og stiller krav om tidlig indsats bl.a. ved, at kommunerne skal udarbejde en børnepolitik, der skal sikre sammenhængen mellem indsatsen i normalsystemet og den særlige indsats over for de udsatte børn og unge (Lov om social Service 4, stk. 2). Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres senest ved udgangen af Sammenlægningsudvalget vedtog i sit møde den 24. januar 2006 et kommissorium for udarbejdelse af en sammenhængende børnepolitik for Ny Tønder Kommune. Ifølge kommissoriet udarbejdes der en overordnet børne- og ungepolitik for Ny Tønder Kommune, der beskriver et fælles værdigrundlag som på én gang styrker den røde tråd i kommunens arbejde med børn og unge og giver det bedste grundlag for at skabe et effektivt tværfagligt samarbejde mellem de forskellige fagpersoner og faggrupper. Efter godkendelse af den overordnede børne- og ungepolitik for Ny Tønder Kommune igangsættes arbejdet med udarbejdelse af delpolitikker indenfor områderne: Dagtilbud (0 6 år) Skolepolitik Politik for arbejdet med udsatte børn og unge Ungdomsskolepolitik Politik for sundhedstjeneste Politik for PPR Politik for SSP. Børn og Skoleudvalget godkendte på møde, den 21. juni 2006 tids- og handleplaner for udarbejdelse af delpolitikkerne. En arbejdsgruppe bestående af 2 repræsentanter fra Børn- og Skoleudvalget samt fagcheferne i Børn og Skoleforvaltningen har udarbejdet forslag til overordnet børneog ungepolitik for Ny Tønder Kommune. Forslaget fremsendes til drøftelse og godkendelse forud for igangsættelse af arbejdet med delpolitikkerne. Love og regler m.v.: Lov om social service 4, stk. 2. Bilag: Kommissorium ( ) 11. oktober

18 Forslag til overordnet børne- og ungepolitik ( ) Indstilling: Børn og Skoleforvaltningen indstiller: - at forslag til overordnet børne- og ungepolitik i Ny Tønder Kommune drøftes og, - at det videresendes til Sammenlægningsudvalget med anbefaling. Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 23. august 2006 Før videresendelse foretages en redaktionel gennemgang af bilag SAGEN GENOPTAGES. Efter en redaktionel gennemgang genoptages drøftelserne af forslaget til overordnet børne- og ungepolitik. Der henvises til samme bilag som tidligere, dog version 2. Indstilling: Børn og Skoleforvaltningen indstiller: - at forslag til overordnet børne- og ungepolitik, Ny Tønder Kommune drøftes og, - at det videresendes til Sammenlægningsudvalget med anbefaling. Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 06. september 2006 Tilrettet forslag videresendes med anbefaling. Økonomiudvalgets beslutning den 11. oktober 2006 Videresendes med anbefaling. 11. oktober

19 11. Styrelsesvedtægt dagplejen Journalnummer / VCH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Dagplejen i Ny Tønder Kommune organiseres som 1 samlet enhed i Børn- og Skoleforvaltningen med direkte reference til Dagtilbudschefen. Dagplejens ansvarsområde er kommunal dagpleje, pladsanvisning samt Frit valg jf. servicelovens (nuværende 26, 26a) 37,38. (Paragrafændringerne er pr. 1. januar 2007). I forbindelse med overgangen fra 6 kommunale enheder til 1 samlet enhed i Ny Tønder Kommune udarbejdes styrelsesvedtægt for dagplejen i Ny Tønder Kommune. Styrelsesvedtægten skal sikre klarhed om regler for styrelsen af dagtilbuddet samt forældrebestyrelses opgaver. Efter Servicelovens (nuværende 13) 27 skal der oprettes en bestyrelse i dagtilbud med et flertal af valgte forældre. Det er op til Kommunalbestyrelsen at beslutte, om der i dagplejen i Ny Tønder Kommune skal være 1 forældrebestyrelse eller flere, antallet af repræsentanter i bestyrelsen, om medarbejderrepræsentanterne skal have stemmeret i forældrebestyrelsen. Love og regler m.v.: Lov om social service (nuværende 9) 23 og (nuværende 13) 27. Bilag: 27 (nuværende 13) Lov om Social Service ( ) Styrelsesvedtægt - udarbejdet sept ( ) Vurdering: Kommende dagplejeleder i Ny Tønder kommune har udarbejdet forslag til styrelsesvedtægt for dagplejen, Ny Tønder Kommune. Børn og Skoleforvaltningen anbefaler: 1 forældrebestyrelse for dagplejen i Ny Tønder Kommune, da dagplejen vil være 1 kontraktenhed. Der skabes herved sammenhæng i dagligdagen og det er hensigten over tid at skabe en fælles identitet som én fælles dagpleje i Ny Tønder kommune. At bestyrelsen består af 6 forældre- og 3 medarbejderrepræsentanter, At medarbejderrepræsentanterne skal have stemmeret i forældrebestyrelsen, da dette skaber den bedst mulige baggrund for dialog og samarbejde. 11. oktober

20 Indstilling: Børn og skoleforvaltningen indstiller: - at forslag til styrelsesvedtægt for dagplejen i Ny Tønder Kommune drøftes, - at forslag til styrelsesvedtægt for dagplejen i Ny Tønder Kommune videresendes med anbefaling til Sammenlægningsudvalget, og - at Sammenlægningsudvalget sender forslag til styrelsesvedtægt for dagplejen i Ny Tønder Kommune til høring i de nuværende forældrebestyrelser. Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 02. oktober 2006 Indstillingen godkendt. Økonomiudvalgets beslutning den 11. oktober 2006 Videresendes med anbefaling. 11. oktober

21 12. Deltidspladser i daginstitutioner. Journalnummer / VCH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Der tilbydes i dag såvel deltidspladser som fuldtidspladser i daginstitutionerne i Ny Tønder Kommune. Denne service ønskes fortsat i Ny Tønder Kommune, men da der i dag er stor variation i forhold til faktorer som timetal, omregningsfaktorer til fuldtidspladser samt takster for deltidspladser, skal der ske en harmonisering af området. Et overordnet statusbillede viser følgende: Kommune Højer Nr. Rangstrup Skærbæk Bredebro Løgumkloster Tønder Nuværende praksis vedr. deltidspladser Fastsat max. antal deltidspladser. 1 deltidsplads svarer til 2/3 af en fuldtidsplads (30 t/u) Fastsat max. antal deltidspladser Efter behov, 2 halvdags = 1 heldags Fastsat max. antal deltidspladser Formiddagsplads (20 timer) 50% af fuldtidsplads 6-timers plads (30 timer) 75% af fuldtidsplads ¾ tidsplads (35 timer) 85% af fuldtidsplads Efter behov, ingen normeringsaftale Fastsat max. antal deltidspladser Efter behov, 25 timer/uge 60% af fuldtidsplads Efter behov, forskellige regler fra institution til institution. Formiddagsplads fra åbningstid til = 0,6 af fuldtidsplads Eftermiddagsplads fra til lukketid = 0,4 af fuldtidsplads Der er en tendens til, at behovet for deltidspladser er faldende. Der benyttes d.d. 103 deltidspladser i Ny Tønder Kommune, hvilket svarer til 8,8% af det samlede antal daginstitutionspladser. Antallet af deltidspladser der benyttes i dag varierer efter lokale pasningsbehov samt efter hvilke tilbud, der lokalt tilbydes. Forslag til deltidsplads i Ny Tønder Kommune er følgende: Timer Tid: Omregningsfaktor: Forældrebetaling: pr. uge 35 t/uge % af fuldtidsplads 80% af fuldtidsplads 11. oktober

22 Antallet af deltidspladser, der tilbydes på den enkelte institution fastsættes som en del af kontraktgrundlaget. I kontrakten aftales et maksimum antal deltidspladser som institutionen er forpligtiget til at tilbyde dog mindst 7 deltidspladser pr. institution. Såfremt der ikke efterspørges det antal deltidspladserne, som institutionen som minimum skal stille til rådighed, kan ressourcen benyttes til fuldtidspladser frem til, at der opstår behov for deltidspladser. Økonomi/personaleforhold: I budget 2007 er der budgetteret med 135 deltidspladser i Ny Tønder Kommune, svarende til 11,45%. Bilag: Deltidspladser dagtilbud ( ) Vurdering: Børn og Skoleforvaltningen vurderer, at deltidspladser i dagtilbud er en god service til børn og forældre, der ikke har behov for en fuldtidsplads. Det er vigtigt, at der sker en harmonisering på området, da der i dag er stor variationsbredde i tilbuddet. Indstilling: Børn og Skoleforvaltningen indstiller: - at forslag til harmonisering af deltidspladser i daginstitutioner i Ny Tønder Kommune drøftes, og - at forslag til harmonisering af deltidspladser i daginstitutioner i Ny Tønder Kommune videresendes til underudvalg økonomi og Sammenlægningsudvalget til godkendelse. Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 02. oktober 2006 Indstillingen godkendt. Økonomiudvalgets beslutning den 11. oktober 2006 Videresendes med anbefaling. 11. oktober

23 13. Videreførelse af forebyggelsesaktiviteter for børn og unge. Journalnummer P20 / DL28SLo SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sønderjyllands Amt har rettet henvendelse til de 4 kommende kommuner i Sønderjylland med henblik på at sikre en videreførelse af 2 konkrete forebyggelsesaktiviteter for børn og unge, når ansvaret for opgaven fra 2007 overgår til kommunalt ansvar. De to projekter, som er kort beskrevet nedenfor, adskiller sig fra de øvrige amtslige forebyggelsesaktiviteter ved, at de er forankret i Amtscentret for Undervisning (ACU). Der er derfor behov for snarest muligt at indgå aftaler om videreførelsen af projekterne for dels at undgå et kontinuitetsbrud og dels at sikre og drage fordel af de kompetencer, som er forankret i ACU. Børn og familier Sundhedsforvaltningen i Sønderjyllands Amt har indgået aftale med Amtscentret for Undervisning (ACU) om at forestå projektet Bedre sundhed i børns hverdag, der ved hjælp af konsulentbistand og materialer mv. støtter konkrete aktiviteter med sundhedsrelaterede emner i både skoler og fritidsmiljøer ved direkte samarbejde med nøglepersoner i miljøerne. Med projektet etableres undervisning, udformes materialer, skabes viden og faglig kvalitet og udvikling samt ikke mindst drivkraft. Projektet samarbejder med alle kommuner i amtet, hvorved de samlede aktiviteter giver et tilstrækkeligt grundlag for en fuldtidskonsulent og opretholdelse af det faglige niveau. Projektet udløber og er finansieret indtil medio Amtets udgift er på årsbasis kr. Unge Med henblik på forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme samt røg, stoffer, alkohol mv. forestår sundhedsforvaltningen i samarbejde med ACU et årligt skiftende Ung-tilung-underviser-korps samt en café mv., der betjener overbygningsskoler mv. samt andre uddannelser i alle kommuner. Endvidere tilskud til telefonrådgivning etc. Det samlede aktivitetsgrundlag er nødvendigt for en hensigtsmæssig drift og vedligehold af korpset. Den samlede udgift til aktiviteterne er kr. årligt, herunder en udgift til faglige konsulenter. Nyt korps rekrutteres i efteråret Henvendelsen fra amtet har været drøftet i kredsen af forvaltningschefer med ansvar for sundhedsområdet i de 4 kommende kommuner i Sønderjylland. Der var administrativt enighed om at forelægge henvendelsen, ledsaget med en anbefaling om at indgå i samarbejdet, for de respektive politiske fagudvalg i de 4 kommuner. Økonomi/personaleforhold: 11. oktober

24 Den samlede årlige udgift er opgjort til i alt kr. hvoraf Ny Tønders forholdsmæssige andel ud fra befolkningstallet udgør kr. i 2007 og kr. i 2008 og fremover. Bilag: Notat fra SJA om videreførelse af børn og unge projekter ( ) Vurdering: Det er Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering, at Ny Tønder med fordel kan indgå i en fælles aftale om at videreføre projekterne forankret i ACU. Der er tale om relativt specialiserede projekter, som dels kræver et vist befolkningsgrundlag og dels nogle kompetencer, som Tønder Kommune i givet fald vil skulle købe sig til andet steds. Samtidig vurderes målgruppen i projekterne at falde inden for rammerne af de indsatsområder, som forventes at være centrale i den kommende sundhedspolitik for Ny Tønder Kommune. Indstilling: Social og sundhedsforvaltningen indstiller, at der i fællesskab med de 3 andre kommuner i Sønderjylland indgås aftaler med Amtscentret for Undervisning om fortsat varetagelse af projekterne Bedre sundhed i børns hverdag og Ung-til-ung-underviser-korps, og at udgiften på kr., svarende til Tønders forholdsmæssige andel, i 2007 finansieres af midlerne til forebyggelse og sundhedsfremme på bevillingsområde 41 Sundhed. Sundhedsudvalgets beslutning den 06. september 2006 Indstilles til godkendelse. Projekterne evalueres hvert år. Økonomiudvalgets beslutning den 11. oktober 2006 Videresendes med anbefaling. 11. oktober

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 23. august 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:55 Fraværende: Gruppemøder: 23. august 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 26. oktober 2006 Mødelokale: Byrådssalen,Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Peter Christensen, Rudi Jensen og Christian Christensen

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 10. februar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Gruppemøder: 10. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde:

Læs mere

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 02. maj 2006

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 02. maj 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 02. maj 2006 Mødelokale: Mødet afholdes i Kolding i forbindelse med deltagelse i KL s konference på Teknik- og Miljøområdet den 2. og den 3. maj 2006 Starttidspunkt for møde

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 21. juni 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 19:00 Fraværende: Gruppemøder: 21. juni 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10 Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10 Fraværende: Jens Andresen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 19. januar 2006 1

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Kapitel 1 Navn, formål og opgaver.

Kapitel 1 Navn, formål og opgaver. Socialforvaltningen NOTAT Dato: Sagsnr.: 293579 Dok.nr.: 1803883 Vedtægter for Kontaktudvalget for frivilligt socialt arbejde i Københavns Kommune Vedtægterne er vedtaget første gang i Borgerrepræsentationen

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 01. november 2006 Damp Sundhedscenter Tønder, Carstensgade 6-18, Tønder Starttidspunkt for møde 11,00

Beslutningsprotokol. Mødedato: 01. november 2006 Damp Sundhedscenter Tønder, Carstensgade 6-18, Tønder Starttidspunkt for møde 11,00 Mødedato: 01. november 2006 Mødelokale: Damp Sundhedscenter Tønder, Carstensgade 6-18, Tønder Starttidspunkt for møde 11,00 Fraværende: Ingen 01. november 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Gensidig orientering

Læs mere

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. august 2006 Mødested: Materielgården, Håndværkervej 40, Tønder Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde 16.20 Fraværende: Preben Linnet Bo Jessen og Niels

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd

1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd 1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd. 1: Formål Stk. 1. I henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 30-33, nedsætter Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 01. juni 2006 Mødelokale: Byrådssalen,Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde 20.15 Fraværende: Kim P. Ringbæk med anmeldt forfald. Povl R. Thude

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 02. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 20.45 Fraværende: Gruppemøder: 02. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet 2014 Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 19.45 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF)

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) Formål 1. Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

VEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNES LYSTBÅDEHAVNE, SKOVSHOVED HAVN OG HELLERUP LYSTBÅDEHAVN

VEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNES LYSTBÅDEHAVNE, SKOVSHOVED HAVN OG HELLERUP LYSTBÅDEHAVN VEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNES LYSTBÅDEHAVNE, SKOVSHOVED HAVN OG HELLERUP LYSTBÅDEHAVN november 2003 1. Formål. Stk. 1. Vedtægtens formål er at sikre, at der er en bestyrelse, der ved selvforvaltning har

Læs mere

Vedtægt for Holstebro Handicapråd

Vedtægt for Holstebro Handicapråd Ajurført d. 10.06.2014 Vedtægt for Holstebro Handicapråd 01 Navn Navnet er Holstebro Handicapråd. Rådets hjemsted er Holstebro Kommune. 02 Lovgrundlag Rådet er oprettet i medfør af 37a i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 05. april Starttidspunkt for møde 15,30 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 05. april Starttidspunkt for møde 15,30 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 05. april 2006 Mødelokale: Store mødesal Starttidspunkt for møde 15,30 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Laurids Rudebeck fraværende efter afbud. 05. april 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktionsmøde

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 05. oktober 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:30 Fraværende: Johan Kristensen 05. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter interessentskabet). Godkendt af Statsforvaltningen 1. oktober 2015 VEDTÆGTER FOR ØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Udarbejdet af visitationsudvalget i 2012 Revideret nov. 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 06. december 2005

Beslutningsprotokol. Mødedato: 06. december 2005 Mødedato: 06. december 2005 Mødelokale: Byrådssalen Starttidspunkt for møde 17.00 Sluttidspunkt for møde 17.20 Fraværende: Ingen Der er indkaldt til det konstituerende møde efter aftale med Rudi Jensen,

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Skoleunderudvalg 1. februar 2006, Kl Møde nr. 2 Mødelokale 4 i stuen på Værløse Rådhus, Stiager 2, Værløse

Skoleunderudvalg 1. februar 2006, Kl Møde nr. 2 Mødelokale 4 i stuen på Værløse Rådhus, Stiager 2, Værløse FURESØ KOMMUNE Skoleunderudvalg 1. februar 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 2 Mødelokale 4 i stuen på Værløse Rådhus, Stiager 2, Værløse Medlemmerne mødte. REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til behandling

Læs mere

Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud

Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud Brøndby Kommune Børneforvaltningen August 2012 Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud 1. Formål: Der oprettes forældrebestyrelser ved de enkelte dagtilbud for at give forældrene størst mulig

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune

Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune Indhold 1 Formål... 1 2 Forældrebestyrelsen... 2 3 Valg til bestyrelsen... 2 4 Valgbarhed og valgret... 2 5 Udtrædelse af bestyrelsen... 3 6 Bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden. Ny Tønder Kommune Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde. Mødedato: 13. november 2006. Rangstrup Rådhus

Dagsorden. Ny Tønder Kommune Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde. Mødedato: 13. november 2006. Rangstrup Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 13. november 2006 Mødelokale: Starttidspunkt for møde 16,00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Den Lille Kantine, Nørre- Rangstrup Rådhus Gruppemøder: 13. november 2006 1

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 11.00-12.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Per Schmidt Andersen, Allan Kristensen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Fælles trafikportal

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Denne vedtægt dækker følgende typer kommunale dagtilbud: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner. KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 7. januar 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård, Bente Dahl,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 01. marts 2006. Starttidspunkt for møde 15:30 Sluttidspunkt for møde 17.30

Beslutningsprotokol. Mødedato: 01. marts 2006. Starttidspunkt for møde 15:30 Sluttidspunkt for møde 17.30 Mødedato: 01. marts 2006 Mødelokale: Mødelokale 3, Toftlund Starttidspunkt for møde 15:30 Sluttidspunkt for møde 17.30 Fraværende: Laurids Rudebeck under del af punkt 1. 01. marts 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Til efterretning 1. Formanden meddeler...1

Til efterretning 1. Formanden meddeler...1 FURESØ KOMMUNE Planunderudvalget 6. februar 2006, Kl. 18.00 Møde nr. 2 Mødet foregår i mødelokale 6 på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse - indgang fra Lille Værløsevej ved kantinen Lars Carpens (V),

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 22. marts 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 22. marts 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17. Mødedato: 22. marts 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17.25 Fraværende: Peter Christensen og Jens Andresen Gruppemøder: 22. marts 2006 1

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger De har som medlem af pårørenderådet ved Plejehjemmet Søbo, ved skrivelse af 28. november 2006 klaget til det daværende Statsamtet Sønderjylland,

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2015-332757 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale: Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16.00 Fraværende: Jens Andresen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 04. oktober 2006

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Lovgrundlag. I henhold til dagtilbudslovens 14 skal der ved alle kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje oprettes en bestyrelse

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR NORDJYLLANDS BEREDSKAB I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR NORDJYLLANDS BEREDSKAB I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR NORDJYLLANDS BEREDSKAB I/S Vedtagelse. Som led i etablering af et nyt samlet beredskab for Nordjylland, Nordjyllands Beredskab med virkning fra 1. januar 2016 fastsætter

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 29. november 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 19:15 Fraværende: Christian Christensen deltog indtil kl. 18.45

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2016-3377 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v.

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet og rammeaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet I medfør af 47, stk. 6,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner

Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner Dato:30.05.2007 Initialer: str/gn Dag- og fritidsinstitutionernes formål 1 Furesø Kommune

Læs mere

Notat. Sammenfatning. Sagens baggrund

Notat. Sammenfatning. Sagens baggrund Notat Vedrørende: Notat om forslag til ændringer i Styrelsesvedtægten Sagsnavn: Klage fra Bjarne Overmark til Statsforvaltningen over Venstre og Dansk Folkepartis vedr. strukturændringer Sagsnummer: 00.01.00-K02-5-15

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2009 Side:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S REFA

VEDTÆGTER FOR I/S REFA Den 05. juni 2008 J.nr. 00.01.80-vedtægter VEDTÆGTER FOR I/S REFA 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S REFA - Fælleskommunal affaldsbehandling for Lolland-Falster. Interessentskabets hjemsted

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere