Skyldner sad frihedsberavet i Danmark og havde bevisbyrden for, at han havde oprindelig bop&l og dermed v&rneting i Sverige.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skyldner sad frihedsberavet i Danmark og havde bevisbyrden for, at han havde oprindelig bop&l og dermed v&rneting i Sverige."

Transkript

1 Den 26. maj 2014 Nyhedsbrev Insolvens og rekonstruktion Nedenfor f0lger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. s afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan kontaktes, safremt dette nyhedsbrev giver anledning til bemsrkninger eller uddybende sp0rgsmal. Kontaktoplysninger findes sidst i nyhedsbrevet. V^rneting Skyldner havde bevisbyrden for, at han ikke pa tidspunktet for konkursbeg&ringens havde v&rneting i Danmark. indgivelse, Skyldner havde pa tidspunktet for konkursbegsringens indgivelse fast ejendom i Danmark og var direkt0r i et dansk selskab ejet af ham. Skyldner skulle l0fte bevisbyrden for, at han ikke lsngere havde hjemting i Danmark. Trods fremlagt dokumentation for forbrugsudgifter vedrerende bolig i Spanien og kvitteringer fra flyttefirmaet, fandt Landsretten ikke godtgjort, at skyldner ikke havde hjemting i Danmark, hvorfor konkursbegsringen blev fremmet. (0stre Landsret, 29. august 2013) Skyldner sad frihedsberavet i Danmark og havde bevisbyrden for, at han havde oprindelig bop&l og dermed v&rneting i Sverige. Skyldner mente at have haft bopsl i Sverige, men idet skyldner sad frihedsberavet i Danmark pa tidspunktet for konkursbegsringens indgivelse i januar 2011, var der usikkerhed omkring skyldners vsrneting. Skyldner skulle derfor godtg0re at have vsrneting i Sverige. Skyldner hsvdede at have bopsl i Sverige og oplyste to adresser til retten. Der forela ikke lejekontrakt vedr0rende den f0rst angivne bopslsadresse, mens der for den anden bopslsadresse forela lejekontrakt uden oplysning om tilmelding til folkeregisteret. Det var derfor ikke tilstrskkelig dokumenteret, at skyldner havde bopsl i Sverige. Landsretten fandt pa den baggrund, at skyldners vsrneting var i Danmark, hvor han opholdt sig pa tidspunktet for konkursbegsringens indgivelse. (0stre Landsret 16. august 2013)

2 Side 2 Konkursregulering Uopsigelig fodboldspillerkontrakt kunne konkursreguleres, da foruds&tningerne for uopsigelighed var bortfaldet. En fodboldklub gik konkurs og herefter opstod sp0rgsmalet om, hvorvidt konkursboet kunne konkursregulere en af fodboldsspillernes uopsigelige spillerkontrakter, og dermed dennes tenkrav, saledes at resttebetiden blev nedsat fra to ar og tre maneder til tre maneder i overensstemmelse med minimumsvarslet i funktionsrloven. H0jesteret fandt ligesom landsretten, at det ikke er ussdvanligt, at spillekontrakter indeholder vilkar om uopsigelighed. Men retten fandt samtidig, at nar en fodboldklub gar konkurs, og spillerne fritstilles, sa bortfalder forudsstningerne for uopsigelighed, hvorfor der - ogsa under hensyntagen til det konkursretlige ligelighedsprincip - godt kunne ske konkursregulering til et opsigelsesvarsel pa tre maneder, der matte anses for ssdvanligt og rimeligt. (H0jesteret, den 2. maj 2014) Omst0delse Aftale om kob af fast ejendom indeholdt en overpris pa kr., som blev anset for at v&re en gave og derefter omstodt. Konkursboet skulle dog anerkende et kravpa kr. i boet, hvoraf kr. havde separatiststatus Investeringschefen for et selskab solgte i august 2008 sammen med sin hustru deres private ejendom til et koncernforbundet selskab, fordi manden havde indgaet en udstationeringsaftale i juli 2008 med et koncernforbundet tysk selskab. K0besummen var aftalt til kr., hvilket svarede til den pris, som sgteparret selv havde erhvervet ejendommen til ca. 2 ar tidligere, og der var ikke indhentet en msglervurdering, forinden aftalens indgaelse. Manden pastod, at udstationeringsaftalen var betinget af, at selskabet k0bte sgteparrets ejendom til den pris, som sgteparret selv havde erhvervet ejendommen til. Som led i k0bsaftalen deponerede k0berselskabet kr. kontant til opfyldelse af handlen, og restk0besummen skulle finansieres ved gsldsovertagelse. K0berselskabet blev imidlertid taget under konkursbehandling, inden gsldsovertagelse havde fundet sted. Konkursboet 0nskede ikke at indtrsde i k0bsaftalen, hvorfor den blev ophsvet af sgteparret, der krsvede erstatning som f0lge af misligholdelsen pa kr., og af det bel0b pastod sgteparret separatiststatus til de deponerede kontante midler pa kr. og et simpelt krav i boet for restbel0bet, kr. Konkursboet afviste kravet, herunder separatiststatussen, fordi boet mente, at k0besummen for ejendommen var over markedspris, og dermed indebar et betydeligt gavemoment, som skulle omst0des. Der blev under sagen udmeldt en sk0nsmand, der vurderede, at ejendommen kun havde haft en vsrdi pa kr pa overdragelsestidspunktet. Landsretten fastslog pa baggrund heraf, at overdragelsesaftalen indebar en overpris pa kr Flertallet i landsretten fandt, modsat skifteretten og mindretallet, ikke, at udstationeringsaftalen var betinget af, at selskabet k0bte sgteparrets ejendom, og landsretten fandt derfor, at kontantde-

3 Side 3 poneringen, der var sket mindre end 6 maneder f0r fristdagen, kunne omst0des som en gave for sa vidt angik overprisen pa kr., og at betingelserne for omst0delse i 0vrigt var opfyldt. ^gteparret havde derfor ikke krav pa denne del af deponeringskontoen. Det var ubestridt, at konkursboet havde misligholdt k0bsaftalen, og sk0nsmanden havde vurderet, at ejendommens vsrdi i december 2008 var faldet til 3,9 mio. kr., hvorfor sgteparret havde lidt et tab som f0lge af den manglende opfyldelse af k0bsaftalen pa kr for differencen i ejendommens vsrdi pa overdragelsestidspunktet (4,4 mio. kr. i august 2008) og ejendommens vsrdi pa tidspunktet for boets meddelelse om, at det ikke ville indtrsde i handlen (udgangen af november 2008). Konkursboet blev derfor tilpligtet at anerkende sgteparrets krav pa kr. som fordring i boet, hvoraf kr. havde separatiststatus i indestaendet pa deponeringskontoen, mens det resterende krav pa kr. var et simpelt krav i boet. (0stre Landsret 21. november 2013) Flere betalinger til samme kreditor kan sammenl&gges, hvorimod sammenl&gning ved betalinger til flere forskellige kreditorer, som udgangspunkt ikke kan finde sted. Artiklen omhandler, hvorvidt man i tilfslde af omst0delse kan foretage sammenlsgning af betalinger til samme eller flere kreditorer ved vurderingen af, om skyldners betalingsevne afg0rende er forringet. Ved flere betalinger foretaget til samme kreditor, kan der ske sammenlsgning af betalingerne. Betalinger skal dog have en nsr tidsmsssig sammenhsng samt vedrere samme gsldsforhold. Baggrunden herfor er omgaelsessynspunktet, hvorefter det ikke skal vsre muligt for skyldner at skjule forringende betalinger ved at dele dem op i mindre betalinger. Ved betalinger til flere forskellige kreditorer er det klare udgangspunkt, at der ikke kan ske sammenlsgning. Dog kan der i ssrlige tilfslde ske sammenlsgning, safremt betalingerne sker til en flerhed af kreditorer, der er forbundet via et 0konomisk interessefsllesskab som nsrtstaende. Det skal ikke vsre muligt for skyldner at undga omst0delse ved at flytte midler til nsrtstaende koncernforbundne selskaber, men adgangen til sammenlsgning af betalinger til flere kreditorer ma anses vsre meget snsver. Overdragelse af beboelsesejendom fra selskabet til selskabets direkt0r til en v&rdi betydeligt under markedsv&rdien blev anset for omst0delig. Et selskab blev erklsret konkurs i november 2010 og var forinden tradt i betalingsstandsning i december Selskabet havde i 2002 opf0rt en st0rre beboelsesejendom, som var lejet ud til selskabets direkt0r. Ejendommen blev i februar 2008 overdraget for 4,9 mio. kr. til direkt0ren, mens ejendommens bogf0rte vsrdi var sat til kr. Konkursboet lagde efterfolgende sag mod direkt0ren med krav om tilbagebetaling af 2 mio. kr., idet overdragelsen af ejendommen var sket til en betydelig lavere pris, end hvad ejendommen egentlig var vsrd. Konkursboet gjorde derfor gsl-

4 Side 4 dende, at der var ydet en gave pa 2 mio. kr., som var omst0delig efter konkurslovens regler, da den var fuldbyrdet senere end et ar f0r fristdagen. Til brug for retssagen var ejendommen blevet vurderet til 1,9 kr. mere end k0besummen pa overtagelsesdagen. Selskabets arsregnskab for 2006/2007 havde vist overskud, mens arsregnskabet for 2007/2008 viste underskud og revisorforbehold, og yderligere fremgik det af ledelsesberetningen, at selskabet havde likviditetsproblemer. Direkt0ren gjorde gsldende, at der ikke var tale om en gave, idet han ikke var klar over, at ejendommens vsrdi la over k0besummen, og at selskabet pa overdragelsestidspunktet hverken var eller blev insolvent pa grund af overdragelsen. Byretten frifandt herefter direkt0ren under henvisning til, at denne havde l0ftet bevisbyrden for selskabets solvens, hvorfor gavedispositionen ikke var omst0- delig. Sagen blev anket til Landsretten, som modsat byretten ikke fandt, at direkt0ren havde godtgjort, at selskabet hverken var eller blev insolvent ved fuldbyrdelsen af gaven i februar 2008, hvorfor gaven pa 1,9 mio. kr. var omst0delig. Landsretten lagde ssrlig vsgt pa selskabet og koncernens alvorlige likviditetsproblemer. Salget fandt sted i anden halvdel af regnskabsaret 2007/2008, hvor det fremgik af arsrapporten, at selskabet havde negativt resultat pa kr., og hvor revisor endvidere havde taget forbehold for, at arsrapporten var aflagt under forudsstning af forsat drift i selskabet. Landsretten mente derfor, at det matte antages, at der var sammenhsng mellem selskabets 0konomiske situation i arsrapporten og den senere betalingsstandsning og efterfolgende konkurs. (Vestre Landsret den 23. oktober 2013) Nedbringelse af kassekredit blev omst0dt efter reglerne om pant for gammel g&ld En bank fik den 15. juni 2009 tinglyst et fordringspant pa kr. 2 mio., som sikkerhed for et selskabs gsld, herunder kassekredit. Selskabets kassekredit var pa tidspunktet for tinglysningen negativ med kr ,68. Selskabet blev efterfolgende taget under konkursbehandling den 14. september 2009, hvor kassekredittens negative saldo var reduceret til kr ,95. Nedbringelsen af kassekreditten fra tidspunktet for tinglysningen af fordringspantet og frem til konkursdekretets afsigelse var saledes pa kr ,73 + et afdrag pa selskabets valutalan pa kr ,13, altsa i alt kr ,86, som konkursboet pastod omst0dt. Der var blandt parterne enighed om, at der var tale om pant for gammel gsld. Sp0rgsmalet var herefter, om indbetalinger pa kassekreditten sikret ved fordringspant blev grebet af omst0delse af fordringspantet efter reglen vedrerende omst0delse af pant for gammel gsld, eller safremt de ikke blev anset for grebet heraf, om de alligevel kunne omst0des efter generalklausulen, saledes at banken skulle betalte kr ,86 tilbage til konkursboet. H0jesterets flertal fandt, at det bedst stemte overens med omst0delsesreglens formal at anse guldens nedbringelse for en fordel, som gribes af omst0delse af pantet og dermed fordres omst0dt efter reglerne om pant for gammel gsld. H0jesteret mente, at lovgiver havde tilsigtet en ordning, hvor

5 Side 5 fordringspant sidestilles med traditionel fakturabelaning, hvor man ved pant i form af traditionel fakturabelaning anser nedbringelse af den pantsikrede gsld for omfattet af omst0delsesreglen for pant for gammel gsld. Nedbringelsen af kassekreditten kunne dermed omst0des i overensstemmelse med reglen om pant for gammel gsld, og banken blev tilpligtet at tilbagebetale kr ,86 til konkursboet. (H0jesteret den 21. marts 2014) Kuratorvalg Forkastelse af valg af kurator blev oph&vet Skifteretten valgte en advokat, som kurator i et selskabs konkursbo, hvori advokaten havde anmeldt krav for sin klient. Skifteretten fandt ikke, at advokaten opfyldte kravene om habilitet, da denne i sit arbejde som kurator ville skulle preve samt foretage omst0delsesunders0gelser og eventuelt rejse erstatningskrav mod sin egen klient, hvorfor valget af advokaten som kurator blev forkastet. Landsretten fandt derimod ikke, at de nsvnte forhold kunne lsgges til grund for en forkastelse af valget, hvorfor skifterettens kendelse blev ophsvet, og sagen herefter hjemvist til fornyet valg af advokaten som kurator. (0stre Landsret, den 10. december 2013) Tidligere kurator kunne ikke k&re valg af ny kurator. I et konkursbo ksrede en tidligere valgt kurator, valget af en ny kurator. Landsretten fandt ikke, at den tidligere kurator kunne ksre valget heraf, da denne ikke kan anses at have en personlig, retlig interesse heri, da det er kreditorerne, der vslger kuratoren. Landsretten afviste herefter den tidligere kurators ksremal. (Vestre Landsret, den 10. oktober 2013) Skifterettens valg af yderligere en kurator stadf&stet. Ved kuratorvalg stemte 96,67 % af de stemmeberettigede fordringshavere i et konkursbo for, at der blev valgt to kuratorer. De resterende stemmeberettigede pa 4,33 % stemte for, at der blev valgt tre kuratorer. Skifteretten valgte herefter to kuratorer og en medkurator. Medkuratoren blev valgt pa baggrund af dennes reprssentation af mindretallet og 0nsket om at mindretallets interesser skulle varetages. En anden advokat, som de to kuratorer havde peget pa som medkurator, blev ikke valgt, hvorefter denne ksrede skifterettens valg. Landsretten fandt, at der var udtrykkelig hjemmel til at skifteretten af egen drift kunne vslge yderligere kuratorer, ssrligt under hensyntagen til at et flertal ikke skal kunne majorisere et mindretal. Landsretten fandt derfor ikke grundlag for at tilsidesstte skifterettens afg0relse, hvorfor skifterettens valg af medkurator blev stadfsstet. (0stre Landsret, den 28. november 2013)

6 Side 6 Boopg0relse Kreditor kunne ikke k^re boregnskab med s&rskilt henvisning til, at kuratorsateret var sat for h0jt, efter skifteretten havde stadftestet regnskab. En kreditor i et konkursbo ankede stadfsstelse af konkursboets boregnskab. Kreditor pastod ophsvelse, og at boregnskabet skulle hjemvises til fornyet behandling, da kreditor mente, at kuratorsalsret var for h0jt, og at der ikke var sket korrekt annoncering af boets afslutning. Landsretten fandt, at den omstsndighed, at der efter udssttelse af sagen ikke var blevet annonceret ny afsluttende skiftesamling med en dividende, der faktisk la h0jere end den tidligere annoncerede, ikke kunne medf0- rer hjemvisning af boregnskabet. Endvidere fandt Landsretten det heller ikke godtgjort, at der var tilstrskkelig grundlag for at tilsidesstte skifterettens sk0n over kuratorsalsrets st0rrelse, hvorfor skifterettens afg0relse blev stadfsstet. (0stre Landsret den 21. november 2013) G^ldssanering Banks udlteg i depositum blev ikke anset for at vtere bortfaldet trods anmeldelse i gteldssaneringssag, hvorfor banken fik udbetalt et restdepositum med fradrag af dividenden af den del af bankens fordring, som var dtekket af udltegget. En bank tog den 7. februar 2011 udlsg i et depositum vedrerende skyldners lejemal for en fordring pa kr ,40. Skyldner s0gte efterfolgende om gsldssanering. I den anledning anmeldte banken sit krav med tillsg af procesrenter til skifteretten og oplyste, at der var taget udlsg for fordringen. Den 23. marts 2012 blev der afsagt kendelse om gsldssanering. Herefter blev et restdepositum udbetalt fra skyldners udlejer, og der opstod hermed tvist om, hvem der skulle modtage bel0bet. Landsretten fandt det ikke godtgjort, at banken havde givet afkald pa udlsgget ved anmeldelse af det fulde bel0b under gsldssaneringen. Endvidere fandt Landsretten, i henhold til lovens udgangspunkt om at kendelse om gsldssanering ikke omfatter udlsg i det omfang udlsgget strskker til, at bankens fordring ikke var omfattet af gsldssaneringskendelsen, for sa vidt fordringen kunne dskkes af udlsgget i depositummet. Bel0bet skulle herefter udbetales til banken med fradrag af dividenden af den del af bankens fordring, som var dskket af udlsgget. (0stre Landsret, den 20. december 2013) Skyldners anerkendelse af forpligtigelse til at betale kreditors krav pa underholdsbidrag medf0rte ikke, at skyldner havde givet afkald pa at g0re forteldelsesindsigelser gteldende. Den 15. februar 2011 traf skifteretten afg0relsen om indledning af gsldssanering for skyldner. Kreditor anmeldte krav pa kr vedrerende underholdsbidrag, men skyldner anf0rte at en del af kravet var forsldet. Skifteretten nsgtede efterfolgende gsldssanering, da forslaget alene byggede pa skyldners indtsgter og ikke dennes samlever. Fogedretten fastslog, at den omstsndighed, at kreditors krav var optaget i skyldners gsldssaneringsforslag, ikke medf0rte, at skyldner skulle betale ogsa de forsldede dele af kreditors krav, og det medf0rte heller ikke et afkald pa at g0re forsldelse gsldende, hvis gsldssaneringssagen blev optaget. Landsretten stadfsstede fogedrettens afg0rel-

7 Side 7 se med bemsrkning om, at selvom skyldner havde anerkendt sin forpligtigelse til at betale underholdsbidrag, medf0rte det ikke, at skyldner havde givet afkald pa at g0re forsldelsesindsigelser gsldende. (Vestre Landsret, den 4. oktober 2013) Finansiering af ejerlejlighedsopk0b gennem kreditforeningslan og valutalan i schweizerfranc kunne ikke anses for at v&re en sadan finansiel risiko, at det kunne med/0re n&gtelse af g&ldssanering. Skyldner havde gennem et anpartsselskab opk0bt ejerlejligheder finansieret ved kreditforeningslan og valutalan i schweizerfranc. Skyldners Bank afviklede efterfolgende valutalanene, og selskabet gik konkurs, idet de ikke kunne betale de 0gede renteudgifter. Skyldneren hsftede personligt for selskabets gsld, hvorfor denne efterfolgende s0gte om gsldssanering. Landsretten fandt, at det som udgangspunkt var til hinder for gsldsanering, at den ikke uvssentlige gsld var opstaet som f0lge af, at skyldneren har pataget sig en finansiel risiko, der stod i misforhold til skyldnerens 0konomiske situation, men det forhold at ejendomsk0bene var finansieret gennem kreditforeningslan og valutalan i schweizerfranc kunne ikke i sig selv medf0re nsgtelse af gsldssanering. (0stre Landsret, den 15. januar 2014) Pr0velse af fordringer og andre krav Anmeldt fordring i et konkursbo, som senere blev frafaldet og som kurator afviste vedfordringspr0velse, var tilstr&kkelig til at bryde konkurslovens 4 ugers s0gsmalsfrist og sagen vedrarende mangler, blev derfor hjemvist til Byretten. Et byggefirma indgik en entreprisekontrakt med en bygherre om opf0relse af parcelhuse. Sparekassen stillede entrepren0rgaranti pa kr for byggefirmaet og indestod for et bel0b pa kr Da byggefirmaet gik konkurs, anmeldte bygherren et krav i boet, hvilket blev afvist ved fordringspr0velsen. Der blev efterfolgende indgaet en suspensionsaftale, som konkursboet imidlertid opsagde den 10. marts 2011, hvorfor s0gsmalsfristen udl0b 10. juni Bygherren fik udbetalt garantibel0bet pa kr fra sparekassen den 23. marts 2011 og frafaldt pa baggrund heraf den 10. maj 2011 sit krav mod konkursboet. Sp0rgsmalet om, hvorvidt konkursboets afvisning af bygherrens krav ved fordringsprevelsen var endelig, blev udskilt til ssrskilt behandling, og sagen angik herefter alene sp0rgsmalet om, hvorvidt bygherren havde mistet muligheden for at fa fastslaet, om der forela mangler ved byggeriet og dermed havde krav pa garantibel0bet. Landsretten fastslog at bygherren havde frafaldet sit krav mod konkursboet, efter at have faet udbetalt garantibel0b fra sparekassen, hvorfor sagen alene nu angik konkursboets krav mod bygherren, om at det udbetalte garantibel0b skulle betales til boet. Landsretten fandt at dette ikke var omfattet af konkurslovens regler om anmeldelse af fordringer mod konkursboet, hvorfor kurators indstilling er endelig, hvis der ikke bliver anlagt sag rettidigt ved skifteretten.

8 Side 8 Idet bygherren oprindelig havde anmeldt en fordring i boet og senere frafaldt denne, ansa retten ikke bygherrens krav for at vsre bortfaldet som f0lge af kurators afvisning ved fordringsprevelsen. Sagen vedrerende bygherrens ret til garantibel0bet som f0lge af mangler ved byggeriet, blev derfor hjemvist til byretten. (Vestre Landsret, den 23. oktober 2013) Retssager ved de almindelige domstole Fordringshaver fik afslag pa anl&ggelse af sag mod konkursboets skyldnere pa grund af fristoverskridelse. Efter konkursloven har enhver fordringshaver ret til pa egen hand at anlsgge sag, indenfor en af skifteretten fastsat frist, safremt konkursboet opgiver et muligt krav og uden at der sluttes forlig. En kreditor i konkursboet 0nskede at anlsgge sag mod et konkursbos skyldner og indgav stsvning dagen efter udl0bet af s0gsmalsfristen, som var blevet fastsat af skifteretten. Konkursboet var indforstaet med, at kreditoren f0rte sagen, og sp0rgsmalet var derfor, hvorvidt s0gsmalsfristen ligeledes gjaldt, hvor kreditoren f0rte en sag, som konkursboet var indforstaet med. Efter ordlyden af konkurslovens bestemmelse, hvorefter kreditoren kan anmode skifteretten om at fastsstte frist for sagsanlsg, gslder det efter ordlyden, uanset hvordan boet forholder sig til s0gsmalet. I forarbejderne er der ligeledes ikke noget der taler for, at fristen kun skulle gslde nar boet var uenig med eller forholdt sig neutralt til kreditors anlsggelse af sag vedrerende boets mulige krav. H0jesteret fastslog derfor, at den af skifteretten fastsatte frist for kreditors anlsggelse af sag, ligeledes gslder hvor boet er indforstaet med fordringshaverens s0gsmal. H0jesteret stadfsster dermed landsrettens dom om afvisning af s0gsmal pa baggrund af den for sent indleverede stsvning fra en kreditor i konkursboet. (H0jesteret 13. marts 2014, tidligere afsagt ved Retten i Hillered 12. januar 2001 og 0stre Landsret 5. oktober 2012) Bogf0ring og revision Direktor og eneanpartshaver i et anpartsselskab blev demt for groft at have tilsidesat lovgivningens krav om betryggende opbevaring af anpartsselskabets bogforing. Direkt0ren i et anpartsselskab blev id0mt 14 dages betinget fsngsel ved groft at have overtradt lovgivningens krav om betryggende opbevaring af bogf0ringsmateriale samt at have det forn0dne forsst hertil, da han ved en oprydning ikke havde vsret opmsrksom pa, at selskabets fulde bogf0ring var blevet k0rt til en genbrugsstation og brsndt. Endvidere blev der lagt vsgt pa, at tilsidessttelsen var egnet til at medf0re et tab, herunder et tab for det offentlige. (0stre Landsret, den 11. december 2013)

9 Side 9 Konkursbo rejste erstatningskrav mod dets revisorer, for at have foretaget misvisende revision af drsregnskaberne i strid med god revisionsskik. Et selskab gik konkurs, og konkursboet og dets bank rettede efterfolgende erstatningskrav mod selskabet/konkursboets revisorer for at have foretaget misvisende revision af arsregnskaberne i strid med god revisorskik. Banken gjorde gsldende, at de havde ydet kredit samt kreditudvidelse til selskabet i tillid til arsregnskaberne. Ligeledes gjorde konkursboet gsldende, at de mangelfulde regnskaber var arsag til, at selskabets bestyrelse havde forsat driften, hvilket havde medf0rt et yderligere tab for selskabet og dets kreditorer. Landsretten frifandt revisorerne. H0jesteret vurderede pa baggrund af det foretagne syn og sk0n, at selskabets revisorer havde begaet fejl og tilsidesat god revisionsskik, men at disse dog ikke kunne anses for at vsre grove fejl. Endvidere fandt H0jesteret ikke, at det var godtgjort, at overholdelse af god revisionsskik ville have haft sa afg0rende betydning for arsregnskabernes udtryk/udvisende, at banken og konkursboets bestyrelse ville have handlet anderledes. H0jesteret stadfsstede under henvisning til den manglende arsagssammenhsng mellem revisorernes fejl og de pastaede tab. (H0jesteret, den 5. februar 2014) Anne Birgitte Gammeljord D M Lars Gr0ngaard D M John Sommer Schmidt D M * r igft Denne orientering er ikke og kan ikke erstatte juridisk radgivning. patager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan henf0res til brugen af orienteringen.

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014 Den 20. august 2014 Nyhedsbrev Insolvens og Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger mv. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer 11. maj 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger samt en beskrivelse af en ny bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer.

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft 27. februar 2014 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan kontaktes,

Læs mere

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 21. september 2012 Nyhedsbrev Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013 4. september 2013 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for kan kontaktes, såfremt dette nyhedsbrev

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate

News & Updates Commercial Real Estate 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler 2 Fraflyttede lejeres krav på tilbagebetaling af depositum m.v. 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler - i forlængelse af Østre Landsrets dom af 30. november 2011 i sag B-1079-11 refereret

Læs mere

Insolvens & Rekonstruktion

Insolvens & Rekonstruktion 9. november 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens &

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 Sag 1/2016 A (advokat Gert Drews) mod X Holding ApS (advokat Christian Riewe) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten i Sønderborg

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915935 130R/JFR/CHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing f. alster - SKS 12-28/2013 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Insolvens & Rekonstruktion

Insolvens & Rekonstruktion Insolvens & Rekonstruktion Nyhedsbrev august 2009 Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Konkursretlige overvejelser som følge af den midlertidige lukning af tinglysningskontoret

Læs mere

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget Den 20. august 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af ny lovgivning samt nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling

Læs mere

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Til Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz (fremsendt pr. e-mail) 25. januar 2010 Høring over betænkning nr. 1512/2009 om rekonstruktion Justitsministeriet har i brev af 18. dec. 2009 anmodet om Finans

Læs mere

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306 Spørgsmål 1 Bonitetsbanken (herefter: BB) har sikkerhed for sit krav mod Kasper Kristensen (herefter: KK) i et almindeligt pantebrev. Pantebrevet er tinglyst den 1. januar 2013, og BB har således iagttaget

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 6. januar 2017

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 6. januar 2017 6. januar 2017 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

I kreditorly hos ægtefællen - konefinten.

I kreditorly hos ægtefællen - konefinten. - 1 I kreditorly hos ægtefællen - konefinten. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Undertiden spørges der om, hvorvidt det er muligt at bringe parcelhuset i kreditorly hos hustruen, hvis parcelhuset

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr. 78-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 21. november 2005 har Skat indgivet

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

Andelsboligforenings konkursbegæring blev taget til følge, da konkursbetingelserne var opfyldt, til trods for tilsagn fra kreditor om henstand.

Andelsboligforenings konkursbegæring blev taget til følge, da konkursbetingelserne var opfyldt, til trods for tilsagn fra kreditor om henstand. August 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nyhedsbrevet indeholder referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger samt orientering om en ændring af Erhvervsstyrelsens praksis

Læs mere

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2.

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2. Henrik Christian Strand Advokat hcs@holst-law.com T +45 8934 1144 J.nr. K5720-0001 HCS/BLJ August 2013 BOOPGØRELSE i SKS 31-379/2009 VICH 4265 ApS under konkurs Bygmestervej 1 9370 Hals CVR nr. 18 62 49

Læs mere

D O M. afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2903 12 Maren Holding ApS (advokat Jeppe Wedel

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har undladt at udføre det aftalte mæglerarbejde og derfor skal tåle en salærreduktion,

Læs mere

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011. CV Ejendomme ApS under konkurs CVR-nr. 28 27 79 70

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011. CV Ejendomme ApS under konkurs CVR-nr. 28 27 79 70 Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5932-0001 CHE/AKR 12. august 2014 Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011 CV Ejendomme ApS under konkurs

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. Den 22. februar Lovgivning

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. Den 22. februar Lovgivning Den 22. februar 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af ny lovgivning samt nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE 6. MAJ 2015 VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE En ny dom illustrerer, at såfremt en voldgiftsret behandler og afgør en sag på en anden måde

Læs mere

Revideret boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-20724/2013. Murermester Svend Aage Rasmussen ApS under konkurs CVR-nr.

Revideret boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-20724/2013. Murermester Svend Aage Rasmussen ApS under konkurs CVR-nr. Claus Hedegaard Eriksen Associeret partner che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K6051-0001/220 CHE/AKR 27. november 2014 Revideret boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-20724/2013 Murermester

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 Sag 136/2012 (1. afdeling) Lasse Vognmand A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod Totalbanken A/S (advokat Hans Vestergaard) I tidligere

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

D O M. afsagt den 1. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Esben Hvam og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 1. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Esben Hvam og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 1. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Esben Hvam og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0707 15 Randers Kommune (advokat Henrik Qwist, København)

Læs mere

BOOPGØRELSE SKS 6-342/2011. DP Ejendomme ApS. under konkurs. Hauløkkevej 4. 7000 Fredericia. CVR nr. 11 13 37 38. Fristdag den 10.

BOOPGØRELSE SKS 6-342/2011. DP Ejendomme ApS. under konkurs. Hauløkkevej 4. 7000 Fredericia. CVR nr. 11 13 37 38. Fristdag den 10. Henrik Steen Jensen Partner hsj@holst-law.com T +45 8934 1115 J.nr. K5895-0001 HSJ/BLJ Juni 2014 BOOPGØRELSE i SKS 6-342/2011 DP Ejendomme ApS under konkurs Hauløkkevej 4 7000 Fredericia CVR nr. 11 13

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

Bestyrelsesansvar. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Bestyrelsesansvar. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Bestyrelsesansvar Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I kølvandet på et aktieselskabs eller et anpartsselskabs konkurs rejses undertiden spørgsmålet, om bestyrelsen har handlet ansvarspådragende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2013 Købmand Møller ApS under konkurs CVR-nr

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2013 Købmand Møller ApS under konkurs CVR-nr Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K6059-0001 CHE/AKR/CGA 15. maj 2014 BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 41-20806/2013 Købmand Møller ApS under konkurs

Læs mere

Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann

Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann 2 Disposition Generelt om konkurs Kreditor/aftalepart Når leverandøren går konkurs Typeeksempler: Entreprise Lejeforhold Udliciterede

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

De enkelte byggeopgaver blev udført i totalentreprise med BJ som totalentreprenør og med ISK som bygherre.

De enkelte byggeopgaver blev udført i totalentreprise med BJ som totalentreprenør og med ISK som bygherre. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS CAND.MERC. STUDIET Vintereksamen 2006/07 Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle BJ Entreprise A/S (BJ), der var en af Jyllands største entreprenørvirksomheder,

Læs mere

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne D O M afsagt den af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne (advokat Henrik Christian Strand, Aarhus) mod under konkurs (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. august 2011 Sag 142/2010 (1. afdeling) Lis Anderberg og Kaj Anderberg (advokat John Kahlke for begge) mod PH Byg ApS (advokat Jakob S. Arrevad) I tidligere instanser

Læs mere

Konefinten hvad er det?

Konefinten hvad er det? - 1 Konefinten hvad er det? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I dagspressen har der i forbindelse med Roskilde Bank været omtalt en transaktion benævnt konefinten, hvorefter ledelsen, der

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om indklagede kan pålægges at erstatte klagers udgifter til advokat.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om indklagede kan pålægges at erstatte klagers udgifter til advokat. København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech A/S Gentoftegade 72 2820 Gentofte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et dårligt mæglerarbejde

Læs mere

Kurators ansvar. 2. Kurators forpligtigelser. 2.1 Udpegelsen af kurator. 2.2 Kurators opgave ET20160079-01. Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2016.

Kurators ansvar. 2. Kurators forpligtigelser. 2.1 Udpegelsen af kurator. 2.2 Kurators opgave ET20160079-01. Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2016. Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2016.79 Kurators ansvar Resume: Denne artikel giver et praktisk indblik i, hvilket ansvar en kurator er underlagt. Artiklen beskriver hvilke forpligtelser en kurator har, herunder

Læs mere

Nødlidende medkontrahenter

Nødlidende medkontrahenter Nødlidende medkontrahenter Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Bjørn Wittrup og advokat Signe Hastrup Holst Disposition 1. Almindelig misligholdelse ingen konkurs eller lignende

Læs mere

Under en gældssanering skal indtægter hos skylder såvel som hos ægtefælle/samlever tages i betragtning.

Under en gældssanering skal indtægter hos skylder såvel som hos ægtefælle/samlever tages i betragtning. Gældssanering Når man rådgiver om eller overvejer muligheden for en gældssanering, er det vigtigt, at man er opmærksom på en række væsentlige betingelser for at få en gældsanering samt kender de væsentligste

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B1375002- CNI UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 30. november 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne M. Lerche, Henrik Bitsch

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning - 1 Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I nogle tilfælde løses gældsproblemer ved en akkordaftale mellem skyldneren og kreditorerne. Senest har akkordaftaler

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Maskeret udbytte - bortfald af hovedaktionærs kaution i forbindelse med aktieoverdragelse - Landsskatterettens kendelse af 16/8 2016, jr. nr. 14-0049386 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R)

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

D O M. Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)). D O M Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)). 8. afd. nr. B-4013-13: Tandlæge A (advokat Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 26. januar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 26. januar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 26. januar 2016 Sag 208/2014 (1. afdeling) Sydbank A/S (advokat Søren Halling-Overgaard) mod Maren Holding ApS (advokat Niels W. Kjærgaard) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 440/2007 (2. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

LANDSRETSDOM KAN EN GRUNDEJERFORENING GØRES ANSVARLIG FOR ET GLATFØREUHELD?

LANDSRETSDOM KAN EN GRUNDEJERFORENING GØRES ANSVARLIG FOR ET GLATFØREUHELD? 29. APRIL 2015 LANDSRETSDOM KAN EN GRUNDEJERFORENING GØRES ANSVARLIG FOR ET GLATFØREUHELD? En ny landsretsdom tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt ikke blot grundejeren, men tillige grundejerforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør. Afgørelse i din sag om særlig støtte.

Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør. Afgørelse i din sag om særlig støtte. Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør Afgørelse i din sag om særlig støtte. Ankestyrelsen har truffet afgørelse i din sag om klage over Helsingør Kommunes afgørelse truffet den 2. februar 2015.

Læs mere

CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8

CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8 Til kreditorerne i Cimber Air Maintenance Center A/S under konkurs CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8 RETTENS SKS SOI-250/2012: CIMBER AIR MAINTENANCE CENTER A/S UNDER KONKURS, LUFTHAVNSVEJ 2, ULKEBØL, 6400 SØNDERBORG,

Læs mere

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt)

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) DOM Afsagt den 18. december 2015 F-2-15 HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der

Læs mere

fr-/ J"b 8276900A - SF

fr-/ Jb 8276900A - SF fr-/ J"b 8276900A - SF UDSKRIFT AF OSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Asfte Landsrets I 1. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Perregaard (kst.)). 11.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursloven

Bekendtgørelse af konkursloven LBK nr 118 af 04/02/1997 Bekendtgørelse af konkursloven Herved bekendtgøres konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 588 af 1. september 1986 med de ændringer, der følger af lov nr. 384 af 10. juni 1987,

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse

Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse Baggrund/Formål: Baggrund/Formål: Formålet med denne redegørelse er at give DANSKE ARKs medlemmer et overordnet indtryk af deres retsstilling i de

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

D O M. Domstolsstyrelsen mod Realkredit Danmark A/S (8. afd. nr. B-1675-13)

D O M. Domstolsstyrelsen mod Realkredit Danmark A/S (8. afd. nr. B-1675-13) D O M Afsagt den 5. september 2014 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Frosell og Lone Dahl Frandsen). 8. afd. nr. B-1675-13: Domstolsstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 351/2011 (2. afdeling) A (advokat Per Frydenreim Møller, beskikket) mod DI som mandatar for TDC A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere instanser

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 2. januar 2015

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

Bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer

Bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer BEK nr 820 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 3031-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således: Kendelse af 14. december 1998. 98-122.531. Anmeldelse af stiftelse af aktieselskab, der tidligere var registreringsnægtet på grund af manglende indbetaling af kapital inden anmeldelsen, registreringsnægtet.

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen

Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 24. februar 2016 Birgitte Østergaard Lykke bol@midttrafik.dk 8740 8215 Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen Indledning: Nærværende notat viser

Læs mere

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere