Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)"

Transkript

1 Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april ) Byrådsmødet den 15. maj ) Byrådsmødet den 26. maj ) Byrådsmødet den 8. juni ) Byrådsmødet den 22. juni ) Byrådsmødet den 27. juli 1922 Uddrag fra byrådsmødet den 20. april side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde Til første side (J. Nr ) Meddelelse fra Sporvejsselskabet om Kommunens Andel i Selskabets Udbytte for Formanden bemærkede, at det jo senere kunde undersøges, hvorvidt dette Udbytte var i Overenstemmelse med Overenskomsten. Toges til Efterretning. Dette dokument er fra Side 1 af 13

2 Uddrag fra byrådsmødet den 15. maj side 10 Klik her for at åbne den oprindelige kilde Til første side (J. Nr ) Valg af 2 Medlemmer til Udvalget til Forhandling med Sporvejsselskabet. Formanden udtalte, at der for nylig forelaa Meddelelse fra Sporvejsselskabet om Kommunens Andel i Selskabets Overskud, og det blev taget til Efterretning med den Motivering, at man kunde sende Sagen til det Udvalg, som var nedsat til Forhandling med Sporvejsselskabet, for at det kunde undersøge, om Kommunen havde faaet de Penge, den kunde tilkomme i Henhold til Overenskomsten. Udvalget meddelte nu, at der kun var 3 Medlemmer tilbage af Udvalget, idet Mikael Johansen og Erik Olesen var gaaet ud af Byraadet, hvorfor der maatte vælges 2 Medlemmer, hvis Byraadet ønskede at gaa denne Vej. P. Petersen indsaa ikke, at det var nødvendigt at have et saadant Udvalg. Byraadet havde jo Repræsentanter i Selskabets Bestyrelse, og de var vel nok i Stand til at undersøge Regnskabet og se, om man havde faaet, hvad man kunde tilkomme. Hvis det ved fremtidige Forhandlinger viste sig, at Byraadets Repræsentanter ikke kunde komme til Rette med den øvrige Bestyrelse, kunde der jo altid nedsættes et Udvalg. Formanden svarede, at Byraadet ogsaa havde 2 Medlemmer i Bestyrelsen, da Udvalget blev nedsat, og da Meddelelsen forelaa om Overskudet, blev der ikke fra Bestyrelsens Side sagt noget om, at det var rigtigt. H. P. Christensen vidste ikke af, at der var rettet nogen Henvendelse til Bestyrelsen; men der forelaa vel en Overenskomst med Selskabet, og saa maatte vel nok Kasseudvalget kunne regne ud, om Opgørelsen var rigtig i H. t. Overenskomsten. Hvad Udvalget angik, maatte det først afgøres, om det var Meningen, at det skulde være et permanent Udvalg. Formanden mente, at det tilkom Bestyrelsesmedlemmerne at give disse Oplysninger, og naar de ikke fandt sig foranledigede dertil, vilde Sagen blive sendt til det omtalte Udvalg. H. P. Christensen forlangte Sagen udsat. Sagen udsattes. Dette dokument er fra Side 2 af 13

3 Uddrag fra byrådsmødet den 26. maj side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde Til første side (J. Nr ) Valgaf 2 Medlemmertil Udvalget til Forhandling med Sporvejsselskabet. Formanden syntes, man kunde overdrage til de tre tilbageværende Medlemmer at undersøge, hvorvidt Kommunen havde faaet den Andel i Overskudet, som den kunde tilkomme. De maatte siges at være mest kompetente dertil, idet de havde været med til at lave Overenskomsten. Kjeld Sørensen havde hørt, at Fabrikant Møller havde henstillet til Bestyrelsen for Sporvejsselskabet at søge en ny Overenskomst, og det maatte ogsaa siges at være i høj Grad paakrævet at faa en Nedsættelse her. P. Petersen kunde ikke erkende, at der fandtes et saadant Udvalg, idet det ophørte at eksistere, da det havde løst sin Opgave. Naar Byraadet havde to Repræsentanter i Selskabets Bestyrelse, maatte det være tilstrækkeligt. Hvis Flertallet vilde fremtvinge, at der skulde være et Udvalg, maatte det i hvert Fald nedsættes først. Kjeld Sørensen var klar over, at den borgerlige Gruppe ikke ønskede et saadant Udvalg, og Gruppen erklærede ogsaa Strejke, da det i sin Tid blev nedsat. Men det vilde dog være rimeligt at undersøge, om Kommunen havde faaet, hvad den skulde have, og hvorvidt andet skulde drøftes maatte jo blive Udvalgets Sag. løvrigt var Forudsætningerne for Overenskomsten fuldstændig bristede. Formanden havde ikke sendt Sagen til Udvalget for at vise Mistillid til de to Bestyrelsesmedlemmer; det vilde tværtimod styrke dem i deres Stilling, naar der fandtes et Udvalg. H. P. Christensen kunde slutte sig til Borgmesterens Udtalelser om at lade de 3 Medlemmer, der var tilbage af Udvalget, faa Lejlighed til at udtale sig om, hvorvidt Overenskomsten var opfyldt. Angaaende en ny Overenskomst vilde Taleren konferere med Hr. Møller, og muligvis kunde der saa fremskaffes et Tilbud fra Selskabets Bestyrelse, saa Dette dokument er fra Side 3 af 13

