Indberetning af bilag IV oplysninger i Finanstilsynet indberetningssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indberetning af bilag IV oplysninger i Finanstilsynet indberetningssystem"

Transkript

1 Indberetning af bilag IV oplysninger i Finanstilsynet indberetningssystem FIONA online. Dette notat, kan anvendes af forvaltere af alternative investeringsfonde til brug for indberetning af bilag IV indberetninger 1 til Finanstilsynet via FIONA Online. Notatet skal ses som en vejledning til Finanstilsynets online system og som et supplement til vejledninger og Q&A udstedt af ESMA. Indberetning Forvaltere af alternative investeringsfonde skal elektronisk indberette skemasæt IAM, IAF1, IAF2 og IAF3 til Finanstilsynet. Skemasæt IAM anvendes til indberetning af forvalterens aktiviteter på konsolideret basis og skemasæt IAF1, IAF2 og IAF3 anvendes til indberetning af de af forvalterens forvaltede fondes aktiviteter, og skal indberettes på fondsniveau eller afdelingsniveau. En virksomhed, som har fået tilladelse som selvforvaltende alternativ investeringsfond, skal ligeledes indberette skemasæt IAM, IAF1, IAF2 og IAF3 til Finanstilsynet. Skemasæt IAM, IAF1, IAF2 og IAF3 skal alle indberettes for den selvforvaltende alternative investeringsfond. Skemasæt IAF3 skal kun udfyldes, såfremt den forvaltede alternative investeringsfond anvender gearing i væsentlig udstrækning. Gearing i væsentlig udstrækning er defineret i Level-2 forordningens artikel 111, og defineres som en alternativ investeringsfonds eksponering der i henhold til bruttometoden overstiger dens nettoaktivværdi tre gange. De pågældende skemasæt skal indberettes som følger: Type Skemasæt Forvalter af alternative investeringsfonde med IAM, IAF1, IAF2 og (IAF3) tilladelse Registrerede forvaltere af alternative investeringsfonde IAM og IAF1 Selvforvaltende alternative investeringsfonde IAM, IAF1, IAF2 og (IAF3) med tilladelse Registrerede selvforvaltende alternative investeringsfonde IAM og IAF1 1 Bilag IV indberetningerne følger af artikel 24 i FAIF-direktivet. Disser er nærmere præciseret Kommissionens Forordning nr. 231/2013 artikel 110. C:\Users\reb\Documents\Oplysninger og indberetning af bilag IV oplysninger.docx

2 2/10 De enkelte indberetningsskemaer. I det følgende og i skemaerne skal nedenstående forkortelser forstås således: Ved AIFM forstås en forvalter af alternative investeringsfonde og en selvforvaltende alternativ investeringsfond Ved AIF forstås en alternative investeringsfond Ved FAIF-loven forstås lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Indberetningsfrekvens Hvor ofte der skal indberettes bilag IV oplysninger afhænger af de forvaltede fondes aktiver beregnet i henhold til forordning nr. 231/2013 (herefter Level-2 forordningen) artikel 2, samt hvorvidt fondene anvender gearing. Frekvensen af indberetningsforpligtelsen fremgår af Level-2 forordningens artikel 110, stk. 3 og kan være; årligt, halvårligt eller kvartalsvist. Virksomheder, der er registreret som forvalter af alternative investeringsfonde, eller er registreret som selvforvaltende alternativ investeringsfond skal indberette årligt. For beregning af indberetningsfrekvens for forvaltere med tilladelse se Finanstilsynets skema her: inger.aspx For alle forvaltere af alternative investeringsfonde gælder, at indberetningerne skal indsendes så hurtigt så muligt og ikke senere end én måned efter udløbet af perioden for indberetningsforpligtelsen (årligt, halvårligt eller kvartalsvist). Såfremt den forvaltede fond er en fund of funds, kan forvalteren forlænge denne periode med 15 dage. Indberetning i FIONA Online Forvaltere af alternative investeringsfonde skal indberette bilag IV oplysninger via systemet FIONA Online. For at kunne indberette til Finanstilsynet skal forvalteren derfor have adgang til FIONA Online portalen. For at få adgang til FIONA Online kræver det, at den pågældende medarbejder, som indberetter, har en NemID medarbejdersignatur og er oprettet på FIONA online portalen. NemID adgangen sikrer, at oplysningerne i FIONA Online kun kan ses af de medarbejdere, som virksomheden har udvalgt. Der kan fås yderligere oplysninger om NemID signaturer på websiden For at blive oprettet på FIONA online portalen skal blanket til registrering af kontaktpersoner for indberetninger til FIONA systemet udfyldes og indsendes til Finanstilsynet. For flere oplysninger samt download af registreringsblanketten, henvises til Finanstilsynets hjemmeside:

3 3/10 Indberetning via XML Det er muligt at foretage indberetninger til FIONA online direkte via XML-filer. Finanstilsynet har til brug for opstilling af XML-indberetningsfiler for skemasæt IAM, IAF1, IAF2 og IAF3 udarbejdet XSD-filer, som findes på Finanstilsynets hjemmeside. Registrerede forvaltere af alternative investeringsfonde samt registrerede selvforvaltende alternative investeringsfonde kan hente den relevante XSD-fil her: 0registrede%20forvaltere.aspx Forvaltere af alternative investeringsfonde, med fuld tilladelse samt selvforvaltende alternative investeringsfonde med fuld tilladelse kan hente den relevante XSD-fil her: 0forvaltere%20med%20tilladelse.aspx Når XML-filen er genereret, skal XML-filen indlæses i FIONA Online. Dette gøres ved benytte menuen Manuel Upload, som ligger ude i hovedmenuen 2. Skema Masterdata Alle skemasæt ledsages af skemaet masterdata, som indeholder oplysninger om indberetningen og indberetteren. For skemasæt IAM udfyldes masterdata for forvalteren og for skemasæt IAF1, IAF2 og IAF3 udfyldes masterdata for den fond eller afdeling, som der indberettes på vegne af. I tilfælde af at den alternative investeringsfond er selvforvaltende, udfyldes masterdata IAM for den selvforvaltende alternative investeringsfond. I skemaet anføres de overordnede stamdata for AIFM en, herunder FT-nr., rapporteringsnummer m.v. Det skal bemærkes, at feltet serial number bliver genereret automatisk og derfor ikke skal udfyldes, dog genereres det ikke automatisk med XML indberetning, her skal indberetningen nummereres. Første indberetning har serial number 1, anden indberetning serial number 2, osv. Ved at holde musen over feltet Reporting period (yyyy4q) fås en kort beskrivelse af, hvordan feltet skal udfyldes. Der skal i skemaet angives én eller flere kontaktpersoner, som har ansvaret for og som kan kontaktes ved spørgsmål til indberetningerne. Skemaet indeholder som udgangspunkt kun 1 linje til oplysning om kontaktperson. Såfremt der er mere end en ansvarlig for indberetningen kan flere kontaktpersoner tilføjes. Dette gøres ved at klikke på højre museknap, mens at musen peger på et af felterne på første række. Derefter vil der dukke en liste op, og der klikkes ved indsæt tom række. Såfremt der ønskes flere rækker indsat, klikkes der på indsæt tomme rækker hvorefter der kommer en boks op, hvori der kan angives, hvor mange rækker der ønskes tilføjet. 2 Oppe i højre hjørne under mine områder kan man vælge FIONA Online for at komme til hovedsiden.

4 4/10 Skemasæt IAM Skemasæt IAM er opdelt i følgende skemaer: Skemasæt IAM Skemaer: Masterdata SD ASD PM PI Skema SD Stam Data Her anføres stamdata for AIFM en, herunder AIFM ens FT nummer og eventuelt LEI kode og BIC kode samt hvilken rapporteringsperiode der er tale om. Der anføres bl.a., hvorvidt der er foretaget ændring i AIFM ens rapporteringsforpligtelse som følge af ændrede aktiver under forvaltning (som beskrevet under afsnittet Indberetningsfrekvens). Ligeledes indberettes AIFM ens samlede aktiver under forvaltning jf. beregningen heraf i henhold til Level-2 forordningens artikel 2. Skema ASD Assumption Description I dette skema anfører AIFM en eventuelle bemærkninger til de enkelte indberetninger. I felt 14 Question number angives, hvilket indberetningsfelt, der er tale om, og i felt 15 Assumption Description angives bemærkninger til indberetningsfeltet. Skema PM Principal Markets Her anføres de 5 vigtigste markeder, som AIFM en handler på for de AIF er, som den forvalter. Såfremt der handles på et marked med en MIC kode, skal denne anføres. MIC koder kan findes på nedenstående link Værdien af investeringen foretaget på det gældende marked, som AIFM en handler på vegne af de forvaltede AIF er skal ligeledes anføres. Her skal der anføres den aggregerede værdi af investeringerne foretaget på de enkelte markeder, som AIFM en handler på for de forvaltede AIF er Skema PI- Principal Instruments Her anføres de 5 største instrumenter, som AIFM en handler med for de forvaltede AIF er. Her skal det bemærkes, at der ikke skal anvendes et look-through princip. Hvis en AIF investerer i en anden AIF, der eksempelvis investerer i ejendomme, så skal FAIF en anføre, at der investeres i kollektive investeringer og ikke i ejendomme. 3 3 I dette tilfælde vil FAIF en i felt 31 skulle anføre Sub-asset type code, der starter med CIU_. Se dropdown menu for det pågældende felt.

5 5/10 Skemasæt IAF1 Skemasæt IAF1 er opdelt i følgende Skemaer: Skemasæt IAF1 Skemaer: Masterdata SD ASD SC* MFS* PB IS INS GEO PE PFC MKT Skema SD og- Stamdata Her anføres stamdata for AIF en, herunder AIF ens FT nummer og eventuelt LEI kode og BIC kode samt hvilken rapporteringsperiode der er tale om. Der anføres bl.a., hvorvidt der er foretaget ændring i AIF ens rapporteringsforpligtelse. Ligeledes indberettes værdien af AIF ens samlede aktiver jf. beregningen heraf i henhold til Level-2 forordningens artikel 2. I felt 33 skal der anføres, hvorvidt fonden benytter aktieklasser. Såfremt fonden gør dette, skal underskemaet SC udfyldes. Såfremt der ikke er andelsklasser i fonden skal SC skemaet ikke udfyldes. Yderligere skal der i punkt 41 i skemaet anføres, hvorvidt AIF en indgår i en master feeder struktur. 4 Såfremt fonden indgår i en master feeder struktur skal underskemaet MFS udfyldes. Såfremt AIF en ikke indgår i en master feeder struktur skal dette skema ikke udfyldes. Skema ASD - Assumption Description I dette skema anføres eventuelle bemærkninger til de enkelte indberetninger. I felt 14 Question number angives, hvilket indberetningsfelt, der er tale om, og i felt 15 Assumption Description angives bemærkninger til indberetningsfeltet. Dette skema gælder også for antagelser foretaget i skemasæt IAF2 og IAF3. Skema SC Share classes Skal kun udfyldes, såfremt man i underretningsskema SD har anført, at AIF en anvender aktieklasser. 4 En masterfond og en feederfond er beskrevet i FAIF-lovens 3, stk. 1, nr. 18 og nr. 30.

6 6/10 Skema MFS Master feeder structure Skal kun udfyldes, såfremt man i underretningsskema SD har anført, at AIF en indgår i en master feeder struktur. I MFS anføres bl.a. navnet på den AIF, som er master, samt dennes nationale identifikationskode og landekode. Ligger Masterfonden eksempelvis i England tilføjes GB som landekode. Skema PB Prime Broker(s) I skema PB anføres oplysninger om AIF ens Prime broker, Såfremt AIF en ikke anvender en primebroker skal skemaet forblive blankt. Skema IS Investment strategies Her anføres den understrategi, der bedst beskriver AIF ens primære strategi. Understrategierne er opdelt efter de 5 primære strategier, som er oplistet i underskemaet SD felt 57. Der skal anføres minimum én primær understrategi samt andele af fondens NAV i den pågældende understrategi. Eksempelvis kan en AIF, der i underskemaet SD har angivet private equity som primær strategi, anføre Venture Capital som dets primære understrategi og anføre 100 pct. af NAV i denne kategori. Såfremt fonden har flere understrategier, vælges disse samt vægten af disse. Vælges understrategien other skal der kort beskrives, hvilken slags understrategi der er tale om. Skema INS Main instruments Her anføres de 5 vigtigste instrumenter, som AIF en handler med, herunder værdien af instrumenterne. De forskellige typer af instrumenter ligger i en drop down funktion under felt 65. Skema GEO Geographical focus Her anføres en geografisk opdeling af investeringer, som er foretaget af eller på vegne af AIF en. Bemærk, at felterne tilsammen skal give 100 pct. Hvis en AIF eksempelvis udelukkende investerer i danske aktier anføres 100 i feltet ud fra Europe. Skema PE Prinicpal Exposures of the AIF Her anføres de 10 største eksponeringer, som AIF en har. Skema PFC Portfolio Concentrations Her anføres de fem største kategorier af aktiver. Ved feltet Asset type skal der vælges en aktivklasse ud fra en drop down liste. Hvis fonden har færre end 5 forskellige porteføljekoncentrationer, skal aktivklassen NTA_NTA anvendes på de tomme felter. Dette felt er obligatorisk og skal udfyldes af alle. Dette felt er ligeledes obligatorisk for alle aktivklasser på nær aktivklassen NTA_NTA.

7 7/10 Skema MKT Markets in which AIF trades Her anføres de 3 markeder, som AIF en handler på, og som har den største eksponering. Feltet Market code skal kun udfyldes, hvis man har udfyldt MIC i feltet Market code type. Skemasæt IAF2 Skemasæt IAF2 er opdelt i følgende skemaer: Skemasæt IAF2 Skemaer: Masterdata IT VOT VE DI RP MRP CP CCP LIQ HRP STR SD EN Skema IT Instruments Traded and Individual Exposures Her skal anføres individuelle eksponeringer under de hovedkategorier, som fonden investerer i. Hvis en fond eksempelvis investerer i ejendomme skal dette anføres under hovedkategorien Physical: Real estate Skema VOT Value of turnover Her skal anføres den værdi af omsætningen for hver af de aktivklasser, som AIF en investerer i over den pågældende rapporteringsperiode. Værdien skal angives i AIF ens basisvaluta. Skema VE Currency Exposures Her anføres valutaeksponeringer, herunder hvilken valuta, samt værdien af den enkelte position. Har man eksempelvis en lang position i en valuta anføres værdien af denne i felt 129. Har man en kort position i en valuta anføres værdien af denne i felt 130. Såfremt man har flere valutaeksponeringer kan man tilføje flere rækker. Dette gøres ved at klikke på højre museknap, mens at musen peger på et af felterne på første række. Derefter vil der dukke en liste op, og der klikkes ved indsæt tom række. Såfremt der ønskes flere rækker indsat, klikkes der på indsæt tomme rækker hvorefter der kommer en boks op, hvori der kan angives, hvor mange rækker der ønskes tilføjet.

8 8/10 Skema DI Dominant Influence. Dette skema skal kun udfyldes, såfremt at AIF en er en private equity fund, og at dette er angivet i AIF1 i underskema SD felt 57. Her anføres de selskaber, som AIF en har bestemmende indflydelse over, samt hvilken transaktionstype der er blevet anvendt. Ved transaktionstype er der en drop down liste, som angiver de forskellige transaktionstyper. Skema RP Risk profile Her anføres risikoen for AIF en, herunder det forventede afkast under normale markedsforhold. Ligeledes anføres eventuelle modpartsrisici overfor handels- og clearingsmekanismer. Skema MRP Market Risk Profile Her anføres værdien ud fra et af de mulige risikomål, såfremt AIF en anvender dette. Skema CP Top five Counterparty Her anføres enhver type modpartsrisiko eksklusiv en eventuel sikkerhedsstillelse stillet med henblik på at nedbringe modpartsrisikoen. Modpartsrisiko forstås som markedsrisiko og omfatter derfor bl.a. modparter, der udsteder obligationer eller kapitalandele eller underliggende værdipapirer til afledte finansielle instrumenter samt modparter til afledte finansielle instrumenter. Såfremt der ikke er en modpartsrisiko, angiver man 0 (otherwise) i felt 161 og 167. Skema CCP Central Clearing Counterparty (CCPs) Her anfører FAIF en, hvis AIF en har en konto hos clearingmedlemmer. FAIF'en indberetter navn, LEI eller IEI og BIC kode for de tre CCP'er, over for hvilke AIF'en har den største netto krediteksponering. Skema LIQ Liquidity Profile Porteføljens likviditetsprofil Her anfører FAIF en, hvilken procentdel af AIF ens portefølje, der kan afvikles inden for hver af de anførte likviditetsperioder. Hver investering tildeles kun til én periode, og denne tildeling baseres på den korteste periode, inden for hvilken en sådan position med rimelighed kan afvikles til eller tæt på sin bogførte værdi. Summen af dette skal give 100 pct. Investorernes likviditetsprofil Her anfører FAIF en, hvor mange procent af investorernes midler (procent af NAV), som kan indløses inden for en række tidsfrister. Summen af det anførte skal være 100 pct. Herudover anføres informationer omkring investorernes indløsningsrettigheder, herunder indløsningsfrekvensen, samt specielle indløsningsarrangementer, herunder gates og sidepockets. Der skal ligeledes anføres investortype samt det aggregerede beløb, som AIF en har til rådighed, herunder kapital, som endnu ikke er kaldt.

9 9/10 Skema HRP Historical Risk Profile Her anføres tidligere bruttoafkast og nettoinvesteringsafkast for hver måned for AIF en. Ligeledes anføres ændringen af NAV for AIF en for hver måned i indberetningsperioden, og denne foretages med fradrag af gebyrer og skal omfatte virkningen af tegninger og indløsninger. For AIF er med private equity som primær AIF-type baseres antallet af tegninger på det faktiske beløb, som investorerne har betalt i hver måned i indberetningsperioden, dvs. udelukkende den kaldte kapital. Skema STR Result of stress test Her anføres resultaterne af udførte stresstest. Skema SD Stam Data (leverage) Dette skema skal udelukkende udfyldes, såfremt skemasæt IAF3 ikke indberettes. I dette skema anføres bl.a., hvorvidt AIF en anvender genpantsætning, samt værdien af lånte kreditter. Ligeledes anføres gearingen af AIF en efter henholdsvis brutto- og forpligtelsesmetoden i henhold til Level-2 forordningens artikel 7 og 8. Skema EN Gross Exposure defined in Recital 78 of the AIFMD Her anføres navn, evt. LEI kode og BIC kode samt værdien af eksponeringen for finansielle eller juridiske strukturer, der involverer tredjemand kontrolleret af AIF en. Såfremt man har flere finansielle eller juridiske strukturer, der involverer tredjemand kontrolleret af AIF en, kan man tilføje flere rækker. Dette gøres ved at klikke på højre museknap, mens at musen peger på et af felterne på første række. Derefter vil der dukke en liste op, og der klikkes ved indsæt tom række. Såfremt der ønskes flere rækker indsat, klikkes der på indsæt tomme rækker hvorefter der kommer en boks op, hvori der kan angives, hvor mange rækker der ønskes tilføjet. Skemasæt IAF3 Dette indberetningsskema skal kun udfyldes, såfremt AIF en anvender gearing i væsentlig udstrækning. Gearing i væsentlig udstrækning er defineret i Level-2 forordningens artikel 111, og defineres som en AIF s eksponering der i henhold til bruttometoden overstiger dens nettoaktivværdi tre gange. Skemasættet IAF3 er opdelt i følgende skemaer: Skemasæt IAF3 Skemaer: Masterdata SD CS SP

10 10/10 Skema SD Stam Data (leverage) Skal udfyldes på samme måde, som i skemasæt IAF2. Skema CS - Gross Exposure defined in Recital 78 of the AIFMD Skal udfyldes på samme måde som skema EN i skemasæt IAF2. Skema SP Short positions Her angives de 5 største kilder til lånte kontanter eller værdipapirer, herunder navn, evt. LEI kode og BIC kode samt værdien af det modtaget beløb. Ændringer i det indberettede Såfremt virksomheder foretager ændringer i de indberettede oplysninger, skal disse ændringer snarest muligt indberettes til Finanstilsynet. Dette gøres ved at foretage en helt ny indberetning, hvor der i både IAM og IAF1 skemaet markeres, at det er en Amendment to one reporting previously submitted indberetning 5. Spørgsmål til indberetninger Spørgsmål til ovenstående bedes rettes til: Rasmus Eske Bruun, Pia Andersen, 5 Indberetningsfelt nr. 4 Filing type i underkategorien SD for både IAM og IAF1 skemaet

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Ejendomsforeningen Danmark 11. september 2013 Anna Frost-Jensen, Kontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Indhold Introduktion Hvad er tilsynet?

Læs mere

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1)

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. maj 2013 Forslag til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant for nye indberettere NB Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 52/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 148/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån 04/02/2016 ESMA/2015/1787 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for indberetningsforpligtelsen under artikel 3, stk. 3, litra d og 24 stk. 1, 2 og 4, i FAIF-direktivet

Retningslinjer. Retningslinjer for indberetningsforpligtelsen under artikel 3, stk. 3, litra d og 24 stk. 1, 2 og 4, i FAIF-direktivet Retningslinjer Retningslinjer for indberetningsforpligtelsen under artikel 3, stk. 3, litra d og 24 stk. 1, 2 og 4, i FAIF-direktivet Date: 8.08.2014 ESMA/2014/869DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde

Læs mere

Return on Knowledge AIFMD. Direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde. Anita Nedergaard Head of Legal & Compliance. 26.

Return on Knowledge AIFMD. Direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde. Anita Nedergaard Head of Legal & Compliance. 26. Return on Knowledge AIFMD Direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde Anita Nedergaard Head of Legal & Compliance 26. september 2012 Baggrund for direktivet The impact of AIFMs on the markets

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter Retningslinjer om børshandlede fonde (ETF'er) og andre forhold relateret til investeringsinstitutter (UCITS)

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Storaktionærmeddelelser

Storaktionærmeddelelser Storaktionærmeddelelser Dette afsnit indeholder den juridiske baggrund for udvalgte forhold vedrørende meddelelse til både selskab og Finanstilsynet om aktier m.v. For fyldestgørende informationer om de

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 17.3.2016 L 72/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/378 af 11. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår

Læs mere

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.10.2014 C(2014) 7117 final ANNEX 1 BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Finanstilsynet har ved mail af 1. juli 2013 fremsendt ovennævnte lovudkast i høring med anmodning om Finansrådets bemærkninger.

Finanstilsynet har ved mail af 1. juli 2013 fremsendt ovennævnte lovudkast i høring med anmodning om Finansrådets bemærkninger. Svar på høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, retsplejeloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for indberetningsforpligtelsen under artikel 3, stk. 3, litra d og 24 stk. 1, 2 og 4, i FAIF-direktivet

Retningslinjer. Retningslinjer for indberetningsforpligtelsen under artikel 3, stk. 3, litra d og 24 stk. 1, 2 og 4, i FAIF-direktivet Retningslinjer Retningslinjer for indberetningsforpligtelsen under artikel 3, stk. 3, litra d og 24 stk. 1, 2 og 4, i FAIF-direktivet Date: 8.08.2014 ESMA/2014/869DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde

Læs mere

Kollektive investeringer. Markedsudvikling 2014

Kollektive investeringer. Markedsudvikling 2014 Kollektive investeringer Markedsudvikling 2014 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 3 2. Hovedtendenser i investeringsforeningernes årsregnskaber... 5 3. Forvaltere af alternative investeringsfonde...

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Transaktionsindberetning. v) Kim Bederholm Børskontoret

Transaktionsindberetning. v) Kim Bederholm Børskontoret Transaktionsindberetning v) Kim Bederholm Børskontoret 1 Transaktionsindberetning Lov om værdipapirhandel m.v. (lovbekendtgørelse nr. 214 af 2. april 2008) Bekendtgørelse 1189/2007 om indberetning af transaktioner

Læs mere

FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE ("EMIR")

FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE (EMIR) FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE ("EMIR") 1 Formål Den 16. august 2012 trådte forordningen om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre ("EMIR")

Læs mere

Konsekvenser for ikke-finansielle modparter

Konsekvenser for ikke-finansielle modparter Finanstilsynet 9. december 2013 J.nr. /sjh Konsekvenser for ikke-finansielle modparter Formålet med EMIR-forordningen (European Market Infrastructure Regulation) er at reducere den systemiske risiko i

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer Netprøver.dk Brugervejledning til Brugeradministratorer 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 4 3 Brugeradministration... 5 3.1 Tilføj bruger... 7 3.2 Tilføj mange brugere... 8 4 På prøvedagen:

Læs mere

Bekendtgørelse om form og indhold af et dokument, der indeholder væsentlig investorinformation for alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om form og indhold af et dokument, der indeholder væsentlig investorinformation for alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om form og indhold af et dokument, der indeholder væsentlig investorinformation for alternative investeringsfonde I medfør af 5, stk. 7, i lov nr. XX af XX. XX 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sparekassen Den lille Bikubes bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

NY EU-REGULERING AF KAPITALFONDE

NY EU-REGULERING AF KAPITALFONDE 15. NOVEMBER 2010 NY EU-REGULERING AF KAPITALFONDE Europa-Parlamentet har den 11. november 2010 vedtaget det såkaldte AIFM-direktiv, 1 der indebærer en omfattende regulering af blandt andet kapitalfonde.

Læs mere

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oprettelse

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Markedsudviklingen i 2008 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2008 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2008 for fondsmæglerselskaber 1. Konklusioner Fondsmæglerselskabernes kerneindtjening er faldet med over en fjerdedel. En række selskaber yder porteføljepleje, hvilket oftest honoreres

Læs mere

FÆLLES EUROPÆISK REGULERING AF SKYGGEBANKER - AKTØRERNE OG AKTIVITETERNE

FÆLLES EUROPÆISK REGULERING AF SKYGGEBANKER - AKTØRERNE OG AKTIVITETERNE FÆLLES EUROPÆISK REGULERING AF SKYGGEBANKER - AKTØRERNE OG AKTIVITETERNE 1 Skyggebanksystemet Skyggebanksystemet er det kreditformidlingssystem, der omfatter enheder og aktiviteter, som falder uden for

Læs mere

Skoleindskrivning. Vejledning til forældre vedr. KMD Skoleindskrivning

Skoleindskrivning. Vejledning til forældre vedr. KMD Skoleindskrivning Skoleindskrivning Vejledning til forældre vedr. KMD Skoleindskrivning Log på Skoleindskrivning Kun forældre, hvor barnet samtidig er tillmeldt folkeregistret, kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning.

Læs mere

NOTAT TIL EU-SPECIALUDVALGET

NOTAT TIL EU-SPECIALUDVALGET NOTAT TIL EU-SPECIALUDVALGET 11. marts 2015 JURA Kommissionens grønbog om etablering af en kapitalmarkedsunion (Green Paper - Building a Capital Markets Union), COM(2015)63 1. Resumé Kommissionen offentliggjorde

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Udnyttelse af usædvanlig prisforskel på 2 typer olie DOKUMENTATION

Udnyttelse af usædvanlig prisforskel på 2 typer olie DOKUMENTATION Udnyttelse af usædvanlig prisforskel på 2 typer olie Lige nu er der en helt usædvanlig prisforskel på de to mest handlede olietyper, hvor Brent Crude Oil er 11 til 14 dollar dyrere end WTI Crude Oil. Historisk

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

AIFMD Foreningsvinklen

AIFMD Foreningsvinklen AIFMD Foreningsvinklen Indlæg ved underdirektør Lotte Mollerup, InvesteringsForeningsRådet 3. juni 2013 - Den Danske Finansanalytikerforening Netværk for Investment & Securities Law InvesteringsForeningsRådet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer om risikoberegning og beregning af samlet eksponering for visse typer af strukturerede

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017 Kvik guide FIONA Online marts 2017 Indholdsfortegnelse Sådan er FIONA Online opbygget... 3 Første side "Indberettere" viser de virksomheder du har adgang til... 4 Indberetningsoversigten... 4 Opret en

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Tillæg til Risikorapport 1.halvår 2015 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Kapitalgrundlag 4 Kapitalgrundlagskrav til samlet risikoeksponering 5 Kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Vejledning Strukturen i XML-indberetningsfilen

Vejledning Strukturen i XML-indberetningsfilen DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.0 Oktober 2012 Vejledning Strukturen i XML-indberetningsfilen 1. Indledning Vejledningen henvender sig til virksomheder, der vil automatisere indberetningen

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

Finanstilsynets interne retningslinjer

Finanstilsynets interne retningslinjer Finanstilsynets interne retningslinjer Interne retningslinjer for økonomiske dispositioner, inhabilitet, de ansattes mulighed for at bijob og selvstændig erhvervsvirksomhed m.v. samt indberetning og godkendelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

Indsendelsesfrister for elektronisk indberetning

Indsendelsesfrister for elektronisk indberetning Indsendelsesfrister for elektronisk indberetning Penge, real, fondsmæglere og investeringsforvaltningsselskaber ('store') HS Første indberetning Ultimo januar (gælder ikke penge gr. 4, fondsmæglere og

Læs mere

COREP Likviditet IT orientering. 27./28. november 2013

COREP Likviditet IT orientering. 27./28. november 2013 COREP Likviditet IT orientering 27./28. november 2013 Dagsorden Det fælles indberetningssystem Forudsætning for brug FIONA Online Fejldialog Rykkerprocedure Automatisk indberetning XBRL taksonomi, Data

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af likviditet (LI 01-13) for pengeinstitutter

Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af likviditet (LI 01-13) for pengeinstitutter 27. oktober 2010 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af likviditet (LI 01-13) for pengeinstitutter Indberetning skal ske månedsvis 15 arbejdsdage efter månedsudløb af alle gruppe

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter etc. - er steget

Læs mere

Bilag indholdsfortegnelse:

Bilag indholdsfortegnelse: 3 Bilag indholdsfortegnelse: 1. INVESTERINGSAFKAST I LD... 4 2. TILSKREVET AFKAST MEDLEMMERNES TOPLINJE OG BUNDLINJE... 4 3. INVESTERINGSAFKAST I LD VÆLGER... 5 4. AFKAST I PULJERNE... 5 4.1. Høje aktieafkast

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion 2 2. Fra registrering til indberetning oversigt 2 3. Firmaets nummer 3 4. Min firmaside

Læs mere

ÅOK viser de samlede omkostninger i kroner, og ÅOP viser omkostningerne i procent af kundens pensionsopsparing ved årets udgang.

ÅOK viser de samlede omkostninger i kroner, og ÅOP viser omkostningerne i procent af kundens pensionsopsparing ved årets udgang. ÅOK & ÅOP 2015 Dato: Marts 2016 Afsender: Industriens Pensionsforsikring Indhold Indledning... 1 Metodebeskrivelse... 2 Afstemningsskema... 6 Selskabets erklæring... 7 Den uafhængige revisors erklæring

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

EMIR: CLEARING AF DERIVATER - EN HELT NY VERDEN DDF'S NETVÆRK FOR INVESTMENT & SECURITIES LAW - 7. MAJ 2014

EMIR: CLEARING AF DERIVATER - EN HELT NY VERDEN DDF'S NETVÆRK FOR INVESTMENT & SECURITIES LAW - 7. MAJ 2014 K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø EMIR: CLEARING AF DERIVATER - EN HELT NY VERDEN DDF'S NETVÆRK FOR INVESTMENT

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

StockRate Asset Management

StockRate Asset Management StockRate Asset Management DIN PROFESSIONELLE INVESTERINGSRÅDGIVER KVALITET OG SIKKERHED StockRate Asset Management yder rådgivning om langsigtet opsparing inden for områderne: Aktier Obligationer Investeringsbeviser

Læs mere

9. Obligatorisk indberetningsordning

9. Obligatorisk indberetningsordning 9. Obligatorisk indberetningsordning Alle almenvelgørende foreninger, stiftelser og institutioner, der er godkendt til at modtage gaver eller ydelser med fradragsret fra giveren, skal indberette gave-

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.3 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldsekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE RØD CERTIFICERING FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Fællesbetegnelse for: Kapitalforeninger Hedgefonde Non-UCITS Private equity fonde Fonde med

Læs mere

Vejledning til forældre vedr. KMD Skoleindskrivning

Vejledning til forældre vedr. KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre vedr. KMD Skoleindskrivning Log på Skoleindskrivning Kun samboende forældre kan indskrive børn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor med barnet, der kan

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål,

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Indsendelsesfrister for elektronisk indberetning

Indsendelsesfrister for elektronisk indberetning Indsendelsesfrister for elektronisk indberetning Penge, real, fondsmæglere og investeringsforvaltningsselskaber ('store') HS Første indberetning Ultimo januar (gælder ikke penge gr. 4, fondsmæglere og

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion 2 2. Fra registrering til indberetning oversigt 2 3. Firmaets nummer 3 4. Min firmaside

Læs mere

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2014 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer (Dokumentationspakker 2014) 3. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN...

Læs mere

PARVEST WORLD AGRICULTURE

PARVEST WORLD AGRICULTURE Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST World Agriculture blev lanceret den 2. april 2008. Afdelingen blev lanceret ved aktivering af kategori n, med en

Læs mere

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l.

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. De nye bestemmelser betyder, at alle virksomheder, der har et CVR-nr., fra den 12. februar

Læs mere

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011 Indberetning til venteinfo Brugervejledning 2011 Version 1.0. August 2011 Brugervejledning - indberetning af fremadrettede ventetider Dokumentation af Specialiseret Sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation 1) Formålet Bilaget definerer: Vedtaget af generalforsamlingen 10. december 2013 generelt branchekodeks for

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension og Topdanmark Link Forsikringsbetingelser 6584-2 August 2006 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse

Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. Michael Friis Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse om store engagementer Generelle bemærkninger Finansrådet vil gerne indledningsvist

Læs mere

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter For at starte opsætningen af produktet, downloades programmet ved at gå til nedstående link, og vælge under Privat praktiserende

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet Den 28. maj 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans / Corporate/M&A Indledning Den 16. maj 2013 vedtog Folketinget en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (i det følgende omtalt som FAIF loven

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april.

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. PRESSEMEDDELELSE 21. marts 2007 LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. LD opsparingen 20 doblet

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015 Januar 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Nye regler om kapitalbuffere De nye regler om kapitalbuffere implementerer kapitel 4 i CRD IV 1. De nye regler om kapitalbuffere blev vedtaget ved Lov nr. 268 af den

Læs mere

Der indføres mulighed for, at Finanstilsynet kan suspendere stemmerettigheder ved grove eller gentagne overtrædelser af reglerne.

Der indføres mulighed for, at Finanstilsynet kan suspendere stemmerettigheder ved grove eller gentagne overtrædelser af reglerne. 21. maj 2015 N Y E F L A G N I N G S R E G L E R F O R S T O R A K T I O N Æ R E R Indledning Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget en ændringslov til værdipapirhandelsloven, der blandt andet medfører

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR

PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST Enhanced Cash Year blev lanceret den 30. oktober 2007. Tidligere PARVEST Dynamic Year (EUR) og PARVEST Enhanced Eonia

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2014 Februar 2014 BEDSTpension Finansiel Rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Overordnede resultater

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti Generelt Denne beskrivelse viser dig, hvordan du kan oprette en garantianmodning i modulet Garantier og Trade Finance. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger typisk foretage under

Læs mere