VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark"

Transkript

1 VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark Udkast juni 00 FORSLAG TIL STRATEGI DET JYSK-FYNSKE ERHVERVSSAMARBEJDE 00-00

2 FORORD Vestdanmark er et dynamisk område, hvor der skabes vækst. Det er et godt udgangspunkt for at bidrage til at håndtere fremtidens udfordringer i Danmark. Et samarbejde mellem vestdanske erhvervspolitiske interessenter skal være styret af stærke relationer, tillid, identitet, videndeling og videngenerering. På den måde kan samarbejdet supplere, påvirke og udøve indflydelse på erhvervspolitiske forhold, der rækker ud over administrativt fastsatte grænser. Et sådant samarbejde vil udadtil tilføre Vestdanmark yderligere vægt i forhold til Folketing, regering, centraladministration, EU, interesseorganisationer og offentligheden. Indadtil vil samarbejdet være en gensidig løftestang for de deltagende parter. Det har siden 1998 været Det jysk-fynske erhvervssamarbejdes udfordring at skabe et fælles erhvervspolitisk samarbejde om regionaludvikling med det udgangspunkt, at der skal være vækst og udvikling i hele Danmark. Det jysk-fynske erhvervssamarbejdes gennemslagskraft og succes har hvilet på en stærk, fælles platform, der er opbygget af otte amter, 173 kommuner samt Økonomi- og Erhvervsministeriet. Et fremtidigt jysk-fynsk erhvervssamarbejde vil have nye og andre udfordringer. Samarbejdet kan stærkt og slagkraftigt understøtte de jysk-fynske vækstforas fælles interesser og samlede indsats for regional udvikling i Jylland-Fyn. Det jysk-fynske erhvervssamarbejde skal være et troværdigt talerør for fælles jysk-fynske regionale udviklingsinteresser, og dermed en central partner i bestræbelserne på at skabe sammenhæng mellem initiativer i Jylland-Fyn og statslige erhvervspolitiske initiativer. Et fremtidigt jysk-fynsk erhvervssamarbejde kan med udgangspunkt i styrkepositioner medvirke til at mindske uligheder internt i Jylland-Fyn, mellem Øst- og Vestdanmark samt styrke Jylland-Fyns vækstpotentiale og konkurrenceevne i forhold til regioner i ind- og udland. Det er målet, at alle områder i Jylland-Fyn skal blive stærkere. Dette forslag til strategi skitserer en vej for et kommende jysk-fynsk erhvervssamarbejde, med de udfordringer Jylland-Fyn kan imødese. Et jysk-fynsk samarbejde er dynamisk og parterne vil sandsynligvis vurdere samarbejdets merværdi regelmæssigt. Det er den jysk-fynske styregruppes stærke håb, at parterne i de kommende jysk-fynske vækstfora vil etablere et fornyet og stærkt samarbejde om regional udvikling på tværs af regionerne i Jylland-Fyn. Juni 2006 Styregruppen for Det jysk-fynske erhvervssamarbejde

3 BALANCE OG VÆKST I vidensamfundet er viden, kompetence, innovation og kreativitet afgørende for konkurrenceevne, udvikling og vækst. Det hænger blandt andet sammen med den øgede specialisering og globalisering, der i stadig højere grad vil være afgørende for alle funktioner i samfundet. Globaliseringen samt udviklingen i økonomi og erhvervsliv udfordrer Jylland-Fyns relationer indadtil samt i forhold til Østdanmark og regioner i Vesteuropa. Det vil have politiske og kulturelle konsekvenser. Regionernes indbyrdes konkurrence om at tiltrække virksomheder og kvalificeret arbejdskraft vil øges. Derfor er det helt centralt at sikre balance i Jylland-Fyn, mellem Øst- og Vestdanmark samt styrke Jylland-Fyns fælles vækstpotentiale og konkurrenceevne i forhold til regioner i ind- og udland. Det er vigtigt, at Det jysk-fynske erhvervssamarbejde ikke alene er optaget af at sikre balance mellem Øst- og Vestdanmark og regioner i udlandet. Også balance internt i Jylland-Fyn har betydning for samarbejdet. Byerne driver væksten, og det skal gøres i et konstruktivt samspil med land- og yderområder. Alle områder i Jylland-Fyn skal styrkes. Den regionale erhvervspolitik har med globaliseringen fået større og større betydning for udvikling og vækst. En forening af fælles vestdanske regionalinteresser er en styrkelse af betingelserne for vækst i Vestdanmark. Vision Visionen for et jysk-fynsk erhvervssamarbejde er at skabe vækst og balance i Jylland-Fyn samt mellem Øst- og Vestdanmark og derigennem styrke Jylland-Fyns vækstpotentiale og konkurrenceevne De regionale vækstfora er den centrale nyskabelse i udmøntningen af strukturreformen på erhvervsområdet. Her samles region, kommuner, erhvervslivets og arbejdsmarkedets organisationer samt videninstitutioner i en fælles indsats for at fremme den regionale erhvervsudvikling og vækst. De regionale vækstfora bygger således videre på den jysk-fynske tankegang om partnerskaber. Det jysk-fynske erhvervssamarbejdes udgangspunkt er, at det er vækstfora, der fra 1. april 2006 varetager den regionale erhvervsudvikling. Formålet for Det jysk-fynsk erhvervssamarbejde er at understøtte og forstærke vækstforas fælles interesser og indsats for regional udvikling i Jylland-Fyn. Samarbejdet er et politisk og projektorienteret partnerskab. Det jysk-fynske erhvervssamarbejde varetager vestdanske interesser på det regionalpolitiske område og er Jylland-Fyns fælles talerør over for Folketing, regering, centraladministration, EU, interesseorganisationer og offentligheden for at medvirke til at skabe sammenhæng mellem initiativer i Jylland- Fyn og statslige erhvervspolitiske initiativer. Formål Formålet med Det jysk-fynske erhvervssamarbejde er at understøtte, forstærke og varetage de jysk-fynske vækstforas fælles interesser og samlede indsats for regional udvikling i Jylland- Fyn for at skabe sammenhæng mellem initiativer i Jylland-Fyn og statslige erhvervspolitiske initiativer

4 INDSATSOMRÅDER Det jysk-fynske erhvervssamarbejde prioriterer syv områder, der er særligt centrale for balance og vækst i Jylland-Fyn, og hvor de jysk-fynske vækstfora med fordel kan etablere et samarbejde. De syv områder er: Forskning, teknologi og innovation, iværksætteri, menneskelige ressourcer, sundhed, tiltrækning af investeringer, tiltrækning af arbejdspladser samt infrastruktur. Fælles for alle indsatsområder er, at Det jysk-fynske erhvervssamarbejde - i varetagelsen af vestdanske regionalpolitiske interesser - anvender og formidler den nyeste viden, metodeudvikling og dokumentation i relation til de enkelte indsatsområder.

5 1. FORSKNING, TEKNOLOGI OG INNOVATION tendens Kun 30 øre af hver krone af de offentlige ressourcer til højere uddannelse og forskning går til Jylland- Fyn. Regeringens målsætning om en mere balanceret udvikling i Danmark forventes at rette op på dette skæve forhold. Den offentlige og den private forskning følges ad. Hvor der er en omfattende offentlig forskning, er der en tilsvarende privat forskning. I Hovedstadsregionen udgør private virksomheders investeringer i forskning 67 procent af de samlede private investeringer i Danmark. Det tilsvarende tal for hele Jylland-Fyn er 31 procent. Jylland-Fyn har oplevet et fald på 4 procent-point i private virksomheders investeringer i forskning, hvor Hovedstadsregionen har haft en stigning på 5 procent-point siden udfordring Forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt videnmiljøer skal fungere som formidlere af viden til virksomheder, så virksomhederne understøttes i at anvende viden på alle niveauer. Det gælder både virksomheder tæt på forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt videnmiljøer og virksomheder i yderområder. Med hensyn til anvendelse af it, er virksomheder i Jylland Fyn stadig et stykke bagud i it-anvendelsen i forhold til Hovedstadsområdet. Udbredelsen af egen hjemmeside og afgivne ordrer via internettet er markant mere udbredt i Hovedstadsregionen end i Jylland-Fyn, men Jylland-Fyn har mindsket forskellen, når det gælder brug af bredbåndsforbindelser og afgivne ordrer via internet. Det jysk-fynske erhvervssamarbejde vil understøtte forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt videnmiljøer i at være drivkraft for forsat balance og vækst, herunder skabe grundlag for initiativer, der kan øge offentlige og private investeringer i forskning og teknologisk udvikling. Arbejde for brobygningsprojekter mellem erhvervsliv og videninstitutioner. Den jysk-fynske it-satsning, som består af 4 it-centre og over 100 brobygningsprojekter mellem erhvervsliv og videninstitutioner, er et godt eksempel på vellykket brobygning, der kan videreføres. It-satsningen har for 90 procent af de deltagende virksomheders vedkommende styrket konkurrenceevnen og i høj grad involveret små og mellemstore virksomheder uden for universitetsbyerne. videreudvikle ForskerKontakten, der i øjeblikket fungerer som netværksog videndelingssted for virksomheder og forskere.

6 2. IVÆRKSÆTTERI tendens Hvis den nuværende tendens på iværksætteriområdet fortsætter, vil etableringsraten for virksomheder i Jylland-Fyn kun være halvt så stor som etableringsraten for virksomheder i Hovedstadsregionens i udfordring Det er afgørende for vækst og balance i Jylland- Fyn, at etablerings- og overlevelsesraten for nye virksomheder øges. Der skal etableres mange nye virksomheder baseret på nye teknologier, nye produkter og nye forretningsmetoder. Iværksættere påvirker eksisterende virksomheder, der anspores til konstant at forny og omstille sig. Et højt niveau af nyetablering styrker dermed erhvervsudviklingen generelt. Det jysk-fynske erhvervssamarbejde vil etablere fælles jysk-fynske netværks- og investeringsinitiativer på tværs af blandt andet de kommende regionale iværksætterhuse, der skal styrke vækstiværksættere i Jylland-Fyn. understøtte indsatser på tværs af de regionale IDEA-enheder, de regionale teknologicentre, Højteknologi- og Vækstfonden samt de strategiske forskningscentre med henblik på at øge etablerings- og overlevelsesraten i det jysk-fynske område blandt innovative vækstiværksættere og virksomheder inden for alle brancher.

7 3. MENNESKELIGE RESSOURCER tendens Cirka 30 pct. af arbejdsstyrken i Jylland-Fyn har ingen erhvervskompetencegivende uddannelse. I Hovedstadsregionen har mere end 30 procent af arbejdsstyrken en kort-, mellemlang- eller lang videregående uddannelse, mens det kun er 22 procent i Jylland-Fyn. Godt 37 procent af arbejdsstyrken i Jylland-Fyn har en erhvervsfaglig uddannelse som højest fuldført, mens det tilsvarende tal for Hovedstadsregionen er cirka 31 procent. Mere end hver fjerde person med en lang videregående uddannelse, uddannet i Jylland-Fyn, bosætter sig og arbejder i Hovedstadsregionen. Unges lave uddannelsesniveau er en særskilt problemstilling. Hver 5. unge i Jylland-Fyn har ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse som højest fuldført. Desuden er andelen af årige, der går videre fra gymnasiet til en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse markant lavere i Jylland- Fyn sammenlignet med Hovedstadsregionen. udfordring Virksomheder, der ansætter højtkvalificeret arbejdskraft, er mere innovative og opnår bedre økonomiske resultater end virksomheder uden højtkvalificeret arbejdskraft. Udfordringen består derfor i at øge den højtkvalificerede beskæftigelse i den private sektor, og specielt hos de mange små og mellemstore virksomheder, der har behov for et kompetenceløft for at kunne forblive konkurrencedygtige. Der skal både fokuseres på formel uddannelse og livslang læring i en sådan indsats. Det jysk-fynske erhvervssamarbejde vil søge indflydelse på statslige uddannelsesinitiativer, så der sikres en bedre sammenhæng mellem Jylland-Fyns erhvervsstruktur, virksomhedernes behov for arbejdskraft og arbejdsstyrkens uddannelsesmæssige niveau igangsætte fælles jysk-fynske initiativer, der fokuserer på unges uddannelsesniveau.

8 4. SUNDHED tendens Sundhedsområdet er et af de største vækstområder med stadig flere og nye opgaver. Det gælder både offentlig sygdomsbehandling og erhvervsmæssig aktivitet i tilknytning hertil. Nye teknologier og nye partnerskaber åbner for nye løsninger og produkter på sundhedsområdet. udfordring Udfordringen er at fremme samspillet mellem sundhed og erhvervsudvikling, herunder forretningsmuligheder for institutioner, iværksættere og virksomheder inden for sundhedssektoren, og i samspillet mellem it og sundhed, på tværs af administrative grænser. Det jysk-fynske erhvervssamarbejde vil tage initiativ til forsknings- og udviklingssamarbejde mellem erhvervsliv og sundheds-vidensmiljøer på tværs af administrative grænser i Jylland-Fyn.

9 5. TILTRÆKNING AF INVESTERINGER tendens I dag er globaliseringen i hastig fremmarch og er med til, at Jylland-Fyn kan gøre sig gældende på vidensområdet og skabe nye muligheder for udenlandske virksomheder. Det skyldes blandt andet, at den danske arbejdskraft er yderst fleksibel. Dertil kommer, at Jylland-Fyn har et stort potentiale inden for videnvirksomheder og produktudvikling. udfordring Vestdanmark har nogle af de kompetencer, som udenlandske virksomheder efterspørger. Og det er kompetencer frem for en bestemt lokalisering, som er vigtigt for virksomhederne. Jylland-Fyn har indenfor bl.a. IT, biotek og vedvarende energi mere styrke på vidensområdet end andre steder i Europa. Det er udfordringen at sælge denne viden til udenlandske virksomheder. Det jysk-fynske erhvervssamarbejde vil gennem Vestdansk Investeringsfremme øge fokus på udenlandsk risikovillig kapital til forskning, virksomheder og iværksættere i Jylland-Fyn.

10 6. TILTRÆKNING AF ARBEJDSPLADSER tendens Internationalt er mange lande i fuld gang med at gennemføre eller kvalificere grundlaget for at udflytte statslige arbejdspladser. Det sker blandt andet af hensyn til effektivisering af den offentlige sektor og aflastning af hovedstæders infrastruktur. Erfaringerne med udflytning af statslige arbejdspladser er meget positive, særligt i Irland og England, hvor udflytningen er ved at blive gennemført med udflytning af flere tusinde jobs. I 2001 vedtog et enigt Folketing, at regeringen af hensyn til den regionale balance skulle præsentere nogle helt konkrete planer om udflytning af statslige arbejdspladser. Udflytning af statslige arbejdspladser har gennem de senere år været genstand for løbende debat, og der er gennemført adskillige analyser på området, der kan medvirke til yderligere kvalificering af debatten. udfordring Der er betydelige synergieffekter at hente på viden ved at udflytte statslige institutioner til Jylland-Fyn. En øget udflytning styrker de regionale kompetencer, og de regionale kompetencer kan bidrage afgørende til en positiv udvikling af statsinstitutionerne. En udflytning er derfor til gensidig fordel og vil styrke hele landets konkurrenceevne. Men en udflytning vil også bidrage til at sikre en regional balance og en bedre udnyttelse af de samfundsmæssige ressourcer. Den grundlæggende regionale ubalance i Danmark kan ikke alene rettes op gennem strategisk samarbejde på erhvervsfremmeområdet. Placering af statslige arbejdspladser er et væsentligt instrument for straks at skabe de nødvendige resultater og dermed sikre regional balance og vækst. Det jysk-fynske erhvervssamarbejde vil løbende formidle fordele og ulemper for Danmark ved udflytning af statslige arbejdspladser samt have et indgående kendskab til internationale erfaringer med udflytning af statslige arbejdspladser. påvirke debatten om eventuelle udflytninger af statslige arbejdspladser og således medvirke til konkrete udflytninger.

11 7. INFRASTRUKTUR tendens Hovedparten af de statslige investeringer op gennem 1990 erne knytter sig til forbedringer af hovedstadsområdets fysiske infrastruktur, hvor staten fokuserede stærkt på en udvikling af både kollektiv trafik og udbygning af vejnettet i hovedstadsregionen. De nuværende statslige trafikinvesteringer baserer sig blandt andet på regeringens investeringsplan fra 2003, hvor Østdanmark i regeringens planlagte trafikinvesteringer står til at modtage cirka 432 mio. kr. mere, end Vestdanmark kan forvente. Derudover fremgår det af regionalpolitisk redegørelse 2005, at hovedfokus for de fremtidige statslige trafikinvesteringer i de kommende år vil være de trafikale problemer i Hovedstadsområdet. udfordring Jylland-Fyn skal have en infrastruktur, der sikrer et sammenhængende arbejdsmarked, der tilgodeser virksomheders behov for arbejdskraft og transport af varer. Det jysk-fynske erhvervssamarbejde vil søge indflydelse på initiativer, der har betydning for opretholdelsen af en god infrastruktur i det vestdanske område, mellem Øst- og Vestdanmark og over landegrænser. 10

12 ORGANISATION Organiseringen af Det jysk-fynske erhvervssamarbejde symboliserer en stærk enhed med en politisk styregruppe som centrum. De to administrative lag i organisationen har som primær opgave at udmønte den politiske styregruppes beslutninger. Samarbejdet kan med den tætte og direkte kontakt reagere hurtigt og effektivt og skal målrettet og systematisk medvirke til at: samarbejdet slås fast som central aktør på erhvervsudviklingsområdet samarbejdet er synlig i den offentlige debat samarbejdets nye tiltag og virke formidles til de relevante målgrupper og til væsentligste samarbejdspartnere. Organisering af Det jysk-fynske erhvervssamarbejde: Den politiske styregruppe Det jysk-fynske erhvervssamarbejde ledes af den politiske styregruppe, som er den beslutningsdygtige enhed. Den politiske styregruppe består af formandskabet for vækstforum i Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland. Det forventes, at formandskabet vil afspejle sammensætningen af parter i vækstforum. Politisk styregruppe Administrativ styregruppe Sekretariatet Den politiske styregruppe vælger en formand. Det vurderes ud fra aktuelle beslutningsprocesser, hvorvidt der er behov for at nedsætte inspirationsfora for den politiske styregruppe. Administrativ styregruppe Den administrative styregruppe indstiller beslutningsoplæg til styregruppen. Den administrative styregruppe består af 3 regionsdirektører, 3 kommunaldirektører, 3 repræsentanter fra organisationer, 3 repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner samt repræsentanter fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. Sekretariat Sekretariatet varetager betjeningen af den administrative styregruppe og består af de tre vækstforas sekretariater.

13 12

14 Grafisk Service, Århus Amt

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Fornyelse og vækst. i en international vækstregion. Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009. Region Midtjylland Regional Udvikling Vækstforum

Fornyelse og vækst. i en international vækstregion. Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009. Region Midtjylland Regional Udvikling Vækstforum Fornyelse og vækst i en international vækstregion Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Region Midtjylland Regional Udvikling Vækstforum Fornyelse og vækst i en international vækstregion Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

Projektet "Energi på tværs",

Projektet Energi på tværs, Projektet "Energi på tværs", Energikortlægning for Ballerup Kommune www.ballerup.dk Energikortlægning 2 Energikortlægning 3 Energikortlægning 4 Energikortlægning 5 Energikortlægning 6 Energivision Energivisionen

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

1 www.regionmidtjylland.dk

1 www.regionmidtjylland.dk 1 www.regionmidtjylland.dk Det regionale planlægningssystem i Danmark Vicedirektør Lars Vildbrad www.regionmidtjylland.dk Disposition Strukturreformen, den utænkelige reform Den nye administrative struktur

Læs mere

Vidensgrundlag og videndelingsproces bag større nordjyske strategier for regional udvikling

Vidensgrundlag og videndelingsproces bag større nordjyske strategier for regional udvikling Vidensgrundlag og videndelingsproces bag større nordjyske strategier for regional udvikling Brainstormingseminar 22. september 2008 Dorte Stigaard, direktør Udnytter og deler vi viden godt nok? mange parallelaktiviteter

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Frederiksberg Kommunes HR-strategi

Frederiksberg Kommunes HR-strategi Frederiksberg Kommunes HR-strategi FREDERIKSBERG KOMMUNES HR-STRATEGI 1 Forord I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj kvalitet, og samtidig skal vi være i front

Læs mere

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Bibliotekspolitik 2011-2014 for Hjørring Kommune Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Når 1,3 mio. danskere har svage læse- og regnefærdigheder, og når ca. 2 mio. ikke har

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Samarbejde mellem FRI og DI

Samarbejde mellem FRI og DI DANSK INDUSTRI Den 6. december 2007 PFo Samarbejde mellem FRI og DI 1. DI som erhvervslivets interessevaretager Kort om DI DI er Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. DI samler internationalt

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

International attraktiv videnserviceregion

International attraktiv videnserviceregion International attraktiv videnserviceregion Styrker, udfordringer og et muligt område for en klyngeindsats? Oplæg g for Vækstforum V Hovedstaden 17. april 2008 v/ Torben Vad, Partner, DAMVAD København Århus

Læs mere

Det globale perspektiv i den regionale udviklingsplan Dato: 04.03.2009

Det globale perspektiv i den regionale udviklingsplan Dato: 04.03.2009 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Sekretariatet Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 0000 Regionaludvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Det globale perspektiv i den regionale udviklingsplan

Læs mere

Sekretariatet. Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne

Sekretariatet. Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne Sekretariatet Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne Den 17. november 2011 Dok.nr. ks/ka Kampagnen i hovedtræk AC foreslår, at der gennemføres en ph.d.-kampagne for at få flere virksomheder

Læs mere

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND MAJ 2010 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland September 2009 REDAKTION & LAYOUT Regional Udvikling Lars Tomlinson ltom@regionsjaellna.dk Anette Moss anettm@regionsjaelland.dk OPLAG 50 eksemplarer 2 Øget vækst

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Hvordan Ikast-Brande Kommune har skabt landets bedste erhvervsklima?

Hvordan Ikast-Brande Kommune har skabt landets bedste erhvervsklima? Hvordan Ikast-Brande Kommune har skabt landets bedste erhvervsklima? Vi udøver myndighed med et service-gen Torsdag den 17. marts 2016 Bornholms Regionskommune Program 1. Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv.

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Pressemeddelelse Ny analyse: Fremtidens industri i Danmark En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Udflytningen af dansk produktion vil

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM Sverige

Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM Sverige Nulpunktsanalyse af Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsindsats 2011-20142014 -2014 Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Det giver Norddjurs Kommune nogle særlige

Læs mere

Udvalgsplan 2014-2017 for Beskæftigelsesudvalget. Web udgave UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED

Udvalgsplan 2014-2017 for Beskæftigelsesudvalget. Web udgave UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Udvalgsplan 2014-2017 for Beskæftigelsesudvalget UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Forord Beskæftigelsesområdet er et kernevelfærdsområde. Et sundt og solidt lokalsamfund bygger på aktive borgere, der deltager

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade Virksomhedsgrundlag Specialområde Hjerneskade 2014/2015 Psykiatri og social Specialområde Hjerneskade 2 Forord Med dannelsen af Specialområde Hjerneskade er alle Region Midtjyllands tilbud til voksne med

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

EU, Danmark og det globale kapløb om viden

EU, Danmark og det globale kapløb om viden Organisation for erhvervslivet 14. april 29 EU, og det globale kapløb om viden AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK og KONSULENT TORSTEN ASBJØRN ANDERSEN, TNA@DI.DK Et konkurrencedygtigt kræver et

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND [xx. måned] 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Hvad har du af planer for de næste 10 år?

Hvad har du af planer for de næste 10 år? Hvad har du af planer for de næste 10 år? Fremtiden for Region Hovedstaden er til debat. Vi har brug for din mening. Fra kanalerne ved Christiansborg til Kronborg ved Øresund og fra Rådhuspladsens duer

Læs mere

Danmark som grøn vindernation

Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation En gennemgribende omstilling af det danske samfund skal skabe en ny grøn revolution. Vi skal skabe et grønt samfund baseret på vedvarende energi,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 29 Ansøgning

Læs mere

Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 16. juli 2009

Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 16. juli 2009 Notat Kreative borgere i Region Syddanmark Borgerpanelet om innovation og kreativitet. Næsten 8 ud af 10 borgere synes, at de bruger deres kreative evner på jobbet. 18 procent er mest kreative uden for

Læs mere

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer.

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Projektbeskrivelse af Biomateriale-initiativ Forord Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Fremstilling af bioplast bidrager

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst KKR dialogforum Silkeborg, den10. september 2015 v/bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk Hvad ved vi? Hvor stort er det midtjyske vækstlag? Det midtjyske vækstlag

Læs mere

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020 Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 1 Vision for 2020 Syddanmark er i 2020 kendetegnet ved høj vækst drevet af høj produktivitet og beskæftigelse

Læs mere

Beskæftigelse, uddannelse og job

Beskæftigelse, uddannelse og job En artikel fra KRITISK DEBAT Beskæftigelse, uddannelse og job Skrevet af: Poul Hansen Offentliggjort: 02. september 2007 Uddannelse betyder meget for, om man får job, hvilke job, man kan få og ikke mindst

Læs mere

Handlingsplan 2009-2010 ErhvervsStrategi 2009 - Greve har værdierne

Handlingsplan 2009-2010 ErhvervsStrategi 2009 - Greve har værdierne Marts 2009 Handlingsplan 2009-2010 Forord ErhvervsStrategi 2009 Greve har værdierne blev vedtaget af Greve Byråd den 16. december 2008. For at realisere strategien og skabe erhvervsudvikling og effekt

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 2015-2017 STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 Side 4 EAL Strategi INTRODUKTION Erhvervsakademiet Lillebælt har i 2014 gennemført en proces, hvor bestyrelse, ledelse og medarbejdere i fællesskab har udfoldet strategigrundlaget

Læs mere

Årsberetning for året 2008.

Årsberetning for året 2008. Årsberetning for året 2008. Så er det igen blevet tid til at se tilbage på endnu et år i NOCA, og jeg vil derfor her gøre status over foreningens aktiviteter i 2008. Som også vil være temaet for konferencen

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse:

Aktivitetsbeskrivelse: Aktivitetsbeskrivelse: Praksisnær undervisning - Videregående uddannelser 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer. Sammenhængen

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Regional udvikling i Danmark

Regional udvikling i Danmark Talenternes geografi Regional udvikling i Danmark Af lektor Høgni Kalsø Hansen og lektor Lars Winther, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Talent og talenter er blevet afgørende faktorer for,

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig

Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig Vil ledere være e? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå Ledernes Hovedorganisation September 2007 Indledning I august 2007 lancerede regeringen programmet Mod nye mål Danmark 2015. Det

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Erhvervspolitik i Høring Opsamlingsnotat med forvaltningens kommentarer og konsekvens NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling og Kommunikation Sagsbehandler: Karen Brehm Sørensen

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere