ANSVARSFRASKRIVELSE I SOFTWARELICENSAFTALER OG KORTVARIGE IT-UDVIKLINGSPROJEKTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSVARSFRASKRIVELSE I SOFTWARELICENSAFTALER OG KORTVARIGE IT-UDVIKLINGSPROJEKTER"

Transkript

1 Copenhagen Business School Kandidatafhandling Cand.merc.(jur.) studiet ANSVARSFRASKRIVELSE I SOFTWARELICENSAFTALER OG KORTVARIGE IT-UDVIKLINGSPROJEKTER Limited liability clause i software licenses and short-term it-development projects Udarbejdet af: Anna Kibsgaard Juridisk vejleder: Søren Sandfeld Jakobsen Økonomisk vejleder: Henrik Lando Antal anslag: , antal sider: 76

2 EXECUTIVE SUMMARY Business-to-Business contracts within IT are often associated with high risks, and most contracts traditionally have very comprehensive limitation of liability clauses (LLC). LLC is important in itcontracts and is used for balancing the risks between parties and for the allocating risks ex-ante. These clauses can be drafted in high self-interest and deprive a customer of his fundamental rights. LLC is frequently subject to tough negotiations in it-development projects and can be non-negotiable in software licenses. The freedom of the contract allows companies to draft the contract in the way they want it. The aim of this thesis is to determine the state of Danish Law to freedom of the contract according to LLC. The focus is on software licenses and it-development projects. The thesis particularly examines incorporation, interpretation and validity of LLC. Further types of potential damages identified: direct and consequential damages; reviewed limitation to the maximum amount; liquidated damages and losses of data. Furthermore the thesis derives the Danish market standards for the LLC in it-contracts. The economical part of the thesis includes economic analysis of LLC to research the reasons for these clauses in it-contracts and how limited liability affects the incentives of the parties, helps to allocate risk and affects the administrative costs of resolving the conflict in the courts. Steven Shavells theory is applied to determine the efficiency of the limited liability clause. Efficient clauses are those, which maximise the parties joint utility ex-ante. Focus is on Kaldor-Hick-efficiency. The most efficient LLC for direct and consequential losses, limitation to the maximum amount derived and the efficiency of LL by gross negligence is analyzed. Further the impact of reputation and trust in elimination suppliers moral hazard is analyzed. 1

3 Indholdsfortegnelse 1 KAPITEL1. ROBLEMFORULERING OG METODE Indledning Problemformulering og synsvinkel Afgrænsning i forhold til typer af aftaler Afgrænsning Juridisk metode Økonomisk metode KAPITEL 2. JURIDISK ANALYSE Vedtagelse af ansvarsfraskrivelsesklausuler Fortolkning af ansvarsfraskrivelser Ansvarsfraskrivelse for culpøse forhold Misligholdelse af en central aftalemæssig forpligtelse Ugyldighed af ansvarsfraskrivelse Forudsætningslæren Konklusion. Vedtagelse, fortolkning og ugyldighed Ansvarsfraskrivelse i tabets art Direkte og indirekte tab Internt tidsforbrug Tab af data Markedsstandard. Ansvarsfraskrivelser i tabets art Ansvarsbegrænsning til maksimumbeløb Markedsstandard for ansvarsbegrænsning til maksimumbeløb Konklusion. Ansvarsfraskrivelse i tabets art. Begrænsning til maksimumbeløb KAPITEL 3 ØKONOMISK ANALYSE Specifikke karakteristikker ved it-aftaler. Brug for en ansvarsfraskrivelse Økonomisk analyse af ansvarsfraskrivelse Efficient ansvarsfraskrivelse Incitamenter Aversitet og forsikring

4 3.3.3 Omkostninger ved eventuel retssag, voldgift eller mægling Økonomisk analyse af ansvarsfraskrivelse for indirekte hhv. direkte tab Indirekte tab Økonomisk analyse af ansvarsfraskrivelse for direkte tab Krydssubsidiering. Software Judgment-proof problemet Sammenfatning. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte og direkte tab Ansvarsfraskrivelse for simpel hhv. grov uagtsomhed Simpel uagtsomhed Ansvarsfraskrivelse for grov uagtsomhed Moral hazard og incitamenter Omdømme Sammenfatning. Ansvarsfraskrivelse for simpel hhv. grov uagtsomhed. Incitamenter SAMLET KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING Konklusion Perspektivering LITTERATURLISTE

5 1 KAPITEL1. ROBLEMFORULERING OG METODE 1.1 Indledning Det er svært at forestille sig en virksomhed, som ikke anvender it-systemer og programmer. Denne tendens vil i stigende grad fortsætte i de næste år, da IT er blevet en uundværlig og uadskillelig del af nutidens virksomhed. Virksomheder anvender typisk softwareprogrammer, som er udviklet på forhånd, eller som kun kræver minimale tilpasninger. Dette er ofte både den billigste og hurtigste løsning, og derfor også mest anvendte for virksomheder. Når kunden har brug for et specielt udviklet programmel eller it-system, som skal tilpasses dennes behov, kan kunden købe et specielt udviklet sådant. Tendensen går dog nu mere i retning af, at leverandørerne i videst muligt omfang anvender eksisterende software som en del af de nye specielt udviklede programmer. Virksomheders afhængighed af it-systemer og programmer kan i tilfælde af mangelfuldt software eller itsystem påføre et kæmpe tab, i form af nedbrud af hele systemer, tab af data, mistet fortjeneste, tab af kunder, faldende omdømme osv. Udgangspunktet i dansk ret er, at den kontraktpart, der lider et tab, har ret til fuld erstatning, dvs. både direkte og indirekte tab. Erstatningspligt kan dog begrænses i kontrakten, og de fleste it-aftaler har traditionelt set meget omfattende ansvarsbegrænsningsklausuler. 1 For at minimere risici, som er forbundet med køb af it-systemer og standardprogrammel, er det vigtigt for virksomhederne at kende baggrundsretten for at vurdere, hvordan de ville være stillet i tilfælde af, at der opstår en konflikt. Grundet it-branchen konstant udvikling er der også brug for at udrede, hvordan markedstandarder på området er lige nu. Det er også interessant at lave en økonomisk analyse af ansvarsfraskrivelse for at undersøge, hvilket rationale der ligger bag ansvarsfraskrivelse og udlede, hvordan ansvarsfraskrivelse påvirker parternes incitamenter, hjælper med at allokere risiko og påvirker administrative omkostninger ved at løse konflikten hos domstolene. Taget disse forhold i betragtning udleder specialet den efficiente ansvarsfraskrivelse som maksimerer parternes fælles nytte. Valget af dette emne skyldes hovedsageligt mit studiejob i Danske Bank, Group Procurement, hvor jeg beskæftiger mig med it-aftaler. Her har jeg oplevet, hvordan de fleste it-aftaler indeholder omfattende ansvarsfraskrivelsesklausuler, som afskærer Danske Bank fra muligheden for at få erstatning i tilfælde af, 1 Dragsted(2000;32), Raasteen og Skibsted(2003) 4

6 at der opstår en konflikt. Jeg har også oplevet, hvor svært det er at forhandle disse klausuler. Jeg blev derfor interesseret i, hvilken rationale der ligger bag ansvarsfraskrivelser, og hvilke konsekvenser disse klausuler kan have for Danske Bank. 1.2 Problemformulering og synsvinkel Målsætningen med denne afhandling er at udføre en retsdogmatisk analyse af gældende ret, med henblik på at afklare, hvor grænsen går for ansvarsfraskrivelser it-kontrakter. Derudover vil dette speciale ved hjælp af den rets- og kontraktsøkonomisk metode afklare, hvorvidt ansvarsfraskrivelse påvirker parternes incitamenter, risikoallokering og administrative omkostninger og der udledes den mest efficiente ansvarsfraskrivelse. Denne afhandling svarer på de to overordnede spørgsmål: Juridisk: Hvor går grænsen for fri ansvarsfraskrivelse i softwarelicensaftaler og kortvarige itudviklingsprojekter, og hvad er markedstandarderne for ansvarsfraskrivelse i it-aftaler? Økonomisk: Hvad er den værdimaksimerende ansvarsfraskrivelsesklausul for parterne i softwarelicensaftaler og kortvarige it-udviklingsprojekter set ud fra en risikofordelings-, transaktionsomkostnings- og incitamentsbetragtning? Herunder skal følgende spørgsmål afklares: Hvilke krav stilles der til vedtagelse af ansvarsfraskrivelsesklausuler, og hvorvidt ansvarsfraskrivelsesklausuler kan bortfortolkes og tilsidesættes som ugyldige af domstolen? Hvordan bliver ansvarsfraskrivelser af indirekte tab fortolket af domstolen? Herunder hvad er markedsstandard for ansvarsfraskrivelser af direkte og indirekte tab i it-aftaler? Hvordan bliver beløbsbegrænsningsklausuler fortolket af domstolen? Herunder hvad er markedsstandard for beløbsbegrænsninger i it-aftaler? Hvilket rationale ligger bag ansvarsfraskrivelse i it-aftaler? Hvad er den værdimaksimerene regulering af erstatningsansvar i it-aftaler? 5

7 Hvorvidt ansvarsfraskrivelse for indirekte hhv. direkte tab maksimerer parternes fælles værdi? Hvorvidt ansvarsfraskrivelse for grov uagtsomhed maksimerer parternes fælles værdi? Hvordan kan kunden sikre, at ansvarsfraskrivelse ikke eliminere leverandørenes incitamenter? Der er blevet taget kundernes synsvinkel, da specialet har til formål at redegøre for kundernes retsstilling ved ansvarsbegrænsninger i it-aftaler. 1.3 Afgrænsning i forhold til typer af aftaler Omfanget af mit speciale tillader ikke en dybdegående undersøgelse af ansvarsfraskrivelser i alle typer itaftaler. Derfor tages der, ud fra en pragmatisk vurdering, udgangspunkt i softwarelicensaftaler og kortvarige it-udviklingsprojekter (i de følgende it-aftaler), da det er den type aftaler it-managers oftest arbejder med hos Danske Bank. 2 Derudover har disse aftaler mange lighedspunkter. Kortvarige itudviklingsprojekter er f.eks. typisk baseret på standardløsninger, som findes i forvejen. Derudover kan standardprogrammel tilpasses den enkelte kundes behov via parameteropsætning, der ikke indebærer kodeændring, eller via ændringer i koden, som typisk sker, hvor standardprogrammel er rettet mod et begrænset antal af kunder i en specifik branche 3. Disse aftaler, som relaterer sig til standardprogrammel, hvor der er foretaget ændringer i koden, bliver en hybrid af aftalen om leverance af standardprogrammel og udviklingsaftalen. softwarelicensaftaler Under softwarelicensaftaler forstås i dette speciale aftaler af en vis størrelse 4, som giver kunden brugsret over anvendelsen af standardprogrammel, som allerede eksisterer på aftaletidspunktet, og som er blevet udviklet til et bredt marked. Disse standardleverancer stilles normalt til rådighed på leverandørens standardvilkår, som typisk ikke er til forhandling. 5 Alligevel kan de store aktører på markedet, som køber i store mængder, eller når der er aftalt enkelte tilpasninger i koden, have mulighed for individuel forhandling af aftalevilkår. Open-source licenser er ikke omfattet af dette speciale. It-udviklingsprojekter 2 Interview med Lene Nygaard, Danske Bank, Group Legal 3 Udsen(2012;30) 4 Licenser af mindre kompleksitet f.eks. Microsoft Office, som også kan anskaffes via detailhandel, er ikke omfattet af specialet 5 Udsen (2012;30) 6

8 Under it-udviklingsprojekter forstås i dette speciale aftaler om udvikling af et specialprogrammel, som ikke eksisterer i forvejen, til en konkret kunde, efter kundernes kravspecifikation 6. Disse aftaler vil typisk omfatte forskellige ydelser, såsom levering af standardprogrammel som videreudvikles, hardware, vedligeholdelse samt drift af systemet. Specialet er afgrænset til kun at omfatte kortvarige itudviklingsprojekter (typisk berammet til mindre end et halvt år). It-udviklingsaftale, it-systemleverance og it-udviklingsprojekt bliver anvendt som synonymer i specialet. Aftaler om drift, support og vedligeholdelse holdes ude af dette speciale. 1.4 Afgrænsning Denne afhandling vedrører reglerne for erstatning indenfor kontrakt, når krav begrundes i en misligholdelse af kontrakten, og hvor parterne har mulighed for at fordele den økonomiske risiko for, at der kan ske en uforudset begivenhed. Ud fra en praktisk tilgang til området vil der primært blive undersøgt de mest anvendte klausuler: begrænsninger i tabets art (direkte og indirekte tab) og tabets omfang (ansvarsbegrænsningsklausuler). Ansvarsfraskrivelser af fysiske skader på personer og ting holdes ude af dette speciale. Endvidere vil der blive taget udgangspunkt i ansvarsfraskrivelser i erhvervsforhold, og derfor vil forbrugerbeskyttelsesregler ikke blive inddraget. Specialet beskæftiger sig primært med it-ret, og erstatningsret bliver kun analyseret, for så vidt der er ansvarsfraskrivelse i aftalen. Erstatningsbetingelser bliver ikke analyseret i specialet, hvorfor der videre henvises til mere detaljeret erstatningsretlig litteratur 7. Analyse af misligholdelsesbeføjelser, herunder retten til afhjælpning af mangler, omlevering og ophævelse af aftale bliver ikke analyseret i specialet. Alligevel bliver forholdet mellem erstatning og konventionel bod analyseret, hvor det er relevant. Situationer hvor begge parter anvender deres egne standardbetingelser, som strider mod hinanden, den såkaldte battle of forms bliver ikke inddraget. Persondatalovgivning bliver heller ikke analyseret i dette speciale ved analyse af ansvarsfraskrivelse for tab af data, da dette er et omfattende emne i sig selv. Derudover ses kun på aftaler på det private marked, ved analyser af standarder i Danmark for ansvarsfraskrivelse. De konkrete forsikringsmuligheder bliver ikke analyseret og spilteori bliver ikke inddraget. 6 Udsen (2012;49) 7 Eyben og Isager(2011), Iversen(2000) 7

9 1.5 Juridisk metode Kapitel 2 er baseret på den traditionelle retsdogmatiske metode, hvori der udledes, hvordan retstilstanden er for ansvarsfraskrivelse i it-aftaler 8. Retstilstanden udledes ved hjælp af retskilderne: lovgivning, retspraksis, sædvane (branchekutyme, god skik regler) og forholdets natur. 9 Derudover vil der blive anvendt juridisk litteratur som supplement til fortolkning af retskilderne 10. Som udgangspunkt vil dansk ret blive undersøgt, men henvisninger til svensk og norsk ret vil også blive inddraget, hvor det er relevant. Som følge af aftalefriheden er der selvregulering i erhvervsforhold, hvorved selve aftalen regulerer forholdet mellem parterne. Der findes ikke en specifik lovgivning om it-kontrakter, da kontrakterne regulerer meget forskellige ydelser. 11 Købeloven 12 (KBL), som gælder for alle køb, bortset fra fast ejendom 13, kan anvendes direkte eller analogt på it-aftaler. KBL finder anvendelse ved køb af formuegoder 14 og kan derfor regulere køb af standardprogrammel, som ikke kræver yderlige udvikling. 15 It-aftaler kan både indeholde elementer af køb og tjenesteydelser (f.eks. køb af standardprogrammel, som kræver tilpasninger eller itudviklingsprojekt); en tommelfingerregel er, at jo mere udvikling i aftalen, i stedet for en standardvare, jo større sandsynlighed er der for, at KBL s regler ikke kan anvendes. Der kan også fraviges fra KBL s bestemmelser ved en aftale eller som følge af handelsbrug eller anden sædvane iht. KBL s 1. KBL s regler ses normalt som udtryk for almindelige retsgrundsætninger og kan derfor anvendes som analogi på andre typer af aftaler, f.eks. tjenesteydelser. Sandfeld Jacobsen skriver, at visse af KBL s bestemmelser er tæt knyttet til løsørekøb, og kan derfor ikke anvendes analogt på andre køb end løsørekøb. 16 Det gælder især reklamationsreglen KBL s 54, regler om genusansvar KBL s 24 og 43 og reklamationsretten KBL s og Nielsen og Tvarnø(2011;31) 9 Nielsen og Tvarnø(2011;32) 10 Blume (2011;163f) 11 Sandfeld Jakobsen(2004;112) 12 Lovbekendtgørelse nr. 237 af om køb, som ændret ved lov nr.523 af og lov nr. 718 af KBL s 1a 14 Dahl(2010;152) 15 Udsen(2012;16) 16 Sandfeld Jakobsen(2004;114) 17 Sandfeld Jakobsen(2004;115) 8

10 Udover parternes aftale og KBL reguleres it-kontrakter også af de almindelige obligationsretlige principper og regler. 18 Nogle af dem er kodificeret i KBL. Derudover har it-udviklingsprojekter lighedstræk med entreprisearbejde, og derfor kan entrepriseretlige grundsætninger også anvendes. 19 Der findes ikke nogle specifikke erstatningsregler på it-området 20, og der gælder de almindelige erstatningsregler. Regler om erstatning i forbindelse med kontrakter er stort set baseret på de almindelige obligationsretlige regler og principper, og er kun i begrænset omfang lovfæstet 21. Retspraksis for it-aftaler er meget sparsom i Danmark 22, da de fleste virksomheder foretrækker at løse konflikter uden inddragelse af retsvæsen. Det skyldes, at de fleste it-aftaler har en voldgiftsklausul. 23 Den generelle retspraksis vedrørende ansvarsfraskrivelser vil derfor bl.a. blive analyseret, da den kan have præjudikatværdi for it-aftaler. En sædvane er [ ] en handlemåde, der er blevet fulgt almindeligt, stadigt og længe ud fra en følelse af retlig forpligtelse. 24 I erhvervsforhold er der tale om handelskutyme, som er fulgt af en række aktører på et bestemt område. Kutyme kan hverken forpligte parterne i sig selv eller tilsidesætte en indgået aftale, men den kan bidrage til fortolkning og udfyldning af aftaler. 25 Denne retskilde har en meget stor praktisk betydning for it-aftaler, da der ikke findes en specifik lovgivning på området. 26 Kutyme har en stor betydning for domstolens vurdering af, hvorvidt ansvarsfraskrivelsesklausuler skal opretholdes eller tilsidesættes af retten. Dette faktum, at noget er almindeligt i it-branchen, gør det ikke i sig selv til kutyme 27, og den part, som vil påberåbe sig kutyme, skal have en vurdering af en særlig branchekyndig 28. For at udlede kutyme for it-aftaler kan responsa fra it-brancheorganisationer anvendes. Jeg ser på Dansk IT s 29, købeguide 10 tips ved brug af forhandling af softwarelicensaftaler (Dansk IT s købeguide). Der 18 Udsen(2012;16f), Sandfeld Jakobsen(2004;112) 19 Sandfeld Jakobsen(2004;116) 20 Bryde Andersen(2005;248) 21 Gomard(2002;16f) 22 Sandfeld Jakobsen(2004;117) 23 Udsen(2012;21) 24 Nielsen & Tvarnø(2010;187) 25 Bryde Andersen(2008;62f) 26 Udsen(2012;20f) 27 Dahl(2010;49) 28 Nielsen og Tvarnø(2010;189) 29 Forening for IT specialister 9

11 bliver også analyseret vurderinger af it-jurister 30 iht. eventuel kutyme på området. For at udlede markedsstandarder for ansvarsfraskrivelser vil Danske Banks softwarelicensaftaler også blive analyseret. Standardkontrakter, som er udtryk for praksis indenfor bestemte brancher, har stor betydning for udledningen af kutyme, især når de har form af agreed documents. Agreed documents er aftaler, der [ ] udspringer af en generel forhandling mellem organisationer, der varetager de berørte interesser. 31 K01 er en standard kontrakt for kortvarige it-projekter og er udarbejdet af Kammeradvokaten i samarbejde med IT-Branchen, IT- og Telestyrelsen og Dansk IT. K01 er agreed document, og er udtryk for sædvane i it-branchen og har derfor stor betydning for fortolkning af individuelle aftaler. 32 Selvom K01 er statslig kontrakt, har den også en bred anvendelse på det private marked. Derudover vil der blive set på ansvarsbegrænsning i den norske statslige standardkontrakt Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT- anskaffelser i mindre omfang (SSA-K lille) 33, som også anvendes på det private marked 34. Denne kontrakt kan anvendes til at udlede de generelle tendenser og markedsstandarder for ansvarsfraskrivelse i Skandinavien. Almindelige betingelser for arbejde og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder (AB 92), som er et agreed document, kan også bidrage til fortolkning og udfyldning af ansvarsfraskrivelser, da it-udviklingsprojekter har fællestræk med entreprise. 1.6 Økonomisk metode Der bliver anvendt rets- og kontraktsøkonomisk metode for at afklare, hvilket økonomisk rationale der er for anvendelse af ansvarsfraskrivelse. Der udledes den optimale ansvarsfraskrivelse for parterne med fokus på Kaldor-Hick-effektivitet. I analysen vil der blive lagt vægt på følgende betragtninger indenfor rets- og kontraktøkonomien: incitaments-, risikoallokerings- og transaktionsomkostningsbetragtningen. Der tages udgangspunkt i Shavells økonomiske analyse af erstatningsret og principal-agent teori. Endvidere vil Epstains artikel Beyond Foreseeability: Consequential Damages in the Law of Contract og Shavells artikel On the Writing and the Interpretation of Contracts bliver inddraget. 30 Interview med Hanne Bay( ), responsen fra Kim Hansen( ), Bay og Skibsteds analyse af markedsstandard for ansvarsbegrænsningsklausuler 2012/NetVRKSMDE21verfinalpptx.pdf 31 Bryde Andersen & Lookofsky(2005;402) 32 Udsen(2012;19) Udsen(2012;20) 10

12 Shavells teori vil blive anvendt til at belyse, hvilken effekt erstatningsregler (ansvarsfraskrivelse) har på parternes adfærd, og dermed til at udlede den erstatningsregel, som maksimerer parternes fælles nytte under de konkrete omstændigheder. Shavell analyserer i sin bog Economic analyses of accident law, hvilken effekt de valgte erstatningsregler har på parternes incitamenter, risikoallokering og administrative udgifter. Ifølge Shavell skal erstatningsregler ikke være udformet ud fra et generelt retfærdighedsprincip, derimod bør de tjene til maksimering af parternes forventede nytte. 35 Teorien tager udgangspunkt i, at agenter handler opportunistisk og dermed har til formål at maksimere sin egen forventede nytte. 36 Parternes nytte kan maksimeres ved en hensigtsmæssig risikoallokering, som sikrer, at der udvises en optimal agtpågivenhed, som både minimerer de forventede skadesomkostninger og omkostninger ved agtpågivenhed; ved minimering af parternes omkostninger til forsikring; samt minimering af de administrative udgifter. Shavell argumenterer for, at forsikringsordninger minimerer erstatningsansvarets rolle for at etablere retfærdighed. 37 Principal-agent teorien vil blive anvendt til at udlede kundens redskaber til at tilvejebringe leverandørens incitamenter. Teorien tager sit udgangspunkt i, at principalen og agenten har forskellige mål og risikoprofiler, og at agenten handler i egen interesse og vil vælge de handlinger, som maksimerer hans profit, hvilket medfører, at principalen lider tab. Ekstra indsats f.eks. i form af agtpågivenhed vil medføre ekstraomkostninger for agenten og en rationel agent vil vælge ikke at levere en ekstra indsat, hvis det ikke kan opdages. 38 Principalen kan løse problemet ved at monitorere agenten, via incitamentsstrukturer eller en kombination af disse. Macaulays artikel Non-contractual relations in business: A preliminary study vil bliver anvendt for at udlede indflydelse af omdømme på leverandørens incitamenter. Epsteins artikel Beyond Foreseeability: Consequential Damages in the Law of Contract vil blive anvendt til at analysere, hvilket rationale der ligger bag ansvarsfraskrivelse for indirekte tab, og hvorvidt ansvarsfraskrivelse kan maksimere parternes fælles nytte. Epstein ser på forskellige hensyn ved konciperingen af ansvarsfraskrivelsen, som maksimerer parternes fælles nytte ex-ante: såsom incitamenter til ikke at misligholde kontrakten, incitamenter til at begrænse 35 Lando(1996;2) 36 Lando(1996;4) 37 Lando(1996;2) 38 Lando(2004; 88f) 11

13 eventuelle tab samt administrative omkostninger til en eventuel retssag. Epstein argumenterer for, at tvister om erstatningsansvar bør afgøres ud fra, hvad der er aftalt mellem parterne og ikke ud fra et generelt retfærdighedsprincip. Artiklen vil blive anvendt til at belyse, hvordan ansvarsfraskrivelsen påvirker parternes incitamenter og til at udlede den værdimaksimerende ansvarsfraskrivelse i it-aftaler under de konkrete omstændigheder. Specialet vil inddrage Dragsteds og Klints empiriske undersøgelse af problemstillinger ved it-kontrakter set ud fra et kunde-, leverandør- og rådgiverperspektiv til at belyse, hvorvidt den kontraktsøkonomiske analyse kan be- eller afkræftes af den empiriske analyse KAPITEL 2. JURIDISK ANALYSE I kapitlet redegøres for, hvorvidt ansvarsbegrænsninger kan fastholdes, og der ses på de tre led, som er kendt fra aftaleretten: indgåelse, fortolkning og gyldighed. 40 Der ses på visse grænser for en fri ansvarsfraskrivning: 1. Manglende vedtagelse af ansvarsfraskrivelse 2. Fortolkning af vedtagen ansvarsfraskrivelse Ansvarsfraskrivelse for culpøse forhold: simpel, forsætlig eller grov uagtsomhed Misligholdelse af en central aftalemæssig forpligtelse 3. Ugyldighed af en vedtagen ansvarsfraskrivelse Forudsætningslæren Herefter ses på ansvarsbegrænsninger i tabets art, hvor der bliver redegjort for, hvordan ansvarsbegrænsninger bliver fortolket, samt hvad markedsstandarderne er: Prisdifferancetab Driftstab, avancetab, tab af goodwill Internt forbrugt tid Datatab Herefter redegøres for begrænsninger i tabsomfang: /~/media/77FB93A8D6E44F71A41B3E05C1C03120.ashx 40 Bryde Andersen & Lookofsky(2005;403) 12

14 Ansvarsbegrænsning til maksimumbeløb Der kan sondres mellem ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsninger. I dette speciale bliver ansvarsfraskrivelse brugt om begge former. I Kapitel 2.6 bliver ansvarsbegrænsning brugt for ansvarsbegrænsninger til maksimumbeløb. 2.1 Vedtagelse af ansvarsfraskrivelsesklausuler Günther Petersen definerer ansvarsfraskrivelser som [ ] en bestemmelse i en aftale, hvorved en part søger at frigøre sig på forhånd, helt eller delvist, for et eventuelt erstatningsansvar, som han er udsat for at ifalde over for den anden part i aftalen. 41 Ansvarsfraskrivelsen har ikke virkning for andre følger af skadevoldende handlinger uden for kontraktforhold eller andre konsekvenser af misligholdelse af kontraktlige forpligtelser og har alene virkning på erstatningsansvar for opfyldelsen af kontrakten. 42 Ansvarsfraskrivelse er en afvigelse af de almindelige regler for erstatningsansvar, og ansvarsfraskrivelsesklausuler bliver kun en del af parternes aftale, hvis de er vedtaget af parterne. Derfor er et vigtigt spørgsmål, hvorvidt disse betingelser er vedtaget. 43 Ansvarsbegrænsning kan enten være skrevet ind i selve aftalen mellem leverandøren og kunden eller være en del af leverandørens standardvilkår. Ansvarsfraskrivelse anses som udgangspunkt for at være vedtaget, når klausulen er skrevet ind i individuelt forhandlede aftaler, eller hvor leverandørens standardvilkår indgår som bilag til aftalen. 44 Endvidere må der tages stilling til, hvorvidt ansvarsbegrænsningsklausuler i generelle standardvilkår, som ikke er en del af aftalen, er vedtaget. Der er som udgangspunkt krav om, at der skal stå i aftalen, at der for aftalen gælder leverandørens standardbetingelser. Ifølge Steensgaard er der ikke et krav om, at disse standardbetingelser, som aftalen henviser til, skal følge med aftalen, eller at det skal være nemt for kunden at få adgang til dem. 45 Henvisning til de almindelige betingelser, som kan findes på leverandørens hjemmeside, ville normalt være tilstrækkelig. Kunden har en generel pligt til at sætte sig ind i leverandørens standardvilkår ved aftalens indgåelse. 46 Ifølge de almindelige grundsætninger for 41 Petersen(1957;7) 42 Petersen(1957;8), Gomard(2002;16) 43 Bryde Andersen & Lookofsky(2005;404) 44 Gomard(2011;312) 45 Steensgaard(2010;275) 46 Bryde Andersen(2008;350) 13

15 fortolkning af aftaler, gælder dette dog ikke for de usædvanlige og byrdefulde vilkår, og jo mere uventet og byrdefuldt en ansvarsfraskrivelse er, jo større krav stilles der til dens vedtagelse. 47 Domstolene stiller især strenge krav til vedtagelse, når de mere byrdefulde og usædvanlige vilkår findes i standarddokumenter. 48 I U H Thrige-Titan A/S (TT) mod Stig Ravn A/S (SR), som angik TT s køb af tre sprøjtestøbeværktøjer til en ny type af beauty box fra SR, som viste sig at være mangelfulde, fandt Sø- og Handelsretten, at de almindelige betingelser, som indeholdt ansvarsfraskrivelsen for driftstab, ikke var vedtaget mellem partnerne. Sø- og Handelsretten lagde det faktum til grund for sin afgørelse, at de almindelige betingelser var trykt på bagsiden af ordrebekræftelsen, uden at ordrebekræftelsens hovedside havde henvisning til disse betingelser. Derudover påpegede Sø- og Handelsretten, at almindelige leveringsbetingelser for leverancer af maskiner og andet mekanisk og elektrisk udstyr, som SR s almindelige betingelser henviste til, ikke var almindeligt anvendte ved levering af værktøjer til sprøjtestøbning. Højesteret stadfæstede Sø- og Handelsrettens afgørelse. Derudover tilføjede Højesteret, at ansvarsfraskrivelsen ikke kunne være antaget for vedtaget, bl.a. fordi den [ ] ikke har været omtalt under salgsforhandlingerne og ikke fra tidligere forretningsforbindelse var indstævnte bekendt. Højesterets afgørelse viser, at der er krav om en henvisning til de generelle betingelser, eller om at vilkåret skal være omtalt under forhandlinger. Højesterets udtalelse kan også fortolkes på den måde, at hvis klausulen var den anden part bekendt fra tidligere aftaler af samme art, ville det tale i retning af, at klausulen kunne antages at være vedtaget, selvom parterne ikke havde skrevet den ind i aftalen. Det kan f.eks. være hvis kunden køber ny software fra samme leverandør og kunden fra tidligere aftaler er bekendt med leverandørens standardvilkår. U SH er et eksempel på, at der er krav til en særlig fremhævelse af en uventet og byrdefuld ansvarsbegrænsning. Sagen angik mangler ved generatorer, som Con-Mec A/S (CM) havde købt af Fournais Handels- og Ingeniørfirma A/S (FHI). FHI påstod afvisning med begrundelsen, at tvisten var undergivet tysk ret og skulle afgøres ved tysk domstol. De generelle betingelser for den tyske værnetingsklausul var vedlagt som bilag til ordrebekræftelsen, og fulgte med alle fakturaer, samtidig med, at de var vedlagt i de fire tidligere ordbekræftelser. Værnetingsklausulen blev ikke drøftet mellem parterne. Domstolen vurderede, at bestemmelsen om værneting i Tyskland var for usædvanlig i en aftale 47 Bryde Andersen & Lookofsky(2005;404), Andersen Lynge & Madsen(2006;84f) 48 Karnov: Aftaleloven 1 note. 4 14

16 mellem to danske virksomheder, samtidig hermed var den også byrdefuld. Domstolen udtalte, at der [ ]for at et sådant vilkår kan anses for aftalt, i hvert fald kræves, at sagsøger tydeligt er gjort opmærksom herpå. Dommen viser, at et usædvanligt vilkår skal være særligt fremhævet for kunden. Alene henvisning til, at de generelle betingelser gælder for aftalen, medfører ikke, at ualmindelige og byrdefulde klausuler i de generelle betingelser kan anses for vedtaget af parterne. Softwarelicenser har ofte en amerikansk producent og dermed henvisning til amerikansk lov og værnetingsklausul. Disse klausuler kræver ikke en særlig fremhævelse, da de er sædvanlige i erhvervsforhold. 49 Amerikanske softwarelicenser, som sælges via danske forhandlere vil muligvis kræve en særlig fremhævelse af amerikansk værnetingsklausul. Leverandøren bør gøre kunden opmærksom på de usædvanlige vilkår ved kontraktforhandlinger. En måde at gøre det på i softwarelicenser er at bruge store bogstaver og fed typografi til at fremhæve ansvarsbegrænsninger. Det vil sandsynligvis bidrage til, at klausulen kan antages for at være fremhævet for kunderen. Der findes dog ikke en retspraksis, hvor domstolene har taget stilling til, hvorvidt disse forholdsregler kan bidrage til at klausulen kan anses for fremhævet. Hvor der tidligere er vist, at byrdefulde vilkår kræver en særlig fremhævelse for kunden, kræver en sædvanlig ansvarsfraskrivelse ikke tilsvarende fremhævelse. 50 K01 har status af et agreed document, og domstolene vil derfor ikke stille specielle krav til vedtagelsen, når der enten er henvist til K01 eller tilsvarende ansvarsfraskrivelser findes i leverandørens standardvilkår. Ifølge Bryde Andersen & Lookofsky forudsætter vedtagelsen dog en vis grad af subjektiv viden eller burde-viden, og eksistens af sædvane på området medfører ikke, at vilkåret automatisk antages for at være vedtaget mellem parterne, når det ikke er en del af parternes aftale. 51 U SH handlede om en aftale om transport af mobiltelefoner mellem Nordisk Air Cargo (NAC), og Tele Vanløse (TV) som efterfølgende blev ændret til en opbevaringsaftale, hvor 45 ud af de 105 opbevarede telefoner var forsvundet under opbevaringen. NAC argumenterede for, at det var almindelig kendt, at der gælder ansvarsbegrænsninger i transportbranchen og at TV var en professionel part, som burde havde kendskab hertil. Derudover påpegede NAC at NSAB var et agreed document, som 49 Udsen(2012;316) 50 Bryde Andersen & Lookofsky(2005;404) 51 Bryde Andersen & Lookofsky(2005;402f) 15

17 binder professionelle parter. Retten fandt alligevel, at da ordrebekræftelsen ikke indeholdte henvisninger til NSAB, var ansvarsbegrænsningsreglerne i NSAB ikke en del af parternes aftalegrundlag. Dommen viser, at ansvarsbegrænsninger i agreed documents, uden at der er blevet henvist dertil, ikke kan påberåbes af leverandøren. Der kan også opstå situationer, hvor leverandøren henviser til sine almindelige betingelser, som kan findes på dennes hjemmeside, samtidig med at leverandøren i disse almindelige betingelser forbeholder sig ret til løbende at ændre vilkårene i de almindelige betingelser. Ud fra princippet om jo mere uventet og byrdefuldt en ansvarsfraskrivelse er, jo større krav stilles der til dens vedtagelse, kan det tænkes, at leverandøren i det mindste har pligt til at informere kunden om ændringer i deres almindelige betingelser, som har uventet og byrdefulde konsekvenser for kunden. 2.2 Fortolkning af ansvarsfraskrivelser Ansvarsfraskrivelser udgør undtagelser fra det almindelige erstatningsansvar, og er som hovedregel gyldige. 52 Domstolene anvender dog som regel en indskrænkende fortolkning af ansvarsfraskrivelser. 53 Indskrænkende fortolkning indebærer ifølge Petersen, at dommerne kigger på forskellige forbehold i konkrete situationer, hvilket medfører, at klausulen ikke finder anvendelse i et konkret tilfælde, selvom klausulens ordlyd er klar. Samtidig fortolkes ansvarsfraskrivelser normalt mod koncipisten. 54 Domstolene er tilbageholdende med at ordfortolke ansvarsfraskrivelse i tilfælde af, at der foreligger subjektiv skyld fra leverandørens side. 55 Som følge af de almindelige grundsætninger om kontraktfortolkning anvender domstolene også indskrænkende fortolkning på usædvanlige og byrdefulde ansvarsfraskrivelsesklausuler, og der stilles større krav til klarheden af sådanne klausuler 56. Domstolene kan fortolke disse klausuler direkte mod ordlyden, hvis det er velbegrundet. Hvorimod domstolene, når der er tale om ansvarsfraskrivelser, som er sædvanlige for en bestemt branche, er mere tilbageholdende med at anvende indskrænkende fortolkning og vil normalt vælge at anvende ordfortolkning i stedet for Bl.a. Bryde Andersen & Lookofsky(2005;401) 53 Bl.a. Petersen(1957;131f), Bryde Andersen & Lookofsky(2005;404f) 54 Bl.a. Andersen Bryde(2005;979) 55 Bl.a. Andersen Bryde (2005;980), Gomard(2011;313) 64 Bl.a. Gomard (2011;313), Bryde Andersen & Lookofsky(2005;404) 57 Bl.a. Bryde Andersen & Lookofsky(2005;401f), Gomard(2011;314) 16

18 2.2.1 Ansvarsfraskrivelse for culpøse forhold Simpel uagtsomhed Ifølge Gomard kan ansvarsfraskrivelse fortolkes til at dække culpøse forhold, når det klart fremgår af klausulen, at denne omfatter culpøse forhold. 58 I en ældre dom U H (ADAM), som handlede om Flyttefirmaet ADAM Transports beskadigelse af en marmorbuste under en flytning, blev ansvarsfraskrivelsen, hvoraf det fremgik, at der ikke "For et enkelt Stykke Flyttegods ydes [ ] Erstatning ud over 100 Kr. for Effekter ud over denne Værdi maa særlig Assurance tegnes." fortolket indskrænkende. Højesteret påpegede, at der blev udvist uagtsomhed, og at klausulen kan fortolkes på en sådan måde, at den alene havde til hensigt at fraskrive sig hændelig skade. Bustens fulde værdi af 2000,- kroner blev erstattet. Den nye retspraksis gennemgået nedunder 59 viser, at domstolene først anvender indskrænkende fortolkning, når der foreligger fejl af grovere karakter og ikke simple fejl, bortset fra når der er tale om fagkyndig bistand såsom advokat- eller revisorydelser 60. Ifølge Thuesen vil ansvarsfritagelse for tab eller skade uanset hvordan det er opstået 61, formentlig være nok til at fritage fra culpøse forhold, og der er ikke brug for en direkte formulering om, at klausulen dækker culpøse forhold (causes of negligence). Formulering af ansvarsgrundlaget i K01: parterne er ikke i noget tilfælde ansvarlig, lægger til, at den ikke kun omfatter hændelig skade men også culpøse forhold. Softwarelicensaftaler indeholder alligevel sædvanligvis en meget detaljeret beskrivelse af alle mulige tilfælde. 62 Klausulen ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsninger gælder selvom leverandøren er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader, eller sådanne skader er forudsigelige ( Even if has been notified of the possibility of such damages ) eller lignende klausuler er meget anvendt i softwarelicensaftaler. Bestemmelsen specificerer, at culpøs adfærd i form af at undlade at reagere på en underretning om en mulig skade er omfattet af ansvarsfraskrivelsen. 58 Gomard (2011;313), Thuesen(1982;300), Petersen(1957;144) 59 Se Kap Gomard (2011;314f) 61 Thuesen(1982;300) 62 Gennemgang af Danske Banks softwarelicensaftaler 17

19 Forsæt og grov uagtsomhed Ansvarsfraskrivelser fortolkes sædvanligvis sådan, at de alligevel ikke har til formål at dække forsætlige handlinger, yderligere vil en på forhånd udtrykkelig fraskrivelse af ansvar for forsætlige handlinger altid falde bort. Der er fuld enighed blandt jurister om, at grænsen for ansvarsfraskrivelser går ved forsæt. 63 Ifølge Lynge Andersen og Bo Madsen kan ansvarsfraskrivelser, som ikke direkte fraskriver grov uagtsomhed, formentlig ikke fortolkes som omfattende fejl og mangler, der skyldes ansvarlige, alvorlige forsømmelser (grov culpa). 64 Bryde Andersen & Lookofsky, og Gomard 65 er også overbevist om, at grov uagtsomhed formentlig medfører bortfortolkning af en generel ansvarsfraskrivelse. Hvorimod der ifølge Petersen ikke, uden udtrykkelig hjemmel, kan opstilles en almindelig regel om tilsidesættelse af ansvarsfraskrivelse i tilfælde af grov uagtsomhed. Han påpeger, at bortfald af ansvarsfraskrivelsen ved grov uagtsomhed omfatter primært tilfalder, hvor det er svært at føre bevis for forsæt. 66 Ussing skriver også, at der ikke kan opstilles en almengyldig regel om, at grov uagtsomhed medfører bortfald af ansvarsfraskrivelsen. 67 It-jurister som f.eks. Dragsted, Bryde Andersen og Udsen påpeger, at ansvarsfraskrivelser i it-aftaler bortfalder i tilfælde af grov uagtsomhed. 68 Leverandører kan også vælge udtrykkeligt at fraskrive sig ansvar for grov uagtsomhed på forhånd. Ussing åbner op for muligheden for at fraskrive sig ansvar for bevist culpa, når klausulen er klar. 69 Horsfeldt mener, at ansvarsfraskrivelser for grov uagtsomhed er usædvanlige i it-systemleverancer, dog, ligesom Ussing, påpeger han, at det formentlig ikke er udelukket, at ansvar for grov uagtsomhed udtrykkeligt kan fraskrives. Disse bestemmelser skal ifølge Horsfeldt kombineres med mere gunstig beløbsmæssig ansvarsbegrænsning for grov uagtsomhed. 70 Derimod mener Bryde Andersen, at ansvarsfraskrivelser for grovere uagtsomhedsformer ikke anderkendes i dansk ret, også selvom parterne bevidst vedtager en ansvarsfraskrivelsesklausul og vælger at forsikre sig mod risikoen. 71 Ifølge Gomard kan det ikke udelukkes, at grov uagtsomhed hos underordnede medarbejdere, som udvist mod ledelsens ønske og på trods af lederens rimelige kontrol, gyldigt kan fraskrives. Samtidig mener han, 63 Bryde Andersen & Lookofsky(2005;405), Dragsted(2000;32), Gomard(2011;236) 64 Andersen Lynge & Madsen(2006;378) 65 Bryde Andersen & Lookofsky(2005;405), Gomard(2011;314f) 66 Petersen(1957;47) 67 Ussing(1961;162) 68 Dragsted(2000;32), Udsen(2012;315), Bryde Andersen(2005;980) 69 Ussing(1961;162) 70 Horsfeldt(2005;253f) 71 Bryde Andersen(2009;422) 18

20 at det næppe vil være tilfældet, når der er tale om ledende medarbejdere. 72 Elisabeth Thuesen anfører også, at der er mulighed for at fraskrive sig grov uagtsomhed i skandinavisk ret, hvor der er en klar klausul om det. 73 Hun tilfører, at det gælder ansvarsfraskrivelser af fejl begået af ansatte, men at kontraktpart ikke kan fraskrive sig sin egen grove uagtsomhed. Retspraksis Sø- og Handelsrettens dom U SH (Edb-anlæg) er et eksempel på bortfortolkning af ansvarsfraskrivelse, pga. udvist grov uagtsomhed. Tvisten handlede om ApS Maskinfabrikken s (MF) køb af edb-anlæg fra Kienzle Datasystem A/S (KD). KD var forsinkede, men MF valgte ikke at hæve aftalen, samtidig med at der var blevet indgået en ny aftale om levering af en ekstra software, som skulle anvendes til anlægget, for at det kunne opfylde kundens behov for styring af fakturerings-, lager- og ordreprocedurer. It-systemet havde væsentlige mangler, og til sidst valgte MF alligevel at hæve aftalen. KD anlagde sag mod MF med påstand om betaling af leveret it-system. MF afviste KD s påstand og krævede erstatning for forgæves udgifter til standardsoftware samt intern tid. Aftalen indeholdt en klausul, som afskar køberen fra ret til at kræve erstatning for direkte eller indirekte tab. Hele systemet skulle være installeret og være funktionsdygtigt oktober 1978, men leveringstiden blev senere ændret til 1. april 1979 pga. leverandørens forsinkelse. På ophævelsestidspunktet d. 9. april 1980 var softwaren til it-systemet dog stadigvæk ikke leveret, på trods af at leverandøren var bekendt med, at køberen ønskede at få anlægget leveret hurtigst muligt. Domstolen vurderede, at MF ikke havde mistet retten til at hæve aftalen, da forsinkelsen var væsentlig. Iht. erstatningskravet udtalte domstolen, at der var tale om alvorlige vanskeligheder forbundet med at få den del af edb-anlægget, der var leveret, til at fungere tilfredsstillende[ ] vanskelighederne skyldtes fejl og mangler ved anlægget[ ], som sagsøgeren eller dennes underleverandør, var ansvarlig for. Endvidere lagde domstolen det forhold til grund for tilsidesættelsen af ansvarsfraskrivelsen, at der var tale om alvorlige forsømmelser fra leverandørens side: "[ ]bestemmelserne i kontrakten om fraskrivelse af ansvar ikke kunne antages at omfatte ansvar for fejl og mangler, der skyldtes alvorlige forsømmelser." Domstolen valgte formuleringen alvorlige forsømmelser og havde dermed ikke præciseret, hvilken grad af uagtsomhed der forelå. Det ligger dog klart af afgørelsen, at leverandørenes grove forsømmelser medfører, at ansvarsfraskrivelsen ikke kan påberåbes. 72 Gomard (2011; ) 73 Thuesen(1982;300) 19

Ansvarsbegrænsninger

Ansvarsbegrænsninger Ansvarsbegrænsninger Fortolkning & tilsidesættelse Netværk for it-advokater 21. maj 2012 Jakob B. Sørensen Oversigt 1. Introduktion 2. Vedtagelse og fortolkning 3. Praksis om tilsidesættelse og opretholdelse

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Kapitel I: Indledning, teser og formål

Kapitel I: Indledning, teser og formål Kapitel I: Indledning, teser og formål...15 1. Præsentation af emnet...15 2. Afhandlingens teser og formål...16 3. Teserne underbygges...21 3.1. Indledning...21 3.2. Ad tese nr. 2 Forholdet til anden præceptiv

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Ansvarsfraskrivelsesklausuler

Ansvarsfraskrivelsesklausuler Speciale Aarhus Universitet december 2011 Ansvarsfraskrivelsesklausuler Med særligt henblik på begrænsninger begrundet i tabets art og omfang Exclusion clauses With special reference to limitations regarding

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale.

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale. Dansk Byggeris kommentarer til DB-12 (tidligere TUN-12) Brancheforeningen Danske Byggecentre (tidligere Trælasthandlerunionen TUN) har udarbejdet DB-12 ( Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser Salgs og leveringsbetingelser Indledning Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S 1.0 Definitioner 1.1 Ved "Caldic" forstås Caldic Denmark A/S, cvr.nr. 74244610 og eventuelle tilknyttede datterselskaber. 1.2 Ved Køber forstås den

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for køb af tjenesteydelse forestået af ved indehaver, cand.jur., Johan Lisberg Jensen. Nærværende aftale regulerer aftaleforholdet

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Horsens største advokatvirksomhed

Horsens største advokatvirksomhed Horsens største advokatvirksomhed Aftaleindgåelse, helt overordnet Den teoretiske juridiske virkelighed Tilbud og accept. En aftale er et løfte der er accepteret af den løftet af rettet til Uoverensstemmende

Læs mere

IT-kontrakter for it-folk

IT-kontrakter for it-folk IT-kontrakter for it-folk Søren Lauesen Indhold 1. Kontrakt og kravspecifikation... 2 2. Aftaleloven... 2 3. Købeloven... 3 4. Praksis i it-kontrakter... 5 5. Tidsforløb ifølge PLS-kontrakten... 8 6. Tvister...

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis H.P. Rosenmeier Hvorfor jeg er her Det er vist efterhånden noget af et presset job at være bygningssagkyndig. Der er ikke lang tid til at lave tilstandsrapporterne,

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009. Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam

Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009. Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009 Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam Programoversigt 1. Hvad er en entrepriseforsikring? 2. Forskellige entreprisekontrakter 3. Byggeriets

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Disposition. Præsentation 30-10-2014. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork. Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30.

Disposition. Præsentation 30-10-2014. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork. Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30. oktober 2014 Disposition Præsentation Generelt om arbejdsgivers og arbejdstagers ansvar Hvordan bedømmer man

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

En god kontrakt og serviceaftale er grundlaget for et godt forløb

En god kontrakt og serviceaftale er grundlaget for et godt forløb En god kontrakt og serviceaftale er grundlaget for et godt forløb Temadag om AMS, efteråret 2005 v/ konsulent Morten Haahr Jensen Landscentret, Økonomi og Jura Disposition Aftaleretlige principper Kontrakters

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Dias 1. Ændringsrisikoen

Dias 1. Ændringsrisikoen Dias 1 Ændringsrisikoen Problemstillingen og begreb To grundlæggende udfordringer ved it-udvikling Vanskelighederne ved at specificere systemet Vanskelighederne ved at afdække brugerbehovene => Kundebehov

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ 1. Generelle forretningsbetingelser for PRAXIS Digital (v 13-03-15) 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle PRAXIS Digitals leverancer, fx levering af specialudviklede softwareløsninger,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom I Tidsskrift for Immaterialret nr. 1, 1992, s. 92-100 omtaltes en dansk sag om

Læs mere