Boligområde Spangsbjerg Kirkevej 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligområde Spangsbjerg Kirkevej 3"

Transkript

1 Lokalplan Spangsbjerg Boligområde Spangsbjerg Kirkevej 3 Marts 2014

2 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse i lansystemdk. Byrådet udarbejder lokalplan: før der igangsættes større bygge- og anlægsarbejder, hvis et bestemt bymiljø ønskes skabt eller fastholdt, hvis et areal ønskes overført fra landzone til byzone, hvis en større bebyggelse ønskes nedrevet, hvis et område ønskes erhvervet til offentlige formål, eller hvis bygge- og anvendelsesmulighederne i øvrigt ønskes skærpet eller lempet væsentligt i forhold til gældende bestemmelser. Lokalplanen skal overholde kommuneplanens rammebestemmelser, men kan indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som kommuneplanen angiver. Udarbejdet af lan, Teknik & Miljø i samarbejde med LandSyd - Landinspektører Fotos/Illustrationer: LandSyd/DNA Arkitekter Tryk: Esbjerg Kommune

3 Indholdsfortegnelse Indhold Redegørelse Lokalplanområdet Baggrund Lokalplanområdets disposition Forhold til Kommuneplanen Bindinger Forhold til gældende lokalplan Forhold til gældende servitutter Miljøvurdering Internationale naturområder og beskyttede arter Tilladelser fra andre myndigheder Tilgængelighed for handicappede Vand-, kloak-, anten-ne- og varmeforsyning... 9 Lokalplanen har været i høring fra den 27. november 2013 til den 22. januar Bestemmelser Lokalplanens formål Områdets afgrænsning Zonebestemmelser Områdets anvendelse Udstykning Veje, stier og parkering Ledningsanlæg m.v Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden Opholds- og ubebyggede arealer Grundejerforening Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Tilladelser i henhold til lokalplanen og andre myndigheder Aflysninger af servitutter Retsvirkninger Vedtagelse Bilag Matrikelkort... Bilag A Lokalplankort... Bilag B Illustrationsplan... Bilag C Side 1

4 Side 2

5 Redegørelse Redegørelse Lokalplan Spangsbjerg Boligområde Spangsbjerg Kirkevej 3 Lokalplanområdets placering Lokalplanområdet er markeret med en rød prikket linje 1. Lokalplanområdet Lokalplanområdet ligger i Boldesager og omfatter et areal på ca m 2. Området grænser mod nord op til en dagligvarebutik, se billede 1. Mod nordvest grænser området op til baghusbebyggelse i forbindelse med en elinstallatørforretning. Mod vest grænser området op til eder Gydes Gård fra 1876, som er en af de eneste bygninger fra det oprindelige Boldesager. Stuehuset, som er en stråtækt bygning, er registreret med høj bevaringsværdi i Kommunealtas Esbjerg, se billede 2. Lokalplanområdet afgrænses mod syd af Strandby Kirkevej, som ligger nedsænket i forhold til lokalplanområdet, se billede 3. Mod øst afgrænses området af jernbanen mod Varde, som er hævet nogle meter over lokalplanområdet, se billede 4. Side 3

6 Redegørelse Billede 1: Dagligvarebutik nord for området. Billede 2: eder Gydes Gård fra 1876 har høj bevaringsværdi. Billede 3: Strandby Kirkevej ligger nedsænket i forhold til lokalplanområdet som starter til højre i billedet. Billede 4: Jernbanen mod Varde grænser op til lokalplanområdet, som ses til højre i billedet. Inden for lokalplanområdet ligger en større lagerhal, som huser et flyttefirma. I tilknytning til flyttefirmaet benyttes de ubebyggede Side 4

7 Redegørelse arealer til flyttebiler og containere. Bygningen er opført med pladebeklædning, se billede 5. Lokalplanområdet, som er en koteletgrund, har vejadgang fra Spangsbjerg Kirkevej. Vejen er ligeledes adgangsvej til eder Gydes Gård, se billede 6. Billede 5: I lokalplanområdet ligger en større lagerhal, som huser en flytteforretning. Billede 6: Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Spangsbjerg Kirkevej. 2. Baggrund Baggrunden for lokalplanen er, at flytteforretningen flytter fra området og at en investor ønsker at bebygge området med tæt-lav boligbebyggelse. 3. Lokalplanområdets disposition Lokalplanen giver mulighed for, at området kan udbygges med op til 12 boliger samt et gæstehus. Boligerne skal opføres som tætlav bebyggelse. Lokalplanen sikrer, at bebyggelsen opføres med et ensartet arkitektonisk udtryk. Bebyggelsen må opføres i højst 1 etage og inden for nærmere angivne byggefelter og skal opføres med facader i teglsten eller som pudset eller vandskuret mur. Bebyggelsen skal udføres med flade tage, ensidig taghældning eller sadeltage. Tage på boliger skal dækkes med tagsten eller tagpap. Tage og facader på sekundære bygninger må udføres i andre materialer. Centralt i området skal der anlægges et sammenhængende grønt fællesareal med gode muligheder for ophold og leg. Fællesarealet skal friholdes for bebyggelse, parkering og oplag. Side 5

8 Redegørelse Tryghed/kriminalpræventive forhold Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra den eksisterende vejadgang fra Spangsbjerg Kirkevej. Vejen skal etableres som lege- og opholdsvej, hvilket betyder fartbegrænsning på 15 km i timen. arkering i området kan enten ske i tilknytning til den enkelte bolig i den nordlige del af området eller ved det fælles parkeringsområde ved indkørslen til området. Der må ikke parkeres ved de huse, der ligger omkring det fælles opholdsareal. De fælles parkeringspladser skal have et grønt udseende. Bilag C viser hvordan området disponeres. Det nye område bliver et lille overskueligt boligområde, som medvirker til at give tryghed og fællesskabsfølelse. Fællesarealet skal indrettes, så det bliver et indbydende og behageligt sted at opholde sig. Et attraktivt fællesareal er til glæde for beboerne, giver liv i området og har en positiv indvirkning på kriminalitetsniveauet. 4. Forhold til Kommuneplanen Anvendelse Friarealer I overensstemmelse med kommuneplanen fastholdes området som bydelscenter. Anvendelsen fastlægges til tæt-lav helårsboligbebyggelse. Kommuneplanens bestemmelser for friarealer er i lokalplanen fulgt op ved, at der er krav om et fælles grønt opholdsareal. Derudover er der små private haver i tilknytning til den enkelte bolig. Der skal etableres opholdsareal svarende til mindst 25 % af etagearealet. 5. Bindinger Lokalplanen skal respektere følgende bindinger fra kommuneplanens rammer vist på kortudsnittet og dertil hørende beskrivelse. Side 6

9 Redegørelse Lokalplanområdet er markeret med rød prikket linje. 3 km kystnærhedszone Vejstøjisolinje Jernbanestøjisolinje Virksomhedsstøjisolinje Vibrationer fra jernbanen Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen. Området ligger i et allerede udbygget bymiljø, hvor nyt byggeri ikke vil kunne påvirke kystlandskabet. Lokalplanområdet ligger inden for støjisolinjen fra Strandby Kirkevej. Der er i forbindelse med udarbejdelse af denne lokalplan blevet udarbejdet en støjrapport af COWI. For at sikre at grænseværdierne i forhold til boliger overholdes, skal der etableres en 2,5 m høj støjskærm ud mod fra Strandby Kirkevej og 15 m vinkelret ind i området. Støjskærmens placering fremgår af Lokalplankort, Bilag B. Den østligste del af området er pålagt en støjisolinje fra jernbanen. Beregninger viser, at grænseværdierne her overholdes, så der ikke er behov for specielle tiltag. Den nordlige del af området er pålagt en virksomhedsstøjisolinje, afkastet af det erhvervsområde, der ligger nordøst for lokalplanområdet. Uanset lokalplanområdets status som bydelscenter betragtes det i miljømæssig henseende som boligområde, fordi der er mange boliger. Det betyder, at de støjgrænser, der skal overholdes i skel til området er 45/40/35 db(a). Ovennævnte erhvervsområde grænser mod syd op til et tæt/lav boligområde, hvor det også er støjgrænserne 45/40/35 db(a) i skel, der gælder. Hvis virksomhederne i erhvervsområdet kan overholde støjgrænserne i skel til boligområdet syd for erhvervsområdet, vil de også kunne overholde støjgrænserne i skel til lokalplanområdet. Der er udarbejdet en vibrationsrapport der viser, at det tilladte vibrationsniveau fra jernbanen er overskredet, men at det med ud- Side 7

10 Redegørelse Vandbeskyttelsesområde lægning af vibrationsdæmpende materiale mellem fundament og terrændæk vil være muligt at reducere vibrationsniveauet. Det skal ved byggesagsbehandling sikres, at dette sker. Lokalplanområdet ligger i et område med begrænset drikkevandsinteresse. Den fremtidige anvendelse til boliger udgør ingen særlig risiko for grundvandet. 6. Forhold til gældende lokalplan Der er ingen gældende lokalplaner inden for lokalplanområdet. 7. Forhold til gældende servitutter Området er pålagt en række servitutter og byrder af forskellig karakter. Der er kun medtaget de servitutter, som efter kommunens vurdering har betydning for lokalplanen. Der kan være tinglyst andre servitutter, der har betydning for den enkelte grundejer. Servitut om bebyggelse, benyttelse mv., tinglyst den Servitutten fastlægger, at fremtidig bebyggelse ikke må opføres nærmere skel mod Strandby Kirkevej end 5 m og nærmere skel mod matr.nr. 4 i Boldesager, Esbjerg Jorder, end 10 m. Lokalplanen fastholder en afstand til skel mod Strandby Kirkevej på 5 m, men giver mulighed for bebyggelse i en afstand på 2,5 m fra øvrige skel. Servitutten er dermed ikke i overensstemmelse med lokalplanen og aflyses ved den endelige vedtagelse af lokalplanen. 8. Miljøvurdering Lokalplanen er screenet og skal ikke miljøvurderes efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Begrundelsen er at lokalplanen ikke fastlægger rammer der er omfattet af lovens bilag 3 og 4 og fordi lokalplanen ikke indvirker væsentligt på miljøet, herunder et internationalt naturbeskyttelsesområde. 9. Internationale naturområder og beskyttede arter lanen er screenet og skal ikke konsekvensvurderes efter habitatdirektivet. Begrundelsen er, at planen ikke ligger inden for et Natura 2000 område, samt at ingen Natura 2000 områder vil blive påvirket. lanen skønnes desuden ikke at kunne medføre aktiviteter eller forhold, som kan påvirke beskyttede arter på habitatdirektivets bilag IV, eller disse arters levesteder. 10. Tilladelser fra andre myndigheder Museumsloven Jordforureningsloven Ifølge Museumsloven har bygherren ret til, før der igangsættes jordarbejde, at anmode Sydvestjyske Museer om en udtalelse om risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Det kan være hensigtsmæssigt for at forebygge forsinkelse ved bygge- og/eller anlægsarbejde. Udtalelsen skal tilkendegive, om det er nødvendigt at gennemføre en arkæologisk undersøgelse. Formålet er at sikre væsentlige bevaringsværdier for eftertiden. Lokalplanområdet er kortlagt som forurenet på vidensniveau 1, hvilket betyder at der er mistanke om forurening på baggrund af tidligere eller nuværende aktiviteter på arealet. Kortlægningen medfører begrænsninger og pligter ved byggeri og gravearbejde i Side 8

11 Redegørelse 11. Tilgængelighed for handicappede forbindelse med den ændrede anvendelse af ejendommen. Herunder skal flytning af jord fra arealet anmeldes til kommunen senest 4 uger i forvejen, og grave- og anlægsarbejde skal stoppes og anmeldes til kommunen ved konstatering af forurening. Det fremgår af 12 hvilke tilladelser Esbjerg Byråd og andre myndigheder skal og kan give når lokalplanen er endeligt vedtaget. Veje og stier skal belægges med kørefast belægning. 12. Vand-, kloak-, antenne- og varmeforsyning Kloak Vand Elforsyning Antenneforsyning Varmeforsyning Der henvises til de respektive sektorplaner vedrørende det aktuelle lokalplanområde: Det anbefales at separatkloakere, da der på et senere tidspunkt vil komme påbud om at matriklen skal separatkloakeres. Er planlagt fremført som kommunal forsyning. Er planlagt fremført fra SE i Esbjerg. Er planlagt fremført via fællesantenne. Er planlagt fremført med fjernvarme. Lokalplanen har været i høring fra den 27. november 2013 til den 22. januar Side 9

12

13 Bestemmelser Bestemmelser Lokalplan Spangsbjerg Boligområde Spangsbjerg Kirkevej 3 I lokalplanen fastsættes følgende bestemmelser for det område, der er nævnt i afsnit Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at at at at sikre området anvendt til tæt-lav boligbebyggelse, sikre et ensartet arkitektonisk udtryk af høj kvalitet i bebyggelsen, sikre et grønt fælles lege- og opholdsområde centralt i området, og sikre, at de bygninger, der ligger i området ved lokalplanens tilblivelse, må rives ned. 2. Områdets afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på Matrikelkort, Bilag A og omfatter matrikelnummer 2 oe Boldesager, Esbjerg Jorder samt alle parceller, der efter Byrådets 1. behandling af lokalplanen udstykkes heraf. Esbjerg Kommune bemyndiges til efter planens godkendelse at fastlægge det i afsnit 2.1 anførte område matrikulært. 3. Zonebestemmelser 3.1 Området fastholdes som byzone. 4. Områdets anvendelse 4.1 Området udlægges til tæt-lav helårsboligbebyggelse. 4.2 Området må kun anvendes til boliger. 5. Udstykning 5.1 Udstykning må kun finde sted i overensstemmelse med lokalplanens formål. 5.2 Ingen grund må udstykkes med mindre størrelse end 250 m 2 iberegnet grundens andel i fælles opholds- og legearealer. Side 11

14 Bestemmelser 6. Veje, stier og parkering 6.1 Området skal vejbetjenes fra Spangsbjerg Kirkevej som vist på Lokalplankort, Bilag B. 6.2 Vej og parkeringspladser skal anlægges i overensstemmelse med principperne vist på Illustrationsplan, Bilag C. Der må ikke parkeres ud for boliger omkring fællesarealet. 6.3 Veje i området skal anlægges som lege- og opholdsveje. 6.4 Kørebanebredden skal være mindst 3,5 meter. 6.5 Veje skal belægges med asfalt eller fliser. 6.6 Der skal udlægges mindst 1,5 parkeringspladser pr. bolig. 6.7 Der må ikke henstilles busser, last- og flytte- og fragtbiler på eller over kg inden for lokalplanområdet. 7. Ledningsanlæg m.v. 7.1 Nye tekniske forsyningsledninger, herunder højspænding, lavspænding, telefon og antenne, skal fremføres som jordkabler. 7.2 Ledningsanlæg i området skal sikres ved tinglyst deklaration. Herunder bestemmelser om vedligeholdelse. 8. Bebyggelsens omfang og placering 8.1 Nuværende bygninger (2013) på grunden må efter anmeldelse til og tilladelse fra kommunen rives ned. 8.2 Der må højst opføres 12 tæt-lav boliger samt et gæstehus inden for lokalplanområdet. 8.3 Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom må ikke overstige 40 iberegnet grundens andel af fællesarealet. 8.4 Bebyggelse må opføres i højst 1 etage i en højde, der ikke overstiger 6,5 m over eksisterende terræn. 8.5 Bebyggelse skal placeres inden for byggefelterne, som vist på Lokalplankort, Bilag B. 9. Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 9.1 Bebyggelsen skal fremstå som en helhed, bygget i ensartede materialer og byggestil, men gerne med variationer. 9.2 Tage skal udføres som flade tage, med ensidig taghældning eller som sadeltage med en taghældning på max 45º. 9.3 Tage skal dækkes med tagsten eller listetækket tagpap i sort eller grå. 20 % af tagarealet må dækkes med andre materialer. (Solceller, se 9.11). 9.4 Tage må ikke udføres med blanke eller reflekterende materialer. Tagsten må højst have glans 18 efter Dansk Standard. 9.5 Facader på hovedhus skal udføres i teglsten eller fremstå pudset eller vandskuret. Side 12

15 Bestemmelser 9.6 Op til 20 % af facadearealet, eksklusiv vinduer på hovedhuset, må udføres i andre materialer, f.eks. træ eller zink. 9.7 Facader og tage på sekundære bygninger må fremstå i andre materialer. 9.8 Alt synligt teglstensmurværk i bebyggelsen skal udføres med blød- eller håndstrøgne sten med farvespil. 9.9 udsede eller vandskurede facader skal være hvide eller grå Vinduer og udvendige dørpartier skal udføres i træ eller aluminium, i samme farve på alle huse Der må etableres ens solceller og solfangere på bygningers tage og ydervægge som en integreret del af bygningen. Solceller og solfangere må højst udgøre 1/4 af tagfladen og ydervægge og skal indbygges i tagfladen eller ydervæggen. Hvis solceller eller solfangere er en del af husets arkitektur, kan omfanget være større. Der skal ved valg af anlæg og materialer tages hensyn til bebyggelsens karakter, så der opnås en god helhedsvirkning. Anlæggene skal være refleksfri og må ikke give anledning til væsentlige gener i forhold til omgivelserne å hver ejendom må opsættes én antenne i en højde der ikke overstiger tagryggen. Antennen må ikke være synlig fra vej og sti Det skal sikres, at det tilladte vibrationsniveau fra jernbanen overholdes. Dette skal sikres med udlægning af vibrationsdæmpende materiale mellem bygningernes fundament og terrændæk. 10. Opholds- og ubebyggede arealer 10.1 Der udlægges mindst 360 m 2 til sammenhængende grønt opholdsareal, der friholdes for bebyggelse og oplag, som vist på Lokalplankort, Bilag B. Opholdsarealet skal udføres i en harmonisk form, i princippet som vist på Illustrationsplan, Bilag C. Opholdsarealet skal have en udformning, der kan rumme en række sideløbende aktiviteter Det fælles opholdsareal skal anlægges med et varieret grønt præg, samtidig med af der af tryghedsfremmende hensyn skal sikres indkik fra de omkringliggende boliger I tilknytning til hver bolig skal der på terræn være et udendørs opholdsareal på mindst 50 m Terrasser må tælle med som opholdsarealer For- og bagarealer til den enkelte bolig skal etableres med græs eller anden beplantning. Der må ikke jorddækkes med granitskærver, perlegrus eller lignende i forhaver. Højst 1/3 af arealerne må have fast belægning Belysningen i gaderummene skal udføres med ens armaturer i hele området Hække og stakitter mellem de enkelte boliger og ud mod vej skal fremstå ens for hele bebyggelsen. Side 13

16 Bestemmelser 10.8 Der må ikke opbevares uindregistrerede campingvogne, lystbåde og lignende på ubebyggede arealer. Der må ikke være oplagring på ubebyggede arealer Fællesarealer og parkeringsarealer skal have et grønt udseende, der sikrer mulighed for nedsivning. arkeringsarealet skal forsynes med spredt træbeplantning i grøn bund svarende til et træ for mindst hver 8. parkeringsbås Der skal etableres en støjskærm med placering som vist på Lokalplankort, Bilag B i en højde, så grænseværdierne overholdes. Støjskærmen skal være mindst 2,5 m høj og skal begrønnes Der skal etableres hæk mod vest- og nordskel. 11. Grundejerforening 11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle ejere af grundene i lokalplanens område. Grundejerforeningens vedtægter og ændringer i disse skal godkendes af Esbjerg Kommune Grundejerforeningen skal oprettes af grundejerne, når Esbjerg Kommune kræver det, dog senest når mindst 25% af grundene er solgt Oprettes der andelsboligforening i bebyggelsen skal andelsejerne også være medlem af Grundejerforeningen Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på og skal stå for etablering, drift og vedligeholdelse af de fælles opholds- og parkeringsarealer, veje og den støjskærm, der er nævnt i 6 og 10 samt gæstehuset. Grundejerforeningen skal, for at varetage disse forpligtelser, udarbejde en anlægs-, drifts- og plejeplan for de fælles opholds- og parkeringsarealer, veje og den støjskærm, der er nævnt i 6 og Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningen har ret til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved at optage lån, at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelse og administration af foreningens opgaver, og til at kræve fornøden sikkerhed herfor hos medlemmerne. 12. Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse 12.1 Ny bebyggelse skal være tilsluttet kloak-, vand- og elnet, før den tages i brug Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarme, medmindre det kan dokumenteres, at bebyggelsen opfylder klassifikationskrav til lavenergibyggeri i Bygningsreglementet Før ny bebyggelse tages i brug skal den vej og fælles parkering, der er nævnt i 6.2, være etableret i godkendt omfang. Side 14

17 Bestemmelser 12.4 Før ny bebyggelse tages i brug skal de fælles opholdsarealer, hække og den støjskærm, der er nævnt i 10, være etableret i godkendt omfang Før ny bebyggelse tages i brug skal de vibrationsdæmpende foranstaltninger, der er nævnt i 9.13, være etableret i godkendt omfang. 13. Tilladelser i henhold til lokalplanen og andre myndigheder 13.1 Godkendelser, tilladelser og dispensationer i henhold til denne lokalplan meddeles af Esbjerg Kommune. Der skal ud over ovenstående tilladelser søges særskilt tilladelse fra andre myndigheder jfr. nedenfor: 13.2 Lokalplanområdet er kortlagt på vidensniveau 1 i henhold til Lov om forurenet jord. Esbjerg Kommune skal give tilladelse efter Jordforureningslovens 8, inden ejendommene tages i brug til miljøfølsom anvendelse som boligformål. Før jord flyttes fra et kortlagt areal, skal det anmeldes til Esbjerg Kommune Museumsloven: Findes der i lokalplanområdet under jordarbejder grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet (Museumslovens 27). Fundet skal straks anmeldes til Sydvestjyske Museer. 14. Aflysninger af servitutter 14.1 Ved lokalplanens endelige vedtagelse og anmeldelse til lansystemdk aflyses deklaration Dok om bebyggelse, benyttelse mv., tinglyst den Retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, efter lanlovens 18 kun bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af planforslaget, kan fortsætte som hidtil. Byrådet kan ifølge lanlovens 19 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra planen kan gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. rivate byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens formål, fortrænges af planen. Andre servitutter kan eksproprieres, når det er nødvendigt for planens virkeliggørelse. I henhold til 47 i lanloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når eks- Side 15

18 Bestemmelser propriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Såfremt byggeforholdene i øvrigt ikke er reguleret i denne lokalplan, gælder lanlovens og Byggelovens bestemmelser. Esbjerg Kommune har påtaleret for overtrædelse af bestemmelserne i denne lokalplan. 16. Vedtagelse Ovenstående Lokalplan nr , udarbejdet efter Lov om planlægning, er vedtaget endeligt af Esbjerg Byråd den 17. marts Johnny Søtrup Borgmester Hans Kjær Direktør for Teknik & Miljø Side 16

19

20

21 1oy 4kq 1ou 1ps 1px 1pv 1ov bf 1ot 1nl Jernbane 4la bi 4e 2.5m ca cv 4i bb 10 1l 5bb 2oe Spangsbjerg Kirkevej 2a 2.5m bu 5m 5m Strandby Kirkevej 2.5m s 2læ bq 2nx 2oc 2nv 2nl 2cø 7a 7be 2kc 2nr 2nu 2nm br 2nh Signaturforklaring Lokalplangrænse Byggefelter Støjskærm Fælles opholdsarealer Vejadgang Bilag B Lokalplan Lokalplankort Dato: Oktober 2013 Mål 1:1000 Meter

22

23 AFGRÆNSNING FÆLLES OHOLDSAREAL Græs GÆSTEHUS ar me rings sten ANG VEJADG OMTRENTLIG LACERING AF CENTERLINIE FOR lege plads JERNBANE STØJSKÆRM - BELANTET AFGRÆNSNING FÆLLES OHOLDSAREAL AFGRÆNSNING AF BYGGEFELT 0 4 MÅLESTOK 1: meter AF 16. OKTOBER 2013

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé Lokalplan nr. 05-010-0007 Hjerting By Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé 17. juni 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Boligområde ved Ravnsbjergvej

Boligområde ved Ravnsbjergvej Lokalplan nr. 07-030-0002 Sønderris Boligområde ved Ravnsbjergvej April 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på aeldelse

Læs mere

Boliger på vandværksgrunden

Boliger på vandværksgrunden Lokalplan nr. 11-010-0001 Novrup By Boliger på vandværksgrunden 19. december 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf Lokalplan nr. 40-010-0003 Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade

Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Lokalplan nr. 01-010-0011 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Marts 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby Syrenvej Enghavevej Rønnevej Grønnegade Jernbane Østergade LOKALPLAN NR. 160 Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby April 2015 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan,

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Sags. nr. 727-2012-3729. Lokalplan nr. 1120

Sags. nr. 727-2012-3729. Lokalplan nr. 1120 Sags. nr. 727-2012-3729 Lokalplan nr. 1120 Boligområde ved Randlevvej og Præstevænget i VitaPark i Odder April 2013 Lokalplan nr. 1120 for boligområde ved Randlevvej og Præstevænget i VitaPark i Odder

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 Sag nr. 703727 Dok nr. 708096 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR ESPELUNDEN, HOV BY, TEKNISK AFDELING JUNI 2006 Odder Kommune Lokalplan nr. 5021 Lokalplan for et område

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere