Aviser, ugeblade, reklamer, kontorpapir o. lign. papiraffald placeres i de to runde beholdere.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aviser, ugeblade, reklamer, kontorpapir o. lign. papiraffald placeres i de to runde beholdere."

Transkript

1 Husorden Denne husorden er besluttet for, at ejendommen kan fremtræde så pæn, indbydende og rolig som mulig. Husordenen skal følges, så det således giver de mindst mulige gnidninger beboerne imellem. Derfor beder vi alle være behjælpelige med dens overholdelse og påtale eventuelle overtrædelser eller misligholdelser. Affald Alt affald skal sorteres. Aviser, ugeblade, reklamer, kontorpapir o. lign. papiraffald placeres i de to runde beholdere. Vinflasker og andre glasvarer lægges i den anviste runde beholder. Pap placeres i den lille container for pap. Papkasser skæres op og foldes, så de fylder mindst muligt. Store brandbare effekter over 1x1 meter placeres til venstre i materielgården. Jern og metal placeres for sig i materielgården. I containeren i materielgården lægges mindre brandbart affald dog ikke det papiraffald, som kan placeres i de runde beholdere. TV-apparater, computere, elektronik o.lign. stilles i materielgården. Viceværten fjerner det og sætter det til opbevaring indtil afhentning. Brugte batterier lægges i den røde plastikboks, som hænger i materielgården. De skal lægges i løse ikke i plastposer. Rygning og åben ild er forbudt i materielgården. Containeren uden for materielgården bruges udelukkende af viceværten. Dog kan juletræer afleveres der. Tømning af køkkenaffald m.v. gennem affaldsskakten må ikke foretages uden, at affaldet er pakket ned i poser, der er forsvarligt lukket, så skakten ikke tilstoppes eller forurenes. Lemmen til skakten skal lukkes efter hver nedkastning. Affaldskurvene på fællesarealet må ikke anvendes til køkkenaffald o.lign. Anmeldelse af skader Ituslåede ruder skal straks anmeldes til viceværten. Beboeren er pligtig til at foretage anmeldelse af enhver skade herunder fx rotter, mus, angreb af væggetøj el.lign. til viceværten. Forsømmer beboeren pligtig anmeldelse, hæfter beboeren for al deraf følgende skade side 1

2 Altaner Altankasser (indvendige), markiser, parasoller, skærme o.lign. må kun opsættes efter aftale med viceværten. Der er bestemte regler for farven på markiserne, parasollerne og øvrige forhold i forbindelse med facadens udseende. Visne blomster og grene fra altankasserne skal fjernes. Det henstilles, at man påser, at afløbet ikke tilstoppes. Det påhviler beboeren at renholde altanens bund. Det er ikke tilladt at opsætte paraboler og specialantenner på altaner eller bygningsdele. Badeværelser og toilet Af hensyn til aften- og natteroen i ejendommen henstilles det ikke at benytte vandhaner, bortset fra hanerne i køkken og håndvask, i tiden WC-kummen må ikke benyttes til udskylning af ting, som kan stoppe afløbet. Utætte vandhaner eller cisterner skal straks anmeldes til viceværten, og reparation foretages for lejers vedkommende efter lejelovens bestemmelser og for ejers vedkommende for egen regning. Ved renholdelse af sanitært inventar, som vaskekumme og badekar, må kun anvendes midler, som er anerkendt og beregnet til dette brug. Syre og skurepulver vil ødelægge glasur og emalje og må derfor ikke anvendes. Erstatningsansvar vil i givet fald blive gjort gældende. Badekarret må kun benyttes til badning. Barnevogne o.lign Barnevogne og indkøbsvogne må ikke stilles på trapper, gange, reposer, ud for garagerne eller i parkanlægget. De henvises udelukkende til barnevognsrummene. Børn og unge Børn og unge må ikke lege eller støje på trapper og i gange. Beboerne skal drage omsorg for, at de hos dem boende eller besøgende børn ikke ved støjende adfærd er til gene for de øvrige beboere. Campingvogne, autocampere, trailere o.lign. Det er ikke tilladt at benytte parkeringspladsen som opbevaringsplads for campingvogne, autocampere, trailere o.lign. Det er alene tilladt at foretage en kortvarig parkering af campingvogne, autocampere, trailere o.lign. på den dertil anviste plads i perioden fra 1. april til 1. oktober. En kortvarig parkering skal forstås som 1-3 dage. Cykler o.lign. Cykler må ikke hensættes på trapper, gange, reposer, ud for garagerne, i kælderrum, der ikke er beregnet til cykler, eller i parkanlægget. De henvises til cykelstativerne, de dertil beregnede fællesrum for cykler og de personlige kælderrum. Elevatorer Elevatorerne er udelukkende beregnet på persontransport med tilladt personantal og må ikke anvendes til transport af byggematerialer eller flyttegods. Derfor må eventuelle flyttefirmaer, håndværkere, entreprenører, leverandører m.fl. bruge trapperne eller anvende kran eller lift og tilbringe godset via lejlighedens vinduer eller altan side 2

3 Grill Grilning under enhver form, også på altanerne, er forbudt. Hamren, bankning og boring Dette er tilladt mandag til fredag i tiden til Lørdag i tiden til Søndage og helligdage er det totalt forbudt. Husdyr Man må ikke holde hund eller kat uden forudgående skriftlig tilladelse. Der kan gives tilladelse til at holde én hund eller én kat. Kamphunde/muskelhunde er ikke tilladt. Hvis en tilladelse er givet, skal hunden altid føres i snor inden for ejendommens område. Ejeren fjerner selv ekskrementer m.v. På ejendommens område må hundeluftning kun ske på hundeplænen (græsplænen mellem de to stier ud mod Ørbækvej). Forekommer der klager fra andre beboere, vil tilladelsen om nødvendigt blive kaldt tilbage, og dyret krævet fjernet med en måneds varsel. Beboeren skal, forinden skriftlig tilladelse opnås, underskrive en erklæring, hvori denne forpligter sig til at overholde gældende bestemmelser for husdyrhold. Nye ejere og lejere skal altid søge om tilladelse til husdyr. Håndværkere Opgangenes indgangspartier, trapper og reposer må ikke anvendes til arbejder i forbindelser med disse aktiviteter. Blanding af beton, mørtel o.lign. må ikke ske på ejendommens asfalterede areal, hvorfor der bør anvendes ladvogn eller container til disse formål. Da disse aktiviteter ofte medfører anvendelse af støjende værktøj, bør det tilstræbes at samle disse arbejder og udføre dem inden for kortest mulig tid af hensyn til de omkringboende. Eventuelle skader opstået på fællesarealerne i forbindelse med disse aktiviteter skal omgående anmeldes til viceværten. Ejeren hæfter for disse skader og bør i denne forbindelse søge at fastholde de involverede håndværkere, leverandører m.fl. på deres ansvar. Da der ved arbejdet ofte fremkommer større mængder affald end ejendommens containerplads kan håndtere, skal enhver håndværker eller entreprenør bortkøre sit affald, da ejendommens containerplads ikke må benyttes til sådant affald. Legeplads Legeplads og boldbaner er forbeholdt børn med tilknytning til bebyggelsens beboere og Lions Børnehave. Gæsters børn er naturligvis velkomne. Musik og støj Musiceren i erhvervsøjemed er ikke tilladt. Benyttelse af radio, tv o.lign. bør ske med fornøden hensyntagen til de øvrige beboere. Såfremt det drejer sig om fx pianoer må beboeren, for at undgå lydforplantning gennem etageadskillelserne, anbringe egnet underlag under benene på sådanne ting. Højrøstet tale på altaner, trapper og gange bedes undgået også efter normal sengetid side 3

4 Parkanlægget De til ejendommen hørende anlæg stilles under beboernes beskyttelse. Papir og affald må ikke henkastes på området. Brug de opstillede papirkurve. Børn må lege på plænerne, men kraftigt boldspil skal foregå på fodboldbanen eller de asfaltbelagte boldbaner. Der skal tages hensyn til løgplanter og blomstrende buske. Man må ikke plukke blomsterne eller skære grene af. Parkering Det er kun tilladt at parkere på de dertil afmærkede parkeringsområder. Uvedkommende må ikke parkere på ejendommens parkeringsplads. Planter i indgangspartierne Planterne i indgangspartierne vandes og vedligeholdes af udefra kommende firma. Individuel opsætning af blomsterkummer og krukker med planter i indgangspartierne er ikke tilladt. Skadedyr For at hindre rotter og andre skadedyr på ejendommen er det forbudt at kaste brødrester ud af vinduer og altaner. Ligeledes er det forbudt at udlægge madrester eller foder til vilde katte. Skilte Skilte opsat på ejendommens område må ikke fjernes. Trapper, reposer, trapperum, kælderrum og gange Der må ikke henstilles bohave, kufferter eller effekter af nogen art på disse fællesarealer. Ved forurening må nødvendig rengøring foretages uopholdeligt af de beboere, der har ansvaret for forureningen. Post, reklamer eller andet affald må af hensyn til brandfaren ikke smides i parterre-rummet. Tæppebankning m.v. Bankning og rystning af måtter og gulvtæpper må ikke foretages på altaner og gange. Det må kun ske ved stativet for enden af parkeringspladsen og kun på hverdage (mandagfredag og lørdag ). Der må intet hænges ud af vinduerne eller over altankanten. Udluftning For at undgå dannelse af em og mug og deraf følgende ødelæggelse af lejlighed og bohave bør beboeren drage omsorg for en effektiv udluftning gennem døre og vinduer, herunder også udluftning af skabe. Effektiv udluftning foretages bedst ved gennemtræk blot nogle få minutter et par gange om dagen side 4

5 Uvedkommende personer Enhver beboer bedes medvirke til, at uvedkommende bortvises fra ejendommens område bl.a. for at forhindre indbrud, vindueskiggeri og muligt hærværk. Dette gælder også vaskeriet og området ved ejendommens containere. Ærindekørsel til bebyggelsen er tilladt. Vask Tørring af vasketøj må, ligesom luftning af sengetøj, foretages på altanen, men kun under brystningshøjde. I ejendommens vaskeri er hver enkelt bruger ansvarlig for rengøring af maskinerne efter endt benyttelse. Der henvises til de opslåede anvisninger for maskinernes brug. Egen vaskemaskine og tørretumbler må kun anvendes i tiden Vedligeholdelse Der henvises til kontraktens ordlyd (lejere). For ejerne følges vedtægterne for ejendommen. Vinduer Vinduerne må ikke påklistres mosaikpapir, underdeles med sprosser eller på anden måde inddeles i felter, herunder isætning af blyindfattede ruder. Det påhviler ejendommens vicevært - i samarbejde med Ejerforeningens Bestyrelse og beboerrepræsentationen at føre kontrol med overholdelsen af de givne regler i nærværende husorden. De henvisninger, anvisninger og påtaler, som denne måtte finde anledning til, skal respekteres med henblik på overholdelse af ordensreglerne. Denne husorden er revideret og vedtaget i 2010 af Ejerforeningen og Beboerrepræsentationen hver især samt på et fælles møde side 5

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 HUSORDENSREGLEMENT for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 (Revideret februar 2013) Overholdelse af ordensreglementet I henhold til lejekontrakten er lejerne pligtige til at overholde ordensreglementet, da

Læs mere

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden Ejerforeningen Egevang Syd Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Generelt gælder... 3 Fremmede på ejendommen, indbrud og hærværk...

Læs mere

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd. 1-5 E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement for afdeling 46 1 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement Kategori Emner A Affald - husholdningsaffald: Tekst Alt husholdningsaffald skal

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Husorden for Vejlesøparken. April 2014

Husorden for Vejlesøparken. April 2014 1 Husorden for Vejlesøparken April 2014 2 Husorden for Vejlesøparken Indhold Velkommen som beboer i Vejlesøparken. 3 Beskrivelse af Vejlesøparken 3 Kontakt og oplysninger. 3 Ejendomsinspektør Vejlesøparkens

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

Husorden 1-3055 Dyvekevænget

Husorden 1-3055 Dyvekevænget Husorden 1-3055 Dyvekevænget Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 1. september 2014 Affald Til køkkenaffald skal altid anvendes de udleverede poser, tillukket omhyggeligt, før de anbringes i affaldsskakten.

Læs mere

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Husholdningsaffald Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede,

Læs mere

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 25. september 2012 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 25. september 2012 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Vedbæk, den 14. september 2012 Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 25. september 2012 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5

Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5 Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5 Forord: Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligforeningen har gjort og gør fortsat sit for at skabe en god bebyggelse. Hvis alle beboerne - både voksne

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

H U S O R D E N. for. Byporten 1 97, Matr. nr. 88 b. Hørsholm by, Hørsholm

H U S O R D E N. for. Byporten 1 97, Matr. nr. 88 b. Hørsholm by, Hørsholm H U S O R D E N for Byporten 1 97, Matr. nr. 88 b Hørsholm by, Hørsholm Administration: DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Hørsholm den 14. november 2013 FORMÅLSERKLÆRING: Formålet med Byportens

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 En boligafdeling er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, man bliver fælles om mange ting, og derfor er det naturligt at opstille visse

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Alment Beboerne bør i egen og almen interesse overholde de i lejekontrakten fastsatte bestemmelser, iagttage god skik og orden i ejendommen, samt efterleve den

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 September 2012 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 Kontortid: Mandag til fredag kl. 09.00-09.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn 1. Generelle bestemmelser ORDENSBESTEMMELSER En boligforening

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

HUSORDEN KJÆRSLUND. 2011 - omdelt marts 2013 AFD. VIBY J

HUSORDEN KJÆRSLUND. 2011 - omdelt marts 2013 AFD. VIBY J HUSORDEN 2011 - omdelt marts 2013 AFD. 26 KJÆRSLUND VIBY J Indhold Generelt om afdelingen... 3 1. Affald... 4 2. Affaldsposer... 4 3. Afløb... 4 4. Altaner... 5 5. Antenneanlæg... 5 6. Badeværelser...

Læs mere