4 Sagen kunde 'løses uden større Ravage. Marius Geertsen fandt Udvalget overflødigt, naar Byraadet havde to Medlemmer i Selskabets Bestyrelse til at varetage Byens Interesser, og det vilde de sikkert gøre paa bedste Maade. Derfor var det ogsaa naturligt, at disse to Medlemmer undersøger, om Byen har faaet, hvad den skal have. P. Petersen var selvfølgelig indforstaaet med, at Kommunen skulde have, hvad den kunde tilkomme af Overskudet, og havde heller ikke udtalt sig herimod, men kun hævdet, at der intet Udvalg fandtes. H. P. Salling beklagede, at Fabrikant Møller ikke var til Stede, men han havde udtalt, at der vilde fremkomme en Redegørelse fra Selskabet om Fordelingen af Udbyttet, og saa var jo Udvalgets Arbejde ganske omsonst. Hvis et Udvalg skulde optage et Arbejde som tidligere, maatte det i hvert Fald vælges først. Formanden erkendte, at der strengt taget ikke fandtes noget Udvalg, men Taleren vilde saa foreslaa at vælge et Udvalg paa 3 Medlemmer og henstillede, at den socialdemokratiske Gruppe valgte Kjeld Sørensen og Vald. Pedersen. Andr. Christensen kunde ønske at vide, hvad Udvalgets Arbejde skulde bestaa i. Det blev i sin Tid nedsat til at fremskaffe en Overenskomst, og dette Arbejde var afsluttet. Hvis det kun skulde undersøge Fordelingen af Udbyttet, var det overflødigt at nedsætte et Udvalg hertil; det maatte enten Kasseudvalget eller Belysningsudvalget være nærmest til at regne ud. Formanden fandt det fornuftigst at have et saadant Udvalg; det kunde maaske ogsaa komme til at filosofere over, hvorvidt Overenskomsten var saaledes, at man kunde arbejde videre med den. Kjeld Sørensen tvivlede ikke om, at Byraadets Repræsentanter i Bestyrelsen varetog Byens Interesser paa bedste Maade; men de var kun et Mindretal indenfor Bestyrelsen, og i hvert Fald forstod Selskabet udmærket at varetage dets egne Interesser. Der var absolut ingen Grund til at behandle dette Selskab anderledes end alle andre; men den borgerlige Gruppe havde altid været bange for at gaa med til noget, som kunde gaa ud over Sporvejsselskabet. Forøvrigt antog Taleren, at Selskabet nok havde sørget for, at Byen fik sin Del af Overskudet. H. P. Christensen havde ikke tænkt, man ved denne Lejlighed skulde ind paa en Forhandling om Sporvejsselskabet. Taleren havde intet imod, at et 3 Mands Udvalg undersøger, om Overenskomsten var sket Fyldest; men hvad der skulde ske derudover, maatte Byraadet senere tage Standpunkt til. Marius Geertsen havde intet imod at nedsætte Udvalg, hvis der forelaa noget, som de to Bestyrelsesmedlemmer ikke kunde magte. Men Taleren troede, at de to Repræsentanter arbejdede i god Forstaaelse med hinanden, og saa behøvedes der næppe noget Udvalg, hvis de da ikke selv ønskede det. H. P. Christensen havde i hvert Fald altid ved Forhandlingerne følt sig som Kommunens Repræsentant og altid søgt at varetage Dette dokument er fra Side 4 af 13

5 Kommunens Interesser overfor Sporvejsselskabet. Andr. Christensen protesterede mod Kjeld Sørensens Udtalelse om, at den borgerlige Gruppe ikke vilde være med til noget, som gik ud over Sporvejsselskabet. Sagen drejede sig slet ikke herom. Alle ønskede, at Overenskomsten blev overholdt, men man fandt det blot ikke nødvendigt at nedsætte et særligt Udvalg til at undersøge dette. Kommunen havde to Bestyrelsesmedlemmer, og Belysningsvæsenet leverede Strøm; det var da nærmest latterligt at vælge et tredje Udvalg. Et saadant kunde næppe gøre mindste Gavn, og det var tillige tvivlsomt, om det kunde faa de Oplysninger frem, som det ønskede, i hvert Fald ikke saa godt som Bestyrelsen. Naar saa Hr. Kjeld Sørensen tillige var klar over, at Byen havde faaet, hvad den skulde have, blev der endnu mindre til Udvalget at bestille, medmindre det skulde ind paa forskellige andre Ting, men i saa Fald ønskede Taleren at faa Udvalgets Opgave nærmere præciseret. Formanden svarede hertil, at hvis Selskabet nægtede at give de Oplysninger, som Udvalget ønskede, kunde det blot henvende sig til Byraadet, saa skulde Oplysningerne nok komme frem; anderledes var Selskabets Stilling ikke. Angaaende Udvalgets Arbejde tvivlede Taleren ikke om, at dette nok af sig selv kom ind paa, om den bestaaende Overenskomst vedblivende kunde holdes, og saa blev der sikkert Arbejde nok. Gustav Pedersen fandt det dog naturligt, naar man havde haft et Udvalg til at indgaa en ret vidtrækkende Overenskomst, at man saa overdrog det samme Udvalg at undersøge, om den var blevet fulgt; det maatte dog bedst kunne bedømme, om Forudsætningerne for Overenskomsten holdt Stik; derfor var det nærmest malplaceret at rejse en saadan Modstand herimod. A. Mørup bemærkede, at Hr. H. P. Christensen udtalte, at han ikke havde noget imod Nedsættelse af et Udvalg. Men det kunde være rart at høre, om Hr. Christensen som Medlem af Bestyrelsen anser det for nødvendigt eller blot ønskeligt, at et saadant Udvalg bliver nedsat. Formanden mente ikke, man skulde ind paa den Forretningsgang at forsøge paa at sætte hinanden i Klemme. Andr. Christensen havde modsat sig Udvalg, fordi det var overflødigt, og fordi Byraadet havde to Medlemmer i Bestyrelsen. At nedsætte et saadant Udvalg var en Mistillidserklæring til Bestyrelsesmedlemmerne. H. P. Christensen fandt det naturligt, at Udvalget samtidig med Beregningen undersøger, hvorvidt den foreliggende Overenskomst havde været tilfredsstillende for Kommunen, og naar disse Overvejelser forelaa, maatte Byraadet staa frit overfor, hvad der saa skulde gøres. Personlig fandt Taleren. det rigtigst at opsige Overenskomsten, idet det var rimeligt at faa Taksterne nedsat, og ved de kommende Forhandlinger vilde det jo kunne støtte Bestyrelsesmedlemmerne at have en Dette dokument er fra Side 5 af 13

6 Tilkendegivelse fra Byraadet om dettes Stilling. Kjeld Sørensen oplyste, at Selskabet ogsaa i sin Tid nægtede at give Udvalget Oplysninger, men de kom alligevel senere, og det vilde nok gaa paa samme Maade igen. Det saa underligt ud, at den borgerlige Gruppe vilde bevare det bestaaende, naar man betænkte den store Nedgang i Arbejdsløn og Materialer det sidste Aar, men Byraadet blev nødt til at tage fat paa Sagen og faa Selskabets Krigspriser nedsat. Andr. Christensen havde ikke udtalt sig mod nogen Nedgang, men blot sagt, at de Opgaver, der forelaa, kunde Byraadet lige saa godt varetage gennem de to Bestyrelsesmedlemmer, og det fremgik jo ogsaa af Forhandlingerne, at de begge var inde paa Tanken om en Nedsættelse. Taleren havde heller ikke sagt, at det var umuligt for et Udvalg at faa Oplysninger, men blot stillet sig tvivlende overfor det, og i hvert Fald fik det aldrig saa meget at vide som Medlemmerne af Bestyrelsen. Formanden vilde saa foreslaa at nedsætte et Udvalg paa 5 Medlemmer, som faar den Opgave at undersøge, om Kommunen har faaet sin Del af Overskudet i H. t. Overenskomsten, og endvidere tage under Overvejelse, hvorvidt Overenskomsten er af en saadan Beskaffenhed, at der kan arbejdes videre med den. Niels Barnow gjorde opmærksom paa, at der paa Dagsordenen stod Valg af to Medlemmer til Udvalget, og det forudsatte altsaa, at der fandtes et Udvalg. Nu var det erkendt fra Borgmesterens Side, at der intet Udvalg fandtes, og derfor skulde vælges et nyt. Men dette Spørgsmaal havde ikke været drøftet i Talerens Gruppe, lige saa lidt som den Opgave, Udvalget ifølge Borgmesterens Forslag skulde have, og derfor var det næppe rigtigt at vedtage Forslaget paa dette Møde. Formanden hævdede at have Ret til under Debatten at stille et Ændringsforslag til Vedtagelse. P. Petersen bemærkede, at der ikke i Talerens Gruppe var taget Bestemmelse om, hvem der skulde vælges, hvorfor Taleren maatte forlange Udsættelse af Valget. Formanden havde intet herimod, men i saa Fald vilde de socialdemokratiske Repæsentanter begynde Arbejdet. P. Petersen mente ikke, de havde Ret dertil. Formanden vilde saa henstille til den borgerlige Gruppe at stille sig mere forhandlingsvenlig. Det vedtoges at nedsætte et tre Mands Udvalg til at foretage Undersøgelse af, om de Kr., Kommunen har modtaget, er overensstemmende med Overenskomsten med Sporvejsselskabet, og om, hvorvidt denne Overenskomst er af en saadan Beskaffenhed, at der kan arbejdes videre med den som Grundlag. Fra socialdemokratisk Side valgtes Kjeld Sørensen og Vald. Pedersen. Uddrag fra byrådsmødet den 8. juni side 4 Til første side Dette dokument er fra Side 6 af 13

7 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr ) Henstilling til Borgergruppen om at vælge et Medlem til Udvalget til Forhandling med Sporvejsselskabet. Formanden erindrede om, at der paa sidste Møde blev vedtaget at nedsætte et 3 Mands Udvalg, hvoraf de 2 Medlemmer straks blev valgt. Andr. Christensen ironiserede over den udsøgte Høflighed, der havde givet sig Udtryk under Dagsordenes Punkt 5 som "Henstilling til Borgergruppen". Taleren mente ellers, det var Byraadet, der valgte Udvalgsmedlemmerne, men her var det overladt til den borgerlige Gruppe. Punkt 5 burde egentlig have lydt paa Valg af 3 Medlemmer, idet Forslaget om Valg blev forlangt udsat fra den borgerlige Gruppes Side, og saa kunde man vist ikke i Henhold til Forretningsordenen foretage noget Valg. Taleren havde hørt sige, at de to Medlemmer af Udvalget allerede havde begyndt Arbejdet, idet der fra Udvalget var rettet en Skrivelse til Sporvejsselskabet. Hvis dette var rigtigt, maatte Udvalget siges at have begyndt i ualmindelig god Tid, og det burde ikke være sket, før alle Udvalgets Medlemmer var valgte. I forrige Møde forelaa Forslag om Valg af to Medlemmer til Supplering af et Udvalg, som forudsattes at eksistere. Det viste sig imidlertid, at der ikke fandtes noget Udvalg, og et nyt blev da nedsat i Kraft af et Ændringsforslag fra Formanden, ganske vist af noget usædvanlig Karakter. Taleren skulde dog ikke opholde sig derved, selv om der var sket en formel Ukorrekthed, men Valget af Medlemmerne blev udtrykkelig forlangt udsat, og derfor var det saa meget mærkeligere, hvis det virkelig var rigtigt, at Udvalget allerede havde begyndt sin Virksomhed. Den borgerlige Gruppe havde nu drøftet Sagen og foreslog at vælge Hr. Salling til Medlem af Udvalget. Formanden skulde ikke komme nærmere ind paa Overretssagførerens ironiske Bemærkninger, og Punkt 5 paa Dagsordenen havde netop med velberaad Hu faaet denne Form. Der var absolut ikke begaaet nogen Formfejl ved sidste Møde, for Konsul Petersen forlangte ikke Sagen udsat i H. t. Forretningsordenen, men fremkom blot med en Henstilling derom (P. Petersen: Nej!). Men hvis Borgergruppen herefter ønskede en Sag udsat i H. t. Forretningsordenen, vilde Taleren udbede sig Anmodningen skriftlig og underskrevet med et tilstrækkeligt Antal Navne, løvrigt var Taleren ganske klar over, at de borgerlige Partier Dette dokument er fra Side 7 af 13

8 forsøgte at komme ham til Livs, men Taleren havde intet imod at lade det komme til en Styrkeprøve. Kjeld Sørensen havde glædet sig overordentlig over at høre Overretssagførerens fornøjelige Betragtninger; det kedelige var blot, at de ingen Steder havde hjemme, for Udvalget havde ikke foretaget sig det ringeste, saa dette Afsnit af hans Tale kunde uden Skade have været udeladt. Andr. Christensen havde hørt sige, at Udvalget havde tilsendt Sporvejsselskabet en Skrivelse, men vilde saa konstatere sin Tilfredshed med, at det ikke var Tilfældet. Taleren mente ikke at have rettet noget særligt Angreb paa Borgmesteren, og der var ingen Grund for ham til at tage Sagen saa højtidelig. Den borgerlige Gruppe havde ikke givet Anledning til at tro, at man ikke vilde være med til at vælge Udvalget, men havde blot ikke haft Lejlighed til at tale sammen i Gruppen om, hvem der skulde vælges, og derfor havde Konsul Petersen forlangt Sagen udsat i Henhold til Forretningsordenen. Naar Borgmesteren saa som Svar herpaa udtalte, at i saa Fald vilde de socialdemokratiske Repræsentanter i Udvalget begynde Arbejdet, saa kunde det forstaas som et Overgreb mod Mindretallet; men det var muligvis ikke ment saaledes. Gruppen fortjente i hvert Fald ikke en saadan Udtalelse, for man havde aldrig lagt sig paa tværs af Byraadets Arbejde. Formanden hævdede, at det af Forhandlingerne paa sidste Møde fremgik, at det var slet ikke sikkert, at den borgerlige Gruppe vilde have med den Sag at gøre, og naar Byraadets Flertal vilde have en Sag fremmet, og Mindretallet ikke ønskede at være med dertil, var der ikke andet for Flertallet at gøre end at tage fat paa Arbejdet. Hvorvidt Udvalget havde begyndt dette, vidste Taleren ikke; der var ikke fra Byraadets Side lagt noget Baand paa Udvalget. Andr. Christensen protesterede imod, at den borgerlige Gruppe paa sidste Møde havde vægret sig ved at være med til at arbejde med Sagen. Man havde blot forlangt Valget udsat. Formanden bemærkede, at Overretssagførerens Hukommelse undertiden slog fejl. H. P. Salling valgtes til Medlem af Udvalget. Uddrag fra byrådsmødet den 22. juni side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde Til første side (J. Nr ) Dette dokument er fra Side 8 af 13

9 Indstilling fra det nedsatte Udvalg om, at Overenskomsten med Sporvejsselskabet opsiges fra 1. August d. Å. Kjeld Sørensen anbefalede Forslaget. Udvalget foreslog a tsøge en Forhandling med Selskabet om at faa Taksterne ned til 10 Øre, eventuelt med en kortere Overgangtid paa 15 Øre. Andr. Christensen havde selvfølgeligt intet imod at faa Taksterne sat ned, men hvis Strømprisen skulde gaa ned i samme Forhold, vilde det blive et slemt Skaar i Belysningsvæsenets Budget, og dette Moment maatte man i høj Grad tage i Betragtning ved Forhandlingerne med Selskabet. Taleren vilde i Tilknytning til sine Bemærkninger i sidste Møde gøre opmærksom paa, at der var afsendt en Skrivelse til Sporvejsselskabet den 27. Maj, saa det maatte alligevel siges at værei lidt god Tid,da alle Udvalgets Medlemmer ikke paa det Tidspunkt var valgte. Forhaabentlig naaede Udvalget et godt Resultat af Forhandlingerne, muligvis endog bedre end sidste Gang. Formanden agtede hverken nu eller i Fremtiden at finde sig i, at et Mindretal i Byraadet standser Forretningsgangen. Taleren vilde henstille, at man samtig med at opsige Overenskomsten bemyndiger Udvalget til at forhandle videre med Sporvejsselskabet. Kjeld Sørensen gjorde opmærksom paa, at allerede i det første Møde, som de tre tidligere Medlemmer afholdt, var der Enighed om, at Taleren skulde fortsætte som Formand, derfor var der intet mærkeligt i, at dette blev meddelt Sporvejsselskabet i den omtalte Skrivelse. Taleren haabede ogsaa, at Udvalget maatte naa et bedre Resultat end sidste Gang, men man kunde allerede dengang have opnaaet noget mere, hvis ikke enkelte Medlemmer havde modarbejdet Sagen. Udvalget stillede dengang et ganske udmærket Forslag, men det vakte Modstand fra enkelte Sider i Byraadet, og Taleren vilde derfor udtale Haabet om, at Byraadet nu kunde staa sammen for at naa et bedre Resultat. Andr. Christensen fandt det ikke fordelagtigst for Kommunen at komme ned paa 10 Øres Taksten, hvis det skulde ske gennem en Nedsættelse af Strømprisen. Hvorledes den borgerlige Gruppe havde arbejdet sidste Gang, vidste Taleren ikke og kunde ikke have noget Ansvar derfor. Taleren havde aldrig søgt at standse Byraadets Forretningsgang; men der var visse Standsninger, som Forretningsordenen hjemlede, og dem maatte man have Lov til at forlange. Dette dokument er fra Side 9 af 13

10 Formanden hævdede, at den borgerlige Gruppe netop havde søgt at standse denne Sag, og hvis det kunde tillades, kunde man aldrig vælge noget Udvalg, lige saa lidt som et Udvalg kunde konstituere sig. Naar Overretssagføreren vilde kritisere et tidligere Udvalgs Arbejde, burde han først have sat sig ind i Sagen og undersøgt, hvad hans egen Gruppe foretog ved denne Lejlighed, saa kunde han bedre gøre Ret og Skel og komme Virkeligheden nærmere. Vald. Pedersen haabede ogsaa paa et godt Resultat af Forhandlingerne, men der var det kedelige Moment, at Udvalget ikke havde noget at byde Trods med overfor Selskabet. Udvalget kunde regne med Støtte fra det ene Bestyrelsesmedlem i Byraadet, og hvis man kunde faa samme Garanti fra den borgerlige Gruppes Repræsentant, vilde meget være vundet. En Takstnedsættelse skulde nødig ske alene paa Kommunens Bekostning, for siden sidste Overenskomst havde Selskabet faaet en Lønreduktion paa ca Kr., og det havde derfor været paa sin Plads, om Bestyrelsen derefter havde henvendt sig til Byraadet og tilbudt en ny Overenskomst. Det var næppe heller i Overensstemmelse med Overretssagførerens Vælgere, at disse Penge fremdeles skulde gaa i Aktionærernes Lommer. Taleren havde dog ikke den bedste Forventning om at komme ned paa 10 Øres Taksten, saa længe man havde det Monstrum af Kontrakt, der blev lavet i1904, og som ogsaa Overretssagførerens Parti havde Ansvaret for. Andr. Christensen var fuldstændig enig med Hr. Vald. Pedersen i, at en Lønnedgang burde give sig Udslag i Taksterne, men samtidig skulde man saa vidt mulig se at holde Belysningsvæsenets Budget. Det var ogsaa rigtigt, at det var en daarlig Kontrakt, hvem der saa end havde lavet den. M. H. t. det mere formelle vilde Taleren stadig hævde, at 5 Medlemmer havde Ret til paa Forlangende at faa en Sag udsat. Formanden havde aldrig benægtet, at 5 Medlemmer kunde faa en Sag udsat i Henhold til Forretningsordenen, men det var ikke blevet forlangt paa den Maade. Med Hensyn til Sporvejssagen troede Taleren ikke, der var stor Forskel paa Overretssagførerens og hans eget Syn derpaa, og hvad Overenskomsten angik, havde Taleren i sin Tid stemt imod denne. Det vedtoges at opsige Overenskomsten og at bemyndige det nedsatte Udvalg til at forhandle videre med Sporvejsselskabet om en ny Overenskomst. Uddrag fra byrådsmødet den 27. juli side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde Til første side Dette dokument er fra Side 10 af 13

11 (J. Nr ) Forslag til en ny Overenskomst med Sporvejsselskabet. Fra Udvalget forelaa følgende Indstilling: "Byraadsudvalget og Sporvejsselskabet er enige om at indgaa til Byraadet med Forslag om, at Kørselstaksten fra 1. August 1922 nedsættes til 15 Øre med 7 Mærker for 1 Kr., og Strømprisen samtidigt nedsættes til 18 Øre pr. K. W. T., og at Overenskomsten gælder, indtil den fra en af Siderne opsiges med 1 Maaneds Varsel, dog tidligst til 1. Februar 1923." Fra Belysningsudvalget forelaa følgende Erklæring. "Udvalget tiltræder hoslagte Overenskomst med Sporvejsselskabet, idet man dog gør opmærksom paa, at Elektricitetsværkets Budget for ved Overenskomsten forringes med ca Kr." Kjeld Sørensen erindrede om, at man i de sidste 1 ½ Aar havde haft en Overenskomst med Sporvejsselskabet, hvorefter Strømprisen for Elektricitet havde været 25 Øre og Billettaksterne 20 Øre. Byraadet var nu kommet til den Opfattelse, at man maatte se at komme noget ned, hvorfor der nedsattes et Udvalg til at forhandle med Selskabet, og der blev afholdt et Par Møder om Sagen. Udvalget foreslog i det første Møde, at Taksten nedsættes til 15 Øre, og Strømprisen til 20 Øre, medens Sporvejsselskabet fremsatte 2 Forslag, enten at bibeholde 20 Øres Taksten for Billetter saaledes, at der sælges 6 Biller for 1 Kr., og Strømprisen sættes til 20 Øre, eller ogsaa at nedsætte Taksten til 15 Øre og betale Strømprisen i Henhold til den oprindelige Kontrakt med ca. 12. Øre. Udvalget nægtede dog straks at forhandle om disse Forslag, og det ressulterede saa i, at man enedes om den foreliggende Overenskomst, som Taleren vilde anbefale Byraadet at godkende. Andr. Christensen vilde spørge Udvalget, om der var foretaget nogen Beregning over, hvormeget det vilde koste Kommunen. Det var oplyst, at Belysningsvæsenets Budget forringedes med Kr. men for Øjeblikket fik man vist mere for Elektriciteten, end den var opført til paa Budgettet. Taleren vilde altsaa gerne vide, hvor meget det i det hele kom til at koste Kommunen. Kjeld Sørensen henviste til, at Belysningsvæsenet havde opgjort det til Kr., Prisen var vist paa Budgettet opført til 22 Øre; indtil 1. Angust havde Betalingen altsaa været 3 Øre højere, og fra 1. August blev den 4 Øre lavere. Men det var tvivlsomt, at man netop kunde Dette dokument er fra Side 11 af 13

12 regne med de 22 Øre, idet man ikke kunde vide, hvorledes den virkelige Pris blev i Fremtiden. For Tiden var Produktionsprisen ca. 17 Øre, saa Byen fik i hvert Fald dette Beløb dækket og satte ikke Penge til. H. P. Christensen meddelte, at hvis man regnede med 1 Aars Forbrug af ca K. W. T., vilde det med en Nedgang paa 7 Øre blive en Forringelse af Kr. og for Vs Aar altsaa Kr. Andr. Christensen fastslog, at Nedsættelsen altsaa kostede Kommunen mindst Kr., og der var ogsaa andre Ting at tage i Betragtning, idet det maaske kunde influere paa Overskudet, som Byen jo ogsaa fik en Del af. Tillige fandtes der i den gamle Kontrakt en Bestemmelse om, at Kommunen skulde have en Del af Indtægten, naar Kørslen oversteg et vist Antal Vognkilometer, og denne Bestemmelse var nu ogsaa bortfalden. Vald. Pedersen var forbavset over Overretssagførerens Kritik af Forslaget, idet han ved sidste Møde talte for at faa Automobiltaksterne endnu længere ned. Bestemmelsen om, at Kommunen eventuelt skulde have en Del af Kørselsindtægten, var ganske illusorisk, for Selskabet var jo Herre over, hvor meget der skulde køres. Angaaende Budgetterne pegede Taleren paa, at siden de blev lagt, havde der været en Nedgang i Kulprisen, hvorfor Elektriciteten nu kunde fremstilles billigere, og det var da naturligt, at Forbrugerne ogsaa fik en Nedsættelse, ellers blev det for megen indirekte Beskatning. Sporvejsselskabet havde i det sidste Aar sparet ca Kr. alene til Lønninger, foruden hvad Materiellet var faldet i Pris, og disse Penge burde ikke vedblivende gaa i Aktionærernes Lommer, men komme Konsumenterne til gode. Andr. Christensen havde aldeles ikke udtalt sig imod Overenskomsten, men kun ønsket Klarhed over Kommunens Mindreindtægt ved den ny Overenskomst; derfor var Hr. Vald Pedersens Udtalelser ganske ved Siden af. Man kunde jo nok være enige om, at Elektricitetsprisen skulde nedad, men derfor var det ingen Skade til at faa regnet ud, hvor meget Byen maatte afgive. At den omtalte Bestemmelse i den gamle Kontrakt ikke betød noget for Kommunen, kunde Taleren jo ikke vide. Men foreløbig maatte man holde sig til Hr. H. P. Christensens Oplysning, at Byens Mindreindtægt i hvert Fald blev over Kr. for det første halve Aar. Vald. Pedersen bemærkede, at der var mange Maader at stille Forespørgsler paa, og Overretssagføreren vidste udmærket godt, at den nævnte Bestemmelse intet betød for Kommunen, for det var sagt under den tidligere Debat i Byraadet. Enten Sporvejsselskabet gav 25 Øre for Strømmen, naar Produktionsprisen var 22 Øre, eller det gav 18 Øre, naar Prisen var Øre, var i Virkeligheden det samme for Kommunen. Kjeld Sørensen havde opfattet Overretssagførerens Udtalelser saaledes, at han var ganske enig med Dette dokument er fra Side 12 af 13

13 Udvalget angaaende den ny Overenskomst. Det havde altid været Udvalgets Princip at faa den Pris, som Strømmen kostede at fremstille; derfor havde man, da Priserne steg, gentagne Gange krævet Forhøjelse, og nu, da Priserne faldt, var man gaaet ned, men fik alligevel Prisen dækket. 1 Henhold til Budgettet kunde man jo nok sige, at det blev et Tab; men faktisk kostede det ikke Kommunen en Øre. Indstillingen vedtoges. Dette dokument er fra Side 13 af 13

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Originalt emne Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. november 1937 2) Byrådsmødet den 24. februar 1938 Uddrag fra byrådsmødet den 18. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Originalt emne Ejendomsskatter Skatter og Afgifter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. marts 1931 2) Byrådsmødet den 23. marts 1931 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Gader Gader, Veje og Stier i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. januar 1923 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Originalt emne Haven ved Vesterbro Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. maj 1913 2) Byrådsmødet den 3. juli 1913 3) Byrådsmødet den 10. juli 1913

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Originalt emne Administration og Bevillinger Arbejderforhold Arbejdsløshedsunderstøttelse Hjælpekassen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. juli 1932

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1923 2) Byrådsmødet den 21. juni 1923 3) Byrådsmødet den 6. september 1923

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 400-1924) Originalt emne Skovene Skovrestaurationer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29. september 1924 2) Byrådsmødet den 16. oktober 1924 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Originalt emne Aarhus-Hallen Bygningsvæsen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. september 1935 2) Byrådsmødet den 12.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Neurologisk Neurokirurgisk Afdeling Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. juni 1939 2) Byrådsmødet den 31. august 1939 3) Byrådsmødet den 8. februar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 589-1923) Originalt emne Aarhus Pleje- og Børnehjemsforening Børn Foreninger Plejebørn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. januar 1924 2) Byrådsmødet den 31. januar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Kommunens Laan Laan Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1932) Originalt emne Kommunehospitalet Radiologisk Afdeling, Radiumstation Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 26. maj 1932 2) Byrådsmødet den 16. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 212-1920) Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Færdselen Gader Kørsel Kørsel i Almindelighed Skatter og Afgifter Skatter og Afgifter i Almindelighed Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Byraadet Byraadet i Almindelighed Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. maj 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. april 1918 2) Byrådsmødet den 30. januar 1919 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_115-1910) Originalt emne Dispensationer fra Sundhedsvedtægten Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. november 1910 2) Byrådsmødet den 10. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1907 - side 3 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 465-1906) Fra Udvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 526-1918) Originalt emne Dyrtidstillæg Dyrtidstillæg til Pensionister Lønninger Lønninger i Almindelighed Regulativer, Reglementer m m Vedtægter Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 404-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 404-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 404-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. september 1923 2) Byrådsmødet den 15. november 1923 3) Byrådsmødet den 22. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1922 2) Byrådsmødet den 26. maj 1922 3) Byrådsmødet

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Originalt emne Banker Kommunens Laan Laan Pengeinstitutter Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 549-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 549-1938) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Vandforsyning og Vandværk Vandværk og Vandforsyningsanlæg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. september 1938 2) Byrådsmødet den 15. december 1938 Uddrag

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1918 2) Byrådsmødet den 28. november 1918 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929) Originalt emne Aarhus Sporveje Byraadet Kørsel Udvalg Uddrag fra byrådsmødet den 11. april 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1914) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Foreninger Forskønnelsesforeningen Gader Uddrag fra byrådsmødet den 14. januar 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 54-1925)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 54-1925) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 54-1925) Originalt emne Arbejderforhold Arbejdsanvisningskontor Boligforhold Boligforhold i Almindelighed Boliglove (Huslejelove) Bolignød (Husvilde) Lejerforhold Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 85-1911) Originalt emne Domme og Retssager Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1911 2) Byrådsmødet den 6. juli 1911 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 564-1921) Originalt emne Hospitalslæger Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. december 1921 2) Byrådsmødet den 5. januar 1922 3) Byrådsmødet den 2. marts

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 514-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 514-1923) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Havnen Havnen i Almindelighed Kommunelæger Lodsvæsen, Lodser Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 128-1926) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gader Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 245-1912) Originalt emne Havnen Havnepakhuse Uddrag fra byrådsmødet den 11. juli 1912 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 245-1912) Fra 2 Mindretal

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911) Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. april 1911 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 610-1931) Originalt emne Bade Havnen Havnen i Almindelighed Strandbadeanstalter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 7. januar 1932 2) Byrådsmødet den 14. januar 1932

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 302-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 302-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 302-1914) Originalt emne Begravelsesvæsen Den gamle Borgmestergaard Krematorium Museum Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 4. februar 1915 2) Byrådsmødet den 11. februar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937) Originalt emne Kommunens Laan Laan Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. oktober 1937 2) Byrådsmødet den 28. oktober 1937 3) Byrådsmødet den 18.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 517-1923) Originalt emne Den gamle By Museer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. november 1923 2) Byrådsmødet den 21. november 1923 3) Byrådsmødet den 22. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 340-1917) Originalt emne Boligforhold Boligtilsyn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 25. oktober 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 889-1936) Originalt emne Raadhus Uddrag fra byrådsmødet den 28. januar 1937 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 889-1936) Indstilling fra Budgetudvalget

Læs mere

Copyright: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv - 2001

Copyright: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv - 2001 Lærlinge Spørgsmaalet Lærlingebevægelsen. Krav til Lærlingelovens Revision. Svend og Lærling. Udgivet af Lærlingenes Landsforbund i Danmark. Paa Lærlingenes Landsforbunds 2, Kongres i København i Paasken

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 493-1937) Originalt emne Fagforeninger Foreninger Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 20. august 1937 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938) Originalt emne Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 22. september 1938 - side 15 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 27-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 27-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 27-1906) Originalt emne Skole og Undervisningsvæsen i Almindelighed Skole- og Undervisningsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. april 1906 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 824-1934) Originalt emne Anlæg og Istandsættelse af Gader og Veje Gader Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1935 - side 3 Klik

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 541-1912)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 541-1912) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 541-1912) Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29. februar 1912 2) Byrådsmødet den 20. februar 1913 Uddrag fra byrådsmødet den 29. februar 1912 - side 13 Klik her for

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 554-1920) Originalt emne Forskellige Næringsdrivende Kommunens Hospitalsvæsen i Almindelighed Næringsvæsen Sundhedskommission Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Genoptagelse som medlem af folkekirken

Genoptagelse som medlem af folkekirken Genoptagelse som medlem af folkekirken Henstillet til kirkeministeriet at overveje, om der måtte være anledning til at søge tilvejebragt udtrykkelige regler for optagelser i folkekirken, der ikke direkte

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 560-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 560-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 560-1935) Originalt emne Formue- og Lejlighedsskat Overslag over Kommunens Indtægter og Udgifter Politivæsen Rets- og Politivæsen Skatter og Afgifter Skattevæsen i Almindelighed

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 I Anledning af at der er nedsat et Lønningsudvalg, og der da maaske skal arbejdes videre i Sagen om Lønninger inden for Belysningsvæsenet, tillader jeg mig at

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 36-1907) Originalt emne Foreninger Gadefejning Grundejerforeninger Offentlig Renlighed i Almindelighed Renlighed, Offentlig Snekørsel og Snekastning Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere