Kantorparken Risskov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kantorparken 55-65 8240 Risskov"

Transkript

1 Ejerforeningen Blok 4 Kantorparken Risskov Kantorparken 55-65, set fra Parksiden, foto taget af John Jensen, KP 61 Husorden og orientering Revideret 2014

2 Velkommen til Kantorparken Blok 4 Vi håber, nye beboere hurtigt vil finde sig godt til rette. Da der ofte vil være ting, man som ny beboer står usikker overfor, vil vi kort ridse op, hvordan ejerforeningen fungerer. Ejerforeningen Ejerforeningen, blok 4, består at 48 lejligheder, 24 toværelses og 24 treværelses lejligheder. Samtlige ejere af en lejlighed i blokken er medlemmer af ejerforeningen, hvor en ejer suverænt råder over alt, der er indenfor hver enkelt lejligheds rammer. Desuden er vedligeholdelse af gulv, de lette vægge og træværk på altanerne og terrasser (inkl. hegn) ejerens ansvar. Derimod er alle ejere fælles om de bærende konstruktioner som tag, ydermure, trappeopgange, indgangspartier, fællesrum, kælder, parkeringsplads samt græsplæner med anlæg. Foreningen følger normalvedtægterne, se med tinglyste tillæg for 8, stk. 2 og 5, stk. l og 2. Ændringerne er besluttet på ekstraordinær generalforsamling 21. juni Ændring af vedtægternes 8, stk. 2: "Formanden og bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for 2 år, således at formanden og 1 af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår i lige år. Suppleanter afgår hvert år. Genvalg kan finde sted." Ændring af vedtægternes 5, stk. 1 og 2: Stk. 1: Ejerforeningen foretager forsvarlig udvendig vedligeholdelse og fornyelse, herunder af vinduer; døre mod fællesarealer, fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer samt altaner for så vidt angår altanernes udvendige sider og bærende konstruktioner. Stk. 2: Indvendig vedligeholdelse og fornyelse af ejerlejlighederne påhviler de enkelte ejere. Den omfatter ikke alene hvidtning, maling og tapetsering, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulvbelægning, gulvbrædder, loftpuds, forsatsvinduer, såvel indvendige som udvendige ruder (glasset), herunder rudeudskiftning/reparation af punkterede termoruder, indvendige døre egne dørlåse og alt ejerlejlighedens udstyr, herunder, elledninger, elkontakter, toiletter, vaske, vandhaner, radiatorer, radiatorventiler, radiatormålere, brugsvandsrør, varmeforsyningsrør, afløbsrør og gasrør, hvorimod ejerforeningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af ejerlejlighedens fælles forsyningsledninger og fælles installationer indtil disses individuelle forgreninger til/i de enkelte ejerlejligheder. 2

3 Vedligeholdelse af altanernes indvendige sider og af det udvendige træværk på ejerlejlighedernes altanside påhviler de enkelte ejere. Til den udvendige vedligeholdelse må i henhold til servitut tinglyst den 13. juni 1973 kun anvendes de farver, som er anvendt i forbindelse med ejendommens opførelse. Renholdelse af trapper og trappeopgange påhviler de enkelte ejere. Renholdelse skal foretages i overensstemmelse med den til enhver tid af ejerforeningen vedtagne husorden." Bestyrelsen Foreningens interesser varetages af en bestyrelse. Bestyrelsen vælges ved den årlige, ordinære generalforsamling og består af 1 formand, 1 kasserer, 2-3 bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. Navne, telefonnummer og mailadresse findes på opslagstavle i hver indgang. Bestyrelsen holder møder efter behov. Referater findes på opslagstavle i vaskehuset, til orientering. Emner, der ønskes behandlet, kan indgives skriftligt til et bestyrelsesmedlem. Henvendelser til bestyrelsen bedes fortrinsvis ske skriftligt. Ved akut opstået situation, kan man ringe - se opslag i opgangen. Generalforsamling Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned. Har du forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal disse være skriftlige og bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen Fællesudvalget FU Fællesudvalget er et organ, der består af en repræsentant for hver af de 6 ejerforeninger i blok 1-6 samt gårdhavehusene i Kantorparken. FU har til opgave at vedligeholde fællesarealerne, samt udføre pålagte fællesopgaver. Til vedligeholdelse mv. har FU ansat anlægsgartner Erik Kold Jensen A/S. FU ejer bænke og borde, som gartneren sørger for bliver sat frem til foråret og taget væk til efteråret. 3

4 HUSORDEN & OPLYSNINGER Det miljø, der gør det attraktivt at bo i Kantorparkens blok 4, opnår vi kun, når vi alle er med til at overholde de bestemmelser, der er vedtaget, og som er angivet på de følgende sider. A Affald Der findes fire forskellige typer containere til affaldet på fælles affaldsø v/p-plads: Husholdningsaffald skal i en af de fire containere nærmest bygningen. Skal afleveres i lukket pose! Containerne skal være lukkede, må ikke overfyldes - sørg for at komprimere affaldet. Papir (aviser, blade etc.) skal i en af containerne på den modsatte side af øen Papkasser i diverse størrelser skal i den dertil mærkede container. Kasserne skal være sprættet op og skal lægges fladt i containeren Flasker skal i trækassen ved siden af papircontainerne Store kartoner (som fx fra badeværelses- eller køkkenudstyr), storskrald og byggematerialer/-affald må ikke placeres i affaldsø eller containere. Se afsnittet Storskrald. Altaner Se af og til efter, om afløbet er frit og rent. Hvis der kommer til at stå vand på altanen på grund af et stoppet afløb, kan det volde store skader hos underboen. Hvis man ønsker at male altanen, skal formanden kontaktes, da der er få tilladte farver. Tørring af tøj på altanen skal foregå på tørrestativ - det er ikke tilladt at trække snore på altanen. Altankasser Af sikkerhedshensyn og af hensyn til underboere skal altankasser hægtes på altanens inderside. Vanding bør ske med omtanke - anbring evt. en spand under afløbet. B Barnevogne Der er barnevognsrum i hvert indgangsparti. Dog findes rummet til nr. 59 indenfor i selve kælderen. Der må ikke opbevares barnevogne i trappeopgang eller indgangsparti. 4

5 Bilvask Benyt faciliteterne ved garagen nedenfor blokken. Bordtennis Bordtennisrum findes i kælderen. Bats og bolde skal medbringes. Boremaskine Blokken har en slagboremaskine, som kan lånes. Henvendelse sker til et bestyrelsesmedlem. C Cykler Anbringes i kælderen, de kan parkeres i barnevognsrummene, men barnevogne har fortrinsret. Der er god plads til cyklerne i kælderen. Ingen parkering af cykler i trappeopgange og indgangspartier. E Emhætte Må ikke tilsluttes det bestående udluftningsanlæg, men skal føres ud gennem facaden. Udluftningsristen skal males sort. F Facadefarver Vedligeholdelse af altanernes indvendige sider og af det udvendige træværk på ejerlejlighedernes altanside påhviler de enkelte ejere. Til den udvendige vedligeholdelse må i henhold til servitut tinglyst den 13. juni 1973 kun anvendes de farver, som er anvendt i forbindelse med ejendommens opførelse (Vedtægt 5, stk. 2) Festlokale Festlokalet findes i kælderen og kan lånes, ved henvendelse til bestyrelsen, til rolige arrangementer som slutter senest kl. 23:00. Der kræves et depositum på 200 kr. Nøglen fås ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Depositum inddrages, såfremt der er sket skader, eller der ikke er rengjort efter brug iht. reglerne for anvendelse. Inventar må ikke fjernes fra festlokalet. 5

6 Flytning Ved flytning/salg af lejlighed skal ejer selv sørge for at kontakte Brunata for aflæsning af lejlighedens målere, således at der ved slutningen af varmesæsonen kan afregnes med ejerforeningen. Ved fraflytning meddeles sælgers nye adresse. Navn og adresse på køber og evt. lejer samt dato for overtagelsen til Formanden for bestyrelsen. Forsikringer Ejerforeningen har en kollektiv forsikring: 1. Hus- og grundejerforsikring 2. Brandforsikring (ikke indboforsikring) 3. Svampe- og skadedyrsforsikring på ejendommen 4. Skjulte rør forsikring Ved skader, der kan henhører under ovennævnte, bedes kontakt til forsikringsselskabet gå via bestyrelsen. Fællesopgave Hvert forår indkaldes til fælles arbejdsdag, som omfatter rengøring af kældergang, cykelkælder samt fællesrum. Datoen vil blive meddelt ved opslag i opgangen. Der findes ingen vicevært - det er en fællesopgave at holde orden indgangspartier, opgange, kælder og ved affaldsø. Fællesudgifter Hvert kvartal opkræves et a conto beløb til dækning af ejerforeningens fælles udgifter, som omfatter: Vand, varme og elektricitet, som afregnes efter måler i hver enkelt lejlighed. Målerne aflæses årligt af Brunata. Bestyrelsen sørger derefter for tilbagebetaling eller opkrævning af efterbetaling. Fællesudgifterne fordeles på de enkelte lejligheder efter fordelingstal, som er oplyst i lejlighedens skøde. Fælles årlig arbejdsdag. Beløbet tilbagebetales på arbejdsdagen til de, der deltager. Forsikring, bidrag til FU samt til vedligeholdelse af ejendommen og dens inventar. Fællesudgifter skal betales via Pengeinstitutternes Betalings Service (PBS). Ved evt. restance sendes kravet til inkasso efter gældende regler. 6

7 G Gartner Via Fællesudvalget for Ejerforeningerne i Kantorparken er der indgået kontrakt med et gartnerfirma, som tager sig af vedligeholdelse af hele Kantorparkens område græsslåning, beskæring af beplantning etc. Desuden sørger firmaet for, at evt. sne/is bliver fjernet fra vej, sti, fortov og P-plads. Men sne og is på trapperne i indgangspartierne skal beboerne selv fjerne. Forsikringsmæssigt ligger perioden fra kl. 7:00-22:00, hvor trappen skal være fri for sne og is. Grill Ifølge Bekendtgørelse om brug af ild og lys er det forbudt at grille i en afstand, der er 5 meter eller mindre fra hårdttækkede bygninger. Dvs. at der ikke må anvendes grill på altaner eller terrasser i en blok som vores. I stedet henvises til grill-pladsen på den store plæne. (Se bagsiden af denne husorden). H Hobbyrum Findes i kælderen og kan anvendes vederlagsfrit. Brugere skal selv sørge for rengøring og oprydning. Materialer, der arbejdes på, skal være mærket med ejerens navn samt ca. dato for færdiggørelse af arbejdet. Reservering af lokale skal ske på kalender udenpå døren. Anvendelse: Se "Støj". Rummet må ikke anvendes til privat opbevaring af møbler, gamle cykler etc. Hunde Skal ifølge politivedtægten føres i snor. Dette gælder også på Kantorparkens område. Hundenes efterladenskaber kan afleveres i plasticpose m. knude i containere til affald. Den trekantede plæne ud for blokkens P-plads og mod Vejlby Centervej er beregnet til hundeluftning. Derimod må plænerne foran terrasserne, ud for stien mod Vejlby Centervej(boldplads) og foran blokkene 4, 5 og 6 ikke benyttes til luftning af hunde. Husdyrhold Må ikke være til gene for blokkens øvrige beboere. 7

8 I Ind- og udflytning Ved skader på vægge eller loft på trappen, ved ind- og udflytning, påhviler det den enkelte skadevolder selv at sørge for, at reparation bliver foretaget. Foreningen har maling til små-reparationer. Flyttefirmaer har forsikring, der dækker skader, de selv har forårsaget. Indgangspartier Indgangspartiet skal ligeledes fejes for blade og sne i årets løb. Turnusseddel er på opslagstavlen i opgangen. Der findes kost, fejeblad, skovl, sneskraber og salt findes i kælderen v/vaskeriet. Is og sne Af sikkerhedshensyn er det vigtigt, at indgangspartierne holdes fri for is og sne. Beboerne i de enkelte opgange skal selv sørge for rydning der er turnus seddel ophængt i opgangene. Kost, fejeblad, skovl, sneskraber og salt findes i kælderen v/vaskeriet. K Kabel TV Ejendommen har kabel TV og Internetforbindelse fra TV stikket, leveret af YouSee. Ejerforeningen opkræver betaling kvartalsvis for grundpakken, YouSee opkræver betaling for tilvalgspakke. Ved flytning afmeldes hos udbyder. Kælderrum Der hører et kælderrum til hver lejlighed. Rummet er mærket med lejlighedens nummer. Ejerforeningen disponerer over 4 rum i kælderen. Bordtennis-, hobby- og tørre rum er til fri benyttelse. Festlokalet kan udlånes, ved henvendelse til bestyrelsen, til rolige arrangementer som slutter senest kl Reglerne for det enkelte rums anvendelse findes på opslagstavlerne i de enkelte rum. M Musik og fester Tag venligst hensyn til de øvrige beboere og se støj 8

9 N Navneskilte Nye beboere og ændringer skal hurtigst muligt have eget navn på tavlen i indgangen og på egen hoveddør. Skriv til formanden, hvad der skal stå på navneskiltet og få udleveret bogstaver til navneskilt på døren. Nye ejere og lejere Sælger beder køber om at skrive til formanden, snarest efter indflytningen, for at få udleveret husorden, bogstaver til navneskilt og navnetavle i opgangen. Nøgler Nøgler til fælles døre er ABLOY system. Nærmeste leverandør er Byens Låseservice. Kontakt bestyrelsen for information og rekvisition. Flere lejligheder har samme system. P Parabol Det er ikke tilladt at opsætte parabolantenne. Parkeringsplads Lastbiler og motoriserede arbejdsredskaber samt skurvogne må ikke parkeres på pladsen. Kassevogne og lignende bedes parkeret på parkeringspladsen parallelt med affaldsøen. Campingvogne må parkeres max. 3 døgn. Parker venligst en meter fra den beplantede rabat, så gartneren kan arbejde uden at beskadige bilerne. S Salg af lejlighed Salg skal så hurtigt som muligt oplyses skriftligt til foreningens formand. Oplysningerne skal omfattende følgende: Sælgers nye adresse samt skæringsdato for salget desuden oplysninger om den nye ejers navn og adresse samt om den nye ejer selv flytter ind, eller lejligheden skal udlejes. Oplysningerne er nødvendige af hensyn for information til PBS, således at opkrævning af fællesudgifterne i tide kan overføres til den nye ejer og til evt. senere afregning for forbrug. 9

10 Storskrald Århus Kommune afhenter storskrald, se opslag i opgangen. Affaldet placeres ved gavlen af blokken mod fællesvejen eller ved garagen, nedenfor affaldsøen. Af hensyn til områdets udseende, bedes affaldet først sat ud aftenen inden afhentningen. Gren- og planteaffald kan afleveres i container, som opstilles to gange årligt, til Skt. Hans og i efteråret. Byggematerialer/-affald - skal afleveres på genbrugsstationen. Den nærmeste er på Lystrupvej 190, Risskov. Støj Vis hensyn til dine naboer - undgå generende støj og musik. På hverdage skal der være ro kl Der må bores og hamres i lejlighederne på hverdage kl. 8:00-19:00 Ved fester i weekenden bedes man i god tid hænge et opslag, på tavlen i opgangen, med tid og klokkeslæt for festens afholdelse. T Terrasser Vedligeholdelse af hegnet er, i følge tinglyst deklaration, er det ejeren der skal vedligeholde træværket. Beplantning må ikke være højere end hegnet, og der må ikke være klatrende planter på blokkens facade. Beboerne skal selv sørge for, at hækkene er klippet inden Skt. Hans, så gartneren kan komme til at slå græsset. De hække, der ikke er klippet senest ved udgangen af august måned, vil bestyrelsen bede gartneren klippe, på ejerens regning. Gren- og planteaffald kan afleveres i container, som opstilles to gange årligt, til Skt. Hans og i efteråret. Trapper Trapperengøring foretages af et firma og betales over fællesudgifterne. oktober marts, vask af trapper 1 x ugentligt. april september, vask af trapper 1 x hver anden uge. Rengøring af de enkelte lejligheders entredøre, karme og dørmåtter er de enkelte beboere selv ansvarlige for. Indgangspartierne rengøres på skift mellem opgangens beboere se opslagstavle i opgang. Der er vejsalt, sneskovl, kost og pose til blade til rådighed i kælderen v/vaskerummet. Aviser, papkasser, møbler, fodtøj m.m. må ikke henstilles i trappeopgangene af hensyn til brandfaren. 10

11 Tørrerum Findes til fri afbenyttelse i kælderen. Tøjet skal fjernes, så snart det er tørt. V Vaskeri Ejerforeningen har betalingsvaskeri, det findes i kælderen. Reservation af vasketid mellem kl. 7:00 og 21:00 sker på vasketavlen med en hængelås. Bøjlen under vasketavlen er til ledige vaskelåse. Reservation af vasketider skal respekteres. Er den reserverede tid ikke benyttet 1/2 time efter start, må den gerne overtages af en anden. Ruder og gummipakninger i maskinerne skal aftørres efter brug, og støvfilteret i tørretumbleren skal fejes. Salg af vaskekort, se opslagtavle i opgangen. Rengøring af vaskerum betales via fællesudgifter. Vaskemaskiner/ tørretumbler i lejligheder Brug af maskiner i lejligheder må kun ske indenfor samme tidsrum som i vaskeri: Kl :00. Bemærk: Kun kondenstørretumbler må anvendes i lejligheder. Tørretumbler må ifølge lov ikke tilsluttes fælles udsugningsanlæg! Vasketøj Nogle beboere foretrækker at tørre tøj udendørs. Tøj på altaner må kun - af hensyn til vore genboere tørres på stativ under altanens kant og skal tages ned, så snart det er tørt. Ventilation/ Udsugning Ifølge Bygningsreglement om udsugning er det forbudt at tilslutte nogen form for udsugning til det fælles udsugningsanlæg fra køkken (fx emhætte) og bad (fx ventilator og tørretumbler), det forhindrer den eksisterende ventilation i at fungere. Det er desuden forbudt at blokere for ventilerne i de to rum. Vinduer og døre Vær opmærksom på vedtægternes 15, stk.2 Fællesudvalget har desuden i 2008 besluttet, at eksisterende skydedøre til terrasser og altaner må udskiftes til fløjdøre med den klausul, at fløjdørene har fast bundstykke svarende det eksisterende. Dørene skal have en 11

12 størrelse på 50-50, således at dørpartierne bliver lige store. Endvidere er det en betingelse, at dørene udføres i aluminium på den udvendige side, idet sprossebredden derved minimeres. Det er et krav, at fløjdørene skal ligne det eksisterende mest muligt. Vicevært Der findes ikke vicevært i Kantorparken - heller ikke i blok 3. Beboerne bedes derfor være opmærksomme på, at husordenen skal følges. Der er kun os selv til at holde orden! 12

13 Kort over området Boldplads Bål- og Grillplads Autovask Blok 4 Hundeluftning Boldplads 13

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Ordensregler og information for Ejerforeningen SOLVANG, Farum Hovedgade 80 C-D og 82 A-H, 3520 Farum

Ordensregler og information for Ejerforeningen SOLVANG, Farum Hovedgade 80 C-D og 82 A-H, 3520 Farum Ordensregler og information for Ejerforeningen SOLVANG, Farum Hovedgade 80 C-D og 82 A-H, 3520 Farum Administration Advokat Jørgen P. Olsen Quedens Advokater Møllestræde 4 3400 Hillerød Tlf. 48 22 08 63

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

INFORMATIONSMAPPE A/B ROLIGHEDSVEJ 22 / N. J. FJORDS ALLÉ 1-3

INFORMATIONSMAPPE A/B ROLIGHEDSVEJ 22 / N. J. FJORDS ALLÉ 1-3 Indholdsfortegnelse: Side 2 Administrator Andelsboligforeningen Arbejdsdag Bestyrelsen Side 3 Betjening af radiatorerne Cykelskur Foreningens håndværkere Fællesrummet Generalforsamling Hovedrengøring Side

Læs mere

Husorden for Vejlesøparken. April 2014

Husorden for Vejlesøparken. April 2014 1 Husorden for Vejlesøparken April 2014 2 Husorden for Vejlesøparken Indhold Velkommen som beboer i Vejlesøparken. 3 Beskrivelse af Vejlesøparken 3 Kontakt og oplysninger. 3 Ejendomsinspektør Vejlesøparkens

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015 Information om Indhold Side 2 Indhold Velkommen 3 Adresser 4 Ejerforeningen Ejerforeningens bestyrelse Bolignettet Bolignettets bestyrelse Administrator Elektricitet Vand Varme Telefoner, internet mv.

Læs mere

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2 Husorden og beboerinformation Skodsborg Solgård Marts 2013 ver. 2.2 Administrationsselskab Boligexperten Administration A/S Vesterbrogade 12 1620 København V Tlf.: 33 22 99 41 E-mail: adm@boligexperten.dk

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Husorden & beboerinformation

Husorden & beboerinformation Husorden & beboerinformation Digterparkens Husorden er regler om færdsel og opførsel i Digterparken, samt informationer om Digterparkens installationer og fællesfaciliteter. Læs den og opbevar den som

Læs mere

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden Ejerforeningen Egevang Syd Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Generelt gælder... 3 Fremmede på ejendommen, indbrud og hærværk...

Læs mere

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27 Sidst revideret på Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013 Indhold 1. Indledning 4 2. Ansvar 5 3. Affald 5 4. Altaner og terrasser 5 5. Afløb 7 6. Cykler, barnevogne o.lign. 7 7. Døre 7 8. Dørtelefon

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Bestyrelsens udkast Vedtægter

Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen matrikel o Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé A og B Matr. Nr.: o, Frederiksberg Forhåbningsholms Alle A og B Anmelder: ADBO ejendomsforvaltning ApS Borups

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere