Beslutningsprotokol. Mødedato: 11. oktober 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde Sluttidspunkt for møde 17.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsprotokol. Mødedato: 11. oktober 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 17."

Transkript

1 Mødedato: 11. oktober 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde Sluttidspunkt for møde Fraværende: Bente Koudahl Sørensen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 11. oktober

2 Indholdsfortegnelse Åbent møde Orientering fra formanden Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om godkendelse af tillægsbevillinger til drift, rådighedsbeløb og finansiering Opfølgning på de sammenlagte Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner Udvalgsvederlag til Kommunalbestyrelsesmedlemmer Valg til KommuneKredits bestyrelse Indstilling af nye kandidater til Vurderingsankenævnet Hegnssyn Sidste rettidige indbetalingsdato for ejendomsskat Rente- og gebyrpolitik Børne- og ungepolitik Ny Tønder Styrelsesvedtægt dagplejen Deltidspladser i daginstitutioner Videreførelse af forebyggelsesaktiviteter for børn og unge Proces for kommuneplanstrategien Ombygning af rådhuse ifb. med kommunesammenlægningen Rammeaftale 2007 på de sociale og socialpsykiatriske områder Aftale mellem Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder Kommuner om overtagelse og drift af amtsinstitutioner Affaldsselskab Vest - Finansiering af ekstraudgifter til forbrænding som følge af voldgiftsafgørelse Behandling af farligt affald Udkast til affaldsplan Udkast til spildevandsplan Betalingsvedtægt for Tønder kommunale kloakforsyning Gebyr ved behandling af sager om vandløbsregulering Fastlæggelse af vandindvindingsgebyr Fastsættelse af taksten og opkrævningsform for rottebekæmpelse i 2007 i Ny Tønder Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse til plan for Ny Tønder Kommunes redningsberedskab (Risikobaseret dimensionering) Drøftelse af antallet af observatører i beredskabskommissionen Indsatslederbil/Genanskaffelse efter færdselsuheld Ny erhvervs- og turismeorganisation "Udviklingsforum" Turistprojekt - Marguerit Gardens. 327 Bilagsliste oktober

3 11. oktober

4 Åbent møde 1. Orientering fra formanden. Journalnummer I00 / JA SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Orientering fra formanden for Sammenlægningsudvalget. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Økonomiudvalgets beslutning den 11. oktober 2006 Taget til efterretning. 11. oktober

5 2. Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om godkendelse af tillægsbevillinger til drift, rådighedsbeløb og finansiering. Journalnummer 00.01S03 / JF SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige Byråds/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af tillægsbevillinger til drift, rådighedsbeløb og finansiering. Sammenlægningskommunerne har som konsekvens heraf fremsendt ansøgning om godkendelse af tillægsbevillinger. Økonomi/personaleforhold: Der er tale om et øjebliksbillede, hvor der inden mødet kan komme yderligere tillægsbevillingssager fra kommunerne. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling. 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af de sammenlagte Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Bilag: Sammendrag af ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om tillægsbevillinger til drift ( ) Indstilling: Det indstilles, at underudvalg Økonomi anbefaler ansøgningerne og videresender sagen til Sammenlægningsudvalget til endelig godkendelse. Økonomiudvalgets beslutning den 11. oktober 2006 Videresendes med anbefaling. Carsten Dinsen Andersen undlod at stemme. 11. oktober

6 3. Opfølgning på de sammenlagte Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Journalnummer 00.01S03 / JF SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af større anlægsinvesteringer og tillægsbevillinger. Byrådet/Kommunalbestyrelserne skal løbende informere Sammenlægnings-udvalget om den økonomiske udvikling, herunder likviditetsudviklingen i de 6 kommuner. Sammenlægningsudvalget kan ændre væsentlige økonomiske dispositioner foretaget af de enkelte Byråd/Kommunalbestyrelser i forbindelse med vedtagelse af budget 2006 med henvisning til, at den pågældende disposition ikke er i overensstemmelse med den nye kommunes fremtidige interesser. Den ændrede beslutning må imidlertid ikke medføre merudgifter for den/de berørte kommuner. Til brug ved den løbende opfølgning har Sammenlægningsudvalget den 24. januar 2006 godkendt proceduren for den løbende opfølgning af den økonomiske udvikling i de 6 kommuner, der indgår i sammenlægningen, hvorefter der skal fremsendes en redegørelse hver den 20. i måneden. Der udarbejdes derfor redegørelse ultimo september Materialet vil blive omdelt på mødet. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling, 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af de sammenlagte Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Bilag: Redegørelse vedr. opfølgning på de sammenlagte Byråd/Kommunal-bestyrelsers økonomiske dispositioner (omdeles på mødet). Indstilling: Det indstilles, at redegørelsen tages til efterretning og videresendes til Sammenlægningsudvalget. Økonomiudvalgets beslutning den 11. oktober 2006 Oversigt over forbrug pr. 30. september 2006 blev omdelt på mødet. 11. oktober

7 Redegørelse fra Økonomi- og Kontrakter vedr. forventet regnskabsresultat for 2006 for de sammenlagte kommuner blev taget til orientering og videresendt med anbefaling. 11. oktober

8 4. Udvalgsvederlag til Kommunalbestyrelsesmedlemmer. Journalnummer G00 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmer af Kommunalbestyrelsen for medlemskab af Økonomiudvalget og stående udvalg, og til de medlemmer, der er valgt af Kommunalbestyrelsen til Børn og Unge-udvalget efter 19 i lov om retssikkerhed og administration på et sociale område. Summen af de årlige udvalgsvederlag kan max. udgøre 125 procent af vederlaget til formanden for kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om fordeling af udvalgsvederlag mellem de respektive udvalg. Fordelingen skal foretages forud for og med virkning for mindst eet regnskabsår ad gangen. Det beløb, der fordeles til et udvalg, fordeles ligeligt mellem udvalgsmedlemmer, der er udpeget af Kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer. Ved fordelingen ses der bort fra udvalgets formand, hvis denne modtager vederlag for formandshvervet. I Ny Tønder Kommune kan der ydes udvalgsvederlag til følgende udvalg: Økonomiudvalget 6 medlemmer Udvalget for Teknik & Miljø 4 Børn & Skoleudvalget 4 Sundhedsudvalget 4 Socialudvalget 4 Kultur- og Fritidsudvalget 4 Arbejdsmarkedsudvalget 4 Børn- og Ungeudvalget 2 Økonomi/personaleforhold: Der er i 2007-budgettet afsat beløb til ydelse af udvalgsvederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer. Love og regler m.v.: Bekendtgørelse nr af om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv. Indstilling: Det indstilles, 11. oktober

9 at udvalgsvederlaget til medlemmer af Økonomiudvalget og stående udvalg fastsættes til 4% af vederlaget til borgmesteren, svarende til p.t kr. årligt og at udvalgsvederlaget til medlemmer af Børn- og Ungeudvalget fastsættes til 2% af vederlaget til borgmesteren, svarende til p.t kr. årligt. Økonomiudvalgets beslutning den 11. oktober 2006 Videresendes med anbefaling. 11. oktober

10 5. Valg til KommuneKredits bestyrelse. Journalnummer A04 / MKJ SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: I henhold til KommuneKredits vedtægter skal der i indeværende år afholdes valg af 4 kommunale medlemmer med personlige suppleanter til KommuneKredits bestyrelse. Valget gælder for et tidsrum på 6 år fra den 1. januar Til de fire poster er opstillet følgende kandidater: Socialdemokratiet: Kandidat: Suppleant: Kandidat: Suppleant: Borgmester Henrik Zimino, Taarnby Kommune Borgmester Ib Terp, Brøndby Kommune Borgmester Henning G. Jensen, fmd. for Sammenlægningsudvalget i Aalborg Kommune Borgmester Hans Jørgen Jørgensen, medl. af Sammenlægningsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune Venstre: Kandidat: Suppleant: Rådmand Mariann Nørgaard, medl. af Sammenlægningsudvalget i Aalborg Kommune Sammenlægningsudvalgsmedl. Hans Jørgen Kaptain, Frederikshavn Kommune Det Konservative Folkeparti: Kandidat: Suppleant: Borgmester Hans Toft, Gentofte Kommune Borgmester Knud Kristensen, medl. af Sammenlægningsudvalget i Vesthimmerland Kommune Sammenlægningsudvalget for Hjørring Kommune: Kandidat: Suppleant: Borgmester Knud Størup, medl. af Sammenlægningsudvalget i Hjørring Kommune for Lokallisten Viceborgmester Viggo Bilde, medl. af Sammenlægningsudvalget i Hjørring Kommune for Lokallisten Herudover udtræder kommunalbestyrelsesmedlem Else Købstrup af KommuneKredits bestyrelse. For valg i valgperioden er opstillet: 11. oktober

11 Kandidat: Suppleant: Borgmester Lars Krarup, fmd. for Sammenlægningsudvalget i Herning Kommune Borgmester Ella Porskær, medl. af Sammenlægningsudvalget i Silkeborg Kommune KommuneKredit anmoder om Sammenlægningsudvalgets valg af indtil fem medlemmer til bestyrelsen samt en suppleant for hver af disse. Notat vedr. principper for fordeling af bestyrelsesposter vedlægges. Bilag: Valg til KommuneKredits bestyrelse. Henv. fra KommuneKredit. ( ) Valg til kommunekredits bestyrelse. Notat vedr. principper for fordeling af bestyrelsesposter. ( ) Økonomiudvalgets beslutning den 11. oktober 2006 Det indstilles, at følgende kandidater indstilles valgt til KommuneKredits bestyrelse: borgmester Henrik Zimino, Taarnby Kommune med suppleant borgmester Ib Terp, Brøndby Kommune, borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune med suppleant borgmester Hans Jørgen Jørgensen, Fåborg-Midtfyn Kommune, rådmand Mariann Nørgaard, Aalborg Kommune med suppleant Hans Jørgen Kaptain, Frederikshavn Kommune, borgmester Hans Toft, Gentofte Kommune med suppleant borgmester Knud Kristensen, Vesthimmerland Kommune samt borgmester Lars Krarup, Herning Kommune med suppleant borgmester Ella Porskær, Silkeborg Kommune. 11. oktober

12 6. Indstilling af nye kandidater til Vurderingsankenævnet. Journalnummer G00 / MKJ SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget har i marts 2006 indstillet kandidater til Vurderingsankenævnet: Medlemmer: Walter Greisen og Jens Andresen Suppleanter Johan Sørensen og Svend F. Sørensen Som medlem af Vurderingsankenævnet blev Walter Greisen valgt, med Svend F. Sørensen som suppleant. Vurderingsankenævnsmedlem Walter Greisen er afgået ved døden. Det fremgår af Forretningsordenen for Vurderingsankenævn 4, stk. 1, at når et medlem dør eller udtræder i funktionsperioden, skal der udnævnes et nyt medlem. Der skal derfor indstilles mindst to kandidater til den ledige plads i Vurderingsankenævnet. Den for Walter Greisen udnævnte suppleant bliver ikke automatisk udnævnt til medlem, men indtræder i nævnet indtil et nyt medlem er udnævnt. Den nuværende suppleant kan ligeledes indstilles som kandidat til pladsen som medlem. Hvis Sammenlægningsudvalget beslutter at indstille den nuværende suppleant som en af kandidaterne til pladsen som medlem, skal der samtidig indstilles mindst to kandidater til pladsen som suppleant, idet posten som suppleant så kan blive ledig. Love og regler m.v.: Skatteforvaltningslovens 9, stk. 2 samt stk. 5. Forretningsordenen for Vurderingsankenævn 4. Bilag: Nyt medlem Haderslev, VAN 7.doc ( ) Indstillingsskema.DOC ( ) Økonomiudvalgets beslutning den 11. oktober 2006 Det indstilles, at følgende 2 indstilles som medlemmer 1. Jens Andresen 2. Svend F. Sørensen. Som suppleanter indstilles 1. Johan Sørensen 2. Torben Jensen, Daler 11. oktober

13 7. Hegnssyn. Journalnummer A16 / pn SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: De nuværende hegnssyn har i forbindelse med kommunesammenlægningen fået forlænget funktionsperioden til og med Der skal således udpeges nyt hegnssyn for perioden fra den til for Ny Tønder Kommune. Efter 28 i Hegnsloven beskikkes de enkelte medlemmer af hegnssynet af kommunalbestyrelsen. Tilsvarende beskikkes suppleanter for de enkelte hegnssynsmedlemmer. En suppleant er en personlig stedfortræder, der vælges for hegnssynsformanden og de enkelte hegnssynsmedlemmer. Udpegningen af hegnssynsmedlemmer foretages af den samlede kommunalbestyrelse og kan ikke delegeres. Funktionsperioden skal være sammenfaldende med valgperioden for kommunalbestyrelsen. Det er almindeligt, at medlemmer af hegnssynet vælges blandt kommunens egne borgere. Hegnssynets funktion og indretning forudsætter, at hegnssynet har en lokal tilknytning. Der kræves endvidere en vis sagkundskab hos hegnssynsmedlemmerne, der ud over de særligt nævnte krav om et plantningskyndigt medlem og et bygningskyndigt medlem, ligeledes må antages, at omfatte kendskab til ejendomme i kommunen, lokale forhold og egnens skikke. Ved udpegningen af en suppleant for en plantningskyndig eller bygningskyndig skal kommunalbestyrelsen være opmærksom på suppleantens kvalifikationer. Ved udpegningen skal de nævnte krav om sagkundskab iagttages. Ingen der har opnået en alder af 70 år kan beskikkes til hegnssynet, ligesom personer, der har opnået en alder af 60 år, eller tidligere har været beskikket til hvervet, kan bede sig fritaget. Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer, om der skal nedsættes eet eller flere hegnssyn i kommunen. Økonomi/personaleforhold: Kommunalbestyrelsen skal efter 33 i Hegnsloven udrede udgifter til hegnssynets protokol, og 45 indeholder en regel om forskudsvis betaling, når et arbejde tvangsfuldbyrdes ved foranstaltning af hegnssynets formand. Der påhviler ikke efter hegnsloven kommunerne nogen egentlig pligt til at yde hegnssynet sekretariatsbistand. De fleste kommuner yder imidlertid bistand til hegnssynet ved at den kommunale forvaltning har påtaget sig sekretariatsfunktionen for hegnssynet. Omfanget af sekretariatsbistanden beror normalt på en aftale mellem kommunalbestyrelsen og hegnssynet. I relation til sekretariatet er instruktionsbeføjelsen hos hegnssynet (hegnssynsformanden). Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at godtgøre udgifter til hegnssynsmedlemmernes deltagelse i hegnssyn, seminarer og møder, jfr. Styrelseslovens 16, stk oktober

14 Love og regler m.v.: Hegnsloven. Hegnssynet har karakter af en selvstændig myndighed i forhold til den kommunale enhedsforvaltning, der medfører, at hegnssynet og dets sekretariat skal fremtræde som en selvstændig myndighed, der ikke kan identificeres med kommunen (hverken kommunalbestyrelse eller forvaltning). Bilag: Notat - organisering af hegnssyn.doc ( ) Vurdering: Forvaltningen vurderer, at der bør nedsættes eet hegnssyn for at opnå en sagsmængde, der er stor nok til, at hegnssynet får en tilstrækkelig professionalisme til at udøve opgaven. Flere hegnssyn vil tillige forøge forvaltningens sekretariatsbistand. For at de sagkyndige personer har kendskab til normer og geografisk betingede hegnstraditioner i hele kommunen bør både den østlige, vestlige og sydlige del af kommunen være repræsenteret. Dette bør tillægges stor vægt, hvis der kun vælges eet hegnssyn. På grund af hegnssynets autonomi bør der laves en aftale mellem hegnssynet og kommunalbestyrelsen, der beskriver sekretariatsbistanden fra kommunen. Indstilling: Teknisk Chef indstiller, at der nedsættes eet hegnssyn, at der vælges de fornødne medlemmer/suppleanter til hegnssynet under hensyntagen til både faglige og geografiske aspekter, at Forvaltningen udøver sekretariatsbistanden, at der udarbejdes oplæg til aftale om sekretariatsbistand, at Hegnssynet får eget budget på kr./år til bl.a. kursusvirksomhed, og at der besluttes, at der ydes kørselsgodtgørelse m.v. jfr. Styrelseslovens 16. Økonomiudvalgets beslutning den 11. oktober 2006 Videresendes med anbefaling. Udpegning af medlemmer til Hegnssynet foretages sammen med øvrige valg på det konstituerende møde i december oktober

15 8. Sidste rettidige indbetalingsdato for ejendomsskat. Journalnummer / AV SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Den 16. august vedtog Økonomiudvalget, at forfaldsdatoen for ejendomsskat bliver den 1. februar og 1. august i Ny Tønder Kommune. I den forbindelse er det også nødvendigt, at der tages stilling til sidste rettidige indbetalingsdato. Praksis i de gamle kommuner har været henholdsvis 1 måned, 20 dage og 3 dage. Indstilling: Det indstilles, at underudvalg Økonomi godkender, at sidste rettidige indbetalingsdato fastsættes til henholdsvis 15. februar og 15. august. Økonomiudvalgets beslutning den 11. oktober 2006 Videresendes med anbefaling. 11. oktober

16 9. Rente- og gebyrpolitik Journalnummer S29 / DL0DAW SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Opkrævningsafdelingen har udarbejdet forslag til ny rente- og gebyrpolitik i Ny Tønder Kommune med virkning fra den 1. januar Forslaget tager udgangspunkt i en harmonisering af de nuværende kommuners praksis på området. Økonomi/personaleforhold: Det vurderes, at forslag til rente- og gebyrpolitik sammenlagt vil være indtægtsneutral. Love og regler m.v.: Lov nr. 939 af Bilag: Rente- og gebyrpolitik ( ) Vurdering: Kun én kommune har ifølge vedlagte forslag hidtil beregnet renter på arter, hvor oplysningerne fødes af modersystemer som f.eks. boligsikring og boligydelse. Da rentetilskrivningen er meget lille, og ofte afskrives i forbindelse med indbetalingen, foreslås det, at der generelt ikke beregnes renter på området. Indstilling: Det indstilles, at der beregnes renter af de arter, hvor særlovene foreskriver det, at der på kommunale regninger i øvrigt beregnes renter svarende til Nationalbankens udlånsrente + lovbestemt tillæg på 7%, at der ikke beregnes renter på de arter, hvor påligningen fødes af modersystemer, og at der foretages en harmonisering af rykkergebyret for krav med udlægsret til 250 kr. og krav uden udlægsret til 100 kr. Økonomiudvalgets beslutning den 11. oktober 2006 Videresendes med anbefaling. 11. oktober

17 10. Børne- og ungepolitik Ny Tønder Journalnummer P22 / VCH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Den 1. januar 2006 trådte Anbringelsesreformen i kraft. Reformen fokuserer på og stiller krav om tidlig indsats bl.a. ved, at kommunerne skal udarbejde en børnepolitik, der skal sikre sammenhængen mellem indsatsen i normalsystemet og den særlige indsats over for de udsatte børn og unge (Lov om social Service 4, stk. 2). Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres senest ved udgangen af Sammenlægningsudvalget vedtog i sit møde den 24. januar 2006 et kommissorium for udarbejdelse af en sammenhængende børnepolitik for Ny Tønder Kommune. Ifølge kommissoriet udarbejdes der en overordnet børne- og ungepolitik for Ny Tønder Kommune, der beskriver et fælles værdigrundlag som på én gang styrker den røde tråd i kommunens arbejde med børn og unge og giver det bedste grundlag for at skabe et effektivt tværfagligt samarbejde mellem de forskellige fagpersoner og faggrupper. Efter godkendelse af den overordnede børne- og ungepolitik for Ny Tønder Kommune igangsættes arbejdet med udarbejdelse af delpolitikker indenfor områderne: Dagtilbud (0 6 år) Skolepolitik Politik for arbejdet med udsatte børn og unge Ungdomsskolepolitik Politik for sundhedstjeneste Politik for PPR Politik for SSP. Børn og Skoleudvalget godkendte på møde, den 21. juni 2006 tids- og handleplaner for udarbejdelse af delpolitikkerne. En arbejdsgruppe bestående af 2 repræsentanter fra Børn- og Skoleudvalget samt fagcheferne i Børn og Skoleforvaltningen har udarbejdet forslag til overordnet børneog ungepolitik for Ny Tønder Kommune. Forslaget fremsendes til drøftelse og godkendelse forud for igangsættelse af arbejdet med delpolitikkerne. Love og regler m.v.: Lov om social service 4, stk. 2. Bilag: Kommissorium ( ) 11. oktober

18 Forslag til overordnet børne- og ungepolitik ( ) Indstilling: Børn og Skoleforvaltningen indstiller: - at forslag til overordnet børne- og ungepolitik i Ny Tønder Kommune drøftes og, - at det videresendes til Sammenlægningsudvalget med anbefaling. Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 23. august 2006 Før videresendelse foretages en redaktionel gennemgang af bilag SAGEN GENOPTAGES. Efter en redaktionel gennemgang genoptages drøftelserne af forslaget til overordnet børne- og ungepolitik. Der henvises til samme bilag som tidligere, dog version 2. Indstilling: Børn og Skoleforvaltningen indstiller: - at forslag til overordnet børne- og ungepolitik, Ny Tønder Kommune drøftes og, - at det videresendes til Sammenlægningsudvalget med anbefaling. Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 06. september 2006 Tilrettet forslag videresendes med anbefaling. Økonomiudvalgets beslutning den 11. oktober 2006 Videresendes med anbefaling. 11. oktober

19 11. Styrelsesvedtægt dagplejen Journalnummer / VCH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Dagplejen i Ny Tønder Kommune organiseres som 1 samlet enhed i Børn- og Skoleforvaltningen med direkte reference til Dagtilbudschefen. Dagplejens ansvarsområde er kommunal dagpleje, pladsanvisning samt Frit valg jf. servicelovens (nuværende 26, 26a) 37,38. (Paragrafændringerne er pr. 1. januar 2007). I forbindelse med overgangen fra 6 kommunale enheder til 1 samlet enhed i Ny Tønder Kommune udarbejdes styrelsesvedtægt for dagplejen i Ny Tønder Kommune. Styrelsesvedtægten skal sikre klarhed om regler for styrelsen af dagtilbuddet samt forældrebestyrelses opgaver. Efter Servicelovens (nuværende 13) 27 skal der oprettes en bestyrelse i dagtilbud med et flertal af valgte forældre. Det er op til Kommunalbestyrelsen at beslutte, om der i dagplejen i Ny Tønder Kommune skal være 1 forældrebestyrelse eller flere, antallet af repræsentanter i bestyrelsen, om medarbejderrepræsentanterne skal have stemmeret i forældrebestyrelsen. Love og regler m.v.: Lov om social service (nuværende 9) 23 og (nuværende 13) 27. Bilag: 27 (nuværende 13) Lov om Social Service ( ) Styrelsesvedtægt - udarbejdet sept ( ) Vurdering: Kommende dagplejeleder i Ny Tønder kommune har udarbejdet forslag til styrelsesvedtægt for dagplejen, Ny Tønder Kommune. Børn og Skoleforvaltningen anbefaler: 1 forældrebestyrelse for dagplejen i Ny Tønder Kommune, da dagplejen vil være 1 kontraktenhed. Der skabes herved sammenhæng i dagligdagen og det er hensigten over tid at skabe en fælles identitet som én fælles dagpleje i Ny Tønder kommune. At bestyrelsen består af 6 forældre- og 3 medarbejderrepræsentanter, At medarbejderrepræsentanterne skal have stemmeret i forældrebestyrelsen, da dette skaber den bedst mulige baggrund for dialog og samarbejde. 11. oktober

20 Indstilling: Børn og skoleforvaltningen indstiller: - at forslag til styrelsesvedtægt for dagplejen i Ny Tønder Kommune drøftes, - at forslag til styrelsesvedtægt for dagplejen i Ny Tønder Kommune videresendes med anbefaling til Sammenlægningsudvalget, og - at Sammenlægningsudvalget sender forslag til styrelsesvedtægt for dagplejen i Ny Tønder Kommune til høring i de nuværende forældrebestyrelser. Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 02. oktober 2006 Indstillingen godkendt. Økonomiudvalgets beslutning den 11. oktober 2006 Videresendes med anbefaling. 11. oktober

21 12. Deltidspladser i daginstitutioner. Journalnummer / VCH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Der tilbydes i dag såvel deltidspladser som fuldtidspladser i daginstitutionerne i Ny Tønder Kommune. Denne service ønskes fortsat i Ny Tønder Kommune, men da der i dag er stor variation i forhold til faktorer som timetal, omregningsfaktorer til fuldtidspladser samt takster for deltidspladser, skal der ske en harmonisering af området. Et overordnet statusbillede viser følgende: Kommune Højer Nr. Rangstrup Skærbæk Bredebro Løgumkloster Tønder Nuværende praksis vedr. deltidspladser Fastsat max. antal deltidspladser. 1 deltidsplads svarer til 2/3 af en fuldtidsplads (30 t/u) Fastsat max. antal deltidspladser Efter behov, 2 halvdags = 1 heldags Fastsat max. antal deltidspladser Formiddagsplads (20 timer) 50% af fuldtidsplads 6-timers plads (30 timer) 75% af fuldtidsplads ¾ tidsplads (35 timer) 85% af fuldtidsplads Efter behov, ingen normeringsaftale Fastsat max. antal deltidspladser Efter behov, 25 timer/uge 60% af fuldtidsplads Efter behov, forskellige regler fra institution til institution. Formiddagsplads fra åbningstid til = 0,6 af fuldtidsplads Eftermiddagsplads fra til lukketid = 0,4 af fuldtidsplads Der er en tendens til, at behovet for deltidspladser er faldende. Der benyttes d.d. 103 deltidspladser i Ny Tønder Kommune, hvilket svarer til 8,8% af det samlede antal daginstitutionspladser. Antallet af deltidspladser der benyttes i dag varierer efter lokale pasningsbehov samt efter hvilke tilbud, der lokalt tilbydes. Forslag til deltidsplads i Ny Tønder Kommune er følgende: Timer Tid: Omregningsfaktor: Forældrebetaling: pr. uge 35 t/uge % af fuldtidsplads 80% af fuldtidsplads 11. oktober

22 Antallet af deltidspladser, der tilbydes på den enkelte institution fastsættes som en del af kontraktgrundlaget. I kontrakten aftales et maksimum antal deltidspladser som institutionen er forpligtiget til at tilbyde dog mindst 7 deltidspladser pr. institution. Såfremt der ikke efterspørges det antal deltidspladserne, som institutionen som minimum skal stille til rådighed, kan ressourcen benyttes til fuldtidspladser frem til, at der opstår behov for deltidspladser. Økonomi/personaleforhold: I budget 2007 er der budgetteret med 135 deltidspladser i Ny Tønder Kommune, svarende til 11,45%. Bilag: Deltidspladser dagtilbud ( ) Vurdering: Børn og Skoleforvaltningen vurderer, at deltidspladser i dagtilbud er en god service til børn og forældre, der ikke har behov for en fuldtidsplads. Det er vigtigt, at der sker en harmonisering på området, da der i dag er stor variationsbredde i tilbuddet. Indstilling: Børn og Skoleforvaltningen indstiller: - at forslag til harmonisering af deltidspladser i daginstitutioner i Ny Tønder Kommune drøftes, og - at forslag til harmonisering af deltidspladser i daginstitutioner i Ny Tønder Kommune videresendes til underudvalg økonomi og Sammenlægningsudvalget til godkendelse. Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 02. oktober 2006 Indstillingen godkendt. Økonomiudvalgets beslutning den 11. oktober 2006 Videresendes med anbefaling. 11. oktober

23 13. Videreførelse af forebyggelsesaktiviteter for børn og unge. Journalnummer P20 / DL28SLo SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sønderjyllands Amt har rettet henvendelse til de 4 kommende kommuner i Sønderjylland med henblik på at sikre en videreførelse af 2 konkrete forebyggelsesaktiviteter for børn og unge, når ansvaret for opgaven fra 2007 overgår til kommunalt ansvar. De to projekter, som er kort beskrevet nedenfor, adskiller sig fra de øvrige amtslige forebyggelsesaktiviteter ved, at de er forankret i Amtscentret for Undervisning (ACU). Der er derfor behov for snarest muligt at indgå aftaler om videreførelsen af projekterne for dels at undgå et kontinuitetsbrud og dels at sikre og drage fordel af de kompetencer, som er forankret i ACU. Børn og familier Sundhedsforvaltningen i Sønderjyllands Amt har indgået aftale med Amtscentret for Undervisning (ACU) om at forestå projektet Bedre sundhed i børns hverdag, der ved hjælp af konsulentbistand og materialer mv. støtter konkrete aktiviteter med sundhedsrelaterede emner i både skoler og fritidsmiljøer ved direkte samarbejde med nøglepersoner i miljøerne. Med projektet etableres undervisning, udformes materialer, skabes viden og faglig kvalitet og udvikling samt ikke mindst drivkraft. Projektet samarbejder med alle kommuner i amtet, hvorved de samlede aktiviteter giver et tilstrækkeligt grundlag for en fuldtidskonsulent og opretholdelse af det faglige niveau. Projektet udløber og er finansieret indtil medio Amtets udgift er på årsbasis kr. Unge Med henblik på forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme samt røg, stoffer, alkohol mv. forestår sundhedsforvaltningen i samarbejde med ACU et årligt skiftende Ung-tilung-underviser-korps samt en café mv., der betjener overbygningsskoler mv. samt andre uddannelser i alle kommuner. Endvidere tilskud til telefonrådgivning etc. Det samlede aktivitetsgrundlag er nødvendigt for en hensigtsmæssig drift og vedligehold af korpset. Den samlede udgift til aktiviteterne er kr. årligt, herunder en udgift til faglige konsulenter. Nyt korps rekrutteres i efteråret Henvendelsen fra amtet har været drøftet i kredsen af forvaltningschefer med ansvar for sundhedsområdet i de 4 kommende kommuner i Sønderjylland. Der var administrativt enighed om at forelægge henvendelsen, ledsaget med en anbefaling om at indgå i samarbejdet, for de respektive politiske fagudvalg i de 4 kommuner. Økonomi/personaleforhold: 11. oktober

24 Den samlede årlige udgift er opgjort til i alt kr. hvoraf Ny Tønders forholdsmæssige andel ud fra befolkningstallet udgør kr. i 2007 og kr. i 2008 og fremover. Bilag: Notat fra SJA om videreførelse af børn og unge projekter ( ) Vurdering: Det er Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering, at Ny Tønder med fordel kan indgå i en fælles aftale om at videreføre projekterne forankret i ACU. Der er tale om relativt specialiserede projekter, som dels kræver et vist befolkningsgrundlag og dels nogle kompetencer, som Tønder Kommune i givet fald vil skulle købe sig til andet steds. Samtidig vurderes målgruppen i projekterne at falde inden for rammerne af de indsatsområder, som forventes at være centrale i den kommende sundhedspolitik for Ny Tønder Kommune. Indstilling: Social og sundhedsforvaltningen indstiller, at der i fællesskab med de 3 andre kommuner i Sønderjylland indgås aftaler med Amtscentret for Undervisning om fortsat varetagelse af projekterne Bedre sundhed i børns hverdag og Ung-til-ung-underviser-korps, og at udgiften på kr., svarende til Tønders forholdsmæssige andel, i 2007 finansieres af midlerne til forebyggelse og sundhedsfremme på bevillingsområde 41 Sundhed. Sundhedsudvalgets beslutning den 06. september 2006 Indstilles til godkendelse. Projekterne evalueres hvert år. Økonomiudvalgets beslutning den 11. oktober 2006 Videresendes med anbefaling. 11. oktober

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 22. marts 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 22. marts 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17. Mødedato: 22. marts 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17.25 Fraværende: Peter Christensen og Jens Andresen Gruppemøder: 22. marts 2006 1

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol. 08. januar 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol. 08. januar 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 08. januar 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Jens Erik Jørgensen, Hanne Bæk Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om kommunernes økonomi. November 2006...

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 24. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Ingen 24. januar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde: 10 1. Forretningsorden.

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 29. juni 2006 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: med afbud Jens Møller, Bent Poulsen og Johan Kristensen.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a.

VEDTÆGTER for Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a. VEDTÆGTER for Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Faaborg Forsynings-virksomheder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.15 Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: 09-05-2002 Afbud fra:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Åben beslutningsprotokol 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Indholdsfortegnelse Side 118. Besigtigelse af Kjellerup Sygehus mandag den 26. marts 2007 kl. 09.15... 282 119. Besøg af repræsentanter

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21 Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Vedtægter FAKS Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Version 18. feb. 2014 1 Indhold 1. Navn og hjemsted... 3 2. Andelshaver... 3 3. Formål... 3 4. Ejerandele og hæftelse... 3 5. Økonomi finansiering...

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere