FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 27-08-2002"

Transkript

1 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG Mødedato: Mødetidspunkt: kl Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Erik Janum, Chris Sørensen, Jørn Larsen # /

2 Bilags- og indholdsfortegnelse til møde den Punkt nr.: Emne: Bilag: Gæster: Side ÅBNE SAGER Ydelseskatalog for træningsområdet 163 Ydelseskatalog for træningsydelser, 2002 (217076) 164 Høringssvar fra DSI (245729) 164 Høringssvar fra Ældrerådet (243317) 164 Christina Palmstrøm Organisering af terapeutområdet 164 Terapeutområdet - organisation (219708) 165 Christina Palmstrøm Indgåelse af aftale med flyttefirma Frigivelse af rådighedsbeløb Rådhuscentrets fremtidige ledelsesmæssige forhold Masterplan for handicapområdet Opfølgning på Byrådets budgettemamøde den 20. august LUKKEDE SAGER Lukket sag 175 # /

3 Side 165 ÅBNE SAGER Sagsident: ngsochp 1 1. Ydelseskatalog for træningsområdet Sagsfremstilling En arbejdsgruppe har som udløber af handleplanen for Ældre- og Handicapservice udarbejdet forslag til ydelseskatalog for træningsydelser. Træningsydelserne udføres af terapeutgruppen i medfør af servicelovens og 73a (vedligeholdelsetræning samt genoptræning efter sygdom, der ikke er behandlet på sygehus) til frederikshavnske borgere over 18 år efter individuel vurdering af den pågældende borgers behov og muligheder samt af borgerens motivation for at træne. Forslaget til ydelseskatalog for træningsydelser er opbygget på samme måde som ydelseskataloget for pleje- og omsorgsydelser og skal ligge til grund for fremtidig visitering til træning. Forslaget til ydelseskatalog for træningsydelser har været til høring i Ældreråd og hos DSI, se vedlagte høringssvar. Ældrerådet anbefaler forslaget uden yderligere bemærkninger. DSI anbefaler ligeledes forslaget, men foreslår herudover, at der indføres en procedure for orientering til borgere, der henvises fra sygehus. Dette forslag er videregivet til lederen af terapeutområdet. Målsætningsmæssige konsekvenser: Ingen. Budgetmæssige konsekvenser: [x] Ingen budgetmæssige eller personalemæssige konsekvenser i forhold til det vedtagne budget: Agenda 21 konsekvenser: Proces: [x] Ingen [ ] Foretages

4 Side 166 Miljøkonsekvenser: [x] Mindrebetydende/ubetydelig e [ ] Væsentlige/bør undersøges Bilag: Ydelseskatalog for træningsydelser, 2002 (217076) Høringssvar fra DSI (245729) Høringssvar fra Ældrerådet (243317) Gæster til Socialudvalget den : Christina Palmstrøm Socialdirektørs indstilling: - at forslaget til ydelseskatalog for træningsydelser tiltrædes Beslutning i Det sociale udvalg den : Socialdirektørens indstilling tiltrædes. Chris Sørensen, Erik Janum, Jørn Larsen Sagsident: ngsochp 1 2. Organisering af terapeutområdet Sagsfremstilling En arbejdsgruppe har som udløber af handleplanen for Ældre- og Handicapservice udarbejdet forslag til fremtidig organisation på terapeutområdet. Forslaget skal sikre optimal udnyttelse af ressourcerne, herunder afgrænsning til andre dele af forvaltningen og samarbejde med andre offentlige instanser.

5 Side 167 Arbejdsgruppen foreslår, som det fremgår af vedlagte bilag, at terapeuterne fortsat organiseres i en fælles terapeutenhed som stabsfunktion til afdelingslederen i Ældre- og Handicapservice. Arbejdsgruppens analyse og øvrige forslag fremgår ligeledes af vedlagte bilag. Forslagene har været til høring i MED-udvalgene i Ældre- og Handicapservice. Som det fremgår af vedlagte bilag, støtter MED-udvalgene i stor udstrækning forslagene. Nogle udvalg foreslår at dele terapeutgruppen, således at myndighedsopgaverne placeres i en central enhed, mens træningsopgaverne lægges ind i de enkelte områder. Dette er imidlertid næppe hverken muligt eller ønskeligt. Alle fysioterapeuter udfører både trænings- og myndighedsopgaver, og det vil være yderst uhensigtsmæssigt for både medarbejdere og borgere at skille disse funktioner. Målsætningsmæssige konsekvenser: Ingen. Budgetmæssige konsekvenser: [x] Ingen budgetmæssige eller personalemæssige konsekvenser i forhold til det vedtagne budget: Agenda 21 konsekvenser: Proces: [x] Ingen [ ] Foretages Miljøkonsekvenser: [x] Mindrebetydende/ubetydelig e [ ] Væsentlige/bør undersøges Bilag: Terapeutområdet - organisation (219708) Høringssvar Org. terapeutområdet (245732) Gæster til Socialudvalget den : Christina Palmstrøm Socialdirektørs indstilling: - at terapeuterne og terapeutopgaverne fortsat organiseres i en fælles terapeutenhed, som varetager

6 Side 168 opgaver vedrørende træning og sagsbehandling i henhold til servicelovens , 73a, 97, 98 og 102 i lighed med nuværende opgaver - at de øvrige forslag i bilaget (dok.nr ) vedrørende organisering af terapeutområdet, afgrænsning til andre dele af forvaltningen og samarbejde med andre offentlige instanser gennemføres som beskrevet Beslutning i Det sociale udvalg den : Socialdirektørens indstilling tiltrædes. Chris Sørensen, Erik Janum, Jørn Larsen Sagsident: ngsochp 1 3. Indgåelse af aftale med flyttefirma Sagsfremstilling I forlængelse af Socialudvalgets beslutning d om fordeling af omkostninger i forbindelse med flytning fra plejehjem m.v. skal der nu indgås aftale med et flyttefirma om flytning af beboeres bohave og inventar fra plejehjem til nye plejeboliger og mellem boliger på Ingeborgvej og Kalkværksvej. Forvaltningen vil med hjælp fra Indkøbsfunktionen indbyde de lokale flyttefirmaer til at byde på opgaven. Blandt de indkomne bud vil det billigste tilbud blive valgt. Udgiften afholdes af de afsatte midler indenfor projektøkonomien. Målsætningsmæssige konsekvenser: Ingen. Budgetmæssige konsekvenser: [x] Ingen budgetmæssige eller personalemæssige

7 Side 169 konsekvenser i forhold til det vedtagne budget: Agenda 21 konsekvenser: Proces: [x] Ingen [ ] Foretages Miljøkonsekvenser: [x] Mindrebetydende/ubetydelig e [ ] Væsentlige/bør undersøges Socialdirektørens indstilling: - at den foreslåede fremgangsmåde tiltrædes og forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale Beslutning i Det sociale udvalg den : Socialdirektørens indstilling tiltrædes. Chris Sørensen, Erik Janum, Jørn Larsen Sagsident: ngsochp 1 4. Frigivelse af rådighedsbeløb Sagsfremstilling Byrådet besluttede i sit møde d at afsætte kr. til diverse udgifter i forbindelse med ældreboligprojekternes realisering. Disse udgifter omfatter for eksempel huslejetab og flytteomkostninger. Beløbet blev afsat på investeringsoversigten for Socialudvalget vedtog i sit møde d principper for fordeling af omkostninger mellem beboere og kommunen.

8 Side 170 De første plejeboliger står færdige i oktober 2002, og udgifterne begynder derfor nu at melde sig. Socialforvaltningen anmoder på den baggrund om frigivelse af de på investeringsoversigten afsatte midler. Målsætningsmæssige konsekvenser: Ingen. Budgetmæssige konsekvenser: Budgetmæssige konsekvenser i indeværende år: Bevillingstype: [ ] Tillægsbevilling drift/refusion [x] Anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) [ ] Tillægsbevilling til anlægsbevilling [ ] Optagelse af rådighedsbeløb [ ] Tillægsbevilling til rådighedsbeløb Beløb: kr. Finansiering: De på investeringsoversigten afsatte midler. Agenda 21 konsekvenser: Proces: [x] Ingen [ ] Foretages Miljøkonsekvenser: [x] Mindrebetydende/ubetydelig e [ ] Væsentlige/bør undersøges Socialdirektørens indstilling: - at Byrådet frigiver kr. afsat på investeringsoversigten for 2002 til diverse udgifter i forbindelse med ældreboligprojekternes realisering Beslutning i Det sociale udvalg den

9 Side : Indstilles frigivet. Chris Sørensen, Erik Janum, Jørn Larsen Sagsident: ngsojn 1 5. Rådhuscentrets fremtidige ledelsesmæssige forhold Sagsfremstilling Byrådet besluttede den 15. april d.å. blandt andet følgende vedrørende Rådhuscentrets fremtidige tilhørsforhold og ledelsesmæssige forhold: Rådhuscentrets tilknytning til Ældre- og handicapservice: Det foreslås på baggrund af de indhøstede erfaringer, at Rådhuscentret gøres til en decentral fungerende enhed med et selvstændigt driftsbudget, uafhængigt af område Nord / plejehjemmet. De gældende prismæssige bindinger ex. på madportioner og drikkevarer ophæves. Ledelsen af Rådhuscentret. Lederstillingen foreslås nedlagt og Rådhuscentret foreslås ledelsesmæssigt knyttet til en bestående enhed, enten indenfor Ældre- og handicapservice eller eventuelt hos en extern enhed, hvor de fornødne ledelsesressourcer kan købes. Forvaltningen forventer, at udgiften til (køb af) ledelsestid vil udgøre kr. årligt, svarende til 4-5 ugentlige timers ledelsestid, hvilket skønnes realistisk under en ny driftsform. På baggrund af disse beslutninger har der været overvejet forskellige modeller for den overordnede ledelse af Rådhuscentret jf. beslutningen om, at ledelsen kan knyttes til enten en enhed under Ældreog handicapservice eller ekstern enhed. Umiddelbart har man overvejet følgende tre løsninger:

10 Side Ledelsen placeres ved lederen af Centralkøkkenet 2. Ledelsen placeres ved afdelingsleder i Socialforvaltningen 3. Rådhuscentret styres ved en udvidet form for selv-ledelse, hvor det overordnede ledelsesansvar herunder det økonomiske ansvar løses af kollektivet Ledelsen i Socialforvaltningen har anset den første løsning for den mest optimale og har på den baggrund præsenteret denne løsning for personalet. Personalet har ikke ønsket denne løsning og har på møder begrundet deres afvisning. Den overordnede ledelse vil kunne placeres ved afdelingsleder uden for Ældre- og handicapservice, da opgaven ikke kræver særlig faglig indsigt i området. Derimod vil den sidste løsning ikke være hensigtsmæssig, specielt ikke i en situation, hvor Rådhuscentret er inde i en omstillingsproces. Socialdirektørens indstilling: Til drøftelse Beslutning i Det sociale udvalg den : Ledelsen placeres ved afdelingsleder i socialforvaltningen. Chris Sørensen, Erik Janum, Jørn Larsen Sagsident: ngsombn 1 6. Masterplan for handicapområdet. Sagsfremstilling Nordjyllands amt fremsender Masterplan for handicapområdet til hørring

11 Side 173 Masterplanen vedrører de amtslige tilbud til personer med varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, Tilbud til personer udelukkende med nedsat funktionsevne på grund af psykiatriske lidelser, eller tilbud til personer udelukkende med nedsat fysisk funktionsevne er ikke omfattet af denne Masterplan. Specialbørnehaver: Der forventes, at der ikke vil være behov for yderligere pladser, men der er brug for, at et mindre antal af de eksisterende pladser gøres fleksible/mobile, for at akutte og geografiske behov kan imødekommes. Specialbørnehjemmene: Der forventes ikke at være yderligere behov for specialbørnehjemspladser. En undtagelse fra dette er behovet for pladser til sygeplejekrævende børn, idet der til denne målgruppe er behov for en udvidelse med 1 plads. Desuden opleves der en efterspørgsel på døgntilbud til børn og unge med udviklingsforstyrelser, opmærksomhedsforstyrelser (DAMP). og lidelser med hensyn til psykiatri m.m.. Der er normeret 6 aflastningspladser på specialbørnehjemsområdet. Normen har været 60 døgn årligt, således at 6 børn har delt om en plads. Der er et udtalt ønske hos forældrene om at kunne få antallet af døgn øget, således at der fremover vil være 4 børn om at dele en aflastningsplads. Dette vil medføre en stigning til i alt 8 aflastningspladser. Unge - tilbud: Der arbejdes målrettet med etablering af et egentligt unge-tilbud i form af døgn- og dagtilbud i de eksisterende tilbud, hvor nogle tilbud indrettes specielt til unges behov. Specialundervisning: Der foreslås, at der gives mulighed for et 11 skoleår for elever, der efter endt folkeskoleforløb fortsat har behovet for et undervisningstilbud i børneskoleregi Der forslås, at der etableres et ungdomsundervisningstilbud for unge handicappede, der forlader folkeskolen efter skoleår. Familieafdelingens bemærkning: Masterplanen tager højde for, at forsyningsforpligtigelsen opfyldes, at forældres ønske

12 Side 174 for aflastning og tilbud til unge inden de unge overgår til voksnetilbud udvides. Tilbud til voksne psykisk udviklingshæmmede. Døgntilbud. Der etableres 2 x 6 pladser for unge multihandicappede, henholdsvis i nord og syd, samt 6 pladser for unge voksne med organiske hjerneskader, og 8 pladser for behandlingskrævende voksne med psykiatrisk overbygning, herunder domsanbragte i alt 26 pladser. Endvidere vil der blive etableret erstatningstilbud for en række af de mindre boformer i form af almennyttige, støttede plejeboliger. Yderligere vil der blive etableret 4 x 6 nye botilbud. Til personer med autisme etableres der 6 pladser til unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, samt 5 pladser til voksne med autisme. I forbindelse med specialinstitutionerne etableres yderligere 2 akutpladser, der bør anvendes til korterevarende ophold, eksempelvis i forbindelse med udredning af brugerens situation, indtil der kan findes en mere varig løsning for de pågældende. Pensions- og sikringsafdelingens bemærkning: Masterplanen tager højde for, at ventelisten på 43 dækkes af amtets forsyningsforpligtelse samtidig med, at der i planen tages højde for, at der er personer i børn- og ungetilbud, som de er blevet for gamle til. I Frederikshavn kommune, og sandsynligvis også andre kommuner, er der fortsat udviklingshæmmede i års alderen, som bor hos ældre forældre og som ønsker at beholde deres voksne børn hjemme så længe som muligt. Behov for akut institutionsplads i lokalområdet vil utvivlsomt blive aktuelt indenfor masterplanens 5 års periode, og det vil være ønskeligt, at der til dækning af dette behov vil blive akutpladser i Frederikshavn kommune. Med hensyn til etablering af de nye beskrevne botilbud vil det være relevant med oprettelse af nogle af tilbuddene i Frederikshavn kommune, blandt andet da kommunen i forvejen har en bred vifte af dag- og fritidstilbud til voksne psykisk udviklingshæmmede. Fremtidigt forventes det, at amtet løser de specialiserede og tunge opgaver, og Frederikshavn kommune selv løser de øvrige opgaver, f.eks. ved oprettelse af nye botilbud. Dagtilbud:

13 Side 175 I masterplanen er der ikke medtaget konkrete forslag vedrørende dagbeskæftigelsen, men planen forudsætter, at der i samarbejde med kommunerne foretages en konkret gennemgang af dagområdet i planperioden for at afklare det samlede aktivitetsbehov på dagområdet fremover. Masterplanen forventer, at der i de følgende år vil være ændrede behov på dagområdet, hvor kommunerne har vist en særlig interesse for at etablere egne tilbud. Det forventes, at der fortrinsvis vil være nedgang i pladser med beskyttet beskæftigelse, idet det er sådanne beskæftigelser, kommunerne især vil have interesse i at etablere. Samtidig forventes et øget behov for samværs- og aktivitetstilbud, hvor en større del af brugerne vil være beboere i amtslige botilbud. Der vil være behov for, at de beskyttede værksteder indrettes til de nye typer aktiviteter. Behovet er mest påtrængende i Frederikshavn, hvor der p.t. anvendes 2 bygninger til samme dagtilbud, der er beliggende i nogen afstand fra hinanden. Det er ikke en hensigtsmæssigt løsning, da især den ene af bygningerne er meget dårlig indrettet. Der er behov for et særligt tilbud for områdets brugergruppe, hvor der etableres beskæftigelse indenfor begrebet Det Rummelige Arbejdsmarked. For at løse bl.a. denne opgave bør der etableres en jobkonsulentfunktion, der i samarbejde med kommunerne tager sig af disse brugere. Behovet for denne type ydelse bør afklares i samarbejde med kommunerne. Pensions- og sikringsafdelingens bemærkning: I Frederikshavn kommune har brugernes behov og ønsker på dagområdet ændret sig væsentligt, således at behovet for amtets dagtilbud er blevet mindre. Brugerne ønsker i stigende omfang, at deltage i kommunale dagtilbud, og som følge heraf vil der blive behov for en nednormering af det amtslige dagtilbud, således at amtets fremtidige målgruppe vil blive de brugere, som ønsker at deltage i produktion samt de mere specialiserede aktivitets- og samværstilbud til beboerne på amtets specialdøgninstitutioner. Amtets dagtilbud er i Frederikshavn fysisk placeret 2 forskellige steder, hvilket er uhensigtsmæssigt, og det vil være naturligt, at amtet tilstræber ændring af dette forhold. Frederikshavn kommune har løbende udbygget en bred vifte af kommunale dagtilbud, og det er målet, at der kan aftales flere arbejdspladser i såvel offentligt som privat regi. Der kan i den forbindelse i perioder være behov for en

14 Side 176 jobkonsulentfunktion, hvor det vil være en fordel med en konsulent ansat i kommunalt regi, og som samtidig har et godt kendskab til lokalområdet. Målsætningsmæssige konsekvenser: ingen Budgetmæssige konsekvenser: [x] Ingen budgetmæssige eller personalemæssige konsekvenser i forhold til det vedtagne budget: Agenda 21 konsekvenser: Proces: [x] Ingen [ ] Foretages Miljøkonsekvenser: [x] Mindrebetydende/ubetydelig e [ ] Væsentlige/bør undersøges Bilag: Masterplan for Handicapområdet for Nordjyllands amt. Socialdirektørens indstilling: Frederikshavn kommune går i dialog med Nordjyllands amt i forhold til fremtidige dag- og døgntilbud for voksne psykisk udviklingshæmmede i kommunen. Beslutning i Det sociale udvalg den : Socialdirektørens indstilling tiltrædes. Chris Sørensen, Erik Janum, Jørn Larsen

15 Side 177 Sagsident: ngsojn 1 7. Opfølgning på Byrådets budgettemamøde den 20. august 2002 Sagsfremstilling På baggrund af Byrådets budgettemamøde den 20. august 2002 ønskes en drøftelse af rejste problematikker. Socialdirektørens indstilling: Til drøftelse. Beslutning i Det sociale udvalg den : Socialdirektøren orienterede om direktionens tiltag på baggrund af budgettemamødet den Den fremlagte model vedr. månedlig budgetrevision tiltrædes. Chris Sørensen, Erik Janum, Jørn Larsen LUKKEDE SAGER 1 8. Lukket sag

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 22.09.2009 kl. 14:00 Brovst Rådhus, Kantinen Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 22.09.2009 Punkter på åbent møde: 97. Orientering til Handicapråd og Ældreråd

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Der er fra partierne stillet følgende spørgsmål på socialområdet til brug for mødet mandag den 3. maj 2004. Spr. 1_SM_EL Regeringen argumenterer for, at opgaverne

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service. Indledning og baggrund RAPPORT 00.01.10-P05-3-14

Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service. Indledning og baggrund RAPPORT 00.01.10-P05-3-14 RAPPORT 00.01.10-P05-3-14 Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service Indledning og baggrund På Sundhedsudvalgets møde den 6. maj 2014 blev sagen Lunden og Gnisten i

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 på det sociale område i Syddanmark 2. august 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 KAPITEL 1: RAMMEAFTALE 2008... 5 HVORDAN BLIVER RAMMEAFTALEN TIL?... 5 RAMMEAFTALENS PARTER

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. ca. 16.00

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Bilag til DAS. 10. juni 2015

Bilag til DAS. 10. juni 2015 Bilag til DAS 10. juni 2015 Punkt 3: Første udkast til styringsaftale 2016 Bilag 1: Udkast styringsaftalen 2016. NB: ny tekst er markeret med rød skrift Bilag 2: Udkast til styringsaftalen 2016 bilag 1

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Formålspapir

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 03-02-2014 kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - Juni...2 3.

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere