Skyldner sad frihedsberavet i Danmark og havde bevisbyrden for, at han havde oprindelig bop&l og dermed v&rneting i Sverige.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skyldner sad frihedsberavet i Danmark og havde bevisbyrden for, at han havde oprindelig bop&l og dermed v&rneting i Sverige."

Transkript

1 Den 26. maj 2014 Nyhedsbrev Insolvens og rekonstruktion Nedenfor f0lger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. s afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan kontaktes, safremt dette nyhedsbrev giver anledning til bemsrkninger eller uddybende sp0rgsmal. Kontaktoplysninger findes sidst i nyhedsbrevet. V^rneting Skyldner havde bevisbyrden for, at han ikke pa tidspunktet for konkursbeg&ringens havde v&rneting i Danmark. indgivelse, Skyldner havde pa tidspunktet for konkursbegsringens indgivelse fast ejendom i Danmark og var direkt0r i et dansk selskab ejet af ham. Skyldner skulle l0fte bevisbyrden for, at han ikke lsngere havde hjemting i Danmark. Trods fremlagt dokumentation for forbrugsudgifter vedrerende bolig i Spanien og kvitteringer fra flyttefirmaet, fandt Landsretten ikke godtgjort, at skyldner ikke havde hjemting i Danmark, hvorfor konkursbegsringen blev fremmet. (0stre Landsret, 29. august 2013) Skyldner sad frihedsberavet i Danmark og havde bevisbyrden for, at han havde oprindelig bop&l og dermed v&rneting i Sverige. Skyldner mente at have haft bopsl i Sverige, men idet skyldner sad frihedsberavet i Danmark pa tidspunktet for konkursbegsringens indgivelse i januar 2011, var der usikkerhed omkring skyldners vsrneting. Skyldner skulle derfor godtg0re at have vsrneting i Sverige. Skyldner hsvdede at have bopsl i Sverige og oplyste to adresser til retten. Der forela ikke lejekontrakt vedr0rende den f0rst angivne bopslsadresse, mens der for den anden bopslsadresse forela lejekontrakt uden oplysning om tilmelding til folkeregisteret. Det var derfor ikke tilstrskkelig dokumenteret, at skyldner havde bopsl i Sverige. Landsretten fandt pa den baggrund, at skyldners vsrneting var i Danmark, hvor han opholdt sig pa tidspunktet for konkursbegsringens indgivelse. (0stre Landsret 16. august 2013)

2 Side 2 Konkursregulering Uopsigelig fodboldspillerkontrakt kunne konkursreguleres, da foruds&tningerne for uopsigelighed var bortfaldet. En fodboldklub gik konkurs og herefter opstod sp0rgsmalet om, hvorvidt konkursboet kunne konkursregulere en af fodboldsspillernes uopsigelige spillerkontrakter, og dermed dennes tenkrav, saledes at resttebetiden blev nedsat fra to ar og tre maneder til tre maneder i overensstemmelse med minimumsvarslet i funktionsrloven. H0jesteret fandt ligesom landsretten, at det ikke er ussdvanligt, at spillekontrakter indeholder vilkar om uopsigelighed. Men retten fandt samtidig, at nar en fodboldklub gar konkurs, og spillerne fritstilles, sa bortfalder forudsstningerne for uopsigelighed, hvorfor der - ogsa under hensyntagen til det konkursretlige ligelighedsprincip - godt kunne ske konkursregulering til et opsigelsesvarsel pa tre maneder, der matte anses for ssdvanligt og rimeligt. (H0jesteret, den 2. maj 2014) Omst0delse Aftale om kob af fast ejendom indeholdt en overpris pa kr., som blev anset for at v&re en gave og derefter omstodt. Konkursboet skulle dog anerkende et kravpa kr. i boet, hvoraf kr. havde separatiststatus Investeringschefen for et selskab solgte i august 2008 sammen med sin hustru deres private ejendom til et koncernforbundet selskab, fordi manden havde indgaet en udstationeringsaftale i juli 2008 med et koncernforbundet tysk selskab. K0besummen var aftalt til kr., hvilket svarede til den pris, som sgteparret selv havde erhvervet ejendommen til ca. 2 ar tidligere, og der var ikke indhentet en msglervurdering, forinden aftalens indgaelse. Manden pastod, at udstationeringsaftalen var betinget af, at selskabet k0bte sgteparrets ejendom til den pris, som sgteparret selv havde erhvervet ejendommen til. Som led i k0bsaftalen deponerede k0berselskabet kr. kontant til opfyldelse af handlen, og restk0besummen skulle finansieres ved gsldsovertagelse. K0berselskabet blev imidlertid taget under konkursbehandling, inden gsldsovertagelse havde fundet sted. Konkursboet 0nskede ikke at indtrsde i k0bsaftalen, hvorfor den blev ophsvet af sgteparret, der krsvede erstatning som f0lge af misligholdelsen pa kr., og af det bel0b pastod sgteparret separatiststatus til de deponerede kontante midler pa kr. og et simpelt krav i boet for restbel0bet, kr. Konkursboet afviste kravet, herunder separatiststatussen, fordi boet mente, at k0besummen for ejendommen var over markedspris, og dermed indebar et betydeligt gavemoment, som skulle omst0des. Der blev under sagen udmeldt en sk0nsmand, der vurderede, at ejendommen kun havde haft en vsrdi pa kr pa overdragelsestidspunktet. Landsretten fastslog pa baggrund heraf, at overdragelsesaftalen indebar en overpris pa kr Flertallet i landsretten fandt, modsat skifteretten og mindretallet, ikke, at udstationeringsaftalen var betinget af, at selskabet k0bte sgteparrets ejendom, og landsretten fandt derfor, at kontantde-

3 Side 3 poneringen, der var sket mindre end 6 maneder f0r fristdagen, kunne omst0des som en gave for sa vidt angik overprisen pa kr., og at betingelserne for omst0delse i 0vrigt var opfyldt. ^gteparret havde derfor ikke krav pa denne del af deponeringskontoen. Det var ubestridt, at konkursboet havde misligholdt k0bsaftalen, og sk0nsmanden havde vurderet, at ejendommens vsrdi i december 2008 var faldet til 3,9 mio. kr., hvorfor sgteparret havde lidt et tab som f0lge af den manglende opfyldelse af k0bsaftalen pa kr for differencen i ejendommens vsrdi pa overdragelsestidspunktet (4,4 mio. kr. i august 2008) og ejendommens vsrdi pa tidspunktet for boets meddelelse om, at det ikke ville indtrsde i handlen (udgangen af november 2008). Konkursboet blev derfor tilpligtet at anerkende sgteparrets krav pa kr. som fordring i boet, hvoraf kr. havde separatiststatus i indestaendet pa deponeringskontoen, mens det resterende krav pa kr. var et simpelt krav i boet. (0stre Landsret 21. november 2013) Flere betalinger til samme kreditor kan sammenl&gges, hvorimod sammenl&gning ved betalinger til flere forskellige kreditorer, som udgangspunkt ikke kan finde sted. Artiklen omhandler, hvorvidt man i tilfslde af omst0delse kan foretage sammenlsgning af betalinger til samme eller flere kreditorer ved vurderingen af, om skyldners betalingsevne afg0rende er forringet. Ved flere betalinger foretaget til samme kreditor, kan der ske sammenlsgning af betalingerne. Betalinger skal dog have en nsr tidsmsssig sammenhsng samt vedrere samme gsldsforhold. Baggrunden herfor er omgaelsessynspunktet, hvorefter det ikke skal vsre muligt for skyldner at skjule forringende betalinger ved at dele dem op i mindre betalinger. Ved betalinger til flere forskellige kreditorer er det klare udgangspunkt, at der ikke kan ske sammenlsgning. Dog kan der i ssrlige tilfslde ske sammenlsgning, safremt betalingerne sker til en flerhed af kreditorer, der er forbundet via et 0konomisk interessefsllesskab som nsrtstaende. Det skal ikke vsre muligt for skyldner at undga omst0delse ved at flytte midler til nsrtstaende koncernforbundne selskaber, men adgangen til sammenlsgning af betalinger til flere kreditorer ma anses vsre meget snsver. Overdragelse af beboelsesejendom fra selskabet til selskabets direkt0r til en v&rdi betydeligt under markedsv&rdien blev anset for omst0delig. Et selskab blev erklsret konkurs i november 2010 og var forinden tradt i betalingsstandsning i december Selskabet havde i 2002 opf0rt en st0rre beboelsesejendom, som var lejet ud til selskabets direkt0r. Ejendommen blev i februar 2008 overdraget for 4,9 mio. kr. til direkt0ren, mens ejendommens bogf0rte vsrdi var sat til kr. Konkursboet lagde efterfolgende sag mod direkt0ren med krav om tilbagebetaling af 2 mio. kr., idet overdragelsen af ejendommen var sket til en betydelig lavere pris, end hvad ejendommen egentlig var vsrd. Konkursboet gjorde derfor gsl-

4 Side 4 dende, at der var ydet en gave pa 2 mio. kr., som var omst0delig efter konkurslovens regler, da den var fuldbyrdet senere end et ar f0r fristdagen. Til brug for retssagen var ejendommen blevet vurderet til 1,9 kr. mere end k0besummen pa overtagelsesdagen. Selskabets arsregnskab for 2006/2007 havde vist overskud, mens arsregnskabet for 2007/2008 viste underskud og revisorforbehold, og yderligere fremgik det af ledelsesberetningen, at selskabet havde likviditetsproblemer. Direkt0ren gjorde gsldende, at der ikke var tale om en gave, idet han ikke var klar over, at ejendommens vsrdi la over k0besummen, og at selskabet pa overdragelsestidspunktet hverken var eller blev insolvent pa grund af overdragelsen. Byretten frifandt herefter direkt0ren under henvisning til, at denne havde l0ftet bevisbyrden for selskabets solvens, hvorfor gavedispositionen ikke var omst0- delig. Sagen blev anket til Landsretten, som modsat byretten ikke fandt, at direkt0ren havde godtgjort, at selskabet hverken var eller blev insolvent ved fuldbyrdelsen af gaven i februar 2008, hvorfor gaven pa 1,9 mio. kr. var omst0delig. Landsretten lagde ssrlig vsgt pa selskabet og koncernens alvorlige likviditetsproblemer. Salget fandt sted i anden halvdel af regnskabsaret 2007/2008, hvor det fremgik af arsrapporten, at selskabet havde negativt resultat pa kr., og hvor revisor endvidere havde taget forbehold for, at arsrapporten var aflagt under forudsstning af forsat drift i selskabet. Landsretten mente derfor, at det matte antages, at der var sammenhsng mellem selskabets 0konomiske situation i arsrapporten og den senere betalingsstandsning og efterfolgende konkurs. (Vestre Landsret den 23. oktober 2013) Nedbringelse af kassekredit blev omst0dt efter reglerne om pant for gammel g&ld En bank fik den 15. juni 2009 tinglyst et fordringspant pa kr. 2 mio., som sikkerhed for et selskabs gsld, herunder kassekredit. Selskabets kassekredit var pa tidspunktet for tinglysningen negativ med kr ,68. Selskabet blev efterfolgende taget under konkursbehandling den 14. september 2009, hvor kassekredittens negative saldo var reduceret til kr ,95. Nedbringelsen af kassekreditten fra tidspunktet for tinglysningen af fordringspantet og frem til konkursdekretets afsigelse var saledes pa kr ,73 + et afdrag pa selskabets valutalan pa kr ,13, altsa i alt kr ,86, som konkursboet pastod omst0dt. Der var blandt parterne enighed om, at der var tale om pant for gammel gsld. Sp0rgsmalet var herefter, om indbetalinger pa kassekreditten sikret ved fordringspant blev grebet af omst0delse af fordringspantet efter reglen vedrerende omst0delse af pant for gammel gsld, eller safremt de ikke blev anset for grebet heraf, om de alligevel kunne omst0des efter generalklausulen, saledes at banken skulle betalte kr ,86 tilbage til konkursboet. H0jesterets flertal fandt, at det bedst stemte overens med omst0delsesreglens formal at anse guldens nedbringelse for en fordel, som gribes af omst0delse af pantet og dermed fordres omst0dt efter reglerne om pant for gammel gsld. H0jesteret mente, at lovgiver havde tilsigtet en ordning, hvor

5 Side 5 fordringspant sidestilles med traditionel fakturabelaning, hvor man ved pant i form af traditionel fakturabelaning anser nedbringelse af den pantsikrede gsld for omfattet af omst0delsesreglen for pant for gammel gsld. Nedbringelsen af kassekreditten kunne dermed omst0des i overensstemmelse med reglen om pant for gammel gsld, og banken blev tilpligtet at tilbagebetale kr ,86 til konkursboet. (H0jesteret den 21. marts 2014) Kuratorvalg Forkastelse af valg af kurator blev oph&vet Skifteretten valgte en advokat, som kurator i et selskabs konkursbo, hvori advokaten havde anmeldt krav for sin klient. Skifteretten fandt ikke, at advokaten opfyldte kravene om habilitet, da denne i sit arbejde som kurator ville skulle preve samt foretage omst0delsesunders0gelser og eventuelt rejse erstatningskrav mod sin egen klient, hvorfor valget af advokaten som kurator blev forkastet. Landsretten fandt derimod ikke, at de nsvnte forhold kunne lsgges til grund for en forkastelse af valget, hvorfor skifterettens kendelse blev ophsvet, og sagen herefter hjemvist til fornyet valg af advokaten som kurator. (0stre Landsret, den 10. december 2013) Tidligere kurator kunne ikke k&re valg af ny kurator. I et konkursbo ksrede en tidligere valgt kurator, valget af en ny kurator. Landsretten fandt ikke, at den tidligere kurator kunne ksre valget heraf, da denne ikke kan anses at have en personlig, retlig interesse heri, da det er kreditorerne, der vslger kuratoren. Landsretten afviste herefter den tidligere kurators ksremal. (Vestre Landsret, den 10. oktober 2013) Skifterettens valg af yderligere en kurator stadf&stet. Ved kuratorvalg stemte 96,67 % af de stemmeberettigede fordringshavere i et konkursbo for, at der blev valgt to kuratorer. De resterende stemmeberettigede pa 4,33 % stemte for, at der blev valgt tre kuratorer. Skifteretten valgte herefter to kuratorer og en medkurator. Medkuratoren blev valgt pa baggrund af dennes reprssentation af mindretallet og 0nsket om at mindretallets interesser skulle varetages. En anden advokat, som de to kuratorer havde peget pa som medkurator, blev ikke valgt, hvorefter denne ksrede skifterettens valg. Landsretten fandt, at der var udtrykkelig hjemmel til at skifteretten af egen drift kunne vslge yderligere kuratorer, ssrligt under hensyntagen til at et flertal ikke skal kunne majorisere et mindretal. Landsretten fandt derfor ikke grundlag for at tilsidesstte skifterettens afg0relse, hvorfor skifterettens valg af medkurator blev stadfsstet. (0stre Landsret, den 28. november 2013)

6 Side 6 Boopg0relse Kreditor kunne ikke k^re boregnskab med s&rskilt henvisning til, at kuratorsateret var sat for h0jt, efter skifteretten havde stadftestet regnskab. En kreditor i et konkursbo ankede stadfsstelse af konkursboets boregnskab. Kreditor pastod ophsvelse, og at boregnskabet skulle hjemvises til fornyet behandling, da kreditor mente, at kuratorsalsret var for h0jt, og at der ikke var sket korrekt annoncering af boets afslutning. Landsretten fandt, at den omstsndighed, at der efter udssttelse af sagen ikke var blevet annonceret ny afsluttende skiftesamling med en dividende, der faktisk la h0jere end den tidligere annoncerede, ikke kunne medf0- rer hjemvisning af boregnskabet. Endvidere fandt Landsretten det heller ikke godtgjort, at der var tilstrskkelig grundlag for at tilsidesstte skifterettens sk0n over kuratorsalsrets st0rrelse, hvorfor skifterettens afg0relse blev stadfsstet. (0stre Landsret den 21. november 2013) G^ldssanering Banks udlteg i depositum blev ikke anset for at vtere bortfaldet trods anmeldelse i gteldssaneringssag, hvorfor banken fik udbetalt et restdepositum med fradrag af dividenden af den del af bankens fordring, som var dtekket af udltegget. En bank tog den 7. februar 2011 udlsg i et depositum vedrerende skyldners lejemal for en fordring pa kr ,40. Skyldner s0gte efterfolgende om gsldssanering. I den anledning anmeldte banken sit krav med tillsg af procesrenter til skifteretten og oplyste, at der var taget udlsg for fordringen. Den 23. marts 2012 blev der afsagt kendelse om gsldssanering. Herefter blev et restdepositum udbetalt fra skyldners udlejer, og der opstod hermed tvist om, hvem der skulle modtage bel0bet. Landsretten fandt det ikke godtgjort, at banken havde givet afkald pa udlsgget ved anmeldelse af det fulde bel0b under gsldssaneringen. Endvidere fandt Landsretten, i henhold til lovens udgangspunkt om at kendelse om gsldssanering ikke omfatter udlsg i det omfang udlsgget strskker til, at bankens fordring ikke var omfattet af gsldssaneringskendelsen, for sa vidt fordringen kunne dskkes af udlsgget i depositummet. Bel0bet skulle herefter udbetales til banken med fradrag af dividenden af den del af bankens fordring, som var dskket af udlsgget. (0stre Landsret, den 20. december 2013) Skyldners anerkendelse af forpligtigelse til at betale kreditors krav pa underholdsbidrag medf0rte ikke, at skyldner havde givet afkald pa at g0re forteldelsesindsigelser gteldende. Den 15. februar 2011 traf skifteretten afg0relsen om indledning af gsldssanering for skyldner. Kreditor anmeldte krav pa kr vedrerende underholdsbidrag, men skyldner anf0rte at en del af kravet var forsldet. Skifteretten nsgtede efterfolgende gsldssanering, da forslaget alene byggede pa skyldners indtsgter og ikke dennes samlever. Fogedretten fastslog, at den omstsndighed, at kreditors krav var optaget i skyldners gsldssaneringsforslag, ikke medf0rte, at skyldner skulle betale ogsa de forsldede dele af kreditors krav, og det medf0rte heller ikke et afkald pa at g0re forsldelse gsldende, hvis gsldssaneringssagen blev optaget. Landsretten stadfsstede fogedrettens afg0rel-

7 Side 7 se med bemsrkning om, at selvom skyldner havde anerkendt sin forpligtigelse til at betale underholdsbidrag, medf0rte det ikke, at skyldner havde givet afkald pa at g0re forsldelsesindsigelser gsldende. (Vestre Landsret, den 4. oktober 2013) Finansiering af ejerlejlighedsopk0b gennem kreditforeningslan og valutalan i schweizerfranc kunne ikke anses for at v&re en sadan finansiel risiko, at det kunne med/0re n&gtelse af g&ldssanering. Skyldner havde gennem et anpartsselskab opk0bt ejerlejligheder finansieret ved kreditforeningslan og valutalan i schweizerfranc. Skyldners Bank afviklede efterfolgende valutalanene, og selskabet gik konkurs, idet de ikke kunne betale de 0gede renteudgifter. Skyldneren hsftede personligt for selskabets gsld, hvorfor denne efterfolgende s0gte om gsldssanering. Landsretten fandt, at det som udgangspunkt var til hinder for gsldsanering, at den ikke uvssentlige gsld var opstaet som f0lge af, at skyldneren har pataget sig en finansiel risiko, der stod i misforhold til skyldnerens 0konomiske situation, men det forhold at ejendomsk0bene var finansieret gennem kreditforeningslan og valutalan i schweizerfranc kunne ikke i sig selv medf0re nsgtelse af gsldssanering. (0stre Landsret, den 15. januar 2014) Pr0velse af fordringer og andre krav Anmeldt fordring i et konkursbo, som senere blev frafaldet og som kurator afviste vedfordringspr0velse, var tilstr&kkelig til at bryde konkurslovens 4 ugers s0gsmalsfrist og sagen vedrarende mangler, blev derfor hjemvist til Byretten. Et byggefirma indgik en entreprisekontrakt med en bygherre om opf0relse af parcelhuse. Sparekassen stillede entrepren0rgaranti pa kr for byggefirmaet og indestod for et bel0b pa kr Da byggefirmaet gik konkurs, anmeldte bygherren et krav i boet, hvilket blev afvist ved fordringspr0velsen. Der blev efterfolgende indgaet en suspensionsaftale, som konkursboet imidlertid opsagde den 10. marts 2011, hvorfor s0gsmalsfristen udl0b 10. juni Bygherren fik udbetalt garantibel0bet pa kr fra sparekassen den 23. marts 2011 og frafaldt pa baggrund heraf den 10. maj 2011 sit krav mod konkursboet. Sp0rgsmalet om, hvorvidt konkursboets afvisning af bygherrens krav ved fordringsprevelsen var endelig, blev udskilt til ssrskilt behandling, og sagen angik herefter alene sp0rgsmalet om, hvorvidt bygherren havde mistet muligheden for at fa fastslaet, om der forela mangler ved byggeriet og dermed havde krav pa garantibel0bet. Landsretten fastslog at bygherren havde frafaldet sit krav mod konkursboet, efter at have faet udbetalt garantibel0b fra sparekassen, hvorfor sagen alene nu angik konkursboets krav mod bygherren, om at det udbetalte garantibel0b skulle betales til boet. Landsretten fandt at dette ikke var omfattet af konkurslovens regler om anmeldelse af fordringer mod konkursboet, hvorfor kurators indstilling er endelig, hvis der ikke bliver anlagt sag rettidigt ved skifteretten.

8 Side 8 Idet bygherren oprindelig havde anmeldt en fordring i boet og senere frafaldt denne, ansa retten ikke bygherrens krav for at vsre bortfaldet som f0lge af kurators afvisning ved fordringsprevelsen. Sagen vedrerende bygherrens ret til garantibel0bet som f0lge af mangler ved byggeriet, blev derfor hjemvist til byretten. (Vestre Landsret, den 23. oktober 2013) Retssager ved de almindelige domstole Fordringshaver fik afslag pa anl&ggelse af sag mod konkursboets skyldnere pa grund af fristoverskridelse. Efter konkursloven har enhver fordringshaver ret til pa egen hand at anlsgge sag, indenfor en af skifteretten fastsat frist, safremt konkursboet opgiver et muligt krav og uden at der sluttes forlig. En kreditor i konkursboet 0nskede at anlsgge sag mod et konkursbos skyldner og indgav stsvning dagen efter udl0bet af s0gsmalsfristen, som var blevet fastsat af skifteretten. Konkursboet var indforstaet med, at kreditoren f0rte sagen, og sp0rgsmalet var derfor, hvorvidt s0gsmalsfristen ligeledes gjaldt, hvor kreditoren f0rte en sag, som konkursboet var indforstaet med. Efter ordlyden af konkurslovens bestemmelse, hvorefter kreditoren kan anmode skifteretten om at fastsstte frist for sagsanlsg, gslder det efter ordlyden, uanset hvordan boet forholder sig til s0gsmalet. I forarbejderne er der ligeledes ikke noget der taler for, at fristen kun skulle gslde nar boet var uenig med eller forholdt sig neutralt til kreditors anlsggelse af sag vedrerende boets mulige krav. H0jesteret fastslog derfor, at den af skifteretten fastsatte frist for kreditors anlsggelse af sag, ligeledes gslder hvor boet er indforstaet med fordringshaverens s0gsmal. H0jesteret stadfsster dermed landsrettens dom om afvisning af s0gsmal pa baggrund af den for sent indleverede stsvning fra en kreditor i konkursboet. (H0jesteret 13. marts 2014, tidligere afsagt ved Retten i Hillered 12. januar 2001 og 0stre Landsret 5. oktober 2012) Bogf0ring og revision Direktor og eneanpartshaver i et anpartsselskab blev demt for groft at have tilsidesat lovgivningens krav om betryggende opbevaring af anpartsselskabets bogforing. Direkt0ren i et anpartsselskab blev id0mt 14 dages betinget fsngsel ved groft at have overtradt lovgivningens krav om betryggende opbevaring af bogf0ringsmateriale samt at have det forn0dne forsst hertil, da han ved en oprydning ikke havde vsret opmsrksom pa, at selskabets fulde bogf0ring var blevet k0rt til en genbrugsstation og brsndt. Endvidere blev der lagt vsgt pa, at tilsidessttelsen var egnet til at medf0re et tab, herunder et tab for det offentlige. (0stre Landsret, den 11. december 2013)

9 Side 9 Konkursbo rejste erstatningskrav mod dets revisorer, for at have foretaget misvisende revision af drsregnskaberne i strid med god revisionsskik. Et selskab gik konkurs, og konkursboet og dets bank rettede efterfolgende erstatningskrav mod selskabet/konkursboets revisorer for at have foretaget misvisende revision af arsregnskaberne i strid med god revisorskik. Banken gjorde gsldende, at de havde ydet kredit samt kreditudvidelse til selskabet i tillid til arsregnskaberne. Ligeledes gjorde konkursboet gsldende, at de mangelfulde regnskaber var arsag til, at selskabets bestyrelse havde forsat driften, hvilket havde medf0rt et yderligere tab for selskabet og dets kreditorer. Landsretten frifandt revisorerne. H0jesteret vurderede pa baggrund af det foretagne syn og sk0n, at selskabets revisorer havde begaet fejl og tilsidesat god revisionsskik, men at disse dog ikke kunne anses for at vsre grove fejl. Endvidere fandt H0jesteret ikke, at det var godtgjort, at overholdelse af god revisionsskik ville have haft sa afg0rende betydning for arsregnskabernes udtryk/udvisende, at banken og konkursboets bestyrelse ville have handlet anderledes. H0jesteret stadfsstede under henvisning til den manglende arsagssammenhsng mellem revisorernes fejl og de pastaede tab. (H0jesteret, den 5. februar 2014) Anne Birgitte Gammeljord D M Lars Gr0ngaard D M John Sommer Schmidt D M * r igft Denne orientering er ikke og kan ikke erstatte juridisk radgivning. patager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan henf0res til brugen af orienteringen.

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft 27. februar 2014 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan kontaktes,

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013 4. september 2013 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for kan kontaktes, såfremt dette nyhedsbrev

Læs mere

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 21. september 2012 Nyhedsbrev Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget Den 20. august 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af ny lovgivning samt nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 Sag 136/2012 (1. afdeling) Lasse Vognmand A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod Totalbanken A/S (advokat Hans Vestergaard) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

Nødlidende medkontrahenter

Nødlidende medkontrahenter Nødlidende medkontrahenter Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Bjørn Wittrup og advokat Signe Hastrup Holst Disposition 1. Almindelig misligholdelse ingen konkurs eller lignende

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

CAND.MERC. STUDIET. Vintereksamen 2005/06. Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret. Varighed: 4 timer. Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1

CAND.MERC. STUDIET. Vintereksamen 2005/06. Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret. Varighed: 4 timer. Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS CAND.MERC. STUDIET Vintereksamen 2005/06 Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 Jens Jensen (JJ), der oprindeligt var uddannet møbelsnedker,

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

fr-/ J"b 8276900A - SF

fr-/ Jb 8276900A - SF fr-/ J"b 8276900A - SF UDSKRIFT AF OSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Asfte Landsrets I 1. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Perregaard (kst.)). 11.

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013 EARLY WARNING ÅRSMØDE Hotel Koldingfjord 7. november 2013 1 Per Astrup Madsen Partner - Advokat (H) E-mail: pam@lett.dk Dir. tlf.: +45 33 34 03 49 Mobil: +45 41 61 71 21 Uddannelse: Certificeret insolvensadvokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. marts 2015 Sag 182/2013 (1. afdeling) Arne B. Jepsen, Erling Lauridsen, Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, Harald Birkwald, Michael Nielsson og Strandvejen

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013 - 1 Skatteproces - partsbegrebet ved klage til Landsskatteretten partsstatus som bestyrelsesmedlemmer på grundlag af ansvar efter selskabslovens 140-143 - SKM2013.404.BR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 Begge opgaver skal besvares. Opgave 1 vægtes med 1/3 og opgave 2 med 2/3. Opgave 1 Der anmodes om en redegørelse for retsvirkningerne af en såkaldt»tilbagetrædelseserklæring«.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker).

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). D O M Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). 17. afd. nr. B-2146-13: B (advokat Eva Tofteberg Persson) mod A (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 26. september 2014 holdt Østre Landsret møde i retsbygningen, Bredgade 59, København.

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 26. september 2014 holdt Østre Landsret møde i retsbygningen, Bredgade 59, København. B1320003-TSS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 26. september 2014 holdt Østre Landsret møde i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Kaspar Linkis, Ole Dybdahl

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013 Ejendomsforeningen Danmark Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis Den 3. april 2013 Århus Sønder Allé 9 8000 Århus C Tlf: +45 89 31 90 00 Højesteretsdom sag 365/2011

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Stockholmsgade 45 Postboks 869 DK-2100 København Ø T 35 27 11 00 F 35 27 11 01 www.grantthornton.dk CVR-nr. 12 52 32 46 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent

Læs mere

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann.

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk CC.: Elmann Advokatpartnerselskab Advokat Kasper Westberg Stockholmsgade 41 2100 København Ø København

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 Sag 185/2012 (2. afdeling) SKAT (kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen) mod A (advokat Jan Schøtt-Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til.

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til. 2 Opgave 1 Anders Arnt drev selvstændig, personlig virksomhed omfattende køb og salg af kostbare antikviteter, herunder især møbler og kunstgenstande fra 1800-tallet. Anders Arnt samarbejdede med Børge

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet Nyhedsbrev Proces Fri proces 1. Aktualitet I den senere tid har en række sager, der har fået stor mediebevågenhed, skabt debat om principperne for bevilling af fri proces. Adgangen til fri proces er reguleret

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014.

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014. Den 20. juni 2014 blev i sag nr. 017/2014 A2 A/S under konkurs (tidligere A1 A/S) mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved Revisornævnets kendelse af x. december xxxx blev indklagede,

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme...

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ERHVERVSEJENDOMME Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... 4 Er lejer forpligtet til at betale

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser Indhold 1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser og nødvendige foranstaltninger 2 Konsignation og virksomhedspant i fabriksnye biler - kolliderende rettigheder og

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Arrest - kravet om væsentlig forringelse af muligheden for fyldestgørelse... 1 Lovvalg i kontrakt nye regler...

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Arrest - kravet om væsentlig forringelse af muligheden for fyldestgørelse... 1 Lovvalg i kontrakt nye regler... NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 KONFLIKTLØSNING Arrest - kravet om væsentlig forringelse af muligheden for fyldestgørelse... 1 Lovvalg i kontrakt nye regler... 6 Arrest - kravet om væsentlig forringelse

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

*jodtag. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere KROMAN N REUMERT 1 DEC. 2008. Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0

*jodtag. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere KROMAN N REUMERT 1 DEC. 2008. Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0 Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0 *jodtag 1 DEC. 2008 15. december 2008 241238 BLB/boh IBB BYG A/S UNDER KONKURS (BINAVNE: BB BYGGEINDUSTRI A/S, IBCO A/S SAMT IBCO NÆSTVED

Læs mere

kendelse: Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2012 har advokat J på vegne af B i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

Early Warning. Uddannelsesdag 27. februar 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma

Early Warning. Uddannelsesdag 27. februar 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma Early Warning Uddannelsesdag 27. februar 2011 Gert Nissen LETT Advokatfirma Side 2 Velkommen til et festfyrværkeri af konkurs, likvidation, gældssanering, fallit og økonomisk ruin! Side 3 - og løsninger

Læs mere

Råd og huskeliste socialøkonomisk kriserådgivning

Råd og huskeliste socialøkonomisk kriserådgivning Råd og huskeliste socialøkonomisk kriserådgivning Områder, som man bør være opmærksom på, når man rådgiver landmænd i økonomisk krise. Listen omfatter både den situation, hvor landmanden fortsætter bedriften

Læs mere

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 Af advokat Niels Schiersing, Advokaterne Grønningen 17, København Af momsvejledningen 1995, pkt. G.1.6.1, fremgår, at momsfradrag vedrørende uerholdelige

Læs mere

D O M. Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)). D O M Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)). 4. afd. nr. B-830-13: Atradius, Filial af Atradius Credit Insurance

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers beslutning af 27. august 2007 (sag nr. 48-2006-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers beslutning af 27. august 2007 (sag nr. 48-2006-R) Side 1 af 20 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers beslutning af 27. august 2007 (sag nr. 48-2006-R) K mod De registrerede revisorer R RR RRR og RRRR samt RRRRR Registreret

Læs mere

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011 Fjordbank Mors A/S under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent 19. december 2011 Forord Nærværende resumé er et uddrag af opgørelse af korrigeret dividendeprocent i Fjordbank Mors

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren.

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren. DOM Afsagt den 21. februar 2013 i sag nr. BS 150-155/2012: Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs v/ kurator Anne Birgitte Gammeljord mod Dantil Pantebrevsinvest ApS Sagens baggrund og parternes

Læs mere

D O M V.L. B 3173 12. Indledning

D O M V.L. B 3173 12. Indledning D O M afsagt den 8. maj 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Henrik Bjørnager Nielsen og Anne-Vibeke Dolleris (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 3173 12 Thy-Mors Energi Service A/S

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

JURIDISK NYT SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE

JURIDISK NYT SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE JURIDISK NYT JANUAR 2014 SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE SIDE 4: Rettighed, som kunne påberåbes af lejer over for auktionskøber SIDE 5: Skadelidte har krav på fuld erstatning

Læs mere